Skip to main content

Full text of ""Gemeente Den Helder - Kennisgeving Ontwerp-bestemmingsplan - Leendert den Bergerstraat 18-20""

See other formats


Nr. 27649 

3 juni 
2016 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


"Gemeente Den Helder - Kennisgeving 
Ontwerp-bestemmingsplan - Leendert 
den Bergerstraat 18-20" Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken bekend dat ingevolge van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 6 juni 2016 voor een periode van zes weken (dus 
tot en met maandag 16 juli 2016) voor een ieder ter inzage ligt: 

het ontwerp bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20, met planidentificatie NL.IM- 
R0.0400.312BPLDBSTR1820-ONT1, evenals de op het plan betrekking hebbende stukken. 


Het bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 is opgesteld om 10 grondgebonden woningen 
te kunnen realiseren op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Leendert den Bergerstraat 
18-20. 


Tot het plangebied behoren de gronden aan de Leendert den Bergerstraat 18-20. Het bestemmingsplan 
voorziet in een actuele regeling voor het plangebied waarin alle beleidsstukken zijn meegenomen. 


Inzage 

Het ontwerp-bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 ligt op de volgende wijzen ter inzage: 

1. elektronisch via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IM- 
R0.0400.312BPLDBSTR1820-ONT1; 

2. als pdf bestand, inclusief bijbehorende stukken, op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl; 

3. bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 op maandag tot en met 
woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 
uur. 


Zienswijzen 

Gedurende deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke 
zienswijzen inbrengen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Deze zienswijze(n) bevat uw naam, adres, 
het registratienummer, motivatie, datum en een handtekening. Zij moeten worden gericht aan de Ge¬ 
meenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Voor het indienen van mondelingen 
zienswijzen, kunt u binnen de voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Eco¬ 
nomie, team Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer 0223-678 817. 


1 


Staatscourant 2016 nr. 27649 3 juni 2016