Skip to main content

Full text of "Verkeersbesluit toewijzing gehandicaptenparkeerplaats Weerdestein 62 Amsterdam-Zuid."

See other formats


Nr. 7568 

16 maart 
2015 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Verkeersbesluit toewijzing 
gehandicaptenparkeerplaats 
Weerdestein 62 Amsterdam-Zuid. 


X Gemeente 
Amsterdam 

x 


Kenmerk 51-1031674 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam 
Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Op grond van de Wegenverkeerswet en het BABW kan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie 
overgaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van een bord E6 uit bijlage 
1 van het RVV 1990. Bij of krachtens de Wegenverkeerswet zijn geen criteria vastgesteld aan de hand 
waarvan een aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats moet worden beoordeeld. 

Ingevolge de Nota Parkeren in Zuid, wordt een gehandicaptenparkeerplaats niet toegekend voordat 
een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager. 
Voorts wordt op grond van de Nota een gehandicaptenparkeerplaats als regel toegekend indien de 
geschatte loopafstand van de aanvrager minder bedraagt dan 100 meter. 

Op basis van voornoemde overwegingen meent het algemeen bestuur van de bestuurscommissie 
dat een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van perceel Weerdestein 62 met onderbord voorzien 
van een kenteken dient te worden toegewezen. 

Dit besluit wordt gepubliceerd onder "publicaties stadsdeel" op www.zuid.amsterdam.nl, in De Staats¬ 
courant en op www.overheid.nl onder "lokale vergunningen". Dit besluit zal tevens ter inzage worden 
gelegd bij de balie van Stadsdeelkantoor Zuid, Pr. Kennedylaan 923. Gedurende een periode van 6 
weken na verzending van deze brief bestaat er voor u en andere belanghebbenden de mogelijkheid 
om bezwaar te maken tegen dit besluit. 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid, 

G.A. Lijnes 

afdelingsmanager Vergunningen 
BESLUIT 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie heeft besloten de gevraagde gehandicaptenparkeer¬ 
plaats toe te wijzen ter hoogte van het perceel Weerdestein 62 met onderbord voorzien van een kenteken. 
Ten gevolge van dit besluit zal een bord E6 uit bijlage 1 bij het RVV 1990 worden geplaatst. 


MEDEDELINGEN 

Bezwaar- of beroepsclausule 
Niet mee eens? 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit 
bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie 

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 74019 

1070 BA AMSTERDAM 

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl 


Staatscourant 2015 nr. 7568 16 maart 2015 


Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 

• uw naam, adres en telefoonnummer 

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 

• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen. 

Schorsende werking 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waar¬ 
tegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 


Spoed? Voorlopige voorziening 

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een 
spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatre¬ 
gelen kunnen worden getroffen.Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 

sector Bestuursrecht Algemeen 

Postbus 75850 

1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site 
vindt u ook meer informatie. 


Staatscourant 2015 nr. 7568 16 maart 2015