Skip to main content

Full text of "Verkeersbesluit Nieuwe Passeerdersstraat 236"

See other formats


Nr. 23840 

4 mei 
2016 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Verkeersbesluit Nieuwe Gemeente Amsterdam 

Passeerdersstraat 236 X 

X 

X 


Datum: 21 april 2016 
Nr. : 2016-012639D 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum; 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur 
van 28 maart 2014, 

Overwegende: 

dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Passeerdersstraat 236in verband met verhuizing 

van de vergunninghouder, moet worden opgeheven; 

dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; 
dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het 
RVV 1990; 

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het 
stadsdeel Centrum 


Besluiten 

1. door het verwijderen van het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het verwijderen 
van ondersteunende markeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe 
Passeerdersstraat 236 ingericht voor vergunninghouder met kenteken 94-PP-JS op te heffen; 

2. dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord zijn verwijderd; 

3. dat de aan de vergunninghouder vergunde gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Passeer¬ 
dersstraat 236 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere 
parkeerareaal; 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze, 

K.van Grunsven 
Afdelingshoofd Schoon en Heel 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes 
weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het 
kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit 
mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar 
nummer 020 256 4433. 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum 
Juridische Zaken 
Postbus 202 


Staatscourant 2016 nr. 23840 4 mei 2016 


1000 AE Amsterdam Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de 
Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de 
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor 
griffierechten. 

Origineel aan: Informatievoorziening IDB 

Afschrift aan: RvE DienstverleningA/ergunningen (regulier) 

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer 

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket 

Gebiedsmanagement 

Schoon & Heel Procesunit 

Politie regionale eenheid Amsterdam 

Dienst Stadstoezicht 

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam 
ENFB 


2 


Staatscourant 2016 nr. 23840 4 mei 2016