Skip to main content

Full text of "Gemeente Landgraaf – Verkeersbesluit ten behoeve van het invoeren van een 30km-zone en parkeerverbodszone op de parkeerterreinen bij Sportcomplex Strijthagen en het Pinkpopplein"

See other formats


Nr. 23638 

5 augustus 
2015 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit 
ten behoeve van het invoeren van een 
30km-zone en parkeerverbodszone op 
de parkeerterreinen bij Sportcomplex 
Strijthagen en het Pinkpopplein Ge :^e Lan dg r aaf 


Burgemeester en wethouders van Landgraaf 
Inleiding 

De parkeerterreinen bij Sportcomplex Strijthagen en het Pinkpopplein zijn momenteel niet met een P- 
bord (E04) aangegeven waardoor het ook mogelijk is om buiten de aanwezige parkeervakken te parkeren. 
Hierdoor wordt er soms geparkeerd op plaatsen waar dat niet wenselijk is omdat dit kan leiden tot 
problemen in de doorstroming en bereikbaarheid, waaronder voor hulpdiensten. Tevens wordt er op 
deze parkeerterreinen regelmatig te hard gereden. Door het instellen van een parkeerverbodszone en 
30km-zone worden deze problemen voorkomen. 

Formeel kader 

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod 
of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op 
of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter re¬ 
geling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een 
beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte 
gebruik kan maken. 

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden A01, A02 en E01 zoals deze staan op¬ 
genomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit. 

Overwegingen 

Openbare voorbereidingsprocedure 

Gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de noodzakelijke evenredige belangenafweging, is tevens de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
toegepast. Door middel van een publicatie in de 'geZien Landgraaf' van 10 juni 2015 zijn alle belang¬ 
hebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, op het gedurende zes weken ter inzage liggende 
ontwerpbesluit d.d. 1 juni 2015, in te dienen. In dat kader zijn geen zienswijzen ingediend. 

Belangenafweging artikel 2 WVW 

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen 
de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit: 

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

3. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

4. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van 
de functie van objecten of gebieden. 

Advisering 

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Re¬ 
glement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing. 


Staatscourant 2015 nr. 23638 5 augustus 2015 


Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer 

bij de gemeente Landgraaf. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing. 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie -via het aanspreekpunt Verkeer van de Ba¬ 
sisteam Brunssum-Landgraaf- ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit 

op 31 mei 2015 instemmend geadviseerd. 

besluiten: 

1. door het plaatsen van borden model A01 (30) zonaal en A02(30) zonaal, zoals bedoeld in Bijlage 

1 van het RVV 1990, een maximale rijsnelheid van 30km per uur in te stellen op het parkeerterrein 
bij Sportcomplex Strijthagen en het Pinkpopplein; 

2. door het plaatsen van bord model E01 zonaal, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, een 
parkeerverbod in te stellen op het parkeerterrein bij Sportcomplex Strijthagen en het Pinkpopplein; 

3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het 
onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel 
hiermede niet in overeenstemming zijn; 

4. een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening met 
tekeningnummer 20150528IB d.d. 28 mei 2015; 

5. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit 
in de Staatscourant. 

Situatietekening 


Tekeningnummer: 20150528IB 

Betreft: invoeren 30km-zone en parkeerverbodszone parkeerterrein Sportcomplex 
Strijthagen en Pinkpopplein 
Datum: 28 mei 2015 Landgraaf, 28 juli 2015 

Namens burgemeester en wethouders van Landgraaf, 

het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken, 


Staatscourant 2015 nr. 23638 5 augustus 2015 


mr. FJ.C. Geurts Inzage 

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang 
van de dag na de publicatie in de Staatscourant, tijdens de openingstijden, bij het Klant Contact Centrum 
van de gemeente Landgraaf. 

Beroep 

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen tegen dit besluit. Stuur binnen 
zes weken na datum van de verzending van het besluit een brief naar de rechtbank Limburg, postbus 
950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan: 

uw naam en adres; 
de datum van uw beroep; 

de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt; 
de redenen van uw beroep. 

Indien het mogelijk is, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij te voegen. 

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in 
bij de rechtbank op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website. 

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet 
u beschikken over DigiD. 

Datum effectuering 

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd. 


3 


Staatscourant 2015 nr. 23638 5 augustus 2015