Skip to main content

Full text of "Verkeersbesluit Oosterdok ter hoogte van woonark 43"

See other formats


Nr. 33103 

22 juni 
2016 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Verkeersbesluit Oosterdok ter hoogte Gemeente Amsterda 

van woonark 43 X 

X 

X 


Datum: 16 juni 2016 
Nr. : 2016-013198D 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum; 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur 
van 28 maart 2014, 

Overwegende: 

dat de vergunninghouder met kenteken 73-GF-DB in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart 
"bestuurder"; 

dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving van het Oosterdok ter 
hoogte van woonark 43 sprake is van een hoge parkeerdruk; 

dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht 
mogelijk bij het woonadres met een maximum van 100 meter van het woonadres van de aanvrager; 
dat de aanvrager woonachtig is op het adres genoemd in de aanvraag; 
dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; 
dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het 
RVV 1990; 

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het 
Stadsdeel Centrum; 


Besluiten 

1. door het wijzigen van het onderbord van (oud) 12-BK-KT in (nieuw) 73-GF-DB behorende bij het bord 
model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste¬ 
kens 1990, de bestaande gehandicapten-parkeerplaats aan het Oosterdok ter hoogte van woonark 43 
uitsluitend te bestemmen voor het door vergunningshouder in gebruik zijnde motorvoertuig met ken- 
tekennummer 

73-GF-DB ; 

2. dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is; 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze, 

K.van Grunsven 
Afdelingshoofd Schoon en Heel 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes 
weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het 
kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit 
mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar 
nummer 020 256 4433. 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: 


Staatscourant 2016 nr. 33103 22 juni 2016 


Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum 
Juridische Zaken Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de 
Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de 
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor 
griffierechten. 

Origineel aan: Informatievoorziening IDB 

Afschrift aan: RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier) 

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer 

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket 

Gebiedsmanagement 

Schoon & Heel Procesunit 

Politie regionale eenheid Amsterdam 

Dienst Stadstoezicht 

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam 
ENFB 


2 


Staatscourant 2016 nr. 33103 22 juni 2016