Skip to main content

Full text of "Sefer zikaron li-ḳehilot Ṿadovitseh, Andrikhov, Ḳalṿaryah, Mishlenits, Suka"

See other formats0 0 6 11 0 2 1 ¥ 1:11 זא[ 1 ; 5¥1 


ס זא [ ^ 


ס 1 ¥ ^ ס 


¥ 11 ^ 11 6 1 0 11 18 0 ¥10 ס 61 : 11 ^; 11 ? 8 

14078 . ס זא [ 


זא [ : 1 ¥ £ ¥ 8 


€[ 800 11 ) 1 ז 10 ז? 6 ^ 1 1 € 6 ט 101 ) 1 )א [ 


,^\ 0 ך 1 >[ 1 י 11 )ן 1 ^ ,ן 10¥11:861 )ג ¥: 1101 ד[ 6 > 1 ־ 11 ן 01 :נג:> 211 : :נ 56£6 

^> 5111 , 1811161111 : 8 ^ [ 


? 6 £ 01 £ ^ 600 ¥100180 ?^ ¥ 0 ^ ?11606 ? 16 ?^¥ - 0 ^ X 100 ^\£] א [ 111 £ 

01 £ 01 ? ? ? 600 ? ¥ 12 X 0 


011118£¥¥8 \צ 88 \צ] ¥ , 111:118¥ ]¥\ צ 0 זאנ ^ ^ ¥011 ¥\: 1 זא נ ,^^^^ ¥0 ^^£זא [ £5 ס 1 ז\ 0 גנ ? ¥גנ^גנ 116 1511 סס ¥1 1 ^ 0 0101X גנ: 11:161 ? 5 : 1111 


1511 סס ¥1 ? 0 115 ל[ 1 גנ?£ג נ 

¥?^? 16 ? 116110 ? ^גנ ¥0 ¥\ 1£ ל [ 11£ ז 2003 @ 
? 6 ? 1 ל[ 06 ^ 600 1511 סס ¥1 6 ^ 1 ל[ 10 ?^ 1 ל [ 116 ? 


116 ? ? 60 10 ל[ 1 ס 1 ל[ 611 

: 6¥ ס 6 ס 1 ז\ 0 ? ? 5 ^¥ \ ? 60160 ? ? 600 ? ¥12X0 
1 ) 1 ז ¥11 1 ז 1 ) 1 ז 17 ) 66 ז ¥ 1 ז 1 )} 11 } 1 1 ) 1 ז 1 ) /\זז 1 )} 1 
1 ז 1110 ) 1 ) 1 ז ¥011 1 זז 3€11110 ז}} 1 8. 1 ) 1 ז 1 ) ^)}סי 1 ) 0 
111163 ^ז 1 )^\ 1 1 )ז 1 )( 1 ז 1 ) 8 1 ) 1 ז 1 ) ^)}סי 1 ) 0 
1 ז 10 [ 1 ) 1 ) 1 ז ¥011 /\ 1 } 1 זז 1 ) ¥ 1311 ) ¥1 [ 711€ 

1 ז ¥03€ [ 13 זז 1 )] ¥ 

ז 16 ז 61 [ 5 1 ) 01 ' 1 ^\ 5 1 ) 1 ז 1 ) ^)}סי 1 ) 0 
1 ז 1 ) 1 ז 7 ( 1111 ) ¥ ¥[ ¥11 


01 ) 11 ) ^ 1 ז 1110 ) 116 ( 111 ק - 1111 ז 1 § 1 ז 

?1?6£ 56£6? 21]<3?03 >[.ס 5 , 11:3 ך 161 .ר 1131 /\ 0¥, 1 .ר 1 >[ 1 ?ג:).ת ^,.ר 0¥11:361 ג:) ¥3 : 1101 .ר 11-1561 .ת 

/ '3?1:3 ?\ 0 כן 3150 ' ¥3 ג:) 1 ץ 3 ס . ך . 3 ' .ר 1 >[.ס . 

1]\11:3 ך 161 ן 1131 /\ 311, 1 ץ? 110¥, 1¥31¥3 >[ 1 ?ג:).ת ^, 0¥11:3611 ג:) ¥3 016 ' .ת.גו§? 1 : [^ ¥1 ^ !^ז ] 880-02 ?^ 11 ?? 1 ׳ 

¥6-5 . 311, 01967 ג:) 1333 /\ 31: 1 ' 1101:33 .ת 11 ' £.ס: 11 ן 6-31 נ 61 1 ' 3 ? ¥13 - 6 נ 3 1 >[.ס 
£30311 ,. 111 : . ק 454 ?? 1 ? £50 ס x13., 1 רמ ס 25 ; . 1:3 ? 0 ק , 3 ק 3 .ת .. 

506160? . ¥106 \ 10 ) 3 ^\׳ \ — 1 ) 01313 ? — ¥3 \ 6 ץ 

613110133 ? 1131310 ? — ( 1 ) 01313 ? ) ¥106 \ 10 ) 3 ^\׳ \ . 

11010031331, . 3¥106 ס 1 ) 3 ^\׳ \ — 1 ) 01313 ? — ( 1945 ־ 1939 ) ? 63¥13 ץ 
. 1 ) 3¥1 ס , 3¥102 ס? 13 >[ 3 ץ 1£ ׳\[^/. 1 ) 1 6 'סס^/ . 

3 ? 5130 , 31613106 ^ 14 , 3 [? 313¥3 ^ 1 , 3¥ ס? 0 ץ? 1 ) 13 ^ , 3¥106 ס 1 ) 3 ^\׳ \ 6131101 > [ 013 ? 3 >[ 21 ? 5616 6£ ? 1 ? 6 'סס^/ . 


06 ? 5 ס 6 ^ס 1 > 1 ^? 5 . 1.5.1 >!. ^ 5 ? 166 \ [ ? 600 015 ? 
. 10 > 11 ס 1 > 611 6¥ ^ 6166 ס 1 > 1 ^ 106 > 161 > 1 ^ 1 \[ 66 ? 66 ?^ ? 


.^. 31.5 06 ? 1 > 11 ס 6 ? 1 > 611 ? 

ספ ר זכרו ן לקהילו ת ודוביצה , אנדריכוב , קלווריה , מישלני ץ וסוכ א 
ספ ר זכר ה ודוביצ ה 

אנדריכו ב 

קלוורי ה 

מישלני ץ 

סוכ א 


עת ד ע׳ י ד׳־ ר דו ד יעקובובי ץ 


אדגו ו עול י ודוביצ ה 

אנדריכוב , קלוודיה , מישלני ע וסובא , בישדא ל 


גשותוון ף הווצאו ת ""נןעדה " ז 10 וו־ £1 > ז ^ז 0 ח^;> 1 ו: 2 מ£יז 8£ 

0£ \^ 0 ס^/א \ 

7 /\ 0 ^ ¥0 חס^ז\ < 

10£ ^ז 4¥81£ א 

^/^ 0 ט 8 


02 ו 7 /\ 60 ט> 1 \< [ סו/\^/ ס .־ז ס ץ 3 


. £1 ^/ח 18 — . 110 0 ^ו 1 ־ו 8 ו 61 ט ק ^ס^/ 88 ^ 1 / א כ ל הזכויו ת שמורו ת 1967 © 

נדפ ס במפעל י דפו ס פלאי־פי.אי.סי . בע״מ , גבעתיי ם—רמת־ג ן 

161 ) 187 1 ז 1 £) 6 ^ 1 ז 1 *זי 1 ♦•♦באשרייב ן ד י , ווא ס ששארבראה , 

אי ז א מצוה • זי י בעש ן זיך * 'מ 1 )ןןל ט אונז , 
באשרייב ש אונ ז ן ל^זמי ר ני ש פארגעש ן ווער ן 
פונע ם קומענדיק ן דור ' •• • 

שלום־עליכ ם 


עזר ו בעריכ ת הספר : 

משע ם קהיל ת ו ד ו ב י צ ה — לא ה (נייהרט ) בארי / 

לושי ה (בלייברג ) וייס - 
מן , גוסט ה (גרובנר ) 

וייסמ ן 

א נ ד ר י כ ו ב — סטל ה (ויינזפט ) דורון , 

יצח ק קור ן 

ק ל ו ו ר י ה — חנ ה (גרינקרויט ) גמנ ־ 

בוים , אברה ם אבי ש 
צנויר ט 

מ י ש ל נ י ץ — זהב ה פנסט ר (אולג ה 

ויינמן ) 

ס ו כ א — מאי ר גרו ס 
תוכ ן הענייני ם 


ע ם הספר / מא ת העוי ד ד״ ר דו ד יעקובובי ץ 9 

קהיל ת ודוביצ ה 

פר ק ראשו ן / דבר י הימי ם לקהיל ת ודוביצ ה (רישומי ם היסטוריים ) — העור ד 

ראשית ו ש ל הישו ב גודוביצ ה 15 

אופי ה הדת י והתרבות י 19 

סקיר ה דימוגרפי ת ש ל הישו ב 21 

חלק ם ש ל יהוד י ודוביצ ה בהתפתחו ת ש ל העי ר 27 


פר ק שנ י / החיי ם הצבוריי ם (מוסדו ת צבו ר ודת ) — העור ך 

א . הקהיל ה 30 

ב . רבני ם ודייני ם 35 

ג . בי ת הכנס ת 40 

ד . בת י תפיל ה 44 

ה . בי ת הקברו ת 46 


פר ק שליש י / ציונ י דר ך בקורו ת העי ר 

סקיר ה קצר ה ש ל הישו ב היהוד י בודוביצ ה — ד״ ר וילהל ם קלוג ר . 51 

עירנ ו ויהודי ה — מלכ ה וינר־ר ם 53 

מ ן ההוו י היהוד י בודוביצ ה — אנ ה גולדברג־ברונ ר . .. . 60 

תמורות־חיי ם בודוביצה , פרק י זכרונו ת — שושנ ה פיירשטיין־נחושת ן 63 


עיר י האהוב ה — הנק ה אופנר־־קאופמ ן 64 

ניצנ י התנוע ה בודוביצ ה — הנ ס ל ב 67 

פר ק רביע י / ברא י ההוו י ש ל חי י היהודי ם — העור ך 

יהדו ת ודוביצ ה בשבתו ת ובחגי ם 71 

זכרונו ת מימ י מלחמ ת העול ם הראשונ ה 78 

החיי ם הכלכליי ם 81 

השתתפו ת במועצ ת העי ר 87 

יצו ג היהודי ם בבי ת המשפט , במיסו י ובבנקי ם 88 

פר ק חמיש י / בת י חנוך , זרמי ם ומפלגו ת — העור ך 

א . החינו ך הכלל י בעירנ ו 91 

ב . החינו ך הדת י 96 

ג . התנוע ה החסידי ת בודוביצ ה 101 

ד . התנוע ה הציוני ת 105 

פר ק שש י / ארגוני ם ומוסדו ת לעזר ה הדדי ת — העור ך 

מוסדו ת צבוריי ם 128 

חברו ת צדק ה 132 

החיי ם החברתיי ם והספור ט 136 

פר ק שביע י / אישי ם ודמויו ת 

אישי ם ודמויו ת 142 


הערו ת סיכו ם בשול י דבר י ימי ה ש ל יהדו ת ודוביצ ה . .. . 168 

הישו ב היהוד י בזמבזי ץ 169 

פר ק שמינ י / בימ י עבר ה ושוא ה 

יהוד י ודוביצ ה במצו ר ומצו ק (מתחיל ת המלחמ ה ע ד הקמ ת הגיטו ) . 172 

תפיל ה (שיר ) — מני ה בדר־קרויטהמ ר 193 

היו ם הטרג י ש ל גרו ש יהוד י ודוביצה , 2 ביול י 1942 — (עד י ראיי ה 

מתארים ) הל ה שטראוס־מנדלבאום , לא ה נייהרט־באר י . . 194 

פר ק תשיע י / תקופ ת גיט ו ודוביצ ה וחיסול ו 

בגיט ו 198 

היו ם הגורל י : 10 במא י 1943 — הל ה שטראוס־מנדלבאו ם . . . 216 אוויר ת הגיט ו בחדשי ם האחרוני ם לפנ י חיסול ו — 

פאול ה ברונר־איינהור ן 217 

מאב ק על־אנוש י שנכשל , להצל ת משפח ה אח ת — 

ברט ה וורצל־הולצמ ן 220 

בימ י עבר ה וזע ם — לושי ה בלייברג־וייסמ ז 221 

קטע י זכרונו ת מגיט ו ודוביצ ה — פל ה ברונר־הרשטיי ל . . . 223 

עי ר בל י יהודי ם 229 

נזכו ר — שמו ת קורבנו ת השוא ה 232 

מפת ח שמו ת אנש י קהיל ת ודוביצ ה המתוארי ם בספ ר . .. . 245 

קהיל ת אנדריכו ב 

הקמת ה והתפתחות ה ש ל הקהיל ה היהודי ת באנדריכוב , רבני ם ודייני ם — העור ך . 251 

הר ב דו ד אביגדו ר — פנח ס שינמ ן 256 

איכ ם ? (שיר ) — לול ה בד ר 259 

בי ת הכנסת , בנינ י הקהילה , החיי ם הדתיים , בי ת הקברות , החיי ם הכלכליים , 

התנוע ה הציונית , חנוך , מוסדו ת צדקה , תרבו ת וספור ט — יצח ק קור ן . . 259 

דמויו ת ואישי ם — העור ך 275 

השמד ת קהיל ת אנדריכו ב — איזידו ר קרומהול ץ 280 

יהדו ת אנדריכו ב בשנו ת השוא ה — יצח ק קור ן 294 

רות׳ק ה ליבליך , דפי ם מיומנ ה ע ם תאו ר דמות ה מהעור ך 298 

בריח ה גורלי ת מגי א ההכחד ה — לול ה ראוכברגר־בד ר 310 

שירי ם — לול ה בד ר 318 

שמו ת קרבנו ת השוא ה 320 

קהיל ת קלוורי ה 

הספ ר והסיי ף ירד ו כרוכי ם מ ן השמי ם — אברה ם אבי ש צנויר ט . .. . 327 

קלוורי ה היהודי ת — דבר י ימיה , מוסדותיה , מפלגותי ה ואישי ה — 

אברה ם אבי ש צנויר ט 327 

העייר ה קלוורי ה — ד״ ר היר ש (צבי ) לייב ל 345 

זכרונו ת מ ן ההוו י היהוד י בקלוורי ה — יחזקא ל שרג א ניכטבורג ר . .. . 347 

קלוורי ה — יוא ל שר ף 353 

עיירת י קלוורי ה — חנ ה גרינקרויט־גרינבאו ם 355 

זכרונו ת — זא ב נוימ ן 361 

יזכו ר — שלמ ה שטרנבר ג 363 

אי ך נכחד ה העייר ה קלוורי ה — זכרי ה שגרי ן 364 

לל א מענ ה — יוא ל שר ף 373 

שמו ת קורבנו ת השוא ה 374 

קהיל ת מישלני ץ 

ההיסטורי ה הקצר ה ש ל משלני ץ היהודי ת ; הרבני ם — העור ך 381 

הדיי ן הר ב מש ה לנגאו ר — נ ח ויינמ ן 385 

ראש י הקהיל ה — רח ל פרלרו ט 386 

בת י תפילה , שוחטים , בי ת הקברו ת — העור ך 388 

אפיזוד ה מחי י בי ת המדר ש במישלני ץ — נ ח ויינמ ן 391 

לימו ד התורה , חברו ת צדקה , השתתפו ת במועצו ת העירי ה — זהב ה פנסט ר(אולג ה ויינמן ) 392 

התנוע ה הציוני ת במישלני ץ — סטפ ן בוב ר (אוזיא ש וסרפל ) 393 

ד״ ר לז ר גולדווס ר — צב י פד ן 396 

דע ר פאגרא ם פו ן דאבאשינסק י — העור ך 398 

קטעי ם מהעתונו ת היהודי ת בוורש ה 400 

הימי ם הראשוני ם ש ל המלחמ ה — מנד ל בק ר 407 

שוא ת יהוד י מישלני ץ — בנימי ן ריכטמ ן 411 

שמו ת קורבנו ת השוא ה בעייר ת מישלני ץ והסביב ה 417 

הישו ב היהוד י בסולקוביצ ה — אברה ם לייבל ר 423 

קהיל ת סוכ א 

היהודי ם בסוכ א — מאי ר גרו ס 429 

תקופ ת השוא ה בסוכ א — יעק ב שכט ר (חנינא ) 439 

שמו ת המשפחו ת שניספ ו בתקופ ת השוא ה 445 

דבר י סיו ם — העור ך 447 

רשימ ת תמונו ת 455 ע ם הספ ר 

לפנינ ו תיאו ר הייה ן המפוארי ם ש ל המ ש קהילו ת שהי ו קיימו ת בגליצי ה המערבי ת 
ע ד השואה . 

רוב ן ש ל הקהילו ת נוסד ו במא ה ה־ 19 ע״ י יהודי ם גרמניי ם מתקדמים , שבא ו 
משלזי ה הסמוכ ה וה ם שבנ ו א ת הקהילו ת ועיצב ו לה ן א ת דמותן . למרו ת קיומ ן הקצ ר 
יחסי ת (רוב ן א ף פחו ת מ־ 75 שנים ) הגיע ו הקהילו ת לשגשו ג גדו ל בחי י הרו ח ובחיי ם 
הכלכליים , ע ד שבסו ף קיומ ן ל א פיגר ו אחר י קהילו ת בעלו ת ות ק ש ל מאו ת שני ם 
ה ן בלימו ד תור ה ומדע , ה ן בחסידו ת וה ן בתנוע ה הציונית . בע ת קריא ת הספ ר 
יעבר ו כבקלידוסקו פ דמויו ת רבו ת ש ל רבנים , תלמיד י חכמים , אנש י מד ע ואיש י 
צבור , ששמותיה ם ישאר ו לנצ ח בי ן גדול י יהוד י פולין . 

בר ם תוכנ ו ש ל הספ ר אינ ו בע ל אופ י מקומ י בלבד , כ י א ם י ש ב ו ג ם ידיעו ת 
רבו ת ע ל חי י יהדו ת פולי ן כול ה וסיפו ק ר ב ימצ א ג ם הקור א שמוצא ו אינ ו 
מהעיירו ת הללו . 

ראשית , ע ד למחצי ת השני ה ש ל המא ה ה־ 19 ח ל ברו ב הקהילו ת הלל ו איסו ר 
התישבו ת יהודים , והספ ר מתא ר א ת בעי ת 13618 ) 11 ( 16 11011 110161:311111$ ) מ 1111 § 11€ '\ 1 ז ? 
מבחינ ת הפרספקטיב ה ההיסטורי ת וסוק ר א ת האיסו ר הז ה ג ם ע ל ער י הסביב ה 
ובגל ל כ ך הוא , ביח ד ע ם המקורו ת שעליה ם הו א מסתמך , ישמ ש בעתי ד כספ ר עז ר 
להיסטוריוני ם שירצ ו לחקו ר א ת הבעי ה הז ו ששורשי ה בימ י הביני ם ושעו ד במא ה 
שעבר ה השפיל ה כ ל כ ך א ת רוח ם ש ל יהוד י פולין . 

מאידך , מתוא ר בספ ר המצ ב הכלכל י הירו ד ששר ר בי ן כ ל יהוד י פולי ן בתקופ ה 
שבי ן שת י מלחמו ת העול ם וא ת הסיבו ת לנדיד ה מ ן הכפרי ם וההגיר ה לערים , 
בחיפו ש אחר י פרנס ה בענ ף המסח ר בלבד . כ ן מסופ ר ע ל הרדיפו ת הכלכליות , ע ל 
סגיר ת שער י המשרדי ם הממשלתיי ם ומוסדו ת הציבו ר בפנ י יהודי ם וא ת מצב ם 
הפוליט י האומלל , בהימצא ם בי ן הפטי ש והסדן . במאבק ן נג ד הממשל ה פרע ו 
המפלגו ת הימין־קיצוניו ת פרעו ת ביהודים , בחפש ם דר ך לעור ר אנדרלמוסי ה במדינ ה 
וע ל יד י כ ך להפי ל א ת הממשל ה והיהודי ם שימש ו קרב ן במאב ק הזה . המשפ ט ש ל 
עור ך הפוגרו ם דובושינסק י י״ ש בעי ר מישלניץ , שהתקיי ם בקרקו ב קרו ב לפנ י פר ח 
המלחמ ה ושדי ן וחשבו ן עלי ו הוב א בספ ר זה , נות ן תמונ ה ברור ה בתיאו ר המצ ב 
ששר ר אז . 

בחל ק ע ל השוא ה אנ ו מזועזעי ם ע ד עומ ק לבנ ו מאכזריו ת הנאצי ם ומשיטת ם 
המתוכננ ת ומאורגנ ת מרא ש להשמי ד א ת היהדו ת כולה . רו ב הפרקי ם המתארי ם 
א ת הגירושי ם נכתב ו ע״ י עד י ראיה . 

אנ ו מלא י התפעלו ת מהרצו ן הע ז ש ל היהודי ם להצי ל א ת חייהם , למרו ת הסכנו ת 
שהי ו כרוכו ת בדבר . 


9 10 


ע ם הסס ר 


כד י לקיי ם א ת הפסו ק ״והגד ת לבנ ך ביו ם ההוא ״ במוב ן רח ב יות ר — חוב ה ע ל 
כ ל יהוד י לספ ר ל א ר ק ע ל הסב ל והעינויי ם לפנ י יציא ת מצרים , אל א ג ם ע ל הזמני ם 
האכזריי ם ש ל הרדיפו ת והגזירו ת בתקופ ה שלנו . 

אנ ו מקוי ם שהספ ר הזה , ע״ י תיאו ר המאורעו ת האיומי ם שהתרחש ו בתחו ם 
ערינ ו בע ת השוא ה בצירו ף רשימו ת אלפ י קרבנות , ימל א חוב ה זו . 

ראו י ג ם בהקדמ ה להקדי ש כמ ה דברי ם אודו ת העריכ ה ש ל הספר . נערמ ו קשיי ם 
חמורים . 

השוא ה הרס ה הר ס נור א באוכלוס י קהילותינ ו ול א שרד ו אל א מעטי ם מא ד מאל ה 
המסוגלי ם לעזו ר לעבוד ה כזו . כמע ט כול ם ניספ ו ע״ י הנאצים . ניספ ו כ ל הרבני ם 
והדיינים , נהרג ה כמע ט כ ל האינטליגנצי ה המקצועי ת ונשאר ו ר ק שרידי ם מאנשי ־ 
רוח , מאנש י תור ה וחוג י החסידים . ועו ד זאת , רבי ם מאל ה שניצל ו מהתופ ת הנאצ י 
הי ו עדיי ן ילדי ם בפרו ץ המלחמה , כ ך שתמונ ת מקומו ת מגוריה ם ל א נחרת ה בזכרונם . 

שונ ה הי ה המצ ב בע ת עריכ ת ספר י זכרו ן לקהילו ת אחרות , אש ר חל ק מתושביה ן 
היג ר לארצו ת אמריק ה בתקופ ה שבי ן שת י מלחמו ת העול ם ובגל ל ז ה אפש ר למצו א 
בה ם מאמרי ם שנערכ ו ע״ י המהגרי ם הלל ו באידי ש ובאנגלי ת וג ם צילומי ם שנשלח ו 
לה ם ע״ י קרוביה ם לפנ י השואה . כמתוא ר בספר , ל א הית ה כמע ט הגיר ה א ל מעב ר 
לי ם מעיירותינו . לפיכ ך אי ן בספ ר ז ה מאמרי ם ממהגרי ם מלפנ י המלחמה . 

לערי ם אחרו ת י ש עו ד מקו ר אח ר חשו ב לאיסו ף חומר : קהילו ת רבו ת בפולי ן 
נוסד ו במאו ת הקודמו ת ובמרוצ ת הזמ ן עב ר חומ ר היסטור י ר ב מחייה ן לארכיונ י 
אמריק ה וכ ך ניצ ל מהשוא ה הוונדלית . של א כ ן בנוג ע לקהילותינ ו שרובן , לפ י 
שמדוב ר לעיל , התקיימ ו פחו ת מ 75 שנה . בזמ ן קצ ר יחס י כז ה ל א הועב ר חומ ר 
ע ל חי י קהילותינ ו א ל מעב ר לים . 

מ ה שגרו ע מז ה הי א העובדה , פר ט לעי ר אנדריכוב , שכ ל המסמכי ם הרשמיי ם 
ע ל החיי ם הצבוריי ם נשמד ו ע״ י הנאצים , בעיק ר נשמד ו כ ל התעודו ת שהי ו ביד י 
הסטארוסט ה הוודוביצאי . ומ ה שהנאצי ם ל א הספיק ו להשמי ד בארכיו ן העירי ה נשר ף 
בע ת הפצצ ת בי ת העירי ה ע ם כניס ת הרוסי ם בשנ ת 1945 . 

התהלכ ו שמועו ת שכאש ר קר ב קצ ה ש ל הקהיל ה הסתי ר מזכי ר הקהילה , אליה ו 
פישגרונד , א ת הארכיו ן של ה בבי ת הקברות . מעש ה כז ה התקב ל ע ל הדעת , שכ ן 
לפישגרונ ד הרש ו ללכ ת לבי ת העלמי ן בע ת הלויה . אב ל אי־אפש ר הי ה לבר ר א ת 
נכונו ת השמועו ת הלל ו משל א נשאר ה א ף נפ ש בחיי ם מאנשי ם שהי ו את ו במגע . 
ר ק יהוד י אח ד ג ר כע ת בודוביצה . 

כ ל החומ ר הנמצ א אפו א בספ ר שלפנינ ו מבוס ס בדר ך כל ל ע ל ספר י מיד ע 
הנמצאי ם בא״ י וע ל ידיעו ת שנשאר ו בזכרונ ם ש ל המשתתפים . 

הי ו ג ם קשיי ם טכניי ם חמורים : כ י האנשי ם שהשתתפ ו בעריכ ת הספר , 
ברוב ם עולי ם חדשים , שאינ ם יודעי ם א ת השפ ה ע ל בוריה , נאלצ ו לכתו ב א ת 
המאמרי ם בפולני ת שאח ר כ ך תורגמ ו לעברית . 

ל א ק ל הי ה לאסו ף א ת הכספי ם הדרושי ם להוצא ת הספ ר לאור . כ י בנגו ד לקהילו ת 
אחרות , בגל ל אי־הגיר ת בנ י הקהיל ה לפנ י המלחמ ה לעב ר הים , אי ן בשו ם מקו ם 09 הסס ר 


11 


בעול ם ארגו ן "לאנדסמאנשאפט " משלנו . לכ ן היינ ו נאלצי ם לאסו ף רוב ו ש ל הכס ף 
בשבי ל הספ ר בכוהו ת עצמיי ם בי ן הברי ם בישראל . 

אי ן לכ ן פל א שכ ל המאמרי ם שנערכ ו א ו שתורגמ ו נעש ו בהתנדבו ת של א ע ל 
מנ ת קבל ת פרם . אפיל ו המאמרי ם המדעיי ם (ע ל דבר י ימ י הערים ) ל א נערכ ו ע״ י 
היסטוריוני ם מקצועיי ם אל א בכוהו ת עצמיים . 

אנ ו מקוי ם שהקורא , ברצות ו לעשו ת בקור ת ע ל הספר , ישקו ל א ת כ ל הגורמי ם 
הנ״ ל וא ם ימצ א ליקויי ם יבי א בחשבו ן א ת המכשולי ם המתוארי ם לעיל . 

ליווינ ו א ת הספ ר בשפ ע תמונות , שהושג ו בעמ ל רב . ה ם משקפי ם א ת חי י ערינ ו 
ובמיוח ד ש ל הנוע ר היהודי . ההסברי ם לצילומי ם תורגמ ו בחלק ם לשפ ה האנגלית . 

לסיום , נבי ע א ת תודתנ ו העמוק ה לאל ה שנתנ ו י ד למבצ ע ה ן בחומ ר וה ן ברוח . 
במיוח ד יעמד ו ע ל התוד ה אל ה ששמותיה ם מופיעי ם בכותרו ת המאמרי ם ואל ה 
שהושיט ו עזר ה בכתיב ת הספ ר וז ה למ ר חיי ם בלמו ט עבו ר סיו ע טכני , לה״ ה ישרא ל 
איינהורן , חנ ה ביננשטו ק (גרוס) , יוס ף ביננשטוק , שמעו ן גלייצמ ן וארי ה שנה ב 
ע ל עזרת ם באיסו ף החומר ! לגב ׳ פל ה ברונ ר (הרשטייל ) ומ ר הנרי ק בנד ץ עבו ר 
שרטו ט המפות , לה״ ה מאי ר גרום , יוא ל יעקובובי ץ וצב י פנסט ר ע ל עזרת ם בתרגו ם 
ולגב ׳ חנ ה קויפמ ן (אינטרכט ) ע ל עבוד ת העתקה . 

כמ ו כ ן עלינ ו להבי ע א ת רגש י תודתנ ו ליוצא י עירנ ו בח ת לארץ , שתרמ ו בי ד 
רחב ה והתרימ ו למע ן הוצא ת הספ ר וה ם : ה״ ה נת ן קליינמ ן וקלמ ן ריבנ ר מטורונטו , 
ד׳ ר מורי ם טיברג ר מניו־יורק , א . שוב ל (טריר) , וגב ׳ גני ה שיקמ ן (צימרשפיץ ) 
ממלבור ן ובעלה . 

תודתנ ו נתונ ה ג ם למ ר אברה ם או ר שהבי א א ת הספ ר לדפו ס ולגב ׳ ברכ ה פלאי , 
מנהל ת הוצא ת "מסדה " בע״מ , רמ ת גן , עבו ר עזרת ה בהוצא ת הספר . 


ד״ ר דו ד יעקובובי ץ 
קהיל ת ודוביצ ה 
ד״ ר דו ד יעקובובי ץ 


פר ק ראשו ן 

דבר י הימי ם לקהיל ת ודוביצ ה 

(רישומי ם היסטורייס ) 


ראשית ו ש ל הישו ב היהוד י בודוביצ ה 

דבר י הימי ם ש ל יהוד י ודוביצ ה ^ קצרי ם מאוד . ראשי ת התישבות ם חל ה במחצי ת 
השני ה ש ל המא ה הי״ט . ע ד א ז אסו ר הי ה ליהודי ם להתייש ב בתחו ם העי ר א ו לסחו ר 
בה . האיסו ר הז ה הי ה מבוס ס ע ל חו ק מיוח ד שנחק ק מטע ם מל ד פולין , אוגוס ט 
השליש י הסכסי , מ־ 6.11.1754 , ואוש ר ע״ י קיס ר פרנ ץ בחו ק מ־ 2.28.5.1793 

י ש להני ח שמטר ת החו ק משנ ת 1754 הית ה להמשי ך א ת המצ ב החוק י ששר ר 
ע ד אז . השער ה ז ו מובע ת ב״אנציקלופדי ה היהודית " בעריכ ת ד״ ר ל.קצנלסוף . לפ י 
דע ה זו , כב ר הי ה קיי ם מזמ ן בעי ר ודוביצ ה 13€18 ) 11 ן .ת 0 מ 6 ( > מזטנ 8 ש 11 ׳\ 1 ־ 1 ? . 

לפ י המשוער , היתד . סיב ת חידוש ו ש ל האיסו ר קשור ה בחש ש מפנ י זרימ ת יהודי ם 
לעי ר בטענ ה ש ל התיישנו ת החוק . בפנק ס ועד־ארבע־ארצו ת ^ המכי ל החלטו ת 
מתקופ ת 1580 — 1764 ורשימ ת הקהילו ת ששילמ ו מסי ם ממלכתיי ם באותר . תקופ ה אי ן 
כ ל ידיעו ת שה ן אודו ת ודוביצה . ג ם במפ ת יר.דו ת פולי ן לתקופ ת 1667 — 1764 
(המצורפ ת לאות ו פנקס ) אי ן מופיעו ת קהילו ת א ו ישובי ם יהודיי ם בחל ק המערב י 
ש ל וואיוודשאפ ט קרקוב , דהיינ ו בנפות : ודוביצה , ביאלה , מישלני ץ וזיביץ . ר ק 
הערי ם אושבינצי ם וקשאנו ב מופיעו ת שם , בעו ד שסומנ ו ב ה קהילו ת וישובי ם 
יהודיי ם אפיל ו במקומו ת נידחי ם ומבודדי ם ביותר . 

המצ ב המוז ר הז ה נוב ע מהעובדד . שבימ י הביני ם ל א שייכ ו הנפו ת הנ״ ל 
( 1€ ^[ 5 ־ 231:01 1 ¥0 \:ן 5 ? 51 ^ ) פר ט למישלני ץ לממלכ ת יאגילוני ם 

אל א לנסיכ י שושל ת פיאס ט וה ם בנגו ד למלכ י פולי ן ניהל ו מדיניו ת אנטישמי ת 
והרש ו ליהודי ם לגו ר ר ק בערי ם אושבינצי ם וזאטור . 


1 . ודוביצ ה קיבל ה סטאטו ס ש ל עי ר ממלכתי ת הח ל משנ ת 1430 . הי א נקרא ת ע ל ש ם 
מרטי ן ודוביט ה ( 1567 — 1641 ) ילי ד העיר , סופ ר תיאולוג י נודע , ששימ ש כומ ר בכנסיי ת 
"פלוריא ן הקדוש " בקרקו ב והי ה מטי ף בקתדר ה "קרקובינסית " (אנציקלופדי ה גוטנבר ג 
וורשה , כר ך 1 וו/\ x עמ ׳ 25 ) . הח ל משנ ת 1819 נחשב ה ודוביצ ה כעי ר מחוזית . 

פרטי ם ע ל התפתחות ה רא ה להל ן בפר ק : חלק ם ש ל יהוד י ודוביצ ה בהתפתחו ת העיר . 

2 . מילו ן ^גיאוגרפ י פולנ י ( 1 ^ 0181 ? ץ 3£10211 ־ 0€051 :אל 111 ^ 810 ) , (עמ ' 212 , 232 , 

[ 18101€ ת 01 ? ¥1 ץ 08 1 3011 * 01 ( 21 !!סזסנסץ^סזס! ! , 3011 ^ 1111 ^ 2 1011 ^ 111€1 [ 6 כ 21 ס . ! ־! ס 

1938 ¥ו 31£6 ־ 1 ^ 1 , 11€ ז 020111 ־ 1£1 , ד״ ר מאי ר בלבן : דבר י ימ י יהוד י גליצי ה ( 1868 ^ 177 ) 
(עמ ׳ 6 ) . 

3 . 151 ה 1161 ס 1 ז 10 מ 1 מ 3 מ 3 א 0 מ 6 ק £8 1916 , כר ך עמ ׳ 266 . 

4 . הלפרין , הוצא ת מוס ד ביאלי ק ש ל הסוכנו ת היהודית , ירושלי ם 1945 . 


15 16 


קהיל ת ודוביצ ה 


מסור ת ז ו ש ל אי־סובלנו ת כלפ י יהודי ם נמשכ ה ג ם אחר י סיפו ח הנסיכויו ת הנ״ ל 
בשנ ת 1564 לממלכ ת פולין . כתוצא ה מכ ך דב ר נדי ר הי ה לפגו ש יהודי ם בערי ם הנ״ ל 
במאו ת הי״ ז וד.י״ ח פר ט לידיודים־נוסעים . אפיל ו בכפרי ם ל א היתד . התיישבו ת 
יד.ודי ם רצוי ה י . 

בר ם בנ י העיירו ת הלל ו ל א השלימ ו ע ם המצ ב ד ה פאקט ו הז ה ש ל אי־סובלנו ת 
ליד.ודי ם וד.שתדל ו להשי ג מ ן המלכי ם חוקי ם האוסרי ם כלי ל התישבו ת ש ל יהודי ם 
כפ י שעשת ה עירי ת ודוביצה . כפ י שמתוא ר לעיל . 

י ש לזכור , כ י בשנ ת 1754 הי ה ק ל ביות ר להוצי א איסו ר כז ה בפולין . תקופ ה ז ו 
הצטיינ ה ברדיפו ת כל־כ ך אכזריו ת נג ד יהודים , שא ם נוצי א א ת ימ י מר ד הקוזאקי ם 
בראשות ו ש ל חמילניצק י ופליש ת השוואדי ם (גזירו ת ת״ ח ו־ת״ט) , נמצ א כ י עו ד 
ל א הי ו רדיפו ת כאל ה בפולין . בשני ם 1736 — 1753 התקיימ ו משפט י "עליל ת דם " 
רבי ם בכ ל רחב י פולין , משפטי ם שגרמ ו למספ ר עצו ם ש ל קרבנו ת חפי ם מפשע , 
אש ר ניספ ו תו ך עינויי ם איומי ם *י . כ ל יל ד נוצר י שניספד . בנסיבו ת בלת י ברורות , 
כגו ן מקר ה אסון , מעש ה פש ע מעורפ ל וכדומה , הי ה "קורפו ס דליקטי " במשפ ט 
עלילת־ד ם נג ד יד.ודי , שלאסוננ ו התגור ר בקירב ת מקו ם המקרר. . 

הסופ ר קוטוביץ , ב ן התקופ ה האמורה , כות ב בספ ר 23 ^\ 6 ( 023 ץל ס 18 נ 01 
111 $1:3 ג 1181 \ : 113 ז 3 ^\ 0 ת 3 ( 1 , כ י כש ם שלפ י מושגי ם דא ז א י אפש ר הי ה לתא ר א ת 
חופ ש האצילי ם בל י 0 ;ו 6 י \ תזטעשנ!!! , כ ך היד . הע ם הפולנ י כולו , להוצי א חל ק קטן , 
משוכנ ע שאי ן מצו ת יהודיו ת נאפו ת אל א בד ם נוצרי . 

באוירד . ז ו ק ל היד . למושל י ערי ם פולניו ת שונו ת לד.שי ג מ ן המל ך כ ל מינ י 
פריבילגיו ת שהעניק ו לד. ם חופש־פעולד . כד י "לד.שתחרר " מיד.ודיםז . אי ן פל א 
שבאוויר ה ז ו הכריזד . ג ם העי ר ודוביצ ה ע ל האיסו ר הנ״ל , באמתל ה שהיד.ודי ם ה ם 
אזרחי ם בלת י רצויי ם בתחומיה , הואי ל וה ם נאשמי ם בכ ל רחב י האר ץ בשימו ש 
בד ם נוצר י לצרכ י פולח ן דתי . 

מסיבו ת כלכליו ת איר ע לפעמים , שיהודי ם בודדי ם נאלצ ו לגו ר זמני ת בעי ר 
וד.י ו מקבלי ם אישו ר מיוח ד לצור ך זד. . לדוגמד . : כאש ר הי ו מוכרחי ם לד.וצי א לפוע ל 
זכו ת פרופינציד. . ע ד מחצי ת המא ה הי״ ט היד . הענ ף המסחר י הזד . מוחז ק בעיק ר ביד י 
היד.ודים . ג ם בודוביצ ה קיב ל ע ל סמ ך ז ה הפרופינטו ר סינ י שיפ ר הית ר זמנ י לגו ר 
בעיר . ע ל כ ך כות ב להל ן בהרחב ה הר ב שמוא ל אברד. ם זלטנריי ך ("תקופ ת הרבנו ת 
בודוביצ ה וקוי ם לדמות ו ש ל הר ב אש ר אנשי ל יצח ק זלטנרייר") . 

החו ק האוס ר התיישבו ת יד.ודי ם בוודוביצ ה היד . קיי ם ע ד המחצי ת השניד . ש ל 
המאד . הי״ט . בשנ ת 1860 טר ם התיישב ו היהודי ם בעי ר גופר . * אל א הי ו גרי ם בכפרי ם 


5 . בספיר ה משנ ת 1776 הי ו 1047 יהודי ם בנפו ת האל ו לעומ ת 171.596 נוצרי ם ( 0.6% ) 
ו־ 51 בתי ם יהודיי ם לעומ ת המספ ר הכלל י ש ל 27.991 . הי ה ז ה האחו ז הקט ן ביות ר ש ל יהודי ם 
בהשווא ה ע ם 18 מחוז י גליצי ה (ספ ר ד״ ר פוט ק הנ״ל , עמ ׳ 211 , 232 , 241 ) . 

6 . המשפטי ם המפורסמי ם בפוזנ ן ( 1736 ) , בזאסלא ב ( 1747 ) , בשפטובק ה ( 1748 ) , 
בדיטומי ר ( 1753 ) , ביאמפו ל ( 1756 ) , בפשמיס ל ( 1759 ) ובויסלאבי ץ ( 1760 ) . 

במשפטי ם האל ו עונ ה ע ד מוו ת מספ ר ניכ ר ש ל יהודי ם (דובנו ב : דברי־ימי ם ש ל הע ם 
הי ד,ודי , הוצא ה גרמנית , כר ך וו/\ , עמ ׳ 140 — 150 ) . 

7 . ש ם עמ ׳ 131 . 

8 . אנציקלופדי ה יהודי ת (קצנלסון ) הנ״ ל עמ ׳ 266 . קהיל ת ודוביצ ה 


17 


הסמוכים : חוצניה , טומיץ , ראדוצה , קלצ ה דולנ ה רגורנה , ובעיק ר בשכונ ת גרובל ה 
בסמו ך לפרבר י העי ר מצ ד רחו ב טאטשאינסקה . שכונ ת גרובלה , שבזמננ ו היתד ■ 
שייכ ת לאחוז ת מיקולא י ולמשפח ת קרוביצקי , ל א נכלל ה בשט ח העיר . לפיכ ך היתר , 
אפשרו ת למספ ר ניכ ר ש ל יהורי ם להתגור ר בשכונ ה ז ו ולר,קי ם ש ם בי ת תפילה . 

ג ם בערי ם אחרו ת שעליד, ! ח ל החו ק 13615 ) 0 ! 118 ) 311 ־ 10161 מס ת 16 ) דושתדל ו 
הי ד,ודי ם ברר ך כל ל לפרו ץ א ת חומו ת האיסו ר ע״ י התיישבו ת באחוזו ת האצילי ם 
וד,כמרים , שדיי ו בתחו ם העי ר אב ל ל א כפופי ם לשלטו ן העיר . על־יד י דריסת־רג ל ז ו 
חדר ו לא ט לא ט לסביב ה הסמוכד , שבתחומ י שלטו ן העיר . כר , עש ו בערי ם דרוהוביץ , 
סמבו ר וכ ר ואיל ו בפיוטרקו ב הצליח ו היהודים , בימ י המאב ק הזה , להשי ג פריבילגיד , 
מרימל ך יא ן סוביסק י ( 1679 ) , שהתי ר לה ם לגו ר בפרב ר העי ר ולסחו ר בתוכה . 

ע ל הרק ע האמו ר התחול ל מאב ק חמו ר בי ן היריודי ם ובי ן השלטונו ת העירוני ם 
הח ל ממחצי ת המאד , הי״ ז ע ד סו ף המא ה הי״ ח וכמע ט באות ה צורה . לבסו ף נסתיי ם 
המאב ק לטוב ת היהודים . בודוביצ ה ל א הי ו אחוזו ת ש ל אצילי ם א ו כמרי ם והשלטו ן 
ש ל הנהל ת העיר , שהי ה בלת י מוגבל , ח ל ע ל שטח י העי ר כולה . מקומו ת נפרדי ם 
מסו ג כזר , ("אינקלבות" ) ל א הי ו בכלל , ובי ן שכונ ת גרובל ה הנ״ ל לבי ן הבתי ם 
הראשוני ם ש ל העי ר היד , שט ח ד י גדו ל שומ ם וריק . לכן , כ ל הנסיונו ת לפלו ש 
לעי ר הי ו לשו א וא י אפש ר היר , לבט ל א ת האיסו ר משנ ת 1754 בשו ם אופן . 

כד י להבי ן מדו ע החו ק הזה , שהשפי ל כל־כ ך א ת היר,ודים , הי ה קיי ם ג ם אחר י 
חלוק ת פולי ן בימ י הממלכ ה האוסטרי ת וד,תקיי ם במש ך מאד , שני ם בערך , י ש לעיי ן 
בדבר י הימי ם ש ל ד,יד,דו ת בקיסרו ת ההבסבורגית . לד,וצי א א ת תקופ ת 51 — 1849 , 
שב ה פורסמד ״ תח ת לח ץ התנועו ת החרותיו ת (אבי ב העמי ם 1848 ) , חוקר , בעי ר 
אולמי ץ אש ר אישר ה שוויו ן אזרח י ג ם ליהודי ם וכעבו ר שנתי ם בלב ד בוטל ח מחדש , 
שקע ה אוסטריד , ע ד שנ ת 1859 בחוקי ם ש ל ימ י הבינים , שהגביל ו א ת הזכויו ת 
האזרחיו ת ש ל יד,ודים , כגון : הלוק ת יהוד י וינד , לנסבלי ם ולבלת י נסבלים , איסו ר 
התיישבו ת בהר י האלפי ם (טירו ל וכר) , איסו ר רכיש ת נכסי ם במחוזו ת מסויימי ם 
וד,עסק ת משרתי ם ל א יהודיים . 

בר ם משנ ת 1859 , אחר י המפלד , במלחמר , האיטלקי ת (סולפרינ ו 1859 ) והפרוסי ת 
( 1866 ) ח ל שינו י לטובד, . כד י לר,צי ל א ת קיומר " התחילד , הממשלר , האוסטרי ת 
לפרס ם חוקי ם ליברליים . מחוקי ם אל ה נהנ ו הי ד,ודי ם במידר , רבה , היו ת וע ד הזמ ן 
הז ה סבל ו מ ן האפליר , יות ר מעמי ם אחרים . מעתד , החל ה תקופ ה קונסטיטוציונית . 
בשנ ת 1867 פורס ם חו ק אש ר ביט ל א ת הגזירו ת הריאקציוניו ת שנשאר ו מר,תקוסד , 
הלגיטימיסטי ת הקודמת . בעקבותי ו פורס ם ג ם החו ק 2 ;ז 655101158656 ) 011 ^ 1 .משנ ת 
1868 , שד,בטי ח שוויו ן לכ ל העמי ם והדתו ת וביניד, ם ג ם ליהודי ם בגליצי ה י . 

אכן , אי ן להתפל א ע ל שע ד שנ ת 1867 הי ו תושב י העי ר ודוביצ ה טועני ם כ י 
לחוקי ם המלכותיי ם הקודמים , שכלל ו א ת איסו ר התיישבו ת הי ד,ודים , י ש עדיי ן 
תוק ף כיו ן של א בוטל ו ואינ ם נוגדי ם א ת רו ח החוקי ם הכלליי ם ש ל ממשל ת אוסטריד, . 


9 . דובנו ב : דבד י הימי ם ש ל הע ם היהודי , כר ך x ו , שווי־זכויו ת ש ל יהוד י אוסטריה , 
הוצא ה גדמנית , עמ ׳ 379 . 
18 


קהיל ת רדוביצ ה 


מצ ב ז ה דיכ א א ת היהודי ם שבכפר י הסביב ה כאש ר ל א הי ה בעי ר א ף רופ א יהודי . 

אות ה סיב ה לא י הקמ ת קהילו ת הית ה קיימ ת ג ם בערי ם הסמוכו ת שהוזכר ו לעי ל : 
ביאלה , מישלני ץ וזיבר ץ 10 . 

ואול ם הודו ת לריפורמו ת חוקיות , שנעש ו בשני ם 1867/68 , נסתיי ם בהצלח ה 
המאב ק ש ל יהדו ת אוסטרי ה בכל ל וגליצי ה בפר ט והאיסו ר ע ל ההתיישבו ת בעירנ ו 
בוט ל באופ ן אוטומאטי , היו ת והו א עמ ד בניגו ד לחוק ה החדשה . 

מוב ן שתושב י ודוביצ ה ל א הי ו מרוצי ם מ ן המצ ב החד ש שנוצ ר והי ה צור ך 
במאב ק נמרץ , לפחו ת מצ ד יהוד י אחד , כד י לשבו ר א ת התנגדות ם ש ל התושבי ם 
הנוצרים , לחדו ר בכ ה לעי ר ולסלו ל א ת הדר ך ג ם לפנ י יהודי ם אחרים . 

האי ש החז ק שהצלי ח לעשו ת א ת הפעול ה הזא ת ולבט ל א ת האיסו ר באור ח 
דרדפאקט ו הי ה ברו ך ט י ב ר ג . פרטי ם ע ל אופ ן הפעול ה וע ל ההוכחו ת הפוליטיו ת 
והמוסריות , שבה ן השתמ ש בע ת החדירה , יבוא ו להל ן בזכרונו ת ש ל ד״ ר וילהל ם 
קלוגר , רא ש הקהיל ה האחרון . מתוכ ם מתבר ר לנו , שהפעול ה בוצע ה אחר י שנ ת 
1863 , מכיו ן שטיבר ג השתת ף במר ד הפולנ י נג ד רוסי ה בשנ ת 1863 , ומכא ן נב ע 
כוח ו להילח ם בתושבי ם הנוצרי ם בוודוביצ ה להשג ת מטרת ו ״ 1 . 

בשנ ת 1880 מופיע ה ודוביצ ה ברשימ ת מפק ד האוכלוסין , שהי ה נער ך בגליצי ה 
אח ת ל^ 10 שנים , ע ם מספ ר ש ל 404 יהודי ם ( 75 משפחו ת בערך) . אכ ן י ש להני ח 
שהיהודי ם הראשוני ם התישב ו בי ן 1864 ד 1879 , וע ד שנ ת 1880 הגיע ו 
למספ ר הנ״ל . 


10 . מביאל ה גורש ו היהודי ם בשנ ת 5 6 7 1 ועבר ו לכפרי ם הסמוכי ם : ליפני ק וקומורו ־ 

ביצה . בשנ ת 1808 הי ו גרי ם בביאל ה 3 משפחו ת יהודיו ת בלבד . כאש ר לא ט לא ט חזר ו 
ל א הקימ ו קהיל ה אל א הי ו שיכי ם לקהיל ה אושבינצים . הקהיל ה הוקמ ה בשנ ת 1872 , כלומ ר : 
בתקופ ה הקונסטיטוציוני ת (אנציקלופדי ה יודאיק ה — קלצקין , ברלי ן 1928 , כר ך /\ ו עמ ׳ 464 , 
1938 . 55 3011 * 2601 , 3011 ^ 231111 ס — 1626£ * 01 ) . 

ע ל הקמת ה המאוחר ת ש ל קהיל ת מישלני ץ (עו ד בשנ ת 1804 הוצ א ע״ י ממשל ת אוסטרי ה 
איסו ר התיישבות ) מתוא ר להל ן ב״ספ ר מישלניץ" . 

בזיבי ץ ל א ישב ו יהודי ם ע ד שנ ת 9 3 9 1 . איסו ר ההתיישבו ת הי ה מבוס ס ע ל החלט ת 
הקיסרי ת האוסטרי ת מר י טרס ה ( 1780 — 1740 ) . מוב ן שמשנ ת 1867/68 הי ה האיסו ר קיי ם 
ר ק דה־פאקטו , אול ם תושב י העי ר הקפיד ו עלי ו בתוק ף ובעקשנו ת כאלה , שכאש ר בשנ ת 
1900 שכ ר המתמח ה למשפטי ם ד״ ר לז ר חד ר מרוה ט בתחו ם העיר , הותק ף ע״ י התושבי ם 
והוכר ח לעזו ב א ת העי ר (אנציקלופדיה־קצנלסון , כר ך וו^ \ עמ ׳ 576 ) . הקהיל ה הוקמ ה בכפ ר 
זבלוצי ה ויהודי ם הי ו גרי ם ר ק ב ה ובכפרי ם הסמוכי ם איספ , ספוריש , ליפוב ה וכר . 

לעומ ת זא ת בעי ר זאטור , שהית ה שייכ ת למחו ז ודוביצה , נמצאו ת הוכחו ת ע ל קיו ם 
יהודי ם כב ר במא ה הט״ז , מכיו ן שבגניז ה העירוני ת י ש תעוד ה שבשנ ת 1547 מח ו תושבי ה 
נג ד חכיר ת פרופינצי ה עירוני ת ליהודי ם ובספרי ה משנ ת 1765 מופי ע מספ ר ש ל 92 תושבי ם 
יהודי ם המשלמי ם מסי ם (מילו ן גיאוגרפ י פולני , כר ך /\ו x ; אנציקלופדי ה קצנלסון , כר ד וו/ \ 
עמ ׳ 683 ) . 

לכ ל הנתוני ם האל ה י ש ^ אשו ר מוחל ט בספ ר ״המחו ז הודוביצאי ״ : 011 ז \ £011011 . ן 
ת 0311210 01011 * 1 § 1 ת 6 . £ בת ! 015 ■^^ ^ : 101¥1001 ) 3 ^ * 001 — : ££01 ס 06 ^ 1 (וינ ה 1843 ) . 
המחב ר ער ך מסעו ת במחו ז לאורכ ו ולרוחב ו בשנ ת 1840 בערך . הו א כות ב שקיימו ת ר ק 
שת י קהילו ת במחו ז כול ו — קהיל ה ראשי ת באושבינצי ם ע ם ר ב מחוז י ובי ת כנסת , וסני ף 
בזאטו ר ע ם מור ה הוראה . הו א מציין , כ י מתו ך 350.000 נפשו ת נמצאי ם במחו ז 6.500 יהודי ם 
בלבד . הו א מדגי ש שהתיישבו ת יהודי ם במחו ז הז ה ( 1.86% ) הי א הקטנ ה ביות ר בגליצי ה 
(עמ ׳ 23 ) . 

11 . החדר ת יהודי ם לעירנ ו מתואר ת בספ ר בלב ן הנ״ ל ר ק בכמ ה מלי ם : "כאש ר בשנ ת 
1859 פורס ם החו ק התעשיית י איב ד איסו ר ההתיישבו ת א ת תקפ ו ולמרו ת ההגבלו ת והתנגדות ן 

הנמרצ ת ע ל דע ת עצמ ן ש ל העיריו ת התחיל ו היהודי ם להתייש ב בערי ם ודוביצ ה בוכני ה 
וכדומה" . ׳ קהיל ת ודוביצ ה 


19 


לפ י ספיר ה ז ו ל א הגיע ה מכס ת היהודי ם בשלו ש ערי ם מתו ך 125 ער י גליצי ה 
לכד י 10% =^ . היו ת ובודוביצ ה הי ו באות ו הזמ ן (לפ י טבל ה מס ׳ 2 להלן ) 8.1% 
יהודי ם בלב ה מסתב ר שעירב ו היתר . שייכ ת לשלו ש הערי ם הלל ו בעלו ת האהו ז הקט ן 
ביות ר ש ל אוכלוסיד . יהודית . 

יסוד ה ש ל הקד.יל ה היהודי ת בתקופר . מאוחר ת כל־כ ה וקיומר . הקצ ר במש ך 60 
שנר . (בערך) ׳ השפי ע במד ה רב ה ע ל הפיגו ר בד׳תפתחותה . 

קוד ם כ ל ל א הספיקר . ודוביצ ה לר.שי ג א ת המספ ר ש ל תושבי ם יהודי ם שהי ו 
בקהילו ת דומות . בסו ף קיומ ה בשנ ת 1939 הגיע ה בקוש י ל־ 2000 נפשות . בספ ר 
״לאנדסמאנשאפט ן אי ן ישראל ״ מופיעו ת 105 ערי ם פולניו ת שרוב ן הי ו דומו ת 
למבנ ה שלר. ן לודוביצר. , כלומ ר : היר . ש ם סטארוסט , בי ת משפ ט מחוז י ומחנ ה צבאי , 
וכול ם על ו בד.רב ה במספ ר יר.ודיר. ן ע ל ודוביצה . אי ן פל א שתושב י ערי ם אחרו ת 
התפלא ו תמיד , למ ה מצויי ם בעירנ ו יהודי ם מעטי ם כל־כ ר למרו ת חשיבות ה הרב ה 
מבחינ ה אדמיניסטראטיבי ת ומשפטית . התשוב ה נמצא ת בנתוני ם הנ״ ל — בקיומ ה 
הקצ ר ביותר . 

למע ן הקמ ת הקהיל ה וביסוס ה החוק י פע ל רבו ת אח ד מתושבי ה הראשוני ם בש ם 
ישראלי . לצערנ ו נעל ם מאתנ ו שמ ו הפרטי . תקנו ת הקרדלר . חובר ו ע״ י ד״ ר 
איזידו ר דניא ל שהתייש ב בעי ר בשנ ת 1880 בער ך (רא ה להלן , פר ק דמויות) . רא ש 
הקהיל ה הראשו ן הי ה הרמ ן רייך . 


אופי ה הדת י והתרבות י 

תושבי ה הראשוני ם ש ל ודוביצ ה הי ו כמע ט כול ם יד,ודי ם מתקדמים , שלשונ ם 
היתר . גרמני ת צחה , של א כיהודי ם בערי ם האחרו ת ש ל גליצי ה ששפת ם היתד . יידי ש 
ופולנית . רוב ם בא ו משלזי ה הסמוכד . ומכפרי ם שע ל גבולה , ששרר ה בר. ן השפע ה 
גרמני ת חזקה . כא ן ה ם המשיכ ו א ת הקש ר ע ם שלזי ה ושמר ו ע ל ה״מסורת " שהביא ו 
אתם . לבוש ם הי ה אירופאי־מודרנ י ובשבתות , בחגי ם וג ם בעצרו ת ממלכתיו ת הופיע ו 
בבי ת הכנס ת בכוב ע צילינד ר ובפראק . שטריימלי ם וקפטני ם הי ו בבל־ירא ו ובבל ־ 
ימצאו . ע ל היד.ודי ם שבא ו בעקבותיד. ם מגליציד . והופיע ו בשב ת בשטריימליי ם 
בחוצו ת ודוביצה , הי ו נערי ם פולניי ם מיידי ם אבנים , כיו ן שהלבו ש הז ה הי ה מוז ר 
בעיניהם . 

כמע ט כ ל היהודי ם הראשוני ם בודוביצ ה קרא ו ספרי ם ועתוני ם בגרמני ת בלב ד 
וידיע ה ע ל הספרו ת העברי ת והיידי ש ל א הית ה להם . ג ם הילדי ם נרשמ ו בתעודו ת 
הלידר . בשמו ת גרמניי ם ור.כתובו ת ע ל המצבו ת בבי ת הקברו ת נחקק ו בגרמני ת ע ם 
תוספ ת דלד . בלשו ן הקודש . התרבו ת הגרמני ת המשיכר . לר.שפיע , כיו ן שלסדו ר 
עניניר. ם המסחרי ם הי ו נוסעי ם לביליץ , שהיתר . באות ו זמ ן עי ר גרמני ת במלו א מוב ן 
המלר. . אגב : במא ה רד 19 שכנ ו המשרדי ם המרכזיי ם ש ל השלטונו ת בוינה . אכן , אי ן 


12 . יעק ב לשצינסק י : י ד,ודי ם ואוכלוסי ה עירוני ת בפולין , ני ו יור ק 1943 . 

13 . הוצא ת התאחדו ת עול י פולי ן בישראל , תל־אבי ב 1961 . 20 


קהיל ת ודוביצ ה 


כ ל פל א שיהוד י עירנ ו יכל ו לשמו ר ע ל טהר ת השפ ה הגרמני ת ג ם אחר י מספ ר שני ם 
ניכ ר שחל ף מא ז יסו ד הקהילה . 

אופיר . הגרמנ י ש ל הקהל ה התבט א ג ם בסגנונ ו ש ל בי ת הכנס ת ובנוס ח התפילות . 
הד.יכ ל נבנ ה כדוגמ ת בת י כנס ת מודרני ם ש ל מערב־אירופד . (ראד . להלן , פר ק בי ת 
הכנסת) . בכונת ו ש ל האדריכ ל היד . להקי ם ת א מיוח ד למקהלת־נשי ם וג ם להכני ס 
עוג ב לביהכ״נ , כדר ך הריפורמיים . התפלו ת נערכ ו בנוס ח אשכנ ז ובזמ ן הראשו ן הי ו 
הגבאי ם מוהי ם נמרצו ת נג ד אל ה שהעיז ו להוסי ף ב״קדיש " א ת "ויצמ ח פורקנ ה ויקר ב 
משיחיה " (מנוס ח ספרד) . כמ ו כ ן התקוממ ו נג ד חדיר ת אויר ה חסידי ת לכותל י 
ביד.כ״נ . ר ק אחר י מאב ק חרי ף הצליח ו החרדי ם לשל ב בתפל ת מערי ב ש ל ליל־פס ח 
א ת ה״הלל" , שלפ י דע ת המתקדמי ם י ש לקרו א אות ו ר ק באמצ ע ה״הגדה " 
בשע ת ה״סדר" . 

במרוצ ת הימי ם חל ו שינויי ם חשובי ם במצ ב ז ה כשא ל העי ר החל ה לזרו ם 
אוכלוסי ה מכפרי ם סמוכי ם ומערי ם של א השתייכ ו כל ל לשלזיר. , כ י א ם לגליציר. , 
כגו ן : קשאנוב , אושבינצים , זאטור , לימאנו ב — ערי ם שר.תרבו ת הגרמני ת הית ה זר ה 
לרוה ם וד.שפו ת שהתהלכ ו בה ן הי ו פולני ת ויידיש . ד.יד.ודי ם האלה , חדור י רו ח 
החסידו ת הגליצאית , הביא ו את ם שינויי ם בנור. ג הקהילה , באור ח הייר . המסורתיי ם 
ובלבו ש המסורתי , כגון : קפטני־מש י ארוכים , מגבעו ת קטיפד " שטריימליי ם וסנדלי ם 
ע ם גרבי ם לבנות . במש ך הזמ ן הוק ם בית־ר.מדר ש עבו ר האוכלוסיד . הדתי ת החדשה , 
ב ו התקיימ ו התפלו ת בנוס ה ספרד . בביהכ״ נ הראשו ן הוסיפ ו לשמו ר ע ד הסו ף ע ל 
נוס ה אשכנז . אפש ר שג ם בש ל כ ך נפסק ה התיישבות ם ש ל היהודי ם המתקדמי ם וגבר ה 
אצל ם הנטיר . לעזו ב א ת העי ר ולעבו ר לבילי ץ א ו לערי ם גרמניו ת אחרות , ע ד שע ם ק ץ 
המונרכיר . חאוסטרית , בשנ ת 18 — 1917 , חיר . כב ר חל ק האר י ש ל יהוד י העי ר מורכ ב 
מחסידים . 

פני ו ההדשי ם ש ל הישו ב היהוד י בעי ר נתגל ו מעת ה ג ם בבחירו ת למועצ ת 
הקהילה , שכ ן ע ם ריבו י האוכלוסי ה החסידי ת גדל ה ג ם השפעת ה במועצ ת הקהילה . 
בעו ד שראש י הקהילד . הקודמים , הרמ ן רייך , ד״ ר איזידו ר דניאל , ישרא ל הופרט , 
זכריד. ו קלוגר , ד״ ר אפולינאר י צימרשפי ץ הי ו מתקדמים , הר י כיהנ ו אהריר. ם כב ר 
כראש י הקהיל ה מתתיר, ו יעקובוביץ , יחיא ל בלמוט , אברה ם יעק ב רייפר , שהי ו 
חרדים , פר ט לאחרו ן ד״ ר וילהל ם קלוגר . 

אות ו גור ל היד . לרבני ם בקהילתנו . הר ב הראשון , רב י מרדכ י רוטנברג , שהשתמ ש 
בדר ך כל ל בשפר . הגרמנית , היד . אד ם מקוב ל ע ל כ ל ההוגים . כאש ר בשנ ת 1912 
עז ב הר ב רוטנבר ג א ת כהונ ת הרבנו ת בעירנ ו ועב ר לאנטוורפן , פרצ ה בעי ר מלחמ ה 
עקשני ת ע ל כ ס הרבנו ת בי ן המתקדמי ם והחסידים . לאח ר פירסו ם המכר ז הוזמנ ו 
5 מועמדי ם — 2 מתקדמי ם ו־ 3 — בעל י אור ח חיי ם דת י מובה ק לשא ת א ת 
דרשותיד. ם בביהכ״ נ בשבתות , כד י שבמקרד . ויהי ו חילוקי־דעו ת במועצ ת חקחיל ה 
בעני ן בחיר ת הר ב יוכל ו להשאיר , בד.תא ם לתקנות , א ת ד.ד.כרעד . למשא ל העם , 
שיקב ע מ י מבי ן המועמדי ם הו א המתאי ם ביות ר לתפקי ד זה . לבסוף , לאח ר מאב ק 
ממושך , ניצח ה מועמדות ו ש ל הר ב החסיד י רב י אשר־אנשי ל יצח ק זלטנרייך . 

ג ם בשני ם שלאחר י כ ן חמשי ך אחו ז החסידי ם לעלו ת בל י הפסק . בסו ף שנ ת 
1939 מנתד . חקחיל ה כ־ 450 משפחו ת ומתוכ ן חי ו ר ק כ־ 10 — 15 אחו ז מתקדמים . כ ך קהיל ת ודוביצ ה 


21 


נשתנ ו פנ י העי ר שינו י עצו ם תו ך 60 שנו ת קיומה . התישבו ת היהדו ת החסידי ת 
בעירנ ו היתד . אטי ת כ ל עו ד של א הי ו המוסדו ת הדתיי ם מבוססי ם ב ה לפ י רוחם . 
כאש ר נערכ ו התקנות , נבנ ה בית־המדרש , נוסדר , הרבנו ת ונעמד ו ע ל מכונ ם ג ם 
שא ר הצרכי ם הדתיים , החל ו החסידי ם להתיש ב בר.מוניר, ם ונשתנ ה אופיד . ש ל הקהיל ה 
תכלי ת שינוי . 

אי ן פלא , אפוא , שע ד המלחמה־ר.עולמי ת הראשונ ה הי ו מלעיזי ם ע ל ודוביצר . 
שר.י א כעי ן "עיר־מקלט" , היו ת והיגר ו אלי ה תושבי ם ממקומו ת שוני ם והקימ ו 
קהיל ה חדשה , של א הי ו בר . תושבי ם יר׳ודיי ם בעל י ות ק ע ם מסור ת קהילתי ת 
ש ל דורות . 

בערי ם הקרובו ת כמ ו קשאנו ב ואושבינצי ם ישב ו היהודי ם מדורי־דורות , ואפיל ו 
א ם זרמ ה אליה ם לפעמי ם אוכלוסי ה חדש ה הית ה נבלע ת בתו ך האוכלוסיר . הותיקר. . 
בודוביצה , לעומ ת זאת , שמר ו תושביר . ע ל הרגלי־מוצא ם ור.תגודד ו לאגודות ־ 
אגודו ת לפ י מקומו ת מגוריה ם הקודמים , זא ת אומרת : לאגודו ת ש ל יר.וד י קשאנוב , 
ש ל יהוד י זאטו ר וכדומה . הסולידריו ת הזא ת התבטא ה ה ן ביחסי ם חברתיי ם 
ומסחריי ם וד. ן בימ י בחירו ת מקומיות . 

ר ק בשני ם האהרונו ת שלפנ י השוא ה נעלמ ו ההבדלי ם "האזוריים " האלה , אף־על ־ 

פ י שע ד סופ ה המ ר ש ל הקהיל ה הי ו הזקני ם והישישי ם נקראי ם ע ל ש ם מוצאם , כגו ן 
"קשאנוב ר יוד " וכדומה . 


סקיר ה דימוגראפי ת ש ל הישו ב 

הטבלאו ת דלהל ן י ש בד. ן עני ן ל א ר ק לחוק ר מדע י אל א ג ם לכ ל קור א רגיל . 

ה ן מתארו ת באופ ן כלל י א ת תנוע ת האוכלוסי ה היהודי ת וד.נוצרי ת בודוביצ ה 
ובנפ ה כולר . בתקופ ת 1900 — 1880 * . 

התפתחו ת קהיל ת ודוביצ ה קשור ה היתד . מטבע ה לתנוע ת האוכלוסיד . היהודי ת 
בכפר י הסביבד. , ומכא ן נוב ע הצור ך בסקיר ה דימוגראפי ת ש ל היהדו ת בנפ ה כולה . 
כב ר בבדיק ה שטחי ת ש ל טבלאו ת 4 — 1 הנ״ ל נית ן להיוכח , כ י בשני ם 1900 — 1880 
היחד . עזיב ה המוני ת "מ ן הכפ ר א ל העיר " ש ל יד.ודי ם מד.כפרי ם וד.אחוזו ת בנפ ת 
ודוביצה . (באות ו זמ ן הי ו האחוזו ת יחידו ת עצמאיו ת מבחינד . אדמיניסטראטיבית) . 
לפ י טבל ה 3 , היתד . עו ד בשנ ת 1880 התישבו ת היהודי ם בנפ ה כדלקמ ן : 
בכפרי ם 1306 , באחוזו ת 543 ס״ ה 1849 יהודי ם 

בערי ם ״ 1462 ״ 

יתר ה לזכו ת הכפרי ם ב־ 387 יד.ודי ם 

ואיל ו הח ל משנ ת 1880 ואיל ך התחי ל מספ ר יד,וד י הכפ ר לרד ת פלאים , כדלקמ ן : 

ב 1890 הי ו בכפרי ם 1056 , באחוזו ת 701 — ס״ ה 1757 יהודים . 92 נפשו ת פחו ת 
ב 1900 ״ ״ 915 ״ 336 ״ 1251 ״ 506 " " 

במש ך 20 השני ם הלל ו יר ד מספ ר יד.וד י הכפרי ם בס״ד . 598 נפשו ת 


1 . הטבלאו ת 4 — 1 נכלל ו ב״חומ ר לבעי ה היהודי ת בגליציה ״ שנחק ר בשנ ת 1910 לפ י 
המלצ ת הוע ד הארצ י ש ל השלטו ן בלבו ב ונמצאו ת בספרי ה עירוני ת ע״ ש ביאלי ט בת״א . 
22 


קזזיל ת רדוביצ ה 


י־ י 

^ 1 " - 
14 ? 5 


11 

11 

11 

ס 

1 ב 

11 

ו ב 


1 


11 

ס % 

^ ד י 

ס ^ 
0 ~ 
0 - 

צ ו 

ס 

0 ■ 

% 

צ ו 

1 ) 

ס 


ן _ 

ו ב 

1 ב 
ס 

ד ! 

י- ו 

ב ' 

1 - 

ו ב 
0 • 

1 ב 
ו ב 

ס 

ד ו 

% 

׳ ' . . 
^ י-- 

*־ ! 

ד ! 

£ *: 1 

^- 1 •* _ 

ס ^ 1 


% 

ו ב 


5 

ד ! 

14 

"ד - 

ד ! 

ו ב 

ד ו 


# י 

^י • 

ס 

י- ו 

% 

ד 1 

"- ג 


ס 

ס 

1 - 

1 - 


ד ו 


ס 

ו - 

ד ו 

11 


*! % 

ד ו 

ד י 


ב ו 


נ = 

% 

11 

ב ! 

*• > 


ו ג 


:1 

•# 

ס 

% 

ו ב 


_> 

>1 


1 - 

"- נ 


ס 

#- ו 

ד ו 

ב : 

51 

ו ב 

ס 

ד 1 

% 


ב ו 

**! ד 


00 

* 


^ 1 ^ 
ס ^ 

ס ס 

0 ״ 


ב ו 

ג ! 1 - 
ב 51 

% ג - 


ו - 3 

ב ו ^ 
ס ב ו 
ע ^ 


ס 

ג:{ : 

י = 51 
% 5 ך 

ו ב 


2 ^ 
ס ב ו 
11 *< ! 


ו ב 

ב ו 


ז " 

♦ 00 


1—• 

\0 ^ 

♦ ♦ 

ס \ 0 


ס^ • 

ס^ • 

0^ ג ס 

ס ג ס 

ס - 

-4 ס ) 


1-— 

ג ס 

ג ס 60 


ס^ • 

*-— 

ג ס 


ו ס 


ג ס 


ג ס 

ס י 

1—* 

1 ד ) 1 ב •ד י ב 1 

11 

צ 


ב ! 

*. 1 


ו ב 

ס 1 


ס 

9 < 

! = 


ב י ב ו 

ט " 


ו ב 

9 ^ 

צ ד ו 


5 ־ 1 

ת % 

ד ו 

ד ו 

ב ! 

1 - 

1 ב 

ו ב 

"ד ־ 

׳־! ^ 

ד ו 

ו ב 

3 ^ 

ד ו 

% 

1 ב 


ד ו 

3 י 

ד ! 

1 ב 

ו ב 

*ד < 

ד ו 

ד י 


ע 


ס 


ו ב 


1^ 

2§ 


ס ד 

ז ן ^ 

צ ד ו 
% 


ע 

^ 1 


□ 

-1 


^ 1 
ב י ב ו 
11 •- * 
ו ב 


?9 

4 4 


ב ו ו ב 

ב ! 

$ < 

ס 

•ד - 

-ד י 

ד ו % 


1 -- 

1 *:^ •— 

# ♦ 

< א 

16.4 

18.9 

11.7 

4.8 

^ ^ ^ ס ו 

ח ס ח ס 00 ס ס - 

♦ ♦♦ ♦ ♦ 

^ 1 • ג ס 0 \ . 

792 

184 

2490 

482 

158 

152 

ס י \ 0 ^! 4 
4 — 60 ^ ^ 

ח ס ^ \ 0 

7066 

4214 

15192 

2549 

1345 

3172 

6328 

4047 

1564 

1646 

1607 

1 

! 

ס 

60 60 

^ 00 ^ ^ 
^ ^ ^ 

^ — י 60 60 

ג ס \ 0 ס ס -:ו • 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

^ ס 4 - ח ס 

649 

188 

2185 

431 

104 

114 

722 

654 

428 

12 

369 

6603 

3904 

14073 

2600 

1262 

2741 

5374 

4053 

1477 

1662 

1507 

8.9 

4.5 

^ 1 ^ 

( א ו ס \כ > ג ס 

♦ ♦ ♦ ♦ 

60 ^ ח ס 

— י 60 60 

00 \ 0 ס ס ^ 60 

♦ ♦ ♦ ♦ * 

^ -: 4 ס י ^ ־.מ . 

552 

144 

1462 

386 

80 

86 

404 

482 

289 

15 

272 

6193 

3223 

11939 

2455 

1236 

2502 

^: 4 60 *-•-־ י '- ן 

ס י ס י ^ ח ס 60 

ס י ^ 4 ס נ - ^ 

ס 4 - 00 י ס 00 

ודוביצ ה 

אנדריכו ב 

קלוורי ה 

לאנצקורו ן 

זאטו ר 

ס״ ה 

מישלני ץ 

יורדאנו ב 

מאקו ב 

ס״ ה 


> ו 

ד ן 


4 ־ 

•ד י 

• < 

11 


ו ב 

ב ו 

^ % 

צ 
ב ז ס 

צ 4 ■ 

!. י #. י 

^ צ 

1 ב 4 - 
קהיל ת ודוביצ ה 


23 


ו ב 

^ 1 

1 - 


ו ב 

ס 

ו ב 


*ז % 

3 1 ב 


% 


1-1 


"־ר ־ 

§ 


1 ז - 

00 

ס 

8 1^ § 

ס 
ו _ 


ן־ י 

1-1 

!3 *י - 

ו - 


—" 

1-9 

ו ב 

״! % ו ב 


״ — 

1:^ 


-" 

-1 


14 


—9 


י- ■ 


ו ב 


ו ב 

ס 

*ז ^ 

/ 1 

% 

ו ב 
*־! % 

11 

ס 


-יי ► ^ ^ ^ 

\ 0 ^ ג. - 0 \ ^ 

♦ • ♦ • ♦ ♦ 

^ ס ^ 

.). 1111 . > 4 ^; ) 

0 ) 1 .>: ! 1111 א 

מספ ר 

יהודי ם 

שגר ר 

נאחוזו ת 

543 

701 

336 

262 

316 

290 

,) 4 ) 20 ש 

ס ס ס ' \ 0 \ 0 א 0 

91 ^ ס י 0 ) << 1 

*. 31 ז: 1 ס.).) 6 ^ *!// 0 

וו ו 1 1 0 < 

1 

מספ ר 
כפרי ם 
בה ם גר ו 
למעל ה מ־ 100 
יהודי ם 

39.4 
26.8 

24.4 

45.6 
40.3 

39.6 

00(31. 0<;(;<. 

מספ ר 

יהודי ם 

שגר ו 

בכפרי ם 

1306 

1056 

915 

681 

674 

686 

1 

ג< ) 

ס.>. 1 ^ ׳.!// 0 

44.2 

55.4 

66.6 

36.9 

39.9 
44 

1111 א'. 1 

יהודי ם 

מה ם גר ו בערי ם 

1462 

2185 

2490 

552 

649 

792 

0001. 1*^0^111 

— 1 ^ ^ 

^ ^ גיי - 4 • • נ** • 

♦ # ♦ ♦ ♦ ♦ 

00 ( א -►^ 60 

!.)!!א'. ! 

נוצרי ם 

10467 

11868 

12687 

5630 

5939 

6263 

^^^^ 0 ^ ע . 0001 

3311 

3942 

3741 

1495 

1639 

1768 

ס.).!!'.!. ) 

ב ל תושב י 
הנפ ה 

92115 

100717 

103582 

79151 

84176 

86924 

ס.). 1 ^ו ז 

1880 

1890 

1900 

1880 

1890 

1900 

1;00(;:!1. 

ודוביצ ה 

מישלני ץ 

^0^! 1-^ 

8§ 


3 

#- ו 

^ 1 


ו ב 


ו־ י 

ו ב 


ו ב 


ס 

״! % 

% 

ו ב 
•- ג 


*ז % 

ס 


14 

22 


יהודי ת 


305 

143 

מספ ר 
ע 

ו _ 

00 ג ס 

מספ ר 

1^ 


00 ס - 
ס ס 


ו ב 


1 

1119 

463 

מספ ר 

ס 


49.5 

17.6 

5? 

ע 

• 


; 

1 
723 

97 

מספ ר 

ו ב 


31.4 

5.5 


נוצרי ת 


2839 

309 

מספ ר 

— 

^ ו 0 
3547 

410 

ס״ ה 


1 

ודוביצ ה 

מישלני ץ 

נפ ה 

קהיל ת ו ד וב י צ ה 


ס י ס • •*: י ס ז 


ד ו % % 
^ 

י־ " ר ו ר ו 

: ש ^ 

- ז ^ 

^ ^ ' 
ס % ^ 

^ ~ י ^ 
^ ~ ו 
^ י ״ _ £ 
- ן ד ן 11 

^ ד ו ־ ת 


ד ו ^ ד ו 
ד פ ^ ^ 

ש 5 

ל " ^ : ש 
^ - 
^ פ 

ס 1 ־ י 

^ 0 ^ 

" 2 

ר ו ^ 

<! • •ת • 

^ ״ £1 

^יז ♦ ס 
ס 13 
^ ^ 1 
ר ו " ן 
^ % 

= * " 

ס ^ 

^ 5 * ס 
£1 

^ ר ו 
, ש ^ x 
^ 1 • 

£1 ' * 


ודוביצ ה 

אנדריכו ב 

קלורי ה 

מישלני ץ 

6862 

4171 

1692 

3134 

— 

ס- ז 

§ 


ת 1 

> 1 ז ־ 

>גד ־ 


\0 


״ 5 

^ :ני - 

ג ש ? 
: 1 


00 


ץ 0 


ס י 

^י- י 

רו 1 

ןא > 


x 

ו ש ס 

^{:מ * 
£ ? 


ס ^ 
<! ♦ ר ו 

־ז * 

; ש ס 

^ 12 


\ קהיל ת ודוביצ ה 


25 


עזיב ה ז ו מתבטא ת ג ם בדיסלוקאצי ה ש ל יהוד י הכפר . מ־ 99 כפרי ם ש ל נפ ה 
ודוביצ ה הי ו מיושבי ם ע״ י יהודים : 

בשנ ת 1880 72 כפרי ם 

״ 1900 61 " בלב ד 

ז״א ׳ שבמש ך 20 שני ם הלל ו נדחק ו רגל י היהודי ם מתו ך 11 כפרי ם 

לנתוני ם הנ״ ל י ש הוכח ה במספרי ם הנמצאי ם בארכיו ן לשכ ת הארכי־בישו ף 
בקרקו ב (ספ ר ד״ ר יוס ף פוט ק הנזכ ר לעי ל עמ ׳ 248 ) . לפיה ם גר ו יהודים : 


בשנו ת 

באזו ר הכומ ר 

1934 

1894 

משפחו ת 

נפשו ת 

נפשו ת 41 .יו. . 

68 18 

18 

1€€ ^גס €11 ץ־ 011 ץ־ 1 ' ? 


14 

17 

0 ס 1 ז\\ס;! 31 ־ 1€1 ס 

1 

— 

21 


1 

— 

10 

06 ץ 052 כ 1 ג־ 01 


17 

97 5 

64 50 

50 בער ך 7 

20 — 

112 

) 3 נ 1 ?־ 01 קץ 0 ־ 31 ^ [ 


12 

55 

2 ־ 1101131 ^ 


8 

33 
13 

?31020\¥106 


13 

26 

¥10€ ץ 101:1:0 ? 


15 

95 

^׳\\ 12€01826 ? 10 

¥\ 1€ :אל 0111 ? 30 

113(1002^ 


— 

46 

¥\ 026 ץ. מ 


— 

— — 

92 

10 € ז\\ס:? 1 ;ז 7 ( 81 


— > 

39 

^\\ 7526 ־ 51:1 


8 

5 — 

19 

3 ;אל ¥780 \ 


— 

25 

'!'11102311 


10 

40 

2 ־נק ¥1€ \ 72 

10€ ז\\ 3110 ; ¥11 \ 


— 

14 

''^^021111^1 

^10 

— 

50 

270 € ־ 1 נ 11 ו 201 

12 

177 

1182 

ס״ ה 


2 . המספרי ם הנוגעי ם לזמבי ץ ל א נכוני ם (רא ה מאמ ר : הישו ב היהוד י בזמביץ) . 26 


קהיל ת ודוביצ ה 


כתוצא ה מכ ך יר ד עליונות ה הכמותי ת ש ל האוכלוסי ה היהודי ת הכפרי ת לעומ ת 
האוכלוסי ה היהודי ת העירוני ת באות ה נפה . בשנ ת 1900 גר ו בכפרי ם 

ובאהוזו ת ר ק 1251 נפשות , 

ולעומ ת זא ת בערי ם ש ל הנפ ה על ה מספ ר היהודי ם במהירו ת והגי ע 

בשנ ת 1900 ע ד . 2490 " 

יוצא , אפוא , כ י בהשווא ה ע ם יהוד י הכפ ר השיג ו יהוד י העי ר יתר ה ש ל 1239 נפשות . 


דב ר ז ה התבט א כמוב ן בהתיישבו ת היהודי ם בערי ם ש ל הנפ ה (טבל ה מם . 2 ) 
היינ ו : 


בערי ם 

בשנ ת 1880 גר ו יהודי ם 1462 

״ 1900 י י ״ 2490 

כ ך שבש ך 20 שנ ה גדל ה האוכלוסי ה היהודי ת ב־ 968 


מה ם בודוביצ ה 
404 נפ ש 
975 " 

ב־ 571 " 


א ת סיבו ת הגיר ת היהודי ם מ ן הכפ ר לעי ר י ש להסבי ר בשינויי ם כלכליי ם שחל ו 
בסו ף המא ה ה־ 19 בכפרים . באות ו זמ ן נכנ ם לתוקפ ו מונופולי ן המסח ר במשקאו ת 
אלכוהוליי ם שכתוצא ה ממנ ו נתמע ט בהרב ה מספר ם ש ל בת י המזיג ה (ץ 1 ת 31-02 ; 1£ ) . 
הרשו ת למכיר ת יי״ ש ניתנ ה לאח ד א ו לשנ י בת י מזיג ה בכפר , ורוב ם ל א יהודים . 
מצ ב הפונדקי ם לל א רשיו ן הי ה עלוב . מכיר ה בלתי־לגלי ת ש ל יי״ ש הי ה כרו ך 
בסיכו ן ש ל עונשי ם המורים . 

בגל ל ז ה איב ד הטיפו ס ש ל הפונד ק היהוד י א ת זכות ו ואפשרו ת קיומ ו ויר ד 
מע ל הפרק . ג ם החנויו ת בכפרי ם עבר ו בהדרג ה ליד י נוצרים , בפר ט לצרכניו ת 
( 111102€ ס- 1 3 אל 61 ^) . המפלגו ת הפוליטיו ת ש ל האכרים , שהופיע ו בסו ף המא ה ה־ 19 , 
פירסמ ו סיסמאו ת המטילו ת חוב ה ע ל כ ל נוצר י לקנו ת אצ ל פולני ם בלבד . ג ם עתוני ם 
וחוברו ת עממיו ת עודד ו זא ת ברו ח אנטישמיו ת מובהקת . 

ברוה־נכא ה היהודי ם משקיפי ם ע ל עתיד ם בכפר , וא ם ל א תיכננ ו הגיר ה מלא ך 
למערב־אירופ ה חיפש ו א ת פרנסת ם בעיירו ת הסמוכות . ע ם פיתו ח תחבור ת הרכבו ת 
והמסח ר נפתח ו ליהודי ם אפשרויו ת רבו ת לקיומ ם בערים . בעק ב שוויון־הזכויו ת 
האזרחיות , שהוכר ז עלי ו בתקופ ה זו , נפתח ו ג ם בפנ י הנוע ר היהוד י דלתו ת האוני - 
ברסיטה , שבגמ ר הלמודי ם ב ה נסלל ה לפני ו הדר ך לעסו ק במקצועו ת הופשיים . 

הואי ל וקהיל ת ודוביצ ה נוסד ה כמע ט באות ו זמ ן שחל ו השינויי ם הללו , מוב ן שהי א 
קלט ה א ת חל ק האר י ש ל היהודי ם שיצא ו מ ן הכפרי ם שבסביב ה והגידו ל בודוביצ ה 
בשני ם 1900 — 1880 ( 571 יהודים ) הי ה כמע ט שוו ה ליציא ת האוכלוסי ה היהודי ת מ ן 
הכפרי ם ש ל הנפה . מוב ן של א כ ל היהודי ם שעזב ו א ת הכפ ר התישב ו בעירנו . חל ק 
עב ר לית ר הערי ם ש ל הנפ ה והשא ר עז ב א ת הנפ ה לצמיתות . 


3 . פקודד . ז ו גרמ ה ליריד ת בת י מזיג ה יהודיי ם בגליצי ה בסו ף המא ה דו־ 19 מ־ 15.000 
ל־ 8.000 . בעקבותי ה נערכ ו הפגנו ת ברהובו ת וינ ה ע״ י מפרנס י 2000 משפחו ת שנשאר ו לל א 
לחם . להפגנו ת ל א הי ו תוצאות , הואי ל והשרי ם ל א מילא ו הבטחותיהם . מוסדו ת פילנטרופיי ם 
בוינ ה (קר ן ברו ן היר ש ואחרים ) ניס ו להושי ט עזר ה לקרבנו ת ע״ י הכשר ה והעבר ת ראש י 
משפח ה למקורו ת פרנס ה אחרים . מוסדו ת אל ה נתקל ו בהתנגדו ת נמרצ ת ש ל שלטונו ת 
גליצי ה (דובגו ב — דבר י הימי ם ש ל ע ם יהוד י כר ך 10 הוצא ה גרמני ת עמ י 425 ) . 
קהיל ת ודוביצ ה 


27 


לפ י טבלאו ת מם . 2 ר 5 מנת ה : 


וזאוכלוסי ה 

הקתולי ת 

האוכלוסי ה 

היהודי ת 


4586 נפ ש 

404 

בשנ ת 1880 

" 4652 

722 

״ 1890 

" 5353 

975 

״ 1900 

" 5515 

1347 

״ 1921 

" 7400 

כ״ 2000 

״ 1939 


זא ת אומר ת שבמש ך 60 שנו ת קיו ם הקהיל ה גד ל הישו ב כמע ט פ י 5 ואיל ו 
האוכלוסי ה הקתולי ת ר ק פ י 0.6 בלבד . 

מספ ר ז ה מוכיה , שבשני ם 90 — 1880 מופיעי ם בריבו י הכלל י ( 384 נפשות ) 

318 יהודי ם ו־ 66 נוצרי ם בלבד . אהו ז היהודי ם גד ל בעי ר במש ך 10 השני ם הלל ו 
מ־ 8.1% ל־ 13.4 , גידו ל שגר ם בסיכומ ו שריבו י האוכלוסי ה היהודי ת בכ ל ער י הנפ ה 
ודוביצ ה הי ה 49.5% (טבל א מם . 4 ) . בהשוא ה ע ם טבלאו ת סטאטיסטיו ת ש ל אזורי ם 
אחרי ם בגליצי ה ^ הי ה ז ה הריבו י הגדו ל ביות ר בכ ל ער י גליציה . ג ם דב ר ז ה מוכיח , 
שבערי ם אחרו ת נסתיי ם כב ר המאב ק לשביר ת גזירו ת איסו ר ההתיישבו ת מז ה 
זמ ן רב , ור ק בודוביצ ה ובעו ד ערי ם אחדו ת הוסי ף האיסו ר לעמו ד בתוקפ ו 
בתקופ ה מאוחר ת כל־כך . 

חלק ם ש ל יהוד י ודוביצ ה בהתפתחו ת העי ר 

התפתחות ה ש ל העי ר בסו ף המא ה ה־ 19 הביא ה בל י ספ ק א ת הזר ם הגדו ל ש ל 
היהודים . בשנ ת 1875 הוק ם הבני ן החד ש ש ל הגימנסיה ! בשנ ת 1884 נבנ ה בי ת 
משפ ט מחוז י חדש ! בשנ ת 1893 הוחל ט ב״סיים " הארצ י ע ל בניי ת בית־החולי ם 
האזור י ובשנ ת 1896 החל ה סליל ת ק ו מסילת־הברז ל ש׳רש ה וודנה־סקאבצה . 

אמנ ם ל א ר ק התפתחות ה ש ל העי ר גרמ ה לזרימ ת היהודי ם אלי ה אל א ג ם זרימ ת 
המהגרי ם היהודי ם גרמ ה א ף הי א להתפתחות ה ש ל העי ר באות ה מידה . אי ן הוכחו ת 
שלפנ י קיו ם הישו ב היהוד י הי ו בת י מסח ר גדולי ם בעיר , אולם , מי ד ע ם התיישבו ת 
היהודי ם הוקמ ו ב ה עסקי ם קמעוניים , שהתפתח ו משנ ה לשנ ה ובמרוצ ת הזמ ן הפ ך 
חל ק מה ם לבתי־מסח ר סיטוניים , בעיק ר בענ ף המזון , הבגדים , עור , ברז ל ותבואה . 
יהוד י ודוביצ ה ניהל ו א ת מסחר ם ביוש ר והסתפק ו בריו ח מוע ט והודו ת לכ ך רכש ו 
א ת אהד ת הלקוחו ת מבי ן תושב י המקו ם והסביבה . מקורו ת האספק ה ש ל המצרכי ם 
המבוקשים , שהי ו ע ד א ז בקרקוב , בילי ץ וביאלה , עבר ו עת ה לודוביצה . לירידי ם 
בודוביצה , שנערכ ו תמי ד בראשי ת החודש , הי ה בשני ם הקודמו ת אופ י נפת י בלבד , 
אול ם ע ם התבססו ת היהודי ם בעי ר יצא ו לה ם מוניטי ן בכ ל רחב י גליצי ה המערבי ת 
ומשכ ו אליה ם אוכלוסי ה כפרי ת וסוחרי ם ממקומו ת מרוחקים . 

הענ ף המסחר י ש ל העיר , שהיתר . לפני ם פרובינצי ה מוזנחת , ולפנ י התיישבו ת 


4 . כאמור , נמצ א החומ ר הז ה בספרי ת ביאלי ק בת״א . 


28 


קהיל ת ודוביצ ה 


היהודי ם ב ה שימ ש ר ק לסיפו ק התצרוכ ת המקומי ת בלבד , הח ל מעת ה לשמ ש א ת 
כ ל הסביב ה הקרוב ה והרחוקה . במיוח ד התפת ח המסח ר הסיטונ י בקמ ח ותבואה . 
כמויו ת גדולו ת ש ל תבוא ה נקנ ו ע״ י היהודי ם מהאברי ם בחל ק הצפונ י הפור ה ש ל 
המח ח ונשלח ו מערב ה בקרונות־משא . אכר י החל ק הדרומ י ש ל המחו ז וש ל נפו ת 
ההרי ם הסמוכים , אזורי ם שהי ו עניי ם בגל ל אדמת ם הדלה , המשקי ם הקטני ם 
והיכולי ם הדלים , הצטייד ו בעזר ת הסוחרי ם היהודיי ם בכמויו ת גדולו ת ש ל קמח , 
בעיק ר לפנ י היבו ל החד ש כאש ר המצ ב בכפרי ם הי ה קש ה מאוד . היהודי ם הי ו 
מושיטי ם עזר ה רב ה לאוכלוסי ה הפולני ת בספק ם ל ה סחור ה באשראי , כד י שתוכ ל 
להתקיי ם בתקופ ת המעב ר הקש ה ע ד בו א היבו ל החדש . 


בתקופ ה שבי ן שת י המלחמו ת העולמיו ת התבלט ו כסיטונאי ם : 


ביצו א ע ץ 

בענ ף הטכסטי ל 

בענ ף הקמ ח 

יעק ב בדר , 

חיי ם וינר , 

סמ י ברונר , 

שלמ ה בדר , 

סל ו נסלרוט , 

ישרא ל גרוס , 

אברה ם נבנצל , 

חיי ם קליינמן , 

ברי ש וולף , 

ומשפחו ת : 

יוס ף שלר , 

יעק ב ווסרטייל , 

צימרשפי ץ מסקאבצה , 
ריכטמ ן מסקאבצה , 
וגולדבר ג מטארנאב ה דולנה . 


פרדינאנ ד צוייג , 

בענפי ם אחרי ם ש ל המסחר : 

יהוש ע ציזנר , 

עמנוא ל וולף , 

ישרא ל ארנהלט , 

היר ש נירנברגר , 

שמעו ן י . זלינגר , 

מש ה אורבך , 

ברי ש קורץ , 

חיי ם לו י טאפט , 

יעק ב בורטא , 

וילהל ם רייך , 

אחי ם ליסמר , 

שלמ ה בורטא , 

אברה ם יעק ב רייפר , 

אחי ם לפלהולץ , 

אליעז ר ביננשטוק , 

ראוב ן וישרא ל שרפ ר 

ברי ש וברו ך לאובר , 

יחיא ל בלמוט , 

שמוא ל שרפר , 

יעק ב ומש ה לנגר , 

יעק ב בנד ץ ובנ ו הנריק , 

אהר ן שנגוט , 

דו ד מארק , 

אברה ם ברונר , 

שלמ ה שנהרץ , 

מורי ץ מצנר , 

שמוא ל ברונ ר ובני ו 

ויקטו ר שנצר , 

אברה ם יעק ב נאבל , 

חיי ם וליבל , 

שמשי ן שוב ל ועוד . 

ישעי ה סמואל , 

יוס ף ברונ ר ובני ו 

ועוד . 

מיכא ל פצנבאום , 

ליאופול ד ושלמה , 


חיי ם ש . ציזנר , 

ברי ש גולדברג , 


לפנ י מלחמ ת העול ם הראשונ ה : 

שמוא ל אופנר , עמנוא ל גולדמן , ישרא ל הופרט , יששכ ר וולף , מש ה ברו ך לנדאו , 
יוס ף הופמן , פרדינאנ ד מינץ , שמעו ן מינץ , אליעז ר צ׳כאנובסקי , נת ן אהר ן קלאפ ־ 
הוא , הרמ ן רייך , שמוא ל רוטר , ליפ א שטרנליכ ט ועוד . 

בחרוש ת ויציר ה הצטיינ ו : 

מתתיה ו יעקובוביץ , אבי ו ש ל כות ב הטורי ם האלה , בע ל בת י חרוש ת לדשני ם 
בכפרי ם גוד ן ומוכאז ׳ 1 קהיל ת ודוביצ ה 


29 


ברי ש ושלמ ח ברב ר בעל י ביח״ ר למסמר י נעלים , טחנ ת קמ ח ובי ת נסיר ה 
ביארושוביצ ה 1 

אדול ף טיברגר , בע ל מאפי ה מיכנית . אחר י מות ו המשיכ ה בניהו ל המאפיר ! אשת ו 
רגינה . בשני ם הקודמו ת ניה ל מאפי ה דומ ה יוס ף מילר ? 

טובי ה איינהורן , שמעו ן בורגניכט , ויקטו ר שאנצ ר ודו ד שארפר , בעל י ביח״ ר 
למשקאו ת חריפי ם 1 

נת ן ריכטמ ן—גולדברג , בע ל תעשי ה למוצר י מלט ! 

חיי ם רייך , בע ל טחנ ת קמ ח בפרב ר איס פ ! 

שמוא ל אבל , בע ל תעשי ה למוצר י ני ר ! 

אחי ם שמעיה , בעל י תעשי ה לסוכריו ת ועוד . 

התעשיני ם העסיק ו מספ ר ניכ ר ש ל פועלי ם פולנים . 

הסוחרי ם והתעשיני ם המפורטי ם כא ן הי ו כול ם אנשי ם ישרי ם ונקי י כפיים . 
אל ה שניספ ו בשוא ה ואל ה שנפטר ו — יה א זכר ם ברוך . 

לזכות ם ש ל יהוד י ודוביצ ה ובכפרי ם הסמוכי ם טארנאב ה וסקאבצה , י ש לזקו ף 
ג ם חל ק חשו ב בהתפתחו ת תעשיו ת הבי ת ש ל תוצר ת מטאטאים , כלי־מטב ח ומש ק 
ומעש י קליעה , שג ם קוד ם הי ו אמנ ם קיימו ת בכפרי ם ההרריי ם ש ל המחוז , אב ל ר ק 
בזעי ר אנפין . ג ם בשסו ח קנה־סו ף משפ ת הנה ר סקאב ה לקח ו היהודי ם חל ק ניכר . 
המר ץ הבלתי־נדל ה ש ל היהודים , אש ר גיל ה שווקי ם חדשי ם במכרו ת שלזיה , סיי ע 
בהרב ה לתעשיי ת המוצרי ם הללו . 

בימי ם מסדימי ם הי ה כ ל שט ח רצי ף הרכב ת בודוביצ ה וסקאבצ ה תפו ס במוצר י 
התעשיו ת ובחומר י בנין , שנקנ ו ע״ י יהודי ם בכמויו ת גדולו ת ונשלח ו בקרונו ת 
מערבה . כ ל תושב י העי ר והמחוז , לל א יוצ א מ ן הכלל , נהנ ו והתעשר ו מהמאמ ץ 
והרו ח המסחרי ת ש ל יהוד י ודוביצה . 

מוסדות־מסח ר פולניי ם גדולים , כגו ן ספולק ה רולנה , הצרכניו ת החקלאיו ת ועוד , 
התפתח ו ע ם תקומ ת פולי ן אחר י מלחמת־העול ם הראשונ ה ר ק הודו ת לתעמול ה רב ה 
בסיסמאו ת אנטישמיו ת והודו ת לכ ל מינ י קונצסיו ת ופריבילגיו ת כלכליו ת שהושט ו 
לה ם בי ד רחב ה ע״ י השלטו ן המקומ י א ו האזורי , לית ר דיוק : מכספ י המסי ם 
ששולמ ו בעיק ר ע״ י סוחרי ם יהודים . כ ך התחי ל כליו ן העסקי ם היהודיים , שהוקמ ו 
במש ך שני ם רבו ת בזיע ת אפיי ם ועמ ל רב . התעמול ה שהופצ ה ע״ י חוגי ם אנטישמיי ם 
כ י היהודי ם עושקי ם א ת פרנסתם , הית ה אחיזת־עיני ם בלבד . למעש ה הוציא ו 
הפולני ם מיד י היהודי ם א ת פרנסת ם ונישל ו אות ם ממקורו ת המחיה . אי ן פלא , איפוא , 
שכאש ר פרצ ה המלחמ ה ש ל היטל ר בספטמב ר 1939 , ובעקבותי ה בא ה השוא ה 
היהודית , חל ה יריד ה טוטאלי ת במערכ ת הכלכל ה ש ל העיר , כמתוא ר להל ן בפר ק 
השמינ י : "בימ י עבר ה ושואה" . פר ק שנ י 


החיי ם הצגוריי ם 

(מוסדו ת הציבו ר והדת ) 


א • הקהיל ה 


שט ח פעולותי ה ש ל קהיל ת ודוביצ ה הי ה נרה ב למדי , בהתא ם לתקנות־היסו ד שלה . 
שלטונ ה השתר ע ע ל יהוד י העי ר ויהוד י הכפרי ם שהי ו כפופי ם לסמכות ו ש ל בית ־ 
משפ ט השלו ם בודוביצה , כגו ן ברוואל ד דולנ י ושרדני , גוז ץ דולני , חוצניה , 
פרידריחוביצה , קלצ ה דולנ ה וגורנה , סקאבצה , טומיצה , טארנאבה , ווזניק י וזמבזיץ . 

לפ י המתוא ר לעי ל יר ד מספר ם ש ל יהודי־הכפ ר פלאי ם באזו ר ז ה בסו ף המא ה 
ה־ 19 ובפרו ס המלחמ ה העולמי ת הראשונ ה הי ו ר ק משפחו ת בודדו ת בכ ל הכפרי ם 
האלה , פר ט לכפ ר זמבזי ץ שהי ה מפורס ם בתעשיי ת העו ר המפותח ת של ו וב ו נשאר ו 
ע ד לשוא ה 30 — 25 משפחו ת יהודיות . 

תפקידי ה ש ל הקהיל ה היו : 

1 ) לספ ק א ת צרכ י הד ת ש ל חבריה . 

2 ) לייצ ג א ת האוכלוסי ה היהודי ת כלפ י השלטונו ת והמוסדו ת הצבוריים . 

3 ) להשי ג עזר ה וסע ד לאוכלוסי ה המדולדלת . 

התפקי ד הראשו ן כלל , בי ן השאר , אחזק ת הרבנות , בת י תפיל ה שהוקמ ו ע״ י 
הקהיל ה ובי ת הקברות , הדאג ה לשחיט ה כשר ה בשבי ל האוכלוסיה , אפיי ת מצו ת 
וכדומה . 

ע ל התפקידי ם החשובי ם שמילא ו הרבנות , בי ת הכנסת , בת י התפיל ה ובי ת 
הקברו ת נעמו ד בהמש ך הספ ר בצור ה מפורטת . 

זכיו ן השחיט ה ומשר ת החזנו ת עבר ו בירוש ה במשפח ת אברה ם מילר , כלומ ר ל ו 
ולחתנ ו טובי ה איינהור ן ולבנ ו עוז ר מילר . 

לזכר ו ש ל אברה ם מילר , שהי ה אח ד הותיקי ם והמכובדי ם ש ל הקהילח , ולחתנ ו 
טובי ה איינהודן , מוקד ש פר ק מיוח ד בשע ר השביעי : אישי ם ודמויות . 

עוז ר מילר , שהי ה מדקד ק גדו ל במצוות , שימ ש שו״ ב שני ם מספר . למרו ת הכשרת ו 
והתמחות ו המצוייני ם במרוצ ת הזמן , הח ל לחשו ש שמ א אי ן הו א ממל א א ת תפקיד ו 
כשו״ ב בדיקנו ת מספק ת לפ י כ ל דינ י השלחן־ערוך . מרצונ ו החפש י וית ר ע ל 
עבוד ה זו . הו א נשא ר בתפקיד ו כחז ן בלב ד וביצ ע א ת תפקיד ו ז ה בקדוש ה ובטהרה . 
הו א הי ה מסתפ ק במוע ט וח י ר ק ע ל החזנות , וא ת משפחת ו הגדול ה פירנ ס 
בדוח ק רב . 

כ ך חי ו יהוד י פולי ן בתקופ ה ההיא . ד ת ואמונ ה עמד ו מע ל לכל . ע ל סופ ו 
וסו ף משפחת ו מסופ ר להל ן בפרק י השואה . 

בתקופ ה הראשונ ה הית ה המקו ה בודוביצה , בקרב ת רחו ב זאטורסקה , בבעלו ת 

30 קהיל ת ודוביצ ה 


31 


פרטי ת ש ל הקבל ן יצח ק מארק , של א כמ ו במקומו ת אחרי ם בה ם נשא ה הקהיל ה 
בריו ח ובהפס ד ש ל המקוה . הסיב ה לכ ך הית ה פשוטה ; קהילו ת ותיקו ת פיתח ו 
מוסדותיה ן במש ך דורות , בעו ד שקהיל ת ודוביצ ה הית ה צעיר ה לימי ם ואחר י 
שהשקיע ה השקעו ת מרובו ת בהקמ ת בי ת הכנסת , בי ת המדר ש ורכיש ת בי ת הקברות , 
היססד , להמשי ך בד.שקעו ת חדשו ת בשבי ל מקוד . ועוד , שעלולו ת הי ו לגרו ר 
בעקבותיה ן הכבד ת עו ל המסי ם ע ל האוכלוסיה . ההשגח ה ע ל המקו ה הית ה ביד י 
הרבנות . בסו ף המלחמד , העולמי ת הראשונ ה מכרד . משפח ת מאר ק א ת המקוד . לנוצר י 
ודורבנו ת המשיכד . א ת ההשגחד. , אב ל הנוצר י גר ם לתושבי ם יד.ודיי ם קשיי ם שונים , 
כמ ו העלא ת המחיר , הגבל ת שעו ת הפתיחה , קביע ת זמ ן בלת י מתאי ם וכו׳ , ול א 
הועיל ו מחאותיד . ש ל הקחילה , שעמדד . ברפיון־ידי ם נוכ ח בעיד . חמור ה זו . לבסו ף 
ננקט ו צעדי ם נמרצי ם ע״ י הפרנ ס יחיא ל בלמוט , ביזמת ו הושגד . הלווא ה בנקאי ת 
ונבנת ה מקוד . בסמו ך לבי ת הכנסת , שהבעלו ת עלי ה והניד.ו ל נתוני ם ביד י הקהילה . 

אפיי ת המצו ת היתד . מונופולי ן ש ל הקהיל ה והי א הוחכר ה במכר ז פומב י לאי ש 
פרטי . לרשות ו נמס ר אולם , קמ ח ומכשיר י אפי ה (בתקופ ה האחרונ ה נאפ ו 5000 ק״ ג 
מצו ת לפסח) . האפי ה בחכירד . הית ה זול ה יות ר מאש ר איל ו היתד . נעשי ת ע״ י הקדדל ה 
בעצמד. . הרבנו ת אסר ה ע ל הבא ת מצו ת מ ן החוץ . הכוונ ה הית ה לד.בטח ת הכשרו ת 
בד.שגח ת הרבנו ת וג ם שמיר ת המאז ן התקציב י ש ל הקהילה , הואי ל ותקציב ה הי ה 
בי ן הית ר מבוס ם ג ם ע ל הכנסו ת מהמאפיה . המחירי ם הי ו שוני ם והי ו זמני ם שבע ת 
קניי ת מצו ת קבע ו עשירי ם ואנשי ם מהמעמ ד הבינונ י א ת המחי ר בעצמם , לפ י 
יכולת ם הכספית , וה ם עש ו זא ת בנאמנו ת מלאה . למד.דרי ן מ ן המהדרי ן הרש ו לאפו ת 
מצ ה שמורה , ור ק בליל ה האחרו ן לפנ י ער ב פס ח כאש ר נסתיימ ה כב ר אפיי ת 
המצו ת הרגילות . מצו ת אל ו נאפ ו ע״ י החסידי ם עצמם , בל י עזרד . מבחוץ . העבודד . 
נעשת ה בלויי ת שיר י "ד.לל " ובד.תלד.בו ת גדולה . התמונד . היתד . מד.רד.יבת־עין , כאש ר 
החסידי ם הלבושי ם מעיל י מש י ארוכי ם מסתובבי ם לי ד השולחנות , מכיני ם א ת 
המצו ת ומגישי ם לתנור . המנצ ח ע ל המלאכ ה הי ה ליב ל אורבך , מהחסידי ם ואנש י 
המעש ה (לזכר ו מוקדש ת רשימד . מיוחד ת בשע ר המוקד ש לדמויו ת העיר) . 

הקהיל ה היתד . מייצג ת א ת היהודי ם כלפ י חנוצרי ם ע״ י שליח ת נציג ה לעצרו ת 
ממלכתיות , ע״ י הופע ה והגש ת איחולי ם לשלטונו ת בימ י גנוסיא , נוכחו ת בטק ס 
חשבע ת חיילים , הגש ת בקשו ת כלליו ת לשלטונו ת העיר , למש ל בעני ן דחיי ת 
ירידי ם לתאריכי ם אחרי ם בגל ל חגי ם יהודיים , שחרו ר חיילי ם יהודיי ם משרו ת 
צבא י בחגי ם וכו׳ . 

תקציבד . השנתי , שהי ה מסתכ ם בכמ ה רבבו ת כתרי ם א ו זלוטים , שימ ש לתשלומי ־ 
שכ ר ש ל עובד י הקהילד . ותשלומ י משכנתאות , להחזק ת בת י הקד,ילד. , לצרכ י סע ד 
וכו׳ . ההכנסו ת העיקריו ת היו : מ ס קהילה , שחיטד . ("קרופקה" ) וכאמו ר ג ם אפיי ת 
מצות . בתקופ ת השלטו ן האוסטר י הי ה הסכו ם המקסימל י ש ל המ ס שניגבד . מיחי ד 
200 כת ר לשנה . גובד . התשלו ם הי ה תלו י בד,כנםו ת וברכוש ו ש ל המשלם . בזמ ן האחרו ן 
שילמ ו כ* 400 תושבי ם בער ך א ת מ ם הקהילה . לצ ו התשלו ם היד . תוק ף הוצאד.־לפוע ל 
מטע ם השלטון . הית ה הבנ ה מלאד . מצ ד התושבי ם לצרכי ם ש ל הקהילה , ול א היד . 
צור ך לד.שתמ ש בד.וצאד . לפועל . אגב , לפ י התקנו ת הראשונו ת גר ם כ ל פיגו ר 
בתשלו ם לביטו ל זכו ת הבחירר. . 32 


קהיל ת ודוביצ ה 


התמיכד . באוכלוסיד . העניד . היתד . אח ד התפקידי ם החשובי ם ש ל הקהילה . לעניי ם 
מרודי ם ניתנ ה תמיכד . חדשית . לקרא ת הפס ח חולק ו מצו ת לכ ל העניי ם בל י יוצ א 
מ ן הכלל . למטרר . ז ו אורגנ ה פעול ת "קמח א דפסחא" . כדא י לציי ן תופע ה מענינ ת 
מראשי ת קיומד . ש ל הקהילה : ד.קד.ילד . היתד . עו ד קטנר . ותושבי ה מעטי ם ומצב ם 
הכלכל י איתן , וכאש ר הגי ע ער ב פס ח וחיפש ו אחר י עניי ם כד י לקיי ם א ת מצוו ת 
"כ ל דכפי ן יית י ויכול " ל א נמצ א א ף נצר ך אחד , תור־הזה ב הז ה נסתיי ם חי ש מהר , 
כאש ר ר.קד.יל ה הלכר . ור.תרחבד. . 

הקהיל ה עשתר . א ת כ ל המאמצי ם לאספק ת אוכ ל כש ר לפס ח וכ ן בימי ם נוראי ם 
לחיילי ם יר.ודים , שהי ו בשרו ת הצב א בודוביצה . ה ם הי ו מוזמני ם לבתי ם פרטיי ם 
לסעודו ת החגי ם לפ י חלוק ה שנעשת ה ע ל יד י הקהילה . וכאש ר גד ל מספ ר החיילי ם 
ר.יר.ודי ם ור.גי ע ל־ 200 ול א הית ה חאפשרו ת לחלק ם בי ן משפחות , ארגנ ה הקד.יל ה 
מסעד ח מיוחד ת עבורם . למטרר . ז ו שכר ח אולם , תחיל ה במלו ן הא ס שברחו ב שנקבי ץ 
ואחר־כ ך אצ ל רוזנר , ברחו ב קראקובסקד. . 

ע ל עריכ ת ה״סדר ״ ואספק ת אוכ ל כש ר בכ ל ח ג הפס ח בשני ם 18 — 1915 עבו ר 
מאו ת יהודי ם ש ל הצב א הרוסי , שהי ו במחנ ה שבויי ם בודוביצה , מסופ ר להלן , 
ברשימת ה ש ל מלכ ה רם . ראר . לר.ל ן צילו ם שנשא ר מאות ה תקופד. , שממנ ו בול ט 
הפסו ק מברכ ת החוד ש "חברי ם כ ל ישראל" , חברי ם ג ם כאש ר עול ה בגורל ם לר.ימצ א 
בצבא ו ש ל האויב . 

כאש ר חי ל המשמ ר בעי ר הל ך וגד ל באופ ן מתמיד , הי ה המאמ ץ לאספק ת אוכ ל 
כש ר עבו ר חיילי ם יד.ודי ם בחג י ישרא ל ר ב מד י בשבי ל הקחיל ה הקטנ ח חזאת . של א 
הי ו ברשות ה אמצעי ם מספיקים . מ ן הראו י לחזכי ר כא ן א ת ראש י הקר.יל ח חאחרוני ם 
מתתיר. ו יעקובוביץ , יחיא ל בלמוט , אברר. ם יעק ב רייפ ר וד״ ר וילהל ם קלוגר , שעש ו 
כמיט ב יכולת ם לד.ושי ט א ת העזר ה לחיילים . כיו ם כב ר קש ח לנ ו לר.יזכ ר בכ ל אל ח 
שנחנ ו י ד לפעול ה זו . אנ ו מזכירי ם ר ק א ת אל ה שנשאר ו בזכרוננ ו מ ן התקופ ה 
האחרונה , דר.יינ ו א ת חבר י מועצ ת הקהילר . היר ש גלייצמן , ויקטו ר הס , פרדינאנ ד 
צווי ג וא ת המזכי ר ש ל הקהיל ה אליה ו פישגרונד . 

כאש ר התרגש ו ובא ו ע ל יר.וד י פולניר . צרו ת ופורענויות , כגו ן זר ם הפליטי ם 
ממזר ח גליציר . בשנו ת 18 — 1914 א ו גירו ש יהודי ם פולני ם מגרמניר . דר ך הגבו ל 
בזבונשי ן בשנ ת 1938 , הושיטר . לה ם הקהיל ה עזרר . משל ה בארגנ ה פעול ת אוס ף 
כספי ם בי ן אנש י העיר . טר ם הי ו א ז שליחי ם ומגביו ת וכ ל קר.ילר . הית ה צריכ ה 
בעצמר . לשא ת בעו ל החזק ת חפליטים , לל א שו ם תמיכ ח מקחילו ת אחרו ת בגליצי ה א ו 
מעב ר לים . אכן , גדולד . הית ה התנדבות ה ש ל העי ר ותודו ת לנדיבו ת ז ו אפש ר היר . 
לבצ ע א ת הפעולו ת האלה , 

חי י הקהילר . הי ו ערי ם ואינטנסיביים . הויכוחי ם המרובי ם נסב ו ע ל הנושאי ם 
כיצ ד לנד. ל א ת ד.קד.ילה , כיצ ד להברי א א ת המצ ב הכספ י שלה , וכדומה . חיינ ו 
מתלוצצי ם שכ ל יד.וד י הו א ראש־ר.קר.ילר . בכוח , אל א שא ץ לתחו ב א ת כול ם למשר ה 
האח ת הזו . היינ ו רגילי ם לחשוו ת בינינ ו ובי ן העיריה . ש ם שר ר שק ט מוחלט . 
האוכלוסיד . היתד . משאירר . לרא ש העי ר ולחברי ו בועד־ד.פוע ל י ד חפשי ת לפעול ר 
תיד. ם ול א התענינד . לדע ת כיצ ד ה ן מבוצעות . לעומ ת זאת , אצ ל היד.ודי ם נמצא ו 
תמי ד רא ש הקהיל ה וחבר י המועצ ה תח ת ביקור ת ערה . י ש לר.דגיש , שכ ל משרו ת קהיל ת ודוביצ ה 


33 


אנש י הקהילה , ג ם ז ו ש ל רה״ק , הי ו של א ע ל מנ ת לקב ל פר ם א ו איזושה י תועל ת 
המרי ת והעבוד ה נעשת ה בהתנדבות . 

מ ה גר ם אפו א למיי ח אהר י כסאו ת הקהיל ה בצור ה הריפ ה כל־כך , ע ד שבזמ ן 
הבהירו ת היתד . העי ר כול ה כמרקהה ז מלב ד הרדיפ ה אהר י כבו ד — משר ת רה״ ק 
הית ה בל י ספ ק כבו ד גדו ל — י ש לראו ת א ת הסיבד . העיקרי ת לכ ך בהתענינו ת 
שגיל ו האנשי ם בחיי ם הציבוריים , התענינו ת שד.י א אופייני ת במיוה ד ליד.וד י פולין . 
ועו ד זא ת : היו ת והשתתפות ם בחיי ם הפוליטיי ם ש ל המדינ ה וש ל הרשויו ת המקומיו ת 
וד.אזוריו ת היתד . מינימלית , בגל ל גורמי ם בלת י תלויי ם בהם , נדחפ ו היד.ודי ם לחפ ש 
תחלי ף ופורק ן לעצמ ם בחי י הקהילה . 

בימי ם הה ם ל א שררד . עדיי ן האדישו ת המוחלט ת לחיי ם הצבוריים , לפ י הדוגמ ה 
ש ל ימינ ו כאש ר העול ם הפ ך להיו ת חמרנ י ואגואיסטי . הצבו ר דא ז הי ה סבור , כ י 
אסו ר לסמו ך ע ל כמר . אנשי ם ש ל הקהילה , שלבחירת ם גור ם לעתי ם קרובו ת מקר ה 
צדד י בלבד , ור,חובד . ע ל כ ל אזר ח לשת ף פעול ה אתם , מכיו ן שיח ד את ם אחרא י ג ם 
הו א ע ל ענינ י הקד.ילד. . 

חלילד , לנ ו להערי ך גיש ה ז ו כקרתניו ת וכקטנות־מוחין . כ ך היתר , נראי ת הדימ ר 
קרטיד , בעוד ה בערישת ה (רא ה דברי־ימ י אתונ ה העתיקה ) ! האזר ח הפשו ט ל א ר ק 
שיל ם מסי ם מוניציפליי ם ומזמ ן לזמ ן שלש ל פת ק לקלפ י בחירו ת אל א היד , נוכ ח 
בישיבו ת מועצ ת העי ר ור,שפי ע כיוע ץ ע ל ההחלטו ת שנתקבלו . כ ך היר , ג ם בודוביצ ה 
בתקופו ת שחי י הקהיל ה תסס ו והי ו בדר ך כל ל סוערות . 

התרגלנ ו בזמ ן האחרו ן למשט ר פסבדו־דימוקרט י ששור ר בארצו ת שונות , כלומ ר 
שמספ ר קט ן בלב ד ש ל אנשי ם מסויימי ם מחזי ק בידי ו א ת רס ן השלטו ן והצבו ר אדי ש 
ופסיב י למעשי ו ולמחדליו . מסיבר , ז ו נרא ה בעינינ ו המצ ב ששר ר לשעב ר בקד,ילו ת 
ישרא ל בגול ה כל־כ ך מוזר . לאמית ו ש ל הדב ר היתר , התענינו ת ז ו ש ל הציבו ר 
לטוב ת הכלל . בד,יות ו מצו י תח ת ביקור ת מתמד ת ש ל הצבור , א י אפש ר היד , לראש ־ 
הקהיל ה לנקו ט צעדי ם דראסטיי ם דיקטאטוריי ם כלשהם . 

א ם קר ה אי־פע ם שבקהיל ה ז ו א ו אחר ת נעשת ה שגיאד , מסויימת , מי ד אורגנ ה 
נגד ה ע״ י הצבו ר פעולר , ספונטאני ת ותח ת לחצ ו ש ל הצבו ר נכנע ה הנהג ת הקהילר , 
ושינתד , א ת טעמה . 

ור,נד , דוגמד, : אחר י המלחמה־העולמי ת הראשונ ה הושל ך דיי ר ענ י ע ם משפחת ו 
לרחוב , בגל ל פיגו ר בתשלו ם שכר־דירד, . בנ י הקהילד , הי ו מוכני ם להתנד ב ולשל ם 
עבור ו א ת שכר־הדיר ה מרא ש לתקופ ה מסוימת , אל א שא ף בעל־בי ת ל א רצ ה לד,שכי ר 
ל ו דירה . תח ת לח ץ הצבו ר נכנע ה הקהילד . ומסר ה א ת משרדד , לענ י הזה , למרו ת 
שחבר י ההנהל ה התנגד ו לכ ך מהטע ם שאסו ר לקהילר , למסו ר נכ ס דלא־נייד י צבור י 
לצרכי ם פרטיים . כדא י לתא ר א ת הנסיבו ת שהניע ו א ז א ת הנהל ת הקר,יל ה לסג ת 
מעמדתד , האמור ה ומד,תנגדוחר, . החור ף היד , בעיצומ ו וכ ל בני־המשפחד , נמצא ו ממ ש 
תח ת כיפ ת השמי ם ונשקפ ה סכנר , לחייהם . א ז התער ב האי ש הנכון , שמוא ל גרייזמן , 
שעלי ו יסופ ר להלן , אש ר יח ד ע ם ר ה " ק תכננ ו אי ך לבצ ע א ת הפעול ה הנועז ת 
הזאת . הו א פת ח באישודליל ה א ת משר ד הקהיל ה ור,כני ס לתוכ ו א ת המשפחד , 
האומללה , ור,קר,יל ה נאלצ ה לעבו ר ע ל כ ך בשתיק ה ול א נקטד , בצעדי ם משפטיים . 

דוגמ ה אחרת : כאש ר בשנ ת 1920 יר ד פלאי ם הער ך ש ל המטב ע הפולנ י והתק ־ 34 


קהיל ת ודוביצ ה 


ציבי ם ההדשי ם ל א יכל ו לשפ ר א ת המצ ב הכלכל י הירו ד ש ל עובד י הקהילה , בגל ל 
האינפלצי ה הדוהר ת במש ך כמ ה שנים , מסר ה הקהילה , תח ת לח ץ הצבו ר לרשו ת 
צוות־העובדי ם של ה א ת הכנסותי ה מהשחיט ה תמור ת ההפס ד שנגר ם ל ו ע ל יד י 
הדיוואלואציה . מכא ן שנק ל להבי ן א ת התענינות ו המיוחד ת ש ל הנוע ר הציונ י בענינ י 
הקהיל ה והשתתפות ו הנמרצ ת בבחירו ת לפ י הק ו ש ל ד״ ר הרצ ל הנוע ר הי ה סבור , 
כ י במד ה שהציונים , א ו לפחו ת אוהדיהם , יתפס ו עמדו ת בקהיל ה יסלל ו יות ר מה ר 
א ת הדר ך לתנוע ה ציוני ת בי ן חוג י המבוגרים . 
ביצו ע התפקידי ם ש ל הקהיל ה הי ו ביד י : 

1 ) רא ש הקהילה ! 

2 ) מועצ ת הקהילה , שנבחר ה ע״ י האוכלוסי ה אח ת למספ ר שני ם בבחירו ת 
דימוקרטיות ! 

3 ) וע ד פוע ל ש ל הקהילה , שכל ל 5 חברי ם נבחרי ם מבי ן חבר י המועצ ה ! 

4 ) מזכי ר הקהילה . 

כראש י הקהיל ה כיהנ ו האנשי ם הבאי ם לפ י הסד ר המפור ט להלן • 

א . בזמ ן השלטו ן האוסטרי : 

1 ) ה ר מ ן רייך . נול ד באושבינצי ם בשנ ת 1854 . יצוא ן עצי ם מפורסם . פע ל 
משנ ת 1882 ע ד שנ ת 1907 , ב ה עב ר לביליץ . בנ ו זיגמונ ד הי ה רופ א בפת ח תקוה , בת ו 
מני ה הית ה נשוא ה לתעשין־הטקסטי ל המפורס ם לנגפלד ר בביליץ . 

2 ) איזידו ר דניאל . מוצא ו מטרנוב . עו״ ד מפורסם , מחב ר תקנו ת הקהילה . 
נפט ר בשנ ת 1920 . 

3 ) ישרא ל הופרט . נול ד בקלורי ה בשנ ת 1853 . בע ל פרופינצי ה מרכזית . 
נפט ר בשנ ת 1917 . 

ב . בסו ף ימ י השלטו ן האוסטר י ובזמ ן ממשל ת פולין : 

4 ) מתתיה ו יעקובוביץ . אבי ו ש ל כות ב הטורי ם האלה . נול ד בשנ ת 1873 
בטרנוב . מהתעשיני ם הגדולי ם במחוז . נימפ ה בשואה . 

5 ) זכריה ו ק לו ג ר . בע ל בי ת מסח ר לקונפקציה . נפט ר בשנ ת 1937 . 

6 ) ד ״ ר אפולינאר י צימרשפיץ . נול ד בשנ ת 1876 בקלוריה . עו״ ד 
ויוד ע ד ת ודי ן מובהק . ניספ ה בשואה . 

7 ) יחיא ל בלמוט . נול ד בשנ ת 1872 ברופשיץ . בע ל בי״מ . ניספ ה בשואה . 

8 ) אברה ם יעק ב רייפר . נול ד בשנ ת 1876 בערך . סוחר . ניספ ה בשואה . 

9 ) ד״ ר וי ל הל ם קלוגר . נול ד בודוביצ ה בשנ ת 1885 . עו״ ד מובהק . נפט ר 
בלונדו ן בשנ ת 1963 . 

בפר ק ע ל דמויותי ה ש ל העי ר יבוא ו פרטי ם ע ל חי י ראש י הקהיל ה ופעולותיה ם 
הנרחבות , כפ י שנשאר ו בזכרוננו . 

חבר י מועצ ת הקהיל ה מהתקופו ת האחרונות , ששמותיה ם נחרת ו בזכרוננו , ה ם : 

ברי ש גולדבר ג אהר ן שנגו ט 

אברה ם וינ ר ויקטו ר ה ם 


1 . ידו ע נאומ ו בכנו ס ש ל התנוע ה הציוני ת בוינ ה ב־ 28.8.1903 : "נכבו ש א ת הקהילות" . קהיל ת ודוביצ ה 


35 


פרדינאנ ד צויי ג חיי ם שלמ ה ציזנ ר 

היר ש גלייצמ ן שמוא ל שרפר . 

קלמ ן פרופ ר דו ד גלבווק ס 

ומהתקופו ת הקודמות : 

שמוא ל אופנר , ברי ש ברבר , יוס ף ברונר , מרדכ י גרושוב , שמח ה וורצל , חיי ם לו י 
טאפט , דו ד מרק , פרדינאנ ד מינץ , סל ו נסלרוט , מיכא ל פצנבאו ם וילהל ם רייד , ד״ ר 
ברנר ד שור . 

כול ם מילא ו א ת תפקיד ם בנאמנו ת ומסירו ת רבה . במיוח ד י ש להזכי ר מהתקופ ה 
האחרונ ה א ת היר ש גלייצמ ן וויקטו ר הס , שהי ו יועצי ם ועוזרי ם לרא ש הקהיל ה 
וטיפל ו בעניני ם הכספיי ם ש ל הקהילה . 

מזכי ר הקהילה , אליה ו פישגרונד , הי ה האי ש המתאי ם במקו ם המתאי ם תודו ת 
להשכלת ו הרחב ה ועדינותו . בכ ל ע ת הי ה טור ח רבו ת למע ן הצבור , נענ ה תמי ד 
לבקשו ת ובגל ל ז ה הי ה אהו ב ע ל כ ל שכבו ת האוכלוסיה . כ ל ימ י חיי ו שימ ש כמזכי ר 
הקהילה . נימפ ה בשואה . 


ב • רבני ם ודייני ם 

בראשי ת ימי ה כיה ן בודוביצ ה מו״ ץ בלבד . לפ י המשוער , בגל ל קטנות ה ש ל 
הקהילה . מו״ ץ ז ה (מור ה להוראה־מור ה צדק ) הי ה רב י צב י אלימל ך גרייזמן . במרוצ ת 
הזמ ן הותקנ ו תקנו ת ואל ה הטיל ו ע ל מועצ ת הקהיל ה א ת החוב ה למנו ת ר ב לעיר . 

בראשי ת כהונת ו ש ל רב י צב י אלימל ך גרייזמ ן טר ם הוק ם בית־המדר ש והחרדי ם 
רגילי ם הי ו להתאס ף בביתו . ש ם יצר ו א ת האויר ה החסידית , שייחס ו ל ה ער ך 
רב־משמעו ת בעירנו , שהרו ב המכרי ע הי ה מורכ ב א ז מיהודי ם מתקדמים . ר ׳ צב י 
אלימל ך גרייזמ ן נפט ר בסביב ת תר״ ס ומנוחת ו כבו ד בודוביצה . 

אחר י פטירת ו ש ל רב י צב י אלימל ך גרייזמן , על ה ע ל כ ס הרבנו ת בודוביצה , 
בשנ ת 1904 , הר ב מרדכ י רוטנברג . הו א נול ד בקרקו ב בשנ ת תרל״ ב ( 1872 ) , למ ד 
במערב־אונגרי ה בישיב ת צלי ם המפורסמ ת וש ם נש א לאש ה א ת בת ו ש ל הר ב מצלים . 
ש ם ג ם רכ ש א ת בקיאות ו בשפ ה הגרמני ת והתרבו ת המערב־אירופית . נוס ף לידיעו ת 
התלמו ד וההורא ה היה , לכן , מושל ם ג ם בידיעו ת כלליות . הו א הצטיי ן כדרש ן יוצ א 
מ ן הכלל . הרב ה פעמי ם הטי ף בעצרו ת ממלכתיות , בנוכחו ת אורחי ם מטע ם הממשל ה 
ונאומי ו הי ו נפלאים . הו א יד ע לייצ ג א ת היהדו ת לפנ י אנש י השלטו ן במלו א 
הגאו ן וההדר . 

עדיי ן שמור ה בזכרוננ ו קבל ת פני ם מפואר ת שנערכ ה בשנ ת 1912 ע״ י מועצ ת 
העי ר לכבו ד יור ש העצ ר הארכי־דוק ס קארל , כאש ר עב ר בלווי ת אנש י חצר־המל ך 
לעירנ ו דר ך כפ ר חוצניה . הקהיל ה היהודי ת הית ה מיוצג ת ע״ י ראש־הקהיל ה ישרא ל 
הופר ט והר ב רוטנברג , שהופי ע א ז לבו ש בפרא ק וצילינד ר ונאומ ו בשפ ה הגרמני ת 
עש ה רוש ם כביר . 

מאות ה התקופ ח זכו ר לנ ו ג ם בקור ו בעירנ ו ש ל חותנ ו הר ב מצלים . כול ם נתרשמ ו 
מאישיות ו ונאומ ו בבי ת המדרש . 

בשנ ת תרע״ ב ( 1912 ) עב ר הר ב רוטנבר ג לאנטוורפ ן וכיה ן ש ם כר ב בבי ת 
הכנס ת "מחזיק י הדת" . 36 


קהיל ת ודוביצ ה 


בזמ ן הכיבו ש ש ל היטל ר נאס ר הר ב רוטנבר ג פעמי ם מספ ר ע״ י הנאצים , אש ר 
התעלל ו ב ו וא ף גזז ו א ת זקנו . בע ת הגירו ש הכלל י בשנ ת 1943 היח ה ל ו האפשרו ת 
לברוח , אב ל כאש ר רא ה שג ם אשת ו וחל ק מבנ י משפחת ו נאסר ו נמנ ע להפר ד מהם , 
הצטר ף לה ם ונש א בגורלם . הו א גור ש למחנ ה לאזרחי ם זרי ם בויט ל (צרפת) . 
ג ם כא ן נעש ו צעדי ם להצילו , והר ב שיד ע שבריחת ו תסכ ן א ת חייה ם ש ל יהודי ם 
אחרים , של א תה א אפשרו ת להצילם , סיר ב לברוח . לבסו ף הוגל ה ע ם הרבני ת 
הצדקני ת ובני־בית ו לאושבי ץ והועל ה ע ל המוק ד ימי ם מספ ר לפנ י פליש ת צב א 
בנו ת הברי ת לצרפת . 

לבתו , גב ׳ שטרנבו ך שהתחנכ ה בעירנו , זכו ת רב ה בהצל ת ילד י השואה . הי א 
נשלח ה לפולי ן מי ד אחר י השחרו ר מטע ם הוע ד להצל ת ילד י יהודי ם שריד י השוא ה 
שנשאר ו ביד י נוצרים . תודו ת לפעולותיה , בשיתו ף ע ם הר ב שנפל ד מלונדו ן ואנשי ם 
אחרים , עבר ו אלפ י ילדי ם לבתי־יתומי ם יהודיי ם במערב־אירופ ה ומש ם המשיכ ו 
רוב ם לישראל . המפע ל הז ה הי ה קשו ר בסיבוכי ם רבים , היו ת ומטיביה ם הנוצרי ם 
סירב ו למסר ם והסתיר ו א ת זהות ם תח ת שמו ת מזויפים . 

הקהיל ה בל י ר ב בשנ ת 1913 

בשע ר הראשו ן ש ל ספרנ ו מוזכ ר המאב ק ע ל כס א הרבנו ת בי ן המתקדמי ם 
והחסידים , שהתחול ל כאש ר הר ב רוטנבר ג עב ר לאנטוורפן . רצו י לתא ר כא ן בקיצו ר 
א ת רקע ו ומהלכ ו ש ל מאב ק זה , הואי ל ובתקופ ה ההיא , ובמיוח ד בערי ם הקטנות , 
היתד . לרבני ם השפע ה גדול ה ע ל החינו ך הכלל י וע ל טיפו ח האופ י ש ל הנוע ר בכוו ן 
היד.דו ת המסורתית . 

המתקדמי ם דרש ו שלר ב החד ש תהי ה השכל ה כללית , שילב ש בגדי ם אירופיי ם 
וישלו ט בשפו ת הפולני ת וד.גרמני ת כד י שיוכ ל לשא ת נאומי ם בעצרו ת לפנ י אורחי ם 
ש ל הממשל ה וליצ ג א ת הקהיל ה לפנ י השלטונו ת בימ י גנוסי א ! א ת ידיעותי ו בתור ה 
ל א החשיב ו ביותר . החסידים , לעומתם , דרש ו ר ב גדו ל בתורד . והתנגד ו ללבו ש 
אירופא י ולאור ח חיי ם ש ל העול ם המודרני , בטענ ה שר ב כז ה הנ ו לפ י מושגיר. ם 
לא־דתי . ג ם ע ל ידיע ת שפו ת הי ו מוכני ם לוותר , באמר ם שהר ב איננ ו מחויי ב לייצ ג 
א ת הקד. ל בפנ י השלטונות . ויכוחי ם סוערי ם התנהל ו א ז והצדדי ם סרב ו להתפשר . 
וד.יו ת שמספ ר המתקדמי ם וד.חרדי ם היד . כמע ט שווד . במועצ ת הקהילה , ל א נית ן היד . 
לד.שי ג א ת הרו ב הדרו ש לבחיר ת הרב . אגב , החסידי ם טענ ו כ י ה ם ור ק ה ם מוסמכי ם 
להחלי ט בעני ן ז ה בעו ד שהמתקדמי ם אינ ם רשאי ם בכל ל לחוו ת דע ה בדב ר בחיר ת 
הרב , היו ת שאי ן לה ם שו ם קשרי ם ע ם הר ב זול ת במקרי ם רשמיים , כ י א ת זמנ ם 
החפש י מעדיפי ם ה ם לבלו ת בבת י קפד. , בקולנו ע א ו במשחקי ם אחרים . לעומ ת זא ת 
נמצאי ם החסידי ם במג ע מתמי ד את ו בכ ל זמ ן פנוי , שומעי ם א ת דברי ו ל א ר ק 
בחגי ם בלב ד אל א ג ם בימי ם רגילים . לפ י טענותיה ם עלול ה בחירד . ל א מוצלח ת 
להפרי ע לד. ם לקב ל מא ת הר ב א ת המזו ן הרוחני . 

כ ך גר ם הפילו ג שכס א הרבנו ת נשא ר פנו י בודוביצ ה למעלר . משנה . ה״מתקדמים " 
סבר ו שבסופ ו ש ל דב ר יסוג ו החרדי ם מעמדתם , כיו ן שבינתיי ם סובלי ם ה ם בגל ל 
זיקת ם לתפקיד י הרב , וממילא , בדלי ת ברירד. , יסכימ ו למועמ ד מודרני . א ך בסופ ו 
ש ל הסכסו ך היד . שקבוצ ת חסידי ם יזמד . תכני ת נועז ת וד,ביאד . לעי ר א ת ד׳ר ב קהיל ת ודוביצ ה 


37 


אשר־אנשיל־יצח ק זלטנריי ך מאושבינצי ם ובעצת ם התחי ל לכה ן של א ע ל מנ ת לקב ל 
פרס . היו ת והי ה אי ש מוכש ר וג ם מצלי ח במשפט י בוררות , רכ ש ל ו ע ד מהר ה 
פופולריו ת בחוגי ם הרחבי ם ש ל הצבור . חכמת ו וגישת ו ההוגנ ת העניק ו ל ו הערכ ה 
עמוק ה ג ם מצ ד האוכלוסי ה המתקדמת . בסופ ו ש ל דב ר הגי ע חל ק מחבר י מועצ ת 
הקהיל ה המשתייכי ם לחוג י המתקדמי ם ליד י מסקנ ה שהר ב זלטנרייך , שמיל א זמני ת 
א ת מקומ ו ש ל הר ב בודוביצ ה לשביע ת רצו ן הצבו ר כולו , ראו י לתמיכ ה וכאש ר עני ן 
בחיר ת הר ב על ה מחד ש ע ל הפר ק בישיב ת המועצ ה הצביע ו ג ם ה ם בעדו , וכ ד 
נכנ ס לתוקפ ו המצ ב שהי ה קיי ם כב ר בפועל . 

הר ב אשר־אנשי ל יצח ק זלטנריי ך נול ד בתר״ מ בקירו ב בעי ר זבורו ב אש ר 
בסלובקיה , נתמנ ה לכ ס הרבנו ת בודוביצ ה בשנ ת תרע״ ג ( 1913 ) ונשא ר בכהונת ו 
ז ו ע ד מלחמת־העול ם השניה . הו א הי ה תלמי ד חכ ם וספר א רב ה בע ל סגנו ן וחיב ר 
חידוש י תורה . כאמור , הצלי ח מאו ד בעבודת ו בבית־הדין , אפיל ו שופט י בי ת המשפ ט 
הממלכתי , כאש ר נתקל ו בקשיי ם בהוצא ת פסק־די ן במשפ ט שנערכ ו בי ן יהוד י 
ליהודי , הי ו רגילי ם לשלח ם להר ב זלטנריי ך והו א מצ א על־פי־רו ב דר ך ש ל פשר ה 
לשביע ת רצונ ם ש ל שנ י הצדדים . בית ו הי ה פתו ח לאוכלוסי ה העני ה שמצא ה אצל ו 
עזר ה וסעד . תמי ד הי ה ל ו זמ ן וסבלנו ת לשמו ע א ת כ ל מ י שהי ה זקו ק לעצ ה טובה . 
הו א הי ה מכוב ד ונער ץ ע״ י האוכלוסי ה כולה . 

בפר ק "תקופ ת הרבנות " מא ת בנ ו הר ב שמוא ל אברה ם זלטנריי ך (רא ה להלן) , 
נמצ א תיאו ר מפור ט לדמות ו הנעל ה ולגור ל כ ל משפחתו . ש ם מסופ ר ג ם ע ל 
בריחת ו ע ם פרו ץ המלחמה , שהות ו בקרקו ב ומות ו ע ל קידו ש הש ם בע ת הסלקצי ה 
שנערכ ה בשנ ת 1943 בככ ר זגוד ה אש ר בפודגוז׳ . 

תלמיד־חכ ם הישי ש רב י שמעו ן גלבוואק ס כיה ן כדיי ן הקהיל ה וכמו־כ ן שימ ש מחנ ך 
ומור ה לתלמו ד בי ן הנוע ר המבוגר . בשבתו ת אחה״ צ הי ה מלמ ד משניו ת ופרק י אבו ת 
בביהכ״ נ לפנ י קה ל שומעי ם גדול . 

הו א הי ה ב ן 90 שנ ה בער ך כאש ר באות ו ליל ה גורלי , או ר ל* 3 ספטמב ר 1939 , עז ב 
ברג ל א ת העיר . באח ת האקציו ת בקרקו ב נלק ח למחנ ה ריכו ז בפלאשוב . לפ י 
המסופר , כאש ר התקרב ו הנאצי ם לצריפ ו כד י לשי ם ק ץ לחיי ו התעט ף בטלית , אמ ר 
וידו י וב ו במקו ם הוצי א א ת נשמתו . אי ן בידינ ו אישו ר מוסמ ך לדיוק ו ש ל סיפו ר זה , 
אול ם בזכרונ ו ש ל הע ם נשאר ה חקוק ה דמות ו הפטריארכלי ת ש ל הדיי ן הישי ש הר ב 
שמעו ן גלבוואקס , ע ד של א הי ה יכו ל לתא ר לעצמ ו אחר ת א ת מותו . כ ך נוצר ה 
האגד ה הזאת . 

הדיי ן השנ י הי ה רב י מש ה מילר , ב ן דוד ו ש ל החז ן והשו״ ב אברה ם מילר , שהוזכ ר 
כב ר בפרקי ם קודמים . רב י מש ה מיל ר הי ה תלמי ד חכ ם וניה ל ישיב ה בביתו . הו א 
נפט ר בשנ ת תרפ״ ב ( 1924 ) והוב א למנוחו ת בודוביצה . 

ע ם גידו ל הקהיל ה נתמנ ה כסג ן לחר ב זלטנריי ך חתנ ו רב י אברה ם צב י רומלס , 
שהי ה ג ם סגנ ו בבית־הדי ן הרבנ י והתעס ק רבו ת בכתיב ת שאלות־ותשובו ת רבניות , 
שהודפס ו לאח ר מכ ן בספר ו "אר ץ צבי" . הו א ניספ ה ע״ י הנאצי ם בלבוב . נשאר ו 
בחיי ם אלמנת ו לאצ ה רומל ט ובת ו רח ל ריי ס המתגוררו ת כיו ם באנטוורפן . 

בזמ ן הכיבו ש הנאצ י שימ ש כר ב בפוע ל אחי ו רב י מרדכ י תמלט , שגור ש ע ם 
משפחת ו בשנ ת 1943 לאושוויץ . 38 


קהיל ת ודוביצ ה 


פרש ת הר ב מרדכ י רוטנבר ג ז " ל 

בספ ר "אל ה אזכרה" , אוס ף תולדו ת קדוש י ת״ ש—תש״ה , כר ך שנ י (הוצא ת 
המכו ן להק ר בעיו ת היהדו ת ההרדית , ני ו יור ק תשט״ז ) נתפרסמ ה רשימה , ב ה 
מאשי ם מהבר ה א ת קהילתנ ו שהי א כביכו ל הגיש ה לממשל ה ולבית־המשפ ט הפליל י 
תביע ה נג ד הר ב מרדכ י רוטנברג , אב״ ד ודוביצה , בהאשמ ה הריפ ה שהו א מור ד 
במלכו ת כיו ן שחיל ל א ת כבוד ו ש ל הקיר״ ה משו ם שסיר ב להופי ע בבי ת הכנס ת בח ג 
היוב ל ש ל מלכו ת הקיס ר פרנץ־יוס ף הראשו ן ולשא ת נאו ם לכבודו , כמחא ה שהקהיל ה 
הכניס ה עוג ב לביהכ״ נ והעביר ה א ת הבימ ה מאמצ ע האול ם לקרב ת ארו ן הקוד ש 
כמנה ג הריפורמיים . המחב ר הנ״ ל מתכוו ן לח ג מלא ת ששי ם שנ ה למלכו ת הקיסר . 

ח ג ז ה ח ל בשנ ת 1908 והמחב ר טוע ן שהמשפ ט נמש ך עו ד בשנ ת 1912 . באות ה 
תקופ ה הי ה אב א ז״ ל מראש י הקהיל ה והי ה מספ ר ל י תמי ד ע ל כ ל המתרח ש בה . 
במיוח ד סיפ ר ל י הרב ה ע ל הר ב רוטנבר ג ז״ל , בגל ל דמות ו הבולט ת והמעניינת . 
ג ם כאש ר הר ב עז ב א ת עירנ ו נמשכ ו בביתנ ו השיחו ת בי ן אב א ובאי־ביתנ ו — 
בנוכחות י — ע ל פעולותי ו ש ל הר ב וסיבו ת עזיבת ו א ת העיר . ולפל א הדב ר בעיני , 
שא ף פע ם ג ם בע ת כהונת ו בעירנ ו וג ם אחר י עזיב ת הר ב רוטנבר ג א ת העיר , ל א 
הגי ע לאזנ י א ף שמ ץ שמוע ה ע ל משפ ט פליל י נגד ו וע ל שיש ב כאיל ו ע ל ספס ל 
נאשמים . 

בכתיב ה בעני ן ז ה ל א הסתמכת י ע ל ידיעות י בלבד , אל א בררת י א ת הדב ר אצ ל 
תושב י ודוביצ ה לשעבר , שה ם מבוגרי ם יות ר ממני , כמ ו מ ר שלמ ה ברב ר (רמת־גן) , 
מ ר יעק ב בנד ץ (בת־ים) , מ ר אהרו ן שנגו ט ת״ א וג ם אצ ל מ ר ישרא ל איינהור ן 
(גבעתיים ) ממשפח ת השו״ ב ש ל עירנו , שמפא ת עיסוק ה ודא י שידע ה ע ל בוריי ן 
א ת כ ל ענינ י הקהיל ה והרבנות . כול ם אמר ו ל י שמשפ ט כז ה ל א נתקיי ם מעולם . 
י ש להבי א בחשבו ן שבעירנ ו הי ה מקו ם מושב ו ש ל בי ת המשפ ט המחוז י וא ם אמנ ם 
הי ה קור ה דב ר כזה , אי ן ספ ק שהאוכלוסי ה כולה , ובתוכ ה אנ ו היהודים , הית ה עוקב ת 
בעירנו ת אח ר מהל ך המשפט , כדר ך שעקב ו אחר י כ ל מינ י משפטי ם מפורסמים , 
משפ ט כזה : ״ 131651:311$ ״ 136536 משמז״ס " א ם הי ה באמ ת מתקיי ם ור ב הקהיל ה 
הי ה יוש ב ע ל ספס ל הנאשמים , ל א הי ה יכו ל להיעד ר משיח ת הבריות . 

ע ל סמ ך זא ת רוא ה אנ י עצמ י רשא י להכחי ש בתוקף , שכאיל ו קהיל ת ודוביצ ה 
הגיש ה תביע ה פלילי ת נג ד הר ב רוטנברג . הדב ר ל א הי ה קיי ם לחלוטין . הרשימ ה 
הזא ת הי א בלת י צודק ת ופוגע ת קש ה בכבו ד חבר י הקהיל ה שפעל ו באות ה התקופ ה 
ועלינ ו הנשארי ם בחיי ם מוטל ת חובת־כבו ד לדחו ת בכ ל התוק ף א ת ההשמצ ה 
הנורא ה הזא ת ולהג ן ע ל כבו ד הקהילה . 

באות ה תקופ ה הי ו אמנ ם חל ק מחבר י קהיל ת ודוביצ ה רואי ם א ת עצמ ם כפולני ם 
א ו גרמני ם "בנ י ד ת משה" , א ך הי ו מתייחסי ם בכבו ד ובהוקר ה למסור ת מורש ת 
אבותיה ם והוקיר ו א ת הד ת היהודית . ה ם הי ו יהודי ם נאמני ם ורחוקי ם מהתבוללות . 
המל ה "מתבוללים" , כפ י שכינ ה אות ם המחבר , מתייחס ת ליהודי ם שמתרחקי ם מד ת 
ישראל , מתבישי ם במוצאם , וצאצאיה ם אבודי ם ליהדות . א ך דב ר כז ה אי־אפש ר 
להגי ד ע ל אנש י קהילתנ ו דאז , ע ל א ף היות ם "מתקדמים" . 

ג ם ל א נכו ן שה ם שאפ ו להיו ת מנהיג י הקהיל ה ר ק בגל ל של א מצא ו מקו ם קהיל ת ודוביצ ה 


39 


להתגד ר בו , א ו שעסקנות ם דויתד • ר ק אמתל א למטרו ת אחרו ת לאמית ו ש ל דב ר 
ה ם קיבל ו ע ל עצמ ם א ת התפקי ד הזה , כד י לדאו ג לצרכ י הד ת ש ל האוכלוסי ה 
ולעזו ר לעניים . 

י ש ברשימ ה ז ו כמ ה דברי ם הבולטי ם בחוס ר האמ ת שלהם : 

1 ) ל א נכו ן שר ק שעו ת אחדו ת לפנ י התחל ת הטק ס הועבר ה הבימ ה מאמצ ע 
בית־הכנס ת לקרב ת ארו ן הקודש , כד י להתאי ם א ת צור ת בית־הכנס ת לטעמ ם ש ל 
היהודי ם הריפורמי ם וש ל הנוצרים . בסקיר ה ובתיאו ר ע ל "בית־הכנסת " שבספ ר ז ה 
מסופר , כ י מי ד ע ם בניית ו הוקמ ה הבימ ה בקרב ת ארת־הקוד ש וכ ך הי א נשאר ה ע ד 
הסוף . החרדי ם הי ו אמנ ם מתלונני ם מפע ם לפע ם שז ה ל א בסדר . 

2 ) ל א נכו ן שבימי ם הה ם ל א נרת ע אח ד מראש י הקהיל ה לפגו ע ביסוד י הדת , 
בסרב ו למו ל א ת בנו . הי ו לדאבוננ ו שנ י מקרי ם ש ל אי־מיל ת ילדי ם בעירנו . אח ד 
מה ם איר ע שני ם רבו ת לפנ י כניס ת הר ב רוטנבר ג לכהונת ו והעי ר כולה , ג ם חו ג 
"המתקדמים " התרעמ ה א ז ע ל המחד ל הזה . אב י הילד , שבשני ם קודמו ת הי ה חב ר 
מועצ ת הקהילה , ל א הע ז יות ר להצי ע א ת מועמדותו . צרי ך להיו ת מחונ ן בתמימו ת 
יוצא ת מ ן הכל ל כד י להאמי ן שהו א בכ ל זא ת נבח ר לכהונ ה הרמ ה נג ד רצו ן הציבו ר 
כולו . מקר ה שנ י היה , מספ ר שני ם אחר י שנ ת 1908 . אב ל אב א ז ה ל א הצי ע א ף 
פע ם א ת מועמדות ו לקהילה . 

ליו״ ר הקהיל ה דא ז ד״ ר איזידו ר דניאל , נולד ו שנ י בני ם ושניה ם הוכנס ו ע ל יד ו 
בברי ת ש ל אברה ם אבינו . 

3 ) ל א נכו ן שמהר ב רוטנבר ג נלקח ה כביכו ל הזכו ת להמשי ך בכהונת ו כר ב ע״ י 
בי ת המשפ ט לערעורי ם בלבוב . לפ י הרשימ ה ל א המתי ן הר ב רוטנבר ג לפס ק הדי ן 
ש ל בי ת המשפ ט העליו ן בוינ ה ועז ב א ת עירנ ו כאי ש פרט י ול א מיל א א ת תפקידיו , 
הי ה אומ ר שא ת שנו ת שהות ו האחרונו ת בודוביצ ה ( 12 — 1911 ) הו א יש ב בעירנ ו 
כאי ש פרטי . דב ר ז ה אינ ו נכו ן לחלוטין . כ ל יליד י עירנ ו שנשאר ו בחיי ם זוכרי ם 
אות ו כר ב בפוע ל ע ד הרג ע האחרו ן לימ י שבת ו בודוביצה . 

וא ם הפרטי ם הנ״ ל שעליה ם מבוס ם רוב ה ש ל הרשימ ה אינ ם אמיתיים , אי ך 
אפש ר לת ת אימו ן לפיסק ה ז ו כול ה ש ל הגש ת תביע ה פלילי ת מטע ם הקהיל ה 
נג ר הרב . 

ברצונ י להוסי ף עו ד כמ ה מלי ם ע ל מהות ה ש ל הגש ת תביע ה פלילי ת באות ה 
תקופה . ב ל נשכ ח א ת האויר ה ששרר ה א ז בגלות , ובמיוח ד בעיירו ת הקטנות . 
יהוד י "מוסר" , "מלשין" , דהיינ ו מ י שהלשי ן ומס ר יהוד י אחר , ואי ן הבד ל א ם הי ה 
האח ר ה ף מפש ע א ו אשם , ליד י פרוקורו ר נוצרי , נהש ב הי ה בימי ם הה ם כטיפו ס 
עלו ב ומנואץ . כ ל יהוד י הי ה מתייח ם אלי ו בתיעו ב גדו ל ומחרימו . אפיל ו א ם קר ה 
שהמעש ה הפליל י הי ה בול ט וסכו ם המעיל ה גדול , ל א הגי ש הנזק ק תביע ה 
לפרוקורו ר נג ד יהודי . הו א חיפ ש דרכי ם שונו ת לסד ר א ת העני ן ע ם הנתב ע ע״ י 
הר ב המקומי , ע״ י ידידי ם ש ל הנתב ע וע״ י בית־די ן רבני , אב ל נמנ ע מלהגי ש תביע ה 
פלילית . בספ ר הזכרו ן ע ל עירנ ו כדא י להזכי ר מיד ה יהודי ת זו . 

לכ ן ל א נית ן להאמי ן שעש ה זא ת דוק א יו״ ר הקהיל ה ד״ ר איזידו ר דניאל , אד ם 
ששמ ש דוגמ א לכ ל הקה ל בדרכ י חייו . הו א הי ה עו״ ד שתפקיד ו המתמי ד הי ה להג ן 
ע ל יהודי ם מפנ י הפרוקורו ר ול א לספ ק ל ו קרבנות . אי ך יתכ ן להעלו ת ע ל הדע ת שהו א 40 


קהיל ת ודוביצ ה 


עש ה זא ת בש ם הקהיל ה הקדוש ה ונג ד מי ז נג ד ר ב הקהילה ! וא ל איז ה רק ע ן ל א 
בש ל נז ק כספ י ניכ ר שנגר ם לקהילה ׳ אל א בגל ל א י הופע ת הר ב לטקס.. . פר ט פעו ט 
שאפש ר הי ה בהחל ט לתקנ ו על־יד י החלפת ו בנוא ם אחר , כמ ו המור ה רייטר ׳ דב ר 
שנעש ה בעצ ם ל א פע ם אח ת א ם כ י באור ח דה־פקט ו בלבד . 

מ ה שעו ד מבלי ט א ת חוס ר האמ ת שבסיפו ר ז ה הי א העובד ה שלפש ע 
" 15 :ו 3 :ו 3108 מ 1 €11 13053€ מז 1 ־ 01 " דרוש ה פעול ה אקטיבי ת מצ ד הנאש ם ול א ר ק עמד ה 
פסיבי ת (כמ ו "סירו ב הופעה") . ממשל ת אוסטרי ה היתד . ליברלי ת וחופ ש האד ם הי ה 
אח ד מעקרונו ת החוקה . בת י המשפ ט שמ ו דג ש חז ק ע ל כ ד בע ת דיוניה ם ע ל זכויותי ו 
ש ל היחיד . כיצ ד אפו א יתכ ן שעו״ ד מובה ק כד״ ר דניא ל ל א יסי ק בעצמ ו שאי ן 
בכל ל משו ם חילו ל כבו ד הקיס ר בעמדת ו הפסיבי ת ש ל הרב ? אי ן ג ם ספ ק שד.ו א 
יד ע שקביע ת סדר י בי ת הכנס ת זוד. י זכות ו הבלעדי ת ש ל הרב ׳ ואסו ר לאנשי ם 
חילוניי ם להתער ב בשט ח זה ׳ ושבסופ ו ש ל דב ר א ם העני ן יוג ש לבית־המשפ ט יגרו ם 
הדב ר בוש ה ל א להר ב אל א ליו״ ר הקהיל ה ולציבו ר כולו . 

עזיב ת העי ר ע״ י הר ב רוטנבר ג הית ה ל א בש ל רדיפו ת כביכו ל מצ ד אנש י 
הקד.יל ה ה״מתקדמים" . לאמית ו ש ל דב ר הי ו דוק א ה ם מרוצי ם במיוח ד ממנ ו בגל ל 
לבוש ו המודרני ׳ השפ ה הגרמני ת הצח ה והרהוט ה שבפיו ׳ הופעת ו החיצוני ת הנפלא ה 
(ראר , להל ן במאמר ה ש ל מלכר . רם) . לפ י דעת י הו א עז ב א ת ודוביצד . בגל ל שינויי ם 
רדיקאליי ם שחל ו בסו ף כר.ונת ו בפני ם העיר ׳ אש ר קבלד . פני ם חדשו ת ש ל עי ר 
גליציאני ת טיפוסית ׳ ע ם רו ב מכרי ע ש ל חסידי ם קנאים . מצ ב ז ה הו א שגר ם לכ ך 
שהר ב העדי ף לעבו ר למערב־אירופ ה ולקב ל א ת כ ס הרבנו ת באנטוורפן . אנ ו 
מצטערי ם שהר ב רוטנברג , ר ב מפורס ם ואי ש דגול ׳ מצ א לנכו ן לעזו ב א ת העיר . 
אמנ ם ל א יח ס ראש י הקהיל ה כלפי ו הי א הסיב ה ג . 

ג • בי ת הכנס ת 

בית־הכנס ת העירונ י ו ד,מרכז י ש ל ודוביצ ה נבנ ה בשני ם 89 — 1885 " . לבניית ו 
היתד , השתתפו ת הק ד, ל במימו ן התכני ת גדול ה למדי ׳ בר.תחש ב ע ם מספר ו הקטן ׳ 
של א על ה א ז ע ל 75 משפחו ת בערך . בכ ל זא ת ל א הספיק ה ד,קד,יל ה לגיי ס א ת כ ל 
הכספי ם הדרושי ם ובהלוא ה הושגר , משכנת א לזמ ן ארו ך בבנ ק בביליץ ׳ שנפרע ה 
לשעורי ן ע ד סו ף מלחמת־העול ם הראשונה . 

בפולי ן הי ו קיימי ם ע ד לשואר , בתי־כנס ת רבי ם שנבנ ו לפ י סגנו ן הרינסנ ס א ו 
הבארוק . בת י כנס ת אל ה הצטיינ ו בעמודי ם מצולעי ם שר,י ו קשורי ם בקשתו ת 
מגוני ם וקימורים . הי ו ג ם פורטלי ם מפוארי ם וציור י מוזאיק ה בסמלי ם וציטטו ת 
מהתנ״ך . 

למרו ת הדיכו י ל א הי ו בד,יםטורי ה ש ל יד,דו ת פולין ׳ בניגו ד לז ו ש ל יהדו ת 
אירופד , המערבית ׳ גירושי ם לארצו ת אחרות ׳ לכ ן נשאר ו בתי־כנס ת מתקופו ת 

1 . הער ה : בשורו ת הלל ו אי ן בכוונתנ ו להקטי ן א ת ערכ ו והשיבוה ו ש ל הספ ר "אל ה 
אזכרה " וש ל מחב ר הרשימה . הו א ל א הי ה ג ר בודוביצ ה ול א יד ע א ת הפרטי ם ממקו ר ראשון , 
אל א שא ב אות ם לצור ך כתיב ת הביוגרפי ה ש ל הר ב רוטנבר ג ז״ ל ממקורו ת אינפורמטיביי ם 
מטעימים . 

1 . המגר ש רשו ם בספ ר האחוז ה ודוביצ ה בחלק ה מס . 1205 . קהיל ת ודוביצ ה 


41 


קדומו ת ע ל סגנונ ם הרנסנס י א ו הבארוקא י עומדי ם ע ל תל ם ע ד השואה , בשמש ם 
הוכח ה חי ה שקהיל ה ז ו א ו אחר ת נוסד ה במאו ת הקודמות . 

הקמ ת בית־הכנס ת בעירנ ו חל ה בתקופ ה שנפסק ה הבני ה בסגנ ץ הרנסנס י 
והבארוקא י וסגנו ן הבני ה הגרמני ת מהמא ה ה־ 19 שימ ש לנ ו למופ ת : המבנ ה הפנימ י 
הי ה פשו ט בל י הקווי ם הנ״ל , הקירו ת הי ו בל י ציורי ם וציטטות , והאמנו ת קבל ה א ת 
ביטוי ה בתיקרת־פא ר מכוכב ת בלבד . ג ם ציטטו ת מ ן התנ״ ך הי ו ע ל ארו ן הקוד ש 
בלבד . למרו ת ז ה הי ה ביהכ״ נ ש ל עירנ ו בני ן נהד ר ומראה ו נפלא . 

ג ם הבימ ה נבנת ה לפ י סגנו ן בת י כנס ת גרמני ם מתקדמים , כלומ ר ל א באמצ ע 
האול ם אל א סמו ך לארו ן הקודש , א ך הי א שימש ה ר ק לקריא ת התור ה ולדרשות , 
החז ן התפל ל ע ל י ד ה״עמוד" , סמו ך למקו ם ישיב ה ש ל הרב . ג ם בבניי ת הבימ ה הי ה 
בול ט הסגנו ן הפשוט , א ף שהי א נבנת ה מע ץ הבנ ה ומשי ש יקר . ל א הי ו ל ה כ ל ציורי ם 
וקשוטים . 

היתד . אמנ ם תכני ת להקי ם גזוזטר א מע ל ארו ן הקוד ש עבו ר מקהל ת נשי ם ועוגב . 
אל א שברג ע האחרו ן נתברר , שהחרדי ם העתידי ם להתיש ב בעי ר ל א יסכימ ו לכ ך 
בשו ם פנים . המקו ם המיוע ד למטרד . ז ו נסג ר אפו א ע״ י בניי ת קירו ת צדדיים . בכ ל 
זא ת הזכי ר המקו ם א ת התכני ת הקודמת . ג ם החו ד שמע ל כיפ ת הג ג ש ל ביהכ״נ , 
שהתנוס ס מעלי ו במש ך שני ם רבות , היווד . מזכר ת תכני ת הבניר . ה״מתקדמת" . 
ע ם גידו ל האוכלוסי ה הוס ר ג ם החו ד הזד , ע ל פ י בקשו ת החרדים , שטענ ו כ י צור ה ז ו 
ל א מתאימ ה למקו ם קדוש . 

ביד,כ״ נ נבנ ה ע״ י האדריכ ל קור ן מבילי ץ בצורד , דומ ה לביהכ״ נ אש ר בביליץ , 
שנבנ ה ג ם הו א ע ל יד ו אול ם שטח ו הי ה יות ר קטן . צודק ת היתד , גאוו ת בנ י העיר , 
שמבחינ ה ז ו הי א צועד ת יחדי ו ע ם העי ר ביליץ , המפורסמ ת בכ ל רחב י אוסטרי ה 
ע ל ש ם התעשיד , הטקסטילי ת המפותח ת שלד, . 

בביד,כ״ נ הי ו כמד , מאו ת מקומו ת ישיבד , ויח ד ע ם מקומו ת העמידד , היד , מקו ם 
ל* 700 מתפללי ם בערך . ע״ י בני ת ביהכ״ נ בממדי ם רחבים , דאג ו ראש י הקהיל ה ג ם 
עבו ר האוכלוסי ה שעתיד ה לבוא . 

בימ י גנוסי א הי ו נערכו ת ב ו תפילו ת ועצרו ת ע ם ור,אוכלוסיד , הית ה מופיע ה 
בד,מוני ה כד י לת ת ביטו י לאד,ב ת המולד ת ולהערכת ה לממשלה . א ז הי ו מופיעו ת 
משלחו ת מטע ם השלטון , בת י המשפט , בת י ספר , משר ד האוצר , רשויו ת מוניציפליו ת 
ומשמ ר מ ן הצב א החונ ה במקום . 

עדיי ן זכורי ם לנ ו רשמ י העצרו ת החגיגיו ת ש ל השבע ת החיילי ם ד,יר,ודי ם לשמו ר 
אמוני ם למדינד , הפולנית . החיילי ם צעד ו בס ך בלוו י תזמור ת צבאי ת שהית ה עוצר ת 
לפנ י ביהכ״נ . ה ם הי ו נכנסי ם פנימ ה לר,ישב ע בנוכחו ת הרב , רא ש הקהיל ה ומזכירה . 
א ז הושמע ו ג ם נאומי ם והחז ן התפל ל פרק י תד,ילים . למרו ת האנטישמיו ת שחדרד . 
ג ם בחוג י הממשלד , והצבא , הי ו היהודי ם שואפי ם לשוו ת חגיגיו ת לעצרו ת הללו , 
כד י להוכי ח א ת אמונ ם למדינ ת פולין . 

ביהכ״ נ היד , מקו ם מקוד ש ויק ר בעינ י כ ל כמקו ם המיוע ד לעבוד ת הבור א בלבד . 
בביר,כ״ נ היר , אסו ר לשא ת נאומי ם בנושאי ם פוליטיי ם ותעמולתיי ם לפנ י בחירו ת 
וכדומה . אפיל ו לדרשנים , שבא ו לד,טי ף לתור ה ולמוסר , ל א הרש ו לשא ת ב ו א ת 
דבריה ם וה ם הופנ ו לבית־ד,מדרש . ג ם אסיפו ת כלליו ת ש ל יהוד י העי ר ל א נערכ ו בו . 42 


קהיל ת ודוביצ ה 


ר ק בשמח ת תור ה כאש ר קריא ת התור ה נמשכ ת זמ ן רב , הי ו הגבאי ם מחלקי ם 
מגדנו ת ו״קידוש " בי ן העולי ם לתורה , וג ם זא ת ר ק בעלי ה שמע ל ביהכ״ב . כ ך שמר ה 
העי ר ע ל כבוד ו ש ל בי ת תפיל ה זה . נ . בי ת הכנס ת המרכז י בודוביצ ה 


בתקופ ה האחרונ ה כיהנ ו ב ו כגבאי ם היר ש גלייצמן , סל ו נסלרוט , פיש ל 
(פרדינאנד ) צוייג , שמוא ל שרפ ר ועוד . שני ם רבו ת מיל א ב ו תפקי ד שמ ש עזריא ל 
ברגופן , שהצטיי ן בזכרו ן פינומנאלי . ע ל יד ו עבר ו אלפ י אנשי ם והו א זכ ר א ת כול ם 
בשמותיה ם ויד ע לקרו א לתור ה כ ל אה ד בשמ ו ובש ם אבי ו ולהזכי ר ב״מ י שברך " א ת 
שמו ת בנ י משפהתו , קרובי ו וידידי ו ש ל העול ה לתורה . הו א נפט ר לפנ י המלהמה . 
הב א אחרי ו הי ה יהוש ע פיירשטיין , שמיל א א ת תפקיד ו בנאמנות . פיירשטיי ן ניספ ה 
בשואה . 

לחל ק מהמתפללי ם בביהכ״ נ הקדשנ ו דברי־זכרו ן במקומו ת שוני ם בספרנו . כא ן 
ננס ה להשלי ם א ת הרשימ ה : 

פס ח יעק ב בנדץ , מותיק י העיר . אי ש נבון , יש ר ובע ל צדקה . אשת ו 
פראנציסק ה ובנ ו הנרי ק נזכרי ם להל ן בספ ר בקש ר ע ם פעולותיה ם המרובו ת 
לטוב ת הצבור . 

יעק ב ב ו ר ט א . אי ש לבב , עז ר ותמ ך בנצרכי ם תמי ד בעצ ה ומעש . 

מק ס גולדברגר . אהו ב ע ל הבריות , נדבן . רופ א שני ם במקצועו . לעניי ם 
הי ה מגי ש עזר ה רפואי ת חינם . 

נת ן ריכטמ ן — גולדברג . יהוד י דתי . ביושר ו ובהגינות ו בניהו ל עסק ו 
שימ ש דוגמ ה לאחרים . נפט ר בישרא ל בשנ ת 1965 . 


קהיל ת ודוביצ ה 


43 


מרקו ם גולדברגר . כנר . מנצ ח ע ל תזמורת . אי ש לבב . בחתונו ת עניו ת 
ניג ן של א ע ל מנ ת לקב ל פרם . 

חיי ם ליי ב הברמ ן—נייהוף , יר א שמי ם מדקד ק במצוות , סוח ר ישר . 

חיי ם הם , אי ש ת ם וישר , נדב ן ותומ ך בעניים . 

יעק ב ווסרטייל . סוח ר אמיד , מפורס ם בכ ל הסביב ה בכשרונ ו המסחרי , 
בע ל צדקה . 

שמעו ן יוס ף זלינגר . סוח ר נאמן , עוס ק בצרכ י צבור . 

יעק ב ל ו נ ב ר ג . בע ל צדקה , עוז ר לנצרכי ם בגמילו ת חסד . 

• • * • 

שלמ ה 'לייבלר , יהוד י דתי , חדו ר רו ח אהב ת הבריות . 

שלמ ה לייבלר . יהוד י דתי , חדו ר רו ח אהב ת הבריות . 

מש ה ברו ך לנדא ו (עב ר בשנ ת 1917 לקרקוב) . מותיק י העי ר ואציליה . 
בני ו איזידור , שמוא ל ויעק ב צבי , כול ם ילד י ודוביצה , הי ו תעשייני־ע ץ מפורסמי ם 
בפולין , בת ו דורוט ה תמר י גר ה בפרים . 

דו ד מרק . נדבן . חבי ב ע״ י הנוער . תמ ך בי ד רחב ה בארגונ י הדו ר הצעיר . 

אברה ם יעק ב נבל . אדי ב ובע ל צדקה . 

פס ח פרידיגר , של א פסק ה ממנ ו מעול ם רו ח ההומו ר והי ה בע ל מז ג נפל א 
וקור־רו ח נדיר . 

אברה ם שטראוס . אי ש ת ם וישר , בע ל צדקה . 

אל ו שנפטרו , אל ו שניספ ו בשוא ה — יה י זכר ם ברוך . 

הגבאי ם דאג ו לחד ש ולקש ט א ת ביהכ״ נ במיוח ד לפנ י ח ג השבועות . ואכן , בי ת 
הכנס ת בתפארת ו ישא ר לתמי ד חרו ת בזכרוננו . האויר ה ששרר ה בכניס ה לביהכ״ נ 
בער ב יו ם כפו ר ל א תמח ה לעול ם מזכרוננו . כ ל אח ד הבי ע א ת רגשותי ו הנעלי ם 
לשנ י ע״ י לחיצ ת ידי ו ואיחולי ם מעומ ק לבו . ז ה ב א ל א ר ק בש ל קדוש ת היו ם אל א ג ם 
הודו ת לקשרי ם האמיצי ם במסחר , בחברר , א ו במשפחה . היתר , ההרגש ה כאיל ו כול ם 
בנ י משפח ה אחת . 

איפר . הו א עת ה רוב ו הגדו ל ש ל האנשי ם האלו ? א ף קב ר אחי ם ל א נשא ר 
אחריהם ! רוב ם ניספ ו במחנו ת השמדר " תו ך עינויי ם נוראים , א ו ל א חזר ו מגול ת 
סיבי ר ומקומו ת אחרים . כול ם טהורים , כול ם קדושים . 

ר ק חל ק קט ן מ ר, ם ניצ ל ונמצ א בישרא ל א ו נתפז ר בכ ל רחב י עולם . 

ביהכ״ נ ש ל ודוביצה , כמ ו רו ב בת י הכנס ת ש ל פולין , נשר ף בשנ ת 1939 וקירותי ו 
נהרס ו בחומ ר נפץ . היהודי ם עו ד נאלצ ו לפנו ת א ת ההרס . פרטי ם ע ל החורב ן יבוא ו 
להל ן בשע ר השואה . 

השרידי ם שניצל ו והגיע ו אחר י המלחמ ה לודוביצר , רא ו ר ק א ת המגר ש הרי ק 
ש ל בי ת הכנס ת ההרוס , כשהו א כב ר מכוס ה עשב . הל ב התפל ץ מכא ב למרא ה 
השממ ה הז ו והוואנדליז ם הנאצי . ברג ע זד , על ה בזכרוננ ו הפסו ק מתפיל ת "שלו ש 
עשרד , מדות" : 

"העי ר הקד ש והמחוזו ת הי ו לחרפ ה ולבזו ת 
וכ ל מחמדי ה שבויו ת וגנוזות ״ 44 


קהיל ת ודוביצ ה 


השמד ת יהדו ת ודוביצ ה בוצע ה ע״ י הנאצי ם בשיטתיו ת הנודע ת לגרמנים : 
הושמד ו א ף ספר י הרישום , הגניז ה ש ל הקהיל ה וא ף התעודו ת שהי ו בסטארוס ט 
ובעיריה . ניצ ל ר ק בי ת הקברו ת שעלי ו מדוב ר באה ד הפרקי ם הבאים . 

ד • בת י תפיל ה 

כאש ר פח ת מספ ר היהודי ם ה״מתקדמים " ובמקומ ם בא ו חרדי ם רבי ם מגליציה , 
רוב ם חסידי ם נלהבים , ל א התאי ם לצרכיה ם ביהכ״ נ העירוני , שנוע ד ר ק לתפילה . 
החסידי ם הורגל ו לחיי ם חברתיי ם בי ן כתל י בית־המדר ש נוס ף ע ל התפילה . בשביל ם 
הי ה בית־המדר ש חיונ י ג ם כד י ללמו ד ב ו פר ק משניו ת ותלמו ד ע ם פוסקים . 

ביהמ״ ד נבנ ה ע״ י הקהיל ה בסו ף המא ה ה־ 19 , בשט ח ביהכ״נ , וע ל יד ו הוק ם ג ם 
משר ד הקהילה . לביהמ״ ד הי ה כב ר אופ י אח ר לגמרי . הו א הי ה פתו ח כ ל היו ם 
והתפילו ת הי ו נמשכו ת ב ו במש ך שעו ת תמימו ת ולפ י נוס ח ספרדי . הנוע ר החסיד י 
וג ם בודדי ם מ ן המבוגרי ם הי ו שוהי ם ב ו כ ל היו ם ולומדי ם גמרא . לעתי ם קרובו ת 
הי ו ג ם דרשני ם מופיעי ם ע ל דוכנו . 

במוצ״ ש נערכ ו ב ו מסיבו ת מלוה־מלכה . לעתי ם קרובות , ג ם בערב י חו ל אחר י 
תפיל ת מעריב , הי ו החסידי ם מסובי ם סבי ב השלחנו ת לשמו ע "תורה " ולהשתת ף 
בשיחות־חסידים . ע ם תו ם יו ם ש ל רדיפ ה מייגע ת אחר י פרנס ה וכ ל הכרו ך בה , 
הי ו רבי ם מבא י ביהמ״ ד מוצאי ם כא ן בערבי ם סיפו ק מלא , בהאזינ ם לויכוחי ם שהי ו 
בדר ך כל ל ע ל רמ ה גבוה ה ומבוססי ם ע ל קבלה , הלכ ה ואגדה . 

מארגנ י המסיבו ת היו , בדר ך כלל , ליב ל אורב ך ויצח ק טורנ ר ובזמ ן האחרו ן 
נעשת ה הפעול ה ע ל יד י אליש ע אורבך , שלמ ה ברונ ר ואברה ם וינר . 

גבא י בי ת המדר ש מהתקופ ה האחרונ ה שנשאר ו בזכרוננ ו ה ם היר ש נירנברג ר 
וראוב ן שרפר . נירנברג ר שהי ה אהו ב ע ל הבריו ת התמס ר ג ם לפעולו ת צבוריו ת 
אחרות . הו א דא ג לת ת לילדי ו חנו ך דתי . נשא ר בחיי ם בנ ו דו ד(בבונד י שבאוסטרליה) . 

שרטו ט אופי ו ש ל ראוב ן שרפ ר יבו א להל ן בסיפו ר השואה . 

בעל י התפיל ה בבית־המדר ש הי ו הדייני ם שמעו ן גלבוואק ס ומש ה מילר , ליב ל 
אורבך , בדציו ן גמינדר , אייזי ק רוזנפל ד ועוד . א ת זכו ת הקריא ה בתור ה שמ ר לעצמ ו 
אייזי ק רוזנפלד , שהי ה בעל־קור א יוצ א מ ן הכלל . 

לחל ק ממתפלל י בביהמ״ ד הקדשנ ו דברי־זכרו ן פ ה וש ם בספר . כא ן אנ ו מנסי ם 
להשלי ם א ת הרשימ ה : 

מש ה או רבך , בע ל ידיעו ת ונדבן . חתנ ו חיי ם בליץ , למד ן ובע ל 
השכל ה כללי ת רחבה . 

יעק ב בד ר ובנ ו שלמה . סוחרי ם מכובדים . הי ו מדקדקי ם במצוו ת 
ומתפללי ם בכונ ה עמוקה . 

ברי ש ברבר . מותיק י העיר , יהוד י חר ד ובע ל צדקה . חתנ ו הי ה ישרא ל 
א ר נ ה ל ט , בע ל ל ב טוב . בית ו הפתו ח הי ה מופ ת לכ ל העיר . 

שמוא ל ברונ ר ובני ו חיי ם ולייב ל סוחרי ם מצליחים . בבית ם הי ו 
מבקרי ם אנשי ם הזקוקי ם לסעד , למל ה טוב ה ומנחמת . 

ברי ש גולדברג . סוח ר אמיד , חדו ר רו ח דתית , באור ח חיי ו שימ ש דוגמ ה 
לאחרים . קהיל ת ודוביצ ה 


45 


שמעו ן גולדברג . מותיק י העיר . מוצא ו מקשאנוב . תודו ת להשפעת ו 
התיישב ו מספ ר יהודי ם מעי ר ז ו בודוביצה . 

מרדכ י גרושוב . מותיק י העיר . בעו ד האיסו ר ע ל התישבו ת יהודי ם 
בודוביצ ה בתקפו , הי ה ג ר בגרובל ה וש ם דא ג לבי ת תפל ה וכשרות . כאש ר בוט ל 
האיסו ר הי ה מיוזמ י הקמ ת בית־המדרש . נבח ר כמ ה פעמי ם למועצ ת הקהילה . 

ישרא ל גרו ס וחתנ ו ברי ש ו ו ל ף . עסקני ם צבוריי ם ונדבנים . 

צב י ג ר ו נ ר . יהוד י דתי , בע ל ל ב טוב . 

אברה ם דו ד הירשפרונג . יר א שמי ם ובן־תורה . 

חיי ם ו י נ ר . סוח ר אמי ד ועוש ה חסדים . הי ה עוז ר לנצרכי ם בגמילו ת חסדים . 

ל א פע ם קר ה שהלווי ם ל א עמד ו בפרעונם , -והו א בכ ל זא ת ל א קפ ץ א ת ידיו . 

יעק ב וינר . סוח ר אמיד . בע ל ל ב רגיש . בשב ת הי ה אוס ף לשולחנ ו א ת 
עני י חת־לעי ר של א הצליח ו למצו א מקו ם אחר . 

שלמ ה ו י נ ר ובנ ו אליהו . סוחרי ם ישרי ם ובעל י צדקה . 

י ר ו ט , יר א שמים , בע ל ל ב טוב , יש ר בעסקיו , נפט ר בדמ י חיי ו לפנ י המלחמה . 

יהודה־ליי ב ליטנר . יהוד י ירא־שמי ם וישר־דרד , 

שמוא ל ישעי ה לופטגלס . יהוד י אדו ק שרו ב זמנ ו הקדי ש לביה״ מ 
לתפיל ה ולימו ד תורה , נפט ר בדמ י חיי ו לפנ י המלחמה . 

האחי ם יוסף , מש ה ויעק ב לפלהולץ . מטוב י הסוחרי ם החרוצי ם 
בעירנו , שהצטיינ ו במשא־ומת ן באמונה . 

אברה ם נבנצל , סוח ר אמיד . ביושר ו במסח ר הי ה חגמ ה לאחרים . 

מש ה נירנברג ר ובנ ו דו ד זליג . חםידי ם נאמני ם וסוחרי ם ישרים . 

אברה ם סמט , חתנ ו ש ל השו״ ב אברה ם מילר . למדן , בעל־תפיל ה נפלא . 
בימי ם הנוראי ם הי ה מתנד ב לעבו ר לפנ י התיב ה והי ה כוב ש לבבו ת בקולו . 

חיי ם פלצמן . יר א שמים . השתתפות ו בשעור י תור ה ש ל הדיי ן גלבוואק ס 
בביר.כ״ נ היתר . בולטת . נת ן גמיל ת חס ד לנזקקים . 

מיכא ל פצנבאום . אי ש ת ם וישר , חדו ר דתיו ת באור ח חייו , שדא ג לת ת 
חנו ך דת י ולאומ י לילדיו . 

חיי ם שלמ ה ציזנר . מר.עםקני ם הפעילי ם ביות ר בעירנו , בזמ ן מלחמ ת 
העול ם הראשונ ה האי ר ל ו המז ל פני ם ומר.כנסותי ו רכ ש חל ק מאחוז ת "לגוטה" , 
ומא ז יצא ו ל ו מוניטי ן ש ל נדב ן בכ ל הסביבר. . 

שמוא ל קאופמן . יחוד י חרד , עוס ק בצרכ י צבו ר באמונה . 

חיי ם ק ל פ ו ס . יר א שמי ם ובע ל ל ב טוב . 

ברי ש קורץ . סוח ר אמיד . היד . לדוגמ ה ביושר ו ובצדקתו . 

דו ד ק ל ו ג ר . יר א שמים , אי ש יש ר ונאמ ן ואהו ב ע ל כ ל האוכלוסיה . 

יהוש ע קליין . בע ל ל ב טוב , ג ם הו א ביושר ו וצדקת ו שימ ש דוגמ ה לאחרים . 

מש ה ר י ב נ ר . חסיד , עוס ק בצרכ י צבו ר ואד.ו ב ע ל הבריות . 

האחי ם ישרא ל וראוב ן שרפר . סוחרי ם מכובדים , עסקנים , זריזי ם 
למצוו ת ומקדימי ם תמי ד עזר ה לזולת . 

שלו ם שמעיה . חסי ד נלה ב ובע ל מדו ת תרומיות , שנפט ר בדמ י ימיו . בני ו 
הי ו ג ם ה ם מבא י בית־המדר ש וד.משיכ ו בעקבותיו . 46 


קהיל ת ודוביצ ה 


שמשו ן שובל . אי ש ת ם וישר , אדי ב ובע ל נימוס , שכ ל יודעי ו חבבוה ו 
וכיבדוה ו ע ל נוע ם הליכותי ו ויד ו הפתוחה . 

נת ן ש י כ ט ר . אד ם נבון , יר א שמי ם ובע ל צדקה . 

אל ה שנפטר ו ואל ה שניספ ו — תה א נשמת ם צרור ה בצרו ר החיים . 

חו ץ מבית־המדרש , הי ו בתי־תפיל ה פרטיי ם בחלקי ם שוני ם ש ל העיר ; 

ברחו ב טאטשאינסקה , א ) בדיר ת יעק ב לנגר ! ב ) בבי ת גוטלי ב (ש ל תנוע ת 
המזרחי) . 

ברחו ב זאטורסק ה (ש ל חסיד י רדומסק ) אצ ל משפח ת יונגוירט . 

ברחו ב ספאדזיסט ה (ש ל חסיד י זלושיץ ) אצ ל משפחו ת לויב ר לפלהולץ . 

ראו י לציי ן א ת התנדבות ו ש ל יעק ב לנג ר שהי ה מחזי ק א ת המני ן בבית ו כמ ה 
עשרו ת שנים , כד י להק ל ע ל מתפללי ם שהתגורר ו בקצ ה העיר . 

יעק ב לנג ר דא ג לנקיו ן וחמו ם בי ת התפיל ה של א ע ל מנ ת לקב ל פרס . בימי ם 
הנוראי ם הי ה המני ן סגו ר כד י ל א להכבי ד ע ל הכנסותיה ם ש ל בת י תפיל ה צבוריי ם 
ממכיר ת המקומות . 

ע ם פטירת ו בשנ ת 1929 המשיכ ה בפעולת ו אשת ו רחל . אחר י חורב ן בי ת הכנס ת 
ובי ת המדר ש בשנ ת 1939 , בי ת תפיל ה ע ל ש ם יעק ב לנג ר נשא ר היחי ד בעירנ ו ב ו 
התפל ל הצבור . 

אלמנת ו ובנ ם מש ה ניספ ו בשואה . בנ ם השנ י נחמי ה נפט ר בשנ ת 1932 . 

גבא י בי ת תפיל ה הנ״ל , כ ל תקופ ת קיומו , הי ה אפרי ם ליפמנוביץ , אי ש יש ר והגו ן 
שמיל א תפקיד ו במסירו ת רבה . הו א וכמע ט כ ל משפחת ו ניספ ו בשואה . בת ו טרז ה 
ובעל ה יהוד ה אליעז ר בדנ ר גרי ם ברמ ת ג ן (ר ׳ ספ ר קלווריה) . 


ה • בי ת הקברו ת 

ע ם גמ ר הקמ ת בית־הכנסת , קנת ה הקחיל ה חלקת־אדמ ה מיוחד ת לבית־עלמין . 
האדמ ה רשומ ה בספר י האחוז ה ש ל העי ר ודוביצ ה כחלק ה מס ׳ 983 ע ל סמ ך שט ר מכ ר 
מיו ם 4.10.1892 . ע ד א ז הובא ו המתי ם למנוחו ת לביה״ ק בזאטור . לפחו ת ידו ע לנ ו ע ל 
מקר ה אח ד כז ה משנ ת 1880 בערך . א ז הובא ה למנוחו ת אשת ו ש ל יצח ק אהר ן שנק ר 
מזמבזי ץ לבי ת העלמי ן בזאטור , למרו ת שהמרח ק מזמבזי ץ לעי ר ז ו הי ה כ־ 15 
קילומט ר יות ר מאש ר לודוביצה . ואכ ן לקהיל ת ודוביצ ה ל א הי ה עדיי ן בשנ ת 1880 
בית־עלמי ן משלה , למרו ת שהישו ב הי ה כב ר קיי ם כ־ 15 שנ ה ומנה , ביח ד ע ם 
האוכלוסי ה היהודי ת בכפרים , כ־ 1500 נפש . בי ת הקברו ת נוס ד בחלק ה קטנ ה ע ל גבו ל 
כפ ר טומיצה . כעבו ר שני ם מספ ר הורח ב ע״ י קניי ת מגר ש שכן . בחגיג ה השני ה ש ל 
הח״ ק כב ר השתת ף אליעז ר צ׳כאנובסקי , הזכו ר היט ב לכ ל יוצא י עירנו . כ ל שנו ת 
מגורי ו בודוביצ ה כיה ן כרא ש החברה־קדיש א ומיל א א ת התפקי ד הקש ה הז ה 
בהתנדבו ת ובמסירו ת רבה . הו א היג ר לעירנ ו מרוסי ה והי ה היהוד י היחיד י בודוביצ ה 
שמוצא ו מעב ר לגבול . למרו ת שלפ י מושג י אות ה תקופה , בייחו ד בערי ם הקטנות , 
הי ה יהוד י בז ה נחש ב לזר , מצ א מי ד ידידי ם לבביי ם ונבח ר ג ם כחב ר הוע ד ש ל 
מועצ ת הקהילה . הו א נפט ר והוב א למנוחו ת בודוביצה . חתנ ו שמעו ן י ם הי ה גבא י 
בביהכ״ נ במש ך שני ם מספר , ע ד שעב ר לקרקוב . ג ם הו א מיל א תפקיד ו במסירו ת קהיל ת ודוביצ ה 


47 


רב ה לשביע ת רצו ן כ ל הקהל . אחר י המלחמ ה הי ה פעי ל בקהיל ת קרקו ב וש ם נפט ר 
ע ם אשת ו בשנ ת 1964 . 

בשני ם האחרונו ת לפנ י המלחמ ה הי ו החברי ם הקבועי ם בחבר ה קדיש א טובי ה 
איינהורן . ליב ל אורבך , אנשי ל בורגר , יעק ב בורטא , יהוש ע גרטל , יהוד ה גוטליב , 
ברי ש ווקסמן , מיכא ל פצנבאום . חיי ם שלמ ה ציזנר , שמוא ל קויפמן , דו ד קלוגר , 
מש ה ריבנר , מש ה שטורם , מנח ם מנד ל שנגוט , ועוד ! וכ ן הנשי ם בייל ה איינהורן , 
רויז ה בלמוט , דרנג ר חמות ו ש ל ליב ל אורבך , לאמפל , יט י נייהרט , ליב ה רפפור ט 
ועוד . כול ם מלא ו תפקידי ם בהתנדבות , במסירו ת ובסבלנו ת רבה , ג ם בחור ף כאש ר 
שרר ו של ג וקו ר חזק . 

הי ה בעי ר בית־חולי ם צבא י מחוז י וב ו אירע ו לפרקי ם מקרי־מו ת ש ל חיילי ם 
יהודיים , במיוח ד בזמ ן מלחמת־העול ם הראשונה . חיילי ם רבי ם י ר,ודיי ם שהועבר ו 
לש ם מהחזי ת הרוסי ת מת ו מפצעיה ם וממחלו ת מדבקות . ע ל הצב א הי ה להודי ע 
לחבר ה קדיש א ע ל כ ל מקר ה כז ה וחברי ה הופיע ו מי ד בביה״ ח כד י לגמו ל א ת 
החס ד האחרו ן ע ם הנפטר . ג ם בחור ף ובקור , כאש ר העגל ה הית ה שוקע ת בשל ג 
ובבו ץ בשבי ל הצ ר המובי ל לביה״ק , הי ו מעבירי ם א ת הגוי ה תו ך קשיי ם נוראי ם 
ומביאי ם אות ה לקב ר ישראל . כ י הית ה סכנ ה שא ם יתמהמה ו יקבר ו אנש י השרו ת 
הצבא י א ת החיי ל בביה״ ק הכללי . 

ע ד היו ם אפש ר לראו ת בבית־העלמי ן בודוביצ ה מצבו ת רבו ת ש ל חיילי ם 
יהודי ם מכ ל רחב י אוסטריה . ישנ ן ג ם מצבו ת ממלחמ ת שחרו ר פולין , כגו ן ז ו שע ל 
קבר ו ש ל הקצי ן טאוב , בנ ו ש ל הרופ א שמוא ל טאוב , שהי ה פטריו ט נלה ב למולד ת 
הפולנית . כאש ר בשנ ת 1920 , הצ׳כי ם התקיפ ו א ת טשין־שלזיה , התנד ב לצב א הפולנ י 
ואחר י כמ ה ימי ם נפ ל בקר ב הראשון . כעבו ר שני ם מספ ר הובא ו עצמותי ו למנוחו ת 
בטק ס צבא י מפוא ר בביה״ ק בודוביצה . 

בשני ם האחרונו ת שלפנ י המלחמה , כאש ר נחשו ל ש ל אנטישמיו ת עב ר ע ל פולי ן 
וכב ר נפוצ ו שמועו ת שיוצא ו חוקי ם השוללי ם א ת הזכויו ת האזרחיו ת ש ל היהודים , 
היינ ו מסתכלי ם בקברי ם האל ו בצע ר ודמע . בכא ב היינ ו קוראי ם א ת המלי ם 
החרוטו ת ע ל המצבות , המספרו ת ע ל נפיל ה בשד ה הקר ב בגי ל צעי ר למע ן המולד ת — 
קוד ם האוסטרי ת ואח ר כ ך הפולנית . בדומיי ת בית־העלמי ן היינ ו מהרהרי ם ע ל 
תרומ ת הד ם שנתנ ו היהודי ם והפולני ם במדד . שו ה בע ת מלחמ ת פולי ן למע ן 
עצמאותה , וע ל האפלי ה האזרחי ת כלפ י היהודי ם שקיימ ת כב ר דה־פאקט ו ושחוגי ם 
לאומיי ם קיצוניים , שהשפעת ם גדל ה והולכת , שואפי ם להפו ך אות ה לאפלי ה דה־יורה , 
כדוגמ ת חוק י נירנבר ג הידועי ם לשימצה . 

בזמ ן האחרון , לפ י הסכ ם בי ן חברו ת גחש״ א ש ל ודוביצ ה וקלוריה , הובא ו מת י 
קהיל ת קלורי ה למנוחו ת בודוביצ ה במקו ם לזאטור . 

בית־העלמי ן ניצ ל אמנ ם מהשואה , אב ל מצבו ת רבו ת נהרס ו וניזוק ו ע״ י 
האוכלוסי ה המקומית . אחר י המלחמ ה נד ב מאי ר יעקובוביץ , רא ש קהיל ת קרקוב , 
סכו ם ניכ ר לתיקו ן ביה״ק . א ת יתר ת הסכו ם אס ף בי ן אנש י ודוביצ ה לשעב ר שגר ו 
בקרקוב . המצבו ת המפוזרו ת שנעקרו , הוחזר ו למקומן , הגד ר והבי ת שוקמו , והבי ת 
שבביה״ ק הוחז ר לשומ ר למגורי־קבע . 

בשנ ת 1964 ביצע ה הקהיל ה בקרקו ב אקסהומאצי ה ש ל 92 גויו ת מיהוד י מאקוב * 48 


קהיל ת ודוביצ ה 


פודהאלאנסקי , שבשנ ת 1942 נהרג ו ע״ י הנאצים , ועצמו ת הקדושי ם הובא ו למנוחו ת 
בקבר־אחי ם בבי ת העלמי ן בודוביצה . בשנ ת 1942 , ממ ן גירו ש יהוד י מאקו ב 
לבלזיץ , ברח ו הלל ו ליערו ת הסמוכים , אול ם מכיו ן של א זכ ו לעזר ת הפולני ם ל א 
יכל ו להסתת ר זמ ן ר ב ולסו ף נתגל ו ע״ י הנאצי ם ונאסר ו במל מ "מארישיה " במאקוב , 
מקו ם ב ו הי ה מוש ב הגיסטאפ ו ובית־ספ ר לקצינ י ם.ם . ה ם הי ו עצורי ם במרת ף 
המלו ן 3 — 2 שבועו ת בתנאי ם נוראי ם ובלתי־אנושיים . אחר־כ ך הוציא ו אות ם הגרמני ם 
אח ד אח ד לחצ ר המלו ן דר ו בה ם לש ם שעשו ע ע ד שהרג ו א ת כול ם וקברו ם 
ב ו במקום . אחר י המלחמה , עש ה יד ר קהיל ת קרקו ב מאי ר יעקובובי ץ א ת כ ל 
המאמצי ם להבי א לקב ר ישרא ל עצמותיה ם ש ל האומללים . הרשמו ת הפולניו ת 
הסכימ ו לאקסהומאצי ה ש ל הגוויו ת משט ח המלון , שבינתיי ם הפ ך לבי ת הברא ה 
לעובד י מפעלי ם כימיי ם באושבינצים . 

ההלוי ה שנערכ ה ב־ 26.2.64 בהשתתפו ת הצב א הפולני , ילד י בת י ספר , נציג י 
השלטו ן והמונ י העם , נהפכ ה להפגנ ה כביר ה נג ד הברבריז ם הנאצי . 

ע ל קבר־אחי ם ז ה הוקמ ה מצבת־זכרו ן לקרבנו ת הלל ו ולקדישי ם שגורש ו מגיט ו 
ודוביצ ה בשנו ת 43 — 1942 למחנו ת ההשמד ה בבלז ת ובאושביץ . 2 . בי ת הקברו ת בודוביצ ה לאח ר השיא ה 

11010031181 1116 ־ 011161 01 ^ינ 6 ; 0611161 116 י 1 ׳ 


בי ת העלמי ן בודוביצ ה הו א השרי ד היחי ד שנשא ר כאנדרטת־זכרו ן אחר י חיסו ל 
הקהילה , שהיתר ! פורח ת מש ך שלוש ה דורות . בצ ל העצי ם הצומחי ם ב ו תספרנ ה 
המצבו ת ע ל ההיסטורי ה ש ל הישוב , היסטורי ה שהית ה אמנ ם קצר ה בזמ ן אב ל מפואר ת 
וגדוש ה בשגשוגים . 


3 . הכבו ד האחרו ן לקרבנו ת מאקו ב בביה״ ק ודוביצה , שהובא ו למנוחו ת ב־ 26.2.64 
יו״ ר קהיל ת קרקו ב מאי ר יעקובוביץ , מימי ן : מגר ׳ לאו ן גבירץ , יוע ץ משפט י ש ל הקהיל ה 
משמא ל : חב ר וע ד הקהיל ה דו ד הורובי ץ וישעי ׳ טאפט . בל י כובעי ם — נציג י המועצ ה 

הלאומי ת ש ל ודוביצה . 

•זנמ 1616 ז 061 106 ז 1 \ 0 ג) 3 'ןמ ■ 1116 31 ז\ 161 נ 13 ג 1 ת 0 ז 4 18 מ 1041 ז 1 14321 4116 40 • 11 ז 0 מ 110 1384 1116 

. 26.2.64 116111161:1:1110 

,( 11318 ¥11110111 ^ ) 106 ^\ס 1 > ¥3 ו 111 €01111011 ^ €113 1116 161603168 ) 1116 : 1611 !מסזי ! 

,¥ו 6 ש 31 :נ ^ 11:0, 16031 3(1^1861: 0£ 1116 ^61^1811 €0x111011 111 ^מו 06 111011 : 01 ^ 1 
, 681(16111 0£ 1116 .16X^1811 €0X111011 ־ 1 ( 1 , 02 ^ 01 ( 1311111 . •נ 161 ג 
. 3£61 ' 1 . 1 .1 ) 311 . € . 1 . 01 1116 :נ 6 ( 11 מ 16 מ , 112 זמו 0 :נ 110 !) 1 ^ 08x 50 


קהיל ת וד ו ביצ ה 4 . מצב ת זכרו ן לקדוש י גיט ו ודוביצ ה שניספ ו בזמ ן השוא ה ולקרבנו ת מאקו ב 

שהובא ו לקב ר ישרא ל בביה״ ק ודוביצ ה 

106 ^^ 10 ) 3 ^ " 116110 § 11:0111 10111118 ז\- 21 ג^ [ 1116 0£ • 110110111 111 
106 ^; 101 ) ¥3 \ ' 01 זנ־ 061116161 1116 111 1 ) 1:6 ־ 6111161 * 1 :\ג 6 ;) 31 ^ !תס*! ! 10111118 ז \ 1 ) 311 


ד״ ר וי ל הל ם קלוג ר 


פר ק שליש י 

ציונ י דר ן בקורו ת חעי ר 


סקיר ה קצר ה ע ל הישו ב היהוד י בודוביצ ה 

מניי ן ימי ה ש ל קהיל ת ודוביצ ה הח ל זמ ן קצ ר אחר י המר ד הפולנ י ש ל שנ ת 
1863 . במבואו ת העי ר נעצר ה עגל ה שהביא ה א ת קרוב י משפח ת אשתי , הל א הו א 
ברו ך טיברג , שהשתת ף במרד , ע ם בני־בית ו ומטלטליהם . בודוביצ ה טר ם נסלל ה 
א ז מסיל ת הברז ל ואזרח י העי ר ל א הרש ו ליהודי ם לגו ר בה , כש ם שהי ה בזיבי ץ ע ד 
לפרו ץ מלחמ ת העול ם השניה . 

טיבר ג ל א נבה ל מאיומיה ם ש ל הפולני ם שהקיפ ו א ת העגלה . הו א הכרי ז ע ל 
השתתפות ו במרד , הוצי א תעודו ת ופגיו ן שנשאר ו ל ו כמזכר ת וכ ן הזכי ר א ת שמ ו 
ש ל אלכסנד ר גוסטקובסק י בע ל אחוז ת טומי ץ הסמוכה , שג ם הו א השתת ף במרד . 
האצי ל הפולנ י קיב ל ידיע ה ע ל התקרי ת והופי ע מי ד במקום , כד י לאש ר א ת דברי ו 
ש ל היהודי . המתקיפי ם נסוג ו וטיבר ג השתק ע בודוביצה . 

בעקבותי ו התחיל ו לזרו ם יהודי ם נוספים . הוק ם ישו ב שהתפת ח מה ר הודו ת 
למסיל ת הברז ל שנסלל ה כעבו ר זמ ן קצ ר לקרקו ב ובילי ץ ואח ר כ ך ג ם לסוכא . 
ענ ף המסח ר הח ל מתפת ח בצעדי ם מהירי ם ויהודי ם יסד ו בת י מסח ר נהדרי ם ומפעלי ם 
תעשייתיים . א ז נבנ ה ביהכ״ ג ש ל הקהילה , ע״ י האדריכ ל קור ן מביליץ , וג ם בי ת 
המדר ש לאורטודוקסים . רא ש הקהיל ה הראשון , הרמ ן רייך , הי ה אד ם תרבות י וסוח ר 
גדול . הו א כיה ן זמ ן ר ב בתפקיד ו והשפי ע להעלא ת יוקרת ה ש ל הקהילה . 

ע ם תקומ ת פולי ן והקמ ת ממשל ת המרש ל פילסודסק י נשמ ר שווי־זכויותיה ם ש ל 
יהוד י ודוביצה , כמ ו ש ל יהוד י פולי ן בכלל . המרש ל הערי ך מא ד א ת זכויו ת היהודי ם 
במלחמה , ובפר ט א ת השתתפות ם המסור ה בלגיונו ת הפולניים . ר ק אחר י מות ו 
הרימ ה האנטישמיו ת א ת ראשה : באוניברסיטאו ת החל ו להכו ת א ת הסטודנטי ם 
היהודים , בלשכו ת עורכ י הדי ן הוצ א צ ו המטי ל ע ל כ ל עו״ ד יהוד י לפרס ם א ת שמ ו 
המקורי , כד י שמוצא ו היהוד י יהי ה ידו ע לאוכלוסי ה הפולנית * ע״ י החנויו ת היהודיו ת 
הועמד ו חוליגני ם שהפריע ו לנוצרי ם להיכנ ס לתוכן . בעירנ ו ל א בוצע ה הפעול ה 
האחרונה , היו ת ובהשתדלות י פנ ה סג ן ה״סטארוסט " דא ז לדימגו ג הראש י ש ל המפלג ה 
הימני ת הקיצוני ת ואיי ם עלי ו בצעדי ם נמרצים . 

יו ם אח ד הוצ א ע״ י ה״סטארוסט " בזיבי ץ צ ו האוס ר ע ל יהוד י זיבי ץ והסביב ד 
להשתת ף בירידי ם בשו ק העירוני . במשך־דורות , אפיל ו שהי ה איסו ר ישיב ה ליהודי ם 
בעיר , בא ו היהודי ם לירידי ם אל ו להצי ג א ת סחורותיהם . הסוחרים , שנשקפ ה סכנ ה 
לפרנסתם , פנ ו אל י לעזו ר להם . ותודו ת להשתדלויות י אצ ל הנצי ב בקרקוב , בוט ל 
ע ל יד ו האיסו ר הבלת י חוק י הזה . 


51 52 


קהיל ת ודוב יצ ה 


עו ד לפנ י כהונת י כרא ש הקהיל ה הושג ה ע״ י הקהיל ה הלוא ה איפותיקאי ת מיוחד ת 
בוורש ה לצרכ י בניי ת מקוה . בשנו ת השלושי ם נתהול ל משב ר כלכל י בפולי ן וכתוצא ה 
מכ ך נוצ ר פיגו ר בתשלומ י המשכנתא . מי ד ע ם בחירת י כיו״ ר הקהיל ה יצאת י לוורש ה 
והצלחת י למנו ע פעולו ת ההוצא ה לפוע ל שננקט ו נג ד הקהיל ה ולהקטי ן א ת 
התשלומי ם וא ת הריבית . 

ברצונ י לתא ר משפ ט אח ד ע ל רק ע אנטישמי . שנער ך בזמ ן האחרו ן לפנ י המלחמ ה 
בבית־המשפ ט המחוז י בודוביצה , ב ו השתתפת י ג ם אנ י כתוב ע פרטי . משפ ט ז ה 
מתא ר א ת האויר ה ששרר ה א ז בפולין . בבית־חרוש ת גדו ל "סולאלי " בזיביץ . 
שבבעלו ת המיליונ ר סורוק , עב ד מהנד ס בש ם גולדברג . בע ת מלחמ ת העול ם 
הראשונ ה שר ת הל ה בצב א האוסטר י ונפ ל בשב י הרוסי . אחר י גמ ר המלחמה , בעקבו ת 
קריא ת מרש ל פילסודסקי , אורגנ ה דיביזי ה פולני ת ברוסי ה ע״ י הגנר ל צ׳ומ ה (מוצא ו 
מודוביצה ) ואלי ה הצטרפ ו חיילי ם וקציני ם פולניי ם רבי ם ששוחרר ו ממחנו ת 
השבויים . ביניה ם הי ה ג ם המהנד ס גולדברג . בשנ ת 1921 , בערך , חזר ה הדיביזי ה 
לפולי ן אחר י הרפתקאו ת מרובו ת ובתוכ ה נמצ א ג ם המהנד ס גולדברג , שהי ה עטו ר 
אותו ת הצטיינות . לאה ר זמן־מ ה נכנ ס לעבוד ה לביח״ ר "סולאלי " ונדמ ה היה , 
שאה ר טלטולי ם רבי ם שהי ו מנת־חלק ו בעבר , יוכ ל עכשי ו לבלו ת א ת שארי ת חיי ו 
בשקט . אב ל כנרא ה גור ל אח ר מז ה ציפ ה לו . 

באות ו ביח״ ר עב ד פוע ל בש ם סקשיפק , שבשנ ת 1920 הי ה במקר ה בויניצ ה אש ר 
באוקראינה . בע ת שהות ו ש ל פוע ל ז ה בויניצ ה פעל ה ש ם ה״צ׳יקה " הסובייטי ת שדנ ה 
למוו ת כ־ 100 אזרהי ם פולניי ם וביצע ה א ת פסק־הדין . משפחו ת הקרבנו ת התחננ ו ע ל 
ברכיה ן בפנ י רא ש ה״צ׳יקה ״ של א יבצע ו א ת פסק־הדי ן — אב ל לשוא . רא ש 
ה״צ׳יקה " הי ה חסר־רחמי ם ופיק ח אישי ת ע ל ההוצא ה לפועל . 

כ ל אח ד מ ן הקוראי ם בוודא י ישאל , איז ה קש ר י ש לז ה ע ם גולדברג ? ובכן : 
הפוע ל סקשיפק , פוט ר מעבוד ה בביהח״ ר בגל ל איז ו עבירה , ובהיות ו מחוס ר עבוד ה 
הסתכ ל לעתי ם מחלו ן בית ו לרחו ב העיר . פע ם רא ה מצע ד ש ל קבוצ ה גדול ה מפועל י 
"סולאלי " שהפגינ ו אהבת ם למולד ת ובראש ם צע ד המהנד ס גולדברג , נצי ג ביהח״ר , 
עטו ר אותו ת כבו ד ע ל חזהו . אפש ר לתא ר מ ה חש ב א ז לעצמ ו אות ו סקשיפק : אנ י 
נוצרי , תוש ב זיביץ , פוטרת י מביהח״ ר ומחוס ר עבוד ה והוא , היהודי , עובד.. . מי ד 
נפוצ ה בעי ר שמוע ה כ י סקישפ ק הכי ר במהנד ס גולדבר ג א ת רא ש ה״צ׳יקה " כא ב 
בית־המשפ ט בויניצ ה אש ר הוצי א פסקי־די ן מוו ת נג ד פולני ם והי ה ג ם המפק ח ע ל 
ביצועם . הידיע ה הסנסציוני ת הזא ת נפל ה ע ל קרק ע מתאימ ה וכאש ר כ ל ההשתדלויו ת 
שנעש ו כ י סקישפ ק יחזו ר ב ו מעלילת ו ל א הועילו , הגי ש גולדבר ג תביע ה פלילי ת 
פרטי ת לבי ת משפ ט השלו ם בזיבי ץ נג ד סקשיפק . בדי ן יש ב שופ ט צעיר , א ך מיוש ב 
בדעתו , ששמ ע דבריה ם ש ל כמ ה עדי ם שהצי ע גולדבר ג ע ל מנ ת להוכי ח א ת הכז ב 
שבדברי ם הנ״ל . כד י לספ ק עדי ם שיעזר ו לסקשיפ ק בהגש ת ראיו ת "אמת" , הוקמ ה 
בוורש ה התאחדו ת אנש י וינציה , מורכב ת מקרוב י ומכיר י הפולני ם הנרצחי ם בויניצה , 
שהשתדל ו בזמנ ו אצ ל אב־בית־הדי ן — והו א כביכו ל גולדבר ג דנ ן — של א יבצ ע א ת 
פס ק הדין . 

בע ת המשפ ט פירסמ ה העתונו ת הקלריקלי ת בצנסטוחו ב כ ל יו ם תמונות , של א 
ידו ע אי ך השיגום , ש ל גולדבר ג השופ ט "המטורף " ש ל ה״צ׳יקה " כד י להק ל ע ל קהיל ת ודוביצ ה 


53 


העדי ם ש ל סקשיפ ק לזהו ת א ת המהנד ס גולדבר ג כתליי ן מה״צ׳יקה " הבולשביקית . 

בית־משפט־השלו ם שמ ע ג ם מספ ר עדי ם שהצי ע גולדברג , ביניה ם ג ם קציני ם 
מהדיביזי ה ש ל גנר ל צ׳ומה , אש ר אישר ו בשבועה , שכ ל ימ י קיו ם הדיביזי ה ברוסי ה 
ע ד חזירת ה לפולי ן ל א התרח ק גולדבר ג ממנ ה א ף פע ם ומיל א א ת תפקידי ו בנאמנות . 
ה ם שלל ו כ ל אפשרו ת שגולדבר ג התרח ק אי־פע ם ממקו ם חניי ת הדיביזיה . אח ד 
מהעדי ם שהי ה ג ר יח ד את ו איש ר זא ת בהחל ט ובאופ ן קטגורי . 

בית־משפ ט השלו ם הוצי א פסק־די ן המרשי ע א ת סקשיפ ק בהוצא ת דיב ה והטי ל 
עלי ו עונש . סקשיפ ק ל א השלי ם ע ם פסק־הדין , אל א הגי ש ערעו ר לבית־המשפ ט 
המחוז י בודוביצה . הסניגורי ם הי ו עו״ ד מוורש ה ואנ י התוב ע מצ ד המהנדס . עו ד 
הפע ם הושמע ו עדי ם משנ י הצדדים , ואחר י מספ ר ישיבו ת אוש ר במלוא ו פסק־הדי ן 
ש ל בית־משפ ט השלו ם בזיביץ . 

המשפ ט בבית־הדי ן המחוז י התנה ל כמ ה שבועו ת לפנ י פרו ץ המלחמה , ונפוצ ו א ז 
בעי ר קריאו ת ואיומי ם לפוגרומים . אימ י השוא ה הקרב ה והולכ ת ריחפ ו כב ר א ז 
בחל ל האויר . 

בסיו ם רשימת י ז ו רצונ י להזכיר , כ י ג ם חותני , ישרא ל הופר ט ז״ל , הי ה מראש י 
הקהילה . אשת י ובת י ז״ ל גורש ו ע״ י הנאצי ם לאושבי ץ בע ת האקצי ה האחרונ ה 
בודוביצה . 

(תורג ם מפולנית) ! 


מלכ ה וינ ר — ר ם 


עירנ ו ויהודי ה 

עזבת י א ת ודוביצ ה בהיות י צעיר ה מאד , כמע ט נערה . זכרונות י אינ ם באי ם לכ ן 
מספיר ה כלכלי ת א ו קהילתית . ל א אוכ ל לת ת תאריכי ם מדוייקי ם ול א לציי ן שמו ת 
ש ל בונ י ודוביצ ה ופרנסי ה בעב ר הרחוק . א ד אוכ ל להעלו ת זכרונו ת השאובים , 
חלק ם מתו ך סיפורי ם מבי ת הורי , חלק ם משמיע ה וראיה . 

מפ י אמי , אש ר הגיע ה לשיב ה טובה , שדובבת י אות ה — שמעת י קטע י זכרונו ת 
ועובדו ת שמה ן מצטייר ת תמונה , אמנ ם מעורפל ת במקצת , ש ל עירנ ו בעב ר הרחוק . 

הקהיל ה היהודי ת נוסד ה במחצי ת השני ה ש ל המא ה ה־ 19 , ע״ י יהודי ם גרמני ם 
שבא ו ממערב , המכוני ם "דייטש ע יודען" . ה ם ה ם אש ר בנ ו א ת בי ת הכנס ת במרחק ־ 
מ ה ממרכ ז העיר , כנרא ה מתו ך כוונו ת ש ל פיתו ח העיר , א ו מחו ך כונ ה להרחי ק ע ד 
כמ ה שאפש ר א ת המוסדו ת היהודיי ם ממרכ ז העי ר ומוסדותי ה הדתיי ם הנוצריים . 

בי ת הכנס ת נבנ ה בסגנו ן מודרנ י והי ה ל ו אול ם גדו ל ע ם כיפ ת תכל ת מכוכב ת 
ועזרת־נשי ם מסודרת . הבי ת עמ ד בתו ך ג ן והי ה מוק ף דש א ירו ק וגד ר ברז ל נאה . 
עו ד זכורי ם ל י ימי־הכפורים , כאש ר המתפללים , לבושי ם ב״קיטל׳ים" , לבני ם המר ד 
קמי ם בחוט י זה ב וכס ף ובכיפו ת שג ם ה ן הי ו רקומו ת יפ ה בחוט י כס ף וזהב , יצא ו 
להפסק ה בי ן תפל ה לתפלה . ה ם טייל ו בג ן א ו ישב ו לנו ח ע ל הדש א הירו ק בצ ל העצים . 


1 . מחב ר רשימ ה זו , ד״ ר וילהל ם קלוג ר ז״ל , נפט ר בלונדי ז בשנ ת 1963 (המערכת) . 54 


קהיל ת ודוביצ ה 


ללבו ש ה״קיטל " היתר . גיזר ה מזרחי ת והרוש ם הי ה ממ ש אקזוטי , מזרחי , פטריארכלי . 

זוכר ת אנ י במיוח ד א ת דמו ת הר ב מרדכ י רוטנברג , אש ר כיד. ן בעי ר לפנ י 
מלחמ ת העול ם הראשונה . בע ל הדרת־פני ם וזק ן ארו ך יור ד ל ו ע ל פ י מידותיו . 
זוכר ת אנ י אות ו חבו ש צילינד ר ופרא ק ונוס ע בכרכרד . ברחובו ת העיר . הו א הזכי ר 
לנ ו תמי ד א ת דמות ו ש ל הרצ ל כפ י שד.כרנוה ו מתו ך צילומי ם מד.ופעותי ו בקונגרסי ם 
הציוניים . הר ב רוטנבר ג נבח ר ונתמנ ה ע״ י אות ם היד׳ודי ם מייסד י הקהילה , המכוני ם 
"דייטש ע יודען" . 

בתי־א ב ש ל אות ן המשפחו ת הגרמניו ת הזכורו ת לי , היו : משפח ת הופר ט מבי ת 
ממכ ר היי ן ("פרופינציד.") , אש ר הבניני ם הגדולי ם וד.יפי ם במרכ ז העי ר הי ו שייכי ם 
לה ! משפח ת עו״ ד קורן , שבנר . א ת בית ו היפר . ברחו ב מיצקביץ ! עו״ ד דניאל ! משפחו ת 
רייך , גולדמן , בנדץ , דטנר , מינץ , ועוד . ה ם הניח ו א ת היסו ד למסח ר ולאינטליגנצי ה 
היר.ודי ת בעיר . 

בסו ף המא ה ה־ 19 הגיע ו לעי ר יר.ודי ם צעירי ם מ ן העיירו ת הסמוכות , המאוכלסו ת 
יותר . הי ו אל ה בעיק ר אברכי ם צעירי ם מקשאנו ב ואושבינצים , אש ר חקימ ו משפחו ת 
וחיפש ו שט ח מחי ה לעצמם . חלק ם הקימ ו א ת ענפ י המסח ר ור.תעשיר , בעירנו , כמ ו 
משפח ת יעקובובי ץ (בי״ ח לזבלי ם כימיים ) ! משפח ת שמעי ח (בי״ ח לסודר. ) ! משפח ת 
רוט ר (בי״ ח לנעל י לבד ) ועו ד אחרים , אש ר הקימ ו א ת המסח ר חקמעוני . הית ה 
בעי ר ג ם שכב ה ש ל בעל י מלאכה , בעיק ר חייט י קונפקציה , אש ר תפר ו בגדי ם לאיכר י 
הסביבר . הכפרית . הי ו אלד . המשפחו ת ברגר , שנחרץ , קלוג ר ועוד . משפחו ת גליקסמן . 
שעסק ו בפחחו ת ובסנדלרות , הי ו בעל י דרג ה מקצועי ת גבוה ה ורמת־טי ב מעולה . 

שכב ה צעיר ה ז ו הית ה נציג ת היד.ודי ם האורטודוקסים , ה״פויליש ע יודען" . 

ה ם הגיע ו לעי ר ל א כבודדים , אל א ״שבטים״ : 4 אחי ם ממשפח ת וינר , 4 ממשפח ת 
גליקסמן , 3 ממשפח ת ברונ ר ועוד . שכב ה ז ו שהית ה מורכב ת מיהודי ם דתיים , יזמ ה 
ובנת ה א ת בית־המדרש , בתוספ ת דיר ה למשפח ת חשמש . 

בי ן שת י השכבו ת הנ״ ל הי ו חילוק י דעות , אש ר החריפ ו מא ד במרוצ ת השנים . 
בשנ ת 13 — 1912 הצליח ו היר,ודי ם האורטודוקסים , ע״ י בחירו ת חדשות , להבי א ר ב 
ממוצ א הונגרי , הו א הר ב זלטנרייך , וע״ י בחירת ו עבר ה ההשפע ה ור,ריבונו ת לגו ש 
היר.ודי ם החרדים . הר ב זלטנריי ך הי ה אד ם צנו ע ושק ט הנתו ן כול ו א ך ור ק לתפקידי ו 
הדתיי ם ומתרח ק מפוליטיקר . קד.ילתית . 

בשנ ת 1910 בער ך קנ ו יהוד י העי ר חלק ת אדמ ה סמוכ ה לבית־הכנסת , וביוזמ ת 
הקבל ן לבנייר . מ ר שטרנליכט , בנ ו ש ם שכונ ה חדש ה ומודרנית . בשכונ ה זו , 
שגבל ה ע ם גנ י הפר י ש ל בעל י האחוז ה הפולניים , התיישב ו משפחו ת צעירו ת אש ר 
רצ ו לגו ר בי ן יר.ודי ם ולר,יו ת קרובי ם לביר,כ״נ . כא ן גר ו משפח ת שטרנליכ ט 
שהקימ ה לעצמ ה ויל ה יפה , הר ב זלטנרייך , משפח ת וינר , משפח ת שמעיד . ועוד . 
מאוח ר יותר , השתכ ן ג ם עוד.״ ד ד״ ר ודל ר בשכונ ה יפ ה זו , שהית ה דומ ה לשיכוני ם 
שלנ ו בישראל . ית ר יר.וד י העי ר גר ו מפוזרי ם בי ן האוכלוסי ה הפולנית . אוכלוסיר . ז ו 
ל א היתד . אנטישמי ת בדר ך כלל , חו ץ מנוצרי ם בודדים , שהי ו ידועי ם כשונא י 
ישראל . 

מילדות י המוקדמ ת זכו ר ל י מקרד . שקרד . בשכונ ה החדשה , אש ר השאי ר על י 
רוש ם חז ק ע ד היום . הי ה ז ה מות ה ש ל הגב ׳ קלפהולץ , אש ח צעירד . ויפד. . משפח ה קהיל ת ודוביצ ה 


55 


ז ו היתד . גדול ה ומטופל ת בבנו ת ובבני ם רבים . הי ה לה ם ביח״ ר לסי ד באינולד . באח ד 
הלילו ת הזר ה גב ׳ קלפר.ול ץ מקרקו ב ברכב ת שהגיע ה לעי ר בחצו ת הלילה , וד.נ ה 
כאש ר התקרב ה לבית ה שהי ה סמו ך לבית־ר.כנסת , ראת ה מו ל בי ת הכנס ת עגל ת 
ילדי ם ע ם תינו ק בתוכ ה עטו ף לבן . הי א נבד.ל ה ע ד מאד , עקפד י א ת העגל ה וכ ל עו ד 
רוחד , בד , הגיע ה לביתה . מרו ב ב ר,ל ה הלתד . האש ה קש ה ונפטר ה כעבו ר 3 ימים . 
בימינ ו הי ו קוראי ם לז ה "ד,לם " א ו "שוק" , א ך בתקופ ה ההי א האמינ ו אנשי ם באמונו ת 
תפלות , בשדי ם ורוחות , חיפש ו סיבו ת מוזרו ת למותד, : התקפ ה ע״ י שדים , איסו ר 
ללכ ת לאש ה לבדד , ע״ י ביהכ״ נ באמצ ע הלילה , ובדומה . 

אזכו ר א ת ההלודה . ודוביצ ה ד,יד,ודי ת ע ל כ ל תושביד , הלכר , אחר י ארונה . המקר ה 
זעז ע א ת כולם , וע ל הצע ר ש ל אבד ן האש ה הצעירר , נוס ף הצע ר ע ל היתומי ם הרבי ם 
והרכי ם שנשאר ו לל א אם . 


מוסדו ת החינו ך 

בנסות י לד,עלו ת א ת זכ ר המוסדו ת ההינוכיים , על י לציי ן כ י עירנ ו ל א הצטיינ ה 
במיוח ד במוסדו ת חינו ך מאורגני ם וא ף ל א בבת י ספ ר יהודיי ם א ו עבריים . הסיב ה 
היתד , נעוצ ה בודא י במספ ר התושבי ם הקטן , של א יכל ו לשא ת בד,וצאו ת האחזקד , 
למוסדו ת אלה . זכו ר ל י "חדר " לתינוקות־של־בית־רב ן מייסוד ו ש ל המלמ ד רדנר , 
אש ר שני ם רבו ת לימ ד תור ה לילדי ם קטני ם ומגודלי ם יותר . נערי ם מבוגרי ם י למד ו 
אצ ל מ ר רוקח , שג ר בבי ת דוד י חיי ם וינ ר ונחש ב למור ה טו ב ומשכיל . האי ש חל ה 
במחלד , ממאר ת ונפט ר בשנ ת 16 — 1915 בערך . 

כ ל הבנו ת שבעיר , בל י יוצא ת מ ן הכלל , חו ץ מבנו ת המשפחו ת המתבוללות , 
למד ו אצ ל אשר , אחת , אש ר א ת ש ם משפחת ה ל א ידענ ו י . הי א הית ה בודדת , 
נמוכת־קומ ה — כמע ט דמו ת ננסית , ותמי ד ההנהלר , במר ץ וזריזות . כינויד , היד, : 
"בובלה" . הי א היתד , מבקר ת בבת י המשפהו ת ומלמד ת א ת הבנו ת קרו א וכתו ב עברית , 
ות ו לא . הית ה ז ו אשד , משכיל ה שדיבר ה יפ ה גרמני ת וידע ה — כנרא ה בל י הכשר ה 
סמינריוני ת — א ת מלאכ ת הקניי ת הקריא ה והכתיב . עובד ה היא , כ י כ ל הבנו ת בעי ר 
ידע ו לקרו א ולכתו ב עברית . כמו ת ידיעו ת ז ו איפשר ה לב ת לד,תפל ל בסידו ר תפילה . 
ובע ת הצור ך לכתו ב מכת ב ביידיש . 

בשנ ת 1918 הוזמ ן ע״ י העסקני ם הציוני ם (ב ר ועוד ) מורד . לעברי ת ונפת ח 
בי ת ספ ר עברי . המעני ן היה , כ י רו ב ההורי ם רשמ ו א ת ילדיד, ם לבי״ ס עבר י זד " 
ששכ ן ברחו ב זאטורסקד , בבי ת משפח ת דטנר . ימ י קיומ ו ש ל בי ת ספ ר ז ה הי ו קצרים . 
א ך המורד , הי ה טו ב וע ל יד ו חצליח ו מספ ר ניכ ר ש ל בנו ת ובני ם ללמו ד עברי ת 
בהברד , ספרדית . עצ ם קיומ ו ש ל מוס ד ז ה חכני ס תנועד , וחיי ם יהודיי ם בעיר . ש ם 
המור ה היד, : אליעז ר פרלמוטר . י ש לשע ר כ י סגיר ת בית־ד,ספ ר היתד , בש ל סיבו ת 
כספיות . הו א נסגר , א ך רו ב הילדי ם והנוע ר רכש ו ב ו א ת יסודו ת השפ ה העברי ת 
וע״ י לימו ד עצמ י המשיכ ו בקני ן השפה . 


1 . ש ם משפחת ה הי ה זילברשיץ . למרו ת מצב ה הכלכל י החמור , שלח ה א ת בני ה 
לגימנסי ה ולאוניברסיטה . אח ד מהם , אברהם , הי ה אחר י סיו ם חוק־למודי ו פידגו ג מפורס ם 
בלבוב ; השנ י — פקי ד בכי ר במשר ד האוצ ר בקרקוב , והשלישי , שמעון , מתמח ה למשפטי ם 
באנדריכו ב (הער ת המערכת) . 56 


קהיל ת ודוביצ ה 5 . תמונ ה משנ ת 1920 . תלמיד י בי ת הספ ר העבר י : 

מימין , שור ה ראשונ ה : אטק ה הס , פולד ק גולדברגר , אולג ה רוטר , זייד ג קינריי ה טול ק 
טאפט , דול ק נסלרוט , זושק ה וינר , נט ה וינר , שדליסקר , קוב ה טאפט , ציל ה צולמן , צולמן . 
שור ה שני ה : פל ה ספירא , דובק ה גרוס , ב ן ש ל ד״ ר רייך , פרנק ה ריבנר , סל ה קה , גוסט ה 
טורטן , רבק ה וינר , רכן , השי ק קינרייך , מא י נסלרוט , פולד ק מרק . 

שור ה שלישית : מש ה וולמוט , מני ה פרידיגר , פאנק ה ליטנר , לול ה לייבלר , סל ה קינריי ד 
רכן , הנק ה ספירה , גינק ה נסלרוט , דור ה ברונר , פול ה ברונר . 

שור ה רביעי ת : /—/ , /—/ , טונק ה רוט ר /—/ , שמלק ה פצנבאום , שב ע ליטנר , המור ה 
אליעז ר פרלמוטר , בנציו ן בר , אש ת המורה , הנק ה וורצל , גינק הלייבלר ,לול הצולמן . 

שור ה חמישי ת : הרמ ז לייבלר , אחי ם קורנגוט . 

שור ה ששי ת : דז׳יד ק גולדברג , רומ ן נסלרוט , קלר ה וולמוט , מני ה פצנבאום , טול ק ספירא , 

בלדינגר , הל ה בר , רייך , הל ה מיל ר /—/ . 

שור ה שביעי ת : ספירא , סל ה גלבוקס , פייב ל פורשר , רוזי ה גלבוקס , נח ה וולקן , רכן , 

פל ה לייבלר , ינט ה וולמוט , מני ה לייבלר . 


מעב ר לתמונ ה רשומו ת כמ ה מלי ם בכת ב יד : 

"בשהות ד באר ץ החופ ש והאורה , זכר י נ א א ת אל ה שנשאר ו באר ץ החוש ר ובכ י 
לגורלם ! לזכרו ן מא ת מורך : אליעז ר פרלמוטר , ודוביצ ה יו ם א כ תמו ז תר״ ף 
מוג ש לתלמיד ה החביב ה מר ת מלכ ה וינר״ 2 . 


מוסדו ת צדק ה 

מוסדו ת צדק ה רשמיי ם ל א הי ו בעיר , א ך ג ם פושטי״י ד ל א נרא ו ברחובותיה . 
נשי ם צדקניו ת עסק ו באיסו ף כספי ם בשבי ל "הכנסת-כלה " א ו למע ן משפחו ת 
נחשלות . כספי ם אל ה ניתנ ו בעילום״שם , של א לפגו ע בכבו ד המקבלים . זכור ה ל י 


2 . הער ת המערכ ת : הצילו ם ע ם הדדיקצי ה נשל ח לארץ־ישרא ל בשנ ת 1920 . הכות ב 
המור ה פרלמוט ר ניב א א ת גורל ם המ ר ש ל יהוד י פולין . קהיל ת ודוביצ ה 


57 


במיוח ד הגבר ת לוסגרט ן מ״זבוזנ י ריגעק" , שהית ה אש ה צדקני ת ועסק ה הרב ה 
באיסו ף כספי ם לצרכ י צדקה . 

בשנ ת 16 — 1915 הוק ם בעי ר מחנ ה שבויי ם רוסיים , לי ד בי ת החולי ם הצבא י 
ברחו ב זטורסקה , מאחור י נח ל חוצנקה . במש ך הזמ ן הגי ע מחנ ה השבויי ם לממדי ם 
גדולים . היינ ו רואי ם א ת השבויים , לבוש י הסחבות , יוצאי ם כ ל בוק ר לעבודו ת 
שונו ת בעי ר וחוזרי ם ע ם ער ב למחנח . ביחו ד זכו ר חור ף שנ ת 17 — 1916 , חור ף 
הקרבו ת הקשי ם בחזיתות , כאש ר תו ד זמ ן קצ ר גד ל בי ת הקברו ת הצבא י וחתפש ט 
לשט ח נרחב . בח ג הפס ח ש ל אות ה שנ ה ארגנ ה הקהיל ה היהודי ת מטב ח כש ר 
לשבויי ם היהודיי ם מהצב א הרוס י ובמטב ח עבד ו בעיק ר בנו ת משפח ת איינחורן . 
בכ ל ימ י אות ו הפס ח הי ו השבויי ם חיהודיי ם חופשיי ם ונהנ ו מטיפו ל מסו ר ומכלכל ה 
טוב ה וכשרה . הי ח ז ח מפע ל מיוח ד במינו , שקד ם ל ו טיפו ל שתדלנ י מאומ ץ במוסדו ת 
הצבאיים , שבתנא י מלחמ ה קש ה וארוכ ה ל א הי ה פשו ט וקל . 6 . שבויי ם יהודי ם מהצב א הרוס י ע״ י ביהכ״נ . 

אחר י ארוח ה שהוגש ה לה ם ע״ י בנו ת ודוביצה . 

¥1111 ^ 111631 3 * 31161 116 § 0 § 87113 1116 01 ¥10111117 1116 111 ־ ¥31 ^ 0£ 8 י 1101 ס 18 ־ 1 ( ן 1111881311 
. 61116111 § 1113113 11011611 :? ! 7 * ¥011111131 111 1 ) 6 § 3 § 611 6 * ¥61 \ 110 ז ¥ 18 * 11 § ¥11 \ 10 * 0111 


העזר ה הרפואי ת 

ע ד שנו ת המא ה ה־ 20 המוקדמו ת הי ו בעי ר ר ק שנ י רופאי ם פולניים , ד״ ר מוסקל ה 
וד״ ר אופידו , אש ר שימש ו רופא י משפח ה לכ ל יהוד י העיר . הזקוקי ם לריפו י מיוח ד 
חי ו פוני ם לקרקוב , וש ם חי ו רופאי ם גדולי ם ובת י חולי ם מסודרים . במלחמ ת 
העול ם הראשונה , בשנ ת 1916 הגי ע לעירנ ו ד״ ר טאוב , הרופ א היהוד י הראשו ן בעיר . 
במש ך זמ ן קצ ר עזב ו יהוד י העי ר בהדרג ה א ת הרופאי ם הפולניי ם ופנ ו כמע ט כול ם 
לרופ א ד״ ר טאוב , שהי ה רופ א טו ב ובע ל אופ י עממי . 


58 


קהיל ת ודוביצ ה 


בית־החולי ם היחיד י בעי ר הי ה ביד י נזירו ת ונמצ א בקרב ת מנז ר הכרמליתים . 
יהודי ם ל א אושפז ו ב ו א ף פעם . זכורתנ י שבשנ ת 1916 , כאש ר פרצ ה בעי ר מגיפ ת 
טיפוס־הבט ן אושפז ה ש ם ב ת ממשפח ת הא ס (בעל י המחלב ה ברחו ב מיצקביץ) . 
הי א סיפר ה ע ל הטיפו ל המסו ר וע ל היח ס היפ ה שזכת ה ב ו מיד י הנזירות , א ד התרשמ ה 
קשו ת מהתמונו ת הקדושו ת שהי ו תלויו ת מע ל כ ל מיט ה ומהצור ך לקב ל כלכל ה 
בלת י כשר ה ועוד : בלי ל המשב ר ש ל המחלה , כרע ה נזיר ה לי ד מיט ת החולה , 
התפלל ה בלח ש לשלו ם החול ה והצטלב ה בל י הרף . במרוצ ת השנים , כפ י שנוד ע מפ י 
בנ י עירנו , קיב ל ביה״ ח אופ י יות ר חילוני , בהנהל ת הרופ א ד״ ר סולטישיק , ויהוד י 
העי ר נהנ ו מטיפול ו בע ת הצורך . 

כ ל התינוקו ת היהודי ם בעי ר נולד ו ע ל ברכ י שת י מיילדות : אח ת פולני ה בש ם 
קלימצ ק והשניה , בתקופ ה מאוחר ת יותר , מיילד ת יהודי ה בש ם מר ת פרישר . עובד ה 
ז ו שו ב מעיד ה כ י ל א הית ה אנטישמיו ת בעיר . מתו ך אספק ט ש ל ימינ ו אלה , אחר י 
השוא ה הגדולה , קש ה לקב ל ולהבי ן תופעו ת כאלה . 

שנ י בת י מרקח ת הי ו בעיר , אש ר שכנ ו משנ י צד י הככ ר הראשית . האח ד 
מודרנ י ויפה , הי ה שיי ך לפולנ י בש ם הומה ! בי ת המרקח ת השני , בבעלות ו ש ל 
יהוד י בש ם שפיגל , הי ה פחו ת מסוד ר ול א זכ ה להצלח ה כבי ת המרקח ת הפולני . 
עובד ה ז ו מראה , כ י ג ם מצ ד היהודי ם הי ו פוני ם למסח ר הפולני , היו ת שג ם ה ם ל א 
היפל ו א ת היהודים . לדוגמו ז תשמ ש ג ם עובד ה זו : בככ ר הראשי ת הי ו שת י 
חנויו ת למכשיר י כתיב ה — היהודית , השייכ ת למשפח ת בלמוט , והפולנית , השייכ ת 
לאי ש בש ם פולטין . במש ך שני ם רבו ת ל א ידענ ו ול א הבחנ ו כ י י ש להעדי ף א ת 
החנו ת היהודי ת ע ל פנ י החנו ת הפולנית , ע ד אש ר הגיע ו ג ם לודוביצ ה נציג י התנוע ה 
הקואופרטיבי ת הפולני ת ונוס ד קואופרטי ב פולנ י ראשו ן למכול ת ולתוצר ת חקלאית , 
שהי ה כול ו ע ל טהר ת עובדי ם פולני ם והצטיי ן ברו ח אנטישמי ת מובהקת . הי ה ז ה 
בשלה י מלחמת־העול ם הראשונה , בשנו ת 18 — 1916 , כשהמחסו ר במצרכי ם הי ה 
מורג ש מאוד . יסו ד הקואופרטי ב הזה , ששמ ו הי ה "קולקו " (החוג) , פג ע קש ה 
במסח ר הקמעונ י היהודי . הרב ה משפחו ת התרושש ו א ז וחל ק מה ם פנ ו להגירה . 
ארצו ת ההגיר ה בימי ם הה ם הי ו בלגי ה — ש ם עסק ו המהגרי ם היהודי ם הצעירי ם 
בליטו ש יהלומי ם — גרמני ה ואוסטריה . המשפחו ת שבניה ן היגר ו לבלגי ה הי ו ריבנר , 
שפירא , קלפוס , לייבל ר ועוד . לאוסטרי ה היגר ו בנ י משפח ת גליקסמ ן ולגרמני ה — 
שלמ ה מילר , ששימ ש ש ם כשוח ט ומוהל . 


קורו ת ■התנוע ה הציוני ת 

תחילת ן בודוביצה , כפ י שזכו ר לי , הית ה במלחמת־העול ם הראשונה , בשני ם 
18 — 1916 . הבשור ה הציוני ת הובא ה לעירנ ו בעיק ר ע״ י חיילי ם יהודיים , אש ר שרת ו 
בגדו ד ה־ 20 ששכ ן בעירנו . מוצא ם הי ה מגליצי ה המזרחית , ב ה הי ו תוססי ם חיי ם 
יהודיי ם וציוניי ם כב ר בימי ם ההם . חיילי ם צעירי ם אל ה יסד ו בעירנ ו א ת ק ן 
"השומ ר הצעיר" , שכל ל בתוכ ו א ת מיט ב הנוע ר בגי ל בי ת ספר . קהיל ת ודוביצ ה 


59 


במיוח ד זכו ר ל י חיי ל צעי ר זיידה^ . שהתמס ר במיוח ד בארגו ן ובטיפו ל הקן . 

ע ם גמ ר המלחמ ה טיפל ו בנ ו שליחי ם מההנהג ה הראשי ת בקרקוב . בחורי ם צעירי ם 
ונלהבי ם אל ה ארגנ ו מקהלה , הצגו ת וקבע ו א ת המסגר ת הארגוני ת לפ י המתכונ ת 
שהית ה קיימ ת א ז בקנ י השומ ר הצעיר . תנוע ת נוע ר ז ו הית ה בימי ם הה ם מורכב ת 
מצופי ם ציוני ם גרידא . הי א הקיפ ה באות ה התקופה , ע ד שנ ת 1920 , כ־ 120 בנ י 
נעורי ם מכ ל החוגים . תכני ת הפעול ה כלל ה לימו ד ודיבו ר עברית , שירה , משחקי ם 
וטיולי ם צופיים , לימו ד תולדו ת התנוע ה הציוני ת והשכל ה כללי ת בשט ח ההומני . 
תו ך זמ ן קצ ר דיברנ ו כולנ ו עברית , א ף כ י למדנ ו בעצמנ ו א ת השפה . דיר ת הק ן 
היתר . בפינ ת "זבוזנ י רינק" , בבי ת שהי ה שיי ף לבעל ת מחלבה . מבי ת ז ה הית ה 
בוקע ת בערבי ם שיר ה עברי ת ושמח ת נעורים . 

תקופ ה אידילי ת ז ו ל א ארכר . זמ ן רב . נמצא ו בעי ר חוגי ם ריאקציונים , שהפעול ה 
הציוני ת הית ה כצניני ם בעיניה ם וה ם הלשינ ו לפנ י השלטונו ת הפולניי ם ע ל קיו ם 
אגודר . בלת י ליגלית . נערכ ו חיפושי ם ע״ י המשטר ה ונפת ח נגדנ ו משפ ט ממש . 
זוכר ת אנ י א ת החקירו ת וא ת יו ם המשפט , כאש ר הלכנ ו בלוו י שוטרי ם מזויני ם 
ברובי ם מכודני ם לבי ת המשפט . השוטרי ם התחשב ו בנ ו וד.לכ ו בריו ח ש ל צעדי ם 
אחדי ם אחרינו , של א לגרו ם לנ ו בזיון . המשפ ט דומד . היד . להצג ת ילדים . יצאנ ו 
זכאי ם ע ם התראר . ל א לעסו ק בפעולר . בלת י ליגלית . מא ז ירדנ ו למחתרת . 

תקופת־מ ה היתר . קיימ ת בעי ר אגוד ה בש ם "בנו ת ציו ך שאלי ה השתיכ ו בנו ת 
אחדו ת בעלו ת רמ ה אינטלקטואלית : בנו ת המשפחו ת פצנבאום , האס , בלמו ט ועוד . 
אגודד , ז ו ל א האריכד . ימים . הבנו ת נישא ו ויצא ו א ת העי ר ונסתיימ ה פרש ת 
"בנו ת ציון" , של א הי ה לר . המשך . 

אחר י המלחמה , כאש ר התחילד . העלי ה מקנ י ד.שומר־ר,צעי ר ממקומו ת שוני ם 
בסביבד. , בעיק ר מקרקו ב ואושבינצים , עלינ ו ארצ ה שת י הבחורו ת ראשונות , אנ י 
וסטפר . פוירשטיי ן (כיו ם שושנ ה נחושת ן בכפ ר ויתקין) . יצאנו , שת י הסנוניו ת 
הראשונות , א ת ודוביצ ה בחוד ש יול י 1920 . בז ה תרמ ה עירנ ו א ת חלק ה לעלי ה 
השלישית . בשנ ת 22 — 1921 הי ו נסיונו ת נוספי ם לעליר . ארצה , א ך ה ן הסתיימ ו 
בכשלו ן בע ת גניב ת הגבולו ת ובד.רפתקאו ת הקשורו ת בכ ך א ו בירידד . מד,אר ץ 
בחזר ה לודוביצה . 

ע ם עליית י ארצ ח לקחת י את י זכרונו ת ימ י ילדות , ש ל בי ת הורי ם וחו ג משפחר . 
גדול , ש ל תקופ ת נעורי ם יפי ם וסוערים , מלא י חברד . טובד. , שאי ן אי ש זוכ ה בד . אל א 
בתקופ ת הילדו ת ור.נעורים ; זכרונו ת הנו ף היפר . ש ל עירנו : חל ק העי ר העליון , 
ההררי ! "זבדקה" , הפאר ק החדש , והתחל ת היערו ת ש ל ח״טטרים" ! חל ק העי ר התחתון , 
המוק ף בריכו ת דגי ם נרחבו ת ואחוזו ת אצילי ם פולניי ם פורחות ! נח ל סקאבה , ב ו 
רחצנ ו בימ י הקי ץ ושבענ ו נח ת הרבד. ! שדרו ת ד.־ 3 במא י ועו ד פינו ת חמ ד בעי ר 
ובסביב ה נחרת ו עמו ק בל ב ובתודעה . ועו ד היום , בעומד י במעל ה החיים , רוא ה אנ י 
אות ם בחלומותי . 

אמנ ם כעבו ר 9 שנים , בשנ ת 1929 , היית י פע ם נוספ ת בודוביצה , לש ם ביקו ר 


3 . הו א גמ ר פקולט ה רפואי ת ואחר י עלית ו ארצ ה הי ה מנה ל בי ד," ח ע״ ש רוטשיל ד בחיפה . 
נפט ר בשנ ת 1960 . 
60 


קהיל ת ודוביצ ה 


משפהתי . פנ י העי ר ל א נשתנ ו בהרב ה בשני ם אלה . אות ם האנשים , אות ו הנוף , אל א 
שהמצ ב הכלכל י ש ל האוכלוסי ה היהודי ת הורע , כ י הית ה ז ו תקופ ת גרבסקי , 
המיניסט ר הפולנ י שהכבי ד א ת אכפ ו ע״ י מסי ו הכבדי ם ע ל האוכלוסי ה היהודית . 
יספרו , איפוא , עלי ה אנש י עירנו , שהי ו ב ה בתקופ ה זו , ויתרמ ו לזכ ר הנצח ת עייר ה 
שחי ו ב ה יהודי ם ורקמ ו מסכ ת חיים , ע ם השמח ה והעצ ב שבחיי ם וכ ל ז ה איננ ו יותר , 
כ ל ז ה נמח ה מע ל פנ י האדמ ה כחלו ם שנגו ז ואיננו . א ך ל א חלו ם הי ה זה , כ י א ם 
מציאו ת שהפכ ה למציאו ת מרה . 

נעל ה נ א א ת זכ ר בנ י עירנו , יהודי ם פשוטי ם שחיו , חלמ ו ולחמו , הקימ ו דורות , 
המשיכ ו שלשל ת מסור ת יהודי ת מפואר ת ואינ ם יותר . יה י זכר ם ברו ך ונשמותיה ם 
צרורו ת בצרו ר החיי ם יח ד ע ם נשמו ת כ ל בנ י עמנ ו שניספ ו בשוא ה האיומה . 

בסיו ם דברי , אנ י רוצ ה להעלו ת זכרונ ה ש ל אמ י מרו ם ז״ל , יליד ת דומברוב ה 
בגליצי ה המרכזית , ב ת למשפח ת סוחרי ם אמידה . אמ י נחשב ה בדור ה לאש ה משכיל ה 
ומתקדמת . בימ י נעורי ה הרבת ה לבק ר בוינ ה ושם , בעי ר הגדול ה והתרבותית , הרחיב ה 
א ת אופקיה . הי א הית ה מכניס ת אורחים , בעל ת שיח ה נעימ ה ומקובל ת ע ל אנשי ם 
צעירי ם ומתקדמים . עלת ה ארצ ה מודוביצ ה בשנ ת 1938 וחית ה אתנ ו בקבוצ ת 
דגני ה ב ׳ ע ד סו ף ימיה . 

אמ א אהב ה א ת הקבוצ ה וא ת אנשי ה וא ת החיי ם במשותף . אהב ה א ת נו ף עמ ק 
הירדן , א ת גינו ת הפרחי ם והעצים . 

ב ת 89 הית ה במותה . נפטר ה בכ״ ז בטב ת בשנ ת תשכ״ ג ( 1963 ) . תנע ם ל ה 
מנוחת ה עדן . ת.נ.צ.ב.ה . 


אנ ה גולדבר ג — ברונ ר 

מ ן ההוו י היהוד י בודוביצ ה 

א ת עי ר מולדת י ודוביצ ה עזבת י ע ם עלית י ארצ ה בשנ ת 1938 . היית י רגיש ה 
מאו ד לאויר ה האנטישמי ת אש ר שרר ה א ז בפולי ן ולסיסמאו ת הכלכליו ת שליו ו 
אות ה בנוס ח : £( 0 ז\\ 5 ס ק 0 §€^\ 8 10 ) ( 6 '\\ 5 ("א ל תקנ ו אצ ל יהודי" ) וכד ר וכאיל ו 
רו ח נבואי ת אחז ה ב י ואמר ה שהדב ר ל א יסתיי ם ברדיפו ת הכלכליו ת גרידא , אל א 
שמתקר ב וב א סו ף מר . היית י שבעת־רצו ן מ ן הצע ד שהצלחת י לעשו ת וג ם בדר ך 
נסיעת י היית י שמח ה מאר . אמנ ם ע ם כניסת י לקיבו ץ תקפ ו אות י געגועי ם חזקי ם 
לעי ר מולדתי , געגועי ם שאי ן לתאר ם במלים . שאלת י עצמי , מ ה קר ה בעצם ? 
הרגשת י באבד ן עי ר מולדתי , והרגשת י א ת יקר ת האבד ה הגדולה . 

ואכ ן אי ן פלא . בעי ר קטנ ה ז ו הית ה רו ב האוכלוסי ה היהודי ת מרגיש ה עצמ ה 
כמשפח ה אחת . דב ר ז ה הי ה בול ט ע ל כ ל צע ד ושע ל : א ם קר ה למישה ו אסו ן והי ה 
זקו ק לעזר ה כספית ! א ם פלונ י נכל א בבית־סוהר , א ו א ם מאן־דד״ ו הי ה חול ה קש ה 
והי ה צרי ך לסד ר שמיר ה לי ד מיטתו , א ם הי ה צור ך לערו ך חופ ה לזו ג ענ י ולאסו ף קהיל ת ודוביצ ה 


61 


כס ף עבור ם לסידו ר ראשו ן * א ם נמצא ה אש ה עני ה חול ה שהי ה צוי ד לשלו ח אות ה 
לבי ת הברא ה — מי ד הופיע ו אנשי ם טובי ם מיהוד י המקו ם והושיט ו עזרה . והכ ל 
נעש ה בשקט , בל י פומבי , כמע ט בחשאיו ת גמורה . 

אי ן פלא , איפוא , שבמש ך שני ם רבו ת הרהרת י באויר ה משפחתי ת ז ו וע ד היו ם 
נשאר ו בזכרונ י דמויו ת שטיפח ו א ת האויר ה הזא ת ופעל ו למע ן הציבור . ארש ה 
לעצמ י לתא ר כמ ה מהם . 

רגינ ה טיברגר . אש ה ז ו טיפל ה תמי ד בעניי ם והושיט ה לה ם עזר ה כספית . 
זוכר ת אנ י א ת חתונ ת היתומי ם שנערכ ה בביתה . ה ם הי ו מסתובבי ם גלמודי ם בכפ ר 
פוניק ב—הובוט , משוללי ם מכ ל אויר ה משפחתי ת שכ ל אד ם רשא י לה . החת ן הי ה 
חוטב־עצי ם בכפ ר וקרא ו ל ו איצ ק והכלה , נכה , היתד ! רוע ה פרות . רגינ ה טיברג ר 
יזמ ה א ת נשואיהם . החתונ ה נערכ ה בבי ת וכיבו ד האורחי ם לי ד שולחנו ת ערוכי ם 
הוכ ן במ ו ידיה . הי א דאג ה ג ם שהזו ג יופי ע תח ת החופ ה בבגדי ם נאים . 


אלצי ה וסרטייל . למרו ת עשירות ה הית ה אש ה צנוע ה וענוותנית . בחיו ך 
לבב י ע ל פניה , כמ ו בתמונ ת "מונ ה ליזה " קיבל ה תמי ד א ת האנשי ם שבא ו אלי ה 
בענינ י צדק ה ובי ד רחב ה הוציא ה כס ף ממגיר ת חנות ה ונתנ ה אות ו בידיהם . הי א 
עשת ה זא ת בסיפו ק רב , א ך בל י פרסום . סבת א שלי , שהית ה ידידתה , אמר ה ל י 
תמי ד : ״א ם י ש בעול ם ל״ ו צדיקי ם הר י שהי א אח ת מה ם!״ . ^611 ?612111311 


ל א ידענ ו למ ה הק ן ש ל ה״שומ ר הצעיר " 
משתד ל כל־כ ך לקב ל לידי ו א ת רחו ב זאטורסק ה 
בע ת מבצ ע הרק ת הקופסאו ת ש ל קק״ל . הסו ד 
נתגל ה כאש ר לרחו ב ז ה הגי ע פע ם ג ם תורנ ו 
("ארגו ן הנוע ר הציוני") . ברחו ב ז ה מאחר י פל ג 
״חוצנקה״ , גר ה אלמנ ה בש ם יהודי ת ( י ט י ) 
פלצמן . בביתד . היתד . הקופס ה תמי ד מלא ה 
( 10 — 8 זהובים , במקו ם 2 בממוצ ע בבתי ם אחרים) . 
אש ה זו , קצרת־קומד . וחייכנית , קיבל ה אותנ ו 
תמי ד בחד ר נק י למופ ת וברכד . א ת עבודתנ ו 
במלי ם "ילדים , אספו , אספ ו כספי ם ותבנ ו א ת 
ארצנו! " היינ ו מוקסמי ם מנדיבותה , היו ת והי א 
נשאר . בעצמר . בעו ל פרנסתד , ופרנס ת 3 ילדי ם 


(בעלר. , לפ י המתוא ר בזכרונו ת ממלחמת־ר.עול ם הראשונה , נפ ל בקרב) . אצילות ה 
בלטר . ג ם בע ת ההלויו ת ש ל נפטרים . הי א גר ה בפינ ת סימט א שהוליכ ה לבית־העלמי ן 
וכאש ר ראת ה מד י פע ם א ת בנ י המשפחד . השכולד . בשוב ם מ ן ההלוויד. , ובמיוח ד 
בע ת קו ר וגשם , היתר . מכניס ה אות ם לבית ה פנימ ה ומשמיע ה באזניר. ם דברי־נחמה , 
ותו ך כד י דבו ר היה ה מגיש ה לה ם משקאו ת חמי ם כד י להשי ב נפשם . 


הי ו עו ד מקופו ת ע ם קופסאו ת גדושות . ל א התעצלנ ו ור.לכנ ו ג ם מרח ק גדול , 
למש ל ע ד גוזן . א ף שם , אצ ל משפח ת ולנר , הית ה תמי ד קופס ה מלאה . הגב ׳ 62 


קהיל ת ודוביצ ה 


ולנ ר קיבל ה אותנ ו תמי ד באדיבו ת רבה . מ ן הטובו ת שעשת ה אפש ר להזכי ר לפחו ת 
מקר ה אחד . בזמ ן יניק ת התינו ק של ה לקה ה אלי ה לש ם הנק ה תינו ק שני , ש ל 
משפח ת ויינלז , אש ר אמ ו מיניקת ו נפטר ה לפת ע פתאום . הי א טיפל ה ב ו במש ך שנ ה 
תמימ ה מתו ך מסירו ת ואהב ה נפלאה . 

אש ת חי ל הית ה האלמנ ה גוטר . בעל ה ל א חז ר מהמלחמ ה והי א התפרנס ה 
מחנות ה ברח ׳ זאטורסק ה ע ם ילדי ה המרובי ם בקוש י רב , ע ד שה ם גדל ו והחל ו 
להתפרנ ס בעצמם . למרו ת מצב ה הכלכל י קיבל ה תמי ד אנשי ם בסב ר פני ם יפו ת 
ובבית ה שרר ה אויר ה חמימה . 

האלמ ן נתן־אהר ן קל פ ה ולץ , בש ל פטיר ת אשתו , המתואר ת לעי ל 
ברשימ ה ש ל מלכ ה וינ ר (רם) , ובגל ל יריד ת נכסי ו הי ה נאל ץ לנסו ע לבילי ץ מד י 
שבו ע כד י לחפ ש פרנס ה אצ ל קרוב ו רפפור ט בע ל ביה״ ח לטקסטיל . הו א הי ה בגי ל 
העמידה , א ך מאימ ת העוו ל והסב ל שא ם חורג ת עלול ה לגרו ם לילדי ו המרובים , 
ל א התחת ן והצלי ח לחנ ך א ת בנותי ו כבנו ת פא ר ש ל עירנו . 

הרופאי ם יליד י ודוביצה , ד״ ר אברה ם אב א יעקובובי ץ וד״ ר יעק ב 
ט א פ ט , טיפל ו בהולי ם עניי ם של א ע ל מנ ת לקב ל פרם . ד״ ר יעקובובי ץ עש ה זא ת 
במש ך שני ם רבות , עו ד בימי ם שהי ה עדיי ן מתמח ה לרפואה . חולי ם עניי ם היכ ו באי ־ 
סבלנו ת ליו ם שיחזו ר הבית ה לחופ ש קי ץ א ו לחגים . א ת התנדבות ו מזכירי ם ע ד 
היום . לש ם דוגמ ה נצט ט בז ה מכת ב שנתקב ל בזמ ן האחרו ן ממאי ר קרישר־ויינל ז 
ברמ ת השרון , ב ו הו א כותב : 

"י ש להנצי ח א ת זכר ו ש ל ד״ ר אברה ם אב א יעקובובי ץ בספ ר זכרון . אד ם אציל , 
רופ א מסור , אהו ב ע״ י האוכלוסיה , שטיפ ל בחולי ם עניי ם בל י לדרו ש כסף . כאש ר 
בשנ ת 1935 חזרת י ע ם שמעו ן ארנהל ט מ״סקי " בהר י טאטר ה ויד י ורגל י קפואו ת 
מקור , ב א אל י ד״ ר אברה ם אב א יעקובובי ץ בכ ל יו ם שני , הבי א את ו משחו ת 
ותחבושו ת וטיפ ל ב י זמ ן ממוש ך ונמנ ע מקבל ת תמור ה כספי ת כלשהי..." . 

ד " ר ברנאר ד שו ר ישא ר חרו ת לנצ ח בזכרוני , הודו ת למסירות ו העמוק ה 
לרעיו ן הכלל־ציונ י ש ל הרצ ל ועקשנות ו ל א להצטר ף לשו ם מפלג ה המייצג ת 
אינטרסי ם ש ל מעמד . כאש ר נפרדת י ממנ ו לפנ י נסיעת י והחזרת י א ת פנק ס תלוש י 
קק״ל , היית י מודאג ת מכ ך שפעולת י בזמ ן האחרו ן ל א הצליחה . א ך כשהו א שמ ע 
דבר י לח ץ א ת יד י ואמ ר : ״א ל תדאגי , אנ ו נמשי ך ונתק ן א ת המצ ב!״ . 

בשני ם האחרונו ת היית י אח ת מהמארגני ם א ת העצרו ת הציוניו ת בודוביצה , 

כמ ו כ ׳ תמו ז ועוד . לכ ן יכולנ י לספ ר ע ל שיתו ף הפעול ה ש ל כ ל חוג י האוכלוסי ה 
בעריכ ת העצרות . ליאו ן טיבר ג ויטק ה פלסנ ר (קריגר ) הקדיש ו זמ ן ר ב לעיבו ד 
התכנית ! מהמסעדו ת ש ל לייבל ר ושרפ ר קיבלנ ו חביות ! מהמחס ן ש ל פרדינאנ ד צויי ג 
קיבלנ ו קרשים ! יא ן פרסט ר תר ם לנ ו ניי ר וקישוט ! ממאי ר נסלרוט , בהסכמ ת אביו , 
קיבלנ ו ב ד למס ך ולתפיר ת בגדים . אננ ה אב ל השיג ה אול ם בחינ ם אצ ל נוצרי ה 
בש ם תום , ורומ ק שינגו ט השי ג טנדר , ממחס ן הביר ה ש ל שלזינג ר—שנצר , לש ם 
הובל ת החפצים . תאור ת חשמ ל והתקנ ת זרקאורי ם נעשת ה ע״ י פולד ק צימרשפי ץ קהיל ת ודוביצ ה 


63 


ויוס ף נסלרוט . ימי ם שלמי ם הוקדש ו בהתנדבו ת לעבודו ת הנ״ל . והטרח ה כדאי ת 
היתר. . רמ ת העצרו ת היתד . גבוה ה והקה ל יד ע להערי ך א ת עמלנו . 
איך , איפוא , אפש ר הי ה לעצו ר בע ד גל י הגעגועי ם לעי ר ז ו ן 
אי ך נית ן הי ה לבלו ם א ת שט ף הצער , כאש ר הגיע ו בשורות־איו ב ע ל שוא ת 
העי ר ר.אר.וב ה על י ור.שמד ת כ ל תושבי ה היד.ודים , אש ר את ם ובתוכ ם ניספ ו 
ג ם הור י י 

זכרונ ם ל א ימו ש מאתנ ו לנצ ח ! 


שושנ ה פיירשטיי ן — נחושת ן 


לזכ ר חברת י הטוב ה רגינ ה בלמוט ־ 
בלומנקרנץ , שמטעמ י בריאו ת נאלצ ה 
לעזו ב א ת האר ץ ונשאר ה בתופ ת הנאצית . 


תמורות־חיי ם בודוביצ ה — פרק י זברונו ת 

עיירתנ ו ודוביצה , כפ י שהי א מצטייר ת בזכרוני , היתד . ע ד מלחמת־העול ם 
הראשונר . שוקט ת ע ל שמריה . יר.ודי ם טובי ם התפרנס ו ממסח ר ומלאכה , ז ה בכ ה 
וז ה בכה . הרחובו ת הי ו שקטי ם ונקיים , בשעו ת ר.צר.רי ם המר . רחו ב "שליש י למאי " 
מתלמיד י בית־ד,ספ ר והגימנסיה , יד.ודי ם ולא־יהודים , ופקידי ם רבי ם חזר ו א ז ממש * 
רדיר. ם להפסק ת הצהרים . בימ י שבתו ת וחגי ם הי ו בית־ד.כנס ת והשטיבל ך מלאי ם 
מתפללים , ובשמחת־תור ה רקד ו ושר ו החסידי ם ע ד אחר י חצות . בערב י הקי ץ הי ו 
צעירו ת וצעירי ם מטיילי ם בקבוצות , א ל מחו ץ לעיר , כד י לבלו ת בנעימי ם ע ל הגש ר 
ש ל ה״סקאבה" . 

יו ם הומ ה ושוק ק היד . יו ם "ד.שוק" , שח ל תמי ד ביו ם החמיש י ש ל השבוע . 
רוכלי ם יהודי ם ערכ ו ע ל דוכניר. ם בככ ר השו ק א ת מרכולתם . מא ז הבוק ר החל ו 
להופי ע עגלו ת ש ל אכר י הסביבר. , עמוסו ת תוצר ת חקלאית , כד י להחליפד . בדבר י 
הלבשר . ומצרכי ם אחרים . (אמנם , ל א אח ת קרה , שאיז ה איכ ר שתו י חיב ל באח ד 
הדוכני ם וג ם מלו ת ש ל גנא י ועלבו ן ל א חסרו) . בטבור ה ש ל העי ר התנוסס ה כנסי ה 
נוצרית , שצלצו ל פעמוניר . החרי ד ל א פע ם א ת מנוחתנו . 

פרצ ה מלחמ ת העול ם הראשונ ה והביאר . תמורו ת בכ ל שטח י החיים , ה ן בשט ח 
הכלכלי , הבטחוני , הלאומ י ור.תרבותי . קמ ו תנועו ת נוער , עמי ם שאפ ו לר.שתחר ר 
ממשעבדיה ם וג ם בעירנ ו הורגש ה תסיס ה בי ן הגוע ר הלומ ד והבוגר . קמ ה תנוע ת 
"ר.שומר־הצעיר" , התנוע ה הציוני ת ויות ר מאוח ר ג ם ה״מזרחי" . התחיל ו ללמו ד 
עברית . כא ן על י להזכי ר א ת שמ ו ש ל מ ר פנח ס וולק ן ז״ל , אש ר זכר . ג ם הו א לעלו ת 
ולחיו ת באר ץ וחלק ו בהקניי ת השפ ה העברי ת לנוע ר הודוביצא י היד . ד י ניכר . 64 


קהיל ת ודוביצ ה 


אמנ ם הית ה לנ ו מלהמ ה ל א קל ה ע ם הורינו , שרוב ם ככול ם הי ו אדוקי ם וחשב ו 
אותנ ו ל״פושעי־ישראל" . השפע ה השובז ! ע ל פעולו ת התרבו ת שלנ ו היתר י לקציני ם 
ולהיילי ם היהודים , שבא ו לעירנ ו ע ם הגדו ד ה־ 20 ממזרח־גליצי ה בשע ת נסיג ת 
הצבאו ת הלוחמים . רבי ם מדי ם הי ו בעל י השכל ה והכר ה לאומית , ודייט ב זכורי ם ל י 
החוגי ם למינירים , הפגישו ת בערבי־שבתות , השיחו ת המענינו ת ע ל נושאי ם שונים , 
כשבמרכ ז הויכוחי ם : השאל ה רייריודי ת ויהסינ ו לארץ־ישראל . כאש ר נתקבל ו ידיעו ת 
ע ל הצהר ת בלפו ר גאר י כ ל ל ב משמח ה ורבי ם הכינ ו עצמ ם לעליר י ברג ע שייפתה ו 
השערים . בי ן הסנוניו ת הראשונו ת לעליד י היתר י חברת י מלכד י וינר־רם , הנמצא ת 
בדגניה , ואני . 

הדב ר הז ה עור ר התרגשו ת רב ה בציבו ר ואפיל ו בי ן החברי ם שלנו . רבי ם ל א 
האמינ ו שאנ ו נבצ ע א ת המשימה . הטרדו ת סבי ב הנסיע ה דיי ו מרובות . היו ת וג ם 
אמצעי ם ל א הי ו בידינו . לעזרת י בא ו האדו ן ודיגבר ת נסלרו ט ז״ל . די ם הבינ ו אות י 
יפ ה וריושיט ו ל י עזר ה כספי ת וג ם מוסרית . 

ודינ ה ב א האות ! באח ד מימ י אוגוס ט ש ל שנ ת 1920 הגענ ו לתחנ ת רכב ת 
שהסיע ה אותנ ו מזרחדי . רבים־רבי ם בא ו להיפר ד ולבר ך אותנ ו לדרך , בהבטיח ם לבו א 
בעקבותינו . ובאמ ת כעבו ר זמ ן לא־ר ב בא ה ארצ ח מודוביצר י קבוצ ת חלוצי ם מאורגנת . 
ג ם בודדי ם עלו , ורוב ם התאקלמ ו ונשאר ו בארץ . הרגעי ם האחרוני ם שלפנ י הנסיע ה 
הי ו קשי ם מאו ד בשבילנו , וריבכ י החריש י ש ל אמ י ז״ ל דידדי ד באוזנ י עו ד זמ ן ר ב 
אחר י כן . 

ומ ה דוא ב הל ב למחשב ה שרו ב הציבו ר ההוא , שליוד י אותנ ו א ז לתחנ ת הרכב ת 
ל א זכר י להגי ע לארץ.. . 


הנק ה אופנ ר — קאופמ ן (איינטרכט ) 


עיר י האהוב ה 

מד י שנ ה בשנה , ביו ם ריזכרון , נפגשי ם אנ ו בנ י ודוביצ ה והסביב ה לעצרת־אזכר ה 
לקדוש י עירנו . נשמעי ם נאומי ם נמלצים , הז ן משמי ע לנ ו תפל ת "א ל מל א רהמים " 
ואחר י כ ן קולה ת שיחד י ע ל ה א וע ל דא . 

זד י כ ל מ ח שנות ר אחר י דיסערד י הגדול ה שהשתולל ה ומחק ה כמע ט כלי ל א ת 
תושביד י הידיודיי ם ש ל עיירתנ ו ודוביצה . 

אול ם מקווד י אני , כ י בלבבנ ו פנימ ה נשא ר עו ד משרי ו מהעיירה , מאורח־חייה , 
וזכרונו ת אלד י מתעוררי ם ודיל ב שות ת ד ם לזכ ר החורב ן הגדו ל של א היד י כדוגמתו . 

אנ י עוצמ ת א ת עינ י ומפליג ה אחורני ת לתקופ ה שלפנ י עשרי ם וחמ ש שנה , 
בעודנ י ילדד י בתחיל ת ביה״ ס היסוד י קהיל ת ודוביצ ה 


65 


ודוביצ ה עייר ה קטנה . לי ד קרקו ב עי ר המטרופולין . הככ ר הגדול ה (^ 1 ^ 1 ^ץז ) 
וארבע ת רחובותי ה הראשיים , בני ן העיריה , הכנסיה , בית־הספ ר לבנות , שדר ת 
הערמוני ם (ץ;ו 1311 ק ) המשמש ת כמגר ש משחקי ם לילדים , הפאר ק הגדו ל המטופ ח 
והנאה , ההרי ם מסבי ב ( 0107 ^ ) מ^ 2 -^ 0 ^ ) והקסרקטי ן הגדול , הנה ר הגדו ל "סקאבה " 
והקט ן "חוצנקה" , והשטפונו ת מד י שנה . זוה י ודוביצ ה הנוצרית . 

ואיל ו רחובותי ה הצדדיים , הבניני ם הקטני ם מסבי ב לבי ת הכנס ת הגדו ל זוה י 
ודוביצ ה היהודית . 

כאיל ו התרח ש הדב ר ר ק אתמול , רוא ה אנכ י בעיני־דוח י א ת יו ם השו ק והו א 
יו ם החמיש י בשבוע , ככ ר השו ק ( 11€1£ ץז ) מלא ה דוכנ י רוכלי ם והומי ה מרו ב עם . 
ע ם ר ב הול ך אנ ה ואנה , הל א ה ם איכר י הסביב ה הבאי ם לערו ך א ת קניותיהם . 
ההמו ן מגוו ן מאד . בצהר י היו ם מכרי ז ומודי ע השוט ר ע ם התו ף הגדו ל במרכ ז הככ ר 
א ת דב ר רא ש העיר . אות ה ככ ר שימש ה ג ם למופעי ם צבוריי ם אחרים , כגו ן מצעד י 
צב א והתזמור ת הצבאית , כשילד י העי ר מקפצי ם סביבה . והנ ה רחובותי ה היהודיי ם 
ש ל ודוביצה : חיי ם שקטים , וילדי ם לרו ב בבת י הספ ר וב״חדריים " ומבוגרי ם שכול ם 
עוסקי ם במלאכת ם ורו ב עיסוק ם הר י ז ה מסח ר א ם בעי ר עצמה , בחנויותיהם , וא ם 
בנסיעו ת לעיירו ת השכנו ת לצור ך המסח ר ובירידים . וכ ך ה ם עסוקי ם כ ל ימו ת 
השבוע , אי ש אי ש ודאגותי ו וטרדותיו . אב ל בנבכ י לב ו פנימ ה נכו ן כ ל אח ד לעזו ר 
לזולת . והי ה כ י פג ע חליל ה אסו ן במשפח ה שכנה , הר י שכ ם אח ד הי ו יהוד י העייר ה 
נכוני ם להושי ט לאומללי ם עזר ה וסעד . 

במיוח ד הורג ש יו ם השב ת בעייר ה : כ ל חנויו ת היהודי ם נסגר ו עו ד לפנ י הדלק ת 
נרו ת השב ת ושק ט השתר ר ברחובות . בתי ם יהודיי ם מצוחצחים , מפו ת לבנו ת ע ל 
השולחנו ת ונרו ת דולקי ם בכ ל בי ת יהודי . ילדים , ט ף והורי ם לבושי ם בבגד י חג : 
גברי ם בשטריימ ל וקפוט ה ממש י שדור , נשי ם בבגדי ם היפי ם ופא ה נכרי ת ("שייטל") , 
מסורק ת במיוח ד לשבת ! ענוד י תכשיטי ם — בנ י שב ת מלכתא ! ע ם צא ת הכוכבי ם 
בלי ל שב ת וע ד למוצא י שב ת — אי ן דומ ה ל ו ליהודי . אי ן מדברי ם דבר י חולין , 
כ י השב ת חשוב ה וקדוש ה וי ש להתענ ג עליה . 

ודוביצ ה זו , היהודית , שמי ה התקדר ו לראשונ ה ביו ם 4.9.1939 , ע ם כניס ת צב א 
הכיבו ש הנאצי . מא ז הית ה גזיר ה רודפ ת גזיר ה וצר ה רודפ ת צרה , ואח ת גרוע ה 
מהשני ה וככ ה ז ה נמש ך במש ך שלו ש שני ם רצופו ת ע ד לחיסול ה הסופ י ש ל יהדו ת 
ודוביצה . 

ל א אתעכ ב כא ן ע ל כולן , כ י רבו ת הי ו הגזירו ת לאי ן ספור . אול ם אל ה שנחרת ו 
עמו ק בזכרונ י אסקו ר כא ן בקצרה . 

הפגיע ה הראשונה , שהתבטא ה בגזיל ת הרכו ש ושליל ת זכויו ת האדם , היתד . 
קש ה לכולנו . לפתע־פתאו ם נהפכ ה כ ל הקער ה ע ל פיר. , אי ן הולכי ם לבית־ד.םפר , 
אי ן לצא ת לרחובו ת אל א בזמני ם קבועים , אסו ר לד.יכנ ם לחנויות , חוב ת עניד ת סר ט 
ע ם מגדדו ד לכ ל בנ י ד ת מש ה הח ל מגי ל 12 ומעלה , עבודו ת כפיה . כ ל אלד . פגע ו 
קש ה בחיינו . אול ם הפגיע ה הקשר , מכול ן היתד , הריס ת בית־ד.כנסת , שהיד , בנר ׳ 
לתפארת . בי ת נאד , ומקודש , אש ר אפיל ו הגו י האנטישמ י ביות ר ל א הע ז לעבו ר 
דר ך חצר ו ולפגו ע בקדושתו . חצ ר בית־הכנס ת שימש ה לנו , לילדים , מקום־משחקי ם 
נא ה ובטו ח מכ ל פגיעה . 66 


קהיל ת ודוביצ ה 


בית־מקדש־מע ט זה , ע ם כיפת ו העגולה , הזדק ר מע ל כ ל הבתי ם והשפי ע מזהר ו 
ע ל כ ל הסביבה . הדשי ם מספ ר מא ז הפליש ה נצטו ו תושב י השכונה , יהודי ם ונוצרי ם 
כאחד , להאפי ל א ת חלונו ת בתיה ם ול א לעזו ב א ת דירותיהם . לפת ע נשמע ו קולו ת 
נפ ץ אדירי ם ז ה אח ר זה , א ך קירו ת הבתי ם נשאר ו עומדי ם איתני ם ובי ת אלוק י 
ישרא ל אינ ו נכנ ע לצורר . חמת ם ש ל הגרמני ם בער ה ע ל שהבי ת ל א התמוטט . רט ט 
האדמ ה הורג ש בסביבה , המשטר ה הגרמני ת מסייר ת ברחובות . חיל־צב א הגי ע ע ם 
תוספ ת חומר י נפץ . עוברו ת שעו ת ש ל ציפי ה ולפת ע פורצו ת להבו ת מ ן הבית . השמי ם 
האדימ ו והאיר ו א ת כ ל העיר . הבי ת בער . משה ו בתוכנ ו פנימ ה נקרע . היתכ ן כדב ר 
הז ה ? הית ן אלוקי ם לזר ע עמל ק להשתול ל בתו ך משכן־קדושת ו . י 

מבחו ץ נשמעי ם קולו ת מוזרים . נדמ ה ל י כאיל ו בתו ך הבי ת מישה ו נאנ ח ובוכה . 
קולו ת נפ ץ נשמעי ם עת ה מחד ש ז ה אח ר זה . ופתאו ם נשמע ה אנק ה חזקה , קירו ת 
הבי ת מתמוטטי ם בקו ל רע ש אדי ר והלהבו ת עולו ת השמימה . שעו ת רבו ת בע ר 
הבי ת והשמי ם האדומי ם האירו , כאיל ו בא ו להראו ת ולהוכי ח לנ ו כ י ז ו ר ק תחיל ת 
הר ע וכ י הרדיפו ת והגזירו ת עוד ן בתחילתן . הדליק ה התפשט ה אח״ כ לכ ל הקהילה , 
שבמש ך שני ם תמימו ת בער ה ע ד לסופ ה המר . 

הי ו פרנס י עי ר יהודיים , בקר ב ראש י הקהילה , של א האמינ ו לסופנ ו המ ר והטיפ ו 
לפיו ס והשלמ ה ע ם הגורל , לויתורי ם ולקרבנו ת וכיוצ א בזה , ע ל מנ ת לפיי ס א ת 
הכוב ש ולהצי ל לפחו ת שאריות . ה ם טענו , שסו ף סו ף תשב ע ותירג ע חיית־הטר ף 
הנאצית ! ואנחנ ו האמנ ו לראש י הקהיל ה כ י נית ן להשבי ע א ת הכובשי ם בדמנו , 
א ך א ת מ י ציפ ו ה ם להציל ? זא ת ל א אדע . פיטמ ו א ת החי ה הנאצי ת באחינ ו 
ואחיותינו , בהורינ ו וטפנו . 

בשנ ת 1940 התחי ל גיו ס ראשו ן ש ל גברי ם צעירי ם למחנו ת עבודה , אחר י כ ן 
נער ך גיו ס שני , שליש י וכ ן הלאה . בקי ץ 1942 (א ת התארי ך המדוי ק ל א אזכור ) 
נערכ ה האקצי ה הגדולה , ב ה שלח ו לאבדו ן א ת רו ב יהוד י הסביב ה והעיר , וביניה ם 
א ת אב י שמוא ל קאופמ ן זצ״ ל וא ת אח י נתן . אחר י כ ן נותר ו לנ ו עו ד שמונ ה חדש י 
"מית ה אטית" , ע ם עבוד ה בשו פ והעבר ה לגיט ו מוק ף חוט י תיל . 

ביו ם 10.5.43 התקיי ם הגיו ס הראשו ן והאחרו ן לבנות . נלקח ו כמא ה בחורו ת 
לעבודה , וכפ י שנאמר : כד י להצי ל ולכפ ר ע ל ית ר יהוד י הגיטו , כ 1400 במספר . 
אול ם הכופ ר הספי ק ר ק ל־ 3 חודשי ם וב־ט ׳ בא ב 1943 חיסל ו סופי ת א ת הגיטו . 

ל א העלית י ע ל דעת י באות ו יו ם — 10.5.43 , ב ו נלקחת י למחנה , כ י ל א אוסי ף 
לראו ת עו ד לעול ם א ת פנ י אמ י היקרה , א ת אח י ואחיות י וקרוב י משפח ה וידידי ם 
שנותר ו עו ד בגיטו . כ ך נהרס ה עי ר יהודי ת נאה , עול ם מל א שהי ה ואיננ ו עוד . 
בשוב י לודוביצ ה אחר י המלחמ ה ראית י א ך חורב ן גדול . ל א נות ר דב ר ממ ה שהיה . 
יחיד י הסגול ה אש ר נותר ו בחיי ם אנשי ם שוני ם לחלוטי ן היו . לבד י נותרת י מכ ל בנ י 
המשפח ה המסועפת . 

א ת ראש י ארכינ ה בעצ ב ולב י מל א דו י ע ל כ ל גדותי ו בזכר י מאורעו ת דמי ם אלו . 

ר ק שפתות י דובבו ת מלים , בתפיל ה עתיקת־היומי ן : 

יזכו ר אלקי ם א ת נשמו ת הקדושי ם 

אב י : שמוא ל קאופמ ן זצ״ ל קהיל ת ודוביצ ה 


67 


אמ י : איד ה (אופנר ) קאופמ ן ע״ ה 
אחי : אברה ם ז״ ל 
אח י : נת ן ז״ ל 
אחות י : דוב ה ע״ ה 
אחותי : אמילי ה ע״ ה 
אחות י : פייג ה ע״ה . 

וא ת ית ר קרוב י המשפח ה והידידי ם שנשחט ו ונרצח ו ע ל קידו ש השם . "הרנינ ו 
גויי ם עמו , כ י ד ם עבדי ו יקום , ונק ם ישי ב לצריו , וכיפ ר אדמת ו עמו" . 


הנ ס ל ב 


ניצנ י התנוע ה בודוביצ ה 

נפש י קשור ה בודוביצ ה בקשר י זכרונו ת יקרי ם ורבים , שחר י חברת י לחיי ם 
הראשונ ה והאהובה , פריד ה הופמ ן ז״ל , היתד ■ בת־עי ר זו . לכ ן נתגלגל ו הדברי ם כ ך 
שע ד סו ף שנ ת 1926 , הי א שנ ת פטירת ם ש ל הור י אשתי , היית י ב א לודוביצ ה לעתי ם 
קרובו ת מאד . 

לראשונ ה נזדמנת י לש ם חודשי ם מספ ר לפנ י פרו ץ מלחמת־העול ם הראשונה . 

מו ל מעונ ו ובית־מסחר ו ש ל חותני , ה ׳ יוס ף הופמ ן ז״ל , ניצ ב קסרקטי ן גדו ל ש ל 
חיל־רגלי ם ולי ד שער ו שומיר ה צבוע ה בצבע י שחו ר וצהוב , צבע י דג ל הקיסרו ת 
האוסטרדהונגרית . מע ל השע ר התנוס ס סמ ל הנש ר הכפול , אש ר במלו א הכר ת ערכ ו 
ובטחונ ו הבי ט ימינ ה ושמאלה , באוחז ו בצפורני ו א ת סמל י ממשלתו , השרבי ט ותפו ח 
הממלכח , בכו ח כ ה ר ב כאיל ו עשו י הו א להחזיק ם כ ך ע ד עולם . ל א הרח ק מ ן 
הקסרקטי ן מצויי ם הי ו משרד י האוצ ר וא ף כא ן נרא ה אות ו הנש ר בצב ע שחור־צהו ב 
מתנוס ס מע ל שע ר הכניסה . הצב ע השחו ר והצהו ב הי ו כ ה ניכרי ם ובולטים , ע ד 
שנדמ ה הי ה כאיל ו העי ר כול ה משוח ח בשחו ר וצהוב . 

אל א בככר י הדש א ע ל גדו ת הנה ר "סקאבה " עסק ו קבוצו ת ה״סוקול " באימוני ם 
צבאיים . כב ר בימי ם הה ם ל א הי ו הלל ו שחורים־צהובים . ה ם נמנ ו ע ם האדומים־לבנים . 
ר ק האזרחי ם היהודיי ם הי ו שחורים־צהובי ם מכ ל וכ ל והרגיש ו עצמ ם בנו ח תח ת 
כנפ י הטור ף הדו־ראשי . הי ו ר ק בתי ם יהודיי ם מועטי ם בעיר , שבה ם ל א הית ה תלוי ה 
תמונת ו ש ל הקיס ר פרנ ץ יוסף , ולעתי ם א ף לי ד תמונת ו ש ל הבארו ן הירש . תמונת ו 
ש ל הרצ ל ל א הית ה בנמצ א בבת י הא ב ש ל העיר . מחו ץ לבתיה ם הי ו ה ם מדברי ם 
פולני ת בלבד , אב ל בבי ת בינ ם לבי ן עצמ ם דיבר ו ג ם יידיש . בעו ד שא ל הילדי ם 
דיבר ו תמי ד פולני ת א ו גרמנית . כתוצא ה מכ ך דיב ר הדו ר הצעיר , הו א הדו ר שלי , 
א ך ור ק פולני ת וקצ ת גרמנית . כאש ר התבר ר בשנ ת 1914 שהננ י צ י ו נ י בע ל הכרה , 
קצרת י א ך משיכות־כתפיי ם ש ל בו ז מצ ד רבי ם מבנ י דורי . אגוד ה ציוני ת א ו 
כיוצ א בזד . ל א היתד . א ז בנמצ א בודוביצה . אי ן אנ י יוד ע כמובן , א ם סוח ר ז ה א י 68 


קהיל ת ודוביצ ה 


אחר , שלרגל י עסקי ו הי ה ב א במג ע ע ם יהוד י בילסק ו א ו קרקוב , ל א נת ן א ת דעת ו 
לפעמי ם ע ל תנוע ת התחיי ה הלאומית . בכ ל אופ ן אפיל ו א ם נמצ א אח ד שכזה , הי ה 
בודא י נזה ר מאו ד מלהזכי ר מל ה ע ל כ ך בפומבי , כ י כבד ו עלי ו צפורני ו ש ל הנש ר 
השחור־צהו ב וג ם אל ה ש ל הנש ר האדום־לב ן שהוח ל כב ר בהשחזתן . בקר ב האינ ־ 
טליעצי ה המקומי ת הית ה הציונו ת מנוד ה מלבו א בקהל . 

בשת י שנו ת המלחמ ה הראשונו ת ל א הזדמנת י תכופו ת לודוביצה . חל ק ש ל אות ו 
זמ ן היית י בצב א וחל ק בבית־חרוש ת באושבינצים , שכ ל תוצרת ו הופקע ה ע״ י 
הצבא . קשר י הרכב ת הי ו משובשי ם ולעתי ם העדפנ ו ללכ ת ברג ל א ת המרח ק מזאטו ר 
לודדביצ ה מאש ר לחכו ת 3 — 4 שעו ת בספיטקובי ץ לרכב ת הבא ה משירש ה וודנה . 
באות ן הזדמנויו ת הנדירו ת שהגעת י לשם , הרבית י לשוח ח ע ם גיס י הצעיר , סטיפ ן 7 . הצ ד הצפונ י ש ל ד,ככ ר הראשי ת 


הופמ ן ז״ל . דומנ י כ י א ז הי ה תלמי ד הכת ה הששי ת בגימנסיר, . בחו ג חברי ו זכורי ם 
ל י שמותידי ם של : נייהרד , טיברגר , צולמ ן והאחי ם צימרשפיץ . היית י משוח ח ע ל 
מטרותי ה ושאיפותי ה ש ל הציונות , ע ל הרצ ל ופעלי ו וע ל ית ר מנהיג י הציונו ת ש ל 
הימי ם ההם ! ע ל תקומת ו ש ל אד ם עבר י גא ה וע ל התחדשות ו ש ל הע ם העברי . 
יתכ ן כ י פזרת י א ז גרגיר י זר ע ראשוני ם ע ל תלמ י לבותיה ם ש ל אות ם הצעירים , 
גרעיני ם שנבט ו ועל ו ברבו ת הימים . 

אד ם אח ד הי ה בעי ר שטיפ ח נבטי ם אל ה באהבה . בירא ת כבו ד הננ י מעל ה א ת 
זכרו . הי ה ז ה שמוא ל פרידמן . 

בשנ ת 1916 שו ב גוייסת י ור ק בשלה י 1918 חזרת י לאושבינצים . כעבו ר שנ ה שבת י 


קהיל ת ודוביצ ה 


69 


ובאת י תכופו ת לודוביצה , ולמרב ה שמחת י מצאת י ב ה חו ג ש ל ציוני ם צעירי ם נלהבים . 
פרידמן , אש ר הי ה מיטי ב לנאום , הי ה מלהי ב א ת שומעי ו בכ ל עת . ע ל הוג ו נמנ ו כ ל 
אות ם הידידי ם שהזכרת י קוד ם ואלי ו נוספ ו עו ד קצ ת אחרים . שו ם אסיפ ה ציוני ת 
גלוי ה ל א נתקיימ ה ע ד א ז בודוביצה . אול ם אנ י נזכ ר במיפג ש ראשו ן — ל א אד ע 
בעצ ם אי ך אכנ ה זא ת — נאמר:.. . פגיש ה ש ל אזרחי ם יהודים , שעמד ה בסימ ן 
הלאומיו ת היהודי ת המתחדשת . 

הי ה ז ה בפברוא ר א ו במר ץ 1919 . ל א אד ע יותר , לפ י יוזמת ו ש ל מ י נערכ ה 
הפגיש ה הזאת . חתאספ ו כעשרי ם אזרחי ם יהודיים , רוב ם סוחרים , א ך ג ם מספ ר בעל י 
מלאכה , בחדר־מסונ ף שבמסעד ה יהודי ת קטנה . מוב ן מאלי ו שג ם גיס י וחברי ו נוכחו . 
ש ם חמסעד ח נשכ ח ממני , א ך מקומ ה ברחו ב זכו ר ל י היטב . הי ה ז ה רחו ב זאטורסקה . 

הפותח , מ ר ב ר (כפ י שנדמ ה לי) , דיב ר ע ל הצור ך באחדו ת ישראל , ע ל סכנ ת 
הפרעות , שטר ם וזלפ ה ובדר ך ז ו ניס ה להבי א לייסו ד אגוד ת אזרחי ם יהודית . ע ם סיו ם 
דברי ו ביק ש גיס י סטיפ ן א ת רשות־הדיבו ר בשבילי , כאורח . בזכר י א ת נסיונות י 
שמלפנ י המלחמה , השתדלת י לעור ר בעקיפי ן א ת דב ר ייסוד ה ש ל אגוד ה ציונית , 
בספר י לנוכחי ם ע ל פעולותי ו ש ל הג׳וינט , שבאות ו זמ ן עז ר הרב ה לנצרכי ם וע ל 
סיכוי י עזר ח מצידו . ר ק בעקיפי ן נגעת י בבעיו ת ציוניות . אחר י קיב ל מ ר פרידמ ן 
א ת רשו ת הדיבור . הי ה ז ה נאו ם ציונ י תעמולת י לוה ט ויפה . דברי ו הלהיב ו א ת 
הנאספים . ז ו הית ה האסיפ ה הציוני ת הראשונ ה — (א ם כ י פומבי ת ר ק למחצה ) 
בודוביצה . 

אכן , הצלח ה ישירר . ל א היתר . אז , אב ל זמ ן קצ ר לאח ר כ ך התארגנ ו חברינ ו 
הצעירי ם ע ל יסו ד התקנו ת הישנו ת שנועד ו ל״אול ם קריאד . יר.ודי " ( 1611113 ץ 02 
3 ;! 51 ^\ 0 ()ץ 2 ) . ג ם הרעיו ן החלוצ י התעור ר בקר ב הנוע ר ובשנ ת 1920 עלתד . החלוצד . 
הראשונ ה מודוביצה . הית ה זא ת החבר ה שושנ ה נחושת ן מבי ת פיירשטיין , היושב ת 
כיו ם בכפ ר ויתקין . אחר י פר ק זמ ן נוסדד . ג ם קבוצ ה ש ל ה״מזרחי" . 

עו ד מספ ר מלי ם ברצונ י להוסי ף אודו ת מ ר פרידמן . כמונ י הי ה ג ם הו א אזר ח 
צ׳כוסלובק י והמריב ה ע ל העי ר טשין , שהית ה נטוש ה בי ן פולי ן לצ׳כוסלובקיה , 
זימנ ה למשטר ה שעת־כוש ר להיפט ר ממנו . מ ר פרידמ ן גור ש מפולי ן ומא ז שו ב 
ל א שמעת י אודותי ו ול א כלום . אנ י עצמ י נחלצת י מצר ה זו , משו ם שדיפירמר . של י 
וג ם פועליד . הגנ ו עלי . האחרוני ם רא ו ב י א ת ידידם , א ף כ י מימ י ל א נמנית י ע ל 
חבר י ה״פ.פ.ם." . הי ו אל ה אות ם הפועלי ם אש ר לאח ר שנ ה ומחצ ה חילצ ו אות י 
מבי ת די ן צבא י בצ׳נסטוחוב , שבפני ו הורשעת י כ״ציונ י נלה ב ואוי ב המדינה " 
מקר ה ז ה גר ם להפסק ה זמני ת ש ל פעילות י הציונית . במש ך כ ל תקופ ת המשב ר הצ׳כ י 
נמצאת י תח ת פיקוח ה ש ל המשטר ה באושבינצי ם ואסו ר היד . ל י לעור ר תשומת־ל ב 
יתירה . אל א מכיו ן שמפק ד הג׳נדרמרי ה הי ה ג ר באות ו בי ת שאנ י גרת י וברצו ן היד . 
מק ל ע ל הבריות , ובפר ט לאל ה שנתנ ו ל ו אמצעי ם למחיית ו (ואנ י אמנ ם נתתי ) 
הונ ח ל י וד.יד . ביד י לנסו ע לעתי ם קרובו ת לודוביצה . 

א ז התארגנד . הועדד . המקומי ת ש ל ה״קר ן קימ ת לישראל " וחולק ו הקופסאו ת 
הכחולות . אב ל עיק ר פעולות י הית ה מכוונ ת לארג ן א ת הנוע ר החלוצי , וכ ך נוס ד 
הק ן הראשו ן ש ל "השומ ר הצעיר " בעי ר זו . 

זכור ה ל י ג ם עצר ת "כ ׳ בתמוז " הראשונ ה בעיר . הי א התקיימד . באח ד החדרי ם 70 


קהיל ת ודוביצ ה 


הגדולי ם במלו ן סובייסקי . הי ה ל י הכבו ד לשא ת א ת הנאו ם ע ל הרצל . אעפ״ י שעו ד 
תכופו ת נאמת י במקומו ת שוני ם בעצרות־הרצל , יק ר ל י במיוה ד זכ ר אות ו כ ׳ בתמוז . 

בשני ם הבאו ת השתתפת י עו ד בכמ ה פעולו ת בודוביצה , כגו ן פעולו ת למע ן 
הק.ק.ל. , במגביו ת לטוב ת קרה״ י א ו לעזר ת החלוצים . 8 . ככ ר קושציושק ו ("רינ ק זבוזני" ) 

מא ז חלפ ו יות ר מ- 40 שנה . פעולות י בציונו ת התרכז ו ל א בנדוביצ ה בלבד , כ ך 
של א זכורי ם ל י הרב ה מהתהליכי ם בהתפתחו ת הציוני ת בעי ר הזאת . אב ל שמו ר 
בזכרונ י שבשנ ת 1926 עלת ה מודוביצ ה קבוצ ת החלוצי ם המאורגנ ת הראשונה . 
לקבוצ ה ז ו נערכ ה מסיב ת פריד ה נא ה ביותר . עו ד מהדהדי ם באזנ י הדברי ם שאמר ו 
א ז חבר י העולים . מעומ ק לב י הננ י מצטע ר ע ל שכ ל אות ם האנשי ם הטובי ם 
והיקרים , גיס י ועמיתי ו בתוכם , ל א זכ ו לפגו ש כא ן א ת ידידיהם . הם , אש ר עמל ו 
וטרח ו למע ן משאת־נפשנו , ל א זכ ו לראות ו במימושו . יה א זכר ם ברוך . ד״ ר דו ד יעקובובי ץ 


פר ק רביע י 

ברא י ההוו י ש ל חי י היהודי ם 


יהדו ת ודוביצ ה בשבתו ת ובחגי ם 

ע ד מלחמת־העול ם הראשונה , נהג ו כ ל היהודי ם בודוביצד . לסגו ר א ת חנויותיה ם 
בימ י שש י ובערב י החגי ם ובפרו ס השב ת נשתתק ה התנוע ה ברחוב . היהודי ם מהר ו 
א ז לבת י התפל ה ובסיימ ם להתפל ל חזר ו לבתיה ם מתו ך התרוממות־רו ח חגיגית , 
בלוויי ת אורחי ם עניי ם שבא ו מחו ץ לעי ר והוזמנ ו ברו ב אדיבו ת לסעו ד ע ל שולחנ ם 
א ת סעוד ת השבת . 

בשבתו ת ובחגי ם ל א הי ה נרא ה שו ם כלי־רכ ב ברחוב . העי ר נחה . אפיל ו האיכרי ם 
מהסביב ה ידע ו שחנויו ת היהודי ם סגורו ת ביו ם ז ה ול א בא ו העיר ה לעריכ ת קניות . 
א ף הנוע ר ה״מתקדם " ל א העי ז לעבו ר דר ך העי ר בכלי־רכ ב א ו באופניי ם ול א העי ז 
לעש ן בפומבי ! הי ו חולקי ם כבו ד למסור ת ולדע ת הקה ל וכיבד ו א ת רצו ן ההורים . 

לפנ י מלתמת־העול ם הראשונה , הי ו כ־ 80 אחו ז ש ל התושבי ם מבקרי ם בשבתו ת 
ובחגי ם בבתי־התפל ה בלוויי ת הנוער . ר ק בעל י המקצועו ת החופשי ם וכמו״ ב 
מתבוללי ם וסוציאליסטי ם הוקיר ו א ת רגליה ם מביהכ״נ . אפיל ו היהודי ם הגרמני ם 
המתקדמי ם התייחס ו בכבו ד לשבתו ת ולחגים . 

אחר י מלחמת־העול ם הראשונ ה פח ת אמנ ם מספ ר המבקרי ם בבת י תפל ה במד ה 
ניכרת , אב ל בכ ל זא ת נשא ר עדיי ן אחו ז ד י גדו ל ש ל שומר י שבת . כתוצא ה ממלחמת ־ 
העול ם השני ה השתנ ה המצ ב לחלוטי ן וכיום , כאש ר אנ ו מסתכלי ם אחורני ת א ל פנ י 
העבר , הרינ ו רואי ם א ת ההר ס ששת י המלחמו ת גרמ ו ג ם בחיי ם המסורתיים . 

בשבתו ת ובחגי ם אחר י הצהרים , נה ג הנוע ר לטיי ל ברחו ב "שליש י במאי" , 
ששימ ש בטייל ת ש ל העי ר והגי ע ע ד הגש ר אש ר ע ל נה ר ה״סקאבה" , שבימי ם 
בהירי ם אפש ר הי ה לראו ת מש ם א ת פיסג ת הה ר המפורס ם "באביה־גורה" ! אחרי ם 
הלכ ו דר ך האח ו ("בלוניה" ) ע״ י הנה ר א ו דר ך רחו ב טאטשאינסק ה לדזבונ ק אש ר 
בגוז ן דולני . ש ם הה ר נב ע מהפעמו ן הענק י שהי ה נמצ א ש ם בבנין־עץ . הי ו מצלצלי ם 
ב ו בימ י גש ם ושטפונות , כסגול ה לפז ר א ת העננים . 

כמוב ן שהי ו "קטני־אמונה " שכפר ו בתועל ת ש ל צלצו ל הפעמו ן ואמר ו שהו א 
נוב ע מאמונו ת טפלו ת משני ם קודמות . א ם כ ך וא ם כך , הפעמו ן וכ ל הכרו ך ב ו הי ה 
מעור ר אסוציאצי ה ל״מוטו " שיר־הפעמו ן ש ל שילר ; 

£13080 113 ( 11111 , 80 מ 13 נ 1 £1105 ז 10 ת ,ססס ע 05 ^ 1 ׳\ . 

״א ל החיי ם אנ י קורא , ע ל המתי ם אנ י בוכ ה וא ת הענני ם אנ י מפז ר " . 


71 72 


קהיל ת ודוביצ ה 


הנוע ר הי ה לוק ח את ו עתוני ם וספרי ם לקריא ה בזמ ן הטיולים , והדתיי ם לקח ו 
את ם ספר י גמר א בחגים , כאש ר מות ר לטלט ל ברשות־הרבים . הי ו מתיישבי ם בצ ל 
העצי ם ביע ר הקרו ב ומתפעלי ם ונהני ם מהנו ף הפלא י ש ל עמ ק "סקאבה״י . 
ממרומ י הגבע ה ביע ר רא ו היט ב א ת הנה ר הפור ץ ל ו דר ך בי ן השיחי ם < א ת כבי ש 
ודוביצ ה—סוכ א ופס י מסיל ת הברז ל שרש ה וודנ ה—סקאבצ ה הנמשכי ם במקבי ל 
לנהר . מצ ד שנ י רא ו א ת השדו ת המוריקים , שהקיפ ו א ת כ ל הכפ ר יארושוביצה , 
שמרחו ק נרא ו כמ ו שטיחי ם יפי ם ומרהיב י עין . 

בזמ ן הטיו ל התמס ר הל ק מהנוע ר ללימודי ם ולקריא ה והחל ק האח ר התווכ ח 
ע ל נושאי ם מדעיי ם א ו פוליטיים . לפעמי ם הי ו הויכוחי ם סוערי ם למדי . חל ק מהנוע ר 
האמי ן באמונ ה שלמ ה ששאל ת היהודי ם תמצ א א ת פתרונ ה ב פ.פ.ס . (מפלג ה פולני ת 
סוציאליסטית ) וחל ק אחר , שרא ה א ת עצמ ( כפולנ י לכ ל דב ר והשתיי ך למפלגו ת 
פולניו ת ימניות , התנג ד לסוציאליסטי ם ורא ה א ת פתרו ן שאל ת היהודי ם בהתבוללות . 
הציוני ם היו ו באות ה תקופ ה מיעו ט ולחמ ו נג ד שנ י הזרמי ם כאחד . 

בתקופ ה הבין־מלחמתי ת נעש ו החיי ם הפוליטיי ם סוערי ם עו ד יותר . א ז הופיע ו 
מפלגו ת נוספו ת ש ל ציוני ם מרקסיסטים , קומוניסטי ם ובונדיסטים . 

ג ם הציוני ם בינ ם לבי ן עצמ ם התחיל ו בויכוחי ם קשי ם ע ל מבנ ה מדינת־ישראל , 
שהית ה כמ ו שאומרי ם "בדרך" . כב ר א ז נחשפ ה הבעיה , הנטוש ה במחלוק ת בי ן 
החוגי ם הדתיי ם והחילוניים , מ י ייחש ב כיהוד י במדינ ה החדשה . קש ה עו ד יות ר הי ה 
הפולמו ס בי ן חוג י הרביזיוניסטי ם והסוציאליסטים . עזיב ת זבוטינסק י א ת הקונגר ס 
הציונ י עורר ה ויכוחי ם חריפי ם ויות ר מז ה שילהב ה א ת הרוחו ת הפרש ה האומלל ה 
ש ל סטאבסק י משנ ת 1933 . זבוטינסק י נא ם בעי ר הסמוכ ה אושבינצי ם ומספ ר ציונ י 
עירנ ו שנסע ו לש ם כד י להאזי ן לדברי ו חזר ו מלא י התלהבו ת מנאומ ו האורטור י 
והמלהי ב להגנ ת המפלג ה והאי ש הח ף מפשע . 

אנשי ם מבוגרים , שהי ה קש ה לה ם לצא ת לטיו ל ארוך , נהג ו ללכ ת לפאר ק 
העירונ י ע ל י ד גבו ל זאוואדקה . שם , בישיב ה ע ל ספסלים , הי ו נהני ם ממרא ה הנו ף 
היפה , שבמרהקי ו נשק ף הרכ ס ההרר י "בפקיד" . הפאר ק נוס ד ע ל יד י הסטארוס ט 
פוגלודובסק י זמ ן קצ ר לפנ י מלחמת־העול ם הראשונה . לצור ך הטיפו ל בפאר ק שיתפ ו 
בהוצאו ת אנש י העי ר ומרשימ ת משלמ י דמי־חב ר נתברר , כ י האחו ז הגדו ל ביות ר 
מביניה ם הי ו יהודים , למרו ת העובד ה שה ם היו ו ר ק 18% מכל ל התושבים . היהודי ם 
חי ו מעוניני ם בפינ ח נחמד ה ז ו כמקו ם נופ ש ומרגו ע לה ם ולצאצאיהם . ה ם ל א זכ ו לכך . 
הפאר ק אמנ ם נשא ר לדורות , אב ל יחודי ם ל א נשארו . 

לפנו ת ער ב בשבתו ת וחגי ם נהג ו היהודי ם להיפג ש במרכ ז העי ר כד י לשוח ח 
בעניני־דיומא . בעי ר הי ו נואמי ם בחס ד עליון , כמ ו יששכ ר וולף , סוח ר מנופקטור ח 
שהי ה הרב ה שני ם חב ר מועצ ת הקהילה , ובנ ו חיים , אש ר בזכו ת תבונתם , חכמת ם 
וידיעותיה ם הרבו ת בתנ״ ך ובגמר א ומהירו ת מחשבת ם הי ו מסוגלי ם לרת ק קה ל ר ב 
במש ך שעו ת רבות . יששכ ר וול ף נפט ר לפנ י חמלחמה . משפחת ו ניספת ה בשואה . 
נשא ר בחיי ם בנ ו חיים , שעב ר לאנטורפן . הו א ביק ר פעמיי ם בישראל , בשני ם 


1 . עמ ק הסקאב ה היד , מתוא ר במדריכי ם שוני ם לתיירי ם כאח ד מהמקומו ת היפי ם ביות ר 
ש ל הרכ ס התחתו ן באזו ר הקרפטי ם המערביים . 
10 . מימי ן : 

מוני ק וולף , ד״ ר ליאו ן ודלר , 
/—/ , ד״ ר ברנאר ד שור , רוזי ה 
ויינלז , מאי ר נסלרוט . 


צלומי ם מטיולי ם שנערכ ו בבסקי ד 


9 . מימי ן : 

ד״ ר ברנאר ד שור , יא ן פרסטר , 
ד״ ר ליאו ן ודלר , מאי ר נסלרוט , 
רוזי ה ויינלז . 

74 


קהיל ת ודוביצ ה 


9 — 1957 . הו א נפט ר בני ו יור ק בשנ ת 1959 . משלוש ת ילדי ו גר ה ב ת אח ת בישרא ל 
ונשוא ה לעו״ ד פריבס . 

הקשישי ם עוד ם זוכרי ם בודא י א ת אהר ן פורשר , סוח ר בגדי ם משומשים , שלרג ל 
עסקי ו הי ה נוס ע בכ ל ער י אוסטריה . לפורש ר הי ה זכרו ן פינומנאל י ויד ע לספ ר 
סיפורי ם ובדיחו ת מענינו ת מנסיעותי ו ומשיחותי ו אש ר ניה ל ע ם אנשי ם מחוג י 
האריסטוקרטיה . בסיפורי ו הי ה מבד ח א ת כ ל שומעיו . 

ביו ם ראשו ן לפנ י הצהרי ם שימש ה הככ ר הראשי ת כמקו ם מיפג ש לאוכלוסי ה 
היהודית . הקשבנ ו א ז לתזמור ת הצבאי ת ש ל הגדו ד שחנ ה בעי ר ולעתי ם קרובו ת 
הי ה עור ך קונצרטי ם בכיכ ר זו . 

אנשי ם רבי ם הי ו יוצאי ם לטיולי ם בסביב ה הקרובה , מ י לפסגו ת בהרי ם לסקוביץ , 
באביה־גור ה א ו לסק ר בפורמבק ה ומ י להתרח ץ ב״סקאבה" . אחר י הרחצ ה בנח ל 
ההרר י הנפל א הזה , היינ ו מתיישבי ם במסעד ה הידוע ה "ונציה" . 11 . קבוצ ת סקי־חור ף בכפ ר קוצ׳י ז בשנ ת 1933 . 


חובב י ספור ט הי ו הולכי ם לככ ר הדש א ולוקחי ם חל ק פעי ל במשחק י הכדורג ל 
א ו מסתכלי ם בתחרויות . 

בחור ף הי ה הנוע ר יוצ א להשתת ף בספור ט ה״סקי " (מגלשות־חור ף נעולי ם 
לרגלים ) בהרי ם לסקוביץ , ליסה־גור ה א ו לבסקי ד שהי ה משתר ע ע״ י הכבי ש 
הסרפנטינ י אנדריכוב־זיביץ . אל ה של א הי ו כ ל כ ך נועזי ם יצא ו לגבעו ת הקטנו ת 
בזאוואדק ה וגוזין . 

בחנוכ ה ובפורי ם הי ו נערכו ת אקדמיו ת חגיגיו ת והצגות , שמטרתן , בי ן היתר , 
היתר . לרכו ש לטוב ת הרעיו ן הציונ י א ת ל ב החוגי ם שהי ו עדיי ן אדישי ם לתנוע ה זו . 
נערכ ו ג ם נשפי ם וההכנסו ת הי ו מוקדשו ת לצרכ י התנוע ה הציונית . 

לפנ י מלחמת־ר׳עול ם הראשונ ה ולאחרי ה נהג ו לקיי ם בפורי ם א ת מצו ת "משלו ח 
מנו ת אי ש לרעהו " ושלח ו מתנו ת בצרו ף שטרי־כס ף לרב , לדיין , לשוח ט ופיזר ו 
הרבד . צדקד . לעניים . קהיל ת ודוביצ ה 


75 


בער ב ש ל פורי ם ל א התפלל ו במבי ן בבית־הכנסת , כד י שכ ל בעל־בי ת יהי ה מוכ ן 
בבית ו לקב ל עניי ם וקבוצו ת אורחי ם שזרמ ו מכ ל העי ר ואספ ו כספי ם לצרכ י צדקה . 
בע ל הבי ת הי ה יוש ב ברא ש השלח ן וליד ו סכומ י כס ף ניכרים , שהי ה מחלק ם במש ך 
כמ ה שעות . עשיר י העי ר הי ו מחלקי ם סכומי ם גדולי ם בי ד רחב ה אות ו ערב . 
מ י שמט ה יד ו ונזק ק לכס ף והי ה מתביי ש לבק ש נדבות , הי ה מתחפ ש באות ו ער ב 
ובמסו ה ע ל פני ו אס ף כסף . בעזר ת דקלומי ם ושירי ם שוני ם השתד ל הל ה לכבו ש א ת 
ל ב בעל י הבתי ם ולשמ ח אותם , ויח ד ע ם ז ה לעזו ר לה ם להתפר ק מכספ ם שהכבי ד 
עליהם.. . 

הי ו ג ם מחופשי ם שאספ ו כס ף ל א לעצמ ם אל א לצרכ י צבור , וכד י לעני ן א ת הקה ל 
וליצו ר אויר ה פורימי ת הי ו מארגני ם הצגו ת אמנותיות . 

מ ן הימי ם הה ם זכור ה לנ ו קבוצ ת מחופשי ם בבגדי ם צבעוניים , אש ר הציג ה באות ו 
ער ב א ת "החתונ ה היהודית" . קבוצ ה ז ו ביקר ה ר ק בבתי ם ספורים , מכיו ן שההצג ה 12 . טיו ל בבסקי ד 

מימין , שור ה ראשונ ה : ווב ק פצנבאום , מכנר , /—/ , יוס ף צימרשפיץ , פולד ק צימרשפיץ . 

שור ה שני ה : שמעו ן ארנהלט . /—/ , פריר ק וישיק . 


של ה ארכ ה כד י חצ י שע ה לפחות . א ל הבי ת נכנס ו "רב" , "חתך , "כלה" , בדרן , 
תזמור ת ובנ י לווי ה ע ם חופה . הבדר ן פנ ה להזו ג בנאו ם מל א הומור , שירי ם וחרוזי ם 
ו״הרב " סיד ר לה ם חופ ה וקדושי ן ע ם הטק ס הדרוש . נוכחנ ו א ז כמה ׳ כשרונו ת 
אמנותיי ם טמוני ם בבחורי ם האל ו ובע ם היהוד י כולו . למרו ת שמנ י א ז וע ד היו ם 
חלפ ו למעל ה מ־ 50 שנה , ל א נשמט ה ההצג ה הז ו מזכרוננו . 

ע ד שנ ת 1914 , דהיינ ו ע ד סו ף הימי ם שהמסור ת היהודי ת המשפחתי ת עו ד הית ה 
בתוקפה , הי ו למסיבו ת פורי ם אופ י לבב י ומשפחת י מובהק . כ ל משפח ה הית ה 
מתאספ ת בבית ה לסעוד ת פורים , ואחר י הסעוד ה הי ו כול ם עוברי ם לבי ת הרב , לבי ת 
רא ש הקהיל ה א ו לבית ו ש ל איז ה נגי ד מכוב ד אח ר וש ם הי ו מסיימי ם א ת שמח ת 
פורי ם בשיר ה ורקודי ם ע ד או ר הבקר . האנשי ם בא ו בל י כ ל הזמנה , מכיו ן שכל־כ ך 
לבביי ם הי ו הקשרי ם הידידותיי ם בי ן יהוד י אח ד למשנהו . לי ד שלח ן אח ד נפגש ו 76 


קהיל ת ודוביצ ה 


מספ ר משפהות . א י אפש ר לתא ר א ת אויר ת השמה ה והצהל ה שהית ה שורר ת א ז 
במסיב ה זו . 

אהר י שנ ת 1918 עבר ה ובטל ה המסור ת היפ ה הז ו מעירנו , וכאיל ו נידונ ה לגניזה . 

חל ו תמורו ת עמוקו ת בחי י הנוער . הנוע ר חיפ ש דרכי ם הדשות . הצעירי ם מאס ו 
בשלח ן ההורי ם והלכ ו לנש ף במועדו ן הציוני , בבית־הע ם א ו בהסתדרו ת מכבי . 

בימי ם האחרוני ם לפנ י רא ש השנ ה ויום־כיפו ר היתר . שורר ת בעי ר אויר ה ש ל 
רצינו ת וריכו ז נפשי . בני־אד ם נמנע ו ממריבו ת וסכסוכי ם חדשים , וג ם א ת הישני ם 
השתדל ו לחסל . בשיחו ת השוטפו ת ובויכוחי ם נזהר ו מלר,שתמ ש בקללו ת וכיוצ א בהן , 
מפח ד פ ן תתגשמנה . 

כאש ר התחי ל שבו ע ה״סליחות" , הי ה חל ק האר י ש ל יר.וד י העי ר מתעור ר 
בשע ה 4 לפנו ת בק ר וממר. ר לבי ת הכנס ת לאמיר ת "סליחות" . התלוצצ ו א ז ש ד,עי ר 
אמנ ם דתית , א ך יח ד ע ם ז ה ג ם "מתקדמת" , משו ם שאי ן לד , שמ ש שיתקר ב לכ ל בי ת 
ויקי ש במק ל 3 פעמי ם בדל ת כד י לעור ר לסליחו ת בעזר ת המנגינ ה עתיקת־ד.יומי ן 
"יר,ודי ם יקרי ם וכשרים , התעורר ו לעבוד ת הבורא! " מנד, ג זד , הי ה קיי ם בער י 
גליציד , ע ד התחל ת המאד , ה־ 20 . 

כמ ו כ ן היתר , מסור ת ללכ ת בער ב הימי ם הנוראי ם לבי ת הקברו ת ולד.תפל ל ע ל 
קבר י אבות . אגד ה היתר , מתהלכ ת בקר ב העם , שבחוד ש אלו ל עומדו ת הנשמו ת 
ש ל הנפטרי ם לי ד קבר ם ומצפו ת לביקו ר ש ל משפחותיה ן וקרוביד,ן . 

בער ב ראש-ר,שנר , הי ו באי ם לעירנ ו יהוד י הכפרי ם הסמוכים , של א הי ה לה ם 
במקו ם מני ן לר,תפלל . כ ך הי ה ג ם בער ב יום־כיפור . בתו ם תפיל ת "נעילה " המ ה 
הרחו ב אש ר לפנ י בי ת הכנס ת מעגלו ת ומרכבו ת שחיכ ו לד, ם כד י להחזיר ם הביתה . 

תפיל ת "כל־נדרי " מפ י החז ן האהו ב אברר, ם מיל ר היתד , יפ ה להפליא , ע ד שמשכ ה 
אפיל ו פולני ם נוצרי ם לביד,כ״נ . ב״פוליש " וע ל הבמ ה לפנ י ארון־הקוד ש דלק ו 
נרו ת גדולי ם שהמתפללי ם הביא ו והדליק ו לזכ ר קרוביר, ם שנפטרו . שני ם רבו ת הי ה 
ביהכ״ נ מעסי ק "שב ת גוי" , מארצי ן הנוצרי , שר,י ה מיטי ב א ת הנרו ת ומשגי ח 
של א תפרו ץ שריפד , מחמ ת הנרות . 

הגברי ם התפלל ו בתלבוש ת לבנ ה וכיפו ת לבנו ת ע ל הראש . ה״קיטל " הלב ן היר , 
מסמ ל א ת יו ם הדי ן וא ת המות , שהו א מנת־חלק ו ש ל כ ל בן־אדם . ישב ו כ ל היו ם 
בביד,כ״נ , התפלל ו וצמ ו ובדר ך כל ל ל א עזב ו א ת תחו ם בית־ד,כנסת . הי ו מתפללי ם 
כמע ט א ת כ ל התפלו ת בל י קיצורי ם ובנחת . הריכו ז הנפש י וד,תרגשות ם ש ל המת - 
פללי ם בשע ת התפלו ת הי ו גדולי ם מא ד ואי־אפש ר היר , משו ם כ ך למר,ר . ההפסקו ת 
שבי ן התפלו ת הי ו קצרות , מחש ש פ ן יחס ר זמ ן לכ ל התפלות . 

ברג ע שד,חז ן התחי ל בתפל ת "עלינ ו לשבח" , הי ו כמע ט כול ם נופלי ם אפיי ם 
ארצה . אסו ר הי ה לשוח ח בזמ ן התפלה . בעצ ם היד , כ ל אח ד שקו ע בתפל ה וראש ו 
ל א היר , נתו ן למחשבו ת זרו ת מחו ץ לתפלה . 

אל ה של א ידע ו להתפלל־עברית , במיוח ד הנשים , השתמש ו בספר י תפל ה בתרגו ם 
פולנ י א ו גרמני . 

אנ ו מזכירי ם א ת כ ל הפרטי ם האלו , מכיו ן שברצוננ ו לד,דגי ש ע ד כמר , הי ו 
קשורי ם למסור ת אבו ת ושומרי ם עלי ה ג ם בבית־הכנס ת בודוביצה , שנוס ד ע ל יד י 
יד,ודי ם ריפורמיי ם לפ י סגנו ן אשכנז י ובסגנו ן הז ה הו א נשא ר ע ד הסוף . היהודי ם קהיל ת ודוביצ ה 


77 


הגרמני ם האל ה הביא ו את ם א ת מנהגיה ם האירופאי ם וא ת תלבושת ם המודרני ת 
(חו ץ מהר ב ומשפח ת מיל ר כמע ט ל א הי ו רואי ם בגד י חסידים ) ולמרו ת זא ת האויר ה 
הית ה כמ ו בבתי־תפל ה ש ל חסידים . 

התפלו ת דבר ו לנפשנ ו ול א הי ו נאמרו ת בשיגרתיות , אל א הית ה לנ ו התענינו ת 
בתוכנ ו והרגשנ ו ג ם זיק ה מיוחד ת אליהן , כיו ן שחל ק חשו ב ש ל התפלו ת נתחב ר 
ע ל רק ע ש ל רדיפו ת וסב ל גלותי . 

היינ ו משחזרי ם א ז במחשבותינ ו א ת הזמני ם ש ל חמילניצקי , הומאן , קישינו ב 
ופוגרומי ם ש ל פטלור ה שהתרחש ו כב ר בזמננו , וכאש ר החז ן הי ה מתחי ל בתפל ת 
"ונתנ ה תוקף" , שחובר ה ע״ י הר ב אמנו ן ממיינ ץ כאש ר עונ ה ע ד מות , א ו כאש ר 
התחי ל א ת התפל ה "א ב הרחמים" , דימינ ו כאיל ו נתעורר ו א ז הקדושי ם ממנוחת ם 
וכאיל ו קרא ו א ת המלי ם "וינקו ם נקמ ת ד ם עבדי ו השפוך" . 

ידענ ו שאנ ו נמצאי ם בגלות , בתו ך י ם זוע ף ש ל אויבים , והיתד . לנ ו ההרגש ה 
שטר ם ב א הק ץ לצרותינ ו ורדיפותינו . היינ ו מחוסר י הגנ ה ומאמיני ם שר ק האלודוי ם 
יכו ל לעזו ר לנו . מסיבד . ז ו הי ו התפלו ת כנו ת כל־כ ך ונרגשות . 

יום־כיפו ר הי ה ג ם יו ם זכרו ן למתים . יח ם מיוח ד רח ש הע ם לתפל ת "יזכור" , 
שמשכד , להשתת ף ב ה ג ם אנשי ם מתבוללי ם קיצוני ם וסוציאליסטי ם נלד.בים . 

לפנ י המלחמ ה העולמי ת הראשונ ה הי ו בי ן יד.וד י ודוביצ ה מתי־מספ ר ש ל 
מתבוללי ם שקרא ו לד. ם "פולני ם בנ י ד ת משד." . אל ה החרימ ו א ת הלאומיו ת 
היד.ודי ת וד.תנגד ו לד.תבדלו ת ש ל היהודים . ה ם השתיכ ו לארגוני ם נציונל־פולניי ם 
ובתוכ ם ג ם לארגו ן השוביניסט י "סוקול" . ג ם בי ן שא ר האוכלדסי ה היהודי ת הי ו 
חברי ם ש ל המפלגד . הסוציאליסטית־פולנית , שבגל ל עקרונו ת אחרי ם הי ו מתנכרי ם 
למסור ת ולחגי ם ד.יד.ודיים . הלל ו האמינו , כביכול , שע ם התגשמו ת התוכני ת הסוצי - 
אליסטי ת וחיסו ל הבדל י המעמדות , תחוס ל ג ם הבעיר . ד.יד.ודי ת באור ח אוטומט י 
ויעלמ ו כ ל התכונו ת הנפרדו ת ש ל הע ם היד.ודי . אב ל ג ם האנשי ם משנ י החוגי ם 
הלל ו ל א איחד ו א ף פע ם לתפל ת "יזכור" . רוב ם תפס ו לד. ם מקו ם בי ן השורו ת 
האחרונו ת ש ל המתפללים , למרו ת שמבחינ ת המעמ ד הסוציאל י ומיד ת האינטליגנציד . 
היד . מגי ע לד. ם יותר . כאש ר הי ו נשאלי ם מדו ע ה ם מקפידי ם כל־כ ך לד.שתת ף בתפל ת 
"יזכור" , נהג ו לד.שי ב שזוד. י הפגנ ה ש ל חלוק ת כבו ד לד.ורי ם שהלכ ו לעולמם , וה ם 
חושבי ם שמבחינד . ז ו חייבי ם ה ם לד.שתת ף בטק ס "יזכור" . 

חלוק ת העליו ת בשמיני־עצר ת נעשתד . על־יד י החבר ה קדישא , שד.יתד . עורכ ת 
אחרי־הצהרי ם מסיב ה צנוע ה לחברי ה בדיר ת טובי ה איינהור ן שב ה הי ה נמס ר דו״ ח 
שנת י ע ל פעולותי ה ונערכ ו ג ם בחירו ת חדשות . 

ל א כא ן המקו ם לד.ארי ך בתיאורים , אב ל כדא י לד.זכי ר א ת הכבו ד ומד ת ההערכ ה 
שהי ו רוחשי ם לאד ם בודוביצה . דב ר ז ה ב א ליד י ביטו י כאש ר הגבאי ם ש ל בת י 
התפל ה חילק ו א ת ד.״ד.קפות " א ו קרא ו לעליד . לתורה . קוד ם הי ו מתיעצי ם ביניה ם 
כד י שחס־ושלו ם ל א ישכח ו א ת מישהו , א ו ע״ י כיבו ד בעלי ה א ו ב״הקפד. " של א לפ י 
כבוד ו ש ל המכוב ד כפ י שז ה מצטיי ר בעינ י הקהל . קנד־המיד ה להערכד . ל א היתד . 
חשיבות ו ברכו ש א ו בכסף , אל א זכויו ת האד ם למע ן העיר , מעשי ם טובים , 
השכל ה וגיל . 

כ ך היד . ג ם בשע ת הבחירו ת לקד.ילה , לחברו ת צבוריו ת ובמינו י נציגי ם למוסדות . 78 


קהיל ת ודוביצ ה 


ע ד שנ ת 1914 , טר ם הי ו החיי ם מגושמי ם כל־כך , ל א הי ו מכבדי ם לפ י גוד ל 
הרכו ש בלב ד בל י שו ם התחשבו ת ע ם ערכי ם רוחניים . לאמית ו ש ל דבר , ג ם ההבד ל 
בי ן אי ש עשי ר וענ י בחי י יום־יו ם ל א הי ה כל־כ ך גדול . בדר ך כל ל ל א ניהל ו 
העשירי ם חי י מותרות : ל א גר ו בדירו ת גדולו ת ול א נסע ו לטיולי ם ולנופש , אל א 
להברא ה בלבד . א ם המז ל שיח ק ל ו לאד ם והצלי ח לצבו ר הו ן ורכוש , הי ה מייע ד 
אות ו למטרו ת פרודוקטיביות , להבטח ת קיומ ם ש ל הדורו ת הבאי ם (היתד ■ אמונ ה 
שלמ ה ביציבו ת המטבע!) . א ו לצרכ י צבו ר ול א למותרו ת ותענוגו ת אישיים . 


זכרונו ת מימ י מלחמת־העול ם הראשונ ה 

כרע ם ביו ם בהי ר נפל ה הידיע ה ע ל רצ ח יור ש העצ ר הארכי־דוכ ס פרנ ץ פרדינאנד , 
שבוצ ע ביונ י 1914 ע״ י הלאומני ם הסרבי ם בעי ר סריבו , רצ ח שגר ר בעקבותי ו א ת 
מלחמת־העול ם הראשונה . 

ג ם בעירנ ו ל א הי ה מחסו ר בחסיד י המדיניו ת האומלל ה ש ל ממשל ת אוסטריה , 
ששאפ ה לדכ א א ת הסרבים . קבוצ ת מפגיני ם לפנ י חלונו ת משרד י מוש ל הנפה , 
ה״סטארוסט " הודוביצאי , הביע ה א ת נאמנות ה לקיסרו ת בהכריזה , שהי א מזדהי ת 
ע ם האולטימטו ם שנשל ח לממשל ת סרבי ה וקראה : "הלא ה ע ם סרביה ! בכובע י 
חיילינ ו נכס ה א ת אדמ ת סרבי ה כול ה!״ . ל א ידע ו אז , המסכנים , כ י מאחור י הקלעי ם 
עומד ת רוסי ה ובני־ברית ה ממעצמו ת המערב . 

ג ם בי ן יהוד י ודוביצ ה שר ר מצב־רו ח מרומם , ע ד לאות ו רג ע מאכז ב וקוד ר 
כאש ר מטע ם השלטונו ת פורסמ ו הכרוזי ם ע ל גיו ס כללי . כ ל יוצאי־צב א וחיילי ־ 
המילואי ם ע ד גי ל 36 , וביניה ם מספ ר מיהוד י ודוביצה , התגייסו . א ז ל א על ה ע ל דע ת 
השלטונות , שי ש לארג ן גיו ס שק ט ע״ י משלו ח צוו י קריא ה אינדיבידואליים , כד י 
של א לעור ר בהלה . 

כ ך התחי ל הק ץ ש ל הקיסרות . 

מודוביצ ה יצא ה פלוג ה ש ל לגיוניסטי ם שמקו ם מושב ה נקב ע בבסי ס "אוליאנדרי " 
אש ר בקרקוב . ש ם נצטרפ ה לפורמאצי ה ש ל יוס ף פילסודסקי . לפלוג ה ז ו השתייכ ו 
ג ם יהוד י ודוביצה , פטריוטי ם נלהבי ם ש ל פולניה , ביניה ם סטג׳ ר לרפוא ה אדמונ ד 
גרוס , שנוע ד לכה ן בעתי ד כאלוף־משנה , וסמ ל אש ר לאמפל . 

הגיו ס רוק ן א ת כפר י הנפ ה מאיכריה ם וכאש ר באחוזו ת התחי ל לת ת אותותי ו 
המחסו ר בכח־עבודה , פנת ה הקהילה , לפ י בקש ת ה״סטארוסט" , בקריא ה א ל הנוע ר 
שיל ך לעבוד ה בכפר . הנוער , שהי ה נאמ ן לקיסרות , נענ ה לקריא ה ויצ א בקבוצו ת 
לכפרי ם כד י לאסו ף א ת היבו ל מ ן השדות . 

מהחזי ת החל ו להגי ע משלוחי ם רבי ם ש ל חיילי ם פצועי ם לבי ת החולי ם ש ל 
הקסרקטי ן הצבא י בודוביצה . בי״ ח ז ה הי ה קט ן מהכי ל א ת כ ל הפצועי ם והי ה צור ך 
להפו ך א ת בנינ ו ש ל בי ת הספ ר העממי , ברחו ב מלינסקה , וא ת מנז ר "אוחרונקה" , 
ברחו ב "שליש י למאי" , לבתי־חולים־צבאיים . מתו ך שאיפ ה להפגי ן נאמנו ת לקיסרו ת 
ולהוכי ח כלפ י החיילי ם הנפצעי ם רוחב־ל ב והשתתפו ת ברגשות , הביא ה לח ם 
האוכלוסי ה היהודי ת אוכ ל חם , ממתקי ם ועוגות . קהיל ת ודוביצ ה 


79 


ההתלהבו ת המלחמתי ת החל ה להצטנן , ונצטננ ה עו ד יות ר באש ר מהחזי ת 
התחיל ו להגי ע ידיעו ת רעות , היינ ו שע ם בלימ ת ההתקפ ה ש ל חי ל הגנר ל אויפנבר ג 
לי ד קראשני ק (קונגרס־פולין) , נאלצ ו האוסטרי ם לסג ת בבהל ה לגבולו ת גליציה . 
הרוסי ם פלש ו א ז לגליצי ה המערבי ת ואחר י שבחוד ש אוקטוב ר כבש ו א ת העי ר 
טארנוב , המשיכ ו והתקדמ ו ע ד לנפ ת מישלניץ . נשקפ ה סכנ ה לקרקו ב המבוצר ת 
וג ם לעירנו , והח ל הפינוי . חל ק מיהוד י ודוביצ ה פנ ה מערב ה לוינ ה ולמהריש־אוסטר ו 
וחל ק להונגריה . בזכר ם ש ל אל ה של א עזב ו א ת העי ר נשאר ה לעול ם תמונ ת זווע ה 
ממוראו ת הימי ם ההם . 

רבבו ת חיילים , שנסוג ו מ ן החזית , מילא ו א ת העי ר וסביבותיה . החיילי ם בא ו 
מהחזי ת רעבי ם ורוקנ ו א ת כ ל החנויו ת ממצרכיהן . אספק ת המצרכי ם הית ה איטי ת 
בגל ל חוס ר תחבורה , ובעי ר פר ץ מחסו ר ורעב . כ ל יו ם הוסיפ ו להגי ע מ ן החזי ת 
רכבו ת גדושו ת פצועים , שהובל ו יש ר לבית־החולי ם הצבא י לי ד גבו ל טומיצה . 

בעי ר הי ו קיימי ם קנ י מרגלי ם ש ל האויב . שניי ם מה ם צ׳כי ם שהי ו מוסקאלופילים , 
נתפס ו ע״ י השלטונו ת ונתל ו במרכ ז הככ ר הראשית . מטע ם הממשל ה הודבק ו 
מודעו ת ע ל פס ק הדי ן וע ל תארי ך ההוצא ה להור ג והמונ י אנשי ם הי ו עדי־ראי ה 
למחז ה המזעזע . 

אחר י נפיל ת אוסטרי ה הוצא ו גויותיה ם ע״ י משפחותיה ם מבי ת הקברו ת הכלל י 
בודוביצ ה והועבר ו בכבו ד ר ב למולדתם . כ ך שוטפי ם גל י ההיסטוריה . 

באבי ב 1915 בוצע ה אופנסיב ה כללי ת ע״ י הצב א האוסטר י והגרמנ י בסביב ת 
גורליצה . א ז שוחר ר חל ק גדו ל ש ל גליצי ה מהכיבו ש הרוס י וג ם פליט י עירנ ו 
חזר ו לביתם . 

עו ד בסתי ו 1914 , בע ת הפינוי , נשל ח הגדו ד הודוביצא י מם . 56 ברוב ו הגדו ל 
לוויים־קירכ ן אש ר במורבי ה וחל ק אח ר ממנ ו הועב ר לכפ ר קלוגסדור ף הסמוך , 
שנהפ ך לכפר־הדמעו ת ממש , כתרגומ ה המילול י ש ל המל ה לעברי ת ("קלוג" : בכי , 
נהי) . כפ ר ז ה גר ם בכ י ומרירו ת לל א גבו ל ליהוד י עירנו , מחמ ת הידיעו ת התכופו ת 
ע ל משלוח י חיילינ ו לחזי ת ("מארש־קומפאניוך ) והשמועו ת הרעו ת שהי ו מגיעו ת 
אחר י זמ ן קצ ר מהחזי ת ע ל חיילי ם שנפל ו א ו נפצע ו בקרב . בי ן הנופלי ם הי ו 
הסוחרי ם זיינב ל גוטר , מש ה פלצמ ן (א ב ל־ 3 ילדים ) שנפ ל בקר ב לי ד קראשניק . 
מש ה קליפשטיין , סטודנ ט ש ל האוניברסיט ה בש ם רוף , ועו ד אחרי ם ששמותיה ם 
נשכח ו מאתנו . מספ ר הנופלי ם מבי ן המגוייסי ם היהודי ם מודוביצ ה והסביב ה הי ה 
גדול . כאש ר הגויי ם יצא ו בעתונו ת ש ל האיכרי ם האנטישמיי ם בטענו ת נג ד היהודים , 
שכאיל ו התעשר ו מהמלחמ ה ול א השתתפ ו בגופ ם בקרבות , פורסמ ה מטע ם הקהיל ה 
היהודי ת רשימ ת הנופלי ם מבי ן החיילי ם היהודים . הרשימ ה היתד . מא ד ניכרת . 

גדו ד מספ ר 56 עב ר בינתיי ם לקילץ , ובמקומ ו נכנ ס לודוביצ ה הגדו ד לאנדוו ר 
מספ ד 20 מסטאניסלאבוב . ג ם מ ן הגדו ד הז ה אורגנ ו משלוחי ם לחזית . עו ד חיי ם 
בזכרוננ ו הטקסי ם המזעזעי ם בככ ר הראשית , בה ם הושבע ו חיילי ם שהי ו מיועדי ם 
למשלוחי ם הנ״ ל לפנ י שהועמס ו בקרונות . בטק ס השתתפ ו ר ב צבא י ונציג י הקהילד. . 
במשלוהי ם קטני ם נתקבל ה השבוע ה ע״ י הר ב המקומ י בבי ת הכנסת . בכ י ואנחו ת 
הי ו נשמעי ם בי ן בנ י המשפחו ת וקרוביה ם ש ל החיילי ם בע ת הנאומי ם הפטריוטיי ם 
שקרא ו לד,תנדבו ת ולנאמנו ת למע ן המולדת . 80 


קהיל ת ודוביצ ה 


בגדו ד הז ה הי ה אחו ז גדו ל ש ל יהודי ם מחוג י האינטליגנציה , שכ ן בסטאגיסלאבו ב 
התקיי ם ישו ב יהוד י גדו ל ומפותח . אגב , לגידו ל האינטליגנצי ה בעירנ ו גר ם ג ם 
בי ת החולי ם הצבא י הנ״ל . לביה״ ח הז ה גוייס ו רופאי ם יהודי ם מערי ם שונו ת 
ואחריה ם הגיע ו משפחותיהם , אש ר שינ ו לחלוטי ן א ת התמונ ה ש ל העי ר ע״ י 
הגדל ת שכב ת האינטליגנצי ה והרמ ת קר ן התרבו ת ש ל יהוד י ודוביצה . 

חל ק מ ן המשפחו ת הלל ו השתק ע בעירנו , כמ ו המתמח ה למשפטי ם ד״ ר זיגמונ ט 
גראף , הרופאי ם ד״ ר שמוא ל טאו ב וד״ ר שרפ , שהמשיכ ו כא ן במקצוע ם וא ף נפטר ו 
והובא ו למנוחו ת בודוביצ ה בטר ם פרו ץ מילחמת־העול ם השניה . בגדו ד הז ה הי ה ג ם 
המהנד ס רכן , שהי ה היו״ ר הראשו ן לוע ד הכלל י ש ל התנוע ה הציוני ת והסטודנ ט 
לרפוא ה זיידה , שהי ה מדרי ך הקבוצ ה הראשונ ה ש ל ק ן השומר־הצעיר . 

היהודי ם הי ו תמי ד אזרחי ם נאמני ם ש ל ממשל ת אוסטרי ה והי ו שונאי ם א ת 
רוסי ה הצארי ת בגל ל הפרעו ת ביהודי ם שנערכ ו בתחומ י שלטונה . 

בזמ ן הכיבו ש התאכזר ו גייסו ת הצא ר כלפ י האוכלוסי ה היהודי ת בגליצי ה המזרחי ת 
הכבוש ה ובגל ל ז ה הי ו היהודי ם תמי ד שמחי ם בנצחונותי ה ש ל אוסטרי ה והתעצב ו 
ע ל כשלונותיה , למרו ת שסבל ו הרב ה מהגיו ס המתמיד , מיריד ת המסחר , מקריאו ת 
בלת י פוסקו ת ש ל הממשל ה לחתימ ה ע ל מלוו ת מלחמתיו ת ומהקשיי ם בהשג ת מזו ן 
שהלכ ו והחריפו . 

בשלה י המלחמ ה גויס ו ג ם הגילי ם 50 — 42 , אמנ ם ל א כחייל י קר ב אל א לשרותי ־ 
עזר . בי ן המגוייסי ם מגי ל ז ה סבל ו במיוח ד החרדים , עטור י הזקני ם והפיאות , בש ל 
המזו ן הבלת י כש ר בצבא . ה ם ל א יכל ו להתרג ל למשמע ת הצבאי ת ונשלח ו כול ם 
הרח ק ממשפחותיה ם א ל הקסרקטי ן אש ר בקילץ , דב ר שמנ ע מה ם לקב ל אוכ ל 
מ ן הבית . 

למרו ת כ ל מ ה שעב ר ע ל היהודי ם ולמרו ת כשלונותי ה הפוליטיי ם והצבאיי ם ש ל 
ממשל ת אוסטריה , הית ה נטוע ה בל ב היהודי ם אהב ת המולד ת ונאמנו ת לממשלת ם ז ו 
ע ד הסוף . 

כיהודי ם בערי ם אחרו ת היינ ו אובד י עצו ת בזמ ן חתימ ת הסכם־השלו ם בבריס ק 
בשנ ת 1917 , שלפי ו נקר ע חב ל חל ם ממדינ ת פולי ן שהיתר . שרוי ה בתהלי ך תקומתה . 
במועצ ת העי ר ובאסיפו ת ש ל אזרחי ם נתקבל ו החלטו ת המגנו ת א ת אוסטריר . ע ל 
"חלוק ה רביעית " ש ל פולין . כ ך הי ו החיי ם הגלותיי ם נתוני ם תמי ד בי ן הפטי ש 
והסדן , תמי ד בקוליזי ח ובפח ד ול א ידענ ו איז ו עמדר . עלינ ו לנקוט . 

ע ל התמורו ת הגורליו ת שחל ו א ז בעול ם חגדול , ביחו ד בשטחי ם הנוגעי ם לגור ל 
עמנו , כגו ן הרדיפו ת האכזריו ת ש ל הישו ב הארצישראל י מצ ד התורכי ם שכרת ו 
ברי ת ע ם אוסטריר , וגרמניד. ! שיתו ף הפעולד . ש ל היד.ודי ם ע ם האנגלי ם בנוג ע 
לארץ־ישרא ל (גדו ד גליפול י ש ל יוס ף טרומפלדור , ארגו ן המחתר ת ניל״י ) והצהר ת 
בלפור , ל א ידענ ו כ ל מאומ ח בגל ל הצנזור ח החמור ח וחוס ר העתוני ם מחו״ל . העתו ן 
הנפו ץ ביות ר בודוביצ ה בתקופד . ז ו היד . העתו ן הגרמנ י "מורגנצייטונג" , שהופי ע 
במד.ריש־אוסטרו . עתו ן ז ה התעל ם בכונ ה מכ ל הידיעו ת הללו . ר ק ע ם נפיל ת אוסטריה , 
ור.ידיעו ת שזרמ ו אח ר כ ך ממערב־אירופה , הופנת ה האורינטאצי ה היהודי ת לכוו ן 
הארצו ת האנגלו־סאכסיו ת ולצרפת . 

כאש ר התפוררד . הממלכד . האוסטרי ת החל ו לד.גי ע ידיעו ת מדאיגו ת ע ל התנפלו ־ קהיל ת ודוביצ ה 


81 


יו ת מצ ד האספסו ף הפולנ י ע ל היהודים . ג ם יהוד י ודוביצ ה סבל ו מהתנפלויו ת כאלה , 
באה ד הירידים . פרטי ם ע ל כ ך כלולי ם ברשימת ו ש ל הר ב אברה ם שמוא ל זלטנריי ד 
בספ ר זה . הנוע ר היהוד י בעירנ ו התחי ל א ז לארג ן הגנ ה עצמית . מועצ ת הקהיל ה 
ובמיוח ד היו״ ר מתתיה ו יעקובובי ץ והמזכי ר אליה ו פישגרונ ד הי ו שרויי ם תמי ד 
במת ח עצו ם ובמג ע ע ם שלטונו ת המחוז . הודו ת למאמצ ם ז ה הגדיל ו א ת סני ף 
המשטר ה בעי ר בימ י הירידי ם הבאי ם למניע ת התנפלויו ת נוספות . 

הי ה ז ה בשנ ת 1919 , אחר י ההתנפלויו ת הנ״ ל ולפנ י ירי ד חדש . א ז אחז ה בהל ה 
א ת האוכלוסי ה היהודית , שפחד ה פ ן יחזר ו הפרעות . לירי ד זה , אח ד הגדולי ם בשנה , 
ייחס ו תמי ד חשיבו ת מסחרי ת רבה . כב ר בשעו ת המוקדמו ת ש ל בוק ר אות ו יו ם 
התגוד ד בפינו ת העי ר האספסו ף שזר ם מ ן הכפרי ם הסמוכי ם והחזי ק סלי ם שבה ם 
הי ו מוסתרי ם שקים . האספסו ף עמ ד מוכ ן להתקפ ה ע ל היהודי ם ולשדיד ת רכושם . 
אב ל המשטר ה המוגברת , שצעד ה בכבי ש הראשי , מנע ה בהופעת ה א ת ביצו ע 
שאיפותיה ם הזדוניות . 


החיי ם הכלכליי ם 


1 . המבנ ה הכלכל י ש ל הישו ב היהוד י בודוביצ ה 

בעירנ ו הית ה בתחיל ה הפרנס ה מצוי ה והיהודי ם ל א הי ו נזקקי ם לכת ת רגליה ם 
כד י לחפ ש לעצמ ם פרנס ה במרחקים . בשנ ת 1880 הי ו ב ה 404 תושבי ם יהודי ם בלבד , 
היינ ו כ־ 75 משפחות . למספ ר יהודי ם כ ה מוע ט ל א הי ה קש ה למצו א פרנס ה וכב ר 
סיפרנ ו לעי ל שבער ב פס ח הי ו התושבי ם מחפשי ם עניי ם כד י לקיי ם א ת המצו ה 
ש ל "קמח א דפסחא " ול א מצאו . 

המצ ב נשתנ ה מ ן הקצ ה כאש ר בסו ף המא ה ה־ 19 החל ה לזרו ם לעי ר אוכלוסי ה 
יהודי ת חדשה , בנוס ף לריבו י הטבעי . העי ר הית ה א ז קטנ ה ומספ ר רחובותי ה 
המרכזיי ם הי ה כמוב ן מוע ט ג ם הוא . ואכן , בגל ל חוסר־מקו ם מתאי ם א י אפש ר הי ה 
לפתו ח בודוביצ ה חנויו ת חדשות . דרושי ם הי ו ג ם אמצעי ם כספיי ם לכך , בעו ד 
שהאוכלוסי ה החדש ה הית ה חסר ת כ ל אמצעים . אנשי ם אמידי ם ל א בא ו בדר ך כל ל 
לעי ר קטנה . להיפך , הית ה בי ן העשירי ם נטיי ה לעזו ב א ת העי ר ולעבו ר לערי ם 
גדולות . בי ן אל ה הי ו הרמ ן רייך , יוס ף שנקר , מש ה ברו ך לנדא ו ועוד . 

מתו ך חיפו ש אחר י מקורות־פרנס ה חדשים , התחיל ו לעסו ק בחנוונות . יהוד י בע ל 
יזמה , שהונ ו הצטר ף בקוש י לכמ ה מאו ת כתרי ם בלבד , יז ם לעצמ ו פרנס ה חדשה : 
הו א בנ ה דוכ ן נוד ד מקרשים , קנ ה בדי ם זולי ם בקרקו ב והתחי ל לנסו ע לירידים . 
היו ת ו ד,מכיר ה היתד , ר ק במזומן , ומכ ל ירי ד הי ה מצטב ר אצל ו סכו ם כס ף חדש , 
הסתד ר יר,וד י כז ה איכשה ו למרו ת הונ ו הזעיר . 

סוחר י ודוביצ ה הי ו נוסעי ם בעיק ר לירידי ם בערי ם הסמוכו ת אנדריכוב , קלורי ה 
סוכ א וזאטור , אב ל ה ם חדר ו לעתי ם ג ם לירידי ם גדולי ם בסביב ה רחוק ה יותר , כמ ו 
מישלניץ , זיביץ , פובידר ה וצרניחו ב ע״ י הנה ר ויסלד, . 82 


קהיל ת ודוב יצ ה 


בדר ך ז ו נוצ ר בעירנ ו מבנ ה כלכל י מיוה ד במינו , של א הי ה קיי ם כמע ט בערי ם 
אהרות . בעו ד שבישובי ם אהרי ם עסק ו בדר ך כל ל בסהר-נוד ד ז ה ר ק אנשי ם פשוטים , 
הנ ה בעירנ ו עסק ו בפרנס ה ז ו ג ם ׳משפחו ת מכובדות , שהי ו מצויינו ת בתרבות , 
ואפיל ו יודע י תלמוד . 

בקש ר ע ם המבנ ה הספציפ י הז ה ש ל יהוד י ודוביצ ה נשמע ה לעתי ם קרובו ת 
ביקור ת מצ ד כמ ה חוגי ם פולניים , בקור ת האומר ת : 

"אי ך נרש ה זאת , שילדינ ו יהי ו נאלצי ם לבק ר בבית־ספ ר במש ך שני ם רבו ת 
ולעמו ד בבחינות , ואח ר כ ך ה ם מקבלי ם ר ק איז ו משר ה עלוב ה א ו הולכי ם לבית ־ 
מלאכה , בעו ד שלעומת ם היהודי ם נאחזי ם במסח ר ונוסעי ם לירידי ם ע ם מלא י סחור ה 
קט ן ומפרנסי ם בז ה משפחו ת גדולות . וא ם ה ם מוכרי ם סיגריו ת א ו ירקו ת הל א אי ן 
לה ם לגמר י צור ך באמצעי ם כספיים" . 

ביקור ת מעי ן זו , שלכאור ה היתד . נכונ ה במציאות , הי ה ב ה משו ם דימגוגי ה 
צרופד. . כ י למעש ה עלוב ה מאו ד היתד . פרנסת ם ש ל החנווני ם היד׳ודי ם : במש ך שעו ת 
שלמות , יח ד ע ם נשותיהם , בקור , בשל ג ובגש ם נדד ו רבי ם מה ם בשיירו ת למקומו ת 
מרוחקי ם ול א הי ה לד, ם יו ם ול א לילד, . הי ו מיטלטלי ם בעגלו ת רעועות , בסופו ת שלגי ם 
בדרכי ם הרריו ת משובשות , כד י להגי ע לפנ י עלות־השח ר לשווקים . במיוח ד ע ל הדר ך 
ודוביצד־קלוריה , ע ל ה ר "קופיץ " (בסביב ת המנזר ) קור ה היד , ל א פע ם שד,עגל ה 
נתקע ה בשל ג א ו בבו ץ וד,י ו נאלצי ם לרד ת כמ ה פעמי ם ולדחו ף ולהזי ז א ת העגל ה 
ממקומד, . היתד , סכנ ה גדול ה שד.עגל ה ע ל אנשי ה תתדרד ר א ל ד,תד,וםג . וכאש ר 
הגיע ו כב ר למחוז־חפצם , הי ו החנווני ם נאלצי ם לעמו ד כ ל היו ם בקו ר לי ד הדוכ ן 
ולשד ל א ת האיכרי ם לקנות . 

למעש ה הי ו החנווני ם נמצאי ם בבית ם ר ק מיו ם שש י ע ד יו ם הראשו ן בערב . 

ר ק בזמ ן ז ה הית ה ביד ם האפשרו ת להתמס ר לחינו ך ילדיה ם וכידב . 

הרשינ ו לעצמנ ו לד,ארי ד בתיאו ר זה , מפנ י שסבי ב מקצו ע החנוונו ת וד,פרנםד , 
המפרכ ת הזא ת התחוללד , הסתר , אנטישמי ת פרוע ה לפנ י פרו ץ המלחמ ה הנאצית . 
החוגי ם האנטישמיי ם דרש ו לד,עבי ר א ת המסח ר הזעי ר הז ה ליד י איכרי ם פולניים , 
מעוט י יכול ת ונטול י אדמה . ה ם שכח ו כלי ל כ י היד,ודי , שהנ ו מטבע ו חרו ץ וחסכ ן אינ ו 
נזק ק לטיפ ה המרה , התפרנ ס בצמצו ם ובקוש י ר ב ממסח ר זעי ר זד, . ברם , אי ך הי ה 
האיכ ר הגו י מסוג ל בכל ל לד,תקיי ם מעס ק כזה ? 

כ ל התעמולד , הזא ת הית ה ר ק אחיז ת עיניים , כד י להס ב א ת תשומת־ל ב הצבו ר 
מ ן הסיבו ת העיקריו ת לדלדו ל הכפ ר ומד,אמצעי ם המעשיי ם לשיפו ר התנאי ם הכלכליי ם 
בכפר , ע״ י ביצו ע ריפורמ ה אגררי ת ושינויי ם כלכליי ם אחרים . 

אגב , הא ם הי ו פתוחו ת בפנ י ד,יד,ודי ם כ ל אות ן המשרו ת שעליד, ן התלוננ ו 
הפולני ם שה ן עלובות ? א ם אינ י טועד ״ הר י בשני ם 39 — 1909 , הוו ה אומ ר בשלושי ם 
השני ם האחרונות , הי ו ד,יד,ודי ם בעירנ ו שהועסק ו בשרות־קב ע ש ל המדינ ה כדלקמ ן : 

2 עובד י הרכב ת (פופ ר וגרבשייד ) ! 

פקי ד צב א אלפר ד סלומו ן 


1 . בשנ ת 1910 בער ד קר ה אסון . עגל ה כז ו התחלק ה ונהפכה . והחנוונ י מתושב י עירנ ו 
שולי ם וולף , בנ ו ש ל הת״ ח המפורס ם מש ה וול ף נדר ס למות . 
קהיל ת ודוביצ ה 


83 


2 פקיד י בי ת המשפ ט (אוסט ר רוישיק ) ז 

1 פקי ד בכי ר ש ל האוצ ר (ד״ ר טיש ) 1 

1 מור ה בי״ ס תיכונ י(הנרי ק פוגל ) ובזמ ן המלחמ ה באור ח זמנ י ד״ ר אורלינסק י ! 

2 פקיד י דוא ר (אח ד בש ם כץ ) שאחר י זמ ן קצ ר עבר ו לקרקו ב ) 

1 רופ א וטרינר י (ד״ ר גולדמן ) ! 

2 שופטי ם : ד״ ר פישל ר ו־ד״ ר דניאל . 

האנשי ם הלל ו עבד ו בתקופו ת שונות , ול א קר ה א ף פע ם שבאות ה תקופ ה יועסק ו 
בב ת אח ת 12 יהודים . בשני ם האחרונו ת לפנ י מלחמת־העול ם השניה , הי ו בשרו ת 
המדינ ה ר ק שנ י הפקידי ם ש ל בי ת המשפט , אש ר נתמנ ו לתפקידיה ם עו ד בזמ ן 
ממשל ת אוסטרי ה והי ו ממ ש ה״מוהיקנים " האחרונים . 

בפירו ט דלעי ל ל א הבאנ ו בחשבו ן א ת מור י הדת , הר ב ד״ ר פרוס ט בשני ם 
הקודמו ת ולאחרונ ה המורי ם חיי ם רייט ר ואלור . מוב ן שבלימו ד הד ת היהודי ת אי ן 
להעסי ק נוצרי . 

עו ד מהזמני ם הליברליי ם ש ל ממשל ת אוסטרי ה התהלכ ה אנקדוטה , שכאש ר בי ו 
המו ן המסמכי ם שהוגש ו לחתימ ה לקיס ר פרנ ץ יוס ף הראשו ן הי ה מסמ ך לאישו ר 
מינוי ו ש ל כומ ר אח ד למשר ת ארכי־בישו ף ש ל אולמיץ . שמ ו ש ל כומ ר ז ה הי ה יהוד י 
טיפוס י — ״כהן ״ — והקיס ר נחפ ז ושאל : ״הא ם הו א לפחו ת התנצ ר? ״ = . היהודי ם 
העריצ ו א ת הקיס ר בגל ל יחס ו הטו ב ליהודים , ובכ ל זא ת סבר ו שהו א מתחש ב יות ר 
מד י בדע ת הקה ל ומהס ס לחתו ם ע ל כת ב מינו י חשו ב ב ו מופי ע ש ם יהודי . 

כ ך הי ה א ז מצ ב הענינים . בתקופ ת שלטו ן פולי ן הור ע המצ ב פ י כמה , ע ד שבדר ך 
כל ל ל א הי ה יהוד י יכו ל לחלו ם אפיל ו ע ל קבל ת משר ה במנגנו ן המדינ ה אל א לאח ר 
שהגי ש תעוד ת טבילה.. . 

ראו י להזכי ר מקר ה אופייני : בשנ ת 1928 נפוצ ה ידיע ה בבי ת המשפ ט המחוז י 
בודוביצה , שבי ת המשפ ט העליו ן הועי ד א ת מתמח ה המשפטי ם ד״ ר וישניצ ר 
מקרקו ב כמועמ ד לשופ ט (היהודי ם נתקבל ו להשתלמו ת בבי ת משפ ט ר ק בתו ר 
מועמדי ם לעורכ י דין) * ושול ח אות ו לודוביצה . כול ם חיטט ו א ז בדב ר וחפצ ו לדעת . 
מ ה גר ם לכ ך שנשי א בי ת המשפ ט הועי ד יהוד י למשר ה זו . התבדח ו ואמר ו שהו א 
בל י ספ ק פנינ ה שי ש ל ו רא ש ש ל "תלמודיסט" . ל א תיאר ו לה ם אחר ת מאש ר 
שמועמ ד כז ה יבי א ודא י תפאר ת לבי ת המשפ ט ובכל ל ז ה השי ג א ת המינוי . 

לעומ ת זא ת הי ה בודוביצ ה מספ ר גדו ל ש ל מומרי ם בשרו ת המדינה . בתקופ ה 
אח ת בלבד , בשנו ת השלושים , הי ו בעירנ ו ל א פחו ת מ־ 5 , מהם : 3 בבי ת המשפט , 
1 באוצ ר ו־ 1 רופ א בבית־ספר . 

א ם נני ח שבשנ ת 1939 הי ו 500 משפחו ת פקידי ם בעירנ ו (המספ ר הז ה איננ ו 
מוגזם , כ י העי ר ודוביצ ה הית ה עי ר פקידי ם מובהק ת בגל ל מספר ם הר ב ש ל משרד י 
ממשל ה מחוזיי ם ונפתיים , רשויו ת מוניציפליו ת נפתיו ת ומקומיות , משרד י צב א 
שהתאכסנ ו בתוכ ה וכד ) הי ה מגי ע ליהודי ם לפ י חלוק ה יחסית : 


2 . ז ה הי ה מקר ה בוד ד לחלוטין , שבע ל ש ם משפח ה "כהן " ל א הי ה יהודי , אב ל קר ה 
פע ם אח ת כך , והית ה ג ם סבר ה שהארכי־בישו ף הז ה כקודמי ו ל א הי ו ממוצ א יהודי . 

3 . בל י שכר . 84 


קהיל ת ודוביצ ה 


א ) ביח ס לאוכלוסי ה ש ל העי ר ( 2000 : 9400 ) 21.3% 106 משרו ת ממשלתיו ת 

ב ) " " " המדינ ה כול ה 

לפ י ספיר ת אוכלוסי ה משנ ת 1931 9.8% 49 " " 

ואיל ו במציאות , הר י בשני ם האחרונות , כמסופ ר לעיל , הי ו ר ק 2 משרו ת 
ממשלתיו ת מוחזקו ת ביד י יהודים . 

עו ד יות ר בול ט היח ס הז ה בהשווא ה ע ם מספ ר המשרו ת התפוסו ת ע״ י המומרים . 

ל א היתד . סטאטיסטיק ה רשמי ת ש ל משומדי ם וחל ק מה ם העלימ ו א ת דב ר התנצרותם . 
לפ י החישו ב הית ה מגיע ה לה ם בנדוביצ ה לכ ל היות ר משר ה אח ת ול א חמש . אמנ ם 
בימ י ממשל ת פולי ן הי ו מקרי ם בודדי ם שאפיל ו במשרד . הגבוה ה ביות ר אפש ר הי ה 
למצו א יהודי ם של א המיר ו א ת דתם . כך , למשל , היר . פרופ ׳ שמעו ן אשכנז י מייצ ג 
א ת ממשל ת פולי ן בחבר־ד,לאומי ם בג׳ניב ה ומג ן ע ל זכויותיד . בדאנציג . קש ה להגי ד 
א ם ממשל ת פולי ן התחשבד . בע ת מינוי ו בידיעותי ו הרבו ת בד,יםטוריד . א ו התכוונ ה 
לד.ראו ת לעול ם הגדו ל שיהודי ם מחזיקי ם במשרו ת גבוהו ת בפולין . 

ברם , ל א פע ם הדגיש ו היד,ודים , שהמצ ב עבור ם הי ה טו ב פ י כמד , איל ו במקו ם 
אישיו ת יד,ודי ת אח ת הי ו מתקבלי ם לעבודד , בממשל ה שלש ה דוודי ם פשוטים . ובצד ק : 
כ י א ם פרופ ׳ אשכנז י אי־פע ם שוג ה בזיר ה הפוליטית , הנ ה משגר , כזד " לפ י האחריו ת 
הקולקטיבי ת שד,יתד , חלד . ר ק לגב י יהודים , הי ה גור ר אחרי ו שיסו י וד,תקפ ה ע ל 
היהדו ת כולה . לעומ ת זאת , א ם 3 דוורי ם הי ו מתקבלי ם לעבודה , אפש ר וצע ד כז ה 
היד , עשו י להכני ס שינויי ם במדיניו ת ממשל ת פולי ן בעני ן העסק ת יד,ודי ם במנגנו ן 
הממשלתי . 

אכן , הדברי ם דלעי ל שצוטט ו מפ י הפולנים , לפיה ם היהודי ם ה ם שכבש ו א ת כ ל 
המסחר , ל א הי ו כ י א ם דימגוגיד , ריקד , וזולה , מכיו ן שד,תעסקו ת היהודי ם במסח ר 
נבעד , בעיק ר בגל ל הפולני ם עצמ ם אש ר סגר ו בפנ י יהודי ם א ת כ ל הדלתו ת במשרדי ם 
הצבוריים . אי ן פלא , לכן , שבתקופו ת מסויימו ת הי ה מספ ר החנווני ם היהודי ם 
כל־כ ך גדול . 

גדולד , היתד , השאיפד , ש ל ידיוד י ודוביצ ה להתאי ם עצמ ם לתנאי ם המקומיים . גדולד , 
הית ה האהבד , שרח ש לב ם לעי ר זו , וד,ראי ה : במש ך כ ל זמ ן קיומ ה ש ל הקהיל ה היג ר 
ר ק מספ ר קט ן מתושב י העי ר לערי ם פולניו ת אחרות , א ו למערב־אירופה . א ת האנשי ם 
שהיגר ו א ל מעב ר לי ם אפש ר הי ה למנו ת ע ל אצבעו ת י ד אחת . עובד ה ז ו הי א 
הסיב ה של א נוס ד בארצו ת הברי ת וכדומד , "לאנדסמאנשאפט " ש ל עירנו . 

ר ק לאח ר חיסו ל קהילתנו , אחר י שנ ת 1944 , היג ר חל ק מד,ניצולי ם א ל 
מעבר־לים . 

ער ב המלחמ ה הנאצי ת הי ו כ־ 450 משפחו ת יהודיו ת בעירנ ו וביניהם : 

1 ) כ־ 200 משפחו ת סוחרי ם וכ־ 60 בעל י מלאכד , במעמ ד כלכל י מבוסם ! 

2 ) כ־ 75 משפחו ת חנוונים ! 

3 ) 17 משפחו ת בעל י מקצועו ת חופשיי ם ! 

4 ) מספ ר קט ן ש ל פקידי ם שעסק ו במפעלי ם יד,ודיי ם ומורי ם פרטיי ם ! 

5 ) מספ ר זעי ר תעשייני ם ! 

6 ) מספ ר קט ן רנטירים , מקבל י פנסי ה ואינוולידי ם ! ולבסו ף — קהיל ת ודוביצ ה 


85 


7 ) קבוצ ה קטנ ה ש ל עניי ם ואנשי ם בעל י פרנס ה בלת י מוגדרת . 

סוחרי ם ותעשייני ם שהצטיינ ו בפיתו ח העיר , הוזכר ו לעי ל בפר ק "חלק ם 
ש ל יהוד י ודוביצ ה בהתפתחו ת העיר" . 

עורכי - ה די ן הראשוני ם בעירנ ו — ד״ ר איזידו ר דניאל , ד״ ר וכסמ ן 
וד״ ר יוס ף קור ן — ל א הי ו יליד י ודוביצה . אמנ ם הדו ר השנ י ש ל האינטליגנצי ה 
הודוביצאית , פר ט ליחידים , הי ו כול ם חניכ י הגימנסי ה בודוביצ ה וכא ן קיבל ו א ת 
הבסי ס להמש ך למודיה ם באוניברסיט ה היאגלוני ת בקרקוב . בתקופ ה הבין־מלחמתי ת 
כב ר הי ו ל ה לודוביצ ה בעל י מקצו ע חפשיי ם משל ה והעי ר הית ה גא ה ע ל האינטלי - 
גנצי ה שלה . 


2 . בעל י מקצועו ת חפשיים . 


ד״ ר רישאר ד דניא ל 
" ברוניסלא ב הופר ט 

" מורי ץ הופר ט 
" לאו ן ודל ר 
" דו ד יעקובובי ץ 
" אברה ם לופטגלא ס 
" שב ח פישגרונ ד 
" אפולינאר י צימרשפי ץ 

" וילהל ם קלוג ר 

" ברנאר ד שו ר 


" שמעו ן שנגו ט 


א . עורכ י די ן 

נול ד בודוביצ ה 

/ / / / 

" בסביב ת רדוביצ ה 
" בנייצאנ ץ 

" בודרביצ ה 

/ / / / 

/ / / / 

" בקלורי ה 

" בודוביצ ה 
" בבוצא ץ 


" בסביב ת ודוביצ ה 


נספ ה ע ם אשת ו בשוא ה 
נספ ה ע ם אשת ו ובת ו 
בשוא ה 

ג ר ע ם משפחת ו בלונדו ן 
נספ ה ע ם אשת ו ובנ ו בשוא ה 
ג ר ע ם משפחת ו בישרא ל 
נספ ה בשוא ה 
נספ ה בשוא ה 

נספ ה ע ם חל ק בנ י משפחת ו 
בשוא ה 

נפט ר בשנ ת 1963 בלונדון , 
אשת ו ובת ו נספ ו בשוא ה 
נפט ר סמו ך למלחמה , אשת ו 
ובת ו נספ ו בשוא ה 


גורל ם בלת י ידו ע 

נספ ה בשוא ה 
נספ ה בשוא ה ע ם אשת ו 
ובת ו 

ג ר ע ם משפחת ו בישרא ל 


ב . רופאי ם 

ד״ ר קרו ל לז ר ואשת ו 
" לז ר 

" יעק ב טאפ ט נול ד בודוביצ ה 

" אברה ם אב א יעקובובי ץ " " 


רגינ ה בורנשטיי ן 
מק ם גולדברג ר 

זיגמונ ט ולנ ר ואשת ו 
ד״ ר ולנ ר 


ג . רופא י שיני ם 

נולד ה בוורש ה נספת ה בשוא ה ע ם בנ ה 

נפט ר ע ם אשת ו בזמ ן 
המלחמ ה בגול ת רוסי ה 

נול ד בודוביצ ה נספ ו ע ם משפחת ם בשואה . 


יה א זכר ם ש ל הנעדרי ם מאתנ ו ברוך . 86 


קהיל ת ודוביצ ה 


3 . בעל י מלאכ ה 

מהרשימ ה הבא ה יתברר , כ י במלאכ ה עסק ו בודוביצ ה כ־ 60 משפחו ת יהודיות , 
שהו א מספ ר ד י גדו ל בהשווא ה ע ם מספר ו הקט ן ש ל הישו ב וג ם בהשווא ה ע ם 
עיירו ת אחרו ת בגליציה . 

י ש בז ה משו ם ציו ן לשבח ה ש ל עירנו , בהתחש ב ע ם העובד ה שהפרנס ה הזא ת 
אמנ ם הית ה מצויה , א ם כ י ל א בשפע . 

בל י ספ ק הי ה המספ ר הז ה יכו ל להיו ת גדו ל יותר , אלמל א החו ק התעשיית י 
הקיי ם שבגלל ו הי ו קשיי ם להשג ת הרשיו ן לעסו ק במלאכ ת יד , דהיינו : לימו ד 
ממוש ך ש ל 4 שני ם (בל י שכר , בדר ך כלל) , בחינו ת בפנ י ה״צך ׳ (איגו ד בעל י 
המלאכה ) וכיו״ב . 

רוב ם המכרי ע ש ל בעל י המלאכ ה בנדוביצ ה הי ו נוצרים , וכד י לסל ק התחרו ת הי ו 
מערימי ם מכשולי ם רבי ם בשע ת הבחינות . מוב ן ג ם שהנוע ר היהוד י החרדי , שרוב ו 
לבו ש בגדי ם מסורתיי ם ול א כול ו של ט בשפ ה הפולני ת ע ל בוריה , א ף הו א ל א נדח ק 
למלאכה . 

לעומ ת זאת , לש ם פתיח ת חנו ת א ו דוכ ן ל א הית ה דרוש ה שו ם תעודה . הי ה 
מספי ק לגש ת לשלטו ן התעשיית י המקומ י ולמל א טופ ס ובז ה נסתיימ ה כ ל הפרוצי ־ 
דור ה להשג ת הרשיו ן לניהו ל העסק . אי ן פלא , איפוא , שהיהודי ם חיפש ו יות ר א ת 
פרנסת ם במסחר , בחנוונו ת וברוכלות . 

מצ ד היהודי ם בתקופ ה האחרונ ה הי ו מיוצגי ם ב״צך" : דו ד מארק , מנד ל 
וול ף ועוד . 

הי ה קיי ם אגו ד בעל י מלאכ ה יהוד י בבני ן 
בנ ק העממ י שטיפ ל בענינ י מקצו ע ש ל חבריו . 

מספ ר שני ם ע ד פרו ץ המלחמ ה הי ה הגזב ר שמעו ן 
וקסברג , אי ש יש ר והגון . הו א קב ל תמי ד א ת 
הפוני ם אלי ו בסב ר פני ם יפו ת ועז ר רבו ת לנצ - 
רכים . הוא , אשת ו יולי ה ורו ב משפחת ו ניספ ו 
בשואה . בנ ו רפא ל ג ר בקליולאנד . 

להלן , בתיאו ר ע ל חברו ת צדקה , מדוב ר ג ם 
ע ל קופ ת גמילו ת חס ד שנוסד ה בעיק ר עבו ר 
בעלי־מלאכ ה והיתר ! מושיט ה לה ם עזר ה רבה . 

ואל ו ה ם בעל י המלאכ ה מהתקופ ה האחרונ ה 
(הרשימ ה אינ ה מושלמת ) : 

מאפיות : פנ י טיברג ר והב ן הנריק , יעק ב לונברג , נת ן שיכטר , שמוא לשטייר ! 

סנד ל ר י ות : איד ל גליקסמן , ברי ש גליקסמ ן (בככ ר הראשית) , השי ק 
מלמ ן ועו ד ! 

פחחים : הרמ ן גליקסמן , יצח ק גליקסמן , מש ה גליקסמן , אדול ף גליקסמן ! 

מייצר י חלקי ם עליוני ם ש ל נעלים : שמעו ן וקסבר ג ועוד ! קהיל ת ודוביצ ה 


87 


הייטים : רגינ ה איגל , סל ה בלדנגרין , לוטק ה ורוזי ה ברונר , לא ה וסל ה 
גליקסמן , גב ׳ טינדל , אפרי ם ליפמנוביץ , יוס ף מכנ ה יהוד ה קולנד ר ועוד ! 

חייטי ם לבגדי ם מוכני ם (״טאנדיט״ ) : פס ה בדג ה היר ש גרונ ה וול ף גולדברג ה 
מרדכ י טאל ה מיכ ל פריש ה פס ח פרידיג ה אברה ם ציזנ ה שלמ ה ריט ה יעק ב 
שליידר ה שלמ ה שליידרר ! 

צבעים : ליי ב ליטנ ה קלוזנ ר 1 

שענים : אליעז ר ביננשטוק , לרמר ! 

גלבים : איגנאצ י בורג ה מאוריצ י גולדברג ה הרמ ן גולדברג ה שמוא ל ריק ! 

כובענים : יהוד ה גוטליב , חיי ם פישר , חיי ם ציזנ ר ! 

בי ת מלאכ ה לזכוכית : עמנוא ל וולף , דו ד מר ק ! 

בי ת מלאכ ה לגרבים : יעק ב זארנובסק י ! 

בי ת מלאכ ה למטריות : שפרינגר ! 

בי ת מלאכ ה לשקיות : יוס ף גלבוואק ס ! 

בי ת חרוש ת לגזוז : יצח ק גוטגלאס , אחי ם שמעי ה ! 

בי ת חרוש ת לסוכריות : אברה ם דו ד הירשפרונ ג ! 

בי ת דפוס : ישרא ל לוסגרטן . 

כמ ה מה ם נפטר ו עו ד לפנ י המלחמה . רוב ם הגדו ל ש ל האנשי ם האלה , שהי ו 
ישרי ם במשא־ומת ן ונאמני ם לעבודה , נספ ו ע״ י הנאצים . יה א זכר ם ברוך . 

השתתפו ת במועצ ת העי ר 

בראשות ה ש ל הקהיל ה היו ו היהודי ם מיעו ט קט ן בלב ד מכל ל התושבי ם בודוביצ ה 
ול א הציג ו רשימ ת מועמדי ם משלהם . הי ו אל ה החוגי ם הפולניי ם שדאג ו לכך , כ י 
ברשימ ה הכללי ת ל א יחסר ו ג ם מועמדי ם יהודיים . 

כאש ר מספ ר היהודי ם גד ל ל־ 18 אחו ז מ ן האוכלוסי ה הכללי ת ובמסח ר ה ם היו ו 
רו ב מוחלט , גד ל ג ם מספר ם במועצה . הי ו א ז כמ ה חברי־מועצ ה יהודיי ם וחב ר אח ד 
בוע ד הפועל . בתקופ ה הראשונ ה לקיו ם הישו ב הי ו חברי־מועצ ה מטע ם היהודים : 
הרמ ן רייך , ישרא ל הופרט , מתתיה ו יעקובוביץ , יוס ף מיל ר ועוד . בשני ם האחרונו ת : 
יחיא ל בלמוט , ויקטו ר הס , ד״ ר יעק ב טאפט , ד״ ר וילהל ם קלוג ר ועוד . ד״ ר רישאר ד 
דניא ל הי ה חב ר הועד־הפוע ל ש ל העיריה . 

הנציגי ם האל ו דאג ו בעיק ר לאינטרסי ם הספציפיי ם ש ל הישו ב היהודי , דהיינו : 
כאש ר דנ ו ע ל גוב ה המסי ם הי ו משתדלי ם שהמסי ם ממפעלי ם מסחריים , משלטי ם 
וכדומ ה ל א יהי ו גבוהי ם מדי , שבית־המטבחיי ם יהי ה תמי ד פתו ח עבו ר השחיט ה 
הכשרה , שהירידי ם שנועד ו להיער ך בחגי ם יהודיי ם יידח ו לימו ת החול , וכו׳ . 

ע״ י נוכחות ם בישיבו ת המועצ ה מנע ו הנציגי ם היהודיי ם א ת חבר י המועצ ה 
הימניי ם הקיצוניי ם מלשא ת נאומי ם אנטישמיים , וא ם לפעמי ם ל א הספיק ה נוכחות ם 
בלבד , הי ו יוצאי ם נגד ם בויכוחי ם ובאומ ץ ר ב הי ו הודפי ם א ת התקפותיהם . 

לעתי ם קרובו ת הי ו הנציגי ם היהודיי ם מופיעי ם אצ ל מפק ח המשטר ה העירונית , 

כד י להג ן ע ל הפרט , כגו ן כאש ר נאס ר יהוד י ע ל עביר ה משטרתית ! כאש ר ליהוד י 
הי ה סכסו ל ע ם המשטרז ז בעני ן מיקומ ו ש ל דוכן ! כאש ר הוחרמ ה סחור ה יהודי ת 
בגל ל פג ם סניטרי , וכדומה . 88 


קהיל ת ודוביצ ה 


יצו ג היהודי ם בבי ת המשפט , במיסו י ובבנקי ם 


א . משפ ט 

לי ד בי ת המשפ ט המהוז י בודוביצ ה הי ה קיי ם אג ף מסהרי , שב ו הי ה בית־די ן 
מיוחד , מורכ ב משלוש ה שופטים , ד ן בעניני ם מסחריים . אהר י תקומ ת פולי ן הי ה קיי ם 
ג ם בי ת משפ ט לעבודה , שהי ה ד ן בסכסוכי ם בי ן מעבידי ם ועובדים . 

כיו״ ר ש ל כ ל בתי־הדי ן הלל ו כיה ן שופ ט מקצועי , ואיל ו שא ר השופטי ם הי ו 
אזרחים , שאות ם מינ ה נשי א בי ת המשפ ט המחוז י ע ל פ י הצע ה ש ל לשכ ת המסח ר 
ו ה תעשיה . 

לפנ י מלחמת־העול ם הראשונ ה הי ו השופטי ם האזרחיי ם בבית־הדי ן המסחרי : 
הרמ ן רייך , שמוא ל אופנ ר ויוס ף מילר , ובתקופ ה הבין־מלחמתי ת : מתתיה ו 
יעקובוביץ . הו א כיה ן ג ם כשופ ט אזרח י בבי ת הדי ן לסכסוכ י עבודה . 

ב . המיסו י 

ר ק מספ ר מצומצ ם ש ל סוחרי ם ניה ל ספר י חשבונות . לכ ן נקבע ו המיסי ם ע ל סמ ך 
הערכ ה ושומה , שבוצע ה ע״ י וע ד האוצר , ב ו ישב ו נציג י הסוחרים . נציג ם ש ל 
הסוחרי ם היהודי ם הי ה חיים־לו י טאפט , אח ד הסוחרי ם המכובדי ם בעיר , שנתמנ ה 
לתפקי ד הז ה ע״ י לשכ ת המסח ר והתעשיה . הי ה ל ו כשרו ן גדו ל לנאו ם ולשכנע . 
הו א לח ם בל י הר ף למע ן הערכ ה צודקת , וע ל יד י ז ה עז ר הרב ה לסוחרי ם היהודים . 
האוכלוסי ה סבל ה א ז מא ד מהיטל י מסי ם מופרזים . פקיד י השומ ה פאבלובסקי , ני ץ 
ולוסטי ג (האחרו ן הי ה ממוצ א יהודי) , למרו ת שהי ו אנשי ם ישרים , ל א יכל ו לעמו ד 
בפנ י לח ץ השלטו ן המרכז י לבצ ע מיסו י תקיף , וקר ה לכ ן ל א פע ם שנמסר ה ע ל 
מישה ו אינפורמצי ה מוטעי ת א ו הלשנה . או־א ז הי ה חיים־לו י טאפ ט האד ם הנכון , 
שנאב ק למע ן הצד ק ול א נת ן לגרו ם עול . זכויותי ו בפעול ה לטוב ת העי ר הי ו לכ ן 
גדולות . ג ם בעניני ם אחרי ם הו א עז ר לעניים , ע ד כמ ה שיד ו הית ה מגעת , בהשתדל ר 
יותי ו כ ל אימ ת שאח ד מה ם הסתב ך בסכסוכי ם ע ם השלטון . 

חיים־לו י טאפ ט נספ ה בשוא ה בשנ ת 1941 בלבו ב יח ד ע ם רו ב משפחתו . נשאר ו 
בחיי ם בנ ו לאופול ד הג ר בונצואלה ; בת ו לושיה , נשוא ה לרופ א ד״ ר רוטנבר ג 
וגרי ם בניו־יורק . 

ג . בנקי ם 

בשאיפ ה לפיתו ח המסח ר והתעשיה , פת ח "הבנ ק הארצ י למש ק ולכלכלה " אחר י 
מלחמת־העול ם הראשונ ה סני ף בעירנו , שניה ל ג ם כ ל עסק י קופ ת החסכו ן ש ל הנפ ה 
ודוביצה . מהסני ף הז ה נסתיי ע המסח ר היהוד י סיו ע ר ב לפנ י הקמ ת "הבנ ק העממ י 
היהודי" . 

פתיח ת סני ף "הבנ ק הארצ י למש ק ולכלכלה " איפשר ה לסוחרי ם להגדי ל א ת 
מחזור ם הכספי , דב ר שבמד ה רב ה גר ם להקמ ת מרכ ז מסחר י בודוביצה . 

כדוגמ ת ערי ם גדולות , הקי ם הבנ ק ועד ת ביקור ת אזרחית , שהית ה מוזמנ ת 
לישיבו ת ההנהל ה ש ל הבנ ק ובדק ה א ת השטרו ת וכ ן נחנ ה המלצו ת לאשראי . מצ ד 
הישו ב היהוד י השתת ף בהתייעצויו ת אל ה מתתיה ו יעקובוביץ . קהיל ת ודוביצ ה 


89 


לאח ר כמ ה שני ם חוס ל סני ף זה , אב ל בע ת הפירו ק הוסכ ם שקופ ת החסכו ן ש ל 

הנפ ה תמשי ך לתמו ך בפיתו ח המסח ר והתעשיה . 

* # * 

בודוביצ ה הי ה קיי ם משר ד רישו ם לידות . מנהל ו הראשו ן ("מטרקלפיהרר" ) 

הי ה רוזנט ל ואחרי ו במש ך שני ם רבו ת שמוא ל רייך , דמו ת פטריארכלית , מותיק י 
העיר , בע ל השכלה , אד ם הגו ן ומסורתי . קב ל תמי ד א ת הפוני ם אלי ו בסב ר פני ם 
יפות . נפט ר בשנ ת 1924 . 

בני ו ובנותי ו שבלט ו בחנוכ ם הטו ב עבר ו לגו ר בקרקוב , מקו ם ב ו רכש ו לה ם 
עמד ת כבו ד בחי י העיר . מה ם ד״ ר רישארד , רופ א ! ד״ ר מקסמיליאן , עו״ ד ! מלבינ ה 
(בדוס ) ומד ה (שפאץ ) נספ ו בשואה . בת ו פרנציסק ה (בראציובסקה ) ניהל ה ביח ד 
ע ם בעל ה בימ״ ס גדו ל ונוד ע לקונפקצי ה בקרקוב . ב ת ז ו הצליח ה להמל ט לא״ י 
ע ם משפחת ה 3 ימי ם לפנ י פרו ץ המלחמ ה וכא ן נפטר ה אחר י מספ ר שנים . 

ילדי ה יוס ף וגיזל ה (מארר ) גרי ם בני ו יור ק ואירנ ה (מזור ) בת״א . בנותי ו ש ל 
שמוא ל ריי ך גיז ה (מאירזון ) גר ה בת״ א ולול ה (אלזנר ) באוסטרליה , נכדת ו אניט ה 
(ב ת ש ל ■מד ה שפאץ ) מתגורר ת בת״א . 

אחר י מות ו ש ל שמוא ל ריי ך מיל א תפקי ד ז ה ע ד השוא ה שמוא ל גרייזמ ן בנ ו ש ל 
המו״ צ אלימל ך צב י הנזכ ר למעלה , ת״ ח מכוב ד ע ל הצבו ר ועוז ר לנצרכי ם בעצ ה 
ומעש . ע ל אח ת מפעולותי ו הנשגבו ת מסופ ר בפר ק הקהילה . 

הו א ואשת ו ובנ י משפחת ו נספ ו בשואה . 

מבי ן ותיק י העיר , י ש להזכי ר א ת יואכי ם קליינמן , סוחר , אד ם הגו ן ויש ר 
שהתיש ב בעי ר זמ ן קצ ר לאח ר הקמ ת הקהיל ה וייס ד משפח ה מסועפת , מצליח ה 
בעסקיה , שהשתתפ ה בפעולו ת למע ן תנוע ת המזרח י המקומית . הו א נפט ר בשנ ת 1940 
ואשת ו דינה , בשנ ת 1942 . 

בני ו שמואל , חיים , מש ה וארתור , בנותי ו אסת ר (שטראוס) , ברוני ה (בקר ) 
ומילכ ה ניספ ו בשואה . נשאר ו בחיי ם נכדיו , נת ן קליינמ ן ועד ה (ריבנר ) הגרי ם 
בקנדה , חנוך , שלמ ה והל ה (מנדלבאום ) הנמצאי ם בישראל . 

נת ן קליינמן , בע ל בי ת מסח ר גדו ל לקונפקצי ה בטורונטו , נדב ן ידו ע ומפורס ם 
בי ן יהדו ת קנדה , קש ר קשרי ם הדוקי ם ע ם ארגוננ ו ויוצא י עירנ ו בישראל . 

חתנ ו מרדכ י טלר , ג ם הו א מותיק י העיר , הי ה נעי ם הליכו ת ובע ל מידו ת טובות , 

עס ק בצרכ י ציבו ר ונמנ ה ע ל מכובד י העיר . נימפ ה ע ם אשת ו דוב ה בשואח . 

בדאג ה לצרכ י הצבו ר הצטיינ ח משפח ת חיי ם גרובנר , שהי ה שומ ר תור ה ומצוו ת 
וסוח ר ישר . בי ן הית ר הי ה פעי ל בחבר ת תלמו ד תורה . 

בנ ו מרדכ י (מרקוס ) הי ח פעי ל בתנוע ת "אגוד ת ישראל " ובני ו אליעז ר ויעק ב 
הי ו חבר י תנוע ת ה״מזרחי" . 

להל ן בהמש ך הדברי ם יסופ ר ע ל מסירות ם ש ל אשת ו חו ה ובת ו זושי ה למע ן אסיר י 
בי ת הסוה ר המחוז י בודוביצ ה וע ל מעש י הגבור ה ש ל בת ו השני ה רוזיה . 

כול ם ניספ ו בשואה . 

נשאר ו בחיי ם בנותיה ם גוסט ה (ויסמן) , אסת ר (רובין ) הגרו ת בת ל אבי ב ובנ ם 
יוס ף הג ר בפרי ז ודו ב ברמ ת השרון . 90 


קהיל ת ודוביצ ה 


כמ ו כ ן י ש להזכי ר א ת יונ ס גליקסמן , אד ם יש ר ויר א שמי ם שעס ק במסח ר עצי ם 
בסביב ת ומביצ ה בסקאבצ ה ולאח ר מכ ן במש ך שני ם רבו ת הי ה בע ל חנו ת לטקסטיל . 
חנו ת ז ו עמד ה בפרש ת דרכי ם ודרכ ה עבר ו יהודי ם רבי ם קשי־יו ם של א הי ה ביד ם 
אפיל ו סכו ם פעו ט להוצאו ת הדר ך — והוא , ע״ י הגש ת אש ל ונדב ת לב ו קיי ם א ת 
נפשם . נת ן ג ם הלואו ת גמיל ת חסד . 

בשנ ת 1932 עב ר לגו ר בודוביצה . ניספ ה ע ם רו ב משפחת ו בשואה . 
נשאר ו בחיי ם בני ו ליאופול ד המתגור ר בקנד ה ופייב ל וברנר ד הגרי ם במוש ב 
מיש ר ע״ י גדרה . 

ברנר ד גליקסמן , אד ם אדי ב ובע ל ל ב ח ם ורגי ש נוד ב לצדק ה בי ד רחבה . פר ק חמיש י 


בת י חינוך , זרמי ם ומפלגו ת 


א • החינו ך הכלל י בעירנ ו 


1 . בית־ספ ר עממ י 

בש ל מספר ם המוע ט ש ל התושבי ם היהודיי ם ל א הי ה קיי ם בעירנ ו בי ת ספ ר 
ממשלת י א ו פרט י מוכ ר מטע ם משר ד החינו ך הפולני , שב ו תה א שולט ת השפ ה 
העברי ת א ו האידית , א ו לפחו ת תיחשבנ ה כאח ד ממקצועו ת הלימו ד ש ל בית־הספר . 

ג ם הקהיל ה ל א הקימ ה בי ת ספ ר יהודי , למרו ת שלפ י התקנו ת הי ה החינו ך 
הדת י אח ד מתפקידי ה העיקריים . במש ך 60 שנו ת קיומ ה שילמ ה קופ ת הקהיל ה 
בקוש י א ת המשכנת א שלקח ה ע ל עצמ ה בע ת בניי ת בית־הכנס ת ובית־המרח ץ ול א 
הי ו ל ה אמצעי ם כספיי ם להקמ ת בית־ספ ר יהודי . 

מסיב ה ז ו הי ו הילדי ם מוכרחי ם לבק ר בבית־הספ ר העממ י הכללי , שסני ף אח ד 
של ו הי ה נמצ א בככ ר הראשי ת וסניפ ו השנ י ברחו ב מלינסקה . לבנו ת הי ה סני ף 
מיוח ד ברחו ב שנקביץ . יום־יום , לפנ י ואחר י הלימוד , הי ו התלמידי ם היהודיי ם 13 . תלמידו ת בי״ ס עממ י 
8011001 111131:7 :[( ! 01 118 ( 111 ? 

משמא ל שור ה ראשונ ה : לול ה צולמן , גני ה טיפנברונר , מני ה נבל , 

שור ה שני ה : לושק ה בלייברג , פרופ ׳ חיי ם רייטר , מני ה פצנבאום . 
. 61 ( 31 ^ [ .^ [ ,:נ 11116 :נ( 11016111 ׳ . ס , 201111311 .! 1 : 01¥ * 1 81 * 111 ; 16£1 במס•! ? 
. 311111 ( 6126111 ? ,• 61161 ? . 011 : 16301161 1116 ,§:נ 6 ג 61611 ., 1 :ז\ג 0 * 1 ^ 860011 


91 


92 


קהיל ת ודוביצ ה 


נאלצי ם לשמו ע בעמיד ה א ת התפל ה הנוצרי ת שהתפלל ו הילדי ם הפולני ם וכאש ר 
הגי ע השע ה ש ל לימו ד הקתכיז ם ע״ י הכומר , עזב ו א ת הכיתה . לתלמידי ם היהודי ם 
היתד . מוקדש ת שע ה אח ת בשבו ע ללימו ד הד ת היהודי ת ודברי־הימי ם ש ל 
הע ם היהודי . 

המור ה לד ת בביה״ ם העממ י ובגימנסיה . בשני ם הראשונו ת הי ה ד״ ר פרוס ט 
מברוד י שהיד . ל ו ג ם תוא ר רב . אח ר כ ך מיל א א ת מקומ ו במש ך שני ם רבו ת פרופ ׳ 
חיי ם רייט ר (היד . נהו ג לקרו א מור י גימנסי ה בש ם פרופ׳) , ובתקופד . האחרונ ה ג ם 
המור ה אלו ר (לזכר ו ש ל המורד . רייט ר מוקדש ת רשימ ה מיוחד ת להל ן בפר ק 
הדמויות) . 14 . משמא ל שור ה ראשונ ה : רוזי ה גרובנר , הנק ה וורצל , בושק ה (טאובד. ) גלבוקס , 

ברט ה וקסברג , מילר , פפ ה גמינדר , מני ה פרידגר ; 

שור ה שני ה : רוזי ה ליברפריינד , אלו ה שנצר , פרופ ' חיי ם רייטר , מני ה איינהורן , 

אסת ר בלייברג . 

, 2 * 61 נ 81 ^ 61 ^\ ■ . 6 , 30118 ז\ 1 כ 0611 . 6 , 261 * 111 ^ ■ . מ ,* 1161 ( 111 * 01 . 11 :^יס* ! : 81 * 61 ; 1 ^ 16 !מסמי ! 

.* 01 § 11 ) 16 * 1 י 1 ,* 1€1 ) 06111111 . ? ,*!©!!^י ! 

, 11 * £1111101 ,: 1161161 . 011 * 16301161 1116 ,• 825111061 . £ , 1 ) 61111 * £1 * 61 נ 1,161 . 11 :ז\ 01 * 1 1 ) 860011 

.§* 61 כ 61611 . £ 


2 . הגימנסי ה 

הבני ן החד ש ש ל הגימנסיד . בעירנ ו נבנ ה בשנ ת 1875 ברחו ב מיצקביץ . ע ד 
תקומ ת פולי ן היתד . למוס ד חינוכ י ז ה מגמ ה קלאסי ת בלבד , ע ם לימו ד השפ ה 
הלטיני ת ( 6 שעו ת בשבוע ) ויווני ת עתיק ה ( 4 שעו ת בשבוע) . במקבי ל לשפו ת 
העתיקות , הי ו דברי־ר.ימי ם העתיקי ם ור.תרבו ת הקלאסי ת המקצועו ת הראשיי ם 
בתכני ת הלימוד . בזמננו , כאש ר ח ל פיתו ח המדעי ם הטכניי ם באופ ן ריקורד י וה ם 
אפיל ו נכנס ו לשימו ש יום־יומ י בעול ם התעשי ה והרפואה , אי ן ספ ק שמגמ ה ז ו 
ל א הית ה מתקבל ת ע ל דע ת איש , אול ם באות ה תקופ ה היתר . הקניי ת המקצו ע 
שייכ ת לאוניברסיטד . ולבתי־ספ ר גבוד.י ם מיוחדים , בעו ד שע ל הגימנסיד . מוט ל היד . 
ר ק להבטי ח הקניי ת השכלר . כללי ת לחניכיר . בהיק ף רח ב ביותר . קהיל ת ודוביצ ה 


93 15 . משמא ל עומדו ת בשור ה הראשונ ה קרול ה שטורם , אנד ה גולדברג , אדל ה ציזנר , 

אנד ה קומר , קלר ה וולמוט , רבק ה קלפוס , ארנ ה קלפהולץ , 

יושבו ת בשור ה השני ה : אונגר , וקסברג , ברוני ה ורמוט , פרופ ׳ רייטר , רוזי ה פלדמן , 

קלר ה נסלרוט , אלויר ה וישיק . 

יושבו ת בשור ה השלישי ת : רבק ה בדר , גוסט ה הס , סל ה גוטר . 

,' 1111161 ^ ,• €121161 , 2 ' 61 נ 11 ) 001 , 11 ךע 1 ; 81 :^; 01 ־ 1 ; 81 ־ 61 11112 ) 81311 ; 1611 0111 * 1 * ¥ 

. 11012 נן 13 ^ , 8 ג 3111 ^ . 11 ,; 11 ן 01111 ^ע \ 

,־ 1161161 . €11 ־ 16301161 1116 ,; 1111 ר 1 ־ 61 ^\ ■ . 6 , 61:2 ( 81 ^ 61 ^^ ■ ,' 1111261 :^\ 0 ־ 1 1 > 860011 11112 ; 811 

.^ ¥1801111 \ ■ . £ , 01 * 68611 ^ ; , 11311 ז 1 ) 61 י ¥ . 11 

.: 011161 . 8 , 638 . € ,: 161 ) 63 . 11 :זמיס־ ! 1 ): 11111 81111112 


בכניס ה לגימנסיה , בחזית , בל ט קט ע מדבר י הוראציוס : 
(בתרגו ם חופשי ) 


דברי ם נשגבי ם מוצאי ם ח ן אצ ל אלים , 
מצוידי ם במידו ת טובו ת תכנס ו לטרקלינ ם 
ובידי ם נקיו ת 

תשאב ו בחופני ם מי ם זכי ם ממעינם . 


. 15 ־ 01 ק 511 1 ם 130€ ק 3 ) 3$ נ ) 
£0116 ^ 6$16 ז \ מזט ס 3 ־ 111 ? 
1$ ז 11 ק 11$ נ 11 מ 3 מ ז ז £ 
.מז 5113 > 3 1$ זמ £0 11£ מז 811 


קט ע ז ה מבט א א ת הלד־הרו ח באות ו זמן , א ת המחשבו ת וא ת זרמיהן . בהעבר ת 
המלי ם האל ו לפרוז ה התכוו ן המשור ר להדגיש , שהמד ע מיוע ד ר ק לאנשי ם שאינ ם 
רודפי־בצ ע ושאיפותיה ם קדושו ת לאידיאלי ם ולתורה . 

ואמנ ם כ ך ג ם הי ו המורי ם : ענוי ם ובעל י אספירציו ת חיי ם צנועו ת למדי . ה ם ל א 
רדפ ו אחר י מותרו ת ותענוגו ת והתמכר ו ביות ר ללימו ד ולעיצו ב האופ י ש ל תלמידיהם . 


94 


קהיל ת ודוביצ ה 


המחנכי ם ספג ו לתוכ ם א ת עקרונו ת הליברליז ם ש ל ממשל ת אוסטרי ה והי ו ידידי ם 
אמיתיי ם ש ל הנוע ר כולו . ה ם ל א סבל ו אנטישמיו ת ואפלי ה גזעית . מהספרו ת 
הקלאסי ת ומהרינסנ ס שאב ו תרבו ת גדול ה וכבו ד לערכי ם אנושיי ם ולחופ ש הפרט . 
ביהו ד הפילולוגי ם לשפו ת עתיקו ת הצטיינ ו בהופע ה יפ ה ובאצילו ת הרו ח והביטוי . 
המור ה לגיאוגרפיה , הנרי ך פוגל , הי ה ידי ד נאמ ן ש ל הנוער . לעתי ם קרובו ת ער ך 
טיולי ם מדעיי ם ע ם התלמידי ם והשתד ל להרחי ב א ת ידיעותיה ם ע״ י ויכוחי ם עניניים . 16 . קור ס בי ת ספ ר למסח ר 

מימי ן שור ה ראשונ ה : סל ה גוטר , סל ה בדר , מל ה גייגר , ברוני ה וורצל , אסת ר גרובנר , 

הל ה פרידיגר , רוזי ה הס , רבק ה נייגר , /—/ , לול ה הולצמן , 

שור ה שני ה : מני ה איינהורן , חו ה ריבנר , שר ה אורבך , אדל ה ציזנר , אירנ ה וישיק , 
איטק ה גוטגלס , מני ה נבל , /—/ , /—/ , נט ה רובינפלד , גוסט ה אופנר , /—/ , 

שור ה שלישי ת : סל ה ציזנר , /—/ , המורים , 

שור ה רביעי ת : מלכ ה קלוגר , נסלרוט , ליפקה , קלפ ה ולץ , זושי ה וינר . 

00111 8611001 0131 ־ 6011111161 1116 0£ 86 ־ 

1 ,־ 11111161 ־ 01 . 6 , 261 ־ ¥111 ^ . 6 ,־ 61 ^ 061 . 1 / ג ,־ 161 ) 63 . 8 ,־ 011161 . 8 :^?\\־ 0 ־ 1 81 ־ 111 111 § 1 ־ 1 0111 ־ 1 י 

/ ־ 61 § 61 ^ 1 . 11 , 1138 . 11 ,• 61 § 11 ) 16 ־ 1 י 1 . מ 11012111311 .> ! , / . 

866011(1 11861111 ^ ^ . 1 ,־ 0121161 , 113611 ־ 111 . 8 ,־ 1111111161 . 11 , 11 ־ £1111101 . 1 \ [ ;ז\ג 0 ־ (;, 

1. 0111§138, . / — / , / — / ,־ 011161 . ס , 1 ) 111£61 נ 11111 .^ 1 , / — / , / — / , 31161 ^ 1 .^ נ 

/ ,־ 0121161 . 8 :^ 01 ־ 1 1 )־ 11111 ׳ 8 ־ 16361161 1116 , / . 

£0111 ז\\ 0 ־ 1 111 ־ : X1^1§6^ ־ ¥161161 \ ' . 2 , 131111012 ^ 1 . 11 , 01 ־ 68611 ^ [ ,־ . 


ע ד למלהמת־העול ם הראשונ ה הית ה רמ ת המד ע בגימנסי ה גבוה ה מאוד . תלמידי ם 
חלשי ם סיימ ו חו ק לימודיה ם ב־ 6 כיתו ת בלב ד ולאח ר מכ ן הי ו נרשמי ם בעיק ר 
במחלק ת הרוקחו ת ש ל האוניברסיטה , שלמטר ה ז ו ל א הית ה דרוש ה תעודת־בגרות . 
(מכא ן ההער ה הנפוצ ה באוסטרי ה ע ל רמ ת האינטליגנצי ה ש ל הרוקחים) . 

"תעוד ת בגרות " ביטא ה במילוא ה א ת מובנ ה המלא . בוגר י גימנסי ה הצטיינ ו 
ברכו ש גדו ל ש ל ידיעות , בהופע ה חיצוני ת מרשימ ה ובכשרו ן מיוח ד לבט א א ת קהיל ת ודוביצ ה 


95 


הגיגיה ם בצור ה נהדרת . מה ם הפכ ו מדענים , אינטלקטואלים , אנש י צבו ר ונואמי ם 
דגולים . במיוח ד הי ו סיכויי ם גדולי ם במנגנו ן הממשל ה האוסטרי ת ובהיי ם הפרל - 
מנטריי ם והצבוריי ם ליודע י די ן ולנואמי ם כשרוניים . 

התלמידי ם שהתגבר ו ע ל כ ל מכשול י בחינו ת הבגרו ת ועבר ו אות ן בהצלחה , זרק ו 
מעליה ם למחר ת הבחינ ה האחרונ ה בעל־פ ה א ת המדי ם המקושטי ם בארבע ה פסי ם 
מזהבי ם ע ל כתפיה ם ולבש ו בגדי ם אזרחיים . ע ם תעודו ת הבגרו ת בי ד הי ו צועדי ם 
דר ך הככ ר הראשי ת לכוו ן רחו ב "שליש י במאי " כשתזמור ת הגימנסי ה עובר ת 
לפניה ם ומשמיע ה מנגינו ת סטודנטיו ת עליזות . 

חניכ י הגימנסי ה היהודי ם התפרסמ ו בכ ל רחב י הארץ . מה ם הי ו ד״ ר ארתו ר 
גלזנר , עור ך די ן ידו ע בקרקוב , מחב ר פרסומי ם חוקיים ! ד״ ר הוג ו גרוס , מציונ י 
וינ ה הדגולי ם! ־ ד״ ר אדמונ ד גרוס , אלוף־משנה , מנה ל ראש י ש ל קופת־חולי ם כללי ת 
בזאקופנה ! ד״ ר זיגמונ ט גליקסמן , חב ר הסיי ם השלזי ! ד״ ר ויקטו ר הופרט , פקי ד 
בכי ר במשר ד האוצ ר בוינ ה ואח ר כ ך בוורשה ! אברה ם זילברשיץ , פדגו ג מפורס ם 
בלבו ב ! ד״ ר מקסמיליא ן רוזה , פרופ ׳ קתידר ה לפסיכיטרי ה באוניברסיט ה בוילנ ה ! 
ד״ ר רוף , מנה ל ביה״ ח בוינה , ועוד . 

בשני ם הראשונו ת ש ל קיו ם הקהילה , כאש ר רוב ם ש ל היהודי ם הי ו "מתקדמים" , 

הי ה האחו ז ש ל הנוע ר היהוד י בגימנסי ה מתאי ם יחסי ת למספ ר הכלל י ש ל האוכלוסי ה 
ובתקופו ת מסוימו ת א ף על ה עליו . היהודי ם ה״מתקדמים" , שהי ו מושפעי ם מרו ח 
ה״השכלה " וקיימ ו למעש ה א ת הפתג ם "הי ה יהוד י באהלי ך ואד ם בצאתך" , ידע ו 
להשתל ב יפ ה בסדר י הגימנסי ה ושלח ו בחפ ץ ל ב לש ם א ת ילדיהם . 

א ך המצ ב הז ה השתנ ה לחלוטי ן ע ם גידו ל ילדיה ם ש ל ההורי ם החרדי ם שהתיישב ו 
בעי ר בסו ף המא ה ה־ 19 . למרו ת שאחו ז היהודי ם בודוביצ ה ובערי ם אחרו ת ש ל המחו ז 
גדל , יר ד אחו ז היהודי ם בגימנסיה . הסיב ה העיקרי ת היתר . ההכר ח להשתת ף בלימודי ם 
ג ם בשבתו ת ובחגים . כאש ר התקיימ ו בשבתו ת ובחגי ם שיעורי ם בכתב , א י אפש ר 
הי ה לתלמידי ם יהודי ם להמנ ע מכתיבה , ולז ה ל א רצ ו ההורי ם בשו ם אופ ן להסכי ם 
בעו ד שהלימו ד הפרט י בתו ר אקסטרניס ט הי ה קש ה ויקר . הצטרפ ה עו ד סיב ה אחת , 
בעל ת אספק ט דתי : מד ע הטב ע ע ם תיאוריי ת בריא ת העול ם ש ל קאנ ט ולאפלא ס 
פתח ה בפנ י התלמידי ם אופקי־מחשב ה חדשים , דב ר שלפ י דע ת ההורי ם הי ה עלו ל 
להבי א א ת בניה ם לאינדיפרנטיז ם דת י ואול י א ף לאתאיזם . 

ד״ ר איזידו ר דניאל , יו״ ר הקהילה , בע ל רמ ה תרבותי ת גבוהח , שחז ה מרא ש א ת 
התקופ ה החדש ה המתקרב ת שב ה יפת ח המד ע הטכנ י אפשרויו ת למקצעו ת חדשי ם 
בשט ח הטכניקח , דב ר שישחר ר במקצ ת א ת מעמס ת המסח ר היהודי , השתד ל לשכנ ע 
א ת היהודי ם המקומיי ם שעתיד ו ש ל הדו ר הגד ל נמצ א במד ע החילונ י וקר א לכול ם 
לשלו ח א ת הילדי ם לגימנסיה , שהית ח פתוח ה לעניים ! שכ ר הלימו ד הי ה 60 — 30 
כתרי ם לשנ ה והתלמידי ם המצטייני ם הי ו משוחררי ם כלי ל מהתשלו ם הזה . אב ל 
קול ו הי ה כקו ל קור א במדבר . העירנו ת וההשפע ה הדתי ת הלכ ה וגדלה , ולמרו ת שבי ן 
חנוע ר ל א חי ו חסרי ם בעל י כשרון , וחגימנסי ה הית ה במקום , ל א שלח ו היהודי ם 
החרדי ם א ת בניה ם לבי״ ס תיכונ י זה . 

במצ ב האמו ר חל ו שינויי ם אחר י 1918 . בהשפע ת המלחמ ה נחלש ה הקנאו ת 
הדתי ת והאפשרויו ת לחסתד ר במסח ר פחת ו עו ד יותר . ר ק א ז התחי ל חל ק מ ן 96 


קהיל ת ודוביצ ה 


האוכלוסי ה הדתי ת לשלו ח א ת הבני ם לגימנסי ה והאחו ז ש ל הנוע ר היהוד י בלימודי ־ 
תיכו ן ובאוניברסיט ה על ה שוב . 

חלומ ו ש ל ד״ ר איזידו ר דניא ל התגשם , איפוא . אב ל הוא , כחני ך ש ל תקופ ה 
ליברלית , ידי ד נאמ ן ש ל הפולני ם וחב ר תנוע ה לאומני ת פולני ת קיצוני ת בש ם 
"סוקול" , ל א הי ה מסוג ל לחזו ת מרא ש שכאש ר הנוע ר הדת י יעזו ב א ת ההשקפו ת 
החרדיו ת ויתחי ל לזרו ם ללימודי ם חילוניים , בדיו ק א ז יונהג ו הגבלו ת באוניברסיטאו ת 
הפולניו ת וייכנ ס לתוקפ ו ה״נומרוס־קלאוזוס " ליהודי ם בפקולט ה לרפוא ה ובפוליטב ־ 
ניקה , בעו ד שללימודי ם בפקולט ה למדע י רו ח ל א תהי ה לצעירי ם כ ל התענינות , שכ ן 
אחר י שנו ת עמ ל בלימו ד הר י בע ת השתדלויותיה ם להשי ג משר ה ממשלתי ת בודא י 
יתקל ו ב״נומרו ס נולוס " ליהודי ם לפ י שתארנ ו לעיל , בפר ק החיי ם הכלכליים . נות ר 
ליהודי ם ר ק לימו ד החוק , וזא ת בל י תקו ה כלשה י לעתיד . כ י בשט ח זד . היתד . ר ק 
דר ך אח ת פתוח ה לפניד. ם — משר ד עורכי־דין , שד.יד . מל א ע ד אפ ס מקו ם וענ י 
באמצעים . 

כדוגמ ה לר.גבלו ת באוניברסיט ה אנ ו מזכירי ם מקרר . שאיר ע בשנ ת 1922 , כאש ר 
בוג ר הגימנסיד . הרמ ן רייטר , תלמי ד מוכש ר מאד , עש ה א ת כ ל המאמצי ם כד י 
להכנ ס לפקולט ה לרפואה , מאח ר וד.יתד . ל ו נטי ה כל־כ ך גדולד . למד ע ז ה ע ד שעו ד 
בלמד ו בכית ה הששי ת ש ל הגימנסי ה קנ ה מיקרוסקו פ ופרפאראטי ם ש ל עצמו ת 
וע ד שר.גי ע תור ו לעמו ד לבחינות־בגרו ת למ ד א ת תור ת האנטומי ה ש ל גו ף האד ם 
בחריצו ת רבד. , במדד . כז ו שהיר . יכו ל להתחרו ת בידיעותי ו ע ם בוגר י רפואד . ותיקים . 
בימי ם הה ם ל א התקיימ ו בכל ל בחינות־כניס ה לפקולט ה לרפוא ה באוניברסיט ה 
היאגילונית . חברי ו הנוצריי ם נתקבל ו כול ם ור ק בקשת ו ש ל רייט ר נדחתה , למרו ת 
שהי ה בנ ו ש ל פקי ד ממשלת י ומכ ה זד . היתד . ל ו זכות־עדיפות . וא ם כ ך על ה לו , 
אי ך היד . מסוג ל בנ ו ש ל סוח ר לחלו ם להתקב ל לאוניברסיטה . ר ק במקר ה יוצ א מ ן 
הכל ל וע״ י פרוטקציו ת גדולו ת הצלי ח לפעמי ם ג ם יהוד י לד.תקב ל לפקולט ה הרפואית . 

הנוע ר היהוד י נאל ץ היה , איפוא , לנסו ע ללימודי ם בחו״ ל ואחר־כ ך הי ה עלי ו 
להיאב ק במש ך שני ם ע ם נוסטריפיקצי ה ש ל הדיפלום . כ ך הגיע ו למקצו ע הרפוא ה 
חל ק ש ל רופא י ודוביצ ה הנזכרי ם לעיל . 

מוב ן שפרספקטיבו ת כאל ו ל א עוד ח א ת הנוע ר לד.משי ך לימודיו . בתנאי ם 
כאלד . הו א נדח ף לחפ ש לעצמ ו דרכי ם חדשו ת בחיים , דד.יינ ו ע״ י פעולו ת התנוע ה 
החלוצי ת וד.כשרר . מקצועית , במטר ה לעזו ב א ת פולני ה לצמיתו ת ולעלו ת ארצה . 

ר ק בשני ם האחרונו ת לפנ י המלחמד . השתנ ה במקצ ת המצ ב לטוב ת ד.יר.ודים . 
לפקולטד . הרפואי ת בקרקו ב נתקבל ו שנ י בני ם ש ל משפח ת טאפט , בנ ו ש ל אליה ו 
פישגרונד , מזכי ר הקהילד . ובנ ו ש ל רופ א שיני ם מק ס גולדברגר . מד . עלו ב הי ה 
האחו ז הז ה ביח ס למספ ר כל ל הבוגרי ם היהודים . 


ב • החינו ך הדת י 

1 . ישיבו ת 

לפנ י מלחמת־העול ם הראשונ ה התקיי ם בודוביצ ה לימו ד הגמר א לתלמידי ם 
מתקדמי ם באור ח בלת י מאורגן , א ם בבית־ד.מדר ש וא ם אצ ל הדייני ם רב י שמעו ן קהיל ת ודוביצ ה 


97 


גלבוואק ם ורב י מש ל מילר . בשני ם שבי ן שת י מלחמו ת העולם , הודו ת לזר ם המתמי ד 
ש ל מתיישבי ם חסידים , הפ ך לימו ד הגמר א לחזו ן נפר ץ שבעקבותי ו הוקמ ו בעירנ ו 
שת י ישיבות . 

הישיב ה הראשונה , ישיב ת "ע ץ חיים" , נוסד ה ע ל יד י חסיד י בובו ב בבית־המדר ש 
העירונ י ומנת ה כ־ 30 — 40 בחורים , שבחלק ם הי ו מעיירו ת אחרות . א ת השיעורי ם 
בישיב ה ז ו השמיע ו ר ׳ אליש ע אורבך , ר ׳ אברה ם וינ ר וג ם מלמדי ם נוספי ם שהובא ו 
ממישלניץ . 

בכלכלת ם והלנת ם ש ל תלמיד י הישיב ה הזרי ם טיפל ה חבר ת "תומכ י אורייתא " 
בראשו ת שלמר . ברונר , ישרא ל שלמ ה לנג ר ויעק ב ציזנר . חבר ה ז ו היתד . דואג ת ג ם 
להוצאו ת הנסיע ה ש ל התלמידי ם לבובוב , שבחגי ם נהג ו לעלו ת א ל הרב י 
לד.סתופ ף בצלו . 

לעתי ם מזומנו ת היר . הרב י בן־ציו ן הלברשט ם שול ח א ת אח ד מבחירי־תלמידי ו 
לנדוביצ ה לבק ר בישיבר. . 

ראו י לתא ר א ת דמות ו ש ל אח ד התלמידים , 

שלמד . ברונר , בנ ו ש ל יוס ף ברונר , הו א נול ד 
1 בשנ ת 1907 . בנ י משפחת ו קבל ו כול ם חינו ך 

מודרנ י וד.י ו פעילי ם בתנוע ה הציונית . אביו , 

שהי ה חסי ד נלה ב בחצ ר בובוב , רצ ה בכ ל לב ו 
לר.משי ד במסור ת החסידו ת וד.שפי ע ע ל שלמד . 

שיוות ר ע ל לימודי ו בגימנסי ה בקרקו ב ויס ע 
לבובו ב ללמו ד בישיב ת הרבי . ש ם הצטיי ן שלמ ה 
בלימודיו , היר . מאור. ב ע ל חברי ו ויד ע לכבו ש א ת 
הנוע ר לרעיו ן החסידי . בש ל מרצ ו והכשרת ו 
■ , לעבודו ת ארגוניו ת הופק ד ע״ י החצ ר לעריכ ת 

עצרות , קבלו ת פני ם וכר . (בתקופו ת מסוימו ת 
• 81-01161 8310111011 היד . הי ד הימני ת ש ל הרבי) . ע ד היו ם זוכרי ם 

אות ו חסיד י בובו ב בש ם שלמד . מודוביץ . 

ע ם שוב ו לעירנ ו פע ל רבו ת למע ן הישיבר . הודוביצאית , בפר ט ע״ י התרמה . 

בע ת המלחמ ה ניספ ו שנ י ילדי ו ור.ו א עצמ ו נפט ר מאפיס ת כוחו ת במחנ ה רכו ז 
מאטר.ויז ן ימי ם מספ ר לאח ר כניס ת הצב א האמריקאי . 

הישיבר . השניה , "כת ר תורד." , נוסדד . ע ל יד י הרב י מרדומס ק האדמו״ ר רב י 
חנוך־שלמ ה רבינובי ץ זצ״ ל בבי ת התפל ה ש ל משפח ת יונגוויר ט ומנתר . כ־ 15 — 18 
תלמידים . כר״ מ בישיבר . שימ ש רב י מרדכ י רומלט , אחי ו ש ל הדיי ן רב י אברר. ם 
צב י רומל ט יו״ ר בית־הדין . 

חותנ ו ש ל הרב י מרדומסק , התלמיד־חכ ם המפורס ם רב י משה׳ל ה — הר ב מש ח דו ד 
רבינוביץ , היר . ב א לעתי ם מזומנו ת לבק ר בישיב ה ולבחו ן א ת התלמידים . 

בענינ י הכלכל ה טיפ ל יוס ף שלר . כ ל הכס ף להוצאו ת הישיב ה היר . נית ן ע״ י 
הרב י מרדומסק . הו א הי ה אדמו״ ר מיוח ד במינו . א ת מקו ם מושב ו קב ע בסוסנוביץ , 
וש ם קיב ל א ת חסידיו . הו א ל א קיב ל מח ם שו ם "פדיון " ולעומ ת זא ת תמ ך בעניים , 


98 


קהיל ת ודוביצ ה 


וג ם לחסידי ו שנמצא ו במצוק ה עז ר בהלואות ! בכספי ם של ו יס ד וניה ל א ת הישיב ה 
המפורסמ ת בסוסנוביץ , שהכיל ה 400 תלמירי ם ויות ר והיתד . מנוהל ת ע״ י חתנ ו רב י 
משה׳ל ה הנ״ל . 

הרב י צב ר רכו ש גדו ל ע״ י מסח ר במניו ת ובניי ת בתים . חל ק מהכנסותי ו היר . 
מקדי ש להחזק ת ישיבותי ו בכ ל רחב י פולי ן ולעזר ת חסידיו . ג ם חסידי ו סוחר י ודוביצ ה 
נהנ ו מאשרא י זד. . 

בזמ ן המלחמר . נאל ץ הרב י לר.םתת ר בוורשה , משו ם שהי ה אח ד מהראשוני ם 
ברשימ ת ההשמד ה ש ל הנאצים . בשנ ת 1942 גיל ו אות ו הנאצי ם בוורש ה ורצחור. ו 
ביריו ת בחצ ר ביתו . ה ׳ ינקו ם רמו . 

2 . ה"ח דר " 

בגל ל מחסו ר בבית־ספ ר יהוד י צבור י הי ה כ ל החינו ך הדת י ש ל הילדי ם נתו ן 
ביד י מלמדי ם פרטיי ם מ ן ה״חדר" . ש ם הי ו הילדי ם רוכשי ם השכלר . תורני ת למ ן גי ל 
הדרדקו ת וע ד שידע ו ללמו ד בעצמ ם פר ק גמרא . לאח ר גמ ר הלמודי ם ב״חדר " הי ה 
חל ק מד. ם ממשי ך ללמו ד גמר א ופוסקי ם ביסודיו ת בישיבה . 

שיט ת הלימודי ם הנהוגר . ב״חדר " היתר . שיט ת המסור ת ש ל הדורו ת הקודמים , 
שדאגד . לד.שרי ש בנפ ש היל ד הר ך רו ח ש ל תור ה ומצוו ת ול א שמד . א ת הדג ש ע ל 
ידיע ה מושלמ ת בשפר . העברי ת ודקדוקה , לימו ד דבר י ימ י עמנ ו ולימודי ם כלליים . 
ב״חדר " הסתפק ו בכ ך שד.חני ך יצויי ד בידיעו ת יסודיו ת בחמש ה חומש י תורד . וחמ ש 
המגילו ת ופ ה וש ם ג ם בכמ ה פרקי ם בודדי ם מנ״ך . כאש ר היל ד הגי ע לגי ל מבוג ר 
יות ר הי ה המורד . מקדי ש כמע ט א ת כ ל הזמ ן ללמד ו גמרא . 

שיט ה זו , שד.זניחד . א ת הנ״ך , נראי ת לנ ו כיו ם אול י מוזר ה במקצת . ברם , 
כשישבנ ו בגלו ת אפש ר היד . למצו א ל ה הצדקה , כיו ן שליכו ד ד.יד.ודי ם ושמירת ם 
כע ם הי ה מותנ ה בשמיר ת מצוו ת הדת . מא ז יצא ו היהודי ם לגול ה יצר ו חכמינ ו א ת 
התלמו ד ואוצ ר ספר י קוד ש אחרים , כול ל השלח ן ערוך , שבד. ם י ש כ ל הדרו ש 
לשמיר ת הד ת ולקיו ם המצוו ת המעשיו ת ומשו ם כ ך בגלו ת שמ ו א ת הדג ש בלימו ד 
חמשד . חומש י התורד . וגמר א בלבד . 

ג ם עובד ת היותנ ו מיעו ט אטריטוריאל י מיוח ד במינ ו ל א עורר ה בנ ו התענינו ת 
יתיר ה לטפ ח א ת מד ע ההיסטורי ה שלנ ו בכ ל שיכבו ת העם , וביחו ד בקר ב החוגי ם 
הדתיים . כאן , בישראל , אנ ו שואפי ם להרחי ב א ת החינו ך והתחושד . הלאומי ת ש ל 
הנוע ר לאו ר ד.ד.שגי ם הפוליטיי ם וד.צבאי ם בתקופ ת הנביאי ם הראשוני ם ובתקופ ת 
המלכי ם ש ל בית־ראשו ן ובית־שני , כד י לעור ר אות ו להתנדבו ת ולגבורד . למע ן ארצו . 
שאיפו ת כאלד . ל א יכל ו להיו ת קיימו ת בגולד. . 

היל ד ר.יר.וד י הרגי ל התחי ל לבק ר ב״חדר " בגי ל שלו ש ולמ ד ב ו במש ך כ ל היו ם 
ע ם הפסק ה קלה . המלמדי ם עש ו מלאכת ם באמונה , ע ל א ף שלחמ ם היד . דל . 
התינוקות־של־בית־רב ן הי ו מתייחסי ם א ל ה״מלמד " בדרך־אר ץ רבה . המשמע ת 
היתר . רציני ת וא ם לפעמי ם היר . צור ך לר.ענישם , היר . ה״מלמד " עושר . זא ת מתו ך 
מילו י חובר . חינוכי ת ול א קר ה פע ם שאב א יבו א בטענו ת א ל הרב י ע ל מעש ה כזר. . 

בתקופר . הראשונ ה הי ו המלמדי ם כדלקמ ן : 

רב י שמעו ן גלבוואקס , קהיל ת ודוביצ ה 


99 


רב י זלי ג מיל ה 
" שלו ם רוקח , 

" מנד ל שטרן , 

ובתקופ ה האחרונה : 

רב י לייבי ש אלסטר , 

" מש ה ורמוט , 

" פרלמן , 

" נת ן אהר ן רדנר , 

" אייזי ק רוזנפלד . 

הי ו ג ם מורות : גב ׳ אלסטר , גב ׳ זילברשי ץ וגב ׳ רוקח . 

מבי ן המורי ם המודרניי ם י ש להזכי ר א ת גב ׳ הניר . גרו ס ופנח ס וולקן . 

יה א זכר ם ברוך . 

3 . בי ת ד . ספ ר "בית־יעקב " 

מבל י שתינק ט יזמר . כלשד. י מטע ם הקהילד. , אורג ן בשנ ת 1934 ע״ י קומ ץ הורי ם 
וע ד מיוח ד שד.קי ם בי״ ס דת י לבנות , במטר ה להשלי ם א ת החינו ך ש ל בי ת הספ ר 
הכלל י ע״ י לימו ד יד.דו ת ודברי־ימ י עמנו . היד . זד . סני ף ש ל רש ת בת י הספ ר לבנו ת 
"בי ת יעקב" , שנוסד ו א ז בכ ל רחב י פולי ן ביזמ ת הגב ׳ שר ה שניר ר ע״ה . בי״ ס ז ה 
היד , במלו ן ה ס ברחו ב שנקביץ . 

ב״בית־יעקב ״ בעירנ ו הי ו שת י כתו ת ע ם 40 בנוח . נשאר ו בזכרוננ ו המורו ת 
היר , שטי ל (רייך ) וצירלר , נייגרשל . 

ע ל צירל ה נייגרשל , שהצילד , במחנ ה רכו ז באושבי ץ א ת תלמידת ה חנ ה ביננשטוק , 
מסופ ר במקו ם אח ר בספ ר זה . 

המורו ת הי ו מארגנו ת לפרקי ם הצגו ת ביידיש , בשחקניו ת השתתפ ו בר, ן הבנו ת 
המבוגרו ת וד,ד,צגו ת משכ ו קה ל רב . ע ל הבמ ה הצטיינ ו במיוח ד מניד , בדר , שיינד ל 
הירשפרונג , סל ה קורץ , פרניד , רייפ ר והניד , שרפר . 

4 . גנ י ילדי ם 

לי ד בי ת ספ ר ״בית־יעקב ״ הי ה קיי ם ג ן לילדי ם מגי ל 4 — 3 . עו ד ג ן ילדי ם הי ה 
בבי ת הופמ ן (ברחו ב "שליש י למאי") , שב ו ביקר ו ילדי ם יהודי ם מכ ל החוגים . 
ד,נד,ל ת הג ן היתד , ביד י ד״ ר מלגוזטד , דניא ל והמזכירד , הית ה העלמ ה אוסטר . 
בג ן ז ה חונכ ו הילדי ם ברו ח לאומית , ע״ י לימו ד שירי ם עבריי ם ועברי ת למתחילים . 
ג ן ז ה היד , פופולר י מא ד בחוגי ם רחבים . 

בשני ם האחרונו ת אורגנ ה ע״ י הגברו ת ד״ ר דניא ל והעלמ ה אוסט ר קייטנ ה 
ע ל ה ר דזבונק . הילדי ם ביל ו ש ם כ 4 — 3 שבועו ת בבי״ ס עממ י שנשכ ר למטר ה ז ו 
ע ל הגבעה . 

פעמי ם מספ ר בשנה , בייחו ד לפנ י פורי ם וחנוכה , הית ה נשיא ת הארגו ן לעזר ת 
יתומים , הגב ׳ ד״ ר דניאל , עורכ ת הצגו ת לילדים , שהכנסוהיד, ן הי ו קוד ש למע ן 
היתומים . הד,צגו ת אורגנ ו ע״ י הגב ׳ אוסט ר בשיתו ף פעול ה ע ם הור י הילדי ם ש ל הגן . 100 


קהיל ת ודוביצ ה 


ההצגו ת נערכ ו באול ם "יאגלונקה " בבכ ר הראשית , ובשני ם האחרונו ת בבי ת 
הע ם היהודי . 16 א׳ . ילד י בי ת הספ ר "בי ת יעקב " 

מימין , שור ה ראשונ ה : שינד ל הירשפרונג , /—/ , לאל ה פרופר , 

שור ה שני ה : רוזי ה בליץ , הנק ה טיברגר , פייק ה לוסטגרטן , הנק ה בורטא , אסת ר הולנדר , 
ינט ה לוסטגרטן , פרנקל , /—/ , רח ל שיכטר , סל ה קורץ , הנק ה ביננשטוק , נכד ה גלבוקס , 

רוזי ה פישר , דוב ה קאופמן , 

שור ה שלישי ת : רו ת וייס , ארנ ה לפלהולץ , מני ה ציזנר , סל ה ליטנר , הנק ה נירנברג , 
נושי ה רייך , המור ה חי ה שטי ל (רייד) , הנק ה רייפר , ביננשטוק , קוק ה רומלט , זיס ה פרנקל , 

הנק ה שרפר , לנגר , מני ה בדר , רוזי ה ליטנר , 

שור ה רביעי ת : רוזי ה סמט , /—/ , רח ל הברמן , ליפמנוביץ , ברונ ר /—/ , גני ה טיברגר . 
איטק ה גולדשטיין , פפ ה הולנדר , קאופמן , נכד ה ברגר , שיין , גוסצי ה בורטא , אל ה פרנקל . 
שור ה חמישי ת : /— / וינר , /—/ , הירשפרונג , רבק ה שרפר , טוני ה וול ף /—/ , /—/ , 
/—/ , /—/ , רוזי ה שטראוס , יל ד לאימו ץ במשפ ' וסרטייל , פישר , /—/ , /—/ , 

שור ה שישי ת : קאופמן , פשק ה ברונר , בל ה שיכטר , גולדברגר , צשי ה וכסמן , רבק ה לנגר , 

/-/ , /-/ , /-/ , שיין , וכסמן . 

8611001 נ 01 ;? £11 ^ 6611 1116 0£ 118 ( 111 ? 

.* 61 ( 01 * 1 ? . 6 , / / ,§ 1111 ־ 1 נן 11 - 8 מ . 8 : ז \ 1-01 81 * 111 111 § 1-1 1 - 0111 ? 

,: 161 ) 601611 . 6 , 6111:13 . 6 , 31-1611 § 1181 ו 1 . ? ,: 61 §- 61 כן 116 ׳ . 6 , 61112 . 11 :^ 1:01 1 ) 866011 

8 י 36118 ^\'נ 0611 ,^ 611161181061 . 6 , 6111:2 . 8 ,* 86111611161 . 6 , / / , 61 ;) 1:6111 ? , 1611 * 111181231 . 1 , 

. 63111111311 . 6 ,: 1861161 ? . 6 ,: 1311211161 ) 1 ) 11 ^* 21 
, 661611 . 0 , 2 * 61 ( 6111 * 6111 . 6 ,* 6111161 . 8 ,* 0121161 , 616111012 ״ 1 . ? , 618 ^ \ . 6 : 01¥ * 1 ^* 11111 ׳ 
, 61 ^ 1:6111 ? . 2 , 611111611 . 6 ,^ 611161181061 ,* 661161 . 6 ,( 661611 ) 81161 . 011 * 16361161 1116 

.* 6111161 . 6 ,* 161 ) 63 ,* 6311261 . 8 ,* 161 * 861131 . מ 

־ 116 . 0 , / — / ,* 01161 * 61 , 162 ^ 131101 ^( 611 , 111311 * 61 ( 631 . 6 , / — / , 8311161 . 6 :^\ 0 * 1 111 * 0111 ? 
, 86116111 ,* 1311211161 ) 1 ) 311 * 21 8 ׳* 261 * 661 , 63111111311 ,* 161 ) 601611 . ? , 1816111 ) 01 ^ ) . 1 ,: 261 * 61 ( 1 

. 61 ^ 6111 * 1 ? . £ , 6111:13 . ס 

, / / , 011 ^ ' . 1 ׳ ,* 161 * 861131 . 6 , 11112 * 1 ( 81 * 611 , / / , / / ,: 161161 ^ ^ , / / :^^^* 0 * 1 11111 ? 

. / — / , / — / ,* 1861161 ? , 1 ) 61111 1 ) 16 ( 101 ) 3 8 י 1611 * ¥3861 \ ■ , 3118 * 811 . 6 , / — / , / — / , / — / 

81X111 1*0\^: 63111111311, ?. 61*01161*, 6. 86111611161*, (^01(11)61:261', 0. ^^36118111311, 

6. 1.311261*, / — /, / — /, / — /, 86116111, ■\¥36118111311. 
קהיל ת ודוביצ ה 


101 17 . קיטנ ת גן־ילדי ם בכפ ר גוז ז בשנ ת 1934 בער ך 
ע ל הנדנד ה עומ ד נסלרוט , יושב ת רוזי ה גלבוק ס 

מימי ן עומדי ם ; סימ ה ויינלז , חי ה זרנובסקה , מטילד ה ויינל ז /—/ , בינק ה זלנפריינד , 
אל ה לופטגל ס /—/ , מרי ם לאובר , רווי ה ויינלז , זרנובסק ה צעירה , אחיו ת גוטר , שר ה לופטגלס , 
שובל , נסלרוט , /—/ , הש ק מלמן , רובינפלד , פרום ׳ חיי ם רייטר , קוב ה שפרינג ר 1 — 1 

מצ ד שמא ל יושבי ם : קלמ ן הולנדר , אברה ם וחיי ם ויינלז , 

מצ ד ימי ן יושבי ם : אחיו ת גליקסמן , /—/ . 

ג • התנוע ה החסידי ת בודוביצ ה 

חסיד י ודוביצ ה השתייכ ו לחצרו ת בובוב , בלזץ , זלושיץ , ורדומסק . אול ם הרו ב 
המכרי ע השתיי ך לבובוב . לאחרוני ם השתייכ ו משפחו ת מכובדות , כמ ו ברונ ה וינ ה 
לאנגר , מילר , ציזנ ר ואהר ן שנגוט , שעליה ם נמנ ה ג ם מיט ב הנוע ר החרדי , כמ ו 
אליש ע אורבך , שלמ ה ברונר , אברה ם וינ ר ועוד . 
ע ל החלוק ה הנ״ ל השפיע ו גורמי ם שונים , והם : 

א . ע ד שנ ת 1918 היח ה פולי ן מחולקת , כ ך שגור , רדומס ק וזלושי ץ הי ו 
מעב ר לגבול . 

ב . הצדי ק מבובו ב הי ה נכד ו ש ל האדמו״ ר חיי ם הלברשט ם מצאנ ץ זצ״ל , שדמות ו 
הנעל ה נשאר ה חרות ה לנצ ח בזכרונ ם ש ל זקנ י ודוביצה . רבו ת סיפר ו ע ל גאונות ו 
בשד ה התלמו ד והפוסקי ם וע ל דרכי ו בחיים . סיפר ו עלי ו ג ם שהי ה נוה ג לפז ר א ת 
כספ ו לעניי ם ולנצרכי ם בעו ד שבעצמ ו ח י חיי־דוחק . זכר ו ל ו ג ם א ת מלחמת ו 
הנמרצ ת נג ד חצ ר הרב י ישרא ל מרוזין , וא ת הנימוקי ם ש ל הסכסו ך הזה . 

ג . להצלח ת החסידו ת ש ל בובו ב גרמ ה ג ם העובד ה שהאדמו״ ר מבובוב , רב י בן - 
ציו ן הלברשט ם זצ״ל , ש ם א ת הדג ש ע ל חינו ך הנוע ר החרד י ולמטר ה ז ו הקי ם 
ישיבו ת רבות . הו א עמ ד במג ע נפש י הדו ק ע ם הנוע ר ודא ג לצרכי ו הרתחניי ם ובנ י 102 


קהיל ת ודוביצ ה 18 . קייטנ ת גן־ילדי ם ע ל ה ר דזבונ ק בשנ ת 1938 

1938 111 ^ 01161 ^' 2 ם ; 011111 ^ 1 011 ( 031111 1611 ־ 31 §* 0161 ב 11 ^ 1 

מימין , שור ה ראשונ ה : העלמ ה אוסטר , ליט ה רוזנר , ארטו ר רוזנר , 

קוב ה ולול ק צרמק , (־־) , (—) , 

שור ה שני ה : הנק ה אופנ ר (קאופמן) , פפק ה הולנדר , רוזי ה ליטנר , רו ת וייס , 

סל ה וסרברגר , אסת ר קולנדר , וילמ ה קורנגוט , 

שור ה שלישי ת : איז ק בקר , סבינ ה לפלהולץ , הל ה ליפמנוביץ , שר ה קולנדר , אסת ר ודורק ה 
טורנר , אורבך , אלז ה רוזנר , לא ה בורטא , אני ה ז׳רנובסקה , /— / גולד ה וינר , חי ה קולנדר , 

שור ה רביעי ת : גמפ ל /— / ישרא ל לפלהולץ , גימפל , סל ה וולף , רומלט , רומלט , 

דו ד ביננשטוק , /—/ , חנ ה טורנר . 

הנוע ר נתקבל ו בחצר ו בלבביו ת רבה . מוב ן מאלי ו שיח ס ז ה השפי ע ג ם ע ל 
הור י הנוער . 

ביזמ ת הצדי ק מבובו ב נוסר ה בודוביצ ה ישיב ת "ע ץ חיים׳ / מקו ם ב ו קיבל ו 
מאו ת בחורי ם א ת חינוכ ם ברו ח החסירו ת ויצא ו מתוכ ה תלמידי״חכמי ם יראי ם 
ושלמים . 

הרב י מבובו ב ביק ר פעמיי ם בורוביצה , בשני ם 1923 ד 1927 בערך . ביקורי ם אל ו 
נחשב ו למאורעו ת היסטוריי ם בעירנ ו ואלפ י חסידי ם נהר ו מעיירו ת הסביבה , כד י 
להסתופ ף בצל ו ש ל הרבי . בתחנ ת הרכב ת נער ך א ז טק ס מפוא ר לכבוד ו ע״ י רבנים , 
נציג י הקהילה , העירי ה והשלטו ן המקומי . האור ח המכוב ד נס ע במרכב ה מפואר ת א ל 
האכסני ה שהכינ ו עבור ו בבית ו ש ל יהוד ה גוטליב . בפע ם השני ה התאכס ן בבית ו ש ל 
יוס ף ברונר . 

זכור ה תגובת ו ש ל הרב י כשהחסידי ם ניס ו להתי ר א ת הסוסי ם מהמרכב ה ולהסי ע 
אות ה בכוחותיהם . א ז אמר : "כ ל ימ י אנ י מתייג ע להפו ך סוסי ם לבנ י אדם , ועכשי ו 
את ם באי ם ומבקשי ם להפו ך בנ י אד ם לסוסים?" . 
קהיל ת ודוביצ ה 


103 19 . קבוצ ת ילדי ם אחר י הצג ת ״מלכ ת האביב ״ שנערכ ה ע ל ה ר דזבונ ק בשנ ת 1930 בער ך 

מימי ן : גני ה צימרשפיץ , בוב ק מלמן , מיט ק נסלרוט , דול ק טיברגר , רוזי ה ליטנר , /—/ , 
מני ה גרייזמן , רח ל שיכטר , הנק ה בורטא , רח ל בדר , דול ק סגל , שובל , גליקסמן , /_/ ^ 
וורצל , גושי ה רייך , גני ה בר , לא ה גליקסמן , /—/ , סל ה ליטנר , /—/ , /—/ . ,/— / 

^ §1*0111) 01111(11*611 3:^161* 1:116 0 131106 רר £01 * 61 ( ן :^ **X116 ^ י§ 111 ־ 1 נ 81 1116 0£ 16611 ן ' 

011 ^01 . 1930 111 ^ 01161 ז\ 21 ( 1 11 ע 

11111161 . 11 ,* 61 §* 61 נ 1161 ׳ .<£ ־ , 01 * 68611 ^ 1 .^ 1 , 61111311 ^ [ . 6 , 112 נ 81 * 2111111161 . 0 : 111 § 1 * 1 !מסלני ! *, 

/ /, 1^. 01*618111311, 11. 86111611161*, 11. 6111*13, 6. 63(161*, 61 ( 61 ז\ 86111 , 31 § 86 .<£ ־ , 

011^81113 / ,מ / , / / , 8111311 ;) 0111 . 6 ,* 661 . 0 , 661611 . 0 , 261 * 111 ^\ ' , / ,^ 11116 >! [ . 8 , / 

י/- / /— /• 


בבית־המדר ש העירונ י נערכ ה לאדמו״ ר קבל ת פני ם מפואר ת ואלפ י אנשי ם 
נדחק ו ללחו ץ א ת ידיו . נערכ ו שלחנו ת בשבי ל האורחי ם וההתלהבו ת הגיע ה לשיא ה 
בע ת הנאומי ם שנשא ו לכבודו . במוצ״ ש אחר י סעוד ת מלוה־מלכ ה חז ר הרב י 
לאכסניית ו בליוו י ש ל המונ י אנשי ם ומאו ת לפידי ם שנישא ו ע״ י בנ י הנוער . 

נמצא ו בעירנ ו נדבני ם שדאג ו לכלכל ת ה״חצר" , לעריכ ת קבלת־פני ם מפוארת , 
להחזק ת הישיב ה "ע ץ חיים" , וכד . הצטיינ ו בכ ך במיוח ד חיים־שלמ ה ציזנ ר 
ואהר ן שנגוט . 

חסיד י ודוביצ ה הי ו רגילי ם לנסו ע לפנ י החגי ם לחצרו ת הצדיקים . התחבור ה 
היתד . א ז גדול ה ומשר ד הרכבו ת הי ה מעני ק הנחו ת במחי ר כרטיס י הנסיעה . 

י ש להדגי ש א ת הסולידריו ת ששרר ה בקר ב חסיד י אות ה חצר : ה ם הי ו מוכני ם 
להקרי ב עצמ ם האח ד למע ן השנ י והתפלל ו בדר ך כל ל יחד . חסיד י בובו ב הי ו 
מתפללי ם בבי ת חמדר ש ובבי ת התפלד . ש ל משפח ת לאנגר , חסיד י זלושי ץ בבי ת 
התפיל ה ש ל משפחו ת לפלהולץ־לויב ר וחסיד י רדומס ק בבי ת התפיל ה ש ל משפח ת 
יונגווירט . 

104 


קהיל ת ודוביצ ה 


רב ה היתר . אצ ל החסידי ם הפופולריו ת ש ל הר ב אשר־אנשי ל יצח ק זלטנרייך . 
בפורים , בשמח ת תור ה ובימי־פגר א אחרי ם הי ו מתאספי ם לי ד שלחנ ו כ ל חסיד י 
העי ר ול א הפריע ה לה ם העובדה , שהר ב היד . מחסיד י בובוב . במסיבו ת אל ה היתר . 
האויר ה חגיגי ת מאד . יהוש ע אונגר , שהי ה מחונ ן בכשרו ן ר ב כבדח ן וזמר , הי ה 
משמ ח א ת הקה ל בד.לצותי ו ובדיחותיו , ובאמ ת נתקיי ם בה ם הכתו ב "הנ ה פ ה טו ב 
ומ ה נעי ם שב ת אחי ם ג ם יחד" . 

עלינ ו לד.נצי ח א ת דמות ם ש ל האדמורי״ ם האחרוני ם ש ל ה״חצרות " שד.י ו 
פופולריי ם ביות ר בעירנו : 

הר ב ר ׳ אהר ן רוק ח — אדמ ו"רמבל ז 

רב י אר.ר ן עלד . ע ל כ ס הרבנו ת בשנ ת תרפ״ ז אחר י הסתלקו ת אבי ו רב י יששכ ר 
ד ב זצ״ל , נכד ו ש ל הרב י ר ׳ שלו ם רוק ח זצ״ ל — מייס ד שושל ת בלז . 

רב י אר.ר ן התפרס ם במש ך הזמ ן כאח ד הצדיקי ם המופלאי ם בדורנו . הו א התנע ר 
כלי ל מהויו ת העול ם הזה , התנז ר מתענוגו ת החיי ם ור.י ה שרו י בצומו ת וסיגופים . 
התפל ל מאוח ר ואכ ל א ת פ ת השחרי ת של ו לפנ י שקיע ת החמר . והסתפ ק לרו ב 
באוכ ל זה . כמע ט של א יש ן יות ר משעתיי ם ביממה . 

מוניטי ן יצ א לדרשותי ו שר.יר . נוש א ברבי ם לעיתי ם תכופות . דרשותי ו הי ו 
מתובלו ת בתורה , בחכמד . וירא ת שמים , ונודער . לד. ן השפעד . כביר ה ע ל השומעים . 

הרב י מבל ז ניצ ל מר.שואר . ממ ש ברג ע האחרו ן ובאופ ן מופלא , דב ר שראו י 
לר.נציחו . ע ם פרו ץ המלחמ ה החל ו הנאצי ם לעקו ב אחרי ו ונאל ץ הי ה לנדו ד ממקו ם 
למקום , מגיט ו לגיטו . תחילד . נד ד לסוק ל ומש ם לפשמישלני . ביונ י 1941 , כאש ר 
פלש ו הגרמני ם לפשמישלנ י ור.רג ו הר ג ר ב ביהוד י העי ר (בע ת הצת ת בית-ד.כנס ת 
נחטפ ה ונשרפד . ב ו חיי ם קבוצ ת יהודי ם וביניה ם ג ם בנ ו הבכו ר הר ב ר ׳ מש ה רוק ח 
הי״ד) , בר ח הרב י מ ן העי ר ונד ד שוב . ראשי ת עב ר לווישני ץ שע״ י בוכניד . ומש ם 
לקרקו ב ולבסו ף נעצ ר בגיט ו בוכניר. . 

בשנ ת 1943 הגי ע לגבו ל גיט ו בוכניר . במכוני ת צבאי ת קצי ן הונגר י בע ל דרגה , 
גבוד.ד. , מצוי ד בתעודו ת ממשל ת הונגריה , לפיה ן הוצ ג הרב י כ״גנר ל רוס י שבוי " 
שנפ ל בשב י בחזי ת המזרחית . קצי ן ז ה ב א כביכו ל להעביר ו לבודפס ט בשליחו ת 
מיוחד ת מטע ם שלטונו ת הצבא . בינתיי ם נעש ו הכנו ת חשאיו ת לבריחה . אח ד מחסיד י 
הר ב התנד ב לפרו ץ פירצד . בגד ר הגיטו , ושנ י הצלי ח ע״ י תחבולו ת להטעו ת א ת 
משמ ר הגיט ו במגמר . שיצע ד בע ת הבריחר . בכוו ן אחר . חסי ד אח ר התחפ ש בלבו ש 
הרב י ועטו ף בטליתו , יש ב ע ל מקו ם שד.ר ב היד . נוה ג לשב ת בחדר ו ולהתפל ל בלחש , 
כד י לר.טעו ת א ת המשטר ה ואנשי ם מד.חו ץ בע ת כניסת ם לחדרו . 

הודו ת לשמיר ת סו ד הבריחד . במש ך יומים , עבר ה המכוני ת א ת הגבו ל ד.ד.ונגר י 
ע״ י שאנקי , במזר ח גליציר . ותי ד סכנו ת מרובו ת שהי ו כרוכו ת בפעול ה נועז ת זו , 
הגי ע הרב י בשלו ם לבודפסט . בעי ר ז ו שה ה הרב י קרו ב לשנתיים . לבסוף , ע ל סמ ך 
סרטיפיקט , שנשל ה ע״ י הסוכנו ת ד.יד.ודי ת בד.שתדלות ם ש ל חסידי ו בכ ל העולם , 
על ה הרב י לאר ץ ישרא ל בשנ ת תש״ ד ונתקב ל בהתלר,בו ת רבה . 

בע ת שהות ו בגיט ו בוכני ה עוד ד א ת חסידי ו לברו ח מהתופ ת הנאצית , ע ל א ף 
הסכנו ת ההמורו ת ונת ן דוגמ א אישי ת ע״ י פעול ה הנ״ל . מעשר . הר.צלד . ש ל הרב י קהיל ת ודוביצ ה 


105 


עור ר אלפ י יהודי ם מאיזו ר קרקו ב לנסו ת להצי ל א ת נפש ם ע״ י חציי ת הגבו ל 
הסלובק י ורבי ם הצליח ו בכך . רבי ם מהנמלטי ם הי ו מגיס ו בוכניה . 

ע ם בוא ו ארצ ה קב ע הרב י א ת דירת ו בתל־אביב . מיד י שב ת התאספ ו בחצר ו 
מאו ת חסידי ם שבא ו להסתופ ף בצל ו ולהנו ת מנוס ח בל ז בתפילה , עריכ ת שולחנות , 
אמיר ת דבר י תורה , חלוק ת "שיריים" , ברכותי ו באזנ י הקהל , דבר י חסידו ת 
והתעוררות . 

האדמו״ ר ר ׳ אהר ן רוק ח זצ״ ל נפט ר בכ״ א מנח ם א ב תשי״ז . 

הר ב ר ׳ בן־ציו ן הלברשט ם האדמ״ו ר מבובו ב 

נול ד בתרל״ ד ( 1874 ) . כאמור , הי ה סב ו ר ׳ חיי ם הלברשט ם זצ״ ל מצאנץ , בע ל 
"דבר י חיים" , מיס ד שושל ת הרביי ם ש ל משפח ת הלברשטם . אבי ו ר ׳ שלמ ה הלברשט ם 
הי ה ר ב בווישני ץ ואח ר כ ך בבובוב . רב י בן־ציו ן התחי ל בכהונ ת הרבנו ת בישיב ת 
ווישניץ , שהועמ ד בראש ה בגי ל צעיר . מישיב ה זו , יצא ו תלמיד י חכמים , גאוני ם ובעל י 
ש ם בעול ם היהודי . 

השל ב השנ י הי ה ייסו ד ישיב ת "עץ־חיים " בבובו ב אש ר שימש ה כדוגמ ה לסניפי ם 
רבים , שנוסד ו ע ל יד ו בער י גליצי ה ובתוכ ם ג ם בקהילתנ ו ודוביצה . הי ה ל ו כשרו ן 
ארגונ י ולפ י הוראותי ו אורגנ ו תברו ת "תומכ י אורייתא " לי ד כ ל סניף , שדאג ו 
לכלכלה , הלבש ה ודיר ה לתלמידי ם העניים . א ת תקציביה ן כיס ו אנש י העי ר ע״ י 
תרומו ת והקהיל ה המקומי ת והית ר שיל ם הרב י מקופתו . 

ע ל יחס ו לנוע ר סיפרנ ו כבר . חכמת ו וגדולת ו בתור ה משכ ו המונ י חסידי ם ששמע ו 
א ת נאומיו , מלא י תור ה ומחשבו ת נשגבות . 

ע ם פר ח המלחמ ה בשנ ת 1939 עב ר ע ם משפחת ו ללבוב . הניצולי ם שביקר ו 
בבית ו בגלו ת לבו ב זוכרי ם א ת האויר ה הידידותי ת והלבבי ת ששרר ה שם . 

כאש ר פרצ ה המלחמ ה בי ן גרמני ה לרוסיה , ביונ י 1941 , נחר ץ גור ל יהוד י לבו ב 
ובתוכ ם ש ל הרב י ומשפחתו . בעזר ת האוקראיני ם פרצ ו הנאצי ם לכ ל בי ת יהוד י 
והוציא ו א ת יושבי ו להור ג בסביב ה הקרובה . כ ך נימפ ה הרב י ע ם רו ב משפחת ו 
בה ׳ מנח ם א ב שנ ת 1941 . הי״ד . 

ד • התנוע ה הציוני ת 

1 . התקופ ה הראשונה , ע ד שנ ת 1926 
א . תיאו ר כלל י 

לפנ י מלחמ ת העול ם הראשונ ה ל א הית ה קיימ ת תנוע ה ציוני ת בודוביצה . 
לעירנ ו יצא ו מוניטי ן בסביב ה כעי ר מודרני ת במוב ן תרבות י ורוחני , בש ל מספר ם 
הר ב ש ל אנש י אינטליגנצי ה מקצועי ת ופקידי ם במשרדי ם ומוסדו ת ממשלתיי ם 
שהשפיע ו במיד ה רב ה ע ל כ ל תושביח . למרו ת מצ ב תרבות י ז ח ל א נפת ח מועדו ן ש ל 
תנוע ה ציונית . הדו ר המבוג ר הי ה קשו ר בל ב ונפ ש לד ת ולמסור ת והי ה שמרנ י במוב ן 
הטו ב ש ל המלה . שמיר ת המצוו ת ואורח־חיי ם ש ל האבו ת עב ר מדו ר לדור , והמשפח ה 
היהודי ת לדורותי ה התחנכ ה בעקביו ת ע ל ברכ י עקרונו ת אלו . ההתנגדו ת לכ ל תנוע ה 
מתקדמת , ובמיוח ד לתנוע ה הציונית , הית ה ידוע ה וע ל רק ע ז ה הי ו נטושי ם ויכוחי ם 106 


קהיל ת ודוביצ ה 


וסכסוכי ם חמורי ם בי ן אבו ת לבנים . בער ב המלחמ ה החריפ ו עו ד יות ר המריבו ת 
הללו , כאש ר החל ו לחדו ר לעירנ ו רעיונו ת חברתיי ם חדשי ם מ ן העול ם הרחב . 

השינויי ם הרדיקלי ם חל ו בזמ ן מלחמת־העול ם הראשונה , כאש ר לעי ר נכנ ם הגדו ד 
הסטאניסלאב י מס ׳ 20 ויח ד את ו ב א מספ ר גדו ל ש ל חיילי ם וקציני ם יהודיים , שרוב ם 
הי ו ציוני ם נלהבים . בפגישו ת תכופו ת שקיימ ו ע ם הנוע ר המקומ י הניח ו אל ה א ת 
היסו ד לתנוע ה הציוני ת בודוביצה . 

מספ ר אנשי ם נתפס ו לרעיו ן וקיבל ו ע ל עצמ ם א ת התפקי ד ש ל הפצ ת האידיאלי ם 
הציוניי ם והגי ע זמ ן ש ל תמורו ת עמוקו ת במהל ך המחשב ה ש ל האוכלוסי ה היהודי ת 
ע ל החיי ם הלאומיים . ג ם ההורי ם ל א יכל ו כב ר לעמו ד יות ר בפנ י הזר ם הז ה ומרות ם 
נחלשה . א ז חדר ה התנוע ה הציוני ת לכ ל בית . 

בתחיל ה נערכ ו הפגישו ת בדירו ת פרטיו ת ולאחר־מכ ן במועדוני ם שכורים . 
המועדו ן הראשו ן הי ה בבי ת המחלב ה ש ל אנ ה ריק , בככ ר "קושציושקו" , לאח ר זמ ן 
עב ר לבי ת רפפור ט ברחו ב טאטשאינסקה . 

ב . תנוע ת השומר־חצעי ר 

כב ר בראשי ת ימ י התנוע ה הציוני ת בעירנ ו נוסד ה תנוע ה חלוצי ת במועדו ן אש ר 
בבי ת אנ ה ריק , הי א תנוע ת השומר־הצעיר . ע ל כ ך מספר ת מלכ ה ר ם בפרק י 
זכרונותיה . י ש להוסי ף שהתנוע ה הזא ת הוקמ ה הודו ת להשתדלות ו ש ל יעק ב חורין ־ 
שליי ן ויעק ב פריינד , חבר י התנוע ה בקרקוב . הראשו ן ביק ר כמע ט כ ל שבו ע 
בנדוביצה , כד י לת ת הוראו ת להקמ ת התנוע ה וביסוסה ! אחר י עליית ו ארצ ח עב ד 
יעק ב חורי ן בוע ד הפוע ל ש ל ההסתדרו ת הכללי ת ש ל העובדי ם העבריי ם בת״א . 

ג . המשפ ט הפוליט י היהוד י הראשו ן בודוביצ ה 

ז ו הית ה הכותר ת בעתונו ת פולין , כאש ר בשנ ת 1920 נער ך בודוביצ ה המשפ ט 
המפורס ם נג ד הנוע ר הציוני . שמ ע משפ ט ז ח יצ א בכ ל רחב י פולי ן וג ם בחו״ל . ג ם 
ע ל משפ ט ז ה כתב ה מלכ ה רם . עלינ ו להיסי ף שע ל ספס ל הנאשמי ם בבי ת המשפ ט 
המחוז י ישב ו 12 נאשמים , בני ם ובנו ת מגי ל 16 — 15 . בי ן הנאשמי ם הי ו לאופול ד 
ברונר , מלכ ה וינר , ברי ש וולף , יעק ב וולקן , אברה ם ניהר ט ופנח ס פצנבוים . 
כת ב האשמ ה הי ה חמור . הו א תב ע מא ת הנאשמים , שהי ו כמע ט ילדים , לת ת א ת 
הדי ן ע ל שה ם אויב י המדינ ה בהשתייכות ם למפלג ה קומוניסטי ת בלתי־ליגלי ת 
האסור ה מטע ם השלטונות . הקטיגו ר טע ן שביסודותי ה העיקריי ם כולל ת התכני ת 
ש ל השומר־הצעי ר א ת הפרוגרמ ה המרקסיסטי ת המהפכני ת ומשו ם כ ך י ש לזהות ה 
ע ם התנוע ה הקומוניסטית . הו א דר ש להטי ל ע ל הנאשמי ם הצעירי ם עונ ש חמו ר 
ש ל מאס ר ארוך . הסניגו ר בישיב ה הראשונ ה ש ל בית־הדי ן הי ה ד״ ר רישאר ד דניאל . 
הנאשמי ם הוד ו ע ל השתייכות ם לתנוע ת השומר־הצעיר , אב ל טענ ו שארגו ן ז ה 
הו א ליגל י בהחל ט ואי ן ל ו שו ם סיסמאו ת מהפכניו ת הרסניו ת כלשה ן והו א מוכ ר 
ג ם בכ ל הארצו ת הקפיטליסטיות , וא ף א ם י ש ל ו תכני ת מרקסיסטי ת כלשה י אי ן בז ה 
משו ם קש ר ע ם המפלג ה הקומוניסטית . 

לפ י דע ת הסניגורי ה חית ה מגוחכ ת הטענ ה שתנוע ת השומר־הצעי ר הי א אויב ת קהיל ת ודוביצ ה 


107 


המדינ ה הפולני ת וי ש ל ה שאיפו ת הרסניות , היו ת וכ ל צעדי ה מודרכו ת לסליל ת 
דרכי ם לעלי ת יהוד י פולי ן לישרא ל והקמ ת מדינ ה עצמאית . 

הקטיגו ר ניצ ל א ת העובד ה שהתנוע ה עבר ה ע ל החו ק האדמיניסטרטיבי , בכ ד 
של א הית ה רשומ ה במשר ד המחו ז ול א הית ה מודיע ה לשלטונו ת ע ל תאריכ י אסיפו ־ 
תי ה כחוק . בדר ך ז ו ניס ה להוכי ח שי ש ל ה אופ י מחתרתי־מהפכני . 

בישיבת ו הראשונ ה החלי ט בית־המשפ ט לבר ר א ת הבעי ה באמצעו ת קבל ת חוות ־ 
דעת ם ש ל מומחי ם בתחו ם המד ע הפוליטי : ד״ ר יהוש ע טו ן וד״ ר ריג ר בקרקוב . 
א ת דבר י המומחי ם האל ו שמ ע בית־המשפ ט המקומ י בקרקוב , ולאח ר מכ ן חודש ה 
הישיב ה הפלילי ת בבית־הדי ן ש ל ודוביצה . 

ההנהל ה המרכזי ת ש ל תנוע ת השומר־הצעי ר בקרקו ב נוכח ה א ז לדעת , שהמשפ ט 
ותוצאותי ו עלולי ם להיו ת חמורי ם לגב י הנאשמי ם ולפיכ ך שלח ה לעזר ת ד״ ר דניא ל 
א ת ד״ ר שמעו ן פלדבלום , שהי ה סניגו ר מפורס ם בקרקו ב ובאות ו זמ ן כיה ן ג ם 
כיו״ ר הוע ד הפוע ל ש ל תנוע ת ציונ י גליצי ה המערבית . 

אחר י ישיב ה ממושכ ת זיכ ה בית־המשפ ט א ת הנאשמי ם מכ ל אשמה . כ ך נסתיי ם 
המשפ ט היהוד י הפוליט י הראשו ן בפולין . 


ד . תנוע ת "השומר " 

בגל ל הפח ד מפנ י רדיפו ת חדשו ת מצ א הדו ר הצעי ר לעצמ ו מועדו ן חד ש במקו ם 
בוד ד שהי ה סמו י מעי ן השלטונו ת ונמצ א בבי ת ש ל חבר ת הבטו ח שצפאנסקי , סמו ך 
לג ן העירונ י "פלאנטי" . הנוע ר השתד ל מא ז לנה ל א ת התעמול ה הרעיוני ת והמעשי ת 
של ו תו ך שק ט וחשאיו ת גמורה . 

מועדו ן ז ה ל א התקיי ם זמ ן ר ב ונוסד ו קבוצו ת חשאיות , שכ ל אח ת מה ן כלל ה מספ ר 
בחורי ם ובנות . הפגישו ת נערכ ו בדירת ו ש ל המדריך , אי ש מבוגר , שבהשגחת ו 
נמשכ ו הויכוחי ם ע ל מהות ה ומטרותי ה ש ל התנוע ה הציונית , וכ ן למד ו ש ם א ת 
השפ ה וא ת ההיסטורי ה היהודית . 

נמשכ ו הויכוחי ם ע ל מהות ה ומטרותי ה ש ל התנוע ה הציונית , וכ ן למד ו ש ם א ת 
השפ ה וא ת ההיסטורי ה היהודית . 

קני ם כאל ו הי ו קיימי ם בדירו ת של : 

משפח ת ברונר , ברחו ב מיצקבי ץ 
" בלמוט , בככ ר הראשי ת 
האם , ברחו ב מיצקבי ץ 
לופטגלאס , ברחו ב קראקובסק ה 
שפירא , בככ ר הראשי ת 
" פצנבאום , ברחו ב טאטשאינסק ה 


המדרי ך דורק ה ברונ ר 
רגינ ה בלמו ט 
שמעו ן שנגו ט 
דול ק לופטגלא ם 
פנח ס שפיר א 
פנח ס פצנבאו ם 


במקו ם "השומר־הצעיר" , שבגל ל תכנית ו השמאלית־קיצוני ת נתעורר ו סכסוכי ם 
מרובי ם כל־כך , נתקב ל הש ם "השומר " והית ה שאיפ ה לת ת ל ו אופ י ש ל צופי ם 
ע״ י פעולו ת ספורט , טיולי ם בהרי ם וכדומה . 108 


קהיל ת ודוביצ ה 20 . הקבוצ ה ש ל תנוע ת השומ ר הצעי ר 

מימין , עומדי ם : יעק ב וולקן , אברה ם נייהרט , סימ ק (שמעון ) הס , גליקסמ ן ואחותו , 

פנח ס פצנבאום , פנח ס שפירה , /—/ , אברה ם לופטגלס , /_/ . 

יושבי ם : שדליסקר , ד״ ר זיידה , טונק ה רוטר , /—/ , שפירה , קוב ה טינדל . 

'': 0£ **1138011011101• 113X7.3.11 (ן 011 ־ 1 ^ ^ 

,: 818161 ^ 311 8111311 ^ 01101 , 1138 . 8 ,!• 611101 ^ , 311 ;) 1111 ^ ' .ז * : 11112 ) 81311 1:12111 0111 * 1 י 1 

. / — / , 1111112133 , / — / , 11:3 ( 81 . ? , 61261111311111 ? 

. 161 ) 1111 ׳ .^ 1 , 11:3 (ן 8 , / — / ,ע 11016 . 1 ׳ , 16 ) 861 .־! ם ,• 61 ? 11181 ) 816 : 81111112 21 . קבוצ ת השומ ר 

מימין , עומדי ם : פנח ס שפירא , אברה ם נייהרט , יעק ב וולקן , שמוא ל וולקן , וול ף (וובק ) 
פצנבאום , לאופול ד ברונר , פנח ס פצנבאום , הרמ ן גליקסמן . 

כורעי ם : יאנ ק קלוגר , /—/ . 

שוכבי ם : /-/ , /-/ . 
קהיל ת ודוביצ ה 


109 


ה . ההסתדרו ת הציוני ת הכללי ת 

בדר ך שונ ה מז ו הל ך הנוע ר המבוגר . הו א שכ ר דיר ה בבי ת רפפור ט ברחו ב 
טאטשאינסק ה והאגוד ה נרשמ ה אצ ל ה״סטארוסט" . מד י פע ם הודיע ו השלטונו ת 
ע ל תאריכ י האסיפות , שהתקיימ ו בדלתיי ם פתוחות , והשתדל ו ל א לעור ר סכסוכים . 

ע ל יד י כ ך הפ ך הארגו ן לתנוע ה המוני ת בעי ר והתקיי ם ע ד לשואה . בכ ל תקופ ת 
קיומ ו שמ ר ע ל אופי ו הציונ י כלל י (סתם־ציוני) . 

הפעילי ם החשובי ם היו ; 

ברי ש ברונר , סבינ ה בלייברג , רגע ה בלמוט , אנ ה ברונר , רוז ה ופייג ל גרושוב , 
לוטק ה ה ם פרופר , סטפא ן הופמן , איטק ה ווסרטייל , טונק ה וינר , שמוא ל ויעק ב וולקן , 
לאו ן טיברג , הרמ ן יעקובוביץ , יטק ה פלסנר , ד״ ר ארנול ד צימרשפיץ , טונק ה רוטר , 
רוזי ה שליידרר , חו ה שנהרץ , שר ה נייהר ט וכות ב הטורי ם האלה . 

בעבודו ת הארגו ן וניהו ל התנוע ה הצטיינ ו יטק ה פלסנ ר וטונק ה רוטר . 

בתחיל ה הי ו העסקני ם נתקלי ם בקשיי ם גדולי ם ובאדישו ת הקהל , וא ף באי־רצו ן 
ש ל חוגי ם מסויימי ם ש ל הישוב . אול ם משנ ה לשנ ה ניכר ו יות ר ויות ר תוצאותי ה 
ש ל עבוד ה קש ה זו . המעו ן ברחו ב טאטשאינסק ה הפ ך למרכ ז תרבות י וחברת י ש ל 
כ ל הנוע ר היהוד י שהי ה חדו ר רו ח הלאומית . 

מד י ער ב נערכ ו הרצאו ת ע ל נושאי ם שונים , כמ ו ציונות , מדינ ת ישראל . במעו ן 
התקיימ ו ג ם קורסי ם מיוחדי ם בענ ף ההיסטורי ה היהודי ת והגיאוגרפי ה הא״י . בשב ת 
אחר י הצהרי ם הי ה האול ם מלא , וחל ק מ ן הקה ל של א הספי ק להכנ ס פנימ ה שמ ע א ת 
הנאומי ם מבחוץ . 

הנואמי ם הי ו בדר ך כל ל לוטק ה הס , שר ה נייהרט , יטק ה פלסנר , גוסט ה פצנבאום , 
כות ב הטורי ם האל ה ובעיק ר שמוא ל פרידמ ן (רא ה להל ן הערכ ה מלא ה לאישיות ו 
הבלתי־נשכחת) . 

לעתי ם קרובו ת ב א להרצו ת בסניפנ ו מ ר האנ ס ל ב מאושבינצים , חתנ ו ש ל יוס ף 
הופמן , שהי ה מפעיל י הציוני ם המפורסמי ם בסביב ה ולאח ר זמ ן התייש ב בישרא ל 
בקיבו ץ אושה . 


ו . שמוא ל פרידמ ן 

מוצא ו הי ה מסלובקיה . בזמ ן מלחמת־העול ם הראשונ ה נשל ח לעבוד ה בסביב ת 
ודוביצ ה כפקי ד מפע ל הסי ד אש ר באינוול ד שב ו שה ה כמ ה שנים . מ ן הראו י לציין , 
שלמרו ת הקשרי ם הרופפי ם שקשר ו א ת פרידמ ן ע ם עירנ ו ל א חס ך זמ ן וטרח ה כד י 
לארג ן א ת התנוע ה הציוני ת ולהרצו ת בכ ל הזדמנות . כאש ר עדיי ן הי ה ג ר באינוולד , 
הי ה לעתי ם תכופו ת חת ר מודוביצ ה הבית ה בשעו ת ליל ה מאוחרות . 

ש . פרידמ ן הי ה בע ל כשרו ן פינומנאל י ונוא ם בחס ד עליון . הו א יד ע ע ל בורי ה 
א ת הספרו ת העולמי ת והיהודית . הודו ת לזכרונ ו הנפל א יכו ל הי ה לנאו ם בכ ל ע ת 
במש ך שעו ת ע ל כ ל נוש א ספרות י א ו פוליט י לל א הכנ ה וא ף בל י רישו ם ראש י 
פרקים . הו א הי ה ל א ר ק מרצ ה דגו ל אל א ג ם מנח ח בחס ד עליון . אחר י חלק ו הרשמ י 
בעצרות , נשפי ם א ו מסיבו ת בצור ת ספו ר אגדו ת א ו אפוריסמים , הצלי ח לרת ק אלי ו 
א ת השומעי ם במש ך שעו ת בל י להלאותם . 110 


קהיל ת ודוביצ ה 


קר ה לפעמי ם שאגשי ם הימר ו בכס ף א ו משקאות , שפרידמ ן יתעייף . אב ל למרו ת 
שהנש ף נמש ך בכוונ ה בל י סו ף ל א איב ד פרידמ ן א ת צלילו ת המחשב ה של ו והי ה 
ממשי ך לרקו ם ולספ ר א ת אגדותיו . 

בנאומי ו ובהנחיית ו הי ה פרידמ ן למקור־ברכ ה בשבי ל עירנו , שניצל ה א ת כשרונ ו 
בל י הרף . התנוע ה בקרקו ב הית ה שולח ת אות ו לכינוסי ם ציוניי ם כנואם . נמצא ו 22 . חבר י הסתדרו ת הציוני ת הכללי ת 

שור ה ראשונ ה : פדרגרין , מני ה בלמוט , סל ה אורבך , יטק ה פלסנר , סטפא ן הופמן , 

אנד ה ברונר , סל ה בלמוט , אברה ם פצנבאום . 

שור ה שני ה : סבינ ה בלייברג , שר ה נייהרט , לושי ה ברונר , יצח ק טיברגר , 

שמוא ל פרידמן , גוסט ה פצנבאום , הני ה אורבך , שושנ ה פיירשטיין . 

1011 ; 31 י 161 ) 6 י 1 ; 21011181 31 ־ 061161 116 ( 1 0£ 8 * 61 נ 161111 \ [ 

, 1101111611 . 81 ,־ 31681161 . 3 , 6011 ( 1 ־ 111 . 8 ,; 3613111111 .^^ 1 , 1111 ־ 1 §* 161 ) 6 י 1 ( 81 ־ 11 י 1 

. 611111 ( 36126111 , 3616111111 . 8 ,־ 01161 ־ 31 

, 1111611 ) 16 ־ 31 . 8 ,־ 61 §־ 61 נ 1161 ׳ . 1 ,־ 01161 ־ 31 . 11 , 611161:1 ^ 1 . 8 ,§־ 61 נ 31611 . 8 ;ז\\ 0 ־ 1 1 ) 860011 

. 816111 ־ 36161 . 82 , 116011 ־ 111 . 3 , 361261111611111 . ס 


אנשי ם שהתרעמ ו עליו , ובצדק , ע ל כ י אי ן הו א דור ש שכ ר טרחה , כ י בשני ם 
האחרונו ת הי ה בל י פרנסה . א ך הו א ענ ה תמי ד שעבוד ה בשכ ר ע ל במו ת ציבוריו ת 
מפסיד ה א ת ערכה . כיו ם קש ה למצו א אידיאליסטי ם כאלו . 

בגל ל אזרחות ו הצ׳כי ת הי ה מוכר ח מזמ ן לזמ ן לבק ש הית ר לגו ר בעיר . בסופ ו 
ש ל דב ר נאל ץ בשנ ת 1932 לעזו ב א ת העי ר יח ד ע ם בנ י משפחת ו וכ ל עקבותיה ם 
אבדו . 

ז . הכשר ה בוויטאנוביצ ה (קבוצ ת עבודה ) 

ע ם התחוללו ת האינפלצי ה הגדול ה בפולי ן בשני ם 1922 — 1923 והלח ץ הכלכל י 
הנורא , שהופע ל נג ד המסח ר היהוד י בשני ם 1924 — 1926 (בתקופ ת גרבסקי) , הח ל 


קהיל ת ודוביצ ה 


111 


לת ת אותותי ו בדלדו ל כלל י ג ם בי ן יהוד י ודוביצה , התהי ל הנוע ר שלנו , של א הי ו ל ו 
כ ל סיכויי ם לבס ס לעצמ ו פרנס ה יציבה , לעשו ת הכנו ת לעלי ה ארצה . הועד־הפוע ל 
ש ל התנוע ה הציוני ת בקרקו ב ער ך סלקצי ה בכמו ת העצומ ה ש ל בקשו ת לקב ל 
סרטיפיקטי ם ודר ש מ ן המועמדי ם לעלי ה שיעבר ו תחיל ה הכשרה , בעיק ר בהקלאות . 
הצעירי ם קיבל ו עליה ם א ת המשימ ה הזא ת ועבר ו לנקודו ת הכשרה . 

א ת הקבוצ ה הראשונ ה ארג ן אברה ם נייהרט , שהשי ג א ת ההסכמ ה להקי ם 
הכשר ה ז ו מבע ל אחוז ה בש ם הנרי ק לוינג ר בוויטאנוביצה , שהי ה מפורס ם כבע ל 
מש ק מפות ח ומסוד ר לתפארת . אברה ם נייהר ט הי ה מדרי ך הקבוצ ה בכפ ר וויטאנו ־ 
ביצ ה וג ם בזמ ן נסיע ת הקבוצ ה לא״י , כאש ר הקימ ה הקבוצ ה א ת המחנ ה של ה 
בפתח־תקו ה שימ ש אברה ם נייהר ט מזכיר ו ש ל קולקטי ב ז ה ע ד לחיסולו . הו א העמי ם 
ע ל עצמ ו תפקי ד קש ה ומיל א אות ו במסירו ת אמתית . 

העבוד ה והמשמע ת באחוז ת וויטאנוביצ ה הי ו קשים . חבר י הקבוצה , שרוב ם ל א 
עס ק מעול ם בעבוד ה פיזית , נאלצ ו לעשו ת כ ל מינ י עבודו ת בחקלאו ת ובמשק , 
באורוו ה וברפ ת והיח ס אליה ם הי ה כא ל פועלי ם חקלאי ם גרידא . הי ו דרושי ם הרב ה 
סבלנו ת ועקשנו ת כד י להחזי ק מעמד . 

בי ן יהוד י ודוביצ ה ה ם מצא ו הבנ ה מלא ה והושט ה לה ם עזר ה חמרי ת מטע ם 
תנוע ת "המזרחי" . במיוח ד עסק ו בעזר ה ז ו דו ד קלוג ר וחיי ם קאלפום , וזא ת למרו ת 
שבחוג י הדתיי ם ל א הביט ו בעי ן יפ ה ע ל הכשר ה זו . 

בתו ם תקופ ת ההכשר ה וקבל ם א ת הסרטפיקטים , נער ך לה ם בודוביצ ה ערב־פריד ה 
ולפנ י יציא ת הרכב ת התאספ ו ברצי ף המונ י אנשים , כד י ללחו ץ בפע ם האחרונ ה 
א ת ידיה ם ש ל הצעירי ם האמיצים . בי ן חבר י הקבוצ ה העול ה הי ו כאל ה שיכל ו 
בהחל ט להסתד ר ג ם בבית . עזיבת ם א ת העי ר גרמ ה צע ר ועצ ב ר ב למשפחותיה ם 
ולידידיהם . 

ה ם ידע ו שה ם הולכי ם לקרא ת חיי ם קשי ם באר ץ חדשה , אש ר עודנ ה כמע ט מדב ר 
ואקלימ ה חם . 

תודו ת לציונ י הידו ע מק ס פליק ס מאנדריכו ב תרמ ו האחי ם צצוביצקה , בעל י 
בית־חרוש ת לטקסטי ל בעי ר זו , חבילת־ש י לכ ל אח ד מ ן החלוצים . החביל ה הכיל ה 
הפצי ם אישיים , כגו ן לבנים , ציפו ת ושמיכות , בתוספ ת סכו ם כס ף להוצאו ת הדרך . 

ע ם בוא ם לאר ץ ישרא ל הקימ ו החלוצי ם מחנ ה ע״ י פתח־תקוה , יסד ו ש ם קבוצ ה 
וקרא ו ל ה "קבוצ ת עבודה־ודוביצה" . ה ם גר ו באהלי ם וניהל ו אורח־חיי ם קולקטיבי , 
היינ ו שכ ל ההכנסו ת וההוצאו ת השתייכ ו לקופ ה משותפת . ה ם עבד ו בפרדסי ם וחי ו 
חיי־צנע , לפ י התנאי ם דאז , ונאלצ ו להתחרו ת ע ם פועלי ם ערביי ם פראי ם למחצה . 
א ך בחייה ם הצנועי ם ובעזר ה ההדדי ת שהושיט ו לחבריה ם הי ו חלוצ י ודוביצ ה 
לדוגמ ה לחלוצי ם אחרי ם שגר ו באהלי ם הסמוכים . 

שמו ת העולי ם החלוצי ם מודוביצ ה ה ם אונגר , חיי ם בלמוט , דו ד ברונר , הרמ ן 
גליקסמן , יצח ק גליקסמן , שמוא ל וקסמן , האחיו ת נט ע ורוזי ה וינר , אביב ה וינר , 
יעק ב ושמוא ל וולקן , הרמ ן לייבלר , חיי ם לנדאו , אברה ם נייהרט , קאמיל ה קאלפו ס 
ויאנ ק קלוגר . 

במש ך הזמ ן עב ר חל ק מה ם לגו ר בעיר , שמצא ו ב ה עיסו ק במקצו ע שלמד ו 
בחו״ל . החל ק הנות ר התנח ל בהתיישבות . 112 


קהיל ת ודוביצ ה 


כ ך נסתיי ם בצור ה נהדר ת הנסיו ן הראשו ן ש ל יהוד י ודוביצ ה להתישבו ת 
קולקטיבי ת בישראל . הצעירי ם התאקלמ ו חיש־מה ר בחי י האר ץ ולקח ו חל ק פעי ל 
בבנינ ה והגנתה . 

מארג ן הקבוצה , אברה ם נייהרט , מכה ן עכשי ו כמנה ל ״יהב ״ — קופ ת עובד י 
המדינ ה בירושלים . אביו , מש ה נייהרט , הי ה ידו ע כפעי ל בעזר ה לנצרכי ם ועוס ק 
בצרכ י צבור , ולמרו ת שהי ה חרד י הי ה בית ו פתו ח ג ם לזרמי ם מודרניי ם והו א 
העני ק לילדי ו חנו ך לאומי . אחיותי ו ש ל אברה ם נייהרט , וה ן שר ה בורט א ולא ה באר י 
הגרו ת בישראל , הי ו ציוניו ת נלהבו ת ונזכרו ת בכמ ה מקומו ת בספ ר זה , בקש ר 
לפעולותיה ן הרחבו ת והפוריו ת בארגוני ם הציוניי ם ש ל העיר . 


ח . הכשר ת בניד ק 

מספ ר שני ם לאחר־מכ ן הקימ ה תנוע ת "החלח " (עלי ה יסופ ר להלן ) נקוד ת 
הכשר ה חדש ה באחוז ת ווליצ ה אש ר בכפ ר ניד ק לי ד אנדריכוב . ע ל קבוצ ה ז ו נמנ ו 
שלמ ה ארנהלט , יעק ב ברונר , אהר ן ויינלז , ברונ ו כהנא , וול ף פצנבאום , מלכ ה קלוגר , 
שלמ ה שנגוט , ישרא ל שינחר ץ וצעירי ם אחרי ם מאנדריכוב , קנט י ואושבינצים . 

קבוצ ה ז ו נמצא ה תח ת חסות ו ש ל הר ב דו ד אביגדו ר מאנדריכוב , שהי ה מבק ר 
אות ם לעתי ם קרובות , מרצה , מנה ל שיחו ת ע ל עניני ם אקטואליי ם ומאמ ץ א ת לב ם 
ש ל החלוצים . 

בתקופ ה ז ו קלושי ם הי ו הסיכויי ם לקב ל סרטיפיקטים , בגל ל הלח ץ הגדו ל ש ל 23 . קבוצ ת חלוצ י וויטאנוביצ ה ואוהדיה ם 

מימי ן : אליעז ר יעקובוביץ , פריד ק וישיק , דו ד וולקן , יעק ב ברונר , /—/ , שלמ ה יעקובוביץ , 
ווב ק פצנבאום , פולד ק מרק , מאי ר נסלרוט , שמוא ל וולקן , הרמ ן לייבלר , דו ד ברונר , 

יעק ב קלוגר , חיי ם בלמוט , יצח ק גליקסמן , אונגר . 

18 ) 11:1611 : 111611 31101 8 * 1011661 ( 1 ( 11 ן 0 * 1 § 106 ^ 113110 ^ ■ 

־ 11 ;) 31 ^ . 8 , / — / ,: 01161 * 21 . 1 . , 311 ^ 1111 ^ ■ .( 1 ,:? 1801111 ^ ■ .י ! , 102 ^\יסנ 111 ^ 31 ז . . £ : 1:12111 !מסעי ! 
,• 161 ( 11611 . 11 , 311 ;) 11 גן^ ' . 8 , 01 ־ 68611 ^ : ,;) 61 * 31 ^ : . ? , 311111 ( 6126111 ? , 102 ^ 0 ( 1 

.״ 1111261 , 8111311 ;? 0111 . 1 , 2313111111 . 011 ,• 11261 ב 8 ! ,: 01161 * 21 . 2 
קהיל ת ודוביצ ה 


113 


מועמדי ם חבר י מפלגו ת ציוניו ת מחד , והגבלו ת חריפו ת מטע ם השלטו ן המנדטור י 
מאידך . מסיב ה ז ו התפורר ה הקבוצ ה הזא ת כעבו ר תקופ ה ל א ארוכה . 

לפ י הידיעו ת שבידינ ו השיג ו שניי ם מהם , יעק ב ברונ ר ושלמ ה שנגוט , סרטיפי - 
קטי ם ועל ו ארצה . 


1 1 

ל י 9 ^ 4 


^ י י 

1 ■ ^ * 

81 * 
י 
| 8 | 
11 ► " 

י י^ו־ י 

׳" י 24 . קבוצ ת חלוצ י ניד ק ואורחיה ם 

שור ה ראשונ ה : אהר ן קריש ר—ויינלז , ברונ ו כהנא , שלמ ה ארנהלט , 1 — 1 , /—/ , 

יעק ב ברונר , ישרא ל שנהרץ . 

שור ה שני ה : גוסט ה קלפוס , ווב ק פצנבאום , מלכ ה קלוגר . 

יושבי ם : הר ב דו ד אביגדור , אשתו , ווליצ ה בע ל האחוז ה נידק . 

8 * 01 ; 1511 ז ג • 111611 1 ) 311 8 * 1011661 נ 1 ^ 

,• 21-01161 . 1 . , / — / , / — / , 61111311 * 111 !£ ! . 8 , 3113116 ^ . 6 ,• 18261 * 1 ^ 

. 80116111161:2 . 1 

.• 61 § 111 ^ . 1 ^ ! , 61:261111311111 ? , 311118 ^ . ס :ז\\י 1-0 1 ) 866011 

. 1612 ) 1 ^ 0£ • 0111:161:01 לנ( 1 , 311123 ^\ ■ , £6 ! ^ 1118 1 ) 311 • 101 )§ 1 ^ 1 ^ 1 ) 1 ^\ 3 כ 1 1 ( 113111 :§מ 81111 


2 . תקופ ת 1927 — 1939 

לאה ר התקדמו ת רב ה בשני ם הבין־מלהמתיו ת הראשונו ת ההל ה ההסתדרו ת 
הציוני ת הכללי ת להתפצ ל למפלגו ת שונות : בעלו ת פרוגרמ ה דתית , םוציאליסטי ת 
וכד . התהלי ך הזה , שבמקומו ת אחרי ם התחי ל עו ד זמ ן ר ב לפנ י כן , ל א פס ה ג ם ע ל 
עירנו . הו א הבי א תועל ת לכל ל התנועה , כ י המפלגו ת הנפרדו ת והפראקציו ת 
התחיל ו להתחרו ת ביניה ן וכ ל אח ת שאפ ה לעלו ת ע ל השני ה במספ ר חבריה , בכמו ת 
השקלי ם שמכרה , באיסו ף תרומו ת למע ן הקרנו ת הלאומיו ת וכד . 
נוסד ו הארגוני ם האל ה : 

א . תנוע ת המזרח י 

למע ן האמ ת י ש להקדי ם בהרב ה א ת תארי ך התחל ת קיומ ה ש ל תנוע ת ה״מזרחי " 


114 


קהיל ת ודוביצ ה 


לפנ י 1927 . רעיו ן ה״מזרחי " כב ש מעריצי ם בעירנ ו כב ר ע ם הימי ם הראשוני ם 
לחדיר ת התנוע ה הציוני ת לודוביצה , בשנ ת 1917 , אול ם מפא ת המחסו ר ש ל כ ח 
ארגונ י בחוגי ם הדתיים , שהי ו מורכבי ם ברוב ם מבנ י מעמ ד הסוחרי ם הבינונים , 
ל א יצ א א ז הדב ר לפועל . א ך מכ ל מקו ם השתת ף כ ל הזמ ן מספ ר ניכ ר ש ל אנשי ם 
מבנ י חוגי ם אל ה בפעולו ת ציוניו ת כלליות , כמ ו במפע ל השקל , בתרומו ת למע ן 
קק״ל , וכד׳ . 

ע ם הווס ד התנוע ה הי ה מעונ ה הקבו ע בבי ת מלו ן "האס" , ברחו ב שנקיביץ , ואח ר 
כ ך בבנ ק העממ י ברחו ב "שליש י במאי" . תנוע ת ה״מזרחי " הצטיינ ה בפעילו ת 
נמרצ ת ובמספ ר חברי ם גדול . ביהו ד השתייכ ו אלי ה אנשי ם מכובדי ם בגי ל מבוגר . 

כיו״ ר התנוע ה כיה ן בן־ציו ן בר , שהחזי ק במשרת ו ז ו במש ך כ ל זמ ן קיומה . 

ע ל החברי ם הפעילי ם מ ן הדו ר חמבוג ר נמנ ו שמח ה וורצל , פנח ס וולקן , סל ו נסלרוט , 
קלמ ן פרופר , חיי ם קאלפוס , דו ד קלוג ר ושמוא ל רוטר , ומ ן הדו ר הצעיר : ארמי ן 
ברונר , חאחי ם חיי ם וברי ש וולף , האחי ם עמנוא ל ומש ה וולף , חיי ם לנדא ו והאחי ם 
אברה ם ופנח ס פצנבאום . 

מד י שב ת בשבת ו חתקיימ ו באול ם ה״מזרחי " חרצאו ת ושיחו ת בענינ א דיומא . 

ג ם בימו ת החו ל נערכ ו לעתי ם קרובו ת אסיפו ת פומביו ת בהשתתפו ת צירי ם מהמרכז . 
כמ ו הר ב דו ד אביגדו ר מאנדריכוב , הר ב ד״ ר שמוא ל הירשפל ד מביאל ה ועוד . 

היינ ו מוקסמי ם מתוכנ ן העשי ר ש ל הרצאו ת הרבני ם הללו , כ י ידיעותינ ו בשט ח 
היהדו ת הסתמכ ו ר ק ע ל המאורעו ת והל ך המחשבו ת שרכשנ ו ב״חדר" , מלימוד י 
הגמר א והספרו ת הרבנית . הרבני ם הללו , לעומ ת זאת , ידע ו לקשו ר א ת הידיעו ת 
האל ה ע ם ההיסטורי ה האוניברסלי ת וע ם זרמי ם פילוסופיי ם עתיקי ם ומודרני ם 
והשתמש ו בפסוקי ם וציטטו ת ג ם מהספרו ת הקלאסי ת כד י להרחי ב א ת אופ ק 
מחשבותינ ו בשד ה היהדו ת והעניק ו לנ ו סינטיז ה ש ל המחשב ה היהודי ת ע ם הספרו ת 
העולמית . 

ע ל פעולו ת הארגו ן מוכיח ה העובדה , שחבר י ה״מזרחי " דאג ו ג ם לבית־תפיל ה 
משלהם . למטר ה ז ו שכר ו אול ם בבי ת גוטלי ב אש ר ברחו ב טאטשיאנסקה , ב ו התפלל ו 
כ־ 60 אנשים . 

ע ד שנ ת 1930 כלל ה הסתדרו ת "המזרחי " ג ם א ת "צעיר י מזרחי" . ע ם גידו ל 
מספ ר החברי ם הצעירי ם במפלג ה ודרישותיה ם הספציפיות , אש ר ל א נכלל ו במסגר ת 
הכללי ת ש ל ה״מזרחי" , כגו ן קיו ם שיעו ר לעברית , הכשר ת נוע ר חלוצ י לעליה , נב ע 
הצור ך לארג ן א ת הנוע ר במסגר ת מיוחדת , וכ ך נוס ד הארגו ן הידו ע בש ם "השומ ר 
הדתי" , שעלי ו ידוב ר להלן . 

ב . השומר־הצעי ר 

ע ל שורותי ו ש ל ה״שומ ר הצעיר " נמנ ו בני־הנוע ר בעל י השקפ ה ציונית־שמאלית . 
כער ש התנוע ח חזא ת נחש ב ארגו ן ה״חלוץ״ , שנוס ד בשנ ת 1927 והתחל ק לשת י 
קבוצו ת : אח ת ב ת 10 ואח ת ב ת 7 חברים . המדרי ך ש ל הקבוצ ה הראשונ ה הי ה שלמ ה 

י 1 -רפ * ה-־שרמל . 

חמטר ה חעיקרי ת ש ל ה׳חלח " חית ח העלי ח לא״י . בגל ל חמחסו ר בסרטי ־ קהיל ת ודוביצ ה 


115 


פיקטי ם עז ב חל ק מיוא ש א ת שורו ת הארגו ן והשא ר התלכד ו לקבוצ ה אח ת ב ת 
12 חברים . 

בגל ל הסיכוי ם הקלושי ם להשג ת סרטיפיקטים , בא ו המדריכי ם ליד י מסקנ ה 
שנחו ץ לוות ר ע ל מטר ה עיקרי ת ז ו ולהתאי ם א ת התנוע ה לצרכ י הזמ ן ולתנאי ם 
המקומיים , כלומ ר להפו ך אות ה לתנוע ה המוני ת שתקלו ט א ת הנוע ר היהוד י ש ל בת י 
הספ ר ותכשי ר אות ו לחיי ם החברתיי ם העתידי ם בארץ־ישראל , כד י שיהי ה מוכ ן 
ומזומ ן לעלי ה כאש ר יפתח ו שעריה . 

א ת הרעיו ן הז ה גיבש ה תנוע ת "השומ ר הצעיר" . המדריכי ם המקומיי ם פנ ו א ל 
המרכ ז בלבו ב לש ם קבל ת הנחיות־פעול ה ואחר י ריאורגניזצי ה יסודי ת קיבלו ; התנוע ה 
החדש ה א ת הש ם : ״תנוע ת יהודי ם צופי ם — השומ ר הצעי ר בודוביצה" . במש ך הזמ ן 
א ף נרשמ ה כחו ק כאגוד ה מוכר ת אצ ל שלטונו ת הנפה . 

ל א הי ו ל ה לתנוע ה ז ו אמצעי ם מספיקי ם להחזק ת מעו ן משל ה ולכ ן נערכ ו 
הפגישו ת ג ם בקבוצו ת גדולו ת בפאר ק העירוני , לי ד פל ג "חוצנקה " א ו באח ו ע״ י 
הנה ר סקאב ה ( 13 ת 0 { 6 ).בפגישו ת נשמע ו הרצאו ת ע ל החייא ת הע ם היהוד י ושאיפותי ו 
הלאומיו ת והחברתיו ת וע ל התמזגו ת הרעיו ן הלאומ י ע ם המאב ק המעמדי . הי ו ג ם 
קורסי ם להשתלמו ת בתחו ם המד ע הכלכלי , השפ ה והספרו ת העברית . אורגנ ו ג ם 
קייטנו ת ונקודות־הכשרה . 

המדריכי ם הי ו רוזק ה וינ ר—גרטל , בר ק גרובנר , לאופול ד המרשלאג , שלמ ה הס , 

הנ ק הם , אברה ם (רומק ) פלצמן , רומ ק שנגו ט וארי ה שנגו ט—שנהב . 

לפ י התקנו ת ש ל התנוע ה נתקבל ו ב ה כחברי ם ר ק צעירי ם ע ד גי ל 18 . מסיב ה ז ו 
הי ה צור ך לארג ן פלוג ה מיוחדת , שכלל ה א ת בנ י הגילי ם שלמעל ה מ- 18 . 

זמן־מ ה התמקמ ה התנוע ה במועדו ן ש ל הציוני ם הכללים . אח ר כ ך נערכ ו הפגישו ת 
בדיר ה פרטי ת ש ל משפח ת יהוש ע שפירא , וכאש ר מספ ר החברי ם הגי ע ל־ 120 השיג ו 
מועדו ן מעב ר לפל ג "חוצנקה " וכעבו ר זמ ן ברחו ב שנקיביץ , בבי ת המזיג ה לביר ה 
ש ל שאנצר . 

בגל ל סיבו ת שונו ת הי ו החברי ם נאלצים , בתקופו ת מסוימות , לעזו ב א ת המקומו ת 
האל ה וא ז נערכ ו שו ב הפגישו ת תח ת כיפ ת השמים . לפעמי ם הי ו חוליגני ם אנדקי ם 
מתנפלי ם עליה ם ופע ם אחת , בהתאספ ם בקירב ת בי ת חיי ם ה ם אש ר ע ל גבולו ת 
הכפ ר חוצניה , היכ ו אות ם הפורעי ם באכזריו ת רבה . אב ל למרו ת ההרפתקאו ת הללו , 
שהי ו מנת־חלק ם פעמי ם אין־ספור , המשיכ ו הצעירי ם בפעולותיה ם והצליח ו להקי ם 
תנוע ה גדול ה בעירנו . 

פע ם קר ה שהלשינ ו בפנ י הנהל ת בי ת הספ ר העממי , שה״שומ ר הצעיר " מחנ ך א ת 
הנוע ר ברו ח סוציאליסטי ת קיצונית . פרופ ׳ רייטר , שהי ה ציונ י טוב , קר א א ת 
המדריכי ם והעי ר לה ם ע ל המצ ב שנוצ ר וע ל הסכנ ה הנשקפ ת לנוע ר המבק ר בבית ־ 
הספ ר ומשתת ף בהרצאות . המדריכי ם ביקש ו הימנ ו שיסבי ר להנהל ת בית־הספ ר 
כ י ה ם מהוי ם ר ק תנוע ת צופי ם המקובל ת ג ם אצ ל הנוע ר הפולני , ולכ ן יבק ש לטוב ת 
הנוע ר שירא ו אות ו כשוה־בשו ה ע ם הפולנים . פרוס ׳ רייט ר הצלי ח להסבי ר א ת העני ן 
לפנ י הנהל ת בית־הספ ר ברו ח טובה . ג ם המדריכי ם דאג ו מעת ה לכך , שהנוע ר הלומ ד 
בבית־הספ ר יופי ע להרצאו ת במדי ם אחידי ם וע ם סמ ל מיוח ד ש ל צופים . 

ההתלהבו ת לפעול ה בקר ב ה״שומ ר הצעיר " הית ה גדול ה כל־כך , ע ד שבכינו ס 116 


קהיל ת ודוביצ ה 


הארצ י ש ל המפלג ה הוחל ט למסו ר לסני ף הודוביצאי , שמושב ו הי ה בעי ר מחוזית , א ת 
התפקי ד להפי ץ א ת הרעיו ן ש ל "השומ ר הצעיר " בעיירו ת אחרו ת ש ל הנפה , תפקי ד 
שהצלי ח להתגש ם ע ל יד י החברי ם במילוא ו בקלורי ה הסמוכה . מעייר ה ז ו הי ה ב א 
אלינ ו כמ ה פעמי ם בשבו ע הצעי ר וול ף מיקנברון , שלמ ד מקצו ע בודוביצה . הו א הי ה 
המקש ר בינינ ו ובי ן הנוע ר מקלוריה . ג ם מצדנ ו נסע ו חברי ם לקלורי ה ונתנ ו הוראו ת 
ולשמחתנ ו נוס ד ג ם ש ם תו ך זמ ן קצ ר ק ן חד ש ש ל "השומ ר הצעיר" , שהצטיי ן 
בפעול ה רב ה והקי ף מספ ר ר ב ש ל חברים . היחסי ם בי ן שנ י הסניפי ם הלל ו הי ו 
כל־כ ך לבביים , ע ד שמד י שב ת בשבת ו הי ו חבריה ם יוצאי ם קבוצ ה לקרא ת רעות ה 
ונפגשי ם יחדי ו בכפ ר ברוואלד , דהיינ ו במחצי ת הדי ל שבי ן ודוביצ ה וקלורי ה 
(בק״ מ ה־ 7 ) ובמשות ף ניהל ו ש ם שיחו ת ופעולות . 

מרכ ז התנוע ה של ח א ת המדרי ך ארי ה שנגו ט לעי ר נדבורנ ה לש ם הכשרה , ואח ר 
שהו א סיי ם א ת תקופ ת הכשרת ו על ה ארצ ה ע ל סמ ך סרטיפיק ט שהשי ג באמצעו ת 
המפלג ה ונכנ ס לקבו ץ "עין־המפרץ" . המדרי ך השני , שלמ ה הס , נשל ח לכפ ר 
ברושניוב , רוזק ה וינ ר ואברה ם פלצמ ן — ללבוב . ית ר המדריכי ם נסע ו להכשר ה 
לביליץ . 

מלב ד ז ה על ו ארצ ה כחלוצי ם מחבר י הסני ף מורי ץ דרליך , נעמ י ויינל ז (קרן ) 
שהצטרפ ה לקיבו ץ המעפילים , דול ק ירוט , רגינ ה פיירשטיי ן ושמוא ל צוייג . 

שמוא ל צויי ג מ ת מות־גבורי ם בהגנ ת המולד ת 
בע ת מלחמ ת השחרור . הו א נול ד בודוביצ ה בשנ ת 
1911 לפיש ל (פרדינאנד ) ורח ל צוייג , למ ד 
כבית־הספ ר התיכונ י והעפי ל לאר ץ באני ה "טיגר ־ 

היל ״ בשנ ת 1939 . באר ץ הצטר ף לקיבו ץ דן . 

כעבו ר זמ ן קצ ר התגיי ס לצב א הבריטי , נפ ל בשב י 
הגרמני ם ושה ה כ־ 6 שני ם במחנ ה שבויים . ע ם 
השחרו ר חז ר ארצ ה בשנ ת 1945 , נש א אש ה והח ל 
בחיי ם אזרחיים . הי ה ג ר בשכונ ת אביב ה בראשון ־ 

לציו ן ועב ד בבי ת החרוש ת לשמני ם "תבלין" . 

א ך הוסי ף לקיי ם א ת קשרי ו ע ם כוחו ת המג ן 
והי ה חב ר ע ר ופעי ל ב״הגנה״ . בקי ץ 1948 התגיי ס 
לצ.ה.ל . וכעבו ר חדשיי ם נפ ל חלל . אחר י שמיר ת 
ליל ה במשל ט פלוג׳ה , שכ ב לישו ן באה ל וכדו ר 
אוי ב שחד ר פנימ ה הרג ו בשנתו . הדב ר איר ע 
ב־ 30.11.1948 בעיר ק אטויראן . בכ״ ט במרחשו ן תש״ ט ( 1.12.48 ) הוב א למנוחות ־ 
עולמי ם בבי ת הקברו ת בראשו ן לציון . השאי ר אחרי ו א ת אשת ו חיה . ימי ם מועטי ם 
אחר י נפילת ו הגיע ה לאר ץ אחותו , שרי ד יחי ד ש ל המשפח ה שהושמד ה כול ה 
בכבשנ י הנאצים* . 

לתנוע ת "השומ ר הצעיר " זכו ת גדול ה בדברי־הימי ם ש ל עירנו . הית ה ז ו תנוע ה 
המוני ת שחדר ה א ל תו ך שכבו ת כ ל האוכלוסיה , הפיצ ה תרבו ת בי ן הנוע ר שהי ה חס ר 1 . מתו ך ספ ר ״יזכור״ , הוצא ת משר ד הבטחון , 1955 . קהיל ת ודוביצ ה 


117 25 . השומ ר הצעי ר לפנ י מלחמ ת העול ם השני ה 

• ¥31 \ 11 1116 6101:6 נ 1 • 11312311 • 113811011161 

קבוצ ה ראשונ ה : מימין , עומדי ם /—/ ,/—/ , שלמ ה הס , קרו ל גליקסמן , /—/ , 
יושבי ם : מוני ק לופטגלס , אונגר , שלמ ה ארנהלט , מורי ץ פרידיגר , /_/ . 

— / , 8111311 ^ 01161 .^ 1 , 38 מ . 8 , / — / , / — / :§ 1111 ) 81311 111 § 1 • ! £1:0111 ,(ן 011 •! ^ 81 ז 1 י 1 
. / / • 61 § 11 ) 1-1 י 1 , 111-61111311 ש [ . 8 ,• 61 § 11 י ס , 138 § 1.1111 :§ 8111111 26 . קבוצ ה שני ה : מימין , עומדי ם /—/ , /—/ , ישרא ל קלוגר , /—/ , 
יושבי ם ; /—/ , הרמ ן פרידיגר , ארי ה שנגו ט—שנהב . 

/ — / ,:נ 11126 ^ 1 . 1 , / — / , / — / :§ 1111 ) 81311 111 § 1-1 11:0111 ,(!!!ס•! ^ 1 ) 866011 

. 86116112111 ,• 61 § 1 ^ 1-16 י 1 . מ , / — / :§ 8111111 118 


קהיל ת ודוביצ ה 27 . קבוצ ה שלישי ת : מימין , בעמיד ה — וול ף מיקנברון , ארי ה שנגו ט—שנהב , שלמ ה הס , 

הנ ק הס , יעק ב הולנדר . 

בכריע ה — /—/ , יהוש ע שפירא , קרו ל גליקסמן , דול ק ירוט , /—/ . 

בשכיב ה — רומ ק פלצמן , נושי ק גרונר . 

, 1138 . 11 , 1138 . 8 , 111 §מ 80115 , 1111 ־ 1 נ 6111 ;? 11 ^ ג . :§ 111 ג> 311 ; 81 ; 111 § 1 * 1 0111 * £1 ,נן 011 ־ 1 ^ ג)•!!!!! ׳ 

.• 161 ) 1101611 .ז . 

. / / ,; 111 * 761 . .( 1 ,ב 811131 ;? 1161 זכ ) .^ 1 , 3 * 11 ( 81 , / / :§מ 116611 ^ 1 

.* 01161 * 01 .^ 1 , 612111311 ? . 11 :§ 11.6311111 28 . טיו ל שנער ך בבסקי ד ע״ י תנוע ת השומ ר הצעי ר בשנ ת 1938 (בערך ) 

מימין , עומדי ם : /—/ , שמעו ן ארנהלט , השי ק מלמן , מוני ק ירוט , שמעו ן קלוגר , 

הרמ ן פרידיגר , שמעו ן שנגוט , מוני ק לאובר . 

יושבי ם בשור ה הראשונ ה : זיגמונ ט ריק , לופטגלס , קרו ל גליקסמן , שלמ ה הס , מורי ץ פרידיגר . 
בשור ה השני ה : הילד ה וינר , נח ה וולקן , פל ה שפירא , טונק ה וינר , לא ה נייהרט . 
קהיל ת ודוביצ ה 


119 


אמצעי ם משל ו להשתלמות , הכניס ה סכומי ם ניכרי ם לקרנו ת הלאומי ת מתרומו ת 
שנאספ ו ע ל יד ה והודו ת לשאיפותי ה על ו ארצ ה מספ ר חלוצים . כא ן השתקע ו ע ם 
משפחותיהם , בעיק ר בקבוצים , והתער ו בחי י הישו ב הישראלי . 29 . פגיש ה בי ן חבר י ה״שומ ר הצעיר " מודוביצ ה וקלוורי ה בסביב ת ודוביצ ה 


ג . הנוע ר הציונ י 

למרו ת פעולותי ו הרחבו ת ש ל ה״שומ ר הצעיר" , ל א הי ה ביכולת ו להקי ף א ת 
הנוע ר היהוד י כולו , בש ל מגמת ו השמאלית . בשנ ת 1930 נתגבש ה מסיב ה זו , החלט ה 
בקר ב הנוע ר שהי ה מחונ ד ע ל ברכ י המסורת , להתארג ן במסגר ת התנוע ה הציוני ת 
הכללי ת בש ם "הנוע ר הציוני" , שתפקיד ו יהי ה להפי ץ א ת הרעיו ן הציונ י הכלל י בי ן 
הנוע ר ע״ י שיחות , קורסי ם חינוכיי ם וקייטנו ת ולהכשי ר אות ו לעלי ה ארצה . ארגו ן 
ז ה הקי ף כ־ 100 חברים . 

המדריכו ת הי ו פל ה ברונ ר (הרשטייל ) ובשני ם האחרונו ת לאופול ד גולדברגר . 
כמזכיר ה שימש ה הל ה ב ר (שטיל ) ואחר י עלית ה ארצ ה מילא ה א ת מקומ ה אנד ה 
אב ל (גר ה ברחו ב מיצקביץ) . כחבר י ההנהל ה בפוע ל כיהנ ו אנד ה גולדבר ג (ברונר ) 
ואיד ה רוטר . ה ן עבד ו במסירו ת והקדיש ו זמ ן ר ב לשיחו ת תרבותיו ת ולהפצ ת 
הרעיו ן הציונ י ג ם בי ן האוכלוסי ה המבוגרת . הארגו ן השתד ל לקשו ר מג ע ע ם הוע ד 
המקומ י ש ל התנוע ה הציונית , של א הי ה פעי ל אז , ולעור ר אות ו לחיי ם מחודשים , 
והמשימ ה הצליחה . כמו־כ ן מש ך אלי ו הארגו ן מספ ר אנשי ם מבוגרים , כמ ו ד״ ר 
ברנאר ד שור , לאופול ד ברונר , לאו ן טיברג , מאצי ק (מאיר ) נסלרוט , יאנ ק 
פרסט ר ועוד . 

ע ל סמ ך הסרטיפיקטים , שהתנוע ה השיגה , על ו ארצ ה מבי ן החברו ת הל ה ב ר 
שהצטרפ ה כא ן לקיבו ץ מגדיאל , ואנד ה גולדבר ג שהצטרפ ה לקיב ת ת ל יצחק . 120 


קהיל ת ודוביצ ה 30 . קבוצ ת "הנוע ר הציוני " 

מימי ן : שב ע ליטנר , סבינ ה בריקנר , פל ה ספירא , פל ה ברונר , צשי ה ארנהלט , 

נח ה וולקן , בושק ה גלבוקס , לא ה נייהרט . 

״ 113210111 : 11311031 * ' ^ 011 * 1 § 011111 ^׳ < 1116 ׳ 

, 61111311 * 6111 . 0 ,* 01161 * 61 . 6 , 11 : 3 ( 81 . 6 ,: 1151161 * 61 . 8 ,: 11111161 . 8 :; 111 § 1:1 מזס *!' ! 

. 1611161 : 1 * 1 . 6 , 1 ¥ 36118 כ 0611 . 6 , 11115311 ^ \ .^ 1 


ד . ארגו ן "ביתר " 

נוס ד שני ם מספ ר לפנ י המלחמ ה והתקיי ם ע ד פי ח המלהמה . ארגו ן ז ה מנ ה כ־ 60 
חברי ם מהנוע ר ומספ ר יות ר גדו ל ש ל אוהדים . המועדו ן הי ה במלו ן הס . לוע ד הארגו ן 
השתייכ ו ברו ך ורמוט ׳ אמי ל נבנצאל , נת ן ציזנר , מילק ה רוט ר ועוד . המזכי ר הי ה 
יוס ף גרובנר . 

מפע ם לפע ם הי ו מזמיני ם נואמי ם מוכשרי ם מקרקו ב ובילי ץ לש ם תעמול ה בי ן 
כ ל שכבו ת האוכלוסיה . 

החברי ם עבר ו אימוני ם צבאי ם ע ל מגר ש שע״ י המסעד ה "ונציה" , סמי ד לנה ר 
!קאבה , לש ם הכשר ה לצב א היהוד י העתי ד לקום . 

מספ ר חברי ם הי ו מוכני ם לעלו ת ארצה , ולאח ר שכ ל ההשתדלויו ת מצ ד המפלג ה 
^השי ג סרטיפיקטי ם ל א הצליח ו נעש ו הכנו ת לעלי ה בלתי־לגלית . בינתי ם פרצ ה 
המלחמה . 


ז . השומ ר הדת י 

ארגו ן ז ה איג ד במסגרת ו א ת הנוע ר הדתי . מעונ ו הי ה בתחיל ה בבי ת טאפ ט 
<ש ר בככ ר הראשי ת ש ל העי ר ולאח ר מכ ן בבי ת טיפנברונ ר שלי ד השדר ה המוביל ה קהיל ת ודוביצ ה 


121 


לתחנ ת הרכבת . חברי ו הפעילי ם הי ו מוני ק ורומ ק בד ה אושי ק ושמוא ל גלייצמ ן 
ומנח ם וורצל . תנוע ה ז ו מנת ה כ־ 40 חברים . 

לי ד הארגו ן הי ה קיי ם קור ס ללימוד י היהדות . בשני ם 35 — 1933 הי ה הר ב 
דו ד אביגדו ר ב א להרצו ת בקור ס זה . 

ע ל סמ ך סרטיפיק ט שהשיג ה התנועה , בשנ ת 1935 , על ה ארצ ה כחלו ץ מנח ם 
יורצל , כע ת ברחובות . 31 . קבוצ ת "השומ ר הדתי " 

מימי ן : רו ר פרנקל , מררי ד יוס ף וורצל , רו ר שיכטר , מוני ק קליין , אש ר גלייצמן , חיי ם קליין . 


ו . נקוד ת הכשר ה ש ל ה " שומ ר הדתי " בודוביצ ח 

בשנ ת 1934 הגיע ו כ־ 20 צעירי ם דתיי ם לודוביצה , רוב ם מבזסק ו וז׳שוב , וכא ן 
עבר ו הכשר ה קיבוצי ת במש ך שנ ח אחת . ה ם עבד ו בחנויו ת ובבת י חרוש ת יהודיים , 
במטר ה להסתג ל לעבוד ה גופני ת בישראל . יהוד י ודוביצ ה העסיק ו ושילמ ו לה ם 
שכר־עבוד ה גבו ה מ ן המקובל . ע ל המעבידי ם הלל ו נמנ ו שמוא ל אבל , ישרא ל גרוס , 
יעק ב ווסרטייל , אהר ן שנגו ט ועוד . 

מדרי ך חלוצי ם אל ה הי ה יוס ף גרייאר , אש ר ניה ל קורסי ם לעברי ת ואנגלי ת 
ולמקצועו ת אחרים . מהשעורי ם נהנ ה ג ם הנוע ר הודוביצאי . הו א קש ר קשרי ם ע ם 
הר ב דו ד אביגדור , שהופי ע לעתי ם קרובו ת בעירנ ו והרצ ה לפניהם . 

ע ם בוא ם לודוביצ ה טר ם הכיר ו צעירי ם אל ה א ת הסביב ה וא ת התנאי ם המקומיים . 
מנח ם וורצ ל הו א שטיפ ל בהם , שכ ר עבור ם אול ם בבי ת אנ ה הופר ט (ע״ י הגש ר ש ל 
הנה ר סקאבה) , והשי ג עבור ם עבוד ה אצ ל האנשי ם הנ״ל . כאש ר במש ך זמ ן ר ב 
פגר ו הצעירי ם בתשלו ם שכ ר הדירה , ניג ש הו א לגב ׳ הופר ט והסבי ר ל ה א ת מצב ם 
החומר י הקש ה והרעיו ן הנשג ב שי ש לה ם לבצ ע ע״ י הכשר ה לעבוד ה גופני ת ולעלי ה 
ארצה . כששמע ה אנ ה הופר ט א ת המלי ם האלו , לקח ה עפרו ן ביד ה ומחק ה א ת החו ב 
וג ם הסכימ ה שהצעירי ם ימשיכ ו לגו ר אצל ה בל י תשלום . 


122 


ק ד, י ל ת ו דוב י צד . 


הי א הצטיינ ה תמי ד בנדיבו ת לב ה ובמקר ה הז ה באופ ן מיוחד , בגל 1 ת ה הבנ ה 
מלא ה לתנוע ה החלוצית . הית ה ז ו אש ה שעורר ה יח ס ש ל כבו ד בי ן כ ל מכירי ה ע״ י 
אור ח חיי ה ונכונות ה להושי ט עזר ה לנצרכים . 

בגמ ר תקופ ת ההכשר ה על ו כמע ט כול ם ארצ ה ושמר ו בלב ם א ת זכ ר הכנסת ־ 
האורחי ם הלבבי ת שהעניק ה לה ם העיר . יוס ף גרייא ר ממל א כיו ם תפקי ד חשו ב 
בסוכנו ת הנסיעו ת "פאטרא " בת״א . 32 . שעו ר בקור ס ליהדו ת ע״ י תנוע ת "השומ ר הדתי " 

מימין , עומדי ם : אש ר גלייצמן , קורץ , יוס ף וורצל , סל ק שרפר . 
יושבי ם : קורץ , /—/ , הר ב דו ד אביגדור , שמוא ל גלייצמן , חיי ם קליין , 
דו ד פרנקל , מוני ק קליין , אחי ם מוני ק ולייב ל וולף . 


33 . קבוצ ת ״דושומ ר הדתי ״ — הכשר ה לעבוד ה חקלאי ת 
מימי ן : ניס ק וינר , מנד ל גולדברג , יוס ף גרובנר , שלמ ה גרונר , /—/ . 
קהיל ת ודוביצ ה 


123 


ז . ארגו ן נשי ם ויצ״ ו 

ארגו ן ויצ״ ו בודוביצ ה כל ל כ־ 150 חברות . תפקיד ו הי ה להעני ק חינו ד לאומ י 
לאש ה היהודי ת ולארג ן הכשר ה לבנות . א ת הרעיו ן הז ה הפי ץ ע״ י הרצאות , עריכ ת 
מסיבו ת ונשפי ם ותכניו ת בידור . המועדו ן הי ה בדיר ת שמעו ן וקסברג . 

אול ם האספו ת ש ל ויצ״ ו נמצ א בככ ר הראשית , בבי ת טאפט . יו״ ר הארגו ן הית ה 
פריד ה פרסט ר ואחר י מות ה ברט ה אבל . כחברו ת ההנהל ה שימש ו לאונור ה גולדברגר , 
הנצי ה גרוס , לוט י מארק , אנטוני ה שר פ ועוד . מבי ן שורו ת הנוע ר הושיט ו עזר ה 
לארג ץ האחיו ת טונק ה ומיל ה רוטר . 

לי ד הארג ח הי ה קיי ם סני ף ש ל ויצ״ ו הצעירה , שנוע ד לבנו ת צעירות , רוב ן 
בנו ת ש ל חברו ת ויצ״ ו הכללית . בתחיל ה נמצ א הסני ף הז ה באול ם ש ל התנוע ה 
הציונית , ברחו ב טאטשאינסקה , ולאח ר מכ ן עב ר לדיר ת מרי ם וינ ר שבאות ו רחוב . 
ש ם התקיימ ו הרצאו ת קבועו ת והקראו ת בעברית . אח ת מ ן העסקניו ת הראשונו ת 
שארגנ ו א ת הסני ף הז ה הית ה איד ה רוטר , שמטע ם ארגו ן ויצ״ ו המרכז י נשלח ה לבי ת 
החולי ם היהוד י בקרקו ב ועבר ה ש ם הכשרה , כד י לשמ ש כאחות־רחמני ה מקצועי ת 
בישראל . אחר י יציאת ה התנה ל הסני ף ע״ י לא ה נייהר ט (בארי) . היא , ביח ד ע ם 
חו ה ויינל ז (גרוס) , עבר ה הכשר ה במש ך 18 חדשי ם בויצ״ ו המחוזי ת בקרקו ב (ברחו ב 
וילופולה) . חו ה ויינל ז השיג ה סרטיפיק ט מטע ם ויצ״ ו בשנ ת 1937 , עלת ה ארצ ה 
והשתקע ה בקרית־אונו . 

הארגו ן דא ג להכשר ה מקצועי ת לבחורות . הוק ם קור ס לעבוד ת אריג ה בבי ת 
לנגר , ברחו ב טאטשאינסקה , בהדרכ ת פריד ה פרסטר . 

ח . תנוע ת "גורדוניה " 

במש ך תקופ ה קצר ה התקיי ם בעירנו , מטע ם תנוע ת "התאחדות" , מועדו ן 
"גורדוניה " שמעונ ו הי ה ברחו ב "שליש י במאי " (מו ל הקסרקטין) . באמצעו ת תנוע ה 
ז ו השיג ו סרטיפיקטי ם ועל ו ארצ ה שלמ ה ופריד ה בדר . 

מע ל לכ ל התנועו ת המפלגתיו ת האל ה הי ו קיימי ם ארגוני ם וסקציו ת בין ־ 
מפלגתיות , שתפקיד ם הי ה לתא ם א ת העבוד ה הציונית , כדלקמן : 

ט . הוע ד המקומ י ש ל התנוע ה 

הי ה ז ה מוס ד בלת י מפלגתי , שקיש ר בי ן הועד־הפוע ל ומוסדו ת אחרי ם ש ל התנוע ה 
הציוני ת בקרקו ב לבי ן המפלגו ת בודוביצ ה והעבי ר אליה ן א ת ההוראות . בצור ה ז ו 
הי ה וע ד ז ה חול ש כמע ט ע ל כ ל הפעולו ת הציוניו ת בעיר . 

כיו״ ר הוע ד כיה ן בשני ם הראשונו ת הבידמלחמתיו ת המהנד ס רכ ן ואחר י יציאת ו 
נבחר ה במקומ ו יטק ה פלסנ ר (קריגר ) ואח ר כ ך לוטק ה ה ס (פרופר) , ובעש ר השני ם 
האחרונו ת ד״ ר ברנר ד שור . 

י . עזר ה חלוצי ת 

תפקיד ה הי ה לאסו ף בישו ב המקומ י א ת הכספי ם הדרושי ם להחזק ת נקודו ת 
ההכשר ה החלוציו ת בסביב ה ולכיסו י הוצאות־הדר ך ש ל הנוע ר העול ה לארץ־ישראל . 124 


קהיל ת ודוביצ ה 34 . קור ס לאריג ה בשנ ת 1937 

מימי ן עומדו ת : גוסט ה מילר , אסת ר קולנדר , ארנ ה לפלהול ץ 
יושבו ת : מני ה ציזנר , סל ה ליטנר , הני ה שרפר . 

1937 111 86 ־ 00111 8 י* 61 ^י 6£1 ^ ג 

. 6 £ 6111012 ו 11 . £ ,• 161 ) 01611 ^ . £ ,־ 1161 ^ 1 • 0 :§ 1111 ) 311 ; 81 ; 111 § 1 ־ 1 0111 ־ 1 י 1 

.־ 161 ־ 801151 . 11 ,־ 1 . 11:1161 . 8 ,־ 0121161 :§ 1111 ; 811 


הכס ף הועב ר מד י פע ם למרכ ז בקרקוב , אש ר מימ ן א ת הוצאו ת עליי ת הנוע ר החלוצ י 
מודוביצה , שהי ה ד ל אמצעים . 

כאש ר בשני ם 39 — 1934 התגב ר החר ם הכלכל י והנוע ר הענ י נדח ף יות ר ויות ר 
להכשרה , הית ה לארגו ן ז ה חשיבו ת רבה . היהודי ם בא ו ליד י הכר ה שהעלי ה הי א 
הפתרו ן היחיד י ש ל בעי ת היהודי ם בפולין , וההמו ן תמ ך ברצו ן ר ב בפעולותי ו ש ל 
האירגון . 

מייסד ת האירגו ן היתר , פריד ה פרמט ר ואח ר מות ה מונת ה ליו״ ר אנ ה פישגרונד , 
אשת ו ש ל מזכי ר הקד,ילה . המזכיר ה היתד , אנדד , גולדבר ג (ברונד) . 


יא . הקרנו ת הלאומיו ת 

בשט ח זד , פעל ה בתחיל ה הגב ׳ ברונר , אשת ו ש ל מאמ י ברונר , שהתגורר ה ברחו ב 
שליש י במאי . אח ר כ ך המשיכ ו בעבודד , במש ך שני ם רבות , ע ד פרו ץ המלחמה , 
בן־ציו ן בר , לאופול ד ברונר , שמח ה וורצ ל ומאצי ק נסלרוט . המזכיר ה הית ה אנד ה 
אב ל שגירד , ברחו ב מיצקביץ . הודו ת לפעולותיד, ם הנמרצו ת נאספ ו מד י שנ ה 
סכומי ם ניכרי ם מעירנ ו למע ן הקרנו ת הלאומיות . 

המקו ר הראש י ש ל הד,כנסו ת הי ו קופסאו ת הקרן־הקימת , שנקבע ו בהרבד , בתים , 


קהיל ת ודוביצ ה 


125 35 . פגיש ה בויצ״ ו הצעיר ה 

מימי ן בשור ה הראשונ ה : זיסל ה גרובנר , יוכב ד וינר , רפא ל רובינפלד , ברוני ה וורצל . 
בשור ה השני ה : איטק ה וברט ה וקסברג , רוד ה גרובנר , לא ה נייהרט , בושק ה גלבוקס , 
רוד ה גלבוקס , סל ה וציל ה ריטר , רח ל לאובר , לא ה וקסברג . 

בשור ה השלישי ת : קלר ה רייטר , פנק ה ליטנר , /—/ , גוסט ה גרובנר , 

חו ה ויינלז , רבק ה רוזנפלד . 

בשור ה הרביעי ת : נט ה רובינפלד , אסת ר גרובנר , מטילד ה ויינלז . 

120 ^ \ § ¥01111 1116 ^ 

. 261 * 1 ג 1 ^ ג . 2 ,ג) 111161 נ 11111 . 11 ,* ¥161161 \ ." 3 ,• 1161 ( 111 * 01 . 2 :ז\\־ 0 * 1 81 * 111 111 § 1 ' 1 !מסמי ! 
, 8 ^ ¥301 \נ 0611 . 11 3 ) 311 . 6 , 1 * 161 [ 61 ^ [ . 111 ,* 11111161 * 01 . 11 ,^*^ 6 נ 81 ^ 61 ^\ ' . 6 ג)מ 3 . 1 :^;\ 0 * 1 1 )מ 8660 

. 2 * 61 כ 81 ;) ¥61 \ .. 11 ,* 1.3111161 . 11 ,* 111161 . 0 1 ) 311 . 8 

. 3 ) 1102611161 . 11 , 6111162 ^\ ■ . 11 ,* 11111161 * 01 . 0 , / / ,* 1.111161 . י ! ,* 1161161 .^ 1 :^ 01 * 1 1 )* 11111 ׳ 

. 6111162 ^\\ ' . 1 ^ ,* 11111161 * 01 . £ , 1 ) 111111111161 .^ נ :¥\־ 0 * 1 111 * 0111 י 5 


התרומו ת שנאספ ו בחגיגו ת משפחה , מכיר ת מברקי ם לנשואי ן ופירו ת מא״ י בט״ ו 
שבט . 

יב . מכיר ת "שקלים " 

בתקופ ה הראשונ ה טיפ ל במכיר ת השקלי ם ישרא ל איינהור ן בש ם תנוע ת 
ה״מזרחי" . אח ר כ ך עבר ה הפעול ה ליד י הוע ד המקומ י ש ל התנוע ה הציונית , אש ר 
חיל ק א ת מכיר ת ה״שקלים " בי ן כ ל המפלגות . לאופול ד ברונר , בשיתו ף פעול ה ע ם 
הל ה וגני ה בר , דאג ו לביצו ע סדי ר ומאורג ן היט ב ש ל הפעולה . 

י ש לציין' , כ י ביו ם פטירת ו ש ל תיאודו ר הרצ ל (כ ׳ בתמוז ) נערכד . מד י שנ ה בשנ ה 
בודוביצ ה עצר ת משותפ ת לזכר ו מטע ם כ ל המפלגות . ע ל י ד שולח ן הנשיאו ת ישב ו 
נציג י כ ל המפלגות , בראשות ו ש ל יו״ ר הוע ד חמקומ י ד״ ר ברנאר ד שור . אחר י 


126 


קהיל ת ודוביצ ה 36 . מסיבת־פריד ה לחבר ה חו ה ויינל ז לפנ י עליית ה ארצה . 

361 ז 18 10 311011 ^ 11111111 ■ 601 10 ■ 101 י 1 ק 6111162 ^ 1 3 ״ו 113 01 ■ 110110111 מ 1 611 ןגי 6 ' 31 ' 1 

מימין , בשור ה הראשונ ה : איד ה וקסברג , יוכב ד וינר , שר ה ריטר . 

בשור ה השני ה : מני ה לאובר , ציל ה גלייצמן , ברוני ה וורצל , ברט ה וקסברג , רוד ה גרובנר , 

קלר ה רייטר , רוד ה גלבווקס , רבק ה רוזנפלד . 

בשור ה השלישי ת : לא ה נייהרט , חו ה ויינלז , נט ה גרובנר . 

נאומ ו ש ל היד ר נאמ ו נציג י כ ל המפלגו ת ואי ש אי ש לפ י השקפו ת מפלגת ו תיא ר 
א ת דמות ו ש ל הרצ ל והסבי ר א ת רעיונותיו . אחר י החל ק הרשמ י נתקיימ ו דקלומי ם 
והקראו ת מיצירותי ו ש ל הרצל , שהוכנ ו ובוצע ו על־יד י בנ י נוע ר בהצטיינו ת 
ובדייקנו ת רבה . 

מלב ד האנשי ם שהוזכר ו לעיל , אש ר על ו ארצ ה ע ל סמ ך סרטיפיקטי ם שהשיג ו 
ממפלגו ת ציוניו ת שונות , הגי ע לארץ־ישרא ל בשני ם הבין־מלחמתיו ת בדרכי ם שונו ת 
חל ק מאנש י עירנו , שהשתקע ו כאן , וה ם : 

מקו ם מגורי ם 

מנח ם בלייבר ג (בשני ם האחרונו ת לפנ י עליית ו הי ה ג ר בוינה ) ז״ל . 


פנינ ה בלמו ט (ארדהיים ) ת״ א 

גני ה ב ר (ריזנפלד ) חיפ ה 

• • 

ליפ א גרושוב , ז״ל . 

עב ד כפוע ל בפרדסי ם בפ״ ת וביק ב בראשון־לציון . 
בגל ל בריאות ו הלקוי ה נאל ץ לחזו ר לעירנו . 
רוז ה גרט ל (גליקסמן ) חיפ ה 

גוסט ה גרובנ ר (ויסמן ) ת״ א 

אסת ר גרובנ ר (רובין ) 


// 


קהיל ת ו ד ו ב י צ ה 


127 


מקו ם מגורי ם 


רמ ת ג ן 

סל ה גרונ ר (זילביגר ) 

ת״ א 

עמנוא ל לופטגלם , ז״ ל ואשת ו מלכ ה לבי ת ה ס 


פנה ס וסל ה וולק ן ז״ל . 


מרי ם וינר , ז״ ל 

דגני ה ב ׳ 

מלכ ה וינ ר (רם ) 

ת״ א 

ברוני ה וורצ ל (פישר ) 


יוכב ד וינ ר (רוזנבאום ) 

רמ ת ג ן 

טרז ה מבי ת ליפמנובי ץ ע ם בעל ה יהוד ה בודנ ר 

היפ ה 

גנק ה לייבל ר 

כפ ר ויתקי ן 

שושנ ה פיירשטיי ן (נחושתן ) 


מני ה פצנבאו ם (נביאדומסקי ) ז״ ל 

היפ ה 

שלמ ה פרנק ל 

הולו ן 

איד ה פרנק ל 

ת״ א 

אדל ה ציזנ ר (פרנקל ) 


דו ד וציפ ה קלוג ר ז״ ל ובנ ם שמעו ן 

נתני ה 

דבור ה קליי ן 

עכשי ו בארה״ ב 

רגינ ה רובינפל ד (רוזנבלט ) 

בנ י ברק . 

רוזי ה שליידד ר (וייסגלס ) פר ק ששי : 


ארגוני ם ומוסדו ת לעזר ה הדדיו נ 


מוסדו ת צבוריי ם 


1 . בנ ק עממ י 

לפנ י מלחמת־העול ם הראשונ ה נוסד ה בודוביצ ה "קופ ת אשרא י הדדי ת למסח ר 
ומלאכה" , ע״ י ד״ ר איזידו ר דניאל . המנה ל הי ה לאופול ד לנדאו , בנ ו מש ה ברוך ! 
למנהל־חשבונו ת נתמנ ה אליה ו פישגרונד , ששימ ש ג ם כמזכי ר הקהילה . 

ע ם פי ח המלחמ ה הוס ל הבנק . ע ם תו ם המלחמ ה נוצ ר מסיב ה ז ו חל ל מורג ש 
בשט ח הבנקאו ת היהודית . אמנ ם פעל ה קופ ת חסכו ן ש ל הנפה , אל א שבפעולותי ה 
ל א נכלל ו המסה ר הזעי ר והמלאכה . בגל ל מחסו ר בכס ף ולח ץ המסי ם הי ה הישו ב 
זקו ק מא ד למוס ד בנקאי . לעזרת ו ב א האשרא י הקואופרטיבי . השלטו ן תמ ך א ז 
בתנוע ה הקואופרטיבי ת (הנשי א ש ל המדינ ה דא ז וויצ׳כובסק י הי ה מחלוציה ) ועש ה 
הקלו ת שונו ת ביסו ד קואופרציו ת וא ף העני ק לה ן הנהו ת במסי ם ובאשרא י בי ד רהבה . 

היהדו ת האמריקאי ת שהשתדל ה א ז לשק ם א ת יהדו ת פולי ן ל א ע״ י מת ן נדבו ת כ י 
א ם באמצעו ת עזר ה קונסטרוקטיבית , הקימ ה איגו ד קואופרטיב י מרכז י בוורש ה 
ומע ל דפ י העתונו ת היהודי ת פנת ה לכ ל הישובי ם בקריא ה לייס ד קואופרציו ת לאשרא י 
בשבי ל המסח ר הזעי ר והמלאכה . 

בודוביצ ה נרתמ ו לפעול ה ז ו העסקני ם בן־ציו ן ב ר וקלמ ן פרופר . מ ן הראו י 
להדגי ש א ת יזמת ם זו , כ י בדר ך כל ל הניה ו מפלגו ת פוליטיו ת א ו הרשויו ת המקומיו ת 
א ת היסו ד להקמ ת קואופרציות , וה ן שסיפק ו א ת המשר ד הדרו ש וא ת ההו ן היסודי . 
לרשות ם ש ל בן־ציו ן ב ר וקלמ ן פרופ ר ל א עמד ו כ ל התנאי ם האלו . ה ם בא ו במג ע 
ע ם המרכ ז הקואופרטיב י הזה , ערכ ו תקנו ת לפ י ההוראו ת שקבל ו ממנו , והצליח ו 
למשו ך לפעול ה עו ד אזרחי ם מ ן הפעילי ם בעיר , כמ ו ד״ ר ברנאר ד שור , יהיא ל 
בלמו ט סל ו נסלרו ט והיי ם שלמ ה ציזנר , ותו ך זמ ן קצ ר רכש ו לעצמ ם א ת אהד ת 
הצבו ר כולו . ה ם ג ם השיג ו אשרא י לשטרו ת מסחריי ם במרכז , נכנס ו כהברי ם באיגו ד 
לבקור ת ש ל קואופרציו ת יהודיו ת בוורש ה ותח ת הש ם "בנ ק עממ י קואופרטיב י 
בע״מ " פתח ו א ת המוס ד הבנקא י הזה , שהי ה לברכ ה בעירנו . 

בראשית ו התאכס ן הבנ ק בדיר ת בן־ציו ן ב ר אש ר בככ ר קושציושק ו ואח ר כ ך 
עב ר למעו ן מיוח ד שנשכ ר עבור ו ברחו ב "שליש י במאי" . מנה ל החשבונו ת הי ה 
בן־ציו ן ב ר והגזב ר קלמ ן פרופר . ההנהל ה נבחר ה מתו ך בעל י המניו ת ופעל ה 


128 קהיל ת ודוביצ ה 


129 


בהתנדבות . כיו״ ר ויוע ץ משפט י שימ ש ד״ ר ברנאר ד שור , והסגני ם בתקופו ת שונו ת 
הי ו שמוא ל אבל , סאמ י ברונר , חיי ם שלמ ה ציזנ ר ועוד . חבר י ההנהל ה הי ו יחיא ל 
כלמוט , היר ש גלייצמן , ישרא ל גרום , שמח ה וורצל , עמנוא ל וברי ש וולף , ראוב ן 
שרפ ר ועוד . 

מ ן הראו י להדגי ש כא ן א ת מד ת התנדבותם . שעו ת שלמו ת הי ו האנשי ם האל ה 
מקדישי ם מזמנ ם לישיבו ת ההנהלה . ג ם ועד ת הביקור ת פעל ה במסירו ת רבה , דב ר 
שגר ם לרכיש ת אמו ן מצ ד האוכלוסיה . מד י שנ ה בשנ ה הועל ו דמ י החב ר והפקדונו ת 
ע ד שהבנ ק הפ ד למוס ד צבורי , אש ר היק ף האשרא י של ו למסח ר ותעשי ה ל א נפ ל 
במאומ ה מפעולותי ה ש ל קופ ת החסכו ן הפולני ת הנ״ל . ההבד ל היחי ד ביניה ם 
התבט א בז ה שלקופ ה הפולני ת הוגש ה עזר ה כספי ת מטע ם הרשו ת המחוזית , אש ר 
בערבות ה נעש ו כ ל הפעולות . הבנ ק היהודי , מאידך , גד ל ר ק בכח ו שלו , 

בשני ם האחרונו ת הי ה הבנ ק משר ת ל א ר ק א ת ענפ י המסח ר והמלאכ ה המקומיים , 
אל א ג ם א ת הסוחרי ם והתעשייני ם הזעירי ם בערי ם הסמוכו ת אנדריכוב , זאטור , 
קלוורי ה וסוכא . ג ם הפולני ם הגיש ו לבנ ק בקשו ת ש ל אשראי . 

בבנ ק העממ י עבד ה כמזכיר ה הל ה איינהורן , בת ו ש ל טוביה ו איינהורן , שהצטיינ ה 
באינטליגנצי ה גבוה ה והשכל ה תרבותי ת יוצא ת מ ן הכל ל ובאופ י טוב . למרו ת שהית ה 
לקוי ה בבריאות ה מחמ ת מחל ת לב , הית ה תמי ד שרוי ה במצב־רו ח טו ב ובבהירו ת 
נפשי ת ואהב ה כ ל אד ם וכ ל יל ד בתו ם לב . הי א נספת ה בשוא ה הנאצית . 

בהזדמנו ת ז ו י ש להזכי ר ג ם א ת טונק ה רוטר , מזכיר ה ש ל העו״ ד ד״ ר שור , 
ששקד ה ע ל הפעולו ת המשפטיו ת ש ל הבנק . הי א השתתפ ה רבו ת בחיי ם החברתיי ם ש ל 
העיר , בתנוע ת "השומר" , בארגו ן ציונים־כללים , ב״מכבי" , ב״ויצ״ו" , בהנהל ת 
הבית־העממ י היהוד י ופעל ה הרב ה לטוב ת הצבור . ג ם הי א נספת ה בשוא ה הנאצית . 
אבי ה שמוא ל רוטר , תעשיין , הי ה פעי ל בתנוע ת ה״מזרחי " ועז ר רבו ת לעניים . הו א 
נפט ר לפנ י המלהמד! . אשת ו לינד . היתד ■ פעיל ה בחבר ה לטיפול־ביתומים . ג ם בת ו 
אידד . היתד . פעיל ה בתנוע ת "ויצ״ ו הצעירה" . ה ן נספ ו בימ י השואה . 

מ ן המשפחד ■ הזא ת נשאר ו בחיי ם הבנו ת מיל ה גלא ס (כיו ם בפריס ) ! אולג ה 
ברייטבאר ט (כיו ם בשוויץ) . 

2 . אגו ד נכ י המלחמ ה 

נכ י המלחמ ה הידוודי ם הי ו מקופחי ם בתו ך האגו ד הכלל י ש ל נכ י המלחמה , ותמי ד 
הי ו נמצאי ם במיעוט . לפיכ ך נאלצ ו לייס ד ארגו ן עצמ י בש ם "ארגו ן יהוד י לנכ י 
מלחמ ה ש ל מחו ז ודוביצה" , אש ר מושב ו המרכז י הי ה בעירנו . 

לחבר י ההנהל ה נבחר ו ד״ ר וילהל ם קלוגר , יחיא ל בלמוט , יהוש ע (אוזיאס ) גרטל , 
ויקטו ר ה ס ועוד . המייס ד ויו״ ר הארגו ן שמעו ן זוירשטרום , הי ה בעצמ ו נכ ה המלחמ ה 
(עיור) . המשר ד ש ל האגו ד נמצ א בדירתו , בככ ר קושציושק ו ואח ר כ ך עב ר לבני ן 
הבנ ק העממי , ברחו ב "שליש י למאי" . 

היק ף תפקיד י הארגו ן הי ה רח ב מאוד . טיפו ל בעניניה ם השוטפי ם ש ל הנכי ם הי ה 
פירוש ו השג ת זכויו ת וד.נחו ת שהקנתד . לה ם חוקת־ד׳נכי ם הממשלתי ת ע ל תקנותיד . 
השונות , וחלוק ה צודק ת ש ל זכיונו ת (קונצסיו ת למכיר ת טב ק וי״ש) . הי ו מקרי ם 130 


קהיל ת ודוביצ ה 


שהשלטונו ת ביטל ו זכיונו ת ישנים , אש ר שני ם רבו ת הי ו מוחזקי ם ביד י יהודים . 
כ ך קרה , למשל , ע ם הזכיו ן ש ל בי ת הממכ ר הסיטונא י בבכ ר הראשי ת שבמש ך כ־ 50 
שנ ה הוחז ק ביד י משפח ת פישגרונד . וא ז לח ם הארגו ן בחריפו ת רבה , כד י להמשי ך 
א ת חזק ת הפרנס ה הזא ת ביד י יהודי ם ע״ י מסיר ת הזכיו ן לנכ ה יהודי . 

במיוח ד הי ו גדולו ת זכויותי ו ש ל היו״ ר שמעו ן זוירשטרו ם בשט ח זה . הו א הי ה 
מוב ל ע״ י כל ב מאול ף ש ל "הצלב־האדום" . הו א ל א נכנ ע תח ת שב ט גורל ו ורוח ו 
ל א נשברה . הו א הי ה מל א מר ץ בעבוד ה ציבורי ת ז ו שהמשי ך ב ה לל א הפסק . הו א 
ניה ל בעצמ ו א ת המשרד , השתת ף בועידו ת ארציו ת ש ל אינבלידי ם ובזמ ן הישיבו ת 
לק ח חב ל בויכוחי ם והבלי ט ידיע ה רב ה בחוקי־הנכי ם המסובכים . בת ו סיד ה שלזינג ר 
גר ה בניו־יורק . 

בבעלו ת ארגו ן הנכי ם במלו ן ה ס הי ה בי ת מסח ר סיטונא י לטבק . בימ״ ס ז ה נוה ל 
בהתנדבו ת ע״ י ויקטו ר הס , שהתמס ר ג ם לעבודו ת ציבוריו ת אחרו ת כמתוא ר בספ ר 
הזה . ה ס נספ ה בשוא ה ע ם רו ב בנ י משפחתו . בת ו הלנ ה צ׳שנוב ר גר ה ברמ ת גן . 

3 . איגו ד סוחרי ם 

לצורכ י הגנ ת אינטרסי ם ש ל המסח ר היהוד י בתקופ ה הבינמלחמתי ת הי ה קיי ם 
איגו ד סוחרי ם יהודי ם בעירנו . היוז ם והמייס ד הי ה יחיא ל בלמו ט שהי ה היו״ ר הראשו ן 
ובשני ם האחרונו ת סאמ י ברונר , סל ו נסלרו ט וחיים־שלמ ה ציזנר . המזכי ר הי ה הנרי ק 
אוסט ר המנה ל ש ל לשכ ת בי ת המשפ ט המחוז י הפלילי . 

ע״ י האיגו ד היתד . קיימ ת קופ ת עזר ה הדדי ת לסוחרי ם עניים . זמ ן ר ב היתר . 
קופת ו ש ל האיגו ד במשרד ו ש ל יחיא ל בלמו ט בככ ר הראשי ת ואח ר כ ך אצ ל סאמ י 
ברונ ר ברחו ב שליש י במאי . 

רח ב הי ה היק ף פעולותי ו ש ל האיגוד , במיוח ד בתקופ ה האחרונה , שהצטיינ ה 
בחוק י מסי ם מסובכים , ע״ י הגש ת עזר ה לסוחרי ם הזעירים , במילו י דו״ ח ע ל מ ס 
הכנס ה והצהרו ת לרכיש ת תעודו ת מסחריות , בעריכ ת ערעורי ם נג ד המיסו י ור.גנ ת 
המסח ר מפנ י עלילו ת כוזבו ת ע ל עבירו ת ש ל הפקע ת שערים . 

כ ל העבירו ת מסו ג זר. , כגו ן א י הצג ת רשימ ת המחירים , א י ציו ן המחי ר ע ל 
הסחורות , העד ר פנקסי־חשבו ן מדוייקי ם ומד . שהיד . גרו ע מכ ל — התאמ ת המחי ר 
ש ל הסחורד. , כאש ר שע ר המטב ע יר ד פלאי ם מיו ם ליום , לערכי ם החדשים . כ ל ז ה 
גר ם לרדיפו ת ולנגישו ת קשות . במאב ק הז ה לד.גנ ת המסח ר רשמ ו האיגו ד ור.יו״ ר 
לעצמ ם הישגי ם נכבדי ם וזכ ו להערכ ה רבה . 


37 . כנו ס חבר י אגו ד נכ י מלחמ ה ש ל מחו ז ודוביצ ה 
שנער ך בשנ ת 1935 בנדוביצה , בככ ר קושציושק ו 
יושבי ם : באמצ ע מנה ל הראש י ש ל המשר ד האוצ ר ני ץ 
משמא ל : מרט ה זוירשטרום , 1 — 1 , 1 — 1 , 1 — 1 
מימי ן : שמעו ן זוירשטרום , ד״ ר וילהל ם קלוגר , סידוני ה זוירשטרום . 

6 *^ 13 ^^ 8 0 ^ 080111821 ^ 1116 31 1 ) 1161 , 3117 * 1 18 ) 311 ז\ 111 *!^^ י ; 101 * 01811 ¥106 ג 10 ) 3 ז\ \ 116 ^ 

. 1935 111 

־* 831161 8111111011 ,* 61 § 111 ^ 111161111 ^\ ' .* 01 , 0111 * 811 * 831161 101113 ) 87 : 111 § 1 * 1 11:0111 § 8111111 
/ / , / / , / / 0111 * 811 * 831161 1113 ־ 31 ^ [ , 011106 11131106 י 1 1116 01 ע 6 § 1113113 , 160 ^ , 0111 * 811 132 


קהיל ת ודוביצ ה 


חברו ת צדק ה 


1 . ח ב ר ת נשי ם ( ״ פ ר ו י ע ן פ א ר י י ן " ) 

חבר ת נשי ם הית ה קיימ ת עו ד מימי ו הראשוני ם ש ל הישו ב היהודי . תפקיד ה ש ל 
החבר ה הי ה לת ת סע ד לנשי ם בהריו ן ולנשי ם עניו ת המטופלו ת בילדי ם רבים . 
בבית־החולי ם הכלל י בודוביצ ה עו ד ל א התקיימ ה בימי ם הה ם מחלק ה ליולדות , 
ולכ ן היוות ה החבר ה מקו ר ש ל ישוע ה וברכ ה למשפחו ת העניות . הי א שילמ ה 
עבו ר המילדת . שלח ה אח ת מחברותי ה להשגי ח בזמ ן הליד ה וא ם קר ה שאש ה הר ה 
חלתה , שכר ה החבר ה מטפל ת מיוחד ת לשמיר ה בלילות . 

במש ך שני ם רבו ת ע ד שנ ת 1919 שימש ה כיו״ ר החבר ה אנ ה הופרט , אשת ו ש ל 
ישרא ל הופרט : כמזכיר ה שימש ה חי ה רבק ה (הלנה ) יעקובוביץ , אש ת מתתיה ו 
יעקובובי ץ ואמ ו ש ל כות ב הטורים ! הגזברי ת היתד . סלומא ה קלוגר , רעיית ו ש ל 
זכריד . קלוגר . 

גדולי ם הי ו מאמצ י קומ ץ הנשי ם הזד . לד.חזק ת הארגו ן ולד.עני ק א ת הסע ד הדרוש . 
בעיק ר הי ה ר ב המאמ ץ בשני ם 18 — 1914 ע ת שבעי ר שרר ו רעב , מצוקה , מחלו ת 
מדבקו ת ובעטיד . ש ל המלחמד . נשאר ו משפחו ת רבו ת בל י פרנסה . 

אמנם , באות ה התקופ ה היח ה קיימ ת בודוביצד . קופ ת חולי ם כללי ת בזעי ר אנפין , 
אב ל בשבי ל פועלי ם פיזיי ם בלבד , הוו ה אומר , לכן , נוצרים . באות ם זמני ם ל א הי ו 
נד.וגו ת קרנו ת פנסי ה א ו גמלאות . על־כ ן מ ן הראוי , איפוא , להדגי ש במסגר ת ספ ר ז ה 
א ת פעולותיד, ן הכבירו ת ש ל הנשי ם הלל ו ולד,רי ם ע ל נ ס א ת זכויותיד, ן המרובות . 

אנ ה הופרט , שע ל נדיבות־לבד . מסופ ר כב ר לעי ל ברשימ ה ע ל ה״שומ ר הדתי" , 
היתד . ב ת 90 כשגורשד . ע ם המשלו ח שד.ועב ר ע״ י הנאצי ם לבלזי ץ בשנ ת 1942 . 
חי ה רבקד . יעקובוביץ , אש ה אציל ה ואדיבה , שהית ה דוגמ ה לזול ת באורח־חיי ה 
המופל א וידוע ה מתרומותיד . בידי ם פתוחות , נפטר ה בדמ י ימי ה בשנ ת 1923 . כ ל בנ י 
העי ר השתתפ ו א ז באבל ה הכב ד ש ל המשפחה . 

בשני ם הבין־מלחמתיו ת הראשונו ת שימשד . רגינ ה טיברג ר יו״ ר הארגון , ולאח ר 
מכ ן כיד,נ ה בתפקי ד ז ה פראנציסק ה בנד ץ ע ד שנ ת 1936 . 

רגינ ה טיברג ר הצטיינ ה תמי ד בעזרד . לעניים . שני ם רבו ת הי ו גרי ם בבית ה 
עניי ם שוני ם וד.י א ל א תבע ה מה ם שכר־דירד. . בזמ ן מלחמת־העול ם הראשונה , כאש ר 
בעי ר שררד . צפיפו ת איומד . וד.ורג ש מחסו ר נור א בדירו ת ומ ן החזי ת זרמ ו פליטי ם 
וחיילי ם בהיות ם במצ ב ש ל אפיסת־כוחות , הי ה בית ה ש ל טיברג ר פתו ח לרווח ה 
בפנ י האומללים , הי א נפטרד . זמ ן קצ ר לפנ י פרו ץ מלחמ ת העול ם השניד. . כאיל ו 
מד,שמי ם ביקש ו לחסו ך ממנ ה א ת הסב ל ש ל תקופ ת השואד " כגמו ל עבו ר זכויותיד. . 
בעלד . אדול ף טיברגר , מ ן האנשי ם המכובדי ם בעיר , חינ ך א ת ילדי ו ברו ח המסור ת 
ואד.ב ת הבריות . הו א נפט ר סמו ך לשנ ת 1920 . 

נשאר ו בחיי ם בניד. ם בנ ו וד״ ר מורי ם טיברגר , נדבני ם ידועי ם הגרי ם בניו־יור ק 
וקשורי ם ע ם אנש י עירנו 'בקשרי ם לבביים . 

לפראנציסק ה בנד ץ נודע ה הכר ה כללי ת בי ן יהוד י ודוביצ ה עק ב עבודתד . לל א קהיל ת ודוביצ ה 


133 


ליאו ת במש ך שני ם רבו ת למע ן הבר ת הנשים . כאש ר עבר ה לגו ר בבילי ץ נפרד ו 
ממנ ה תושב י העי ר בנש ף הגיג י שנער ך במועדו ן האינטליגנצי ה היהודית . א ת רגש י 
התוד ה הלבביי ם מטע ם האוכלוסי ה הבי ע א ז בנאומ ו הנפל א ד״ ר א . צימרשפיץ . 
הי א נספת ה בשוא ה בלבו ב בשנ ת 1941 . 

בנ ה הנרי ק בנדץ , שנזכ ר בספ ר ז ה בגל ל פעולותי ו הצבוריו ת הרהבות , ג ר 
בישרא ל (בת־ים) , בנ ה השני , קרול , נמצ א בפולין . פרנציסקד ■ בנד ץ 

160 ) 6611 3 ^ 31101821 :ני 1 
אנ ה הופר ט 

1 ־ 61 (ןנן 11 מ 11113 ^ , חי ה רבק ה (הלנה ) יעקובובי ץ 

102 ^\ 0 כן 11 :? 31 ז נ 11616113 


רגינ ה טיברג ר 

• 61 §: 61 נ 11161 י 1 1113 § 116 134 


קהיל ת ודוביצ ה 


ע ל וע ד חבר ת הנשי ם נמנו , בי ן ד.שאר , לאונורד . גולדברגר , אש ת רופ א !■.שיניי ם 
מק ם גולדברגר , פריד ה פרמטר , ויט י שרפר , אש ת ראוב ן שרפר . בפעולד . רב ה למע ן 
הארגו ן הצטיינ ו במיוח ד החברו ת רבק ה גולדבר ג וליבד . רפפורט . 

לאונורר . גולדברג ר נפטר ה בגול ת רוסיד, . יט י שרפ ר וליב ה רפפור ט נספ ו במחנ ה 
ההשמד ה אושביץ . עו ד זכורי ם לכולנ ו פעולותיר , הרבו ת ש ל ליב ה רפפור ט באיסו ף 
כספי ם למע ן "הכנס ת כלד." , לכיסו י הוצאו ת האשפו ז ש ל חולי ם עניים , וכדומה . 
נשארד , בחיי ם בת ה ליפקה , הגר ה בסארבריקן . 

2 . חבר ת "ביקו ר חולים " 

חבר ת "ביקו ר חולים " טיפלד . בחולי ם עניים , אל ה קיבל ו ע ל חשבונ ה טיפו ל 
רפוא י חנ ם אצ ל רופא י העי ר וד.חברר . שילמ ה ג ם א ת מחי ר התרופות . בשני ם 
האחרונו ת היר . יו״ ר החבר ה אליעז ר ביננשטוק , וכחבר י הוע ד כידינ ו אנשי ל בורגר , 
ליב ה רפפורט , אייזי ק רוזנפל ד ואהר ן שנגוט . 

במש ך שני ם רבו ת שימ ש כרופ א ש ל החבר ה ד״ ר שמוא ל טאו ב הבלת י נשכח , 
שנענ ה לכ ל קריאד . ור.גי ש עזרר . לכ ל סובל . 

3 . חבר ת "תלמו ד תורה " 

הברד . ז ו טיפלד . בתלמידי ם עניים , שד.וריה ם ל א יכל ו לשא ת א ת הוצאו ת חינוכ ם 
הדתי . החבר ה העניק ה לה ם סטיפנדי ה ללימו ד ולכלכלה , הלביש ה אות ם וקנת ה לה ם 
ספר י לימו ד ועזר . 

שני ם רבו ת כיה ן כיו״ ר ש ל החבר ה ר ׳ יוס ף 
ברונר , תלמי ד חכ ם ואי ש נבו ן שתר ם א ת כ ל 
לב ו ומרצ ו למע ן פעולו ת החברד , ורכ ש משום־כ ר 
הכרת־תודד . עמוקד . מצ ד ההורי ם ור.תלמידים . ל א 
ק ל הי ה התפקיד . בזמ ן הראשו ן היד . עלי ו לגיי ס 
כספי ם מקר ב אוכלוסי ה שבחלקד . האר י הית ה 
מתקדמ ת וד.ביטד . בעי ן זעומ ה ע ל זר ם הנוע ר 
הדת י שהגי ע מערי ם אחרו ת כד י ללמו ד בודוביצה . 

היד . צור ך לסד ר מקו ם לארוחו ת צהרי ם חינ ם אצ ל 
משפחות , וד.י ו עו ד דאגו ת למכביר . ר ׳ יוס ף 
ברונ ר נפט ר לפנ י המלחמה . 

אשת ו בריינד ל (ברוניסלאבה ) ברונר , היתר . 

ידוע ה כאשת־חי ל מהתנדבות ה ועזרת ה לאנשי ם 
שהי ו שרויי ם במצוקה . ע ל מאמצי ה בימ י הזע ם 
ל א ללכ ת לטב ח ולד.צי ל א ת משפחת ה ושכנותי ה 
מצפורנ י הנאצים , מסופ ר לר.ל ן בפר ק השואד. . זכרונ ם ינו ן לנצח . 

נשאר ו בחיי ם בניה ם לאופול ד ויעקב , ובנותיה ם פול ה (איינהורן ) ופל ה 
(הרשטייל) , הגרי ם בישראל . 
קהיל ת ודוביצ ה 


135 


כחבר י הוע ד ש ל הבר ת "תלמו ד תורה " שימש ו טוביה ו איינהורן , יהוש ע (אוזיאם ) 
גרטל , שמוא ל גרייזמן , אייזי ק רוזנפל ד ואהר ן שנגוט . 

4 . חבר ת "גמילו ת חסדים " 

קופ ת גמ״ ח ש ל ודוביצ ה נתנ ה הלואו ת זעירו ת לבעל י מלאכ ה וסוחרי ם קטנים . 

הי ה ז ה מוס ד האשרא י שלהם , שעמ ד לישע ם בכ ל שע ה ש ל מצוקה , מבל י שיזדק ק 
לשל ם רבי ת כלשה י עבו ר ההלוואות . הי ה ז ה המש ך ש ל המסור ת היהודי ת המפוארת , 
בהתא ם לדבר י הקדמוני ם שבנ י האומ ה היהודי ת מצטייני ם כ״גומל י חסדים" . 

בתקופ ה האחרונ ה לקח ו חל ק בפיתוח ה חבר י הוע ד בן־ציו ן בר , עמנוא ל וולף ■ 

סל ו נסלרוט , קלמ ן פרופ ר ועוד . 

5 . חבר ה לטיפו ל ביתומי ם 

הסעי ף הראשו ן בסד ר הפעולו ת ש ל חבר ה ז ו הי ה לסד ר אפוטרופו ס מטע ם החבר ה 
למשפחו ת מיותמות . כ ן דאג ה להלבש ה ולשא ר הצרכי ם ש ל היתומי ם וארגנ ה בשביל ם 
קייטנו ת בהדרכ ת המור ה חיי ם רייטר . 

בתקופ ת הקי ץ הי ו מתאספי ם כ־ 40 יתומי ם מד י יו ם ביומו , בשע ה 8 בבקר , בחצ ר 
בית ו ש ל המור ה רייט ר ותח ת השגחת ו הי ו יוצאי ם לפרב ר העי ד גרובלה , ש ם ביל ו 
בנעימי ם ע ד הער ב בג ן ש ל מסעד ת "ולנר " והתעסק ו בשיחו ת ובמשחקים . לפעמי ם 
הי ו עורכי ם ג ם טיו ל לה ר הסמו ך "דזבונק" . הארגו ן דא ג למזונ ם במש ך הטיול . 

ליו״ ר החבר ה נתמנ ה ד״ ר אפולינר י צימרשפיץ , ובזמ ן האחרו ן מיל א א ת מקומ ו 
ד״ ר מאלגוזט ה דניאל . חבר י ההנהל ה הי ו אש ת מאמ י ברונר , לאונור ה גולדברגר , 
אל ה ווסרטייל , פאול ה צימרשפי ץ ולינ ה רוטר . 

6 . חבר ת "תומכ י עניים " 

בשני ם הבין־מלחמתיו ת חל ה יריד ה במצ ב הכלכל י ש ל יהדו ת פולי ן וחל ק ניכ ר 
מ ן האוכלוסי ה הי ה זקו ק לתמיכה . אמנ ם בי ן חבר י הקהיל ה הודוביצאי ת אפש ר הי ה 
למנו ת ע ל אצבעו ת י ד אח ת א ת העניי ם המחזרי ם ע ל הפתחים , משו ם שבנ י ודוביצ ה 
הי ו רגילי ם לחיו ת בחשבו ן ולעבו ד בעבוד ה יצרנית , כד י ל א ליפו ל למעמס ה ע ל 
כתפ י הכלל . אל א שבא ו הנ ה עניי ם ממקומו ת שוני ם בפולי ן הקונגרסאי ת ומזרח ־ 
גליציה , מישובי ם שחי ו בדלות . 

כד י לתמו ך בעניי ם אש ר בא ו מח ח לעיר , היתד . האוכלוסי ה היהודי ת מעניק ה 
לה ם תמיכ ה חד־פעמית , באמצעו ת חבר ת "תומכ י עניים " שנוסד ה למטרד , זו . בכ ך 
חסכ ו מ ן העניי ם א ת הטירח ה ש ל סיבו ב מבי ת לבי ת ולגרו ם לאנשי ם הפרעו ת 
בעבודה . 

בכ ל שבו ע היד . כ ל אזר ח נות ן א ת חלק ו בתרומו ת למע ן החברה , בעי ן יפ ה וברו ח 
נדיבה . יו״ ר החבר ה הי ה מש ה שליין . הגזב ר אברה ם 5 יי . מוש ב וע ד החבר ה הי ה 
בדיר ת הגזב ר בככ ר קושציושקו . 136 


קהיל ת ודוביצ ה 


החיי ם החברתיי ם והספור ט 


1 . הערו ת כלליו ת 

ע ד מלחמת־העול ם הראשונ ה ל א התקיימ ו בעירנ ו ארגוני ם חברתיי ם א ו ארגונ י 
ספור ט יהודיים . הדתיי ם מצא ו א ת סיפוק ם אצ ל הר ב וכדומה . המתקדמי ם רא ו א ת 
עצמ ם כפולנים , א ו כגרמני ם בני־דת־משה , וביקר ו לל א היסוסי ם ב״קאזינר ׳ ש ל 
הפקידי ם הפולני ם א ו ש ל הקצינים , א ו במועדו ן "יאגילונקה " בככ ר הראשית . חל ק 
קט ן ש ל היהודי ם א ף השתת ף בארגו ן הקיצונ י לאומ י "סוקול " ונהנ ה ממגרש־הספור ט 
ש ל הארגו ן הזה . 

היחסי ם ביניה ם ובי ן הפולני ם הי ו כ ל כ ך אידיאליים , ע ד שאפש ר הי ה לפגו ש 
לעתי ם תכופו ת א ת האינטליגנצי ה היהודי ת כשהי א משחק ת ש ם בטני ם ע ם קציני ם 
פולניי ם גבוהי ם ונשותיהם . 

חל ק מיהוד י ודוביצ ה האמין , כ י במקר ה וה ם יתארגנ ו בארגו ן עצמ י עלו ל ליפו ל 
עליה ם חש ד שה ם יוזמי ם פעולו ת לאומיו ת ובדלנו ת יהודית , בעו ד ששיתו ף הפעול ה 
בארגוני ם פולניי ם יהד ק א ת הקש ר ע ם האוכלוסי ה הפולני ת וישמו ר עליה ם מפנ י 
תעמול ה אנטישמית . 

הפולני ם הי ו מרוצי ם מא ד ממצ ב זה , כיו ן שבמסגר ת השתדלות ם להגבי ר א ת 
כוח ם נג ד האוסטרים , הצליח ו באופ ן כז ה להרחי ק מהיהודי ם א ת השאיפו ת 
לגרמניזצי ה ובזמ ן הבחירו ת לפרלמנט , אפיל ו לרכו ש קולו ת ש ל יהודי ם במספ ר רב . 

האידילי ה הזא ת נסתיימ ה ע ם תקומ ת מדינ ת פולין , שבהרכ ב הטריטור י של ה 
נכלל ו איזורי־הספ ר המזרחיי ם שש ם רא ו היהודי ם א ת עצמ ם מתמי ד ככ ת אתנו ־ 
גראפי ת ול א הזדה ו ע ם עמי ם אחרים . המבנ ה שלה ם הטבי ע א ת חותמ ו ע ל היהדו ת 
הפולני ת כולה . לבדלנו ת גרמ ה ג ם התנוע ה הציונית , אש ר הח ל משנ ת 1919 התגבר ה 
בעירנ ו במד ה רבד. , והיתד . ל ה נטי ה חזק ה לייס ד ארגוני ם לאומי ם וחיי ם תרבותיי ם 
עצמאיים . 

לבדלנו ת החברתי ת גרמ ו ל א מע ט ג ם השקפותיד. ם ש ל חל ק מ ן הפולנים , אש ר 
בכ ל משב ר וכשלו ן כלכל י רא ו א ת הסיבד . במספ ר המופר ז ש ל ד.יד.ודי ם המעורי ם 
במסח ר ובמקצועו ת חופשיי ם וקרא ו לכ ן לחר ם כלכל י אנטי־יהודי . כמוב ן שהדר ך 
מחר ם כלכל י וע ד להסתד . אנטישמי ת בעתונו ת ע ל חר ם חברת י המרח ק קט ן למדי . 

כאש ר החל ה התעמולד . ד.ד.יטלרי ת הצטננ ו היחסי ם החברתיי ם בי ן הפולני ם 
והיהודי ם לחלוטי ן ע ד שנהפכ ו לחר ם גלוי . הי ו מקרי ם ב״קאזינר ׳ הפולני , שפולני ם 
אש ר עו ד לפנ י זמ ן קצ ר נחשב ו כמכרי ם טובי ם ומיודדי ם ש ל יד.ודי ם שונים , התחיל ו 
לד.תרח ק מה ם וא ף נזהר ו בפגישותיה ם של א ללחו ץ א ת ידיה ם ול א לבר ך אות ם 
לשלום . 

כ ל הסיבו ת הלל ו גרמ ו לכ ך שהיד.ודי ם התחיל ו לארג ן ולפת ח ארגוני ם עצמאיים , 
חברתיי ם וספורטיביים , ולא ו דוק א לאומיים , שהי ו בלת י תלויי ם בפולני ם לחלוטין . 

כ ך נוסד ו בית־ד.ע ם היהודי , הספרי ה היהודית , אגודד . לספור ט ולהתעמלות . 

הבד . נספ ר עליה ם בפרוטרוט . קהיל ת ודוביצ ה 


137 


2 . בית־הע ם היהוד י 

בית־הע ם נוס ד בשנ ת 1926 בערך , בבי ת הופמ ן אש ר ברחו ב "שליש י למאי" . 
המייסדי ם הי ו הנרי ק אוסטד , הנרי ק בנדץ , סטפא ן הופמן , ד״ ר לאו ן ודלר , בנ ו 
טיברגר , ד״ ר וילהל ם קלמר , ד״ ר א . צימרשפי ץ ועוד . 

בתקופ ה הראשונ ה ביקר ו ב ו ר ק בעל י מקצועו ת חופשיי ם וסטודנטי ם מ ן 
האוניברסיטה . אחר־כך , לאו ר מסיבו ת התקופ ה הנזכרת , כשנתברר ה חיוניות ה ש ל 
אכסני ה תרבותי ת ז ו לכ ל תושב י העי ר ובמיוח ד למע ן דור־הנעורים , הוחל ט להקי ם 
בי ת מיוח ד שיה א מיוע ד לתרבו ת יהודי ת ולבידור . למטר ה ז ו נבח ר וע ד ציבור י 
בראשו ת בנ ו טיברגר , שהי ה נדב ן ידו ע והתמס ר תמי ד לפעולו ת ציבוריות . ברם , 
מאח ר ותכנית־הבני ה נכשל ה בעטיי ם ש ל קשיי ם כספיים , הועב ר בית־הע ם למרכ ז 
העי ר לאול ם שכו ר בבי ת טאפ ט אש ר בככ ר הראשית . א ז נבח ר וע ד חדש , ב ו הי ה 
מיוצ ג ג ם הנוער . וכ ך נהפ ך המעו ן התרבות י הז ה למרכ ז ציבור י ש ל יהוד י ודוביצה , 
ב ו התרכז ו כמע ט כ ל הפעולו ת התרבותיו ת ש ל העיר . פר ט לחוג י החסידים , השתתפ ה 
ב ו כמע ט כ ל האוכלוסי ה היהודית , לל א שו ם מחיצו ת ש ל גוו ן פוליט י והשקפו ת 
מפלגתיות . 

וע ד בי ת הע ם ש ם א ת הדג ש ע ל כך , של א יה א למוס ד שו ם צביו ן פוליט י בפעולו ת 
ובהרצאות . עובד ה ז ו גרמ ה לפרקונצי ה גדול ה ש ל הקהל . לעתי ם קרובו ת בא ו 
כמרצי ם מקרקו ב סופרי ם ופובליציסטי ם שונים , ביניה ם ד״ ר מש ה קאנפר , עור ך 
העתו ן "נוב י דדנניק" . התקימ ו ג ם ערבי ם מוקדשי ם למוסיק ה ולהקראות . 

לע ת הפגישו ת בבית־הע ם ל א הי ו ניכרי ם שו ם הבדלי ם בגי ל א ו במעמד . הנוע ר 
יש ב לי ד שלח ן אח ד בצוות א ע ם הדו ר המבוגר , ניה ל את ו שיחו ת וויכוחי ם א ו שיח ק 
במשחקי ם שונים , כמ ו שחמט , דומינ ו וכר . אחרי ם קרא ו עתוני ם וירחוני ם ספרותיים . 

ע ל וע ד המוס ד נמנ ו בתקופו ת שונו ת ד״ ר רישאר ד ומאלגוזט ה דניאל , לאו ן ודלר , 
אליעז ר ושלמ ה יעקובוביץ , מאצי ק נסלרוט , ד״ ר שב ח פישגרונד , טונק ה רוטר , 
ד״ ר ברנאר ד שו ר ועוד . 

בפורים , בחנוכ ה ובימי־ח ג לאומיי ם אחרי ם נהר ו לבי ת הע ם כמע ט כ ל אנש י העיר . 
החגיגו ת והנשפי ם נערכ ו א ז ע״ י בית־הע ם עצמו , א ו שהאול ם נמס ר למבצעי ם 
אחרים . 

תמי ד הית ה ש ם האויר ה תוסס ת ומלא ה תנועה , וזא ת ג ם משו ם שבקרב ת מקו ם 
שכ ן המועדו ן ש ל אגוד ת "מכבי " ובזמ ן החופש י מפעולו ת התעמלו ת הי ו חבר י 
"מכבי " רגילי ם להיכנ ס לבית־הע ם וליהנו ת משירותיו . לעורכי־די ן חבר י בי ת הע ם 
היתד , השפע ה מרוב ה ע ל גיבו ש האופ י ש ל הנוער , ע ל הרחב ת אופקי ו וע ל התנהגות ו 
החברתית . 

האידיליד , הזא ת ש ל חיי־חבר ה משותפי ם בי ן הנוע ר ו ר,מבוגרי ם החל ה להתרופף , 
כאש ר כשלו ש שני ם לפנ י המלחמ ה רכ ש הנוע ר א ת רו ב הקולו ת בועד-ד,מום ד 
והשתד ל לר,כני ם שינויי ם רדיקליי ם באופ י המוסד , ברו ח הנוער . המבוגרים , של א 
יכל ו להסכי ם לשינויי ם הללו , החליט ו לפתו ח מועדו ן חד ש בש ם "מועדו ן האינטלי - 
גנצי ה היהודית" . א ך הוסכ ם שג ם להב א יתקיימ ו נשפי ם ומופעי ם חגיגיי ם בבי ת הע ם 
בלבד , בשיתוף־פעול ה מל א מצ ד האינטליגנציה . 138 


קהיל ת ודוביצ ה 


בית־הע ם ע ל האויר ה ששרר ה ב ו הו א אח ד הפרקי ם הנהדרי ם בתולדו ת יהדו ת 
ודוביצה . ניהו ל המזנו ן בבי ת הע ם הי ה ביד י פפ י 
צימרשפיץ , שבחריצות ה ובהתנהגות ה העדינ ה 
כלפ י האורחי ם לקח ה חל ק גדו ל בהתפתחות ו ש ל 
בית־העם . המוס ד הז ה וחינו ך ילדי ה הי ו במרכ ז 
תוכ ן חייה . ראו י לכ ן לציי ן א ת שאיפותי ה להשג ת 
המטרו ת הללו . הי א ניספת ה בשואה . נשאר ו בחיי ם 
בנותי ה גני ה שיקמ ן ו־הל ה נטוביץ , הגרו ת 
באוסטרליה , ובנ ה שמוא ל פד ר בפריס . 


2 ; 11 (} 5 * 161 ו 11 ר 211 1 מ 6 ? 


3 . מועדו ן האינטליגנצי ה היהודי ת 

כאמור , התקיי ם מועדו ן ז ה הח ל משנ ת 1936 . מעונ ו הי ה בבי ת ד״ ר צימרשפיץ , 
ברחו ב "שליש י למאי " ולועד־המועדו ן נבחר ו הנרי ק בנדץ , ד״ ר מורי ץ הופרט , 
ד״ ר לאו ן ודלר , ד״ ר ברנאר ד שו ר ועוד . היו״ ר הי ה ד״ ר רישאר ד דניאל . 

במועדו ן ז ה התקיימ ו תכופו ת הרצאות . בחד ר אחר , שהי ה מיוע ד לקריאה , נמצא ו 
תמי ד עתוני ם וירחוני ם ספרותיי ם ומדעיי ם מכ ל הארץ . 

4 . הספרי ה היהודי ת 

בשני ם קודמו ת סיפק ה הספרי ה הכללי ת הפולני ת "ט.ס.ל " (חבר ת בית־ספ ר 
עממי ) א ת צרכ י הקור א היהוד י המודרני . הי א הית ה קיימ ת בבני ן "סוקול " והיהודי ם 
הסתפק ו בספרי ה ז ו באי ן ברירה . 

ע ם התחדשו ת התנוע ה הלאומית , ל א יכל ה הספרי ה הזא ת לענו ת יות ר ע ל 
דרישותי ו ש ל הנוע ר היהוד י וא ז על ה הרעיו ן להקי ם ספרי ה לאומי ת יהודית . 

המבצ ע בוצ ע בחלק ו ע״ י תרומ ת ספרי ם ובחלק ו ע״ י איסו ף כספי ם לרכיש ת 
ספרים . תכני ת ז ו נתגשמ ה הודו ת לתמיכת ה הנמרצ ת ש ל יטק ה פלסנר , יו״ ר דא ז ש ל 
התנוע ה הציונית , אש ר ניאות ה להעמי ד חל ק מ ן המועדו ן הציונ י לרשו ת הספריה . 
כאש ר במרוצ ת הזמ ן גדל ה הספרי ה והמקו ם נעש ה צ ר מהכיל , הסכי ם הבנ ק העממ י 
למסו ר לספרי ה חד ר אח ד במשרדו . 

בתחיל ה התמסר ה לעבוד ת הספרי ה שר ה נייהרט , שטיפל ה במיוח ד בקני ת ספרי ם 
חדשי ם מכספ י ההכנסו ת חרצופות . 

בתקופ ה האחרונ ה שימ ש כספר ן לאו ן טיבר ג ועזר ו ל ו בעבודה , לסירוגין , יוס ף 
צימרשפיץ , דו ד ברונר , הרמ ן ריק , דול ק נסלרו ט (הי ה ג ר ברחו ב זאטורסקה) , 
נת ן גרונ ר ואנד ה גולדבר ג (ברונר) . נוה ג ז ה הפ ך למסור ת ובמרוצ ת הזמ ן נכנ ס 


קהיל ת ודוביצ ה 


139 


הדו ר הצעי ר לעבוד ה במקו ם הדו ר המבוג ר שעז ב א ת משמרת ו בספריה . האנשי ם 
האל ה הקדיש ו מזמנ ם לתורנויו ת בספרי ה וניהו ל הפנקסים , של א ע ל מנ ת לקב ל פרס . 

הספרי ה גדל ה ע״ י קני ה מתמד ת ש ל ספרי ם הדשים , ונוס ף לספרי ם יהודיי ם 
הכיל ה ג ם ספרו ת עולמי ת וספר י מדע . 

בתקופ ת המעבר , כאש ר פעול ת התנוע ה הציוני ת נחלשה , הית ה הספרי ה המרכ ז 
הרוחנ י היחי ד ש ל הנוער . סיי ע בכ ך רבו ת לאו ן טיברג , ידי ד אמית י ש ל הנוער . 
הו א ויוס ף טיבר ג הי ו בני ו ש ל ברו ך טיברג , אות ו התוש ב היהוד י הראשו ן בודוביצ ה 
ששב ר א ת האיסו ר ע ל התישבו ת היהודי ם בעיר . 

פרטי ם ע ל מות ו הטראג י ש ל לאו ן טיבר ג יבוא ו להל ן בפר ק השואה . יטק ה פלסנר , 
שע ל זכויותי ה למע ן התנוע ה הציוני ת בעי ר כב ר דובר , נפטר ה ללא־ע ת לפנ י 
המלחמה . יוס ף צימרשפי ץ נפט ר בגי ל צעי ר ממחל ת השחפת . 

הרמ ן רי ק היה , לפ י השערתנו , היהוד י היחיד י בעי ר שנדו ן בעוו ן קומוניזם . הו א 
הי ה חשו ד כקומוניסט . כאש ר הל ך פע ם לפאר ק ביו ם סגרי ר עק ב אחרי ו בל ש מטע ם 
השלטון . בהיכנס ו לפאר ק ניג ש הרמ ן רי ק למקו ם סת ר אחד , הרי ם ש ם אב ן והוצי א 
מתחתי ה חומ ר תעמולתי , שהי ה חבו י במקום , ומי ד נאס ר ע״ י הבלש . ספ ק א ם הי ה 
קומוניס ט בע ל הכר ה עצמית , אב ל ידו ע שאחר י שסיי ם א ת חו ק לימודי ו בבית־ספ ר 
תיכו ן ל א הצלי ח בשו ם אופ ן להסתד ר בחיי ם והי ה מיואש . 

א ת עונ ש המאס ר ב ן 8 חדשים , אש ר הוט ל עליו , נש א בעוז . העי ר כול ה הית ה 
מזועזע ת מהמשפ ט הזה , כ י הרמ ן רי ק הי ה מעור ב בי ן הבריו ת וב ן למשפח ה מכובדת . 
הו א נספ ה בשואה . 

נת ן גרונ ר ודול ק נסלרו ט גרי ם כיו ם בארצו ת הברית . 

5 . אגוד ה לספור ט — "הגבור " 

כמתוא ר לעיל , אחר י התפוררו ת הקיסרו ת האוסטרי ת הי ה הרג ש הלאומ י בי ן 
הנוע ר הול ך וגואה , ע ד שנתגב ש הצור ך לייס ד עבור ו ארגו ן ספור ט עצמאי . ואכ ן 
נוס ד ארגו ן כז ה בעירנ ו בשנ ת 1922 . המייס ד הי ה הנרי ק בנדץ , שכ ל ימ י קיומ ו ש ל 
הארגו ן דא ג לתקציב , לציו ד ולצוו ת הקבוצ ה והכשרתה . הו א עצמ ו הי ה ר ק חוב ב 
ספורט . עז ר ע ל יד ו צעי ר בש ם כהנא . 

בגל ל נטיי ת הארגו ן לציונות , הי ה ציוד ו מאוחס ן במועדו ן ש ל ההסתדרו ת 
הציונית . האימוני ם והמשחקי ם נערכ ו במגרש י הספור ט לי ד הנה ר סקאבה . הית ה 
קבוצ ה שכלל ה 11 חברי ם ו־ 4 חבר י משנה . המשח ק העיקר י הי ה כדורגל . הקבוצ ה 
נסע ה לפעמי ם לערי ם הסמוכות , כד י להשתת ף במשחקי ם ע ם קבוצו ת יהודיו ת 
ופולניות . 

חל ק מהחברים , כמ ו אברה ם נייהר ט ועוד , על ה ארצ ה בשנ ת 1926 . אחרים , כמ ו 
שלמ ה ארנהל ט ועוד , עבר ו להכשר ה חלוצית , והאגוד ה נתפוררה . בשנ ת 1930 קמ ה 
לתחי ה אגוד ה ספורטיבי ת חדש ה — אגוד ת "מכבי" . 

6 . אגוד ה לספור ט ולהתעמלו ת "מכבי " 

עו ד לפנ י שנוסד ה הי ו קיימי ם שיעורי ם לתרגילי ם ספורטיביי ם לבנו ת במועדו ן 140 


קהיל ת ודוביצ ה 


מלו ן "הס " שברחו ב שנקביץ . למטר ה ז ו הובא ו מדריכי ם מיוחדי ם מבילי ץ שאימנ ו 
אות ן באתלטיק ה קלה . מספ ר התלמידו ת גד ל במש ך הזמ ן וג ם בתורי ם רצ ו להשתת ף 
באימונים . לכ ן יצא ה היזמ ה לארג ן אגוד ה קבוע ה לספור ט בש ם "מכבי " ואח ר שכיר ת 
מקו ם בבי ת טאפ ט בככ ר הראשית , ע״ י בית־העם , החל ו השעורי ם לתרגילי ם ספורטי - 
ביי ם בשבי ל הנוע ר כולו . 

בשני ם האחרונו ת כיה ן כיו״ ר האגוד ה ד״ ר יעק ב טאפט . לוע ד השתייכ ו חיי ם 
בלמוט , ד״ ר רישאר ד דניאל , לאופול ד גולדברגר , ד״ ר לאו ן ודלר , פרידרי ק וישיק , 
האחי ם ד״ ר אליעז ר ושלמ ה יעקובוביץ , מצי ק נסלרוט , יא ן פרסטר , יוס ף קורנגוט , 
ד״ ר ברנאר ד שו ר ועוד . 38 . פגיש ת חבר י "מכבי " 

מימי ן : /—/ , אוסק ר נסלרוט , מוני ק (מאי ר יעקובוביץ) , /—/ , דו ד ברונר , שלמ ה ארנהלט , 
הרמ ן ריק , רומ ן נסלרוט , ווב ק פצנבאום , מאצי ק (מאיר ) נסלרוט , ד״ ר יעק ב טאפט , 
/—/ , יוס ף צימרשפיץ , השי ק מלמן , הרמ ן פרידיגר , יאנ ק קלוגר , מאי ר קריש ר ויינלז . 

באמצ ע יוש ב חיי ם בלמוט . 

§ 111 ; 661 ב ת 8 ־ 61 נ 11 ת 1116 

,; 61111311 * 6111 . 5 ,• 01161 * 61 . ס , / / , 162 ^' 0 כן 1 ן^ 31 ^ ט ,; 01 * 68611 ^ 1 . 0 , / / בת 0 * 1 י 1 

־ 21111 . 3 , / / ,; 3£61 י ד . 3 .* 1 ( 1 ,; 01 * 68611 ^ [ , 61:261111311111 ? ,; 01 * 68611 ^ 1 . 6 ,^ 1111 . מ 

.* 18261 * 1 ^ 1 ,* 61 § 1 ן 1 ^ 1 . 3 * 61 § 16£11 * 61 . 6 61111311 ^ [ . 11 2 ; 11 (ע 8 * 11161 

.; 6313111111 . 011 :§ 111 ; 1 ; 811 


במסגר ת האגוד ה נתקיימ ו סקציו ת שונו ת : גימנסטיקה , ריטמיקה , אטלטיק ה קלה , 
פינג־פונג , כדור־סל , טני ס ו־כדורגל . התרגילי ם נערכ ו במועדון , פר ט לשלוש ת 
הסקציו ת האחרונו ת שאימוניה ן נערכ ו ע ל השט ח הרי ק מו ל הקסרקטי ן ברחו ב שליש י 
למא י ולאח ר מכ ן ע״ י מסעד ת "ונציה" . 

המדריכי ם הי ו שמעו ן ארנהלט , איד ק איגל , פאו ל פרסט ר ואול ק קורנגוט . 


קהיל ת רדוביצ ה 


141 


להישגי ם גדולי ם הגיע ו הקבוצו ת לכדו ר סל , טני ס ופינג־פונ ג שזכ ו במשחקי ם 
ע ם קבוצות־ספור ט פולניו ת בנדוביצ ה ובערי ם הסמוכו ת ועבר ו לליג ה יות ר גבוהה . 
הקבוצ ה לכדור־ס ל נפגש ה ע ם קבוצו ת מצוינות , כמ ו "בסקיד־אנדריכוב " (צוו ת 
פולני ) ו״מכבי״־אנדריכוב . בהתחרו ת השיג ה א ת המקו ם הראשו ן ובזכו ת ז ו צורפ ה 
לליג ה א ׳ ש ל מחו ז קרקוב . 

קבוצ ת הכדורג ל שיחק ה נג ד הקבוצ ה הפולני ת "סקאבה " בודוביצ ה בנוכחו ת 
המוני ם מהאוכלוסי ה הפולנית . 

האגוד ה מנת ה כ־ 100 ספורטאים . נוס ף לה ם השתייכ ו אלי ה חברי ם חובבים , 
ששילמ ו דמי־חב ר חדשיים . הישו ב תמ ד בחפ ץ ל ב בארגו ן זה , שהי ה בלתי־מפלגת י 
לחלוטי ן וא ת תקציב ו כיס ה מדמ י חב ר בלב ד מבל י להזדק ק לעזר ה כספי ת מצ ד 
מפלגו ת פוליטיו ת כלשהן . 

המטר ה היחיד ה שארגו ן ז ה הצי ב לעצמ ו בפעולותי ו הית ה הסיסמה , המוזנח ת 
כל־כ ד בחיי ם הגלותיי ם ״נפ ש בריא ה — בגו ף בריא!" . פר ק שביע י 


אישי ם ודמויו ת 


הר ב אברה ם שמוא ל זלטנריי ד 


קוי ם לדמות ו ש ל הר ב אש ר אנשי ל יצח ק זלטנריי ד הי״ ד 

ודוביצ ה הית ה עי ר מחו ז ("קרייז־שטאדט" ) ותושבי ם מהרב ה עיירו ת גדולו ת הי ו 
באי ם אלי ה למשפט . בודוביצ ה נמצ א בי ת המשפ ט העליו ן שד ן ג ם בדיני־נפשות . 
ג ם בי ת המכ ס העליו ן נמצ א ב ה (בכ ל זא ת הי ו דרי ם ב ה בתקופ ה הקודמ ת מע ט מא ד 
יהודים) . 

לעתי ם נדירו ת בלב ד אנחנ ו מוצאי ם א ת שמ ה מוזכ ר בספר י "שאלות־ותשובות " 

ש ל גאונ י הזמן , אש ר כנהו ג י ש לנ ו מה ם בי ן השיטי ן תיאו ר ע ל החיי ם הצבוריי ם ש ל 
העיירו ת והקהילות . הש ם ודוביצ ה מוב א פע ם אח ת בשו״ ת "דבר י חיים " להגאו ן 
והצדי ק רב י חיי ם הלברשט ם מצנז , וכ ן מוזכ ר בשו״ ת "נט ע שורק" , שהובא ו לדפו ס 
לפנ י שנ ת תרנ״ ה ( 1895 למספרם) . 

כ ל מ ה שאנ ו יודעי ם הוא , שבעי ר ל א הי ו מרשי ם ליהודי ם לדו ר בקביעות . ר ק 
בסו ף המא ה הששי ת בערך , בסביבו ת שנ ת תק״ץ , הי ה ג ר ב ה ר ב מפורס ם וגאו ן גדו ל 
מ״ ה סינ י שיפ ר ז״ל , בע ל המחב ר ש ל ספ ר "הר־סיני" . הו א קיב ל רשיו ן לנה ל 
בית־מסח ר ש ל פרופינצי ה (מסח ר ש ל יין־שר ף ויינות ) בפרב ר העי ר והי ה מתגור ר 
שמ ה במש ך כ ל השנה . לקרא ת ח ג הפס ח הי ה נוס ע בכ ל פע ם לעי ר אולנו ב (גליצי ה 
התיכונית ) כד י לבלו ת ש ם א ת הח ג ע ם משפחתו , בהיות ו ילי ד אולנוב . 

ומספרים , כ י פע ם לפנ י פס ח ל א רצ ו הנכרי ם לקנו ת אצל ו א ת החמ ץ בשטר ־ 
מכיר ה כנהו ג והערימ ו עלי ו בסו ד שהנכר י שקנ ה אצל ו כ ל שנ ה א ת החמ ץ ל א יגל ה 
של א יקנ ה אצל ו הפעם , כד י להטעותו . בבו א הזמ ן התחב א ול א התרא ה אליו , ולהר ב 
שיפ ר ל א הי ה למ י למכור . מי ד התייש ב בדעת ו והחלי ט לפתו ח א ת החנו ת ולהעמי ד 
א ת כ ל משקאו ת החמ ץ ברחו ב בתו ר "הפקר" , ונס ע לאולנוב . בשוב ו אחר י הפס ח 
שאלוה ו הנכרי ם ״מ י הי ו השומרי ם ששמר ו לב ל יג ע אי ש בחמצ ך ?... ״ ומצ א כ ל החמ ץ 
של ו בשלימות . ויה י הדב ר לפלא ! הו א נס ע מודוביצ ה כעבו ר זמ ן ונפט ר באולנוב . 
במקומ ו ב א נכד ו מ ר סינ י שיפר , שנפט ר בש ם טו ב בשנ ת תר״ פ בערך . ועו ד נכ ד 
הי ה ל ו בקארלסרוה , ר ב מפורס ם שנקר א בשמ ו הר ב סינ י שיפ ר זצ״ל , מהרבני ם 
החשובי ם במדינ ת אשכנז . 

במש ך שנו ת תר״ מ—תר״ נ גד ל מע ט הישו ב היהוד י ש ל ודוביצה . א ז נבנ ה בית ־ 
כנס ת גדו ל ומפוא ר (נשר ף ע״ י הגרמנים ) וג ם בית־מדר ש גדול . כנהוג , התפלל ו 


142 קהיל ת ודוביצ ה 


143 


בנוס ח אשכנ ז בבהכנ״ ס ונוס ח ספר ד בביהמ״ד . באות ו זמ ן נתחנ ך ג ם בית־החיי ם 
ש ל העי ר וקהיל ת ודוביצ ה נעשת ה לקהיל ה מיוחד ת בפנ י עצמה . נתמנ ו א ז ע ל יד ח 
שו״ ב וג ם מור ה הוראה , הו א הר ב הגאו ן מו״ ה צב י אלימל ך גרייזמ ן ז״ל , אש ר נפט ר 
בודוביצ ה בשנ ת תר״ ס בער ך והוב א ב ה לקבורות . 

אח״ כ נתקב ל לר ב אב״ ד ש ל העי ר הר ב הגאו ן ר ׳ מרדכ י רוטנבר ג הי״ד , שהי ה 
חת ן הר ב הגאו ן ש ל העי ר צלי ם במדינ ת הונגריה . הו א הי ה גדו ל בתור ה וג ם דרש ן 
נפל א והדרי ך א ת יהוד י העי ר כעש ר שנים . מש ם נקר א בשנ ת תרע״ ג לכה ן כר ב 
בקהיל ת "מחזיק י הדת " באנטוורפן . בשנו ת הזעם , בתש״ג , הוב ל מש ם ע״ י הנאצי ם 
האכזריי ם ימ״ ש למחנות־המוו ת ול א חז ר עוד . הש ם ינקו ם דמו . 

בשנ ת תרע״ ג כב ר הי ה בודוביצ ה אחו ז גדו ל ש ל שומר י תור ה ומצוות , שהי ו 
אמידי ם ומנהלי ם עסקי ם גדולים , וממיל א הי ו נבחר י הקהיל ה מחצית ם מיראי ם 
("ארטאדאקסען" ) ומחצית ם מבעל י השכל ה ("מאדערנע") . כאש ר עלת ה ע ל הפר ק 
שאל ת הרבנו ת הי ה באות ו זמ ן רא ש הקהיל ה משומר י התורה , יהוד י בש ם מתתיה ו 
יעקובובי ץ ע״ה , אי ש בע ל נכסי ם ובע ל השקפו ת רחבות , שי ד וש ם ל ו ג ם במשרד י 
הממשלה , מחמ ת חשיבותו . הו א גד ל בעי ר מלא ה חכמי ם וסופרים , בעי ר טארנא , אצ ל 
אבי ו המפורס ם מו״ ה ברו ך יעקובובי ץ ע״ ה והי ה חתנ ו ש ל הגבי ר המפורס ם מו״ ה 
יצח ק אהר ן שנק ר ע״ ה מזמבזיץ . מכיו ן שהו א נט ה לקב ל כר ב בעי ר אד ם גדו ל 
בתור ה ויראה , נתמנ ה א ז בהשפעת ו הר ב הגאו ן מו״ ה אש ר אנשי ל יצח ק זלטנריי ך 
ז״ ל לר ב ואב״ ד בעיר . 

הר ב זלטנריי ך הגי ע לנדוביצ ה מהעי ר אושפיצי ן והוכ ר מי ד כר ב מפורס ם ונבו ן 
היוד ע לנה ל א ת העי ר בדר ך התור ה והמסורת . הו א נול ד בעי ר זבארו ב (הונגריה ) 
והי ה נכ ד להר ב הגאו ן מוה״ ר יוס ף חרי ף זצ״ ל ולהגאו ן מטשנג ר בע ל המחב ר ספ ר 
"מנוחת־אשר" . כיו ן שהי ה מפורס ם לחרי ף גדו ל נתחת ן ע ם הגבי ר המפורס ם מוהר״ ר 
נת ן אהר ן וול ף ז״ ל מאושפיצי ן ונתפרס ם שמ ו בכ ל המדינה , וכ ך נתקב ל לר ב 
בודוביצה , כאמור , בשנ ת תרע״ג . 

מחוב ת הר ב הי ה להתפל ל שב ת אח ת בבית־הכנס ת ושב ת שני ה בביהמ״ד . א ת 
הדרשו ת הפומביו ת דר ש בבי ת הכנסת . בימ י החו ל נה ג להתפל ל בביהמ״ד . בימ י ח ג 
הי ה יו ם אח ד מתפל ל בביהכ״ נ ויו ם שנ י בביהמ״ד . הקה ל שיל ם לר ב משכר ת 
הודשית , נוס ף לדמ י טירח ה שקיב ל עבו ר מת ן הכשרים , סידו ר קידושי ן וכדומה . 

שנ ה לאח ר התמנותו , בשנ ת תרע״ד , פרצ ה מלחמת־העול ם הראשונ ה ונוצר ו 
בעיו ת המורות . בעי ר הי ה קסרקטי ן גדול , אלפ י חיילי ם מצב א מלכו ת אוסטרי ה 
ומהנ ה גדו ל ש ל שבויי־מלחמה , שבתוכ ם הי ו הרב ה שבויי ם יהודי ם ממדינ ת רוסיה . 
ג ם בית־חולי ם גדו ל הי ה ש ם לנגוע י מחלו ת מדבקו ת ר״ ל ונוס ף לז ה הרב ה פליטי ם 
מגליצי ה המזרחית , שנכבש ה ע״ י צבאו ת רוסיה . כמע ט כ ל העי ר נתרוקנ ה א ז 
מבעלי־הבתי ם ומהבחורי ם אש ר התגייס ו כול ם לצב א ללחו ם ע ם האויב , בעי ר נשאר ו 
ר ק נשותיה ם וילדיהם . ע ל הר ב החד ש והקהיל ה הועמס ה א ז עבוד ה גדול ה לכלכ ל א ת 
החיילי ם במאכלי ם כשרי ם ולהקי ם מטבחי ם כשרי ם בקסרקטי ן ובמחנ ה השבויים . 
במיוח ד הית ה העבוד ה מרוב ה בימ י ח ג הפס ח כאש ר הי ה צור ך לכלכל ם במצו ת 
ולהכשי ר א ת המטב ח לפסח , לספ ק א ת כ ל מיצרכ י הפס ח המיוחדי ם ולעמו ד בקש ר 
תמיד י ע ם שר י הצב א כד י לקב ל הסכמתם . א ז חדל ו להתפל ל בביהמ״ ד הגדול , 144 


קהיל ת ודוביצ ה 


מכיו ן שהי ה צרי ך להקי ם שמ ה בי ת אוכ ל עבו ר החיילים . כמו־כ ן אפ ו מצו ת אפיל ו 
בח ג הפס ח עצמו . נוס ף לכ ך הוצרכ ו לספ ק מאכלי ם כשרי ם לשוכבי ם בבת י החולי ם 
שהי ו מלאי ם פצועי־מלחמה , לבק ר א ת החולי ם ולהתעס ק בקבור ת מתי ם וג ם לחל ק 
א ת החיילי ם אש ר הי ו תלמיד י חכמי ם שיאכל ו אצ ל אנשי ם פרטיים . בימי ם הה ם 
שר ר רע ב גדו ל בעי ר וכ ל אח ד הוצר ך לחל ק א ת מזונ ו ע ם אחרים . הר ב הי ה נקר א 
מזמ ן לזמ ן מטע ם הממשל ה להשבי ע א ת ההיילי ם היוצאי ם לשד ה הקרב . בי ן חיילי ם 
אל ה הי ו תמי ד בעלי־בתי ם מהעיר , קרובי ם וידידים . בתקופ ה סוער ת ז ו הית ה ניכר ת 
בית ר שא ת ובית ר עו ז עבודת ו המסור ה ש ל הר ב החד ש בשיתו ף ע ם ראש י הקהילה . 

בשנ ת תרע״ט , כאש ר פסק ה המלחמ ה והעי ר נפל ה תח ת ממשל ת פולין , ירד ה 
פורענו ת ע ל יהוד י העיר . נערכ ו פוגרומי ם תכופי ם ביהודי ה בז ה אח ר ז ה ויהוד י 
ודוביצ ה נשדד ו ע״ י הכפריי ם שבא ו לשלו ל של ל ולבו ז בז . בש ל כ ך ובש ל יריד ת 
ער ך המטב ע נתדלל ה הקהילה . המשכור ת ש ל הר ב ירד ה פלאי ם ואעפ״ ב חג ר הר ב 
עו ז לעמו ד ע ל משמרת ו בכ ל העניני ם ולהתמס ר ליש ע העיר . 

במדד , והמשטר ה הצליח ה להוצי א מהפורעי ם חפצי ם ששדדו , נמסר ו החפצי ם 
לבי ת המשפ ט וד,ו א מסר ם ליד י הר ב שיחזיר ם לבעליד,ם , כ י נתנ ו ב ו אמו ן גדול . 

כדא י לספ ר מקרר , שקרר , באות ו זמ ן : פע ם ב א אלי ו נכרי , ש ד,י ה הקופא י בתחנ ת 
הרכבת , וסיפ ר ל ו שהו א בצרד , גדולה , היו ת וחס ר ל ו בקופ ה סכו ם גדול , שאי ן 
ביכלת ו לד,שלימו , ושהו א חוש ד ביד,וד י אח ד שהטעד , אותו . הר ב קר א לי ד,וד י זד , 
וע״ י תחבולו ת שונו ת השתד ל שהנכר י יקב ל א ת המעו ת בחזרה . אחר י שנתיי ם נס ע 
הר ב לקראקא . בדרך , בתחנ ת סקאווין , נכנסד , רכב ת ש ל חיילי ם מפוזנאן . כשרא ו 
א ת הר ב אצו־רצ ו כול ם לעברו , באמר ם לגל ח א ת זקנ ו ולהכותו , כד,רגל ם בימי ם 
ד,ך,ם . א ך פתאו ם הופי ע מנד, ל התחנר , ולק ח א ת הר ב ללשכת ו וחס ם בפנ י החיילי ם 
א ת הדר ך מלגש ת אלי ו ואח״ כ אמ ר ל ו "אנ י הו א ז ה שד,צלת י א ת כבוד ו כגמו ל 
ע ל שקיבלת י א ז א ת המעו ת מידך.. . 

בזמ ן כהונת ו בודוביצ ה נתרב ו בר , החרדי ם ונתווספ ו בתי־מדר ש וישיבו ת — 
ישיב ת "עץ־חיים " תח ת דג ל חסיד י בובוב , וישיב ת "כתר־תורה " תח ת נשיאו ת 
האדמו״ ר מראדומס ק הי״ד . הר ב זלטנריי ך בעצמ ו למ ד שיעו ר ע ם הבחורים , וקר ן 
התורד , על ה מאד . 

בכ״ ז טב ת תרפ״ ו קרד , ל ו אסו ן גדו ל בדדלק ח ממנ ו אשת ו הרבני ת מר ת הנ ה ע״ד " 
לצער ו ולדאבו ן ל ב כ ל מכיריר " לאח ר שהיתד , רתוקד , לערש־דו י זמ ן רב . הי א הובא ה 
לקבור ה בודוביצ ה ב ו ביו ם ומצב ת קבר ה עומד ת ע ד היו ם בנדוביצה . היתד , ז ו אשר , 
רב ת מע ש שנקטפד , במיט ב ימיד , בשנ ת הארבעי ם ושב ע לחייה . 

לאח ר זמ ן נש א ל ו לאשד , א ת ב ת הר ב ד,גד,״ צ מו״ ה שלמד , זלמ ן פרנק ל זצ״ל , 

א ת הרבני ת שפר ה פרנצ ל ע״ד " שהית ה ל ו לעז ר תמיד . 

בפי ח מלחמת־ד,עול ם השניה , בי״ ז אלו ל תרצ״ ט ( 1.9.1939 ) , ע״ י הנאצי ם ימ״ש , 
בר ח מי ד ביו ם שלאהרי ו והל ך ברג ל ביה ד ע ם כ ל אנש י העי ר שברח ו מחמ ת המצי ק 
ושמ ו א ת פניד, ם לגליצי ה התיכונית , הי א הדר ך ב ה נס ו עו ד אלפי ם ורבבו ת מישרא ל 
כשה ם יגעי ם וסחופים . בדר ך רא ה אשד , בוכ ה באי ן הפוגו ת וילדי ה סביבד, . לשאלת ו 
ע ל סיב ת בכייד , סיפר ה ל ו שהעגלו ן השליכ ה מ ן העגלד " משו ם שאי ן ל ה לשלם . 
מי ד נת ן לד , מכספ ו לשל ם לבע ל העגלר , וע ל שאלתד , הו א השי ב ל ה שר,ו א הר ב קהיל ת ודוביצ ה 


145 


מודוביצה . הי א נסע ה בעגל ה והצליח ה להינצ ל מ ן השונא . הי א סיפר ה אחרי־כ ן 
שהר ב הו א שהצי ל אות ה וא ת בניה . הר ב הל ך ברגל , ע ד שהשיגוה ו האויבי ם בעי ר 
מיל ץ שבגליצי ה התיכונית . 

בער ב רא ש השנ ה הי ה הר ג ר ב ר״ ל בעי ר ז ו ע״ י הנאצים . הרב ה יהודים , וביניה ם 
ג ם הרב , נלקח ו לחצ ר ביהכ״ נ כד י להמית ם ביריו ת ר״ל . כאש ר הר ב עמ ד ש ם לפנ י 
תפל ת מנח ה האחרונ ה ש ל השנ ה ב א אח ד ושאל ו א ם מחוייבי ם להתפלל ? והשיב : 
עת ה הו א הזמ ן לייח ד שמ ו יתבר ך באהבה ! נעש ה לה ם נ ם וניצלו , ועו ד התפלל ו 
מנח ה בציבור ! 

ממיל ץ חז ר לקראק א ונשא ר לגו ר בה , כ י כב ר ל א הי ה יכו ל לחזו ר לודוביצ ה 
מפנ י הנאצים , ששרפ ו א ז א ת בית־הכנס ת הגדו ל שהי ה בנו י לתפארת , א ת בית ־ 
המדר ש הגדו ל וכ ל בת י הקה ל וסיפח ו א ת העי ר לממשל ת ה״ריי ך השלישי " ונוצ ר 
גבו ל בי ן ודוביצ ה שסופח ה לריי ך ובי ן קראק א שנהית ה ביר ת הגנרל־גוברנמנ ט 
הפולני . 

בקראק א התגורר ו הו א ואשת ו בגיטו , יח ד ע ם כ ל יהוד י העי ר והגלילות , וסב ל 
שמ ה תלאו ת וצרו ת מיד י הרשעי ם הארורים , שהי ו מתנפלי ם ע ל הגיט ו ומוציאי ם 
מתוכ ו אנשי ם ונשי ם וט ף לשלח ם למחנ ה ההשמד ה בבלזיץ . 

דירת ו בגיט ו הכיל ה חד ר קט ן שב ו הי ו שת י מטו ת ושלחן . ע ל א ף זא ת שימ ש 
חד ר ז ה ג ם כמקום־מנוח ה לפליטי ם מהגיט ו וממחנו ת העבודה . ג ם אוכ ל ושתייה , 
ממ ה שהי ה בבית , הציע ו לאורחים . בכ ל ליל־שב ת בא ו יהודי ם לשמו ע מפי ו דברי ־ 
תורה , דברי־נחומי ם לנפש ם ולזמ ר זמירו ת ש ל שבת . נדיבו ת הל ב המופלא ה ש ל הר ב 
מודוביצ ה הפכ ה לש ם דב ר בגיטו . מ ן החד ר הצ ר הז ה הביא ו ג ם מזו ן לבית־החולי ם 
ש ל הגיטו . חד ר ז ה שימ ש קדן־אור ה ממ ש בגיט ו האפל . 

לגיט ו ז ה הגיע ו אלי ו הבשורו ת האיומו ת ע ל בנ י ביתו : האסו ן המחרי ד שקר ה 
לבנ ו הצעי ר דוד־מאי ר ז״ל , אש ר נלכ ד ע״ י הרשעי ם בלמבר ג ביו ם כ״ ד תשר י תש״ב ! 
האסו ן שקר ה לבנ ו הרה״ ג ר ׳ אלכסנד ר סענד ר ז״ ל אש ר נלכ ד בלמבר ג ביו ם כ״ ד חשו ן 
תש״ ס והאסו ן שקר ה לבנ ו בכור ו הר ב יהוש ע ברו ך ז״ל , ר ב בעי ר פראבוזנא , אש ר 
נלכ ד הו א ואשת ו ובת ו בחוד ש חשו ן תש״ג . ע ל א ף אסונו ת אל ה ל א ב א הר ב בטרוני א 
כלפ י שמי א ול א כב ה נ ר אהבת ו לכ ל אי ש ואי ש מישראל . 

בקי ץ תש״ ב שמ ע א ת הבשור ה הרע ה כ י אבי ו ואמו , אש ר הובל ו ממדינ ת סלובקי ה 
לעי ר פילו ב אש ר בפולין , מת ו ברעב , הי״ד . 

ביו ם המ ר והנמהר , יו ם ד באדר־שנ י תש״ג , כאש ר צב א הנאצי ם נח ל כב ר מפל ה 
גדול ה בחזי ת סטאלינגרא ד והכ ל קיו ו כ י תו ך זמ ן קצ ר יבו א ק ץ לכ ל הצרות , סבב ו 
אנש י הגיסטאפ ו ימ״ ש א ת גיט ו קראק א והרג ו הר ג ר ב ש ל אלפ י אנשי ם ונשי ם 
וטף , לאח ר שריכז ו א ת הקרבנו ת בככ ר זגודא . זא ת עש ו לאו ר היו ם ולעינ י כ ל עובר ־ 
ושב . בי ן אל ה נהרג ו ג ם הר ב זלטנריי ך ואשתו , שמת ו ע ל קידו ש הש ם יתברך , בצעק ם 
"שמ ע ישראל" . ה ם נקבר ו ע ל יד י יהודי ם בקברו ת אחי ם ("מאסע ן גריבער" ) בשט ח 
"בי ת החיים " בעי ר פודגוז . 

שלוש ה חדשי ם לאח ר מכן , בסו ף איי ר תש״ג , נהרג ו בלמבר ג חתנ ו הר ב הגאו ן 
המפורס ם מ ר אברה ם צב י רומל ט ז״ל , ששימ ש סג ן רא ש בית־די ן בעי ר ודוביצ ה 
ובע ל המחב ר ש ל הספ ר שאלות־ותשובו ת "אר ץ צבי" , אש ר כב ר הי ו מודפסי ם 146 


קהיל ת ודוביצ ה 


בבילגורי י ע ם הסכמ ת גאונ י הדו ר ונאבד ו ע ם מו ת מהברם . נספ ו ג ם בנ ו הר ב הגאו ן 
מו״ ה נת ן אהר ן וולף , האב״ ד בעי ר דאבשיטץ , ע ם אשת ו ובנו , הי״ד . 

ארץ , ארץ , א ל תכס י דמם ! 

נשאר ו בהיי ם : בנ ו הר ב שמוא ל אברה ם זלטנריי ך (כות ב השורו ת הללו ) האב״ ד 
בעי ר שטשאקובא , כיו ם בברוקלין , ניו־יורק ! בת ו מר ת ליב א וואלף , א ף הי א 
בברוקלין ! בת ו הרבני ת לאצ א רומלט , הנמצא ת באנטוורפן . 

ר ׳ טובי ה איינהור ן 

נול ד בעי ר לימאנו ב והתיש ב בודוביצ ה בשנ ת 
1895 בערך , כאש ר נש א לאש ה א ת בת ו ש ל החז ן 
והשו״ ב המפורס ם ר ׳ אברה ם מילר . 

הו א עס ק בסח ר דגי ם בסיטונות . הי ה אי ש נבו ן 
ואדי ב מטבעו . הודו ת למעלותי ו אל ו רכ ש אהד ה 
אצ ל בעל י אחוזו ת ובריכו ת דגי ם בסביבה . בזמני ם 
הה ם הית ה לאצילי ם הפולנים , בעל י האחוזות , 

השפע ה רב ה ע ל אנש י השלטו ן ור ׳ טובי ה 
איינהור ן ניצ ל א ת קשרי ו ע ם האצילי ם והשפי ע 
עליה ם שיעמד ו לימי ן אות ם היהודי ם שהי ו זקוקי ם 
לתמיכ ה ולהמלצ ה אצ ל השלטונות , א ו שהסתבכ ו 
בעבירו ת ע ל החוק . ע״ י ההשתדלויו ת האל ו הצ - 
לי ח לעשו ת הרב ה למע ן אנש י עירנ ו והסביבה . 

כ ל זא ת של א ע ל מנ ת לקב ל פרס . 

היו ת והי ה בקי א בהלכ ה והית ה ל ו סמיכו ת לשו״ב , התנד ב להיו ת לעז ר לחתנ ו 
השו״ ב ר ׳ אברה ם מיל ר וג ם כחז ן בביהכ״נ , שכ ן הי ה בע ל תפל ה נפלא . 

כעבו ר זמ ן מ ה לאח ר מות ו ש ל ר ׳ אברה ם מילר , סיר ב בנ ו ר ׳ עוז ר למל א א ת 
מקו ם אבי ו וטובי ה איינהור ן קיב ל ע ל עצמ ו תפקי ד זה , ב ו המשי ך ע ד לחיסו ל 
הקהילה . א ת עסקי ו ניהל ו א ז בנ י משפחתו . 

הו א הי ה פעי ל ג ם בחברה־קדיש א וכר , כמסופ ר לעי ל בסקיר ה ע ל ארגונ י העזר ה 
הדדית . הי ה מקר ב ג ם א ת הנוע ר ועומ ד לימינ ם בעצ ה וסעד . 

הו א גור ש לאושבי ץ בתשעה־בא ב 1943 ע ם חל ק ממשפחתו . 

אשת ו בייל ה היתד . לדוגמ ה באור ח חיי ה ובנכונות ה לעזו ר לנצרכי ם הזקוקי ם 
לסעד . לפנ י החגי ם היתד . רגיל ה לבק ר בבת י העשירי ם ולאסו ף כספי ם עבו ר עניים . 
הי א נפטר ה לפנ י המלחמד. . 

מצאצאיה ם נשאר ו בחיי ם בנ ם ישרא ל ובת ם פריד ה (בדר ) — שניר. ם בישראל , 
בת ם טושק ה (לויפר ) הגר ה בוונצואלה . 11 ־ £1111101 138 ( 101 ׳ קהיל ת ודוביצ ה 


147 


ר ׳ ליב ל א ו רב ן 

הי ה דמו ת בולט ת ש ל תלמיד־חכ ם ובע ל שאר־רוח . הו א נול ד בעי ר בזסק ו והתיש ב 
בודוביצ ה בשנ ת 1900 בערך . ע ד פרו ץ מלהמת־העול ם השני ה הי ה בע ל הנו ת לברזל . 

הו א נמנ ה ע ל חסיד י בובוב . בתפילת ו הי ה מתלה ב ע ד ליד י שכה ת עול ם ומלואו . 
אב ל נוס ף לתפיל ה הית ה ל ו שיט ה משל ו לעבוד ת הבורא . הו א סב ר של א ר ק התפיל ה 
ושמיר ת המצוו ת ה ן העיקר , אל א ל א פחו ת מז ה חשוב ה ג ם העזר ה לנצרכים , 
במישרי ן וה ן ע״ י מוסדו ת הציבור . בבוא ו בבוק ר ובער ב לבית־מדר ש והי ה שומ ע 
ע ל נצרכי ם שבעיר , הי ה תיכ ף הול ך לר ב העי ר א ו מתדפ ק ע ל דלתו ת יו״ ר הקהילה , 
עורכ י דין , חבר י מועצ ת העי ר א ו עסקנ י צבו ר אחרי ם והי ה תוב ע ומתכנ ן עזר ה 
לנצרכי ם אלה . הו א הי ה פעי ל בחברה־קדישא , בבנ ק העממ י ובמוסדו ת אחרים . 
שני ם רבו ת הי ה חב ר המועצ ה הדתי ת ודא ג למקו ה כשרה , שמיר ת שב ת וענינ י כשרות . 

בז ה אפש ר להסבי ר א ת העובדה , שלמרו ת היות ו סוח ר טוב , ל א פית ח במש ך 
40 שנ ה א ת חנותו , ב ו בזמ ן שסוחרי ם אחרי ם מאות ו הענ ף התעשרו . רו ב זמנ ו יש ב 
בבית־המדר ש א ו עס ק בצרכ י צבו ר וא ת הלקוחו ת בחנו ת שרת ה אשתו . הו א הי ה 
מאות ם היהודי ם הטיפוסיים , שחייה ם הי ו קוד ש למעשי ם טובים . 

ל א קש ה לתא ר א ת סבל ו וצער ו ש ל האי ש הז ה המדקד ק במצו ה קל ה כבחמורה , 
המסו ר כול ו לעבודת־הבור א ולצרכ י ציבור , כאש ר אחר י פרו ץ מלחמת־העול ם השני ה 
א י אפש ר הי ה לשמו ר ע ל הכשרות , ע ל קדוש ת השב ת וע ל ית ר דינ י התורה . ע ל 
התקרי ת שאירע ה ע ם הגיסטאפ ו בקש ר לחו ק האוס ר גידו ל זקן , יסופ ר להלן . כאש ר 
בנ ו היחי ד והמוצל ח אלישע , שהי ה ידו ע בי ן הדו ר החסיד י הצעי ר כתלמיד־חכ ם 
ואיש־חסד , נשל ח ל״ארבייט־איינזאץ " לחש ו שפתותי ו ודא י ג ם באות ם הרגעי ם 
״ובכ ל זא ת אנ ו לי־ ה ועינינ ו לי־ ה! ״ הו א גור ש יח ד ע ם אשת ו ושת י בנותיו , חנ ה 
וסלה , למחנ ה השמדה . ג ם בנ ו ל א חז ר מגרמניה . הי״ד . 


ישרא ל בלייבר ג 

אד ם בע ל זק ן שיב ה מטופ ח המשתלש ל ויור ד 
ע ל חזהו , מקטר ת בפיו , מגבע ת שחור ה נקי ה 
תמי ד לראשו , קומת ו זקופ ה ויציבה , מבר ך כ ל 
אד ם בשלו ם ועונ ה באדיבו ת לברכו ת מכ ל צד , 
לל א הבד ל א ם ז ה נער , אש ה א ו אזר ח נוצרי . ע ם 
כול ם התנה ג בעדינות . זוה י בער ך דמות ו האהוב ה 
ש ל תוש ב עירנ ו ר ׳ ישרא ל בלייברג . כול ם כינ ו 
אות ו בקיצו ר דר ך חיב ה "ר ׳ ישראל" . אד ם מופל א 
היה , ר ב פעלי ם בסביבתו , אד ם אדו ק מאד , דבו ק 
באמונת ו ותפילתו , אי ש טהו ר בנשמת ו וברי א 
בגופו . 

גרת י אצל ו כמע ט שמונ ה שנים . הורי , חיי ם 
ורבק ה פלצמ ן ז״ל , גר ו בכפ ר ואות י רצ ו לחנ ך ע ל 


אברה ם רומק־פלצמ ן §־ 61 נ 31611 נ 181:361 


148 


קהיל ת ודוביצ ה 


ברכ י המסורה , לכ ן שלח ן אות י העיר ה א ל משפח ת ר ׳ ישראל . וכ ל מ ה שאספ ר להל ן 
הי א ר ק תמצי ת שנשאר ה בזכרוני . 

הזכרת י לעי ל כ י ברי א בגופ ו הי ה ר ׳ ישראל . כ ל יו ם שב ת הי ה ק ם בשע ה חמ ש 
בבוקר , בקי ץ ובחורף , והי ה הול ך לבריכ ה ש ל "ניימן" , אהר י גש ר "חוצנקה" , 
וטוב ל טבילת־טהר ה במי ם חיים . מי ם אל ה הי ו נובעי ם מיובל ו ש ל הנה ר הקט ן 
הוצנקה . בסמו ך הי ה ניצ ב צרי ף בוד ד ובתוכ ו בריכ ה זעירה . א ת הבריכ ה בנ ה 
השוח ט ר ׳ טובי ה איינהור ן להחזק ת דגי ם שהי ה מבי א מ ן הפרי ץ באמצ ע השבוע , 
תו ך שהו א מוכר ם לתושב י העי ר ובעיק ר ליהודי ם לצרכ י השבת . הבריכ ה הית ה 
מתרוקנ ת מ ן הדגי ם והמי ם הי ו ממשיכי ם לזרו ם ב ה כ ל הזמן . ר ׳ ישרא ל הי ה מקיי ם 
במ י מקו ה אל ה א ת מצו ת הטביל ה וא ף בעיצומ ו ש ל ההורף , כשהמי ם הי ו מכוסי ם 
בשכב ת קרח , פונ ה הי ה לש ם ביו ם השש י אה ר הצהרים , פות ח ל ו פת ח במעט ה 
הקרח , כד י שביו ם השב ת בבוק ר יוכ ל לטבו ל ולטה ר עצמו . הו א הי ה חוז ר הבית ה 
כשע ל פני ו וזקנ ו תלויי ם עדי ן גליד י קרח . 

ר ׳ ישרא ל הי ה עוב ר תמי ד לפנ י התיבה . ל א חל ף יו ם מבל י שיעבו ר לפנ י התיבה . 

א ם ל א בשחרי ת אז י במנחה , וא ם ל א במנח ה הר י במעריב . כ ל יו ם הי ה ק ם בשע ה 
שלו ש א ו ארב ע לפנו ת בוקר , אומ ר כמ ה פרק י תהלי ם והול ך לבי ת הכנסת . הו א 
הקדי ם תמי ד א ת השמ ש ע ד כד י כ ך שנתנ ו לידי ו א ת מפתחו ת ביהכ״ נ ע ם רשו ת 
לפתו ח א ת שעריו . הודו ת לכ ך אפש ר הי ה לשמ ש ברגופ ן להארי ך קצ ת בשינה . 

חכמינ ו ז״ ל אמרו : "ע ל שלוש ה דברי ם העול ם עומד . ע ל התורה , ע ל העבוד ה 
וע ל גמילו ת חסדים" . ואמנ ם שלש ה אל ה קננ ו ב ו בר ׳ ישראל . בתור ה הי ה עוס ק 
בכ ל זמ ן פנוי . הי ה לומ ד וקור א הרב ה ומתפל ל בבי ת הכנסת , מארג ן ש ם מניני ם 
לאמיר ת תהלי ם לרפואת ו ש ל אי ש חולה . ג ם ע ל "עבודתו " שוק ד הי ה באמונה . 
הו א הי ה תפר , פשוט ו כמשמעו . תופ ר א ת העו ר העליו ן והר ך ש ל הנעלי ם ומוכר ם 
לסנדלרים . הו א הי ה עוב ד במש ך כ ל היום , למ ן אחר י ארוחת־הבוק ר וממשי ך כ ך ע ד 
לשעו ת הצהרים . בליל ה בשוב ו מבית־הכנס ת אחר י תפיל ת מערי ב הי ה קונ ה א ה 
העורות , מבי א אות ם לביתו , פור ש ומחשב , גוז ר ותופר . היתד , ז ו למעש ה עבודת ו 
הקבועד , ומזד , פרנ ס א ת משפחתו . אחר י הצהרי ם ובער ב היד , עוס ק בצרכ י צבור , 
בגמילות־חס ד ובביקור־חולים . 

גמילות־חסדי ם הי ה העיסו ק האר,ו ב עלי ו ביותר . הו א ל א היר , עתי ר נכסי ם 
וכספים , אל א אדי ר היר , ברוחו . אלי ו פנ ו אנשי ם נצרכי ם ע ל מנ ת לקב ל מלוור , 
וגמ״ח . ר ׳ ישרא ל הי ה פונ ה אפיל ו לאנשי ם אמידי ם כ ל שד,ם , לוו ה אצל ם ומלוו ה 
כספי ם אל ו לנצרכים . ל א המלווד , ול א הלווד , ידע ו האח ד מ ן השני , א ך שניה ם ידע ו 
שר ׳ ישרא ל עוזר . הי ו ג ם תאריכי ם לד,חזר ת ההלואד " וא ם ל א החזי ר הלוו ה א ת 
הכס ף בזמנ ו מי ד היר , ר ׳ ישרא ל ר ץ א ל מלור , אהר , לווד , ממנ ו ע״ מ לר,חזי ר למלוו ה 
הראשון . כול ם ידע ו שדב ר ז ה הו א עוש ה לש ם גמילות־חס ד בלב ד ול א לעצמ ו 
הו א נוטל . 

הו א ג ם יס ד מוס ד להכנסת־אורחים , עו ד בטר ם סידר ה הקהיל ה דיר ה מיוחד ת 
להכנסת־אורהים . הו א היר , מבי א לבית ו אור ח ללון , וג ם נות ן לפני ו ארוחד , חמה , 
א ם ז ה בשב ת א ו ביו ם חול . להכנס ת אור ח לסעוד ה הי ו הרבר , תושבי ם מציעי ם א ת קהיל ת ודוביצ ה 


149 


עצמם , אב ל ל א אור ח ללון . ל א פע ם הרגי ז דב ר ז ה א ת בנותיו , מפנ י של א כ ל אור ח 
היד , נק י ומסוד ר וה ן הי ו צריכו ת אחר י כ ל ביקו ר להטרי ח עצמ ן בניקו י החדרים . 

הרב ה אנשי ם הי ו פוני ם אלי ו בבעיו ת שונות , ותמי ד מצא ו אצל ו אוז ן קשב ת 
ול ב פתו ח לכ ל צורד , ש ל עזרד, . הו א היד , משת ף א ת אזרח י העי ר העשירים , כמ ו 
מתתיה ו יעקובוביץ , סל ו נסלרו ט וסרטיי ל וגרום , ועוד , בקיו ם המצוו ת ש ל גמילות ־ 
הסדים . ג ם לנצרכי ם של א הי ה לר, ם במר , להכי ן צרכ י השבת , הי ה דואג . ול א אח ד 
היד , נד,נד , מנדבות , שר,ו א הי ה אוס ף אות ם ע ל מנ ת לתית ם לנצר ך לכבו ד שבת . 

הו א זכ ה לימי ם מאושרים . בני ו ובנותי ו הפכ ו לעצמאים . 

בע ת המלחמר , עב ר א ת ך,גיר,נו ם הנאצ י בודוביצה . אמנ ם ר,סתירור,ו , א ך ל א עז ר 
שו ם דב ר וד,ו א נכל ל ביח ד ע ם בת ו אסת ר במשלו ח האחרו ן לאושוויץ . 

בנ ו מנח ם שג ר בת״ א ועב ד בבנ ק לתעשיר , נפט ר בשנ ת 1967 . בת ו לושקד , וייסמן , 
מתגורר ת ע ם משפחתר , בגבעתיים . 

יר, א זכר ו ברוך . 


ר ׳ יחיא ל בלמו ט 


ר ׳ יחיא ל בלמו ט נול ד בשנ ת 1872 ברופציץ , 

העי ר החסידי ת אש ר בגליציד " ב ה ביל ה א ת ימ י 
נעורי ו ורכ ש הרב ה ידיעו ת בתלמוד . בעוד ו צעי ר 
פנ ה לעסקי ם וכאש ר עב ר לודוביצ ה פת ח וניה ל 
בר , בי ת מסח ר גדו ל לחומרי ם טכניים . בהיות ו 
מצטיי ן כסוח ר מוכש ר ובע ל מר ץ רב , הבי א א ת 
בית־מסחר ו למצ ב ש ל שגשוג . 

ר ׳ יחיא ל בלמו ט היר , האי ש שתר ם הרבד , 

ממרצ ו ומכשרונותי ו לעבוד ה ציבורי ת בעירנו . 

אחר י מלחמת־העול ם הראשונ ה כיה ן במש ך שני ם 
מספ ר כיושב־רא ש הקר,ילה . הי ה זר , בתקופ ת 
כר,ונת ו כשפרצ ה המחלוק ת בעי ר בעני ן בית * 

מרח ץ ומקור , כשרר, . ע ל כ ך סופ ר כב ר לעי ל 
בפרוטרוט , בתיאו ר ע ל ר,קר,ילה . חל ק מהיר,ודי ם 
המתקדמי ם בעי ר איימ ו באי־תשלו ם מס י ד,קר,ילר , בא ם תוגש ם התכני ת הזאת , 
היו ת וד,י א תגרו ם התחייבו ת כספי ת למש ך דו ר שלם , ור, ם רואי ם א ת ההשקעד , הזא ת 
כמיותרת . החסידים , מאידך , טענו , שע ל העי ר שהמקוד , נמצא ת ביד י לא־יהוד י 
רובצ ת קלל ה ואסו ר ליד,וד י כש ר לגו ר בה . 

ר ק תודו ת למרצ ו והעזת ו ש ל ר ׳ יחיא ל בלמוט , שהכרי ע לטוב ת החסידי ם וחת ם 
בש ם הקהילד , ע ל משכנתא , נבנת ה המקוד , ונמסרד , לשימו ש ליד י האוכלוסיה . כ ך 
נפתר ה הבעיר , הכאובר , שד,עיקר , ע ל עירנ ו במש ך שני ם רבות . 

הודו ת ליזמת ו הוקמד , בעי ר אגודת־סוחרים . הו א שימ ש כנשיא ה במש ך שני ם 
מספר . כד י לחסו ך מ ן האגוד ה הוצאו ת כספיות , מס ר לשימושה , לל א כ ל תמורה , 
חד ר בדירת ו הפרטית . 


11 ; 1111 ת 2313 011161 

צלו ם שנשא ר 
ממלחמ ת העול ם הראשונ ה 150 


קהיל ת ודוביצ ה 


במש ך שני ם רבו ת הי ה חב ר וע ד הבנ ק העממי . 

בהיות ו נכ ה מלחמת־העול ם הראשונ ה (השתת ף בקרבו ת בחזי ת איטליה) , התבל ט 
כחב ר פעי ל בארגו ן הנכים . 

במש ך שני ם רבו ת הי ה חב ר מועצ ת העיריה . ל א פע ם ניצ ל א ת השפעת ו האישי ת 
בהגנת ו ע ל סוחרי ם ורוכלי ם מפנ י יד ה הקש ה ש ל המשטר ה העירונית . 

כאש ר אחר י מלחמ ת העול ם הראשונ ה פרצ ה הסת ה איומ ה נג ד חנויו ת יהודיו ת 
שהי ו בקרב ת הכנסי ה והאספסו ף שהתקי ף א ת בית ו דר ש מכירת ו ליד י נוצרים , הוצי א 
אקד ח ובעמידת ו האמיצ ה הז ו הכרי ח א ת החוליגני ם להתפז ר ולהפסי ק א ת ההסתה . 

התלאו ת שעבר ו עלי ו מי ד אחר י פליש ת הגרמני ם לעירנ ו מתוארו ת כא ן בספר , 
בפר ק השואה . 

ב־ 1942 נשל ח בי ן הראשוני ם למחנ ה ההשמד ה בלדי ץ יח ד ע ם אשת ו רוזה . 
את ם הושמד ו ג ם בנותי ו רגינ ה בלומנקרנץ , מני ה הורובי ץ ומרי ם ודלר , אשת ו 
ש ל ד״ ר לאו ן ודלר , שהי ה מנכבד י העי ר ועורך־די ן מוכשר , ידי ד הנוע ר ועסק ן 
צבור , שהשתת ף במסירו ת ביסוד ו ובפיתוח ו ש ל "בית־העם " ואגוד ת "מכבי" . 

מ ן הראו י לציי ן א ת זכויותי ה ש ל הב ת רגינ ה בהחדר ת הרעיו ן הציונ י בעירנ ו 
והשתתפות ה ביסו ד הסתדרו ת הציוני ת הכללי ת בבי ת רפפורט . 

נותר ו בחיי ם בנ ם חיי ם בלמוט , בע ל בי ת מסח ר ידו ע בת״א , ובת ם פנינ ה 
(ארדהיים ) המתגורר ת א ף הי א בת״א . 

בן־ציו ן ב ר 

בן־ציו ן ב ר נול ד ב־ 1888 באחוז ת משפחת ו בנאגנאיוב , הסמוכ ה לטארנוגבזג . 

9 • 

לפנ י מלחמת־העול ם הראשונ ה ג ר בדמביצה , ב ה הי ה פעי ל בתנוע ה הכלל־ציונית , 

ב־ 1915 עב ר לודוביצה , בגל ל הקרבו ת בסביב ת מגוריו . כא ן ניה ל בתחיל ה מחס ן 
יינות . ב־ 1925 ייס ד בנ ק קואופרטיב י למעוט י יכולת , בש ם הבנ ק העממ י אגוד ה 
הדדי ת בע״מ . ר ק לזכות ו כמנה ל הבנ ק י ש לזקו ף א ת התפתחות ו הרב ה ש ל מוס ד 
ציבור י פיננס י זה . הו א הקי ם אות ו ממ ש מל א כלום , העני ק ל ו א ת התנופ ה והביא ו 
לשגשו ג כ ה ניכר , ע ד שלבסו ף ביקש ו ג ם הפולני ם שיאפשר ו לה ם לשת ף את ו 
פעול ה ולקב ל הלואות . 

עו ד בהיו ת הבנ ק בראשית ו העמי ק חל ק מדירתו , שבככ ר קושציושקו , לרשו ת 
הבנק . הו א החזי ק בתפקיד ו ע ד פרו ץ המלחמה . 

כמסופ ר לעי ל בסקיר ה ע ל התנוע ה הציונית , כיה ן בן־ציו ן ב ר כיו״ ר ש ל מפלג ת 
ה״מזרחי" . בהיות ו מידיד י הר ב דו ד אביגדו ר מאנדריכוב , הי ה מזמי ן א ת הר ב 
תכופו ת להרצו ת ע ל ענינ י יהדו ת וציונות . במסגר ת המפלג ה ארג ן ג ם שעורי ם 
לעברית . הו א הי ה מפעיל י העסקני ם במגביו ת לקרנו ת הלאומיו ת והפצ ת ה״שקל" . 

כ ל שאיפת ו הית ה לעלו ת ארצה , ב ה הי ו כב ר אמ ו ו־ 4 אחיותיו . בתכנית ו הי ה 
לעלו ת ארצ ה ב־ 1940 . 

ביו ם פרו ץ המלחמ ה בר ח ללבוב . מלבו ב הוגל ה לרוסיה , ב ה נפט ר מבל י שיזכ ה 
להגי ע לאר ץ ישראל . 

בנותי ו הגרו ת בחיפה : הל ה (שטיל ) וגני ה (ריזנפלד , אש ת רופ א בי ת החולי ם 
"רוטשילד " בחיפה) . קהיל ת ודוביצ ה 


151 


משפח ת ד״ ר דניא ל 
ד׳ ר איזידו ר דניא ל 

מוצא ו הי ה מטרנוב . בהיות ו עורך־די ן מוכש ר התייש ב בשנ ת 1880 בער ך 
בודוביצה , בימי ם שבי ת המשפ ט המחוז י הבטי ח שד ה פעול ה נרח ב לעורכי־דין . 
שמ ו נתפרס ם כעורך־די ן שהי ה מופי ע במשפטי ם אזרחיי ם מסובכי ם ביותר . 

הו א האי ש שעיב ד וניס ח א ת תקנו ן הקהילה . במש ך זמ ן מסויי ם הי ה רא ש 
הקהיל ה ונמנ ה ע ל מיסד י "קופ ת מלו ה הדדית׳ / שהית ה קיימ ת ע ד פרו ץ מלחמת ־ 
העול ם הראשונה . 

בד.גיע ו מטרנוב , בד . פעמ ו חיי ם יד׳ודיי ם מקוריי ם והחסידו ת היתד . ב ה משורש ת 
עמוק , חשב ו רבי ם שיל ך בעקבו ת הקד.יל ה הטרנובאי ת ויארג ן ברו ח ז ו א ת החיי ם 
ד.יד.ודיי ם בודוביצ ה ההולכ ת ומוקמת . א ך לאמית ו ש ל דב ר הי ה הו א מחסיד י 
הפילוסופיד . ש ל משד . מנדלסו ן וד.אסכולד . המנדלסונאית . בדגל ו בזר ם ש ל תקופ ת 
ההשכלה , רא ה ביהודי ם ר ק כ ת ש ל מאמינים , שעליד . לנת ק א ת כבל י ברז ל ש ל 
ימי־הביניי ם וא ת הבדלנות , לספו ג א ת ההשכל ה וד.שפד . ולקלט ם מפ י הע ם הסוב ב 
אות ם ולד.תאי ם עצמ ם למנהגיד. ם וללבוש ם החיצוני . 

הו א יע ץ ליהודי ם החרדי ם במקום , שיזדרז ו ויקבל ו בהבנ ה א ת עקרונו ת האמנ - 
ציפציה , שז ה ל א מכב ר אושר ו בחו ק קונסטיטוציונ י משנ ת 1867 , וישלח ו א ת ילדיה ם 
לגימנסי ה ולאוניברסיטד. , כד י שע״ י למודיה ם המודרניי ם וההשכל ה שירכש ו ישתלב ו 
בחי י המדינ ה ויעסק ו במקצועו ת אינטלקטואלי ם במקו ם המסחר . 

כ ן השתיי ך לוע ד אגוד ת בי ת הספ ר העממי־הפולנ י(.< 5.1 .' 1 ׳ ) ולהסתדרו ת "סוקול " 
(לאומי ת קיצונית) . סיפר ו עלי ו שע ד לשנו ת חיי ו האחרונו ת שמ ר ע ל מד י "סוקול " 
וד.יד . מבא י המועדו ן הפולנ י ש ל הפקידים , בגרס ו שאי ן היד.ודי ם צריכי ם להסתג ר 
ב־ד ׳ אמותיד. ם ש ל תנועו ת לאומיו ת בלבד . 

בד.תא ם לתור ת מנדלסו ן היד . ממוקיר י התנ״ך , אות ו הו א למ ד בערבי ם יח ד ע ם 
השו״ ב וד.חז ן ר ׳ אברה ם מילר . 

חו א נפט ר אחר י מלחמת-ד.עול ם הראשונה , והוב א לקבורו ת בבית־העלמי ן ש ל 
ודוביצח . 

באותד . רו ח ואות ם עקרונו ת חינ ך א ת בנ ו : 

ד״ ר רישאר ד דניא ל 

אש ר אחר י תו ם לימודי ו בגימנסי ה בודוביצ ה ובפקולט ה למשפטי ם באוניברסיטד . 
היגלוני ת בקרקוב , כיה ן מספ ר שני ם כשופ ט בית־ד.משפ ט המחוז י בודוביצ ה ובשנ ת 
1925 עב ר לעבו ד בפרקליטו ת פרטית . 

הו א הרגי ש עצמ ו בנו ח בי ן פולני ם אמיתיי ם וד.יד . מבא י הקאזינ ו ש ל הקציני ם 
בודוביצה . אל א שמגמו ת ההתבוללו ת הלל ו ל א רופפ ו א ת קשרי ו ע ם האוכלוסי ה 
היהודית . כ ל יהוד י שנעש ה ל ו עו ל מצ א אצלו , כמ ו אצ ל אבי ו בעבר , אוז ן קשב ת 
וד.ו א לח ם בעקשנו ת למע ן כ ל עני ן יהודי . 

ידו ע הי ה שכעורך־די ן היד . מטפ ל במשפטיה ם ש ל יהודי ם מעוטי-יכולת , מבל י 
להתחש ב בדב ר א ם ז ה יכני ס ל ו שכ״ ט א ו לא . בעיק ר רא ו ב ו החוגי ם הדתיי ם א ת 152 


קהיל ת ודוביצ ה 


פרקליט ם ונהר ו אלי ו בכ ל העניני ם הפליליים , כ י נהש ב לעורך־די ן מזהי ר והי ה 
מקוב ל מא ד בחוג י המשפט . 

כפ י שכב ר סופ ר לעי ל בפר ק ע ל מועצ ת העיריה , שימ ש מספ ר שני ם כצי ר המועצ ה 
העירוני ת ובישיבו ת המועצ ה הצלי ח תמי ד בבדיחו ת ובאירוניו ת להשתי ק א ת 
האנטישמיי ם המושבעים . 

הו א התאכז ב מרה , כאש ר הח ל משנ ת 1933 התחיל ה בפולין , כדוגמ ת גרמני ה 
הנאצית , הסת ה אנטישמי ת איומה . לב ו דא ב ע ל המשפטי ם המבויימי ם נג ד יהודי ם 
שנאשמ ו ע ל בזיו ן האומ ה הפולנית . במספ ר משפטי ם כאל ה הג ן ע ל יהודי ם חפי ם 
מפש ע נג ד השמצו ת ודיבה . 

ג ם בטיולי ו וג ם בהיות ו בבי ת הע ם היהודי , הי ה ד״ ר דניא ל משוח ח חופשי ת ע ל 
המשפטי ם האל ה וע ל ההתקפו ת ש ל העתונו ת הפולני ת ע ל יהודי ם בקש ר לשחיט ה 
הכשרה , ע ל חר ם המסח ר היהודי , ע ל ההגבלו ת באוניברסיט ה וע ל הספסלי ם המיוחדי ם 
ליהודי ם באולמ י האוניברסיט ה וכר . באות ן השיחו ת הי ה מבי ע א ת הזדעזעות ו 
העמוק ה ומציי ן א ת המשב ר הרוחנ י העוב ר עליו , לנוכ ח העובד ה שר ק לפנ י זמ ן קצ ר 
הי ו הו א ואבי ו קשורי ם קש ר הדו ק ע ם הע ם הפולנ י ותרבותו . כיהוד י גא ה נפר ד 
סופי ת ממועדו ן הקציני ם ומשא ר המוסדו ת הפולניי ם ונהפ ך ליהוד י לאומי . הו א תר ם 
רבו ת לפיתו ח בי ת הע ם היהוד י והצטר ף להנהלתו . בזמ ן האחרו ן שימ ש נשי א מועדו ן 
האינטליגנצי ה היהודית . כ ן התעני ן בפעולו ת הסתדרו ת הספור ט היהוד י "מכבי " 
ותר ם לטובת ו בי ד נדיבה . 

מ י מאתנ ו אינ ו זוכ ר א ת דמות ו הנאצלת , א ת נוע ם הליכותי ו וגישת ו הרציני ת 
לכ ל נושא . 

ע ם פרו ץ המלחמ ה עז ב א ת העי ר ועב ר לגו ר בסטאניסלאבו ב וש ם השיג ה אות ו 
הי ד הפושע ת ש ל הנאצים . אשת ו : 

מלגוזט ה דניא ל 

נולד ה ב־ 1900 בער ך באוטיני ה (מחו ז סטאניסלאבוב) . בנעורי ה למד ה רפואה . 
בימ י מלחמת־העול ם הראשונ ה התישב ה בודוביצה . 

הרב ה עמ ל ומר ץ הקדיש ה לחיי ם הציבוריי ם בעיר . הי א שיזמ ה ויסד ה א ת הארגו ן 
למע ן יתומי ם יהודי ם ועמד ה בראש ו שני ם רבות . 

בהיות ה בעל ת תרבו ת גבוהה , הצליח ה לשת ף ולהפעי ל א ת מיט ב האוכלוסיה , 
וכמו־כ ן להשי ג א ת האמצעי ם הדרושי ם למע ן החזק ת המפעל . הי א בעצמ ה הית ה 
הפטרוני ת למספ ר יתומים , ובז ה נתנ ה דוגמ ה לנשי ם אחרו ת ללכ ת בעקבותיה . 

הי א ייסד ה ג ם א ת ג ן הילדי ם בבי ת הופמ ן ודאג ה לכ ך שהפעוטו ת יקבל ו חינו ך 
לאומי . לעתי ם קרובו ת ראו ה הולכ ת בכוו ן רחו ב 3 ־למאי , ב ו הי ה ג ן הילדים , כד י 
לפק ח אישי ת ע ל העבוד ה שתנוה ל כסדרה . 

הית ה חבר ת וע ד בי ת העם , שב ו מילא ה תפקידי ם שונים . 

רבו ת ה ן זכויותי ה בשד ה העבוד ה הצבורי ת בודוביצה . כאמור , התישב ה בודוביצ ה 
במלחמ ת העול ם הראשונ ה ול א היתה , איפוא , מושרש ת ומעור ה כל־כ ך בחי י העיר . 
למרו ת זא ת הצליח ה במש ך תקופ ה קצרה , בטר ם הספיק ה להכי ר היט ב א ת יהוד י 
המקום , לרכו ש לעצמ ה א ת אהבתם . קהיל ת ודוביצ ה 


153 


שאיפת ה הית ה להקי ם בי ת ליתומי ם יהודי ם ובי ת ילדי ם כלל י בעי ה שבה ם 
יתרכז ו חייה ם ש ל ב ל ילד י העיר . אי ן ספ ק בדב ר שבמסירות ה ובחריצותה , הי ה 
הדב ר עול ה ביד ה — לול א הי ד האכזרי ת ש ל ההיטלריסטים , ששמ ה ק ץ לחיי ה 
הצעירי ם בשהות ה בסטאניסלאבוב . 


ישרא ל הופר ט 181*361 


נול ד בשנ ת 1853 בקלווריה . הי ה אח ד היהודי ם 
הראשונים , שע ם ביטו ל האיסו ר ע ל התישבו ת 
יהודי ם בודוביצ ה עבר ו לגו ר בה . 

הית ה ל ו סוכנו ת ראשי ת למכיר ת יי ן שר ף 
בסיטונות , שבאות ה תקופ ה הי ה ז ה עס ק מכניס . 
ע ל יד י התעסקות ו בהקמ ת בתי ם ורכיש ת מקרקעי ן 
נעש ה לאח ד מעשירי ה המובהקי ם ש ל הסביבה . הו - 
דו ת לתכונותי ו האישיו ת הנפלאות , ענוותנות ו וצ - 
ניעות ו הי ה נער ץ כאח ד האזרחי ם הנכבדי ם ביותר . 

שני ם רבו ת הי ה רא ש הקהיל ה וחב ר מועצ ת 
העיריה . בהופעותי ו אצ ל ה״סטארוסט " ובעירי ה 
כד י לעזו ר ליהודי ם במצוקה , וכ ן בתרומותי ו 
למוסדו ת צדק ה פע ל רבו ת למע ן האוכלוסיה . 


ג ם בחי י המשפח ה האי ר ל ו המז ל פנים . שלוש ת בני ו ברוניסלאב , איגנאצ י 
ו־ויקטו ר הי ו עורכי-דין . האחרו ן שימ ש במש ך שני ם רבו ת כיוע ץ משפט י ש ל משר ד 
האוצ ר בוינה , ואח ר כ ך בוורשה . 


חתני ו הי ו ברונ ו יוספרט , מזכי ר לשכ ת המסח ר והתעשי ה בקרקוב , אמי ל 
הברפלד , שהי ה תעשיי ן ידו ע באושבינצי ם וד״ ר וילהל ם קלוגר , עו״ד , שבשני ם 
האחרונו ת לפנ י השוא ה כיה ן כרא ש הקהיל ה בודוביצה . 

ישרא ל הופר ט הי ה סמ ל ודוגמ ה לאוכלוסי ה כול ה ביחס ו הפטריארכל י למשפחתו , 
בסד ר החיי ם הקבו ע והתקי ן ובחינו ך ילדיו . 


למרו ת היות ו יהוד י "מתקדם " שמ ר ע ל מסור ת והי ה מבא י בי ת הכנס ת בשבתו ת 
וחגים . בימ י חול-המועד , אחר י תפיל ת שמונה-עשרה , הי ה עוב ר לפנ י התיב ה בתפיל ת 
"הלל" . בימ י ח ג הסוכו ת הי ו שכני ו מתאספי ם בסוכת ו הגדולה . הו א הי ה מקד ש ע ל 
היי ן ואחרי ו כ ל הקרואים . חזק ה הית ה ל ו להעלו ת משקאו ת ע ל השלח ן כי ד המל ך 
לכ ל המסובי ם אתו . 


כאל ה הי ו רבי ם בשני ם הראשונו ת לקיו ם הקהיל ה בודוביצה . אמנם , א ף מל ה אח ת 
יידי ש א ו עברי ת ל א נשמע ה בביתם , כ י ה ם הי ו רואי ם עצמ ם כפולני ם א ו גרמני ם 
בנ י דת-משה . אב ל למסור ת ולד ת הי ו מתיחסי ם בכבוד , בהפגינ ם זא ת בפומבי . 


ישרא ל הופר ט נפט ר בשנ ת 1917 . אשת ו אנה , מהנשי ם הדגולו ת ש ל עירנו , 
כיהנ ה לפחו ת 30 שנ ה כנשיא ת ארגו ן הנשי ם בעירנו . הי א תרמ ה רבו ת למע ן 
מוסדו ת הצדק ה ש ל ודוביצה . בשנ ת 1942 הוגלת ה לבלז׳י ץ והי א ישיש ה ב ת 90 . 


154 


קהיל ת ו ד ו ב י צ ה 


בני ו הנ״ ל יה ד ע ם הב ן הרביע י לודבי ג ניספ ו כול ם בשואה . גורל ו ש ל ד״ ר 
איגנאצ י הדפר ט הי ה טראג י במיוח ד : הי ו ל ו מסמכי ם אריי ם וא ף עב ד כפקי ד בלבוב . 
פע ם הופי ע בדירת ו חיי ט מהימן , אקסאק , שהתגור ר בקרקוב . כד י לקח ת חל ק מחפצי ו 
שנת ן בידי ו לשמיר ה זד״ ר הופר ט סיפ ר ל ו לתומו , כ י הו א עומ ד לנסו ע ברכב ת 
ללבוב . באות ו מקו ם הי ה אי ש בלת י ידוע . כאש ר הגי ע לתחנת־הרכב ת נאס ר ד״ ר 
הופר ט ע״ י אות ו האלמוני , שהי ה מאנש י ה־ם.ס. , והועב ר לכל א במונטילופיך , ומש ם 
לגיטו , שב ו נור ה למוות . אחות ו גב ׳ יוספ ה יוספרט , של א ידע ה ע ל האסו ן שקרה , 
הוסגר ה ג ם הי א לגיסטאפ ו כאש ר הופיע ה בדיר ה ז ו אחר י כמ ה ימים . כפ י שנתבר ר 
אח ר כ ך הי ה הפולנ י אקסא ק פולקסדויטש . אחר י המלחמ ה הו א נידו ן לעונ ש מוות , 
שהוחל ף למאס ר עולם . 

ע ל מות ה ש ל בת ו רוז ה קלוג ר יסופ ר בספרנ ו להל ן במדו ר השואה . 

ית ר בנותיו , גוסטאב ה גרונ ר וסידוני ה הופרט , גורש ו מגיט ו וורש ה למחנ ה 
השמדה . ניצל ה מהשוא ה בת ה ש ל גוסטאב ה גרונר , רוזלי ה אלכסנדרוביץ , ע ם 
משפחת ה (ת״א ) ובנ ו ש ל ד״ ר איגנאצ י הופרט , אורי , עו״ ד ידו ע בירושלים . הו א 
היחי ד שנשא ר בחיי ם ומוסי ף לשא ת א ת ש ם המשפח ה שהיתר ! כ ל כ ך מסועפ ת 
ומפורסמת . 


שמח ה וורצ ל 

שמח ה וורצ ל נול ד בשנ ת 1888 בעי ר קשאנוב . 

הי ה למד ן ובע ל השכל ה כללי ת רחבה . כב ר בגי ל 
צעי ר הצטיי ן כחב ר פעי ל בתנוע ת ה״ציונים ־ 

הכללים " בעי ר זו . השתת ף מטע ם ארגו ן ז ה בכי - 
נוסי ם ציוניי ם בוינ ה וארג ן פגישו ת ועצרו ת 
ציוניות . בזכרו ן ידידי ו נשאר ה תמונ ת עצרת ־ 

האב ל ההמוני ת שנערכ ה ע ל יד ו בבית־הכנס ת 
הגדו ל בקשאנו ב בשנ ת 1904 , אחר י מו ת תיאודו ר 
הרצל . 

בשנ ת 1909 התחת ן במשפחת ו המכובד ת ש ל 
מרדכ י גרושוב , מ ן הדמויו ת המוכרו ת בודוביצה , 

והתייש ב בעירנו . כא ן הי ה פעי ל כ ל שנו ת חיי ו 
לטוב ת העי ר והע ם היהודי . נבח ר כמ ה פעמי ם 
למועצ ת הקהילה . כיה ן כסג ן יו״ ר תנוע ת ה״מזרחי " והתרי ם רבו ת לטוב ת הקרנו ת 
הלאומיות . 

הו א נספ ה בשוא ה בשנ ת 1943 . 

בנ ו מנחם , שעלי ו מסופ ר בספ ר ז ה בכמ ה מקומו ת הי ה ציונ י פעיל . הו א ובתו , 
ברוני ה פישר , על ו ארצ ה עו ד לפנ י המלחמה . 

בנ ו השנ י שלמ ה נשל ח ע״ י הנאצי ם למחנה־עבוד ה בגרמני ה ובתו ם המלחמה , 
לפנ י כניס ת הצב א הרוסי , נור ה ע״ י הנאצים . אשת ו ברט ה ניצל ה בדר ך נ ס באושביץ . 261 י 111 ^ \ 811110116 


קהיל ת ודוביצ ה 


155 


ר ׳ מש ה אליעז ר וול ף 

ר ׳ מש ה אליעז ר וול ף הי ה ב ן הר ב הגאו ן רב י אלקנ ה שמוא ל וולף , אב״ ד בעי ר 
קלווריה , חוט ר מגז ע הב״ ח ומהר״ ם מפדוב ה זצ״ל . הי ה ידו ע בי ן אנש י עירנ ו כלמד ן 
שידיעותי ו מרובו ת בתלמו ד ובספרי־קבלה . עס ק בתור ה ובעבוד ת הבורא . הי ה 
בבחינ ת לומ ד ומלמד . קב ע עתי ם לתור ה ע ם חברי ו בשבתו ת ובחגי ם בבית־המדר ש 
ש ל עירנ ו והרבי ץ תור ה ברבים . 

הי ה אד ם צנו ע ועניו . בעל־קור א בתורה . חינ ך א ת בני ו ע״ פ התור ה והמסורה . 
אשת ו הצדקני ת אסת ר לבי ת וימר , מרימנוב , הית ה בעל ת נפ ש עדינ ה וטהורת־לב , 
פקחי ת ונבונ ה ועמד ה תמי ד לציד ו כעוזרת ו בחיים . 

חתנו , ר ׳ שלמ ה לו י תפ ס מקו ם מכוב ד בעי ר כתלמיד־חכ ם ויר א שמים . א ף הו א 
חינ ך א ת בני ו ע ל ברכ י התורה . במיוח ד הצטיי ן באישיות ו בנ ו ר ׳ זא ב לו י 
בקשנוב , שהי ה בן־תור ה ואצי ל נפש , שהעני ק כאבותי ו חינו ך ךת י לבניו . הו א ניספ ה 
יח ד ע ם אשת ו בשואה . 

ר ׳ משה־אליעז ר וולף , חתנ ו ונכדיו , הי ו מסתופפי ם בצ ל קדש ו ש ל האדמו״ ר 
מהוסיאטי ן זצ״ל . 


שמוא ל וולק ן 

פנח ס וולק ן 

חני ך הישיב ה הי ה האיש , ספו ג רו ח תור ה וחסידו ת מורש ת בי ת אביו . כב ר 
בנעורי ו נמש ך לב ו א ל ההשכל ה הכללי ת והחכמו ת החילוניו ת ול א הי ה מוכ ן לוות ר 
עליה ן בש ל האיסורי ם והנדויי ם דאז . מכיו ן של א יכו ל הי ה ללמו ד בגלוי , עש ה זא ת 
בסתר . בשנת ו העשרים , והו א עדיי ן עטו ר זק ן ופיאות , נט ש א ת בי ת אבי ו ונס ע לוינה , 
ש ם עב ד ולמ ד לל א ליאו ת ע ד שהשלי ם א ת ידיעותי ו בגרמני ת ולאח ר מכ ן א ת 
למוד י הגימנסי ה והבגרות , מבל י שביק ר בבית־ספר . בוינ ה עש ה א ת ההכר ה 
הראשונ ה ע ם הציונו ת המעשי ת המגשימ ה ולב ו נמש ך אחרי ה בחבל י קסם . בשוב ו 
לאח ר שני ם מספ ר לאושווינצ׳ים , עי ר מולדתו , נרת ם כול ו לעבוד ת ארגו ן התנוע ה 
הציוני ת ונהי ה מי ד לאח ר מדברי ה ונושא י דגל ה הראשיים . כת ב מאמרי ם שפורסמ ו 
בעתונו ת הציוני ת ועור ר א ת הנוע ר ללימו ד השפ ה העברית . מור ה הי ה האי ש 
כ ל שנותיו , וא ף גיוס ו לצב א בימ י מלחמת־העול ם הראשונה , בשנ ת 1915 , ל א מנע ו 
ממנ ו א ת המש ך ההוראה , הג ם שנאל ץ הי ה לעבו ר לודוביצ ה בתפקי ד סרג׳נ ט בצב א 
האוסטר י הקיסרי , והו א כב ר נשו י וא ב לבני ם ובת . במשר ד הצבא י שב ו שר ת 
בודוביצ ה הכי ר א ת הקצי ן וישי ק ז״ל . בהשפעת ו התקר ב קצי ן ז ה לציונו ת וא ף 
לימ ד א ת בני ו עברית . מוב ן שהמור ה הי ה פנח ס וולקן . 

אחר י תו ם מלחמת־העול ם הראשונ ה נשא ר בודוביצה , כשהו א ממשי ך בהורא ה 
כללי ת ובהורא ת השפ ה העברית , מעור ב בחיי ם היהודיי ם והציוניים , לוח ם נמר ץ 
נג ד תנוע ת ההתבוללו ת ש ל אות ה תקופ ה ועוש ה נפשו ת רבו ת לציונו ת אהוב ת נפשו . 
אי ן כמע ט א ף בן־עי ר של ו באר ץ של א למ ד אצל ו עברי ת בתקופ ה ז ו א ו אחרת . 156 


קהיל ת ודוביצ ה 


רבי ם מבי ן תלמידי ם אלה , החיי ם אתנ ו כיו ם בארץ , מעלי ם א ת זכר ו בהיב ה והערצה . 
עש ה כ ל המאמצי ם לת ת לבני ו — השכל ה כללי ת וציוני ת מגשימה . שני ם מבני ו 
הי ו מראשונ י ההלוצי ם שעל ו מעיירת ו ארצ ה בשנ ת 1926 . בהשפעת ו ובתמיכת ו 
הוק ם בודוביצ ה "חוג־ביאליק" , שב ו למד ו ושר ו א ת שיר י המשור ר הציונ י הנערץ . 
בי ן נאמנ י החו ג הי ה חיי ם לנדא ו ז״ל , שח י מספ ר שני ם כא ן בארץ . 

משא ת נפש ו ותקוותי ו הי ו קשורי ם באר ץ ורצונ ו לבו א ולחיו ת ב ה היו ו א ת 
גולת־הכותר ת ש ל מאוויו . בשנ ת 1935 , עש ר שני ם לאח ר עלי ת בני ו הראשונים , 
נתגש ם חלומ ו והו א על ה הנ ה ע ם רעיתו . לאושר ו כא ן ל א הי ה גבול . הו א התייש ב 
בקירב ת בני ו בגבעתיי ם והור ה א ת השפ ה העברי ת לעולי ם חדשים , בעיק ר יוצא י 
מערב־אירופה . למענ ם תרג ם א ת שיר י יהוד ה הלו י לגרמני ת וא ת שיר י גית ה 
לעברית . זמ ן קצ ר לאח ר עלית ו יצ א שמ ו ברבי ם וחו ג ידידי ו ודורש י קרבת ו גד ל 
והל ך מיו ם ליום , ע ד שבית ו הי ה לבית־וע ד לדורש י תורה , תלמו ד וחכמ ה כללית , 
שלובי ם באהב ת הע ם והארץ . משזק ן האי ש עב ר לבי ת בנ ו בכור ו בקבו ץ גבעת ־ 
השלושה . ג ם ש ם ל א שק ט ע ל שמריו . כת ב שירי ם לעתו ן הפנימ י ש ל הקבוץ , עז ר 
לילדי ם בהכנ ת שעורי ם ול א מש ך יד ו מכ ל מלאכה . כ ל חבר י המש ק הוקירוה ו ובא ו 
לדרו ש בעצת ו בנושאי ם רבי ם שהי ה בקי א בהם , כראו י לתלמיד־חכ ם ומורה . 

ברם , ל א נעדר ה ג ם טפ ה מר ה בכו ס חיי ו רב י הפעלים . דאגת ו לבנ ו דו ד ובת ו 
נחה , שנשאר ו בפולין , ולאח ר מכ ן הידיעו ת כ י נפל ו ביד י הצור ר הנאצי , דכא ו 
והשח ו א ת נפשו . בסת ר שמ ר ע ל סבל ו העמוק , כשהו א מנס ה להסתיר ם מבני־בית ו 
הסובבי ם אותו . יומ ו המאוש ר ביות ר הי ה יו ם הכרז ת המדינה , אש ר א ת דבר ה 
והלומ ה נש א במש ך שני ם כ ה רבו ת בגולה . מאוש ר ושבע־ימי ם ופעלי ם נפטר , חדשי ם 
מספ ר לאח ר קו ם חמדינ ה (אוקטוב ר 1948 ) , לל א מחל ה ויסורי ם ולל א התראה . 
לפת ע נד ם לב ו הגדו ל והו א החזי ר א ת נפש ו ליוצר ה במיתת־נשיקה . 


והנ ה שלוש ה משירי ו הרבי ם : 

( 1 ) שלו ש שני ם לפנ י עלות ו ארצה , לרג ל הולד ת נכד ו הראשון . 

ל א לכס ף ולזה ב 
נפש י נכספ ה 
המ ה כלה ב 
ע ל תה ו רוחפ ה 
ל א מטמונ י תב ל 
נפש י נמשכ ת 
הל א המ ה הב ל 
בל י עונ ג ונחת . 

א ך את ה נכדי , את ה אושר י 
א ך את ה שופ ע שמחו ת לי . קהיל ת ודוביצ ה 


157 


א ם מגמ ת נפש י 

לדו ר החירו ת 

ימל א א־ ל 

יגדל ד א־ ל 

ואצ א לחופש י 

הלא ה מגלו ת — 

לאר ץ ישרא ל 

באר ץ ישרא ל 

א ז ע ל זרוע י אות ך אש א 

ש ם תבנ ה ותט ע בי ן אחי ך 

ואוד ה לא ל ר ם ונש א 

וירו ו נח ת ממ ך הורי ד — 


( 2 ) א ף שי ר ז ה כת ב עו ד בפולי ן : 

לכ ן תפילת י קצר ה 

אנכ י בצר ה 

א־לי , הפו ך חושכ י לאור ה 

ואי ן צר ה אל א גלו ת 

הו י חשכ ת הגלו ת 

הו י חטאת י 

לאו ר חירות . 

ואי ן חט א בל י כפרה . 

הו י חטאת י 

א ת ארצ י אנ י אוה ב 

כ י במחשכי ם בלית י 

ל ה לב י שוא ף 

א ת ימ י נעור י 

ש ם אחי ה ית ר ימ י 
בגלו ת קצת י חיי . 

ול א למדת י א ת יד י 

שבויי ם כרשעי ם 

למחרש ח ומעד ר 

בחייה ם נקראי ם מתים . 

ועת ה הו י כח י נעדר . 


הו י זוכר י סי ר בש ר 
ע ם תבונ ה חס ר 
האינכ ם צריכי ם לאו ר י 
שב ו לכ ם פ ה ע ו החמו ר ! 
ואנ י אל ד ע ד כ ה 
ל א אש ב כאן , ל א ול א ! 


( 3 ) והנ ה שי ר שנכת ב ע ל יד ו בארץ . 


מ י הדלי ק א ת התבער ה 
ש ם בירכת י המער ב ן 
הא ם על ו מנה ר דנור א 
מ ן הרחצ ה — מלאכ י השר ף 


לקב ל פנ י מלכ ת השמי ם 
הנפרד ת מממשל ת היו ם 
עטופ ה הי א טלי ת צב ע רקמתי ם 
רקמ ת יד־א־ ל בשמ י מרו ם 158 


קהיל ת ודוביצ ה 


ולברכ ת הפריד ה שולח ת קרני ה 
הנושקי ם בחיב ה כ ל עמ ק וה ר 
ונוסכ ת פ ז — נסכ ה לל א הבד ל ואפלי ה 
ע ל סכ ת הדל , כע ל ארמו ן הש ר 

הנ ה הי א יורד ת נעלמ ה כל ה 
יורדת , טובע ת בתכל ת הי ם 
והלבנ ה וצבאותי ה לממשל ת הליל ה 
על ו והדליק ו שפע ת אור ם 

ג ם עקר ת הבי ת א ם הבני ם שמח ה 
מלא ה תפקיד ה לכבו ד ח ג הדרור , 
נרותי ה הדליק ה בתפיל ה וברכ ה 
עשת ה משכנ ה למעינ י אור . 

קדוש ת הח ג בכ ל פינו ת החד ר 
כול ו אומ ר קד ש וברך , 
הכ ל כב ר מוכ ן ומזומ ן לסד ר 
השלח ן כשלח ן שלמ ה בשעת ו ערוך . 

ב״חגי ם לשמחה " הדל ת נפתח ה 
הא ב ובני ו מבי ת התפיל ה שבו , 
ואשת ו אש ת חי ל משיב ה ברכ ה 
ובנימוס־ח ן כל ם הסבו . 

ברא ש המסובי ם בע ל הבי ת 
מרי ם כו ס יי ן לקדו ש הח ג 
בני ו ובנותי ו כשתיל י זי ת 
עוני ם ״אמן ״ — שפתי ם ישק . 


והנ ה ב א התו ר לצעי ר בחבור ה 
הו א שוא ל בנעימ ה א ת ה״מ ה נשתנה" , 
הקושי ה אמנ ם מא ד חמור ה 
א ך הא ב יוד ע תשוב ה ברורה . 

עבדי ם היינ ו לפרע ה במצרי ם 
ועינ ו אותנ ו בסבלות ם 
ישרא ל לחרו ת יצ א והאוי ב שבעתי ם 
ב א ע ל ענש ו במצול ת הים . 

בכ ל דו ר ודו ר ק ם הצור ר 
ע ל ישרא ל ונעש ה רא ש 
פרצ ו כזאבי ם א ל תו ך העד ר 
שטנ ו משחי ת בצור ת אנו ש 

א ך ע ם ישרא ל חי ה יחי ה 
ל א יאכ ל הסנ ה הבוע ר ! 
מפל ת צוררנ ו ראינ ו כ ן נחז ה — 
א ת היו ם ב ו היטל ר ימג ר 

שפ ך חמת ך א־ ל קנ א ונוק ם 
ע ל הרש ע הז ה ועוש י רצונו , 
תרדפ ם בא ף ותשמיד ם 
שב ר זרו ע רש ע שב ר זדונו . 

בחור י ישרא ל פתח ו לרוח ה 
א ת הדל ת לאליה ו משיחנ ו 
צאו , סע ו לשד ה המערכ ה 
נצחונכם.. . גאול ת עמנ ו 


קו ם נ א עמי , קו ם התאוש ש 
מעפ ר הגלו ת התנער , התעורר ! 
קו ם נ א קום , או ד מוצ ל מא ש 
נצ ח ישרא ל ל א ישק ר ! קהיל ת ודוביצ ה 


159 


ר ׳ מתתיה ו יעקובובי ץ 

ר ׳ מתתיה ו יעקובוביץ , אבי ו ש ל כות ב הטורי ם 
האלה , שנול ד בשנ ת 1873 בטרנוב , הי ה צאצ א 
למשפח ת הגאו ן המפורס ם רב י מאי ר אייזנשט ט 
זצ״ל , בע ל "פני ם מאירות" . בימ י ישיבת ו בטרנו ב 
רכ ש ידיעותי ו הרחבו ת בתלמוד . הו א התיש ב 
בנדוביצ ה בשנ ת 1895 . כאח ד מחלוצ י תעשיי ת 
פוספטי ם בגליצי ה פת ח בי ת חרוש ת קט ן לדש - 
ני ם כימיי ם בכפ ר הסמו ך גוז ץ ולאח ר שני ם 
מספ ר בית־חרוש ת שנ י גדו ל במוכאד . הודו ת 
לכשרונו , עמלו , חריצות ו ובעיק ר הגינות ו ויושרו , 

הצלי ח להעלו ת א ת המפעלי ם האל ו למפעלי ם 
גדולי ם בענ ף הסופרפוספטי ם בגליציה . 

ר ׳ מתתיה ו יעקובובי ץ הי ה רא ש הקהיל ה 
בתקופו ת הקשו ת ביותר : בזמ ן מלחמת־העול ם הראשונ ה ובימ י המלחמ ה הבולש ־ 
ביסטי ת בשנ ת 1920 . העי ר הית ה מלא ה א ז פליטי ם יהודי ם ושבוי י מלחמ ה ושר ר ב ה 
מחסו ר חמו ר במצרכ י מזון . תודו ת למאמצי ו אורגנ ה עזר ה כספי ת לנצרכי ם ע״ י 
הקהיל ה והג׳וינט . בהשתדלות ו ובהשפעת ו הקצי ב הממש ל האזרח י מנו ת קבועו ת 
לאוכלוסי ה היהודית , ובעיק ר קמ ח לאפיי ת מצו ת בפסח . הו א פע ל ועש ה רבו ת 
למע ן החיילי ם היהודי ם בשרו ת הצבא . הצלי ח לשחרר ם מהשירו ת בימ י חגים , גיי ס 
כספי ם להבטח ת מטב ח כש ר לחיילי ם ושבויי ם וכיוצ א בזה . 

בתקופ ה הרת־אסו ן ליהודים , ב־ 1918 , בימ י התפוררו ת הקיסרו ת האוסטרית , עש ה 
מאמצי ם נועזי ם למנו ע התפרעויו ת אנטי־יהודיו ת שאיימ ו ע ל האוכלוסי ה היהודי ת 
בעיר . 

שני ם רבו ת כיה ן כחב ר מועצ ת העיריה . בישיבו ת המועצ ה הג ן ע ל העניני ם 
היהודיים , ובמקר ה הצור ך ל א חס ך עמ ל מלפעו ל אישי ת אצ ל מנגנו ן העיריה . 

תודו ת להגינות ו ויושר ו רכ ש ל ו כבו ד ואימו ן בבית־המשפ ט ובי ן האוכלוסיה , 

ע ד כד י כ ך ששני ם רבו ת כיה ן כשופ ט אזרח י באג ף המסחר י לי ד בי ת משפ ט 
המחוז י בודוביצה , לפ י המלצ ת לשכ ת המסח ר והתעשי ה בקרקוב . כ ן מונ ה מטע ם 
המעבידי ם לשופ ט אזרח י בסכסוכי־עבוד ה באות ו בי ת המשפט . 

ידו ע הי ה בנדיבותו . בי ד רחב ה תר ם למטרו ת ציבוריו ת ופיז ר נדבו ת לעניים . 
מסור ת הית ה אצל ו מד י שנה , בבו א החורף , לתרו ם כמויו ת גדולו ת ש ל פח ם בשבי ל 
האוכלוסי ה העני ה שבעיר . 

ע ל א ף היות ו טרו ד בעסקי ו הענפי ם והמרובים , נה ג להתפל ל בציבו ר בבית - 
המדרש , שב ו הי ו לומדי ם בחור י ישיבה . בראות ו שחל ק מה ם בגדיה ם בלואים , הי ה 
מזמי ן בשביל ם במש ך שני ם רבו ת ע ל חשבונ ו הפרט י לבוש , נעלי ם ומזון . 

בשני ם שבי ן מלחמת-העול ם הראשונ ה והשניה , כשרו ב סוחר י הדשני ם נתדלדל ו 
ע״ י החר ם המסחר י ששר ר בפולני ה דאז , התאמ ץ לעזו ר לה ם ע״ י מת ן אשרא י מסחר י 


102 ז\\ 0 כן 11 ^ 31 ^ ג 


160 


קהיל ת ודוביצ ה 


פרט י לזמ ן ארו ך והנחו ת אחרו ת שסייע ר לה ם כד י להתגב ר ע ל הקשיי ם ולהחזי ק 
מעמד . 

אשת ו חי ה רבק ה (הלנה) , אמ ו ש ל כות ב הטורי ם האלה ׳ עמד ה תמי ד לימינ ו 
כיועצ ת ובניהו ל עסקו . תיאו ר דמות ה הנעל ה מוב א בסקיר ה ע ל חבר ת נשים . 

במלחמת־העול ם השני ה הי ה בפשמישל . מש ם הוגל ה יח ד ע ם בנ ו אברה ם אב א 
יעקובובי ץ בשנ ת 27.7.1942 — י״ ג באב , לבלז׳יץ . 

בנ ו הבכו ר חיים , חרשתן , נימפ ה ב 13.3.43 בטב ח הידו ע בככ ר "זגודה " בקרקוב . 
ניצל ו מהשוא ה ילדי ו ציו ן (סיני ) הג ר בפולי ן וחי ה (הלנה ) הגר ה בארה״ב . 

בנ ו השנ י הרמ ן (צבי) , חרשתן , הוגל ה בשנ ת 1942 ע ם משפחת ו לבלז׳ץ . 
בת ו פריד ה (בנט ) הוגלת ה לאושבי ץ בשנ ת 1943 . 

בנ ו הרופ א ד״ ר אליעז ר יעקובוביץ , שהועב ר ב־ 1940 ע״ י השלטונו ת הסובייטי ם 
מלבו ב לרוסיה , נהר ג ע״ י הגרמני ם בקוקז , שכבשו ה בפתאומיו ת בל י שיכו ל הי ה 
לעזו ב א ת המקו ם ב ו עב ד כמנה ל בבי ת חולים . 

בנ ו שלמ ה (סמק ) יעקובובי ץ שגמ ר טכניו ן בבר ן ולפנ י המלחמ ה עב ד במפעל י 
אביו , נפט ר בשנ ת 1958 בדמ י חי ו בקאראקס . 

הרמ ן יעקובובי ץ הי ה ממיסד י התנוע ה הציוני ת הכללי ת בעירנ ו ומפעילי ה 
החשובי ם ע ד שעז ב א ת העיר . 

ד״ ר אברה ם אב א ואליעז ר יעקובובי ץ הקדיש ו זמ ן ר ב לטפו ל בחולי ם עניי ם של א 
ע ל מנ ת לקב ל פרס . הי ו בעי ר חולי ם כרוניי ם עניי ם חסר י עזר ת קופ ת חולי ם 
וה ם נענ ו לכ ל קריאה . 102 ^^ 01 ( 111 ^ 131 . : 1113231 .־ 1 ( 1 102 ז\ 01 כן 11 ;? 31 ^ 8310111011 


ד״ ר אליעז ר ושלמ ה יעקובובי ץ נודע ו בעי ר כבעל י מז ג טו ב ונדבני ם בי ד רחבה . 
נוס ף ע ל כ ך י ש לה ם זכויו ת רבו ת בהקמ ת האגו ד הספורטא י "מכבי " ובי ת הע ם 
היהוד י בודוביצה , וכחבר י וע ד מוסדו ת אלה . נשאר ו בחיי ם בני ו ש ל מתתיה ו 
יעקובובי ץ : כות ב הטורי ם האלה , מאי ר יעקובוביץ , יו״ ר קהיל ת קרקוב , ובת ו לונק ה 
הגר ה בקרקוב . 


קהיל ת ודוביצ ה 


161 


שני ם מספ ר אחר י מו ת אשתו , נש א מתתיה ו יעקובובי ץ לאש ה א ת אחותה , 
גיזל ה שנקר , שהתאלמנ ה בצעירותה , — אש ה אצילה , נעימ ת הליכו ת ונוח ה לבריות . 

הקנת ה חנו ך גבו ה לבני ה ד״ ר חיי ם (סטפן ) שנקר , הג ר עכשי ו בני ו יור ק ומגר ׳ 
נורבר ט שנקר , הג ר ברי ו דז׳נירו . 

הי א ואמ ה הישיש ה רבקה , אש ת ר ׳ יצח ק אהר ן שנקר , המתוא ר במאמ ר אודו ת 
הישו ב זמבזיץ , נספ ו בשוא ה בע ת נסיונ ן להמל ט מצפורנ י הנאצים . ה ן נור ו ביו ם 
בהי ר ע ל כבי ש הראש י ע״ י ויליצקה , לעינ י עוברי ם ושבי ם ונקבר ו ביע ר הסמוך , 
הי״ד . 

הצלחת ו הגדול ה בחיים , התקדמות ו בחיי ם הצבוריי ם ועושר ו הרב , כ ל אל ה ל א 
שינ ו א ת יחס ו ש ל מתתיה ו יעקובובי ץ לבנ י אדם . ה ם ר ק הגביר ו ב ו א ת הרגש ת 
החוב ה הלבבי ת להגדל ת מעש י ההתנדבו ת והעזר ה לזולת . הו א נשא ר כבעב ר צנוע , 
אדי ב ובית ו הי ה פתו ח לרווח ה לכל . תמיד , בכ ל שעו ת היו ם ובכ ל מקו ם לל א שו ם 
אבחנה , הי ה מוכ ן להאזי ן לפועל , לבחו ר ישיב ה א ו לכ ל נצר ך אח ר ועש ה הכ ל 
שביכולת ו כד י לעזו ר להם . ובכ ך הית ה גדולתו . 

תורתנ ו הקדוש ה אומרת : "ואהב ת לרע ך כמוך " (ויקר א פר ק יט) , "פת ח תפת ח א ת 
יד ך לאחיך , לעני ך ולאבינ ך בארצך " (דברי ם פר ק טו ) ו־״ציו ן במשפ ט תפד ה ושבי ה 
בצדקה " (ישעי ה פר ק א) . שלוש ת היסודו ת האל ה הי ו בשפ ע אצ ל מתתיה ו 
יעקובובי ץ ובני ו שנספו . אב ל מ ה נעש ה אנחנ ו — אל ה שנשאר ו בחיי ם כד י לשא ת 
ביגו ן ובגאו ן א ת זכר ם הנעלה , כאש ר בשמ ה ג ם נאמ ר : "גזיר ה הי א מלפני , קבלו ה 
מקימ י ד ת יומיים " (קינו ת פר ק אל ה אזכרה) . ר ק זא ת נשא ר לנ ו לומר , יח ד ע ם 
כ ל הניצולי ם : 


ר ' אברה ם מיל ר 

ר ׳ אברה ם מיל ר נול ד בברדיו ב שבסלובקי ה 
בשנ ת 1855 . מוצא ו ממשפח ת חסידים . הו א 
התיש ב בודוביצ ה היהודי ת זמ ן קצ ר אח ר היוסדה . 
למ ד הרב ה בישיבו ת הונגריות , מ ה שהי ה בול ט 
בשיחו ת את ו בה ן הי ה מרא ה ידיעו ת רבו ת בגמר א 
וחכמה . הי ה כ ל ימ י חיי ו שו״ ב הקהיל ה הודובי ־ 
צאי ת והחז ן הראש י בבי ת הכנסת . הי ה חז ן בחס ד 
העליון , קול ו הנעי ם והער ב הקסי ם א ת הנפשו ת 
ותפילותי ו השאיר ו בל ב כ ל שומעי ו ה ד חזק . הי ה 
ל ו קו ל אדיר , של א הכזיב ו א ף פעם . 

תמיד , בהתקר ב שע ת תפיל ת "כל־נדרי " א ו 
בחגי ם אחרי ם בה ם נהו ג שהחז ן הראש י עוב ר 
לפנ י התיבה , הי ו נוהרי ם לבי ת הכנס ת הגדו ל 


יתגד ל ויתקד ש שמי ה רבא.. . 


162 


קהיל ת ודוביצ ה 


ג ם מתפללי ם מית ר בתי־התפיל ה שבעיר . ביניה ם אפש ר היד , ג ם לראו ת פולנים , 
שבא ו לשמו ע תפילתו . הו א היד , אמ ן שיד ע לשל ב בתפילת ו חזנו ת ע ם התלהבו ת 
חסידיו 4 

הו א היד . אד ם פיק ח ונו ה לבריות . התנהגות ו וד׳ליכות ו עורר ו כבו ד אפיל ו בי ן 
החוגי ם המתבוללי ם והלא־דתיים . 

ר ׳ אברה ם מיל ר נפט ר באופ ן פתאומ י בשנ ת 1926 באושבינצי ם וד,וב א ש ם 
למנוחות , בד,שאיר ו א ת העי ר עצובד , ומתאבלת . 


סל ו נסלרו ט 

סל ו נסלרו ט נול ד בשנ ת 1878 בהצנארוביצ ה 
(נפ ת ביאלה ) והתיש ב בודוביצ ה בשנ ת 1901 . 

מי ד ע ם בוא ו יס ד חנו ת מנופקטורד " אש ר בזכו ת 
חריצות ו ויושר ו הגיע ה במרוצ ת הזמ ן לדיתפתחו ת 
גבוה ה וד,פכ ה לבית־מסח ר סיטונא י מפורס ם בכ ל 
הסביבד, . 

אמנ ם ג ם בחיי ם הצבוריי ם ל א חס ך מ ר 
נסלרו ט עמל . שני ם רבו ת היד , חב ר וע ד בית ־ 

הכנס ת ובתמיכת ו נוס ד הבנק־העממ י ע״ י ב ך 
ציו ן ב ר וקלמ ן פרופר , ב ו השתת ף כ ל זמ ן קיומ ו 
א ם כהב ר בהנהל ה א ו בועד ת הביקורת . בתקופ ה 
מסויימ ת כיה ן כיו״ ר ש ל אגו ד הסוחרים , וכ ן הי ה 
חב ר וע ד תנוע ת ה״מזרחי" . 

פעולותי ו בהגש ת עזר ה כספי ת לנצרכי ם ל א הצטמצמ ה ר ק בבנק־העממי . כיו״ ר 
חבר ת גמילו ת חסדים , הקי ם אותר , לתחי ה כאש ר עמדד . לפנ י התפרקו ת וחיסו ל אחר י 
מלהמת־ד,עול ם הראשונד, . הו א המרי ץ א ת האזרחי ם בעירנו , שיחדש ו בדמי־חב ר 
קבועי ם א ת קר ן החבר ה שיר ד פלאי ם ע ם פיחו ת שע ר המטבע . ע״ י מת ן הלואו ת 
מקופ ה ז ו לל א רבי ת עז ר הרב ה לסוחרי ם ובעל י מלאכ ה עניים . 

אשת ו אנד " בת ו ש ל שלמ ה אבל , מוצא ה ממשפה ה מכובד ת ומ ן המתיישבי ם 
הראשוני ם בעיר . הי א הצטיינ ה כ ל ימי ה כנדבני ת גדולה . 

אחר י מ ה שעב ר עליה ם במלהמ ה הצליח ו לעלו ת לישרא ל בשנ ת 1950 וכא ן נפטר ו 
והובא ו למנוחו ת בבי ת העלמי ן בפתח־תקוה . 

בנ ם אדול ף נסלרו ט מכד. ן כגזב ר ארגוננ ו ומתמס ר רבו ת לענינ י הארגון . בת ם 
הי א איגניד , קורנד,דזר . שניד, ם גרי ם ביד,וד . ב ן שנ י רומ ן נפט ר בדמ י ימיו , כשד,ו א 
עו ד למ ד רפואד , בפראג , אחר י שנעש ה ל ו ניתו ח ברג ל בגל ל הזדהמות . הי ה ז ה 
בשנ ת 1933 . מות ו השרתד , אב ל כב ד בעי ר כולה . 8310 1 ^ 68611 * 01 ; קהיל ת ודוביצ ה 


163 


מאי ר נסלרו ט 

מאי ר נסלרוט , בנ ם השליש י ש ל סל ו ואנה , 

אש ר הבריו ת אהב ו לכנות ו דר ך היב ה : "מאציק" , 

נול ד בשנ ת 1908 בודוביצה , ב ה סיי ם א ת חו ק 
למודי ו בבית־ספ ר תיכונ י ולאחר־מכ ן למ ד בבית ־ 

ספ ד למסח ר בביליץ . 

מאי ר נסלרו ט הל ד בדרכ י אביו . כב ר מנעורי ו 
הקדי ש א ת כ ל מרצ ו וזמנ ו החופש י לעבוד ה 
ציבורית . הי ה אח ד ממיסד י הסתדרו ת הספור ט 
"מכבי" , ובמש ך כ ל זמ ן קיומ ה שימ ש כגיזברה . 

ל א הי ה ז ה מהדברי ם הקלי ם לגיי ס בעייר ה קטנ ה 
תקצי ב לכיסו י הוצאו ת ההסתדרו ת הזאת , א ך הו א 
הצלי ח להתגב ר ע ל המכשו ל הז ה הודו ת לנדיבו ת 
רוח ו ותמיכ ת כ ל הנוע ר העבר י שבעיר , אש ר 
כיבדוה ו מאד , מאי ר נסלרו ט התבל ט תמי ד בחיי ם הפרטיי ם והחברתיי ם בטוב־לב ו 
ועדינותו . דב ר ידו ע הי ה בי ן הנוע ר הודוביצאי , כ י במקר ה הצור ך בכספי ם למטר ת 
לימודי ם א ו לעלי ה ארצה , אפש ר לפנו ת למאי ר נסלרוט . הו א הי ה עור ך ב ו במקו ם 
מגבי ת ומוסי ף משל ו בעי ן יפ ה למע ן עזו ר לנצרך . 

תמי ד הי ה פעי ל באח ת ההסתדרויות , כמ ו "מכבי" , "השומר" , הספריה , בית־העם , 
תנוע ת ה״ציונים־הכלליים " ועש ה זא ת ל א לש ם ייצו ג וכבוד , אל א שהשקי ע ממרצ ו 
ג ם בעבוד ה יום־יומי ת אפור ה למע ן המוסדו ת הנ״ל , עבוד ה שאינ ה זוכ ה לפרסו ם 
כלשה ו ומוסיפ ה מע ט מא ד יוקרה . 

ראויו ת לציו ן חי ו תגובותי ו בשע ת עריכ ת מסיבו ת ציוניו ת א ו חברתיות , כשהי ה 
צור ך בבדי ם א ו בשמיכו ת לקישו ט הבמ ה והאולמות . כאש ר פנ ו אלי ו בעני ן ז ה חבר י 
הועד ה הארגונית , בבית־המסח ר הגדו ל ש ל אביו , הי ה עוז ב א ת קה ל הקוני ם וממל א 
ב ו במקו ם א ת דרישו ת הועדה . הו א עש ה זא ת בלה ט ובמסירות , כ י הי ה מטבע ו נו ח 
לבריו ת ומע ל לכ ל פע ם ב ו ל ב ציונ י חם . 

אחר י מלחמת־העול ם השניה , בהתיישב ו בישראל , הי ה אח ד ממייסד י "ארגו ן 
יוצא י ודוביצה ״ בישראל . משנ ת 1954 ע ד 1961 , לל א שו ם הפסק , כיה ן כגזברו , 
בעבד ו בל י ליאו ת לטובתו . עבוד ה ז ו הית ה חל ק מנשמת ו ודאגותי ו ש ל הארגו ן 
הי ו חל ק מדאגותי ו הוא . 

כאש ר נוצר ו קשיי ם כספיי ם בזמ ן נטיע ת "יע ר הקדושים " וחל ק מחבר י הוע ד 
היסס ו והטיל ו ספ ק א ם קיימ ת בכל ל אפשרו ת ש ל ביצו ע המשימ ה הזא ת מבל י לנגו ע 
בכספ י הקופ ה ש ל גמ״ח , הי ה הו א שקר א לחבר י הוע ד והמריצ ם להתחי ל בפעול ה 
וכגזב ר הבטי ח להשי ג כספי ם למטר ה זו . 

מחז ה דומ ה חז ר ונשנ ה בראשי ת הפעול ה להוצא ת הספ ר הזה . לדאבוננ ו ל א 
הספי ק לראו ת בהופעתו . 

הו א הי ה הראשו ן בפתיח ת האזכרו ת השנתיו ת והאחרו ן בסגירתן , בשבת ו כ ל הזמ ן 
לי ד הקופה . כאי ש צנו ע דח ה א ת ההצעו ת לתפו ס מקו ם ע״ י שולח ן הנשיאות . כיבו ד 164 


קהיל ת ודוביצ ה 


שהגי ע ל ו בתוק ף תפקיד ו כגזב ר — כשענ ה שחשו ב יות ר התפקי ד להוסי ף הכנסו ת 
לארגון.. . 

מכ ה קש ה הונחת ה ע ל הארגו ן ויוצא י העי ר ודוביצה , כאש ר מאי ר נסלרו ט נלק ח 
מאת ם ללא־עת , בשנ ת 1961 . 

א ף הו א הוב א למנוחו ת בבי ת העלמי ן בפתח־תקוה . 

דמות ו הנאצל ה ש ל מאי ר נסלרו ט ל א תמו ש מזכרוננ ו לעולמים . 


ד״ ר אפולינאר י צימרשפי ץ 

ד״ ר אפולינאר י צימרשפיץ , הפרקלי ט העירונ י ש ל ודוביצה , נול ד בשנ ת 1876 , 
בקלווריה . אחר י גמ ר לימודי ו באוניברסיט ה ש ל קרקו ב התמח ה במקצו ע עו״ ד 
בזלצבור ג ובביליץ . שנ ת 1904 התיש ב בודוביצ ה והי ה פרקלי ט בעירנ ו ע ד שנ ת 
1939 . שני ם רבו ת כיה ן כנצי ג לשכ ת עוה״ ד המחוזי ת בעירנ ו וכיו״ ר הוע ד המקומי . 
הי ה יוד ע ד ת ודי ן דגול . הנטי ה הרגשי ת לחו ק ולצד ק הית ה מושרש ת בלב ו עמו ק 
עמוק . מספ ר ניכ ר ש ל מתמחי ם למשפטי ם התחנכ ו ע ל יד ו במש ך שנו ת עבודת ו 
המרובות . הו א ל א השתיי ך לשו ם מפלג ה פוליטית , א ך מכ ל בחינ ה הי ה עסק ן ציבור י 
במלו א מוב ן המלה . במש ך תקופ ה מסויימ ת כיה ן כרא ש הקהיל ה היהודי ת ושני ם 
רבו ת שימ ש כיו״ ר החבר ה לטפו ל ביתומי ם והקדי ש מזמנ ו למע ן ילדי ם יהודיי ם ע״ י 
ביקו ר בקייטנו ת שאורגנ ו עבור ם בסביב ה מד י שנה . לעתי ם קרובו ת הי ה מאר ח 
בבית ו ילדים , בתו ם ל ב ובאהבה , והי ה לה ם כאב . 

ב 22.9.1942 נור ה ע״ י הנאצים , בצ׳נסטוחוב , אלי ה בר ח בע ת האקצי ה שנערכ ה 
בודוביצ ה בחוד ש יול י 1942 . 

אשתו , פאולה , היתד . אש ה אציל ה ובעל ת ל ב טוב , ציוני ת וידיד ה נאמנ ה ש ל 
הנוע ר היהודי . א ף הי א פעל ה רבו ת למע ן העי ר בעבודתר . המסור ה במסגר ת הסתדרו ת 
הנשי ם ויצ״ו . 

בתם , ד״ ר אל ה בראודד. , השתתפ ה בר,גנ ת העי ר וורש ה בשנ ת 1939 , בע ת פליש ת 
הגרמני ם ומת ה מות־גיבורי ם מפצעי ם שנפצע ה בע ת הקרבות . ג ם בעל ה יהושע , 
מעסקנ י העי ר וורשה , ושנ י ילדיד. ם ניספ ו בע ת השואד . הי״ד . נשאר ו בחיים : בת ם 
אירנה , וכ ן בנ ם ליאון , הגרי ם בפולין . 


זכריה ו קלוג ר 

ממיסד י הקרדלה . במש ך שני ם רבו ת כיר- ן כחב ר הוע ד הפוע ל ש ל הקהילר. . הו א 
שית ף פעול ה ע ם ראש י הקהילר . למע ן הצבו ר במיוח ד בע ת המלחמר . העולמי ת 
הראשונה , כאש ר הקהיל ה הסתבכ ה בבעיו ת חמורות . הו א הי ה ג ם זמ ן מ ה רא ש 
הקהילה . 

ניה ל למעלר . מ־ 40 שנ ה בי ת מסח ר לבגדי ם וקונפקצי ה בעירנו . תודו ת ליושר ו קהיל ת ודוביצ ה 


165 


והתנהגות ו ההוגנ ת ע ם הבריו ת הבי א א ת בי ת המסח ר להתפתחו ת רבה . נפט ר בשנ ת 
1937 בגי ל 83 . אשת ו סלומאה , ממשפח ת גלזנ ר האצילי ת מזיביץ , כיהנ ה שני ם רבו ת 
כגזברי ת חבר ת הנשים . בת ו סבינ ה הית ה אש ת פילי פ צילץ , מהנד ס הראש י במשר ד 
הרכב ת בקרקוב . בנו : 


ד״ ר וילהל ם קלוג ר 

נול ד ב 25.12.1885 בודוביצה , גמ ר גימנסי ה 
בעירנ ו ופקולט ה למשפטי ם בקרקוב . ע ם פרו ץ 
המלחמ ה העולמי ת הראשונ ה גויי ם לצב א ושר ת 
בחי ל הארטילרי ה כ ל שנו ת המלחמה , 18 — 1914 ׳ 

ובזמ ן המלחמ ה הבולשביקית , בשנ ת 1920 , והגי ע 
לדרג ה ר ב סרן . ע ם תו ם המלחמ ה נמנ ה לסג ל 
קצינ י מלואי ם כשופ ט אודיטו ר ובמשר ה ז ו שר ת 
בע ת המלחמ ה העולמי ת השניה . הו א הי ה יוריס ט 
מובהק , הודו ת להכשר ה מקצועי ת עמוקה , ונוא ם 
בחס ד עליו ן בזכו ת זכרונ ו הפנומנאלי . ל א הי ו ל ו 
שו ם קשיי ם לנאו ם שעו ת שלמו ת ובל י ראש י 
פרקי ם לפנ י בי ת המשפ ט ולשכנ ע א ת שומעי ו 
במשפטי ם המסובכי ם ביותר , במיוח ד לפנ י בי ת 
די ן ש ל מושבעים . אי ן פל א שהי ה מפורס ם כסניגו ר מצוי ן במחו ז כולו , ל א פחו ת 
מעו״ ד פולניי ם הטובי ם ביותר . 

למרו ת שהי ה עמו ס עבוד ה בלשכת ו מבוק ר ע ד לילה , ל א חס ך זמ ן לפעולו ת 
צבוריוח . כילי ד עירנ ו אה ב א ת העי ר בכ ל לבו , מ ה שהבי א אות ו להיו ת פעי ל כמע ט 
בכ ל המוסדו ת שהי ו זקוקי ם לעזר ה חוקי ת — כרא ש הקהיל ה בשני ם האחרונו ת לפנ י 
המלחמה , כחב ר הנהל ת אגו ד נכ י מלחמה , ארגו ן ותיק י מלחמה , וכו׳ , וכ ן עז ר 
ג ם בהקמ ה ופיתו ח מוסדו ת חברתיי ם וחברו ת צדקה . 

למרו ת שמוצא ו הי ה ממשפח ה עשירה , הי ו ל ו השקפו ת סוציאליסטיות . בע ת 
למודי ו באוניברסיט ה הי ה חב ר פעי ל ש ל תנוע ה סוציאליסטי ת יהודי ת (ז׳.פ.ס. ) 
וכ ל שנו ת חיי ו נשא ר לוח ם למע ן מעמ ד הפועלי ם וידיד ם הטוב . 

בהיות ו בקי א בבעיו ת בינלאומיות , הי ה משוכנ ע שחיי ת הטר ף הנאצי ת ל א תשקוט . 
כאש ר ימי ם ספורי ם לפנ י המלחמ ה הי ה מטיי ל ע ם כות ב הטורי ם האל ה בכבי ש 
המובי ל לזאבאדקה , ובאות ם רגעי ם הי ה מור ה באצבע ו מ ן הגבע ה לעב ר הבתי ם 
בעירנ ו המשתרעי ם מט ה ואומ ר "בזמ ן קצ ר ייהר ס כ ל עמ ל הדורו ת הז ה ע ל יד י 
הנאצים! " ל א חש ב שהגור ל יהי ה מ ר יות ר של א ר ק הבתי ם אל א ג ם האנשי ם ילכ ו 
לאבדון . 

הו א נפט ר בלונדו ן ב 24.6.1963 . גורל ן המ ר ש ל אשת ו רוזיה , אש ה אציל ה ועדינ ת 
נפש , ובת ו סטפני ה נזכ ר בספ ר זה . בנ ו יז׳ י שנשא ר בחיי ם ג ר ברומא . • 61 § 111 ^ 1 1 ר 1111011 ז\ ג .• 1 ( 1 166 


קהיל ת ודוביצ ה 


חיי ם רייט ר 

פרוס ׳ חיי ם רייטר , המחנ ך הודוביצא י הדגול , נול ד בשנ ת 1877 כקולומיה . א ת 
עבודת ו החינוכי ת בודוביצ ה התחי ל בשנ ת 1904 והתמי ד ב ה ע ד פרו ץ מלחמת־העול ם 
השניה . הי ה מחנכ ם ש ל דורו ת שלמי ם בבתי־הספ ר והגימנסי ה ש ל ודוביצה . 

בעבודת ו המסור ה והמפרכ ת רכ ש ל ו כבו ד והוקר ה בי ן הנוער . הו א הי ה ידי ד 
נאמ ן ש ל הנוע ר שהכי ר א ת בעיותי ו וצרותיו , והי ה ח ש לעזר ה ומשי א עצ ה לכ ל 
הפוני ם אליו . 

א ת עבודת ו החינוכי ת התחי ל בתנאי ם קשים . א ז שרר ו עדיי ן בעי ר זרמ י 
ההתבוללו ת וה־פ.פ.ס . (מפלג ה סוציאליסטית ) שנלחמ ו בתנוע ה היהודי ת הלאומית . 

בהיות ו מגליצי ה המזרחית , שכב ר בסו ף המא ה ה־ 19 הית ה הציונו ת משורש ת ב ה 
עמוק , הצי ב ל ו למטר ה לת ת לנוע ר חינו ך ציוני־לאומ י מובהק , בל י להתחש ב ע ם 
דעת ו ש ל זר ם המתבוללי ם בעיר . 

פר ט לעבודת ו הממלכתי ת בחינו ך הקדי ש מזמנ ו לעבוד ה צבורית . בימ י מלחמת ־ 
העול ם הראשונ ה מיל א א ת מקומ ו ש ל מזכי ר הקהיל ה אליה ו פישגרונר , כאש ר 
הל ה גויי ס לצבא . בעצרו ת חגיגיו ת נא ם בבי ת הכנסת , לבקש ת הקהילה . 

הי ה מדריכ ם ומחנכ ם ש ל הילדי ם במחנו ת קיט . ב ו בזמ ן שמורי ם אחרי ם נח ו 
ונפשו , הקדי ש הו א א ת זמנ ו לחינו ך יתומי ם (רא ה לעיל ) והשתד ל לעודד ם ולהנעי ם 
א ת זמנ ם בספורי ם וטיולים . 

פרופ ׳ רייט ר ניספ ה ביד י הנאצי ם ע ם כ ל משפחת ו כמעט . בנ ו העו״ ד הרמ ן ע ם 
משפחת ו ובנותי ו אנדה , לול ה קלר ה והלה , כול ן תלמידו ת מצוינו ת שהרא ו כשרו ן 
ר ב בלימדים , ניספו . 

נשא ר לפליט ה בנ ו יצח ק המתגור ר בת״א . 

ד״ ר ברנר ד שו ר 

ד״ ר ברנר ד שו ר נול ד בשנ ת 1895 בערך . מוצא ו הי ה ממשפח ה יהודי ת ידוע ה 
בבוצ׳ץ . הו א התיש ב בודוביצ ה בשנ ת 1925 כיור ש לשכ ת העו״ ד המנו ח ד״ ר איגנאצ י 
קורנגוט . 

בהגיע ו למקו ם חד ש זה , ב ו ל א הי ו ל ו שו ם קרובי ם א ו מיודעים , נעש ה בכ ל זא ת 
תו ך תקופ ה קצר ה לאח ד האנשי ם הבולטי ם בחי י החבר ה והציבור , שכ ן העי ר ודוביצ ה 
הית ה זקוק ה לאישיו ת בעל ת שאר־רו ח כמוהו . 

הו א הי ה ציונ י בל ב ונפ ש והי ה ד י אמי ד כד י שיוכ ל להקדי ש מזמנו , נוס ף לעבודת ו 
המקצועית , ג ם לעבוד ה צבורית . 

הנוע ר מצ א ב ו ידי ד נאמ ן ובח ר ב ו כיושב־רא ש הוע ד המקומ י ש ל התנוע ה 
הציונית . לאח ר זמ ן מ ה הוק ם הבנק־העממ י וג ם ב ו נבח ר כנשיא . בשת י משרו ת אל ה 
כיה ן ד״ ר שו ר לל א הפס ק ע ד יו ם מותו . 

למרו ת שבעי ר הי ו כמ ה מפלגו ת ציוניות , למ ן הימי ן וע ד לשמא ל הקיצוני , ל א 
נזדמ ן ל ו א ף פע ם כיוש ב רא ש הוע ד הציונ י המקומ י להסתב ך ע ם אח ד מ ן הפלגים . 
הו א אה ב להדגי ש בכ ל הזדמנו ת שהו א סת ם (כלל)־ציונ י במלו א מוב ן המלה . 
זא ת אומר ת ששאיפת ו לפעו ל להגשמ ת הרעיו ן ש ל הקמ ת מדינת־ישרא ל לפ י חזונ ו קהיל ת ודוביצ ה 


167 


ש ל הרצל , ושכ ל המצעי ם ש ל המפלגו ת מימי ן ומשמא ל אינ ן מעניבו ת אותו . כז ה 
נשא ר ע ד סו ף ימיו . 

כשאח ת מהמפלגו ת ניסת ה למשו ך אות ו לציד ה בחלוק ת צירי ם א ו סרטיפיקטים , 

ע״ י קיפו ח מפלג ה אחרת , בנסות ה להסבי ר ל ו א ת מצע ה כ י טו ב הוא , דח ה תמי ד 
בכ ל תוק ף נסיו ן כזה , באמר ו של א יסו ר מדרכ ו כציונ י בלתי־מפלגת י ויתיח ס לכ ל 
ציונ י שהו א באמת־מד ה שווה . 

גישת ו ז ו הקל ה עלי ו לשפו ט בכ ל הסכסוכי ם הבין־מפלגתיי ם ולהשכי ן שלו ם 
ביניהן . בעינ י הנוע ר הו א הי ה מעי ן סמכו ת עליונה . 

כיוש ב רא ש הוע ד המקומ י מיל א א ת תפקידי ו של א ע ל מנ ת לקב ל פרס . ית ר 
ע ל כ ן — הו א הי ה מוסי ף מכיס ו להוצאו ת הדר ך לוורש ה א ו לקרקו ב כד י להשתת ף 
בכינוסי ם ארציי ם ובישיבו ת מוסדו ת מרכזיים . 

הי ו אל ה זמני ם כשלתנוע ה הציוני ת במקו ם ל א הי ו כ ל תקציבי ם לפעולו ת 
והתרומו ת שנאספ ו הועבר ו בשלמו ת למרכז . 

הו א נמצ א במג ע מתמי ד ע ם הנוער , שהי ה מודי ע ל ו ע ל שיחו ת מטע ם תנוע ת 
"הנוע ר הציוני" , "השומר־הצעיר " א ו אחרת , שהתקיימ ו עפי״ ר בשבתו ת בבוק ר ע ל 
הדש א שעל־י ד "ונציה" , ויכו ל הי ה להופי ע במקו ם מבל י שיקב ל הזמנ ה מראש , לשב ת 
בצ ד ולהאזין . לאח ר מכ ן הבי ע א ת השקפת ו והור ה אי ך לקיי ם א ת השיחו ת בעתיד . 

ע ל עבודת ו ותרומת ו בהקמ ת הבנק־העממי , והיות ו נשיאו , סופ ר כב ר בסקיר ה 
המוקדש ת לבנ ק הזה . שעו ת רבו ת בשבו ע הקדי ש לדיוני ם והתיעצויו ת משפטיו ת 
ש ל הבנק . 

קרו ב לפרו ץ מלחמת־העול ם השני ה נפט ר ד״ ר שו ר לאח ר מחל ה קשה , והוב א 
למנוחו ת בודוביצה . 

אשת ו ובת ו חזר ו לבוצ׳ ץ וניספ ו בזמ ן המלחמ ה על־יד י הנאצי ם ימ״ש . 


אנ ו גומרי ם א ת הפר ק הזה . לפנינ ו מרחפו ת ועולו ת הדמויו ת חיקרות , פא ר 
עירנ ו — למדנים , בעל י השכל ה גבוהה , אנש י צבו ר ונדבני ם שפעל ו רבו ת למע ן 
העי ר והשפיע ו במד ה רב ה להתפתחותה . 

אנ ו מדוכאי ם מ ן העובד ה שהרו ב מה ם ניספ ה ע״ י חנאצי ם במלחמ ת העול ם 
השניה . כול ם צדיקים , כול ם טהורים , כול ם קדושים . 
תה א נפש ם צרור ה בצרו ר החיים . 


(פרק י דמויו ת שע ל יד ם ל א סומ ן ש ם המחב ר 
שורטט ו ע״ י ד״ ר ד . יעקובוביץ) . 168 


קהיל ת ודוביצ ה 


הערות״סיכו ם בשול י דברי־ימי ה ש ל יהדו ת ודוביצ ה 

כיום , כשאנ ו מסתכלי ם דר ך פרספקטיב ה היסטורי ת ע ל דבר י הימי ם ש ל עירנו , 
שלדאבוננ ו אינ ה קיימ ת יותר , הרינ ו מתמלאי ם השתוממו ת לנוכ ח עובדת־הפלאים , 
כ י הנ ה היא , בקוצ ר ימיה , שקיפל ו בסך־הכ ל 2 דורו ת בערך , הגיע ה בשט ח הכלכלי , 
האינטלקטואלי , הפוליטי , החברת י והתרבות י להישגי ם לא־פחו ת נכבדי ם מאש ר 
ערי ם יהודיו ת אחרות , בעלו ת ות ק ש ל דורו ת רבים , 

כמתוא ר בפר ק הראשון , יצר ו היהודי ם מרכ ז מסחר י בודוביצה . 

כמתוא ר במאמרי ם הבאי ם יצ א מהעי ר מספ ר ר ב ש ל אנש י רוח , כ ך שכב ר בדו ר 
השנ י לקיומ ו ש ל הישו ב הי ו רוב ם ש ל עוה״ ד והרופאי ם בעי ר מילד י ודוביצ ה וחל ק 
מאל ו שעזב ו א ת העי ר שמותיה ם מפורסמי ם הי ו בפולין . 

ע ל הישגי ה בחיי ם הפוליטיי ם מתוא ר בפר ק החמישי , הל א הו א דב ר קיומ ם ש ל 
11 ארגוני ם ציוניים , למ ן הימי ן וע ד לשמא ל הקיצוני , שפעל ו בשני ם הבין־מלחמתיו ת 
בתחו ם העי ר וע ל יד י הפצ ת הרעיו ן הציונ י הכשיר ו א ת הקרק ע לעלי ה ארצה . 

ע ל החיי ם החברתיי ם שב ה נמס ר בפר ק השיש י — מספ ר המוסדו ת (בנק־עממי , 
אגו ד נכי־מלחמה , אגוד־סוחרי ם וכד ) שעמד ו ע ל משמ ר האינטרסי ם ש ל הישוב , א ו 
שהושיט ו עזר ה לאוכלוסי ה העני ה ע״ י פעול ה פילאנטרופי ת (חברת־נשים , ביקור ־ 
חולי ם וכו) . 

ולבסוף , בנוג ע לחיי ם התרבותיים , מתוא ר באות ו פר ק מספ ר הארגוני ם (בית־העם , 
ספריה , "אגודת־מכבי " וכד ) שהצעיד ו קדימ ה א ת העי ר הזאת , אש ר לפנ י זמ ן קט ן 
עו ד הית ה בעריסתה , וה ם שהעניק ו ל ה דמו ת ש ל עי ר תרבותית . 

בתיאו ר פעולותיה ם ש ל מוסדו ת העי ר ומפלגותיה , הזכרנ ו מאו ת שמו ת ש ל 
אנשי ם שהקדיש ו א ת מיט ב זמנ ם וכוח ם להתפתחו ת העי ר ועש ו א ת העבוד ה הזא ת 
של א ע ל מנ ת לקב ל פרס . י ש לציי ן שהתפקי ד שמלא ו ל א הצטמצ ם ר ק בהשתתפו ת 
בישיבות , בנשיא ת נאומים , בויכוחי ם וכדומה , אל א הו א דר ש ג ם עבוד ה ממשית , 
כגו ן ניהו ל קופה , כרטיסיה , חליפ ת מכתבי ם וכד . בקיצו ר : ה ם הי ו מוכרחי ם להקדי ש 
חל ק מזמנ ם החופש י למע ן הציבו ר והכ ל של א ע ל מנ ת לקב ל פרס . 

אב ל ל א ר ק הרב ה טרח ה וזמ ן גזל ה העבוד ה הזאת . ה ם ג ם נאלצ ו להוצי א מכספ ם 
הפרט י כד י לכסו ת הוצאו ת אישיו ת שונות , כגו ן נסיעו ת לכנוסי ם ולועידות , מסיבו ת 
אורחים . כאש ר ד״ ר שו ר א ו פעילי ם אחרי ם נסע ו לועיד ה בוורשה , אפיל ו ל א על ה 
בדעת ם להמצי א חשבו ן הוצאות־נסיע ה למנגנו ן התנועה . א ף אח ד מ ן העסקני ם 
ל א העל ה ע ל דעת ו שהוצאו ת התעמול ה לבחירו ת וכדומ ה יכוס ו מכספי ם צבוריים . 

כיו ם אנ ו מרכיני ם ראשנ ו בפנ י האנשי ם המפורטי ם בספ ר הזה . כמובן , שבגל ל 
שכח ה שהזמ ן גר ם אי ן ביכולתנ ו לפר ט א ת כול ם ממש , והקור א ישלי ם לעצמ ו א ת 
השמות . 

לי ד הפעולו ת הציבוריו ת המאורגנו ת מ ן הסו ג האמור , הית ה קיימ ת ג ם פעול ה 
ספונטאני ת ש ל אנשי ם פרטיים , שמיהר ו להחי ש עזר ה ליהודי ם שהי ו שרויי ם 
במצוק ה כ ל אימ ת שחסר ה בשט ח הז ה הפעול ה הצבורית . כאש ר מישה ו חל ה א ו 
הסתב ר בהשיי ם כספיים , א ו פג ע ב ו אסו ז אח ר והפעול ה הצבורי ת המאורגנ ת ל א קהיל ת ודוביצ ה 


169 


הי ה ד י בה , מי ד נמצ א חו ג אנשי ם של א חסכ ו עמ ל ומירח ה כד י לחל ץ א ת האד ם 
הז ה מצרתו . 

כז ו היתד . הסולידריו ת בי ן כ ל יהוד י ודוביצה . כ ל אח ד רא ה א ת עצמ ו אחרא י 
ל א ר ק לגור ל משפחת ו אלא , לפחות , ג ם לגור ל ידידיו . 

הפתג ם "ישרא ל ערבי ם ז ה לזד. " נתגש ם במלואו . הסולידריו ת הזא ת תישא ר 
אח ד הדפי ם המפוארי ם בתולדו ת יהדו ת פולין . 


ד " ר דו ד יעקובובי ץ 


הישו ב היהוד י בזמבזי ץ 


בכפ ר זמבזי ץ התקיי ם ישו ב יהוד י זעיר . מ ן הראו י להקדי ש לישו ב הזר . מאמ ר 
מיוחד , כיו ן שזה ו הכפ ר היחיד י אש ר גורל ו הי ה שונ ה מכפרי ם אחרי ם במחוז . 
סיפרנ ו לעי ל ע ל עזיבד . המוני ת ש ל יהוד י הכפרים , כ ך שבתקופ ה האחרונ ה ל א נותר ו 
ש ם כ י א ם משפחו ת בודדו ת בלבד . והנר " לעומ ת ההגירר . הזאת , נשא ר כפ ר זמבזי ץ 
הכפ ר היחיד י ב ו הוסיפ ו ד.יד.ודי ם לד.חזי ק מעמ ד ע ד פרו ץ השואה . בשני ם האחרונו ת 
הכי ל הכפ ר כ 30 — 25 משפחות . 

לפ י מ ה שסיפר ו לנ ו הקשישי ם מ ן הדו ר העבר , היר.וד י הראשו ן שהתייש ב 
בזמבזי ץ בשנ ת 1826 הי ה שלמ ה גולדפינגר . אחרי ו בא ו משפח ת זוירשטרום , יונ ה 
פד ר ויצח ק אר.ר ן שנקר . 


במחצי ת המא ה ר.־ 19 הי ו כב ר בזמבזי ץ כ־ 20 משפחות . פרנסת ם הית ה ממסח ר 
ועיבו ד עורות . ר ׳ מש ה זוירשטרום , שכב ר נול ד בזמבזיץ , נמנ ה ע ל צאצא י משפח ת 
זוירשטרו ם האמורד. . יונד . פד ר הנזכ ר הי ה ירא־שמי ם ועוס ק בצרכ י צבור . 1001131 ?; 80110111 ?; 61 : 


יצח ק אר,ר ן שנק ר ( 1932 — 1848 ) , סב ו ש ל 
כות ב הטורים , בנ ו ש ל הגבי ר הנגי ד חיי ם שנקר , 
בע ל אחוז ת אושבינצים , היד . ת״ח , נדב ן גדול , 
מפורס ם בכ ל הסביבד . בחכמתו , בנדיבו ת לב ו 
וביושרו . הו א הי ה דתי , אב ל בל י צ ל ש ל היפו ־ 
קריזיר . א ו קנאות . בזמבזי ץ ניר. ל בי ת חרוש ת 
לדב ק נגרי ם ודשני ם הימיי ם במש ך למעל ה מ־ 50 
שנה . ע ל א ף היות ו מתגור ר בכפ ר ניד ח יד ע 
לנה ל א ת ביהח״ ר לל א עזר ת מהנדסי ם וכימאים , 
הודו ת לכשרונותי ו ונסיונותי ו שרכ ש במש ך שני ם 
רבות . היר . ל ו נסיו ן ל א ר ק במסח ר ותעשיד . אל א 
ג ם בחקלאו ת ובעסק י בורסר. . משו ם כ ך נתפרס ם 
שמ ו בכ ל הסביבה . 


המנה ל הראש י ש ל אחוזו ת הארכידוכ ס קר ל סטפ ן בזיבי ץ הי ה מבקר ו ומתייע ץ 


170 


קהיל ת ודוביצ ה 


את ו בעניני ם חקלאיים . הו א רכ ש ל ו אמוני ם אצ ל האברים , הפנסי ה ואצ ל הרוזנ ת 
ברניצק ה בסוכא . כהוכח ה לכ ך תשמ ש העובדה , שבע ת הפרעו ת ש ל צב א האלר , 
בשנ ת 1919 , נשדד ו כ ל בת י היהודי ם בזמבזי ץ ובבית ו ל א נגעו , אפיל ו שמש ה 
ל א נשברה . 

ממקו ם ניד ח ז ה ניה ל עסקי ם ספקולטיביי ם בבורס ה בוינה . הי ה ז ה ההוב י שלו . 
למטר ה ז ו ניה ל פנקסי ם מיוחדים , בה ם רש ם מספרי ם מסוימי ם בשט ח קניי ת 
ומכיר ת מניות . במש ך שני ם רבו ת אס ף חומ ר סטאטיסט י נרחב , ששימ ש כחומ ר 
עיקו ב אחר י נטיו ת ונדידו ת שער י המניו ת בבורסה . 

בבית ו הית ה ל ו מקוד , שממנ ה נהנ ו כ ל יהוד י זמבזי ץ וכפר י הסביבה . הודו ת 
לדושתדלויותי ו ותמיכת ו הכספי ת הוק ם בבית ו בי ת תפילד, . הו א תר ם א ת ספ ר התור ה 
ומד י שנ ה הי ה מזמי ן חזני ם לימי ם נוראים . 

בבית ו הי ו מבקרי ם רבני ם שירד ו מנכסיה ם ו ד,תבייש ו לקב ץ נדבות . הו א נה ג 
לשל ם לה ם תמיכד , חודשית . 

לבני ו אברה ם אבא , יוסף , משה , בנימין , חיי ם ומרקו ס נת ן חיני ד דת י וכלל י ע״ י 
מורי ם ת״ח , שהי ו סמוכי ם ע ל שולחנ ו שני ם רבו ת ומקבלי ם משכורת . 

הבני ם הי ו לתעשייני ם וסוחרי ם מפורסמים , שהמשיכ ו ללכ ת בעקבו ת אביד,ם , 

ה ן בהתנהגות ם וה ן באורח־חייד, ם בכללו . בנותי ו חי ה רבקה , אמ ו ש ל כות ב הטורים , 
וגיזלה . 

אחי ו שמוא ל יד,ודד , שנק ר (קרקוב ) היד , נצי ג ש ל כול ל מאי ד בע ל הנ ס למערב ־ 
גליציד , בתוא ר נשיא . 

כאש ר עז ב ר ׳ יצח ק אהר ן שנק ר א ת הכפ ר ועב ר לקרקו ב בשנ ת 1920 , עב ר בי ת 
דתפילד , לבית ו ש ל ר ׳ עזריא ל ויכנר . המקוה , כמובן , נשאר ה במקום . למרו ת מספר ם 
הקט ן הי ו יד,וד י זמבזי ץ מתפללי ם פעמיי ם ביו ם בציבור , כ י כול ם הי ו חרדים . בזמ ן 
האחרו ן הי ו הגבאי ם ש ל בית־ד,תפל ה נפתל י גינסבר ג ולייבי ש מור . 

במש ך שני ם רבו ת הי ה מוזמ ן לימי ם הנוראי ם ר ׳ זלי ג מילר , אחי ו ש ל השו״ ב 
אברד, ם מיל ר מודוביצה , לשמ ש כבעל־תפלה . אחר י פטירת ו עבר ה ה״חזקה " הזא ת 
בירוש ה לבנ ו ר ׳ משה , שהיד , דיי ן העי ר ודוביצה , ואח ר מות ו לנכד ו ר ׳ יחזקא ל מילר . 

בשנותי ו האחרונו ת היד , ר ׳ זלי ג מיל ר לקו י בראיית ו וא ף שהי ה מתפל ל בעל־פד , 

ל א שגה . המתפללי ם הי ו משתוממי ם לזכרונ ו הנפלא . 

א ף ע ל פ י שד,מקו ם היד , קט ן ותנא י הלימו ד ב ו גרועים , שכ ן התקיי ם ב ו ר ק 
בית־ספ ר עממ י קט ן והמרח ק מ ן הכפ ר לעי ר היד , גדול , הצטיינ ו בכ ל זא ת ילד י הכפ ר 
בידיעותיה ם בתלמו ד ובידיעו ת כלליות , הודו ת לשאיפת ם ללמו ד בעצמ ם ובהדרכ ת 
ד,וריד,ם . 

היד , זד , פל א שמכפ ר ז ה המרוח ק ממרכזי ם תרבותיים , יצא ו אנשי ם בעלי־השכל ה 
ותרבו ת מקיפד , שהי ו לפא ר בקהילו ת גדולו ת בה ן התיישבו , כמ ו למש ל יוס ף שנק ר 
הנ״ל , ששמ ו נוד ע בעי ר אושבינצי ם ובסביבד , כעסק ן צבור י ותעשיי ן מפורסם . הו א 
הי ה ג ר בשני ם הראשונו ת אחר י נשואי ו בודוביצ ה וד,יד , פעי ל בקהילד, . בנ ו אליעזר , 
ילי ד ודוביצה , הי ה ציי ר מפורסם . הו א ציי ר א ת בהכ״ נ רמ״ ו בקרקו ב בצור ה נפלאה . 
אחר י המלחמה , ע ם קו ם המדינ ה היד , ג ר באושבינצי ם ונמצ א בקש ר הדו ק ע ם קהיל ת ודוביצ ה 


171 


השגרירו ת והקונסולי ה הישראלי ת בוורשה . הו א פע ל רבו ת למע ן מדינ ת ישרא ל ותר ם 
למענ ה סכומי ם גדולים . הו א נפט ר בישרא ל בשנ ת 1965 . 

כאש ר פרצ ה המלחמ ה בשנ ת 1939 עזב ו כ ל תושב י זמבזי ץ א ת הכפר , אב ל כמע ט 
כול ם ל א הספיק ו להתקד ם מזרח ה וחזרו . רוב ם הועבר ו בשנ ת 1942 לגיט ו במשאנ ה 
דולנ ה (הכפ ר הי ה מעב ר לנה ר סקאב ה ובגל ל ז ה ל א נשלח ו לגיט ו ודוביצה) . 
ש ם נהרג ו רוב ם ויתר ם נשלח ו למחנה־מעב ר בסקאבינ ה (רא ה להלן ) ומש ם למחנ ה 
ההשמד ה בבלז׳יץ . ר ק יחידי ם נמלט ו ונשאר ו בחיים . פר ק שמינ י 


בימ י עבר ה ושו א ה 


יהוד י ודוביצ ה במצו ר ובמצו ק 
(מתחיל ת המלחמ ה ע ד להקמ ת הגיטו ) 

1 . תמונ ת העי ר ער ב המלחמ ה ובימי ם הראשוני ם לפליש ת 
הנאצים . 

בימי ם האחרוני ם לפנ י פרו ץ המלחמ ה עדיי ן נתו ן הי ה רו ב יהוד י ודוביצ ה לאות ן 
האשליו ת שהי ו מנ ת חלק ו ש ל הרו ב הגדו ל ביהדו ת פולניה , שנט ו להאמי ן כ י היטל ר 
ל א יסתב ך במלחמ ה נג ד פולניה , היו ת והו א ירת ע מ ן הערובו ת שנתנ ו ל ה ממשלו ת 
בריטני ה וצרפת . אפיל ו א ם מישה ו כ ן חש ב ע ל אפשרו ת ש ל מלחמה , הי ה ג ם הו א 
בטו ח כל־כ ך בעזר ת אנגלי ה ע ד של א הבי א בחשבו ן כ י במקר ח ש ל מלחמ ה אי ן שו ם 
אפשרו ת להפעי ל א ת הערובו ת חלל ו אל א אחר י שני ם מספר , וזא ת משו ם שבריטני ה 
אינ ה מוכנ ה למלחמ ה ואי ן ל ה הציו ד המלחמת י הדרו ש להגש ת עזר ה לפולין . אי ש 
ל א העל ה ע ל דעת ו כ י דוק א גור ם ז ה ינוצ ל ע״ י היטל ר ויערו ך מלחמת־בז ק נג ד 
פולניה . 

ג ם האנשי ם שנחשב ו כב ר לפסימיסטי ם וכאיל ו ניבא ו מרא ש שהמלחמ ה תפרוץ , 

הי ו משוכנעי ם א ף ה ם שהאופנסיב ה הגרמני ת תתעכ ב ע״ י הנה ר "ויסלה " לפנ י 
המרכ ז התעשית י "צופ" , ול א על ה בדעת ם שאחר י ימי ם ספורי ם בלב ד תבו א התבוס ה 
האסטרטגי ת והכלכלי ת המושלמ ת ש ל פולין . ליהדו ת ודוביצ ה חי ו במיוח ד סיבו ת 
משל ה שגרמ ו להשקפ ה זו . בעי ר חנ ה הגדו ד הצבא י מס ׳ 12 ובזמ ן האחרו ן צעד ו 
פלוגותי ו במלו א חציו ד ברחובו ת העי ר בהפגינ ם א ת כוחם . לעתי ם קרובו ת נשמע ו 
מפ י הקציני ם חתפארויו ת שונו ת בנוס ח חגנר ל רי ץ ס׳מיגל י "א ף כפתו ר אח ד ל א 
ניתן" , וכדומה . 

יהוד י ודוביצ ה תרמ ו בחפ ץ ל ב למע ן קר ן ההגנ ה הלאומית . בתמימות ם ה ם חשב ו 
כ י בכס ף הזה , שה ם והיהדו ת הפולני ת כול ה תורמים , יהפו ך הצב א הפולנ י לכ ח עצו ם 
שיבטי ח שלו ם ובטחו ן לאוכלוסי ה כולה . 

רו ב יהוד י ודוביצ ח ל א חש ב כלל , כ י במקר ה שתפרו ץ מלחמ ה יהי ו ה ם הקרבנו ת 
הראשונים , משו ם שה ם גרי ם סמו ך לגבולו ת המדינה , וזא ת בשע ה שמציד ה הדרומ י 
מעב ר לרכ ס "בסקידים " והה ר בביה־גור ה נמצא ת סלובקי ה שכב ר הית ה בכיבו ש 
הנאצי , ואיל ו מציד ה המערבי , במרח ק קט ן נמצא ת העי ר טשי ן הצ׳כית , שהי א ע ם 
מדינ ת צ׳כי ה כול ה הי ו ביד י הנאצים . 

ואכן , הראשו ן לספטמב ר 1939 , ב ו פרצ ה המלחמה , ב א עליה ם כהפתע ה בלת י 
צפויה , כרע ם משמי ם ביו ם בהיר . היהודי ם ל א הי ו מוכני ם כ ל עיק ר לתוצאו ת שבא ו 
לאח ר מכן . 

כב ר בשעו ת הבוק ר ש ל היו ם הגורל י הז ה נשמע ו אזעקו ת חהגנ ה האנטי־אוירית , 
שבישר ו א ת התקרבו ת האוירוני ם הגרמנים . 

172 קהיל ת ודוביצ ה 


173 


אחרי־הצהרי ם החל ו לזרו ם מכוניות־מש א ואופנועי ם בכוו ן לקלווריה , כשה ן 
גדושו ת אנשי ם שפונ ו מהאזורי ם משין , סקוצ׳ו ב וביליץ . 

אנש י ודוביצ ה המשיכ ו ג ם עת ה לחיו ת באשלי ה שהצב א הפולנ י יילח ם ויבלו ם 
א ת הפליש ה הגרמנית . בער ב הי ה פתו ח המועדו ן ש ל האינטליגנצי ה היהודי ת וע״ י 
השולחנו ת ישב ו כרגי ל אורחי ם שונים , כשה ם שקועי ם בקריא ת עתוני ם א ו בשיחות . 
לפת ע התפר ץ למועדו ן הרופ א המקומ י ד״ ר וב ר ובקו ל רוע ד צע ק והכריז , שהגיע ה 
ידיע ה רשמי ת כ י הגרמני ם שבר ו לחלוטי ן א ת התנגדו ת הצב א הפולנ י בגבו ל שלזי ה 
וסלובקי ה וכ י ספורו ת השעו ת ע ד לכיבו ש העי ר בידיה ם ושבריח ה מידי ת ש ל כ ל 
התושבי ם הכרחית . 

כ ך ל א עמד ו האשליו ת ש ל יהוד י ודוביצ ה במבח ן אפיל ו במש ך 24 השעו ת 
הראשונות . האנשי ם קמ ו מ ן הכסאו ת ורצ ו יש ר מהמועדו ן לרחוב , כד י לחפ ש אמצע י 
תחבורה . א ך לצערם , ג ם א ם נמצא ה עגל ה הוחרמ ה מי ד ע״ י הצב א לצרכיו . הפינו י 
באמצעו ת הרכב ת ל א ב א בחשבון , כ י הרכבו ת הראשונו ת שקרונותיה ם הי ו עמוסו ת 
פליטי ם שבא ו בער ב משלזי ה נתקע ו בתחנת־הרכב ת המקומית , מאח ר שהגרמני ם 
הפציצ ו א ת כ ל תחנו ת הקש ר כד י למנו ע בוא ן ש ל רכבו ת מהסביבה . 

למחרת , ביו ם השבת , נתארגנ ה קבוצ ת מתנדבי ם בראשות ו ש ל יוס ף ביננשטו ק 
והי א הביא ח לח ם ועוגו ת א ל התחנ ה עבו ר היהודי ם הנמצאי ם בקרונות . 

בשב ת לפנ י הצהרי ם הח ל הפינו י ש ל משר ד האוצ ר ואחה״ צ ש ל משרד י 
הסטארוסט . ג ם המשטר ה הממשלתי ת והעירוני ת עש ו א ת כ ל ההכנו ת לפינוי . 

במש ך השב ת השתכנע ו היהודי ם כ י נותר ה עבור ם ר ק בריר ה אחת , והי א לפנו ת 
א ת העיר . כ ל הרכ ב הממוכ ן א ו עגלו ת סוסי ם הוחרמ ו ע״ י הצבא . ר ק העשירי ם 
הצליחו , תמור ת כס ף רב , לרכו ש עגל ה ולברו ח ע ם משפחת ם וע ם חל ק זעו ם מרכוש ם 
לכיוו ן המזרח . 

לעומ ת זא ת נמלט ה יתר ת האוכלוסי ה מ ן העי ר באות ה שב ת גורלי ת לל א שו ם 
רכו ש בידים . האנשי ם דאג ו להצי ל ר ק א ת נפשם , ואיל ו א ת כ ל רכוש ם שעלי ו עמל ו 
דורו ת שלמי ם השאיר ו למשח ק הגורל . 

הר ב ש ל ודוביצה , רב י אשר־אנשיל־יצח ק זלטנריי ך ומשפחתו , עזב ו א ת העי ר 
ברג ל ר ק בלילה , במוצא י שבת , כד י של א לחל ל א ת קדוש ת השבת . 

כ ך נהפכ ו יהוד י ודוביצ ה בן־ליל ה לקבצני ם עו ד בטר ם החל ו רדיפו ת הנאצים , 
וזא ת בגל ל הבריח ה המבוהל ת והכאוטית . גורל ן ש ל עיירו ת אחרו ת של א הי ו סמוכו ת 
כל־כ ך לגבו ל נחר ץ ג ם הו א להשמדה , אל א של א במהירו ת כזו . 

באות ו ליל ה התרוקנ ה כמע ט העי ר כול ה מתושבי ה היהודים . 

הדר ך מודוביצ ה הית ה מלא ה באמצע י תחבור ה והולכ י רגל , דב ר שהפרי ע א ת 
ההתקדמות . כב ר במרח ק 3 — 2 קילומט ר מ ן העיר , בסביב ת הה ר "קופיץ" , הי ה צור ך 
לרד ת ולדחו ף א ת העגלה . הי ו מקרי ם שהי ה הכר ח להחלי ף א ת הסוסי ם ולהפרי ד 
ב ן המשפחות . 

כתוצא ה מבריח ה מבוהל ת ז ו הצלי ח ר ק חל ק קט ן ש ל האוכלוסיה , אש ר המז ל 
האי ר ל ו פנים , להגי ע לפולי ן המזרחית . הרו ב הגי ע ע ד לקלווריה , קרקוב , טרנו ב 
א ו שא ר עיירו ת בגליצי ה המערבי ת וכא ן אז ל ל ו הכ ה והאמצעי ם הכספיי ם לנדו ד 174 


קהיל ת ודוביצ ה 


הלאה , א ו שהגי ע לאזו ר התעשית י "צופ " שהוק ף ע״ י הצב א הגרמני , א ו שהפצצו ת 
הגרמניו ת הי ו כל־כ ך קשו ת שפשו ט אי־אפש ר הי ה להמשי ך בדרד . 

אי ן פלא , אפוא , שאחר י ימי ם מספ ר חז ר חל ק מכרי ע מהבורחי ם לודוביצה . לפ י 
האומד ן חזר ו 1300 נפשו ת לדירותיהם , כ ך שביח ד ע ם המשפחו ת של א ברח ו מנ ה 
הישו ב הודוביצא י במחצי ת ספטמב ר כ־ 1400 נפשות . לפנ י המלחמ ה מנת ה העי ר 
כ־ 2000 נפשות . 

כ ל יו ם נוס ף הגי ע עו ד מישה ו בחזר ה לדירת ו כשהו א קור ן מאוש ר ע ל שאחר י 
נדודי ם קשים , לילו ת חסרי־שינ ה ומחסו ר במזו ן הריה ו נמצ א שו ב בביתו . 

ביו ם הראשו ן ( 3.9.1939 ) נשמע ו בעי ר רעמי ם חזקי ם ש ל טנקי ם ותותחים , שכ ן 
התנהל ו קרבו ת כבדי ם בכפ ר חוצ׳ני ה הסמוך . הצב א הפולנ י החזי ק ש ם מעמ ד ע ד 
הערב , אול ם אח ר כ ך נסו ג בבהלה . 

ביו ם הזה , דהיינ ו עו ד לפנ י כניס ת הצב א הגרמנ י העיר ה התנפ ל אספסו ף ע ל 
מחסנ י המונופולי ן לטבק , שהי ו נמצאי ם בכניס ה לרחו ב "שליש י למאי " ובזז ו אות ם 
כליל . אחר־כ ך התנפ ל אות ו אספסו ף ע ל בי ת המסח ר הסיטונ י ש ל סל ו נסלרו ט שהי ה 
נמצ א באות ו הרחוב . היהוד י טיפנברונ ר השתד ל להג ן ע ל המפע ל הז ה מפנ י האספסוף , 
וא ף הצלי ח להצי ל חל ק מהסחורות , אב ל כב ר ביו ם השליש י נמסר ו כ ל הסחורו ת 
שניצלו , ע״ י הגרמנים , ליד י אי ש נאמ ן מטע ם שלטונו ת הכיבו ש "טרייהנדר" . 

הגרמני ם נכנס ו לעי ר ביו ם שנ י 4.9.1939 בבוק ר ומי ד ניתנ ה ע ל יד ם פקוד ה 
לפתו ח א ת כ ל החנויות . 

למחר ת הופי ע שומ ר העי ר אצ ל אליעז ר ביננשטוק , מ/ מ יו״ ר החברה־קדישא , 
ודר ש ממנ ו בש ם הנאצי ם שיג ש מי ד למשטרה . (השומ ר הז ה הו א היחיד י מאנש י 
המשטר ה העירוני ת של א בר ח מזרחה . הו א מוכ ר היט ב לתושב י עירנו , כ י מד י שנ ה 
בחוד ש מא י הי ה תוק ע ממגד ל הכנסי ה בקריא ה ל״תפלה") . בבוא ו למשטר ה נמסר ה 
לאליעז ר ביננשטו ק גוי ה יהודי ת ונאמ ר ל ו שבוצ ע ב ה פסק־די ן מו ת בעוו ן ריגו ל 
לטוב ת פולין . א ת זהות ה ש ל הגוי ה אי־אפש ר הי ה לקבוע . וכ ך הוב א למנוחו ת הקורב ן 
הודוביצא י הראשו ן ש ל הנאצים . 

ביו ם החמיש י פנ ה הכומ ר ש ל הכנסי ה בחוצ׳ני ה לחברה־קדיש א העירוני ת 
בדריש ה להופי ע אצל ו כד י לבצ ע פינו י והעבר ה ("אקסהומציה" ) ש ל גוי ת חיי ל 
יהוד י שנפ ל ביו ם הראשו ן בקרבו ת הנ״ ל ושנקב ר בטעו ת בבית־הקברו ת הנוצרי . 
התעודו ת שהכומ ר הגי ש ושנמצא ו אצ ל החיי ל הנהר ג לפנ י קבורתו , הי ו ע ל ש ם 
נת ן בא ם שנול ד באושבינצים . נשלח ה הודע ה להורי ו ומי ד הופי ע אח י המנוח , שהכי ר 
וזיה ה א ת הגויה . הי א הועבר ה לבי ת הקברו ת היהוד י בודוביצ ה והובא ה ש ם למנוחות . 
ז ה הי ה קרב ן המלחמ ה שנ י שהוב א לקבור ה בבי ת העלמי ן היהוד י בודוביצה . 

2 . הרדיפו ת ההיטלריו ת הראשונות . 

אחר י הפקוד ה לפתו ח א ת החנויו ת פרסמ ו הנאצי ם פקוד ה שניה , לפי ה כ ל 
החנויו ת והמפעלי ם ש ל היהודי ם עוברי ם למינה ל כונ ס נכסי ם "טרייהנדר" . יחידו ת 
מסח ר יות ר גדולות , נמסר ו מטע ם העיריה , בשיתו ף פעול ה ע ם הנאצים , ליד י פולני ם 
שוני ם שהצהיר ו ע ל השתייכות ם לע ם הגרמנ י (פולקס־דויטשע" ) והתחייב ו לנה ל קהיל ת ודוביצ ה 


175 


אותן . חנויו ת קטנו ת ומפעלי ם זעירים , של א הי ה כדא י לנה ל בנפרד , חוסל ו ע ל המקו ם 
והסחור ה נשלח ה לגרמניה , א ו הועבר ה לבני ן "סוקול " לצרכ י העיריה . 

כב ר בתקופ ת הביניי ם בזז ה האוכלוסי ה הנוצרי ת המקומי ת א ת הרכו ש היהודי , 
ובמיוח ד א ת הסחורו ת שהיהודי ם החביא ו במקומות־סתר . 

היו ת והנאצי ם ל א יכל ו לתפו ס א ת כ ל הסחורו ת ש ל היהודים , נעזר ה הנהל ת 
העי ר למטר ה ז ו באספסו ף המקומי , שהודי ע ל ה היכ ן כדא י ואפש ר לחפש . עש ו זא ת 
במיוח ד פולני ם ששאפ ו להשי ג בז ה א ת הזכויו ת ש ל חב ר מוכ ר כ״פולקס־דויטשע" . 
הלל ו הי ו מופיעי ם ע ם הגרמני ם ומוציאי ם א ת הסחור ה המוסתרת . 

הקרב ן הראשו ן ש ל השו ד המאורג ן הז ה הי ה יחיא ל בלמוט , בע ל בית־מסח ר 
לכלי־נש ק ואב ק שריפ ה בככ ר הראשית . עו ד ביו ם הראשו ן לכניסת ם העיר ה פרצ ו 
הנאצי ם לחנותו , ובטענ ה שהו א מחזי ק נש ק מיוע ד נג ד הגרמני ם הרס ו א ת החנו ת 
ושדד ו כמע ט א ת כ ל המלאי . קמ ה מהומה , וא ז ב א אליעז ר ביננשטו ק והתחנ ן בפנ י 
הגרמני ם שיפסיק ו להתעל ל בסוח ר חף־מפשע , שבחפ ץ ל ב הנ ו מוכ ן למסו ר א ת כ ל 
הנש ק שנשא ר בידו . כ ל הטענו ת ל א הועילו . 

ימי ם ספורי ם לאח ר מכ ן הוב ל אליעז ר ביננשטו ק ע ם בנ ו יוס ף למשטר ה והנאצי ם 
דרש ו מה ם למסו ר היכ ן הסתיר ו א ת סחורותיהם . כאש ר כפר ו באשמת ם ז ו איימ ו 
עליה ם בהוצא ת פסק־די ן מו ת א ם ימשיכ ו בסירובם . כאש ר ג ם האיומי ם האל ו ל א 
הועיל ו והנאצי ם רא ו שכ ל לח ץ יהי ה לשוא , הרביצ ו בה ם מכו ת אכזריו ת וזרקו ם 
מהמדרגות . 

יומיי ם לאח ר מכ ן הופיע ו שו ב הנאצי ם בדירת ו ש ל ביננשטוק , הפע ם בטענ ה שהו א 
הסתי ר מספ ר אופניים . ה ם הפכ ו בחיפושיה ם א ת כ ל הדיר ה א ך ל א מצא ו שו ם דבר . 

מקר ה דומ ה הי ה אצ ל משפח ת ברונר , שלפנ י הבריח ה הצליח ה להסתי ר מלא י 
עורו ת במרת ף ש ל חנותה . אחר י שוב ה הבית ה נכנס ו הנאצי ם למרת ף הז ה בשע ת 
החיפושי ם הכלליים , אול י בגל ל הלשנ ה ש ל השכנים , ומצא ו ש ם א ת העורו ת וג ם 
מלא י גדו ל ש ל משקאו ת שהסתי ר ש ם היר ש גלייצמן , בע ל המסעד ה הסמוכה , לפנ י 
בריחת ו מזרחה . הא ם ברונ ר ובת ה פל ה נאסר ו ע״ י הנאצי ם והובל ו לבית־הסוה ר 
העירוני , ב ו נמצא ו יהודי ם אחרי ם שנעצר ו בעביר ה דומה . 

גור ל עו ד יות ר קש ה חיכ ה למאי ר יעקובוביץ , בנ ו ש ל מתתיה ו יעקובוביץ , בע ל 
תעשי ה לדשני ם כימיים . כמ ה ימי ם לפנ י פרו ץ המלחמ ה גוי ס מאי ר יעקובובי ץ לצב א 
הפולנ י כקצין־מלואים . כאש ר הגדו ד של ו הוב ס ונלק ח בשבי , הצלי ח לברו ח מהשב י 
וחז ר לודוביצ ה ביו ם 1.10 . כא ן מצ א א ת דירת ו תפוס ה ע״ י הגסטפו . ג ם לבית־החרוש ת 
ש ל אבי ו מנע ו ממנ ו הנאצי ם דריס ת רגל . 

במרירו ת נג ש ליד ר החד ש ש ל העיריה , מחאליצה , שהי ה ג ם המנה ל ש ל הקו - 
אופרטי ב לחקלאו ת ("ספולקה־רולנה" ) וע ד למלחמ ה נחש ב לפטריו ט פולני , חב ר 
המפלג ה הממשלתי ת "אוזון" , וגינ ה אות ו ע ל שהחלי ף א ת עור ו והנ ו משת ף פעול ה 
ע ם האויב . הו א ג ם אמ ר ל ו "אנ י הלכת י לחזית , מוכ ן לת ת א ת דמ י עבו ר המולד ת 
ואת ה נשאר ת בבית , ועכשי ו שלל ת ממנ י א ת דירת י ומסד ת ליד י הגיסטפ ו ג ם כ ל 
רכושי" . מחאליצ ה הקשי ב בזלזו ל להערו ת הלל ו וא ף ל א על ה בדעת ו למסו ר לפחו ת 
עלי ת ג ג אחר ת לקצי ן שחז ר מהקרב . מאי ר יעקובובי ץ הל ך ללו ן אצ ל משפח ת 
ארנהלט . למחר ת הופיע ו ש ם אנש י גיסטפ ו וצו ו עלי ו לגש ת לבני ן הממש ל הנפט י 176 


קהיל ת ודוגיצ ה 


ושם , אחר י חקיר ה קצרה , נאס ר כפוש ע פוליט י ונשל ח לבית־סוה ר מנטילופי ד 
בקרקוב . כא ן נחק ר למעל ה משנ ה תו ך עינויי ם נוראים . האשימ ו אות ו בפעולו ת 
חתרניו ת נג ד הצב א הגרמני , מ ה שבעצ ם ג ם הי ה נכון , היו ת והו א ארג ן ביערו ת 
בילגור י התנפלו ת מאחור י גב ם ש ל הגרמני ם ועש ה בה ם הר ג רב . אול ם בסו ף 
כאש ר נשל ח למחנ ה רכו ז הצלי ח לברו ח מהמשלוח . 

הגרמני ם ל א ישב ו בחיבו ק ידים . אחר י גזר ת החרמ ת הרכו ש היהוד י הוציא ו 
גזירו ת חדשות , שכוונת ן היתד . להגבי ל א ת החופ ש האיש י ש ל היהודי ם ולהשפי ל 
אותם , כמ ו איסו ר נסיע ה ברכבת , איסו ר החזק ת כס ף מזומ ן בסכו ם העולד , ע ל 
2000 זלוטי , איסו ר הליכ ה בככ ר הראשי ת וברחובו ת הראשיי ם "שליש י למאי" , 
"מיצקביץ" , "סלובאצקי " ו״קרמליצקה" . 

התושבי ם היהודי ם שגר ו ברחו ב "שליש י למאי " נאלצ ו מעתר . ללכ ת העיר ה ר ק 
דר ך השע ר האחורי , מו ל המונופולי ן לטבק . 

כ ן הוכרז ה חוב ה ע ל כ ל יהוד י מגי ל 10 לשא ת ע ל שרוול ו השמאל י סר ט לב ן 
ע ם ציו ן "מג ן דוד" , לזהו י ק ל יות ר הוסיפ ו במשרדי ם ובדא ר לש ם המשפחר . ש ל כ ל 
יד.וד י ש ם נוסף , "ישראל " א ו "שרד." . באות ו זמ ן הוצאד . פקוד ה ע ל גזיז ת שע ר הזקן . 

במסגר ת ההגבלו ת נאס ר ליד.ודי ם לגש ת לחנויו ת פולניו ת לש ם קניי ת מצרכים . 

הי ו נאלצי ם ללכ ת בסת ר לכפרי ם וש ם לקנו ת מזון . מות ר היד . לעמו ד שעו ת ארוכו ת 
בתו ר לפנ י המאפיד . הקולקטיבי ת בלב ד ולרכו ש ש ם ככ ר לחם . התורי ם האל ו החל ו 
מי ד ע ם פר ח המלחמר . בגל ל קשיי ם באספק ת מזו ן לעיר . 

רגעי ם קשי ם עבר ו ע ל היהודים , כאש ר זמ ן קצ ר אחר י כניס ת הגרמני ם לעי ר 
נזרק ו לבית־ר,כנס ת ולבית־ר,מדר ש פצצו ת תבערד " שכתוצא ה מר, ן פרצ ה שריפר . 
בתו ך בתי־התפיל ה ולאח ר מכ ן הופצצ ו הבניני ם בדינמי ט והועפ ו באויר . רע ם 
הד.תפוצצויו ת הי ה כל־כ ך חז ק ע ד שבכ ל הבתי ם הסמוכי ם התנפצ ו השמשו ת 
ור.דיירי ם ברח ו בבד,לד, . 

בבצו ע הפעולד . הזא ת נוכח ו היו״ ר לעתי ד ש ל העיריה , הגרמנ י קונטר , ואנש י 
המשטרה . לבסו ף אולצ ו היד.ודי ם לפנו ת א ת המפולות . 

ככ ה נהר ס ונעל ם הבני ן המפואר , שנבנד . בכוחו ת משותפי ם ובתרומו ת ש ל כל ל 
האוכלוסי ה היהודי ת ושהי ה גאו ת כולנו . בית־ד.כנם ת הזד. , שב ו התפלל ו דורו ת 
שלמים , היד . ע ד לאירועי ם מפוארי ם וחגיגו ת מרוממות־רו ח שנערכ ו ב ו לרוב . 

הי ד הגרמני ת האכזרי ת והארור ה ל א יכלד . לסבו ל שבי ת כנס ת כר . מפוא ר ישא ר 
עומ ד ע ל תיל ו למע ן הדורו ת הבאים , כזכ ר לקד.ילד . היהודי ת שחרבה . 

3 . המועצ ה היהודית . 

שבועו ת ■מספ ר לאח ר כניס ת הגרמנים , הוקמ ה ע ל פ י דרישת ם המועצ ה היהודית . 
הקהיל ה לשעב ר ל א היתד . קיימ ת עוד , היו ת וחל ק מחבר י הוע ד וביניה ם היו״ ר 
ד״ ר וילד.ל ם קלוג ר עז ב א ת העי ר ול א חז ר אליד . עוד . 

הצור ך לארג ן א ת המועצר . הורג ש בגל ל ד.ר.כר ח לספ ק יר.ודי ם לעבודות־כפיה . 
בתחיל ה הי ו הגרמני ם חוטפי ם יר.ודי ם ברחו ב באכזריו ת ממ ש ומבל י לבדו ק א ם ה ם 
מסוגלי ם לכ ד הי ו מכריחי ם אות ם לבצ ע עבודו ת שונות , כגו ן רחיצ ת מכוניו ת צבאיו ת קהיל ת ודוביצ ה 


177 


בחצ ר הגימנסיה , נקו י קסרקטינים , מילו י חפירו ת שנכר ו לפנ י פרו ץ המלחמ ה וכדומה . 

היהודי ם הדתיי ם סבל ו כפליים , כ י ה ם הי ו עו ד עטור י זק ן ופיאות . הגרמני ם 
שהתנכל ו בעיק ר לרו ח היהדו ת ושנא ו ע ד מוו ת א ת בעל י הדיוק ן היהוד י הטיפוסי , 
בהחשיב ם אות ם כשומר י גחל ת הקודש , הי ו מתאכזרי ם אליה ם בדרכי ם שונות . 
יהושו ע ביננשטוק , למשל , נצטוו ה ע ל יד ם להרכי ן א ת ראש ו ע ל בו ל עץ , ובמסר ם 
גרז ן ביד י אחי ו יוס ף אילצוה ו לקצ ץ ל ו באמצעות ו א ת הזקן . 

בינתיי ם נוספ ו מקומו ת עבודה : ניקו י רחובו ת ובתי־שימו ש עירוניים , ניקו י 
הדירו ת ש ל הגרמנים , וכדומה . 

הי ה הכר ח לתא ם בי ן כ ל עבודות־הכפי ה ולהכני ס בה ן שיט ה וסדר . לפ י דריש ת 
הגרמני ם הוקמ ה למטר ה ז ו המועצ ה היהודית , אש ר עלי ה נמנ ו הסוחרי ם ראוב ן 
שארפ ר וברי ש וולף , אליה ו פישגרונד , מ י שהי ה מזכי ר הקהיל ה במש ך שני ם רבות , 
וקלמ ן פרופר , הגזב ר לשעב ר ש ל הבנ ק העממי . המוצי א לפוע ל ש ל כ ל ענינ י המועצה , 
מי ד ע ם הקמתה , הי ה יצח ק בורגר . 

ע ם הקמ ת המועצ ה פסק ו לפ י שעד . החטיפו ת ברחובות . המועצד . היתד . מספק ת 
אנשי ם לפ י התו ר ובד.תחש ב ע ם הגיל . 

הנשי ם הי ו נשלחו ת לניקו י המשטרד. , הקסרקטיני ם וד.דירו ת ש ל הגרמנים , בעו ד 
שהגברי ם גויס ו לעבודד . בויסו ת הנה ר "סקאבה" , כפ י שעו ד יסופ ר להלן . 

באות ו פר ק זמ ן הוטל ה ע ל המועצ ה משימ ה חדש ה ש ל גבי ת מסי ם מהיהודים , 
היו ת והגרמני ם החל ו לד.טי ל קונטריבוציות . 

הית ה ג ם מטרד . נוספ ת לגבי ת הכספים : כאש ר שוט ר גרמנ י רצד . לד.שי ג כסף , 
תכשיטי ם א ו דבר י ער ך אחרים , היתד . ראשי ת דרכ ו להצי ק ליהוד י פלונ י א ו אלמוני . 
הו א היד . נטפ ל אלי ו ברחו ב ומאשימ ו בעבירד . משמעתי ת כלשהי , אוס ר אות ו א ו 
ניג ש ומתאכז ר ב ו בזמ ן העבודה . מי ד כשהרגיש ו במועצ ה שבכס ף המדובר , הי ו 
נשלחי ם אלי ו אישי ם מדדמני ם ע ל מנ ת לספ ק ל ו תאוות־לב ו ובדר ך ז ו לשכ ך א ת 
הד.שתוללו ת ! 

כדוגמד . יוכ ל לשמ ש המקרר . הבא . פע ם הל ך ברחו ב אח ד מבנ י יונגויר ט ששערו ת 
זקנ ו הי ו אמנ ם גזוזים , אב ל פני ו בלת י מגולחי ם למשע י זד . כמד . ימים . ניג ש אלי ו 
קצי ן גרמני , שהגי ע זד . עכשי ו וד.פלי א א ת מכותי ו באכזריות . המועצ ה הבינ ה תיכ ף 
שבכופ ר מדובר . למרו ת שהקצי ן הי ה בלת י מוכר , הוזמ ן לדירת ם ש ל יו״ ר המועצ ה 
ברו ך מאירצ׳י ק לארוח ת ער ב דשנה , ב ה הוגש ו המאכלי ם היקרי ם ביות ר שד.ובא ו 
ממסעדת ו ש ל ישינסקי . כפ י הנראד . הוגש ו ל ו א ז מתנו ת יקרות . בדר ך ז ו הצליח ו 
לד.יטי ב לזמ ן מ ה א ת לב ו ש ל הקצי ן הזה . 

פר ט לתשלומ י כופ ר מתמידי ם ותשלומי־חובד . אחרים , תפ ס מקו ם נכב ד בתקצי ב 
המועצה־ד.סעי ף ש ל "עזרד . לעניים" . לאח ר שאזל ו כ ל מקורו ת ההכנסה , התקיימ ו 
האנשי ם מחסכונותיה ם ולאח ר שאכל ו ג ם אות ם ומכר ו א ת כ ל שנית ן היד . למכירה , 
נאלצ ת היתד . המועצ ה לתמו ך בנזקקי ם כאל ה בכד י למנו ע א ת גויעת ם מרעב . הודו ת 
לעזרת ה ש ל המועצה , ל א היד . א ף מקרר . ש ל מו ת מרע ב וכתוצאד . מכ ך נמנע ו ג ם 
מגיפות . 

המועצד . היתד . מחולק ת ל״סקציות ״ (מחלקות ) : סוציאלית , תרבות , אספקד . 
ועבודד. . בכד י לעמו ד בכ ל הנט ל הכספ י הזה , הית ה המועצ ה נאלצת , כפ י שצויי ן 178 


קהיל ת ודוביצ ה 


כב ר לעיל , להטי ל מד י פע ם ע ל האוכלוסי ה היהודי ת מסי ם נוספי ם ומוגדלים , שנגב ו 
בכ ל מינ י דרכים . ל א פע ם קר ה שהוט ל מ ס גדו ל ובלתי־צודק . א ך מאח ר ול א הי ה 
באפשרות ם ש ל האנשי ם להתגונן , נאלצ ו למכו ר א ת כ ל מ ה שנשא ר לה ם ולשל ם 
א ת המס . 

בי ן השאר , הקימ ה המועצ ה קורסי ם עבו ר הנוער . מנהל י הקור ס ש ל גיזר ה ותפיר ה 
הי ו פל ה ברונ ר ודור ה ברונ ר (ב ת אברהם ) ודוב ה קאופמן . מקו ם מושב ו ש ל הקור ס 
הי ה בבי ת מתתיה ו יעקובוביץ , ע״ י בני ן ה״סטרוסט " והשתתפ ו ב ו כ־ 50 בחורות . 39 . קור ס לגזיר ה ותפירד , שנעי ד בשנו ת 42 — 1941 ע״ י ה״יודנראט " 

בבי ת מתתיה ו יעקובוביץ . 

מימי ו : סטל ה צוייג , סל ה שלר , שנצר , וולף , לופטגלס , בת ו ש ל אלפר ד טיברגר , קלר ה שנצר , 
וינר , שיין , שר ה בדר , רבק ה שרפר , טנדזי ה וולף , בחור ה מבילי ץ שנפטר ה בגיטו , פל ה ברונר , 
דורק ה ברונר , הנק ה ביננשטוק , /—/ , נושק ה הופמן , ליברפריינד , הנג ה טיברגר . 
, 42 ־ 1941 § 111 * 1111 ) 31 • 16111 ) 111 . 6 ^ 1 ^ 117 1 ) 6 ; 11101 ) 0011 86 * 00111 § ¥111 ג 86 1 ) 311 

1101116 102 ז\\ 0 כ 111 ^ 31 ז . 3111138 ^ 1 31 1 ) 1161 1 ) 311 

,: 82311061 ,: 61 ^: 61 כ 161 ^ , 138 §; 1.11£1 ,: 82311061 ,: 80116161 . 8 ,§ 61 ז\ 21 . 8 :; 111 § 1 * 1 !מסזני ! 

מ 1 1 ) 163 ) 0 ^ 616181 0111 * 11 1 ־ 211 . 1 ׳ ,: £61 : 801131 . 11 ,: 161 ) 63 . 8 , 80116111 ,: 161161 ^ \ 

. 1 ) 6161161:11:61111 , 601111311 .^ 1 , / / ,^ 611161181001 . 6 ,: 01161 * 61 .( 1 ,: 01161 * 61 . 6 , 0 ; 21161:1 


המועצ ה היהודית , ששכנ ה תחיל ה ב״רינק " (הככ ר הראשית ) בבי ת עו״ ד ד״ ר 
וילהל ם קלוג ר ולאח ר מכ ן במלו ן "האס " ע״ י תחנ ת הרכבת , לקח ה לידי ה א ת אספק ת 
המי ת וההלבשה . הדב ר הי ה הכרחי , מאח ר שהחנויו ת היהודיו ת נסגר ו א ו נמס ת 
ללא־יהודים , וכמסופ ר לעי ל נאס ר ע ל היהודי ם לערו ך קניו ת בחנויותיה ם ש ל 
הנוצרים . לי ד רחו ב טאטש׳אנסקה , בחנות ו לשעב ר ש ל מרקו ס ברונ ר אש ר בבי ת 
טיברגר , נפתח ה תחנ ת אספק ה ב ה הי ו הקוני ם והמוכרי ם יהודי ם בלבד . 

מנהל י החנו ת הי ו ברי ש קורץ , נאשי ק גולדבר ג וחיי ם בן־שמוא ל ברונר . כגזברי ת 
שימש ה לאצק ה רומלט . 

בגל ל מצ ב המלחמ ה ששר ר וההתאכזרויו ת ש ל הגרמנים , הי ה בפתיח ת תחנ ת 
אספק ה כז ו וניהו ל אספק ה סדיר ה ש ל מצרכ י מזו ן ליהודי ם משו ם היש ג גדול . 
האוכלוסי ה קבל ה כרטיס י מזו ן והלבש ה והתחנ ה סיפק ה א ת תמורתם . הדב ר השפי ע 


קהיל ת ודוביצ ה 


179 


ע ל אחדי ם מיהוד י עיירו ת וכפרי ם סמוכי ם שיעבר ו מרצונ ם לגו ר בודוביצה . ה ם קיו ו 
למצו א בה , הודו ת לפעולו ת מועצ ת היהודים , חיי ם מסודרי ם פחו ת א ו יותר . פליטי ם 
כאל ה הגיע ו מטשין , קאטוביץ , ז׳יבי ץ וביליץ . המועצ ה עשת ה א ת הכ ל למע ן הק ל 
ע ל הפליטי ם ומסר ה לה ם בהסכמ ת העירי ה א ת הדירו ת שנעזב ו ע״ י יהודי ם שברח ו 
מזרחה . א ף הגרמני ם של א התכוננ ו לפתו ח בטשין־שלזי ה גיטאו ת וברצות ם לרכ ז א ת 
היהודי ם במקו ם אחד * (כד י להק ל א ת מלאכ ת ההשמדה... ) העביר ו בכ ה לודוביצ ה 
כ־ 300 משפחו ת יהודיו ת מביליץ , טשין , צחובי ץ ודזידזיץ . המועצ ה מסר ה לה ם לצרכ י 
דיו ר א ת החנויו ת היהודיות , אש ר בגל ל ההחרמ ה ל א הי ה בה ם יות ר צורך . ליהוד י 
הסביב ה שהועבר ו בכ ה הרש ו הגרמני ם לקח ת את ם מחפציה ם האישיים , א ך מעט , 
ובהגיע ם אלינ ו בחוס ר כ ל עזר ו לה ם יהוד י ודוביצה , בשיתו ף פעול ה ע ם המועצ ה 
היהודית , והקל ו עליה ם במד ת האפש ר א ת מצב ם העלוב . 

4 . המש ך הרדיפות . 

הגרמני ם ל א הסתפק ו בצווי ם המכבידי ם ע ל חי י היהודים , שהוצא ו מי ד ע ם 
כניסת ם לעיר , אל א פרסמ ו מד י פע ם צווי ם ואיסורי ם חדשים , שהכביד ו עו ד יות ר 
ע ל חי י הפר ט והכל ל ע ד לבל י נשוא . כ ך פורס ם למש ל הצ ו המחיי ב למסו ר למשטר ה 
א ת מקלט י הרדי ו וכ ל מינ י פרוות . 

ב״ריינהארט־אקציה " המפורסמ ת (שמ ו ש ל הידריך , אח ד מהתלייני ם הגרמני ם 
שנהר ג ע״ י הצ׳כי ם בלידיצ ה * ) נאלצ ו היהודי ם למסו ר זהב , כס ף וכ ל שא ר 
תכשיטיהם. ^ 

הוק ם משר ד גרמני , שהכרי ח א ת כ ל האזרחי ם היהודי ם לשל ם עבו ר מעונותיה ם 
שכ ר דירה . התשלו ם הז ה נגב ה ג ם מבעלי־בתים . 

הוצ א צ ו המתי ר ליהודי ם לצא ת לרחובו ת ר ק בשעו ת מסוימו ת בלבד . מות ר הי ה 
לצא ת ר ק בי ן השעו ת 11 — 8 לפנה״ צ ו־ 5 — 3 אחה״צ . היציא ה מחו ץ לעי ר הותר ה ר ק 
ע ל פ י רשיונו ת מיוחדים . 

הוצ א צ ו האוס ר ע ל יהודי ם לבק ר בבת י קולנוע , במסעדות , בגני ם ציבוריי ם 
ועירוניים . 

בער ב ראש־השנ ה הוחלפ ו הסרטים , שע ל היהודי ם הי ה לשאתם , במגן־דוד . אל ה 
האחרוני ם נתפר ו ע ל החז ה בצ ד שמאל . 

ג ם ע ל המשומדי ם ל א פסח ה גזיר ה זו . א ת האו ת הז ה נשא ה ג ם משפח ת 
ד״ ר סטניסלא ב קורן . בת ו מרינה , לאח ר שנ ה ש ל נשיא ת מגן־דוד , מת ה מצע ר ע ל 
שהכתימ ו אות ה בסימ ן זה . משפח ת קור ן הועבר ה לגיטו . ג ם עלי ה ל א חס ו בזמ ן 
החיסול , כ י שנ י בני־הזו ג הי ו ממוצ א יהודי . י ש להזכיר ם בספ ר זה , מפנ י שבשני ם 
האחרונו ת סבל ו ג ם ה ם כיהודי ם ולמרו ת שהשתמד ו מת ו כיהודים . 

לעומ ת זא ת ניצל ו משומדי ם שנישא ו נשוא י תערובת , למרו ת שבתחיל ה הי ה ג ם 
עליה ם לשא ת א ת הסר ט היהוד י ולצא ת לעבוד ת הכפי ה (למש ל ד״ ר דיוניז י ארב) . 


1 . ממשל ת הגול ה ש ל צ׳כוסלובקי ה בלונדו ן חרצ ה די ן מו ת ע ל הידרי ך ושיגר ה 3 צנחנים , 
אש ר זרק ו ב־ 29.5.40 פצצ ה במקו ם הז ה ופצעוה ו פצעי־מו ת וכ ך הגי ע סופו . 

2 . השל ב הב א בתוכני ת הידרי ך שאוש ר בועיד ת וואנז ה (אג ם בברלין ) ב־ 20.1.42 הי ה 
ההשמד ה הטוטלי ת הפיזי ת ש ל יד,דו ת אירופה . 


180 


קהיל ת ודוביצ ה 


א ת בע ל האחוז ה בויטאנוביץ , הנרי ך לוינגר , הנזכ ר לעי ל בסקיר ה ע ל התנוע ה 
החלוצית , נאל ץ הי ה הכומ ר להסתיר , כ י ל א הוכ ר כמשומ ד מנשואי־תערובת . מספ ר 
שני ם לפנ י המלחמ ה הו א התנצ ר ביח ד ע ם בניו . הי ה אלמן . אשת ו מבי ת עמנוא ל 
גולדמן , המפורסמ ת ביופי ה ובכ ך ששיחר ה א ת פנ י הקיס ר פרנ ץ יוס ף הראשו ן 
בראיו ן קיסר י בוינ ה (בזמ ן שמשפחת ה ירד ה מנכסי ה והא ב הי ה זקו ק לחנינ ה מטע ם 
הקיסר) , מת ה בדמ י ימי ה כיהודיה . בנ ו הבכור , אולק , שהתחת ן במשפח ה פולני ת 
ש ל ד״ ר באנאחובסק י ניצל . בנ ו השני , סברין , שופ ט בית־המשפט , הותק ף ימי ם 
ספורי ם לפנ י פרו ץ המלחמ ה בדכאו ן נפש י קשה , תח ת ג ל ההסת ה וההשמצו ת שפרצ ו 
ער ב המלחמ ה נג ד היהודים , והתאבד . 

ג ם אש ת הרוק ח סובינסק י וטכנא י השניי ם טינדל , נשואי־התערוב ת ניצל ו 
באופ ן זה . 

י ש להניח , ב י ע ל הפעלת ם ש ל חוק י נירנבר ג בודוביצ ה בצור ה כז ו השפיע ה 
עובד ת השתייכות ה לריי ך השלישי . 40 . לאח ר הצ ו לשא ת סר ט מג ן דו ד ע ל שרוו ל שמאל י בשנ ת 1940 . 

מימי ן ; קלרד , נסלרוט , גני ה צימרשפיץ , לושי ה בלייברג , הלברייך , ברט ה נסלרוט , הלברייך . 

011 נ 1 נ 11 מ 1 > 1 ז\ 3 ( 1 1113860 1116 • 631 ״ ! 10 ז 16 )י 01 01 114111160161113 1100 ■ 31161 18 מ 1 § 1811 ^\ 6 נ 

. 1940 § 1111:111 ) 111 ־ 31 1611 1116 011 

, 61611 ־ 1 ( 11311 ,^• 81611161 [ .. 1 , 112 ( 81 ־ 2111111161 . ס , 01 ־ 68611 זא נ .^ 1 : 111 § 1 ־ 1 1 ת 0 ־ 1 י? [ 

. 1:61611 ( 11311 ,§־ 61 נ 11 ) 01 זנ ) 01 ־ 68611 ^ 1 . 6 


לעי ר הגיע ו מכתבי ם מקרובי ם שנשלח ו למזרח־פולין , שהית ה א ז כבוש ה ביד י 
הרוסי ם ואש ר הוגל ו לאחר־מכ ן ע״ י השלטונו ת הסוביטי ם לערבו ת רוסי ה ולסיביר . 
המכתבי ם הכיל ו בקשו ת למשלו ח בגדי ם ואוכל . היו ת ובתקופ ה ההי א שרר ו יחס י 
ידידו ת בי ן הגרמני ם והרוסים , ל א הפריע ו הגרמני ם במשלו ח חבילו ת כאלה . קהיל ת ודוביצ ה 


181 


1 


^ • £ ־ ^? י 

יו*"־ . * ר . , 
,ךויי** ■ 


רך . 


ס 
ד י־ י 


.* יי <*^ 1 


% 


■■>/ 


1 ■ 

^ 1 ״ . 


^₪ ׳ 41 ־ 42 . קייטנו ת לילדי ם בכפ ר גוז ן שאורגנ ו ע״ י המועצ ה היהודי ת בחוד ש יול י 1941 . 

1941 11117 . 111 001111011 1811 ^ 16 . 1116 ^( ! 1 ) 311126 §* 01 8 ( 031111 011 * 11 ) 01111 2611 * 001 • £31 ^ היהודי ם המקומיים , למרו ת היות ם עניי ם ומנושלי ם מכל , נענ ו לקריא ת העזר ה 
ש ל אהיה ם שהוגל ו וההל ו להופי ע בדא ר ע ם הבילות , אש ר עבר ו בדיקו ת מדויקו ת 
ושונות , חיטו י וכד . עו ד בטר ם נשלח ה החביל ה השלישי ת א ו הרביעי ת הרגיש ו 
כב ר הגרמני ם שג ם זוה י הזדמנו ת נאות ה להצי ק ליהודי ם ולהתאכז ר בהם , לפיכ ך 
ל א התמהמה ו הרב ה והוציא ו צ ו האוס ר משלוחי ם כגו ן אלה . 182 


קהיל ת ודוביצ ה 


אנש י הגיסטאפ ו להי ה ופורמ ן הי ו קוראי ם מד י פעם , לל א כ ל סיבה , יהודי ם 
שוני ם למשטרה . ש ם הי ה פורמ ן מתאכז ר בה ם באופ ן מיוח ד ומכ ה אות ם ע ל כ ל 
דב ר קטן , ולפעמי ם ג ם ע ל ל א דבר . 

ליב ל אורב ך נקר א פע ם למשטר ה ותח ת מבו ל ש ל מכו ת גזז ו ל ו א ת הזקן . 

ג ם לאשת ו הוריד ו א ת הפא ה הנכרית , תו ך כד י תליש ת שע ר ראשה . 

ל א פע ם הי ו אנש י הגיסטאפ ו הולכים , סתם־כך , מבי ת לבי ת והי ו בוזזי ם א ת 
הבי ת לאו ר היום . 

כב ר ע ם כניסת ם לעי ר הוציא ו הגרמני ם צ ו האוס ר ע ל ילד י יהודי ם ללמו ד 
בבתי־ספ ר עממיים . ליהודי ם ל א הי ו בתי־ספ ר משלהם . המועצ ה היהודי ת ארגנ ה 
קורסי ם מקצועיי ם לנוע ר המתבג ר וקייטנ ה לילדי ם בכפ ר גוז׳ן . מחוס ר מורי ם 
מקצועיי ם הדריכ ו בה ם בחורו ת צעירות . ביזמת ו ש ל מזכי ר המועצה , קלמ ן פרופ ר 
למד ו ש ם א ת שיר ת "התקוה " ועו ד שירי ם עבריים . ע ל הקומיסא ר ברו ך מאירצ׳י ק 
שע ל פעולותי ו נעמו ד להלן , חוב ר שי ר מיוח ד המתחי ל במלי ם "ל ך תוד ה ע ל עמ ל 
הקייטנה" . מוב ן שהשי ר הזה , המל א צביעות , אינ ו תוא ם א ת המציאו ת והאמת . 

ילדי ם ממשפחו ת אמידו ת קיבל ו שעורי ם פרטיי ם על־יד י בחורו ת מבוגרות . 
הנוע ר המבוג ר קיב ל שעורי ם מפ י וילמ ה קורנגוט , בחור ה משכיל ה מאד , בת ו ש ל 
עורך־דין . לאח ר מכ ן שלחו ה לעבוד ה בויסו ת הנה ר בסוכא . מסוכ א נשלח ה יח ד ע ם 
בנ י המקו ם למחנ ה השמדה . 

הנוע ר התכונ ן להתייצ ב לבחינו ת בגרו ת אחר י שיסתיי ם המשט ר הנאצי.. . נתעור ר 
בקרב ו דח ף מיוח ד במינ ו ללימודים , מתו ך אמונ ה במח ר טו ב יותר . 

5 . מות ם ש ל מוני ק מלמן , מש ה ודבור ה שטורם , קבוצ ת 
שמוא ל רי ק ושבוי י מלחמה . 

מוני ק מלמ ן בנ ו ש ל סנדלר , נג ן התזמור ת ש ל מרקו ס גולדברגר , שמילדות ו הי ה 
טיפו ס ש ל אינפנ ט טריבי ל שאינ ו מאפי ן א ת משפח ת סנדלר , חל ם תמי ד ע ל דברי ם 
מוזרי ם ורצ ה להתבל ט בי ן הנוער . 

בחוד ש נובמב ר 1939 , בשתו ף ע ם קבוצ ת צעירי ם פולנים , הדבי ק מלמ ן כרוזי ם ע ל 
קירו ת הבתי ם בשפ ה פולנית , של א לפ י רו ח הנאצים . בעיקבו ת הכרוזי ם נאסר ו כול ם 
והועבר ו לכל א מונטילופי ך בקרקוב . לאח ר חוד ש הועב ר ביח ד ע ם 10 אנשי ם 
לגיסטאפו . אחר י חקיר ה שהוגדר ה בקביע ת תארי ך הליד ה והמוצ א בלבד , נדונ ו 
7 אנשי ם וביניה ם מלמ ן למות . זמ ן קצ ר הוחזק ו בת א מו ת במונטילופי ך ואח ר כך , 
השכ ם בבוק ר ש ל ה־ 24.12 , הועבר ו לכפ ר פשגוזאל י ונור ו לי ד ביה״ ח ללבנים . 

בשנ ת 1941 קיבל ה דבורה , אשת ו ש ל מש ה שטורם , חבילת־דא ר שהגיע ה עבור ה 
ממחנ ה אסירי ם פוליטיי ם (כמדומ ה לנ ו מאורנינבורג ) שהכיל ה תיב ת אפר , חליפ ה 
ושעון , כשרידי ם שנותר ו מבעלה . סיפר ו א ז שאחר י בריחת ו מודוביצ ה הסתת ר שטור ם 
בקרקו ב בבי ת מסויים , שממנ ו נור ו יו ם אח ד מספ ר יריו ת לעב ר שורו ת צב א גרמנ י 
שצע ד ברחוב . לאח ר חיפו ש שנער ך בבי ת שלח ו הגרמני ם א ת מש ה שטור ם למעצר , 
בהאשימ ם אות ו כיורה . דוק א הוא , יהוד י חסיד , שכ ל חיי ו ל א מ ש מאחור י הדלפ ק 
בבי ת המרז ח והמסעד ה של ו בככ ר קושציושקו , דוק א הו א נאש ם כיורה . או י ואבו י קהיל ת ודוביצ ה 


183 


למתנקשי ם כאלה . אשת ו דבור ה מת ה כעבו ר זמ ן קצ ר מרו ב צער . בהלוית ה השתתפ ו 
המוני ם וחתנ ה מרדכ י רומלט , ששימ ש כממלא־מקו ם ש ל רב , הספי ד אות ה במלי ם 
נרגשות . 

מות ה ש ל משפח ת שטור ם ניב א כאיל ו ע ל האסו ן המתקר ב וב א ע ל יהוד י העיר . 

באות ה תקופ ה קיבל ו במפתי ע צוו י התייצבו ת לגיסטאפ ו שמוא ל ריק , החייט ת 
רגינ ה איגל , הספ ר איגנצ י בורגר , אויגני ה ורגינ ה גליקסמן , הסטודנטי ת הברמן , 
בינ ה זלנפריינ ד והשע ן לרמר . עצ ם הקריא ה לגיסטאפ ו הי ה ב ה משה ו מאיים , אב ל 
אחר י החקיר ה שוחרר ו כולם . 

כעבו ר ימי ם מספ ר אסר ה שו ב המשטר ה בליל ה אח ד א ת כ ל הקבוצ ה והגלת ה 
אות ם לאושביץ . האנשי ם בעי ר העל ו כ ל מינ י השערות . אמר ו עליה ם שהי ו נפגשי ם 
לעתי ם קרובו ת במשח ק קלפים . אחרי ם אמר ו שכאיל ו הגיע ה לגיסטאפ ו ידיע ה שהנ ם 
קומוניסטים . 

כפ י שסופ ר לעי ל בפר ק ע ל החיי ם התרבותיים , הי ה ז ה הרמ ן ריק , בנ ו ש ל 
שמוא ל ריק , אש ר נשפ ט בזמנ ו בעוו ן קומוניזם . אב ל מ ה עו ל מצא ו באבי ו האומלל , 
א ו מ ה חטא ו האנשי ם האחרי ם שאת ם נפגש . לגרמני ם הארורי ם פתרונים? ! ע ד 
שניספ ה היתר . אשת ו ש ל רי ק שולח ת ל ו חבילו ת מזו ן לאושביץ . העי ר זועזע ה 
עמוקו ת מד.מקר ה וחרד ה לבאות . 

כפ י שהתבר ר לאח ר מכן , היד , ז ח אח ד מתושב י ודוביצ ה שהכרי ז ע ל עצמ ו 
כ״פולקס־דויטש " וקיב ל לרשות ו א ת חנו ת הברז ל ש ל משפח ת ראוב ן שרפר . ברצות ו 
לגמו ל לגרמני ם ע ל כך , הגי ש לה ם רשימ ה וב ה פירו ט שמו ת ש ל אנשי ם הידועי ם ל ו 
בקומוניסטים . ר ק בדר ך נ ס ניצל ו מהקבוצ ח הנ״ ל באושבי ץ ונשאר ו בחיי ם אויגני ה 
ורגינד , גליקסמן . 

ע ם פרו ץ המלחמר , גויס ו אנשי ם רבי ם לצב א הפולני . ר ע ומ ר היר . גור ל החיילי ם 

היהודי ם שנפל ו בשבי . שבויי ם פולני ם נשלח ו הביתר " אול ם הידיודי ם הובל ו למחנו ת 

שבויי ם ורבי ם מה ם ניספ ו שם . לודוביצ ה הגיע ה הידיע ה המעציב ה כ י אחדי ם מהנוע ר 

העירונ י שגוי ס לצבא , וד, ם שי ק גרונר , הנ ק ה ס ויחזקא ל שנגוט , נור ו ע״ י הנאצים . 

• • • — 

השני ם הראשוני ם מצא ו א ת מות ם במחנה־שבויי ם במחו ז לובלין . מ ן הראו י להנצי ח 
כא ן א ת פרט י מות ו ש ל שי ק גרונר : כאש ר מפק ד ה־ס.ם . הכרי ז פע ם כ י כ ל חיי ל 
עשיר י העומ ד בשורר . ייר ה התנד ב שי ק במקו ם חברו , שהי ה מבוג ר יות ר וא ב 
למשפחה , לשמ ש כעשיר י ו ד,נאצי ם הסכימ ו לחליפי ן הללו . לסו ף נור ה ג ם הא ב 
הנ״ ל באקצי ה אחרת . 

6 . רו ח האחו ה והריעו ת בי ן היהודים . 

למרו ת ההשפלו ת ור,דאגו ת היום־יומיות , ל א נחלש ה רו ח האחדו ת וד,אחוד . בי ן 
היד,ודים . הנצרכים , ובעיק ר הפליטי ם מעיירו ת סמוכו ת ומקומו ת אחרי ם שבא ו 
כמגורשי ם לודוביצ ה ומסיבד , ז ו התרושש ו מכ ל אמצעיד,ם , הלכ ו ורבו . ברם , נוס ף 
לעזרד , שהושיטד , לר, ם מועצ ת הקהילד " הי ו ג ם אנשי ם פרטיי ם מארגני ם מד י פעם , 
מתו ך יזמ ה עצמית , פעולו ת עזר ה לנצרכים . 184 


קהיל ת ודוביצ ה 
נדיבות־ל ב הראוי ה לצי ת הוכיח ו חו ה גרוגנ ר 
ובת ה זושיה , אש ר עו ד לפנ י המלחמ ה התנדב ו 
וטיפל ו באסירי ם יהודי ם שנחבש ו בבית־הכלא . 

עיק ר פעולת ן היתר . לפנ י החגים , ע ת הי ו מספקי ם 
לאסירי ם אוכ ל כשר . מסיב ת הגזירו ת האכזריו ת 
שד.וצא ו בזמ ן המלחמד , חדשי ם לבקרים , עלד . 

מספ ר האסירי ם היהודי ם וע ד לד.קמ ת הגיט ו המ - 
שיכ ו השתיי ם א ת עבודת ן בהושט ת העזרר. , 

למרו ת התנאי ם הקשי ם ובל י לד.תחש ב בסכנו ת 
הכרוכו ת בכל . בתר . השניר . ש ל חור . גרובנר , 

רוזיה , הפגינר . הקרבר . עצמי ת עילאי ת כאש ר 
גיסת ה מל ה גרובנ ר קנת ה תפוחי־אדמ ה בשוק , 

כשד,דב ר היד , אסו ר ליהודי ם (בתקופו ת מסוימו ת 
היד , מות ר למ ן השער , 10 ) . אי ש המשטר ה רש ם 
פרוטוקו ל ב ו במקו ם ולמחר ת הופי ע פטרו ל משטרת י בדירתר , ע ל מנ ת לעצו ר אותד, . 
כד י להצי ל א ת הא ם וארבע ת ילדיד " הציגד , רוזיד , א ת עצמד , כמל ה גרובנר . רוזי ה 
נשלח ה מי ד למחנ ה מיסלובי ץ ועקבותי ה נעלמו . 

בעתונו ת ובמודעות־רחו ב הי ו הגרמני ם מנסי ם להוקי ע א ת היר,ודי ם ולתאר ם 
בנוס ח ש ל שטרייכר , כפשפשי ם המפיצי ם טיפו ס ומגיפו ת אחרות . נוכ ח הסת ה ז ו 
הגביר ו היהודי ם א ת מאמציד, ם לד,רגי ע א ת המיואשי ם ולפח ת בה ם רו ח אחור " 
רצון־חיי ם כבי ר ותקור , להתגב ר ע ל הזמני ם הקשי ם האלר, . רוב ם הרא ו אפיל ו מד ה 
מופרז ת ש ל אופטמיזם , למרו ת הידיעו ת המדאיגו ת שהגיע ו בל י הר ף ע ל חיסו ל 
ישובי ם יד,ודי ם שלמי ם בשלזי ה ואושביץ ! וד,עברת ם לסוסנובי ץ ובנדין . קבוצ ת 
אנשי ם מודוביצ ה נסע ה מעירנ ו לאושביץ , כד י לעזו ר ש ם בהעבר ת הישו ב לגיט ו 
סוסנוביץ . 


מימי ן : רוזי ה ומרקו ס גרובנר , 
בנ ו פיש ל ואמ א חוה . 


7 . עבוד ת כפיה . 

פר ט לעבודר , בנקיו ן העי ר הי ו היהודי ם עסוקי ם בויסו ת הנהרו ת ובעבוד ה 
בביהח״ ר הנקר א "שופ" . 

בוק ר בוקר , תח ת ליוו י משמ ר מזוי ן הי ה הנוער , שגוי ס לש ם כ ך ע״ י המועצ ה 
היהודית , מוב ל לעבוד ת ויסו ת הנה ר "סקאבה" . הקבוצ ה היתר , עול ה לרכב ת שד,וביל ה 
אותד , למקומו ת העבודר , אצ ל שפ ת הנה ר הזד, : 

1 . לסקאב ה כ- 80 אי ש 

2 . לסוכ א כ־ 50 אי ש 


1 . אושבי ץ נועד ה לשמ ש בעתי ד כמקו ם ההשמד ה הגדו ל ביות ר באירופ ה ובתולדו ת 
האנושו ת כולה . הגרמני ם ש ד,כינ ו א ת התכני ת הזאת , ידע ו שהעש ן שייתמ ד מד,משדפו ת 
יעל ה רי ח ש ל גופו ת שרופו ת ויזה ם א ו יעכי ר א ת האוי ר בסביבה , לכ ן החל ו להעבי ר מש ם 
ג ם א ת האוכלוסי ה הפולני ת בעו ר מועד . 


קהיל ת ודוביצ ה 


185 


3 . לראדוצ ה קבוצ ה קטנ ה 

4 . לאנדריכו ב קבוצ ה קטנ ה לש ם ויסו ת הפל ג "ויפשובקה" . 

העבוד ה המפרכ ת נעשת ה מ ן השע ה 8 בבוק ר ע ד 4 אהרי־הצהרים . הי ו ממלאי ם 
מריצו ת בחול , אבני ם וחצ ץ ומעבירי ם אות ן ע ל גב י קר ש צ ר לצד ו השנ י ש ל הנהר ׳ 
שעומק ו במקומו ת מסוימי ם הגי ע לכד י 3 — 2 מטר . אוכ ל ל א סיפק ו לעובדים . התמור ה 
הכספי ת הית ה אפסי ת ולפעמי ם ר ק סמלית . המועצ ה התקשת ה למצו א כ ה מספי ק 
שיה א מסוג ל לעבוד ה פיזי ת קשה . לפיכ ך הית ה נאלצ ת להפנו ת לעבוד ה ז ו ג ם אנשי ם 
של א יכל ו לעמו ד בה . הנאצי ם ל א התחשב ו בחלשי ם והי ו סוחטי ם מה ם בכ ל זא ת 
תפוק ה מוגבר ת באמצעו ת קללו ת ואיומים . לאח ר הגירו ש הראשו ן ל א עבד ו יות ר 
בויסו ת הנה ר וכ ל העובדי ם הועסק ו בבתי־חרושת . 

ע ם התפשטו ת המלחמ ה יות ר ויות ר פועלי ם גרמני ם גויס ו לצב א החליט ו 
הנאצי ם לנצ ל א ת כו ח העבוד ה ש ל האוכלוסי ה היהודית , שכמע ט ול א על ה לה ם 
בהוצאות , לצרכ י המלחמ ה ע״ י העסקת ם ב״שופים" , שהי ו מייצרי ם נש ק ומצרכי ם 
עבו ר המכונ ה הצבאי ת הגרמנית , מכונ ת המוות . 

היהודי ם בודוביצ ה קיבל ו א ת הרעיו ן הז ה בחפץ־ל ב ובתקוה , שבעבודת ם 
הפרודוקטיבי ת בשבי ל הצב א ב״שופ " המקומ י יינצל ו מחיסו ל והגרמני ם ל א יגרשו ם 
למקומו ת אחרים . הגיע ו הוראו ת ממועצ ת היהודי ם האזורי ת בסוסנובי ץ לאסו ף אצ ל 
היהודי ם א ת כ ל מכונו ת התפיר ה שברשות ם ולהקי ם "שופ " שנוע ד לשמ ש כסני ף 
ש ל מפעל י גומ י בטשבני ה ושמ ו : : 1 ט 113 ;ז 5 תט^ 1 1 ) 11 ט 1€$150116 ו 501 ז€ג 1 ס 

¥1£2 \ 10 ) ¥3 \ . 1 ־ 1 .נ 1 .ו ת . 0 ;! 1 ז 1 ( €11£31 ז ¥3 \טו 501 

ת 16516 ל 50 ז 6 ל 0 , 62 3556 ־ 111$£1 ט}\ . 

נשלח ו חייטי ם ותופרו ת לקור ס ב ן שלש ה ימי ם ל״שופים " בקשאנו ב וטשביניה . 
מילרד , בעל ה ש ל מלכ ה נסלרוט , אח ד החייטי ם המעולי ם בביליץ , נתמנ ה כמנה ל 
מקצועי . ה״שופ " שוכ ן במבנ ה שבי ן רחו ב מלינסק ה והגש ר ש ל מסיל ת הברזל . 
הי ה ז ה בני ן ב ן קומותיי ם שע ד לפרו ץ המלחמ ה ל א הי ה מאוכלס . 

ב״שופ " יצר ו בעיק ר מד י צבא , מעיל י גומי , חגורו ת וחולצות . חומר י הגל ם 
הובא ו מטשביניה . העבוד ה התנהל ה במשמרות . ניהל ו אות ן מאוריצ י מאצנר , חתנ ו 
ש ל עמנוא ל גולדמן , וזילברמ ן מאנדריכוב . שנ י ממוני ם ע ל המשמרו ת התגורר ו 
במבנ ה ה״שופ" . 

החייטי ם עבד ו ב־ 4 אולמו ת בהשגחת ם ש ל 8 "גרופן־פירר" , עליה ם נמנ ו לוטק ה 
ודבור ה ברונר , בנותי ו ש ל אברהם , פל ה ברונר , אירק ה גליקסמ ן וגב ׳ מל ר 
מעי ר קנטי . 

הית ה תקופ ה שב״שופ " הודוביצא י הז ה עבד ו כ־ססס ! איש . כול ם קיו ו שע״ י 
עבודת ם ב״שופ " יינצל ו מגירוש . אפיל ו נשי ם קשישו ת כמ ו ברוניסלב ה ברונ ר ולוט י 
מארק , עבד ו ב״שום " בתפר ם כפתורי ם למדים . האומללי ם ל א ידע ו עדיי ן שכב ר נפל ה 
ההכרע ה (בועיד ת ואנז ה מינוא ר 1942 ) ע ל ה״פתרו ן הסופי" , דהיינ ו ע ל חיסול ם 
הפיז י ש ל כ ל היהודים . 

באול ם אח ד בלבד , עלי ו השגיח ה פל ה ברונר , הי ו ל א פחו ת מ־ 80 מכונו ת תפירה . 
המטב ח הי ה משותף , אב ל היהודי ם הדתיי ם סרב ו ליהנו ת ממנו . הי ו מחלקי ם ב ו 186 


קהיל ת ודוביצ ה 


ארוח ת בוק ר מורכב ת מלחם , ריב ה וקפ ה שחור . נוס ף לכ ך הי ו מקבלי ם ש ם תלושי ם 
ולפיה ם קיבל ו העובדי ם מנות־ער ב ממחלק ת האספק ה ש ל הקהילה . 

לשו א הי ה כ ל המאמץ . חל ק מ ן העובדי ם חוס ל כב ר ביו ם 2.7.42 . כשיר ד מספ ר 
העובדי ם חוסל ה המשמר ת השלישי ת ושת י המשמרו ת שנשאר ו עבד ו 10 שעו ת 
כ ל אחת . 

מוני ק מרין , יו״ ר מועצת־היהודי ם המחוזי ת בסוסנוביץ , הי ה מופי ע מד י פע ם 
באסיפות־ע ם ופונ ה בקריאו ת נלהבו ת ליהודי ם להוסי ף מאמ ץ בעבודתם . פעם , 
באסיפ ה כזא ת שכונס ה על־יד ו במטר ה להצדי ק בעינ י הציבו ר היהוד י א ת המשלוחי ם 
למחנות־עבודה , קר א "אי ן אנ ו רוצי ם ללכ ת בדרכ י צרניאקוב* , אי ן אנ ו רוצי ם 
למו ת מו ת גבורים . אמנם , אי ן אנ ו יודעי ם מ י מאתנ ו ישא ר בחיים , אב ל רוצי ם אנ ו 
בכ ל מחי ר להשא ר בחיים" . כ ך הבי ן א ת העבוד ה ב״שופ" . 

ל א ידע ו א ז שאות ו מרי ן ל א יארי ך ימים . זמ ן קצ ר לאח ר מכ ן נאס ר וחוס ל בש ל 
כשלונו , כביכול , באיסו ף הזהב , הכס ף והתכשיטי ם כפ י שנדר ש ע ל יד י הנאצים . 
(רא ה להלן) . 

מ ה גדול ה הית ה האשלי ה בי ן היהודים , בקוות ם שע״ י עבוד ה יינצלו , תוכי ח 
תוכני ת העבוד ה הבאה : הילדי ם ע ד גי ל 12 , של א נתקבל ו ל״שופ" , אורגנ ו בעבוד ה 
ש ל ניקו י רחובו ת הגיט ו ובעיבו ד גינו ת לי ד הבתי ם ברחובו ת פיאסקוב ה וקרנטה . 
מדאי ב הי ה לראו ת ילדי ם בגי ל 10 — 8 עומדי ם שעו ת שלמו ת ברחובו ת ע ם מטאט א 
א ו כלי ם אחרי ם בידיהם , כ י ע ל כ ן רצ ו ההורי ם שג ם הילדי ם ייחשב ו בי ן האנשי ם 
הפרודוקטיביים . 

8 . יודנראט . 

פעולו ת המועצ ה היהודי ת שהוקמ ה שבועו ת מספ ר אחר י כניס ת הגרמנים , פעולו ת 
שהי ו רצופו ת הקרב ה והתמסרו ת להקל ת סבל ם ש ל היהודי ם הנרדפים , הי ו כמוב ן 
למור ת רוח ם ש ל הצוררים . ע ד מהר ה הוחלפ ו המוסדו ת הקהילתיי ם ב״יודנראט " 
שנקר א ג ם "; 31 זת 651€ :ו 1 \" . ה״יודנראט " הי ה כפו ף למחו ז סוסנוביץ . מסוסנובי ץ נשל ח 
לודוביצ ה קומיסא ר בש ם ברו ך מאירציק , אי ש ז ר של א הי ה ל ו שו ם קש ר ע ם 
ודוביצה . עלי ו הוט ל התפקי ד לפק ח שה״יודנראט " המקומ י ימל א בדייקנו ת א ת 
הוראו ת היודנרא ט המחוז י ויציי ת לפקודותיו . פעולת ו המעציב ה ש ל מאירצי ק 
מתואר ת להל ן בספרנו , ברשימת ו ש ל איזידו ר קרומהול ץ ע ל חיסו ל קהיל ת אנדריכוב . 

כיושב־רא ש ראשו ן ש ל היודנרא ט בודוביצ ה נתמנ ה ראוב ן שרפר , מ י שכיה ן 
בעב ר כיו״ ר הקהיל ה היהודית . הו א הסתל ק ע ד מהר ה מתפקידו , בעמד ו ע ל טיב ם 
ש ל הפעולו ת אות ן נדר ש לבצ ע ושהי ו נג ד רצונו . הו א הי ה מטבע ו אי ש יש ר ואצי ל 
המסוג ל ר ק למעשי ם טובים . 

היושב־רא ש השנ י הי ה ברי ש וולף . ג ם הרכ ב הוע ד השתנ ה מפע ם לפעם , מאות ן 
הסיבו ת הנזכרו ת ביח ס לראוב ן שרפר . 


1 . המהנד ס אד ם צרניאקו ב הי ה יו״ ר "היודנראט " בוורש ה ואיב ד א ת עצמ ו לדעת , 
כאש ר קיב ל מהנאצי ם הורא ה לערו ך רשימו ת ש ל אנשי ם המיועדי ם לגירו ש א ל מחנו ת המוות , קהיל ת ודוביצ מ 


187 


לי ד היודנרא ט היתד . קיימ ת משטר ה יהודית , הקרוי ה "ז 11€115 ) 1185 ג 1 ת 1 )־ 01 " . עלי ה 
הוט ל לבצ ע א ת כ ל הפקודו ת ש ל היודנראט , שהי ו למעש ה פקודו ת ש ל הגיסטאפו . 

אנש י המשטר ה היד׳ודי ת הבש ו כובעי ם לבני ם וענד ו לזרוע ם סר ט כהו ל ע ם מג ך 
דוד . למשטר ה הצטרפ ו נוס ף ליצה ק בורגר , המוזכ ר לעיל , מפקד ה מונד ק לייבל ר 
מרהו ב ״ 3 למאי" , מוט ק גולדברג , צב י הורנונג . ישרא ל מילר , שגור ש ב־ 1938 
מגרמניה , נתמנד . בזכו ת שליטת ו בשפר . הגרמני ת כאהרא י ע ל הלוק ת עבוד ת כפיה . 

בניגו ד לשוטרי ם יהודי ם באי־אל ה גיטאו ת אהרים , השתדל ו השוטרי ם בודוביצ ה 
להצי ל יהודים . ה ם הי ו מזהירי ם בעו ד מוע ד אנשי ם שנכלל ו ברשימו ת ה״איינזאץ " 
למשלו ח למהנה־עבודה . ע״ י כ ך אילצ ו בתקופ ה האהרונ ה א ת הגיסטאפ ו להבי א 
שוטרי ם ממקומו ת אחרי ם לש ם עריכ ת ה״אקציות " הנודעו ת לשמצד, . 

קשר , ל ד,בי ן א ת המניעי ם שדחפ ו א ת ברי ש וול ף לקב ל עלי ו א ת תפקיד ו האומל ל 
ולעמו ד ע ד הסו ף ברא ש היודנראט . מוצא ו היד , ממשפח ה מיוחס ת ומכובד ת (ראד , 
לעיל) . בתוק ף משרת ו הסתב ך במאורעו ת טראגיי ם של א הנחיל ו ל ו כבוד . קשד , 
להגי ד א ם כונת ו הית ה להצי ל א ת נפש ו וא ת משפחתו , תאוו ת בצ ע א ו שמ א הכבו ד 
שהיד , כרו ך בכך . 

האי ש הז ה שהי ה תמי ד רוד ף כבו ד הושפ ע כנרא ה ע״ י מוני ק מרי ן וברו ך 
מאירציק , כ י הו א ור ק הו א היחיד י שראו י לשמ ש בתפקי ד היו״ר . בהרגש ה ז ו ח י 
כנרא ה ע ד לרג ע שהו א ואשת ו וילדי ו הועל ו לקרו ן וד,ובל ו לאושבי ץ להשמדד, . 

י ש לזכו ר כ י עו ד בצעירותו , בטר ם היד , טרו ד בקיו ם משפח ה היד . פעי ל מא ד 
בחיי ם הפוליטיי ם והצבוריי ם ש ל העיר . תמי ד היד , ברי ש וול ף רוד ף כבוד . הו א רצ ה 
להיו ת בי ן הראשוני ם בהסתדרו ת ה״מזרחי" , בכנוסי ם פוליטיי ם ובהכנו ת לבחירות . 
בכ ל מקו ם השתד ל להופי ע כנוא ם ראשו ן ולזכו ת למחמאו ת ע ל נאומיו . התלוצצ ו עלי ו 
שהו א היד , עור ך מסיבו ת כד י שיוכ ל לנאום . מסיבו ת כאלד " שכרוכו ת הי ו בהוצאו ת 
כספיו ת שאות ם היד , ברו ב המקרי ם מכס ה מכיסו , איפשר ו ל ו לספ ק א ת תאוות ו 
החולני ת ולהשי ג פרסו ם כאישיו ת מקומית . הו א היד . מטבע ו בע ל אופ י טוב , רגי ש 
לאי־צד ק שנעש ה אי־פע ם לאנשי ם ובחפ ץ ל ב היד , עוז ר לעניי ם ונצרכים . כשהוכר ז 
בעי ר ע ל מגבי ת פילנטרופית , היד , תמי ד בי ן הראשוני ם לנד ב ואלי ו פנ ו המתרימי ם 
בד,כרה , שהו א בודא י יהיר , בי ן המרבי ם לתרום . קש ה לד,בי ן שאי ש כזד , עמ ד ברא ש 
היודנרא ט בש ל תאוו ת בצ ע א ו נטיו ת סאדיסטיו ת גרידא . י ש להגיח , שר ק הכרד , 
מוטעי ת כאיל ו הו א ור ק הו א יצי ל א ת העי ר מד,שואד " הי א שקשר ה אות ו ע ם התפקי ד 
האומל ל הזה . 

אמר ו עלי ו שח י חי י מותרו ת בגיטו , שדר ה מקב ל אורחים , ובעיק ר א ת מזני ק מרי ן 
ופמליתו , ועור ך לה ם סעודו ת מכספ י הצבור . נכו ן הו א שברי ש וול ף עש ה כ ך כד י 
לד,שפי ע ע ל מרי ן לטוב ת כל ל האוכלוסיה , כ י היתד , סבר ה שלמרי ן י ש השפע ה 
עצומ ה ע ל שלטונו ת הגיסטאפו . שכ ן הי ו שמועו ת שמרי ן נוס ע בקרו ן מיוח ד לברלי ן 
ושי ש ל ו גישר , חופשי ת לגרינג . 

היתד , ג ם דע ה מוטעי ת שמרי ן הו א האופוטרופו ס מטע ם הנאצי ם ע ל ודוביצה , 
והי ו ג ם סיבו ת מספיקו ת להאמי ן בכך . לודוביצ ה התיחס ו אחר ת בענינ י אספק ה 
מאש ר לערי ם אחרות . במסגר ת המועצ ה היהודית , ולאח ר מכ ן במסגר ת הגיטו , 
הי ה מרי ן מרש ה לקיי ם בודוביצ ה כעי ן שלטו ן עצמי , שהשתד ל להק ל ע ל האוכלוסיד , 188 


קהיל ת ודוביצ ה 


בסבלה . הגיט ו הוק ם בזמ ן מאוחר , כאש ר היהודי ם בערי ם רבו ת כב ר חוסלו . הוק ם 
שו ס והית ה לכ ן אשלי ה שברג ע המכרי ע ודוביצ ה תינצל . 

ברי ש וול ף הי ה מטבע ו אופטימיס ט הח י באשליות . אחר י סעודו ת ע ם מרי ן הי ה 
עוב ר לאופטימיז ם קיצוני . אמר ו עלי ו שבהרימ ו כו ס בשע ת הסעודו ת הי ה מכריז : 
"ממש ה ע ד מש ה ל א ק ם כמשה" , בהתכוונ ו למרץ . ל א הית ה ז ו המצאתו . כב ר קוד ם 
לכן , בסעודו ת שנערכ ו בסוסנוביץ , ציטט ו א ת הפסו ק הז ה לכבו ד מרין . 

י ש ג ם להבי א בחשבו ן שהגיסטאפ ו שהית ה מעונינ ת להטעו ת א ת האוכלוסי ה 
ולהרדי ם א ת חושיה , הית ה מצהיר ה לפנ י היודנרא ט אחר י כ ל אקציה , שהב ה זוה י 
האקצי ה האחרונ ה וליהודי ם שבגיט ו ל א יאונ ה יות ר כ ל ר ע וכ י עליה ם להמשי ך 
לעבו ד בשקט . 

ברי ש וולף , שידו ע הי ה כנוט ה להאמין , נת ן ודא י אימו ן בהצהרו ת הגסטאפ ו וח י 
באשליו ת שלכ ל הפחו ת חל ק מהיהודי ם יינצ ל והו א יהי ה גואלם . 43 . "ודוביצ ר שטוב " באוטמוט . 

; 01111111 111 8 * 1801161 ־ 1 ( 1 : 1661 ^; ג 10 ) 3 ^\ ' 1:116 0 £ 1100111 


ממע ט החומ ר שנשא ר מאות ה התקופר " שהר י ר ק מעטי ם מכלוא י הגיט ו נשאר ו 
בחיים , ידועי ם מעשי ם טובי ם מצדו . לא ה נייהר ט מספרת , כ י ביו ם 2.7.42 המפורסם , 
בזמ ן הסלקצי ה ע ל המגר ש בקסרקטי ן החוצימסקי , כשעמד ה בקבוצ ה אח ת לח ש ל ה 
וול ף לעבו ר מי ד לקבוצ ה שני ה ב ה הי ו נשי ם צעירות . לאח ר מכ ן הבינ ה שע״ י כ ך 
הצי ל א ת חייה . 

כמתוא ר להלן , הצלי ח להצי ל ג ם א ת חיי ה ש ל אשת ו וילד ו ש ל מרדכ י רומלט . 
ברי ש וול ף הי ה כפ י שמסתב ר דמו ת טראגית . ל א על ה ביד ו להצי ל א ת חיי ו הו א 
וא ת חי י משפחתו . ג ם אמו , חותנ ו ואחיותי ו נ ח עליה ם הגור ל ש ל כ ל יהוד י הגיטו . 


קהיל ת ודוביצ ה 


189 


מוני ק מרי ן הי ה אד ם צעי ר בע ל קומ ה בינונית . תמי ד הי ה עליז . אה ב להשמי ע 
הלצו ת ושב ע רצו ן מעצמ ו וכ ן אה ב חניפות . הי ו שמועו ת שהית ה ל ו השפע ה רב ה 
ע ל הגיסטאפו , אב ל הנכו ן הו א שהו א שימ ש כדו ר משה ק ביד י הקומיסא ר דריי ר 
ממחו ז םוסנובי ץ ש ל הגיסטאפ ו בקאטוביץ . 

מוני ק מרי ן הי ה אוה ב לארג ן אסיפו ת ולנאו ם בפנ י המונים . כאש ר בשנ ת 1942 , 
אחר י הגירו ש הראשו ן בבנדין , דרש ו הגרמני ם לארג ן משלו ח חד ש ש ל יהודי ם קר א 
אלי ו א ת הרבני ם מנד ל לוי ן וגרוסמ ן ואנש י ציבו ר ש ל בנדי ן וסוסנובי ץ להתיעצו ת 
ודיב ר אליה ם במלי ם הבאות : ״מ ן הגסטאפ ו פנ ו אל י בדריש ה שאמסו ר ל ה 10.000 
יהודי ם לגירוש . אח ר כ ך הסכימ ו ל־ 5000 . אנ י מצי ג א ת השאל ה הזא ת לדיון . א ם 
גמל א דרישת ם זו , י ש תקו ה כ י לפחו ת יהודי ם רבי ם אחרי ם יציל ו א ת חייהם , משו ם 
שתה א לנ ו האפשרו ת לבחו ר לגירוש , לפ י שיקו ל דעתנו , מלשינים , מרגלי ם וכדומה . 
אנ י מצי ע לקב ל הצע ה ז ו!״ . 

הו א שא ף להשי ג מהרבנו ת הסכמ ה לשרות ו הרצחנ י בשבי ל הגיסטאפו . נכונ ה 
הית ה התשוב ה ש ל הר ב מנד ל לוי ן (אחי ו הצעי ר ש ל ר ׳ איצ׳ ה מאי ר לוין , מנהי ג 
"אגוד ת ישראל " ונכד ו ש ל ה״שפ ת אמת " מגור ) כ י א ת השאל ה הזא ת אי ן לפתו ר 
במסגר ת האמונ ה וההלכה . 

בשנ ת 1943 עדיי ן המשי ך מרי ן א ת הפעול ה ש ל מסיר ת זהב , כס ף ותכשיטי ם 
בגיט ו בנדין . בראות ו שהפע ם נכשל ה פעולת ו זו , מס ר באסיפ ה פומבי ת א ת שעונו , 
קופסת־הסיגריו ת הזהוב ה של ו וטבעתו , כד י לשמ ש דוגמ ה לאחרים . זמ ן קצ ר לאח ר 
כ ך נרא ה כשהו א מלוו ה קבוצ ת יהודי ם לדולא ג (מחנ ה מעב ר ש ל אסירים) . מ ן הדר ך 
הזא ת ל א חז ר יותר . הו א סול ק ע״ י הגיסטאפ ו ע ל חוס ר הצלחת ו בפעול ה הנ״ל . 

9 . האקציו ת הראשונות . 

בסו ף ח ג הסוכו ת בשנ ת 1940 שלח ה הקהיל ה מכתבי ם לאנשי ם צעירים , בקריא ה 
להתייצ ב בפנ י ועד ה רפואי ת במשר ד הקהילה . הבדיקו ת נעש ו ע״ י רופאי ם יהודיים , 
שאח ד מה ם הי ה ד״ ר בט ר מביליץ . הקבוצ ה שנבדק ה מנת ה כ־ 100 אי ש (רא ה צלום) , 
שבליוו י המשטר ה הגרמני ת נשלח ו לגלייבי ץ ומש ם למחנ ה עבוד ה באוטמו ט ע״ י 
אופולה . הי ה ז ה "ארבייטס־איינזאץ " (משלו ח אסירי ם למחנ ה עבודה ) ראשו ן בעירנו . 

בהשווא ה למקומו ת אחרי ם הי ו תנא י החיי ם במחנ ה ז ה ל א קשים . במקו ם שרר ה 
רו ח ש ל סולידריו ת והתנדבו ת רב ה בי ן אנש י ודוביצה . הי ה לה ם אול ם מגורי ם משות ף 
בש ם "ודוביצ ר שטוב" . ה ם חילק ו ביניה ם א ת חבילו ת המזו ן שהגיע ו עבו ר חל ק מה ם 
מ ן הבי ת וג ם עזר ו אח ד לשנ י במנ ת הלח ם הזעיר ה שקיבל ו משלטונו ת המחנה . 

מ ן הראו י לציי ן א ת אומ ץ לב ה ש ל גב ׳ באדר , אמ ו ש ל אח ד האסירים . בסיכו ן 
חיי ה הגיע ה לאוטמו ט והתגנב ה דר ך גד ר התי ל הדוקרנ י לתו ך המחנה , כד י לראו ת 
א ת בנ ה ולהבי א ל ו מזון . 

ממחנ ה ז ה הובל ו אנש י ודוביצ ה למחנו ת שוני ם בשלזיה . ר ק מספ ר קט ן מה ם 
ניצ ל ונשא ר בחיים . 

״ארבייטס־איינזאץ ״ שנ י נשל ח מודוביצ ה בחוד ש אפרי ל 1941 . קבוצ ת יהודי ם 
גדול ה הית ה א ז עסוק ה בעבוד ה ע ל מגר ש העיריה . לפת ע הופי ע אי ש הגיסטאפו , 190 


קהיל ת ודוביצ ה 


הצור ר הידו ע לינדנר , לק ה את ו כ־ 50 אנשים , העמי ם אות ם ע ל מכונית־מש א והעביר ם 
ל״דולג " אש ר בסוסנוביץ . מש ם הובל ו למחנ ה עבוד ה בגוגולי ן ע״ י אופולה . 

10 . האקצי ה השלישי ת ב* 2.7. 1942 — י " ז בתמוז . 
(האקצי ה הכללי ת הראשונה ) 

כב ר ימי ם מספ ר קוד ם הילכ ו שמועו ת בודוביצ ה ע ל "האקציה " המתקרבת . בערי ם 
הסמוכו ת אושבינצים , קשנוב , יאבוז׳נ ו ובחב ל דומברוב ה כב ר בוצע ו ה״אקציות " 
קוד ם לכן . האויר ה בעירנ ו הית ה איפו א ספוג ה מתיחו ת ומריטת־עצבי ם ע ד לאימה . 

השכ ם בבוק ר ביו ם הגורל י הגיע ה לודוביצ ה קבוצ ת אנש י גיסטאפ ו מסוסנוביץ . 

ה ם סיפח ו אליה ם א ת המיליצי ה היהודי ת המקומי ת ולפ י רשימ ה מפורט ת הלכ ו 
מבי ת לבי ת וציו ו להתכונ ן במש ך 2 דקו ת ליציא ה לדרך . הרש ו לקח ת ר ק תרמי ל 
אחד . כ ל אח ד הצטיי ד במקצ ת מזו ן ובמגב ת ויצ א לרחוב . 

הסוח ר הידו ע שלמ ה שנהר ץ קיב ל שבץ־ל ב מרו ב התרגשו ת ומ ת ב ו במקום . 
אחר י יציא ת התושבי ם מדירותיה ם סגר ו וחתמ ו אות ן הנאצים , בלקח ם עמה ם א ת 
המפתחות . היהודי ם הסתדר ו שורו ת שורו ת והנאצי ם פקד ו עליהם , כשבידיה ם 
מגלבי ם ואקדחים . 

הקרבנו ת הועבר ו לקסרקטי ן שע״ י רחו ב זאטורסקה , מעב ר לפל ג חוצנקה . כא ן 
פקד ו עליה ם הנאצי ם לשב ת ע ל המגר ש ולחכו ת ע ד גמ ר ריכו ז האנשי ם המגורשי ם 
כולם . חל ק מיהוד י ודוביצ ה הי ו מועסקי ם ב״שופ " וכאש ר גמר ו בער ב א ת העבודה , 
ל א נית ן לה ם לחזו ר הביתה . כאש ר הגיע ה משמר ת הליל ה נצטוות ה ללכ ת לקסרקטי ן 
בליוו י המשטרה . 

ג ם אל ה שהי ו צריכי ם לנסו ע השכ ם בבוק ר ברכב ת א ל העבוד ה לי ד הנה ר 
"סקאבה " נצטו ו להצטר ף א ל השורו ת שעבר ו ברחוב . הגיסטאפ ו ל א שכח ה לפקו ד 
א ת דירותיה ם עו ד לפנ י השע ה 6 בבקר . 

וכ ך הובל ו לקסרקטי ן כ ל יהוד י ומביצ ה ע ם תושב י עיירו ת שלזיה , שגורש ו 
לודוביצ ה זמ ן קצ ר לפנ י ה״אקציה " (רא ה לעיל ) ויהוד י קנטי , סוכ א וזאטו ר שהוגל ו 
לודוביצ ה ברג ע האחרון . 

ועד ה מיוחד ת שהורכב ה מרא ש הגיסטאפ ו קופצינסקי , מרא ש המשטר ה בורסוצקי , 
מנציג י מחלק ת "דינסט־שטלה " ומשליחי ם לעניני ם מיוחדים , התחיל ה "בפעולה" . 
מצ ד היהודי ם הי ו נוכחי ם מוני ק מרין , רא ש "היודנראט " המחוזי , הקומיס ר ברו ך 
מאירציק , וברי ש וולף , יו״ ר ה״יודנראט " המקומי . 

בשורו ת הראשונו ת סודר ו עובד י ה״שופ " בנפרד , בל י המשפחות . בקבוצ ה השניה , 
עובד י "סקאבה " ע ם משפחותיהם . הקבוצ ה הגדול ה ביותר , שעמד ה אחרונה , הכיל ה 
זקנים , של א עבדו , ואמהו ת ע ם ילדיהן . 

קבוצ ה נפרד ת היו ו "זונדרים" , היינ ו מנהל י עבוד ה ש ל ה״שופ " ועובד י מינה ל 
משק־מים . 

רא ש הגיסטאפו , קופצינסקי , הי ה חול ש בשע ה ז ו ע ל הסלקצי ה ומכוו ן א ת האנשי ם 
במק ל שביד ו לימי ן ולשמאל . 

אל ה שמוינ ו לעבוד ה בגרמני ה נשלח ו עו ד באות ו יו ם ברכב ת ל״דולג " אש ר 
בסוסנוביץ . מש ם הועבר ו למחנ ה עבוד ה בסאקרא ו ולגרוס־רוזן . קהיל ת ודוביצ ה 


191 


ידו ע ע ל גורל ם ש ל האהי ם יונ ה ויעק ב ביננשטו ק שהי ו ביניהם . הראשו ן איב ד 
במהנ ה בראודה , ע״ י אופולה , הל ק קט ן משעו ן ש ל אי ש הגיסטאפ ו בע ת התיקון . 
כעונ ש נשל ה לבית־מרחץ . ש ם פתה ו עלי ו זר ם מי ם אדי ר ששט ף אות ו זמ ן כ ה ממוש ך 
ע ד שנפ ח א ת נפשו . השני , יעקב . הוחז ר לגיט ו ודוביצ ה לאה ר שנתבר ר כ י אינ ו 
מסוג ל לעבוד ה והו א נכל ל במשלו ח לאושבי ץ בתשע ה בא ב 1943 . 

האנשי ם שמוינ ו להמשי ך לעבו ד ב״שופ " הועבר ו לש ם בשעו ת אחה״צ . ה ם 
נשאר ו במקו ם 48 שעו ת ואחר־כ ך נשלח ו לגיטו . שהוכ ן עבור ם באות ו זמן . 

א ת הממויני ם לגירו ש החזיק ו כ ל הליל ה בקסרקטי ן ולמחרת , בשבת , הובל ו 
ברכב ת לכיוו ן המזרח . 

לרכב ת ז ו צורפ ו הזקני ם והנכים , שקש ה הי ה ביו ם שיש י להעביר ם לקסרקטי ן 
לסלקציה . 

הסגרגצי ה בוצע ה בשיט ה ברוטאלית . רב י מרדכ י רומלט , שהי ה ממלא־מקו ם 
הרב , ע ם בני ו מוינ ו לעבוד ה ב״שופ " ואשת ו ע ם יל ד קט ן נועד ו למשלוח . כאש ר 
הר ב רומל ט התקר ב למרי ן והתחנ ן לפני ו של א יפרי ד אות ו ממשפחתו , נדח ף ע ל יד ו 
בצור ה ברוטאלית . ברי ש וול ף וברי ש קור ץ הוציא ו בסת ר א ת האש ה והיל ד והסתירו ם 
במלו ן "האס " ור ק לאח ר שהמשלו ח נס ע ומרי ן ע ם אנש י הגיסטאפ ו עזב ו א ת העי ר 
הביא ו אות ם לגיטו . 

הי ו משפחו ת שהבנו ת מוינ ו ללכ ת ל״שופ" , הב ן נשל ח לסאקרא ו וההורי ם הובל ו 
ברכב ת מזרח ה (כגורל ה ש ל משפח ת המוסיקא י גולדברגר) , א ו שההורי ם נשלח ו 
מזרח ה ושלו ש בנותיה ם הועבר ו ל״שופ " (כמשפח ת אלפר ד טיברגר) . בנ י אד ם 
נחשב ו כבהמו ת א ו עצמי ם דוממי ם שאינ ם חלי ם ואינ ם מרגישים . 

ג ם צעירי ם שהי ו עו ד מסוגלי ם לעבוד ה נשלח ו ברכב ת מזרחה , לאח ר שברג ע 
הגורל י סירב ו להיפר ד מהוריה ם שהי ו במצ ב ש ל אפיסת־כוחות . לדוגמ ה ישמ ש יוס ף 
טיברג , שהל ך אחר י אמ ו ע ם תינו ק ביד ו מבל י שיאב ה לעזבה . 

ר ׳ עוז ר מילר , חז ן בית־הכנסת , ע ם אשת ו ו־ 8 ילדי ו הועבר ו למשלוח . נשאר ו 
מה ם בודוביצ ה ר ק הב ן הבכו ר שלמ ה ובת ו גוסטה , שנשלח ו אחר־כ ך למחנ ה עבוד ה 
באנדריכו ב וש ם אבד ו עקבותיהם . 

קבוצ ת זקני ם וילדים , שידע ו כ י אי ן לה ם סיכויי ם להתקב ל לעבוד ה ב״שופ" , 
התחבא ה בעלי ת הג ג ש ל בי ת באד ר ברחו ב מלינסקה . ביניה ם הסתת ר אליעז ר 
ביננשטו ק ע ם אשתו , בנ ו הקט ן דו ד ובת ו לושי ה הורנונ ג ע ם ילדה . כעבו ר כמ ה ימי ם 
הוגנב ו כול ם א ל תו ך הגיטו . אול ם אליעז ר ביננשטו ק ואשתו , שהגיסטאפ ו חיפש ה 
אחריה ם והי ו מוכרי ם ל ה היט ב מהרדיפו ת הקודמו ת מסר ו עצמ ם לגיסטאפו , כד י 
של א לסכ ן א ת הכל ל ול א לגרו ם עונ ש קולקטיב י שהנאצי ם הי ו בודא י מפעילי ם 
נג ד היהודים . התוצאו ת הי ו פאטאליות . ע ם הסגרת ם ליד י הגיסטאפ ו נעלמ ו 
עקבותיהם . 

הי ה ז ה אות ו אליעז ר ביננשטו ק אש ר כ ל אימ ת שעב ד במוסדו ת שוני ם (חברה ־ 
קדישא , ביקור־חולי ם וכדומה ) ריחפ ה תמי ד נג ד עיני ו טוב ת הכלל . עתה , כאש ר 
ב א הרג ע הקריט י והית ה צפוי ה סכנ ה לחי י היהודי ם בגללו , העדי ף שו ב להקרי ב 
א ת עצמ ו וא ת אשת ו כקרב ן ע ל מזב ח הכלל . 

ראו י ג ם במקו ם הז ה להזכי ר זכויותי ו בהתפתחו ת תנוע ה חסידי ת בעירנו . הו א 192 


קהיל ת ודוביצ ה 


דא ג עבו ר צרכ י התנועה . הי ה ידי ד נאמ ן ש ל הר ב אש ר אנשי ל יצח ק זלטנריי ך ובי ן 
בא י ביתו . נמצ א בקש ר מתמי ד את ו בהתיעצויו ת ע ל בעיו ת דתיות . 

הו א יח ד ע ם ליב ל אורבך , שלמ ה באד ר ויוס ף ברונ ר יז ם א ת הקמ ת בי״ ס "בי ת 
יעקב " המתוא ר לעי ל ודא ג עבו ר קיומו . 

מות ם ש ל רו ב בנ י משפחת ו בשוא ה מתוא ר במקומו ת שוני ם בספ ר זה . 

נשאר ו בחיי ם בת ו חנ ה (הנקה ) גרו ם הגר ה בפת ח תקו ה ובנ ו יוס ף המתגור ר 
בנתניה . 

עו ד בשב ת פרצ ו הנאצי ם ל״שופ " והוציא ו אנשי ם שכב ר עבר ו א ת הסגרגציה . 
המכס ה ש ל הטראנספור ט עו ד ל א נתמלא ה לדבריהם . 

האח ד שהוחז ר מ ן הרכב ת היוצא ת "מזרחה " הי ה שלמ ה באדר . ב ת אחי ו רבק ה 
באדר , שהיתר ! יפת־תוא ר ועורר ה תשומת־ל ב כללית , ישב ה עצוב ה ב״שופ" . כ י ל א 
מזמ ן נפט ר אבי ה ועכשי ו ב א הגור ל ע ל דוד ה שהי ה מפרנ ס א ת משפחתה . אח ד מאנש י 
הגיסטאפ ו שהוקס ם מיופי ה ניג ש אלי ה ושא ל לסיב ת עצבה . כאש ר סיפר ה לו , ניג ש 
לרכב ת וקר א א ת הש ם "שלמ ה באדר " וכאש ר הל ה נענ ה הוציאוה ו ברג ע האחרו ן 
והובילוה ו בחזר ה ל״שופ" . 

בשב ת בצהרי ם נשמע ה ב״שופ " הצפיר ה ש ל הרכבת , שזז ה אות ו רג ע מ ן התחנ ה 
לכיוו ן מזרח . אי ן לתא ר א ת אבל ם ובכיותיה ם ש ל האנשי ם שהי ו ב״שופ" , בשמע ם 
א ת הרכב ת המתרחק ת ע ם יקיריהם . 

באות ם הימי ם היתר ! כ ל העי ר שרוי ה בעצ ב ובתאניה . היהודי ם ידע ו כ י האנשי ם 
שגורש ו במשלו ח יומת ו בזמ ן הקרוב . בערי ם אחרו ת בוצע ו הגרושי ם הראשוני ם 
בתקופ ה קודמ ת ואנש י הגיסטאפ ו עדיי ן יכל ו לרמו ת א ת הקרבנו ת ולהוליכ ם שול ל 
בסיפור־בדי ם שכאיל ו ה ם נוסעי ם לישו ב יהוד י חד ש (במחו ז נימקו , לובלי ן וכד׳) . הי ו 
יהודי ם שהצטרפ ו למשלוחי ם מרצונ ם הטו ב ולקח ו את ם כל י עבודה , כד י "להתחי ל 
חיי ם חדשי ם בישובי ם החדשים" . בודוביצ ה הי ה הגירו ש בזמ ן מאוח ר וכאש ר ביצע ו 
אות ו כב ר ל א נות ר שו ם ספ ק בל ב ביח ס למשמעות ו האמיתי ת ש ל המוש ג "גייוש" . 

טראג י הי ה מצב ה ש ל העיר , אש ר ביו ם אח ד איבד ה א ת הדו ר המבוג ר ביות ר 
שלה , ביניה ם משפחו ת אצילו ת ומכובדו ת שבמש ך שני ם רבו ת תרמ ו כל־כ ך הרב ה 
עבוד ה מסור ה למע ן פיתו ח העיר , כגו ן המשפחו ת אורבך , בלמוט , אנ ה הופרט , 
ווסרטיי ל ועוד . ומזאטו ר המשפחו ת האצילו ת ש ל שמוא ל אדלמן , שלמ ה גרינאפ ל 
והרמ ן פירר , אד ם תרבות י ונדבן . 

אי ן ספ ק שרכב ת זו , שבתחיל ה קרא ו ל ה "הרכב ת לאי־שם" , הגיע ה למחנ ה 
ההשמד ה בבלז׳ץ . הי א נסע ה בק ו ודוביצ ה—קלוורי ה ששימ ש כשלוח ה ש ל הק ו 
נייצאנ ץ—קרקו ב—פלאשו ב והי ה מובי ל דר ך תחנות־קש ר אחרו ת לבלז׳ ץ המרוחק ת 
מודוביצ ה כ־ 250 קילומטר . ל א נת ן לשע ר שהרכב ת הז ו נסע ה למחנ ה אושביץ , שהי ה 
מרוח ק ר ק כ־ 30 קילומט ר מערב ה מודוביצה . כ י במקר ה ז ה הי ה ע ל הרכב ת לנסו ע 
בק ו ודוביצ ה—ספיטקוביצה . י ש להני ח שבאושבי ץ טר ם הופעל ה א ז מכונ ת ההשמד ה 
במלו א הקיטור . 

ע ל גורל ם ש ל מגורש י הרכב ת שנסע ה לאושבי ץ ב־ 10.8.43 ידו ע לנ ו פחו ת א ו 
יות ר מעדויותיה ם ש ל האנשי ם הספורי ם שחזר ו משם , ואיל ו ההיסטורי ה ש ל יהוד י קהיל ת ודוביצ ה 


193 


ודוביצ ה שהועמס ו ברכב ת המוליכ ה לבלז׳ ץ נסתיימ ה ברג ע שהרכב ת זזה . אי ש מה ם 
ל א חזר. ב 

א ת הנותרי ם בעי ר אי־אפש ר הי ה אפיל ו לנח ם בתקו ה שהרצ ח ההמונ י הז ה 
ינוקם . כאש ר יצא ה הרכב ת לאושבי ץ נחרצ ה כב ר תבוס ת היטלר . הקרבנו ת הלכ ו 
למו ת כשה ם משוכנעי ם כ י ק ץ הנאצי ם מתקר ב ובא , וכ ל הנאצי ם יבוא ו ע ל עונשם . 
ברם , א ז בשנ ת 1942 , כאש ר יקירנ ו אבד ו בבלז׳יץ , הי ה ז ה הקי ץ המיוא ש ב ו עמ ד 
היטל ר בשי א נצחונותיו . באות ו זמ ן הית ה העי ר לנינגרא ד במצור , בקאוק ז פתח ו 
הגרמני ם אופנסיב ה גדול ה וע״ י סטאלינגרא ד נמשכ ו קרבו ת עזי ם וכיבו ש העי ר 
ע״ י הנאצי ם הי ה צרי ך להכרי ע א ת גורל ה ש ל רוסיה . הרוש ם הי ה א ז שמתקר ב 
הס־וחליל ה הק ץ ש ל הע ם הנצחי . לכ ן ל א הי ה במ ה לנחם . 


מני ה בד ר (קרויטהמר ) 


תפיל ה 

מדו ע ולמ ה לסבו ל יצרת , 
חיינ ו הפק ר יום־יו ם גזרת , 
מ י יעזו ר לנ ו במצוקתנו ? 
תעזו ר לנ ו את ה אלוה י יחידנו ! 

אלי ך אלוהי ם שלוח ה תפילתנ ו 
א ל תת ן להאבד , עזרנ ו — 

אלי ך מופנו ת עינינ ו הדומעו ת 
כ י הצרו ת ע ל גדותיה ן עולו ת 

רא ה א ת עמ ך הע ם הנבח ר 
שנפש ו יוצא ת בצ ר ל ו ומר , 
המנוד ה והנרד ף מכ ל קצוו ת תב ל 
תאזי ן לקולו , קו ל מל א סב ל 

הקו ל ב ו כרוכי ם תלונ ה ותואנ ה 
בקש ה וגעגועי ם לחופ ש ומנוח ה 
ממו ת בטו ח תצילנ ו אלוהי ם 
כ י צדקת ך אנ ו מחפשי ם 


1 . מהנ ה בלז׳י ץ הי ה המהנ ה האכזר י ביותר . מ־ 600.000 קרבנותי ו הצי ל א ת נפש ו ר ק 
אי ש אחד , שמ ת אה ר כ ך באמריק ה ובגל ל ז ה נבצ ר מ ן התוב ע במשפ ט אייכמ ן להצי ג 
לבית־די ן הוכחו ת עדי ם והי ה מוכר ח להצטמצ ם בקריא ת דו״ ח ע ל בלז׳יץ , שנער ך בשנ ת 
1944 עבו ר שלטונו ת הכיבו ש ש ל הצב א האמריקא י ע״ י קצי ן גיסטאפו , גרשטיין , ששיר ת 
בבלז׳יץ . 194 


קהיל ת ודוביצ ה 


ואולי , אי ן אנ ו שווי ם 
שתבי ט אלינ ו בעי ן רחמי ם 
אב ל תעזו ר לנ ו אלוהי ם 
ול ו בגל ל קו ל התחנוני ם 

בגל ל האמונ ה בך , התמימ ה 
החזק ה וכ ל כ ך עתיק ה 
שהי א יסו ד כ ל קיומנ ו 
תפארתנ ו וכ ל ישותנ ו 

תעזו ר לנ ו למע ן יווכ ח הע ם 
כ י ל א הטב ע הו א שברא ם 
עשי ת כ ל ז ה ר ק את ה 
לכתר ך תהל ה ול ך ברכה . 


שנ ת 1941 . 


(תרגו ם מפולנית ) 


היו ם הטראג י ש ל גירו ש יהוד י ודוביצ ה 2 ביול י 1942 

עדי־ראי ה מתארי ם 

הל ה שטראו ס — מנדלבאו ם 

לעול ם ל א אשכ ח יו ם גורל י זה , שהי ה אח ד הימי ם הטראגיי ם ביות ר בחיי . 
כב ר כמ ה שבועו ת לפני־כ ן הכי ן אותנ ו ה״יודנראט " לאקצי ה ז ו והבטי ח שנקב ל לח ם 
וריב ה לדרך . כפ י שהבינ ו א ז מדברי ו יגי ע המשלו ח למזרח־פולי ן וש ם יקבל ו עבו־ד ה 
ג ם אנשי ם בגי ל מבוג ר וילדים , בהתא ם לגילם . בליל ה שקד ם לאקצי ה הגיע ו לודוביצ ה 
אנש י דדס.ס . במספ ר גדו ל וכ ן המשטר ה היהודי ת מסוסנובי ץ ובנדין . אמ י עבד ה 
ב״שופ " וכפ י שסיפר ה ל י אחר־כך , צבט ו האנשי ם ב״שופ " א ת פניה ם כ ל הלילה , 
כד י להיראו ת צעירי ם מכפ י גילם . 

כב ר משע ה 5 בבק ר הובל ו יהודי ם לקסרקטי ן שהי ה מאחור י פל ג "חוצ׳נקה" . אל ה 
שהתנגד ו נסחב ו בכ ח על־יד י המשטרה . 

ע ל המגר ש שע״ י הקסרקטי ן הסתובב ו אנש י ה־ס.ס . ובתוכ ם הי ה כמוב ן ג ם מוני ק 
מרין , המל ך הלא־מוכת ר ע ל היהודים , שהי ה משר ת א ת הגרמני ם ולנ ו הבטי ח הרי ם 
וגבעות . הי ו ש ם ג ם "אודומנים " אנש י המיליצי ה היהודית . 

אמי , כעובד ת ״שוס״ , עבר ה א ת הסגרגצי ה בהצלחה . בשע ה 12 בצהרי ם בער ך 
הגי ע התו ר שלנו , היינ ו ש ל אב י ו־ 4 ילדיו . התקרבנ ו ע ם תרמילי ם ע ל שכמנ ו 
לועדת־המיו ן ב ה הי ה אח ד מאנש י ה־ס.ס . מחלי ט מ י לחיי ם ומ י למות , בהורות ו 
בתנוע ת מק ל קט ן לצ ד ימי ן א ו שמאל . קהיל ת ודוביצ ה 


195 


א ת אב י של ח לגירו ש ואחות י רוזיה , של א הבינ ה מ ה שצפו י לה , הצטרפ ה בעצמ ה 
א ל אבא . אחות י הצעיר ה ממנה , סבינה , ניצל ה א ת הרג ע המתאי ם ועבר ה בקפיצ ה 
א ל אמא . אות י וא ת אח י מיינ ו לעבודה . 

בי ן מרי ן והגרמני ם התנה ל ויכו ח קצר . אחר־כ ך העמיד ו דל י גדו ל באמצ ע 
המגר ש והכריז ו שע ל כ ל יהוד י למסו ר א ת כ ל התכשיטי ם וחפצי-הער ך שברשותו , 
אחר ת ייר ה ב ו במקום . אב ל אהא , מ י ש ם א ז ל ב לתכשיטים ! התרחש ו סצינו ת 
אכזריות , אמהו ת הופרד ו מילדיה ן וברג ע אח ד נשללנ ו ממשפחותינו . היינ ו לב ז 
ולמשיסה , נטול י בי ת וקורת־גג . ידענ ו שג ם אל ו שישאר ו בודוביצ ה ל א יחזר ו הביתה , 
כ י בע ת שעזב ו א ת דירותיה ם סגר ו הנאצי ם א ת כ ל המעונו ת והחרימ ו א ת המפתחות . 

האנשי ם כאיל ו חז ו מרא ש מ ה שצפו י להם . מ י שהי ה ביד ו אמצעי ם השתד ל 
לת ת כופ ר נפשו . לאנש י ה״יודנראט " הי ה הרב ה מ ה לומ ר בשע ה ז ו וה ם הוציא ו 
אנשי ם לפ י בחירתם . החו ם הצי ק נורא . הבריח ה ל א הית ה אפשרית , כ י היינ ו 
מוקפי ם ע״ י המשטר ה הגרמני ת שזקיפי ה צויד ו במקלות־גומ י ואקדחים . לבושתנ ו 
ולהוותנ ו שיתפ ה את ם פעול ה ג ם המיליצי ה היהודית , ג ם אנשי ה הי ו מצוידי ם 
במקלו ת גומי . 

התקרב ה השע ה 4 וכב ר סודר ו שורו ת האנשי ם שהי ו מיועדי ם לגיטו , כאש ר שו ב 
ב א לעומתנו , במפתיע , זר ם חד ש ש ל נאצים . הובר ר שהקונטיגנ ט המיוע ד למו ת 
עו ד ל א מל א ולכ ן עושי ם שו ב סגרגציה . 

ראית י כשלקח ו א ת מל ה גרובנ ר ע ם שנ י ילדיה . היית י נרגש ת ע ד עומ ק לב י 
מגורל ה המ ר ש ל המשפח ה הזאת . הדב ר הז ה הוצי א אות י מהכלים . רגל י מיאנ ו לשא ת 
אות י ונפלת י ע ל האדמה . אנשי ם לקח ו אות י ע ל אלונק ה ונשא ו אות י ל״שופ" . מזל י 
הי ה שז ה התרח ש כב ר כמ ה דקו ת אח ר סיו ם הסגרגצי ה הנוספת . 

ל״שופ " התחיל ו לזרו ם האנשי ם המיועדי ם לעבודה . מסבי ב נשמע ו קולו ת בכי . 

עד י ראי ה סיפר ו ל י שהי ו אנשי ם שניס ו לברוח , אב ל ה ם נפגש ו ב״אודומנים " שלנ ו 
והם , היהודי ם המשרתי ם נאמנ ה א ת הגרמנים , מסר ו א ת הקרבנו ת ליד י המרצחים . 

למחר ת התחיל ו לארג ן א ת הגיטו . הוכנס ו לש ם יות ר מ־ססס ! איש . לחד ר אח ד 
הוכנס ו שת י משפחות , וא ם החד ר הי ה גדו ל הכניס ו עו ד יותר . ה״יודנראט " הבטי ח 
שא ם נעבו ד בשק ט וביעילו ת בתפיר ה ובתיקו ן מדי ם צבאי ם וכד , נזכ ה לעבו ר א ת 
המלחמ ה ונישא ר בחיים . 

ר ק מתי־מספ ר הצליח ו להימל ט ולהסתת ר אצ ל הפולנים . כמע ט כול ם אמר ו 
"מ ה שהי ה ע ם כולם , יהי ה ג ם אתנו! " 

כ ל יו ם שעב ר אחר־כ ך ראינוה ו כמתנ ת שמי ם וכמ י שמקר ב אותנ ו א ל ק ץ 
המלחמח , וע ל אח ת כמ ה וכמ ה כאש ר הידיעו ת המרנינו ת מהחזי ת אמר ו שהגרמני ם 
נחל ו מפלו ת במזרח . כבנ י הע ם היהוד י שמטבע ו הי ה אופטימ י במש ך כ ל הדורו ת 
נהיינ ו ג ם אנחנ ו אופטימיי ם וגירשנ ו ממוחותינ ו א ת המחשב ה שהגרמני ם ימשיכ ו 
בתכנית ם ויצליח ו לבצ ע א ת טיהו ר היהודי ם ע ד הסוף . ברם , המציאו ת הנורא ה 
טיפח ה ע ל פנינ ו כעבו ר זמ ן קצר . החי ה ההיטלרי ת נשאר ה צמא ה לד ם וביצע ה א ת 
השמד ת יהדו ת פולין , ובתוכ ה ג ם יהדו ת ודוביצה , ע ד הסוף . 196 


קהיל ת ודוביצ ה 


לא ה נייהר ט — באר י 

ימי ם מספ ר לפנ י הגירו ש הראשו ן הגיע ה קבוצ ת אנש י ה־ס.ס . למקו ם עבודתנ ו 
ע״ י הנה ר "סקאבה " והקר ה אוהנ ו בשאלו ת ע ל גילנו , ע ל מצ ב משפהתנ ו ומקו ם 
מגור י ההורים . 

אחר י כמ ה ימי ם סיפר ה ל י ידידתי , יהודי ה שהי ה ל ה מכ ר במשטרה , כ י בקרו ב 
תתקיי ם "אקציה" . "הסתיר י א ת אמך ׳ אמר ה לי . רצת י ל״יודנראט " להתייע ץ מ ה 
לעשות . ש ם יעצ ו ל י לבק ש א ת אנש י המשטרה , כאש ר יופיעו , להשאי ר א ת אמ י 
בבית ה בגל ל מחלתה . 

למחרת , הי ה ז ה בתחיל ת חוד ש יולי , והנ ה לפת ע אנ י רוא ה דר ך החלו ן שוטרי ם 
יהודיים , דנדרמי ם גרמני ם ואנש י גיסטאפ ו מסוסנוביץ . ה ם נכנס ו לכ ל בי ת והוציא ו 
אנשים . כאש ר נכנס ו לדירת י התחלת י לבק ש שישאיר ו א ת אמי , כ י הי א חולה . הוספת י 
ואמרת י שהי א ל א תוכ ל להישא ר בודדה . ה ם נענ ו לבקשת י והשאיר ו א ת אמ י וא ת 
אחות ה הזקנ ה אמיליה . חלכנ ו ר ק אנ י ואבי . לקחנ ו בתרמילי ם קצ ת אוכל , בגדי ם 
ומגבת . יצאנ ו החוצה , כשברחו ב כב ר עמד ו כ ל תושב י העי ר בשורות . הובלנ ו דר ך 
העי ר כשמשנ י הצדדי ם מלווי ם אותנ ו אנש י הגיסטאפ ו כשמגלבי ם בידיהם . 

הובלנ ו לקסרקטי ן מעב ר לפל ג "חוצ׳נקה" . ש ם ניתנ ה פקוד ה לשב ת ע ל האדמה . 
בינתיי ם הובא ו עו ד קבוצו ת ש ל יהודי ם מכ ל רחובו ת העיר . אנש י הגיסטאפ ו צרח ו 
ויר ו באוי ר כד י להפחידנו . 

כעבו ר כמ ה שעו ת ניתנ ה פקוד ה לקו ם ולהסתד ר בשורות . אנ י עמדת י לי ד אבי , 
אב ל היו״ ר ש ל ה״יודנראט " הודוביצאי , ברי ש וולף , הוצי א אות י מהקבוצ ה הזא ת 
שכלל ה אנשי ם זקני ם ואמ ר ל י להצטר ף לצעירים . אחר־כ ך הבינות י שהו א עש ה זא ת 
כד י להצילני . 

הח ל המיון . עברנ ו לי ד אי ש דדם.ס . והוא , מבל י להוצי א הג ה מפיו , רמ ז ביד ו 
באיז ה צ ד עלינ ו לעמוד . אח ר כ ך נתבר ר ל י כ י הקבוצ ה שב ה אנ י נמצא ת הי א ש ל 
צעירי ם בלבד . אב ל ג ם צעירי ם הועמד ו בקבוצ ה השניה . הי ו ש ם כאל ה של א רצ ו 
לעזו ב א ת הוריה ם הזקני ם א ו נשא ו ילדי ם ע ל ידיהם . כ ך נלק ח למשלו ח ש ל הזקני ם 
הצעי ר טיברג . הו א צע ד ע ם אמ ו והחזי ק תינו ק ע ל ידיו . הקבוצ ה המאושר ת שניצל ה 
לפ י שע ה מ ן המו ת מנת ה 50 — 40 איש , חשני ה שהית ח מיועד ת למשלו ח הית ה הרב ה 
יות ר גדולה . הי ו שמועו ת שקבוצתנ ו תחזו ר העירה . 

מרחו ק ראית י א ת אב י בקבוצ ת אנשי ם מבוגרי ם יותר . הי ה כב ר ברו ר שה ם 
יוצאים , אב ל להיכ ן יובל ו ל א הי ה ידוע . שת י האחיו ת מאצנ ר בקש ו א ת הז׳נדרמי ם 
להרשו ת לה ן להיפר ד מאביהם . ג ם אנ י הצטרפת י לבקש ה זו . אי ש ה־ס.ס . הסכי ם 
וניגשת י א ל אבא . "הא ם אנ י אל ך אתך " שאלתיו . "הישארי" , ענ ה לי , "הל א השארנ ו 
כא ן א ת אמא" ! אל ה הי ו המלי ם האחרונו ת שלו . 

בקבוצ ה ש ל הזקני ם הית ה דודת י אל ה וסרמן . נפרדנ ו בבכ י מר . גב ׳ רפפור ט 
וקאלפו ס ניגש ו אל י וביקש ו הימנ י להודי ע ל״יודנראט" , אול י יצליח ו להוציא ם 
מהמשלוח . מלאת י א ת בקשתם , אב ל ה״יודנראט " כב ר ל א הי ה יכו ל לעשו ת מאומה . 

הי ה כב ר ער ב כאש ר ניתנ ה הפקוד ח להתיצ ב בשורו ת ולחזו ר העירה . ברם , ג ם 
ברג ע האחרו ן הוציא ו אנשי ם נוספי ם מקבוצתנו , מכיו ן שהי ו חסרי ם לה ם להשלמ ת 
מספ ר הקרבנו ת ש ל המשלו ח הנוכחי . קהיל ת ודוביצ ה 


197 


בי ן הית ר נלקח ו צבי ה לאנג ר ומל ה רפפורט־גרובנ ר ע ם שנ י ילדיה . כולנ ו בכינ ו 
בהסתכלנ ו ע ל מל ה וילדיה . ית ר ילדי ה עבר ו בהצלה ה א ת הסגרגציה . בזמ ן הגיט ו 
טיפל ה בד. ם זושיד . גרובנ ר והיתד . לח ם לאם . יח ד את ם ניספת ה באושביץ . 

הובילונ ו שו ב ל״שופ " וש ם הוסגרנו . עו ד למחר ת נלקה ו אנשי ם מקבוצתנו , כ י 
שו ב חסר ו אנשי ם לטרנספורט . כד י לד׳וצי א קרבנו ת חדשים , שלח ה הגיסטאפ ו ל״שופ " 
א ת הב ר ה״יודנראט " ברי ש קור ץ ועוזר ו אמי ל נבנצאל . ה ם הוגיע ו א ת מוח ם אי ד 
להצי ל א ת היהודי ם ודילכ ו הלו ך והזו ר א ל הגיסטאפ ו ומ ן הגיסטאפו , כד י לקב ל 
הוראו ת נוספו ת כביכול , ע ד שד.רכב ת זז ה ממקומד. . בינתיי ם קבלת י פת ק מאלד . 
וסרמן , וב ו הי א ממרד . ל י ידיע ה נורא ה ביותר , כ י בלילד . נלקה ו ג ם אמ י ודודתי . 
גב ׳ וסרמ ן ביקש ה שאשל ח תרמי ל ע ם חפצי ם לאמי . עו ד היינ ו בל י לדע ת א ת האמ ת 
המרד. . השבנ ו שזר . שינו י מקו ם מגורי ם ור.אנשי ם ירוי ו זקוקי ם להפצים . כ ך בכ ל אופ ן 
היתד . נימ ת הדיבו ר מצ ד ה״יודנראט" . במקרר . ש ל גירו ש יע ץ לכ ל אה ד לד.כי ן לעצמ ו 
תרמי ל ע ם הפצי ם השובים . 

התחננת י שירש ו ל י לר.צטר ף לאמי , אב ל מכרי ם ל א נתנ ו לי . ה ם אמר ו ל י שגורל י 
יד.יר . מר . בשב ת בצהרי ם נשמעד . צפיר ת הרכב ת שהוביל ה א ת יקירינ ו אל י אבדון . 
לפ י המשוע ר יצ א המשלו ח לבלז׳יץ . 

בכינ ו נורא . נדמ ה היר . ל י שהבכ י מבקי ע למרחקי ם ונשמ ע ג ם בארץ־ישראל . 
אב ל מד . זר . עזר? ! 

נשארנ ו ב״שופ " ע ד יו ם ראשו ן בבוק ר ואהר־כ ד הובלנ ו לגיטו , אש ר לפנ י כ ן 
ל א היר . קיי ם בכל ל בודוביצה . הגיט ו הוק ם בשכונ ה נפרדת . 

בגירו ש האמו ר נשל ה מספ ר ר ב ש ל אנשים . לפ י המשוע ר כמחצי ת האוכלוסיר. . 

אנ י הורשית י לגו ר בחד ר קט ן ע ם כמר . משפחות . איר ע ל י הנ ס שלמרו ת כ ל התלאו ת 
שאפפ ו אותנ ו לאה ר מכ ן נשארת י בהיי ם וניצלתי . פר ק תשיע י 


תקופ ת גיס ו ודוביצ ה וחיסול ו 


ב ג י ט ו 


1 . הקמ ת הגיט ו 

גיט ו ודוביצ ה הי ה קיי ם מ־ 3.7.1942 ע ד 1943 .^ 10 . ודוביצ ה הית ה במש ך תקופת ־ 
שני ם ברוכה , מרכ ז לערי ם ועיירו ת שבקירבתה , משו ם שהי ה ב ה ריכו ז ש ל הרב ה 
משרדי ם מהוזיים . והנ ה דווק א המעמ ד הז ה ש ל עי ר מרכזית , במקו ם להיו ת בע ל 
יתרו ן חיוב י נהפ ך לשליל י כאש ר הוק ם ב ה הגיט ו המרכז י לכ ל יהוד י הסביבה , 
אות ו גיט ו שהיוו ה תחנת ם האחרונ ה לפנ י אושביץ . 

כא ן בודוביצה , רוכז ו יהוד י הסביבה , כ י לנאצי ם ל א הי ה כדא י לפתו ח גיטאו ת 
נפרדי ם בכ ל עיר . כפ י שתיארנ ו לעיל , הר י זמ ן קצ ר לפנ י האקצי ה מיו ם 2.7.42 
הועב ר לודוביצ ה חל ק היהודי ם תושב י העיירו ת קנטי , סוכ א וזאטור , ביח ד ע ם חל ק 
ש ל תושב י טשין־שלזיה . אל ו שנחשב ו כמסוגלי ם לעבוד ה הועבר ו ל״שופ " ונשאר ו 
ש ם ע ד החמש י ליול י ביח ד ע ם אנש י ומביצ ה הנותרים , מאל ה שעבר ו בהצלח ה א ת 
המיו ן ש ל הגיסטאפו . אחרי־כ ן הועבר ו כול ם בלוו י משטר ה לגיט ו שהוק ם באות ם 
הימים . 1400 נפשו ת בער ך מנת ה אוכלוסיי ת הגיטו . 

העיירו ת קלוורי ה ומישלני ץ ל א נכלל ו בגיטו . ה ן הי ו נמצאו ת מעב ר לנה ר 
"סקאבה " והשתייכ ו לגנרא ל גוברנאמנ ט ש ל פולין . 

כד י לת ת תמונ ה נאמנ ה ש ל הגיט ו י ש להוסי ף כ י אחר י 3 שבועו ת לקיומ ו 
הועבר ה אלי ו כמע ט כ ל שארי ת אנש י אנדריכוב . זמ ן קצ ר לאח ר מכ ן חז ר חל ק ר ב 
מה ם לאנדריכוב , וכ ן הצטרפ ה אליה ם קבוצ ה קטנ ה ש ל אנשי ם זרי ם מעיירו ת 
אחרות . 

מלב ד זא ת חל ו שינויי ם קטני ם נוספי ם כאש ר הנאצי ם גירש ו א ל תו ך הגיט ו א ת 
שארי ת יהוד י הכפ ר ואת ם אל ה שהסתתר ו שם . 

התמונ ה ש ל העי ר ויושבי ה השתנת ה מאד . לפנ י המלחמ ה הי ו כמע ט כול ם 
מכירי ם אח ד א ת השני . עכשי ו לפחו ת מחצי ת האנשי ם זרי ם הי ו אי ש לרעהו . 

לשט ח הגיט ו השתייכ ו הרחובו ת מידלארסקה , קרנטה , פיאסקובה , כול ל המקו ה 
הישנ ה (שהית ה לפני ם בבעלו ת משפח ת מארק ) ומהרחו ב זאטורסק ה הצ ד השמאל י 
לכיוו ן טומיצ ה ע ד למאפי ת שיכטר . חו ץ מז ה הי ה שיי ך לגיט ו הבי ת הפינת י ש ל 
הככ ר הראשית , שבי ן הית ר התגורר ה ב ו משפח ת ביננשטוק , מכיו ן ששע ר בי ת ז ה 
יצ א לשט ח הגיט ו ברחו ב מידלארסקה . החנויו ת החזיתיו ת ש ל הבי ת הזה , שפתחיה ן 


198 קהיל ת ודוביצ ה 


199 


יצא ו לכבר . ל א נכלל ו בגיט ו וסופח ו לצ ד הארי . בר ם חלונו ת החנויו ת יצא ו לחצ ר 
הבית , חו ה אומ ר לגיטו , כ ך שנוצ ר כא ן הפת ח לעול ם החופש י — מקו ם להברח ת 
דבר י ער ך ומכתבי ם לצ ד הארי . בחלונו ת הלל ו השתמש ו היהודי ם כפ י שמתוא ר 
להל ן לצרכי ם שונים . 

להוצי א א ת רחו ב זאטורסקה , הוק ם הגיט ו בחל ק הענ י ביות ר ש ל העיר , ברחובו ת 
עלובי ם שהזכיר ו א ת הימי ם העתיקי ם ביות ר ש ל העיר . הי ו ש ם בתי ם קטני ם מע ץ 
וצריפי ם מאוכלסי ם ע״ י תושבי ם עניי ם ביותר . רו ב הבתי ם הי ו מיועדי ם להריס ה 
עו ד מלפנ י זמ ן רב . 

ע ם הקמ ת הגיט ו נסגר ו לחלוטי ן השערי ם החזיתיי ם ש ל הבתי ם ברחו ב זאטורסקה . 

כ ל יהוד י נאל ץ להכנ ס לבי ת ע״ י שע ר אחור י שיצ א לרחו ב פיאסקובה . כ ל שט ח 
הגיט ו הוק ף בגד ר תיל . כ ך הופר ד הגיט ו כלי ל מ ן העול ם החיצוני , אי ן יוצ א ואי ן בא . 

השע ר הראש י סוד ר ברחו ב זאטורסקה , לי ד המאפי ה ש ל שיכטר , בפינ ת הדר ך 
המוביל ה לבי ת הכנסת . ש ם הועמ ד משמ ר ש ל המיליצי ה היהודית , אש ר בד ק יו ם 
וליל ה א ת רשיונו ת הכניס ה ש ל האנשים . לפ י המפ ה המצורפ ת הי ו עו ד 3 שערי ם 
בפינו ת אחרות , א ך ל א תמי ד ה ם הי ו פתוחים . 

ביו ם השנ י ליול י כאש ר ריכז ו הגרמני ם ע ל שט ח הקסרקטי ן א ת כ ל היהודים , 
עזב ו הפולני ם בקצ ב מהי ר א ת דירותיה ם העלובו ת שנמצא ו בשט ח הגיט ו שעתי ד 
הי ה לקום , כד י לעבו ר לדירו ת טובו ת שהיהודי ם פונ ו מה ן בבוקר ו ש ל אות ו יום . 
היהודי ם נכנס ו לדירותיה ם העלובו ת הלל ו ש ל הפולני ם כעבו ר שלוש ת ימי ם ב־ 5 
ליולי . 

בגיט ו נוצר ה צפיפו ת נוראה . 1400 נפשו ת (בערך ) ל א יכל ו להסתד ר בשט ח 
כל־כ ך צר . קר ה שבחד ר אח ד הי ו מוכרחי ם לגו ר 20 אנשי ם ויותר , ולכ ן אי־אפש ר 
הי ה לדייר י הגיט ו לישו ן כול ם בע ת ובעונ ה אחת . כאש ר משמר ת אח ת ש ל "שוס " 
הית ה בעבוד ה ניצל ה השני ה א ת האפשרו ת לישון . 

כאש ר נכנס ו היהודי ם לגיטו , ניתנ ה לה ם רשו ת חד־פעמי ם לגש ת בלוו י משטר ה 
לדירותיה ם הישנו ת ולקח ת מש ם חפצי ם מסוימים . 

במסעד ה ש ל אדול ף אב ל נוס ד מטע ם ה״יודנראט " מטב ח וחד ר אוכ ל עבו ר כ ל 
היהודי ם בהנהגת ו ש ל ויקטו ר הס , בע ל מלו ן לשעבר , ודו ד שרפר , בע ל מסעד ה 
לשעבר . המטב ח הוק ם מפנ י כור ח השעה , כ י בשו ם פני ם אי־אפש ר הי ה לבש ל 
בדירו ת הצפופות . נוס ד ג ם ג ן ילדי ם ברחו ב קרנטה , וכ ן סוד ר אמבולטוריו ם ע ם 
בית־חולי ם בזעי ר אנפי ן בהנהלת ו ש ל ד״ ר בטר . 

ד״ ר ברוניסל ב הופר ט השקי ע עבוד ה ומאמ ץ ר ב בניהו ל ג ן הילדים . אות ו דב ר 
עש ו אשת ו מארט ה ובת ם אנדה , בעזרת ם החשוב ה בניהו ל חד ר האוכ ל הצבורי . 
בעזר ת ד״ ר הופר ט אורגנ ו ברחו ב קרנט ה קורסי ם ללמודי ם יסודיי ם לילד י הגיטו , 
שנוהל ו ע״ י מאי ה וקסבר ג מאנדריכוב . משפח ת ברוניסל ב הופרט , כמ ו הורי ה שלה , 
הית ה מפורסמ ת עו ד מימי ם עבר ו בפילנטרופי ה ובהתמסרו ת לעבוד ה ציבורית . ג ם 
באות ם הזמני ם הנוראי ם ל א עזב ו א ת המסור ת המשפחתי ת הזא ת וה ם עש ו רבו ת 
להקל ת מצב ה ש ל האוכלוסי ה הדוויה . // 7 ;; ^ גבולו ת מדינ ת פולי ן 
^ לגבולו ת ריי ך השליש י ( 1940 ) ה 1 

י■ * 

53 

ד ו 


53 

ו־ ע 

; ש 

00 

רי ז 

\ 0 44 * מפ ת מחו ז ודוביצ ה והסביב ה 
46 . מפ ת העי ד 
202 


קהיל ת ודוביצ ה 


2 . חי י ה ג י ט ו 

אחר י ימי ם ש ל תדהמה , שאפפ ה א ת העי ר בעקבו ת משלו ח הרכב ת בכוו ן בלתי ־ 
ידוע , חזר ו החיי ם א ט א ט למסלול ם הנורמלי . העבוד ה ב״שום " היתד . קש ה והדאגו ת 
לקיו ם החיי ם העלובי ם מרובות . היד . צור ך להסתי ר א ת הכא ב לאבד ן הנפשו ת 
היקרו ת בתו ך הל ב פנימ ה ולהסתג ל למשמע ת ולסדרי ם ש ל הגיט ו וד.״שופ" . הי ו אפיל ו 
אנשי ם שהמשיכ ו לשלו ח חבילו ת למחנות , מתו ך שחי ו עדיי ן באשליו ת ביח ס לגור ל 
המגורשי ם ולעתי ד הצפו י לה ם עצמם . 

בקומד . השניד . ש ל בי ת שיכט ר נמצ א המשר ד ש ל ה״יודנראט" . למט ה פעל ה תח ת 
השגחת ו המאפי ה שסיפק ה לח ם עבו ר הגיטו . הקהיל ה עבד ה בימי ם הה ם עבודד . 
הראויד . לשמד. ! הי א חילק ה א ת הדירו ת ויישבד . סכסוכים . כ ן דאגד . לסידורי ם 
הסניטאריים , בניגו ד לגיטאו ת במקומו ת אחרי ם בד. ם הוזנ ה מא ד העני ן החיונ י הז ה 
ואנשי ם רבי ם מת ו עו ד לפנ י הגירוש , בהיות ם נפוחי ם מרע ב א ו נגוע י מחלו ת 
מדבקות . 

בימ י חופ ש המד . הרחו ב פיאסקובד . העלו ב מאנשי ם כמ ו בימ י האביב . האנשי ם 
טייל ו ברחו ב לד.נאתם , כדר ך שטייל ו לפני ם ברחו ב "שליש י למאי" , וניצל ו כ ל 
הזדמנו ת לבידור . 

בת ג הפס ת נער ך בגיט ו "סדר " משות ף לכ ל הבנו ת הבודדות . השרידי ם שנותר ו 
בחיי ם ל א ישכח ו לעול ם א ת ה״סדר " הזה . הודו ת לד.שתדלויו ת הקהילד . קיבל ה 
כ ל אח ת מנ ת בש ר וביצה . ג ם מצו ת ל א חסר ו לשלח ן ה״סדר" . 

לתפקי ד המנח ה ש ל ה״סדר " הוזמ ן בנ ו ש ל השוח ט מזאטור . הו א קר א א ת חד,גדד . 
בד.טעמד . מיוחד ת וא ף הוסי ף הסברי ם ופרשנות . לכ ל פסו ק ש ל ההגד ה מצ א 
אסוציאציו ת מתאימו ת למצ ב בד,ווד. . כאש ר מנ ה א ת המכו ת שחקדוש־ברוד־הו א 
הנחי ת ע ל המצריי ם במצרי ם עש ו כ ל המשתתפי ם השווא ה בלבותיה ם ע ם פרע ה 
ש ל היום , בדמות ו ש ל היטל ר שחיק־עצמות . 

באפרי ל 1943 החל ו להגי ע ידיעו ת שד.גרמני ם הובס ו בסטלינגרא ד ע ל יד י 
הרוסים , שצבא ו ש ל רומ ל ספ ג מד.לומו ת קשו ת באפריק ה הצפונית , ע ד שנאל ץ 
לסגת , וג ם חי ל האוי ר האנגל י הפצי ץ א ת ער י גרמניד. . ידיעו ת אלד . רמז ו ע ל ראשי ת 
תבוסת ו ש ל היטל ר והי ו צריכו ת לעוד ד א ת ד.יד.ודים , אילול א נמצא ו כב ר א ז בשל ב 
ש ל אפיםת-כוהותיד. ם ואזיל ת טיפ ת דמ ם האחרונה . 

דמעו ת כמי ם נשפכ ו באות ו לי ל הסדר . כ ל אה ת מד.בנו ת שהשתתפ ו באות ו מעמ ד 
היתד . בודדד . וא ת יקיריד.ן , א ם ל א נמלט ו מזרחד. , אבד ו לנצח . ה ן זכר ו בשע ה נרגש ת 
ז ו א ת הזמני ם הקודמים , ע ת ישב ה המשפה ה כולד . לסדר.. . 

י ש לציי ן בד.ערכ ה א ת גילו י ד.ד.תנדבו ת והגבור ה ש ל אנה , אשת ו ש ל היר ש 
גלייצמן , כאש ר היד . נחו ץ לחד ש א ת הקש ר בי ן יושב י הגיט ו ע ם העול ם החיצוני . 
מחופש ת כאיכרד . התגנב ה אנ ה מד.גיט ו וברגלי ם יחפו ת עברד . א ת נה ר "סקאבה " (ע ל 
הגש ר שמר ו הנאצי ם ועוזריד.ם ) וד.גיעד . בסיכו ן ר ב לקלצד . גורנה , שב ו גרד . המשפחד . 
קודם . בשוב ה הביא ה אתר . מזון , רפואו ת וחפצי ם אחרים . 

מקרד . מעצי ב זעז ע א ת הגיט ו והו א מות ו ש ל פקי ד בכי ר מבי ת המשפט , סל ו קהיל ת ודוביצ ה 


203 


וישיק . בשני ם קודמו ת הו א שיר ת בנאמנו ת כקצי ן לקיסרו ת האוסטרי ת ולממשל ת 
פולי ן ואחר־כ ך שימ ש כגזב ר בי ת המשפ ט המחוז י וכמנה ל לרישו ם מקרקעין . הו א 
שיר ת א ת המדינ ה הפולני ת בכ ל לב ו ונפשו . עת ה ל א הי ה ביכולת ו לסבו ל א ת 
ההשפל ה והדיכו י שהית ה מנת־חלק ה ש ל היהדות , והו א איב ד א ת עצמ ו לדעת . 
אכזבת ו הית ה עו ד יות ר גדולה , מכיו ן שע ם פר ח המלחמ ה נמל ט ע ם משפחת ו 
ללבוב . בשנ ת 1940 עב ר א ת הגבו ל הסובייטי , כרבי ם אחרים , בחזר ה לפולין , כד י 
ליפו ל בגיהנו ם ההיטלרי . הו א מיא ן להשלי ם ע ם מעשי־הזווע ה החוליגני ם והעדי ף 
לגמו ר ע ם חייו . איבו ד לדעת , שבזמני ם רגילי ם נחש ב כמעש ה אויל י ובכל ל הי ה 
אסו ר לפ י התור ה ("ונשמרת ם מא ד לנפשותיכם") , נרא ה הפע ם באו ר אחר . במקו ם 
דנ ן רא ו בז ה גבור ה והתעלו ת מע ל לחיי ם העכורי ם האלה . 

הצע ר והיגו ן הי ו משותפי ם לכ ל בעטי ו ש ל המקרה , מפנ י שכ ל האוכלוסי ה הית ה 
מכיר ה אות ו כאד ם מא ד שק ט שעז ר רבו ת לאנשי ם של א ע ל מנ ת לקב ל פר ס וגמ ל 
לה ם הרב ה טובות . 

מספרי ם שכ ך ג ם גמ ר א ת חיי ו לאו ן טיברג , אש ר זכויותי ו למע ן העי ר הוזכר ו 
כב ר לעי ל בספרנו . כאש ר הועב ר באח ד המשלוחי ם ל״דולאג" , בל ע כדור י רע ל 
ושב ק חיי ם לכ ל חי . 

3 . האקצי ה הרביעי ת — 10.5.1943 . 

בתארי ך ז ה הגיע ה הפקוד ה ש ל גירו ש 100 בנו ת לגרמניה , הי א בא ה בהפתעה , 

כ י במש ך 10 ירחי ם אחר י הגירו ש מיו ם 2.7.1942 שר ר כביכו ל שק ט יחסי . כול ם 
התקוממ ו נג ד הפקוד ה הזא ת וניס ו להתגונ ן מפניה . ל א על ה בדע ת האנשי ם שבמחנ ה 
עבוד ה בגרמני ה יהי ה ק ל יות ר להתקיי ם ע ד סו ף המלחמה , וכא ן בגיט ו צפו י לכול ם 
המות . במיוח ד התנגד ו לציי ת ולהיעת ר לדריש ה משפחו ת בעלו ת ב ת יחידה . פנ ו 
ל״יודנראט " ותח ת לח ץ הציבו ר נסוג ו ראשי ו ובנו ת יחידו ת שוחרר ו מגזיר ה הזו . 

מ ן הבנו ת הובל ו לגרמניה , בי ן השאר , פסי ה ברונר , מאני ה ושר ה באדר , עד ה 
בקר , לושק ה בלייברג , האנק ה ביננשטוק , הל ה האס , שינד ל הירשפרונג , ארנ ה 
וסבי ה לפלהולץ , ברוני ה מאצנר , לא ה נייהרט , מינד ה פיירשטיין , האנק ה קאופמן , 
רבק ה רוזנפלד , גני ה וגושי ה ריי ך והל ה שטראוס . 

הגור ל שיח ק ל־ 100 בנו ת הללו . כמע ט כול ן הציל ו א ת נפשן . היו ת והי ה ז ה מאור ע 
בלת י רגי ל בקורו ת השואה , שהמשלו ח כול ו יינצל , לכ ן מ ן הראו י לתא ר ולהנצי ח 
א ת קורותיה ן ש ל הבנו ת אחר י ניתוק ן מ ן הגיטו . 

הבנו ת הובל ו במכוניו ת לתחנ ת משטר ה יהודי ת בסוסנובי ץ ונשאר ו ש ם 8 ימים . 

הי ו ביניה ן ג ם כמ ה בנות , כמ ו האנק ה ביננשטוק , שר ה באדר , גני ה וגושי ה רייך , 
אש ר הוריה ן א ו קרוביה ן הצליח ו ע״ י השתדלו ת להבי א אות ן בעזר ת ה״יודנראט " 
מסוסנובי ץ בחזר ה לודוביצה . כעבו ר 3 חודשי ם פג ע בבנו ת הלל ו גור ל יות ר גרו ע 
באושביץ . 

כ ה פאטליי ם הי ו הזמני ם הללו , שא ם נעש ו מאמצי ם נמרצי ם להצי ל לכאור ה מ י 
שהו א והמאמצי ם הצליחו , נתבר ר לבסו ף שההצלח ה הית ה לרועץ , מקר ה כז ה איר ע ג ם 
למשפח ת ראוב ן שרפר : הב ן רומ ק הי ה חלש . כאש ר מויי ן למשלו ח למחנ ה עבוד ה 
בגרמניה , ב א אביו , שהי ה מפרנ ס א ת משפח ת גיסת ו האלמנ ה באדר , בהסכ ם ע ם 204 


קהיל ת ודוביצ ה 


האלמנה , לפי ו הי א מסכימ ה לשלו ח א ת בנ ה מוני ק לגרמני ה כחליפי ן תמור ת בנו . ג ם 
ה״יודנראט " נת ן הסכמת ו לפעול ה זו . אחר י כמ ה חודשי ם נשל ח רומ ק שרפ ר לאושבי ץ 
ואיל ו באדר , שהועב ר למחנ ה עבוד ה בגרמניה , הצי ל א ת נפש ו וחי . כע ת הו א ג ר 
בםאן־פאול ו בברזיל . 

אחר י שמונ ה ימי ם הועבר ו הבנו ת לצרי ף מלוכל ך ש ל "דולאג " בסוסנובי ץ 
ש ם ישנ ו ע ל נארו ב וקבל ו אוכ ל עלוב . עו ד הי ו נאלצו ת לחכו ת שעו ת בתו ר כד י 
להשי ג אוכל . מכא ן הועב ר חל ק מה ן ל״דולאג " באננאברג . במחנ ה ז ה הי ו רו ב 
האסירי ם יהודי ם מהולנד , רעבי ם וחלשים . ש ם הי ו מתרוצצי ם כמ ו זאבי ם רעבי ם 
אחר י קליפו ת תפוח י אדמה . רבי ם מה ם נפל ו באי ן אוני ם כזבובים , מחוס ר אוכ ל 
ובגל ל תנאי ם סניטריי ם איומים . בנו ת ודוביצ ה הי ו יות ר מסוגלו ת לחיי ם הקשי ם 
במחנה , שכ ן עבר ו נסיו ן ש ל 3 שני ם בפסבדו־גיט ו וכמע ט שנ ה שלמ ה בגיט ו סגור . 

מחנ ה אננאבר ג השאי ר בלבו ת יושבי ו השרידי ם זכרונו ת עגומי ם ביות ר — בכי , 
צעקו ת ומכו ת אכזריות . 

מש ם נשלח ו הבנו ת לבתי־מלאכ ה לנש ק אויר י בקלטנדורף , לעבוד ת תפירה . 
זמן־מ ה אחר י כ ן נתחלק ה הקבוצה . 20 בנו ת נשלח ו למחנ ה רייכנב ך ומש ם 
ללאנגבילא ו והית ר למחנו ת אחרים . החיי ם בלאנגבילא ו הי ו קשי ם ללא־נשוא . 
לש ם הגיע ו משלוח י אסירי ם מאושביץ , בעיק ר יהודיו ת אונגריות , שהי ו לבושו ת 
בחלוקי ם אפורי ם ומגולחו ת ראש . כ ל אימ ת שהגי ע טראנספור ט כזה , הי ו כ ל 
האסירו ת נאלצו ת להופי ע ערומו ת לפנ י ועד ת הגיסטאפו . 

באכזריו ת לל א גבו ל התיחס ה לאסירו ת במחנ ה ז ה ה״לאגרפיררי ך מאחרציק . 
כשהי א מצויד ת במגל ב נהג ה להלקו ת באכזריו ת רב ה לפחו ת 20 מלקו ת עבו ר 
חטאי ם פעוטי ם א ו הפרות־משמע ת קל י ערך , אפיל ו כאש ר שמע ה שיחו ת בי ן 
האסירו ת מעב ר לקי ר לפנ י השינה . עונ ש עבו ר "עוו ן פלילי " כז ה פג ע באסיר ה 
אח ת מגיט ו ודוביצה , שחזר ה ממשרד ה ש ל מאחרצי ק ע ם סימני ם כחולי ם ע ל גופה . 

חל ק אח ר מהבנו ת נשל ח מ״דולאג " בסוסנובי ץ לבי ת חרוש ת ש ל חוטי ם אש ר 
בגאברסדורף . תנא י החיי ם באות ו מקו ם הי ו הטובי ם ביות ר מכ ל המחנות . 

בסו ף המלחמ ה שוחרר ו כמע ט כ ל הבנו ת האל ה ע״ י הצב א הסובייט י ולפר ק זמ ן 
קצ ר עבר ו לעי ר רייכנב ך הסמוכה , ש ם התגורר ו בדירו ת ש ל גרמני ם שברח ו מפנ י 
הרוסים . אח ר כ ך יצא ו הבנו ת בדר ך לעי ר מולדתם . 

4 . האקצי ה האחרונ ה ביו ם 10.8.1943 — תשע ה בא ב 

אחר י גירו ש 100 הבנו ת הגיע ו כ ל פע ם ידיעו ת מעציבו ת מגיטאו ת אחרים . מר ד 
גיט ו וורש ה דוכ א בחוד ש אפריל . 50.000 יהודי ם העדיפ ו למו ת מות־גיבורי ם בחורבו ת 
הגיט ו במקו ם ללכ ת לטרבלינקה . מלאך־המו ת השתול ל בגיטאו ת פולין . 

ברו ר הי ה ליהוד י ודוביצ ה שג ם לה ם מחכ ה אות ו הגורל , וכ י ביצוע ו נדח ה על־יד י 
הנאצי ם ר ק מסיבו ת טכניות . אחר י כניס ת ארצות־הברי ת למלחמ ה גב ר והל ך קצ ב 
חיסו ל היהודי ם במהירו ת עצומה . 

בר ם מהחזיתו ת החל ו להגי ע ג ם ידיעו ת טובות . אחר י תבוס ת צב א הגנר ל רומ ל 
בחזי ת האפריקני ת נט ו היהודי ם הפולני ם לנח ם א ת עצמם , כ י מדינו ת בעלות ־ 
הברי ת תכננ ו בודא י פליש ה לבלקני ם דר ך יוגוסלביה . מ ן העתונו ת הגרמני ת הי ה קהיל ת ודוביצ ה 


205 


ברו ר שהפרטיזני ם שולטי ם ש ם ע ל אזורי ם שלמים . היהודי ם ציפו , איפוא , שבעלי ־ 
הברי ת יגיע ו דר ך יוגוסלבי ה להונגרי ה ומש ם לגבולו ת פולי ן וכ ך ינצל ו בצור ה ז ו 
הגיטאו ת האחרוני ם בדרו ם פולי ן — וביניה ם ג ם הגיט ו בודוביצה . 

בחוד ש מא י אמנ ם פתח ו צבאו ת בעלי־הברי ת א ת האופנסיבה , אב ל ל א דר ך 
הבלקנים , כמקווה , כ י א ם דוק א בסיציליה . אחר י כיבוש ה ש ל סיצילי ה נתקל ו 
בהתנגדו ת חריפ ה מצ ד הנאצי ם והאיטלקי ם וההתקדמו ת נבלמה . הישוע ה שיהוד י 
פולי ן קיו ו כ י תצמ ח מנצחונותיה ם ש ל מדינות־הברי ת ל א הגיע ה בזמן . בינתיי ם 
החיש ו הנאצי ם והאיצ ו א ת גלגל י ההשמד ה וגורל ם ש ל ^,! 3 מיליו ן היהודי ם הפולניי ם 
נחת ם ביח ד ע ם גור ל שארי ת היהודי ם שבכ ל ארצו ת הכבו ש הנאצי . 

ג ם בחזי ת המזרחי ת חל ה תמור ה רבתי . בסטאלינגרא ד נחל ו הגרמני ם תבוס ה 
מוחצת . לידיע ה ז ו הי ה אישו ר ג ם בעתונו ת וג ם ברדי ו ש ל גרמניה . הרוסי ם כבש ו 
בחזר ה א ת השטחי ם שהפסיד ו וכיתר ו א ת הגרמני ם במלכודת . אב ל החזי ת הרוסי ת 
השתרע ה במרח ק ש ל אלפי־קילומטרי ם מדרום־פולין , וכמע ט ברו ר הי ה שההצל ה 
תאח ר לבוא . 

נוכ ח המוו ת המתקר ב הוא ט ורפ ה הקצ ב ש ל העבוד ה ב״שופ" . האנשי ם נוכח ו 
שבחריצות ם ובהתמסרות ם לעבוד ה ל א יוכל ו לרצו ת א ת התליינים . מנהל י העבוד ה 
רא ו א ת האויר ה המיואש ת ועצמ ו א ת עיניה ם מבל י להגיב . 

בתחיל ת חוד ש אוגוס ט נשא ר בודוביצ ה הגיט ו היחי ד מכ ל האזו ר כולו . 
חיסול ם ש ל הגיטאו ת האחרי ם הגי ע לקיצו , כדלקמ ן : 

1 . בקשאנו ב ב ו הי ו ג ם נמצאי ם יהוד י בילי ץ באפריל . 

2 . בסוסנובי ץ ב ו הי ו ג ם נמצאי ם יהוד י אושבי ץ ב־ 1 לאוגוסט . 

3 . בבנדי ן ב ו הי ו ג ם חל ק מיהוד י שלזי ה ב־ 2 לאוגוסט . 

בימי ם הגורליי ם האל ה קש ה הי ה להשי ג קש ר טלפונ י ע ם החוץ . מע ט האנשי ם 
שהצליח ו להימל ט מגיט ו סוסנובי ץ ונקלט ו בגיט ו ודוביצ ה ה ם שסיפר ו ע ל הטרגדי ה 
הנורא ה ש ל יהדו ת סוסנובי ץ ובנדי ן המחוסלות . 

ר ק עכשי ו נפקח ו עיניה ם ש ל ראש י ה״יודנראט " בודוביצה , אש ר ע ד עת ה חי ו 
באשלי ה מתמד ת כאיל ו הנאצי ם ישאיר ו לפחו ת אות ם ועו ד כמ ה אנשי ם ספורי ם 
בחיים . עכשיו , ברג ע האחרון , ניס ו הלל ו ע ם מאירצי ק ברא ש לחפ ש בקדחתנו ת 
דרכי ם להצל ה באמצעו ת בריח ה לגבו ל סלובקיה . למטר ה ז ו שלח ו שליחי ם פולניי ם 
נאמני ם לזוארדון , אש ר בסמו ך לגבו ל הסלובק י אב ל הי ה כב ר מאוחר . 

ג ם בגיט ו עצמ ו חיפש ו ברג ע האחרו ן דרכי ם להצלה . הי ו ידיעו ת מויליצקה , 
לפיה ן י ש אפשרו ת לעבו ר מש ם א ת הגבו ל דר ך מושינה . אב ל אי־אפש ר היה , לדאבו ן 
הלב , להתגנ ב ע ם הורי ם זקני ם לגנרל־גוברנמ ן דר ך הנה ר "סקאבה" , שהי ה שמו ר 
היט ב ע ל יד י הנאצים . 

פאול ה קליי ן עשת ה מעש ה גבורה . הי א התגנב ה ע ם ילדת ה לצ ד הארי , ניגש ה 
א ל הכומ ר פרוחובני ק והתחננ ה לפני ו שיצי ל א ת בת ה ממות . הו א יע ץ ל ה להיכנ ס 
למנזר . כאש ר התכני ת הזא ת ל א הצליח ה פנת ה למשפח ת אלמנת ו ש ל אורי ש 
גולדברג , מ י שהי ה לפני ם בע ל מסעד ה בשביננה־פורמבה . אח ת מבנותי ה התחתנ ה 206 


קהיל ת ודוביצ ה 


ע ם רב־סמ ל ש ל הז׳אנדרמרי ה האוסטרית . לפ י השערת ה ש ל גב ׳ קליי ן ל א ח ל צ ו 
הגירו ש ע ל מומר , א ם בן־הזו ג של ו הי ה מגז ע ארי . ואמנ ם במשפח ה ז ו מצא ה הילד ה 
מחבו א אב ל ר ק לזמ ן קצר , כ י ג ם עליה ם עבר ה כו ס התרעלה . נתבר ר שהאלמנ ה 
שייכ ת למגורש י האקציה . גב ׳ קליי ן נאלצ ה איפו א להוצי א א ת בת ה ולחפ ש עבור ה 
מקו ם מקל ט חדש . 

קבוצ ת אנשי ם ניסת ה לחפו ר מנהר ה במרת ף בית־ברונר , הסמו ך לרחו ב זאטורסקה . 
בעבר ו השנ י ש ל הרחוב , שהי ה שיי ך לחל ק הארי , התגורר ו אזרחי ם פולניי ם שהי ו 
ביחסי ם טובי ם ע ם היהודי ם משני ם קודמות . הרחו ב האמו ר הי ה רחו ב מרכז י ורחב , 
והי ה לכ ן צור ך בעבודת־חפיר ה מרוב ה והעבר ת דלי י אדמ ה לאי ן ספו ר בחשאי־חשאי ן 
למקו ם אחר , כד י של א יתגל ה הסו ד לשכנים . ברג ע האחרו ן הצטרפ ו אנשי ם חדשי ם 
לעבודה . אול ם כאש ר הקרדומי ם התקדמ ו לצ ד האר י ש ל הרחו ב הי ו אנוסי ם להפסי ק 
א ת העבודה , מכיו ן שרחו ב זאטורסק ה נתמל א בינתיי ם באנש י גיסטפ ו ושאו ן חפיר ת 
הקרדומי ם הי ה עלו ל לגלו ת לה ם א ת המזימה . 

בער ב חיסו ל הגיטו , ב־ 9.8.1943 , נכנ ס אי ש ה־ס.ס . יאקוב ק בשעו ת הליל ה 
לסנדלרי ה ש ל השק ו ניימ ן ולק ח בחזר ה א ת נעלי ו שמס ר לתיקו ן לפנ י כן , כשה ן 
בלת י גמורו ת עדיין . ניימ ן סיפ ר זא ת לשכני ו וכ ך נמס ר הדב ר מפ ה לאוז ן והידיע ה 
הגיע ה לכ ל פינו ת הגיטו , רבי ם רא ו בז ה משו ם רמז , כ י למחר ת תתקיי ם ה״אקציה" . 

היהודי ם ארז ו א ת חפציה ם כ ל הלילה , תפר ו תרמילי ם והכינ ו א ת עצמ ם לדר ך 
האחרונה . הי ה ז ה בלי ל תשעה־באב , יו ם האב ל הלאומי , יו ם מוע ד לפורענו ת בעמנ ו 
מז ה עיד ן ועידנים . 

ואכן , למחר ת בבוק ר התפרצ ו לגיט ו קלגס י הגיסטאפ ו כשה ם מזוייני ם ברובים , 
הציב ו משמרו ת בכ ל פתח , כ ך שכ ל התנגדו ת ובריח ה הית ה בלת י אפשרית , 
והיהודי ם נצטו ו לעזו ב א ת הדירו ת ולצא ת לרחו ב זאטורסקה . 

במקו ם הריכו ז הוקרא ו שמו ת האנשי ם לפ י רשימ ה שנערכ ה מראש . אי ש הגיסטאפ ו 
הכרי ז והודי ע כ י ה׳׳שופ " עוב ר לאושבי ץ וש ם ימשיכ ו אנש י עירנ ו א ת העבוד ה 
וא ף מות ר לה ם לקח ת את ם כ ל חפצי ם שהם . הי ה ז ה שק ר מכוו ן שנוע ד ברא ש 
וראשונ ה לרמו ת א ת הקרבנות , כד י שיטפח ו בלב ם אשלי ה נואלת , כאיל ו ימשיכ ו ש ם 
לחיו ת חי י "שופ" , וג ם בשבי ל להמרי ץ אות ם לקח ת א ת שארי ת רכושם , כד י שלאנש י 
הגיסטאפ ו יהי ה יות ר ק ל לרש ת א ת רכו ש הקרבנו ת לאח ר שירצח ו אות ם בידיה ם 
הטמאות . 

לאקצי ה ז ו ה ם בחר ו במיוח ד א ת תשע ה באב . שיט ה ז ו הית ה מקובל ת אצ ל 
הנאצי ם להתחי ל פעולו ת ש ל השמד ה ביו ם ח ג יהוד י א ו ביו ם אב ל לאומ י ש ל 
היהודים , כד י לת ת סיפו ק ליצר ם הסאדיסט י ולדכ א בית ר אכזריו ת א ת רגש י 
הקרבנות . הפע ם בחר ו א ת יו ם האב ל הלאומי , יו ם חורב ן בית־המקדש . 

אי ן לתא ר במלי ם א ת הבכ י והיגו ן ש ל אות ו יום , כאש ר כ ל אח ד יד ע מ ה שמצפ ה 
ל ו ורא ה לפני ו א ך ור ק גד ר תי ל דוקרנ י סביב־סביב , קנ י רובי ם ומכונות־ירי ה מכ ל 
צ ד וצד , ששלל ו ממנ ו כ ל אפשרו ת להימלט . 

היהודי ם המגורשי ם סודר ו שורו ת שורות . זקנים , חלשי ם ונכי ם הוצא ו ע ל 
אלונקות . תמונ ת הוצא ת הזקנ ה החול ה שוסטרמ ן מסקוצוב , חמות ו ש ל אדול ף אב ל 
ע ל אלונק ה מבית ו אש ר ברחו ב זאטורסק ה הית ה מזעזעת . בת ה התחננ ה בפנ י קהיל ת ודוביצ ה 


207 


האנשי ם שיסייע ו ל ה בהובל ת האלונקה . הית ה זא ת הלוי ה ש ל ב ן אד ם חי , שטר ם 
נגא ל ע״ י המלא ך הגואל , מלא ך המות . 

א ת המצע ד הז ה ש ל האומללי ם הצעיד ו הנאצי ם ע ד ככ ר טארגוביצ ה א ל המקו ם 
שהוכ ן עו ד לפנ י כ ן לצור ך ה״אקציה " והוק ף בתי ל גבוה . אנש י ה־ם.ם . ציו ו ע ל 
מאירצי ק רא ש ה״יודנראט " שיאסו ף א ת כ ל הכס ף והתכשיטי ם הנמצאי ם ברשו ת 
הקרבנו ת וימסו ר א ת הכ ל ליד י הגיסטאפו . מאירצי ק ניג ש לכ ל אח ד ואח ד מ ן היהודי ם 
ושיכנ ע אות ם שימסר ו א ת הכס ף והתכשיטי ם שבידיה ם וא ז ל א יאונ ה לה ם כ ל רע . 

צשק ה ארנהלט־יעקובובי ץ הוציא ה מכיס ה שטרו ת כס ף וקרע ה אות ם לחלקי ם 
בפנ י מאירציק , בהכריז ה בקו ל ר ם : ״ג ם כס ף נית ן לה ם ? ״ 

בי ן הקרבנו ת הי ה כנ ר מביליץ , שלפ י דריש ת אנש י הגיסטאפ ו התחי ל לנג ן 
בנגינו ת עליזות . היהודי ם הפציר ו ב ו להפסי ק לנגן , מפנ י שז ה מזכי ר לה ם א ת 
ה״מה־יפית " במהדור ה הגרוע ה ביותר . 

קרו ב לשעו ת הצהרים , אחר י ששידולי ו ש ל מאירצי ק למסו ר כס ף ל א פעל ו יותר , 

ציו ו ע ל הקרבנו ת שימשיכ ו בדרכ ם לתחנ ת הרכבת . ש ם הועמס ו כול ם ע ל קרונות . 
הצפיפו ת בקרונו ת הית ה איומה . בתא י שרו ת הרכב ת ישב ו שוטרי ם מזוייני ם בנש ק 
חם , בכד י לירו ת במקר ה א ם ינס ה מישה ו לקפו ץ מהקרו ן בזמ ן הנסיעה . 

הפרטי ם דלעי ל מתוארי ם ע ל פ י הידיעו ת שנמסר ו מפ י האנק ה ביננשטוק־גרוס , 
אש ר נוכח ה במשלו ח ז ה ונצלה . 

המש ך גורל ה ש ל רכבת־מוו ת ז ה מתוא ר להל ן במאמר : גור ל היהודי ם מגיט ו 
ודוביצ ה באושביץ . 

5 . גור ל האנשי ם שהסתתר ו בבונקרים . 

בהל ה ואנדרלמוסי ה השתרר ו בגיט ו בשע ת חיסולו . ר ק שת י הגברו ת לאצ ה 
רומלט , בת ו ש ל הר ב אשר־אנשיל־יצח ק זלטנרייך , ובריינד ל (ברוניסלבה ) ברונר , 
אלמנת ו ש ל יוס ף ברונר , ל א איבד ו א ת עשתונותיהן . ז ו האחרונ ה ל א נרתע ה משו ם 
דב ר ועו ד באות ו רגע , כאש ר כב ו החיי ם בגיט ו ודוביצה , הוליכ ה קבוצ ת אנשי ם 
לעלית־ג ג בבני ן ש ל ביתה , שהי ה מתאי ם למחבוא . ש ם הסתתר ו היא , בנותי ה פל ה 
ופאול ה ע ם משפחתה , משפחו ת שמוא ל וישרא ל שרפר , גמינדר , אנ ה גלייצמ ן ע ם 
שנ י ילדיה , קרובת־משפח ה בש ם הניר . כץ , אש ר הגיע ה ממאקוב , ועו ד שנ י יהודי ם 
מזאטור . 

אמנ ם הנאצי ם חיפש ו אחר י נמלטי ם בכ ל המקומו ת ובמרתפי ם ש ל הגיטו , א ך 
למחבו א הזד . ל א נכנס ו באור ח פלא . אנשי ם אלד ! הסתתר ו ש ם כ ל היו ם בל י אוכ ל 
ושתיה . למחר ת יצא ו פלד . ברונ ר וד.אנשי ם מזאטו ר ממחבו א זד . לדירו ת הקרובו ת 
העזובו ת וד.ביא ו אוכ ל ומי ם לכ ל האנשים . 

כמוב ן ש־ 23 נפשו ת ל א יכל ו להישא ר זמ ן ר ב במחבו א קט ן בימ י הקי ץ הלור.טים . 

לכ ן הוחל ט שמד י יו ם ביומו , לפנ י עלו ת השחר , יעזב ו אחד־אח ד א ת המחבו א בשקט . 
א ת הצע ד הראשו ן עש ו שלוש ת האנשי ם שד.צליח ו לר.בי א א ת המזו ן הראשון . 

וכ ך עש ו : ה ם עבר ו א ת גבולו ת הגיט ו וניגש ו לאש ה פולני ה אח ת בעי ר שד.סתיר ה 
אות ם במרת ף וג ם הבטיח ה לשלו ח מדרי ך לגיט ו שיוצי א ג ם א ת האנשי ם שנותר ו 
במחבו א ויעביר ם למקום־מבטחים . מ ן הידיעו ת הסודיו ת שהגיע ו לגיט ו עו ד לפנ י כ ן 208 


קהיל ת ודוביצ ה 


נוד ע להם , כ י באח ת הנקודו ת בהרי ם הסמוכי ם י ש סיכויי ם לעבו ר א ת הגבו ל 
ולהגי ע לסלובקיה . ה ם ניס ו א ת מזל ם בחירו ף נפ ש וכ ך הצליח ו לעבו ר א ת הגבו ל 
הפולנ י ולהגי ע לעי ר צאצה . מש ם שלח ו לאש ה הפולני ה גלוית־דא ר וב ה הוראו ת 
בראשי־תיבו ת אי ך והיכ ן לעבו ר א ת הגבול . בגלוי ה צויינ ה ג ם כתוב ת המדרי ך 
שיעביר ם א ת הגבול . 

הפולני ה עמד ה בהבטחת ה ושלח ה מדרי ך לגיסו , שבחסו ת הליל ה עז ר לכול ם 
לצא ת מהמחבוא . ראשונ ה יצא ה בריינד ל ברונ ר ע ם בת ה פאול ה ובנ ה בגי ל 3 . 
פאול ה ניגש ה למשפח ת אורי ש גולדברג , היכ ן שבתד , היתד . מוסתרת . אחר־כ ך נדד ה 
זמן־מד . ע ם הילדי ם בודוביצ ה ולבסו ף הצליח ה לעבו ר א ת הגבו ל הסלובקי . ע ם סיו ם 
המלחמד . שבד . לפולין . 

גור ל טראג י פג ע באמה . הי א הסתתר ה בעי ר אחר י צאתד . מהמחבוא , אב ל אחר י 
כמד . ימי ם נמצא ה ע״ י הנאצי ם בנסיבו ת בלת י ידועו ת וכ ל עקבותיד . אבדו . דמות ה 
נשארד . חרותד . בזכרוננ ו כאשד . אצילה , פעיל ה ועוזר ת לעניים . 

אות ו גור ל פג ע ג ם בית ר האנשים . אחר י יציאת ם מהמחבו א הסתתר ו מח ת לעי ר 
בבי ת איכ ר בש ם ואסיל , אש ר שא ף בנאמנו ת להצי ל אותם . אנ ה גלייצמן , אש ה 
בעל ת אומ ץ בלת י רגיל , ביקרר . אצ ל איכרי ם נאמני ם מר.םביב ה וד.ביאד . מזו ן וג ם 
ידיעו ת מר.אשד . הפולניר . שהוזכר ה לעיל . ממנ ה קיבל ה א ת הגלויר . ששלח ה אלי ה 
פלד . ברונ ר מצאצד. . 

אנש י המחבו א התחיל ו בהכנו ת לצא ת לגבו ל סלובקיה , כאש ר לפת ע פתאו ם 
הופיע ו בסביב ה אנש י הגיסטאפו . ואסי ל רת ם בחפזו ן סוסי ם לעגל ה וכ ל הקבוצה , 
שמנת ה כ* 20 איש , הועמס ה ע ל העגל ה ויצא ה לדרך . אב ל באמצ ע נסיעתם , במקו ם 
בלת י ידוע , נעצרר . העגל ה על־יד י הגיסטאפ ו וכ ל נוסע י העגלר . נור ו ב ו במקו ם 
יח ד ע ם האיכ ר ואסיל . 

לפ י המשוע ר שלהר . הגיסטאפ ו הודעו ת טלפוניו ת לכ ל הנקודו ת בדר ך לכיוו ן 
סלובקיה , ע ם הוראו ת לחקו ר ולחפ ש אחר י עגל ה ע ם יהודי ם נמלטי ם וכ ך ה ם נתגלו . 

באופ ן אח ר ניס ו להימל ט באות ו תשעה־בא ב משפחותיד, ם ש ל לאצ ה רומל ט 
והרוק ח שפיגל . ה ם הצליח ו לד,תגנ ב לצ ד האר י דר ך התי ל הדוקרנ י ודר ך רחו ב 
קרנטה , משם , דר ך השע ר האחור י ש ל בי ת מאפיי ת עוגו ת (הרליק ) שחזית ו פנת ה 
לרחו ב מיצקביץ , נכנס ו בדדחב א לעלי ת הג ג ש ל הבית . 

כא ן הית ה כב ר אשת ו ש ל לוסטגרט ן (בע ל דפו ס בעבר ) שגור ש ע ם ילדי ו אשתק ד 
לבלזיץ . אשד , זו , למרו ת שנפגע ה כב ר כל־כ ך ממוראו ת השואה , עדיי ן ניסתר , להצי ל 
א ת חייה . אב ל באומרר , שההצל ה בלת י אפשרי ת בל י כסף , וכ י ידו ע ל ה באיזד . מקו ם 
בגיט ו נמצאי ם דולרי ם חבויים , יצא ה ממקו ם הסת ר כד י להביאם . לאח ר שיצא ה 
ל א חזרר , יותר . 

למחר ת הח ל הרע ב להצי ק לילד י גב ׳ רומל ט והי א נאלצ ה לעזו ב א ת המחבוא . 
בלילד , ניגשד , את ם לדירת ה אש ר בככ ר קושציושקו , ב ה התגורר ו לפנ י הקמ ת 
הגיטו . בעלת־ר,בי ת הסכימ ה שיסתתר ו בעליי ת הגג . כאש ר הרע ב הצי ק לד, ם שו ב 
העי ז הב ן יונ ה לצא ת לרחוב , במטרד , לחפ ש תפוח י אדמה . אב ל מי ד כאש ר יצא , 
ניגש ו אלי ו כמ ה בחורי ם פולניי ם ובצעקו ת "זיד ק הולך " סחב ו אות ו לכיוו ן המשטרה . 

כ ל ז ה התרח ש לעינ י הא ם אש ר השקיפ ה מ ן החלו ן ש ל עליית־ר,ג ג וראת ה א ת קהיל ת ודוביצ ה 


209 


בנ ה נאב ק ע ם מלאך־המות , האור ב ל ו ומתקר ב אלי ו ע ם כ ל פסיע ה נוספת . היציא ה 
מהבי ת כד י להצי ל א ת בנ ה מיד י הבחורי ם הפולניי ם א ו לגש ת למשטר ה ולהתחנ ן 
בע ד שחרו ר בנ ה הי ה מסכ ן א ת חי י בת ה וחיי ה היא . כד י להצי ל לפחו ת א ת חי י 
ילד ה נאלצ ה הא ם האומלל ה לדכ א א ת הכא ב שבלבה . 

כפ י שנתבר ר אחר־כך , עונ ה היל ד יונ ה רומל ט באכזריות , כד י שיגל ה א ת מקו ם 
המחבו א ש ל משפחתו . אמנ ם הו א ל א גיל ה א ת המקום . 

מפא ת מחסו ר במזו ן ופח ד מתמי ד פ ן יגל ו אות ם לבסוף , אי־אפש ר הי ה להישא ר 
בעלי ה זו . אחר י כמ ה ימי ם יצא ו מש ם גב ׳ רומל ט ע ם בת ה והלכ ו בכיוו ן הגבו ל ש ל 
סלובקיה . ע ל פ י חזות ן החיצוני ת הי ו נראו ת כאריו ת ודיבר ו בפולני ת צחה . באות ו 
זמ ן ח ל גירו ש הפולני ם מטשביני ה למחוזו ת שע ל הגבו ל הסלובק י כעונ ש ע ל מעש י 
סבוטז׳ד . בתחבור ה ש ל הרכב ת והיתד . לה ן איפו א אמתל ה להצדי ק א ת נדידת ן לעב ר 
הגבו ל הסלובקי . א ך כ ל ז ה ל א עזר . בדר ך נפגש ו בפולני ם שונא י ישראל , שד.כיר ו 
במוצא ן וסירב ו לת ת לה ן מקו ם ללון , וג ם מזו ן ל א יכל ו להשי ג מסיבד . זו . ג ם כאש ר 
התחננ ו לפניה ם בכ ל לשו ן ש ל תחנונים , הקשיח ו הפולני ם א ת לב ם ואיימ ו עליד. ן 
שימסר ו אות ן לגיסטאפו . בגל ל הפח ד שיתגלו , ומחוס ר מזון , הי ו השתיי ם נאלצו ת 
לחזו ר לעי ר ודוביצ ה א ל בעלת־ד.בי ת הנ״ ל ומצא ו אצל ח מחבו א בפע ם נוספת . 

כא ן בא ו במג ע ע ם מכ ר מקומי , שעז ר לה ן לעזו ב א ת העי ר ולהגי ע שו ב לגבו ל 
סלובקיה . עו ד בהיותד . בגיטו , הגיע ו ללאצ ה רומל ט מכתבי ם מאחיד , הר ב שמוא ל 
אברד. ם זלטנריי ך (כיו ם בברוקלין ) שכת ב אליד . בלשו ן סתר , לפיד . היתד . קיימ ת 
האפשרו ת להתגנ ב לסלובקיד . דר ך הגבו ל במושינה . 

מכ ר ז ה התנד ב לשמ ש לה ן כמדריך , ליוו ה אות ן ברכב ת לקלוורי ה ומש ם דר ך 
קרקו ב לויליצקה . ש ם הצליח ו להתקש ר ע ם מדרי ך חדש , שעז ר לה ן ולעו ד יל ד קטן , 
שהיד . מחופ ש כילדד. , לנסו ע ברכב ת למושינה . מש ם עבר ו א ת הגבו ל דר ך שבילי ם 
הרריים . 

דו ד יעקובוביץ , בנ ו ש ל יהושע , הי ה היל ד הזה . הו א נמס ר לה ן כאש ר בדר ך 
נשאר ו לזמ ן קצ ר בקרקוב . אמו , שד.יתד . באפיסת־כוחו ת והרגיש ה א ת הסו ף המתקרב , 
הלביש ה אות ו בבגד י ילדד . וכ ך עב ר א ת כ ל הדר ך מקרקו ב ע ד סלובקיה . 

כ ך הצליח ה גב ׳ רומל ט להצי ל א ת חיי ה וא ת חי י בת ה וחי י דו ד יעקובוביץ . 
כמוב ן שנדודיה ם טר ם נסתיימ ו בזה . אחר י הנסיו ן המ ר ש ל יהוד י פולין , ה ן ידע ו 
מרא ש מד . צפו י ליד.וד י סלובקיה . בגל ל ז ה מיהר ו ויצא ו לאונגריה . כאש ר ג ם כא ן 
התחיל ה האדמד . בוער ת מתח ת רגל י היהודים , התגנב ו דר ך הגבו ל לרומניה . 

בינתיי ם הגיע ה המלחמ ה לקיצ ה וגב ׳ רומל ט נסע ה ע ם בת ה לאנטוורפן . דו ד 
יעקובובי ץ התגלג ל בכ ל מינ י מקומו ת ע ד שהגי ע לבסו ף לישראל . 

הגור ל התאכז ר מר ה למשפח ת הרוק ח שפיגל , שג ם הי א הסתתר ה במחבו א 
ברחו ב מיצקביץ . ה ם עזב ו א ת המחבו א עו ד לפנ י משפח ת רומל ט ובחסו ת הלילד . 
הלכ ו א ל הגנ ן ברחו ב זאטורסקה , אש ר הבטי ח לה ם עו ד בהיות ם בגיט ו שיוכל ו 
למצו א אצל ו מקל ט בשע ת צרה . 

כעבו ר ימי ם מספ ר גיל ו אנש י הגיסטאפ ו א ת המקום . כנרא ה שמישה ו הלשין . 

מי ד בא ו וחיסל ו א ת כולם . 

ג ם אח ת מבנותי ו ש ל הכנ ר גולדברג ר הסתתר ה בגיטו , אב ל ג ם אות ה מצאד . 210 


קהיל ת ודוביצ ה 


הגיסטאפו . פרידרי ד וישיק , בנ ו ש ל סלו , אח ד הצעירי ם היחידי ם שניצל ו מהמשל ד 
חי ם לגרמניה , הצלי ח לברו ח מהגיט ו ולהסתת ר אצ ל פולנ י כאש ר החל ה האקציה , 
ובגל ל הלשנ ה בא ו הנאצי ם למקו ם המחבוא . הו א ניס ה להימל ט על־יד י יריד ה 
במרז ב מ י הגשמי ם ש ל הבית , אול ם שיס ו ב ו כלבי ם במפתי ע וכ ה נפ ל ביד י הגיסטאפ ו 
ונשל ח לאושביץ . 

הסיכו ם ש ל פר ק זה , המתא ר א ת נסיונותיה ם האחרוני ם ש ל אל ה שהצליח ו באיז ה 
שהו א אופ ן להתחמ ק מיד י התלייני ם ולהסתת ר בבונקרי ם ובמקומו ת מחבו א אחרים , 
הוא : מתו ך כארבעי ם הנפשו ת המסתתרו ת הציל ו א ת חייה ם ר ק 8 ( 5 מבוגרי ם 
ו־ 3 ילדים. ) כ־ 32 נפשו ת יקרו ת ניספו . 

מאמ ר זד . מוכי ח שחזק ה היתד . שאיפ ת יהוד י ודוביצ ה להישא ר בחיי ם ומאבק ם 
הנוע ז נג ד החיד . הנאצי ת יעי ד ע ל כך . המאב ק הז ה בכוחו ת על־אנושיי ם הי ה לל א 
שו ם תקוה . השארי ת הקטנ ה ש ל השמונ ה ניצלר . בנם , כשה ם רא ו א ת המוו ת מרק ד 
לפנ י עיניה ם ע ל כ ל צע ד ושעל . 

6 . גור ל היהודי ם מגיט ו ודוביצ ה באושביץ . 

ביו ם 10.8.43 , אחר י שהרכב ת מודוביצ ה פורק ה בבז׳זינקה , ניתנ ה פקוד ה להשאי ר 
א ת המטע ן במקו ם ולהיכנ ס לחצ י המעג ל המוק ף ע״ י אנש י ה־ס.ם . באמצ ע העיגו ל עמ ד 
רופ א המחנ ה ד״ ר מנגלד. . ביד ו האחת , הנתונ ה בכפפד . לבנה , החזי ק מק ל קטן , ב ו 
מיי ן א ת הקרבנות . א ם הפנ ה א ת המק ל לצ ד ימי ן הי ה ז ה סימ ן לחיים , כלומ ר 
למחנה־עבודה . א ם לצ ד שמאל , היד . ז ה סימ ן לתאי־ד.גאזים , לחיסול . 

אל ה שמויינ ו למוו ת הועמס ו ע ל מכוניות־מש א וד,ועבר ו מי ד לתאי־הגאז . ביניה ם 
נמצא ו ג ם בנו ת צעירו ת שהי ו עו ד מסוגלו ת לעבודה , כמ ו סלר . לנגר , צשקד . ארנד.ל ט 
(יעקובוביץ) , פרידר . ארנהלט , הניר . שרפר , בת ו ש ל ראובן . ה ן נלקח ו למוו ת מכיו ן 
שהמיו ן שלה ן בוצ ע אחר י שהמיכס ה ב ת 195 נשי ם שהי ו צריכו ת להישא ר בחיי ם 
היתר . כב ר מלאה . 

במכוניות־המש א היו , בי ן השאר , יו״ ר ה״יודנראט " ברי ש וולף , היו״ ר הקוד ם 
ראוב ן שרפ ר ע ם משפחת ם וברו ך מאירציק . הנאצי ם ל א חסכ ו ג ם אותם . אפש ר 
לתא ר א ת יאוש ם וא ת אכזבת ם ש ל וול ף ומאירציק , כאש ר נוכח ו לדע ת שזה ו התשלו ם 
ור,גמו ל עבו ר השרו ת הנאמ ן ששרת ו א ת הנאצים . 

מאירצי ק זה , כפ י שמתוא ר לעיל , הר י עו ד שעו ת אחדו ת לפנ י מותו , בע ת ריכו ז 
היהודי ם בככ ר טארגוביצה , מיל א בהכנע ה א ת פקוד ת הנאצי ם בכ ך שהוצי א א ת 
הפרוט ה האחרונ ה מכיס י הקרבנות . הו א שיר ת א ת הגיסטאפ ו בחריצו ת ל א ר ק 
בודוביצה , כ י ג ם באנדריכוב , כמסופ ר לר.ל ן בספרנ ו בפר ק השוא ה ש ל קהילר . זו . 

בימי ם הה ם כב ר נוכח ו הנאצי ם שהפסיד ו א ת המלחמה , וכד י לטשט ש א ת 
עקבו ת הרצ ח שלה ם הי ו מוציאי ם מד.קברי ם ההמוניי ם מאו ת אלפ י גוויו ת ושורפי ם 
אותן . אי ך יכל ו להרשו ת לעצמ ם להשאי ר בחיי ם אנש י "יודנראט" , שבעתי ד יהי ו 
עלולי ם לר.יו ת עדי*ד.תביע ה החזקי ם ביות ר שיספר ו לשופט י הצד ק ע ל מעלליד. ם 
ש ל הנאצים . 

מזעזע ת ביות ר הית ה התמונ ה ש ל היל ד ד_וך ק ביננשטוק , אש ר ביו ם האחרו ן 
בגיט ו ואחר־כ ך ברכב ת הדריכ ו אות ו שיצטר ף לאנשי ם צעירי ם ובאופ ן ז ה יצי ל א ת קהיל ת ודוביצ ה 


211 


חייו . כאש ר עמ ד בחצ י עיגו ל והאי ש הצעי ר שעמ ד ע ל יד ו נלקח , ר ץ וקרא : "למ י 
אנ י שייך ׳ ושו ב נאח ז באה ד האנשי ם הצעירים . כאש ר דב ר ז ה הז ר ונשנ ה כמ ה 
פעמי ם והו א חיפ ש שו ב אופוטרופום , נורת ה לעבר ו ירי ה והיל ד האומל ל נפ ל חל ל 
ע ל האר ץ ולעינ י משפחת ו הוצי א א ת נשמתו . 

הקבוצ ה שכלל ה 195 נשים , וחל ק מהגברי ם הנ״ל , נשלח ה למחנ ה העבוד ה הסמוך . 

ש ם גזז ו א ת שערותיה ן ש ל הנשים , גילה ו ראשיה ן וה ן הולבש ו בבגד י אסירים . 

הי ו ביניה ן גב ׳ בלי ץ ע ם בת ה רוזיה , סלה , הנק ה ואל ה ביננשטוק , לוטק ה ואטק ה 
איינהורן , רבק ה שרפר , סבינ ה פיירשטיין , מרט ה הופרט , אש ת ד״ ר ברוניסלב , 
ע ם בת ה ונדד. , רוזלי ה ואנטונינ ה הס , מל ה ודובר . קאופמן , ינט ה ליטנר , רבק ה 
פרישר , זושיר . גרובנר , רוזי ה ליברפריינד , ארנ ה שנצר , ציל ה שוובל , גושי ה ורני ה 
רייך , גוסט ה טורטון , בוסק ה טיברג , אלויר ה וישיק , גניד . צימרשפי ץ ועוד . 

בתהיל ה נשלה ו לבלו ק הסג ר מם ׳ 20 (ל״קואראנטינה" ) והוחזק ו ש ם זמ ן מסויים . 
בבלו ק ז ה חוחזק ו מקרי ם רבי ם ש ל מחלו ת מדבקו ת ובאופ ן זד , דימ ו הנאצי ם לגמו ר 
ע ם הקרבנות . כתוצא ה מכ ך נדבק ו רוב ן במחלו ת אלד " בעיק ר בטיפום־ר,בהרות , 
א ו חל ו מאפיס ת כוחו ת ומת ו במקו ם א ו בתאי־ר,גאז , אליה ם נשלח ו ברג ע האחרו ן 
לפנ י מותם . 

כ ך ניספ ו בבלו ק הנור א הז ה מרטר , הופר ט ע ם בתה , סבינד , פיירשטיין , רבק ה 
פרישר , זושי ה גרובנר , מלד , ודוב ה קאופמן , ארנ ה שנצר , גוסטר , טורטן , ואלוירר , 
וישיק . 

להידב ק בטיפו ס היד , ק ל מאד . באות ו זמ ן הגיע ו משלוהי ם מיוו ן ע ם אנשים , 
אש ר בגל ל הנסיער . הארוכ ה ותנאי ם סניטריי ם נוראי ם חל ו ונחלש ו ומת ו בד,מוני ם 
ממחל ה ז ו בבלו ק ד,ד,סגר . מלב ד זא ת הרעיל ו הנאצי ם בכוונ ה תחילר , א ת המי ם 
לשתי ה בחידקי ם שונים . בניגו ד לנש י יוון , חי ו גש י ודוביצ ה רגילו ת לאקלי ם 
הפולנ י ור, ן הסתגל ו מכב ר לחיי ם במחנה . הי ו לה ן סיכויי ם לעבו ר ג ם א ת מבה ן 
ר,ד,סגר , אילול א אילו ח המי ם על־יד י הנאצים . 

אל ה שעבר ו ג ם א ת בלו ק ההסג ר הנור א הזד , נשלח ו לבלו ק עבודה . לפ י ידיעו ת 
שקבלנ ו ניצל ו בסופ ו ש ל דב ר ונשאר ו בחיי ם ר ק ארנ ה ולוסיר , גליקסמן , גני ה 
צימרשפיץ , ציל ה שוובל , ברט ה וורצל , קרול ה הורוביץ , והנק ה ביננשטוק . האחרונ ה 
נשלח ה לבלו ק מס ׳ 6 ופע ם אח ת נפגשד , באקרא י לי ד בלו ק מס ׳ 20 ע ם המור ה 
לשעב ר ש ל "בית־יעקב " בודוביצה , ציל ה נייגרשל , אש ר מילא ה תפקי ד ש ל אחו ת 
מוסמכ ת במחנ ה אושביץ . הנק ה ביננשטו ק חיפש ה ש ם בכוחו ת אחרוני ם מי ם לשתיה . 
ציל ה נייגרש ל שהכיר ה א ת תלמידתו* . לשעבר , הזהיר ה אות ה מפנ י הסכנ ה הצפויר , 
משתי ת מי ם ורשמר , א ת מספרר, . 

כעבו ר ימי ם מספ ר הופיע ה בבלו ק מם ׳ 6 אחו ת אחרת , פולניד " ע ם שמיכות . 
באמצעו ת המספ ר מצא ה א ת ביננשטו ק ועטפד , בשמיכו ת האל ה אות ה וא ת השכנ ה 
ששכבד , ע ל ידה , בוסק ה טיברג , והביאת ן לבלו ק אח ר שהי ה מאוכל ס על־יד י אסירו ת 
פולניו ת בלבד , שלד. ן ל א היד , צפו י חיסו ל בהמתה . באופ ן זד , ניצלו . יו ם אח ד אחר י זד , 
נשלה ו כ ל הנשי ם מבלו ק מס ׳ 6 לתאי־גאז . ציל ה נייגרש ל האציל ה גר ה כיו ם 
בירושלים . 212 


קהיל ת ודוביצ ה 


ברם , סופ ה ש ל בוסק ה טיברג , אש ר הגור ל כ ה שיח ק ל ה לכאורה , הי ה אכזרי ■ 

יו ם אח ד הופיע ו אנש י ה־ם.ס . בבלו ק של ה קרא ו מספ ר שמו ת ש ל נשי ם וציו ו עליה ן 
להיכנ ס כעבו ר 3 ימי ם לתאי־הגאז . בי ן השמו ת נכל ל ג ם שמה . בדר ך כל ל נשלח ו 
לתאי־הגא ז הקרבנו ת המיועדי ם מי ד אחר י המיון , כ ך שע ד הרג ע האחרו ן לחיי ו הי ה 
האסי ר נאח ז באשלי ח שיינצ ל ממו ת ויישל ח לעבודה . א ך הפע ם נהג ו אחרת . 

אי ן לתא ר א ת מצב ה הנפש י ש ל טיבר ג במש ך שלוש ת הימי ם שחיכת ה לביצו ע 
המות . הי א התמוגג ה בדמעו ת ואמר ה שהי א מרגיש ה כב ר א ת החנ ק בגרון . הית ה 
צלול ה בידיעת ח שאחר י 3 ימי ם יחנק ו אות ה ומקנא ת באל ה שכב ר הומתו , אש ר ע ד 
הרג ע האחרו ן הי ו שרויי ם בתקו ח שיציל ו א ת חייהם . כ ך ניספת ה אשת ו ש ל יוס ף 
טיברג . 

ציל ה שווב ל ניצל ה בדר ך נס . ניספ ו באושבי ץ אבי ה שמשון , אמ ה חי ה ואחי ה 
אל ק ויצחק . אמנ ם בתחיל ה הצלי ח הראשו ן להימל ט לעי ר לבוב , אב ל לאסונ ו ל א 
נשל ח לגול ת רוסיה . הו א חז ר מלבו ב לטוחוב . בטוחו ב השיג ה אות ו הי ד הרצחני ת 
ש ל הנאצים . 

כ ך נספת ה במחנ ה נור א ז ה רוב ה ש ל משפח ת שווב ל שהית ה אהוב ה ע ל כ ל בנ י 

עירנ ו בגל ל אדיבותה , יושר ה ועזרת ה לנצרכים . 

ע ל הבחורי ם אש ר כדוגמ ת 195 הנשי ם ל א נשלח ו מי ד לתאי־הגא ז כ י א ם לעבודה . 

נמנ ו שמעו ן בליץ , יעק ב ביננשטוק , ינ ק גליקסמן , יצח ק הורנונג , דול ק טיברגר , 

ב ן ש ל היינריך , רומ ן וזיגמונ ד לונבר ג ומוני ק קליין . ה ם ל א החזיק ו מעמ ד בבלו ק 

••• • * 

ההסג ר מס ׳ 20 ומת ו ש ם מאפיסת־כוחו ת א ו מטיפו ס הבהרות , א ו נשלח ו למוו ת 
בתאי־הגאז . 

הבחורי ם הלל ו הי ו צעירים , ועובד ה ז ו השפיע ה ע ל שילוח ם לעבודה . א ך פושעי ם 
נאצי ם אחרי ם השתדל ו לחס ל אות ם תו ך זמ ן קצ ר במחנ ה ההסגר . 

כמתוא ר לעי ל גור ש פרידרי ך וישי ק לאושבי ץ בנפר ד ובגל ל בריחת ו מהגיט ו 
נחש ב כפוש ע פוליטי . הו א ל א הל ך לכבשנ י הגאז , אל א נכל ל ברשימ ת האסירי ם 
הפוליטיי ם הנידוני ם לעבודו ת פרך , מסיב ה ז ו הי ו ל ו סיכויי ם להינצל , אב ל הו א חל ה 
במחל ה קשה , — "פורונקולוזה " בש ל אויטאמינוזה . כשזכ ה לשחרו ר נפט ר מאפיס ת 
כוחות . 

זיגמונ ט לונבר ג הצלי ח להימלט , דר ך צינורו ת הביוב , למפע ל הנסיר ה ברב ר 
ביארושוביצ ה שש ם התחבא . כאש ר פע ם אח ת ל א נזה ר ויצ א החוצה , נתפ ס ונמס ר 
ליד י הגיסטאפו . 

7 . הצל ת ילד י אהר ן קריש ר (וויינלז) . 

אהר ן קרישר , חתנ ו ש ל דו ד גלבוואק ס שהי ה בנ ו ש ל הדיי ן רב י שמעו ן גלבוואקס , 
נמצ א בגיט ו ע ם אשת ו ד 2 ילדיה ם הלינקה , שנולד ה בשנ ת 1939 , ורוזי ה שנולד ה 
בשנ ת 1940 . כאש ר התקר ב "הפתרון " הסופ י לק ח קריש ר א ת שת י הילדות , האח ת 
ביד ו והשני ה ע ל שכמו , התגנ ב מהגיט ו והצלי ח להיכנ ס ע ם הילדו ת לכפ ר בוצקוביצ ה 
הסמו ך לביאלה . ש ם השאי ר אות ן אצ ל עקר ת בי ת אח ת שהית ה מכירת ו משכב ר 
הימים . אשת ו סירב ה להיפר ד מהוריה . קהיל ת ודוביצ ה 


213 


לודוביצ ה ל א חז ר קריש ר יותר , כ י בינתיי ם חוס ל הגיט ו ואשת ו ע ם הורי ה 
הובל ו לאושביץ . הו א סיפ ר לפולני ם נאמני ם בבילי ץ ע ל גורל ה המ ר ש ל משפחת ו 
וע ל החבא ת הילדי ם בבוצקוביצה . אחרי־כ ן נד ד למקומו ת שוני ם וניספה . משערי ם 
שנור ה ע״ י הנאצי ם בע ת נסיו ן לעבו ר א ת הגבול . 

הילדו ת הלינק ה ורוזי ה הוחזק ו בכפ ר והי ו רועו ת אווזים . כאש ר ע ם תו ם המלחמ ה 
הוק ם וע ד יהוד י בבילי ץ הופיע ה עקרת־הבי ת הנ״ ל בפנ י הוע ד ומסר ה א ת מקו ם 
מגוריה ן ש ל הילדו ת ולקח ה חבילו ת מזו ן עבורן . 

כאש ר הגיע ה הידיע ה א ל הוע ד להצל ת ילדי ם יהודיי ם בלודז , שתפקיד ו הי ה 
לחפ ש ילדי ם שניצל ו מהשואה , הו א של ח לבוצקוביצ ה אד ם מתאי ם שהצלי ח לקח ת 
א ת הילדו ת ולהעביר ן ללודז . מש ם הועבר ו למחנה־ילדי ם במרסיל . 

כא ן נאבד ו עקבותיהן , כ י המחנ ה חוס ל במרוצ ת הזמן . א ת הילדו ת קריש ר הי ה 
קש ה במיוח ד למצוא , כיו ן שה ן ל א ידע ו א ת ש ם משפחתן , אחר י שנפרד ו מהוריה ן 
בגי ל 4 — 3 ומכ ל העב ר ל א ידע ו דבר . חיפש ו אחריה ן קרובי ם ששמע ו ע ל הצלת ן 
מפ י הפולני ם הנ״ל . 

לאח ר חיפושי ם ממושכי ם בארכיוני ם וברשימו ת שונות , בי ן הית ר אצ ל הר ב 
שנפל ד בלונדון , שטיפ ל בילדי ם רבי ם מסו ג זה , נתבר ר שבשנ ת 1947 הופיע ה אש ח 
אמריקאי ת עשיר ה בש ם בדק ר במחנ ה מרסיל , שאימצ ה ל ה לבנו ת א ת שת י הילדו ת 
והעביר ה אות ן לארצות־הברית . ש ם חונכ ו במשפח ה ז ו בעי ר סאנסט . חמז ל שיח ק 
לה ן לנכדותי ו ש ל הדיי ן רב י שמעו ן בלגבוואקס , ה ן גדל ו באויר ה מסורתי ת ובמשפח ה 
עשירה . אח ת מה ן נשוא ה כיו ם וש ם משפחת ה שוור ץ והי א גר ה בניו־ג׳רסי . ל ה שנ י 
ילדים . השניה , רות , סיימ ה חו ק למודי ה באוניברסיטה . כאש ר נוד ע לה ן ע ל משפחת ן 
האמיתי ת בישראל , מיהר ו להתקש ר אתה . 

מ ן הראו י להנצי ח במקו ם ז ה ג ם א ת זכ ר הסב א 
שלהן , פיב ל וויינלז . חו א בר ח לגרוד ק יאגלונסקי . 
בע ת אקצי ה נאצי ת ציו ו עלי ו לחפו ר במ ו ידי ו 
א ת קבר ו ואחר־כ ך יר ו בו . וויינל ז הי ה חלב ן 
בעירנ ו במש ך שני ם רבות , שומ ר מצוו ת נאמ ן 
ומסו ר לתפקידו . יו ם יו ם לפנ י עלות־השח ר הי ה 
יוצ א ע ם ילדי ו לאחוזו ת הסמוכות , כד י להשגי ח 
ע ל הכשרו ת בע ת החליבה . בע ל ל ב טו ב ומסו ר 
לעניים , ולמרו ת שבעצמ ו הי ה עני , סיפ ק לה ם 
חל ב בהקפ ה וחיכ ה זמ ן ארו ך לתשלום . הו א נשא ר 
אלמ ן עמו ס ב־ 11 ילדים , ולמרו ת זא ת לק ח לבית ו 
עו ד 3 ילדי ם מיותמי ם ממשפח ת ווייס . בבית ו 
שרר ה אויר ה ציוני ת וילדי ו פעל ו בתנוע ה הציו - 


נית . בסקיר ה אודו ת התנוע ה הציוני ת (רא ה 
לעיל ) מתוא ר כיצ ד שת י בנותיו , חו ה ונעמי , על ו לארץ־ישראל , אחר י גמ ר תקופ ת 
״הכשרה״ , לפנ י המלחמה . כיו ם גרו ת בישרא ל ג ם בנותי ו הנותרו ת : רוז ה זילברמ ן 


ומטילד ה שמלצב ך ובני ו מאיר , חיי ם ואברהם . 


214 


קהיל ת ודוביצ ה 


8 . סיבו ת השוא ה הטוטאלי ת ש ל גיט ו ודוביצה . 

אגשי ם שבכל ל ל א הי ו בגיטאו ת משמיעי ם לפעמי ם הערו ת ע ל היהדו ת הפולנית , 
ושואלים : מדו ע הלכ ו כצא ן לטבח , למ ה ל א התגוננו ? למ ה ל א ברהו ז 

במשפ ט אייכמ ן בירושלי ם נתברר ו הסיבו ת שעש ו א ת ההתקוממו ת נג ד הנאצי ם 
וא ת הבריח ה לצ ד האר י לבלת י אפשרי ת כמעט . ואל ה ה ן : 

1 . אפיס ת כ ה פיז י ופסיכי . 

2 . אפטי ה ואי־רצו ן לחיי ם בגל ל תנא י החיי ם הנוראים . 

3 . פח ד מפנ י האחריו ת הקולקטיבית , שכ ן הבריח ה תסכ ן א ת שא ר בנ י המשפח ה 
א ו יהודי ם אחרים . 

4 . פח ד מפנ י עינויי ם ברבריי ם במקר ה ש ל תפיסה , ב ו בזמ ן שההמת ה ההמוני ת 
מהיר ה יות ר וגורמ ת פחו ת סבל . 

5 . סיכויי ם קלושי ם למצו א מחבו א בצ ד הארי , נוכ ח התנהגות ה השלילית , א ו 
לפחו ת הפסיבית , ש ל האוכלוסי ה הפולני ת ברוב ה הגדול . 

דברי־הימי ם ש ל גיט ו ודוביצ ה מוכיחי ם עו ד יות ר באיז ו מד ה ל א נכונו ת ההערו ת 
הללו , המושמעו ת על־יד י אנשי ם של א עבר ו א ת גיהנו ם הגיטו . כא ן הי ו סיבו ת 
מקומיו ת נוספות , כ ך שהסיכויי ם להצל ה ירד ו ע ד לאפם . 

ראשי ת כל , ודוביצ ה הית ה עי ר קטנ ה ובדר ך כל ל הי ו היהודי ם והפולני ם שב ה 
מכירי ם היט ב אח ד א ת השני . הפולני ם הכיר ו ג ם א ת היהודי ם מהעיירו ת הסמוכו ת 
שהוגל ו לודוביצה , שכ ן לפנ י המלחמ ה הי ו ה ם באי ם ומבקרי ם בודוביצה , א ם כד י 
להשתת ף בירידי ם מסחריי ם וא ם כד י לסדו ר עניניה ם במשרדי ם המחוזיים . 

ולכן , בהשווא ה לגיטאו ת אחרי ם שהוקמ ו בישובי ם גדולים , מוב ן שהיציא ה 
מגיט ו ודוביצ ה הית ה כרוכ ה בסכנ ה יוצא ת מ ן הכלל . כב ר הפולנ י הראשו ן א ו לכ ל 
היות ר השנ י שהי ה פוג ש ביהוד י הנמל ט ל א הי ו ל ו שו ם ספיקו ת בעני ן מוצאו . 
אי ן פלא , איפוא , ע ל כ י מבי ן המשפחו ת הבודדו ת שהתגנב ו מהגיט ו נפל ו קרבנו ת 
מי ד אחר י הבריחה , כמ ו משפחו ת רומלט , שפיגל , ברונר , פרידק , וישיק . 

פ י כמ ה וכמ ה הכבי ד ע ל דרכ י ההצל ה המבנ ה הפטאל י ש ל הגיטו , ונוצר ו קשיי ם 
נוראי ם בגללו . במקומו ת אחרי ם ^ הי ו מצילי ם א ת החיי ם ל א פע ם באופ ן זה , שכאש ר 
הזקי ף לי ד שע ר הגיט ו צע ד ופס ע תו ך כד י הילוכ ו קדימ ה ובסיבוב ו הי ה נמצ א בקצה ו 
השנ י ש ל השער , קפ ץ הבור ח דר ך התי ל המקי ף א ת הגיטו , א ו שטיפ ס באמצעו ת 
סולם , ועב ר לצ ד האר י ומי ד הי ה נבל ע בי ן המו ן האנשי ם שהלכ ו לעבוד ה וכ ה הצלי ח 
לגש ת לתחנ ת רכב ת ולהמשי ך בבריחתו . 

ל א כ ן בודוביצה , שכפ י שנית ן להיווכ ח תו ך כד י עיו ן במפ ה הניתנ ת בספ ר הי ה 
השע ר שליד ו ניצ ב הזקי ף הנאצ י א ו אנש י המיליצי ה היהודי ת כל־כ ך צר , ע ד שכ ל 
נסיו ן ש ל בריח ה הי ה נדו ן לכשלו ן והי ה בלת י אפשר י כ ל עיקר . הרחובו ת בודוביצ ה 
הי ו שקטי ם ומעטי ם מא ד הי ו העוברים־והשבי ם בצ ד הארי , כד י שאפש ר יהי ה 
להתער ב ביניה ם מבל י שיכיר ו ב ך ומבל י לעור ר תשומת־ל ב כלשהי . 


1 . לדוגמ ה : גיט ו צ׳נסטוחובה , כמתוא ר בספ ר "התועי ם בדרכ י המות" , הוצא ת "יד־ושם " 
ירושלים . קהיל ת ודוביצ ה 


215 


בגיטאו ת אחרי ם איר ע ל א פעם , שמכוני ת מצוייר ת במסמכי ם מזויפים ׳ א ו שאנשי ה 
הי ו מחופשי ם בבגדיה ם ש ל קצינ י ה־ס.ס. , נכנס ה א ל תו ך הגיט ו פנימה , הועמס ה 
באנשי ם והוציאת ם לצ ד הארי . 

ג ם מבצ ע כגו ן ז ה נחש ב כבלתי־אפשר י בעי ר קטנ ה כודוביצה , ב ה הי ו כול ם 
מכירי ם אח ד א ת השני . 

בניגו ד לגיטאו ת אחרים , ל א נמצא ו בצ ד האר י ש ל ודוביצ ה ידידי ם שיעסק ו 
באספק ת ניירו ת מזויפים . ואגב , איז ו תועל ת יכל ו להבי א ניירו ת כאל ה כאש ר כול ם 
הי ו מכירי ם אח ד א ת השנ י והי ו ג ם משתפי־פעול ה בי ן הפולנים . 

בעי ר קטנ ה כודוביצ ה ל א היתר • קיימ ת תנוע ת התקוממות , ל א הי ו פרטיזני ם 
ול א נוצר ו ארגוני־מחתר ת כמ ו באזורי ם אחרי ם (למשל : וילנה) , שהי ו מעוררי ם 
א ת האנשי ם לבריח ה ומושיטי ם עזר ה לנמלטים . ל א הי ה ה״הינטרלאנד " שהי ה יכו ל 
להתקש ר בחשא י ע ם הגיט ו ולהבטי ח מקל ט ונש ק הדרו ש בע ת הבריחה . 

מכשו ל ל א קט ן הי ה המקו ם ב ו נמצ א הגיטו , סמו ך לגבו ל "הריי ך השלישי " שעב ר 
ע״ י הנה ר "סקאבה" . כד י לצא ת מהעי ר הי ה צור ך לעבו ר ביקור ת דרכוני ם ע״ י הגש ר 
ש ל "סקאבה" . ל א הי ה גבו ל ירו ק (גבו ל ש ל יע ר וכדומה) . 

נוס ף לכך , העיירו ת הסמוכו ת קלווריה , מישלניצ ה וסוכ א הי ו בע ת החיסו ל הסופ י 
ש ל גיט ו ודוביצ ה ריקו ת לחלוטי ן מיהודי ם ובגל ל ז ה אי־אפש ר הי ה בשל ב הסופ י 
לקשו ר ע ם החו ץ אפיל ו קשרי ם אינפורמטיביים , כד י להיווד ע מ ה מתרח ש בסביבה . 

הית ה נקודת־בריח ה במושינה , ע״ י גבו ל סלובקיה , שחוטי ה החל ו בויליצקה . 

בחדשי ם האחרוני ם לפנ י החיסו ל הסופי , כאש ר הר ב שמואל־אברה ם זלטנריי ך 
כת ב איגרו ת לאחות ו לצק ה רומלט , בה ן קר א בלשו ן סת ר לצא ת בחשא י מהגיט ו 
ולהגי ע לויליצקה . גב ׳ רומל ט הראת ה א ת המכתבי ם לשכנותי ה ד״ ר ברוניסל ב הופר ט 
ולרוז ה קלוג ר (אשת ו ש ל יו״ ר הקהיל ה האחרון ) א ך ה ם ענ ו ואמר ו ל ה מיואשים , 
כ י בתנאי ם המקומיי ם ש ל גיט ו ודוביצ ה אי־אפש ר לחשו ב ע ל זה . כ י ע ל כ ל צע ד 
ושע ל אור ב המות . 

כזכו ר לבנ י עירנו , הר י המשפחו ת הנ״ ל הצטיינ ו במר ץ ויזמ ה מיוחדת , וע ד שנ ת 
1939 תמי ד שיח ק לה ן המזל , ואול ם בגיט ו ודוביצ ה נסת ם הגול ל ע ל כ ל שכ ל ויזמה . 
לכול ם הי ה ידוע , כ י בתחנ ת הרכב ת בקלווריה , בע ת העבר ה מרכב ת ודוביצ ה לרכב ת 
שני ה המסיע ה בכיוו ן קראקוב , מסתוב ב פקי ד רכב ת אח ד שעוק ב אחר י כ ל נוסע , 
וא ם הו א יהוד י הריה ו מוס ר אות ו לנאצים . 

לאו ר המתוא ר לעיל , ברור ה מעת ה בכ ל היקפ ה הטראגדי ה הנורא ה שהית ה 
מנת־חלק ם ש ל יהוד י ודוביצ ה והסיבו ת שמ־ 1400 אנשי ם שהי ו בגיט ו ניצל ו לסו ף 
בקוש י ר ק 11 , וה ם 4 אנשי ם ממשפח ת ברונר , 2 ממשפח ת רומלט , 2 ילדי ם ממשפח ת 
קירשנר , זיג א ארנהל ט ו* 2 אנשי ם מזאטור . 

אפש ר שניצל ו עו ד כמ ה בודדים . נית ן איפו א לקבו ע בוודאו ת כ י מצפורניה ם ש ל 
התלייני ם ל א שר ד אפיל ו אח ד למא ה מיהוד י גיט ו ודוביצה . כ־ 1390 אנשי ם בער ך 
נלכד ו בתופ ת הנאצי ת וחרב־הכליו ן הונפ ה ע ל צואר ם ושמ ה ק ץ לחייהם . א ם אחר י 
המלחמ ה נתבר ר שחו ץ מ־ 11 אנשי ם האל ה מספ ר נוס ף מיהוד י ודוביצ ה שהי ו בכבל י 
הנאצי ם נשאר ו בחיים , הי ה ז ה ר ק משו ם שבשני ם 43 — 1940 נשלח ו מעירנ ו 4 216 


קהיל ת ודוביצ ה 


משלוהי ם למהנות־עבוד ה בגרמניה , שש ם ל א עבד ה מכונ ת המו ת בקצ ב כ ה מהי ר 
ובשקדנו ת מרוב ה כל־כ ך כמ ו בפולין . 

אי־אפש ר לעשו ת השבו ן מדוי ק כמ ה אנשי ם נמלט ו מהמשלוהי ם הללו . אפש ר 
לסכמ ו לפ י אומדנ ה משוער ת כך : 

נשלח ו לעבוד ה : 

במשלו ח הראשון , בח ג הסוכו ת 1940 , לגלייבי ץ ומש ם לאוטמו ט כ* 100 אנשי ם 
במשלו ח השני , באפרי ל 1941 , לגוגולי ן כ־ 50 " 

במשלו ח השלישי , ב־ 2.7.1942 , לסקרא ו וגרוס־רוז ן כ־ 50 " 

מהמשלו ח הרביעי , ב־ 10.5.1943 , ש ל 100 בנו ת לחב ל הסודטי ם 
י ש לזקו ף לעי ר ודוביצה , שהכיל ה מחצי ת מ ן האוכלוסי ה בגיטו , כ~ 50 " 

ס״ ה 250 אנשי ם 

י ש להני ח שמה ם נשאר ו בחיי ם כ־ 150 אנשים . חלק ם הגיע ו ארצ ה וחל ק נתפז ר 
בכ ל רחב י העולם . 

כדא י ג ם להבי א בחשבו ן א ת 7 הנשי ם שנשאר ו בחיי ם מהמשלו ח האחרו ן לאושבי ץ 
ד 2 בחורו ת שנמלט ו מקבוצ ה חשוד ה בקומוניזם , לפ י שמתוא ר לעיל . אול י ניצל ו 
באושבי ץ עו ד כמ ה אנשים . בסיכומ ו ש ל דב ר נית ן לקבו ע כ י בסד־הכ ל ניצל ו מהגיט ו 
כ־ 170 נפשו ת מתושב י ודוביצה . תמונ ה ז ו עצוב ה ומזעזע ת מאד , א ם נבי א בחשבו ן 
שלפנ י המלחמ ה הי ו כ־ 2000 תושבי ם יהודיי ם בעירנו . 

אנש י ודוביצ ה רבי ם שהצליח ו להמל ט מזרח ה ניספ ו ג ם ה ם בשואה , אחר י פר ח 
המלחמ ה נג ד ברי ת המועצות , בחוד ש יונ י 1941 וכיבו ש פולני ה המזרחי ת ע״ י 
הנאצים . 


הל ה שטראו ס — מנדלבאום . 

היו ם הגורל י ־ 10 במא י 1943 
(האקצי ה הרביעית ) 

אנ י זוכר ת היט ב א ת היו ם הזה , למרו ת שכב ר חלפ ו 20 שנ ה מאז . הי ה ז ה היו ם 
האחרו ן שבילית י ביח ד ע ם אמ י ואחותי . 

הובלת י למחנ ה עבוד ה ביח ד ע ם 100 בנוח . ז ה הי ה הטרנספור ט היחי ד ש ל בנו ת 
ודוביצה . כ ל הזמ ן התפאר ו אנש י ה״יודנראט " שמודוביצ ה ל א יצ א א ף משלו ח ש ל 
בנות , כ י הגיסטאפ ו מוקיר ה א ת העי ר ובגל ל ז ה אינ ה לוקח ת בנות . בבוא ם עת ה 
לקחתנ ו ונתבר ר שההבטח ה שלה ם הית ה שקר , נדמ ה הי ה לנ ו כ י הקי ץ הק ץ 
ע ל כולנו . 

נתמז ל המז ל כ י דוק א אל ה הבנו ת שנשלח ו נג ד רצונ ן ניצל ו ונשאר ו בחיים , 
בעו ד שהנותרו ת בודוביצ ה ניספ ו יח ד ע ם כ ל יהדו ת פולין . אב ל מ י הי ה יכו ל א ז 
לדע ת היכ ן אור ב המות ן קהיל ת ודוביצ ה 


217 


בבוקר ו ש ל אות ו יו ם יצאת י להיוד ע מ ה נשמ ע בגיט ו ונוד ע ל י כ י הש ם של י ל א 
מופי ע ברשימה . ג ם אנש י ה״יודנראט " עצמ ם חשב ו כבר , כ י ביח ס למשפחת י כב ר 
הגדיש ו א ת הסא ה : גירש ו א ת אב י ואחות י ב ת ה־ 15 ואח י הי ה במחנה . כ ך הסתובבת י 
בל י פח ד ועזרת י לבת־דודי , שהית ה ברשימה , לארו ז א ת חפציה . 

חבר י ה״יודנראט " הסתיר ו א ת ילדיה ם וא ת אל ה שלהוריה ם הי ה פרוטקצי ה 
אצלם . אול ם כד י לרמו ת א ת דעת־הקה ל הכניס ו ג ם אות ם לרשימה , כהוכח ה 
שב״יודנראט " כביכו ל אי ן פרוטקציה . הי ו ג ם אמהו ת שהסתיר ו א ת ילדיה ן בארובות . 
כתוצא ה מכ ך הוסגר ו ליד י הנאצי ם בנו ת חסרו ת מגן . 

המיליציונרי ם היהודיי ם ובראש ם הקונפידנ ט יצח ק בורגר , שד,ופעת ו היתד . תמי ד 
מטילד . עלינ ו פחד , בא ו כשליח י הגיסטאפ ו לקח ת א ת הקרבנות . למרו ת של א היית י 
ברשימר. , כאמור , נכנ ס לביתנ ו הקונפידנ ט יצח ק בורגר , בשע ה אח ת בליל ה בערך , 
בלויי ת מיליציונ ר יהוד י אובשטנד ר מעי ר קנטי , ודר ש שאצטר ף אליו . לכתחיל ה 
אמר ו שעל י לצא ת למחנה־עבודה , כתחלי ף במקו ם הילדי ם ש ל ראש י "ד׳יודנראט " 
שנמצאי ם במחבוא . כאש ר אמ י בכת ה וסירב ה למסו ר אות י הצר.י ר אובשטנד ר 
לעומתר . ור.כריז : "אנ י מבטי ח ל ך גב ׳ שטראו ס שבת ך תחזו ר הבית ה וה ם יוכרח ו 
לצא ת מר.מחבוא! " 

בטוח ה היית י כ י הנ ה כב ר הגי ע קצי . אי ן לתא ר א ת צער י וצע ר אמ י בשע ה זו . 

בדר ך התקרבנ ו למאירציק , המבק ר ש ל ה״יודנראט " ואי ש אימונ ו ש ל מרין . 

אמ י התחננד . לפני ו שיעזו ב אותי . וד.ו א ענה : "גב ׳ שטראוס , יבו א זמ ן שג ם אנ י 
אבק ש שישלח ו אות י למחנ ה עבודה . אול י יות ר טו ב שבת ך נוסעת... " 

אנ י ענית י לו , כ י רצונ י למו ת ביח ד ע ם אמ י ואחותי . 

התקרבת י למכוני ת מלאר . בנות . המכוני ת כב ר זזר . ממקומר. . חברת י שישב ה 
במכוני ת אמרר . ל י שאנ י יכול ה ללכת , כ י אנ י ל א נחוצה . אב ל ברג ע האחרו ן הושי ט 
ל י אי ש ד.־ס.ס . א ת יד ו וציוור . על י להכנ ס למכוני ת שהתחיל ה כב ר לזוז . 

אמ י מסר ה ל י גלוי ה ע ם עפרו ן כד י לכתו ב לד . מהדרך . כ ך בעצ ם התרח ש הנ ס 
שהודו ת ל ו נשארת י בחיים . 


פאו ל ה ברונ ר — איינהרו ן 

אויר ת הגיט ו בחדשי ם האחרוני ם לפנ י חיסול ו 

בעלי , אנ י וילדינו , הסתתרנ ו במכונית־מש א תח ת דלי י פח ם ונסענ ו לגיט ו ודוביצ ה 
ימי ם מספ ר לאח ר הקמתו . שכ ן במקו ם המגורי ם הנוכחי , ביווז׳נו , א י אפש ר הי ה 
להישאר . כא ן חוסלד . היהדו ת כולד. . 

חשבנ ו שבודוביצה , בהיותנ ו שרויי ם על־י ד אמ י ומשפחתי , יהי ו סיכויי ם להצלה . 
ודוביצ ה ד.אד.ובר . עלי , ז ו העי ר ב ה גדלת י מילדות י ושני ם רבו ת בילית י בה . 
הבי ת שלנו , שנמצ א בתחו ם הגיטו , היד . עדיי ן קיים . האוכלוסיר . ד.יד.ודי ת שנשאר ה 
רוכז ה בכמר . רחובו ת עלובים , בבתי ם קטני ם וצריפוני ם מיושנים . 

באפל ת הער ב ל א רא ו אותנ ו ונכנסנ ו בשע ר הגיהנו ם החדש , ב ו הסתובב ו צלל י 218 


קהיל ת ודוביצ ה 


אדם , שנידמ ו לתולעי ם שהמג ף הגרמנ י האכזר י טר ם הספי ק לרמוס . רזים , מדוכאי ם 
ומושפלי ם הסתובב ו הצללי ם הללו , שהי ו לפני ם אנשי ם אצילי ם ומכובדים , כשה ם 
מחפשי ם פינ ה באח ד החורי ם הצפופי ם כד י להני ח עלי ה א ת הראש . אב ל ל א ק ל הי ה 
להשי ג מקו ם למנוחה , כ י כמע ט לכ ל מני ן אנשי ם הוקצ ה ר ק חד ר אחד . 

למרו ת הצפיפו ת הנורא ה הזא ת שר ר שלו ם ביניה ם וכבו ד הדדי . הב ו גוד ל 
לערכי ם האנושיי ם ששרד ו לפליט ה בקר ב היהודים , ב ו בזמ ן שערכי ם אל ה נעלמ ו 
כלי ל מל ב האויב , שעס ק בהשפלת ם ע ד דכא . 

ובעצם , למ ה לא ? הר י בכ ל זא ת קיננ ה התקו ה שאול י יהי ה עו ד טוב.. . 

מכניסי ם סד ר בגיטו . רועדי ם מפח ד בפנ י המשט ר שאורג ן מיהודי ם מתנדבי ם 
המשרתי ם א ת הגיסטאפו . אנשי ם עומדי ם בתו ר לקב ל מרק־מימ י עלו ב ומלוכל ך 
ומנ ה עלוב ה ש ל מצרכים . 

אי ן שומעי ם צחוק , אי ן רואי ם צ ל ש ל חיו ך ע ל הפנים , ואי ן שומעי ם מל ה 
באוקטאב ה גבוהה . מכ ל הפרצופי ם ניבט ת ר ק אימ ה ופח ד והטראגדי ה מציצ ה מבי ן 
ריס י העינים . 

איפה , הע ם הנצחי , חכמת ך ובינת ך שליו ו אות ך בכ ל שנו ת הגלו ת הארוכה ? 
והל א פעמי ם אין־ספו ר הזהיר ו אותך . 

בהשגח ת המיליצי ה יוצאו ת שורו ת ש ל זקני ם וילדי ם עגומי ם (צעירי ם כמע ט 
ול א נשאר ו לאח ר המשלוחי ם הקודמים) , צועדי ם ה ם לבי ת החרושת , כד י לתפו ר 
ש ם מדי ם עבו ר קלגס י צב א "הגז ע העליון" . 

וע ל מ ה מדברי ם בלח ש ? 

— אה א כמ ה רזי ת ! אי ן ב ך א ף טיפ ת שומן . למרו ת זא ת עו ד ישתמש ו ב ך הנאצי ם 
לסבו ן "ריף" . 

— מוט ב ל ך לשתוק . את ה א ף לז ה אינ ך מסוגל . בגופ ך ר ק מים . 

טו ב של א רחו ק ללכת.. . 

— לאן ? 

— לאושביץ . בי ן כ ה ובי ן כ ה אי ן ל י כו ח ללכ ת ברגל.. . 

— א ל תדאג . יעביר ו אותך . 

לשמ ע מלי ם אל ה אמרת י : נבר ח ול א נמסו ר א ת עצמנ ו ביד י המרצחים . כב ר כמ ה 
פעמי ם הצלת י א ת עצמי . אול י ג ם הפע ם אצליח . אבר ח ליערו ת א ו להונגריה . 

אול ם השאל ה מ ה יהי ה ע ם ההורי ם הי א שהתחיל ה לנק ר במוח י ול א נתנ ה ל י 
מנוח . מאידך , כא ן בודוביצ ה קיי ם "שופ " ועובדי ם במקום . העבוד ה אינטנסיבי ת 
ואיכות ה גבוה ה ביות ר — אחר ת דמנ ו בראשנו . אמנ ם ג ם כא ן אור ב המות . אב ל 
אולי , ע ם הזמן , ישתנ ה המצ ב וכא ן אנ ו מרויחי ם זמן . 

המאמצי ם העל־אנושיי ם ב״שופ " נותני ם תוצאו ת נפלאות . המצ ב הו א פרדוקסלי . 

אנ ו יוצרי ם בשבי ל הרוצחים . עובדי ם 12 שעו ת ביום . הזמ ן נרא ה לנ ו ממוש ך ע ד 
לאין־סוף . היו ם ארוך . ארו ך נור א הו א השבוע , החוד ש פ י עשר ה והשנ ה — פי־מאה . 

בינתיי ם החל ו מהלכו ת שמועו ת ע ל חיסו ל הגיטו , ככ ל הגיטאו ת בשלזי ה 
העליונה . אנ ו כב ר האחרוני ם להשמדה . והי ו עו ד אנשי ם שהוסיפ ו לחיו ת באשלי ה : 
אול י אנ י אשאר , אול י אנ י נחוץ . קהייו ת ודוביצ ה 


219 


אנ ו עובדי ם כ ל היו ם בשקידה , עובדי ם בל י נשימ ה כמעט . 

ל א היית י תמימת־דעי ם ע ם האדוקי ם באשלי ה זו . מעינ י ל א נעלמ ו הרב ה דברים . 
בימי ם הנוראי ם הה ם שלט ה ב י האינטואיציה , והי א להש ה ל י שהק ץ מתקרב . 
האינסטינק ט האמה י דח ף אות י לפעול ה ואנ י יוצא ת לצ ד הארי , ב ו כמע ט כ ל אח ד 
מכי ר אות י ורבי ם יכולי ם למסו ר אות י למשטרה . 

אנ י הולכ ת א ל הכומ ר ומבקש ת ממנ ו שיק ה ממנ י יל ד אחד , א ת הבת . "ל א אוכל " 
ענ ה ל י הכומר , "אנ י אחרא י עבו ר כ ל המאמינים" . ניגשת י שני ת אליו . לבסו ף הבטי ח 
לי , אב ל י ש ל ו הסתייגויו ת שונות . "תציל י ג ם א ת עצמך ׳ הו א אומר , "כ י הילד ה בל י 
אמ ה תהי ה תמי ד אומללה" . אב ל אי ך להמל ט אי ן ל ו מושג . 

ל א התיאשתי . הוצאת י א ת בת י מהגיט ו כד י למסו ר אות ה להסתר ה בכנסיה , 
אב ל ל א יצ א מז ה כלום . לבסו ף סידרת י אות ה במקו ם אחר . חזרת י לגיטו , שבינתיי ם 
התחיל ו לחפו ר ב ו בונק ר אח ד א ו שני ם עבו ר הגיט ו כולו . ל א הסכמת י בלב י לפעול ה 
זו , כ י ידו ע הי ה שה ם מפוצצי ם בונקרים . 

בשע ה 12 בליל ה חזרת י מ ן העבודה . בשע ה 2 בליל ה רוא ה אנ י דר ך החלו ן כמ ו 
גד ר עשוי ה מפגיונו ת המרצחים . ה ם באו ! הקיפ ו א ת הגיטו , נכנס ו מצופפי ם פנימ ה 
וצרחו ! $! 1131 (החוצה!) . אנ ו מתלבשי ם לדר ך האחרונה . אי ן הגיו ן לקח ת משהו . 

"לכ ו לבונקר " לחשת י א ל חבר י לגורלי . כול ם מיואשים , ה ם ל א רוצים , ה ם ל א 
רוצי ם לברו ח והולכי ם כשיו ת תמימו ת אח ד אחר י השני . 

אנ י ומשפחת י עלינ ו לעלי ת הג ג ומש ם שמענ ו אי ך כמע ט כול ם מכיני ם א ת עצמ ם 
לדר ך ובצעדי ם כושלי ם יוצאי ם החוצה . המבצ ע ל א נמש ך יות ר משעתיי ם ואח ר כ ך 
שמעת י קו ל גרמנ י שצרח : "חסרי ם מספ ר אנשים , אב ל זא ת ל א בעיה , ה ם בעצמ ם 
יצא ו!״ . 

השתר ר שק ט מוחלט . נשמע ו צעד י המשמ ר שהועמ ד בגיטו . 

במחבו א נאספ ו למעל ה מ־ 20 איש , ביניה ם כמ ה ילדים . הפ ה השתת ק מפח ד 
ומהתרגשות . הילדי ם יודעי ם שאסו ר לבכות , כד י שהגרמני ם ל א ישמעו . 

אחר י זמ ן קצ ר אנ ו מתחילי ם להרגי ש חוס ר אויר . למחר ת יצ א מישה ו לחפ ש מים . 
אב ל אי ן מים , סגר ו א ת ברז י המים ! הגרמני ם הבחינ ו בנ ו וכמ ה מה ם מצוידי ם 
בכלבי ם התקרב ו אלינו . אנ ו שומעי ם א ת נשימותיה ם ונשימתנ ו נעצרת . לבסו ף 
ל א התקרבו , אול י בגל ל הפח ד שמ א נמצ א ש ם מספ ר גדו ל ש ל אנשים . א ם הי ו 
מוצאי ם אותנו , היינ ו בעצ ם הולכי ם אחריה ם בל י התנגדות . אול י אח ד א ו לכ ל היות ר 
שניי ם מביננ ו הי ו מנסי ם לברוח . 

המצ ב הבלת י נסבל , לל א צ ל ש ל תקוה , והיאו ש דחפ ו מד י יו ם ביומ ו אי ש נוס ף 
לצא ת מהמחבוא . אנ י הרגשת י כ י בקרו ב יבו א ג ם יומ י לצאת . כאש ר יצאת י ע ם 
בנ י ל א ידעת י לא ן ללכ ת ומ ה להתחיל . ככ ה התחיל ה פרש ת הנדידו ת שלי , שיסו י 
ורדיפה , בכ ל הדר ך שעשית י מודוביצ ה לקרקו ב ומש ם להונגריה . בבודפס ט נכלאת י 
בבית־הסוהר . בילית י באושבי ץ ובפריידנטא ל ומחנו ת ריכו ז אחרים . 

הי ה ז ה גיהנו ם ממ ש והחוויו ת האל ה נחרת ו בלב י עמו ק עמוק , של א אשכח ן 
א ף פעם . 

זכו ר אזכו ר א ת אש ר עש ה לנ ו עמל ק ! 220 


קהיל ת ודוביצ ה 


ברטר . וורצ ל — הולצמ ן 

מאב ק על־אנוש י שנכשל , להצל ת משפח ה אח ת 

הננ י יליד ת טרנו ב והח ל משנ ת 1936 גרת י בודוביצה . היית י עובד ת בחנות ה 
ש ל גב ׳ המרשל ג בתפיר ת מחוכים . 

עברת י בעי ר ז ו א ת כ ל צרו ת הגיטו , וביניה ן גירו ש בעל י שלמ ה וגיס י יוס ף וורצ ל 
למחנו ת עבוד ה בגרמניה . ג ם אחות י נשלח ה מטרנו ב למחנ ה כפיה . נשארת י בודוביצ ה 
ע ם חותנ י שמח ה וורצ ל וע ם דוד ו ש ל בעל י ליפ א גרושו ב ואשת ו סידה . 

היית י עוזר ת למגורשי ם במד ת יכולת י ושלחת י לה ם חבילו ת מזון . ג ם חותנ י 
האלמ ן ומיד ה גרושוב , כאש ר נתאלמנ ה מבעלה , נזקק ו לעזרתי . 

בגיט ו התקיי ם שרו ת דואר , באמצעו ת משר ד הקהילה . נתקבל ו חבילו ת למשלו ח 
א ל האסירי ם בגרמניה . אספת י לבני ם ובגדי ם בי ן אנש י הגיט ו למכיר ה בצ ד הארי . 
הצטרפת י מד י פע ם למשמרות־ליל ה שהלכ ו לעבוד ה ל״שופ " וכ ך התגנבת י לצ ד 
הארי . כא ן היית י מוכר ת א ת החפצי ם הלל ו בי ן פולני ם ובשכ ר שהשגת י היית י קונ ה 
לח ם ועוש ה ממנ ו צנימים , אות ם ארזת י ושלחת י למשפחתי . 

אחות י שהית ה במחנ ה גרינבר ג כתב ה ל י ל א פע ם שהנאצי ם מראי ם ל ה ר ק א ת 
אריז ת החביל ה וא ת תעודו ת המשלוח , והי א מבקש ת לכ ן שאשל ח ל ה סל ק לב ן 
במקו ם לחם , בתקו ה שא ת ז ה ימסר ו ל ה הנאצים . הנק ל לתא ר לעצמנ ו איז ה רע ב 
שר ר בי ן היהודי ם האסירי ם במחנות , ע ד שבקש ו לשלו ח לה ם סלק . 

סיכנת י א ת חי י בע ת ההתגנבויו ת הללו . שיח ק ל י המז ל בז ה שהית ה ל י ידיד ה 
טוב ה שהכרת י עו ד מלפנ י המלחמה , שנקרא ה בש ם הני ה פורמבסק ה וחתגורר ה 
ברחו ב מלינסקה . היית י גר ה באות ו בי ת ע ד להקמ ת הגיטו . הי א שנתנ ה ל י מחבו א 
בדירת ה ועזר ה ל י במכיר ת ה״סחורה" . 

ידידת י ז ו ניסח ה בל י הר ף לשכנ ע אות י שאשא ר אצלה , להצטיי ד בניירו ת 
האריי ם הישני ם של ה מלפנ י נשואי ה ולנסו ע לכפ ר א ל אחיה , ש ם אוכ ל לעבו ר 
בשלו ם א ת המלחמה . ל א יכלת י לקב ל א ת עצת ה זו . כ י ל א נתנ ה ל י מנוח ה המחשב ה 
שהנסיע ה לכפ ר תגרו ם להפסק ת משלוח י החבילו ת לשלוש ת המגורשי ם מבנ י משפחת י 
ול א אוכ ל ג ם לטפ ל בית ר בנ י המשפח ה שנשאר ו בגיטו . חשבת י שהבור א של ח אות י 
לודוביצ ה ראשי ת כ ל למע ן הצל ת הקרובים . 

נשארת י בגיט ו ע ד הסוף , בל י לנצ ל א ת אפשרויו ת ההצל ה המוצעות . 

פע ם אחת , עו ד לפנ י שהוק ם הגיטו , כת ב ל י גיס י יוס ף וורצ ל שבגל ל הענויי ם 
וחי י המחנ ה הנוראי ם הו א נמצ א ע ל ס ף המות , ועל י לעזו ר ל ו אצ ל רופ א המחנה . 
מי ד שלפת י ממעיל י א ת הסר ט היהוד י בצור ת מגן־דו ד ונסעת י לשלזי ה א ל אות ו 
רופ א והתחננת י בפני ו שיעזו ר לגיס י האומלל , ואכ ן כעבו ר זמ ן קצ ר קבלת י מכת ב 
מיוס ף שתנא י חיי ו השתפר ו והו א חוז ר לכוחותיו . 

ביו ם הגורל י 2.7.1942 נלק ח חותנ י למשלו ח לבלז׳ץ . הלכנ ו אנ י ע ם ליפ א וסיד ה 
גרושו ב א ל גרמנ י אח ד שמיל א תפקי ד חשו ב ב״שופ " והי ה מכירנו , והתחננ ו שיצי ל קהיל ת ודוביצ ה 


221 


א ת הותני . הו א נענ ה לבקשתנו , ניג ש באמצ ע הליל ה למקו ם ריכו ז הקרבנות , קר א 
א ת ש ם הותנ י והבי א אות ו בהזר ה ל״שום " 

היית י ע ל י ד ליפ א גרושו ב כאש ר נפ ה א ת נפשו . הו א הי ה מההלוצי ם הראשוני ם 
שעל ו לארץ־ישרא ל ובגל ל מהל ת סכר ת נאל ץ להזו ר לודוביצה . מצ ב בריאות ו הור ע 
בע ת המלחמה . הו א עב ד כשומ ר ב״שופ" , ש ם הי ה ג ר וש ם ג ם נפטר . 

בנ י משפחת ו ל א הורש ו להשתת ף בהלוייתו , כיו ן שבית־הקברו ת הי ה מח ח 
לתחו ם הגיטו , ור ק מספ ר מסוי ם מאנש י חבר ה קדיש א ליו ו א ת הארו ן לבית־העלמין . 

אחר י מות ו גרת י יח ד ע ם אלמנת ו ועשית י הכ ל כד י להק ל עליה . חילקת י א ת 
המזו ן שרכשת י בע ת שהברחת י סחורו ת לצ ד האר י לשלו ש מנות , שתיי ם מה ן היית י 
מוסר ת לחותנ י ולסידה . 

בר ם כ ל מאמצ י להצי ל א ת משפחת י הי ו לשוא . סיד ה גרושו ב גורש ה לאושבי ץ 
יח ד את י בע ת חיסו ל הגיטו . גיס י ניספ ה מענויי ם במחנ ה ובעל י נור ה ע״ י הנאצי ם 
לפנ י כניס ת הצב א הסוביטי , בע ת פינו י מהנ ה העבודה . ג ם סופ ה ש ל אחות י הי ה 
מ ר וטראגי . 

אנ י היית י באושבי ץ בבלו ק ההסג ר מס ׳ 20 . נוגעת י ש ם במגיפ ת טיפוס־הבהרו ת 
בגל ל המי ם הנגועי ם שהושקינ ו בהם , א ך נשארת י בחיים . בסופ ו ש ל דב ר שלח ו אות י 
למחנ ה עבוד ה מס ׳ 2 , שמש ם היית י הולכ ת כ ל יו ם העיר ה לעבוד ה בביח״ ר לנש ק 
"אוניון" . לעתי ם תכופו ת נערכ ו אצלנ ו מיוני ם ואנשי ם נלקח ו למות , אב ל ההשגח ה 
העליונ ה רצת ה שאנ י אשא ר בחיים . כאש ר הי ה מגי ע התו ר שלי , הי ה תמי ד מקל ו 
הקט ן ש ל הקצי ן נוט ה לצ ד ימי ן וכ ך ניצלתי . 


לוש י ה בלייבר ג — ויסמ ן 


בימ י עבר ה וזע ם 

ברצונ י להקדי ש מספ ר מלי ם בספ ר הנוכחי , כד י לתא ר א ת האויר ה ששרר ה 
בודוביצ ה בע ת הכיבו ש הנאצי . 

הי ה ז ה בשנ ת 1941 . גרנ ו עו ד בדירתנו . ה״יודנראט " של ח הזמנו ת לעבודו ת 
שונות , כגו ן נקיו ן במשטר ה וקילו ף תפוח י אדמ ה בקסרקטינים . יו ם יו ם הלכנ ו 
לעבוד ה אחרת . חלוק ת העבוד ה הית ה ביד י חב ר ה״יודנראט " ישרא ל מילר . יו ם אח ד 
קיבלת י פקוד ה בכת ב להופי ע במשטר ה בשע ה 4 בבוק ר השכ ם כד י לבצ ע נקיון . 
המשטר ה היתר . בבני ן ה״סטארוסט " והמרח ק מדירת י אלי ו הי ה קטן . למרו ת זא ת 
אח ז אות י וא ת אב א פח ד גדול . הו א כל־כ ך חר ד ל י ע ד שכ ל בוק ר הי ה מלו ה אות י א ל 
מקו ם העבודר, . זוכר ת אנ י ע ד היו ם א ת תו י פני ו העצובי ם בע ת הליכתנו . כא ב עלי ו 
הל ב ור.ו א הל ך בכוחו ת אחרוני ם כשהו א לוח ש תפיל ה של א יקר ה ל י אסון . 

עבד ו ש ם יח ד את י בנו ת אחרות . ל א יכולת י בשו ם פני ם להשלי ם ע ם העובד ה 
שעל י לסד ר א ת המצעי ם במטו ת שהי ו עו ד חמות . העבודד . עורר ה ב י תיעו ב ודיכאון . 
ניקינ ו ג ם רהיטים , חלונות , תנורי ם ואריח י חרסינה . הכ ל היר . צרי ך להבריק . בע ת 
העבודד . נשמע ו דבר י לגלו ג שהופנ ו כלפינ ו מצ ד השוטרים . השתדלת י ל א להסתכ ל 222 


קהיל ת ודוביצ ה 


עליה ם ול א לשמו ע מלי ם גסות . ל א יכולת י לסבו ל מבטיה ם ול א פע ם ביקשת י 
ב״יודנראט " שישלח ו אות י לעבוד ה אחרת . ה ם הי ו מנחמי ם אותי , שר ק בחורו ת 
נבחרו ת שולחי ם לעבוד ה ב״סטארוסט" . ראית י בתנחומי ם אל ה אירוניה . 

אחר י זמ ן ממוש ד נלקחנ ו לעבודו ת ויסו ת הנה ר "סקאבה" . נסענ ו למקו ם העבוד ה 
ברכבת . עבדנ ו במש ך השעו ת 8 — 16 , העברנ ו מריצו ת מלאו ת חו ל א ו אבני ם ע ל 
קרשי ם צרי ם לגד ת הנה ר מנגד . עבוד ה ז ו הית ה יות ר טוב ה מהעבודו ת בניקיון , כיו ן 
שעבדנ ו בחו ץ ותח ת פיקוח ם ש ל פולני ם (פולקס־דויטשן ) בלבד . 

פע ם אחת , כאש ר סחבנ ו מריצ ה מלאה , זז ו הקרשי ם ממקומ ם ונפלנ ו ביח ד את ם 
א ל תו ך הנהר . אנ י היית י זריזה , הודו ת לכ ך שעברת י בנעור י תרגיל י התעמלות , 
קפצת י ותפשת י בקר ש והאנשי ם שהתקרב ו אל י סחב ו אות י א ל שפ ת הנהר . חבר ה של י 
וילמ ה קורנגוט , ניסת ה להתקר ב א ל שפ ת הנהר , אב ל המי ם סחפ ו אותה . לבסו ף 
ניצל ה בנס . היינ ו רטובו ת ע ד החו ט האחרו ן ש ל בגדינ ו והמנה ל של ח אותנ ו לת א 
לי ד המשר ד כד י לייב ש א ת הבגדים . 

עבוד ה ז ו נמשכ ה ע ד הקמ ת הגיטו . מאות ו יו ם ואיל ך הי ו כ ל העבודו ת מרוכזו ת 
ב״שופ" . הקבוצ ה של י תפר ה מעיל י גש ם עשויי ם ניילו ן ומדי ם עבו ר הצבא . לעתי ם 
קרובו ת קיבלנ ו מעילי ם מלוכלכים , מוכתמי ם בכתמ י ד ם ומלא י כנים , א ך ל א 
התמרמרנ ו ועבדנ ו בשקט . הית ה ר ק דאג ה אחת : להתקיי ם ולהשא ר ביח ד ע ם 
המשפח ה בנדוביצה . 

אמנ ם הגור ל שציפ ה לנ ו הי ה אכזר י : תחיל ה הגיע ה ידיע ה איומה , ע״ י אי ש שחז ר 
ממחנ ה אוטמוט , אודו ת אח י שנשל ח במשלו ח הראשו ן והועב ר למחנ ה בראודה . 
לפ י ידיע ה ז ו מ ת אח י מרעב . הו א הי ה מעש ן תאוותנ י וא ת כ ל מנו ת הלח ם הזעירו ת 
שקיב ל הי ה מחלי ף תמור ת סיגריות . כתוצא ה מכ ך מ ת ברעב . 

ב־ 10.5.43 נלקח ו 100 בנו ת מודוביצ ה למחנה־עבוד ה בשלזיה . ג ם למשפחת י פנ ה 
ה״יודנראט " ע ם תביע ה למסו ר ב ת אח ת לעבודה . התנגדנ ו בחריפו ת לגזיר ה זו , כ י 
רצוננ ו הי ה להשא ר בכ ל מחי ר בודוביצ ה ע ם אבא , אב ל ה״יודנראט " ל א ז ז מתביעתו . 
לבסו ף הצטרפת י אנ י למשלוח , כד י לחסו ך זא ת מאחות י החולה . עזבת י א ת בית י 
במצ ב עגו ם מאד . מרו ב התרגשו ת הוכת ה אחות י בהל ם ואיבד ה א ת הכרתה . אות י 
דחפ ו למכוני ת מבל י לאפש ר ל י להיפר ד ממשפחתי . במחנ ה העבוד ה הגיענ י מכת ב 
מהבי ת ואחר י זמ ן קצ ר ג ם חבילה . היו ת ובזמ ן האחרו ן לפנ י הגירו ש הסופ י נאס ר 
לשלו ח מכתבים , מצאת י במרכ ז החביל ה סלי ל צמ ר כרו ך ע ל גב י נייר , ב ו כתב ה ל י 
אחות י א ת המכת ב האחרו ן שלה , הנשמ ר אצל י ע ד היו ם כמזכרת . והר י תוכנ ו 
בתרגומ ו העברי : 
"יקירת י 

א ל יאוש , יהי ה טוב , בקרו ב נתרא ה שוב . א ל תלכ י נג ד הגור ל וא ל תשקע י 
בעצבות . אול י ככ ה יות ר טוב . הגענ ו למסקנ ה ז ו אחר י זעזועי ם קשי ם שעברנ ו 
בימי ם הראשונים , כשנלקח ת למשלח . היינ ו במצ ב נפש י נור א ע ד לבלי־נשוא . 
חשבנ ו שנשתולל , אמנ ם נזכרת י שז ה עו ד ל א הסו ף ומ י שיחזי ק מעמ ד יצי ל א ת חייו . 

אנ ו ל א נשכ ח אותך , ואנ ו תקו ה שנתרא ה שו ב בזמ ן קרוב . יכול ה א ת לתא ר 
לעצמ ך א ת הסב ל שלנ ו בע ת אריז ת המשלוחי ם עבורך , בע ת קריא ת גלויותי ך 
וכתיב ת מכתבי ם אליך . ה ם רטובי ם מדמעותנו , קהיל ת ודוביצז ז 


223 


היינ ו כולנ ו שבורי ם אחר י מו ת הרמן , אב ל התאוששנ ו וי ש ניצוצו ת תקו ה בלבנ ו 
שהגור ל ל א יהי ה כ ל כ ך אכזר י כלפינ ו כמ ו לאחינו , שהגור ל יפנ ה פני ו אלינ ו 
ויחיי ך לנו . 

אנ ו מדברי ם כ ך ג ם לאנשי ם אחרי ם שנמצאי ם באות ו מצ ב כמונו . 

תשלח י הבית ה א ת החפצי ם המיותרים . 

אנ י מדגיש ה שאנ ו נשתד ל לשלו ח ל ך כ ל מ ה שחפצ ך וא ל תתיאשי . רצוננ ו שא ת 
תהי י שמח ה ושתכתב י לנ ו גלויו ת טובות , מ ה שג ם ישפי ע ע ל המצב־רו ח שלנו . 

אצלנ ו שק ט יחס י בכ ל הבחינות . אב א מרגי ש א ת עצמ ו לא־רע . אנשי ם באי ם 
אליו . החיי ם הולכי ם הלא ה ועדיי ן ל א ידו ע מת י תבו א הישועה . 

עו ד הפע ם אנ י מבקש ת ממ ך ; הירגע י ותאמינ י בק ץ טוב . אול י תימצ א ע ל ידינ ו 
איז ו דרך־הצל ה עבורך , ור ק שז ה ל א יבו א מאוחר . 

אל ף נשיקו ת ממני , אב א כב ר ישן . 

ארנה " 

מהאגר ת הזא ת בולט ת איגנורצי ה גמור ה בנוג ע לגיטו , דאג ה לאנשי ם שנשלח ו לגרמני ה 
ושאיפ ה לנח ם ולעזו ר לה ם — כאש ר המו ת כב ר התדפ ק ע ל דלתו ת כ ל בי ת בגיטו . 


פלהברונ ר — הרשטיי ל 

קטע י זכרונו ת מגיט ו ודוביצה • 

כב ר ביו ם הראשו ן ש ל המלחמ ה פרצ ה בהל ה בי ן התושבי ם בודוביצ ה ולמחרת , 
ביו ם השבת , התרוקנ ה העי ר כמע ט כול ה מבניה . אנ י ואמ י יצאנו , כמע ט האחרונו ת 
למנוסה , בשע ה אח ת אחר י חצו ת לאח ר שכנועי ם נמרצי ם ש ל שכננ ו היר ש גלייצמן . 
הו א הצלי ח להשי ג עבורנ ו עגלה , אב ל בדר ך סבלנ ו מהפרעו ת קשו ת בתנוע ה שנגרמ ו 
על־יד י המונ י ההולכי ם ברגל . נאלצנ ו להחלי ף א ת הסוסי ם וא ת העגלה , וכ ך נפרדנ ו 
מהיר ש גלייצמן . 

נשארת י ע ם אמ י לבדה . בקוש י הגענ ו לטרנוב . ש ם פגשנ ו א ת ית ר בנ י המשפח ה 
שלנ ו מקרקו ב וצנץ . בל ב שבו ר קבלנ ו א ת פנ י הגרמני ם בע ת כניסת ם לעי ר זו . 
הגברי ם המשיכ ו בדרכ ם ואנ י ע ם אמ י חזרנ ו הבית ה אחר י ימי ם מספר , במכוני ת 
גרמנית , כד י לשמו ר ע ל רכושנו . הי ה ז ה בער ב רא ש השנה . בכוחו ת אחרוני ם ירדנ ו 
מהמכוני ת בככ ר הראשי ת ש ל ודוביצ ה וחיילי ם גרמני ם קיבל ו אותנ ו בסב ר פני ם 
יפות . היינ ו שבעי־רצו ן שאחר י הנדודי ם המרובי ם נוכ ל שו ב לנו ח במיטתנ ו ולבלו ת 
א ת החגי ם בבית . "חב ל שית ר בנ י המשפח ה עו ד ל א הגיעו " אמר ה אמא . 

בעי ר שר ר שקט . באי ן יהודי ם הי ו מרבי ת החנויו ת סגורות . כ ל רג ע חז ר עו ד 
מישה ו והו א מאוש ר ע ל היות ו בביתו . פ ה וש ם קבע ו שגנבי ם פקד ו א ת הבי ת וגנבו , 
אב ל אי ן שמי ם ל ב לזה . אחר י החגי ם אנ ו פותחי ם מחד ש א ת החנו ת שלנו . המכיר ה 
גדול ה מ ן הרגיל , כ י כ ל אח ד משתד ל להכי ן לעצמ ו מלא י עורות . אט־א ט אנ ו 
מתחילי ם להבי ן של א כדא י לנ ו להיפט ר מכ ל הסחורות . בינתיי ם הוקמ ה ג ם עירי ה 
חדשה , שהכריח ה א ת האזרחי ם להירת ם בחזר ה לגלגל י הכלכלה . 224 


קהיל ת וד ו ב י צ ה 


לפנ י הבריח ה הספקנ ו להסתי ר חל ק הסחורו ת במרת ף ביתנ ו ולהעמי ד ארו ן 
בכניסתו . בע ת הרביזי ה הראשונ ה שנערכ ה ע״ י הגיסטאפ ו ל א נמצ א אצלנ ו שו ם דבר . 
אב ל אחר י כמ ה ימי ם הופיע ו 5 גרמני ם ע ם שנ י פולני ם שהשתדל ו להשי ג תוא ר 
"פולקס־דויטש " וה ם מי ד מצא ו א ת הסחורו ת הנסתרות . השמח ה שלה ם הית ה גדולה , 
כ י מלב ד העורו ת הי ה ש ם כמו־כ ן מספ ר עצו ם ש ל בקבוק י יי״ ש השייכי ם להיר ש 
גלייצמן . ע ל חט א ז ה אסר ו א ת אמ א ואותי , בת א אחד . בתאי ם שכני ם ישב ו יהודי ם 
אחרי ם הנאשמי ם ג ם ה ם בעבירו ת דומות . הסתכלת י מבע ד החל ץ המסור ג ש ל תא י 
וראית י א ת ביה״ ס ב ו למדתי . הותקפת י ברעיונו ת ומחשבו ת נוראים . אחר י יומיי ם 
קרא ו אותנ ו לקומ ה הראשונה , מקו ם מושב ה ש ל המשטר ה הנאצית . קיבלנ ו פקוד ה 
להסתוב ב ע ם הפני ם לקיר . כאש ר ראית י שעו ד כמ ה יהודי ם עומדי ם בצור ה זו , 
חשבת י שהגרמני ם רוצי ם לחס ל אותנו . הרמת י א ת יד י למעל ה והמחז ה העלו ב עור ר 
צחו ק בי ן הגרמנים . למרו ת שהיית י מוכנ ה לדברי ם הגרועי ם ביותר , הר י ה ם מסר ו 
לנ ו בחזר ה א ת המפתחו ת ע ם עו ד כמ ה חפצי ם פעוטי ם שהוציא ו לפנ י כ ן מכיסנו . 
נדמ ה ל י שנהג ו כ ך בגל ל שעדיי ן ל א הי ו בידיה ם הוראו ת אחרות . 

א ת הימי ם האל ה שבילית י בבית־סוה ר ז ה אנ י זוכר ת היטב , כ י ע ל כ ן ה ם שעורר ו 
בלב י גל י רג ש עמוק . אמ י שכב ה את י ע ל מזרו ן אח ד ורצת ה לחמ ם אות י בגופה . 
ע ד כ ה הי ו ל ה מע ט הזדמנויו ת להבי ע ל י רגשו ת כאלה , כ י היית י היל ד העשיר י שלה . 
אב ל מצוק ה וצר ה מקשרי ם אפיל ו אנשי ם זרי ם אח ד לשני , ע ל אח ת כמ ה אמ ה ע ם 
בתה . מר ץ חד ש זר ם א ז לגופי . רצית י לחיות , ללחו ם ולראו ת א ת הקץ . 

לנדוביצ ה התחיל ו א ז לזרו ם משפחו ת ש ל פקידי ם גרמניים , שמצא ו כא ן דירו ת 
נאות , רהיטי ם מפוארים , וגייס ו עובדו ת נקיו ן ואנשי ם לפינו י שלג . בינתיי ם הוקמ ה 
הקהיל ה ע ם שרפ ר וקור ץ בראש , והגרמני ם דרש ו ממנ ה שהי א תתחי ל לפעול . 
נמצא ו בינינ ו אנשי ם העלולי ם להכרי ח בכ ה א ת אל ו שמרצונ ם הטו ב ל א ימסר ו 
לגרמני ם א ת הדב ר שבדיו ק "באות ו רגע " הי ה נחו ץ להם . הכ ל נעש ה מתו ך אמונ ה 
תמימה , כ י לאח ר תשלו ם השוח ד הז ה ישתר ר שקט . ל א פע ם הי ה ל י ריב־דברי ם 
ע ם איז ק בורג ר בגל ל רהיט י אח י ואחותי . ה ם ל א הי ו בעי ר ואמ י חפצ ה מא ד 
שהרהיטי ם יוחזר ו לה ם לפחו ת בע ת שובם . א ך ל א הית ה בידינ ו שו ם ברירה , כ י 
ראשית־כ ל נלקח ו חפצ י נעדרים . 

מועצ ת הקהיל ה עשת ה הערכו ת והטיל ה מסי ם שנהי ו מד י פע ם כבדי ם יותר , ב ה 
במדד . שהלכ ו וגבר ו דרישותיה ם ש ל הגרמנים . הפקודו ת בא ו מ ן החלונו ת הגבוהים . 

יו ם אחד , כאש ר כ ל היהודי ם הי ו בבתיר.ם , נפל ה כמ ו רע ם מד.שמי ם הקריאד . 
״בי ת הכנס ת בוע ר! ״ באות ו רג ע היתד . לכ ל אח ד השאיפ ה לקפו ץ לתו ך האש , להוצי א 
ולהצי ל משה ו מ ן המקו ם הקדוש . אב ל א ף אח ד ל א העי ז לעשו ת זאת . ר ק דמעו ת 
חמו ת נרא ו בעינ י האנשי ם וקו ל בכיי ם הי ה נשמ ע היטב . אפש ר הי ה ר ק להשקי ף 
ממרפסו ת הדירו ת ומג ג הבי ת ע ל המחז ה הקוד ר הזה . אנ י זוכר ת שבשעו ת האלר. , 
בע ת שביהכ״ נ הי ה בוער , התקרב ו מא ד האנשי ם אי ש לרעד.ו . ישבנ ו בצוות א וד.אח ד 
עז ר לשני . סיפרנ ו לא־פע ם ידיעו ת דמיוניו ת שבצבצ ו בי ן טור י העתונים , רצנ ו 
כ ל פע ם לקרו א "חדשות " כד י לנח ם אח ד א ת השנ י ולד.גי ד ל ו שמצבנ ו הר ע ל א 
ימש ך זמ ן רב . בינתיי ם התקדמ ו הגרמני ם בתכני ת הכיבו ש ובכ ל הישגיהם , ג ם 
הפעוטי ם ביותר , היינ ו מרגישי ם מי ד ע״ י שינויי ם שחל ו לרעתנו . וכ ך הגי ע תו ר קהיל ת ודוביצ ה 


225 


המשלו ח הראשו ן למחנ ה כפיה , החרמ ת מקלט י רדי ו ופרוות . ג ם צוארוני ם קטני ם 
הי ה ציי ד לפרו ם מהמעיל . חששנ ו א ז לענו ד טבעו ת קדושין . 

באות ו פר ק זמ ן הוק ם משר ד מיוח ד שהכרי ח לשל ם מסי ם גבוהי ם עבו ר דירה . 

ה ם נגב ו ג ם מבעל י בתים . אנ י זוכר ת אי ך הכ ל הי ה מכאי ב ואי ך האיסורי ם הקודמי ם 
הי ו קטני ם בהשוא ה לחדשי ם שהי ו אכזריי ם פ י כמה . 

ל א ידעת י מ ה עוב ר ע ל הפולני ם תח ת משט ר הכיבוש , אב ל יו ם אח ד נחר ת 
בזכרוני . אסר ו עלינ ו לצא ת מהבית . צפינ ו לבאות . נוד ע לנ ו אחר־כ ך שהית ה 
פעול ה נג ד האינטליגנצי ה הפולני ת בעיר . הוציא ו אות ם מהבי ת וסידרו ם בשורו ת 
בככ ר טרגוביצה . לכ ל אח ד הי ה תרמי ל ביד ו וה ם נשלח ו לאי־שם . אנ י זוכר ת 
שמהחלו ן ראית י א ת אלמנת ו ש ל ד״ ר וודז׳ינסק י ע ם בת ה ובכית י למרא ה זה . הי א 
היתר . אח ת האמהו ת החשובו ת בעירנו . שו ב השתר ר שק ט מוזר . ל א ידענ ו אי ד 
להבי ע א ת השתתפותנ ו בצע ר הפולני ם וכאבם , כד י של א יחשב ו ששילמנ ו כופר־זה ב 
לגרמני ם כד י שיקה ו א ת אנשיר׳ ם במקומנו . 

התרגלנ ו לחיי ם הקשים . העי ר צורפר . לריי ך הגרמני . הנה ר "סקאבד, " סומ ן כק ו 
הגבו ל ונפוצ ו שמועו ת שד.יר.ודי ם יעבר ו לגוברנמנט . כ ל מ י שעו ד הי ו ל ו דברי־ער ך 
של ח אות ם א ל מעב ר לגבול . לבסו ף נשארנ ו בעי ר ול א פע ם היינ ו מצטערי ם ע ל 
ששלחנ ו א ת ההו ן האחרו ן שנשא ר לשע ה שהורד. . שכ ן אסר ו עלינ ו לנסו ע אפיל ו 
לכיוו ן קלווריה . 

החיי ם אצלנ ו התארגנ ו אי ך שהוא . קיבלנ ו פנקס י מזו ן לצרכניד . ולש ם קניי ת 
בגדים . הגברי ם נשלח ו לעבודות־כפיר . שונות , אב ל שו ב ל א חטפ ו אות ם ברחוב . 
הקהילד . היתד . מספק ת מכס ת עובדי ם לפ י סד ר וגיל . בחורו ת הי ו עובדו ת מפע ם 
לפע ם במשטרד. , בדירו ת פרטיו ת ובקסרקטינים . השתדלנ ו לד.יו ת הדורי־משמעת , 
בתקור . שד.מצ ב ל א ימשי ך זמ ן ר ב ונעבו ר א ת הכ ל בשלום . אנ י זוכר ת שסיפר ו 
בצחוק , שאח ת הבחורות , שהיתר . צריכ ה לבו א לעבודר . בשע ה 6 בבקר , העמידד . לי ד 
מיטתר . שעו ן שר.קדי ם בצלצולו . הי ה חור ף ואפילר. . כשבאר . למשטרר . אמ ר לר . התור ן 
שהשע ה עתד . 3 . הי א יצאד . החוצ ה וחכתד . ע ד 6 . הכ ל כד י של א לאחר.. . 

למרו ת המאמצי ם מצדנו , היד . היח ס ש ל אנש י המיליציר . כלפינ ו ברוטאל י למדי . 
שמו ת אחדי ם מה ם אנ י זוכר ת ע ד היום , כמו , למשל , השוט ר פורמן , אש ר ל א פע ם 
היד . מכד . יהודי ם עבו ר עבירו ת קלות . פע ם עבדת י בקסרקטי ן פישר , שד.יד . גדו ש 
חיילים . לפ י פקודד . היית י נאלצ ת לנקו ת בתי־שימוש . מ ן הנסיו ן ידעת י כבר , שמ י 
שאיננ ו ממל א א ת העבודד . בקפדנו ת צפו י לגידופי ם וג ם לסטירו ת לחי . נקית י לכ ן 
בי ת כס א אח ד אחר י השנ י בקפדנות , למרו ת שהעבוד ה היתד . מאוס ה ע ד כד י הקאד . 
ור.ידי ם הי ו רועדות . הגרמנ י שפיק ח על י שאלנ י לבסוף , איז ו השכל ה י ש ל י ואיל ו 
בת י ספ ר סיימתי . 

ביו ם בד.י ר אח ד נלקח ו צעירי ם וג ם בעל י משפחו ת לעבודר . במחנות־כפיה . 
המחזר . היר . טרג י : צעקות , בכ י ויאו ש תק ף א ת כולם , שו ם דב ר ל א הועיל , מיכס ת 
האנשי ם מוכרהר . להיו ת מלאר. . אחר־כ ך בא ו המכתבי ם הראשוני ם מר.נלקחים , בד. ם 
הודיע ו שאפש ר לד.תקיי ם במחנה . אמנ ם העבודר . קשה , אב ל אפש ר לסבול , וכ י תו ך 
זמ ן קצ ר יגמר ו א ת העבודדו . נשי ם ואמד,ו ת שלח ו למחנ ה לחם , כ י שמע ו שי ש ש ם 
מחסו ר בלחם . 226 


קהיל ת ודוביצ ה 


רא ש ה״יודנראט " המרכז י בסוסנוביץ , מרין , הצי ע במשא־ומת ן ע ם הגרמני ם 
שיקה ו כס ף במקו ם אנשים . שו ב קונטריבוציה . ה ם אמנ ם לקח ו זהב , א ך כעבו ר זמ ן 
קצ ר דרש ו שו ב עובדי ם יהודיים . הר י כ ה אד ם יהוד י ל א על ה לה ם בכסף , 

בסוסנובי ץ הי ו יהודי ם עשירי ם שהי ו משתחררי ם מעבודו ת הכפי ה תמור ת שוחד , 
בהשתדלות ו ש ל מרין . בעירנ ו גרמ ו סיבו ת שונו ת שהיהודי ם התרוקנ ו מכספם , ולכ ן 
נלקח ו כול ם לעבודות־כפיה . 

היק ף התפקידי ם ש ל מרכ ז ה״יודנראט " בסוסנובי ץ הי ה הול ד וגדל . הו א של ח 
לודוביצ ה א ת הקומיס ר מאירצי ק לשלו ט ע ל הקהילה , הל ה ג ר אצלנ ו בשנ ה 
הראשונ ה לבואו . הדיר ה הית ה ד י רחב ה ובחפ ץ ל ב השכרנ ו ל ו חד ר מרוה ט ע ם 
ארוחו ת בוק ר וערב . באופ ן ז ה היית י קרוב ה לקהיל ה וג ם יצא ה ל י תועלת , שהרהיטי ם 
בחדר ו הי ו מובטחים , כביכול , הר י כ ל זמ ן שהו א ג ר אצלנ ו ל א יוחרמו . הית ה ל י ג ם 
הזדמנו ת לראו ת אי ך מנגנו ן הקהיל ה פועל.. . 

פעמי ם רבו ת נעש ו צעדי ם שוני ם מטע ם חקחילח , א ם כ י ל א בכ ל פע ם חי ו ג ם 
חתוצאו ת טובות . בי ן חית ר חוקמ ו קורסי ם מקצועיי ם לנוער . משכ ו אות י לקור ס כז ח 
לעבו ד ב ו כמור ה ביח ד ע ם דורק ח ברונר . חי ה ז ח קור ס לגזיר ח ולתפירח . 

וכ ך עב ר חור ף וקיץ , ושו ב חור ף וקיץ . המצ ב הי ה הול ד ור ע והאשליו ת מתנדפו ת 
ע ם הזמן . אנ י זוכר ת היט ב יו ם אח ד בער ב ח ג פס ח 1942 . יחוד י אושבינצי ם חועבר ו 
לסוסנובי ץ ואנש י עירנ ו התנדב ו ונסע ו לאושבינצי ם כד י לעזו ר לאומללי ם בע ת 
העבר ת חפציהם . א ת הכ ל מות ר הי ה לקחת , פר ט לרהיטים . הזמ ן הי ה קצר . עזרת י 
לב ת דוד י ולאחרי ם באריז ת חפציהם . בישלת י מר ק כד י להגי ש לאנשי ם שעמד ו 
ברחו ב והמתינ ו לעגלות . אב ל כ ל המאמצי ם הלל ו ל א הי ו שווי ם אל א בזא ת שהראינ ו 
להם , כ י בע ת האסו ן אנ ו נמצאי ם ע ל יד ם ומשתתפי ם בסבלותיה ם כאחי ם לצרה . 

בינתיי ם הגיע ו ידיעו ת רעו ת מקשאנוב . ש ם בוצע ה "אקציה " וחל ק מאנש י העי ר 
חוסלו , אחר י שנשלח ו לאושבינצי ם (אושביץ) . אות ו דב ר נתרח ש בערי ם ש ל חב ל 
דומברובה . הנאצי ם ערכ ו אקצי ה אח ר אקציה . 

יו ם יו ם באי ם אלינ ו פליטי ם מ ן הערי ם הסמוכו ת ומחפשי ם מקלט . תחיל ה בא ו 
בעצמ ם ולאח ר מכ ן ע ל פ י צ ו הנאצים . האנשי ם באי ם בעגלו ת במצ ב איו ם ע ם שארי ת 
חפציהם . א ז כב ר ברו ר הי ה שג ם לודוביצ ה צפו י גור ל דומ ה לגורל ן ש ל העיירו ת 
האחרות . לפת ע בא ו הוראו ת מסוסנובי ץ שעלינ ו לאסו ף מכונות־תפיר ח ולארג ן 
"שופ" . נשלח ו חייטי ם ותופרו ת לקור ס ש ל שלוש ה ימי ם ל״שופ " בקשאנו ב וטשביניה . 
יהוד י עירנ ו מרגישי ם עצמ ם עכשי ו יות ר טוב , כ י נחס ך מה ם לנדו ד למקומו ת 
אחרים . ה ם משבחי ם א ת מאירציק , שהו א מארג ן מצוין , ואנ י מרוצ ח מז ה שמאירצי ק 
עוז ב א ת דירתנו . 

היית י בי ן אל ו שנשלח ו לקור ס זה . ע ם שוב י עסקת י בל י הר ף כשלוש ה ימי ם 
ולילו ת רצופי ם בקבל ת אנשי ם לעבודה . הכ ל באו , למ ן ילדי ם בנ י 12 וע ד לישישי ם 
באי ם בימים . הכ ל ביקש ו עבודה , כד י להינצ ל מהגירו ש הצפוי . הרב ה התאכזב ו 
מ ן התקו ה כ י יינצל ו מגירוש , שכ ן הנאצי ם ביצע ו תו ך זמ ן קצ ר "אקציה " ורבי ם 
מאל ה שעבד ו ב״שופ " מוינ ו להשמדה . יו ם זה , ה־ 2.7.1942 , השאי ר ב י זכרונו ת 
קודרי ם ובלת י נשכחים . עו ד היו ם אנ י זוכר ת א ת הבכ י והאנחו ת משלוש ת הצריפי ם 
בקסרקטי ן ע״ י רחו ב זאטורסקה , בה ם נדחס ו האומללי ם שמוינ ו להשמדה . קהיל ת ודוביצ ה 


227 


אמ י ל א הית ה בודוביצ ה בע ת ה״אקציה" . תמור ת כס ף נת ן ל ה מאירצי ק אישו ר 
נסיע ה ליווזנו , ש ם גר ה אהותי . בע ת שאנ ו עברנ ו א ת ה״אקציה " הראשונ ה עבר ה 
כב ר העי ר הזא ת "אקציה " שניה , ור ק דר ך נ ם הצליח ה אמ י ואחות י ע ם משפחת ה 
להימל ט לסוסנוביץ . 

תנא י החיי ם ש ם הי ו נוראי ם ואמ י החליט ה לחזו ר לודוביצ ה ע ם אחותי . ה ן בא ו 
כאש ר הגיט ו כב ר הוק ם ולדירתנ ו נכנס ו 4 משפחות : מרי ם ברב ר וילדיה , האחיו ת 
לוטקה , דורק ה ורוז׳ק ה ברונר , ד״ ר ברוניסלא ב הופר ט ע ם אשת ו ובת ו וכ ן שמעו ן 
יוס ף זלינג ר ע ם אשתו . אפש ר לתא ר א ת הצפיפו ת שנוצר ה בדירתנו , אב ל ל א 
התלוננו . הית ה לנ ו שאיפ ה אח ת בלבד , שיהי ה שקט . 

הלכת י תמי ד לעבוד ה ביח ד ע ם אמי . באול ם ב ו היית י מנהלת־עבוד ה הי ו 80 
מכונות־תפיר ה ומספ ר גדו ל עו ד יות ר ש ל עובדים . היו ם כאש ר אנ י עובד ת כקונפקצי ה 
וי ש לרשות י ר ק 3 תופרות , הרינ י מתפלא ה מאי ן הי ה ל י א ז מר ץ לנה ל מפע ל כל־כ ך 
גדול . הי ה על י להקפי ד שהעבוד ה תיעש ה כיאות . תוצר ת מקולקל ת הית ה נחשב ת 
למעש ה סאבוטד . גרמנ י צעי ר אחד , נכ ה מלחמה , הי ה משגי ח עלינו . הו א התאכז ר 
אלינ ו והתנק ם בנ ו בכ ל הזדמנות , אול י בגל ל הסב ל שהגור ל הס ב לו . כ ל אח ד 
מאתנ ו השתד ל לעשו ת א ת עבודת ו בקפדנות , אב ל הי ו רגעי ם ש ל יאו ש ואפיס ת 
כוחות , וא ז הי ה על י להקפי ד של א לדרו ש יות ר מדי . נקבע ה מיכס ת עבוד ה והאנשי ם 
הי ו משתדלי ם למלאו ת אותה . 

פע ם אחת , כאש ר באת י לעבוד ה ע ם אמי , קפצ ו האנשי ם ממקומו ת עבודתם , 
התקרב ו אל י והקיפוני . ל א ידעת י מ ה קרה . מסר ו ל י איחולי ם בלוו י מחיאו ת כפי ם 
ליו ם ההולד ת השלושי ם שלי . אנ י בעצמ י שכחת י כב ר א ת התארי ך הזה . הגב ' מר ק 
ומצנ ר הגיש ו ל י שעו ן כס ף כמתנ ה בש ם כ ל העובדים . היית י כ ל כ ך נרגשת , שקש ה 
הי ה ל י להגי ד אפיל ו כמ ה מלי ם ולבסו ף בכית י מהתרגשות . ידעת י מ ה האנשי ם 
מרויחי ם בזמני ם אלו . ידעת י שהתשלו ם שה ם מקבלי ם מהגרמני ם אינ ו מספי ק 
אפיל ו לקניי ת סכרין.. . 

הי ו ג ם ימי ם חופשיי ם מעבודה , וא ז הי ה רחו ב פיאסקוב ה מתמל א באנשי ם שהי ו 
מטיילי ם ברחו ב להנאת ם א ו מסדרי ם א ת עניניהם . א ת הזמ ן החופש י ביל ו בבידור . 
במיוח ד עש ו זא ת אנש י ה״יודנראט " והמיליצי ה היהודית . הי ה בול ט שה ם רוצי ם 
ליהנו ת במיד ת האפש ר מ ן הזמ ן שעו ד נות ר לה ם לחיות . ה ם ניצל ו כמ ה וכמ ה 
אפשרויו ת שהי ו פתוחו ת לפניה ם : באמתלאו ת שונו ת הי ו מקבלי ם רשיונו ת להיכנ ס 
העיר ה והבריח ו הרב ה כס ף בסח ר בלת י חוקי . ברם , יות ר מכול ם עסק ו במסח ר ז ה 
הפולנים , אש ר למטר ה ז ו התגנב ו לגיט ו וסיכנ ו א ת חייהם . ל א מרחמנו ת ול א מתו ך 
רג ש אנוש י עש ו זאת , אל א פשו ט כד י להרוי ח הרב ה כסף . דר ך החלונו ת האחוריו ת 
ש ל חנו ת ז׳יצק י הבריח ו זה ב וחפצ י ער ך שוני ם ותמורת ם הביא ו א ל פני ם הגיט ו 
מצרכים . 

הי ו ג ם מקרי ם ש ל דימורליזציה , דב ר של א הי ה יכו ל לקרו ת לפנ י המלחמ ה 
בעירנ ו השקטה . 

בינתיי ם נלקח ו 100 בנו ת לעבודת־כפיה . כמע ט בכ ל משפח ה שר ר אב ל ובכי . 
אב ל הבנו ת ל א מתיאשות . ה ן שולחו ת הבית ה מכתב י תנחומים . 

מהעיירו ת הסמוכו ת הגיע ו ידיעו ת מצערו ת ע ל קונטריבוציו ת חדשות . הישו ב 228 


קהיל ת ודוביצ ה 


חוז׳ו ב חוסל . בסוסנובי ץ שורר ת אנדרלמוסיה . מרי ן נאסר . הפח ד מתגנ ב ללב . 
הל א ל א ישאיר ו אותנ ו בחיי ם כאש ר כ ל העיירו ת חוסלו . בכ ל זא ת עדיי ן מאמיני ם 
כ י שע ת השהרו ר מתקרב ת ובאה , היו ת והגרמני ם מודי ם במפלו ת שנחל ו בחזי ת 
המזרהית . 

מישה ו משי ג ניירו ת אריי ם ונעלם . אח ר בר ח ממחנ ה עבוד ה לגיס ו ודוביצ ה וחש ב 
כ י אצלנ ו אפש ר יהי ה להצי ל א ת חייו . י ש שמועו ת ע ל אפשרויו ת לברו ח מהגוברנמנ ט 
להונגריה . כן , אפש ר לברוה , אב ל לאה ד י ש אב , לשנ י אמ א ויוצ א שכול ם ר ק מדברי ם 
ומתכנני ם לברוח . בסופ ו ש ל דב ר נשארי ם בגיטו.. . 

ה״אקציה " האחרונ ה נערכ ה לפת ע באמצ ע הלילה . אמ י קרא ה אל י וא ל השכני ם 
לעלו ת לעלית־הגג , שש ם י ש מקו ם להסתתר . אנ ו קופצי ם למעל ה ומהמחבו א אנ ו 
שומעי ם כ ל מ ה שמתרח ש למטה . שומעי ם א ת הקולו ת ש ל הגרמנ י : "יהודי ם ארורי ם 
לצאת! " אהר י שעתיי ם הי ה השט ח מטוה ר כלי ל מיהודים , השתר ר שק ט מוחלט . 
הגרמני ם בלוו י כלבי ם הגיע ו ע ד העלי ה שלנ ו בחיפושיהם , שמ א הצלי ה מישה ו 
להסתתר . אנ ו עוצרי ם א ת הנשימה . אבל , א ו שהכלבי ם איבד ו א ת חו ש הרי ח א ו 
שהגרמני ם מפחדי ם להיכנ ס פנימ ה וה ם שבי ם ע ל עקבותיהם.. . 

יו ם ז ה הי ה תשעה־בא ב לפ י התארי ך ולפ י המצב . אי ן אוכלים , אי ן שותי ם וא ף ל א 
מדברי ם מאומה . ג ם שנ י הילדי ם הקטנטני ם מהרישי ם ואינ ם פתי ם פה . למהר ת 
יצאת י ע ם שנ י אנשי ם מהמחבו א בחיפו ש אה ר אוכ ל בדירו ת הגיטו . הי ה שק ט בכ ל 
מקום . ההפצי ם בבתי ם הי ו מפוזרים . הנאצי ם הפסיק ו א ת זרימ ת המי ם לברזים . 
מי ם הי ו ר ק בכלים . בכ ל מקו ם מוצאי ם מזו ן מפוזר , אש ר היהודי ם המגורשי ם ל א 
הספיק ו לקחתו . בשק ט אנחנ ו לוקחי ם אתנ ו כ ל שאפש ר לסחו ב בידי ם ועושי ם 
הישו ב לכמ ה זמ ן ז ה יספיק . 

אי־אפש ר להישא ר במהבוא . צרי ך לקשו ר קשרי ם ע ם העי ר ולצאת . אנ י ושנ י 
האנשי ם הנ״ ל עשינ ו זאת , למרו ת שמד י פע ם נשמע ו צעדי ם ש ל פטרול י המשמ ר 
הנאצ י הצוע ד בתחו ם הגיטו . הבטחנ ו לנשארי ם כ י ל א נפקיר ם לחסד י הגור ל ונעש ה 
הכ ל כד י להבטי ח ג ם לה ם יציא ה מוצלח ת מ ן הגיטו , וכ ך נפרדת י מאמ י וית ר 
היקרי ם לי . 

יצאנ ו בשע ה 4 בבוקר . עברנ ו א ת הגיט ו ודר ך החצ ר ש ל בית־הכנס ת נכנסנ ו 
לרחו ב מיצקבי ץ ומש ם דר ך הככ ר הראשי ת לרחו ב "שלישי־למאי" . בצעדי ם מהירי ם 
ובאמתל ה שאנ ו ממהרי ם כביכו ל לתחנ ת הרכבת , הלכנ ו לפולני ה מכיר ה שהכניס ה 
אותנ ו למרת ף דירתה . ש ם שוההנ ו אודו ת יציא ת האנשי ם מהבונקר . העני ן ל א הי ה 
קל , כ י בעי ר הודבק ו כרוזי ם חדשים , לפיה ם כ ל מ י שיעזו ר ליהודי ם לברו ח ייענ ש 
למוות . לכ ן החלטת י לדב ר ע ל לב ה ש ל הפולני ה ע ל רק ע אהב ת מולדת . סיפרת י ל ה 
שאנ י הולכ ת לפרטיזני ם והאנשי ם שליו ו אות י בא ו לקהחני , וי ש ל י ר ק בקש ה אח ת 
הימנ ה שהי א תטפ ל באמ י וית ר בנ י משפחת י הנמצאי ם במחבוא . המלי ם הנרגשו ת 
האל ו שהוצאת י מפ י כבש ו א ת לב ה והי א הבטיח ה ל י א ת העזרה , למרו ת הסיכו ן 
שהי ה כרו ך בזה . הפולני ה קרא ה מי ד לאיכ ר ואסיל , שהיית י מכיר ה אות ו ממעשי ו 
הטובי ם בגיט ו של א ע ל מנ ת לקב ל פרס , וה ם התיעצ ו יהדי ו אי ך להוצי א א ת 
האנשים . 

נפרדת י מה ם בנשיקו ת חמו ת ובמלי ם "להתראו ת כפולני ה המשוחררת" . קוית י קהיל ת ודוביצ ה 


229 


כ י בז ה פתחת י רר ך הצל ה לאמ י ולית ר האנשים . לאח ר ■מכ ן גור ע ל י ע ל גורל ם המר . 
ר ק אחות י וילרי ה הציל ו א ת חייהם . 

אנ י התגנבת י רר ך הגבו ל להונגריה . ג ם ש ם עברת י א ת כ ל מוראו ת הגיהנו ם 
הנאצי . לבסו ף ברחת י לרומניה . 

בש ם המשפח ה בריל ה השתמשת י כ־ 20 שנ ה אחר י המלחמה . בע ת הבריח ה הי ה 
ז ה הש ם האר י ש ל בעלי . ש ם ז ה הי ה ל י כמזכר ת מ ן השני ם הקוררות . 


עי ר בל י יהורי ם 

בינוא ר 1945 שוחרר ה העי ר ע״ י הצב א הסובייטי . העי ר קאטוביץ , מרכ ז שלזי ה 
עליונה , שוחרר ה ביו ם 1 . 27 . 

התחבור ה האזרחי ת שותק ה כמע ט לגמרי . שריר י עירנ ו הנצולי ם הלכ ו ברג ל 
לורוביצה , ע ל מנ ת לחפ ש א ת משפחותיהם . 

כ ל אח ר קיו ה שלפחו ת מישה ו מבנ י משפחת ו עב ר א ת המלחמ ה בשלו ם וחז ר 
הביתה . כא ן נשאר ו הרירות , החנויות , העסקי ם וכ ל רכו ש הוריהם . קש ה הי ה לוות ר 
ע ל כ ל ז ה ולמחו ק א ת העב ר מ ן הזכרו ן כליל . 

השבי ם חזר ו במצ ב איו ם כשה ם עטופי ם בסמרטוטי ם ונעולי ם בחור ף ר ק בסנרלי ם 
לרגליה ם ומרולרלי ם בגופ ם ובנפש ם ה ן מהחיי ם במחנו ת א ו במחתר ת וה ן מההליכ ה 
האחרונ ה ש ל מאו ת קילומטרי ם ברגל . חל ק מה ם הי ה נפו ח מרע ב וחל ק כח ש בצור ה 
נוראה . האנשי ם נרא ו כשלרים . הי ו מקרי ם שהאפי ר המשוחר ר השי ג א ת המטר ה 
אלי ה שא ף ונכנ ס לעי ר מולרתו , א ך מי ר נפ ל מאפיס ת כוחות . 

כ ך הי ה ע ם אברה ם ביננשטוק , אש ר חז ר ממחנ ה רירנפורט . הו א הרגי ש שהו א 
עומ ר ע ל ס ף המו ת וניג ש לביה״ ח הכלל י בורוביצה , ש ם נפ ח א ת נפשו . בעי ר שר ר 
רע ב ומחסו ר ברפואות . אי ן פל א שבביה״ ח אי־אפש ר הי ה להצי ל אותו . האומל ל 
זכ ה לשחרור , אב ל ל א זכ ה אפיל ו לראו ת א ת אחות ו הנקה , שכעבו ר כמ ה ימי ם 
אח ר מות ו הגיע ה ממחנ ה אושביץ . 

באפיס ת כוחו ת ניגש ה לרופ א ר״ ר שמעו ן שנגוט , שחז ר בינתיי ם ממחנ ה נאצי , 
וביקש ה עזרח . לשבח ו י ש להרגיש , כ י נת ן ל ה תרופו ת כאל ה שבשו ם מקו ם אי־אפש ר 
הי ה לחשי ג וג ם ככ ר לחם , שע ל מנ ת להשיג ו הי ה צרי ך ממ ש להילח ם ולעמו ר בתור . 
הרופ א אמ ר ל ה שהלח ם יהי ה התרופ ה המועיל ה ביות ר עבורה . 

אכזב ה גרול ה הית ה לשרירי ם שחזרו . א ת משפחותיה ם ה ם ל א מצאו . רירותיה ם 
הי ו תפוסו ת ביר י הנוצרים . חל ק מהחנויו ת היהוריו ת הפכ ו לבת י מלאכ ה ולצרכניות . 
ניהל ו אות ן אנשי ם חרשי ם שבא ו ממזרח־פולין . 

הפולני ם בזז ו א ת כ ל המטלטלי ם של א נפל ו ביר י הנאצים . ל א אח ר מהחוזרי ם 
הכי ר א ת רהיטיו , ל א בדירת ו הקודמ ת אל א במקו ם אחר.. . הפולני ם ל א רצ ו מרצונ ם 
הטו ב להחזי ר א ת הדירו ת שכבש ו וכד י להשי ג בחזר ה א ת הרכו ש הגזו ל הי ה צרי ך 
לנקו ט בצעדי ם משפטיים . אב ל מ י מהשרידי ם הי ה זקו ק לדירו ת הקודמות . הא ם 
לק ן משפחת ו שחר ב ונהרס ? 230 


קהיל ת ודוביצ ה 


כ ל אח ד ב א היש־מה ר ליד י הכרה , שכא ן ל א מקומ ו וכ י ע ל אפ ר קרבנו ת 
משפחת ו ל א יבנ ה מחד ש א ת קיומו . כול ם הי ו בדע ה להישא ר בעי ר לזמ ן קצ ר בלב ד 
כד י לשפ ר א ת מצ ב הבריאו ת ואח ר כ ך לנסו ע א ל העול ם הרחוק.. . 

לעי ר הי ה מרא ה עזו ב ומוזנח . ומביצ ה נהפכ ה לעי ר פרובינציונאלית . חסר ו ל ה 
המר ץ והכשרו ן היהודי . נעלמ ו לגמר י החנויו ת הסיטונאיו ת ש ל היהודי ם וחלונות ־ 
הראו ה המפוארים . במקומ ם הוקמ ו קיוסקי ם לגזו ז ופירו ת א ו בת י מלאכ ה קטנטנים . 

א ת החוזרי ם הראשוני ם של ח רא ש העירי ה לגו ר למלו ן הס . אחר י זמ ן קצ ר חז ר 
מאי ר יעקובוביץ , שע ל הצלת ו סופ ר במדור י הספ ר הראשונים , והו א מס ר א ת הדיר ה 
הגדול ה ש ל אביו , מתתיה ו יעקובוביץ , לרשו ת השרידים . מרקו ס ברונר , יחזקא ל 
גולדבר ג וקלמ ן ריבנ ר דאג ו להחזי ק ב ה נקיו ן וסדר . לאספק ת מזו ן דא ג אדול ף אבל , 
אש ר חז ר ג ם הוא . מנו ת האוכ ל נשלח ו מהוע ד האזור י היהוד י בקרקוב . 

אדול ף אב ל הי ה היהוד י היחיד י שהתחי ל מחד ש בפרנסת ו הקודמ ת ופת ח מסעד ה 
ברחו ב זאטורסקה . בשנ ת 1949 הו א אמנ ם חיס ל א ת המסעד ה והיג ר למארוקו , כד י 
לחזו ר לודוביצ ה כעבו ר כמ ה שנים , אחר י מו ת אשתו , בגל ל געגועי ם לעי ר מולדתו . 
כא ן נפטר . 

ג ם ד״ ר שמעו ן שנגו ט עז ב א ת העי ר אחר י גראקטיק ה קצר ה ועל ה ארצה . כא ן 
השתק ע בראשון־לציון . 

בודוביצ ה נשא ר יהוד י בוד ד בש ם שנצר , ב ן משפח ה יהודי ת שגר ה ע ל גבו ל 
טומיצה . 

בע ת המלחמה , ואח ר כ ך ג ם ע״ י השלטו ן הפולנ י הועב ר חל ק מהמשרדי ם 
המחוזיי ם למקומו ת אחרים . כאמו ר חוס ל המסח ר הסיטונא י לחלוטי ן ע ם שוא ת 
היהודי ם והמסח ר הקמעונ י שיר ת א ת התצרוכ ת המקומי ת בלבד . 

מספ ר האוכלוסי ה יר ד פלאים , לפ י ספיר ת שנ ת 1956 , ל־ 8700 נפשו ת כ ה נהפכ ה 
שו ב ודוביצ ה לעי ר פרובינציונאלי ת שקט ה ועזובה , כפ י שהית ה לפנ י המר ד הפולנ י 
משנ ת 1863 כאש ר היהודי ם עדיי ן ל א הי ו גרי ם בתוכה . 

נעלמ ו והלכ ו לעולמ ם דמויו ת כהרמ ן רייך , ד״ ר איזידו ר דניאל , ישרא ל הופר ט 
ואל ה שבא ו אחריהם : מתתיה ו יעקובוביץ , ד״ ר רישאר ד ו־מאלגוזאט ה דניא ל ועוד , 
י ד הנאצי ם פגע ה בהם . בתים , עסקים , ריהו ט וספריו ת מפוארו ת נשדד ו ע״ י הנאצי ם 
הארורי ם והאספסו ף המקומ י ומכפר י הסביבה , וכ ן ע״ י הפולני ם שזרמ ו מהספ ר 
המזרחי . 

נמזי ס ש ל ההיסטורי ה הי א ל א פע ם אכזרית . החוגי ם האנטישמי ם שכל־כ ך חלמ ו 
ע ל חיסו ל המסח ר ש ל היהודי ם השיג ו א ת חיסו ל היהודי ם גופם , אב ל יח ד ע ם ז ה ג ם 
א ת חיסול ו ש ל כ ל הסח ר הגדו ל והמסוע ף ש ל העיר , אש ר עלי ו הית ה גאותה . 

בש ל חסרו ן היהודי ם בול ט מא ד ההפס ד במאז ן הכלכל י ש ל מדינ ת פולי ן כולה . 
למיליונ י יהודי ם מיוצא י פולין , שגר ו בעול ם כולו , הי ה קש ר הדו ק ע ם יהוד י פולין . 
תודו ת לעובד ה ז ו הי ו היהודי ם הפולניי ם תמי ד החלוצי ם ביצו א סחורו ת מפולי ן לכ ל 
רחב י העולם , ובגילו י שווקי ם חדשים , ביסו ד ומימו ן התעשי ה הפולני ת ע״ י הו ן חוץ . 
אב ל ל א כא ן המקו ם במסגר ת ספ ר זה , לטפ ל בכך . 


1 . האנציקלופדי ה הכללי ת הקטנ ה "פון" , וורשה . קהיל ת ודו ביצ ה 231 

אי ן עת ה יהודי ם בודוביצה , אי ן זכ ר מהחיי ם היהודיים . ר ק שרי ד אח ד נשא ר 
ע ל גבו ל העיר . הל א הו א בית״הקברו ת היהוד י ע ל מצבותי ו המזדקרות , אש ר בדממ ת 
בית־העלמי ן יספר ו א ת האגד ה ש ל יהדו ת ודוביצה , ז ו שפעל ה ותסס ה חיים , א ם כ י 
חיי ם קצרי ם שנסתכמ ו בכמ ה דורות , אב ל חיי ם פוריי ם ונעלים . 

יה א זכר ה ברוד . 


ה ערות : רו ב הפרקי ם ע ל השוא ה נלקט ו מהמקורו ת הבאי ם : 

1 . מסמכי ם שנתקבל ו מהמכו ן להיסטורי ה ש ל היהדו ת הפולני ת בוורשה . 

2 . שאלוני ם שנתמלא ו עבו ר הוע ד המרכז י ש ל היהודי ם הנצולי ם באיזו ר האמריקא י 
במערב־גרמניה . 

3 . עדויו ת שנמסר ו ע״ י אסיר י הגיט ו לשעב ר לארגו ן עול י ודוביצ ה והסביבה . 

4 . אינפורמצי ה שנתקבל ה מרשו ת "י ד ושם " וממקורו ת אחרים . דר ך ז ו נבחר ה במקו ם 
לפרס ם א ת כ ל המסמכי ם במקורם , כ י בעדויותיה ם ש ל עדי ם שוני ם ואש ר נרשמ ו בזמני ם 
שוני ם מתוארי ם אות ם המאורעו ת כמ ה פעמי ם לל א שמיר ת הסד ר הכרונולוגי . אחדי ם מה ם 
הנ ם חלקיי ם בלב ד ומתייהסי ם ר ק לתקופו ת מסוימות , שכ ן העדים , ברובם . ל א הי ו בגיט ו 
ע ד הסוף . 


232 


קהיל ת ודוביצ ה 


נזכו ר 

א ת אחינ ו ואחיותינ ו המומתי ם הי״ד , קדוש י קהילו ת ודוביצד " אנדריכוב , קלווריה , 
מישלניץ , סוב א והסביבה , אנשי ם נשי ם וטף , אש ר עונ ו למוו ת ע ל יד י הנאצי ם ימ״ש , 
א ת אנש י עירנ ו המצוייני ם בחכמה , בטו ב טע ם וישו ב הדעת , משכילים , אנש י מעש ה 
ועסק , בעל י קניי ן וחרושת , עוסקי ם בצורכ י צבו ר באמונה , נושאי ם ונותני ם ביוש ר 
ובדר ך ארץ , מכניס י אורחים , בעל י צדקה . 

א ת נוע ר ערינ ו בתפארת ו ובח ן עלומיו , תלמיד י בת י אולפנא , גימנסי ה ואוניברסי - 
טאות , בנ י תור ה ושוחר י דעת , ממשיכ י מסור ת מפואר ת ש ל ד ת ישרא ל ותרבותה . 
יה א לה ם ספ ר ז ה יד-וש ם ומצבת־נצח , ע ל קברותיה ם אש ר ל א נודעו , לדור י דורות . 

יתגד ל שמ ם לע ד ויתקד ש זכר ם לנצ ח נצחים . 


ואל ה שמו ת קדוש י עירנ ו ז״ ל 
קרבנו ת השוא ה קהיל ת ודוביצ ה 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

אטק ה (מרזל) , רוזי ה (שטרנשוס) , 
מיד ה (גרושוב) , לוטק ה (הירש ־ 
פלד ) ומשפחתם , הלה , מני ה 

איינהור ן טוביר . 

אנה , סלה , אליש ע ומשפחת ם 

אורב ך ליבל , ויט ה 

סל ה (גרסטנר ) ע ם בעל ה ובת ה 

אורב ך משר. , גננד ל 
אב ל שמוא ל וברטר . 

פאולה , אנה , מניה , רני ה 

אב ל אברר.ם , ברטר . 

יוסף , הני ה (אקרמן ) ומשפחתה , 
דבור ה 

אלסט ר לייבי ש 

גוסטה , בעל ה זיגמונ ט וילדיה ם יאנ ק 
ואוד . 

איידלמ ן שמואל , פפר . (מזאטור ) 

צסק ה (יעקובוביץ) , פרידה , שמעו ן 

ארנר.ל ט רוזליד . 

חיי ם 

אלזנ ר טובד . 

חל ק ממשפחת ה 

איג ל רגינ ה 
אופנ ר אדל ה 
אפפלבאו ם טונ י 
קהיל ת ודוביצ ה 


233 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

יוס ף 

אלכסנדר , אשת ו אנטונינ ה 

רגינ ה (בלומנקרנץ) , מני ה (הורו - 
ביץ ) ומשפחת ם 

בלמו ט יחיאל , רוז ה 

יהושע , יונה , יעקב , אברהם , לושי ה 
(הורנונג ) ומשפחתה , סלה , אלה , 

דו ד 

ביננשטו ק אליעזר , רוזלי ה 

ב ר בנציו ן ואשת ו 
• • 

אחות ה סלומאה , בנ י אחות ה לאו ־ 

פולד , שמוא ל וליאונור ה לנדא ו 
וחל ק ממשפחת ם 

בנד ץ פרנציסק ה 

אדולף , הרמן , שלמה , ליאונור ה 
(פלאשן) , דור ה (פרבר ) ומשפחת ם 

ברונ ר בריינד ל 

לוטקה , רוזיה , דורה , לאופולד , 
ברנאר ד 

ברונ ר אברהם , נטלי ה 

וחל ק מבנ י משפחת ם 

ברונ ר חיים , הל ה 

ושנ י בניה ם 

ברונ ר לייב , אשת ו 

רבק ה (גדין ) ומשפחתה , הניה , 

רומק , רוחציה , יהושע , שמואל , 

סל ה 

בד ר שלמה , אבי ו יעק ב 

רומק , רבקה , שרה , פנח ס 

בד ר מרקוס , סטפני ה 

הרמן , אשת ו מרי ם ושנ י ילדיה ם 

ברב ר ברי ש 

הרמן , אסת ר 

בלייבר ג ישרא ל 

שמעון , רוזי ה 

בלי ץ חיים , חני ה 
בורגניכ ט שמעו ן ורוזי ה 

אישו ן 

ד״ ר בורנשטיי ן רגינ ה 

שמעון , יצחק , מניה , נת ן 

בק ר אליהו , ברוני ה 

טונקה , ציל ה (ספיר) , הל ה (ולנר) , 

רבק ה (ליידר) , פלה , איזידור , 

שמעון , הרמן , ישרא ל וחל ק ממש - 
פחת ם 

ברג ר אסת ר בל ה 

ושלוש ת ילדיה ם 

בורט א שלמה , אנד ה 

השל , סמ ק 

בורט א שלמה , חי ה 

וילדיה ם 

בורג ר יצחק , אשת ו 

ומשפחת ו 

בורג ר אדול ף 
בורג ר איגנאצ י 234 


ק ד . י ל ת ודו ב י צד . 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

ובנ י משפחת ו 

ברגופ ן הרשל , אשת ו 
בלאוגרונ ד ישרא ל וזלט ה 
בלדינג ר יעק ב ואסת ר 

וחל ק משפחת ו 

דיי ן גלבוואק ס שמעו ן 

רוזי ה 

גלבוואק ס יוסף , אשת ו 

שת י בנו ת 

גלבוואק ס דוד , רני ה 

ד״ ר מאוריצ י 

גולדברג ר מקס , ליאונור ה 

חרמן , מנדל , סלה , גוסטה , חנ ה 
וציל ה 

גולדבר ג בריש , שר ה 

גולדבר ג וול ף ואסת ר בלימ ה 
גולדבר ג מרקו ס ואשת ו 
גולדבר ג יוס ף ושר ה 
גולדבר ג יצח ק 

צילה , שמוא ל 

גלייצמ ן הירש , אנ ה 

יחזקאל , פפ ה ומשפחת ם 

גמינד ר ב ן ציון , מכצי ה 

שעי ה סמוא ל ומשפחת ו 

גמינד ר אליעזר , אשת ו 

רוזיה , זושיה , יעק ב 

גרובנ ר חיים , חו ה 

שנ י ילדיה ם 

גרובנ ר אליעזר , לא ה 

פישל , אטקה , גיטל , יוס ף 

גרובנ ר מרקוס , מל ה 

יהושע , מינקה , שלמ ה ואשת ו מינ ה 
ע ם שנ י ילדיה ם 

גרונ ר צבי , צפור ה 

גרו ם ישרא ל ואשת ו 
גרט ל יהוש ע (אוזיאס ) וחנ ה 
גרו ם אמיליה , 
גרו ס הניד ■ 

יעקב , בלימ ה ומשפחתם , צב י אלי - 
מל ך 

גרייזמ ן שמואל , אשת ו 

וירד ׳ 

גנצל ר גיז ה 

פיליצי ה 

גליקסמ ן יואכים , פרנציסק ה 

יל ד 

גליקסמ ן נתן , רוזי ה 

וילהל ם 

גליקסמ ן מוריץ , סלה , הלה , ינק ה 
(מקלצ ה דולנה ) 

גליקסמ ן אדולף , ברט ה 

הל ה (פאלץ) , נת ן ואשת ו רוזי ה 

גליקסמ ן יצחק , שיינד ל 

ומשפחת ם 

גליקסמ ן פנחס , נל ה 
קהיל ת ודוביצ ה 


235 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

ובת ם 

גליקסמ ן חיים , אשת ו 

סל ה ורוזי ה 

אש ת גליקסמ ן 

יא ן 

גליקסמ ן הרמן , גוסטאור. , 

לושי ה (שגצר) , הל ה (וייס) , רוזי ה 

גליקסמ ן יונה , אדל ה 

(גולדברג ) ומשפחת ם 


קרול ה 

גליקסמ ן ברנארד , חנ ה 

שלמה , צבי , ישראל , רוזי ה (ליבר ־ 

גליקסמ ן אידל , פרימ ה 

פרייגד ) ובת ה חנ ה 


וילהלם , זניה , הרמ ן 

גולדברג ר מרקוס , רוזלי ה 

רומ ן 

גולדברג ר הרמן , רגינ ה 


גולדברג ר לאו ן ואשת ו 

יל ד 

גולדברג ר הוגו , ברטר . 


ד״ ר גולדברג ר לאופול ד ומלוינ ה 


גוטלי ב אלד . 

פייגה , צילה , יוס ף 

גולדשטיי ן יעק ב זלאט ה 

אלזה , פניה , איד ה 

גולדשטיי ן יוסף , רוזי ה 

ומשפחת ו 

גוטלגל ס יצח ק 

פפה , הלה , וסל ה 

גרינאפ ל שלמד. , רגינ ה (מזאטור ) 

לאופולד , הסיד . 

גוט ר ברט ה 

הנדל , ראוב ן 

גרוספל ד אברהם , מיל ה 

גוט ר מרים , סל ה ופייג ה גוטר.ר ץ הגי ה 

ומשפחת ו 

גייג ר סימ ל 

פני , רגינה , אברהם , גוסטה , מלד . 

גייג ר בייל ה 

(שוורץ ) וית ר המשפח ה 


זושיר. , שמעון , אליוקי ם 

אש ת גייג ר 

ובנ י משפחת ם 

גייג ר ואשת ו (בני ן ביה״ק ) 

חנה , דו ד 

גולדברג ר רבקר . 


ד״ ר דניא ל רישאר ד ומאלגוזאט ה 

אנדר. , שרר . (ברגמן ) ובנ ה הנ ק 

דטנ ר מניד . 


משפח ת דרלי ך 

ונדר . 

ד״ ר הופר ט ברוניסלאב , מרטד . 

גרדד . 

הופר ט רפאל , אירמד . 

רוזליד. , גוסטד . ואנטונינ ה 

ה ם ויקטור , יט י 

שבע , שמוא ל 

הירשפרונ ג אברה ם דוד , גוסט ה 
236 


קהיל ת ודוביצ ה 


ראש י משפח ה 

הופמ ן סטפא ן ואשת ו 
הברמ ן (נייהוף ) חיי ם לריב ׳ אנ ה 
אש ת הברמ ן 
המרשלא ג ברנארד , אנ ה 
משפח ת הדלנד ר 
ד״ ר ודל ר לאון , מרי ם 
וורצ ל שמח ה 
ויינל ז פייב ל 
וינ ר שלמה , ברוני ה 
וינ ר אליהו , גוסט ה 
וינ ר יעק ב ואשת ו 

וסרטיי ל יעקב , אל ה 

וכסמ ן ברי ש ואשת ו 
ואלנ ר יעקב , אשת ו 
ואלנר , אשת ו הל ה 
וול ף עמנואל , אשת ו 
וול ף שמואל , חי ה 
וול ף רגינ ה 
וול ף פייג ל 
ויינפל ד הס ה 

וקסבר ג שמעון , יולי ה 

וישי ק סלו , יט י 
וינ ר ארנ ה 
וינ ר גולד ה 

וינ ר חנ ה בייל ה 
וולמו ט שלום , אשת ו 
ויי ס יוספינ ה 

הר ב זלטנריי ך אש ר אנשי ל יצח ק 
והרבני ת שפר ה 
זגורסק י חיי ם ובלימ ה 
ז׳רנובסק י יעק ב 


בנ י משפח ה 

ברוניסלאבה , רוזיה , מלה , שמוא ל 
הרמן , או ה ברטה , הניר . 
אלה , ליאופול ד 

יור ק 

חנ ה ומשפחתה , שלמד. , גוסטה , יוס ף 
סימד. , מכל , אסתר , אהר ן ואשת ו סל ה 
ניס ן היל ק 
איד ה 

הירש , בנימין , פלד. , טונק ה (פור - 
מן) , יוכב ד (גרוס ) ומשפחתד . 
אדולף , אשת ו איגני ה 
בנ ם ויל ד לאימו ץ 

זיגמונט , אשת ו ובת ם מושיד . 

פנד׳זיד. , רוט י ואחי ו מוני ק 
חל ק משפחת ם 
שמואל , חו ה 

בריש , אשת ו דבור ה וילדיה ם 
ישרא ל אלתר , שלמה , אברד. ם משה , 
מנשר . יחזקא ל 
ברטר . (גרובנר) , בנ ה נחמן , 
אידד . ולא ה 
פרידריק , אלויר ה 
מני ה 

יצחק , הירש , בנימין , טונק ה (גרינ ־ 
וולד ) ומשפחת ם 

שרד. , פייגל , רייזל , טויבד. , פרייד ל 
משה , קלרה , יוסף , יר.וש ע 
רומ ק וית ר המשפחד . 


וילדי ו 
קהיל ת ו ד וביצ ה 


237 


בנ י משפדו ה 

ראש י משפח ה 

איגנאצי , ליאו ן ואירנ ה 

זוירשטרו ם שמעון , מרט ה 

וילדיה ם 

זלצברג , אשת ו פסל ה 

זיגמונ ט 

זלינג ר שמעו ן יוסף , רגינ ה 

וילדיה ם 

זילברמ ן ארנולד , רוזי ה 

בינ ה 

אלמנ ה זלנפריינ ד 
טאל ר מרדכ י ואשת ו 

יוסף , ד״ ר יעקב , ד״ ר נפתל י 
(טולק ) 

טאפ ט חיי ם לוי , אשת ו 

וילדיה ם 

טיברג ר אלפרד , רוז ה 

אהיותי ו יולי ה (גרום) , גוסטב ה 
(סגל ) ע ם הל ק משפ ׳ 

טיברג ר איזידור , אשת ו 

וילדיה ם 

טיברג ר הנריק , אשת ו 

יוסף , אשת ו בוסק ה ובנם , לאו ן 
ואשת ו 

טיברג ר אנ ה 

משפחו ת טיפנברונ ר 

וילדיה ם 

טורנ ר יחיאל , אשת ו 

גוסט ה וזושק ה 

טורטו ן הרמן , אשת ו 

היי ם ואשת ו אנה , הרמ ן—צבי , 

אשת ו קוינ ה ובנ ם שלום , פריד ה 
(בנט) , ד״ ר אברה ם אבא , אשת ו 
הל ה ובת ם הלינק ה 
ד״ ר אליעז ר 

יעקובובי ץ מתתיהו , גיזל ה 

מריל ה (בורגניכט) , פרנק ה (הופ - 
מן) , איד ה (מרקוס ) ומשפ ׳ 

ירו ט רגינ ה 

ובת ם 

ירו ט נתן , גוסט ה 

יצח ק מאי ר ומשפחתו , לא ה 

יונגויר ט הירש , ברכ ה 

יוסף , אלפר ד הרמן , יעקב , ברונו , 
שמואל , פנחס , פריד ה (ואלנר ) ע ם 
משפחת ה 

כהנ א זלמן , לנ ה 

ומשפחת ו 

כהנ א זיינב ל 

אחות ו לול ה (מנספלד ) ומשפחת ה 

לאוב ר ברוד , דבור ה 

סל ה 

לאוב ר שמוא ל גוסטא ב 

שיינד ל 

לאוב ר גרוינ ם 238 


קהיל ת ודוביצ ה 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

יוס ף מאי ה מינד ל טרנא , ישרא ל 

לנג ר משה , פייג ה 

שלמה , שר ה מרי ם 


אליקו ם 

לנג ר צבי ה וחמות ה רח ל 

רומק , זיגמונט , פולד ק 

לונבר ג יעקב , גוסט ה 

שבע , רוזיה , ינט ה 

ליטנ ר ליי ב 

ואחות ו 

לייבל ר מונדק , אשת ו 


לייבל ר שלמ ה ורוזי ה 

וילדיה ם 

ליברפריינ ד יעקב , אשת ו 

וחל ק ילדיה ם 

ליברפריינ ד שמחה , אשת ו 

וחל ק ילדיה ם 

לפלהול ץ יוסף , אשת ו 

וילדיה ם 

לפלהול ץ משה , אשת ו 

// 

לפלהול ץ יעקב , אשת ו 


ליפמנובי ץ אפרי ם ואשת ו 

ד״ ר אברהם , שלמה , חנה , סלה , 

לופטגל ס שמריה ו 

פריד ה ומשפחותיה ם 


הרש , אשת ו וילדיהם , מינ ה ורוזי ה 

לוסטגרט ן אמלי ה 

ינט ה 

לוסטגרט ן נפתלי , חי ה 

2 בני ם 

לוסטגרט ן ישראל , לא ה 

לופטגל ס אל ה 


שמיל ק 

לינצ ר מנדל , מלכ ה 

לוטק ה 

לוטרינג ר דוד , מינד ה 

ושנ י ילדי ם 

לרנ ר שמואל , אשת ו אנדה , 


אחי ו הרמ ן 


משפח ת למפ ל 

פולד ק 

מאר ק דוד , לוט י 

אלזוני ה 

מצנ ר מאוריצי , הל ה 

ברנארד , שמואל , וילהלם , הל ה 

מצנ ר הרמן , לוט י 

וילדיה ם 

מיל ר עחר , מכ ה 

וילדיה ם 

מיל ר יחזקאל , גיט ל 


מיל ר ישרא ל יצחק , פרנק ה 


מכנ ר יוסף , איר ה 


מנש ה איגני ה 

השיק , אסת ר 

מלמ ן איסר , איד ה 

2 ילדי ם 

אלמנ ה מלמ ן 


משפח ת מלמ ן שלישי ת 
קהיל ת ודוב יצד ! 


239 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

מינ ץ גוסט י 

היר ש 

מנספל ד אפרים , זלט ה 

דו ד זלי ג 

נירנבר ג משה , סימצי ה 

הרמן , יונה , אמיל , נט ה ומשפחת ם 

נבנצ ל אברהם , אשת ו 

חיים , חנה , צשקה , רונק ה 

נירנבר ג היר ש 

רגינה , אברהם , דוד , אינק ה 

נירנבר ג נפתלי , פייג ה 

שמואל , רוז ה 

ניימ ן הנריק , טונ י 

שמוא ל 

ניימ ן יוס ף 

משה , שמואל , שושנה , מלכה , 
מוני ק ואשת ו מל ה 

ניימ ן חנינה , בתי ה 

נייהר ט משה , יט י 

משפח ת ניע ר 

מלה , ברונקה , רוזי ה שמוא ל 

נייהו ף חיי ם לייב , אנ ה 

יוסף , קלרה , מל ה (מילארד ) 
ומשפחת ה 

אלמנ ה נסלרו ט 

חוה , רוזיה , מנדל , פר ה (דומסט) , 

סל ה (מילר ) ומשפ ׳ 

סמ ט אברהם , חי ה 

אסתר , שיינדל , חנה , פנח ס 

סמ ט ישראל , גוסט ה 

איט ה 

סמ ט יעק ב וולף , חנ ה 

חנה , לאה , השי ק ועו ד ב ת 

סינד ל בן־ציון , רוזי ה (מ־קנטי ) 
פיש ר מש ה ואשת ו 

הינד ה וחי ה 

פיש ר אברהם , טונק ה 

וילדיה ם 

פיש ר חיים , אשת ו 

גוסטה , פפ ה ע ם משפחותיהן , וול ף 
(וואבק ) 

פצנבאו ם מיכא ל 

2 בנו ת 

פב ר יואכים , אשת ו 

פרסט ר 

וילדיה ם 

פרנק ל דוד , איד ה 

זיגמונט , מרס ל ורישאר ד 

פישגרונ ד אליהו , אנ ה 

ד״ ר שבח , ד״ ר איזידור , דור ה 
(גולדברגר) , אנ ה (טבק) , אירנ ה 
(גרינבאום) , סלומא ה (גולדמן ) 

וחל ק ממשפחתן , רחל , לאור ה 

פישגרונ ד ברט ה 

סבינה , רומק , הלה , שב ע 

פיירשטיי ן יהושע , זיסל ה 

מרים , ברכ ה 

פיירשטיי ן פרימ ה 240 


קהיל ת ודוביצ ה 


ראש י משפח ה 

פרידיג ר פסח , אשת ו 

פלצמ ן יהודי ת 
פורש ר שמואל , אשת ו 
פריש ר יצחק , גולד ה 
פריש ר מכ ל 
פריש ר דוד , סל ה 
פריש ר אברהם , ארנ ה 
פרנק ל יעקב , פסל ה 
גב ׳ פריינ ד 
פלצמ ן חיים , רבק ה 
פלצמ ן מנחם , ציל ה 
מור ה פרלמ ן 

פיר ר הרמן , לא ה (מזאטור ) 

פרופ ר קלמן , לוטק ה 
משפח ת פנסט ר 
ד״ ר צימרשפי ץ אפולינאר י 
צימרשפי ץ חיים , פפ י 
צויי ג פרדינאנ ד (פישל) , רח ל 
משפח ת צולמ ן 
ציזנ ר חיי ם שלמ ה 
ציזנ ר יהוש ע 
ציזנ ר אברה ם ומרי ם 
ציזנ ר נתן , הל ה 
ציזנ ר פריד ה 
קור ץ בריש , הל ה 
קליי ן יהוש ע 
קויפמ ן שמואל , איד ה 
קלפו ם חיים , סל ה 
קלוג ר רוז ה 
קליינמ ן שמשון , גיט ל 
קליינמ ן חיים , סל ה 
קליינמ ן ארטור , אשת ו 
קליינמ ן משה , חו ה 


בנ י משפח ה 

מני ה (בירנבאום ) ומשפחתה , הלה , 
רוזי ה 

מנחם , אסת ר 
פייב ל 
וילדיה ם 
וחל ק משפחת ו 

איד ל 


שפרינצ ה 

פלה , יטי , ישעיה , ב ן אחי ו מוניק , 
ב ת אחי ו גיז ה 
לאלה , טושק ה 

ד״ ר אל י (בראודה ) ומשפחת ה 
יוסף , פולד ק 

מקסמיליאן , סלומאה , לאופול ד 

רטקה , רוזי ה ומשפחת ן 

דוד , שמחה , מלכה , אטק ה ומשפחת ם 

יל ד 
מני ה 
וילדיה ם 
פסיה , מוני ק 

אברהם , נתן , דובה , אמיליה , פייג ה 
סטפני ה 

פס ל (פאולה) , יחזקא ל 

רגינ ה 
רות , יעק ב 
קהיל ת ודוביצ ה 


241 


ראש י משפח ה 

קולנד ר יהודה , חנ ה 
קלוג ר פולה , אמ א 
קורנגו ט טינ ה 
משפח ת קומ ר 
דיי ן רומל ט אברה ם צב י 
הר ב תמל ט מרדכי , קרולינ ה 
רייט ר חיי ם 

רייפ ר אברה ם יעקב , מאשר ■ ליב ה 

רפפור ט חיים , ליב ה 

רוט ר לינ ה 
ריי ך וילהלם , אשתו , 
רי ק שמואל , אמלי ה 
רי ק אנ ה 

רדנ ר בנימין , חנ ה 
רוזנ ר חיי ם 
רחנ ר איד ה 
רוזנפל ד אייזיק , אשת ו 
רובינפל ד דוד , יט י 
חל ק משפח ת רוזנפל ד שני ה 
רייכ ר שמואל , שר ה 
משפח ת ריט ר 
ריכטמ ן סידוני ה (מביליץ ) 
רו ף יחזקא ל (מזאטור) , אמ א 
רוזנ ר שלמה , סל ה 

שוב ל שמשון , חי ה (הלנה ) 
שטור ם משה ׳ דבור ה 
שנחר ץ שלמה , חנ ה 
שיכט ר נתן , שב ע 
שרפ ר ראובן , יטי , אמ א טונ י 
שרפ ר שמואל , מינד ה 
שרפ ר דוד , גולד ה 


בנ י משפח ה 

עובדיה , אסתר , חיה , שר ה 
ובנ י משפחת ה 
פרידריק , וילמ ה 

יונ ה 

וילדיה ם 

אנדה , לולה , קרולה , הלה , הרמ ן 
אשת ו אסת ר וילדיה ם 
אטק ה (קלגסבאלד) , רוזי ה (צלנר ) 
ע ם משפחתם , שמואל , הנק ה 
גוסטה , ליפה , זישא , פייב ל ומשפ ׳ 
ונכד ה ציל ה 
טונקה , איד ה 

סטלה , לולה , רניה , גושי ה 
דוזיה , הרמ ן וזיגמונ ט 
אדולף , רוזי ה והל ה גוט ר 
לא ה 

אנדה , מלכ ה 
2 בנו ת 

רבקה , ברוניה , זלי ג לא ה 
רפאל , יוסף , נט ה ומשפחת ה 

x ••• 

וילדיה ם 

לול ה 
וב ן אחי ו 

קריינדל , בלומה , ליאונורה , הלנה , 
אברה ם 

יחזקא ל אליעז ר (אלק) , יצח ק 

או ה (ברונר ) ומשפחת ה 
חיים , צבי , שיינדל , דוד , שר ה 
הניה , רומק , נחום , רבק ה 
זלמ ן 
242 


קהיל ת ודוביצ ה 


בנ י משפח ה 

ראש י משפח ה 

יוסף , נחום , גני ה 

שרפ ר ישראל , הל ה 

שיינד ל (אברהם ) ע ם משפחת ה 

שמעי ה חי ה שר ה 

שמעו ן יהודה , פייבי ש 

שמעי ה ישראל , נושק ה 

יהושע , הדס ה ויל ד קט ן 

שוור ץ מש ה שלום , גננד ל 

דומ ק 

שוור ץ ישראל , מינד ה 

וילדיה ם 

שליי ן משה , אשת ו 

מגר ׳ לודוי ג 

שר פ אנטונינ ה 

שמואל , רייזל , זלמ ן 

שפרינג ר פייג ל 

פולדה , אירנ ה (ארנהלט ) 

שנצ ר אדולף , ארנסטינ ה 

פרנציסקה , הנק , הד ה ולול ה 

אלמנת ו ויקטו ר שנצ ר 

(שלזינגר ) ועו ד ילדי ם 

חי ה (שטיינברגר) , ארנ ה ומשפחת ם 

שנצ ר מרדכי , חנ ה 

מינה , פולו ש 

שנצ ר חיים , יט י 

אול ק 

שנגו ט מקם , רהי ה 

שמעון , אברהם , מיכאל , יחזקא ל 

שנגו ט אהרן , לא ה 

אחיו ת שיינדל , רבקה , ינטה , פייג ה 

שנגו ט מכל , אשת ו 

ואט י ויצח ק 
ברוניה , מדיקל ה 

שוינג ר שלמה , רוזי ה 

דובה , רומק , פייג ה 

של ר משה , רבק ה 

וילדיה ם 

של ר יוסף , אשת ו 

שטייא ר יוס ף ואשת ו 1 

רוזיה , סלה , שלמ ה 1 

שטראו ם אברהם , אסת ר 

משפח ת שיי ן 1 

וילדי ה 

שבייג ר הלה , אמ א 

ניס ן 

שליידר ר שלמה , ציל ה 

שליידר ר נתן , רגינ ה 1 

וילדיה ם 

שפרלינ ג אמיל , גיט ה 

רח ל 

שרו ט לייזר , אסת ר 

רוז ה (גרינבאום ) 

שרייב ר יוהנ ה (מדז׳דיץ ) 

משפח ת שוסטרמ ן (מסקוצוב ) 
שרט ר הל ה ואמ א 
שטייא ר אדול ף ואשת ו 

אירנה , טיבה , ארי ה 

שנצ ר אברהם , אסת ר 
קהיל ת ודוביצ ה 


243 


כפ ר זמבזי ץ והסביב ה 


ראש י משפח ה 

בורג ר ליפמ ן ורוזלי ה 
גינסבר ג נפתל י ודבור ה 
גולדבר ג (מכפ ר טארנאבה ) 

גליקסמ ן (מכפ ר סקאבצה) , אשת ו 
ויכנ ר עזריאל , רוזלי ה 

זילביג ר איסר , זלט ה 
זוירשטרו ם משה , אשת ו 
יר ט פתחי ה 
לינק ר יעקב , אסת ר 
מו ר לייב , פנינ ה (פס׳ל ) 

מנדלבוי ם צבי , אשת ו 
פד ר יונה , אשת ו ואחי ו שמעו ן 
צימרשפי ץ אדולף , רוז ה 
(מכפ ר סקאבצה ) 
ריכטמ ן יוס ף (סקאבצה ) 
שפילמ ן זלמן , חי ה 


בנ י משפח ה 

ברנר ד 

חנה , יהושע , מרים , מאי ר 
יצחק , אשת ו סלומי ה וילדיה ם גולד ה 
ולא ה 

5 בניה ם 

דב , יצחק , אלכסנדר , דוד , אברהם , 
אלטיל ה 
3 ילדיה ם 
יעקב , דוד , צב י 
3 ילדי ה 

6 ילדי ם 

לא ה (טגני ) ובעלה , אסת ר 
(שוויצר) , ישראל , שרה , יחיא ל 
דוד , שרה , סידי ה 

ארוין , איגנאצי , ברטה , סבינ ה 

2 בניה ם 
6 ילדיהם . 


תהיינ ה נפשותיה ם צרורו ת בצרו ר החיים . 


הערות : 

רשימו ת קרבנו ת עיירו ת אנרריכוב , קלווריה , מישלני ץ וסוכ א ניתנו ת במקומו ת אחרי ם 
בספ ר זה . הרשימו ת כוללו ת ג ם מספ ר קט ן ש ל שמו ת האנשי ם שבא ו בזמ ן המלחמ ה לעיירתנ ו 
מער י הסביב ה ולסו ף גורש ו למחנ ה השמרה , כמ ו כ ן מספ ר אנשי ם שניספ ו בגלו ת רוסי ה 
מחמ ת קור , רע ב ומגפות . 

ייזכר ו ג ם כ ל אל ה מקרוש י קהילתנ ו שקצר ה ירנ ו לפקו ר א ת שמותיהם , כ ל היור ע ירשום ־ 

נ א שמותיה ם לזכרו ן בעמו ר ז ה א ו ש ל ית ר הקהילות . 


מפת ח שמו ת אנש י קהיל ת ודוביצ ה המתוארי ם בספ ר 

הספ ר כול ל אלפ י שמות . מסיבו ת טכניו ת נאלצי ם היינ ו לצמצ ם א ת המפת ח ר ק לשמו ת 
יהוד י קהיל ת ודוביצ ה המתוארי ם בו . מאות ה הסיב ה ל א כללנ ו ב ו שמו ת האנשי ם 
המופיעי ם בתמונו ת ושמו ת האנשי ם המופיעי ם בספ ר ושל א תואר ו מחוס ר ידיעות . 


אב ל אדול ף 230 
אב ל אנד ה 62 , 119 , 124 
אב ל שמוא ל 29 , 121 , 129 , ברט ה 123 
אונג ר יהוש ע 104 , בנ ו 111 
אוסט ר הנרי ק 83 , 130 , בת ו 99 , 137 
אופנ ר שמוא ל 28 , 35 , 88 
א 1 רב ד אליש ע 44 , 97 , 147 
א 1 רב ד ליב ל 31 , 44 , 44 , 47 , 147 , 182 
אורב ך מש ה 28 , 44 , 192 
איג ל רגינ ה 87 , 183 , איצ ק 140 
איינהור ן טובי ה 29 , 30 , 47 , 57 , 77 , 135 , 
146 

איינהור ן בייל ה 47 , 146 , הל ה 129 
איינהור ן ישרא ל 11 , 125 
איינהור ן לוטקה , אטק ה 211 
אלו ר (מורה ) 83 , 92 
אלסט ר לייבי ש 99 , אשת ו 99 
ארנהל ט ישרא ל 28 , 38 , 44 , שמעו ן 140 
ארנהל ט (יעקובוביץ ) צשק ה 207 , 210 
ארנהל ט פריד ה 210 , זיג א 215 
ארנהל ט שלמ ה 112 , 114 , 139 

בד ר יעק ב 28 , 42 , 44 , שלמ ה 28 , 44 , 192 
בד ר מני ה 203 , מוני ק 121 , 204 
בד ר פריד ה 123 , רומ ק 121 , שלמ ה 123 
בדר ! שר ה 203 

בורג ר אנשי ל 47 , 134 , איגנצ י 87 , 183 
בורג ר יצח ק 177 , 187 , 217 , 224 
בורט א יעק ב 28 , 47 , שלמ ה 28 
בורגניכ ט שמעו ן 29 
בורנשטיי ן רגינ ה 85 

ביננשטו ק אליעז ר 28 , 87 , 134 , 174 , 175 , 
191 

ביננשטו ק אברה ם 229 , אלה , סל ה 211 
ביננשטו ק דויד ק 211 ,191 , יונ ה 191 יהוש ע 
177 

ביננשטו ק (גרוס ) הנק ה 11 , 203 , 207 , 211 , 
229 

ביננשטו ק יוס ף 11 , 173 , 175 , 177 , יעק ב 
191 , 212 

בלדנגרי ן סל ה 87 

בלייבר ג ישרא ל 9 , 147 , ארנה , הרמן , 222 , 
מנח ם 126 , 149 

בלייבר ג (וייסמן ) לושק ה 203 , סבינ ה 109 
בלי ץ חיי ם 44 , אשת ו ובת ו רוזי ה 211 
בלי ץ שמעו ן 212 

בלמו ט יחיא ל 20 , 28 , 31 , 32 , 34 , 58 , 175 , 
87 , 128 , 129 , 130 , 50 ^־ 49 , 192 
בלמו ט רויז ה 47 , (ארדהיים ) פנינ ה 126 
בלמו ט חיי ם 11 , 111 , 140 , 150 
בלמו ט (בלומנקרנץ ) רגינ ה 59 , 63 , 107 , 
109 , 150 


בנד ץ יעק ב פס ח 28 , 42 , 54 
בנד ץ פרנציסק ה 132 
בנד ץ הנרי ק 11 , 28 , 38 , 137 , 138 , 139 
בק ר (ריבנר ) עד ה 203 
ב ר בן־ציו ן 55 , 69 , 124 , 128 , 135 , 150 
ב ר גני ה 125 , 126 , הל ה 119 , 125 
ברב ר ברי ש 29 , 35 , 44 , שלמ ה 29 , 38 
ברונ ר אברה ם 28 , 54 , ברי ש 109 
ברונ ר דו ד 111 , 138 
ברונ ר דורק ה 107 , 178 , 185 
ברונ ר לוטק ה 87 , 185 , רוזי ה 87 
ברונ ר יוס ף 28 , 35 , 54 , 134 , לאופול ד 28 , 
106 , 119 , 124 , 125 

ברונ ר ברוניסלב ה 134 , 175 , 185 , 207 , 208 , 
223/9 

ברונ ר (ברבר ) אנ ה 109 , ארמי ן 114 
ברונ ר יעק ב 112 , 113 , שלמ ה 28 , 44 
ברונ ר (איינהורן ) פאול ה 205 , 207 , 208 
ברונ ר (הרשטייל ) פל ה 11 , 119 , 175 , 178 , 
185 ^ 207 

ברונ ר שלמ ה 28 , 44 , 97 , 101 
ברונ ר שמואל , חיים , ליב ל 28 , 44 , 54 , 
חיי ם 178 

ברונ ר מרקו ס 230 , פסי ה 203 
ברונ ר סמ י 28 , 129 , 130 , אשת ו 124 , 135 
ברגופ ן עזריא ל 42 , 148 
ברג ר פס ח 54 , 87 

גוטגל ס יצח ק 87 
גוטלי ב יהוד ה 47 , 87 
גוט ר זיינב ל 79 , אשת ו 62 
גולדבר ג (ברונר ) אנד ה 119 , 124 , 138 
גולדבר ג ברי ש 28 , 34 , 44 
גולדבר ג וול ף 87 , יחזקא ל 230 
גולדבר ג (כפ ר טארנבה ) 28 
גולדבר ג (ריכטמן ) נת ן 29 , 42 
גולדבר ג מוט ק 187 , נאשי ק 178 
גולדבר ג שמעו ן 45 
גולדברג ר מאוריצי , הרמ ן 87 
גולדברג ר מק ס 42 , 85 
גולדבר ג מרקו ס 43 , 191 , 209 
גולדבר ג לאונור ה 123 , 134 , 135 
גולדברג ר לאופול ד 119 , 140 
גולדברג ר רבק ה 134 
גולדמ ן עמנוא ל 28 , 54 
ד״ ר גולדמ ן 83 
גולדפינג ר שלמ ה 169 
גינסבר ג נפתל י 170 

גלבוואק ס שמעו ן 37 , 44 , 97 , 98 , דו ד 35 
גלבוואק ס יוס ף 87 
גלזנ ר ד״ ר ארטו ר 95 
גלייצמ ן היר ש 32 , 35 , 42 , 129 , 223 


245 246 


קהיל ת ודוביצ ה 


גלייצמ ן אנ ה 202 , 207 , 208 
גלייצמ ן אושק , שמוא ל 121 , שמעו ן 11 
גליקסמ ן אידל , ברי ש 54 , 86 
גליקסמ ן אדולף , הרמן , יצחק , מש ה 54 , 86 
גליקסמ ן אוגניה , רגינ ה 183 
גליקסמ ן אירנ ה 185 , 211 , לוסי ה 211 
גליקסמ ן הרמן , יצח ק 111 , ד״ ר זיגמונ ט 95 
גליקסמ ן יונס , ברנרד , פייב ל 90 
גליקסמ ן ינ ק 212 
גליקסמ ן לאה , סל ה 87 
גמינד ר בן־ציו ן 44 , 207 
גרא ף זיגמונט י 80 
גרבשיי ד 82 

גרובנ ר חיים , מרדכי , אליעז ר 89 
גרובנ ר בר ק 115 , יעק ב 89 , יוס ף 120 
גרובנ ר (וייסמן ) גוסטה , אסת ר (רובין ) 126 
גרובנ ר חוה , רוזי ה 184 , זושי ה 184 , 211 
גרובנ ר (רפפורט ) מל ה 195 , 197 
גרונ ר צב י 45 , 87 , נת ן 138 
גרונ ר (זילביגר ) סל ה 127 , שיי ק 183 
גרו ס ד״ ר אדמונ ד 78 , 95 , ד״ ר הוג ו 95 
גרו ס הני ה 99 , 123 
גת ס ישרא ל 28 , 45 , 121 , 129 
גרושו ב מרדכ י 35 , 45 , ליפ א 126 , 221 
גרושו ב סיד ה 221 , רוז ה ופייג ל 109 
גרט ל יהוש ע 47 , 129 , 135 
גרט ל (גליקסמן ) רוז ה 126 
מו״ ה גרייזמ ן צב י אלימל ך 35 , 143 
גרייזמ ן שמוא ל 33 , 89 , 135 

דטנ ר 54 

דניא ל ד״ ר איזידו ר 19 , 20 , 34 , 39 , 54 , 128 
85 , 95 , 96 , 151 

דניא ל ד״ ר רישר ד 83 , 85 , 87 , 106 , 137 , 
138 , 140 , 151 

דניא ל מלגוזט ה 99 , 135 , 137 , 152 
דרלי ך מורי ץ 116 , גב ׳ דרנג ר 47 

הברמ ן—נייהו ף ליי ב 43 
הברמ ן סטודני ט 183 
הופמ ן יוס ף 28 , 67 
הופמ ן סטפא ן 68 , 69 , 109 , 137 
הופר ט ישרא ל 20 , 28 , 34 , 35 , 53 , 54 , 87 , 
153 

הופר ט אנ ה 121 , 132 , 153 , 192 
הופר ט ד״ ר איגנצ י 154 , ד״ ר ויקטו ר 95 
הופר ט ד״ ר ברוניסלא ב 85 , 199 , 215 
הופר ט מרטה , אנד ה 199 , 211 
הופר ט ד״ ר מורי ץ 85 , 138 
הורנונ ג יצח ק 212 , צב י 187 , לושי ה 191 
הירשפרונ ג אברה ם דו ד 45 , 87 
הירשפרונ ג שיינד ל 99 , 203 
המרשל ג לאופול ד 45 
ה ס ויקטו ר 32 , 34 , 87 , 129 , 130 , 199 
ה ס אנטונינה , רוזלי ה 211 , הל ה 203 
ה ס חיי ם 43 

ה ס שלמ ה 115 , 116 , הנ ק 115 , 183 
ה ס (פרופר ) לוטק ה 58 , 59 , 109 , 123 

ודל ר ד״ ר לאו ן 54 , 85 , 137 , 138 , 140 , 150 


וול ף יששכ ר 28 , 72 

וול ף ברי ש 28 , 45 , 106 , 114 , 129 , 186 , 
177 , 8 — 187 , 190 , 191 , 196 , 210 
וול ף חיי ם 72 , 114 
וול ף מש ה אליעז ר 155 , שולי ם 82 
וול ף עמנוא ל 28 , 86 , 87 , 114 , 129 , 135 , 
מש ה 114 

וולק ן פנח ס 63 , 99 , 114 , 127 , 8 י— 155 
וולק ן יעק ב 106 , 109 , 111 , שמוא ל 111 ,109 
וורצ ל שמח ה 35 , 114 , 124 , 129 , 154 , 220 
וורצ ל מנח ם 121 

וורצ ל (פישר ) ברוני ה 127 , יוס ף 220 
וורצ ל ברט ה 211 , שלמה , 221 
גב ׳ ולנ ר 61 
ולנ ר זיגמונ ט ואשת ו 85 
וינ ר חיי ם 28 , 45 , 54 
וינ ר יעקב , שלמ ה 45 , 54 , טונק ה 109 
וינ ר אביב ה 111 , אברה ם 34 , 44 , 97 
וינ ר מרי ם 60 , 127 , (רם ) מלכ ה 64 , 106 , 
127 

וינ ר (גרטל ) רוזק ה 115 , 116 , נטה , רוזי ה 
111 

וינ ר (רוזנבאום ) יוכב ד 127 
ויינל ז פייב ל 213 , (גרוס ) חו ה 123 
ויינל ז נעמ י 116 , אהר ן 112 , 212 , מאי ר 62 
וישי ק סל ו 83 , 203 , אלויר ה 211 
וישי ק פרידרי ק 140 , 210 , 212 
ווסרטיי ל יעק ב 28 , 43 , 121 , 192 
ווסרטיי ל אל ה 61 , 135 , איטק ה 109 
ווקסמ ן ברי ש 47 , שמוא ל 111 
ד״ ר ווקסמ ן 39 , 85 
וקסבר ג שמעו ן 86 , 123 
ורמו ט מש ה 99 , ברו ך 120 

דארנובסק י יעק ב 87 
זורשטרו ם שמעו ן 129 , מש ה 
ד״ ר זייד ה (ת . ארטי ) 59 , 80 
גב ׳ זילברשי ץ (מורה ) 55 , 99 , בני ה 55 , 78 
הר ב זלטנריי ך אש ר אנשי ל יצח ק 20 , 37 , 
54 , 104 , 6 — 142 , 173 
הרבני ת זלטנריי ך חנ ה 144 
הרבני ת זלטנריי ך שפר ה 144 
זלינג ר שמעו ן יוס ף 28 , 43 
זלנפריינ ד בינ ה 183 

טאו ב ד״ ר שמוא ל 57 , 80 , 134 , בנ ו 47 
טאל ר מרדכ י 87 , 89 
טאפ ט חיי ם לו י 28 , 35 , 88 
טאפ ט ד״ ר יעק ב 62 , 85 , 87 , 96 , 140 
טורטו ן גוסט ה 211 
טורנ ר יצח ק 44 
טיבר ג ברו ך 18 , 51 

טיבר ג יוס ף 191 , 196 , (גלבוואקס ) בוסק ה 
211 

טיבר ג לאו ן 62 , 109 , 119 , 139 , 203 
טיברג ר אדול ף 29 , 132 , רגינ ה 29 , 61 , 132 
טיברג ר בנ ו 68 , 132 , 138 , יצח ק 68 
טיברג ר ד״ ר מורי ס 11 , 132 
טיברג ר אלפר ד 191 , טיפנברונ ר 174 
טיברג ר פני , הנרי ק 86 , דול ק 212 קהיל ת ודוביצ ה 


247 


גב ׳ טינד ל 87 
ד״ ח טי ש 83 

י ם שמעו ן 46 

יעקובובי ץ מתתיה ו 20 , 28 , 32 , 34 , 54 , 81 , 
87 , 88 , 143 , 61 — 159 
יעקובובי ץ חי ה רבק ה (הלנה ) 132 , 160 
יעקובובי ץ גיזל ה 161 
יעקובובי ץ הרמ ן 160,109 ,ד״ ר דו ד 109,85 
יעקובובי ץ אברה ם אב א 62 , 85 
יעקובובי ץ אליעזר , שלמ ה 137 , 140 , 160 
יעקובובי ץ מאי ר 47 , 175 , 230 
יעקובובי ץ ירו ט 45 , בנ ו דול ק 116 
יעקובובי ץ ישראל י 19 

כהנ א הצעי ר 139 , ברונ ו 112 

לאוב ר בריש , ברו ך 28 
לאמפ ל אש ר 78 
גב ׳ לאמפ ל 47 
לו י שלמה , זא ב 188 
לוינג ר הנרי ק 111 , 180 , אשת ו 180 
לונבר ג יעק ב 43 , 86 
לונבר ג רומן , זיגמונ ד 212 
לוסטגרט ן ישרא ל 87 , אשת ו 208 
לוסטגרט ן אמלי ה 57 
לופטגל ס שמוא ל ישעי ה 45 
לופטגל ס ד״ ר אברה ם 85 , 107 
לופטגל ס עמנואל , מלכ ה 127 
לז ר ד״ ר קרו ל ואשת ו 85 
ליברפריינ ד רוזי ה 211 
ליטנ ר יהוד ה ליי ב 45 , 87 , ינט ה 211 
ליפמנובי ץ אפרי ם 46 , 87 
ליפמנובי ץ (בדנר ) טרז ה 127 
אחי ם ליסמ ר 28 

לייבל ר שלמ ה 43 , 62 , הרמ ן 111 
לייבל ר מונד ק 62 , 187 , גנק ה 127 
לנג ר יעק ב 28 , 46 , מש ה 28 , סל ה 210 
לנג ר רח ל 46 ישרא ל שלמ ה 97 , צבי ה 197 
לנדא ו חיי ם 111 , 114 
לנדא ו מש ה ברו ך 28 , 43 , 81 , לאופול ד 128 
לפלהול ץ ארנ ה 203 , סבי ה 203 
לפלהול ץ יוסף , משה , יעק ב 28 , 45 
לרמ ר 87 , 183 

מאירצי ק ברו ך (ת . ארעי ) 177 , 186 , 190 
205 , 207 , 210 , 217 , 226 , 227 
מאצנ ר ברוני ה 203 
מאצנ ר מורי ץ 28 , 185 , אשת ו 227 
מו ר לייבי ש 170 
מיל ר אברה ם 30 , 76 , 2 — 161 
מיל ר זלי ג 99 , 170 , ישרא ל 187 
מיל ר יוס ף 29 , 87 , 88 
מיל ר מש ה 37 , 44 , 97 , 170 , שלמ ה 58 
מיל ר עוז ר 30 , 191 , יחזקא ל 170 
מינ ץ פרדינאנ ד 28 , 35 , 54 , שמעו ן 28 , 54 
מכנ ר יוס ף 87 
מלמ ן השי ק 86 , מוני ק 182 
מר ק יצח ק 31 , דו ד 28 , 35 , 43 , 86 , 87 
מר ק לוט י 123 , 185 , 227 


נאב ל אברה ם יעק ב 28 , 43 
נבנצ ל אברה ם 28 , 45 , אמי ל 120 , 197 
נייגרש ל צירל ה 99 , 211 
נייהר ט אברה ם 68 , 106 , 111 , 139 
נייהר ט מש ה 112 , 196 , יט י 47 , 197 
נייהר ט (בורטא ) שר ה 109 , 112 , 138 
נייהר ט (בארי ) לא ה 112 , 123 , 203 
ניימ ן השק ו 206 
נירנבר ג היר ש 28 , 44 
נירנבר ג משה , דו ד זליג , 45 
נסלרו ט סל ו 28 , 35 , 42 , 62 , 64 , 114 , 128 , 
130 , 135 , 162 , 174 

נסלרו ט אנ ה 64 , 162 , אדולף , רומ ן 162 
נסלרו ט מאי ר 62 , 119 , 124 , 137 , 140 , 163 
נסלרו ט דול ק 138 , יוס ף 63 

סמוא ל ישעיה , 28 
סמ ט אברה ם 45 

פד ר יונ ה 169 

פוג ל הנרי ק 83 , 94 , פופ ר 82 
פורש ר אהר ן 74 

פיירשטיי ן יהוש ע 42 , סבינ ה 211 
פיירשטיי ן (נחושטן ) שושנ ה 59 , 69 , 127 
פיירשטיי ן מינד ה 203 , רגינ ה 116 
פישגרונ ד אליה ו 10 , 32 , 35 , 81 , 128 , 177 
פישגרונ ד אנ ה 124 , ד״ ר שב ח 85 , 137 
ד״ ר פישל ר 83 , פיש ר חיי ם 87 
פלסנ ר (קריגר ) יטק ה 62 , 109 , 123 , 138 
פלצמ ן אברה ם 115 , 116 , חיי ם 45 
פלצמ ן מש ה 79 , יהודי ת 61 
פצנבאו ם מיכא ל 28 , 35 , 45 , 47 
פצנבאו ם אברה ם 114 , גוסט ה 59 , 109 , 
וול ף 112 

פצנבאו ם מני ה 127 , פנח ס 106 , 107 , 114 
פתפ ר קלמ ן 35 , 114 , 128 , 135 , 177 
פרידג ר פס ח 43 , 87 
פרידמ ן שמוא ל 68 , 69 , 109 
ד״ ר פרוס ט 83 , 92 
גב ׳ פריש ר 58 , פריש ר מיכ ל 87 
פריש ר רבק ה 211 , פרלמ ן 99 
פרלמוט ר אליעז ר (ת . ארעי ) 55 
פרנק ל שלמה , איר ה 127 
פרסט ר פריד ה 123 , 124 , 134 
פרסט ר יא ן 62 , 119 , 140 , פאו ל 140 

צולמ ן 68 

צויי ג פרדינאנ ד 28 , 32 , 35 , 42 , 62 
צויי ג שמוא ל 116 
ציזנ ר אברהם , חיי ם 87 , יהוש ע 28 
ציזנ ר יעק ב 97 , נת ן 120 
ציזנ ר חיי ם שלמ ה 28 , 35 , 45 , 47 , 103 , 
128 , 129 , 130 
ציזנ ר (פרנקל ) אדל ה 127 
צימרשפי ץ ד״ ר אפולינר י 20 , 34 , 85 , 133 , 
135 , 137 , 165 

צימרשפי ץ פאול ה 135 , פרלד ק 62 
צימרשפי ץ (בראודה ) ד״ ר אל ה 165 
צימרשפי ץ ד״ ר ארנול ד 68 , 109 , יוס ף 138 
צימרשפי ץ פפ י 138 , (שיקמן ) גני ה 211 ,11 248 


קהיל ת ודוביצ ה 


צימרשפי ץ (כפ ר סקאבצה ) 28 
צ׳כגובסק י אליעז ר 28 , 46 

קאופמ ן שמוא ל 45 , 47 , 66 , נת ן 66 
קאופמ ן דוב ה 178 , 211 , מל ה 211 
קאופמ ן (איינטרכט ) חנ ה 11 , 203 
קור ן ד״ ר יוס ף 39 , 85 ,54 , ד״ ר סטאניסלא ב 
179 

קורנגו ט אולק , יוס ף 140 , וילמ ה 182 , 222 
קולנד ר יהוד ה 87 

קור ץ ברי ש 28 , 45 , 178 , 191 , 197 , סל ה 99 
קי י אברה ם 135 

קלוג ר מ ד 45 , 47 , 54 , 111 , 114 , 127 
קלוג ר ציפה , שמעו ן 127 
קלוג ר ד״ ר וילהל ם 20 , 32 , 34 , 85 , 87 
129 , 137 , 165 , 176 , רוזי ה 165 , 215 
קלוג ר זכרי ה 20 , 34 , 165 , סלמוא ה 132 
קלוג ר מלכ ה 112 , ינ ק 111 
קלוזנ ר 87 

קליי ן יהוש ע 45 , מוני ק 212 , דבור ה 127 
קליינמ ן יואכי ם 89 , נת ן 11 , 89 , חיי ם 28 
קליפשטיי ן מש ה 79 
גב ׳ קלפהול ץ 54 , נת ן אהר ן 28 , 62 
קלפו ס חיי ם 45 , 111 , 114 , אשת ו 196 , 
בת ו 58 

קלפו ס קאמיל ה 111 

רדנ ר נת ן אהר ן 55 , 99 
רובינפל ד (רוזנבלט ) רגינ ה 127 
רוזנט ל 89 

רוז ה פרופ . מקסמיליא ן (ת . ארעי ) 95 
רוזנפל ד אייזי ק 44 , 99 , 134 , 135 , רבק ה 
203 

הר ב רוטנבר ג מרדכ י 20 , 35 , 38 , 54 , 143 
רוט ר שמוא ל 28 , 54 , 114 , 129 , לינ ה 129 , 
135 

רוט ר איד ה 119 , 123 , 129 , מילכ ה 120 , 123 
רוט ר טונק ה 109 , 123 , 129 , 137 
הר ב רומל ט אברה ם צב י 37 , 145 , יונ ה 208 
רומל ט לאצ ה 178 , 207 , 208 , 209 , 215 
הר ב רומל ט מרדכ י 37 , 97 , 191 
רו ף סטודנ ט 79 , רופ א 95 
רוק ח שולי ם 99 , אשת ו 99 
ריבנ ר מש ה 45 , 47 , קלמ ן 11 , 230 
ריט ר שלמ ה 87 , ריבנ ר 58 
ריכטמ ן (כפ ר סקאבצה ) 28 
רייט ר חיי ם 83 , 92 , 115 , 135 , 166 
רייט ר חרמ ן 96 , 138 , 139 


ריי ך הרמ ן 19 , 20 , 28 , 34 , 51 , 54 , 81 , 87 , 
88 

רייפ ר אברה ם יעק ב 20 , 28 , 32 , 34 
רייפ ר פרני ה 99 
ריי ך וילהל ם 28 , 35 , 54 
ריי ך גניה , גושי ה 203 , 211 
ריי ך שמוא ל 89 , חיי ם 29 
רי ק שמוא ל 87 , 183 , הרמ ן 138 , 183 
רכ ן מהנד ס 80 , 123 
רפפור ט ליב ה 47 , 134 , 196 

שאנצ ר ויקטו ר 28 , 29 , 62 , ארנ ה 211 
שווב ל שמשו ן 28 , 46 , חי ה 212 , א . 11 
שווב ל ציל ה 211 , 212 , אלק , יצח ק 212 
שו ר ד״ ר ברנר ד 35 , 62 , 85 , 119 , 123 , 
125 , 128 , 129 , 137 , 138 , 140 , 166 
שטור ם מש ה 47 , 182 
שטיי ר שמוא ל 86 
שטי ל (רייך ) חי ה 99 
שטר ן מנד ל 99 
גב ׳ שטרנבו ך 36 

שטראו ס אברה ם 43 , 195 , הל ה 203 
שטרנליכ ט ליפ א 28 , 54 
שיכט ר נת ן 46 , 86 
שיפ ר סינ י 16 , 142 

שליידר ר יעקב , שלמ ה 87 , רוזי ה 109 , 127 
שליי ן מש ה 135 
של ר יוס ף 28 , 97 
שמעי ה שלו ם ובני ו 29 , 45 , 54 , 87 
שנהר ץ שלמ ה 28 , 54 , 190 , חו ה 109 
שנהר ץ ישרא ל 1.12 
שנגו ט מנח ם מנד ל 47 
שנגו ט אהר ן 28 , 34 , 38 , 103 , 121 , 135 ,134 
שנגו ט (שנהב ) ארי ה 11 , 115 , 116 , יחזקא ל 
183 

שנגו ט רומ ק 62 , 115 , שלמ ה 112 , 113 
שנגו ט ד״ ר שמעו ן 85 , 107 , 229 
שנק ר יצח ק אהר ן 143 , 169 , רבק ה 161 
שנק ר יוס ף 81 , 170 , אליעז ר 170 
מגר ׳ שפיג ל 58 , 208 , 209 
שפיר א פנח ס 58 , 107 , שפרינג ר 87 
ד״ ר שר פ 80 , אנטוני ה 123 
שרפ ר דו ד 29 , 62 , 199 , ישרא ל 28 , 207 ,45 
שרפ ר ראוב ן 28 , 44 , 45 , 129 , 177 , 186 , 
210 

שרפ ר יט י 134 

שרפ ר שמוא ל 28 , 35 , 42 , 207 
שרפ ר יט י הני ה 99 , 210 , רבק ה 211 
שרפ ר רומ ק 203 קהיל ת אנדר<כו ב 
ד " ר דו ד יעקובובי ץ 


הקמת ה והתפתחות ה ש ל הקהיל ה היהודי ת גאנדריכו ב 


ע ד החלוק ה הראשונ ה ש ל פולין , בשנ ת 1772 , הי ו באנדריכו ב ר ק יהודי ם מעטי ם 

ול א היתד . קיימ ת ב ה קהילה . והסיב ה לכ ך פשוטה . אנדריכו ב (בעב ר קרא ו לה : 

ינדריכוב ) היתר , כפ ר למ ן המא ה ה־ 14 ע ד 1767 . כמוב ן שמקו ם בע ל סטאטו ס ש ל 
• • 

כפ ר ל א מש ד אלי ו יר,ודי ם לבו א לגו ר בו . בשנ ת 1767 קיבל ה אנדריכו ב סטאטו ס 
ש ל עי ר מ ן המל ך סטאניסלא ב אוגוס ט פוניאטובסק י המעמ ד ש ל עי ר ממלכתי ת 
הו א שהשפי ע ודירב ן א ת ההתיישבו ת היהודית . במד ה רבד . עו ד יות ר השפי ע לכוו ן 
ז ה סיפו ח גליצי ה לאוסטריה . 

באנציקלופדיד . יודאיק ה ש ל ד״ ר קלצקי ן ^ נמסר , שהתיישבו ת יר,ודי ם באנדריכו ב 
החלד , בתחיל ת המא ה ד,־ 19 . מפי ה ש ל גב ' אנטונינ ה ד,מר , כיו ם בנתניה , ידו ע לנ ו 
שסבתד , נולדד , באנדריכו ב בשנ ת 1806 בערך . 

■לפ י ספ ר ״ד,מחו ז הודוביצא י בממשל ת גליציד,״^ , נתקיימ ו בשנ ת 1843 במחו ז זד , 
שת י קהילו ת בלב ד — אושבינצי ם וזאטור . לכ ן נית ן לקבו ע בוודאו ת כמעט , כ י 
בשנ ת 1843 עדיי ן ל א היד , לישו ב באנדריכו ב סטאטו ס חוק י ש ל קהילה . 


לד,ל ן מספ ר היהודי ם בעיר : 


לפ י מקו ר 

% היהודי ם 

מספ ר 

היהודי ם 

מספ ר הכלל י ש ל 
האוכלוסי ה 

שנ ת 

(5 

17.1 

181 

1051 

1851 

(4 

16.4 

482 

2947 

1880 

(4 

16.1 

654 

4053 

1890 

(4 

15.3 

621 

4047 

1900 

(5 

11.3 

511 

4514 

1919 

(2 

9.8 

409 

4171 

1921 

(5 

6.1 

387 

6299 

1939* 

(5 

5.7 

370 

6441 

1939** 


* לפנ י פרו ץ המלחמ ה 
**בחד ש דצמב ר 


1 . 1955 וורש ה ג €01111 : ¥52 \ 0 ? גג 1 )€נ 1 ס 1 ^ £11071 

2 . ברלי ן 1928 כר ך 11 , עמ ׳ 827 . 

3 . 1843 וינ ה :נ £0 ס 011 ^ 1 ־ 018 ־ 1 ^ [ 01 ( 1 ש ם עמ ' 17 , 23 . 

4 . טבל ה מס . 2 בראשי ת ספ ר זה . 

5 . ארכיו ן עירי ת אנדריכוב . 


251 


252 


קהיל ת אנדריכו ב 


לפ י המספרי ם הנ״ ל גד ל מספ ר היהודי ם במחצי ת השני ה ש ל המא ה ה־ 19 וי ש 
לראו ת בז ה קש ר ע ם התעשי ה הביתי ת לאריג ת ב ד לבן , שהית ה קיימ ת באנדריכו ב 
מדורו ת קודמים . עו ד בשנ ת 1839 הופיע ו בתערוכ ת תעשי ת ב ד בוינ ה 4 תעשיני ם 
פולני ם בלב ד מאנדריכו ב ומהכפרי ם הסמוכי ם הפולני ם ניהל ו א ת התעשי ה בזעיר ־ 
אנפ ץ ובשיט ה פרימיטיבית . לעומתם , היהודי ם שזרמ ו א ז לאנדריכו ב החל ו לייס ד ב ה 
בת י חרוש ת המעסיקי ם פועלי ם שכירים . במרוצ ת הזמ ן החדיר ו לאנדריכו ב מכונו ת 
מודרניו ת מוינ ה ומאנגליה , וע״ י שיפו ר איכו ת הסחור ה וכיבו ש שווקי ם חדשי ם 
בכ ל רחב י אוסטרי ה השכיל ו להפו ך א ת התעשי ה הביתי ת לתעשי ה מודרנית , שיצא ו 
ל ה מוניטי ן ברחב י אירופה . 

אי ן ספ ק שחוס ר מעמ ד קהילת י לישו ב תעשיית י בע ל אחו ז יהודי ם ניכ ר הי ה א ז 
בלת י נסבל . הרישו ם בספר י האחוז ה ש ל החלק ה להקמ ת בית־הקברו ת (בשנ ת 1884 ) 
ע ל ש ם הקהיל ה מעיד , שלישו ב נית ן סטאטו ס חוק י עו ד לפנ י תארי ך זה . אי־אפש ר 
לקבו ע בדיו ק א ת השנה , אב ל ברו ר שהי ה ז ה בי ן 1843 ו־ 1884 ולפנ י הקמ ת הקהיל ה 
החוקי ת בודוביצ ה (השוו ה ע ם תאריכ י בניי ת בת י הכנס ת והקמ ת בת י הקברו ת בשת י 
הקהילו ת הלל ו להל ן ולעי ל בפרק י בת י הקברות) . 

ראש י הקהיל ה שפעל ו באנדריכו ב ה ם : 

1 ) מורי ץ אונגר , 

2 ) מורי ץ הרבסט , 

3 ) תיאודו ר פליקס , 

4 ) פרדינאנ ד שטמברגר , 

5 ) ברנר ד שטמברגר , 

6 ) אהר ן (ארנולד ) וינזפט , 

7 ) ד״ ר יואכי ם לוביץ . 

בשני ם הקודמו ת הי ה קיי ם בית־כנס ת בנו י מעץ . כאש ר בגל ל התיישנות ו התחי ל 
המבנ ה להתפרק , נבנ ה בשנ ת 1885 בית־כנס ת חד ש ומפוא ר באות ו מקו ם על־יד י 
רא ש הקהיל ה מורי ץ אונגר . 

ע ד שנ ת 1879 הי ה קיי ם לי ד הקהיל ה בית־ספ ר דת י עממי , ב ו למד ו הילדי ם ש ל 
יהוד י אנדריכוב . המלמדי ם הי ו הר ב המקומ י ועוזרו . ע ל המורי ם האל ה נמנ ה ג ם הר ב 
יוס ף קוב ק א ת ההפרד ה בי ן ילדי ם נוצרי ם ויהודי ם י ש לזקו ף לחו ק החינו ך שהי ה 
קיי ם באות ה תקופה . שינויי ם רדיקלי ם חל ו משנ ת 1867/68 , כאש ר הקיסרו ת 
האוסטרי ת הפכ ה למדינ ה ליברלי ת וליהודי ם נית ן שוויו ן אזרח י חוקי . א ז פורס ם 
חו ק דת י ( 2 ;) 52€5€ מ 011£€5510 ^ 1 ) שביט ל א ת האפלי ה בי ן יהודי ם ועמי ם אחרים . אחר י 
שני ם מספ ר ניתנ ה באנדריכו ב רשו ת ג ם לילדי ם יהודיי ם ללמו ד ביח ד ע ם ילדי ם 
פולניים , ובי ת הספ ר היהוד י העממ י חוסל . 

המגר ש בשבי ל בית־הקברו ת נקנ ה בשנ ת 1884 . בשנו ת 1924 — 1922 נבנ ה לי ד 


1 . אנציקלופדי ה יודאיק ה ד״ ר קלצקי ן ברלי ן 1928 כר ך x , עט ׳ 142 , 680838 ( £81 

1916 בעריכ ת ד״ ר קצנלסו ן כר ך ווו^\ , עמ ' 995 . 
קהיל ת אנדריכו ב 


253 


ביד.כ״ ג ע״ י רא ש הקהיל ה דאז , פרדינאנ ד שטמברגר , מקוד . חדשה , בני ן קהיל ה חד ש 
ע ם אול ם אסיפו ת ובית־מגורי ם בשבי ל הרב . 

לפ י המספרי ם הנ״ ל הח ל מספ ר האוכלוסיר . ר,יר.ודי ת לרד ת למ ן שנ ת 1919 . ע ם 
תהי ת פולי ן ופתיח ת גליציד . ליבו א ש ל תוצר ת אריגי ם מבת י החרוש ת ש ל לודז , 
ל א היתד . אנדריכו ב יכולד , לעמו ד בד.תחרו ת ור׳תעשיר . של ה החל ה לד.צטמצ ם משנ ה 
לשנד. . מצ ב ז ה גר ם להגיר ת חל ק היהודי ם לבילי ץ ולערי ם אחרות . בדר ך כל ל ל א 
בא ו יר.ודי ם אחרים , כ י בנגו ד לודוביצ ה הי ה הרו ב המכרי ע באנדריכו ב מורכ ב 
מיד.ודי ם "מתקדמים " ור.יר.ודי ם מ ן העיירו ת הסמוכו ת קשאנוב , אושבינצי ם וזאטור , 
שד.י ו מאוכלסו ת בדר ך כל ל ביר.ודי ם חרדים , העדיפ ו לד.ג ר לודוביצה . 

גרו ע יות ר היר . המצ ב בכפרי ם הסמוכים . עו ד בשנ ת 1894 הי ו בכפ ר אינואל ד 
97 יד.ודי ם וקרו ב לפנ י המלחמ ה נשאר ו משפחו ת בודדו ת בלבד . הסיבו ת להתמעטו ת 
ז ו מתוארו ת לעי ל בדברי־ימ י קהיל ת ודוביצ ה (הוצאת ו לפוע ל ש ל החו ק למכיר ת 
יי״ש , תנוער . אנטישמי ת בכפרי ם ור.קמ ת צרכניו ת פולניות) . 


רבני ם ודייני ם 

אי ן לנ ו פרטי ם ברורי ם ע ל הרבני ם הראשוני ם באנדריכוב . הראשו ן שתולדותי ו 
נחקר ו ע ל ידינ ו הו א הר ב ד״ ר יוס ף קוב ק ( 1913 — 1828 ) , שנול ד בלבוב . הו א הי ה 
למד ן גדו ל ולמ ד ג ם באוניברסיטה . בלבוב . הח ל משנ ת 1860 היר . מנד. ל ביה״ ס ר.יר.וד י 
באנדריכוב , ומשנ ת 1862 על ה ב ה ע ל כס א הרבנות . זמן־מ ה הי ה מטי ף ומנה ל 
ביד.״ ס בליפטרסנטמיקלו ש (סלובקיד. ) ואחר־כך , ע ד 1888 , פע ל כר ב בעי ר באמבר ג 
שבגרמניה. . בשנ ת 1889 חז ר ללבו ב וד.יד . ש ם מטי ף ומורד־לדת . 

הר ב קוב ק יס ד ירחו ן למד ע היהדו ת בש ם "ישורון" , שהופי ע בגרמניה . בשני ם 
78 — 1856 ב־ 8 כרכים . כ ן חיב ר ספ ר דקדו ק השפר . העברי ת לבת י ספ ר ואוטודידק ־ 
טיקר. . הו א נפט ר ב־ 7.2.1913 בלבוב. ^ 

ל א ידו ע לנ ו מ י מיל א א ת מקומ ו כאש ר עז ב א ת העיר . 

מספ ר "אד.ל־יד,ושע " (שאלות־ותשובות) , חל ק שני , מא ת האב״ ד דאושפיצי ן 
הר ב יד.ושע־פנח ס באמבך , ידו ע כ י : 

א ) בשנ ת תרס״ ד ( 1904 ) שימ ש באנדריכו ב כדומ״ ץ רב י אש ר ראבין , מ י שכיה ן 
לאח ר מכ ן כר ב בעי ר קורטשין. - 


1 . אנציקלופדיו ת ד״ ר קצנלסו ן ו־ד״ ר קלצקי ן הנ״ ל ; סוקולוב , ספ ר זכרון ; צייטלין , 
ספריד . 174 ; מאי ר בלבן , ר ב קוב ק 1913 — 19 .ס א .!. 2 .^ . 

2 . תוכ ן האגר ת שנשלח ה ע״ י המחב ר : 

(סימ ן כ״ט ) "הר ב החרי ף ובק י החסי ד שלשל ת היוחסי ן מו״ ה אש ר ראבי ן דומ״ ץ בק ׳ 
יענדריחאו ו : מכתב ו הגיענ י היו ם וא ם אומנ ם כ י יד י עצורו ת במוע ד א ך לאש ר ראית י כ י 
הדב ר נחו ץ למעשד . ולכבו ד שמח ת יו״ ט יצאת י בכותב ת הדק ה ע״ י שינו י להושיב ו ע״ ד 
שאלת ו ששכח ו להסי ר הניי ר הדבו ק בכותל י החביו ת יי ן מבחו ץ ונדב ק ש ם בפס ח וחות ך כת״ ה 
ע ל שתיי ת היי ן בפס ח ומכ ח כבו ש כמבושל " וכו׳ . 


254 


קהיל ת אנדריכו ב 


ב ) בשנ ת תרס״ ט ( 1909 ) הי ה באנדריכו ב דומ״ ץ בש ם ר ׳ יעק ב שלמ ה (ש ם 
משפחת ו ל א נזכר ) 

בזמננ ו כיה ן כר ב באנדריכו ב הר ב אב א מ צ נ ר , ילי ד זאטו ר ומורה־לד ת לילד י 
היהודי ם בבית־הספ ר העממ י באנדריכוב . הו א הי ה ר ב נאור , דיב ר גרמני ת ופולני ת 
צח ה והשתד ל לת ת לילדי ו השכל ה חילונית . בת ו לול ה סיימ ה חוק־למודי ה בגימנסי ה 
בודוביצ ה והשתלמ ה בפקולט ה לרפוא ה בקרקוב . הו א הי ה אהו ב ופופולר י באנדריכוב , 
ונאומי ו בפולני ת ובגרמני ת עש ו רושם . דו ר של ם קיב ל ממנ ו חינו ך דתי . 

בתקופ ה מסויימ ת ש ל כהונ ת הר ב אב א מצנ ר שימש ו באנדריכו ב ג ם דייני ם 
אורטודוקסים . אח ד מה ם הי ה הר ב מנד ל שטרן . כאש ר עב ר הר ב מנד ל שטר ן לשב ת 
ע ל כס א הרבנו ת בביליץ , מיל א א ת מקומ ו בנ ו רב י משה . ג ם הוא , אחר י מו ת אביו , 
כיה ן כר ב בביליץ . 

אחר י פטיר ת הר ב אב א מצנ ר נתקב ל במקומו , בשנ ת 1925 , הר ב דו ד אביגדור , 
שנול ד בטיראווה־וואלוסק ה בשנ ת 1897 . אבי ו שהי ה ר ב בטיראווה־וואלוסקה , לימ ד 
אות ו בימ י נעוריו . אח ר כ ך לימד ו אחי ו הבכו ר הר ב יעקב , שבזמנ ו הי ה ר ב מפורס ם 
בדרוהובי ץ ובוריסלא ב ואחר י מלחמת־העול ם השני ה ר ב ראש י במקסיקו־סיטי . 

הו א השתל ם ג ם בלימוד י חו ל ולמ ד א ת אמנו ת הציור . 

ע ם פרו ץ מלחמ ת העול ם הראשונה , כאש ר הצב א הרוס י פל ש לגליציה , נמל ט 
ע ם הורי ו לפראג . ש ם הי ה מבק ר לעתי ם קרובו ת אצ ל הר ב הראש י ש ל פרא ג הר ב 
ד״ ר חיי ם בראוד י והמשי ך להשתל ם במדע . 

ע ם תו ם המלחמ ה חז ר לעי ר מולדת ו וכאש ר בשנ ת 1921 התחת ן בעי ר סאנוק , 
ניה ל ש ם מסח ר בספרי ם וכל י קוד ש ועמ ד ברא ש תנוע ת ה״מזרחי " ש ל המחוז . 

בע ת כהונת ו באנדריכו ב פע ל רבו ת למע ן קדו ם לימו ד התור ה בי ן הצבו ר המקומ י 
ובעיירו ת הסביב ה (ר ׳ ספ ר ודוביצה ) ע״ י מת ן שעור י יהדו ת לנוע ר ושיעורי ם 
בתלמו ד לדו ר המבוגר . 

הו א הי ה אח ד ממנהל י הגימנסי ה "תחכמוני " בקרקוב . הו א פע ל רבו ת למע ן 
תנוע ת "המזרחי " ע״ י נאומי ו הנלהבי ם בכ ל רחב י גליצי ה המערבית . כת ב מאמרי ם 
רבי ם ע ל נושאי ם דתיי ם פוליטיי ם בעתוני ם הפופולריי ם בורש ה והודו ת לזכויותי ו 
הרבו ת להפצ ת הרעיו ן הציונ י הדת י נתמנ ה כחב ר הוע ד הפוע ל ש ל "המזרחי " 
בגליצי ה המערבי ת.ושלזי ה בקרקוב , ואח ר כ ך כיוש ב רא ש מועצ ת "המזרחי " ותנוע ת 
"תור ה ועבודה" . 

ע ם פר ח המלחמ ה העולמי ת השני ה נמל ט ללבו ב וכאש ר הגרמני ם פלש ו ללבוב , 
בשנ ת 1941 , עב ר לטארנו ב ומש ם כנרא ה נשל ח למחנ ה השמד ה ברא ש השנ ה 1942 . 
ג ם שנ י בני ו אברה ם יששכ ר ושלמ ה זלמ ן ניספ ו בשואה . 

כ ל ימי ו הי ה כות ב מאמרים , שפירס ם בהתחל ה "באידישע ס טאגבלאט " בלבו ב 
ואח ר כ ך ב״אידיש ע שטימע " בורשה . כ ן כת ב פילטוני ם שבועיי ם בחתימ ת "רודגיבא " 


3 . (סימ ן ל ) ״להר ב מופל ג מו״ ה יעק ב שלמ ה דומ״ ץ בק ׳ אנדריכ ו : מכתב ו הגיענ י 
והננ י לתשובת י ע״ ד האש ה אש ר הי ׳ ל ה פצ ע ברגלי ם והי ׳ תמי ד פתו ה והרופ א נת ן ל ה 
סמי ם שהתרפ א ועל ה גל ד ע ל מקו ם הפצ ע והו א אדו ק מאו ד ומשוק ע בתו ך הפצ ע ועת ה 
שואל ת א ם תוכ ל לטבו ל בל י שתצטר ך להסירו , כ י הרופ א אמ ר שבא ם תק ח עו ד תוכ ל לבו א 
ליד י סכנ ה הו״ ש שיה א פוסבראנד " וכו׳ . קהיל ת אנדריכו ב 


255 


(אביגדו ר בהיפו ך אותיות) . בזמ ן הכיבו ש כת ב יומ ן ושל ח לידידי ו בא״ י מכתבי ם 
מלא י יאוש . 

דמות ו נחרת ה לתמי ד בי ן חוג י תנוע ת ה״מזרחי " בגליצי ה המערבית . בישיב ת 
הועד ה היוזמ ת להנצח ת זכרו , שהתקיימ ה ב־ 16.2.66 במועצ ה הדתי ת בת״א , הוחל ט 
לנקו ט צעדי ם להקי ם "ספרי ה ע ל ש ם הר ב דו ד אביגדור " ברמ ת קרניא ל (ע״ י 
פרד ס חנה) . 

לקד.ילד . הקטנ ה אנדריכו ב היתד . הצלח ה מיוחד ת בבחיר ת רבנים . במקרי ם רבי ם 
נתפרס ם הר ב ע ל ש ם עי ר כר.ונתו . פרסו ם העי ר הודו ת לרבניד . ומלומדיד . הקודמי ם 
הי ה התחל ת שבחו . מגדולת ה ומדברי־ר.ימי ם של ה שא ף הר ב א ת הרו ח וא ת הדר ך 
לעליית ו ולשגשוגיו . באנדריכו ב הי ה הדב ר להיפך . ל א הרבני ם ה ם שרכש ו א ת 
פרסומ ם בגל ל שכיהנ ו בעי ר קטנ ה זו , אל א הקהיל ה רכש ה פרסו ם תודו ת לרבניד. . 

באנציקלופדיד . יודאיק ה (קלצקין , הנ״ל ) שבד . בדר ך כל ל ל א מופיעו ת קהילו ת 
גליצאיו ת קטנות , מופי ע הש ם ש ל העי ר אנדריכו ב ע ם תיאו ר דבר י ימיד . א ך ור ק 
מפנ י שש ם פע ל הר ב קובק . זה ו פל א שבעיירד . קטנ ה כזו , הרתוק ה ממרכזי ם 
יהודיים , פעל ו רבני ם מפורסמי ם ועורכ י כתבי־ע ת מדעיים , כמ ו למש ל "ישורון" , 
שחופי ע בברסלא ו ובפרנקפורט , א ו עתונאי ם שכתב ו בעתוני ם בוורשח . אח ד מהם , 
הר ב אביגדור , היד , ג ם הב ר ד.ועד־ר.פוע ל ויו״ ר מועצ ת תנוע ת המזרה י שנמנת ה ע ם 
הגדולו ת בתנוער . הציוני ת בגליציד , המערבי ת ושלזיה , וד,יד , נציג ה בקונגרסי ם 
העולמיים . 

בלבן , סוקולוב , צייטלין , רפא ל וזיידמ ן כתב ו ערכי ם מיוחדי ם ע ל רבני ם שכיהנ ו 
באנדריכוב . וכאמו ר ישנ ח כע ת תכני ת לחקמ ת ספריד , בישרא ל ע ל ש ם אח ד מח ם — 
כל־כ ך רבו ת וגדולו ת הי ו זכויותיח ם ופרסומם . חקחיל ח עצמר , חושמדח , אב ל חודו ת 
לרבני ם הלל ו אנש י מדע , סופרי ם ואישי־רוח , ישא ר שמ ה חרו ת לנצ ה בדבר י הימי ם 
ש ל היהדו ת הפולנית . 


מקורו ת : אנציקלופדיד , ש ל הציונו ת הדתית , כר ך ראשו ן בעריכ ת יצח ק רפאל , מוס ד הר ב 
קוק , ירושלי ם 1958 . 

א . כ״ ץ : ע ל הר ב אביגדו ר כ י איננו , במישור , שנד , ה׳ , תש״ ד גליו ן ק״פ , "אל ה אזכרד," , 
אוס ף תולדו ת קדוש י ת״ ש—תש״ה , הוצא ת המכו ן לחק ר בעיו ת היהדו ת החרדית , ני ו יורק , 
תשי״ט , עמ ׳ 192 — 187 (ד״ ר הל ל זיידמן) . 256 


קהיל ת אנדריכו ב 


פינח ס שינמ ן 

יו״ ר המועצ ה הדתי ת בת״ א—יפ ו 


הד ב דו ד אביגדו ר הי״ ד 

אוי ה לנ ו כ י שודדנו , כ י נגדע ה זרו ע א ף קדקוד , בשוא ה האיומ ה בתולדותינו , 
שג ם עמנ ו רוו י היסורי ם ל א יד ע כמו ה בכ ל אלפ י שנו ת קיומו . 

נגדע ה היהדו ת השרשי ת — בלשונ ו ש ל הצור ר ימ״ ש — היהדו ת הביולוגית , 

ז ו שמסוגל ת להולי ד ולהצמי ח דורו ת חדשים . ובלשוננרמושגינ ו — נגדע ה יהדו ת 
השרשים , ז ו שריוות ה והשקת ה עסיס־חיי ם א ת האומ ה כולה , לגלויותי ה ולתפוצותיה . 

ובבואנ ו כיו ם להעלו ת זכ ר ולהצי ב מצב ה לאות ם מיליוני ם ש ל זקני ם וזקנות , 
אגשי ם ונשים , ילדי ם וילדו ת — עול ה ומזדק ר מקר ב ההמונים , המור ם מעם , הר ב 
והמנהיג , ההוג ה והסופר , ההולכי ם ברא ש הע ם ומכווני ם דרכו . ומבי ן אל ה עול ה 
ומתרוממ ת דמו ת קורנ ת ומזהירה , עיני ם יוקדו ת המביטו ת עמו ק ללבו ת בנ י אד ם 
והמשקפו ת עול ם ומלואו , עול ם ש ל חוויו ת והרגשות , עול ם ש ל הגו ת ומעש . ניצב ת 
לפנ י עינינ ו דמו ת ענק , מור ה דר ך לרבים , מוש ך המונ י נוע ר בחבל י אהבה , מנהי ג 
אותם , מכוונ ם ומדריכ ם לחיי ם מלאים , לעלו ת ולהתעלות , כד י להגי ע לחי י המעש ה 
ש ל בני ן ארץ־ישרא ל ע ל אדנ י תור ה ועבודה . 


הר ב דו ד אביגדור , הש ם יקו ם דמו , ר ב מרבנ י גליציה , בדו ר האחרו ן ש ל יהדו ת 
זו , נצ ר למשפח ת רבנים , נול ד בכ ׳ בתשר י תרנ״ ח ( 1897 ) לאבי ו ר ׳ אברהם־יששכר ־ 
בר , רב ה ש ל טיראווה־וולאסק ה (בגליצי ה המזרחית ) ואמ ו הרבני ת שרה־רחל , א ף 
הי א מגז ע רבנים . 

מילדות ו הצטיי ן בכשרונותיו . בגי ל שלו ש — כמנה ג הימי ם הה ם — הח ל לומ ד 
בחדר , בגי ל ארב ע למ ד חומש , ומגי ל 5 — גמרא . 

ע ד גי ל בר־מצו ה למ ד אצ ל אבי ו ואצ ל מלמדי ם שוני ם בעייר ת מולדת ו ומגי ל 13 
קב ע ל ו מקו ם קבוע , ללימו ד עצמי , בביתתזמדרש . בע ל כשרונות . בגי ל 14 הח ל 
מפרס ם מאמרי ם בעתונו ת האידיש . סופרי ם הביע ו התפעלו ת מסגנונו . למ ד בעצמ ו 
א ת ספרו ת ימי־הביניי ם וא ף עס ק בכתיב ת שירים . 

ע ם פי ח מלחמ ת העול ם הראשונ ה עב ר ע ם הורי ו לפראג , ש ם הי ה בי ן בא י בית ו 
ש ל הר ב הראש י בראדי . 

בשנ ת תרע״ ט נש א אש ה ול א הרב ה זמ ן לאח ר זא ת נענ ה להפצר ת בנ י משפחת ו 
וקיב ל ע ל עצמ ו עו ל הרבנו ת בעייר ת אנדריכוב , אצ ל ביליץ . 


בזכרונ ו ש ל כות ב טורי ם אל ה נחרת ה רמות ו ש ל הר ב מאנרריכוב , כאח ר 
ממנהיגי ו הדגולי ם ש ל "המזרחי " ותנוע ת תורה־ועבודה . צעירי ם היינ ו ומלא י מר ץ 
ואמונ ה באידיאלי ם ש ל בני ן האר ץ ברו ח המזרחי , כלומ ר : "אר ץ ישרא ל לע ם ישרא ל קהיל ת אנדריכו ב 


257 


ע ל פ י תור ת ישראל" . היתר . ז ו סיסמ ה שדשנ ו ב ה רבות . רעיוננ ו משועב ד הי ה 
לאות ו חזו ן גדו ל ש ל ״תור ה ועבודה ״ — תורר . כמשמעות ה ועבודר . כמשמעותר. . תלי ־ 
תלי ם ש ל פלפולים , ש ל מחשבו ת וש ל תקוו ת תלינ ו בסיסמ ה זו . מיט ב הגיגינ ו באות ה 
תקופד . נתוני ם הי ו למשמעות ה ש ל הסיסמ ה ולדרכ י הגשמתח . 

וד.וא , הר ב ר ׳ דו ד אביגדור , רבד . ש ל אנדריכוב , היד . מורנ ו ורבנ ו במשנ ה זו . 

א ת מאמרי ו שנתפרסמ ו בעתונו ת חתנועד . בזמני ם ר.ר.ם , שתינ ו בצמא . מתווכחי ם 
היינ ו ולומדי ם כ ל ת ג ותג , כ ל אימרר . ואימרה . כ י שפת ו הית ח עשיר ח ומדוייקת , 
סגנונ ו מלוטש , ורעיונותי ו שופעים . ואנחנו , דו ר תלמידיו , התברכנ ו בשפ ע זה . 

ראית י א ת הר ב אביגדו ר בכ ל שלב י פעולותי ו ותופעותיו , ובכול ם בא ו ליד י 
חבלטר . רחבו ת לבו , הגו ת רוח ו העמוק ה והדר ת נפש ו הצנועה . שמעת י ממנ ו הרצאו ת 
ע ל נושאי ם חברותיי ם א ו פוליטיים , הקשבת י מתו ך הנאר . מרובד . לדברי ו תחביבי ם 
וד,נעימים , בר.שמיע ו ברכר . בע ת קבל ת פני ם א ו בע ת הכרזד . ע ל מגבי ת ציוני ת א ו 
חינוכית , חתרשמת י עמוקו ת מד,םפדי ו ע ל אישי ם וגאונים , במיוח ד מד.םפד ו בקראק א 
בשנ ת תרפ״ ח בביכ״ נ "בנ י אמונה " ע ל הר ב הגאו ן ר ׳ גדליד . שמלקי ס זצ״ל , רבד . 
ש ל פשמיש ל , • הי ו ל י לחווייד . נעימ ה דברי ו והרצאותי ו בפנ י הנוע ר במושבו ת קי ץ 
ש ל ד.שומר־ד.דת י ובועידו ת וכינוסים , וג ם שיחותי ו — שיחו ת החולי ן ש ל ת״ ח — 
הי ו צריכו ת לימו ד ועיון . 

וע ם כ ל אל ה הי ה הר ב אביגדו ר ר ב בעירו , רועד , רוחני , חבי ב ומחבב , שכ ל 
ענינ י דמת א רובצי ם עליו . בר ח מ ן הכבו ד — וע ל כ ן כול ם כבדוד. ו והעריצוהו . 
באהבד ״ בחיבד . ובדרך־אר ץ להפלי א הי ו מקבלי ם א ת פני ו בכ ל מקו ם — ובאיז ה 
כבו ד וגאו ן ייצ ג הו א א ת הצבור , בעמד ו ע ל הבמד , בבית-ד,כנס ת המהוד ר באנדריכו ב 
ובהביע ו א ת רחש י לב ו בפנ י ציבו ר המתפללי ם ובנ י העי ר בשבתות , בחגי ם ובכ ל 
מאור ע חגיגי . 

תכונו ת נעלו ת ומידו ת טובו ת ייחד ו א ת אופיו , מז ג טוב , לל א כע ם וקצף , דיבור ו 
בנח ת ע ם הבריות , תמי ד מוכ ן להושי ט עזר ה וסעד , עצ ה ותושיה . כ ל אל ה הי ו לנ ו 
מקו ר לתענו ג עילאי , הרגשנ ו תמיד , כ י לפנינ ו עומ ד המור ה החוצ ב מפנימיו ת לב ו 
ונפש ו א ת אימרותיו ! ראינ ו לפנינ ו א ת מוק ד ומקו ר האמונה , המשפי ע מלהט ו הר ב 
ע ל שומעיו . פתחנו , איפוא , א ת לבותינ ו ואמרנ ו לשפ ע : הרווד . ! 


ברו ך כשרונו ת הי ה מנוער , מנג ן ומצייר . הי ה הו א מאות ו דו ר רבני ם שבגליציד , 
שמלפנ י עשרי ם שלושי ם שנה , אש ר אחר י שמילא ו כריס ם בש״ ם ובפוסקים , שמ ו א ת 
פעמיד, ם למכללו ת (אוניברסיטאו ת בלע״ז) , כד י לשאו ב מלו א חפניי ם ג ם חכמד.ודעת . 

הר ב דו ד אביגדור , בעידו ד הר ב בראד י מפראג , ביק ר ש ם באקדמיד , לציו ר 
והשתל ם במקצו ע זה , והצטיי ן ברישו ם שחו ר ע ל גב י לבן . 

לתלמידי ו הו א השתד ל להקנו ת א ת היופ י שבמשח ק הצבעים , הו א שיעב ד א ת 
כ ל כשרונותי ו וא ת כ ל היד ע של ו למטר ת חינו ך דו ר ש ל עסקנ י תורד . ועבודד. , 
נושא י רעיו ן "ד.מזרחי " ומגשימ י דרכו . 258 


קהיל ת אנדריכו ב 


# # # 

תלמידי ם רבי ם נתאספ ו סביב ו מכ ל עיירו ת האזו ר : מקראקא , מודוביצה , מביאלה , 
מבילי ץ ומכ ל הסביבה . הו א הרבי ץ תור ה וחכמה , לימד , הירצה , נא ם וכתב . הי ה 
משמי ע שיעורי ם בבי ת הספ ר "תחכמוני " בקראקא , השתת ף בכ ל הועידות , הכנסיו ת 
והאסיפו ת ש ל המזרחי ! הי ה תמי ד בי ן ראש י המדברי ם בהן . 


הר ב אביגדו ר השתת ף בשנ ת תרצ״ ט בקונגר ס הציונ י בשוויץ , כצי ר תנוע ת 
המזרח י ותורה־ועבודה , כשהשמי ם התקדר ו בעננ י מלחמ ת העול ם השניה . 

הו א חז ר מ ן הקונגר ס ימי ם אחדי ם לפנ י פרו ץ המלחמה . ז ו פרצ ה ביו ם הששי , 
אח ד בספטמב ר 1939 — וכב ר ביו ם השב ת שלמחרת ו נכנס ו הנאצי ם לאנדריכוב . 

יח ד ע ם כ ל יהוד י העייר ה בר ח והגי ע לאחי ו בדרוהוביטש , ב ה משל ו הרוסי ם 
במש ך כשנתיים . 

בחוד ש יונ י תש״ א נטש ו הרוסי ם א ת העי ר ושו ב נכנס ו לכא ן הגרמנים . 

ברא ש השנ ה תש״ ג נהרג ו הו א ואשת ו בהריג ה הגדול ה שהית ה באות ו יו ם 
בטארנוב , לש ם הו א נמלט . (לפ י גירס ה אחר ת הצלי ח להגי ע לגיט ו ורשה , 
וניספ ה שם) . 

שנ י בני ו שברח ו מטארנ א נהרג ו בחור ף תש״ ג בדרוהוביץ , וכ ן ניספת ה כ ל 
משפחתו . 


העי ן דומע ת בהיזכרנ ו ברבי ם ויקירים , שניספ ו ע ל ל א עוו ל בכפם , בעוונותינ ו 
הרבים , לפ י גזיר ת שוכ ן עליון , שאי ן מוחנ ו מסוג ל להבי ן דרכיו . 

והל ב מתפל ץ לזכרו ן מנהיגי ם דגולים , רוע י הדור , מחנכי ו ומדריכי ו — וביניה ם 
אח ד המעולי ם שבה ם : הר ב דו ד אביגדור , קדו ש עליו ן — שהחכמ ה העליונ ה גזר ה 
ע ל מות ו לל א עת , מית ה משונה , בטר ם מיל א א ף חל ק ממ ה שמסוג ל הי ה למלא , בטר ם 
הקנ ה למעריצי ו א ף חל ק ממעיינ ו הנוב ע והמתגבר . 

כתו ב בספ ר ב ן סירא : "במופל א ממ ך א ל תדרוש , ובמכוס ה ממ ך א ל תחקור , 
במ ה שהורשי ת התבונן , אי ן ל ך עס ק בנסתרות . (חגיגה , י״ג) . 

על ה הכור ת ע ל היהדות , השמי ד ענפי ם ופארות , קיצ ץ בשרשי ם — ואנחנ ו 
בעניו ת דעתנ ו ובמיעו ט הבנתנ ו נצדי ק א ת הדי ן : 

ה ׳ נת ן ח ׳ לקח , יה י ש ם ה ׳ מבורך . קהיל ת אנדריכו ב 


259 


לול ה בד ר 


א י כ ם ז 

הא ם אמ ת הי א כ י בא ה כלי ה 
ע ל אבי , ע ל אמ י — בהל ד היהיד ה ? 

איכס ? 

היכ ן אבקשכ ם בהגיג י ך 
הלבב י הפצו ע סב ל עו ד ל א ד י ז 
האמצ א ל ו נוח ם והיכן ? 

הא ם א י פע ם עו ד יותן ? 

א ת ידך , אמי , לחבו ק 
ומצלי ל קול ך המחו ק 
לרוו ת נוח ם וחו ם 
בנו ח ראש י בחק ך ע ד תום ? 

אב י יקירי , יחיד י — 

הא ם ידי ך שכ ה יקר ו 
שאותנ ו לדר ך קש ה ז ו ברכ ו 
הלעול ם כב ר ל א תניח ן ע ל ראש י ? 

לתשוב ה אצפה , מ י יעננ י — מי ? 

שתיק ה מסבי ב — ר ק תקתו ק שעו ן ע ל הקי ר ישמ ע 
ולב י היג ע ודפיקת ו אטומ ה 
ואנ ו — כב ר ידענ ו 
כ י ל א נקי ם המצבו ת 
לדמויו ת האהובו ת 

ור ק לבבותינ ו היוקדי ם — אתכ ם כ ה אהב ו 
הא ם לכ ם גל־ע ד ח י — ידמ ו ע ד יכבו.. . 

8 בודזוב , 1942/43 (תורג ם מפולנית ) 


יצח ק קור ן 


בי ת הכנס ת 

בי ת הכנס ת באנדריכו ב הוק ם בשנ ת 1885 . הישו ב הי ה א ז בשי א פריחת ו הכלכלי ת 
והקהיל ה דאג ה לכך , שביהכ״ נ ייבנ ה בצור ה מפוארת , ולפ י סגנו ן בת י כנס ת 
מודרניי ם בגרמניה , ויהי ה לתפאר ת הישו ב כולו . קהיל ת אנדריכו ב 


260 


א ת רו ב הכס ף הדרו ש לבניי ת ביהכ״ ב תר ם רא ש הקהיל ה מורי ץ אונג ר מכיסו , 
בכניס ה לביהכ״ נ הוק ם לו ה שי ש ב ו הונצ ה המעש ה הנדי ב שלו . 

בי ת הכנס ת הכי ל 600 מקומות־ישיבה . לנשי ם נבנ ה יצי ע מיוהד . לביהכ״ נ הית ה 
אקוסטיק ה נפלאה . עבודו ת הצביע ה נעש ו ע״ י אברה ם טיברג ר מזאטור , סב ו ש ל 
כות ב הטורי ם האלה . זמ ן קצ ר לפנ י המלחמ ה חידש ו א ת צב ע הקירות . 

בח ג השבועו ת קושט ו הדלתות , העמודי ם והארו ן הקוד ש בענפ י ע ץ רעננים . 
ביום־הכפורי ם פקד ו א ת ביהכ״ נ ג ם ה״מתקדמים " הקיצוניי ם והרבני ם הי ו נואמי ם 
ברג ש ובהתלהבות . א ף ביו ם פטירת ו ש ל הרצ ל הית ה נערכ ת כא ן עצר ת חגיגי ת 
בהשתתפו ת המונ י הקהל . ג ם בחגי ם ממשלתיי ם נערכ ה בבית־הכנס ת חגיג ה רבת י 47 . בי ת הכנס ת באנדריכו ב 


בנוכחו ת נציג י העיריה , המשטר ה ומוסדו ת ציבוריי ם אחרים . נשאר ו בזכרוננ ו ג ם 
טקסי־נשואי ן מפוארי ם שנערכ ו בביהכ״נ . 

ביהכ״ נ הי ה מרכ ז החיי ם ש ל יהדו ת אנדריכוב . 

בתקופ ה האחרונ ה שימ ש ב ו כחז ן חנינ ה גולדפינגר . הי ה ל ו קו ל נפל א ותפילותי ו 
משכ ו המונ י אנשים . הפולני ם הי ו מוקסמי ם מהופעותי ו בע ת החגיגו ת הממשלתיות . 
הו א מיל א ג ם א ת התפקי ד ש ל שו״ב . הו א נהר ג חדשי ם ספורי ם לפנ י פרו ץ המלחמה , 
בשנ ת 1939 בבי ת המטבחיי ם העירוני , על־יד י אקד ח שב ו הי ו הפולני ם משתמשי ם 
לפנ י השחיט ה כד י להמ ם א ת הבהמה . באות ו זמ ן הי ה בפולי ן פולמו ס חרי ף נג ד 

קהיל ת אנדריכו ב 


261 


שחיט ה כשד ה וכתוצא ה מז ה נחק ק חו ק השחיט ה ש ל האנטישמי ת הידוע ה פריסטור . 

במצ ב ש ל גסיס ה הוב ל גולדפינג ר לבי ד," ח בודוביצה , אב ל עו ד בדר ך נפט ר 
בל י שהכרת ו תחזו ר אליו . המשטר ה ל א מצא ה א ת עקבו ת הרוצ ח וקבע ה שכאיל ו 
הי ה ז ה מקר ה התאבדות , כמוב ן שדב ר ז ה הי ה בניגו ד להשקפותי ו הדתיו ת ומסורתו . 
הי ה שומ ר מצוו ת וחסי ד נלהב . השאי ר אחרי ו אלמנ ה ושנ י ילדים . 

השיט ה ש ל הרצ ח והחקיר ה ש ל המשטרה , הי ו סימני ה הראשוני ם ש ל טראגדי ה 
שריחפ ה באוי ר מע ל יהוד י אנדריכו ב ופולי ן כולה . 

ב־ 25.11.1939 נשר ף ביהכ״ נ ע״ י הנאצים . בפינו י ההריסו ת הי ו עסוקי ם יהודי ם 
וה ם השתדל ו לנת ץ א ת כ ל הלבנים , כ י בתכני ת הנאצי ם הי ה למכו ר אות ם לפולנים . 48 . עצר ת חגיגי ת בשנ ת 1937 לרג ל גמ ר שיפו ץ יסוד י ש ל בי ת הכנס ת 
באמצ ע : הר ב דו ד אביגדור . מימי ן : ברנר ד שטמברגר . משמא ל : ד״ ר יואכי ם לוביץ . 

3110118 זץ 6110 ־ 1 6 ז\ 61161181 ־ 1 ( 001111 01 1611011 ( 001111 ;? 1 ־ 11131 10 1937 111 61110117 ־ 061 76 ^ 16811 ^ 

116 §ס 871130 1116 111 0111 1 ) 031:1:16 

.' 61 §־ 61 ( 8131111 1 )־ 261:1131 ,: 101 )§ ¥1 ג^ . 1 ) ¥1 \י 3 ( 1 1 ( 1 ( 1131 , 102 ^;ו 0 ו 1 1030111111 . .• 1 ( 1 : 1611 1:0111 י 1 


בנינ י הקהיל ה 

בשני ם 24 — 1922 נבנ ה בי ת הקהילה , שהכי ל 2 קומות . בבי ת ז ה שוכנ ו משרד י 
הקהילה , מוסדו ת צבו ר וההסתדרו ת הציונית , הי ה ב ו אול ם גדו ל לחתונו ת ונשפים , 
ששימ ש ג ם לתרגיל י התעמלות , להצגו ת דראמטיו ת ולהרצאות . 

במשר ד הקהיל ה הית ה ספרי ה שמנת ה אלפ י ספרים . אחר י פרו ץ המלחמ ה העביר ו 
הנאצי ם א ת הספרי ם לביח״ ר צצוביצק ה וש ם שרפו ם בתנורים . 
בני ן הקהיל ה נשא ר של ם והפ ך בזמ ן המלחמ ה לנגריה . 


48 א . אול ם בבני ן הקהילה . צילו ם שנער ך בסעוד ת חתונה . 

.§ 111 ^ 21111 זנ; 1111111 מ 1 מ 00 1811 ^\י 6 ז . 1116 0£ 11311 1116 ״ . 111631 § 111 ג) 6€1 ^ י 3 1 נ( 1:31 § 0 ; 1101 י 1 


262 


קהיל ת אנדריכו ב 


קהיל ת אנדריכו ב 


263 


החיי ם הדתיי ם 

מהישו ב הי ו 80% "מתקדמים " ו־ 20% אורטודוקסים . בשכי ל החרדי ם נבנ ה בית ־ 
המדר ש ע״ י ביהכ״ב . מע ל בית־ד.מדר ש היתד . דיר ת הרב . בח ג הסוכו ת הי ה הר ב 
אביגדו ר מזמי ן א ת כ ל הקד. ל ל״קידוש " בסוכתו . הסוכ ה היתד . רחב ה ומקושט ת 
באופ ן נהדר . הר ב קיב ל בסב ר פני ם יפו ת א ת כ ל האורחי ם ואירח ם באדיבו ת רבה . 

בח ג שמיני־עצר ת ערכד . החברה־קדיש א "קידוש " גדו ל במשרד י הקהילה . 

בשמה ת תור ה שררד . שמהר . רבד . בי ן היהודים . נערכ ו הקפו ת מסורתיות , 
שאורגנ ו על־יד י קבוצו ת הסידי ם וכ ל הישו ב לק ח חב ל בשמהד . זו , בלוו י כ־ 100 
ספר י תור ה שהי ו בקהילתנו . כ ן נערכ ו רקודי ם חסידיים . 

לפנ י הפס ח נאפ ו מצו ת כשרו ת בתנו ר מיוה ד בהשגח ת הרב . 

החרדי ם ל א הי ו קנאים . ה ם הסתפק ו בשמיר ת תרי״ ג מצוו ת והי ו תמימי ם בכ ל 
אור ח הייד,ם . ה ם הי ו לדוגמ ה לכ ל העי ר בנאמנות ם וביושרם . כ ן הצטיינ ו בעזרד . 
הדדי ת ובתמיכו ת לעניים . למרו ת המצ ב הכלכל י החמור , הי ה לד, ם זמ ן לבו א לביד,מ״ ד 
ולהמשי ך בלימו ד תור ה ועבוד ת הבורא . 

במיוח ד ראו י להעלו ת א ת זכרונ ם ש ל הבע ל קור א פנח ס צוייג , ת״ ח הדו ר דתיות , 
שבאור ח חיי ם שימ ש דוגמד . לאחרי ם ! חיי ם גולדבר ג ושמוא ל שפנגלט , בעל י מז ג טו ב 
ועוסקי ם בצורכ י צבו ר ! וד,חז ן מש ה רוסבך , ב ן תור ה ואהו ב ע ל חבריות . 

בי ת הקברו ת 

א ת המגר ש לד,קמ ת בי ת הקברות , ע ל גבעד , שנקרא ה גורניצד " רכש ה הקהיל ה 
בהוז ה קניד . מיו ם 5.5.1884 , הו א רשו ם בספ ר חאחוז ה ש ל אנדריכו ב בחלק ה מם . 58 . 
ביה״ ק נוס ד כ* 10 שני ם לפנ י בית־ד,עלמי ן בודוביצה . הו א ובית־העלמי ן היש ן בזאטו ר 
הי ו ע ד שנ ת 1894 אתר י הקבורד . היחידי ם בנפ ה כולד. . ע ד שנ ת 1884 הובא ו הנפטרי ם 
למנוחו ת בזאטור . 

אנש י החברד־קדיש א מילא ו א ת תפקיד ם בנאמנו ת ומסירות . 

אחר י מלחמ ת העול ם הראשונ ח שימ ש כרא ש חברה־קדיש א חנרי ך אבל , ובזמ ן 
האחרו ן יוס ף זילברמן . 

בי ת הקברו ת נשא ר של ם וע ד היו ם אפש ר להתפע ל מד,כבו ד שהאזרהי ם הי ו 
חולקי ם למתי ם ע״ י הקמ ת מצבו ת מפוארו ת מאב ן יקרר. , על־פי־רו ב משח ם שבדי . 
זוד, י ג ם עדו ת ע ל עוש ר יהוד י אנדריכוב . כ ל המצבות , כול ל אלד . שמאב ן יקרה , 
נשאר ו בשלמות ן ע ד היו ם ובמקומן , תופע ה המעידד . ג ם ע ל אופיר . התרבות י ש ל 
האוכלוסי ה באנדריכוב . הי ו עיירו ת בפולין , ביניה ן מישלני ץ (ראד . להלן : שוא ת 
מישלניץ ) שבזמ ן המלחמ ה נעקר ו המצבו ת מבתי־ד,עלמי ן שלה ן ושימש ו לריצו ף 
המדרכות . 

במרוצ ת הזמ ן שקע ו חל ק מד׳מצבו ת באדמ ה וד.י ו זקוקו ת לתקון . בשנ ת 1961 
תוקנ ו החומו ת וד,בי ת שלי ד ביד,״ ק על־יד י קהיל ת קרקו ב ולתקוני ם האל ו נלקח ו 
הומרי ם מהד ר ד,טד,ר ה שמ ט לנפול . 264 


קהיל ת אנדריכו ב ^י׳״״>?נ%׳י^ נ י 

^־״,!־*י״ , ^ , 1 
י>י> 18 ^*׳. ־ ; 

1 

׳י*# ׳ ' ,>, י 


מ!,״ ־ .*■״,־ . < , 1 


^**** ? 8 ^!>־!* * 1 
1 ן?*^ < 1 


49 . מצב ת זכרו ן שהוקמ ה בשנ ת 1946 בבי ת הקברו ת באנדריכוב , 

לזכ ר מספ ר משפחו ת שניספ ו ע״ י הנאצים . 

1116 01 זנ* 101 מ 1116 111 7 :נ 06111616 ^ 701161 ־ 11 ) 11 ^ 1116 31 1946 111 1 ) 6 ; 601 * 61 ; 16111 רען 4011 \ נ 

11010031181 1116 111 1 ) 18116 :נ 6 ( 1 1311111168 


השתתפו ת במועצ ת ד. ע י ר י ה 

מועצ ת העירי ה מנת ה : 

בשנ ת 1867 10 חברי ם מה ם 2 יהודי ם 

1894 24 ״ ״ 3 " 

1927 40 ״ ״ 8 " 

1939 16 ״ ״ 1 " 

מספרי ם אל ה מעידי ם שבתקופו ת מסוימו ת נבחר ו כמ ה יהודי ם בקולותיה ם ש ל 
הפולנים . כ י היהודי ם הי ו ידועי ם כאנש י ציבו ר ישרים , בעל י מר ץ ופעילי ם לטוב ת 
העי ר כולה . למשל , ניהו ל בניי ת בריכ ת השהי ה המפורסמ ת נמס ר לחב ר המועצ ה 
ברנר ד שטמברגר . זכויו ת רבו ת בעבוד ה למע ן העי ר נזקפ ו לחבר י המועצ ה יוליו ס 
ישראלי , מאוריצ י אונג ר ויואכי ם גרינשפ ן במחצי ת השני ה ש ל המא ה ה־ 19 . 

במועצ ה הי ה קיי ם שיתו ף פעול ה בי ן היהודי ם והפולנים . היהודי ם הצביע ו בע ד 
הצעו ת להושי ט עזר ה לפולני ם שבתיה ם נשרפו , א ו למע ן הקמ ת בי ת עניי ם פולנ י 
ובע ד תיקו ן הכנסי ה המקומית , והחברי ם הפולני ם הצביע ו ( 1897 ) בע ד הצע ה לאש ר 
תקצי ב בס ך 17.50 גולד ן באמצעו ת הקהיל ה למע ן יהודי ם עניים . 

כדא י לצט ט הצעו ת שנשמר ו בפרוטוקולי ם ש ל ישיבו ת המועצה , שה ן אופייניו ת 
לתקופ ה זו : 

בישיב ה מ־ 8.2.1884 התנד ב מאוריצ י אונג ר להקי ם מכספ ו קר ן בסכו ם 100 גולד ן 
ע ל שמו , לש ם הגש ת עזר ה לתלמידי ם עניי ם בבי״ ם העממ י באנדריכוב , בתנא י ששנ ה 
אח ת יהנ ו ממנ ה ילדי ם פולניי ם ובשנ ה השני ה ילדי ם יהודיים . קהיל ת אנדריכו ב 


265 


בישיב ה מ־ 24.1 1.1893 התנה ל ויכו ה א ם לאש ר תמיכ ה למע ן התיאטרו ן הלאומ י 
הרוטנ י בלבוב . הב ר הוע ד הפוע ל ש ל העיריה , יוליו ם ישראלי , התנג ד באמרו , שכאש ר 
נבנ ה התיאטרו ן הפולנ י בקרקו ב ל א שמענ ו שהרוטני ם יעזר ו באיז ה אופ ן שהו א 
לבנייה . ההצע ה נדחתה . 


החיי ם הכלכליי ם 

במחצי ת השני ה ש ל המא ה ה־ 19 הפכ ה תעשיי ת הב ד הביתית , שהית ה קיימ ת 
ממאו ת קודמו ת באנדריכו ב ביזמ ת היהודים , לתעשי ה מודרני ת שיצא ו ל ה מוניטי ן 
ברחב י אירופה . תוצרתה : ב ד ( €0 ך[ 1€110 נ 1 ) , פרקאל ן וגובלי ן כבש ו 

שווקי ם באוסטרי ה ובמש ך הזמ ן ג ם באונגריה , בוסניה , הרצוגובינה , רומני ה ובולגריה . 

במרוצ ת הזמ ן נפסק ה תעשיי ת הב ד ובמקומ ה התפתח ה תעשי ת פרקאל ן ואפרטור ה 
(בדי ם מודפסים) . לפ י מדרי ך התעשי ה משנ ת 1913 (ארכיו ן עירי ת אנדריכוב ) 
הועסק ו לפנ י המלחמ ה העולמי ת הראשונ ה בבת י החרושת : 

ש ל תיאודו ר פליק ס — 40 פועלי ם 

ש ל יצח ק ואדול ף מכנ ר — 42 פועלי ם 

ש ל פרדינאנ ד וברנר ד שטמברג ר — 30 פועלים . 

תעשי ה ז ו התפתח ה אחר־כ ך עו ד יות ר ובר י החרוש ת האל ה ביח ד ע ם מפעליה ם 
ש ל דו ד קרומהול ץ ולאופול ד שטמברג ר הי ו מעסיקי ם למעל ה מ־ 100 פועלי ם 
כ ל אחד . 

כמתוא ר לעיל , ע ם הקמ ת פולי ן ל א יכל ה אנדריכו ב לעמו ד בהתחרו ת ע ם הסחורו ת 
הזולו ת שזרמ ו מלוד ז ותעשיית ה נאלצ ה להתחסל . בשני ם האחרונו ת לפנ י המלחמ ה 
העולמי ת השני ה נשא ר קיי ם ביהח״ ר ש ל ברנר ד שטמברג ר בלבד . הית ר סגר ו בעצמ ם 
א ת מפעליהם . כ ך נעלמ ה תעשי ה זו , שנוסד ה ע ל יסודו ת בריאי ם ואש ר התפתח ה 
בהצלח ה במש ך כמ ה דורות . 

בתעשי ת גובלי ן הצטיי ן ביות ר יואכי ם גרינשפן , שב א בשנ ת 1864 מקרוסנ ו 
והקי ם בעירנ ו א ת ביהח״ ר הראשו ן לגובלין , ב ו הועסק ו 40 פועלים . הגובליני ם של ו 
הי ו כל־כ ך נהדרי ם ע ד שהקיס ר פרנץ־יוס ף הראשו ן מינ ה אות ו לספ ק חצ ר המלך . 
אחר י מות ו המשי ך בנ ו נת ן בעס ק ע ד זמ ן קצ ר לפנ י פרו ץ המלחמה . 

יואכי ם גרינשפ ן יז ם לייס ד בעירנ ו ג ם מפע ל טקסטיל י גדול . אחר י השג ת הסכמ ת 
העירי ה והבטח ת עזרתה , פנ ה א ל הוע ד הארצ י ש ל הנצי ב בלבו ב והו א איש ר ל ו 
הלוא ה בס ך 400.000 כת ר למש ך 10 שנים , בתנא י שימצי א ערבויות . א ך א ת הערבויו ת 
ל א הצלי ח להשיג . האחי ם צצוביצקה , יהודי ם מצ׳כיה , ניצל ו במקומ ו א ת ההצע ה 
הזא ת ונתנ ו א ת הערבויו ת הכספיו ת וכ ך נבנ ה בשני ם 7 — 1906 המפע ל העצו ם הזה , 
שגד ל מד י שנ ה ובשני ם האחרונו ת לפנ י המלחמ ה הי ה מעסי ק כ־ 4000 פועלי ם ומאו ת 
פקידי ם ותוצרת ו סופק ה לכ ל רחב י אירופ ה וג ם א ל מעבר־הים . תודו ת למר ץ ולהו ן 
היהוד י שהושק ע במפע ל הז ה התעשר ה העי ר כול ה ורכש ה מוניטי ן בכ ל רחב י פולין . 

מהיהודי ם שהי ו עסוקי ם במפע ל י ש להזכי ר א ת מנה ל החשבונו ת הראש י איגנאצ י 
ויסבר ג וא ת מנהל י העבוד ה פרידרי ק וישיק , ילי ד ומביצה , הנרי ק זילברמ ן ויוס ף 
רוזנברג , שסיימ ו א ת ביה״ ס המפורס ם לטקסטי ל שבצויקאו . 266 


קהיל ת אבדריכו ב 


לאח ר המלחמ ה הולא ם המפע ל ע״ י ממשל ת פולי ן והוגד ל ע״ י בניי ת סני ף 
בביהח״ ר לדשני ם כימיי ם לשעב ר (ש ל מתתיה ו יעקובוביץ ) במוכאז / 

ציינ ו לעי ל כמ ה מעבידי ם יהודים , שסייע ו בכלכל ת העי ר אנדריכוב . כד י לת ת 
תמונ ה יות ר נאמנ ה אנ ו רואי ם צור ך להבי א א ת הרשימ ה דלהלן . לצערנ ו אי ן 
הרשימ ה שלמה ; 

מאוריצ י מיטל ר — בי״ ח לעבו ד עורות . 
נתן־אהר ן קלאפהולץ , שמעו ן קור ן — בי״ ח לסיד . 
שלמ ה פרב ר — בי״ ח למוצר י מלט . 
שמעו ן בדר , לודוי ג אנו ך — בי״ ה לגזו ז ומיצים . 

בעל י מקצועו ת חופשיי ם : 
עורכ י דין : ד״ ר יואכי ם לוביץ , ד״ ר לנדאו . 
רופאים : ד״ ר אובז׳נסקי , ד״ ר שמעו ן מסינגר , ד״ ר אדול ף ציילנדר . 
רוקחים : מגר ׳ הנרי ק הס . 

מרפאו ת שני ם : אדול ף גולדברגר , שמוא ל מונדרר . 

סוחרים : 

בימ״ ס עורו ת — ישרא ל טירס , שנצר . 

בימ״ ס ברז ל — שלמ ה ומק ס המר , שמוא ל ניימן , איזידו ר ווילהל ם קורנהאוזר , 
לאופול ד שטמברגר . 

בתי־מזיג ה לביר ה — אדל ה והרמ ן אנוך , מק ס בטשטאד , זיגמונ ט ליבליך . 
מנופקטור ה — אליה ו גוטר , גוסט ה גולדברג , אדול ף ויינזפט , פליקם , וילהל ם 
פילצר , יעק ב פרידהבר , שלמ ה קינסטלינגר , יעק ב רוטברט , שמוא ל שפנגלט . 
מוצר י סריג ה — פנח ס צוייג , ליב ה שפנגלט . 
סיטונא י למצרכ י מזו ן — יעק ב גז׳יב . 
מכול ת — גולדפינגר , טירס , שמעו ן מל , מרכו ס מוזס , יעק ב רינגר . 
אטלי ז — הנקם , שאו ל זיגל . 
מחלב ה — גולדברג . 
קיוסקי ם — איגנאצ י זילברמן , קריגר . 

מסעדו ת ומזיג ת יי״ ש — פרדינאנ ד בטר , יוס ף זילברמן , מאוריצ י לנגר , שלמ ה 
פרבר , שלמ ה ראוכברגר . 

מחס ן חומר י הסק ה — שמוא ל רינגר . 
הובל ה — חיי ם לרמר , יז׳ י מיטלר . 

בעל י מלאכה : 
סנדלרי ה — פנצר . 

שעני ם — חיי ם גולדברג , דו ד זילברשיץ . 
חייטי ם — זילברמן , סטפני ה קורן , אליעז ר קיכלר . 

זג ג ורפ ד — שמוא ל הירש . 
כובע ן — יעק ב הפטל . 
פחחי ם — ברנר ד מרמור , רייך . 

הי ו ג ם פקידי ם שכירים , שרוב ם הי ו עסוקי ם בביהח״ ר ש ל אחי ם צצוביצקה . קהיל ת אנדריכו ב 


267 


רו ב האנשי ם הנ״ ל ניספ ו בשוא ה ע״ י הנאצים . כול ם הי ו אנשי ם ישרי ם ופרודוק ־ 
טיביים , אש ר מזגמל ם ללא־ליאו ת נהנת ה האוכלוסי ה כולה . 

יהוד י אנדריכו ב הי ו מושרשי ם בעי ר ז ה דורו ת וע ד מלחמת-העול ם הראשונ ה 
ל א השב ו ע ל עזיב ת העי ר וא ת הסכונותיה ם הי ו משקיעי ם בבניי ת בתי ם וייסו ד 
מפעלים . רו ב הבתי ם במרכ ז העי ר נבנ ו ע״ י היהודים . ג ם היהסי ם ההגוני ם ששרר ו 
בי ן היד.ודי ם וד.פולני ם היתד . לה ם השפע ה מעודד ת בכלכלה . ואמנם , ע ד מלחמת ־ 
העול ם הראשונ ה כמעט , של א הורגש ה כ ל אנטישמיו ת ג ם מבחינד . הכלכלית , כ י הי ו 
ד י פרנסו ת בשבי ל פולני ם ויד.ודים . 

ר ק למ ן שנ ת 1919 הל ו שינויי ם כבירים . קמ ו תנועו ת אנטישמיות , שד.תהיל ו 
לדחו ק א ת רגל י היהודי ם מ ן המסח ר והכלכל ה ומד י שנ ה יר ד מצב ם הכלכל י ש ל 
היד׳ודים . הנוע ר היהודי , שראד . שאי ן ל ו עתי ד במסחר , הח ל לחפ ש דרכי ם חדשו ת 
ע״ י לימו ד מקצועות־מלאכד , שונים , כד י שיוכ ל להצטר ף לתנועד . החלוצי ת ולעלו ת 
לארץ־ישראל . 


התנוע ה הציוני ת 

הרמ ן גז׳י ב היד . מד׳ציוני ם הפעילי ם הראשוני ם באנדריכוב , ובשנ ת 1912 ייס ד 
ארגו ן צופי ם בע ל תכני ת ציונית־כללית . הח ל משנ ת 1916 היד . מבק ר בעירנ ו ומופי ע 
בעצרו ת חנוכד . פרום ׳ מיכ ל ברקובי ץ מביליץ , שבזמנ ו היד . מזכיר ו ש ל הרצל . הו א 
הי ה מרצ ה בענינ י דיומא . 

אחר י מלחמ ת העול ם הראשונ ה אירג ן הרמ ן המ ר מחד ש א ת התנוע ה וד.יד . פעי ל 
ב ה מאוד . הו א הי ה מרצ ה ע ל נושאי ם ציוניי ם ג ם בערי ם הסמוכו ת ודוביצה , קלוורי ה 
וקנטי . כאש ר הוקמד . נקוד ת הכשרד . בניד ק ובגלמבוביצ ה שע״ י אנדריכו ב (רו ב 
קבוצ ת ניד ק הי ו תושב י ודוביצה) , הי ו אלד . יד,וד י עירנו , ע ם הרמ ן המ ר בראש , 
שסיפק ו לה ם א ת צרכיה ם היומיומיים . 

באות ה תקופד . פעלד . ג ם הסתדרו ת נשי ם ציוני ת ויצ״ו , מיסוד ה ש ל "אוניון " 
(ד.תאחדו ת נש י אנדריכוב : פרויען־פאריין) , שעליד . ידוב ר לד.לן . בשורו ת ויצ״ ו 
הצטיינ ו רגינ ה ויינזפט , ברטד . וולף , אל ה לנדאו , מני ה לוביץ , פנ י ובט י קרומהול ץ 
וברטד . קופרמן . 

בתכני ת פעולותיד . הנרחבו ת ש ל ויצ״ ו נכלל ו עריכ ת הרצאות , הצגות , התרמ ה 
למע ן קק״ ל ולצרכ י פילנטרופיה . 

ביזמ ת המהנד ס מק ס פליק ס הופי ע פע ם בעירנ ו כמרצ ה הר ב ד״ ר יהוש ע טון , 
ממנד.יגיד , הדגולי ם ש ל תנוע ת ציונ י קרקוב . 

בשני ם 30 — 1925 הי ה קיי ם ק ן השומ ר הצעי ר בבני ן הקהילה . משפח ת פליק ס 
המפורסמ ת העמידד . לרשו ת הק ן בי ת וקרק ע לד,כשר ת הנוע ר בעבודד . חקלאית . 
בק ן ז ה השתתפ ו בחשא י ג ם כמד . מבנ י החרדים . מק ן ז ה על ו ארצ ה שנ י חברי ו 
ארטו ר ניימ ן וארנול ד רייך . ברם , בגל ל פעולו ת מהפכניות , כביכול , הוחזר ו אל ה 
ע״ י השלטו ן המנדטור י לפולי ן בשנ ת 1936 ובשנו ת השוא ה ניספ ו ע״ י הנאצים . 

הח ל משנ ת 1930 ע ד פרו ץ המלחמד . עברד . כ ל הפעול ה הציוני ת ליד י תנוע ת 
הנוע ר הציונ י "עקיבא" , שנוסדד . ע״ י פולד . ביט ר מדז׳דיץ . תנוע ה ז ו זכתד . 268 


קהי? ת אנדרינו ב 


בתמיכ ת הישו ב כול ו בראשו ת הר ב אביגדור . הית ה השתתפו ת רב ה בקורסי ם לשפ ד 
העברי ת ובדברי־הימי ם ש ל עמנ ו והי ה צור ך לארג ן שלו ש כתו ת — לפ י הגיל . 
ההנהל ה הית ה לסירוגי ן ביד י סטל ה ויינזפ ט ונת ן גולדברג , ולבסו ף ביד י וע ד המורכ ב 
מהחברי ם יטק ה לרנר , גרט ה קיכלר , כות ב הטורי ם האל ה ע ם ברנר ד מרמו ר בראש . 

מד י חד ש בחדש ו נאספ ו ע״ י הארגוני ם האל ה תרומו ת למע ן הקרנו ת הלאומיות . 
בתחיל ה נעשת ה הגבי ה בהשגחת ם ש ל ארנול ד ויינזפ ט והמהנד ס מק ם פליקס , ע ם 
איזידו ר קרומהול ץ בראש , כאש ר בשנ ת 1937 עז ב איזידו ר קרומהול ץ א ת העיר , 
עסק ה תנוע ת "עקיבא " בפעול ה ז ו והגזב ר הי ה מ ר זיידנפלד . מקו ר ההכנס ה הראש י 
הי ה בקופסאו ת שנמצא ו בכ ל בי ת ובית , תרומו ת בע ת חתונו ת וחגיגו ת משפחתיות , 
רישו ם בספ ר הזה ב ש ל הקק״ל , וכד . נוע ר "עקיבא " עס ק ג ם במכיר ת "שקלים" . 
תודו ת לפעול ה נמרצ ת ז ו נאספ ו רבבו ת זלוטי ם מעירנ ו בתקופ ה הבינמלחמתי ת 
והועבר ו למרכ ז בקרקוב . 

בשנ ת 1935 על ו ארצ ה מחבר י "עקיבא " סטל ה ויינזפ ט (דורון ) וויקטו ר זילברמ ן 
הגרי ם בישראל . כמ ו כ ן על ו בשנ ת 1934 המהנד ס מק ס פליק ס ואשתו , מוצ ק הורובי ץ 
וכ ן אח ד האחי ם צצוביצקה . 

מפעיל י תנוע ת "עקיבא " הית ה מאי ה וקסברג , מור ה ומחנכ ת יוצא ת מ ן הכלל , 
שאחר י גמ ר הגימנסי ה בקנט י והכשר ה למקצו ע ההורא ה ניהל ה באנדריכו ב קורסי ם 
להשתלמו ת לנוע ר ברו ח לאומי ת וציוני ת מובהקת . זכויותי ה הי ו רבות , כאש ר בע ת 
המלחמ ה נסגר ו דלתו ת בתי־ספ ר לנוע ר היהוד י והי א המשיכ ה א ת עבודת ה החינוכי ת 
בתנאי ם קשי ם וניהל ה ג ם ג ן ילדי ם באנדריכו ב ואח ר כ ך בגיט ו ודוביצה . דמות ה 
מתואר ת במקומו ת שוני ם בספ ר זה . 

בזמ ן האחרו ן נעש ו נסיונו ת ע״ י אדול ף ה ס לארג ן תנוע ת ״ ג ו ר ד ו נ י ה ״ , אב ל 
בל י תוצאות . ית ר הצלחר . היתר . לתנוע ת ברי ת טרומפלדו ר "ביתר" , שפעל ה 
בעיק ר בי ן הנוע ר מגי ל 15 — 10 והקימ ח מחנ ה קיי ט ע ל הה ר קוציז . המפק ד הי ה 
שלי ח מארץ־ישרא ל בש ם און . הו א ניה ל א ת המחנ ה ע ל עקרונו ת לאומיי ם ומשמעתיי ם 
מובר.קים . בפרו ץ המלחמד . היד . המחנ ה הזד . במלו א פעילותו , כשעלי ו נמני ם לפחו ת 
200 משתתפי ם מבילי ץ והעיירו ת הסמוכות . 

הנוע ר באנדריכוב , שנתחנ ך ברו ח לאומי ת ומסורתית , נש א ברמ ה א ת הדג ל 
הציוני . הית ה לפני ו מטר ה אח ת בלב ד — לעלו ת ארצ ה ! ר ק בגל ל חוס ר סרטיפיקטי ם 
ל א הגשי ם א ת העליד. . רעיו ן העלי ה ליוור . אות ו למחנות־עבודר . בע ת השואד . א ו 
לערבות־רוסיד. . ג ם א ז המשי ך בחלו ם הזד . וע ם משא ת נפש ו ז ו נפ ח א ת נפשו . ר ק 
יחידי ם זכ ו לעבו ר א ת אימ י המלחמ ה והשוא ה ולעלו ת ארצה . 

חינו ך 

בתיאו ר ע ל הקמ ת הקהילר . כתבנ ו ע ל הסיבו ת שגרמ ו לכ ך שע ד שנ ת 1879 הי ה 
קיי ם בי ת מפ ר עממ י נפר ד לילדי ם יהודים . למ ן 1879 החל ו ילדי ם יד.ודי ם לומדי ם 
ביח ד ע ם נוצרי ם בבית־ספ ר ממלכתי . בביד.״ ס הממלכת י כלל ה תכני ת הלימודי ם ג ם 
ד ת ישרא ל ודברי־ימ י עמנו . השעורי ם המיוחדי ם לתלמידי ם ד.יד.ודי ם ניתנ ו ע״ י הר ב 
המקומ י הר ב אב א מצנ ר ואחר י פטירת ו ע״ י הר ב דו ד אביגדור . הרבני ם הי ו מוסמכי ם 
להורא ה בבי״ ס ממלכתי . קהיל ת אנדריכו ב 


269 


רו ב הנוע ר המשי ד א ת לימודי ו בבית־ספ ר תיכונ י בודוביצ ה א ו בביליץ . תלמידי ם 
של א יכל ו להרשו ת לעצמ ם לשכו ר חדר , הי ו נאלצי ם לקו ם בבוק ר השכ ם ולנסו ע 
ברכב ת לבית־הספ ר ולהכי ן א ת השעורי ם אחר י שוב ם הבית ה בשעו ת מאוחרו ת 
אחה״צ . אפש ר לתא ר א ת המאמ ץ ש ל הנוע ר בשאיפת ו לרכו ש השכל ה ולהשי ג 
תעוד ת בגרות . 

משנ ת 1930 , בערך , נתקיי ם באנדריכו ב ג ן ילדי ם בהנהל ת הגננ ת המוסמכ ת 
מלכ ה ברגמ ן (וקסברג ) מקוטי . הי א הית ה בקיא ה ג ם בלשו ן העברי ת והתמסר ה בכ ל 
לבד . להעני ק לילדי ם א ת היסודו ת