Skip to main content

Full text of "Verkeersbesluit Binnenkant 18"

See other formats


Nr. 28766 

1 juni 
2016 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Verkeersbesluit Binnenkant 18 Gemeente Amsterda 

X 

X 

X 


Datum: 11 mei 2016 
Nr. : 2016-012807D 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum; 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur 
van 28 maart 2014, 

Overwegende: 

dat de vergunninghouder met kentekennummer 89-NFB-2 in het bezit is van een gehandicapten- 
parkeerkaart "bestuurder"; 

dat er geen garage of oprit aanwezig is aan de Binnenkant 18 en dat er in de directe omgeving 
van sprake is van een hoge parkeerdruk; 

dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht 
mogelijk bij de werklocatie van vergunninghouder met een maximum van 100 meter van de woning 
van de aanvrager; 

dat voor het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te 
worden; 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
overleg is 

gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; 
dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 
96 van het RVV 1990; 

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen 
binnen het stadsdeel Centrum; 


Besluiten 

1. door het plaatsen van het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het aanbrengen van ondersteunende 
markeringen (RVV 1990) een gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan de Binnenkant 18 uitsluitend 
bestemd voor het door vergunninghouder in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer 

89-NFB-2 ; 

2. hiermee één reguliere parkeerplaats te onttrekken aan het reguliere parkeerareaal; 

3. dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is; 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze, 

K.van Grunsven 
Afdelingshoofd Schoon en Heel 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes 
weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het 
kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit 
mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar 
nummer 020 256 4433. 


Staatscourant 2016 nr. 28766 1 juni 2016 


U stuurt uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum 

Juridische Zaken 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de 
Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de 
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor 
griffierechten. 

Origineel aan: Informatievoorziening IDB 

Afschrift aan: RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier) 

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer 

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket 

Gebiedsmanagement 

Schoon & Heel Procesunit 

Politie regionale eenheid Amsterdam 

Dienst Stadstoezicht 

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam 
ENFB 


2 


Staatscourant 2016 nr. 28766 1 juni 2016