Skip to main content

Full text of "Provincie Gelderland – omgevingsvergunning – Covikseweg 3 in Steenderen"

See other formats


_ provincie 

GELDERLAND 


PROVINCIAAL BLAD 

Officiële uitgave van provincie Gelderland. 


Nr. 163 

13 januari 
2015 


Provincie Gelderland - omgevingsvergunning - Covikseweg 3 in Steenderen 

De Covik Recycling in Steenderen 
Vergunningverlening Wabo 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, te verlenen. 

Aan : De Covik Recycling 

Locatie : Covikseweg 3 in Steenderen 

Voor: acceptatie van terragrond onder de Euralcode 02.01.01 
Datum : 9 januari 2015 


Mogelijkheid van inzien 

Het besluit is in te zien via internet: www.officielebekendmakingen.nl. 


Rechtsmiddelen 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit vóór 25 februari 2015. Meer informatie 
hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf. 


Wilt u meer weten? 

Bel het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 
13 januari 2015 - zaaknummer OLO1580443 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 


1 


Provinciaal blad 2015 nr. 163 13 januari 2015