Skip to main content

Full text of "Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift"

See other formats
haden ©. ad Senz pp p 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
ed Lengte » rand â , van — — — 
pt.” EE EAA EA Sige 207 — 


veren ven vn Oren gn en — ne nn ng ve en JM God 0 — — iNe 3% 2 d vd 


— 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARNE 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARN 

we ne Se — 
— — 


— ⸗ 
— —— — — 


—— 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 1] 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


— 


ö— — — — de — 


—— 


— rd —— — 


e- Dat is / 


Be ganttehe B, Scheikt,/ 


— rondelick ende trouwelick verduytlſchet: 

| Mer Verclaringhe duysterer Woorden, Redenen, 
| eucken / ende verſcheyden Lectien / die in andere 
| dicke Ouerlettinghen gheuonden/ ende biet 

aen De cant toegheſettet zijn. 
| M Etnoch rijcke aenwijfingen, der ghelijck ofte 


| Ougbelijek ſtemmenden plaetten / op het aller ghewiſte / 
| Dchepd-ietteren lende berfen ghetale( daer ecn yeg helick Capittel _ 


He na Hebzeiſchet wrijfe/mede onderdepit ig) besteeckent. 
innen 
Joch zin bier van nieus toegbedaen bie Figueren ende die Caerten na de Copie 
t Franfopscher Bpbelen/ dienende den Chziftelicken Zefertot 
berclaringbhe des Terts. 


— 
— — ö— — — — —— — —h — 


| Deat.s1,n, 
/ 


ne Wet fuldy YVLroepen 

Ee „voor den gantfche 
taël voor } E 

vaeliech, , 


lofue 1. 8, Ì 


Latet boeck defes Wets 
van uvven monde niet co- 
men: maer befinnet dach 
eñ nacht: opdat ghy hou. 
det ende doer alle dinghen, 
naerdien dac daer. 
in ghefchreuen 
ítaer, 


ma 
palen: ende der vrouvven, 
pij ende uvves vrome 
elincx die in uvvet 
Poorten is, 

TOT DORDRECHT, 


Bp Peeter Werhaaten/ woonende nactt des Princen 
Logiment / inde Drꝛuckerije. 


ANNO 1587. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


8 
id 
If 


A” d 
er — p 
; er 1 
en, J 


Antha —* 
ek — 


— 
nds 


— ER 
* 
Lire 
ra 


* 
7 « 
° 
Hers 


tt dr 
kes 
ee en hk 


4 

J * 
——— 7 
—— 


* 
— 
* 


Prenen — ern geer SPE 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


2L1 [1] 
E 
nd 1 


ree We aa DT 

— Ka —. NA —8 — 1 * eve 
mEt AE pe Oe A haag SC — 

—* 4 — — td en De Kf e ee —9— be 4 

* — * F J— ———— J Pe 5 — en, ar 4 


—8 

ah * 
Pra ® AL Or 
ER Bef MPa —* 


TS PEN ” AV7EIKTESR er e * * 
Red: ffe eN 9 pe Le NL EE —— 
—Er * — PN Rie ) ' > $ — 2 * xX Ne — * oew * 


¶Den Bꝛucker tot 
den Leſer. 


Md) f ij 
mET 18 onder de mentchen een groote 
, 5 ondanckbaer heyt /dat fp dickmael fchelven/ ſtraffen ende 
5 laſteren / dat tot haer groot voordeel gheſchickt ende gez 
—3 gheuen is. Me verſchepden duer ſetiinghen / Hebben 
/ boot ijden in fulcker eere gheweeſt / datfe Godtfalighe 
—J mannen / als eenen coſtelicken ſchat / neer ſtichuck ſonder 
Re JEN — eenigen coſt Daer aen te ſparen / verſamelt ende by een ge 
8 
elt hebben: welverſtaende / vat veen ouer ſettinge dodz 
Dar alte Di J deander beueſticht / ghebetert ende vertlaert Worr/ ende 
worden naen connen befchepdeticker wt bele monden / Dan wi eenen verſtaẽ 
mhe te bies nv is het bele menschen leet / Barter meer dan een ouer ſetinn⸗ 
he bernalfen is. Sp roepen Dat de Schzeiftuere voor menigerlep oucrfertin= 
on bernaa Eee ende twy felachtich ghemaeckt Wort. Nochtans waer bat een 
B. Schik - icke booueerdichept / dat eenich Duerferrer ofte Wileggher der 
Dief ban ier oude mepnen /vat die alle Dwalen oft de Schꝛiftuere beruaifchen/ 
ghen/ahcie ter tot letter / niet euen alfoo en berffacn; ouer ferten ende Swtleg= 
gen bink * hyſe verſtaen / ouergeſer ende wtgelept Heeft. Doc canmen Wel 
fozeken, — verſchey den wooz den / ende cen ſake met verſchepden wufe bau 
2 erclaren. (Ende ve Gheeſt Godts en heeſt alle gauen ver ouerſet⸗ 
Sptahefto —— ende dupdinghe der Schriftuere / niet in ceren menſche 
* * maer gelijck zijne gauen menigherley zijn / alſoo deplt hyſe oock 
Ben * pmenſchen wit bp maren / ſoo dat niet een menſche deſe gaue / ende 
keb olen Die foo bolcomen beeft / dat hem niet vaer acn en gebreke (Want fuic= 
atie as — ver gauen is in Chꝛiſto alleen / Wt des welcken volheyt wy 
berfct anghen / dat wy hebben.) Want wp ficn/ dat verſcheyden menfchen 
oars eyden gauen hebben / ende dat bele menfchen De ſelue gaven bebben met 
— elijcke maten. Waerom oock Pamus fept : Bhp cant alie cen na den an= 
— pꝛopheteren / at. Ende de gheeſten Der Propheten sijn den Pzopheten 
tip ——— Maer het en ig wiet noodich te ghenwoordichlick Vele hier ban 
a wijk en / dewüle dit gheen nieuwe onerferttuge enis te achren/macr te meeſt 
Cbt Oorde te Woozde de feer ghepzefen Ouerfettinghe arrbint Lucheri 
: EnS naem foo groot is / dat ick Hem Bier niet et Wil beginnen met wepniz 
* Woorden te prúfen) im de fMederlandt che ſpꝛake aebracht / foo beel bet 
ude Teſtament aengaer . Efi het Nieuwe Teftament/is dat feluc/ dat wp 
bier hebben/Bnno so. taten Wigacn. ( Ende dewrile ick inden Rare 1562, 
de fen 1 pbel met groote oucoften ende grooten orbeyt hebbe laten wtgaen/ 
Waer inick bupten onfe ghemepne Wife van fprchen/fommtohe Woorden gez 
bruyckt hebbe om onderfchept inder fprake te maken/ ende te bewúfen ( ten 
grooten behulp des Leſers) Maer dat de W. Schzift tot velen / ofte tot cen 
alleen fpreeckt. Dwelck düs langhe in alte onſe fPederlandefche Bpbelen / 
niet genghemerckt en is / dwe ſck nocht ans in alle andere talen / doch in ſonder⸗ 
heyt in de B. Schꝛift/ neerſtelick alle tijt gheobſerueert gheweeſt is. Ende 
bat Wp alle dit niet teghenſtaende / mjnen arbeyt my qualick vergolden Mort / 
ende ban beten wederfproken is / ende bp de ſommighe ſonder alte vecht ende 
billickheyt /bupten mönen meren eñ willen/ onderſtaen bebben mp den fcluen 
5 pbel nae druchende /te berbereren (fa fp mepnen )fo ben ick ten Tact ſten daer 
Boo? bedwongen gheweeft / den ſeluen mijnen arbeyt / ſelue inde handt te nez 
men / ende Daerin de ghemeyne Wijfe ban preken te bolghen. Doch foo bebbe 
ick / Waer dat ſoude moghen eenighe twij felinghe ballen ek de H. Schꝛift 
ban 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 0] nn — 


— 


Totten Lelſer. 


ban een ofte eenen / ban bele ofte tot velen ſpzeeckt / dit onderſcheyt gebrupet/ 
te weten / tot eenen / v / oft ghy. Ende tot Beier / gyplieden / oft v eben. Mach 
miet alomme / maer alleenlick Baer het weer dich is aenghemerckt te wozden / 
ofte vaer eenighe ſwaricheyt weſen mochte / op dat ick / foo veel tn mp iS / tot 
ber UP. Schꝛift af noch toren bebe.) Ten anderen / hoewel de Ouerſetter 
eyghentlick heeft ve Wpoel Lutheri Hederlandts ghemaeckt /foo beeft bp 4 
nochtans daer by oock hele andere ouerſetting hen doorgheſlen / voornemelick 
SMagnini / Munſtert / de Juriſche de Geneefſche / ende be Annotatien Je 
Aatabli /Wt de welcke hp hier ende vaer in de cant aheftelt heeft / dat fy an⸗ 
berg hebben ban Lutber. Deſe berfchepden lelinghen zijn meecent gheteec⸗ 
kent. Cen derden ſalmen in Befen WBpbel ouerblaedigher aenwyſinghe dee 
plactfen der Schꝛiftuere bindenf van tn eentghen anderen / ende De felue niet 
alieenltck met krapſkens / die vem foecker mochten dickmael berwerren/ mact | 
* opventlick met BE lecteren des BC. gheteeckent / ſoo datmen Daer tn niet en 
can feplen . Wonen defen/ dewale be Bpbels niet alde in Capittelen ende ver⸗ | 
fen ouer een comen/ Fa acher geene heefen hande, foo fal de Leſer Weten/ 
bat de Muerfetter bier ín be Seneefſche gheuoicht heeft : behoudens dat Lue En 

therg Capittelen eſt Atues inde cant gheteeckent ſtaen / Daer zijn ſcheydin⸗ 8 Mbis 

ghe niet ouereen E15 cerninenze De Geneefſche: Waer het anders is / dat falter J 

in De UNerſen Be! varen / Moo zijn oock ſomtijdts Pagnini ende Munſterit Abi 

Capittelen in de ant gheterckent Deſghelijcx beeft bp ooch De Geneefſche | * 

gheuoicht jin De oꝛren ber Woecken/fonderltnge diemen noemt Apotrpphen / 

dewijle Luther dee verbe ende vierde Boeck Eſdze niet en heeft / maer wt ans Az: 

beren hier MA HED; elijck wock het berde Woeck der Machabeen / Ô niet 

welck hier aster be ander twee Woecken der Machabeen ghe⸗ Nan 

fEclt 19, Dier ‚a forsepdte een Duertandts woordt in de Ke * 

ouerſettinghe eh. otenen / ende in de cant ſomwijlen sc: 

wrtgheleyt / om het vechte verſtant der plactfen ' 5 

Á te berer Wotte drucken. Wacrtoe oock Bech: 
bele verclaxinghen in de cant * 
| sb, aheftelt zón. Re 
Î Dit alle is ghedaen / Chriſtelicke Leſer tot uwe nut ende Ado: 

| voozdeel / fonder moepte ofte coff te ſparen / ofte an⸗ Wand: 
— ders groot tijdtlick ghewin daer ban te ek 
y berwachten. Want mijn ver⸗ B tie 

* werf is Godt. ik 
| | e 
” aat 

gal 

ke 5 Sr U Er B „Er a nd nge 
| BSARENEN ANN : 
— Drs BED GG HA Ë 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 

Chaldeeufche/ ende Griecklche 


den WS pbel gheuonbe 


b 


Ab don /een knecht. 


— 


behmet een a 
DE name vá 
eñ 18 fa veel 
bel / met een 
een ſone ban Ad 
gheſept apa idel 
bia/de vaderde 
Abiathar een 
digal / een 
Nbumelect eer 
binadab / x 
Abiſag De on 
Abner/de La 
Abza/ een B 
Camerierie- dt 
bram / haoghe 
dzaham eert u 


Abfaton. 


een baderd 


cam/tribulatie 


ccaror 
Achab/ 


e 


chara, 


cha 


ch 


ita 
Adam 


vonbiucr 


Aron / eenen berch / 
ofteen menfche va 
ben berghe. 

| Abba, vader / bet ig 
eë Spriſch woort. 
Abbarim / een dooz⸗ 
ganck / doorlit / oft 


oozbygan hers. 
Abdemeleerh / eẽ knech 


Abed ego, eẽ kner 
ALDra/ gen knecht d 


t des Conincr. 


ht der claechept. 
es Beeren. 


leph inden beginne / is 
een ſtadt die Aber hiet / 
gheſept ata ween 
handen beginne/ 


inge. 
was 


am / ende ie fa veel 

bept. 

8 Beeren. 

boogbe vader. 

vader der berheuginge. 

lbader deg Eonincr. 

baë des goet behagẽs. 

wetenhept des vaders. 

mpe des vaders. 

riecx waardt, bereeckent 
enftmaecht, 

vader. 

Ader ban belen, 

en brzedes. 


btbaechept. 


en broeder deg vaders. 
PDneaft deoefhept, 

grunende oft befittende, 
BAchunelech/mpn broe 


p broeder des 
menſch/ 
rootachtich 
oon / Heere aft ber 
danai mijn Heer 
namen Godts: 


Adonmas eere oft 


A 


* 


R 


J 


* 


* 


2 


ad 


2e 
A eanptus, benaur 


tien / int hebreer 
Aenens 
RE erbravia een 
® Keuthieresin 
Diet ſwerthe 
gabus / een 
Jareen ha 
gar / een bres 
Aens hef: 
ad / louend 


erand 
lerand 


Ee, Ale! 
Entel 


2 


Den t 


kent gt tapb 
Mt Shelade: 


“Umer een a 
u OE ſpreuend 
PIC ‚mer 


ba 


a/ 
at 


utb 


moede 
dan /verderende⸗ 
B man 


af 
ſteren oft ke 


ch. 


er/een krac 
Ha/int Beb 
ent ost ra 
Da loeft den 
malec per 
mam 


uo 
He 


Der dẽ Coninc. 
deuehts. 
oft vander aerdoen / aft 


nederbepe, 
ẽ / Dit ig een bands 


Beerfchapver. 


beden aft tribulas 


uch / Miſrahin. 
ghepieſen. 


Griect woort / beteec 
tebai. Cus:dwelc be: 
Dt oft een ſwert 
Oprmektaen. 


mdelinghe. 
Ck oft behaghende. 
e. 


btich hulper. 
NHs / WwWelek wt: 


ftterghinghe. 
vietre: 

t leckende volek. 

aft haer vreeſe 


trouwe oft Waerbent 


Met een 
ache 


ï 
men, hetgefchie, en 
ende ftautwaftien 30/ bet zp baft 
Marrbeug, 
erſpannighe. 


8 
elf. 
1 


een Win 
ol / of heerfe 


birtere / p 


ha 


aleph ind beginne, 
heict. 


ebelleerders / 


etẽ /ende beteecs 
leph / beteeckẽt bitter 


beteeckent een 


Ppje/ bet waa 


f Een wtlegginghe, vande eyshen Hebreeufche, 


Namen / de welcke in⸗ 
n wozrden. 


B 

een Wart dee heprs Iſraels. 
Ananmia / woleke Des Heeren. 
Nnatbotty / Mmtwoorden oft gheſauc. 
Andie / ſeer fterch. 
Aung / gracieufe oft barmhertighe. 
Antiochia/ voo een waghen. 
Aphꝛricã / int Bets. Bulis te ſeggen / 
tenen val / rume / dEfaie 66, 
Phaieca / int hebz. Put / ia re ſeggen / 
ſwaer / vet / Nahum 3- 
Apoſtolos/ een gheſonden / oft Wm: 
baffadeut:, 
Arabes/die banden auondt zijn / oft 
des auonts /⁊. DBar. ⁊6. 

Arabes Píal.yr. int Bevi. Saba / is 
te ſegghen bekeeringbe: 
Aram boochte aft boochept. (fe. 

arat / eẽ blaec des vreeſens/ of bree 
Arba/ een ftadt ghenaemt hebron / is 
te ſegghen / vpere. 
Ethel, Godi heeft ghevochten. 
Zrchitricunus een Bofmeefter. ij 
teopagita , banden. bergbe/ oft de 
ſtrate vanden aigont Mars. 
Areopagus/ dar ſtraetkẽ va Mars 
Areunga/ een koffer oft ghefanen 
Urgo, clepe bes aertröen oft Leem. 
rmenis / mt hebz. Ararat / een bioet 
bes vreeſens oft bzeefe. 
Fnou/fpzingbenbe ban vreuchden. 
rplarat, abenefende. 
ctarerres, licht oft berbloeckinge. 
fapb/bergaderende. 
Aſer/ met een Sameeh inden beghin⸗ 
ne/ bediet ghebonden een ſone van 
Caath. 
Ver ‚meteen Schin inden beginne, 
beniet fatichent oft gheluck / een fa: 
ne van Jacob 
Aſſuerus een. Bliince aft een Hooft. 
U ffar, befpiedende aft wel geluckich. 
ſtaroth kudnen oft cj ekdammen, 
Athalia den tot cat ben heere. 
Arthene / ſonder hoop. 
ttalia / bermeerderede oft bzedende. 
Aua boofbept., 
Vrarvercieuc: 
Azaria/ de hulpe dea Beeren. 
Azoꝛ/ een buiper. (rije. 
zotus / int Beb. Aſdod / bediet vaauc 
Ban afgoden aft heerschap: 
pers. 
B abel/confufie oft menghelinghe. 
Balg / verdudert ofr beroert /de diẽſt⸗ 
maecht ban, Gachel met een hun 
dar epnde 
B Aa / verſlindende / deſtrnerende cen 
ftadt / met een lin int ennde. 
Balaam ouderdom deg volcx. 
Waldek deſtruerende 
Bananias een ſone des Beever. 
Wack, eeu blivem. € 
Sarachias/ gebenebidẽde de Heere, 
At Lana, eeu ſone vander Dupuen. 
Barnahagseen fane des troofig. 
Barſabas/ een ſoue der bekeeringhe. 
Bartimeus een blint fong. 
Arthatomeug/seen fone beg ghenes 
Die de wereven hanghe. 
Baruch ghebenedyt 
Bathuel een Kinefchap Godts 
AL/ éen mate ban bochtige dingen. 
Beeſphego eenafgod der openinge 
Der aerden. 3 
Beelzebub een afgod der blieghen 
WBeera genen put. 
Behemoth / beeften met tiet boeten; 
el, oudt, 
Betarverhindendebeftvuerende, 
Belial / verneert / fonder jock. 


Aal / een afgod oft beerfchende. 


i er arken 
n Books, Copyright © 2011 Pro due 
— by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

WenEnnon/ eë fone zünð rücdömen. 
Ben Jamin/eẽ ſone des vechter hãts. 
BenOniseen ſone mönder phuen. 

Weraseenen put. 
Berelith / int eerſte / inden beghinne / 


alſo wort dat eerſte boec des Wer 
ghenaemt. 


| WBerfevearden put des Eedts 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

Beth Abarareëtups des boosganer. 

Werb Ania / gen hups Ber ghehooz⸗ 
faembentofteber tribulatlen 

Beth Auẽ / eẽ hups ð ongerechti 

BethDagon/ cen hups des cozens. 

Bethæl / dat hups Goͤdie 

Bether / een deplingbe. 

Bethlehem / een broothups. 
VBethphage / een huus vanden möde 
der dalen 
Beth Rhogoz / eeu ups dee openin⸗ 

ghe deraerden. 
Wetch Sabea/ ven dochter des eedts/ 
de hupſpzouwe van Wriag. 
BethSabea een huns des eedts/ de 
naem baneenftadt. 
BethSardareen hupse der vruchten. 
BethSamesseenhups der Sonuen. 
Betchul een marche. 
Beſer/ eenen biixemn 
Boanarges / een fant des danders. 
Boos/in ſtercute. 
Boſonr ende Bofcarbaftichert: 


Auth / een bergadevingheoft tee 
C abenftoot: 
Cades/heplichept, 
Cam / poſſeſſie / beüt afbefeten. 
Laleb/gheluͤck therte. 
Cana / een Gueroft not: 
Cananeus / die ban Eana ig eens dorp 
ban Baliteen: 
Capernaum/As een belt der boeten. 
Cappadoces / int Bek: Caphthouus / 
ballekene:, 
Cariath Jarim een ffant der boſſehẽ. 
Cariat h Sepher eẽ ftadt der letter. 
Carmenkenteniſſe Der beſnüdenus of 
n lam, 
—— int heb. Tharüus/ 
geit ſehouwinghe der blſchap. 
Ceùar/fwerthent of broeftjept. 
Cedes/bephchept. E 
Cedron/ ghefwertoft droeue. 
Cephas / Weteratfa genaẽt van eenẽ 
ſteen het is een Spriich waagt. 
Cetura/vaokende de fpecerde. —* 
Chaldea int Hebz· Chafdim / ghelÿck 
Dupuelse. 
Cham warm oft hitte. 
Chanau een toopman, 
Cherubin reikt 
J w/ghe * 
en ethiopien oft Moorentaut. 
Cin/ noſſefſie / berkenehe. 
Chioth / declaghen. 
Cie bartaofeftoppel. 
Cleophas / ghebeete — 
Celeſpua/ krom Spuen 
—— gheſtraft metten doot. 
Caitan/Coybanasgen gaue oft offer: 
ande. 
cah oft kaelbept/ met een Het 
itegnde. 
Gais Tiet een. aleph int eynbe / vate 
penùe / leſende 1, Darg. î 
Cozofaum: bier ir be derborgerbept. 
Eozbr een leugtenaer, 
Eppgus, ſchoone. 
Cprus/ als jammer. 
— ⏑— 
Walitasarmoede,; …, 
né fach deg bleersvern 
Vamafcugseen ' spe 


chz. 

ghelúckenifre ver ont ffekinghe bes 


BGabrielseen man Gods oft van 
Badr. 
Sad / geluckich of opgefchast/berept. 
Galaav, eë hoep Der getuycheniſſen. 
Balatia/fupgbende. 
Galgadseenvat/ Wiel oft omweuntes 
linghe emkeevinghe. 

Galtlea/amdzaepende. 


Bebal/seen hoop des ouderdams. 


Jerofolpuna / Jeruſalem / een gefichte 
des bzebes/ een volmaect geſichte. 

Jeſſe / weſede oft hi Die geweeſt heeft. 

Hef boch / het is ddel/ledich. 

Jeſus / Salichmaker / Bewaerder. 

Jeſus/ int Gebs. Jehoſua / Heere oft 
Salichmaker / Bewaerder. 

Jetro / excellent. 


hertich. 
Mamnmoudg / ghelt oft hckdomnue 
Mamzer / een hoerenkint. 
SWanabemseen Trooſter. 


Manaſſes / verghetenbept/ die * | 


aberer beeft. 
SMA anuesecu ruſte. 
Mara bitter. 
Mardocheus / eẽ bitter. bmorfelinik 

en de 

— — 


doers tnt Hebz. Prumefec. Geberseen medegeſel / mededeplende / Jouas / een dupue. 
Dau / aordeelende ofte oordeel. met eeu Her inden beghinve. Jonad ab / ghewillichlick. 
Daniel / dat oo deel Godts. heber / meteen Ain int beghin / een Jonathan / een gaue den Heeren / Ji 
Wavur begheerende. doozlijt / doorgauck. ſone Saul. 
Warhen/een coſtupme / wet. Hebzeus / eẽ doojlhder / voorbpgãager. | Fotam,verheuen. 9 
Maui: bemint. Hebzon / ghefelfchap. Jodanis / de Nuiere des ooideel⸗ 
Deboꝛa / vlieghen des heunichs oft Heli/een offerhande. Joſaphat / bie Heere rechter. 
ſprake. | Heliopolis / int Heb. Brig tefeggen/ Joſeph / een waſdom / oft vermeelt 
Derapolis / een lant van thien ſtedẽ. phue liden. ringhe. H 
Wiabatueseen accufeerder / lafteraer | Hennon / ſiet bier deſe. Joſeph / Pfal.Bo.int heb. gebof 
De Bupuel. HZenoch / ghewöet / toegheſchzeuen. toenemiuge oft wafvom des PE eh 
Wina eenaogdeel oft oordeelende. Bermansdeftructie. oſias/ bat bper bes Weeren. 5 
VDionplus / van Gobt ghedropen. | Befvanseenen pûlderberbeugingbe. | Joſue/ Heere Dalichmaket. Eh 
Woegsangftic ende ſorzchuuldich. JHheu/leueude / leuendighe. | Iſwac/eenen lact;. 5 
Wazrseen generatie oft ghethachte. Prevapolig, een ghewybeaofrheplige | IAſai / een gaue oft bie DAM IS. Fi 
Wuraseen geachte oft wooninge. ftabt, IAſai/ 2. Par.e.mja man. Í 
| Hhierorpmus / heyligen nacm/oftges } Jſaias de falichept DES Geeren. 1 * 
Bal / een hope des ouderdoms. wijden naem. 4 Íb oſeth een man ber vieren, | 
Ecclefiaftcr / een predicant aft | Holofernes / een machtich Capitepn, Iſcarioth/een man des doors. 9 
wtroeper- ‚ Hopseenen berch. | Afmael/be bechooringde Bodt. or 
Eben, welluftichept. } Boreb/een woeſtöne. | Iſrael Bout berwinnende. | 
Edon / roſachtich. | Houia /een deftructie. Iſſa ſchar / eenen loon oft prÙS- mb 
Eglon/eenen Stier att calf, | Gur/sgen vꝛpdom bipbept, Fthamar/ Eplât beg palmt beo 
Elcanaseenfclourg Gout. ' Busseenenraet. Jubileus / een Trompet. 
Elenzar / de hulpe Godts. Hypmeneus een bzuplofts Liedeken. | {udag,eenen lof. ‚ ach 3 
cEihanau be gratieban Godof bam | Julius / wollenhapz oft wolhart | 
bectichept. _ A Abei / afblietende. tich. | J 
Enñacin/ de beredfenifie Godts, k Jabes / drzoochte / met een Schin | 3 
Elias; Godt de heere, int epnbe. Ir oft blinchenbe. 4 | 
Elie zer / de hulpe van Gort. Jabes / dzoefheyt/, met een Sabe. | bamech, arm/ acmuede, Queb } 
Elimelec/mön Bobr Conuck, | Jacab een onderboetdzucker. | gapiath-blivem oft lampen: 
Elizabeth; Bodt deg eedts. | Habelvopclimmende/ oft cleyn gepts ! tazarug/be hulpe Godts, Kel — 
Eineus De ſalicheyt Gods oft Bob: | kens. ___t Kechijeen kinnebacken / oft kacthes 
felichmakeude. Jahiel / Godt leeft. been. 
Einathan/ Godt heeftet ghegheuen. Fair / Jairus / verlicht. Lechi / een Wet oft leeringhe. | d 
Gmanuel/Badt met ons. Jamiñũ / die rechter handt oft vecht. | teut ghecoppelt/tfamen bevor q 
Emmaug/bteefende den raet. Japhet / verbrendet. Leuiathan tſamenbindinge tfani® 
Enoch / een veufe oft keten, halfbant. Jaſon/ gheneſende. coppeliughe oft 36u gheſelſcha 
Enos / een menſche. Zauan/ravucnde. Lia / arbepdenck oft moede, 4 
Ephraim / vrucht dragkde waſſende. Ichabod / waer is de glozie / wee zz Libanus/wit oft blinckende. 
Ephlaum / in Geb. Epbzaftofachtich | ber glozien. | Vibiasint Bebz. Lubin / therte Det IJ B 
oft loot achtich. Idumeus/roſachtich oft aertſche. Lithoftrothos/ſteenplauepſel / ce 
Ephrata / ouerbloedicheyt oft b zucht Tebus / vertredinghe des boers. wech ban ſteenen gheplauert·. 
baer. | Zechoniagsdeberepdinge deg hHeerẽ. Lorbsmgewickelt oft tſamen geks 8 
Ephꝛon / ſtof oft zant. | VYebur bp oft die daer is. | _ Den/tfamen ghebenden. « 
Eſan/ doende werckende, Febus /gheknaecht bauden wozm / k 
Eforaarbulper. met een Schin int cynde Aacha/ ghewzeuen / berſlett 
Eſthor / berborghen. Kemmirderechterbhanteftrechts. |E JWMaaliag bat werc beg geer, | 
Etrham / Hnerlieder ſterckte. Jephte/opendoende. — Maceda / oft Macedo/ eeu 
Eubulus/ poorſichtich. Zerameel / de barmhertichepdt bed ſtekinghe/ genen bzaut des vels 
Ezechias / de ſterckte des Heeren. | Heeren. Madiau/ een oozdeel oft kuendeal 
Szechiel / de bracht Gods. | eremtagsdehoochept des Heeren. | Magdaleuna /de heerlicke. | 
Ezriel / de hulpe Godts. Jericho/de Mane ven Maent. Malachias/ min bobe. 
Jerobaal daende ben afgodt. Malaleel / Godt louende. 
Abaa / ern zijde des berrh®. | ‘Feroboam/Naende dat bolck. Malchus / een Connck. 
| 


dGafer/baor afmijdiughe. 


Jezonias/ dat hooren des Heeren. 

Maria verheuen ûftgen zee Der 


Gedeon brhſelende. Jezrael / dat zaedt Godts. terheyt. 
Gehennas/ daldes jammers. India / int Bebz.ijoduseenen lof. Martha / verweckeude ———— 
Gehon cen borſt oft wrgancit. India / Job 28.int Hebz, Ophir / een Moaſſa / eeuen laſt 
Selboe / een omleeringhe des onder⸗ borgher. Maſpha, die wachte. d 
foect. Goab/baderfchap / oft hevbendeeen f plrarhufaei,begbeerende zn dook 


Gerſom / een breëvelinck inde plaetfe. 

SGerſon / zjn ellent. 

Badt / een dach. 

Solgatha/ een doot hof / batig te ſeg⸗ 
ghen / de plaetſe daermen de bootf: 
hoofden lept. 

Goͤlath/ eẽ ouerganc oft hupſinge. 

Gomay/ is een ſeker mate, 

Bamajpreseen rebel bolck. 

Greeus / int hebz. Jeuanim / een hee 
driegher. 


Abacut / een wasftelner, 
Hallelupa / loeft ben heere. 
Ganania / be genade des Heeren. 
Haram/ghedeſtrüeert. 
Hanoth Jair /ſteden dev berlichtinge. 


vader. 

Joachas / dat haten oft grpen bes 
Geeren. ig’ 
Joachaz/2. Par.34. batende oft gru - 

pende. 
goacun,berepbingbe des Heeren. 
Joachim / de berrjfentjje des Beert. 
Zoannes, gracieus, heplich / barm⸗ 
hertich. 
Joas / oneenich / wanhopende. 
Joas z,Meg.12.int Heb, Jeohas / dat 
byer bes Geeren. 
Joas 2.}dar.7.27.geknaecht banden 
wormen / meteen Ain. 
Job / hemſeluẽ beclagẽde / ſuchtende. 
Joel / willende oft beginnende. 
Jobanan / gracieus / heylich / barm⸗ 


Mattheus ghegheuen. 
elchias/ een Coninck oft Het 
MelchiZeder / Conmck ber ghere 
tichept. J 
Melchichua / een bewarende Goni 
oft een Coninck bewaerdee. 
Meſollam / pepfmakelick. 
Meſopotamia een landtſchap au 
geheetẽ / om bat Ip omriugt ie af 
twee riuieren / te weten / van € 
phrates ende Tigris. 
Micha / arm / armoede. 
Michael ende Micheas / wie in ff 
ek Godt. 
Michol /wie vermacht al. 
FB ipbibofeth; banden mont onedf 
oft fchande, 
oe: dl 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


t il 


NT: 


Af pb 

Te En 


SDilael / wie hee 
iſphat/ een —— gehate 
na/een pont 


aab / panden vader 
SH bitrerbepe, _ 
te Oleg, wtghetrock 
de —— cken / te weten / woe 


Mooſia quabe oft booſe. 


Aaman / ſchoons. 
Habal /dwars oft fot, 


Nabo ende abot 
3335 oth / een ſprake 


abuchodang 
Afra, ſo / een broefbept des 
Zoachoas / vercout oft droo 
—3 abewittieblich * 
abaffan/seen Aan i 
heeg —8 ſerpent. 
rt m / fchoone, 
Aatban, ghegheueun oft 
8 a —— vn gaue Bars ee 
*zarenus/ een arat 
mnSprbenligter, nhendes * 
azarech gebeplicht ofaf efondert: 
ap bi be es gefchreuen met 
Û 1 De Î Ï 
— t bediet / bewacrt oft 
Sehemias/ een trooft. 
Mebuftausvan hans 
emrod / sebel oft Wederfpannighe, 


JRepbthati 
sure feoorp Sdelgekmgbe, 


Jae, tcaaft ofc rufte, 
ꝛoema / ſchaone. 


Badias / een knecht de 
Donne Wecht. ASN, 


ere Edom een khecht des me⸗ 
@chorag batingbe oft be 
Odolla Posner 
— ‚een getupchniſſe tot haer⸗ 
pd afſehen binor. 
a een opheffin t/e 
Onan Pine oft fmerte et wida 


Oua ni » 
@uefim btiebept. 


PDnesft ongherec 
ux —— 
@alla een hutte oft rente. 
32 eë bunft af vunftoat 
EAB; een Bewaerd 
behouder. * 
rd preken ſterckto. 
MAS Kracht beg teren, 
Sʒiel / de kracht Goorn” 


Aleſting / bera 
beſaent oft b 
P areren/ban erpen eeeh, de 
JAE Boorgane, boor 
* oozljt. 
goeutareucus, if boeclien ö 
bac 


kie den boftichften (berftast 

tragen Breen oft p 

pik Pec, 
—— een openinge / oft ape 


Bhanuey Godt fiende 
harao/ een beeft rn er: 


ares een depin * 
ſoue van nabe / ende — 


Paren , me 
teen Schin/ 1, 
pe Kidverman te peerde ne 
Bij ages /gbedenit, 
daf ven Oli be/baogganck 
Bb /Een beefchfisen £ 
nere OM kuffent . 
Bouts F 
afie: * ! befaept Oft bedecht met 
Bites, een aẽ ſieht des betrouwẽea 
30 / sen openinge deg aertroex 


hatvol. 
tchmaker, 


— — — — — 
——— — 


Vhut oft Vut/ Aphiica dat lant. 

Piamens/int Beb: Gamadin / het ig 
een volck ſao ghenaemt. 

Prabatica / een plaetfeoft ftede boog 
De (chapen. 


Profelitug, een bzeemdelinck oft pel- 
grim, 


1 %ab/(WBfal. 86.) haoueerdighe oft 
fterchie. N 
Gabbasmenichte oft groote, 

Kachel / een fchaep. 

ag uel,een herder Godts. 

ahab bzeede / oft wijde verbzept. 

Nam / verhaocht / verheuen. 

Rameſſes / een donder van der matte. 

Aapbael/de medechne Godts. 

he Geufen oft Medecjumee⸗ 
es, 


Gebecca gheuettet oft ghemeſt. 

ier ende Beblata / queftie oft ghe⸗ 
bf. 

Gechab , een wagen met bier peerd?, 

Bemmon/ Branaetappel. 

Gefpa,wraberechte. 

Noboam / verb zephende bat bolck, 

Roma / verheuen oft hooghe. 

Auben / ſiende een ſane. 

Auma/ verheuen. 

Nuth / verſadicht. 


Aaph / denckẽde oft peynſende. 
SS aba, met een Schin bekeerin 
abeofte gheuanckeniſſe. 
Saba, met een Damech / eenen om⸗ 
ganck, 
Sabaoth hepzleghers. 
Sabbarth/ ruſt⸗ oft ophoudinghe. 
Sadduceus echtveerdighe 
Sadoe / rechtoeerdich. 
ale; gheſonden. 
Salam oft Saiem / peys oft brede. _ 
— / ghebonden peys oft 
zede. 
Salmon / pepſmakelien. 
alsmon ende Salomith / pepſma⸗ 
kelick/ bzedemakich. 
Rrbae / een ſchaduwe deg vzee⸗ 
eg, 


amaria pen wachte oft diamant. 
Samſon / be fonne van hem / oft zón 
fonne af webderbalinge des woorts. 
amuel/beuefticht ban Godt. 
Sapbad;oazdeelende. 
Saphan / een Egeloft Conún. 
&arasmet een Beint epnde/byouwe/ 
bat wf Abrahamse. 
Sara / met een Bet int eynde / rieken⸗ 
de / een vꝛouwe des teucx. 
arat món vzouwe. 
Sarepta / nauwen mont / oft benaut⸗ 
heyt des montg. 
Saron / oft Sarona/bol. 


Sathan / tegenpartheoft wederpar⸗ 
tije 


Bauubea eert / geepſcht oft geleent. 
hebz. Saul / een 
og 


Debechtag / be rechtheerdighe des 
Beeren. 


Segoꝛ / de cleyne. 
ehon /een wiwortelinghe oft wt: 
raepingbe. 

Sela antbindendercen fone van Fur 
bag, 

Sellum / vredemanende oft pepfma: 
kelick. 

Sem een name / naminge / gheſet oft 
gheſtelt. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] memtigvesor nent. 

Semei/1.Par.z.mijnern name. 

Sennacherib / een boſch dev deftrucs 
tien. 

Seon/thoon oftgbelupt. 

Sepharuatm/boecken oft ſchz huers. 

Serhoza / met gen Schin, fchooneof - 
Trompette. 

Sephora, meteen Zade / een voghel 
oft Muſſche /De hupfvzouwe var 
Moſes/Exodi i. 

Soech / gheſet oft gheſtelt. 

Sethin / wtgherett oft wtgeſpannen. 

Siba/ een hepg oft krich. 

Sibboleth / eenen laft, 

Sicera / dzonckenſchap. 

Sichem / een ſchouder. —* 

Sihoz / ſwert oft beroert / de riuiert 
Nilus. 

Siloe / gheſonden oft ſeyndende. 

Suneon, toechoozeunde oft verhoorin⸗ 


ghe. 
Simon / ghehoorſaem. 
Sin / een bofch / meteen Samech / 
Erod.16. n 
Sin / met een Zade / wapenen/oft eos 
nen ſchildt. 
Sion / eenen hoop/2.Sam.4. 
Sion / Deut 4. een rumoer / een fame, 
Siſara / liende Swaluwe. 
Sodoms / haerlieder ſecreet. 
Somer / een wachter / de wachte. 
opbtin, Nichters. 
Soꝛec/ een wijngaert. 
Sulamitis / vbiedelicke / oft pepfmas 
envel — 
unamitis / lapende. 
Sufauna,gen Lelie oft Rooſe. 


Barcfum/geulogelt of geplupme, 
Wipavor, verkieſinge oft ſupuer⸗ 


hept. 
Thaddeus/ louende. 
Daudt / ten Palmboom ofs Babes 
laet. 
Thara /rieckende. 
—3 „een contemplatie ofte aen⸗ 
fchouwingbe der blpfchappen. 
Thau, een teecken oft onderwijs, 
Thecua /hoope oft caogdeken. 
Theraphim / beelden. 
Thomas /ongront / oft fander gront 
ofs tweelinck. : 
Trophet / een Trõmel oft mifbgupch. 
Time us/ b lint oft blintbept. 
Timotheus / de eere Godts. 
Witus/eerlick. 
Tobias / een goet Beere, 
Tub alcain / wereltlicke beũttinghe. 
Eprd/int Hebz. Sozim / wtdzhuers 
oft wechjaghers. 


Aſthi / dzine kende. 
Wo: bper. 
Wieo/dat per des Beeren. 


Abad ende Saddi / gaue oft bes 

gaeft. 

Zablon een wooniughe. 
Zacheus/ repn oft ſupuer. 
Zacharias memorie Des Heeren, 
Zamri / anghende. 

Zara / dat oofte, 

Zebedeus / gen gifte oft gaue / oft be⸗ 
gaeft. 

Zebecseenofferhande. 

Zilpa / afduppinghe ded monte. 

Morobabel , wederftaende de enecre/ 
oft bzeemt ban fchande, 


Ve Te 
* 


Heyligher Schrift. 
Pp en lult Bier geen doen / dat wp heden hier doen / 
„EP een peghelick wat hem vecht duncket: maer alles | 
wat ick gebiede/Dat Cult ghy houden/Dat ghy daer Ben en 


ld 


na doet / ghy en Cult Daer niet toe doen / noch Daer vã doẽ. —* 


De nozt Cult ghy wtroepen laten boor Den gantſchen Rn 
Ilſrael / voor Haren ooren. Mamelicken / Loor Der bete Per, 

ſamelinge Des volcx / beyde Det mannen eñ vrouwẽ / kin⸗ 

deren / eñ WS vꝛemdelincx Die in uwer poorten is:op Daf 

ſyſe hooren ende leeren / op Dat ſy den Heere harten Godt dee 

vreelen / eũ houden / dat Cp Doen alle woorde deſes wets. 

LAet het boec deſes wets van uwen monde niet comẽ / zofue 10m. s: 
maer belint het dach eit nacht: op Dat ghy houdet ett 3 —* 


Doet aller Dingen na dien / Dat Daer in gheſchreuen (tact. Bp: 
Als Dan Cal het B wel ghelucken / ín allen Dat ghy doet. he 
Wijckt Daer niet ban / noch ter vechter noch ter ſſincker Tghe 


handt: op dat ghy cloeckelicken handelen mogbet/ in ale 
len dat ghy Doen Cult. 


Ale woozden Gods zijn dooꝛloutert / ende zijn eenen rou. # 

ſchildt dien / Die op hem bertrouwen. Zoet nietg tot **- Foer 
zijnen woorden: Dat hy v niet en ſtraffe et worzdet leu⸗ 
ghenachtich beuonden. 


WV A Hoor benen ghelchꝛeuen is / Dat is ong ter leere wom. 4 
ghefchreuen: op Dat wy dooz gedult ende trooſt der “+ 


FS. 
23 


Schꝛift / een hope hebben. ER 
M Aer blijkt ap int ghene Dat ghy gheleert hebt, eit b z. Tin 
Ntoevertrouwet ig / na Den maie gp weet ban wien °-**- 
ghy geleert hebt : Eñ De wijle Dat ghy ban kint op De B. & 
Schꝛift weet, can v deſelue onder wijlen ter lalicheyt / gio 
Door DE gelooue in Chꝛiſtum Jelum.noaut alle Schritt ee 
van dode ingegeuen / is nutte / ter leeringe / ter ſtraftfin⸗ 
ge/ter beteringhe / ter tuchtinghe in gherechticheyt: dat 
een menſche Gods / zy volcomen / tot allen goeden werc⸗ ä 
ken ghelſchicket. De 
POet vlijt met lelen / met vermanen / met leeven /tot „aims * 
Dat ick COME, b13, MW 


Som⸗ 


—AAVVVVV— LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 1] 

Somma der B. Schritt. ' 


¶ Een tort begrijp Der 


4 gantícher heyligh er Schriftuere”” 
J Des Ouden ende Nieuwen 
Teſtaments. 


Ben eeniek eũ 
AVVM— — — 
"De Sone, 


t‚3l 


/ En Ero 3. IReut.6 
AC boecken des Duden Teſtaments/ leeren OUIS Ben ens 
bat bie Sod / den welcken Adam, Roe / Ubzabamvende de andere onfe Era en 
Mvaderen ghebient hebben;zp alleen ve warachrighe Godt, die Daer AL ed bi 
4 Gmachtich ende eewich is / die om zyns goethepte Wille door zyn woort pear.r4s.eù 95 
Gemelende Aerde / eñ dat daer i is ſienlick eñ onſtenlickgheſchapen 
heeft / ende door zúnen B. Gheeſt alle dinck leuendich maect/ende be⸗ 
waert / vanden welcke alte dinghen bodrtromen / ſonder den welcken gheen dinck 
en is. Die vaer techtbeerdich ende barmhertich is / ende werct alte dinghen in allen 
na zynen oprechten / rechtveerdighen ende goeden wille / Den welcken te rechte alle 
De mentchen, ttatueren eeren ende aenbidden moeten: 

Boortteeren ons be boecken deg Guden Teſtaments / dat deſe ſelue Sod / Adaim Genel. 
Ben eerſten menfchena zn Beeltendeghelickeniſſe gefchapensende beim een heere Ba 3 Bens 
geftelt heeft ouer alte fchevfeten in het Aertrijch/Dwelrk Adam door Den nijt eũ MY Soaa,s-tro.s. 

A Des Dunuels / den ghebode zjus Deheppers niet gehoorfaem zunde / hreft door zin 

a 18 pe sz lestooen, fonde in defe werelt de fonde gebracrht / de welcke fodanich ende fo groot is / dat wp 
goor „ ende ver Die na Den bleefche ban hem gbebozen worden / ban natueren hinderen DES toorns heb.a Ephes 

— — eeeemDen beot/ verdoemeniffe / den Roek ende de moetwitlithebtdes 

Men iderworpen. 
Horigen Maer daer toe meerieeren ons de heylige boecken des Ouden Teftaments Dat Benel 422. 

WherEuangeie, han Sodt den Waderdat ghebenedijde zaet Jeſus Chriſtus zjn Done ende onjen — 
87 Dalichmaker beloeftis gheweeft tot Adam / Abrabam Iſaac / Jatob Daumd ende Ban 9 Zac.3 

B ouder vader Joren oeren vaderen / de welcke ban defonveefi hettpranſchab des Dupuels ber? 
en, loſſen fonde alle de ghene / Die met eenteuendicth ghetaone befebetofteniffe ghelos⸗ , 


uen / ende Jeſu Chaſto bet ATC ‚ebi dooz hein 
, J— rouwen ſouden: Befe verloſſige ban hem, € è 
‘ Dopende, Ende defebeloftenipjers dickmael iu De boeken Des Onden Teftamenis 
he bechaelt ende bernieut. 5 
Maer bewe d | nge banden vaderẽ verwacht Zere.17-B0.5. 
u. 0 „€ Qat de belgefde falichept eñ verloſſinge bande derod.19.20. 
IJ Was door Cbaftum (anernmredat ve natuere ber menfchen foo booneerduch ende PE ears 


berdoruen wag:D kenne den Welt? 5 om. $. 
5 Dew atfebaerntet ge rs en wilden beke Éior 
es ken be beloefbe Dalichmaker kde Daos * Baer in ſteenen Tafelen ghe heb 7 ore. 
ſchreuen / nan God Door Moſen gheghenen geweeſt / oy Bat De menschen vaer dooz Colol!.2. 
dagen ef boothept bes menfchetisken Gerten bekennende/ te bperigber 28 
De Sacrificien NB en detoecoemſte Chriſti / dre Baer ban hare fanden verloſſen ſoude: DWEIE 
B des Weers. et eude de DHacvficien eüdeotferhanden des Wets nieten Deden, Want ſp Wa? 
u. 1 Bewerche epe ouwen ende boarbeetden der wacachtigher offerhande Chriſti door 
me alle ſonden wtghedaen moeften wefen. * 
ei nr otaernoorde — — — worden wp geleert / dat Chri⸗ Baan 
eevvercie pion belsefde(die daeris bouen atle dingen Godt gepreſen inder eewichept ENDE ; oan s. 
Wertgelonden, nende boecken bes Biden Teftamentsùgozde Datrificien baorghebeekt War Als — 
im. popie ten epnde ban zijnen Water ghefonden gheweeft is midien tit Ben WETEN N road. 
J jp bo hemſeluen gheotduncertscnve Door de Propheten baozfept bande: mm dren LDU 
J eggbe ick / als alte boofhepr ouervtaedich was / ende Darp goefonden zijnde: Was 
ä tachtich menſcheghewörden is/ geſtoruen / eũñ vanden dooden verreſen:ntetom Pes 
mauts goede wercken (want fp alle ſondaers waren ) maer dM DAL jp warachtich 


le 


B Watende hoe Vunde / de dnerdigebighen de / die hp beldeft hadde / wtgeuk gom.z.Titi; 

— — ſoude / ende Ons na hanteren at ne een Fn bet Nieuwe Teffament —— 
B Bhegeuen * Wart pan claeclick bewefen/ dat Jefits Chriftug geewarachtich Lams / ende De Wa? — — 
rhnghe offerhande Des werelts ghecomenzp/ op Dat hp ons van onſen ſonden in on, 

J SDN bloet waſſchende / meiten Baderverfoenen foude/ (wittypisonfeddzens)ende peb.z üom«. 

ban be Aauernije des Dupuels(den welcken wpfondigende biendẽ) verloffen fou? Foan.r. 


/ * 
—— ot kindecen Sods / door Dem Aenghenomen / ende züne mede erfge⸗ * 
Net Gheloo oden fonden. bid, | —* ebꝛ.ii. 
Sf op bar Wp deſe ſonderlicke eft aldermeeſte weidaet Sods tenfwaert bekennë NS 


fonden/fo 4 > iS het gelooue in tan: 8. 
gheeft bp ons zijnen GJ. Sceft / wiens vrutht ende gaue is het ge IN ⸗ 
en befegelinge Sod ende zijnen ————— er Ben H. Geeft (nooy den welcken wp befes zen ” 
—— Belt worden) wp nier geloduen en connen/dat God ben Dader Meſſiam geſonden 73 
‘nue, heeft / oft dat Jeſus sp Chriftug/ want niemant (ſpreect Paulus ) en tanſegghen gpvef.r. 
Gere Jeſus / Ban inden B, Beert : be felue Gheeſt ghetußcht tot ik —— Salassse 


Cr je 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
210 

Somma der B. Schritt. 


top kinderen Gods sin / ende ſtort wt in onfe berte 
4 1 / el Ô ude liefde / d 
Hope, dre Mr ogitbecen beſchrüft / ende de Hope / de welcke is ſ A —— 
egeewighenlenens: der welcker Hope de ſeiue B. Sheeſt, eenen GSodtſpenniũck 
erve Pantis / ende deult ons oock Wesandere gheeftclicke gaten; bande welcke 
ZES ellen ei ard ies Galateren ſchrüft. 
Sooughelooue ende betrauwen in Chriſtum dwelck boor deliefde we ‚CR 
de ftreckt hen it voor de werkten der Liefde / den —— ot, oen 
nep ent Win aherechtbeerdbicht ende gheheplicht / vat ts/ Gout be Wader onfes Epbtl' 
BECHE P Hefu Ehziftt/vieoack onfe Wader ahewozden is door hem onfen PAN / 
Derecheveer- Wroeder. houdt ans uaoz Rechtveerdighe ende Beplighe door zin gbenabe / te © 


dickmaxiaghe, weten gu be verdienſten ende poldaeniughe Chriſti / den welcken aileen deſe eere 


ende heylichina ê 
6 ner } 3 é p ken en 


Soois Chuftusdanfelue ahecamen:o 


onſe fouden ghefnpuect zjude zjnen willen 
trend „e/s! € et goede werckennavolgbendertgene « 
vatbleefchelick is verſaken ſouden / ende veplick Hem nienen in — — 59— | 
— (u 2* rfid nd onfeslenens, Ende op dat wo sock dao goede wercken 1 Jodl 
\ cn, erent heeft / op Dar bop in De felue wandelen (oud HI 
fonden/ tat befe glenadegbheroepentesin. Di — —— 
| \ zun. Die deſe goede wercken niet en heeft / 
Hetijdel ghe. die betupcht / dat d be 
— J ————— ac bp ſodanich gheen ghelooue in Chriſtum en beeft; als bp inens | 
Cat hem mogten up gaensende hem met ers) 
— | eed 2 BAN, eenen luſtigher / 7 
Elen en hu ous leere ende volmake/want huis het —— ———— be ber ga) 
det Gedieyliëd. bn — wan — in — ———— ‚bp is onſe Meeſter / ſaechtmoedich ieat 
gier | | e Boorbeelt / Daer af wp leeren moeten onnoofelz?- PPE 
Oep dnenRe/ootinoedichepe:foberbept/fterckte/verftandichept in alle —— Ca 
55 e hbe reghel des opzechtigentenens/hnisoock onfe Biſſchop / ende ops rek 
perſte Driefter/de venigbe Middelaer tuſfehen Gout ende ve Menſche/ dient ter r. Zoals 
Her gebet ende Lechterhant Godts des Daders ſitt / ons cen Doazfpraker geworden / biddende Joarlig 
danchfegginge. boor ons: Be welcke ſonder twijfel oock berbidden fal at dat wp oft ban hem / oft in he 
— Naem vanden Bader begheeren ſullen / fan verte als wp begbeerende ghez es 
gonen/Dat hüt alſoo doen ſal. Want bp heuet alſoo toeghefent /ende dre in Cheiſto Sat4, 
zjn die dancken hem altijt boor he weid aten Hie haer gheſchoncken zijn 
te wo ban gheſondicht hebben / laet ons mer leetfeh ap (waertoe bp ons int be⸗· 
Xzu bet lect · ghinſel zunder Predicatie rocptendeverwect) enke met betcanwen treten tot ben Sct 


fchap,vergeuin- Throon der ghenaden / bettouwende / vat wp barmbectichent verweruen fulien/ sacd 


ge,ende le eren p J * 
aflaer der fondé, edel nh is bp ghecomen / o/ dat bp deſondaers / hoor zjn ghenade ſalich mas 74 
De Anteckriſt. Deſe Chriſtus Jeſus iſt / De welcke nae dat hy ben Menſche 39 
gheeſt zuns monts ghedoot falbebben/in zjn Heerlickheyt —— * Arrie an 
Het laetſte oor« ſchen te dordeelẽ ende fat alter dooder menfchen bleefch banden boot beriwecken/ —— 
deel. ende eenen peghelicken in zyn lichaemvbergheiden / na dat bp ghedaen Deeferser. sn 2. Oye 
— —— ofte quaet/eude ſal ſpzeken totten ghenen die ter vechter hante zijn ſullen / bie 
* pie sn uide werelt op de toeromende goeden ghemacht hebben: Coemnt ghoghebenedide 
vvidg door, ore Mijns Baders / beſit het Njcke / dat b berept is vanden beginne des wereltg: mae 
verdoemenis, Dieter Amrekec hant ftaen fallen / ſal huſegghen: GBaetvan mpghy Berulaechte m3 
heteewighe vper / dat daer berent is ben dupuelendezhue enghelen / ende dan ſal 
het eunde weſen / als de Sone het Rücke Godeende den Wader onergeuen fal / met 
— de el zn —— ſullen inder erwichept. * 
Endeop dat wp deſe dinghen bekennen fouden / foo zúán aldereer — 
Be Sehriſtuere. DEPEGIDS ous Dooz den B. Gheeft onergeleuert de B}. Bpbeifche gar 
Waerbept in haer bolcomelicken bellapt;aock betroutac Aentelen des Bemelrhex / 334 
ende oock met hen Den dienſt Des Moorts des & EA 1 ende der Euangeli— e 
Den Dienft des Cher Predicatie ban Sodt ingheſtelt / ende ve Dacramenten: De welcke teechenen Sebeſt 
Woorts eû der ende ghetupgheniſſen zjn Der goetwillichep: Godte/endeonferberloffingberende 3e 
Sacramenten. 3ijntepligbe oeffeningbe der berborghentheden Gods / eude der Ghemepnten: ® ln 
He edn aller ine eneen ende beeft ef fauden/ datter maer een warachtck 
wgaen, goten zy / ende die bp ghefanden Heeft Hefum € N 
nende Gebben dat ectwikh leeg ih ——— Wp geloos 
Niemanten can cen ander fondament flelien ban dit / ende 
men Han de eenen blaeck te Zijn / die een ander gheloone ende falichept —— eeee Joan 
ners, baat alan Chriſtum / al waert oock een Enghel wt den Gemel, Ben GEE AN Lar;.d 
Jeſu Chuftoden Toninckende Verloſſer bes werelts/ zp met den Dave LE 1 peris 
V. Gheeſt / eere / lof / ende pzijs inder eewichept; Amen. REDE Den 


OO ERBLELELINLRENS 
EERDE 


Be Liefde; 


pdat wy door hem gheheplicht / ende ban oloſ 


Tue i 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


TE me 
— — 


A; 
A ende O, 
KIN CH ben be U endebe 
SNS ®/hetbeahinenve ljet 
RLA epnbe, de eerfié ende De 
4 laecfte / fpgeect de Gee: 

EE —— — — — — 


LRegiſter. 


Abiud een ſone Serubabebs / Mat.i.b 13. Moge 
ghenoemt Ganantarr, Bar. Ib ro. 
Abner de belthooftnnan Saules -maect Iſboſerh 


‘tat eenen Coninck ouer Ffracl/z.ieg.ras. Wert in 
‘Be blucht ghelagbenr2.big. Abnerdoorſteert Wan: 
lentsz.Aeg.ricz3. Bell aept Aizpanwz.ay. Verbint 
—6 aie sia 4. 446. bemmet Dauid⸗ wertghedo odt ban. foar *. 
Bals? Ze É Hi pride A bra een dieftmaecht Judith / Pudt.$e2g-roa 1,0 
ig Ì 1.a.8.2r.a 6/22.b.13. | MOertgärfch vip gemaett va Judirh / {uvit.16d zr. 
goand Baron sE fare Antz Abram de fare Tharah neemt Barar reï wides 
Epbeli, 9 van des faons Kahat | Gen.ruczg. Gaet wit zyn vaderlant na Bove bevel” 
komt, beg fouusg Lewis Eran. | intlanr Canaan/ z2.a 4; Trect in Egppten/iz U ro. 
„€orh 6.c.zo. Bert met Mo⸗Trecet wel boojfië wederom mr Canaan/rzrar. Mere 
5) fe zunẽ broeder tacten loſt Loth zijnen broedev wt dec brande ant/14.D 14 
Egpptenaers ghefen= @utfangt de belofte eẽs zaetg/isag.r7br6. rg bro. 
6 Den/4.D.14.D.30,5.A 1/ | Bellaept Aaarsr6 ag: Önttongtde belofte ende hes 
3Mic.6 a.q. Wert met zijnen fane tot Pyterter | teecken des verbontss en wort genaemt Abraham / 
—J Bbewdet, Leu.8 *, sAum.3.b.ro. Deut.18-a.57 Heb. | 17 a s.Wibtboaj ve Sodomtenib Cc 23:28.D 32/ 4. 
uc kig BiDmantie/dErod, 28 * 25 “go rir.Micht | CfdD.7D 36. Lfaac wozt hem gheboren / xcx ar, Wilde 
„Colt gat Calf op;z2 a 4.Pial. 106.U 19/Met.7.e go. | Afancoffevenszra g,Dentspuen kuecht wrs Iſaae 
„gert, OMet teghen- Wisten sum.1z.a.r. Zinroede | een Witteuemtsag.ag Sterft zoa7 (Mogt gepre: 
goal” FOeUt/17..8/Bp3.45.c.25- 9e 9.0.4. Gaet Haers | fen, Dpe.43-0 20.) Wopr ghjenoemr een vader beeldde 
id maer eens int heplichdom Ero, zo. ro; Leut. bolcken/endealder ghelaoutgen/17.a-s/0Efar.sr.a z. 
Di34/3.JBach.r.b 17.Deb3.9.a 7. Sterft vuyten Mat.z. a 9.Luc. 13. 14/19.a9. daan 8. d 39. Noin.4 
et laut Canaan, gpum.10.t 28.33 038. Weut.roa6 | D11;17.18.9a 8. Galz a 8. Ueeſt ban hem eñde zyneu 
Ha hem wert ouerfte ueſter zjn foon Elea zade / Joſue 24.ä 3. Bla. gr.a8rsr.n 2Ezec. 33. 24. 
gl 1 Rum. zo c 26. Wort ghepreſen / Spz. q. a 7. 2. Eſd.o9 a 7. Jiꝛ at.8.b ar.Act Ja ⁊ b i6.heb.ir b17, 
ets), paddon / Apoc g. IL. is Abzaain beveelt zÓnen kiuwderdsende hupfaber 
aats Sbarue ſpſt Wanielem/ Beld.z5 36. finne deu wech des Heeten tebbewarẽ / Ben: 18.b 19,” : 
aart. bana een bloet Mamafeisg:Meg.s.bke. » Abzahaus kinderen” Joau.8.d zz Moman.g/a 7, 
dats: Aron een foan Fldatljachrerr. Vach.t.a.s: Galiz.a.rs onee ie, A 


Beth ACM eeu ghjeberchtes gAum. z1:b,11727.0ir2/ Ab ſalon een fone Dauibs, 2. eg z. a 3. Verſlaet 


En, 33* 44. Deur. ꝛ4. Di iin 5 zhnen broeder: ende bliettot Talmar den Coninck 
mmall bba bader, grar.14 bd 36. Mam.3b 14. BAl.gaó. | te Befur/13.Dzy. Wert wederomgeroepen/ig 21, 
Bers: % Demelech be Fltooreen bautirorderbes Die: | D 35 Staet nae zyus baders ryck / es 6: Begaept 


sous badersconcubgnen/16c 22, Na de prophecie / 


126b rr. Mert ban Joab ghedoot / ib b ra, 


— poste Wiereinie, Here.38 a 7. Wert verloſt vanden 
—4— Sede Der dDalbeer:39.b,14. 

batd, Dias Doeckt Bada. , Accaren oſt Afklon ecmfravt-Hutie.r.a18. 7 
zil4 * bda be Prapbeet in Guda wert banden Leeuwe De Vrearoniten fenden de kifte deg Peeven ban 
bar. leheurt, 3. meg: 13.c.24 paer wech/1-Meg:s.b 10. MOER: 
lat, — GAichter in Aſrael / Judie. r2. V13. —— Zedekias bange Propecen e 4 
cat ego wert iden glaependen ouen gewoz⸗ erbjant/Aere.29.C 22. — zi 
ram Pen, —— ————— Achab de Coninck tent de. afgodifche Jezab el 
tat. Nbelofrpabel werdt verflagtjen van zijnen zoe: | tot een hupfvrouwe / bie benrvtot geoote afgoberjs 
heſ⸗ Rer dam, Gen.4.a 8/1. Gean zb 12-Leeft van Abel | brengt, zvdieg.16B 30/4 Megrots g Tinnmert fees: 
ach At 23 Dz4/buce ni. fsufeb.ri;ag/12.c 24. richo webers ⁊ Geger6.Dag Wegeert Gon puernrs 
opd Abe Bech moacha eeu ſtadt / fantmigte leſen vreeſe ouder den Corinth Benhas ad van Sprien⸗ 
osdr Abelasr:Reg.20.6.15, 08 3.Gen.voag: Vepbt kranck te bedde, out Habethsa 
an f, Abel Berh 1 aacha wert belegbert van Foab/ | wóngaert/z. Heg. ir ag Wert vandt propbete Eus 
ataf Lieg. zo,b 14. Wertghednaghen ban Benbadadz.| geftraftrende waerani/ 3. Gegszi:b 19. HactBjaacht 
op! Beg. is.c 20. Dan Tiglatpiiefrerden Canmmtkbvan | 4co.valfche Proptett, }.Megl.z2ia Gt 22/2. par, 18, 
web” Bfivrien/4, Gen.r5.c 29. as.cau Water ven eenigk Propheet Bons lichts, 
gel Abia, Samuels ſone /een ichter ouer Iſrael | omdat tp hem dedwaerhepefentie, 3 Geguuriz.o26 
Lieg gaz. \ 2.}Bar.18.c 25. Dijn bleet ſeckende honden⸗ 3 Ge. dz 
Hora ne fone Kerobeam/stieg.ng ers B 38, Spire klrudereneñ zjn geuitfchebunfgelu wers » 
biarr. Par.as tb rokuter ar 1 ben geboatria ben Heel en aco et / a log fo. a 6:b 1o d 
Wbiemeen fone Gebaveäm Connck in Tuda, Achaa / Wer 15.B.1riC.2n/1g.ti2t, Doman rj,e 16 
3 Regrn b rsvalrsz. Br ne rj. reerde hein . Cor i6 beu5/2. lor rt. gar, tirer. The. r.a ji5 
ghelãten Hijar. wreip.rs-a8 JMat ra )t 75 Achaicus/ Cou 6.b'17. Lo — 
biathar de Priefter outliep Wt De hardt Sauls/ Acham wert gheſternicht Fofuer.c26/1.Dar.2, 
Lieg:22.e 20 Dioot tot Baud nackegdars4.a6. | a7/AntdalWcjop Hefte7.c24/15.n.7,Efai6s,d.9. 
telt het met Bvoniarz. Mer.r.a7 NertvanrDjies | Ofleez.b 17. —— UI 
domverſtooten / ꝛ.c ⁊7. Nae dat waogr) r. Neg. x. Achaz de Coninck Juda, een afgodendienaer / 4· 
web 39,35. Î ak, eh Regus a 34. v 10. 12 13/2. Par 182 
u. 200 Abidan een Boofrman des ghegachts Bet Ja: Achaz wert gheboden een teecken re begheeren/ 
wesp min sum, vbn. : —* Eſaie7 v. rori. epe « 
—* bigaueen eibeel Wijf des gantanfern Nabals/ Arhſmolech de VBiieſter gheert Maris de Toons 
eff Reg Wert ae Pavars doodt tes Conic | bzosden 1. eg 21.0 6/MDert ban Saul bam mupte: 
pk Bauioswif/1s:d Ks did Saen et nde sor ef gijebefchuldretje, am dar yp Bauid fpifde , el Wert 
nn Abihn ende grata Aarons ſonen wetden door gyéboor)r dieg ⁊ꝛ r t 


u — 
—* verteert Leu io.a z, suum 26.8 oJ) Allee Ee 
bilens ren LahtfchapsBucrz.ar. 7 
Vbimaël Feetarig ſone Gen 1o;c zB. J— 
Adi meiech de Eoriinck te Gerat weent Sara/ 
—— ar. Jĩe aect een berböt met Abjant-21.r.23. 


Achior een Gögftman bet Ammonitẽ/Juditeeg arg 71 
Me gegeven in de hauden der Kinderen Iſreaels / 
Ga — Jedegheroot/ 4 æ8.. 

Achis de Lonck te Barb, ſehenekt Perik He 
ſtadt Siklag ».MEg.27a 6. J 

Aentophel Bainds raetſman ſtaet op Abſalons 


* 
and, Wei Mol en becbondt met Fraacs | zijde/z. Vieg.is-Uri.dzr.e 20: 21,/17.0Y, Dertangt 
‚on Genef * — —6 ef raedt teghen Daud suct 
tri⸗ Abimelech de faite Bideune / Judit. 8D zr, Ver⸗vbooit en ghinek neg 
ME 
Wanbelich,ubdicig-a $.fsz, Zie. 2. zr, | bsf/16ic28 to ‚z6it 20, Dak bels ijt SAAD 
í ch / Yudic:gra $.f 53/2: Meid Hi Or arid ac: haf je eta 


Aittijem be Merde; um. 16% 26 b, 
fal.re6.b Spr tet. hk Fe 
Abiſag van Bunen wert ghebeyt totten Coninck 

uid / eg a Wert vã Adonia ten wijde be: 

Sheert zb 17. hek 
Uifat een fone Seru Ja /2 Neg zb 18, 1609/19. 

Et /o ac. zzag, rte een EL 


Abiram berbeft he Rae gerom Ger: ) in —— 
tam verheft hem regben Jl ie vam Ger — EMD BODE vert attent topue gee | 
‚ gheven/ #ofue 15 D17:Rudic.n. bg. * 
Ava Lamerhs een wit; Bet. sig! 7 
Boáb is reghen Satomón/z.Gieg.ri.b es. Î 
Ham wert gheſehapen Ben. 4:27. Wert hefet 
int Paradys/endeeet: verborgegeuen/z,b 75, Tort, 
boog het wyf ghebzacht ur ————— bob 


Beuten ta 6. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

wrgebjeul/3 a 6,e13. Steerft / 5 a 5. Adams ouderdõ/ 
930. Jaren / Gen· 5 a 5. An watelendichept het men: 
ſeheliche geflachte daor zn angehoerſaemhepnt ghe⸗ 
bracht is / Syzr. ao a leeft vã hem / 4 Eſd. Jx.e 48. 
@eebb ra. rss na. rCorrserwegter Tiz biz. 

Adoſtia ſtaet na Daridsijns vaders Ajch/3. Ae. 
2as.Doeulpp Abiſfag tot eenẽ wyue begeerde / wert 
hu ghedoodt / th 17.c er. D 34. 

Adarezer de Conincben Soba wert ban Bauid 
abheflagqhen:2-Meg.8 az Sn knechten maken bie: 
Bernet Dautd endedienen hem sz. Meaquur rob 19. 

Adonibeſek weet gheuanghen/ Pudic.raó. 
Adozam Mauide Reutmeefter /2Regum 20c 24. 

Namaels Hehabeams Reutmeeſter wert gheſtee— 
micht Begun rz b 18 

Ana melech een Afgodt4 Regumi dazt. 

Adaa Melech met hulpezyns brzgeders SarEzer / 
ſaet zunenvader Sanherib doodt / 4 Reg. 19, d.37. 
Elaie 20,5 38. 

Van Aelm:tfen ende bandtreyksughen aen den ac- 
RETE meu engle hehoeftigheu,® 
Erad.zeeas.az le anddbeuit, rg bro;2z ar. 26034. 

Beut.rsa7 bro.rgliag 3 Aeg.t7broz. Ein bi: 
3-Eln.of ser. Geeft gh 19. Bfalgr.a r.8zag.rizag. 
Prou zagers bri8e2s geer dzrigd 17. zt he 
I3CAIELAG 28E 29 Zer 20, Beele. rar. Efar.s8a7 


Ezec.rbe gg 180 7 Dan. 4ec26.Dpr4ar7dzh.rza | 


8.rgbrr.rpezrrr. rgb in.e273s 18, Tob.rag b 
174 AS Mig rr ar.ngbez. fDat;6ar, roe42.rg.0 21 
26D3s-Cge luego 3st negra Dezzers big. 


16ag.rruigns rrar Act.2e4s.6A2.G90zb.roar,: 


rieger} zslkam. re a Eise 261: op nóvaur 20 Cor. 
Saabs: srEpbe.gc 28,0 Poau-gtrr7:Gelrg brb 
AaAc.rbrsSaeckt ban bacmbertichent, | 
Aeuſtender der perfaanen eu ſalmenniet wefeu/ 
wanr Badr en s gheen aenfiender derperſoonen; 
Heuit.1gb 16, Deut, ro rzsrolrr yaaa thieg.i6a7 
z.[Daral tg a7ap.6.a8.Dps3s var. Job 34b 19. 
Prau::B as.rge2z.28ieri Elan az. Bala.zag. 
ARar.zeb 16. Mar. ⁊ b rg. luc.zoerr: Act.rod 34. 
Ramn b ta: Gahra 6 Epheſes a 9 Cal zoas Pet. 
s bij. far.zar.g. —— R 
Van Afgaderitesende Aſgoden dieuſt⸗ 
Erodaoa 4 22b 103 24 3232 abe zo. denit; 
tosur. Num eyna 2. Deur.gb 16.023.6 a .6bia7c 
25 b rub 16, 1e 20.3 *.17 3720 17.2t 26 Hof, 
zxbi7.2a 7.240 b m4. 16 23, Hudie.2*; za ósberz. ga. 
t6b10.8c27,s0abrza i: 3-Heg:9ag.iras. 8037. 
1202813 Ar 149.023. 16031. 19 18. C26. er C22. 
4Geg. a⁊ 16a 3 17 b10. 1608 29.e 43. 21 &x . 2. Par.7 
brg.ezzerrb r6,rza8.arberr. ego 18,25 14.282, 
3343 715.34 C 25e Bal.g7 a 7. Efa.rczi.2a8.b 18 
4449 W1z.13.46ag Pere.zarreg3as.01g7ag.b 
17 30.703, ta Dd rt 7 Al 2e1G A40 13044 D 17. Ezec. 
6 rrd %ngazrr6 *,1Ba6.C20,26031. 220 3:23 big 


Act. e 40,15 C 20, Koman ac2z.r. lar. bb.1oroag, 
Galat sezo.Calzas.r Foan:s eze. POC; He 20. 

Van Afdact der fonden; 

Aklaet Ber fanden geſchiet alleen doos Chriſtum / 
Siet vergheuinghe. 

Arabuepranhereertdetoecamddedierter Act.rr, 
t:5, Dent oat Baulus gheuanghen / ende inbe hans 
ben der branden qheleuert fal wasdensz: bir. 

Agag der Amalechiten Coninck wert gheuangen 
banden Garut Zwautsr. lieg, rs a. MWert gedoot; 
rs 233 Aae de prophecie/ Nume46a9. EDT 

Agathiters Heſt za— 4 

Agar oft Hagar de dienſtmaecht Sara baert Ff: 
maei, Genasob 15. Wert wrgedzeuen met harẽ fane/ 
zis rgaBat 4030. We Agarenen worden wt haren, 
Vanveberdzeuern Noor Be Aubeniten/ 1 Bar. 619. 

Aggeus ofte Baggat propheteert teghen be Ha: 
ben Lageiraz deelt 1. Eſd z *6%, 

Argens ende Zaeharias bermanen Hen Tempel 
Weber ap tebauwen / . EID.s ara. 

Haai Bada ſone / Gen. 460 16 Num 26brs, 

Aggith Adonie moeder, Aeq.zaa: 

Agrippa perhoort Baulum/ Act.r6a 2. 

Ahaberen godlooſe Couine Iſraels/ 3. Neg. io cag 
d zo is * Werwintde Spriers/ zot 20.29. Verbint 
bear, met Benhadad den Coninck Spzie / 208034 
Bandelt tpranniſeh teghen sraboth/21a Woidt 
baosfchoten/ ende zn bloedt banden houden opge: 
leckt,ze Dd 34. fjta Beugoosde.z1b 19, Dhn kinderen 
verginghen / 4. ñHeg ioa7 hu. hade woorden He: 
e/z, Geq.rrcarg Aeg.ga7. Teghen Ahab / Leeſt 
Mich ob 16, en 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


211 1] 

————— —— — —— — — 


Kegiſter. 


d zo Oſee gb rang;rvazr2rr.izaa SUdich.ras) Num.7b*.A.Reg24c25 3, eq 18 D 32.4, Heq.16 ta 
b 13. Abae zebra Dopbprag. Banz. AUmasseas | is-2WDar.aas.g ast, 15 A8. EfD.3 a2ssech.43b 13 


— —— en 


Ahab ende Sedekia de balſche Bzopheten weve 
en opt bper ghebzaden/Bere.zoc 22, 

Ahaliab eeu conſtieh werckmeeſter aent zeplich⸗ 

dom /Exodezyd 34. 
Ahas een ſane Jotham een gudlaofe Caninck int 
Juda⸗· Reg. 16 *;2. Dar.28 *,dEfai.7*. Mar.rag. 
Wert.ghenoët Eliefer,Uuc.3 c29,Eszechiag zijn ſorie 
wert na hem Caninels, 2. Bar.z8c 27. Mar tu ro. 

Nbhafia een fane Ahabs / wert Coninck in Ifrael / 
s-Vred.22e4o.WDzaecht caet Baalzebub / ende ſterft / 
4. Regum i*. 

Ahalia een ſone Jorꝛams regeert in Juda 4 Reg. 
8cz4. Bloot voor Jehu tot Megidbe en ſterf / ↄc 27 
Laet na hem zjn ſoue Conine Hoatas/r. Par.zhar 

Ahaſuerus ber Berfen Coninck herepr cen heers 

che maelthe, 1-Beft.ra 3. Meemt Leſter tot eeuen 
wuue / ⁊a 9. b 17. Laet na gem Warium zjuen ſaue / 
Daugar. 

Ahia de fane Ahitob / was Bziefter des heeren/x. 
Meg.rgaz. bi. Mert ghenaemt Alumelech / Nmar. 

Ahia de Propbeetrot Sylo ſcheuvt den mantelrn 

twaelf ſtueken / z Negum ia. d z0. Wropheteect Je⸗ 
| robeams wif / 4 a Rob 13. Heeftghefchreuen pro⸗ 
pbecien/2, Bar 939. 
| Abiefer gen Hooftman der Daniten sum. rb. 12 
Ahlnam befchermt Jeremam voor ben Doodt/ 
| Aere. 26c 24. 


ek maa; een ſane Sadok des Biieſters / 2. Neg. 
36. 


Ahimelech de Prieſter gheeft Dauid de Thoon⸗ 
braoden / eñ batfweert Goath / AReg. aas Wort 
dogzſtekten / zꝛ b is. Wort ghenaemt Ahia / 14 A 3. 

Ahira een haoftman des gheſrachte Naphthali / 
Numibug 

Abitophel een eloeck Raetſman / hieltet met Ab⸗ 
ſalon/ 2 Neg i5 b 12, Gheeft eenen Godlooſen raet / 
is c.⁊i. Verhaugt hemſeluen / 17c 23. 

Ai wert verblant / ende haer Coninck gehangen / 
Joſue 8 c 28; 

Alchimus be menneedighe Lode quam met liftica 
heyt tot het ieſterdam / Iach 3 a 59 ⁊* Mat. 
gaz. 6 13. Sterf eenen anber enlitken dode, 
i. Mach 9. f,55. 

Aler auder der Griecken Coninek / na dien hu Daz 
rium gheſlagen haode denlt be dar Gúck in bieren / 
i.Mach ra Ueeſt Daun.7a6 8a84 4 

Alexander de ſone Antiochi verbint hem met ja: 
natha / 1. Mach. 10 a9.Strijt met Bemetria,roe 49. 
Wast onthaaft/ xr-b 17. 


15 


Alexander de ſmit afgeuallen ban t'gelooue/i. Ti, 
LC 20. Bewuſt Baulu veel quaets / 2. Aim, 4b 14. 
Alpheus een vader Jacobi bes Apoſteis/ gat. 
io a z IMnꝛarc z 017 lue Gb 15-Bct,1 onz. | 
Vanden Altaer, 5 
Vanden bzanrafferattaer/ dErov:27.a, 1. 3S,a.r. 


. Mach ae a7ef 56. Banden veuch atraersFra. 3041 
037 25. 496 40. Der gheſoouigen atraer ie Chri⸗ 
ſtus/æ ſaie 56 a 7Heb 13, b 40 J 
Amaleß Efaus faons fane wertgebozen/ Gen z6 
6 (16, Strodt regen Afcael, Eraù.ira 8, sAum.r4 
843. FUDIC.6a 3. Wort gbellagen, / t.Aeg.r4e 48. 
Wert wegbecoept/;rza 2.8. fra den waosde,dEro. 17 
B 16. Num.2⸗4c ⁊o. Veut ⁊g ðᷣ (9, Wert wederom gez 
ſraghen / t.Reg zob 17. 
Aman haet Mardecheum ende ſtaet na dec Taz 
den dodt / Eſther 3 a6 Wert gbebangen acnzijn 
epghen galghe / die hy ſardoches gemagct hannes 
Eſthor sb-14.7 20 Dijn chien kuideren werden gez 
Naaben,Ettherg biz, 14., i 
Amafa Abigails Baud fufters ſasn Bars: h 
17. Werdt Abfalaus Weirbooftman mm De ſtede ban 
Houb,e Beg. 17 e2. Werdt een Welthaofrnrvan Das 
uids/ 12b 13⸗Werdt ban Joab duostteken/ 20 b zo, 


2 


de dozſake waeromme/ 1961 3 
Amazia de ſone Joas telt dat bolck/2.Bar.zsas 
mid hem aen — — vaders/ 4 Ue⸗ 
um i;izr Cat rg as, Alaerde £ AVE 
bite ende berhagen. rs —— 
fone Toninek Aſariamen 
u 
Amazja de HAziefter tot Bertha | ” 
58 moat mee LQ. — webt den. 
Anngdab een ſone Aram, sWart.r ag. Laet nag’ 
hem zut fone Naheſſon Aum: ra 8.7 b ra1ok ig 
Amon een fone Loths/ ende znder bachter, Gen. 
19 D 37 Iſrael en falde Bmmauten niet befwaren/ 
Weut.a b 19, En fullen nemnermeer inden. Tempel 


BOTEN 


b 13. laet na bem zhyen 
a . ARert-genaemt Zeuis 


| 


— 4 


WT EEH 

EN 

TE WENDE GENE SS ES 


Regiſter. 


B 
frael, 21. 2. @foy.rgar, Worben ghetanten van | r.jBac.2b ro. fat rag duc sd sg. 


Audie. ur D zerr.Meg.nn b de 8b * 

⁊ Meg.rb ruzie Bb iz.10®, 

EN —— Ammon wert ghepiopheteert / Pfal. 

Bopben. 5, Eze. dzeega /Amos rb 13 

Won een fone Wauide verkracht zón fufter 

—8* —— b ry. Daerom wert hp ban Abſa⸗ 

d N Dzoeder doorſteken 13 € 28. 
eranter —— — Coninck in Zuda werbe 
24 21b 19, a r 

fone Coninck torie, 22 8 a ai idd 

* een fone Canaan / Gen. rob 16. Be Amoni⸗ 

bs elen Iſrael boor haer tant te trecken / Num. ⁊i 

Es 23. Fudie. ure, 

—— Werben ban Chodorlaomoꝛ verllagẽ / 
* Amoditẽ᷑ ſteden bewoont Iſrael / Num.⁊ d 31 
pr Amoziten verdaen de Afraenten/Beut.re44. 

yub been Word den kinders Joſephs chinſbaer / 

t ecben 35-Ohelijck oack Salamon;3. Aeg.oczt. | 

Sein Goch ghedoot / NMum.zad 39. Peut.zob 17. | 
ats De Drapbeet wert verdreuen / Amos 7b 12. 
meapt, Moſes ende Barons vader / Exodloc 20 
Pyel/de Conmck Sennaar,Ben.1g ar. 
to/17e ag ge eedloofe Coninchin Jſrael / z. Heg isb 
Winny taben Amri, Mich. 6b 16. 
Ei elech,e afgou Sepharuaim, 4 Neg. 17d8 z1. 
nanjss eopt ben Acker mee bedzoch / Act. ar 
tat LAS Werr tot Bauifi geſonden / Act gb 11.17. 
taz both,een ſtadt des lant Ben Jamin / Hert. 

t 25. * ier Wot ig Jeremias geboren / Jere wan / 29 

tbatbirg,riefter Abratharsz Aeg 222. De Ana: 
End en Woudt Zeremiäntet hodien / Here.11c2t. 

Marcrist ban Chafto geroepen / IMWat. 4b 18. 

"016, Soan.re4o. 
Goat, * us een Stadthouder Antiochi / wert ge⸗ 


t 
achad 38. 
werpae ofte Banhae een Sweer Capphe/ was a: 
Briefter, Uuc.zaz.Hoan.18b 13. Act.4a 6. 
Brat Aden Antichrift ende zijn Rijck. 
Wai Mob 17.roa28Efai.1 as. Ezech 38 *. 39 *. 
5 daa 76 19. 24 8a8,c23/9C 27/12 a 1. Zach. iu b 
Ti Af age ⁊⸗4. Marx.ig a o Joan.se4z. Uct.20C29 
pela az 1 Eim.gare. Cim.z.a.2, 2. Perre *. 
„OAN. ab 13.e 224A 3/2. Yoan.ra7. Judea 4.b 10. 
err ajza3 13%14 2917 *.I9C 2020028. 
b I boort De pjedicarie ban Chriſto / Wet.nr 
via, 
ehidtttochus De baormaBfte/een fane Ant iochi Ma⸗ 
J Wtvect tegen Egppten/ 1. Mach a b.18. Plondert 
mpc empel /enbe berwoeft he ſtadt Jerufalem⸗ 1. 
e, Ach.1c23.D33/2. Mach 5 b 16, Dtelt De afgoden 
ie Den Airner neg Weecen:1. 1Mach.1f 57 Sterft / 6b 
—— ———— Wan.8 rn ®. 
jp toehne Cuparog; een fone DES boomoembden 
Mttocht werr Coninck Mach 6b 17.-Treckt met 
Mikracht in Judeam 6u 31. VPert mepnerdich aen 
feael,6a 62-Dpert verhage,g as. Leeft z. Mach zo. 
Antipater Pafons fore. fPach.u b 16. 
Apharaseen fradt int lant Ben Jamin/Hof.13c 23 
Apolis / een welfprekende ende Bchriftgheleert 
An/-Net1Bcagr. Corse zag rós2. 
Apollonius een baaftman in Sprtarwert geboot, 
Mach zoun roi 84. 
Vande Apoſtelen Chriſti. 
a We Apoſtelen worden wt den Jonghers gecozen/ 
N Web 13, Werden ahefonden orn dart Ache Godts 
€ bercondigtpen in Zubea: MBat.io%. Uut.garz4e 
„Meeren wevers gh 10 Werden gheſciden om dar 
28 Angelinm te preditzen in De geheele werelt; phat. 
ee, ot ts.Ouc.24 e 46. dr 15 : ie: Mon 
Ct‚1a8roege, Diet wijder, Wera P. ban 
Bropheren. — 
—* Avoftelen ende Bropheten hebben ben Gheeft 
Obe Erov.gb izz Feg.rzar. Dan.g-v ro. Zach. 
Aj 7. Mat rot zo. flBar. 1: bra. Hoan.igt 17. Het: 
S2Ag/ghzr.ohrg.iga6 1 Cozint.zbr2.rraz/2. 
k MIA 3/r Cheff. a8, 2. Tim. b 16/1. Pet.nb iu 
EIC Argent 
Thuftusne groote Apoftel / Heb. za 1. 
Balſche Vpaffelen:2.Cor.rrb rs Apor rar. 
e Apoftelen hebben groote ſorghe ende opfien 
oor Den armẽ gehadt Wet.nf c 29 bzo.ror 28. Aant. 
ISU 16,c26/1,Cog 16a2/2. 003 Bag gar. Balabro 
tetarmen. 
BVrad der Cananiten Coninck ffrttegen Iſrael / 
JAum.arar. 
&ram Die doek Nam gengemt wozt / ten ſone Hes: 
GON, beeft boozrgtebgachts Kuiinavab/ Muths bis, 


— — 
— — —— — — 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


quila een welbader Baul, Vct,18a2.Memibag 
i. Coʒ.io b 19 ⁊. Tim ab rg. 
Van Arbeyt. 

Arbept ende moepte is opghelept allen menſchen / 
Gen.zb 17.Erou.zoagrzgear. Beut.sb 13 Tob ⁊ bh 
13. Pfal i28 2 Prou.bab.roagigagroag Eccle. 
jb 1:1Dpr29C29. 418. FOen. ras Actiba 32080 
34/1.Co3. 4 12. Epbef 4c28/ r.Cheff.zag.4b is, 
2. Thefl.za8.bra. 

Bearbepder is zijns loons weerdich/ Veu.rgb 13° 
Deut.24b rg 244 Dprac.7e2azsas. Tobler 
Here.zabri3. Mal zas.pitarrdh.robro.duc,roa7 
1-Corgag.big/i.Cim.s buy. Fac.sag. 

Arbept en maeckt nietrúch fonder Godts ſeghen / 
Gen.zb17.26azb ria zoe. Deur. Sb 18. SBAMß a 
6. {ob ge rz. Pꝛou ror zz. 

Pan nutrichept endelaf ver arbeptg der handen 
ende des ackers / Pjou.talrr.sz 4.14 € 23-24C 27. 
2öhig. 

Archelaus regeect in be ftede zn baders Heros 
dis Matth.⁊ c 22, 

Arcua hoe, Ben Gb 14 7 *.8 * Sap.roag.rsab6, 
IDat.24 d 39. Luc. 17 27 Geb.rra7;r.JBet.z czo, 

Vande Arcke of Kifte des Verbondts Godts. 

Be Arcke des Werbonts wert gheinaeckt / Erod. 
⁊5 b1o.c21. Wozt gheuoert na Gilgal/ Jofue4b 19. 
Wan vaerna Splo/18a 1. Van daer inden legher rss 
gende Philiftjnen/s.Geg.4 as Van daer in de hane 
den Der Bhiliſthnen / gb 31, Wan daer in dat hup 
Wagon,sa az. Wandaerna Beth Semen; 6%. Wan 
vaer na Kiriath-Jearim int huys Abinadab/ rar. 
Wan daer nae Mizpa/ 7 a 6. ro b 17. Dan daer nag 
Gilgal / 1u b 14. Bau daer na gAobe/zr au. Van daer 
na Bibeon/r.Par.zz c29/ 2. Bar. a 3. Wan daer in 
dat huys ObedEdom / 2. eg. 6 b 10. Wan daer naa 
Dauids ftant.6L iz. 1) Cc 25.29/1. Par.i6*, DA daer 
na Jeruſalem op haer plaerfe,z.Vieg.3a 1/2. Dar, 5%. 
Waer nae banden Propheten ghedzaghen meen gaf 
opdenberch Nebs/ 2. Mach· z a 5. Wat inde Arcks 
geweeſt is / Exod. 16 d 34. Deut. ida 2031 26/ 3. Neg. 
8a9/2. Bar.sb zo, heb. ↄ a 4 

ãriftarchus / De gheſelle ende medegheuanghen 
Pauli / Actliot ⁊ꝛ9. 20 a 4. 27 a 2. Col.ꝓa 9. 

Vanden Armen ende haren trooſt. 

Weut.rob 15.18/1. Meg. 28. Dpg.1r 3.13 A 3/25 
a 4. Prou.rsbi6.cas.2ibriz.r2ag.er2.28aó. fais 
242 4 66 a a. Mat.q a 3. 8c20. INarc.io c 2i.Luc. gf 
$8.16c22.25. Jac.ꝛ a 5. Apoc.⁊ a 9. 

Armen ſullen altoos bp ons zón/Beut.rsa7.b rr. 
Flkat.26b 11. Joan.r2 a 8. Welcken men fal bpftaë/ 
helpen / ende trooſten / Tob.4 a 7.8.9. Dpt.29aa.hin, 
Meur.rsa7.bro,.r3z.Ëro.zaczs ⁊23 rr. Leu. 19d 34. 
⁊5 d a4. Heſt 9c ⁊2o0. Job z1b I9 20.d ze. Pſal 4ꝛ a 2.3 
Wrou.rg C21.17b 1g.19 17. Eccle.ur arr Opygar 
z‚etc. Diet bouen / Aelmoeffen. 

Nemen en falmen niet berdzueken / Prouer.2za 2. 
Amos sbrr.Bag. Noch de armoede haer niet ver⸗ 
wihten / Bzou 140 31.17 Af. 

Armen en fuiten niet fout oft hooueerdich zijn / 
want Bodt haet fulcke, Apz.z5 a 4. Heeft wider / lite⸗ 
ra N vanden Bicker, 

Arphaxat ber Meden Coninck Wert van Nebu⸗ 
cad NRezar verwonnen / Judith za r.7. 

Arſates ber Perfenende Meden Conine verwint 
Demetrium / ꝛ. Mach 14a 3. 

Arthahſaſtha de CTorinck der Perſen ontfangt 
ctaechbyeuentegtende Joden / .Eſdr.aa74617. 
Schafer wever beueelt vat timmeren des Tempels 
tebeletten/gt an Conſenteert Ifraelden Tempelte 
bouwen: Efnij® Seuteen Mandameurt in al zjn 
Ache. Weft.rar. 

Sommige tefen Arctarerveg/ende rg een ghemepu 
name der Connghen ban Perfen. 

A⸗ahelwert ban Aner daorfteken/ 2. Reg a. C23 

Aſſaph een bermeten ſangher Dauide, 1. Par.7.n 

16,8 5. 

Pad gen ſane Umafie Coninck in Juba / werdt 
tazarich’g.Meg.15 29/2, Par 26b 19 Laet nahem zy⸗ 
nett fane Comuc Hotbâ/a.Meg.1s-D z2.Par. zb 12, 
Wort genoemt Bhar 1Par.26b 19. Olia / Mat 1 a 9 
Mattha/ Luce 3.C 29. Î 

Niaria be Pranheet wert gefonden totten Conme 
Aſſa / 1. Par.15:8x. 

Aſia quam onder het gheweldt der Nomepnen / 1. 
sPach.8-0.6. , 

In Aen wart Badset woort gepzebict/ Ber ig bra 

A fnath vaert Joſeph: Eppganm ende gana die, 


Gen.41.f s0/46.C 30, af 
Aſſa / een fone Abiam /een broom Coninck in Juz 
da doet de afgoden wech / 3. Neg ra5. a 8 biz. Soeckt 
hulpe bpden Spriers / ende ſterft / 19.b 18.c24. Jo ſa⸗ 
ꝓhat zyn ſone wert Coniuckna bein/1.Par.z.b re, 

Aſſerhaddon/na dat ziju vader Sanherib doozſte⸗ 
ken was, werthu Coninc in zin ſtede / J5. Atgei9 d 37. 
@fare 37.0 38. 

Aſſuerus / iet Ahaſſuerus. 

Aſſur een ſone Dem beg ſoons Noah / een frichter 
Des Aſſpriſchen ser; Gen. ro.c 22/1. War.r.b 17. 

Aſſur een roede der gräfchappen Bodg/dEfa.zoa s 

Eeghen Afſprien worr gepropbeteert, FPu.z4.c 24 
Efaie 10. a 5/ 14 21/ 17.ã 3/ 30 CBD 317 31. 8, 

Aſtaroth / fudic.2.b 1zr10.a 6/1. Meg Aa 3/ 12. b ro 

Athalina een dochter Jezabels / ende Ababs, een 
godloos wif Joram des Coninexin Judä / 4 Aeg 8. 


uids at egeert ſes Jaer in Judea, z.Par.z2.b 
tz. Wert, agehk ghedoot / 4zJeg u. b ao. c ro 

Artenobiug wort geſonden rot Simon / 1. Mach. 
15.C 28. 

Athniel neët Caleb zóng baders broeders boch: 
ter ten whue / Joſue 15.b 17. Werdt Nchter in Afra z 
ei/ {ubic.3.ag. 

Auguſtus de Kepfer laet een ghebodt wtgaen / dat 
de gantſche werelt gheſchat werbe/ Luce z.a z. 

Auontmael wert ingeſtelt flRat.26.e 20. 26. Mar. 
14222Luce 22.0 19, Hoemen ren Auontmael behoort 
tegaen-r.Coz.ro,0 i/ 11. 21.22. Men gebzupektet 
ſeer diekmaelby de Apoſtelẽ / Act.2. e 42 20,47. Siet 
Nachtmael / ende Broot breken. 

Axſe dieen mach haer niet beroemen / dar fp ban 
baerfeluen houwen can, noch dat leem teghen Den 
Porbacker , Alſo en mach hem de mêfche niet bevoez 
men / dat hp per ban hẽſeluen vermach / fonder Gods 
hulpe / Eſa. o.b —B——— s.Aom.9.c zo, 


25 aal/seen afgod der Samaritanen / 3. Neg. 16. dzt 


Baals Pꝛieſters werden eenſdeeis verhagben/z. 
Mieg.18.e30/4. Reg. 10. 25/23. a $. 

dRe Joden offeren hare kinderen den afgod Baal 
vaart bper/g- Meg. 17. v 17. 

Baalim ende Aſeroth afgod, Fudiec.2.b 11/3.b 19 
8.0 33/1. Reg. 7. 24. 

Baalzebub den afgod tat Ekron wozt raedt ghe⸗ 
bzaecht 4 Aeg.raa. 

Baalzebub gen prince Der bupuelen/ Mat iort 25 
12. 24/ Mar z.ez2/kucer.bis. 

Bavel wert geſticht Ben.ro.b ro. De ſprake wert 
berwercretsende daerom ghenoẽt Babel/Ben.1r.a 8 

De Babploniſche zo. Yarige gheuanckeniſſe wert 
ghepropheteert / Veutt.26 d zi Deut.4.C26/ 28,D 36. 
e494 eq zo. 17/ Eſai.5 U 13/7.b rg, Jere 13. b 19. 
24/16. 29. 20: 4. 6/ 25. a8 / Ezech.7 *x. 12%, 22.a 5 / 
Mich.z. 12,4. ro Abac. as / Barucs ar Wert 
veruult / 4. Reg. 24 *. ⁊5 F.ꝛ. Par 36 */3. Elbe. .e 40.f 
52. Den wrganck wozr beleeft ende ghepropheteert / | 
Veu.z6.eg2/ Deu.4,c 29/30. 2,3. eg.8.D 337 2. Par. | 
6.C24-D36 Efai.1g.A 1/go. A1/48.C 20/ Jexe.i⁊2. b 14/ | 
16.b 1424. a s/25.b 12/29 B 10/30 #/3z1, a 8/32. D 37/ 
46.c 27, Gzech.1r.b 17/Dau.g.az.c25/ Waruc.ó.az. | 
Wast bolbzacht,1.EfD. 1 %/2 %/3,EfD.2.a 1. Dorfake | 
der gheuanckeniſſe / 4. ñReg 17. a 7. b 13.18. Teghen 
Babplon / Pſal. 137. 8 / Eſa iz */14.a 24.b 14/ 21. a ⁊ 
947 * /Jer 25 brerso®/s1*/2Darcuc.g.c 27 / Apo.t4. a 
B/166 19/17 */18 %, 

Der Babploniers afgad/ Socoth Benoch / 4 Reg. 
17030 
Wacchides een mepneedich tyran / 1.ach. 7 a 8. 
b1g,, Hpdoodt door Demetrius beuel Judam / 1. 

Machoybiis. 

25 aena eni techob worden gehangen / 2. Reg.4. a.9 

Baeſa eeu godlooſe Coninck m Iſrael / trect tegen 
Aſſa ven Coninck Juda / z. Heg. 15616 * Moit met 
alle zun gheſlachte wtgeroept, 16, ag. a dẽ woorde 
Jehui5 D3s e4r. 

2Balak ber Moabiten Confnck / fendt boden tot 
Bileam / Num 22.a 5. Joſue 24. a 9. Heeft Rudic.ur.e 
25. Mich 6.as.Apoc.z.b rg. 

Balam outfangt banden Heere zijn woozdt in beu | 
mont / NQum ez agb 16, 

Balaams leece,z. Bet z. bir5. Apoc.⁊b 14. 

Balfafarof Baltazar de Couincht/ fiet een handt 
fchrguendeaen de wandt/Ban.s.a s. 

Vanden Ban inden Nieuvven Teftamente. 

Den Enangelifchen Banie van Chriſtus Jeſus 
fngefet ende gebavé, glRat.16 b19/18.a 8.b 81/5.C 29 
dRar.g,e 42, Joan, 20,23. Ende oocbanden Apoſte⸗ 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Regiſter. 


26, Verdoet bp na alle het Conincklicke zaedt Daz 


Waals altaer wozt deſtrueert / Hudic.6.c 25.0 30. 


2.Par.⁊8. aly. b 15. Bſal.aira urixa 


na Jeruſalem / 11 d zo. 


( ten ghebzupet enbe geleert / Coz 5. a 3.b10’2, Cheff. 
3.a6.b 14/1. Tim.i.c 20. Titi 3.b 10. Tot repnhoudin 
ge ſ ende tot bewaringe van zunder Gemepnten / ende 
oock tat beteringe. (Endeniet tot verdoemeniſſe )des 
genen Die daer geſondicht heeft / 1.a Cor. s.ag 1, Tum.r 
Czo/z. Cheff.z.b 14. Op batdeafballige Chriſtenen / 
ouermitg ben Euangeliſchen Ban: die hp wel weers 
dich is / ſchaemroot ende in zuner zielen mach ghe⸗ 
wonnen ende ghebetert wozden / 2. Cheff. 3. b 14, Fu 
fanuna ben afballighen Chriſten beluortmen na det 
wrdoeninge te houben(ua het beuel Thriſti Jeſu)als 
‚ten Gepdenende Publicaen. Werftaet ghelchk als 
Chꝛiſtus Jeſus dat abhemepnt / eñ ale Paulus daag 
‚ben 9. Bbeeft in zijn brieuen dat verelaert eñ wtghes 
lept heeft 1 Cor. 5*.Tit. z b ro.WBannen eñ wtAupts/ 
ſullen eñ beljuogen oock be geloouige/ fonder aenfien 
ber perfoonen, na ghenoechſamer bevmaniugbesalle 
De abene / die onder haer begrepen zijn/ die daer er⸗ 
gherlick teeven, endeecgherlick leuen/ ende haer stiet 
beteren en Wwillt.Wrau.z2.b 10/3. FV2ac.z d 32. Mat. 
18.b ry. Mam.16.b 16/1.C03.5 * 2.C0p.2.a 8/2. Theft. 
3 *.rCum.r.eczo/6,a sr. Ti 2. 17. 21/3. 5. Titz. 
b 10/2. Ioau b ro. 

Bander Phariſeen / Joq.9. 22. 34 12.0 42/16. a ⁊ 

Bananias boor Joab / 3 neg.ꝛ. d 34. 

Barak een Richter in Iſraelberwindt Siſſeram / 
Judic.a c 22. 

Bar Jehu wozt met blinthept geſlagẽ / Act. iz. bre 

Van Barmherticheyt ende Ontfermen, 

Bande barmbertichept eù goethept Gods/ teghen 
beun geloouigen/ Gen.18.c 26,9 zo. Eran.6,a1/g.t 26 
11.4 7.20.46 34,26, JR um.zo.a 7. Deut.4.c29/5.b 10. 
7-A9/8 b10.18/28,a 1/ 30. a 3/22. 10/2. Vieg.7.b1er1z 
b13 24. 614/ 3. Reg 8 C23/4.Meg.zo.ass2. EfdDr.g.as 
4. Eſd 2,C28 7.062.Dap.irc:4. Spy. rz/i8 ark 
18.Bfal.z2.a 5/36. 7/37.C 26/86 A 5/ 103 *. 136 *. 145. 
a8.Efai.zo.b18,s4.a6.7.56.a7, Here 12 hrs 18.a 7 
Ezec 18.c 27/33. his Ofeez.car. Foelz.b 13. Joneg. 
az flat rr.c28/18,b1g. Duce 1.0 46/6.8 36, 15.C 20,27 
23 E42. om.ri.ag Dzr/a.Cog.r.az.Epbef.z.ag/ 1. 
Cun.r.b13.16. 

Godes barmherticheden ende weldad? ſteldt Sa: 
muel Ben bolche boog oogen / haer ban hare ondancs 
baerbept ffraffendesetc.r.Meg.iz.a 6, 

Barmbevrictept wert ben boerbeerdiaben beloeft / 
Meut.z0.A2.3/31.A 3.4. Bzech.16.q 61/18 a 67/33. 6 
iz. Oſee 14.a 1.2. Yere.18a8.Efa.ss a 5.6. Ephe:z.a 4 

WBarmberticthept doen / is beter Ban offeren flAat, 
9b13 12. a 7. Oſee 6.a 6. Mich c.a 6. Brou.rr.a * 

Wan barmhertichept Der geloouigen tegen baren 
naeften / ende der feluer belaoningbe, r. Geg.15.a 6/ 

12,4 5.9. Prou .a g/ 
14.Czi,D3rig.bi7/es. car, Eſai. 58. 7. Gſee 6. rr. 
Mich s a 3. Zach.7.ag DSpi.4.a2/29.b 12/35. b13. 
sWat.s.a7/g.h 13/10. 41/18.0 33/2150 41. Mar.9 e 40 
luc.6 35/1033. Mom.rzb 13.Gal.6.b12.Col.3 biz 
1. Tim. 5. b ro. Soeckt Nelmoeffen. 

WBarmhertichept en is uiet duerd 
niet beteren en willen / Deut. zueb 
Jere.z.a 76.a 6 b i9/13.614/ 16. b 1e 
Mac q9 b 13 * Dfal.7.b 13. Brou. r.c 28/4 BífD.7.f 56 

8.fso/9 B1o.Bpt.s.a 7.9/16.a 8. Matth s 3. Luce 
13 A3. Joan. z. a 3. oni. ⁊ a . 
Wan anbarmbertichept eù haer ftcaffe:Ero.r.b rz 
z.a 3. fubdic.8. a6. b1is/1.Beg.25. bro. n 38. 

«b13.35 C28. Jab zo.big Brou. z1.b ro.Efaie 
Matt.iſ.d 30. 34725.0 42. duc. 16 


e ghene / die haer 
18. dEfaies7.b rr. 
11EfD1.8.c 2272. 


Weut.2 
Spin 
57.a 3. Amos rag 
C21,23. Jac ⁊. b 13. 

Barnabas bracht bat 
ſtelen / Act. . d 36. Lept 
Woꝛt na Bntiochien q 


gelt bandt acker ben Apo⸗ 
Baulumtottë Apofteië 9.c 27 
heſonden / in c22. Keert weder 

Keert weder nae Antiochteu 
eeft eenen twift met Paulo/ 
beuepnfthept Petri berlept/ 


Barrabag be maozdenaer wort los elatẽ / Mat. 
27 C26, Mar.i5b 15. Luc.23 b 13e 24. Sier; b * 

Bar ſillai beſorcht ben Coninck Waurd met ſpüſe / 
2 KReg. i7 c ⁊7. Geleyt hem aen be Joidane/ 19.d 31*. 
Dauid beueelt bat Barullais kinderen goet gefebie 


de / z3. Neg 21 7. 

Barſillai om dat bp zòn gbeflachtregifter niet bea 
wijfen en conde / wort he bant IBziefterdbom berftage 
ten/r.Efd.2 g 62/2. Eſd.7 g 64. 

Bartimeus wozt liende ghemaeckt / Mar roe 46, 

erie Here. z2b iz Schrüfteen 


Baruch / een ſone A 
boeck / dat wordt berbraut / 36 *. Sehrüift een ander/ 
ax.Bacuch ras. 


vat wort weder ghelefen/4s 
Waſan / der Giganten oſt Heulen lant, zum z1b 
33. Eſaie 


met Paulum/12c25. B 
is D39. Mozt daor deg 
Galat.2 b 13, 


LE ER SS 


— — 


be — * b iz . Onder ben Coninck GOg / Deut.z a r. 
Baſmath / een d 
Ahimaaz/ Meg. 


Bafupnen f t : : 
bu uilen be Engelen blafen/ int eynde ber 
— br 1 Cops f sa/1-Cheff-4b 16. 
ban Bays MS Bochter, Wrias echte wof wort 
' Rien belapen,ende baerde. r.feg.rr A4.C27. 
Dauids zen er — ſterft / 1n b 15.18. UBozde 
ende baerde hem Salsmon / 11c 
* — Mat.i.a.6. — 
us /oſt Bethuel,be vader ebects Gen. eꝛ e 
ek fladr int tant Simeons/ 1. Par.4 d. zo. 
TN, ‘De dupuel becoozt oft tempteert/ Maf 4. 
1a The ⁊Auces b 12, ct $ Aa/1,Coz.7as.Galbar 
berloft; np /1; Cim:6ag-Apor.zob 10. gPtaer Bod 
Detz ATA. ob 13, 1. Corriob 13.Beb.2b 14. 18/2. 
toog big ePor3 b 10, Daerom faimen hem oock als 
Wbilgag,s IA att.6b 13/2601. Dut.ira4. 22040, 
el mersrebeff.s.b. 1). Soeckt Tempratie. 
Bedeie $jnen Tempel wort vermelt; Belc 25. 
Mlancr be bupfen/Spy.29D 30:41 b 19. 


ochter Salomonis / ef bupfvzouz 
ï 


t 
Hofue zE een afgodt/ jum. 25 a 3. Deut. | 


17. need: Jere.g a6.Pſal. 35 c 20.104 7. Bjau.12 b 
edo te Aers ar Rom.re ⁊9 
Ephef 4D eed bes B. Gheefts / Ezech. 13. b. 19. 
edrdeumahe 
Ahe tot beteringhe is goet/1.Cot.7.a.9. 
en ale Oft ben bee / eñ de ouerftanbighe Wieven 
12 


to aM. 22, 
10, Sp > e ap 25-28. Dot, b 14.22 b zo. Pꝛou.ia b 
Sheerte ende vvelluft des vleefchs , vvort ver= 
Brod ,Sensouerghetreden,ende gheftraft, 

So, OD 17, Aum.r1 d 33. ꝛh0 5-6. Joſue 7.C-20, 
€28. ring 92 16. Job zr.a.r. Prou.6.c.2s. Mat.5. 
16.0 SP 18. Aom.ó.b 12.7 a 8.13 14. Sal. 5. b. 
tarrdgs Theff aa 3 / 1. Tim. 6 V 11/2 Cim, 2e. 
J. —B— i. PBet.ib r4/2bar.ga 3 / 2. Pet.rag) 
ben dieeſth* Aac. ab 14 /4 0 1. Hudec.23. Soeckt 


Begrauinghe der dooden, 
Pnt bigzsa8, zsbig.c2g soas.big.C.2s. 
ier, tr Deut.roab.ziczz. Joſue z4d zo. Aue 
die Apr Meg.2sarzibiz, 2, Heg ad zr. 3D 32/ 
: Bvb 10.0 31.34. rv 43.13 € 29.140 31/4. Âeg.13 
4 — 14.24 16.35 €24. Cob.rb 17. 20 5.6. 
7D36 — 342b 13.4 K iz. 15/4. Æſd. 2. c.23. SPD 
Bure 20. Mat:8.r 21.14 b 12.27 $8.mar-16D z0 
tdi $9-10Ä.19D 39. Act 7/b.16, 13C29/1.C0}.15 A4 
peptmerbh, fob goo. 
à ekentenifje Des Heeren, Bfai.rrvag. Her.g.c.23. 
„e:3 U ro. glBat.in ers Huc.ror zr, Hoan.17a38. 
ber bteninge Der hartneckiger meſehen / is min Ban 
teften. Bfaie1a 3. Here. Sas. Hoecht hennen. 
Bas et oft Kelck, bediet de gramfchap oft wrake, 
“ Er 17. Hete. 25 b 15, Pfat.boa 5.75 a 9. Apaca6 
hl — eker boor inden, Mat orer 260 38. Mar. 
— 18b 1. 
———— tot Godt / coemt ban Bodt, Luc. ⁊x a ér, 
58, E 44.065. Acr.g.a 3.4. 5. Beut.zoa6, 3. Gen. 8 
RE EE. IO C23:34b 18.320 39. Chren.sczi.Bzec. 
19. Sopbon.3t 15. Biet voorder, Beteringhe. 
‚Belacchen, befpatten, befchimpen/ Bfaie 23 car. 
eg A7. Dap.s.a.3. Jerem a0 2.7. Thren. 3.b.14. 
al.44 b.1g 79.a.4) 
pojn tiaceben ende befpottern fal Bant de gobloo fen, 
pj A4-37.0.13,59 2.9. Wrou.rc2ó. Ban.g.b.rz. 
e Au bebagben, Prau.r1 arsra2bis. zr 16a7. 
* id d 3233 ri, mzich bay. Bot 2 ash 1g. 15 
9D Z0.3zar. zg brb. Dap. gag. Matth gb 13. 
Ba: 1iSAr rar 7D3z.s0as 2.lor sag 
et, “tb ro Epbef.ras.sbr1o.6a6 Col.1b ro. 19. 3C 
Je LEbellzaggar 2-Uim zag, 2. Wetsbig 1. 
Bord tt Beb. as iac 813 b 16. 
ken elDingbeder fonden / aft hein ſeinen fchulbich te 
—* GBen.grag.Heu.rbe 2.26 i9/r Wea.24b 17 
Buco er brg fat craB Here:z.l.1B. Hone r.a. 9 
Pe1g.b i80 13 Jac sis * 
— Der ſonden {in Het ghebedt Man.ga s 
18t ſd gas toar 2.EfD. gaa. Wlalgeas. Luc.rrag 
) 13. Boeckt boorder Wiechten. 
on art es Chriſftum ude sun woort Bat. 
ei ' 
Bchamen, va8.fiom.roag 1. Pet.zb rs. Soeckt 
Van Beelden ende Afgoden. 
3 Zeelen Wozben —— 20e 3.023. 34b 
HIEU Iga Deut.gbid,cap A 7.570 4,827 dig. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 1] 


Regtffer, 


| 


| 


en niet re hardt weſen / Gen 33 b 13. Erod.23 | 

Eſai.ꝛa 84409.b 13. 138.45b 16 abang. Ferercas.B, 
stb 1iy.Bzech.igaz.18a6 Ozee8ag.rzaz.Net.rse 
zo/1.Cop. rob 14. Laart.s car. 

Beelden ende Afgoden Der hepdenen zyn filver? 
gout / metalen/ hout / ende ſteen / menſchẽ bant iere ier 
Deut ac28. 28d 36/4. Heg 19b 17. Pfel.rrs âge 135 
brs.Efar.37b 19.Dap.1zb ro.rr.1gar8bis. Lere. 
roa3.9,Ban.z*.WBaruc 6*Aet.17e29 Aparaerdà 

Beelden falmen verdeſtrueren Gen.5s a 2;Erod, 
23C24.34 b 13. RUM z2f sz. Deut. za s.c2s. rea je 
Judic.õc 26/1. eg.7 a z3.Eſai zoc 22. 

Beelden worden opgericht/Eron.z2a2. Beut.oh 
12. Judie: d 33.174 3. Aeg.12C28.1gC 234 Meg. 
bi6 29214372, Baral.2s big. z8ar, Dan. zar. 
Ozee 13 a2/ 1. Mach.i1f 56.57. 

Beelden worden wech genomen eñ verdeſtrueert / 
Erod.23c 24.32 020. Beut. gert. Fudie.6t 27.10b10 
1eg.7a34/3Meg.rsb 12/4. Meg.roc26. mrb 18, 
1Sag.z3®* 1.Par.isU r2/2.Par.igaz.15a3.b 16.23 
b 17329b 16. 3122 1. 33b 15. 34 3 / 1. Mach 2c 25. e 45 
sa68.13047.14g 7. 

Beelden oft Afgoden dienft ſalmen ſchouwẽ Act, 
15 C20/1.Cog.ro a7. En hem boo de Afgoden wach⸗ 
teur. Hoan.s.c.er. 

Wan Weelden dienſt / Soeckt Afgoderije. 

Van Beloften ofte Gheloften. 

Gen.23c zo. Veu.27ar. MNum 6*,21az 30*. Ben, 
23 21. Fudie, 11D zo / 1. Meg.rbror2. Heg. 15a.8. 
Pſal.76 b a⁊. Spr.saz. Baruch 6d 34. Mat.iq a 7. 
Act iſ b 18 21C23-23b 52. 

Van godlooſe Beioften / Fubdic.rrd zo. zu/ 1. eg. 
25022. 34. Mar.iq a 7. Act. 23 b iz. 

Beloften Gods zijn beloeft op condicien / Beut.19 
a 9. 28 * 33 a 4. Leu 26 *. 1.Aeg.zdzo. Ezech 8*33 
b r5. i0. Mar. to b 16. Joan. zb 10.d 36 6e47 8D zr. 
136 17.1517 big. Mom 8b 17.Coloff.re 23 / 1. Det. zr. 
ag.Beb.zb 14. Apoc 2*. 3* 2107. 

Belſazer ſiet de handt ſchzhuen / Dan.sa s. Werdt 
— / ende zn Fock quam in de handt Darü / 
10830.260 1. 

Bengaia/ een Hooftman der twee hoopen Crechi eñ 
VBlethi / 2Meg 20c⁊z. Een hexmelick raedtgheuer 
Dauids / 23 t zz / 1. Par. 12 c 25. Namaels een Velt⸗ 
booftman Salomonis z. Reg. ⁊d 35. 

Benhadad be ſone Tabzimon / hoͤudt berbondt eit 
ghelooueaen ben Coninck fa 3 Reg· 19b 18.Weles 
abert Samarien/zoa 1/4.Meg.6c2q Kept kranck / eñ 
fterft. Ba 7.b 15. 

Benhadad de font Gafael werdt Coninck tot Spe 
rien 4. Negtze 24. Werbeert Pfrael/1zas. 

— be fone Jacoba wort gebogen; Geu. 
35816 

De Ben Jamiten miſhandelen dat wijf deg B eude 
ten / Judic ia c 25 Norden gheftraftszoe gr. 

Kerechias Soeckt Sealthiel. 

Berith/een Afgod der Sichimiten / Fudic:g e. 46, 

Bernice / Act 25 U 13. 

Berodach oft Beodach / Conine tot Babel⸗acie. 
zob tz. Weicke/ Eſai. zy9 a r. gheuoemt wort Mero⸗ 
dach. 

Beroth / een plaet fe bev hindert Iſraels inde woes 
ſtyne / Deur. roa 6. Item een ffavr bec heueers / Jobs 
gb 57. met verre ban Bai int tantfchap Ben Famin/ 
FofnerSc2s/2.Meg.gaz. DaerbandelBervorhiten) 
1BReg.23b37.r.E(D.2e2s. 

Berrhea eeu ſtadt in sPacedonien, Ner.17b 1e, 

Bet ſa /de Coninck Bomozrhe / Gen.rgaz. 

Bezaleel / eon ronftich weremeeſter des Taberna⸗ 
kels,dErod.zrar.2sd zo. utg 

Van de Befinijdeniflt beyde vlicefchelieke ende - 
gheefttelicke soft vvrerhekende 
inrerhcke, 

Gen.1yb ro 2148 z4eczg.3s.e.d. dErod.arczs.rie sp 
44. Aeu r2a3.Peut.robi6 zoas Hofuesar.7. Jur 
Dut.rga sg 1. fBach.rb :6.fsr 263 2 Mach éh ro, 
Aere.zag droge Vucrrfsgac zr. Poan.rern 
Act.za8tstisarergribez: Hom.2e25.29. 3 Ar. 
ab18r Cor 7big Galat za $.5aa bis. Ërbef.n 
bro.Philzaz.dotabis zb re. : 

Befprenginahemer nat bloef Erab.r4ab,re 83, 
leu.rasbrir.zaa9.bi3a4a6bhi67aa Brads, 
9181614 18.17a6; z,Par. zov 17. Ezech 43 t 20. 

geb 96 ro.13 19. af 

Beſprenghinghe beg bloets Chriſti/ Beby. ob 1j. 

tobig 12C24/1. Pet. rag. 
Van Beteringhe,Rekeersnghe,Berou ofte Boete. 

WBeteringe wort gepzedict, Fer.zaz.Flar.zes ag 

b17.luc.3a3.8,1zaz 24046. Ber.2d 38, big. Be ata 
i7 d 30.20 C31.26E 20. iethoutu, —— Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Beteringhe en belkesringe die ban herton gefchiet/ 
ie ghenade ende becgbjeutngeroegefept/;Deut.ge29. 
30 42/ 1 Feg. 7N53/ 2. Par. 7614/300 6 34029. Job t 
hb 12 22c 23. Prou. a8b 13. fal.zza gs. Efar.rb 16, 30 
b 845t 22 554 7. 5990 20. Jere z349.b 17. 184 7. 29b 
zaza e8 cao. Wzech. 180 41.27. 33 Dig. Bies sgat. 
JZoel ab ra. Jone za 8. Zach.raz. Mal. za 7. Dpt. 
7e 23 Luc. 15 b 8. Act.3 b 19.26 17.0 20. 

Seteren ſalmen hem / dewyle datmen gheſont is/ 
gpL.17Cag. 18e es. 

dErempel ban warachtich Berou / Fudic, tol 15. 
a. Meg.r2 biz. 24 b 10. 17 1. Paral.iꝛa 6.33 bre, Joue 
3*. Judith 407 Mat. æ h 74 luce 7D 37.644 15 018 
18613 19 8.223602.23 e 441. Act. 2d 37. 


Exod. Babioc⁊7. 100 16. Joſue 76c 20 Audie. 147. 
a. Reg. 15t 24. d 30 24 617/3. Neg 306.21c27. Dap. 
4e 31. Mach 6u 12/2. Mach. gb 12. ARat, 27 A4. 

ct.8b 12.C23. HED. 12 17. 

Berijl, Benef.12 a %/1, Baral.yc28, Fudic.g as. 
Woꝛt oock genoemt Luu oft Luza / Gen ⁊28b615. 354 
6 Een ſtadt van de kinderen Jaſephs inghenomen / 
Judbic.ic 22.25. 

In BethElwodt Godt ghe-eert ban de Joden / 
1. Neg 1003. 

In BethEhraervraghen be Ffraeliten ben Geere/ 
als ſp tegẽ Ben Kamin ſtrodẽ fouden/ Judic.⁊o v 18, 

Bethlehẽ wort ooc genoët Ephrata / Gen.3s b rg, 

fra Berblebéreptt Joſephmet Maria / Luc.zaq4 

An Bethlehem waart Chriftus gebogen, buc. ⁊b rr 

Bethſarda/ eẽ geboortfſtadt Andzeeende Philippi, 
Jona 1 ez4-izc ⁊zx. Worzdt beweent / Matthrra c zi. 
Uuce rob 13. 

De Bethſamiten werd? hart geftvaft,s.Meg.6 b 19 

Wethueleen ſone Nahozs /ende vader Gebecens 
Gen.22C 23. 

Bethulia wert belegert ba Goloferne:Yudit.za r. 

WBettfabea oft BathSeba / Briass hupfbzouwe 
Naepc bp Dauid, ban hem geroepen zijnderz. Heg. 1 
ag. Beweenrt haven man Vztam/ 2. Reg. tic 26. 

Beſek oft Befecseen ffadt ban Juda / ouerwonuẽ 
ende ingenomen: Kudic.r ag. 

q Van Biechten. 

Nen fal Bod Biechten / eñ Hem onfe fonden bels 
bensua het erempel aller heplighen Gode, Ueut.i6c 
21.26 040, 1-Paral.16a8 c27/2.Paral6,.c 20 21 etc, 
2. Eſdaua j. 6.a 7. Gaz. Pfalm.zras. 6. Ac wil myu 
ouertredinge ofte (onbe DE Deere belijden / (of brech⸗ 
teneicet.) Job 13 b1s. Alleen wil ick mine wegben 
(fepe Kas)voar hem voaitbzenghenende openen faa 
is hp de gene Die mp helpet etc. Item Pfal. zod 33, 
go 116 ã 2. etc. Dan. 94 5.6. Iuc. 1813/ 1. Joan,vag 
Ziet bouen Belhdinghe der ſonden. Want Boo bec: 
gheeft be ſonden / Siet ſande. 

Bigt han ef Theres werdẽ gebangen/1.Beft.2 c 21 

Biteam wert ghehuert om Iſraelte verbloecken, 
NMum 22 * 23 * Veertergterniff?: Apoc-2 big. Wert 
metten fweerne ghedoot, Rumzra S. Lofueigcee. 
a. Bet ⁊ b.16 

Biltja een tonck wijf Gabelg / baert Dan ende 
Naphtalim / Gen. zoa 3.8. 

q Bidden inden naem Tefu. 
Loen.r4biz.rs U i6, 16E 2326/71. Hoan.sDr4. 
Sidben fa Bar belhoogt en weetmenfomtûts niet, 

ende men bidt qualiel / Fat.zoezo glare. od 35 
Mam.8caó. fac.4a 3. 

ionen dach ende nacht / Pſal.riogsz. Luc.i8ai. 
1. Theff, zb10 1 Tin za 5 /2. Timorp.ra z. Soerkt 
Ghoabedt. 

Bidhen founder oaphouden/ Mat. 7a 7. ucrraꝙ. 
Bar. Act. ioa 2. EPhe. b i8 Cola4au / ĩ. Theſ. y h 17 

Bidden dar het woordt Godts eenen pooutganck 
hehbe / Epheſ.s b 19. Coloſſ. ga ⁊ / 2. Thefſf. za 1. 

Widden voor malcanderen, Jere 42 2. 2t 20. Ba⸗ 
ruch ib 13/2. Mach ia q. Epheſ 6518, Coloſſ gaz. 
1. Theff gc ⁊5/2,. Theſſ. z3aã 1/1. Tim. a i. Hac.s bró. 

Bidden bear zjn bpänden / Run. r6c22.e 46,2. 
JWac.3D 33 matsegg luc. 6c28.230 33. Act. g bo. 

2Biuven en ſalmen niet boos Die / Die niet en wellen 


ophauden vau ſfonden / Jere.7 b15. 11 bag.igbra.rs 


A 1/1. Joan zb a6. 


Bpſpuaken Salomonis zoco ende züner Liedekẽs | 


Waren dupfent ende bûf/3.Liea.4 D 32. 
Withpuiaseentantfchap inclepn Xfien/2.Bet.ras 
q Van Biffchoppen,hazr verkie ſinghe 
ende otficie. 
Mat ꝛot 23. 26. Luc. 4 b 16. 2226, Jo an.io a 4.b 
14 21615. Actli cz4, 60 3. 11022.146 20.206 28. ROM. 
ui Babe ⁊/a.Coj.ʒm a 5.485,16 aa,ↄ/2. Col.ha6 GAS 

Kegiſter. 


10a8,óasEpbef.nb i5/ 3 a a.Col.ꝛ e.aʒ/⁊.Aim jab 
406 / *. Tim. a 1.b 15.c24-Tit.ras/r. Pet.sas, 


J Vanblintheyt, beyde lichamelick, 
ende gheettelick, 

Gob Naet met lichametiche bliutheyt / Geu. i9 b 18 
4 Meg:6b:8.Tab.za8/2, gtach.st 25.r0Cc29. DJO 
Act. oas8.brj.rzber. 

Wan gheeftelichke blintheyt / Deut.28 c 28:Dfal 69 
c24. 146 A8. Eſai 6h10.24a7.b1i6.18.24as.2gb 18, 
438 8.560 10. 99 Dro.cHap.2c er. flkat.rs beg. Mar⸗ 
80 17.luc.4b1g. Joaa 9a i.d z9. 12 40 Uctyas.r 
17. 13 b rom i c 21. 10b zo/ 2.054 a 4. Epheſ. 4b 


| roa. Pet,rager. Hoan.2b 11. Apoc.zb 18. 
Erempel ban valfch Berou / Genef.4b 13.270 38. | 


Geblinden worde fiende/Tob.r1b 15,9ldat.oca8 
20d 30. Far Scar‚roe, 46 Luce 18 d 35. Hoan. gab, 

Bijnen ſalmen m Chiiſto/ Brie biumenis, Idau.i 
Ag.liom.Bar/r.Corglausere rig. Col. a 6/1, JOA. 
2a6c28zcrggbij. 

Bloet en faimen niet eren/ Gevef.g ag. llen zb 17. 
7C26.17U 10.14.19 026. Deut. zz lab. C2ze1s C23/ie 
Meg.isd ze. Aecr.useaoerees. 

Wanden blaecbiget wordtdat df gherepuicht/ 
Mat oc 240. 

Bloet dar ontfchulbich bergoten wordt / dat roept 
tor Gadt / Gen.4 b 10/4. Eſd. iFJa 8 Apoc.6b ro, 

loet dar ontſehuldich bergoten wart, Deur.rg a 
sbrr.27e24'2 Meg.zoao;z Geg.zib 13,4 Feg.arks 
16.24 4/2. Bar.⁊4c ⁊ i. Pꝛsu bl 17.28 17. Efat. 26e 
zi, fere.7a6.r2zagz Gzech-22a4s.Efo.rdza. Mat. 
23 B 3geluc.rr fso.Bpoc.6b 10.18c 24. 

Bloet Chiiſti heeft ons gecocht / Cog.6C 20-7023 
Act 20c 28 / 1. Bet. 18. Apoc.sag. 

Bloetdorſtich / Bfal.sscz4. s9a 3 Prou 29 b 10. 

War Boeck des leuens/Eroù 32 D.z2.Wfal.6ge 29 
Philgaz.Npac.zas.2obre.are2g. 

Baomen baar menfchen, Pfalmn. 1 a 37/Efai.2 h 13e 
Jere.17a8.Ezerh.zra zb ro. Wan.gagt 9. Bar. 
AR To7biz.r2dss.luc.zag.óegziza6 Aparzan 

Booſhept neem: de ouerbants 4. Efb.s a 2.14 b 16, 
Mat ⁊4b 12/1. Hoan.sb 19. 

MW aere/Daet Beteringhe. 

Booz de fone Salma trout Futh/Aurtb 4 b tj. 

Bꝛoeders ende ſufters Chriſti / wies IDtat.rz e49, 
280 ro. Mar. zd 33. luc. Bees. Joan.aob 17. Geb.2 
r2,Bfal,22. Cc 23. 
opn eenhzachtichept fe Bodt ende de mere 
chen genghenaem / Syrz. 25 a 2. Ben: 
der / Eendzachtichept. ek seidel 

Wzafferje ofouerbloedichent der ſpÿſen / Efa.s b 
12. Ezech. 16 t 49. Luc. 21031, 16060 19. Mom. iv rz. 
Galat.scai/r. Det.4a 3/2. Det.zb rj Soect Bione⸗ 
— — 

Baisotbiekinghe tot ghedachtenifſe des gebro 
fes Chriſti Mat.26c 2. Mar rat⁊ ** eid 
Hct.zege.2oag/n.Cor.robi6.c urn bd 1g*, WDiedit 
beoodt ber ghedachteniſſe weerdich willen eren / Die 
moeten alie cen Ljf Chuſti / ende een broot zjr/1.Cop, 
roU 17,12 berz.c 427. Ooecktbupten. 

Dat broot Dat wp breken, ie de ghemeynſehap / af 
— ———— des lofs Chriſti / zuen dheihen dier 

offer aten / zun een ghemnepnſchagef 
tinghe deg Altaeree Koren 16.18 erik 

Dat broot beg berftantg/mamelick: Bong woort / 
Deut.Baz. Sap. 16c 26. Dpy.rsas. JWtarrb.ga 4. 
Wuc.gag 

Bzupdegom nader Geeft /in Chuiftug Efa.s4as 
6za 4. Here. ziee. Ezecl.16a 3, glBar.gh PS. rss, 
Mar 2b i9. Luces b3g. Haan-gezo alnp.aratr, 
Epbef.sca4 Apor.igar.zran, 

Wrupt Chꝛriſti /nameliek / zn Ghemernte / ig cen 
—— Ee en fonder veicke of rim⸗ 
45b Ir. Csech.16a ga ' : 

26. Epoc.rga —— rein eers 
— vooreen Godt vercozen / bom 16 b 17 

Bupck berlichten afonttaden., wozt ben Kober gs 
boben bupten den legber te boen, Beut,23 L 12.14. 

Die buptendes berbaudts teechen zjn , en fullen 
uiet ban dat Paeſchlam eten/Wifo oock niet ban bat 
shedachtenitfeteechen, Grad. r2e43.Vuce za bs 19. 

2Bupten De Gbemepnte / afte de werelt zón ſy ghe⸗ 
noeimt / die in Chriſto niet gheplant / not h ingelift en 
zn, Mar. ab 15/5. Coa. sbar. rab 13.027. Eol.ga4/ 
t„Cheff.4b 12/1, TCim.za 7. Apac.zz.b 15. 

25upgben fullen den Geere alte kuren, Pfal.z2 d zo 
Efare 45 c 23.Mom.ig b 11. Philæ b ro. 


25uzr ofte Bug/ d —* 
Ezech.ra 3. B/ des Plopheten Ezechielis vader / 


Cadors 


nem om ren 


— 


— — — 


es 


C, 
Cades ofte Kades / eẽ plaetſe inder woeſtjne Sin/ 
umz⁊oer2.33 837. 
Cades Barnesafte Kades Barnea / ven plaet fe in 
€ woeſtyne Paransdaer wt de befpiebera van Mo 
le 3500/JRum.13azzb 17. Veut.ib 19. Joſue 


Cefarea een zeeftadt in Paleſt en / Act BA! 
errabio nde Paleft ij: Ct. d zo, 10 


Cefarea, Luce 3. een fradt aen den berghe Libano, 
bp der —— 
Cefavea, Actisc2z.een hoaoſtftadt Cappadocie. 
Cain oft Kain ‚de eerfte ſoon bes menfeben werdt 
gebogen, Gen 4 a 1. Daodt zijnen broeder Abel / 4 a 8. 
®ap.roa3,1,Foan.zb rz. 
deb as de hooghe Priefter abeeft vacht teghen 
berftum/4ean.1re 49.18 big. Verbier de Apoftelë 
te PieDiken,Act.4b 1%, 


— Ofte Caluo/ een ſtadt in Babplonien Eſa. 
Laleb / een ſone hezron / 1.Par.z2 b i8. Een beſpie⸗ 

Der des lants Canaan/sAum.13as.d3r.ig abc 24. 

D 30.38. Epfcht ende bryeht dat tandefchap Hebron, 

Eh A6G.Liz.zib 12. Kudic.nc2o/ 1.Bar.7f58, 
okt ghenoemt Clalubai/1.}Bar.z ag. 

Camos Ofte Chamos / een Afgodt der Moabiten / 

um e⁊ut 29. Beſen timmert Salononeenen Tems | 
Pel 3 eg ai az. Worrwtgberoept: 4. Meg.23 biz. 

Canaseen ſtabt int lantfchap fer, Joſue 19 b, 

Cana maior de groote ghenoemt. 

Cana, Haan za r, 

ana WMinog denander. 
N Aug / een fant in Balileen / vaer Chꝛriftus water 
OL Win ghemaeckt beeft, Goan.z à 7. 
Anaan de ſone Koah wegdt vervloeckt / Gen.gc 
2$ OQ 1/1. Dara 4. Timmert lantfchap;GBen. ro b 
15-Wan lofende pads Deffeluen lauits / Peut. 11 bro, 

Dh landt fchap wert Abraham ende sinen zade bez 
doeft, Gen. ‚2 a 7.33 b 15/15 ba8, 17282644 35b 12. 
CE0D.3a8,b 17 Heu.zoc 24. Deut.ga6. Wert ghe 
Bheuen / Hofue 3 b 16. Waerom Godt de Cânauiten 
bt haren lande verdreuen beeft/teurt.18r2s. Weut. 
984.18 12,.20b 17. Waerom hpfe ailenfkeng eude 
Niet teenemaelverdzeuen heeft. &rod.23c29. Peut. 
2C22 Audie. 2e22.3a1, Wande beſchrzhuinghe ende 
Bidemoöghe des lauts / Geneſ. rob 5 Erod 23 0 31. 

um 26752 33f5334 *. Joſue13 *. 14 *. 15 *.10*. 
UN 18 1, Szecha463— 

Wes Cananeiſehen wifs dachter Wordt banden 
Bupuei berloft, lhat.isc zz. 

Ganarb ofte Kuatb „een flabtintlantfchap Ma⸗ 
daſſe Welck oock Nobe oft Robah ghenodemt wert / 
JRum. 32042. 

De Capernaum inde ftadr Galilee⸗ begä Chriſtus 
de prediken / Mat.ab 13. Lure4o 31, PDdaecht gefont 
Bes Booftmang knecht, Pat. 8b 13. Wert genoemt | 
sn ſtadt / ar. Wert beweent is cz3. 

Cappadocia Deut ae, Herem.37a 4. Amos gag. 

tE‚2a9/1Pet.ras. 

Cephas / Soeckt Petrus. 

Cetura/oft Returã Abzahams wijf / Geu 25a1. 

JVan Ceremonien der Ioden. 

Alle hare Ceremomeu ende wtwendighe Gobdtf: 
dienſt/ cn zjn niet meer dan een bediedinghe en ſcha— 
duwe des warachtighen ende gheeſftelicken Exoðd.aʒ 
a 9. b ig. Pum. rsd 38, Veur. 1641. Ezech. zo b 10, 
1,Cot.roa 1,2. Ce8.3 b 13. Beb.7 b 17.8a3.9ar.bio. 
c23. 100 1. 

Tegen de Ceremonien die ſonder gelooue geſchie⸗ 

en/Pfal.soa 7. Efa.1bar.33e.23.66a 3. Here zc zo/ 
gb rz. Ozee bb ir. Amogsczz. Iich. Caz. dal. 

13.243. Wat. gb 131207. Foan.gear. Act. 13938 
Bom $a3.Epbe2b ig Col ab 14.16,” 

Ceremonien beg Weers waren ingeftelt tot de toez 
Voemtte Chriſti toe inden bleeſche Beb. ga 1/8 b 11. 

Chamos, Siet Camos. 

Cham befpot zint vas Ger 9c22. Sier Canaan. 

Chaldei/Abac.ra6.7. 8. Der Chaldeoy wzeethept 
Befchinft Heremiag/Here.4b 13.14. 

Chanaan wert berbloect/Beun.ge 25. 

Chananiterg berlaen ofte dooden ve Iſraeliten / 

Um.igegs. - 
Cherubim voor het Parabjesmer ed bperichfweert 
Reftelt/om dat Adam banden Loom veg leueng niet 
ten en ſoude Ber.3c ag. 

Cherubims gheftalt, Erod.25 b 18.19 cao. Ezech. 
80 13,19 


Chimeham repft met Bauid nae Jeruſalem/⸗/ 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Kegiſter. 


2. Regum 19838. 

Chonenia / Soeckt Jechonia / Jehoiakin 

Cilicia / een landtſchap Aſie / daer Paulus ban ge· 
booztich was / Act. 21 d z9. ende Chriſtum baer in ge: 
pꝛedict heeft / Gal.v c zr, 

Clauda/een Enlandt/Act.27 bh 16. 

Claudius Üpliag / De ouerfte Hooftman tot Jeru⸗ 
falem / fent Paulum tot Fel den baacht ban Cefas 
rien / Act.23 Cz3.d 30. 

Cleophas oft Cleopas / Luc 24 b 18, Joan. 19e ê5. 

Cleopatra Prolomeug Dochter wozdt Alexandae 
abegbheuen/1.slRach ro f 57. Wordt hem genomen; 
ende Demetrio ghegheuen / 1ub i2. 

Creta / een Eplant /(wert oack nb ghenoemt Clau⸗ 
bia)Act.2brr.27br2.rz. Titvassu. fact ro f. 

Criſpus de Ouerſte der Scholen / gheldoft in Cate 
ſto /Act a 8. Wort met Gaio van Paulo gedoope⸗ 
14. 613. 

S Van Chriſto Ieſu. 

Chriſtus warachtieh God eude menſche wort bes 
loeft bau God inde Wet ende Bropheten / Genz brz 
124 3. 27zb 19. 21. 226 18 26 0 4. 28 D I4. 49 bro. gpum. 
24 b 17. Deut.18b 18/1. Regum 2 bio.d 35/2. Negum 
7u 13 Pſal.ꝛ2 X. 22 *.rroar *,Efai.7b 15.80 6. —43—09 
a 4. 11 à 1.b 10. 28b 16.40 à 9. 42 à 1.45 a iĩ 46 b 10. 49 ã 
16.Ui1o.soas.s2bi1io,sz*.5gc20.6catr.brar.G2bat 
Here.23as.6,30ag.33b is. Ezech. i7 a2. 34 b ur.ns. 
t 23. 370 24. Wan. b iz. k ↄ.24 25. Mich. sar Agg. 
2t 24. Zach. b io.ʒ a 8.9ag. Mal. zatr. 

Godt / eñde Godts ſone is bhp van het begin, ende 
baneewtchepr/Yoan.rar.8fse.r7as.c24. Fuchs 
ar, Peou.8cze. Col, rb 16. GHeb.ra2. Ende menfchia 
bp naeder beloften / Godts des Baders eerſt inder 
tjt om onfent wille gheworden. ende heeft onderong 
ghewoout / Joan. big Datmen mer oogen gefien/ 
ende met handen getaft heeft, Faan.r à 1. Bod is ins 
ben bleefcte gheopenbaect; 1E um. 3 b 15. 

Chriſtus Jeſus is in den bleefche ghecomen/1. 
Joan.gaz. Godt beeftzinen fone ghefanden indee 
gbelijckenifje bes ſondighen bleefcts, Mom. Sa. 

Chriftus Jeſus die daer Godt ghelijck / ende inder 
ghedaente ban Godt was / die beeft hemſeluen ber: 


„ clepnt/ende nani de ghedaente eens knechts aen / eit 


ts ghewozden ghelhekeen ander menſch/ ende aent 
gelaet alg een meuſch beuonden / ende bp heeft hem⸗ 
teluen bernedert / ende is gheboozfaem ahewaozden 
totter doot / {a totter doodt deg erupcen/ Pjil.z a 6, 

An allen 18 ouw Chaiſtus Jeſus m zûnoer Hepliz 
ger menſchweerdinge gheleck geworden Heb.2b:i7 
WMWtghenomen de fonde, Heb. az. 

Cbuftus warachtich Bod ende mẽſche/ wert ghe⸗ 
gheuen / gheopenbgert/ eñ betiweht/ Data rb 16, 
C25.3brir.8cag.ras. 1b 16. 17as. 22e 40. 260 63. 
27153. JBar.isdzg.lucert27.2a6.3b 16% 22 q 68, 
Hoan.rbrg.c29,dDz2.egg. ain. 3A2.13 16. D 35e 
sD30.6g69.7eg0.JD ZG. 10a7.;C2HDzb.rre2Te4r. 
12C28.l4*. IS C2j.17 120028 Momraz.Baz.oas 
1.Coz.s big, Galat.4 a 4. Phil.ꝛ a Col.ꝛa9 1. Cim. 
zb 13Cie. zl rr. Beb.r%.sa rr. Heen.se2o. 

Chaftus een beelt Gods/Dap.7c26/2.C 03.4 a 4. 
Colofl.2b 15. Beb.ra 3. } 

Chriſtus is Dat euenbeelt Gods wefeng / Col. 1 4 
15. heb na z. 

Chriſtus een licht der Heydenen / eñ alder wereit / 
dElaiszas.gara2a64gagboar.n 19. Mat. b 16 
Vuce2dDz2. Joon. ra 43 619, 861290 Pi2d39e46. 
Act. i3 47/ĩ. Joan.ra q.2as.Apoc ⁊tt z3. 

Chriftus een Herder devzrelen;Efar.gob 11. Ezer. 
34*.37 C24. SWWich.sa 3. Zach.rza7, Jldat.268 zo. 
Jar.14ec27. Joan. obri / 1. Petr.rc2s.sag.BHebs. 
13 C 20. 

Chriftue een Heere ende Coninck ouer alte Conin⸗e 
ghen ende heeren, Ezech.37c24 Plalm.2a6.24a7, 
&ol.2b 10/1/Cim.6b 15. Apoera 9.17 14, 19 b 16. 

Chriftus een Lam Gods, Efai.s3 b 10. Hoan.r C29 
Net. BD 31/1. Cor, SG. Apoc.gab.vie.7as.bi7 14 
d i.a3a 8. 17b6 14. Soect Gijche Chziſti. 

Chꝛiſtus/ een Middelaer / Berſoender ende Woot: 
fpraketuffchen Godt ende denmefchen; Koan.6e 44. 
64. 100 7.14 a 6. Act.4b 12. Ao. 3e25.sa 2.8. D 34 
Gal.zezo.s a r.Epbef.2 bi2.17.Cal.rb 19/1. Tim z 
asDeb7.r243a6.gbig.r2ceg ri Hoan.z2ar.gb ro, 

Chriſtus een gebogen foon Wauivss phat. 1 % gE 

27.12D32.1gC22. 20028. 2rAgr2egz. Bucez org 
az Act 13z Ham,razrgaa/2 TCum.2a8, Nae de 
belsfteuiſſe 2. Reg.7b 12 Pfal.8Sa 5. 131b an. Efaie 
rmarzech,z4c23.Ofeezas. 

Chriſtus dat beloefde vrouwen zaet/Benef.3 b 15. 


Galat,.za8, 
' * Chriſtun 
— — 


mr — = 
nn RE — — 

— 


Chꝛiiſtus ontfaughen banden H. Gheeſt Mar, rc 
zo.buc.1djt, 

Chriſtus gebazen wt ofte ban ber maget Maria / 
Mar. rcas.luc.rdz.za6.b 1r.Bal.4 ag. Bla. bss 

Chuſtus ghebozen tat Berhlehem / pratth.zar. 
Buce2a6 tri, Foan.regz Mich. zar. 

Choſtus fonder alle bebleckinghe der fonden ende 
fchult/Efar.szb 12. foan.Se46:2. Corse err. Bet.z 
C22 xr, Koan.zas.Deb.saa2 7cas. 

Chiiſtus wart beſneden Luc.zcar. 

Chuſtus wert inde Foydane gedoopt, FWat. zb. 
36. fDBar.ragtuc.ze2r. 

Chuſtus Heeft abeleert ende gheprediet Maat. 4 b 
us” 6%. *. Mar.i big. luego 1s 6e20* 

Chiriſtus beeft alië behoeftigen goet gedaẽ / Mat. 
4t 233. 8 *. 90 2. 200 48. Mar. Sc 23. Uuc.r7 b rz. 

Chriſtus weet verclaert / MMat, i7 2. Mar ga2. 
Vuc.9 c29. 

Cheiftus wert verraden / Soeckt Judasg. 
Chuſtus heeft geleden onder ben hepdenſcheny Laut: 
regeerder Pontio Pilato, Bfatm.22% 6gbrocze. 
Eſat s3*.Dau.gr26. far. 16ear.i7bi2.e 22. 20 

18.C22.26D37.066.27®. Mar 80 313. 9d zo Uuc 7e 
25 18D 31. 23*. Jonn. 18c 28.19*. Act. z361580 31. 
gn 3. nom. 80 32.34/1. Pet.2car.gar. Heb. 2u 18, 
13612. 

Cꝛiſtus ig ghelrupſt / Mat.⁊27 d 34. Marc i 6c 24. 
Euc.23D 32. JVonn 19b 18 Acteec 23.46 10/1. Cor. a 
2/2. Cor i3a 4. As te voxzen gheſent eit bediet / NMum. 
a2u 83. Mat. z20c 22. Joan. 3014 16/8Cc28.12d ge. 

Cheiftus is geſtoruen ende begrauen om onſe ſon— 
heu, fBat.z7e4g.fss.fBarc.isd 37 e42 Luc. 23 e45. 
49 Joau 19Dzo.ego. Act. 13 C 29. Rom. 50 6/ Gb 10. 
SI 34.14 a 9/ 1. CO}. IS a 3/2. Ger sb 15,1. Eheff. sb ro 
As te vortey voorfenr,; Bral, za 7 Eſai. 53 a4. 5. Dan. 
9c26 Mare ic ⁊t 20Ca2. 

Chriſtus is nedergedaelt ter hellen; Act.ec drs d. 
Epber.4 1. Pet.zu ga. Á& te bogen boozfert;Efa.gz 
a.zZach.gb 

Chuftus is ten derden daghe berrefen ban ben 
beoden, Pfal.16b 11. FlBat.28a6 Mar 1606 duce 
24a5. Juan. zoag Act.aczg dr. 1oergo.tz b3o, 17 
D jr. Gam.4C23.3D34.I4AG/ r.CO.IS Ag Iz, 2. 
Arm ⁊ a 8. Is boozfeprendebedicdt, Blalm.r6b rr. 
Jone b 17. Ddat.rzego.r6c21.17 Cc 22.20 C22 mar, 
0D3IIDd 30. jo d 34. LuUc. IUud 30 18d zr. Joan.⁊ rig. 

Chꝛiftus is opgheuaren ten Hemei / Mar 10b6 19. 
Luc.24 so, foan.3b 13.661. Act.rag rt Corisa7 
Gpbe.rczo.4 a 8/1. Det.zc 22. eb. a 1 JBfal.68b 19 

Cisuffus Gre teerechtertaur Godts / Pfal.rroar. 
Muatrh.z2 e 44. Mar. io b 19. Uuc.z2 g 68. Art 7f 56, 
Mam.8034.Epbef. 1czo. lol zar,r. pPer.zcze. Ben. 
zb 13. 10b 12. 120 2. 

Chriſtus ſal weder comen te ↄaordeelen Be leuendi⸗ 
ghen enùe de dooden Pſal 960613 Mar. 10027. 24 d 
30.25 DJ: Ducerrc24dzoarczs. Joansecee Act.r 
Bis voegr.r7dD zr. thome 16 2.C01.6 bro 1. Chef. 
4b 16 2. Theff 14 6/2. Tim.garir.Pet.gas.BHeu oc 
28. Ju eb 14 Üpac.ra7r.zob ri, 

Chriſtenen worden ghenoemt alle gheloouighe, 
Vet.rrc ⁊6. 260 238 2 Tarroay 

Die ſegghen Chziſtus is hier ofte daer / dieen fat: 
men niet gheloouen / Mattherac 23. JINarc. 13 c ⁊RIi. 
Vuce1r7t23. 

Chuffors alle Binck auerghegheuen ende onder: 
wozpen banden Wader, ARat. 11e 27.280 18, Luc, ro 
C22. foon, 303s.17aa.Epbel.rca2. 

Maoz EC haiftum ie alle dinck gheſchapen / Píal. 33 
a6 fsan‚rar.dEpbef.zag. Col ib iſß. heb raz. 

Chrftug iede warachrighe Godte Dane, jWat.3 
br7.14D33.17as. SRare. sbr 5a7.ga6. 15039. 

Lucend z2 3642 90d 35. Joan. D34 49 6a6g.gd 36 
11C27.19 A7. unmi.1Ag. Baz Beb.raz.snl.6a6.7a 
$.20C29,2.Det.rb 17/1, Juan.za8.gag.sezo. 

Chliſtus blijfteevnch / Wfalm. rioag. Efai.gaú. 
Wan 76 14 FDich.sar. Loan. 12034. 

Chꝛiſtus een Weeu-Bpoc.sa ss. 

Thriſtus tes de gliesgenftecverz. Bet.rb ig Apoc. 
azbi6, 

Chiſtus weetallebinck , Hoan. 16930, 21b 17. 
stpac.3 big 

Chuttus ie een inetten Dader / Joan iod 30.14 b 
19,C29 17 C 11, 

Ebhufta wait bat ſelue ghedaen/datmen ben Chri⸗ 
flenen doet / Sach. aa 8, Biou.s4B 31,17 as. AÙdar.ro 
a 42. 184 5. 25 235. Mar.ꝙ e 40. Lut. 1o b 16. Ber gag. 
3. Theſſ.au 8. 

Chriſteuen maeren leuen gelÿck Chriſtus gheleeft 


heeoft/ Gal.aci / 1. Ioau.i a 7.206 az. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Regiſter. 


Chꝛiſtenen bie ſullen bp Chziſto weſen / Jomn. i1xc 
26/14 A 2.17 24. 

Croone des leuens / 4. Efds.ze4z. Sap. 5617/ 2. 
Tim.4 a 8/t. Bet.Fa4. fac rb i2. Apoc.2 bro. 

Claudius be Kepſer ban Roome / gheboot Hat alle 
Joden wt Roome ſoudẽ gaen / Act. iIa ⁊. An zhuen 
tptwag daer eenen grooten Dieven tüt ouer dat ghe⸗ 
heelaertróch,Act.ircas. 

Cozen be Coninck un Perſen berg sut dert gheuarte 
ghen Ifraeliten in Fudeamtetrechen;2. Par 36 C 22 
1.EfD.rar/3.Elb.za rs. graden beuele Godts Eſai. 
45 ar.Geett haer de varen weber, ve boogmaels Ne⸗ 
bucad Nezar weed geuoert baddess. Efd.ra7sbr:4 
Man.raz. 

Corneliug de hooftman bä Gefarien wert bekeert/ 
Act.roas.egg. 

Cleophas ghinck metnoch cen ander Wifcipel na 
Cmaus;üucezs.b rz Bp bekende Chuftum inhet 
breken Bes broots duce 4d zo. 

Chuſe / een voorſpꝛake ban Herodes / Luce az. 


€ Van Cruys ende Lijden, 

Crupegude teghenſpoet ghemoet allen rerhtghe⸗ 
laouigben,Genef.ga8 27 4i 37b isa. Meg.16a 5. 
biz. Aprachzasr. Pfalm.34e 20. Prouerb.ga b 16, 
Matth.ro bis *. 2 h 14. 16614. 24 09 JParc.13 ag. 
Vuc.agr2ó.arbrr. Roä.rsC20.16a t.Ect.gc23. Bat. 
——— az/2. Tim.z3 b rarr. Deir.z ar. haa. 
sb 10. 

Dat Erups wordt ban Bodt opghelent den Ghe⸗ 
loouigber rot goede / 2. Neg 70 14. Aob sb 17.330 16. 
Pjou.zb ir. Pere.s6c 23/2. DDach.6b 12 14. Cob 2a 
S.izb 14. Judith. ease 1. Cor. rid 31/1. Petra biz, 
Beb.rzas. Apoc.zb ig. : 

Booꝛ Crups coemtmen tot keuuiſſe Godta/ heers 
liekhept ende eewigher gloxien / Erad.rb 11/2 Das, 
33 biz. Judith 865. c21. Brou. 6623. FlBat. 7e 24. 
Kuc@z4cas.egs. Joan.iꝝ c 259. Act.rge 22. Mam. Sh 
17.18,2. Cor.q a 8.b 17. 5 ar. Phil. as z. Thefſa*. 
Geb.za8.rzaz. 

Dat Crups fullen wp dzaghen met lbrfaembept 
ende breucht / Mat. zb 10 100 38. Hoan. 15 C20, 16 D 
33. Act. ge41 10e ⁊ 52. Cop Bae. Coli 24. Meb,ro D 
34. far.raz.b 12/1, Bet 4b 12,16. 5 

Poor Crups proeft Gadt de Bhelaanige, Indith 
SazDpjzaiz7a8.Brou.rzaz.27e2r, 2. Theſſ. a 
4/1 Bet.sa6.Dap.zas. 

Trooſt in Crups ende lüben/ Hot s b 17 *,Pfal 29 


d 33. Prouer 18V rz. dEfar.26 biz. 19 TGren.zc2d, 


— — — 


Mat.y b io. Joan.t5c ⁊o 16E ⁊o.d 33 Goman. 8 b 18. 
—— A elf ded. 8, — 
ufanfifathatm be Coninck Spie, : 
ouer Kfraelacht Jaer tanck/Autte seg, ve ICDAPR 
Chus een fone Ham / Gen. 0a 6/ 1.Pax.ra 8. 
Cypzus een Entlant 1 Sach.rso. Act ric. 27 a. 
Cuzeneus / een auerfte oft Lautvoocht in Spuen / 
Uncez.a. 
Cpreneseen Banbtfchap in Aſſprien / Act.z be 
Cpu, Coninck van Bec fen/s,Efd. 1 a, 


D. 

Dagon een Afgodt der Phiuſthnen / Yubic.€ 

E Á 6C23. 
riteg.s aai. fDach.rot 83.rrag. * 

Daplavan Samſon lef gehadt / Judic. 16a. Si 
Well, brek” in 

Walmatia/seeu lantfchap Banonie / daer bent Tie 
tus om ber Cuangelium te Piesiken/aberepft is, 2. 
Wum.4. 

®amarig hoort Baulum / ende wort abelooui 
— st gheloouich / 

Damaſcus de Gaofrftant ber Spziers wordt at 

ê N e 
wonnen ban Tiglat Pileſſer / Bee Ga 9. ennen: 

Eeghen Damaſco wert ghepropheteert/ Efai.7 ù 
30.37 A1. fere.49.C23. Amon ra 3. 

Dan / een ſone Jatobs Ben. 30 66. 
— — — ſoeet haer ſeluen een erfdeel / 
AUDIE, 15 a 1, Derden teghen Leſeme vinnenfs 
Bone gh ſ We winnenſe / 

Mach bes heeren / fa.rz a6. Jere 204 Amos s 

AL ' Jere.3 nog 
b 18, Joel zardDar, Sopheon. hb 14 dB alata är — 
Eſ 2c27 Phu. ab 2 16/1, TI ksa 2. Tin.4a 
8. Doecht Jongften dach. 

Darh bes Geeren entre die nreen weet niemant fe 
voren / Mat. 24 à 36.f . Mar.izd 22. luc. 17e 24.0 
— a7/1. Theſ. yau/2. Perr.z b io.Apocal.z a 3. 

914. 

— sn eid Cfai.gob/2. Cor 6a. 

ach onderſchepden Beam, raa s. Galat 
Colofi.2 b 16, —— 


Warhea 


8 

eneen 


Kegiſter. 


| 


ejgeben Worben ghetelt boor Jaren / Aum.iad 34 
it weuer bioot / Exod. io a 4. Matth.6 b ar.Luce 


I Van Danckbaerheyt. 
ge Anekbaer falmenzhn boorde beelen weldaet / 
aen ende Den menfchen/futer gedachtich zijn/ ende 
pe grimeer bergbeten,Gen.4 a 3,8C 20.14 C21,23*. 
zte ig 0 E25 Erod.1s a i.Leu.ꝛga 6. Numi b 17. 
49. Deut.4ag 6a 5. 13. 86 to, Kudic.s ar/r, 
vak 14 D 35.3 b 11/2. Meg, ro’a 2.19d 33/3. Meg. 
6% 4 Bar.zo b 1o,e 20/2, Par.1s brr.zoe2ó,1.Beft. 
ng Spt7e 22.32C28,35b 13. Cob. gar. rzar. 71. 
.4C24.5 f54/ 2. Mach. 3z0 33. FWdarth.rre2s. 
J * 19.luc.18e4z. Hoan.rreg1.Act.4c2r.27 8 
Fn thorn end bag. Blil.gag. 
t . 15/1 ° —*8 
3 5 bef.sbi8,2.Chefraz1Ti.ga3 
— a 9. Matia b io ts d 3626025. Dare. b 
—3— 6ergeze.luc.gbió6. Foan.6biut 23. Aet.:7 
fpbte OU.14 A 6/1.Co03.1OD 30/3. Cim.4a 3. Soeckt 


Wan OMBanckbaerl) 


——— 23 Exod rv a8.Beut.23az*. Judic.z Ar 
838 3Jel2azrMeg.rob1812a8, 25az.b 10/2. 
pe tl Bat. z; c 21, Pzou.r7 liz. Efarraz.sag. 
3.0 Ezech. 26*Bſee toa 1.13 a ⁊ꝛ.6. Mich. 6 a 
8 PS € 291. Mach. 160b 16.19, fVat.11 eze. luc. 
Da ‚Joan, LI€ 46. Aom,2c21/2, Tim zaa. 
Bak. lel bert gheuaemt WBeltfazer,Dan.r a 25 
ei 2803444 7.b o5.18.c2s. NOerr gheſet een 
Wonen Ee ——— Aer — 6a3.Werr ghe⸗ 
„inder Leeuwen ſput / 0b 16. Wer ſan⸗ 
——— 60. —— —— 
te De fone Aſſuerus Pan.gar. Neemt dat 
Rbek Babelin Gar. Laetgen Gods hah senen man: 
— 6a 8. Berept een Conmchlickhe mael: 
Eſd zaru. 
Darts bernieut bat beuel Cozen/r.EfD.Gar. 
eebonia® Wwozt ban Alerandzo de Commch te Ma⸗ 
Varna tober,s Ach La 1, b 
Mende Abiram zyn opzoerich teghen Mo⸗ 
——— 6. se weide 
Ween fane Iſai / (Die Jeſſe ghenoemt wordt/ 
il a6)WBoxtvan Hamuel Fennek abefali t, 
8 Ee 13, Berwozeht eenen Leeu / ende Bepr / ende 
Oliatl) den Geufe/ 170 34e 49. Berondt hem met 
: Onatha den fone Sauls/ 18 ä 3.208 8u 16.6 23:23 0 
Eet de Toonbzoodenszra 3. GBelaet hem boorden 
Rinck Achis ont: 
Sde moeder na 


Mi 
Warte voe. Mizpa, 22a 3, Suhdt een fluck ban 


14 as. Dendttor Habal zsas. Meemt 
Sti De Spies 26b 11, Wies fa: Achis den Coumek 
Bath / 27 a ort ghekroont te Hebzon ouer Ju⸗ 
8/4, Beg.zag. Wiocct Joa zer Van de bozcht 
ton,ende wort gheſalft ouer bat geheel Kfrael/s ar 
GiDar.rz A313D38, Nae dat woordt Jouathe/ i. 
— b17 ende Sauls 24e 21. Woet ounerfpelende 
hale ach,2. Meg. 11 *. Heeſt leetweſen 12 b 13. Wliet 
in k3Dnen foon Abfalou/ 15b 14. hem wosbr belet 
en kryehete crecken/18a 3. Wort weder ingheſet / 
322814. Benoot zn 
Beere dar water wt/ 23 b 16. Celtdat boleh, 
Seopt van Arafna be Bchuere/ 
Oötraer rotten bupfe Gods. 
Mptliehër. Par 24 *.25 *.26 
Omon znen ſone nae hem Coninck 
terft/ ende wort begrauen. z b to. A 
Woit ghepzefen, Sp: 47 
ban de Toonbzooden, 
Shne Diſcipulen niet 
Noot op beu Sabbath 
AlDarc.2d duc. ba. 
5 —— nae den Bheeft{ 
toeft, Here. zo a 9.Ëzech.34 € 24.37 £ 24. 
d yet —— € 
22040. Mar rad3s. Uuc ? 
Tie ra gata, a * —— ie 
nfſen / Era i 
Sheet Een: 220 6, b8. Jubdie.rr d3g.21C21/ 


2442. 


3 Geg.1Dz2. 


az. Met Bauidserempel 
1Megd.ara. Leert Chriſtus dar 
en ſondithden / We honghers 
De aaren pluchende / Mateiur 


al.14g a 3.rsoag. 
6 ebora treck ——6 
— —— 
ebora een Bzopheterffe end icht i 

Arae, Tuvic. ane? é — — 

moeie Wot gewonn?, 
p elula / een Gphae 

binftmen, Audie. 
emetriua ng 


Lach. zan, 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


aechept ber maelrdt, Deur. Bb ror t.Reg.g | 


bphaperffen, zoa 3. Stort den | 
24C 24. Beſchickt 


Par 23a1.Oidineert | 
*.27*28 * Laer Das | 


tmet Gebecca rot Ffaac/ Gen.24 q 


Joſue ro dz 8. Judic. V 1. 
Ae Simſou / verriet beus den 


fone Seleuci / regeert Tpzannch / 
Verbiudt hem mer Zonatha, zoa 3. 
Wort aen hem megneedichh/ar sz. 

Demetrius be Goudt (mit verhief hem tegen Paus 
tum/%ct.19C 23. 

q Van demoet ende nederheyt, 

Demoet eude nederbept fiet Gout nen/Ben.1Sc 27 
29 d 31. at e 40. Exo.ʒ a 7.4 bro. Judic.6 b 1571. ne 1 * 
2a 4 3.7 a 6.b 10/3 Meg.6b16 cca /2. Par i⁊ꝛ a 4.6. 326 
24. 33 b 12. 34t 26. Pſal.34 b i9. Pio.ira 2.66 9.22204 
2547.29c23-Efai.37a1.s7bi1iz 66 2. Jerem ra s6. 


Jone za 5 * Spi. c20.7b 19 0d 36.35 C27. Jubrt. 

ept ende hare ſtraffe / Ben. 31 | ft 


| 
| 
| 
| 


| 


4a7.bis.igbió. flat. zb 1ii,6az.Ba8ircag.ise 27 
18ag.20C26.2185.2347.Drir FPRarc.gd3g.10 043. 
duc. 1e44.9047.14g bro. rr. 15 big. 186 14. 220 26, 
Foan.rzag. Act.roc26.Momarcro.rakiG 1. ders 
Ag 15a8 Phil.z2az.telzbri2/rBer.sas.Fac.rag 
4b 10.Beb.rre24.dlpor.4b ro.1g U 10, 

Biakens oft Wienaers der armein/Act.6az.zras 
Phet.r arr. Tim zas. 

Piana wozt gheeert te Epheſo / eñ in geheel Alia / 
Act. io c 27. 

q Van Diefte, 

Dieuerfe wort berboden / ouergetreden ende ghe⸗ 
raft Gen 310 19. Erod.zobr15.21b16.22a1.teu.ig 
brir.Deut.sb 19.247. HJofuezar.b i9. Tob.2b13. 


| Prou.6d zo. Ofee 4a 2/2. MBach. 12 e 40. Mat.i9 bil 


Zoan.izaó 1 Cor. ób16. Apoe.geer. 

Wan Dienen ouerde Dieuerye begrepẽ Ero.2za, 

Wieven ende verkeerders ban Gods weert, Jere. 
23 D zo. Foan.roar. 

Dieren tht in Godts woort/r. Beg. 3a 1/2. Par. 15 
az@Ofeezag.gar. Amor ir. 

Wan dieven tijt ende hongterfnoot/ Bene. 12 b 1e. 
26a rar grr.a3h.ag *X. 45* 47 *. Exo. 160 3. Deur, 


a28 f$3.32C24. Auth ra r/2.Meg.21ar.2g1zrz. Aeg. 


| 
| 
| 


mich /21b 13. Dhet mer vader | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Cte 29.13D 36 | 


Dwelck is Chriſtus(wozout 


| 8D 37.18 a2/4. Reg.a d 38.60 25. Sau.29 32. Ward 
c2BV.ꝛo a 9/2. Eſd.q *.4.E(D.15 * Bal 37 b 19.Sſau.5 
biz, Here.igar.briz.rs/isa2,.29b 17.34 b 15. Ezech. 
sb i2. 160.6 11. Joel 1X.Amos gab. Aggerrané dio 
zhi7.flBat.24ga7.luc.4gczs.1sbrg. Act.rbur. tre 
28.Mom.8D3s/2.Cor.8b 1g.rt ec 29. Apoc.Ga8.rkas, 

Dina een dochter Jarobs / Gen. zo car. Wozt ban 
Sichem abefchent/z4 az. 

Mionpius van Athenen wozut gheloouich / Act, 
17 D 34. 

— Sauls knecht berriet ben Pzieſter Ahime- 
lech / 1. Reg. 220 9. b 18. Werhaerde Prieſtern des 
heeren / 22b 18. 

<q Van doot ende ſteruen. 

De doot is een ſtraffe der fonden/Benef.z b17.3 6 
19. Rom 5 b 12. 327. 60 23/ 1. Cor. 15 C21, Epheſ. 20 4. 
Eol.⁊ b i3 / 1. Tim. 57a 6. Aac.rbis. 

Ve doot sork detydt ende dach des doots / is ops 
ghelept allen menſchen / Weut zrb 14. Joſue 23614/ 
r@eg.2ób ro. {ob 14 as. Pfal.fgegg. Eccle za 3. 80 
89asOrt17a8.grar Joun.7 d zo, 3cao, Hom.5 
b irsc⁊z. hebeoc 27. 

We ursdemdoots is onghewie ende verborghen / 
Ecclef.gb i2. Mat 24 e 42. Auc.i⁊ e 40/ i. Theſſ. y a 1/ 
2Ehefj.zaz2. Jac 4b 13. 

Wan beclagbingbe ende begraueniſſe der dooden 
Gen.scaz *. 25 b.5 e. 37f. 27 49 e sea beuiob.iof 
Num ai9c. z0d.Deut.14 a.28C.zga/ 1. Rea. i gzgu a 
25 a zut / 2. Neg ab 28.3f.roa.rzde1ga.rga.zic.B 
3. Rog iz f.g / q. Neg ⁊ꝛ 0. 4. ÊfdD.2c.Spgar.ze d 386. 
Tob.i d.qa / r.Rach ge.rzf.rze. Heb ra. Jer 34d. 
Matthio c.Luc.b.ðj. Joan.iad. Act. Bager. 1. 
Theſſ.ab. 

Ber dooden beclaghinghe/ Jeu.rgc28 NMum. i9b 
1b. Deut ran .34 a 8 2. Neg. VI.Id 32. 10a2.12 b 
16.C21.14àz. 19 AT. 2110. 13. Aphach 22 b ro. 380 
zo/r fMach.grze.12 f$2.13 26 JlRat ge2z.luc.7 
13. Joan. Dz}. ACt.Ba 2.00 zg; 1. Ebel. gors. 

Be dasden Warten berweer 3.Mieg.17czo,4 Hey. 
4d 33. 130 21. Dat. g.e 26.17 for. AWAare. gear. luc. 7 


beiftus ghenoemt Mat % | 9— AP bende hdd 
/ LAV2AEE, | 


We chamelicke doodt der Eheloouighen is eenen 
ûaep/®Beut.zib 16, Sap.3az.Jat.gezg HFoan.rr 
bir Act.7 g 60 13 d 36/1. CoLIIC ag 1. Theſſ. b 13. 

Wen eewigen boot aller wereit heeft Chriftus met 
xtjnen Doodt ouerwounen/dEfdi.2s a 8. Oſee 13 b 14. 
Gom.6agsr. Coris fs4/ 2. Tim Ab ro, Geba b 14. 
Upac.rrag. 

Pan dien bie paer ſeluen ghedoot hebben / {udic.e 
fs4 16c2o/1.Mieg.zrag4/2. Meg.r7c2:/3.ieg.r6b zr 
2.ABarb.robr3.rgegr. Bat.r7as. Bet.rbrg. 

q Van dootflach,moort, ende bloetvergieten, 

Genef.4*.9a 6.37 b18.Erob.2b 12.20 brz.22atr. 
Veu.z4c2i. dum. 24c20.25a 7%. Deurs b 17.19 A4 
brszraa,27eas. Zofuezoa 3. s-Audic.g a s/1. Aeg. 

1 6 ib 17 
846/4 Úieg.rg a s.zrb r6. Spꝛ.35 a 5. Wzau. Gb 17.28 

| b 17Thren. a b 13. Ezech. tra 6.7. 22 ã 2.b 12.24 a 6. 

Ozeegaz. Abac.3 a 4.8. Mat.ſ c ⁊i.i9 b 18. 23 d 34. 

ij 26f sr. Joan. 8e44. om, rz ag, Bal.se 21/1, Hoan. 3 

If br2, Apoc. 13 bro. 
*4 yJVanden Doop. 

Baninſettinghe ghebrupek/en bedupdinghe beg 

Doops / Mat 3 *.28c. Marc. 166. Luc. za.b. Joan. 

J 3.0. Act. ra 2*. Bab d.ge.rod.e.r6b.18a.rga. tam. 

bid 6a. 138. 1. Coz. bere b. Gal. z d. Ephe. 4a. 5 c. Col.i b 

0 zab.Tit.za. 1. Bet. zc. 
—9 Baopinghe Joannis / Mat zas eres. Marc.er 


a 4. 11029. Luc. I b 16.7 29200 4. Koan.ic2s.Dz3- 
—9— 3e 23. Act.ra sind 16.13 6 24.192 Ze 


ij Paap der boete ende beteringhe wozt ahepredict, 
kt Jar. rag Ume zaz.AUct.2D38,13C24.19 Az. nNom. 6« 
El a 3.Col ⁊b 12. 

9 Doop heeft Chzriſtus ontfanghen / out weſende bp 
dertich Jaren / Matezb 15. Marc. zag. Luc zeer, 

Doop ontfanghen hebbende / coemt de H.Geeſt op 
Chziftũ Mat. zb i6 Mar ta9 luc.zeer. Hoärd sz 
Hi Doop wil Chriſtus ghebruper hebben am alle gez 
4 rechtichept te veruullen fldat.3b 15. 

30 Boop die gheeft Chuftur doorzún Diſcipulen / 
—9 Joan z22.4 2. 

Boop heeft Chriſtus gheboden eñ beuolen / Mat. 
28 rg. gldar.16u rs. 

Moap hebbende Apoſtelen nae bet beuwel Chriſti 
abeleertende ahebzuper,;Aet.2 D38eP41.8b11.D 36.9 
b is.ioe47. 106 15. d 31 194.220 16. Mom. 6az/r. 

Cas.rb 14, Gal. ze 26 Epbef.gas.Heb.Gaz. … 

} Doop heeft ontfangen Simon de Toouenaer/die 
p | bet bolck ban Samarien langben tidd met zónder 

É toouerfjen bertepdr hadde, Act. b 12, 

Daop heeft Eunuchus de Camerlinc ban Philips 
po ontfaughen / Act. 8o 37. 

Noophebben gheheel hupſgheſinnen antfangen / 
als Upbiade purper vercoopſter wt der ftadt Thia⸗ 
tpren/met haer hupſgheſin / Act.16 b rs. 

Boop heeft de Stockmeeſter met zjn hupfghefin? 

, ontfangben,Act.16d 33. 

Weop beeft ontfanghen Criſpus de Ouerfte der 
®choten met zhuen gantfchen Gupfe. Act. 18a 8. 

aop ontfanghen hebbende, ontfangen ende Lerz 
krügen fp de gaue des h.Gheeſts / Act.: DB 33.19 a 5. 

Boop en mochre den hepdenſchen Cozueho niet 
ghewepgert wozden/doen he ben I. Gheeſt ghelick 
be Apoftelen)openbaer ontfangen hadde / Act. o e 47 

Doop ontfangende/trectmẽ Chriſtum aen/ Bat. 3 
En c 27. Wayrmen in zünẽ boot gedoopt / Rom 6 a 3. Tot 

genen ljue ende Bemepnte Chuiftir. Cor.zbeiz. e 27. 
Doop te eẽ Badt ner nieuwer geboottẽ / Tit. za s. 
Voop macct ſalich niet Dat wtwendich afwaſſchẽ 
der befinetringbe deg vleeſchs / maer de verſekeringe 
eender goeder conſciencie met God / 1. Bet.zc 21. 
Paap des lydens / Matth.⁊zoc 22. Marc. zo 38. 
Luce raf so. 
Paap inwendleh metten bpere/aft antfanghinghe 


—⸗ 


Joaneid z33 Act.ras.zag.rrb rs. 
Moay mwendich WAS int Oude Teftament / r. 
{o1.ro a As 


rjckdom / ende welluftichept ded leuens / dat waart 
Bodts niet en bolbzengtjen/ MMaterz a 7.e 21. i9c 22. 
FWar.gaz.bi8.rob 12. Luc. Sa 7. b14. 180c 22. 
Wozcag wert banden dooden berwect, Act.g ef. 
s Van Draomen. 
Daogdroomen ef gefichten handelt Bodt met den 
Gheloouighen / Genef zoa 3.28b 12.31 C24.37A 5.9. 
goa8.grars6az, Numer i2 a6. Judic. b 13.15/ 
i. Heg. 3z048.b 15. 2236/2. Reg 73 / 3.0eg. zas. b 


4 Eſd. na 1 2nac. 15b 11. 14. Mateae 26/2612.13 
Act i6a9 18429.13611.270 23. 

Op dzoomen als ſpy van Bodt aflepden en ſalmen 
niet achten Weut.1z As, Eecleſega 2. Here, 23 b 16.0 

25. 27 a 9. 290 8. Sp 340 1. Mat. 276 19. 

q Van Drongkenheyt ende gulſicheyt. 

Gen gezi 190 32:35. 29 Ueu.roagsr Keg.rsd 
d I6 / 2. ege rub 13.13 C28/3. Beg. 16e 20 b 16. Dgou. ro 
Arzib17,234 120,29 3104. SPH. 190 3.236 310 
12.16 *32a 5 *.38agdEfai.sterr.c22. zate 13.280 7. 
s6U a2. Ezech ise 499 Man.sa2 Oſee a b ur. Hoch: a 
s.mich.z iui.Abacz ang brs, Judit tza 43. Eſd.3 
fl b 18. Sapra7/ 1 Mach 160b 16, luc.r2e4s.21D3r. 
Rom.i3 b 13/1. Cor $ bio 6Gb 10,15 d 32, Galat.qc ai. 
Ephef.s b18,1, Teff sa 7/1. Timorh.z az. Titua7 / 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Regiſter. 


kl 18v 17/2. Neq. t 17.4 AT.b 12/3. Meg.ras.ers. nz. | 


des B. Gheeſts / Mat. z b rr. fWar.r a 8.luc.zb16. | 


Poaamnen heeren fp/Die om ſorghe der wereitende | 


15. Job7 b 13.33 bis. Ban.zarzarys z.Helt.óar. | 


wapent, 


* — en EN ar 


1. Pet.aa z. heb. i2b i6. Soeckt baſten. 

Dzuſilla bes Landtvoochts hupſvprouwe / boert de 
pedicatie Pauli / Act.24c 24. 

Bupfterniffe waren de Hevdenen bupten Chꝛiſtũ / 
Ephes b.maer nain Chzittum geloouende een lich t/ 
Epheſegeb / 1. Thefſ. 5a. 

Werchken der dupſterniſſen Fom.r3 c.Eol.3 a. 

Fu Dupftecnifje is de werelt geſet / eñ ſy bemintfe, 
4.Elb.rgc2o.@fat.gar.sgag.boaz.Foan.ras. zkh 
19.8b 12.12 D 335. Act 26 b 17/e,thef.s a 7/1. Hoä.z bar 

Dupſter watt dzu dagen in Egppten / Era.rocar 
Plal.rosc28,Sap.17arzgb 16. 

q Vanden Duyuel, 

Be Bupuelig gen baders heer, bosft/ coninck / ende 
godt ber gheheelder werelt / ende atder gadtlooſen / 
Mat.4a9 Luc.aa 6. Job 4 d 34. Joan Je 44. 2 d 3t 
14d 30 16brijz, Cor.4a 4. Epheſ. a 2. 66 12. Col, æu 

15. Apoc. ira q4. 

We Dupuel foect fonberapbhouden nae be ſchade / 
ende Dat berberuen bec menſchẽ Ben.za 1/1. jar. 
z2ar fobr*,2%*Zach,zar.gat.4a3.9.8Cc28. in 
brg.luc.8br2.rzagbrg.z2d3r. Act. sagrza8/s, 
Cos.gagrrbris. Epbef.6 bir.16/x.Thefjal. 26 18 
tPet.sa 8 Apoc.⁊ b ro.r2b rig 2oa7. 

De Bupuel en vermach anders niet da hem Godt 
toeen taet/3.Meq.zacz1/2, Par,iScz2o, Jobraëk 
12.20 3. 6. Mati d zr. STBar.s Lb 11. 13. Epbef.za 2/ 
2.Tim.2e26, Apoc.zoa7, 

Dan berliefinghe zyns gheweldte daor Chriſtum / 
| Gen.zb rs/r Veg.17*, Fob26b13.Efauga gigas. 
27Arszaz Zach za ⁊ Mat azc29. luc.rolb 18. 11 
c 2. Joan c id d zu. Coloſf rb rz.20 15 2. Tim Ab 10/ 
1. Joan.z a 8. heb. z2b14. Apoc.rzbig zoar. 

De Dupuelen worden weghedzeuen IMat 866. 
Ddz30.9 d z2.u12 22. 17 6 18 Lut. 4 d 36 Sa 2. 27. dte 
tob 1713 b to. Act. b i16. 8a 7. 1606 18. 

De Bupuelen hebben kenviſſe van Godt jat. 
c29. Marc. 24 3b11.910 7. luc. 4d 34. e4r SC2B. 
Act.rgb rs. Jac. b rg 

Den Bupuelen ſalinẽ geen plaetfe geuẽ Enbe.sf 

Dupuelfche wiſhept / waer die is / Fac.3d. 

Dupuels kinderen / Joan.Se44. Act,rz bio/ zr. 
Joan.z3 b ro. 

Dußuels leere /Tim.qar. 

Dupuels offer-Veurt.i7a7: Deut z2b17/2. Bar, 
rr b rs, Pfal.106 d 37. Baruch 4a 3/1, Cor.roc 20. 

WPupuelg dre worden oac banden godloafen wege⸗ 
dreuẽ / Mat.7c ⁊ꝛꝛ. Mar 90 37. Luc. He 49. Actug uri 

Dupuel befweervers/Dan.za2.c27.4a6sa7. W 
11.Act. 19b rz. 

Swaeſneyt/ Saccz Extbert. 

— — — — — — — —— 


Ebed Melech de Moor / eẽ Voorſtauder bes Pros 
pheets Jeremie / Jere z8a 7. Wordt verloſt van het 
ſweert der Chaldeen / z96 16, 

Ebꝛon oft hebzon wordt gheſticht / Numer z 23. 
Wort ghewonnen / Haf. rad 36.15 b 13. Moꝛt ghege⸗ 
wen dem leuiten / 2ubert / . Bar.7f ss, Nort genoemt 
Kiriat hArba / Joſue zi bir. 

WEbzan / een Nichter in Iſrael Judic. rz a 3; 

| Ecbatana wort beſchreuen / Audits var. 
Î 

| 

| 

| 


— — — — 


Edom / een broeder Jacobs /eñ een foon Iſaacx / 
wort ghengemt Eſau/Gen 25 c 24. 

Be Edomiten wepgherden Ifraeldooz haer lant 
‚te latentrecken / Num zob 14. Warden ghedaghen/ 
en den hupſe Pfraeischinfbaer,z.Meg.8 bis. Wait 

af ban Ffrael,e maken haer eenen Eoninck/4. lieg. 
| Sc zo, Wogden feer gheaaghen van Hudarrg a 7/ 2. 
Bar 25 b 12, Strden teghen Fuvar23b 17. 

Gegen Edom wertgh epzopheteert / Nüum 24b 18. 
Pral.137a7.Efai.2rb rr.2gas. Here.4g a 7. Thren.4 
22. Ezech. 25 Iia z2c 29.35 *36a Amos ib ir. 
Abdie a 1* Soeckt Eſau 
Eendrachticheyt der bragderen wordt ghepzeſen / 
| Bfal.rzzar Spe.2sarom 12 16, Eens gheſint 

om/iabi6rsasrCorra 9. Ephe gaz Bhil za 2 


Wanden Eeſtant of Echten ſtaet / Siet binnen/ 
Gauwelicken ſtaet. 


Wan Eebzueck / Siet Ouerſpel. 
Van Eedtfvveeren, 

Bp bieembde goden en falmen niet Eedtſweeren/ 
| maer alleen bp Bodt den hoochften ende zijnen nas 
| Me/Erod,z2b sr 23013. Beut 66 13 10e 20 Hofu.23 

A7 8/3. Meg.1g az Plal.rgag. brb rz, Eſai 19 b1$. 
45 C23,65!9 16, Jevem.gaa,saz.r bió6. Zeplj.ra g. 
Mat.5d 33. 23 20. Heb 6 16, 
Be vromen hebben oock bp ben same Bode ges 
forens Gen.igtc ⁊22. 2184. 3äf 53.47 Dar. Hofuez ta 
13.9 U afs 


| 3b164aa/r.}Bet.za gs, 


— 


F 


GEE — ee 


— — —— — ———— — — 


Kegiſter. 


ꝛv151. Efdy.roas. Job 272. Rom.a 9/ leni 

N ì ' „Ta9/2.Cog. Eleazar en wilt niet beynſen 2, Macth ob 19.c 14. 

—2* D 31, Gals c20,diet ooc Phil a 3/1. Cpef. Eli een Priefter tor Splo/1,Geg.1a 3. Sûn kinbes 
38 6. ven werdeu berifpt/zb 12.c 22. Sterft / a b 19. 

Tej t ſweert bp bemfeluen, Gen. zz b 16, Ers.z2b Eliab een Gooftman des ghehachts Sebulon / 

dere UM.14C 25,28 Eſai.iac 24 45e 23.49 b18,54ag | JRum.rag. 

* Saqarbia amos Gas.peb.6b ig. Eliakim een ſone Fofia wert Coninck in Juda / eũ 
edi batbalfch ende lichtveerdighe ſweeren | genoemt Jorakim / Neg 23 d 54. Hoecht Foiakun, 
—* Bt a 7. Leuit. Fa 4.5.6 19 12. 24 6. Oſee 4 2 Eltakum de ſone Hiſkie werdt Gofmeefter Des Cos 

* bas.i7. Malat.ʒ¶ a 5.q a.Spi.2z a 9.b 10. 11. | miner Gifkiesinde ttede Sebua,g.Meg.18b 19. Efais 

7b 17. Bats d 34. Hac. sb 12. 22C 20, 
S Van Meyneedicheyt ende onghe- Eliag wert ghefpdft Door be Nauens / 3.Feg. 17 a 
« trouvvicheyr, 2.Derwecteenendooden/17 big. Boot Waals Pros 

ì X a8.bis.c28*Hewr.sczo/r. Neg. 19a6*/ | pheten,i8ego.Wloot boot Jezãbet/ 19 az. Wert nae 
8 ted 31 2.Par.z6b 13. Ferem.zag.Zach.saz. | Vamaſto gheſonden / om Pazacl tor een Couiuc ouer 

— En As. Aich.6g6o,7bij.18.rrfs2. 13 16.19. | Spgientefaluen,19b 15. Wert ghejondentot Abab ⸗ 
ven ACh.4D 34.120 3. IMat. 26g 69: 1-Cim.s bro. 21617. Biengt dat bper ban den Hemetop be byitiz 

en Ledt is een epnde ban alien twift/Beb.Gb 16. | ghe/4.Meg.1 bro. Werdt ineen onweder ten Benel 
an Menigerlep Eedts fozmen oft geſtalten / Gen. gberogben zb 11. Werdt ghefien inde verclaringhe 

244 42 b.47 0/3. Meg.1ga. Judith uc. Here.zse. | Thufti Mat.i7 a 3. Auce gd zo. 

Ger q-Van Eere. De gheeſtelicke Elias is Joonnes de Dooper/ 
5 falmen de Guden / Ueuit. 198. Spr.Ba. De | Malga s.fWatsibig.17b zo.Nuc.rb 13. 

5 bader eude moeder / Exod. ao b. Deut.sb, Eliaſaph een Hooftman der Gadditen, Qu.ab 14. 
Cere) aEpvel.Ga. Eliafib de hooghe Priefter maeckte de poojzte Hes 
ij ſalmen doe dieſe toecoët, Rom.ize / .Pet.ad. ruſalems / 2. Eſd. z a 1T.A2 bio. 

1641 iChe gere ende gheweit falen blieden, Aum. Ehefer een fone Moſi / Erod.18 a 4/1. Par.z4 bis 

3.Ge SUDie.ga re 28/ 1. Neg. 10C27/ 2.Meg.rs ar. | Wert beſneden Exod 4c 25. 

on Bela s/2.pdar.zodzi/1Beft.zar*Ga6. Dpt. Elimag de Touenaer wozt blint / Act. i13 a 8, 

acre C29.D zg. Here.gcaz. tat. GarBag.odzo| Euplelecheenechte man Naemi / uih raa, 

th PAOC21.26. Par. 1e gg. se 43.7 D36.8c26,ga 8. Eufeus oft Elifasde Propbeet,z. Meg. 19b. 

€26 303 luc.zz C24:10â.6U 15.8 fyo. 12043, Act io Elifa wert ghefalft tor eenen Piopheet/ 3 Fen.19. 

sa 4, 14. Gal.6a2.Pbil.2 a 3/1, Chef.za 6/1, Bet, | big. Kae het beuel / i0 d is6. Gaerdoorde Jordaue⸗ 

J Joana 9. Apoc. i9b 10,22 dg. 4. Meg. b 14. Maecrt dar water gheſont / c2o, Ber⸗ 
ken/J B eere ende pros ſalmen in allen dingen foecs | weet dat gheſtozuen kindt tor herleven 4d 32. Hep- 
af Ofte 7 u 19. Palisa r. Rat. 6bag Hoan.g.! nicht gpaeman ban De melaetfchepr;sb'ig Dldrt De 

"Ag. Aer.zb 12.e23/1.Cop.6e 20.100 31.Philin Sprierg met blintGept, Gh 18. Beccondicht toecomds ärC, 

te Col; b i7. Tit.⁊ b 10, | den goeden coop / 7 ar. Wert kranck / eude ſterft 13 B 
zak Wpten Wozdr feer gheplaacht,Erod,.7*,8%9%, | 14.czo. Sijn doodt hehaem verweckt eenen Booden/. 
sta den woarderz big. 13 2i. MWoꝛrt ghepzefen, Dp.48b 12. 


en: Egpptifehe gheuanckerufis wordt boogfept/ Euſama / ven Worft des ghelachts Epbaaim / 
“160 13. Beghint / Exod. a 8. ber3. Act. 7 6 18. Num bio 
loeft Notganck ende berloffmgte Ifcaels wozt be: |’ Elizaberh de hupfvrouwe Zacharie ontfangtin 
orn Pmef.is b16.48czi.sov 14, Erod.zb17.6a6, | harenouderdbom,luceiczo, Waert Foannem deu 
bupíe tbolbzacht / ende trecken we mer fes hondert | Poopersr'f sz. 
Weg annen, 120 37Â S1e15 %14%. Qui. 33 AT. Elizur / een Vorſt der RNubeniten / Num ma 5. 
6x. Oieerz ag. flkich.6a 4. Ella, een Coninck in Ifrael werdt berſtaghen / 3. 
kene botek beeft luft weverom 1m Eqppten te tec: | HReg. 1601. —78 
xod.iq b 11,16a 3. 1742. Pum. 11as. 14 A4. Ëlkana de vader Samuelg/1r.eg.r ar. 
43. | dElon/ een Richter m Ffrael,/Lubic.r2 bar, 
Á eghen Egppten wozt ghepzopbeteert/E fai.19 a Eneas wert ghefont gliemaeckt,Act.9 d 33. 
30 ie a —2 10,44 D 30. 46 * Ezech. 29* Eynde oft wrerfte falmen berbeuchen;/Dpi.7 D39. 
8 jp 4 Das b1o..6ar. 
Ben Egpptifche berloffinghe wort ale be grootfte q Van den H. Engelen ende Boden Gods. 
Daet dickmaelg ghedacht/Erod.zoaz.Heuit.zz D Wan Enghelen / haerder natuere / dienſt eñ wefen/ 
3** 13. Beut;4d 37.5 6.7a9.8b 14.166. Fudic. | Gen.1ba7*.18*.1g*.arbi7.22b in. 2407. 28b 12, 
Ar6a 8/1, Geg 10 b 18, 4-Meg. 1787. Michtsaq. zibrifs6.z2e2g.48bi6. Exob. 3a 2. 13 21.14 b rg. 


ble ait a7, | 23C20.32034.33 A2. Num.⁊ob 16.22 C22. Joſue yb 
—— ghewonnen vanden Coninckbau z13.Fudric.zar.st22.6b 11. 14. 20. 21. 1343. 6.9/ De 
HGeg z4a 7. Jere sbar. | fea.29ag;z.Geg.14U1i7.1ge 27.24 b 16/3, Veg.13 b 


Die ban Egppren trecken re 
gê Judas2.Partzaz | 18.19ass4.Beg.raz.Dis. 19D 35/1. Paral.z2b IS. 
‚ Sepren wort beftreven ban Autiocho ĩ. ¶IMach. | —— zr. Pſal. 34 a 8.g1b ir.uioʒ t 20. oq a 4.148 
WE az.Efai6a6.37D36. Ban.zkgo6e22.8l 16,90 21. 
On gPpten bloot Chriftug boor herodes / MMat. zoas bro.i6.r2bri.Zach.zazzarb.garsas b 
3 i0o Ga 4. Mal.⁊ a 7.3 au. Judith ize2o. Tob. sc27. 
al pe 2— rob rr. zraria®%, War ba6 1. 
, E ON De ftadt wort gewonnen; Hafue 10d 34. geach.11 a8/3. Iach.6b 17.4. EfD.1e 40.2 e 44-48 
| ‚. glon bert Moabiten Coninck Geerfchaptrvij. (1%5Dzr.7ar.roc28.Jldacth.ieczo.2briz.1g/gbir. 
/ erouer Iſtael / eñ wort gjeagen, Judie zo 12%, | rr br1o0.13D 39 e49 100 27. 18 b uo. ⁊ꝛ2 d 30.24 d 31.25 D 


Cala Dauids hupſbrouwe / 2. Negeza/. Par.za. 

Ebud een Gichter in Iſtcael Judie b | zr.26f 52.28 az. iBar. 130 za. luc.1a7.b14.c22.2a9 
Elam een ſone Dem,GBen.roc 22. f 4 :s.i248.16cz2. 22 1d Hean.rf * —* Zo 
1 —— De Elamiten / Eſai.iu1 hrs. Jerem.49 d 34. Wet.rbro.s rg 6b15.7D 0 38 F53862550a 3. ut 
eer Pander. |biziza7 bane23.23 9 27023. om. 80 38. Gale 
Á — wout getimmert / 4. Neg. 14e 22. @uanrinde | a8.3b 19.4 14. Col.⁊ bi8/2.Theff.1a7/ 1. Cim. 3b 
ererg 6 \rs-scareb.r*.za 2,5,12C22/13 A 2/1. Petr. Daz. 
laagd ie Medad propbereren inden legher | 3 c — 1 Jude a9. Leeſt de openbariughe 

lea « Joannis door, 
wopngele ken ſtadt der Amozrheen / Efairsb. De 5 val der Engelen: Lab 4 b 18.55 bis. Elai. 


e be kinderen Nuben gebout hebben, Nu zeg. 
k — —— ten ſone Aarons Exod éc 23.28 e 40. 
PE WE met Joſua dat lant Canaan / Pofu.14a r. 


14 a wf tie 28az.b1417.Hoan.8e4g/2.Det.za4. 
ude a 6. 
Pan boofe Engelen/Soeckt Dupuelen. 

\ a ua beuel Bodts / Aum. 34 b 17. Wert ghewidt Engelen worden De Leeraers ofte Prediker ghe⸗ 
hann Priefter;Deu.8 b14*. Wert na zyns baderg | noemt, Efaie 33 a7.fdtalac.za7:3a 1/4. ElDt.1e 40. 
| boogbeBrrefter, gAum:20c26, Weut.roa6. | glrat.r bio. flBar.razduc.7e27, 1. Cos, 4ag. 1 


Gersit/ende wert begrauen, Joſue 24d 33. JPa Hem ja 9.Gal.4 B 14. Apoc.2*. *. 
* pe — zyn fane Pinehasg/Erod.6c 25 ned ghetrouwe dienaer Chriſti / Cot. 1 & 
: ’ iN b u. Philem ec 23. 

groupe 3e befone Saura doot den Elephant / ende t Epapbroditus een medeſtrÿder Pauli Phil.z c z5 
Ep Mach 6 e43. Ephefus / de hooftftadt in cleyn Aſien / Act. 18 bc. 

Beag eren Gods dat ie Bode bolck/Exo.1gas. | 1ga.1n.lop.16b.Apoc.ib ar. & 
TÀ6 ga 2/2 Joä,b aa, Epe, 1 14/1. 4D85.2 06 Ephe ſug neẽt de predicatie Reid —— 4 a * 
* * phod / 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 
Evbob/Jubie.7f.Bf.17 b/ 1. Aeg.r d. red.ere, 2. 
Reg. Gc. 

Evhraimseen ſone Fofepbe:Benef.4r f 52. Werdt 
ban Jacob zijnen grootvader toteen kint aengbenor 
men / Gen 48n s. De Ephzaiten ontfangben dat erf. 
heel, Jofne 16 *.Rebelleren tegen Jephthah / Judic. 
vrar4.Dp Evbgaim werden verſtaen Der. genach 
ten Iſrael / Eſate ↄ a 2.59.9 a Sic ⁊ꝛo. Oſe⸗ *.6H.7 +, 

Eyduata ofte Wetblehem/Ben.35 c.48 b/1. Par. ⁊. 
ende4. 

Ephꝛet oft Hophzam Conine ban Egppten / Jer. 


40. 

Cphron/ om bat fp Juda be paflagie ontfepben, 
warden fp abeplondert ende re grande verdozuen / 1. 
Mach se46/1. IMach.12e27. 

Epicurei / Act. 18 Dn, 

Eraftug / een Gentmeefter der ſtadt Corintben/ 
Bom 6e 22/1. Tim a c zo. Wert mer Timotheo ge: 
fonden na Macedonien / Act ioe ae. 

Enoch wert ban Bob werh ahenomen/Ben.s c 24 
Web.rt as: Wort gheprefen, DPt.g4lr6 49 b 16. 

Sq Vanerghernife ende haer der (tratFe, 

Dat wy den naeften niet eu futten ecqberen / met 
leeringhe noch met leuen, Beurt. sa 5. gAum. 31 b 15. 
1eg.rzbig 1. Eſd 8c22.3930u.28b 10/2 ARach.6 
Cay. fRAr.rzar. 17027186 Mmar ge vri Buc. 17 a 
1 Úom.igar.b 14/1. Cor. B* ron zz, 2,004.6a 3. E⸗ 
pheſ.ac 27/1. Theſſ. 5 22. 

Alle dat ang erghert / ſullen wp miden / Grad. 346 
12. Deut. a ⁊ꝛ.b is 13 *.Mat I c ⁊29 16c 22. dar. ge 
48 ñom. i b i6. 

9Van Eerftelinghen. 

Alle eerſte gheboozte der Egoptenaren weet ber: 
Aaghen / Érod.r2c29. Dlal.z8f sr.rzsa 3, 136b ro. 

Alle eergheboozte wert Bode gheheplicht / Erotv. 
3At22c29 34 b 19. Leuit. 27626. Num 3b13. 6 17. 
BDeut.is big, i.ſegeic4 Cuceac 23. 

Wan recht ende baphent ber gerfter gheboorten / 
Gen.⁊5 d zi. 49a 3. Beur.zib 15/2. Par. ⁊raz. 

De eerfte gebogen worden berworpen / Gen. 48. b 
17.49 a 4. Hom.ob iz. 

Waneerftelinghen der bruchten/Eron.23 V 19 340 
26,leu.z3 b io. Num i8b 13. Deut.i8a4.r6az.t ro, 
2.Bar.zra /2. Eſd aod 35.37. B30ou.zag Cobra 7. 

Efaiag eeu fane Ameg/Gfaier ar. Wort beroept 
Onde ghefanden/6a3.3ga 1. 

Eſau de ſaue Iſaac werdt ghebazen/ Ben.2s c 24. 
Dercoopt sn eerſte ghebooite/ 250 31. Beb. ra b is. 
Weerdt bedzaghen ban zunen broeder Pacuvus 27%, 
Neemt de dochter Iſmaels/ 128 9. 304 3. Trect Ha: 
tal tegbeu met goo mannen / zu a6. Berſchoonde zi⸗ 
nen bioeder Jacob/ 33 44. 

Teghen Efau re flrûden werdt Iſrael verboden, 
Deut ⁊ a z3. Soect Edom. 

Eſrade Schuftaheleerbetrecht we Babplonien/ 
1. Eſd.7 a 1ꝛ. Scheut ve hepbenſehe viouwe wt Afra: 
el *. 10 *. Guerleeſt hat Metbaecen / 2. Eſdz.842. 
3-EfD.9D 39. Wert ghenoemt fozadak r,Bar.7% 15 
Eſther woort Des Coninex Ahaſnieros wof; 1. Beft.2 * 
Behoeut de Joden bp her lenen/S a 2% 

Eten oft ghemeunfchap te baunen met den ſonda— 
ren. ende hartneckighen is verboden / Jerem is a 8, 
1.Cor. st ro. Soeckt Bau. 

q Vanden Euangclio, 


zedicatie ban Chaifto/ Ben.zb is. Eran sz scab. 
6ra1 Aat. ucar.rrc28.28b 19. Mar. 164 rs. AIuc. 2 
brot4e46. Joau.zbi6.6n3s.8u12,.r0oag.i: €46. 
Bom.rb 1632124 8az/1.Cap.rlins.c2g.4b rs. 15 
ar/z.Cot.sbi8 Bal.za6,nrr.dEpbef.ib 13/1. Cim. 
sb 15/2, Tim.n a 8.2 as/ 1. Ber. gb 17. 
Euilmerodach wert ua Nebucad Nezar zijnen baz 
Der Coninck re Babel / 4 Megas 27, Jerein z5d 31. 
Gunace de geloouige moeder Tinochei 2. Tima 
Eupatoz / een foon Des Goedtlooſen Antiochi / z. 
Mach. iob 1e. 
ECuadia, een bjoutwe bie Paulue ter eenichept ver⸗ 
maent / Bhil.aa. 
Fuphlates / een vloet / Seneſ. ⁊ c. 
Wutprhus be Jonghelinck wert banden boot ber: 
weckt / Att zoa 9. 


ghen gheuorrt in Babplonien/Bsech,1 a 1, Wert be: 
—* tide gheſonden / a a z. Wert ghepzefen: Spy. 
10. 

Ezechias sen ſone dee Bobloofen Ahabs / ef vzod 
Coninck in Jubs/4. Geg.16czo, Bieert het metalen 
Serpent / x8a 4. Wajt af vallich vande Aſſpriers/ 18 
a7.Hent baarichap tat Eſatam ben Propheet / i90 
Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Kegiſter. 


Waris, vaude trooſtelicke ende ahenabenröcke | 


Ezechiel oft Gefehiel wert metten anderen geuan: | 


Eſaie 37 a 2. Leyt bootlick kranck/4. Neg. ⁊o a r. Eſa. 
z38a 1 Bertoont den Babploniſchen zynñen ſchat/ e 
wozt gheſtraft / 4 Aeg. zo b 12. 14. Eſai. z9 a 1.5. Most 
ghepzefen/Spi-43b 19. 

| 

| 


F. 

Fabulen / x. Ti.ta 4 4a 7/2. JTJim.4 a 4/2. Pet.i b i6 

Tot een Fabel ende fprieschwaogt Wordende Jas 
ben om dat ſe de gheboden Bodte niet ghehoorfaem 
en bsaren/ Weut.23D/3.Feg.o b. 

q Vande Feeften der loden, 

Wande Feeſt van Paeſſchen / Soeckt Paeffchen. 

Wan ber Binrter greeft aft wekken Peeft/ Exo zz be 
16,34 C 22. fRum.29C 26. Deut.16ag. Foau.sar. Act. 
2arzob 16. 

Ban het Feeſt des ghedencublaſens oft Trompet⸗ 
feeſt Ueurr.23 524. Num.129 1/2 Par sas. 

Bau het Feeft der berootmoedinge oft berfaenins 
ghe / euit. i6 d zo 23 C27.fAum.29a7.3. 

Wan bet Feeſt der Loouerhutten / Brod. 23b16. 
Leuit ⁊3 d 34. Num. ⁊9b 12. Deut. 16 b 13. z3uh io/ 1. 
EfD.za 4/ 2. Eſd 3h 15.17/3. Eſd. 5h.74 / 2. Mach. t a 
9 100 6. Ioan. a ꝛ. 

Wan het Feeſt des Sabbaths / Soect Sabbath. 

Wan het Feeſt der nieuwer Maen / FAum.28b 11. 
2. Reg. zoas. Fzech 49b 18. 

Teghen de Feeſten der Joden / Eſai.i b 14. 66a 3. 
Amor 5c 21. 8610. Mal.za 3. 

Felivseen Handtbaocht Judee / Act. 23 c25. 24*. 

Feſtus / een Laudtvoocht Judee Acr.rg 27.25 *. 
26 * n ſeyde bat Paulus caefbe/26c 14. 

Get fondament daer alle Chuſtenen op getimmere 
ſtaen / is den fteen Chziſtus / Mat. to b i8. €03. 3 bh 
ur. Epbef.2b 19/1. Per.ras6. 

Get fondament der Apoftelen / Epheſ. b ra. 


G. 

Gaal fleltbEteg® Abimelech / Judie c26. d 36-39 

Gabaa Ben Jamm wert ghebout ban Afa Cas 
ninck ban Ludarz.Geg.rse. 

Gabaamnten merlooftent vrede van Joſua begee⸗ 
rende / maken een verbondt met hem / Kofue4b.c.d. 
Siet binnen / Gibeontters. 

Gabaoniten miſbrzupeken eens Leuiten bzouwe / 
Fudie.rgf. 

Gabel quam met Kaphael tec bzuploft Tobie, 
Eoa.gag. 

Gabziel berfchijnt ben Wrapbeet Wauniel Wan. sh 
16.9 ez1. Den Prieſter Zacharie/duc.ra 7. Der mas 
ghet gaciaskuc.rc 2e. 

Gad / een fans Zacote lat Lea, Ben.zot ir. 35c26 

We Gadditen ontfangben. haer erfdeel, Pum. 32 %, 
Beur.zh ra. Joſue ize 24. 

Gas be Propteet woaerſehaut Wauid /bat bp niet 
en bleeft int landt der Moabiten / Aeg atas. Bers 

caudicht Dauid Godts tooru/x.Reg.⁊ab (1, 18,4 

Gaius werr gliebaapt/1, Cot. b 13. Wert geuane 
ghon / Met. 19 e 29. Ghelendt Paulum in Uien, zo a 4 
Hherbereht Baulum / ende de gantſehe Ghemeputo, 

ARom ſéc ꝛ. 

Galatiaseentantfchap ia clenn U en/1. Mac Ba 
Act. isb / 1 Cur.16a.Bal.varr. Tum gur 1. Petra, 

| Galilea neemt: Chuſtum aen, Hoa 4 t45. Fn Galis 
lea begbint c huſtus té piediken / Matla bir. Act. 
ton 37. 

Gallion / een Lantboocht Bchaie,Wct.r8.l 12. 
Gamalielseen Wetgheleert mans Wct.s Dd 35.22 a 
aen helveen Booftmauder Manaffiten/ Rum 

1 10. 

Gaſar boat Bhargaon/ berde 
Bachter/rat een bouwelick 
bout/3.eg.g b 16,17. 

q Van gafthoudinghe oft herberghinghe der 
armen ende vreemdelinghen. 
8 he sar —— 36. luc.1gb 13, Fom.12 big 
‘ 3arCit.ra 81 Bet. 13. 
13a 2. {ac.1c 27. Belse 9/3. Foan.a s 9.feb. 

Erempelber gaftuipen/Ben. 18 a 3.19 
Hudic.rzb rs.rga4 973. nñ 
d azu. fobragzrb 17. 
Act. iGb 15.28 22.3. 


ſtrueert / ende züjnder 
goec ghegheuen / wert ges 


a22.20d sr, 
€17 Drorzg Bega B.bi7 
eu. Zar. duce 10d 38, 19 a 6. 


War: augaftbiphept, Deut. ⁊a a 1. Fudic.Ba sr 
18/1, Megas Ag,b 14 Bfai.u6a rb ve ore 
$ Van gauen oft ghefchencken, 

Ed drie ad zz, fAu.zanrig. Weurt, 
To 17.07 A227C 16. Aeg Baz.r2a3r3 Meq.ra . 
4.Mieg.s b16/2.Bar.oga7 ob 15d za fel. * —* 5 
b re. Piou.rsc 27.17 C23. Blair C23.15 23. 33 b 15. 
45 biz, Gzec sz B 19,22 U ia, Oan.sv 17. gRich.z bie 

# 


24 

—— az. 20d 31. Aet. ꝛod 35. 
— mer berch / 1.5ieg. 288.31 a/r.Bar.roa/e. 
Genezar oft Genezar 
Kan Sachs we sarsth/ Mat.rq d. Luc.5. Marc. 
Beraſent⸗ Diet Sergeſenen. 
mn q Vanden Ghebede, 
ch eorneer/bae, ien, Waer; sude wat wp bidden / 
h iepen/ends coenen fulien; sdu.ir b 16.c24. Deut. 4 
‚Audie. zo b lO.rS, 1. Meg.rb 10, 2.Meg.2za2.7 3. 
3 oz Gai 65 C23. Amos zaz. Opr 35e 26. Tob. 
ah „Judith zb rr. at.Gas.9.7a1.18big zoe 
F 1a.az b 13.260 38. par. ine 24.13 D 33 Luc. 11 
2 A L.ax e40. Hoan.gcazogdDzr.igkiz. 15y07. 
* 23. Act.1ud 14 20 42.40 24.0 31.10 a 2.14C213- 0.8 
Eben i2 / 1. Cor.14 Daz. Epbef.Gb 18. Col.4a 1/5. 
Beb fish 17.1 Cim.2arr. Pet.zb 12/1. Foan;s big 
1018, Pac.ra6.saz.sbizBpoc.1gbro,z2ag. 
bes hen Verhoogt bat roepen/ fchzepen / ende bidden 
alie: — elenden / becrommerden / beuauben / ende 
Roi betoouighen;Ben.16b 12.21 b17.Bro.zc 24. 
io.9 b hete C 23.27. Weut.ga7.1sagr 1.Aeg.zag.b 
180 6 Jabi8/2.fieg.z2ag7/3edieg.1za 6.170 20. 
End, 19 Beg.1zag.roag-z.Par.32rzo.33 biz, 4. 
27.48 — 4ar.biz. Spi 4a 9.210ã 6. 3z5 c 24 
22. Tob.ʒ ð 18. Pfal.zas. 4 13. i847. 
5483 7.sob 16.550 17, 184 5. 1208 1. 145 bi9. 
Ke Tpioj 9; Efai.zob 19.376 15. 2155 0 7. Jer. 29 b 
J * f ss. Aonezaz.Zach.13ao/z. Mach 3e 
4 âch.6b 15. Suſanee 44. F0.9D zr. XÆXct.io a 4. 
bera, Bder ghebet ende roepen en wil Godt niet 
Bac en Weut.ie4s.31d 19, Fudic.rob 1o/1- Meg. 
b15.3s Dt.3s a 7, Pſallað e 42. Pꝛou.n e 28. iyt 209.21 
* U9;Bsare ib 15. Jere. ⁊t 24. 76 15. ur b II14. 
A 1, Bzeclj.8 b 18.14 b 14. c20. Mich. a 4. 
BD JU,13/4.ËfD.1C26/ 2. Mach.gb 13. Jeen.gu 
„Deb 12 b 17, Hac.ga 3. 


VExerpelen der Ghebeden der Heylighen. 


Sen iza : 

tag Erod.zzbrr.rz. JRumr4b 17. Deut.g 
ih leg.êb 14*/4 —“ 12. Par. «— 16*. 14 b 
—* 6,b 12,1. EfD.ga o*/2.EfD.1*.Hap.o*.Dpi. 
* 236ar.barsi* Baruch ibis.czo.2d6®.zar 
fier obzarb 28as.rzar fudittjgaz 16*,2.He: 
zb 1323 Efatzzazprbig6g*. Jere.rocrg. 
J gο 325 16Then. 5*. Dan. 9 a 4. b 12. 
— *.Abae a a/3. fD.BD 79 4. Eſdr. z*. 6D 
. Mach.7 d 37/2. Bach 6d 3073. ARach.zar. 

9,6 3. Act a 24. 
b Bebalia de fone Ahikam wert metten (weerde gez 

dot / 4 Neg.a j cas. Here.graz. 


2 q Ghedachrten des herten. 
— b17.Bzou 6b 14. Aat.i b u9. Mar 7 t zr 
PN t gedachten des herten weet alleen Hod, 3. Aeg. 
Oe War.6u zo. Joan. c.z5. 
* epueht Hum rod 37.18 b17. Wer.zodza/ 1. 
26D117D 34. Beb.rocag. 
en — en is beu Heere berborgen/ Job 
44 4.Eſai.29 bi ‚16 t. 
— ſai.aↄ b ig 4Eſdz. i6 fy9. Ma 
q Vanden Gheeft Godts. 
b —* Bheeſt Bodt wert beloeft, Ela 440 3. Eze.n1 
9.36 C26.39C 29. Haelze 28. FBar.zb rr. Poen. d 
8 16,C26 15 €26 162 7. UBert geſorndẽ / Äct.ra r. 
ige! Geeft Godts leert ende verſekert De herten / 
San 4 bra, Wfalzza 8, Efarsg D 13. FWat-ror zo. 
— Vrzbrrducerzbar.aib 14. Hoan 6e4s.14 bib 
zis €26,16 13. Morm. Bb 16.c2ó,2 Cot a cra a 
ets biz.4® sor Hoan.rc27. 
urg eefken falen pzoeuen oft fp van God sön/ 
Beal sitters C29/1,Chel.scar 1.A0Â. gar, 
tactfch/s — zenaer Eliſa / 4PHReg.a4cayr Werc me⸗ 
< Van Ghehoorfaemheyt, 
hoste ende zynen woorzde ſalmen vaog allen ghe⸗ 
feluer EM sn: Prem e'pzofdt ende belooningbe ber 
26 ad Ben.rab 17.c2z.22®, 26ar. Exod.ub17r1st 
â —* 5.20 Apapeatas.Beu.zoca.26ag.bin. Deu. 
J ie ie ‚Ft .13A4.17D 15 180 15-24 A B-27 U 10. 28 
* pref A 1/1 Meg.rzb 14.15 C22/4- Meg. rod 
Efa, pj b 17. proust a 8.d z33. i9d zu. Ecele ab rg. 
Wan * 18,56 a 2. fer.7e2a.nra4.17 €243 s® 
wl, fee 13415 pz.3s ro. Mach. h 30, 
1e k 4 19.7C24.8C21.16 A3. 17A5.23 A2. Uuc.sag 
„Foan.za7. Acts b 19.$ d 30. Rom u16b 18. 


— hare Theff.4 a j. j 18/1. Petr.ic.zz. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

Ban ongbheboorfaembeptende haer ſtraffe / Gen. 
b16.17.19b 17.c26, Leuit ioa 1/26b 14*. Rum. 4 ẽ 
28.e41.16Dzr.20e24.Deut.rib16.c23.17b 17. 182b 
19 c20.27 b ĩs*. ab b 1s®.r. Aeg ie basiiz brs.iscag 
28b 16/2. Neg. 6a 6/ 3. Regeun a 9. 1z b15 4b17. 
20 d a5 *. 2. Bar.7 b 19. 200 16.19 Efai.2gas. Herer 
a 3. 8.i3 a 8.ipc27. 26 a 4. 35 *.Honezaz. far ia c 28 
76b 17.Act. d 39. Bom 2a8.Bat.zb 10/2. Cher 1aB 

q Van Gbelatenheyt 

Gen.1ꝛ a 4 22 a .9. Beut.zzag 3.eg.igbig4. 
Eſdj.io e 412. Mach.o b 1B.e2s. Mat.a b rigs eg. 
rob 37.16c2g.1gt ⁊ꝛu. MMarc.oc luc ↄc ⁊j.i⸗ rab 
i7d 33. Joan.ia c a5. Phil zag. 

q Vanden Ghelooue, 

Wandekrarht ende werckinge dee wararhtighen 
ende leueuden gheloofe/FBattd.ga2.e22.2g. 2122, 
Marc.i6 b 16. Buc.18egz. Joan a b 12.3 Vrq. 160. d 36 
6035.70 38. 116 25. 14b 12 20c 29. Att. b6. 10e 43. 
i9a 9. 160 31. Rom.ib i6.zc 22. Balar. za 8. Epheſ. 
2a 2. Heb.iras6*. 

Het Ghelooue eñ warachtige kenniffe ban Godte 
woozt ende werck / maeckt alleen vzoom ende ſalich / 
GBen.1s a6.Efar.sz b 14. Marc. 16b 16. Luc. ne 41. Be 
42.23 e qu. Hoan.s c 24. 170 3. Act a D33 160 31.0. 
behoe 3.t 22. 5 a 1. 10 h 10, Phil. z a 9/ 1. Perr.za 6. 

eb.4a 3. 

God verlof De Gheloouighe / wt het ghemeyn ber, 
deruen ende vergaen der Godlooſer wereit Ben. 6 *, 
7*.8 * 19 *.Erod 8c22.9a6.gab.e2b.ror2grr ag, 
Mum. ioc 20.26.d 31. Jere. 39 b i8. Dan.oc 22/2. Pet 
2a7. 

Bark der Hepdenen ghelooue fiet Godt aen / Jers. 
39 b 13. fat. va 5. b 13. 1y 28. ut. 70 9 0d 33 17 6 
16. Joau 4ae 47. Act. oa I8c 26. 

Wan ffraffe bes ongheioofs/ Genef.19b 11.17 r 26, 
IMum.rrcar.rgana,bsr.zobre. Weut.gr 20/4. Meg. 
7az.b 17.pt.2b 15 Waruch 1 b 17.Dfal.78D 32/7 4. 
Efd.rsa 4 FlRat.8r 26.14 d 30. 17 bij. Marcas b56, 
Bucterb16.24c24g. Joan.zbi8.D3z66a7.Bra2g. 128 
48.20c27.om.ric2o.Beb.3 bi8 Apoc.zras. 

g Ven Ghenade ende gonft 

Shenade ende gonft boorde menfchen/coemt ben 
Bode, Ero.zear.rr a z.r2d 36/4 Mieg.25 27/2. Eſd. 
⁊ a 4.6. Pſal roo e 46. Jere a40 a 2. Dan: ag Toba b 
12. Act 25c 23-270 3.286 16; 

q Van Gherechticheyt, 

Gherecht ende founder fonde enig gheen menfche 
boor Gode / Ben.6as.Srar.Erod.34 7. Nu.i4b 18 
3. Reg.Se 46 / 2. Bar od 36. Job 4 b 17.9 a i.b ig.c ⁊o. 
z25a 4. Pfal.rgar.sra7szZar.1zoaz.14za2. Bou. 
zoag.tcelef.7ca1.Efar.6gag. Jere.z big C2o zoa 
11. Mich. a 2. fAabum.ra 3/3 Elb.4d 2774-fb3. 8 
D3s-Sap.rabrio.fWar 6 b 12.Buc.17 az. broom. 
zag.r23.7*.Ealzeae. Epbel.zaz/ 1. Foan.ras. 
Soeckt Sonde. 

Chriftus ws onfe gberechtichept ende nhervectirina- 
kinghe doorz Godt / door ghenade ende gelooue / Ben, 
156 Eſa. 43c25. 53 ao bip. Jer az a6 33 bib, Wan. 
gezy. Abat,zu4. Zaeh.gbr. Ver.roegz 13 d39. 
Ho.i b 17.3e22. 24. Ja 1.b iSio a 4 :0o tor. it 29 
Gal.zbr1ó6.3 bit sas.pbil.zag.tit.za7sr.pet.z bi 

Teghen de gherechticheyt bes Werts, Jar.s eze 
SHom-2b17.10az Wbilzag Tit.zas.eb.g ro. 

GBergefenen bidde Fefumbdat hp ban daer treche/ 
JRrar.8D 34. 

Berfon een ſone Leui / Num.z b 17, Panben dienft 
ber Gerſoniten / a25 40 23 

Gerſon cen ſofk sDofe, Erob.13a 3/1 Par.rgb 15 
Wert beſneden / EXud at 25. 

Geſſen oft Bofenseen landtſehap Egppti / daer in 
Jacob met zijne kiuderen woonde / Ben 4 e 47. 

Gerth oft Sath/een ſtabt m Paleſthnen / ban Hoe 
boam ghevmmert, 2. Par i b. 

Gedion / Siet Gideon. 

Gelafi. Siet Gehezi. 

q Ghefchrift des Godlicken Woorts. 

Wan waer fp coemmt ende bet ghebzuyck Der beplie 
aber Schuft / Exod i70 14 340 27. Deur. gar.17t 2 
zrag.Fofuerra8 Efai.Bbs2.z0oa8.z4b 16. Jer. zo a 
2,36aa.b1ogs ar. Derrazbig b 39/2. ſo 8u 2/ 3 
Eîb.ob 39 4 ClD.isargWargagsa7.2ec2g. duc. 
4Agb14.16r 29, Joan.5 d 39 100 zg. 208030 Betis 
ibri omſaz.4c 2315 4 4Cor. 2a 9.10 ar 
15Az/2,Gum.zb1s/z.Per.nc2o.zar. Hpoc.rbig. 

q Van Ghefelfchap. 

Goet ahefeifchap falen ſoecken / ende boor quaet 
Gem neerftich wachten; Ben.19b — 19. iu. 
16C-25.25 Armed b edge de en * 1. 

837 1. Prou ib io. 4b 146625. 33 €20, 
Bfal.26a4.8.37 az Pou.a Áo | —— 


— — 
Dm 


En eg 


— — — — — —— — — 
eb 19.220 10,C24.23 06,0 17.24 A1.C21.20C27, Her. 
r6a8.Dpr6D35.Bar.geer.r2e 20.13 at.c zo. Aob,r 
a6. Mat b rs. Bct.1gag/2.lar. bb 14. Epbe.sb 11. 
2.Tim.4b 14, Apoc. i8 a 4. 
q Van Ghefichten,Ghehoor,ende 
verfchijniaghen. 

Joſue sb 13/4. Meg.7a 6/2. Bach zc24.5 A 2. toc 
29 11a 8/3. Mach u 198. 

Gibeaniters verloſſen haer leuen met liſt / Joſue 
9*, Werden beleghert / ro a 5. Bm haren twille wer: 
ben ghehaughen de fonen Dauls/2.fieq.zrar.6g. 
Gideon een Booftmä en Fichter in Iſrael / Judic. 


‚7.8%. 
Giheſi ofte Behafi seen dienaer Elifa afte Eliſei / 
4. Reg. 4d. Wert melaetfch,s c. 
$ Van Ghiericheytende vreckheyt, 

Aofuerczo/r teg. Baz.2saz.brorz-Cieg.zraz. 
4. neg. 5 c20. 22. Pſal.37 baó,c21.Brou.r big,11c28 
12 c27. 190 6. b i6e 27.28 b IG. 22-30 15. Bcel.z.C 26 
4a8.sagbaradBfai.sa8 6b 11. Fer.gb 13,87: E⸗ 
zer.z2 13. Amors a 4 Mice . b 10. Nbac.za2*, Dos. 
140 1. zuä 1. 41042. Mach 4f so.roczo. Bat.6h 19 
26b 14.e46.27a 3. Mar. 8 d. 36. luc iab i5. Hoä.rzag 
Bct.sar.3bri7.24 Ce 2671. Cor. Gro. Epbe.sa 3. Phil. 
gb r1.Eal.zas/1. Cim.6ag.Titraz.brrBHeb.izas 

Gilgaleentegberftebe Iſraels / Joſue 4 b 16. Te 
Gilgal wert dat volt beſneden / ef Paeſſchen gehou⸗ 
den/saz.7b ro, Treckt wt van daer am de Gibeoni⸗ 
ters te verloſſen / roa 7. Keert wederom/ 10 e 43. 

q Van Ghetuygheniſſe. 

Wan warachtighe ende balfche ghetupgheniſſe/ 
Exod rob i6 23a Num. 35-030. Weut.sc 20:17 b 
xr.1g bh 15.1873. (he. za Dio, Dfal-27b 12. 35 b tr. Bro. 
6b 19 14Aa5.16as.g.21C 28.24 C24.25 018. Sufan.d 
34 * Mar ig b 16.19 b 18.26 59.28 b 13. Mar io b 19 
Haan Sb 17 Aet.6b rr.Aom.1zag/2.Cop1zarst. 
KEum.sb 19 Geb.roc 28, Soeckt lieghen. 

<q Van gheueynftheyt ende valfchen fshijn. 
t.Oea.rsb 18 %.2,Mieg.rs az, 7/4. Mieg.ra6.g, 
Spr.rd36.19C 24 33 b 12/ 2. Mach 6024. Job 8b 13 
rz r6.rsc2o 3420 *. 27a 8. 36 0 13, Prou. 30b 13. 
Eſai.29 B 13. 58 2. Jerem 2d 30. 9 8. Egech. 33 d 30. 
Walz 13. Mat:⁊a 7 b 16. 6a 2.b 16. a 4. 13 a 7.16 
A 322 6 18.23 *.zg fsr Mar. 7 a 6. Inc.ire a4a.12a r. 
b36.18brir.Act.sar.8bi7.rzag, Rom.2*,Bal.2 biz 
1. Tim.aa 2/2, Cun:zasr.-Eheff.s c22,1.Der.zar. 
q Gheuanghenen ſalmen ghedencken, verſoec· 
ken, ende vertrooften, 

Ben.r4b 14/1. Neg zoa g.Tob.rb 13. Here.33 a 7, 
Mat.25 d 37. Act.rzas2.Cimm.r b 16. Geb.rza 3. 

Gheuen falmenlieuer ban ontfanghen/Zpr.4d 33 
Net.zon 33. 

Geuen falmen wr medelijden die bidt / ſonder aen⸗ 
fen decperfaanë goede ende quade / maer aldermeeſt 
ben ghenooten des geloafs / Spu.7d 35.12 A8. Mat. 
ge 42 Luc 6D z0. 38. Rom iꝛ bu3. Gal.so b 12, Soeckt 
Aeimoeſſen 

Met ghewelt (oft met gheweldighe verwinninge 
bes ſondighen aerdts ende vleeſchs) wordt Godts 
Sijek inghenomen / Materi b re, duc, 166 16. Bal.s 
br6.Apoe2*,z*.z1a 7. 

q Van ghevvoonheyt, zeden-ende ghebruyck der 

Hebreen, ende vvaer vvt (ommighe van dien 
ghefprotenziin, 

Gen.18c 22.320 zr. 43 d 32. Hudic.erego. Auth 
& 7/2. Bar.3sc 25e 

Gobalias en wilniet geloouen De waerfchouwins 
ghe / daerom wort hudoot gheftekPh, Here.grar. 

q Van Gadt. 

Godt is weſentlick / eenich / ſonder welcken gheen 
ander / Exod zb rg. Deut 4083564 4 9. :0b 17. 32 
d 39 2. Neg 7 22 / 3. Reg 86018d 36/1. Par.18czo 
Sapiz baz Eſa. 37b1643b 10,44a 6.c 24.45 *.46 a 
8.Oſee 13 a 4. Tob Sc ⁊o.i3 ag. Dprzbas. Har. 12 
t29. faan.r7zaz1.Cor.Sabrraó.Bal.ze2o.Epbe. 
ga6r.Timaas. 

We Godlicke dip eenichept/ bediet ende bewefen,/ 
Ben.rc26.r8az.Er0.za6b1s.16.4a 5. Pſal. 33 a6, 
Eſai Ga 3.24 b6. 48b 16. Gras. Mat. 3 b 1610c 20. 
17a 2865 Luc.4b i8 Jaan.zd 35. 14 b 16.0 26,15 C 
26,16a3/1. Joan.5a7. 

Godt is een eewighe Godt/ hyen heeft nach begin 
noch epynde / maer huis dat ſelue /Gen zud 33. Erod. 
15618 Gob 36022. Eſai.at a 4.43 bAo.44 a 6.48 b 12, 
<7b 133. Dan 7ag.Aom.16c26 heb ras. Apoc. ras 
b617214 7.22613. 

Gontis almachtich / ende niet en is hem onmoge⸗ 

lick, Ben 170 148614 35 11.43 brg48a 3. Num.ni 
e a3 / 1. Neg.iʒ a6/a.Par.i4 b ur. Sap.iai e za. Hod 42 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Regiſter. 


a 2.Eſai.40 bro*.q6 a q.ʒo a 2.59 a t⁊. Jere.3ab iꝑ.x 27 
Zach.8a6, flat,19c26.fBare.ge22.10C 27.14 D36, 
Uuc.tD 33.18Cc27.Epbef.3czo. Apoc.16a7.bis1gas. 

Godt werekt / ſchict / beſorzcht / ozdineert / richt /ende 
regeert alle dinck na zönen wille / Gene 45 a 5.soc zo. 
Deut. s8bis/ .Regum.9* Sapien iꝛ b iz. Tob.ↄb iz. 

Job ↄ a 5. i2 b 13. Bfal.tozb 19. 116 a 3.127 a 1. Pao. 
oc.is A49. IG c 21.2o t ⁊q.⁊Fa 1.ð zo / Eccleſ. z b 18 
Eſa 26b 15. 45 a7. Jer.ioc 23. 27 a . Ban. c ꝛu.a b icẽ 
Mat s6d z310d z4. 11c25. Iuce 12d 31. Joan. b17, 
FRom qb ið / 2. Coꝛ.ʒ As. Bhilip.2bi3. Bebz. 13 car. 
Apoc.4b rr. 

Badr weet / hoozt / ende fiet alle dinck / Ero.zb rg. 
NMum.iꝝ a 2. Beut zre2ur.deg.zaz.rba7/ 1. Par, 
29A9/2.Par.r6ag. Job 28c 25/ 3210 442 a 2. Pſal.7 a 
10.330 13.38 bro. jBrou:se zeerg a z.b 11.24 12. Eſaie 
29 15.40 C27.45A5.48a3. Herve. 14 s.7b 11.17 bio. 
v3e4r.zebrg. Ezech rra s, Spa.iob 1617 b 19. 23027 
40 a 9. Sap.i b io ⁊. Mach:9 a j.1ze 2e. Plat. ag, 
zia 3. Mar ⁊ a 8.4 b 13. Iuc. 2 bro. Foan.re47.7 0 
30. 80 20.13 C21.16D zover bij. Acties a 8s. Rom sez7/ 
i.Theff. ⁊ a 4/1, Joan. zc 20. heb:ꝗ buʒ .Apoc ⁊c 23. 

Godt / ende alie dat Godlick is / en mach wr kracht 
bea menſchelicken vernufts ende ſonder apenbarins 
abe niet bekent worden, Geneſ. z3t 20/3. Aeg. zag. 
Job 32 a 8. Pſal.ↄ94 bro. 119. 143 A8. Efaiezacaa. 
ſ4 b 13. Jerem. 34 b 10. Matth.ri 25. 133 b116b 17. 
luc 8bio.tocar24e4g. Foan.rbro.zaz.be44 63 
8e46.1ga8 bi7r7aó. Act.16b rg: Gomabig.r1d 33, 

i. Coꝛ.⁊x* Bal.rb 11 1 Hoan.2 b io.c 27. Apoc. za⸗ 

Godt is een Geeree Schepper des Hemels ende 
dev aerden GBenef rar Erod.zob 11/ 1. Bar.zob 1e, 

Pfal.Sgb rz. got rs tsbris.tzrarr2ga8.146a 6. ra. 
37 16.40C28. 42 0 544 c 24 45 b 12.48 biz. sr 13. Aes 
rerobtz.32bi7.srbis.Zact.rzar Jone ra 9. Spt.r 
a6. Baruch 3 ð 32 /3. Eſd.6 b 1374. Efd.zag. 6D 38%, 
16f 96/3. Mach.za9/2. heft ꝛ2a 2. Matru cz5. Loë. 
tar Act.ac 2414 b iq. t 24/1. C0p Sa b.Epbjef.za o 
Col.rbis.Gebraabro.zag.rfaz.Npoc.glrr.roa 
61ga7. 

Godt ie onmetelick ende anbelupteliek ouer al / eã 
en woont in gheen Tempelen met banden gemaect/ 
3 ieq.Scz7/2.Par.za6.6b18, Job ure 8. Pral. zon 
7b10 Eſai.6 a 3. 66a i. Jex. ⁊3 c ⁊q. Amus 9 a 2. San. 
tar Mat. d z5. Act.7e48.17 C 24. 

Goor betuncht hem te weten een Bod/var is/Dac 
lichmakeren trooſt Iſraels / ende alie der ghener die 
hem aenroepen/GBen.17a1.7.Ero.6az.zoaz.2gegs. 
teuit.26b r1.}Bfal13 a zi5oa 6.Bfat.zov 19, Here.zs 
D33.32D 38. Ezech.37c 23. Haan.zob 17. 

Godtigeen Waderalier Gheloouighen / Deut. 32 
a6.Bfalm.rozb 13. Pron-ra 8: Jerem 2038.3 b 14. 
MBalach.ra6.VAarth.6ag.18L14.23 A8. Vlucerraz. 
Faan.zob 17. Ram.8b 16/1.04.8a 6/2. Coj.ra 366 
18. Epheſ. 3 614. 4 a 6/ 2. Theff a br6. 

Godt doet alle be werelt gaet vot louter ghenaden / 
ende om zyÿns NPaems / dat is / om zjns ſelfs wille, 
Deut ad 37 746.7/ 1. Mer. ra 22/4. Regum rod 34. 
Pfal.z3 a 3.79 ag. ioo a 8.143 a r.Eſai.43 c25.43 ao, 
Wzech.zoag.36c21.Epbef.rbrr. 

Godt is ghetrou ende warachtich / Etod. 34 a 6. 
Jhum.23 b19.Deut.zag 23ag/1.Mer.rsc2g.Fraie 
49 A7. foan.3D33-8Cc26.Mom.3agrr. Cor.rag.rob 
3/1 Theſſ. y c 242. Uheff.3a372. Tim ⁊b 13. Tits a 
2/5, Joan.rag.sezo.leb.rocz3.Apac.za7.brig. 
5* —— ee mf lydſaemheot / efde / 

üſhept / ende woort, Soeckt een elick a 
letter oft plaetfe, ; — 

q Van Godefdienft, 

‚ Bau warachtighen Godſdienſt /e Gode behage 
lieke wercken/Era.igas,zo®.23 bige2s: Deut. sas 
b ri riso b ir. Joſue 22 agr. Aeg.rse 22. Bla. bro. 
goa7.sob rg. Prou zauqo.iad zu ⁊ta z. Efai.rb 16, 
s8a 6. Jece.zzaz.Bzech.i3as.Ofee6t ir. Mich 6 
a 8.Zach.7 a 9.8b 16. Spꝛ. 35 bre. Mat yc 23.29d 38 
Luce r g69.3b 11. Jaanuz e26. Fam. rz #13 * 14b 17 
Pbhil.zaz.Hac.re2r. 

Warachtighe Godtſdienſt / eyſcht dat herte ende 
ben wille / Deut.yc 29.6a4 rob r2 rh 13. 26 16,28 
e 47. 30 A1 6.b1o, Joſue ⁊ꝛa s A.ñegirczo.Suux7 B 
zi Eſa 29b 1364 b 11. Mati5 a8.220 36. Hoä 4023 

Bodt ſalmen alleen dienen Deut.6b'13/1,A8G.7 
3. Dan z b r7. Mat.ab zo. lucega 3. 

Wan valſchen Godeſdienſt Doect Afgaderje. 

EN q Vanden Godloofen, 

Banden ghedachten / woorden ende wercken Her 
Godlooſen teghen de bromen/Sap.2 *. Pſal. ioa a*. 
atra ® rg * Brou. big. 

Der Godlooſen gheluck ende welbaert brengt den 
Ghelooughan 
Nar Ecci.7 h is. Her.rzar. Abac.abi3 JWalzurs. 
b Ouer den Godloofen gaet Het — —— Gp ouer 
en brommen toeberept/z.Aeg.17egz.zra gr Bett.7b 
to, Bals b16.9 b16.35 a 8.37 be 14. Bzou.26C27. Eccl. 
* 4.Eſai. 33 a 1. Jere.q8 *. Dan.zc22.6C24. DPL 
28 Az, Judith 13 a4.Sufan q 62. Apoc.rB as, 
Den Bontloofen ontmoet/dat fp breefen/ Job 6b 
16.9B30u.1 c26.10 c 24.Efaie 66a 4. 
Dan onvoozſienighe ende ouecvallende ffcaffe/ eñ 
erderuen ver Bodloofen/Ben.7c 21.14 b15.19 C 24.34 
E25. Erod.rg e 24. Leuit io 2. pumer.r1 033.160 31. 
Hofueroag.rra7. Hudic.4czo.7brz. Bb ir.rsc ar. 
1628, 1. Aeg zob1ó’2. teg 13 c29, 3.Aeg.16az. 13e 
2063 19 Jobga8.saz8b1z.1sc2018*2z0%.27 
1436 b u5 fall a 5. 37 *-Brou.1C27.6b 15. ioc 25. 
Ma y.Efat.se24.47ag. Herem.1sa8. Ban.sdzo/ 1. 
ach.2 g62.4a 3. IINat ꝛa d ʒ 8. buc. 12 C 20. 846.16 
©23.25.17 027.20/1. Theff.s a 3. 
Wan goerduncken ende goede meyninghe. 
\ Abitaes 1Rum.1sd 39. Deut gaziz2a8 29 b 18. 
fart Ag 2. Neg.s a 6 Prou.rzbis.igDiz.2rae. 
be 1 CMJ biz.igagióeztssas. fBat.zb 14.160 
Mar.g h zz, Voan.rzag.1za8.Bal.zbiz. 
w gg Van goede vvercken 
© ck goede wercken zu, Soeckt Godtſdienſt. 
fen ee tekent hem de wercken toe/ Diemen den nag: 
* Oet) fp zijn goet ofte quaet / Eſai. 37c 23. 64 a 3. 
Aard 22. Zach. zag. flBdatth.zsegt. Act.ga s/ 
"LOL8b 12, 
ET Bzer.38*.39 a.c.b.Apoc.zoc. 
wael ‚latb be Bhiliftjn een Feufe , ftrijbt tegen If: 
Eleg.i7ag.Udert ghedoat/17 8 49. 
amozrha / Soeckt Sodoma. 
Anime g. —— 
Heen bloet in Meſopotamia /4. tegum ioc. 
Patg d Eſaie 37c. 
© q Van gramfchap oft toornicheyt, 
een ramſchap Godts gaet dickwils ouer allen / om 
ter iienfchen ſonde / ais ban Achan / Joſue zz d. He 
dam/Gen.3 *.etc. . 
gg mfchap Godts teghen de Afgodendiengaers / 
Udic.2d. Tegben de murmureerders / Num. iä a1/ 
i. Cor rob, 
Soꝛſake der gramſchappen Gads tegen den bolc: 
e‚Deut.29d.1.Lor.ge.Col.zb. Joan.zd. Jac.5 b. 
Bramſchap famen afleggen eñ móden/en die met 
$edichept endefaechtmoedichept wicken/Fom.r2d, 
Epbef.4f q.Coloff.z b.Eccief.7D.11 d.Pjou.r7a. 
Sramfchap wat quaet Daerwtcoemt /Ben.ga 5. 
ob saz. Brou. 14D zo. 15618. 17 b 19.19 b 19.21 b 19. 
27 a 3 290 22. Ecclef.7b 10. Dpi.25 c 22. 28 a 6. b 14.30 
E26. Wats cz. Uuc.ge 28. Gal.sc20.Epbef.4c26. 
Col,za8. Wit vaz.Hac.rbig. 
Brammiahenenderaorurgen Bie falmen wücken / 
eN 27041 Joſue ⁊ b.as. Pꝛou.aꝝc ⁊q.⁊29 022. Ops. 8 
19. SM at.2b 14, 
Gras ende bop worden alle menfchen qhenoemt/ 
fal.goa 5.129 a 6,Efai.4oa 6.Spi.14 bis; 1. Bet.1c 
24. Haca b zo. 
Brau bapy wort oudtheyt ghenoemt/ Prom. zo c 29 
—— leuit19d 32. Bock oudthept bes verſtandts/ 
44 2. 
Srecia aft Jonia / Eſaie 66 d. Act.roa. Dan.ara. 
Sriecken vraghen na wfhept / n Cort. 
toen heeten de bzome Die de bjuchten des Beefts 
âl.sc 22. )baogtbiengen; Here.17 a 8. Esech.21a 3. 
Üue.z3 30 Apoc.gas. 
Brouwel heeten de beelden; Beut.27 b 15. Here.7 c 
29. Ezech.s. 
Gullichept / Soeckt wit — 


Babacuc foöft Danielem⸗ Hiſtozi vanden Dzaec / 


Bachilaseen heuueloft gheberehte by Siph / daer 

Autd hem berborgen hadde, boor Saul bliebende/ 
3. Neg. 26a. 23 a. bo. 

Dadel oft driei Merobs Bes dochters Sauls 
WAn,r, Aeg. 13e, 

hadad de Edamút een wederpartjder Salomo: 


_WÍS/3 Mea 11 big.car. 


Badar Ezerde Coninctot Soba weet ghellagen / 
2. Neg 803. 
Batoft Ai / ean ſtadt der Amorrheen ouer de Hor: 
ane bouen Hericha/aen BerheEi gelegen Ben. b. 
ê fue a.rzers.EfD,1 b. Beckers Coninck de kin: 
ip Afcaelg mede opahehangen hebben/Hofue Sf 
1e Bert oock (Eſaie roe. )ghenoemt Math. 
An haet ende njt/Ben.ga s.a6h 14,27 091.300 1 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Ô Kegiſter. 
Sheloouigen een berwonderen / Job 214 7.b 13. Pſal. 

3744.b tu. Exod. ra s 20b rz. Leuit. i b 17. Autre 
a i.z920.23. Deut.igb 11/1. (eg.i8a7.b ir. Sap.z 
cz4.Pzou, rob 12,18. Bzech.2s bis. Ban.baz. luce 
1525. Joa.iꝛ Ag Fom.re 29.13 biz Bal.s bis.c zo. 
Hac.3b 14.gaasa,Der.zarr. Joan zb i3.15. 4c 20. 
Goden haet niet dat bp ghemaect heeft / Sap ir ert 

Haten een werck des vleeſchs / Bals c‚1.Cos.6b; 
2. Coꝛ iꝛ d. 

Baten deg herten wert berboden Leuit. 10 d. 

Gobt ſtraft die hem haten / WDeut.s a.7b 32f. 

Chriſtus ig bande werelt fander oazfake ghehaet / 
ende waerom/Hoan.7a. isd. 

Chriſtenen worden oock banden menfchen gehaet 
om TChꝛiſti wille, / Mat aoc. 

Die ons haten ſalmen goet doen / Matez g. Luce 6 
c.ËErod.23a; 1 

Baten ſalmen bat quaet / Pfalm.97b 10.139 C 214 
Amos sb 15.648 Fom.rzag. 

Hatingbe ſonder oosfake/ Pfal.3s b 19.69 as. Joa. 
IS C25. 

Ham een fone JRoah/GBen.sd 32.9 b 18. 

Haman na dien hp berhoocht was / werdt een Boaz 
delict bpant der Joden / ĩ. Heſt z3*. Wert gehangen / 
7 b ro. Beſghelijcken zún thien fonen-ga7. 

Bananide Siender oft Propheer / wert gheſonden 
tot Afſa den Coninck Juda/ 2. Par. 1607 

Hanania een ſone Serubabel / Soeckt Sozababel. 

Hanania propbeteerttegen Jeruſalẽ / Jere 28 az, 

Hanna baert den Propbeet Damuel/1. Meg.1c zo, 

ue de Propbeterfje pyúft God den Heeres luc. 
2 . 


hanon der Ammoniten Coninck fchentbeknechs 


ten Dauids/ 2. Neg. io a 4. 


Bant Gods en can niemant ontloopen / Amos 9 a 
Pfal.izs a. Sap.io b. 

Hantofte macht Gods en is niet bercozt / Mum. 
rr e.Efaiesoa.sga, 

Inde handt Godts begheeft hem Dauid gheheel / 
zijnen ſoon vliedende / het za totten leuen oft totten 
doot / 2. Neg. i5 f. — 

Alle vꝛomen ende heylighen zijn in de bant Gods/ 
Deut.33 a.Sap.3 a. Luce io d. 

< Van Hantoplegghinghe. 

Ben.4$b 14. Ero.2gb zo.leu.rag. 32. Num.27 
c22.Sufan.d34. IDar.rob 16 Act‚6a6.8h 16,13 az 
196/1. Tim.ab 14.5 22/ 2. Tim ra 6. 

Hannas be booghe Prieſter ſandt Jeſum tat Cai⸗ 
pham/Hoan.18c 24. 

Gavan een broeder Abzams / ende een bader ban 
toth/GBen.r1 C27. j 

Gafael Benhadads des Spriſchẽ Conincr kuecht 
wert Coninck ouer Sprieu/s.Aeg.3b ir.14. Ha bet 
beuel/3.Aeg.19b 15. Sloech Afrael in alle hare lant⸗ 
palen/1od 32.12 17.133. Als ghepzopheteert / 4. 
Aeq. 8b rr. r3Sterft / 13 c 24. 

Hazoz de hooftſtadt werdt ghewonnen ende ver⸗ 
bzant / Joſue rr b ro. ai. 

Hebãb / Siet Hobab. 

q Van Heeren ende Vrouvven. 

Baer officie ende gewelt regten knechten eñ dieſt⸗ 
maechbdeusende bupfghefin;Ero.21 az2.C20 26. leu. 
19b13.25D38. Deut.sbig.car. 15 b 12.16. z4 rs. 
Job rb 13. Prou 29 b 19. Fert.z4a7. bir. Spt · 7 c 
22.33 240.42 b 16. Epheſ. 6a 9. Col. ʒ c26. 

q Van Heydenen. 

Vande beraepinghe der Bepdenen/Benef.49 b ro, 
Num.24 b 17.18, Deut. 3204372. Neg 22 B 44.f <0. 4 
Vieg.Begr.Bfal'za8B.22Cc28:68 D32.72za8,b 17. 86a 
9.87a4.Efaiezaz.irb10.18a71igbiëcz2i. 2347. 
27b13.29b 17,35 ".41C25.43 a 5-84 Sh 14 49*.S1 A 5. 
4 *.55 *56a3.6.603.9 65 a 1. 66b ige zo. Here.ge 
24.12 b16.r6b 19. Ofeezar.cz2s. Joelz c28. Mich.4 
az. Dophe.3a9.Zacth.zb1r.8czo.gb 10. far.za 
2.7.8h 11.21 D3r.e 43.22 ag. Joan. iob 16, Act. 8e 26. 
d 30. 10 *.1. Cop. 12 b 13. Epheſ Ab 10. 

Der Hepdenen zeden ende ghebzupeken en ſalmen 
niet naebalghen, geuite 1Ba-3.20C23. Jett. 10 a 2. 

q Van het Heylichdom der loden. 1 

Wat heblichdom eñ alie ghereet ſchap des dienſts 
Gode(na de Wet)wert gemaect,Ero.36%.37 *.38 *. 
jAatet beuel Gobs / 25 *.26*.27*, Mert opgericht / 
J0 * Wert inghewyet / Leuit Bb ro. 

heſiodorus de Camerlinck Seleuciwilde DE ſchat 
des Tempelg ontvoeren / 2. Mach.z a 7.b 23. Werde 
ban Godt gheſtraft / z C 24. 

Helias / Soeckt Eras. 

Heltana een vader Samuels / r Beg.r A, 

q Vande Heylighen. 5 
Heplighen hesten ende shu warachsigs —8 
P Ala Pfal.iaꝛ b 14. Met. ge 41. Mom.ra7.Sear.rrbrz.rst 
26.16 aa. big 1.Cop.ra2batr.rgdzzr2.toprar.ga 
1.b 12. 13 b12 Epbef.rar.bis.za8.bis.eb12.6b 
38. whip rar.gecardtol,n®, 1heſſ. zb 13. 5C27- 
1.Cim.s b ro.eb.Gh 10.13,c 24. Aude b.14. 

dephighen willen niet agun gebeden zijn, Act. roc 26 
14 b 14.%pac.r9b ro.2zag. Beplichis Godt, Eſaie 
6a3 Apocgas. Beplich enderepn ſalmen zin / leu. 
118 44.19A.20AT7.C26.21 A6, Deut.26b 19. Epbel.sc 
26/1. Cheff 4a 371. Det. rs 16. Wie heplich is / worde 
noch Hepligher / Apoc⁊ꝛ ber. 

heplich was be plaetſe / daer in Godt zin woordt 
ſpraci / Exod. Ib. Joſue sd. 

Een Heplich ofte broom menſche ſal noch boet zón 
boos hept bidden, Píal.z1 b. 

* _Beplichdom bes Geeren; Erob.25az.Heuit. 16 *. 
Plal.rrgaz. sat. za6 luc.rd jr. 

Bepmelicke (chaude des naeften en fatmen niet o⸗ 
penbaren / Opi 19 h 10,27 b 19.C 27. 

q Vande Helle ende Verdoemeniffe, 

Alg nae defentot bereptig deu dupuel / ende allen 
govlaofen/ Dap 5*. Job ioc ⁊2. 366 12.Efai.24 Car. 
30d 33 66 e 24. Dan.7b rr. ar. zbriz.se29.6C23.8 
biz.c29.13 fs0. 22613. 23 d 32. 25 D 30. 42. 2808. 
mar.ge47.luc.3b i7. i10c 23.25. Heb.iot 27/ 2. Theſ. 
10 8/2. Pet ꝛ q q. Jube a 6. Apocuot 20.20 b io.⁊ꝛias 

Want hhemelrückende ſalicheyt/ dat na deſen tide 
berendtig alien Enghelen ende wtvercozen Godts / 
goeckt Daunchept. 

— wozt gedoot ban Simeon ende deui / Gen. 

4C16. 

German be Elephantmeeſter bes Conincx While: 
pater / Mach. ra s. 

Helm des hoofts/is ſalichept / Eſa. 59b 17. Epheſ. 
6b 17 / 1. Theſſ. z a 8. 

Helm wert aock ghenoemt / bar ſthue ongheualſte 
oozdeel Sape z b 19. 

herodes de Aſcalouijt doot de ontſchuldighe kin: 
deren / ende ſterft / Mat.b 16.19. 

herodes Äntipa / De ſaon herodis / een Viervorſt 
fu Gatriea,luc.z ar. Daodt Joannem den Dooper / 
grat.i4 ag. WDereenicht hem met Pilato / Auc.23 biz 
Act.4C27. 

Van het Herre des men{chen. 

Des menſchen heete is ourepu ende boog ban nas 
tneren / Soeckt Gherechtichept. 

Dat herte wert heplich enderepn dooz Chriftum/ 
Plalm.srag. Joan. 13 b I0. 1I50 3.76 19. Act.rsag. 
T. Coꝛ. Gb 11. Epheſ. y c26/1.Det.1c22/1. Foan.rag, 
ga3z-Beb.raz.gbig.rob 10. 14. 13 Dig. 

Godtlſiet aen dat herte ende wille/ ende niet bloote 
woorden ende wercken. Ben gag.zzhrr.Erod.zsa 
2.35 a 5. Deut.i9 a q.6. Matth. igz as. JWRarc.izegr. 
Auc.⁊ziai/C &b aa. 

Befram egen fone Berez/Ben.46b 12, fWatth.raz. 
Laet na hem Aram ende werdt ghenaemt Jephune / 
s.Par.g bs. 

Geua wert ghemaeckt wt bes mans ribbe / Gen.z 
c ꝛi. Bydt inbe verboden vzucht / za6. Weerdt ghes 
noeut heus / zc ⁊o. 

Hilkia bint dar Werboec/4.Mie.r2 a L/ 2 par. 34b 14 

Himeneus eẽ valſeh Apoftel Chrifti,z.Tim.2b 17 

Hiram de Coninc te Tyzo fendt de Couinc Pauid 
hout/2,Mieg.sb ri. Ende den Coninck Salomon / z. 
Beg sa7. 

Hiram een conftelickt werckmeeſter in metael/ 3. 
Wieg.7b 13. 

Pisktaeenfone deg gadlooſen Ahabs / Soeckt Ez 
zechias. 

Hiſpania / eẽ ſeer groot lantſchap Europe / Bors f. 

Hobab / een foon Gequele Sweer Noſes / Num. 
tor 29. Din kinderẽ woonen onder Juda / Judic. ab 
16. Vier berfchoont de Coninck Saur; a.GReg. 15 a6. 

Golda ofte Olda / Siet hulda. 

Holofernes / Diet hier voozt na. 

Bolonseen ffadt den Leuiten ghegheuen / Joſuset5 
ſ.rzi b. Wert doock ghenoemt Helan/1. Par.6e. 

Hoz / eeuen berch inde epnden des lants Idumeen / 

um aodaze. 

Hoꝛeb / dẽ berch int lantſchap ber Midianitẽ / daer 
op be Wet safe ghegheuen is/ Brab. za. Pſal. ros. 

Hozr hei oft Boziten be Giganten/ welcken be kin: 
Beren Edom vanden berch Deir verdzeuen / Deutz 
€.D.Gen.r4 a.36 d. 

Bondertfout falmen ontfang?batn.E om het Eua⸗ 
gelie verlaet / Mat. yc 29. Mar. io c 29. Kuc.1Bc 29, 
q Hoererije ende ander onk uyfeheyt vvert 
ghedaen ende gheftraft. 

Gea.6aa.rgas.dzrzz.34”-33 b 15. Exod. 22 b 16, 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


KRegiſter. 


| 
| 
| 


— — — — 
Leu. i8*.iat 29.20 h to.i3.ara 9. Num.⁊5 ar.6. Beue 
22 b 13.C22.23.23 b 7. FUDic.gaz.ezs/r. Neg.æ c 22. 
Spz . 2325 *.asag. Tob.4ag, Prou. ⁊ b 16.5 *. 76 
10 .aa b 14.223 t 26.290 3. Ecci. Ic 27. Ezech. ia b zo, 
1. Act. i5 Czo. Mom,s c 26. ⁊7 / 1. E03. Sa 1. Ób ro. 15e 
10oa8.Epbef.sas.Colza s/i/Tbefi.4 a 3 / 1. Tim. 1V 
io. heb za 4. oeckt uerſpel. 

Beeſtelicke boererde/Dwelck ws Afgoderhe / Deut, 
⁊ ib i6. Judic.ã b17.8 ec 27.B 33. Efa.rcat s7ar Herz 
au Ezect 6a 9 16* Ofeesaz.zagsbis.Apoc.idaz. 

holofernes Pebucad Rezars hoofina Wert wts 
geſonden tegen Ffcael/Fudir.z a 4. Laſtert Gob, 6 ar 

Beleghert Werhutien. 7a 1. Werdt met zjn epghen 

ſwrert onthooft / 1za 3 An hooft werdt op be ſtadt 

mueren gheſteken / 140 1. Den gant ſchen Aſſpriſchen 
baop neemt be bluacht/isar. 

Hoſea wert Conmt in Afcael/4.Meg.1s d zo, Wert 
met den belcke gheboert in Afipzien, 17 a 6. 

hongheren ende bostten nae be gherechtichept / 
Efat.gsar.Pfal.rorag. gRat.sa6duc.re4g. bear. 
Apoc.⁊x AG. 22 b 17. 

Bongeven enbedoiften en fal Sobe bolck hier nae 
maelg miet, E(ai.4g b ro. Apoc.7 b 16. 

Bongberraben falmen ſphſen / Soect Spdfe. 

Sq Vanden heuvvelicken ſtaet. 

Gen 1ca7.acaz.zbrz.ec20,8b16.g ar.arbro.24 ag 
28ara2gcardeu.i8*.Deut.jzaz.22c29.24ar. Hof. 
23 b 12, Judic.ʒ a 6. 14 a 1.7.b i / ĩ. Eſd.9 a ⁊/2 Eide 
13E 23/ 1 Beft.2b 17. Pjou.i8caz. Mal. ab 14. SpL. 
⁊ ja 2.41 b iz. Tob.6b 14.7b16, JWat.5b 14.19 a 3.22 
C2g.Üuc.rge2a.Foan.zaridorz*.gas/ 1. Cim.3 
a iĩ. Titn na 6. Heb iz a 4 Soeckt Schepdbrief. 

Wan het gheeſtelick houwelick tufſchen Gad ende 
be Gheloouighen / Cant.* Eſaie ſo a i s4asbrzag. 
Jere zuc 22. Ezech. 16 a 8. Ofeezcer. Matth.oↄbiß. 
224 225 a 5. Marc.⁊ b i9. Lute 50 34. Joan. ze 29. 
2. Coꝛ. i1Ia ⁊. Apot.i9a 7.21a ⁊.9. 

q Van Hoouerdije ende hoochmoet, 

Goauerdje wert berboden. ouergbetreden ende ge 
ſtraft / Gen. 3 b 17.11 A 3.7. Ero.sar.igabrr Mer ®, 
4. Reg. 18b 19. *X. 19 d 35. Sprac.roagLin1i6.2s Ad. 
Tob.q b ro. Judit.9 b 15.13 *.2. Mach.9 a 4 6 Pꝛou. 
6b r7.rsa2.1zbro.1sc25.16as.b18, 18b 12, 2906. 
29C23.Efai.zb13.17.ga8.ioa8 149.36 *. 37 U 10, 
C24.39A2.5.47a8. Jere.48 c 29 4916. Ezech. 16e 49 
28aa, 31b 10. Ban.gb ig 27. jc 22. Nbdier Az, 
fWal2bier Buc.reg7sobig.1gaj.brr.r8brr.22e 
24.Act.ra cz. Rom. 1D 30. 10020/ 2. Ci.za z/n. Det. 

ja 5/2. Pet. b 18. Juve b i6 Apoc.rtag. 
< Van Hope, Trooft, ende toeuerlact, 

De hope der Gheloouigen en falop gheen töttick 
dinck ghefondeert zijn maer alleen op God ende zin 
eewich woort / Gen. ⁊26 a 5. Audic.zaz.4/1.Meg.4 A 3. 
17 e 45. 22 1/3. Meg.2z0c29/ 1. Par. zob 13/2. Par. ⁊ 
A7.16Aa7.zob14.C20,32 A7. Sap. 30 4.9. Opi.2a6. 
biri4as3349. 34b 14. Fudurhogb 13/1. FRach.z 
18 8h:7.Pfal.gbir.1gab.22as.bro.2s az.zla 2.40 
as6r2*zrargraz.risag.bi1.14zaó6.14bas. Pio. 
zas.i8b1822b19.28c2s.zoas.Êfai.26ag.29b 19. 
poarbriszrasz6a7.goec2g. Hett.2dD35.7ag.IC22 
174 7.39 b 18. Cbren.zeag.Ëserh.zoaó.Dfee i2a6, 
Mich.7 a 9.7. Mahum ta 7. atth. io D37. 1221. 
om.saz.8cag/2.lor.saa.Col.re27/ 1. Cheff. 1a 
zr Cin. ra 1.66 17/1. Betr b i3. heb ʒg as. 

De hope der godlooſen / ende alten daer fp haer op 
beviatensig bel ef verganckelit / 4.Âe.18c 21, Dap. 
sb15.Dpt.sarbior. flach.2 g 6ꝛ. HobBbiz.ri€ 
20.14 b 18.200 4. Pꝛou.ioce 28,11 a 7.23.25 b 19. Efa. 
28b 15.18.30a 2.12.97 bir. Here.gbiz.17ag. 

Hulda / een Propbeterffesin Judea / 4 eg. ⁊x v 14 

Hus ofte Wa, de ſoue Arams / Geuroc 3. Daer 
ban bet lantſchap 19e ofte huſitis daer Hou de Pya 
pheet in waonde genoemt ig, Job 1 a. 

hupchelen / Sier Depnfen. 

Gufatseen getrouwe vzient Dauids / berconbicht 
het boognemt Ab ſaloms / 2 Geg.rsd 32370 5. b ni.nis 

Chups dat vaſt op DE ſteen getimmert is / fal ſtat⸗ 
be blóuë, Pfal.46 a 2. Mat. 7 24. 160b 18. Auce Ge 43. 
—* wk Sd tri vpe A r/a.Det.r big. 

j „Bie banden gheloou fit a ke 
Inn.ac 20,2. Cim.z b wenk, ———————— 


J. 

Jabes in Gilian wert ban Iſrael ouervallen / Ju⸗ 

— rp ermede —— at. 

te UM waves Dewglen barm 

ende sòne fonen/31 b , 1. bertichept af Saul 
Jabin ber Cananiten Conínc brengt Iſrael ondes 
zön haut / Judic.4a 2. Wert bevoormoedicht/4 b 18, 
Jacob De fons Hfaacr wert geboren, Gen.as c 23. 


Coops 

Wee sea 


' 


Eoopt ban sn 
en broeder Eſau zijn eerſt geboorte / ⁊tz 
——— Efau ben feghen/27a Vrect tot la: 
€ 20.Di Io Diet de leedersende doer belatte:28b 12. 
—*8* tent baba om zon twee Dochter 29 b18 Keert 
gel li 3Ûn vaderlant/ 31 b 17. Moꝛiſtelt merten En: 
Ke een 124. Wert genoët Ffraelsz2c27 35 brio 
hore, B3r. Sendt zón fonen in Egppten/42 a 1. 
afte met alle zyn hunfgelin / vat is mer irvj aielen / 
So erenfchen inEgppten 46% Deut.rocz:. fPeemt 
30 Pb» fonen tot tindecen aen/48 a s.8. Bebenedir 
has YD.fonen,ende fterft/49 a 1.d 33. Wect begrauen 
® kl, He baders in Canaan/soa 4.7 Na ber beloften 
9-Endena bet ghebodt/ 40c 19. Wertgepjefen/ 
Kar! c 55 Iſtaei 
ten ſone Zebedeiwozt gheroepen / Matt. 
Sat hebde Act.rza Ee o Kn 
5 techt Siſſeram met eeneu naghel dooz den 
—* Des doofts/ Judic acan 
ichrer im, Iſrael / Judic. o a 3. 
5. ae sore og bauder Daodt opgheweckt/ 
} uce8e 41.49. 
moie en bercoopt bat Pyefterbom/ a. Mach. 4 a7. 
at‚sas.9. 
—— Om dat hp Paulum ende andere bzoeders 
Hafe ht wert ouervallen/ Act.17as.6. 
K hae oet fone Eſate des Wropbeten/;Efa.7 a 3 
noe t 
Wire ee vale Poi 
dezan ten Gichter in Afcael/Fudic. 12 a 3, 
dea OB de fone Binehas wert gebore ne ab 19. 
mum / een ſtaͤdt in Cilicien / daer Paulus ende 


25° 
Tims ghepzedict hebben; Wer.zfsr.rgars a. 


ko 
reid of Jedida / de moeder des brommen Conincr 


to Meg.zzo:. 
Goya oft Edomeag / een lantfchap Sprie/alfo va 
MD fone Efau genoëtsz.Meg.3big z.Me.rra: 
J big. Baervande Idumeen / Aeg ſe ⁊i. aa. 
bei 7 Ul een ſone Canaan;Gen.1ob 16. Moont ons 
8 uda / Hofue 15 g 63. Fubdie.r € 21. 
Zùd, US werdt Herufalem genoemt / Fofue 1sa$. 
waist to/ 1. Par. 12 a 4. Afraelen mocht de He: 
® EU niet berwinnen, Audic.rcar. Werden ban 
Zuid ouerwonnen/z. Heg. sa 8. 
ba echaniag eens foons fant Jotle / Coninc in Kus 
ph ——— euanghen / 4. Neg. a4 b 12.15. Nade pros 
J che Jere aꝛ c⁊a 25. 20. Werdt ghenoemt Chtne: 
las, Jere ar e 24. 
ki Heboiaktm ofte Joakim / te boren genoemt Elia: 
is m/ ten fone Wofie,wect Conincin Juda/ 4. Keg· ⁊3 
3*Eſd, 1D 37. Berbzant dat Predickboeck Jere 
le, Jer 36c 23, Wert genoemt Melchi / Luc. zc24. 
Oterft/4.Bieg.14 a 6. Aa hem wert Tomnck zhů ſone 
IAehoiatim/ ñeg a 6 Bier binnen Joiachin. 
Zehoiauim de hoogbe Wrieftes, Jubitb 15 a 8. 
„Jehudefone Bananide Bropheer ſtraft den Co: 
Ack Fofapbar/r.Bac.1gaz. Werdt ghefonden tot 
aefa den Coninck Iſraels / z. Neg. 15 Ugs. sr. 
— de ſone Joſaphat des ſoons Mimfi-wertge 
tot eenen Coninen ouer Ifraei / om wr te roepen 
‚Dupe Ahabe 4.Feg.ga 1.6. Mator beuel/3. Cg. 
3 6 Boot Hefebel.4 Gieg.ou zo. Boor de Ixr. hin: 
Eten Nhabe/ roa. Berworcht de boederen Aa: 
bie bes Coniner Huda, rob 12. Bp berdoet Baalg 
aers / io b 17.c2s Steuft/10 034. 

Zemia de dader dee Prophert glBiche:z.Me.rza8 
3 Jephthah een baereutintsende Kichter in Iſrael/ 
Die. a 1.4. Wert ghepzeſen / Heb. ruð zr. 

Jepbuneeen vader daleb 1. Par.sb 15. 
bore, Mias De Propheet was van Anarhoth ghe⸗ 
meg Aere.2oe 27. Werr gheroepen ende gefonden/ 
ze eet bernaleljt/18b 13 19.2041,2647*.33ar, 
Md 12.38a 4. 7. Want ghenade bp NRebuead Rezar / 
9 Ir WBert log gheia en / zo a s. Beclaecht den To: 
Hek ZJZotam Par e. 
a Wert ghewonuen ende verbrant / Joſue ot 
fat PE Weber ghebout / z. Neg 16e 27. Wert Palm: 
benoemt, Weut.34 A gra. Pac-2dW 15. 
8 erabaal ofte Yerubaalseen Gichterin Gfrael/ 1, 
Sa b 11, Wie oock Biveon genoët ia, Fudie.6c*. 
w etobeam De fone Nebat / ef kuecht Salomonis / 
Ct een vpant Iſracis / 3. Beg. ct 26/2. Par. iz ab. 
Ben Coninck ouer de r.ghelachten/ 3. Heg. 12 € 20. 
—J en woorde Alhie/r:s 29. Recht twee guldẽ Cal: 
El op/ende balfchen GBodfdienft/at28.b zt. Defe 
* rp geffcaft en verweten 3. Meg.n4 A 7.14t 25, 
* — brzs4 Bega 7.3a 3 i0r 29d zun310 2.6. bin, 
do ree 9.b 18 c24.17e2z.2z 15. Syn hant ber: 
ww blie. ig a 4. Wert gefout / iz a 6. Dtezft/14 C 20. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


KRegiſter. 


Sizn zaedt wort wgeroept / 9e 26. Na ben woorde / 
14v io. Teghen Jerobeam / Amos 7 b sc. 

Jerobeam be ſone Hoas,wert Comuck in Iſraei / 
4. Heg.3 13.14 bib Sterft / 140 29. 

Jeruſalem, een ſeer groote hoofiſtadt Judee / van 
Meichiſedech (als Jsſephus ſept) geboũt / Gen a4 b 
i8. Wert gewonnen ban Fuda- Fubdir.r a 8. Wert va 
God vercozen tot een woonſtadt / z Feg.8 *.2. Par. 6 
az.7b 16. Werdt Jebus ghenoemt/Doecht Jebus. 
Werr Dalem ghenoemt / Ben. 14 d. Plal.76a 3. 

Teghen Fecufalem ef bare inwodners / 4. Geg.zt 
br2.23ec27.Efaiza6.zargaz.sarersrs. 7d 34e 
z2A1B.29a1.7.6sar. Here.4A 39.7. 13 *.17 b 19. 
1943.621A3.23Dz9. 2508 3203 3362634a1 3803 
39a8. Esech.3a6.4*,s *. 10 a 2. 15 *‚arabar®az®, 
Sopbun,3 a i. 

Weleke geachten Jacobs te Jeruſalẽ ghewoont 
hebben / 1. Bar. 10 a .Eſd. 10 1. 

Jeruſalem wert beleghert banden Coninck Sprie 
ende Aſraels / 4 Reg.6 a 5. Wan Nebucad Nezar / 
46Feg. ⁊ꝛa b to.25 ar Verbrant ende verdeſtrueertſe / 
25 a 9. Wert wederom ghe bout / ⁊. Eſd z*.6615. 

Dat Jeruſaſem doorde Romepnen berdeftrueert 
fauve wozyden/Dan.gca6 Wach.igar Fldat.rgar.k 
ig. Lucazd Eid be is.21as b is Joan. 11 e48. 

Wau het gheeftelrck Jeruſalem / welck is de ghe⸗ 
mepnte Goos, Plal.r22a 3. Bfai.zz ce 20 54 b 11.60. 
62 as 65 b 16. Tob.iʒ b i9. Baruc.sa 1.7. Gal. c 26. 
Heb. bro.r2c22.RPOC.3 briz.araa2. bio. 

Jeſſe / een vader Bauids / Mat.nas. Werdt qhes 
naemt Iſai / .Reg.6*. 

Jeſua een ſone Jozadack was hooghe Wziefter / 
Aggei rb 12. ⁊ a z. SBz. 40 b 14, 

Aethzoseen Peiefter in Midian / Exo ⁊ b 16. Were 
een Sweer Moſ / ⁊c 2i. 3a r. Coemt tot Moſ in de 
woeftijne/13 ar. Geeft eenen getrouwen en Godlickt 
raet.18 b 14. Wert genoemt Neguel Ero.2bi7.c ar. 

Jezehar / een vader Korah deg muptmakers/ Qu. 
16a 1. Mert ghenoemrt Ammadab / n Par 7c22. 

IJllpiicum / eẽ laut ſchap na-bp Italit / Rom. a5 bre 

India / een laut fchap onder den Coninc a ffuerus/ 
Eſther 1a 1/3. Eſd. 3a 2. Job ⁊ be. 

Joab een ſone Seru Ja / 2. Neg.⁊b 13. Baosfteeckt 
Abner/ c 27. Berſoent Lbfatondoay de huuyſbrouwe 
ban Thehoa / 14 *. Doorſteeckt Amaza / 200 9. Wert 
oac ſelue daorfteken / z. Reg. ⁊c ⁊28. Ma het beuel Das 
uids / ⁊2a 5. 

Joahas een fone Jehu Coninck in Ffrael/g. Aeg. 
tod 35.13 ar. 

Jõahas / een ſone Fafie wert handen Acke ghe⸗ 
ſet / eñ in Egppten gheuoert / daer ſterft hp / 4. Meg. 23 
d 33. De gheuanckeniſſe wert voorſept / Ezech. i9 a 4. 
Werdt Johanan ghenaemt / 1. Bar.Fb is. Kae Gent 
wert Coninck zijn broeder Eliabim / x Neg. iad 34. 

Jonuna ofte Johanna/ bat wijf Chuſe voighet 
Ehuttona/tuce 8a 3. 

Jaannes een ſone Matharthie / ende broeder Ju⸗ 
be Machabei / wert ouervallen / z. Mach od 36. 

Joannes ve Booper cen ſone Zacharie/ Lücuf 5e 
Piodiet ende doopt, / Mat. z ar Sendt de diſcipulen 
tet Chiifto / ⁊m az. Wert onthooft / raa 8. Joannes ia 
gelsas/ Mal.aa 5. Mat. u bi4. i76 10. uc. 1b13. 

Joannes be fone Zebedei wert geroepen Mat. 4 
ero Wert fonderlinge bau Chufto bemint, aan. rz 
cC23 19C26,2082.2147.C 20. Dchijftdat be ghefien 
heeft; Joan.19d z5 z1C24. Joan.ra R 

Joames Marcus treckt met Paulo ende Bare 
naba / Act 2e 25. MM Get ban haer, iz3v 13. Om zhnen 
tlewozdenzyhs aneens/ 150 37. 

Joas eeu ſone Ahazie wertin het dooden des Co 
ninchicken zaets alleen bertoft:4. Geg.rraz. Werde 
Coninek gefkroont in Fudarr: B rz. Up boot Zachas 
riam den ſane Hotadasz. Par 24e 20. Mat. 23b 34. 
Wert ban zijn Dienaers boot ghelaaben/ 23c25- 4. 
Geg.r2c 20. a hem wert Amazia zón ſone Coninc/ 
Par. zberz 2. Dar. 240 27. 

Joas. ven fone Joahas Toninc in Iſrael 4 Beg. 
zag. Dtrötreghen Amaſis / brack der ffabt muerte 
ende plonbert-den Tempeh ende fferftrigb 13. 

Jochebed een moeder Aaron eñ Moſe / Exo 6c2o 
Num ꝛs f 39. Behoet Moſen zun leuen / Erad.aar. 

Vandẽ Jodẽ / Siet hinneẽ na Judas Jacobs ſone. 

Joel / een ounerdrch font Samueig, 1. Heg. Sax, 
Wert ghenaemt Dafnis rx. Par 7c 28. 

Boiachin de fone Joiakim wert Eoninein Hubar 
4.Ôeg.rg a s. Wert henoert in Babplonien,24 b 12, 

iq. Werrt wat DE Kercker gelaren eñ berhoocht-25r 22 
Wert ghenoemt NHeri / Aue ze 27. Wert Chania aes 
naemt, Jere. ⁊x € 24, Gude Zeclauta/37 as, 128 — 
— 


— 


— 
— ñNi 


mean —J 


nn 


wert Coninck zón oom Mathania / 4 Neg.24 b 17. 

Jorada de Puefter het Athanam De Coninghinne 
dodden / a4 ñAeg rua 1.8643. Dterft,2.Bar.2z4b is. 

Joitakim te boren genaemt Eliakim / een fone Jo⸗ 
fie wert Coninc im Juda, 4. Meg.23 D 34/ 3. Eſdad 34 
Verbzandt dat Beedickboerk Jeremie/ Jere 36C 21. 
Wert Melchtgenaemt / Lucezzc28.Sterft/4. Neg. 
24 a 1. 6. Nae hem werdt Coninck zyn ſone Joiakin / 
g.Meg.24aë. 


Jonadab de fone Gechab, wert ghenomen op den 


wagen Febhu/4-Lieg.irob 15. 

Jonas propbeteerr/g.Aeg.4c2s. Werdt in de zee 
ghewozpen, Hone sb 15. Wert banden Wifch opghe⸗ 
Aockt/1 b 17. Was dipe daghen ende Bjpe nachten in 
ben Walvbiſch / b 17, INat. i2 e 40. 


Jonathan deſone Sauls / Naet de Philiſt jnen / 1. 


Regiſter. 


Iſaac wert beloeft / Gentz a 4.17b 16. 18 b io Wert 
gebozen / z2ua 1. Wert geoffert / 22*. Neemt Rebecam 
ten wyue / 29867. Berbint hem met Abunelech / 26 3 
zo, Sendt Eſau op de iacht / 27 a 1. Sterft / z96 28. 

Iſai / een bader Bauids/ 1. Aeg 16 *47b 12.20C27. 
2. He.23 a ĩ. Nuth 4 b 18. Wert genaẽt Hefje/mat.rad 
Iſaſchar een ſone Jacobs wr Lea / Gen. zo bss, 

| Iſboſeth wag twee iaer Coninc ouer Iſrae / 2. He, 

‚ab ro, Woꝛt ter liefden ban Dauw doorzſteken / 40 5. 

AIſobeleen godloos wij fdes godlooſen Ahabs / 3. 

RReg iec⁊4. 210 5.7. Boot de Pzopheten des heereñ / 

1i8a 4. b 13. Breycht den Bropheet Eliam te dooden/ 

tga 2. Wort vanden honden berfcheurt;4. Meg. B 33 

Na den woorde, z.Meg.rrC 23. 

Iſmael de fone Abzahe wort Agar / wert ghebagen/ 

Gen.16b 15. Sterft / 156 16. 


Wieg.1zaz.1garbsr Werdt door het vole verloft Afmaeldefone Nethanie / doodt Gedoliam ende 


wt Saule handt / 4 44. Berbindt hemm met Vauid/ 
38a3r20a8.23 b 18. Wert verſtaghen / zr az. 
Jongthas / een ſane Mathathie / een hooftmã der 
Joden/ .Mach.a e28 Verbint hem mer Demetria, 
10 a z.b 15. Wert gheuanghen / 12ze 48. Syn ſonen 
werden gheuangben/13 c23. 
q Vanden lonckíten daghe, 


Wanden Joneſten daghe eñ oordeel Gods / als ten 


epnde der werelt Chriſtus houden ſal / 1. Reg. 2 b 10. 
Vſal.96 12. Eſa.⁊ U 10.19.15 a 4.6.b 13. 260 21. 27 1 
30 d 30.66b 15. 2q. Jere z30 c23. Dan.? a 9. Soph.i a 
26 14. Mal.4ax / 4. EfD.2C27.13D 32. Mat.i⁊d 36. 
13 €41.49.16C 27.24 *.25D zu.e 44. Mar. 13 *.luc.17 ec 
24. 29. Act.tb II.zC 20o. 17d 32. Rom. z a 5.b 1014 b io 
1.Co. I5 * / 2.Cor. j brorr.Cheff.4b 16,5 a 1/2. Thet). 


3a7.zarTit.2b 13/2. Det.z biz. Bebe gea. Aude | 


br14.Apoc.ra7.zobr…r. 
Joꝛam een ſane Joſaphat / Coninck iu Kuda/ 3. 


Geg.zzf sr. Doot ſes ban znen bzoeders / 2. Par. id 


ar.4. Sterft / qa Neg. Bec 24/2. Par. ⁊b i9. 

Jodzam / een Conmchin Iſrael / 4 ANeg. 1617. 301. 
Trert teghen haſael den Caninck Sprie / 8b 16. Alg 
bp ghellaghen was / fo liet hp hem heelen te Jeſreel / 
9b 15. Sterft / 9 c 24. 

Joꝛidaen ſtaet ſtille /Joſue 3 b 16. Pſal. ir⸗ar. 

Joſaphat de ſone Afſa / wert Connck ouer Juda / 
3 ñeg.⁊Te 41. Sendt Leeraers wt inde ſteden Juda, 
2. Par. i7 a 7. Verbint hem mettẽ godlooſen Ahab / 18 
a . Wert daerom gheſtraft banden Propheet / 19a1. 
Vereenieht Gem met Ahaſia / 20d 35. Sterft 2101. 
Hier na hein zyuẽ fane Coninc Jozain / 1. Par. zb 11, 

Joſeph de tone Jacobs wert gebogen; Gen. zoc 23. 

Heeft dzoomen/ 37as.9. Wozt van zynen bzoederen 
Den Iſmaeliten vercocht / 3z7 c26, Bfal.rosb 17 Wozt 
balfchetick beſchuldicht endegheuanghen / Gen. 39 b 
17 c ⁊0. Wert wtghelaten 41 B 14. Wozt een heere des 
gheheelen Egpptenlandts / 4e 40. Hem wogdt Poti⸗ 
pᷣhera dochter ghegbheuen/q1e 45. Gheeft hemſeluen 
zynen bzoederen tekennen / 491. Sterft / Soc 24. 
Syiyn ghebeente werbt wr Egppten gheuoert / Exod. 
13 b 19. Mozt begrauen in Sichem / Joſue 24d 32, 

Joſeph be man der maghet Marie / Matt. ab 16, 
Vuet in Egppten.2b 14. 

Joſeph ghenaemt Barſabas / wozt met Matthia 
boorgbettelt/Uct.rc 23. 

Joſes / met den toename banden Bpoftelen ghez 
noemt Barnabas/bercocht ben acker / Act.4d 36. 

Joſia een fane Amon / eẽ bzoom Coumic in Juda/ 
4 Úeg.21c2422*.Sjn alebooste wozt boozfept/ 3. 
Mie,:z az. Muerleeft dat Wetboec;g. Me‚23a 1. Gout 
ben Paeffchen;23 c a1. Wort ghefchoten en flecft/23 c 
29. Woꝛit hertelick beclaecht / 2. Bar. 35 c 24. Nae heim 
wort zjn fane Coninck Joahas / q, Neg.23 d 30.34. 

Joſua ficút tegẽ Amaleck &ro. 17 a 9.b 13. Wozt 
wrgefonden om te beſpieden dat lant Canaan/; pu. 
13 a 9. Prijſt de bolcke dat lant Canaan/1g a 6. Wert 
in Moſes ſtede tot eenen Regẽt geftelt/27 b 18, Deu. 
$C21,3103.7.Dig. Fof.rar6. Dent befpieders wt/ 
2ar@Gaetdoar de Jordane zb 16. Mecht twaelf ſtes⸗ 


hem / 5 hb r3.Bheeft den bloeck eñ legen, 3d 34. Trect 
wt ban Bilgalsom de Bibioniten te berloffen/roa 7. 
Doet de Sonne ſtille ffaen/ 10 b 12. Keert weber nae 
bien hyſe verloſt heeft/na Gilgal/roe 43. Slaet xxxj. 
Coningen / 12%. Orttfangt zhu eufdeel/19 e49. Sterft / 

24 29. Hudic.z a 8. Wort ghjepzelenr/Dpz.4bar. 
Jotham regeert boor Aſaria ouer Pudarg.ieg.15 

a 1. Na zhu doot wort hp Coninck/4.Meg.rs az. 
Jotham de ſone Jeru Baal / blijft alleen ouer onð 
Zöne bzoederen / die gedoot werden ban AbiMelech / 
Audic.ↄaa 5. Spzeecttegbende Sichemiten / vloeckt 
ende vloot / a 7.h 38, Wen bloeck wort veruult ge 45 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


211 [1] 


ander Yoden/Here.g: a 2.6. 

Afraei werdt die ghenoent / die voormaels Lacok 
hiet / Soeckt Jacob. 

Iſrael / eeu epyghendom ende erfvolck Gods / Era. 
307 y 1. 64 7. 190 5. Leuit. 20c 26. Weut.4C 20/7 ab. 
9c29. 10 b I5. 140 2 260b 18. 32 a91. Rog.ioa 1ICꝛ 
2. Reg.7023/3. Reg.Sf 533, Eſai. i1925.43 1. Jerem. 

130 11. Snz. 176 18 Wer.ghelachten Iſtaels ſchep⸗ 
ben haer vanden hupſe Wauids / z. Neg 1203.29. b 16. 
jha den woozde Ahie des Pzopheten / 11c29 Werdẽ 
geuoect in Aſſprien / 42 Aeg.is C29.17 6. Soect Ba⸗ 
‘bel. FRaedepzophecie, Weut.4c 26. Weel wt Iſcael 
volghen de leuiren na Jeruſalem / z. Bar 1ub 13. Tea 
gheu ber gheſlachten / Soeckt Samaria. Chriſtus 
‚De warachtighe Aſrael Efaiggaz. 
Atala seen landtfchap ende vaderlandt der Kar 
| mepnen/banden Coninck Italo foo gheuoemt / Eija. 
66b 19. Act. 18 c22.27A 1. Beb.1z cas. 

Ithai/ een ghetrouwe brent Bauids / z Meg., 15 k 

ig cer Wor tot eenen Hooftman vercoren 1802. 


| Ithamar / een ſone Warou,Eread.38c21.UDozt tat 


| genen Puefter ghewit,keurt.8c 22. 
Atureaofte Athureaseen lantfchap bp de woeftjs 
ne Arabie, luc. zarg. Öbenoemt ban Jethur Iſ⸗ 


Jubal / een badec bau allen Snaceſpel / Gen.4c zt. 


| maels fone/sBen.2sb 14/1. Par.sb 19. 
| 


| 


Judba/een ſone Jacobs wast gebozë, Gen.z9 ù 35. 
Beſſaept onwetẽde zyns foons wit Chamar/38u 15 
Wozt boꝛghe boog zonen breeder Ben Jann/43 4* 


VDat regimẽt eñ Guerhept bebjoogr aë Juda / 49 ã z. 
i10. Weu .23 7. Judic az / 2.Neg. b 12/2. Par. a 6 


| 
| 
nen op te Bilgal/ga 1.8. De Engel Boves 5 Gen 34A 2.C 25,27. Exod 32 b 19.0 27.JRum.2s ag. 


Tegen Huda ende Jeruſalem / Soeckt Jeruſalem. 

Joden wi allen Kacien ban Godt vercozen / ende 
waerom/ Deut.4d 31234 33. 34. Hom.ↄ a 4. Ende 
daeromeen eyghendom ofte bet zune ban Joanne 
ghenoemt/Ffoan.r bir. | 

Wander Joden hactnechichept, Efai.6b. Fevre. 17 
a*.gRat.i3brs.ACt.28a6. 

Dat het Jootſche bolcbaog ben ioncften dach bez 
keert ſalworden / Deut.ad zo. Herem.zr:arb 10.16, 
Ezech.37 C22.23.24. Joan.iob 16,Aom.1rc2s.26. 

‚Judas Machabeus wozt ghecozen tot een Hooft 
zünder bzoederen,;1. Mach ⁊ a 66. Strydt manuck / 
3.4.5 *X.7e 45 / 2. Mach. Sa 1.10b 16x 11 6. b 11.12. 
13 44. IS. Berginck / 1. Mach. 9 b 17. 

Judas Iſcarioth wast gecogen tot eenen Apoftel 
Chꝛiſti / Mat.ida4. Ouercoemt met ben Pharizeen / 
Luc.iz a z. Berriet Chriſtum den Heere / Mat ⁊oc zo 
e 46. Mar.iq e 43. Hoâ.18as. Fa de propdecie, Pſal. 
arb 10. 55 b i4.109 a 8. Foâ.6b 70. iꝛ a 4 13 c ꝛu. Geeft 
berou/eã berhangt bemfeluë, JBWat.27ag.Act.r Lis 

Judas we Galileen wozt verftrapt met zyuen aen⸗ 
banck/Wct.s b 38. 

Judas ende Silas werden met Paulo ende Wars 
naba na Antiochien gheſonden / Act. 15 c 22.27. 
—— —2—— —* deuchdelicke weduwe te 

ethulien/ Judith Sa *, Doot Hoiofert 13 b 10, 
Sterft / 16 d jr. origine gren 

q Van ljuer ofte Ieloersheyt. 


Judic.⁊o ar. 8/1.eg.rra6.rsb rid 32/3.Meg.18 ego 

19b 10,14/4. Meg. ro %/1. Mach.⁊ c.24. Mat zu b 12. 

Zaan ⁊ b 17. Act. ↄ a 1,Bbil.z a 6 Fom. 1io.e.d. 
Julius hout hẽ heee tege Paule/Act.27 a 3 


Kaf ofte ſplinter en falmen niet lichtelick Gen noch 
oogdeelen/Daerin men felue ffraffelick is JPat.7a 3e 
23C29.Uuc begr 7D 33. Iar.igag. Joan.Sag. 

Kaf wozdben de berdboemde ghenaemt/ Il? at.3b rz 
—* 3 — rare beitel Wint berftruprt, alfa 

en odlooſe boog ben heece weſen / Plal.r as. 
Prou,roc 25. Gfaie 29 a 5, ep : 
Kabat/ 
ed aen Tee AE EE a — 


Reg 


Numz b 17. Dan het officie | 
* 27.d 31.40 1613. 
rheuen boor eenen Afgod / Exo. 320 4. 
— b u6 / 3.Neg rz c 26:4.Meg.1oc 29.17 b 16, Oſee 
hale iosb 19. Act.re 40. 
a Werr ban de Philiftjnen belegert;ende ban 
auid berloft/a. ea ze Ee * 
J van kennen. 

senen falmen den menfcheaen zjn wercken ende 
bid, en / Spaei9 c27. 27a 9. Mat.7 bis.12d 33. luc. 

pù 


bepts nmen God niet Door menfchen wijf: 
pr / Ban hp openbaert deu clepnen berworpen/ 
hate 25. 16b 17. Uuc.roe ar. Hoan.7e28.8b rg C 
18.2 akte grs b i5. 17 as Act i7 Ce 23/1. Cop. 1 big 
en ‚U ro.3brg.Col.re26, Soeckr wifhent. 
Die 5 hiffe Bodta en heeft niemant warachtieh / dan 
ite odts Gheeſt heeft / ende: zijn geboden houdt/ 
“TORA 14 Epbef.r tb 17/1. Hoan.za3.3a7. | 
S Vander Kercken Ghemeyute ende 
volck Godts, 3 
heloouighen wert gheboren daor 
Balzezs ODE, Goan.1b12.zaztiom.8Uiz.ga8. 
brem gin 19 Epbe,ras. Titirar/ 1. Cor. 4 b 15 
5 ac.nbig 1Betv.rc 23/1. Joau.za 9. a ĩ. bid 


G 


Nahat / een fo 
ne Beui/ 
er Kabatiten, 
alf wozt ve 
Kennen en ca 


get Kerckeder 5 | 


odts Wo 

beeft, OARzn bele leden die altfamen ín eenen 
Be kon Cbf ahedaoptsjn/ 1 Cor. 12 b 12, Â 
sbecocht nne Deelt Chziſtus hemſeluen verkregen ei 
23.Epb Met zyn broet/ Act 20c 28/ 1. Cor. 6c20.7 c 
bbeſzo 12Col rb i4 / 1.Pet,rb IL.heb. o b rr, 
Berg, ANOC.TASSAg.1gA 4. B 
ſcheu rekentedensijnaldestep gheloouighemen: 
Mét € Oden ende hepbenen Efai.43 a 9, Hoan. ro b 
— biz. Epbef.za6. 
min tWwoontaltgat mer bewaringhe ende befcher: 
b Kole bp zyne Kerche/Erod.r3car.290 45. leu. 26 
arb: EUt.7e 20 23 614 zr A 3/3; Geg-6 6:13. Balor 
ooge sd biz. Ëfargzaz. Jere-46c 28. A at. ðc 
F 20, Joan. 14e 23/2. Cor. 6b 16. s 
zb erekẽ hooft is Chuftue/Ble.rb.2a2tCor. 

Der Epbe ic 22. 4b i5. Ic 23. Col.u b 18.2613. 
na eKerche is ſchuldieh hare Woasftaunderg(af Diez 

gas) eonderhouden/ ®eut.rzb19/14C 27.16 11. 

ce enne 2 to. luc. — 27 

—97b11. Galat Ga 3. Phil.⁊ c 29.4 b 10. i6/ 1, 
Theff v 12 heb 347. Pb 3 

be Kercke fat baoz hare Predicanten bidden / Aet. 
Carol S-Ltom.rs Dzo.Epbef.s b 18. Philip.1 b 19. 

POM. 2/2. Theft zar,tBeb.13b 18. 
lo Pr Kercken Sleutelen ende ghewelt worden be: 
x oft, Mat 16b 19, Werden ghegheuen / Joan. zoc 

3, Werden ghebripent / Mat 18 bh 17. Soeckt Ban, 

‚erchbups oft Tempel ber Afgoden/ 1.Aeg.saz. 

Pas} Aeg 1raza. eq. iorcar.17dDze. 190371, 

Ev b ro.Baruc.6 b 16 D zo.f 54. Efa 370 38. Her. 

43 b12,Belag.c 21, t.jdach.rfso,6a2.10i83/2, 
Mach 6 a 2 Act.19e 23. 

med wart een Boere ghenaemt / Ezech. 16 *. 

pe meefter tat Philippus wozt bekeert, Act, 

34. 

Inden Kercker ofte gewanckeniffe en berlaet Bod 

eine niet, Benef.39c 21, Dap.1ob 13. Eſai.qꝛ a 7. 

T.abi8 r2a7/i6e2s. 

Ketterhe ende ketters falmen fchouwen/r,Cog.r1 

16/2 Tim 2614 Titz bo vo72. Bet.z D. 

Ketura een wt Ablahams naeden doodt Sara, 

en‚zsar 

y Van kinderen ende ionghe lieden, 

Ban Kinderen haren dienſt ef fchuit tegen baber 
me moeder / eñhare ouders, Ben.geza.22zar7.27a 
„ata 737%. Ërod.2obr2.zrb 17. deu.rga3.d 31.20 
x 9.219, Bent.sbi6.arb 15.18.270 16. Audie. 14 a 1 

Beg.2b1i.18.c22zar7Sar.ra ss: 3.Meg.2b rg 
gege 23.124 2.22 1/2. Bar. 343. Opi 01.86 

18,75 29. Sa 7. 11. 220 324 b i8. 25 bro. 3221. 

re 94at14as. Hobtag.Bagz2agb. Pour 
A8.4arée zo,roar.rrartseroige26.zobin. 21e 
29.22 b i5. 23 b iore 25 28624. 30b i7 Her.35br6. Ezec. 
Ph A7. MBat.4e2o10D 35.15 a 4.19 big ar ro br9. 

Uc.ze 
E20/1,Cim.sar 2.-Ttm acaz.zaabisn Petsas. 
jriath Arba / Doect Ebron. 


Kis een vader Saules des eerſtẽ Conincx Iſraels / 


eg ga va Reg zab 14. ACL. i 30 22 


HD 
en. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


48,18 c 20. Uet.7brg,z2a3.Epbe.6ar. Lol. 


leederen fcheurë/Ben.44 b13. Joſue 7a 6. Fudie. 
& 35/1, Men.sbrz2/2. Meg.i3b 193. Meg 2ic27/ 4. 
EN 147,68 30 zob i1.14. 180 2. i9a t. 226 11. 19/ 1. 

eft.4 a bi gWRach.abi4.3e47.36C 22. 37 au. Jere. 


iſter. 


36024. Joel zb rz! Mat 26 g 64. Aet. xa b 13 160 22. 

Kleeden ſalmen den naecten, Efat.s3 a.7. Tob 14 
17. Ezech.18a 7. Mat. ⁊5 d 36. Soeckt Belmoefjen. 

Kleederen miſbrzuvcekẽ tot haoueerdie, Ezec.7 C 20/ 
2.Beft.3 b 16. io d 3z9 Barras. Mar ied 35. luce 
76 1516 b 19 20e 45/ 1. Tim 2a 9/ 1. Pet zag, 

Teghen de ouerbloedicheypt ende oumarichept der 
kleederen/leeff oack Gen.zcar.22 Dpt.rra 4 

Kyuen / Diet twifter. 

q Van Knechten, Maerten , ofte Maechden, 

Ben.16ag.6.24*.30C25.31 04.39 ar 6. Erad.r2 a 
2.C20/4.{ieg.sc20.25. SPEAC.7 C22.1rocz28. 24 biz. 
Prou,roc 26.14 d 35. 17a 219 10.29 big. dEecte.za 7 
1oa3.Her.34a8.Hoelzc2g luc.radz7.eas. Uet.1z. 
b 13/1. Cor. 7 021. dEpbef.6a s.Col.3 c22/2,Cim.6a 
Tit.2agsn jet.z 18, 

We Anecht en fat miet zijn bouen zönen Weere/ 
Mat ioc 24. luc.6 ego. Joan.igb 16.15 t 20. 

Knechren zijn wp-/ daer ban wp berwonuen woz⸗ 
den / Jaan. 8d 34. ſtom.6 b 16/2. Pet 2 big, 

Knyen bupghinghe vooz Godt / Eſai.4c23. Nom. 
14b er. Bhil. zb 105 

{ Van koopen ende verkoopen, 

Gen.23ao.b 14.25 031.33 b 19. 41 57. 42*. Leu. i9b 
13.d 35. 25 U 14.0 46 Deut ihanes biz / 2. Neg. 24c at 
Dpt.27a3.420 24 Prou trauee 26.160 11xXob io.t ⁊3 
Efa.z3 h18.s8a6. Fer. z2a 6. Ezech. 45 bro. Mic.6 B 
10. Mat.7 az. Luc.ia b18/1, Co2.7 D 30/1. Chei). 4 a 6. 

q Van Koninghen ende Vorften, 

Wan Konſinghen / haer offitie eñ gewmelt/Beut.17 b 
19.c23/1. Neg 3. Neg.⁊a ꝛioas/ꝛ. Par.garigas 
8, Dap.6*.9*Dprinar.Hob3gd 30, Dial. 2 bro, 
rou Bzou.14C28.16C 2819 b12,208 E.c26.25a2.28 
v 15. 29 a 4. b 14 3120 4 Here.z2a 1. Soect Guerheyt. 

De Koninghinne Arabie coemt tot Salomon / ze, 
Reg roat ꝛ. Bar.ga . Materre 42 Luciaud z3. 

Kozach / Dathan ende Abirouzynopeoerich tegens 
Moſen / Num 16a 1.6. Werden gheſträft / 160d zr. 

< Van Kranckheyt; 

Vichamelickekranckhept is bickwil® een ſtraffe 
ber fanden,Erod.rs c26. leuit.26b 16. Pumer.iz*, 
®Weut.7L 15,23 27.q 60.61/2.Mieg.24 B 13/4. Meg. SC 
26/2, Par,zi bis. Jaan.s big: 

We krancken falmen befoecken ende bertroofken/, 
Gen, 48a 1/4. Meg. 8e 29.13 b 14/4. Bfd.zeer. Spa.7 
D38.33b 13. Aobz2brisPfal graag. Ecel 70 3. Mat. 
25d 37.0 go. Joan. a z.1209/2. TOF. ra 4. 

Woe haer De krancken in haer kranckheptende afz 
fchept wt defer tt gehouden hebben: Geu.49*, sol, 

14. Beut.zr A16. Hof.13 *.23 * 0. Ceg.rr*/z.lie.2 a 
tj/t.pac.32 €24. Tob.4*.efa.38a 1/1.mac.2e49-g br 
q Van Krijghen.ofte Oorloghen: 

Rrüijch iseen ffraffe der fonden/ leu. 26624: Deut, 
28d 36.49. Audic.2 13/3 a u.8.aat.s a IOA GIJ at 
Efa.sc2s, Here:sc 22 é t 

Boebaer de Gheloouigen int Oude Teftament ín 
Bróchfnoorathebouden hebben; Erod17a8brz/r. 
Feq17czo%r.Pat.rzaz6 1gag, Diz,18* 2oar ie 
ar6.Rudit. gag) 1. Mach.z b usac ⁊o.4 a 7.b 10.7 
D39:e 45/2. JDtach.3b 16 19, k 

Mt ware oosfaken de Gheloouige Krüch aengeno⸗ 
men hebben / Geneſ. 13 b 14. Jubic. 9c 27.20 *. Joſue 
roar.6/mfieg.30ar8; 

Gov ſtrijt altijt boos de zijne, leert die aac ſtrijden / 
Ero. 14 biz. Deut.nD303C2a/r Úeq.17B 32/2. Par, 
zo 14: 1Bfa.18D 35.144 ar. Eſa zo bi g DSoectbictorte. 

Kröghen ofte ſtryden fullen be Chriſteuentegẽ be 
wercken der bupfterniffen eñ alle booſhept / met gee: 
frelicke wapenen ende het fweert deg Geeft, Bodt, 
waart, Gom. 13 be 12/2, Cor.io A gef iꝛ2c. Gals b 17. 
Epbhef 6 b 10, * 

Teghen dat Godlooſe krijghen/ Bzouer IAb ro.rr. 
Soeckt Bootach. n 

Kufſinghe gheuen / Gen 27d,296 13.31.330. 455: 
14.46 e.dab b 10.49D 34 soc. Exod.ac 27. 18a. Gutly 
1614/ . Neg. roa 4a.20 4t /2. Neg. 4d 33 150 5.19 Ho 
3Heg.ioc 20/3, Eſd.4e 47. Piou.⁊27 a 6 luc, ig c zo 
Act.⁊o d 37 RNom 6b 15/1. Coj. iGõ e 20/ 2. E03 13 biz, 
i. Theſſ. j d 26/1 Bet.s b 


Laban ontfangtendeherbercht ben knecht Abza⸗ 
hams/,GBenef.24e 49: Huert Jacob rot eenen knecht / 
29 b 14,C20;,Weruolrhr Hacob,zr Cze, 

Vachig wordt ghewonnen / Joſue zo d zr, Wozdt 
heerlick gljettmmere,/ 2. Par.rrag. 

Vaig wostbaude Daniten beſtreden / gewonnen, 
ghetimmert / ende ghenoemr: Wan / Fudic 18car., 
Wort ghenoemt Lefem/Fofue 198 47. 

Lamech be eerſte Bis twes wyuen ghehadt Lid) 


a. 


| 
| 

—— 


— — — — —— — ——— — 


Beg 


Geneſie 4b 19. 
Lamechs ouderbamn/;Ger.sb zr, 
q Van Lazarije, 

Mae Lazari belkent wort Ueuit.13 *. 14. Gob ſtraft 
met Lazarhe / Exro gaó um, 12 a 8/4. Aeg. sar.C27 
15 a 5/2. Par.zob 18.19. 

Lazarye wort gherepnicht / Exo. 4 a 6 Numa⁊bi⸗ 
4Meg sig Dat Baz.lucry rr. 

Wan afichepbingbe der Lazärighen /Îeuít.13 E49. 
Nim ſfauategiſaz. 

Lazarich wert Moſis hant / Exod.a ag, 

2D 207 Lazarhe ſalmen hem wachten/ Heut.24 a 8. 
Wier Lazarigen ofte JMelaetſchen comen int pz 
rierg legher / ende niemant daer bindende / bercondiz 
ghen fp fulry dien ban Samarien/gieg.7 b *. 

Aazarus lept boor des rocken deure, U ûc.16 b 19. 

Lasarus wort banden dooden berwect, Kaan, re 
43 Mort vervoleht banden Kodens12b ro. 

Lachen/Ben 18 Urz, Pfalz a4 37b13.126a t. Beo. 
126, ap.g Diz, Wel big, Eccl.2az.3as.7a4. Dps. 
19 C23. 210 zo Luc Gers. 

Abraham lachet / ais bemin zón ouderdom noch 

genen fane betefr wort / Geu 17 b 17. 

tam Godts / Soeckt Chriſtus Ger Lam Godtg. 

Vaodtceaseë ſtadt tu clepu Uien, nietfeer verre vã 
Hierapolix eñ Coloſſen / Col.ab 15. Epac.t b 113614. 

Lea trout een Erizbader Jacob / Gen. 29e 43. Ba 
ret beun kinderen zob. 

Lebbeus met ben toename Thaddeus, gen diſcipel 
Chuttis / Mat.io a gs. Mozt genoemt Audas gen ſoue 
Jacobs/ Luc bic 

q Van Ledích gaen ede Traécheyt, 

“zeg. ri Dzou:Gab.roagecs6. iz ir 134 18a 
919 is.C24.204A4 DIZ, 11 C24,24 D 30,26 b tz. 28019, 
Wiech.16e 49. DPl.32Az33D3s. Viom.r2brr. 

Lebichept brengt veel boufbepte, Spr.33 0 37. 

q Van Leeringhen ende Goeboden 
der menfchen, 

Leeringhen ende Gbeboden der menſchen fo terre 
M/ als fp noodich ter befaltehept gehouwen waorden/ 

Worden fp verwomen ende vberboemt, Erod.⁊z b 13. 
Deut. gaztrDz2 iz Vofverag. Bfalmizar. 
Prau.saz.zoaó CfaiBb rr.zgbrz Kere.zas.z3b 
16.25. BACH. SA ZB IAt isa 8 16ab.bie.rragzza 
s,28ur3,sldarr.za6.brir, Lucisc 27. Joan.rza8, 
Act IS BIO. TO B zo, Bem.i6 big 1, Lorre rs. Epheſ.⸗ 
bis Dhit za 2. Coloſſ.ꝛ * /i. Vim raz.garbaz ts. 
Cunibis.2trrerz.3b 13. Cie b 10/1. KOAN.2 Vi8 

26,3A7 2. {uan.ra7.Bebgzag. 

q Van herleuen ende vvandelinghe der 
Gheloouighen. 

Wat leven der Gheloouighen fal gheſchict zón nae 
Gobt,ef abelpematich Ben lenen eñ bec teere Chꝛiſti/ 
Gen.rvar.Erod.zoh ri leu.sr 44.19 A2.20a7.t26 
zra8.fWAar.ses8.urcag luc.ód 30, Hoan.r2e 26.13 
biz.isbaz.zibis Mour.6a4.8c29.13 Dig.1s a2. Eph. 
2a94al.r23.5at9g.WBhil.ie27.2as.big. Col.2a6, 
349. biꝛ * i. Theff.gaz.Eurbur,za 81. Petro 15. 
2*3b17.gart. Joanra7.za6beb.rzatr. 

Wande ydelhept ende cozthept des menfchelicken 
leuens/ Ben.3 192. Reg.iab 14/1. Bar. zo bis. Lob 3 
C20.7 A6BAG.GCEL.LSI3C2I Ig A1. Bal. zo a 6,90a 
$.9 oꝛ a 4. b iꝛ.ioʒ Dig. 144 A 4.109 C 23 Ecclef.2C 23.3 
bro.zau fair soa6.Dap.2a6.sag Apr.rgbis.18a 
sUr.gocz6grarTob.gb18 luc.rz big Epheſ. sb 
16/1 Det,1czg. Jac.i b 10.4 br4.Beb.13 birg. 

Dan her eeweghe teuen/Soeckt Salicheut. 

Werleuen boog ve broeders laten/t.Beft.4b ts. Fu: 
Dirhiza Fe 24. Peau.rs biz/ 1 Foan.zb 16. 

Leuen en ſalmen hemſelnen niet/maer Gode, Joä. 
6f 57/2.&08.5 bis. Öal.2e ui Pet,40 2. 

q Van Leui ende Leuiten, 

Leui wost gtjebaten. Den.zoo 34. Door met sten 
broeder Simeon, he Sichemiten z4c 25. Straffe va 
De daersBen.4g a s. 

Wande woonmghe / vecht / ende onderhoudinghe 
per Leutren/leutobie.2sd Fe, Ruma8Ccer.ec 24.35 a 
27 Deiit. io a 8.iꝛ b i.iↄ 14C29.18ar.26b er. Joſue 
14b 14.D 33 180 7. 1 *.2. Eſd. io 33.37.13 bro, Ezech. 

8h13.Sp4.ID 32. 
Binden Dient ende het officie ber Leuiten / Num. 
e 49.3 *.4a i. SX. 180 2.5 23. Deurroa 3, Joſue zaó. 
1. Bax.7d zi tobrig®. 2, pdar.iga8 Gsechh.44 bar. 

We Veurten neemt Godtvoor alle eerſte gheboozte 
Der kinderen Iſraels Num z biz.e 40.8 b 16. 

De dleuitenffratfen dat quaet deg opgberechten 
Calfs / Exod. z2c 26, 

De leuiten worden berdzeuen wt Iſrael / z, Par. 
11644. 


4 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


iſter. 


Lia/ Siet lea, 

Lib anus / eruẽ ſeer hoogen berch in Smien / Vent. 
ra 7. Judic. 3 a 3.Efa.rzb.r3. Daer ep de hooge Cor 
berboomen waſſen / z. Neg. 5*. 

Liberthnen der Philoſophen Schale/Nct.6ag, 

Libna wort ghewonnen/ Hofueso 29.1Balt afhan 
Junarg.Meg.ëc za, Mogt beſtredẽ bande Aſſpriers / 
ig ag. 

Lpbia oft Lybie / Hebz. Phut / een lantſchap / Act. a. 
b. Jer. a6 a 9. Ezech.z7 b10.zoa 5.35 s. Vans: €43 
Nahum zag. 

Lpcaontaseen lantfchap Alſie/ Act.40 6. 

Upcig / oock een Kaudtfchap Aſie/ i. Mach.i5 c 27. 
Act.⁊ ay. 

{pda ofte Lydda / een ſtadt ín Paleſthnen / die oock 
Dioſpolis genaët wozt 1. Mach iro 74. Act.gd 32. 

Undia / een lantſchap in clepn Aien;oock stdeonta 
ghenoemt/Wet.16e go. Jere 469. Ezech 2710, zo 
as Erai.66 b 19. 

Undia be purpur bercoopfter gelooft inden Heoere / 
Actas b 14. 

Cen hicht is Chriſtus / Eſa.garmaua 6.6oar.b 19. 
49 a OLE As-8b12.9as.12dD35.046/1. Joan.ra 
$-2a . 

Een Vichte zin de Chriſtenen / Pzꝛou ab 18. Eſa. 62 

Ar flar.sbig.trom.zb i9. Phu zb reen. Betr.2 b, 

den Licht is het Euangelium/%ct 26 18, 
Bodr iseen licht/1. Hoan. as. 
Ban her ſterfſicke lichaem or. 3 b ro.8b, r.€og. 

15 f. Wort een tabernaliel aft burte genoent,2. Cors 

2. Bet rb ir. Eẽ aectfch baten woontuge, 2. C03.4 
„8VTempel des B. Gheeſts / 1. Cor.s Ig. 
tchaem des Daors:DEaln.7 c 24. 

Tlithaem fal weder opſftaen / Lob 19 C25/2. fac, 

ze*.Efa.26hrio.Ezer.z7a®. Dan.iz az. at.zsd, 

Gom 80 ri/:,Cot.is f/2.Cag.gb 10.14. Bhilz bar, 

Lichaem Cheiftt is sijn Kercke / Epheſeid 33. 

Alie Bhelaouigten zijn in Chriſto een bichaem / 

Rom.iꝛz a4.Epbef.4 a4. Diet Kercke. 

Curteem fal heynch ende onkefmerzón/r. Theff. 4 

a 3.4 Onltcaffelich/s 23. 


as 
a7. 
$ 


g Van Lijdtfamicheytende Verduldicheyt, 


Godt is Udtfaem ende lanckhmeedich tat grant: 
fchap, Ben 6a 3.Erod.34 a 6. fAum.r4 b 18, Pfai.36 
b is. ioz a8,14Ba8.dEcelef, Bb sr. dBfai.zob 18 Yaelt 
biz. Jonegaz. abumras Sapien.iici4.is an 
Mat 1Sc2ó om.2ag/1Tini.rb 16/2. Det. zag. 
_Baulijdtfaembept eñ berduldichept der Belaoufs 
glen un alleclep crupe eñ ljden Ben.12 a4.6, zeg. 
16A6.FoLric2o.2ag7ar, Piou zb IIG C29. 15 äte 
t6D32.zs 15/4. EDE. 10 bis. Spt.rcag.zag. Tobe 
a82,ach.6b 18,7%, nDat.s D 39. Hom.ga zr bre 
IS ag/r.Cot.6ag.Bal.scr2.Epbef.ga 2/ 1. Theff. 5 
142. Theff. ra47 / t. Tim.6b 11/2. Cum.za 3-braer rr, 
Pet.ra6.2b1g.3bi417.4aw/2. Betra 6. heb od 36 
rr zs.rzar. Jac.sag. 

Dan oulbtfaembept ende haer ſtraffe Erod.i4bs 
IEISC 24.160 2.717 a 2. Run. rra rb 10.14 a rc 26, 
tras. KobzarDraur2b 16. Spi.2016, 

<q Van Liefde ende Vriendeliekheye, 

Wanderaloerfe liefde Guvs tegen zyn gheloouige/ 
Creb.roas.34b14. Beut.4c 24. 6b15,.7a8. Fofue 24 
big. Apr.4 b B. Brou. 8 b t. Jere.zra 3. Joan.z3 b 16, 
ob 1113ar.bi8.1s ag.16c27. Gom.sa8.GBal.zezr, 
Epbef.zb1g.saz. 

Bodt fulten wy beven alle dinghen lief hebben, 
Benef.22 a2.9.Eroùd.zca 6. Weuts bro. 6as.tobiz. 
rrarbis.cz2.30a6.dof.z2as. OPE 7032 34 b 19. 
47 b I Mat.iod 37.220 36. Barz n 30.luc.7 e 47, 
toez7, Joau.ꝛi bis, Mom.sas.3c28,D 36/ 1.C0LIGE 
zi/t. Joan.4b 17. 8 

Wan bzoeberlicke Liefde: Bent: a 4. Veuit.rob 18, 
Peut.zzarrtüenrsBar, pt.zs az, Blaum. 133 AE. 
Piou.iob 12. Aat.7az.19 big 220 38. {oan.13 big” 
D34.1s Ute Miom.r2 bronzaorr.Corr3 ©. Bals b 14. 
Epbef.4b is.sa rt. Phitza z.tol.3b 14/1. Tteff.4a g 
t. Cim, ra ss. Bet.4a 81. Hoa. 3 €23.47. eb iʒj ai. 

Back den bpandtfalmen beminnen , Erod.23ag4/ 
eg.2ad 5.7.26 1. 3206 11/ 2. Neg. 9619/ 4. Hegs 

cer, Job zie 29. Bou.a2ę czun. Mat.5e44.Iuc. c27 
dz5.2386 33. Aet.r abo. Fom.r2 c 20, 
<q Van Lieghen. 

Gen.3a4.37C 20,39 b 17. leu.1g b it /2. Neg. ra 3.6 
4. Reg c⁊5. Sap. rðb Spz. 76 23 20026. 28. 234 
4-Piou Gb i9.i⁊ e ꝛꝛ Oſee 44 2. Joan 8e44. Act g a 
4.8.Epbef.acas.Cal.s ag Soert Ghetupchnis, 

God en ie iet legenachytich, Bom.zas,Tit.razs 
Heb.6 bh 18, 

Ee 


Dn en ero 


GEE" a 


—— — 

MESE 


— — 


mn 

ER EEE —— — — — 


Deb.s b rs maer 
Jl be menfchen/ 1 a fal.r: 
Leughen falmen fc hen / Nom.z a 5. Pfal.itg. 
ouwen/Er 
Ks. Epbef.4 0 28. atg bren Erob.23a1.7.Leu.ig b 


plan: 
—5* ezeen of Ouerſte ouer het laut⸗ 
iid een DBelthaoftman Hutiochit. Adac 3 bh 32 
wangben gen berbant metten Hoven: 6 ss. Wort ge: 
———— Bemetri vergaghen/743. 
—*5* us / Wenelai broeder/z. ach. 4C 29. 
P a / een ſtadt in Upcaonia, Act. 14a 6. 
Ueuit.,6 J Van Lot ende Lotvvorpen: 
wb zong PUm. 17%. 26fss 33 194. Tofnez bas 
nar P; ERIOC 20.14 B17.e geri. Bar.2sa s/2. Eft. | 
Acta né D3z.18b 18. Eserh.zic2s. Honeraz, | 
amer verde berloft wt Sodoma / Geneſ. 19b 15.17/ 
fieen/ Ber: Sijn wófwort berandertingens Sout: 
$ún teen, 6-DAp. io a 72. Luce 17 d 32. Bellaept 
Bauen achteren: Ben.19d 31.25. 
aten Ben Godt na den eten / Deut 60c08b ro. 
vwes —J— Weanmen Godt niet ghenoech / fal.g6a 7 
Hoffanen pa 195 A3. DPL 43 042. 
149 a Egg iten Godelingbhen/Bfal.74 a 2.147 A7 
1. Beb. pitag.Epbel.sb 19. Cal zb 16. Hac.sb 


ü . 
a falmen metter herten Gngben / PVſal.84 a 
lucas pest Cor.rab 15. Colzb 16. 
oonte € Enangeliftseen Medechn / Colofſab 13. 
Uiiferd Wandelt met Paulo / ⁊ Tim. ab ar, 
eine, pe,” iden BemeUEfar.s4a 3. 
Sctaza; 
iiee ghenoemt Bethel / Gen. 28 k 15. 
Luſt Soert Traechept / ende houd Ledichent. 
Luſt beeſchs / Soect Begheerte. 
U fan ferd ee oepr fahmen vlſeden / 2. Tim a c 22. 
Dfaim ebi oee in Egppten / Exod. Su 16, 
M. 


—— — /een dochter Thalmai des Conincx te 


Adage Hoeder abfa ſoms 2. Sam.za. * 
Bane, 4 chati / een ftadt der Amoꝛrheen ig inde Hos: 
‚Sofie x2as.53b ro 1.Bar.4b 19. 
VER woonen onder ben kinderen If⸗ 
= 13b 13, 
Mateda/ een ſtadt Siet Makeda. 
te Ger tuonia berept een hantrept kinge den armen 
Ke Ufalem,Lram.rsc26/2.C01,8a 1. Pa Mace: 
eN wort Paulus beroepen Act.16ag. 
Vide Machabeer ſeuen broederen en haers moe⸗ 
martelhe ende doot / Iach a* 
J Dian, Madianiten Diet binnen Midian. 
ve CDA een dochrer Bbtfalonse moeder Abiam 
Cammer {uda/3.Feg.isaz. Wozdt ghenoeint 
“khatarz.}Dar 1322. 
b SW aenkranckewort ghefont ghemaeckt / sWdat. 17 
15 C28 FPare.ge 24. luce gd 37. 
balcpg ar lena banden ſeuen dunuels ontbonden! 
hid, Chuſtum nae / Luce 8a ⁊. Staet bp het crups 
Heeren/ Joan 19e2s. Chuſtus berfchint haer / 
W.16agsr. dor risas. 
Mageddooft Megiddo / een Stadt intlantfchap 
at ge iffe/fofue 170 rr. Welcke Satamö wederom 
an Awet heeft/3.Mieg.gb 15/ 1. Barat.rez2o. Pie 
detſe haer Tofiaw ahedoodet wert / Lie g.23 C 29 
ef aavarum ofte laipdat „een ffadt in Euppten/ 
0D tga rt. IPumr3r 27. Here gs ar. 
dea togseen ſone Japhets Gen. ioa 2. Daer van 
EN thpthen atcomen / eerft Magogi genoemt, 
oc. ⁊o a 3 
Mabeda wart ghewonnen / Joſue roc 28. 
as Siebo houdt Petrus een oore af/ Hoan.13 bro. 
elaetſhept / Sgecut Lezartje. 
E © Van het Manna oft hemelſek broot. 
“— xod.is* Aum.rrar. Peut. Sa z-Hofnesb sr. 
P-16C20.Dfal.s 8e 24. Hoan.60 31. 
Be ffe Deeerftefone Joſephs wort gheboren / 
Warfsra8t ra. 
eerg; „Mes een Bodtlaofefoan beg bjomen Hiſkie 
4 Den Bodt looſe / namaeis een vgoom Gouinck mm 
& Wert Gea.rrar6a War 32033 331. Here.isa 
— ha Babel gheugert hadde bersu ende quam 
—* —— — an.brr — 
———— dt hi 18. gWat. sb 10. Wort ghenoem 
Ban b … Wanden Man, 
tof, gCfieie ende ghewelt beg mang tegen bet 
34 C22.3b 16.3b 17, Num. gb 11.17.300 7. 
Vout.ꝛ Sb 13046,2g A5, Dpi2C BJA L, 250 


Kegiſter. 


2c27.26a1}dgou.s bi7.rBe2e. zr bro: Ecclef gag, 
Malac 2 b 14.16/1,E03.7 *, vr az,b ro. Epbef.s c 22. 
dol b is.Tit.ꝛaa/i.Pet.ʒ a srt. Timr.ab ar, 

JPaozinwveen Wfgodt,Ban.ir.d 38. 

AR ardachai / een Woorftander Hefiers, oost ghe⸗ 
boertim Bavplonien / 1. Beff.zas 7. Claecht Hat bere 
beruen Der Jaden/ gar. PÄorr banden Coninck berz 
hoocht 6b to.@uam weber na Ferufalem/ 1. Eſdz. ⁊ 
a 2/2.EfD3-7 a 7. 

SP aria antfangt de Enabelfche groete, Duc.rt 22 
29. Befoeckt Elizabberh / ende prijft BadtriD.3s.e 42. 
Trect met Joſeph na Bethlehem totter ſchattinge / 
zag, Trecht met Joſeph in Egppten / Mat.a b 14. 
Keert weder ban daer int laudt Iſraels / Ab 19, Vint 
Chriftum inden Tempel / Luc. 2245. Stondt bo het 
Crups/ ende wert ben Apoftel Faauutbeuolen/Haä, 
19£25.@nrbielt haer bpde Apoſtelen / Act. ub 14. 

Faria falfr de voeten Dee Heeren Flat. 26a 6, 
Luc.7b 37.29. foan.rraz.i2az, p 

Martha herbercht den Berre, duc. rod 38. Geeft ef 


vaſt ghelooue/ foan.rrc27. 


Maſphaofte Mezpa / een ſtadt int lantfchap Ju 
Da: Joſue rs Dd 38. Wan Aſſaden Caninck Juda ghe⸗ 


houiwet / z. Neg agc 22. Daer de Iſraeliten verfamels 
deu om te raetvzaghen tegen be Gabaoniten / Judic. 


| 
| 
| 
| 


204 1/r,Meg.7as. 

Mathan Baals Pziefter wert ghedoor/ 4. Reg. iux 
b 18/2 Par.24b 17, 

Mathaniag „een vader Joiakim wert Coninck in 
Yudarg Meq.24b 17. Wert Sedekia ghenoẽt / . Pat. 
3 bis. Raet nabembenfone Sealthiel / b 17. 

Mathathias de Priefter Guert, 1. Mach ·2c 24. 
étrDtrinbderlick/2 e41. Wermaent zón fonen tot ans 
derhoudinghe des Wets Godis/2e49.8 64. 

Matthias wort gecorẽ tot een Apoſtel / Act ac zg. 

Mattheus de Publieden wert beroepen Aart, 
a 9. 10 a 3. Wert Leui genoemt eë ſone Alphei Har, 
2b 14. Luc. 5 c 27. 

Mate daermen mede wtmeet / falmen van Godt 
ontfanghen / ſy zy roet ofte quaet Exod 21c23. Lus 
Dit.ra 7r1. Meg.isd 33/2. Leg.r2c2s Pfalm.ri8car, 
Prou.22e23. Efa z3ar.bsa6. bag Herem.sob us, 
C29.s1e49. Gzech.i6f sg. Haetza7, Matth.7 a 2. 
JW arc.ge23.luc.áD 38. 

FP areende ghewichte moeten goet zijn / Leuit. 19 
d 35. Weurt 25 b 13. Ezec.as b zo, Mich 6 b 11, Ames 
3 a 5. Pꝛou. 6b 11.20 b 10. 

Malachias de PBzopheet wert een Enghel Goda 
ghenoemt / q Eſdr.ne 40—. 

Malaleel werrabhebozen/dEen.sb r2. 

Mat huſalach een fone Hanoch wert ghebozen / eñ 
leeft 969. Jaer / ende ſterf. Gen· yc 21.25 

Megidde / Sier Mageddo. 

Medaba oft Mediba / een ffant Arabie int landt⸗ 
fchap diuben/ Num æaid zo. Hofueszag 1, Parga, 
7 Efarersa 2. 

Medal ende Elbad mannen op welcken he Geeft 
Bes Beeren int legher vuffede , ende popheteerdeu / 
Num iäc 26 

Mepueedich / Jer.7 a 9. MMal.za z / 1. Tim. bro. 
Soecht edt daen. 

deeden nemeu dat Mick Babelin / Dan.bar, 

Media Meden, een lantſehap Xie, 3z. Eſta30 2, 
Yere.sre.1 Mach i4ag 1. Wan Madarde ang Pas 
phets alſoo ghensemt/;Ben.roaz. 

Meeſler Chrittus is duſe Meeſter / MMat. 23 48. 

ee merſters eude Wrouwen haer hupſgheſin rea. 
gereufutten/;Ephef.6e 4, Lol,3 bin, 

FlBelchtzedect, een JEziefter oude Coninck te Sa⸗ 
term, Beu.r4 b 18. Pfal.rroag.eb.ra 1. 

Mehte/ een Eplant tuffchen Epirum es Italien / 
Act. 280 1. 

Menahem / een Coninck in Iſraet 4. Nege r5b14. 

JWenetaugseen verrader zjus vaderlants werdt 
inert gewelt hoode Prieſter / Iech acz7. Wert ges 
carbarect/ende ſterft ſchandenek 2. FlAach.13 a 3.7. 

RBelel ende gheen ſphſe/ Efai28ag 1E 0;.3 a za 
Heb.s kt ss4r, Pet.zaa. ' 

q Vanden Menfche, 

We Meunſche is qhefdhapenna ben beelde Bobr/. 
Gest.rc26,2A7.SA1gAG Dap.2c23. DPI Ag. 
Gob zon 8 fat, 1ng h 73 Jac. z3 ag. hee ie 

We Menſthe wert beruivecke, Genel. zb 17. Wert 
weder ghebenedidt in Chriſto, Genef.1za 3.22 b iS, 
dal, zag, 

Wenve wedergheboortener Menſchen / Mateis 
az. Joan. U 3. za 36. gig. 7D38/ 2.Cor. gers, 
Gal 46 19. Epheſ 4022. Tol.zIa .Titizag / .Pet. 
16332 A2, HAC 19, 

We 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

= F 
— 


— 
— —— 


— — 


pr — 
— 


menne —— 
— — 


sar 
— — — 
Epe ee 


— an 


TK ET TET INS U DORE — 


We Menſcheis ffof ende Aijck / Gen.a 7.3 b 19.15 
£27.DPt17a8.18as.grargzas Jobgbig10abt. 
34 b 14. jPfa1.78D 36.103 b 14. 146 à q. Ecci. 12 a 7. Eſa. 

oa6 iet binnen / Quaet, 

De Menſch ie ban natuertaerctfclh;1.Cor.15 €47 
@udt,Mom.6aó.dEpbe.gc 22. Col.za 8 Vleeſchelie 
vercocht onder De ſonde / Foan.za6.fio.7b16. Wiee 
Schele gefint,1.C 03.2 b 14. Wrwendich / 2. Cor. ab 16 
soonbich/Niom.3ag.cz2z.sbrig.r1dDz2, Gal 3C23. 

Aut ver gqramfchap of toorns,cEpbef 243. Buaet, 

Mat 7b xr. duc.1rb 13 Veughenachtieh;fom.3 a 4 

ranchept onderworpen; Actenab 15, Wert vernieut 
Door Chrtttum inden Gheeft Godts; Col.zag.b io. 
Ephe.zbis.4C22.23.24/2, Cop.s 17.18, Gal. 60 es 
Anwendich Rom 22/1, 05.4 b 15, Epbef.z b 16.1 
jer zag Oheefteltc;Hoan.zaz/r.Cor.2b1j. 
aki an Des Menſchen wille ende bermogen / Soect 

le. 

Gov WI dar alte Menſchen ſalich wozdẽ / Eze 33. 
£.1/Tim.2a4s2. Per 3 Ag. 

MephiBoſetheen Lonathan;4. Reg.4a 4. Wert 
bp Dawud begracHt,;g * Werdt teghen Wauid belo: 
ghen/16a 3. Synder wert berfchoant nt dooden der 
kinderen Sauls / 2u à 7, Wert JMeribaal ghenaemt / 
1. Bar. 9d 34. 

MephiSoſeth de ſone Sauls wert ghehanghen / 
2.heg2zriäsë. 

Merari een fone Leui JAum.3b 17. Wan bet offi: 
gie der Merariten 3 D33.4e42, 

Merob / een dochter Daulasr. Aeg.14 e 49. Werdt 
Damd ten wiyue beloeft / 1. Reg. 18617. 

Meſopotama/ een deelban groot Aſien ende Sp⸗ 
rien een landrfchap tuffchen Babplonien ende Ara: 
bien Gen. 24 10. Deut.23 ag. Judith zb 14.15. Att. 
2a97ar. 

Meſillam/Soect Serubabel, 

Meſſias/ ofte Chriſtus/ oft de rechte Gheſalfde / is 
onſe heere Jeſus /Joanre4t. 4025. 7e 41. 11027. 
Mat 26962. Mar. 14 g 60. Luc za2g 67. Act. 17 a 318 
£28.19ag tr. floan.sar. 

Micha maect zyns moeders beelde eenen Lüfroc/ 
KúBie.ar7as.Huerteenen Heugt/;ig a 7. Dat beelt / dẽ 
Thfrocenñ Leuht werden GE ontboert /Judicasbonz *. 

Acta een ſone Mephi Boſerh / 2.Reg. bra. 

Iicha paopheteert regen De valſche Propheten / 
z. Heg zaniz. ig.e 23/2. Par. 18614. 

Michael ftrydt met den dupuel / Wan.iob 13. 12b 
rr Judea 9 Bpac.rrb ra. 

Michalſeen doehter Sauls / wert dẽ Conine Daz 
wd ten wyue gegeuẽ / 12ñeg. is c27. Na debelofte / 17 
£ 25d zo. Behout hem dat leuẽ / ig b 12. Wert hẽ ont⸗ 
boert eñ Phaltroft PBaltielgegeũñen / 2e44. Wert hẽ 
wedertoegheftelt / z. Neg. 3z614. Beſpot hem / ob 16, 

Madde er en iſſer maer een dat is Chrſtus/Gal. 
zt 20. Pie middelt tuſſchen Bodt ende de menfchen/ 
ĩ. Tim 2a 5 Geis een middelaer deg NRieuwen Te: 
ſtaments / Beb bas b 15. 120 24. 

Midian ef ſone Abzahams, Gen.25 ar. De Mi⸗ 
bianiren heet Godt leet doen / Num. i5 hb 16. De Mi⸗ 
dianiten met haren Coninck worden berlagen/ zuan 
8, Geerfshappen vuer Afrael/Hudic.6ar, Worden 
ghegaghen / *8 

Mopa een ſtadt in Aycien / Act. ⁊27 a. 

FWpr Jam ofte Maria / Aarons ſuſter / loeft den 
Heere /Frod ayczi. Wogormelaetfch, / Num ia*t. 
Weut.29ag Sterft / Num ioasg. 

Mietum een Zeeſtadt in Aſlen / Act 20b 15, 

Mirakelen warachtighe Mirakelen gheſchieden 
tot beueftinge der waerhept/ Mat. rara ſ. Mar i10b 
17.18 19. Joan. 5 d 36 10 e 25. 20 731. Act. 2 22.4 D 30 
142 3/2.C03.12 28 gb 10. Bebz.z az.4. Gheſchieden 
Ker eeren Chafti/Wet.z b 15.16. gag.b ro. 9D 34.40. 

Walfche Mirakelen heeren die daermen door ber: 
leyt wordt, JlBar.24r 24. Mar 13 c22/1. Theff. A 9. 
Apoc b 12.13.260 14. Deut.13 1.2. 3.170 3.4. 

Miſgelwerdt inden vperighen ouen geworpen, 
Wan.3 Dd zo. Wert ghenoemrt Miſach / 107. 

Mitilene / eẽ eplaut tegen Aſien ouer / Act. 2o b 14, 

Moab / een fone Loths endezinder oudtſter boch: 
zer/Ben.Igd 36Den Moabiten eu ſalmen geen leet 
Poen, Peur.2a8. Wordichönfbaer den huyſe Juda 
en Iſraels 2, Reg.8Sa z. Wallen afban Iſrael / 4z Meg. 
1a 1. 3 a 5, Wallen int lant Iſraels/ 13620. En ſullen 
nemmermeer inden Tẽpel Gods gaen/ Weut.23 3. 
aEfd.rzar, Teghen Joa woat ghepzopheteert/ 
gRum.2rc2g.24b 17.Bfal.bob ioaos bio.Eſai.i6 *. 
25 beh ar.dBzec.25 à 3.Amog rb 16, Sopho, 

a 


2 
Molech / een Afgod / Leu, iac ai, ao A a. Act.i7 € 43 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Reaifter. 


wordt ahenoemt Mileom / 3. Mey. rras. Sicchut? 
Amos sc2ó. 

Moꝛia / een berch intlantfchap Ben Jamin / Gen. 
z2az. Daerop Salomon dat hups oft Tempel des 
heeren bouwede,z, Par,zar, Wert oock ghenoemt 
Zion, 

Jm ofeca, een herch daer Aaron begrauẽ is / Deut. 
10a6. 

Moſes wort gheboren ban leui/Erob.za6.ezo. 
Uct.7e 20. Berſtoech den Eguptenaer / ende bloot in 
Midian/ ⁊ bre. ram Ziporam de Midianitinue tt 
wyue / bis.c ar, Mert een Michter gefondêrtor Pha⸗ 
raain@gppten/3a7®*.sar 6b 167*. 8%g% ro%, 
Trock met wijfen Kinderen m Egppten/4 big Bidt 
boor Pharao/ 8 biz.d 30.9 C28.D 33-10 17, Bidt LOOK 
dat volek / 14b 14. 17u 4. V.I3. d zr. jAum, rra Ig 
b13,17.21a;7. Deut.gb18. C26. Outfangt de eerſte 

Tafelen / EXxo 31b 18. Ontfangt de ander / zae 28. AH 
zynenſicht en mocht Afcael niet ſiẽe / Exo 34830/ 2. 
Coz.7 a 7. Seut beſpieders wt/ / HNMuaz a 2 Geturcht 
zijn beroepighe / 16c 28.D 31. Stet dat beloefde laut / 
enfterft;zob 12.27 br2.Deut.z4ar.s. Berſchynt in 
der verclaringe Chrifti/ Mati a z luc.gd zo. Wert 
ghepzeſen / Syrach q5ar. Den dupuel twiſt metten 
Enghel Michaelom zijn lichaem Ludeag. 

Mooꝛt / Soeckt Bootſlach. 

<q Van Murmureren, 

De Ffcaeliten murmureren teghen Godt / vleeſch 
begheerende / Num irami. Omtbitter warer/Era.rs 
C24. Om ghebzeck Des waters / Exod 7 az. gr um. 
20a2,@mfpúferErod:16a2.3. Tegen slrofen/; Ha: 
ron / ende Barta: fAum.r2a2.3.13C 29 d30. 33. 140 2 
Hp murmureert tegen God, die tegen zine drengers 
murcet oft knozret Erod. 16br2. Murmureerders 
dzeycht Bod re ſtraffen FAum.1g c29. Werden graus 
welick gheſtraft / Mum. i6 a z.c 22. Moſes murmu⸗ 
reert teghen Godt / NMum. zi bir. Murmureren aft 
murren en ſalmen niet / Sapeub. Phil.azbi41. Pet 4 
ag.Net.rraz2,Danmuenureerders leeft oac gat, 
zob rr.luc.sdDzo.1g A z.1ga7.Hoan.be guf s2kOm. 
1D 30/1. Cor. io b io. fudebrr.16. 

JBurmureren,luc.1saa2rgaz/1Cozinth.mok ro, 
ude bh 16, 

N° 

Nabal de ondanckbaer man geniet zóng wits, 
1. eg.25 23. 27. 

Naboth em dat hp DE Conine Ahab DE wöngaert 
wepgtert, wozt hp gheſteenicht / z. Neg.zia ⁊. biz. 

yVau her Nachtmael Chriſti. 

Wan het inftellen, ghebrupek / eñ bedieninghe des 
Nachtmaels Chaiſti/ Mat ⁊6c 25. Mar.ia cz2. Auc. 
22b io. Act. ⁊ e 4..20a 7/1 dog lobi6, car, za big%, 
Soeckt Broorbzekingbe. 

Nadabende Abihu worden dooz toper verteert / 
Leuit 1oarrbaiufpum.3a4.26aór. 

Nadab / een Coninck an Iſrael / z. Negum i4c ze, 
Wertghellaghen/ 159 cas. 

Naeman de velthooftman des Conincrte Spil, 
wort gherepnicht ban der melaetſchept / 42 meg. big 
Vuce4c27 

Jraemi,een wf Elimelechs / Nuth raz. 

Nahas/ een bader Abigail/r.Aeg.rrc2s. 

Nahas / een Coninck ber Ammoñniten ſtrijt tegen 
Habes 1.lieg.rrar Sterft / 2. Neg to ar. 

Naheſſon de ſone Amimnadab / een Wötten Hhooft⸗ 
man vant ghelachte Juda Pum,ra7.2az.7biz. 

Nahoꝛ / een grootbader AbratágsBen.11 c23.25, 

Nahum predickt teghen Niniue / Naha*.⁊zXXz*. 

Nathan / een fone Bauids / Rege big. Wozt gez 
noemt glAatharan/luc.3 d3r, 

Naectheyt dzepcht Moſes den Joden / de ghebs⸗ 
— niet A pee en Weut.28Dd. 

JAaeckten Die falmen cleeden/ Efai, 58 a 7. Ezech. 
Ba7,Tob,rb 17. at.zsn 36,39. ——— 

Naim / een ſtadt / Auc. Ib rca. 

Namen geeft Adam allen ghedierten / Gen.⁊c zo. 

Na eenen goeden Aal / faem oft geruchte ſalmen 
fka? of begeerẽ Spr.41 bus. Ecclef.za 2.Bzou.zz2 ar. 

Ben Naem des BEEREN ie onfe befcheumins 
ghe/Pgou.18 b zo. 

frame Godts en falmen uiet miſbrzugcken / idel / 
ennut/oft lichtbeerbich noemen/ oft inden mout nez 
men,Eroab.20a7.Deut.sb 16. 

Mp en connen Doog niemants Naem falich woz⸗ 
ben dan alleen daor Chriſtus /Actia biz. 

Godts Naem falmen heplighen / Mat.6 a9. 

Fn Chꝛiſtus Naẽ ſullen alle kupen gebupeht wor⸗ 
den / Bhil.⁊ b io. Wie den Kaẽ dew Heeren afraept/ 
bie ſal ſalieh zin / Jeel ad ze, Wer, acar, RNom tob rz. 
| Nathau 

— mn. 
en Te —— — — — — — — gee a 
en 


BÖn bate niet Lharden / —D as.heb.za 7. bi5.4a7. 


——— — 


— — ——— — 


Nathan be Piopheet wort geſonden totten Coninck 
Auid/2.Meg.7ag.rzar. 
Shathanael wort ghetien ban Chziſto Hoan. 1e 47. 
Hiftug openbaert hem gAathanael/ 21 â,2. 
Neapolis/een fradt Larie oft Thrucie/ Act. 1ob. 
anmighe noemenſe Sichem. 
onser ueadgBezar „een machtich Coninck te Babel, 
mi angt gewelr ouer alle Gúcken,Here.27a 6, Neemt 
te at lant Egnpien/ eg 24 a 7. Jere. 46 a ꝛ. Trecht 
Shen Herufalem/4.Mieg.24ar.bro.24ar, Here.3g ar 
* De proptecie,Efar.7b 19. Jer. 29 a 8.32C 28. icht 
QUIDË beelt op / Dan.z a ĩ. Moont bij.iaer onder De 


Wilde dieren 4C24. Woꝛt fpatrelic beweẽt / Eſa.ia a 2.8 


renſaradan ‚een hoͤfmeeſter Nebutad Nezars 
op Dam in Babplonien/4.Meg.zs a 8. Her.3g ag 
N 2. 


— ten Coninck Egppti/4.Beg.23C29/ 2. Par. 
* a 4. 
x Jhebemiag;een winfchencker Arthahſaſtha / 2. Eſd. 
bee, wt gheſonden in Judeam/2a 9. Nae zijn ghe⸗ 
Pe Wort ahensemt hathirſatha / 8b so. 
ere Dau, Soecht SlangVe. 
Fum ag ten booftman des gheachts Afafchar/ 


* Nut ende verbitteringhe Siet bouen haet. 
sn sign eeen belthooftman Upfie/r. Mac z3 ð 38. Ef 
ei eltbooftma Demerrj;7c27. Brepchr dt Tipelte 

pe det 35. Wort berllag?/7 e 43/2. Mac ast 28. 
. — een hepmelick dDrfcipel Chriſti / Joan.3 

40 9. 

— ſtadt in Thracien / Tit. 3 b 12, 
is/ een vloet Egppti / Eſaie 23 A3. 

ES nrod/ een ghewedich iagher / Geñ. io a 8. 

ß miue / een hooftffadt Aſſprie (wert ovc ghenoemt 
oort eh JAI 0IS) wort gebout vâ Affur/Ben.rob 11 
* berou ouer haer ſonde / Honeza 1 *. Sal de ber: 

sn e {adi oordeelen, grat 12041. Wâberderffenifie 

Wie’ Rebun 2% 3% Sopbu.2b 13.Tob.14a 5. 

— Mieuwe Teſft ament 18 De vergeuinghe ber 
du en Door Chuſtus bloet, plRat.26b 18. fDBar.14C 24 

CP22C20. Waerdoorong Bodt beloeft een nieuwe 
gant Ore herte te gheuen / noch onfer mifbaet niet 

er te abhedencken;Peb.8b 12.10V 17. 

Ateuwe Teftament/ Jerem zud zu Matth 26027. 
Rob rs cz4.Uuc.22c 20/1, Cog.r1 24. Geb.8a 8.9 bis 

3C 20. 
pie nieuwe creatuere,2. Cors b 17. Balat.6b 15 
E Mieuwichept dee levens falmen wandelen; Fom.6 
DOp vat wr in meuwichept des gheeſts dien?, Gom. 
A6 Epbef.4c23.Col.3 b 10. 

JAieuwe — Boecht Menſche. 

mju gheboorte dar is de verandermge wt vleeſch 
Den gheeft, Hoan. za s. Oft wt vleeſchelick ghefint: 
ept‚in abeeffelicke gefinthept Mom.3a 5. b a5. Oft wt 
Ohabeloouict in gheloouich / Joan. 1b 12. Gal. 3526. 
— ar. Oft de vermeuwinghe ves gheeſts / Tit.3 
$.Bal.g a 6. Jae wi den vieeſchelieken Adams aert 
ende natuere, (nde Bodlickenatuere:r. Pet.ra 4. Col.⁊ 
e It. Bp dat wy / die te boten quaet qheweeft zün / daer 

a hepiieh worben/:.Cor.6b 11. Epber.sa 8. 

wil ieuwe gebozgene die inwendich bernieut zijn / ſullẽ 
tweudich dock in eeu nieuwe leuen wandelen / Rom. 
Ja6rzar. Epheſ.a c 22. Coloſſ. za pr 1. Coz. ja 7. 

„Cars brs/r.Bet.gaz. 

6 ieu Bemelende Aerde na de veranderinghe / Eſai. 
SU 16.66 22 z.Bet.zb 13. Apoc.zrar. 

Noah / en ſone Lamech: Gen. sd zo. Eẽ prediker der 
SoDlicker gevechtichept/z.pet.za 5. Timmert de Arcke 
Nr iffe, Ben.6 * Gaet inde Arcke / 7 a 1.7 Gaet worde 

sind hb 18 Ontfangt het Verbont der genaden met 

teechen/ga 8 14. Wert gheprefen, Dog 44 B 17. 
ik abe wort ingenomen / ende beeendelieden Daer 

berdaen Banden Coninck Saul/1.Meg.z2b 19. 

greet en heeft bemant Bod gefië, Ero.zoczo. Deu. 
40 12. Hoan.rb 18 Ge as / Tim. b 16/1. Hoan.gb re. 
ir b iff ben aenghenamen tt / ende den dach der fa: 

ichept,2.Car Gag. 

JÀb oft hedẽ iſt vatmen zijn ftEme hoozt/fo en ſalmẽ 


Bban rave Hofmeeſter Ahabs / vbercht des Weeren 
Wropbetë voos den ſweerde Iſebels / z.Negis a z.b15. 
bed / eẽ fone Boas vá diuth/ Nut:4 b i. AMat.ia⸗ 
S q Van Öfferhande. 

* alleẽ ſalmen offerd/;tEro.r2 c20.Deurza 3.5.8. 
vels offeren moeten fander ghebreck zÓn/Veui.r A3. 
— 10. Num 28 ã 3.d 30 Beuter 15c21. 1746. 

en) 16, Ezech.43 c23 Mal. ras.b 14. 
Ugbename offerhanden worden banden Hemel 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Regiſter. 


ontſteken / Gen.aa 4 Scar.rsbr7.Beu ↄt 24. Judic o t 
21. i13 b19/3.Meg.18 d 38/ 1. Par.22 c26/2. Bar. 7arsz, 
JWach.rc,22.2b 10. 

Vande daghelickſche Offerhanden / Erod.29d 38 
Leuit.Sa . NMum z8 ã 3/ 2. Eſd.z a 2. 

Wat Offerhandeeenen peghelieken thdt beſtelt is / 
Num.28 *. 29 *. 

Offermaeltyden worzden met vreuchden gehouden / 
Gen 31e 46. Exo. i8 b iꝛ.zꝛ a 6. Mum.⁊g a ꝛ2. Deut wt, 
27 a 61. Neg. ra 39b 12 *. 160 s/2,Meg.rsb12,3- Meg. 
rag.3b15/1,jBar.zoczt. 

Wan Offertjande der kinder; Ben,z2ag leur8c 21 
20 a 2. Deut.ia d zu.i8 a 9. Fudic.rnd38, 4. eg. 3C27. 
16a3.17b17.2r 6/2. Dar.28a 3. Bſal 106 d 37. Efa. 57 
az.Here.7Dzoigas. Rzec 16c 20 d 36 20d zr. 230 37. 

Wan Offeren der gobloafen/Ben.4a 3/1. Geg.is C2t 
Pfal.zoaz.soa 7. 51 b 18.Pzou.1s a 8.21C27.Eccl.sat 
Eſai ib i0.43 23614 8. 66 a 3. Here. 6C.20,7C20, 14 U 
Oſee ga jſob ĩr 8b 13.9ag. Amos se 22. Mich. 6 a 
7. Mal.i a 7. b 13. Sprach. z5 a 1. Matth ·9 b 13.120 7. 
Marc.ia d 33 Heb. ioa 5. 

Wan warachtighe gheeftelicke / ende Bode behage⸗ 
licke Offerhanden/ Bſal.4a a 6.27 6. 40 a 8.50a 7.b 14. 
ssb1g.116b 17. Prou.zi a 3. Eſai.560 7. Herem.7czt. 
fee Gb 11. Mich 6a 7 Spꝛ.35b 10. Mat.5c 23. 9b 13 
12a7.Mom.rzar.Phil.2 biS.Hebp.izbiór. Pet za 5. 

Chriſtus de warachtigteende volcomen Offerhan⸗ 
be der Gheloouighen / Geneſ. 2ꝛ a 6.b rr. Eſai 53 b 13. 
Joan.7 V 19/2.Cop.s car. Epbe.saz.cas/ 1 Joan.⁊ au 
Ib io hhebra z. 56 129 2810b 14. 

Og de Coninck te Baſan wost berfllaabhen/pum.z1 
D33-Deut.zar.zrag.29 a7.Pfal.r36c 20. 

@n ve fone Peletth is opzoerich teaë Moſi / Nu i6ai 

Bogte eendoudich Aecht ende recht, Aprac.zs b 19. 
FWat.6ez2.luce 110 34. 

Goghe fchalck/Gen Ga2.zrar. Pgou.6b13.28Cc 27 
Ecclef.4a 8.Dpr-14 a 6. 8. zub 14. ANat. Ge 22. Luc. 110 
34 JRar.7ec 22/1. Joan.ab 16, 

Hage hoerachtich,Paou.23c 26. Spu.42b I5. Mat. 
$c28/2. PBet. ⁊b 14. 

Ooghe des ſins ende verſtants / Num 24 a 3. Deut, 
2944. Eſd. ad 37-Gfai.Gag.Luc.24 c 29. Act. 20b 17. 


Epbef.rb 18. 
Boghen alg bperblammen beeft Godt, Apoc.ib r4. 


26 18,19 12, " 
q Van Onderdanicheyt. 

@nderbanich ende ghehoorſaem falmen Godt meer 
sún dan de menſchen / Act. sc29. Het Euangelieende 
ber waertept ſalmen anderdantch zyn / Rom ma s.16C 
26/2.Cor gh 13/1. Pet. c 22. Den Ouders ſalmen onz 
berdbanichsûn/Epbef.Gar. Col.zc20. GBheljck Chri⸗ 
fius was, Vucezg. Philza8. De vzouwe ſal haren 
man onderdanich zn / Pet.zar. 

q Van Onderdanen. 

Want officie ende ſchuldt ber Guderdanen ende des 
ghemeynen boter, Ero, roc 28.22 C28.jPuim.16%. Joſ.x 
ù 161. Efd: sb 16.Dar.1b 1. Prou.rz 13 20A2.24C 
21.25 a 6.Eccle Zaz.rob 16. Heve.29a7. Mat.i c 24e 
z2b16 zi dut.2zet 22. Mom. a 17 /1. Theſſ sb ra/r. 
Tum.zarsbi7.Tic.zarr Betr zb 13. Hebrazberiz, 

GSneſiphoro wenſcht Paulus barmhertichepdt / 2. 
Timeabei6. 

@niag de ouerſte Priefter offert vaar Heliodozo / 2. 
sBRacth.3 d 32. Wozt verſlaghen /⸗ B 34. 

Onbefneden van herten, Jerem.9t 25. Ezech. 40 a 9. 
Net. ist. 

@averfoecken oft gronderen en falmeu niet be onbes 
aci pelicke werckinabe / ende epghenthepdt Godts / 
Prou⁊ c 27. Eccleſ. zb 12.8b 17,4. Eſda 65D3BVIA. 36. 
Spꝛa.ʒz Car. iom.rz z-Doeckt Schaft. 

Ongthelooue been at berdoemenifie/ 4. Elbe. 15 a 4. 
Mar sob 16, Joan.3 b 18.d 36 Sc 24.120 47, Beb. az. 
11 a6.Soeckt Ghelooue. 

Bnkupfhept tegben natuere, Ben.1ga s.leu.r8cte 
zob 13. Hudic.19C 22.0 49. FEOM.IE27/ 1. Coz.s b ro/ 1, 


Tim ab io. 
q Van Onſchult. 

Sin Onſchult fat een veghelick befchermen / ende 
balfche mepuingbe afkeeren/ Joſue 22 22, ren. 
14/3-Mieg. i8b 17. Jere 37b iz, Joan:s h 79. Acta big. 
6b14.7a2.28b 17. 

Nieinaut en 18 voor Bod ontſchuldich / Soect Ghe⸗ 
rechtichept. 

Bewaringe der Oogen / Gen.zas642.3442.3927 
z.Geg.raa.rzardptoas.2st 23.42 034. 

s Van wer diie se 
Wegen dat quade Bordeel / Aph.1OB 42. JNLAT.D 1. 
12a ER 07 d 33. Joan.7e 24.9b 16, Act. 28 A4, 


* 


\ D 4 s/s. Tim. scan, Jac.ab ux. 
Goars Ag.0iz/1, COR 4 5/ —J ä dees 

Wooz het oorbeelfalonderfoeck ende kenniffe gaen, 
Genef.zo 1r.r as.18c2r.Er0.zag.23a2. Deut.1zd 
6.17 9 i96 18. Joſue 76 19. 22613. Judic 20 a 3. b 12. 
Prou.r8b 13 1. Mach. a 9. Spu.ioe 42. Suſau. f 51. 

Goꝛdeel der leere ffaer bp den Geloouigen / Deut. 13 
ar Job 34az. Audit. Be ⁊ꝛ3. Mat. b is, Joanaobi⸗ 
1. Corj. iꝗc 29. Col.20 16/1. Thefſ. c 2171. Hoan.gar. 

Ooꝛdeel der ſteruende is ſonder eenich middel totter 
doot / oft totten leuen / Marc. 16b u6.Luc.iot 22. 23 e 42 
Hoan.3d36.5C 28.6e 47. 

De werelt fal gheoordeelt wozden banden hepligen 
£Oap.3a8.sarat.igezs/1. Cor.ſßGaz2. Jubdeb 14. 

Bordeel Gods teghen de gene / Die De waerheyt niet 
gelooft en hebben / 2.Thef. ⁊ bro.1r. Bet Oordeel Bons 
begintaen de zijne / x. Bet. 4. 17. Om ons recaftjen/op 
dat wp met de werelt nier verdaemt en wozden. 1Coz. 
ur D 32. Oordeel vooz verdoemeniſſe / Joã. z b 19. far. 
16 b 17/1, Cog. rc 29. Dan bet wtecfte Bordeel/ / Mat. 
24C. ⁊5c. Luc. I1d 31.32. Geb.6c 28. Daer falt oock opt: 
haer wozden / Nom.za. Baer fal een pegbelick na zine 
wercken laan ontfaughen far.2zsc. Kom.242.3/2. 
Cim.4b 18. Be ure is onbekent / Mar. 29 d 36/1. Theſ. 
Jau.⁊/2. Pet,4 b io. Men ſalder na hopen oft haken / 
Uuc.2rc 28/2. Tim ga 8. Ben ſalt alle ure berwachtẽ / 
Mat.24 e 44 Luc.iꝝd 36.e 40 Fac.sa 7.8. 

Oieb ende Deb worden gheuanghen ende onthooft / 
Judic.7c 25. 

Ozias de Prieſter neemt Achioz in zijn huys / Juz 
dith 6 18, Settet Boda hulpe eenen tyt / 7c 24. 

<q Van ootmoedicheyt ende nieticheyt, 

Warachtighe oormoedicheyt endeclepn achtingbe 
züns felfg (ier Godt aen/Benel.18c 27.29 0 zr. 41e 40. 
Ero.zbrr.g bro. Hubdic.6b 15/1. Meg.1*.2a1.8.7ag. 
9b io 2. Reg 6b 1621/2. Pax.iꝛa 6.7. 320 26. 33 biz, 
34: 26. Pſal. 34 b 19. PBrou. i10 2. 16 big.r8h 12.22C22. 
25 729 2 3 Eſai 37 a 1. 577b 13,66 2. Her.ra6. Jone 
za 5. Spr. zb 18.76 19 10e 40. zy e 27. Judith aa 7. u 
gb 16. fBat.3br1.5a3.8a8.1rec2g15C27.18A4.roC 
26.2145.23a7.brr. Barc gd34.r0oe4z.luc.reg4.ge 
47.144 7.brr.rs b1g.r8b 13.22 C26. Joan. tz a 4. Act. 
10e 26, Mom.ric2o.rzbrió6/r. Cor.ga6.rsas.PBbhil.za 

3-Coloff.3 b 12/1, Petr.sas.fac.raggbro.Gebg.rc 
24. Apac.4bro.rgag. 
q Van optoer,muyterije, ende hare ftraffe, 

Num 16*.ao a ⁊ Fudic.ge23.D 31.34.12 1.4/2. MP. 
2o*.3.Me.rassm.bheft.zcar. Act. 5d 37.19 CE 23. 23013 C 20 

Openbaerig Bodealle dinc1.pBar.zga 9. Pfal.goa 
8.139*. Job ig b 16. 22b 11.38,*. 29 *,Bzou.s car. Ops. 
16b 16,23c27.Bfai.29b 15.48 8, Pere. 7b 11.17 b ro. 

Openbariughe Gods ende der Eughelen ende mens 
fchen:Ben.z2 c2z4 Erod.3 *.fpum.zeezr. Hofues bas 
rfieg.28 bir. MMat. 170 3. sBarc.gaz.luc.gd zo. 

Me Vande Ouerheyt. 

Wan IAnftellingbe: Recht / Officie / ende ghewelt ber 
ordentlicker Ouerheyt eñ Megenten,Ben.ga6. Exoni 
a 8*.5*. 18b 13. 17. 22a B. leu.zg b 10.C23. JPRUM. rib 16 
C24 25a 4. 276 15.18, Deut.rb i3. 17. 17a 1.19 U 17. Jo⸗ 
ſue 16b 10. Judic a a 7. b i6 / 1. Neg. Toc24/ 3. RNeg. 30 7. 
x. Par.i9 a 5. 8. Job 29 *. 35d 30 Pſal.82 *.Pꝛou.8b i⸗ 
110 14. 12c 24. 16b 10. 200 8. 286 15. 29 4.6 14. 320 4. 


Ecclef. io a 1.b 12.Efa.r C23.26.3A2.1oar.zrar der. | 


scaó22a227*.Ezech.22a6.biz.gs ag. Dan.zear. 
fee 13 b 10. Mich.za 1.9 Sap.t a 1,6 v. Dpr.7ag.ro 
arC2417b 18. Mat.22b 17. car. 26f sr. Luce 206 22. 
Joan.z d zi 1b / 1.Coxagc 24. Rom. i12 8. 1301/ 
1. Tim ⁊a 1. Tit zar/ 1. Pet.ab 13. Heb 13b 17. Soect 
Coninck, NRichter. 
q Van Ouerſpel, beyde vleeſehelick ende 
ende gheeftelick, n 

@Buerfpel berboden / ouertreden / endeg eſtraft / Ben. 
20a2.26a6.Erod.zob 14 Ueuit, 180 8. 206 ro. RUM, 
sbrr*.Deut.sb 18.22C22B zo, Judic. 19 a2 / 2. Neg. 
1nA2.12a1.s.g. Job 246 15. 3z20 7æB Pfal.73e 27. D30. 
$a3.8.c20.6C24.D32.7*.Efai.sgar.szar. Herz d3ó 
3arsag7.rzc26 Ofeezaggaz. Dap.zbi6. Mat. 
C27.1443.194g. fBar.rob11,luc.16b 18, Jaan.Ba 3 
Mom.7a6rzagi.dor.ób ro. Bal.sb iↄ. Thef.4a 3 
Web 53ag/2.Pet.zb MEN 004 OMEN Boercrije. 


SQ Van Paeſſchen. 

Wan infettingbeen ghebzuyck des feeſts ban Paeſ⸗ 
fchen/Ero.r2*.13a6.23b15.3gb 17. Leu 23 a 5. Num. 
gazbir28b16, Deut u6 ars. Jofues b1o/4.Meg.23 
£21/2,Bar.zoar.bis.3sar/smfde.6b ig 3. ËfD.rar 
bro.7 bro. Ezech.45 car. Mat.ꝛ6 b i6. Marc.iq b rz. 
Zuctz2a7. 

Mat waere Waefchlam ig Chzriſtus / Efaiegza 7, 

oan,rd 36/1.5a7/1.Bet.sc. Apoc.i3 a 8.14 ä 1. 
Bagiel/cen hjooftman der Afſeriten Pum, z bis. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Kegiſter. 


Baleſthina / een landt ſchap in Sprien/ daer ban be 
Palefthinen ofte Philiſthinen / Gene 21 d 32,2. Meg.2s 
t 12.15. Judic.z a 3.etc. 

DBamphila / een lantfchap Afie/r. WBach.rsc 23. Act, 
zb ro.r3 13. 14 24.15 038.27 as. 

Paphus / een ſtadt in Cppzen,Act.1za 6. 

Parthiaseen lantſchap in groot Aſiã / Act.⁊a g. 

Pataraseen ſtadt in pcia Act, zurar. 

Bathmos / eẽ clepn eplant inde zee Egeo / Apo.⁊a 9. 

Sq Van Pandtnemen, 

Erod.z2e2s. Deut.24a6, b 12, Gob 2246. 244 Je 
Prou.zob 16. Soeckt Moecker. 

Paudt onfer verfekeringe is be B. Bheeft/ Nom.8b 
16/2.C0t.rc22.sa s.Epbef.r b 13.4 D 30. 

Pashurde Puefter Gaetden Propbeet Jeremiam / 
Jerem 20a 1. 

Paulus een Jode des geſlachts Ben Jamin, Kon. 
rar Bhil.zas.Gheborenendeopgevoette Tharfa/, 
Act.22 a 3. WDeruolcht de Chriſtenen Ner.gar.Bal.rk 
13/1. Cim.rb 13, Wordt wondertick bekeert, Act.g *. 
Waulus een Veeraerder Hepdenen/Aont.r:b 13.15 B 

16, Galat.2a2.8/1/Tim.za7/2 Cnm.rb rr. Predickt 
te Antiochta Act.1zb1i6* Te Iconien / Act. 4 a r. Te 
Upffren/iga6.b 13. Te TCheffalonicanzar. Ce Bers 
choen/17b ro.Te Arhenen/17caz. 23 Te Eozinthen/ 
18 ar. Wederſtaet Petro onder oogthen/Bal.2b 14.15. 
Wot beroepen na Macedonien / Act 160 9. Wozt ges 
uanghen / 2uc 27. Wort ghebzacht na Ceſarien / 230 23. 
D 30. Wozt na Koomen gheuoert / 27 *.28 *. Wert boog 
deu Kepſer Nero gheſtelt / 2. Tim. 4c22. 

Daulus en heeft nremant befwaert: Act.20o033/ 2. 
Cog.rrb erna b 13/5. Theff. 2a 9/ 2. Thefſ. 3 a 8. Wert 
ghenaemt Saulus/Act7fs8.gar.rzar. 

VBekah een fane ſemalia / na dat hp Bekahia berflas 
gen heeft / wozt hp Coninck ouer Iſrael / Meg.rsc 25. 
27.Strodt teghen Ahas / Eſai7 a 1. Berldaet in Juda 
hondert ende twintieh dupſent mannen/ ⁊ Par.28a6. 

Wekabiasgen fone Menahem wozt Conumck in Iſ⸗ 
vael/a.fieg.isc22.23. 

Pergamugsetbeerlicke ftadt Afie/Nporb 11.2 bra. 

Pergenseen ſtadt in Pampbilien/Act.13 bug. 

Perfen nemen dat Fúyck ban WBabplomen in / War. 
$C28,6a 1. Na de Pzopheche/ Efar.z1ag. Ker.soar.8 
e41 45. 51 8. b rr. 

Tegen dat aenfien der perſoonen / Exod 2308 Leu. 
19b 15. Deut.rob 17.18.19 1. Neg. 16 7/2. Par.1g a 6, 
7.ap.6a8.Spi.3sbis Job 34b 19. Prou.rBa s.24 € 
23.24.28Cc21.fddar.z2 U 16, 

Soden is gheen wtyemer der pecfoonen, hp sp arm 
aftrÓck/meefteroft knecht / Jode oft Bepdens Acr.rog 
28.d 34. Gal za6 Epbe.bag.Cal.zc25/ 1 Petr.rb 17, 
Soect Henfienderder perfoonten falmen uier weren. 

Pers ofte bede hebben wp met Bodt daar Chuiſtũ / 
Mat iob 11.12.luc.2 b 10.14.24 847.49. Hoan, 14 c 26. 
27.16C22/D 33. Mom.sar. Col,rczo.zbiz.etc. Diet 
Wiede. 

Peps oft bzede der wereldt/ Mat. rod 34. Haan. 14e 
27/1. Theff. 5 a 3. 

Wetrus wert gheroepen / Mat.ab 15, Belijdt Chri⸗ 

ſtum / 16b 16. Verioochent Chriſtuin / ende Geeft beron/ 
26 g 68. Maect den kreupel geſont / Act. z a 4 Paulus 


wederfſtaet bem/Bal.2 b 11. Mozt inde gheuanckenifre 


ghewozpen / Act. 13 a 3. Predict ende ſpreect / Actab 15 
2*. 3h 12*. 40 1. iod 34. Wert genaemt Simon, Meat 
4b 18. 10a ⁊. Joan.⁊o a 2. Wert genaẽt Cephas Joa. 
1e42/1.Cog.rb15.3C29.9 as. Bal.2 ag. Wert ghenaẽe 
en, — —— 16b 17. Poan.2r bis. 

arao wat geplaecht om Sara Ab n fs 
wille, Gen.r2 b — — RED, Dj 

Pharao heeft dzoomen / Genef.grar. De dzoomen 
worden wrghelept/grc2s.d zz. 

Pharao ghebzupckt gheweidt teghen Ifcael/ende 
bzengt haer in harde Dienftbaerbept, Ero.ra8*.Wers 
drinek met alle zún heyrkracht / ia c24. 28. 

Pharaos dachter wort banden Coninck Salomon 
ten whueghenomen/3.Geg.zar. 

— Necho binck ben Coninck Joahas / 4. heg. 
Bhariſeus ende Publisaen bidden inden Tempel / 
luce 1809. 

Bhariſeus noodet Chꝛiſtũ totter maeltút/Luc.7 d 36 

PBhariſeen werden hardt beriſpt / Matiza7. 7 b 15. 
162323 *. Joan.Se 44.Act. ſ1. 23 a 3. Bhil.zaz. 

Phpgelus ende hermogenes wicken van Baulo / 
2,. Tim i b is. 

Pbilippus wozt ghecozen / Actt. s a s. Prediet te Saa 
marien / 8a s.Boopt den Aptman oft ghefneden/8 Dzz 
Berbercht Paulum/2ra 8. 


Philippug wogt beroepen int ghetal per Jonghere / 
Joau, 


anderen 


— 


— 


Reg 


Joan re 43. wo 

—— Host een Apoſtel Chriſti / Matth. roaz. 

— 8. d 
iſteen beruolgen Iſraei / Judic. za z. 00 7. 1 a 
REGAN SNR IK Iga s.17 *2$Ar.23Ar2GA TZ 


iſter. 
Mat.7b 15.24 b rr.Bue.rrar. Wet.voezo/r. Cor. 15b 
ze. Phil.z a 2. Col.ꝛ a 8/ 1. Tim qau / 2. Tim. 2b 17. 34 
1/2. Bet.2 *.i.Joan.aaui.Jude a 4.8 *. 

Be groote Pzopheet ende Ueeraer Chriſtus werdt 


— 17.22.21 15.13. We Phiiſthnen wers | beloeft/Deut.18b 15. Wert ghegheuen ende betuncht ⸗ 
* belagen, Kudie.3dz1/r.Beg.7bir.rzaz.1g®. | Mat.zb 17.13 f57Luce 7b 16. Joan.4b 19,66 14.7 6 
— — — a 923a5/ z.Mieg.sc24.8ar 4. 40. Actz522.70 37 


beanz 3. Teghen de Bhrliftúnen,;Elar.1s az. Her.47 
——* bis. Amos ras Sophza 42Xach gaß. 
ehater vermat hem inden Tempel te gaen / 3. 
porie is. Wert abeftraft;2.c zo. 
bennet een ſtadt in JW acebanien/ Act. io b 12, 20 
2a2. 
: Phoenir ofte Bhoeniciaseen lantfchap Sprie / Act. 
ih 19.15 a 


1 — een groot landtſchap ín cleyn Aſien / Act. 


Blut deconi 
—2 paft ban Aſſyrien tvect teghen Iſrael / 


Proloinaigseen Zeeftabdt in Judea / Act.zr az. 
Prolomeug woꝛt beffreben bau Anttochasr. Jar. 
1b 18. Maerkt vriendtfchap met Alerandga den ſone 


Bntiochi/rof sr.Dtebtteghen Alexander / ende fterft / 


inraub 14. 
Ptalcmeus Macer doot hẽſeluen z. Mac.iob 12.13 


Publius herbercht Paulum / Act. 2a 3. 
Dat quaet goet noemen, Tát abeftcaft worden, Efat. 


| sc2o.gial.zb 17. Bꝛrou 24024. 


Be guade Gebben famtúts meer boorfvoers ban De 


Gherecht ige Fab 2 a7.1oar/z1a7.bro.Pfal.7zaz,8. 


NAtuS ende herodes werden brienden / Luc.23 biz | 92 a8/4.ElD3 c28D zr. Hecem.rzar. Abac.i b iz/⁊. 


eroozdeelt Hen outfchulbighen ter doot/ Rat.27c24 | IP 


aan.ro hb 16 


Berni eas seen fone Eleazar /Exo sc ⁊5. Verſoent ben | 
feroam, Aen juer / ende ontfangt dat eewict) Dries 

fal.ro6 um zsar.biz. Yofuez2 rz. Judic.zoc28 | 
Binet Ù 30 MBal.zag.Spi.4sC28 1 JWach.2f 54. 

er — ſone Eli/ . Neg. Na z. Verginc om zjn: 

e /46b 11. 

bat deer Wort ban Gidion geftraft/ daerom batfe hem 
a ODE ghewepghert hadden; Judic. Sa 8. b 13.17. 

4. Ne geraabe ende wrake Bong) Ero.rr.8*.o% 14*. 

Blas 18/2. Bar.6r 28. Pfa.7Begg.ros C27. HEr.rg az | 

WQgeendeteere der meufchen Die moet vergaẽ / | 
tarb 13Act. z d 39 Soeckt Leere. 
Van Predicanten. 

Was) Brebicansen moeten ban Godt gheſonden 
@nderg Sat oD38. Fom.robis. Enmogben niet 
er. 9 Diediken dan het Moort Gods/1.Cor.rbi7.r, 
beeft —8* mr a zr. Wer.gb 11. Als Chriſtus gedaen 
Bhberà Oak.ju 16. fen falfe hooren / Luc. zob 16. Ef 
REkor Mieh3hn/2.Cor.zag7bris. Philip.2Lre/ 2. 
PA e2g Beb 13 bi7.c22. Den faite onderbou: | 
6} Attobto.rr.14 Yoan.1z ec 20. Gal. ab 14.15.6 a | 
b 3 {oan ag Ap zijn dobvelder geven weert; 1. Tim, 5 

# Pp magen ban her Guangelie leunen; Cog.ga4.7 
Her Cim 2a6, fen falfein weerd? houden. Lucs 

61 Theff.s biz 1371. Cim. bira2 Uit.2 bis. | 

epe Bredicanren en falmen niet hoogen / mage 
ene oer hem voor wachten, Siet binnen Propbes 
pong oe Mat 7b 15.16 a6. Want fp fuitender bele ber 

: Mat.24 ã 4. gt 23.24. Act 20C29 2. Chef.za8.g 
—— 2342, Tim.3zab.ga3 2. dk — 

Ra en wonder doen, at‚24C24/ 1. Theff · 2 
— er doen / Mat 240 24 / 9 


v q Van Priefters, 
€: an bet officieende ampt Der Biieſters des Wets/ 
K0.29e44.30a 7.Deu.roar.6 9.21 %.22%.24 az. Num. 
104 q.b rr1oa81%ar. Meut.zras eg zc28. 
35/1. Bar.7e 492. Par as b 17.B3ec.44 b iz. t zo. heb. 
Sa 2 iob ir. 
pen beboorlicke onderhoudinge ende toebehoorte 
p, t Brrefters ende haerder kinderen, Ero.29c26. leu. 
A3 bio st13 ba g.b19 7aó.dz2.tob1z.24 A9. Nu. 
€48 sag 18as.nrr.e2s. Beut.1B arr. eg.2c28, 4. 
Ee OA 16/1, Bar.7 fs4/z.Par.zraag/2. Eldg.rob 36, 
4iCrs. 
f Dan cdleedinghe vercier ſel ende wijinghe der Brie: 
eren / Erod 28%,20a1.39argobrz leu sars. 
ug abe Bziefters ende haer ſtraffe um. 16%. 
5 genere 22 zb 13/3 Meg‚z c26.Bfai.zb ri. Jere. ⁊ a 
9e 7. 03ee⸗ as 9.5*8, MBala*,2a13/1.Rach.7as. 


porn nt Biieſterdom ber Gheloouighen / Erad.igas. 
a 

d Tja 16 Eſairsras 6sc as. Jete. z33 Car. Rom.i2 

griet ag. Apac.1a 6.5 bro. 
biftug de warachtiaheende eewighe Wriefter / 1. 

CAD 3s.Bfal,rroag. eve.z3biB.car. Zach. 12. 


Bebs.: vb 8% 
Koc ai, W.3ans*.6e2z0.7bró,c2s. 8*.gbrirrge 26, 


v ¶ Van Propheten. 
' Ant officie ber Beopheren ende Biedicanten / Lie, 
C23 Clare sBar Gran Heve.ras. Gzech zar.g.gbrz 
3332 Bet. zo 18e 24 Boeckt Biffchop. 
ba AN balfeheendeverlepachtighe Propheten / ende 
= vrgfetaffe/oack batmenfe niet hoogen en fal Weut 13 
ig pete Felteg.iz bir 1Bego22ab brio’4 Beg, 106 
po Prou.zg bro.Bfa.zb ur.23a 7.6 ro. Jere. ab 13. 
ar 2raga8®.zoa8.czi 25. Bzech.rz *1gag, 220 
BA 17, 17, Amoſ 76 Lo, Wup. 3 A se Zach-1z az 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


meact.6 *. 
Be quade zijn oack tatter falichept geroepen; Mat, 
22 b 10. Luce 14 21. 
@uaer ofte boos zjn Wp ban onfer natueren / Mat. 
76 ri. luc. b 13. Benef.6a s.Siet bauen Menſchen. 
@uade ende ougheloauighe zn des Bupuels zaet / 
at.13 d 38.39. 
———— boosheyt moet ban ons wech ghe⸗ 
nomen wazden/Epbef 48 zr Col.zas r.pPet.zas. 
Wie in quaet ende boofbept volherden / vergaen / x. 
ea.rz2d. 
Et coemt wter herten / Mat. rxa d 34.35.15 b 18. 
Marc 7d 31. 
Oer ua * ende tgoet doen / is de rechte peni⸗ 
tencie,Prou.za 7. Efai.s b 16. Jere. a8 a 7. Ezo. is c 21. 
@uaer geſeiſchap falmen ſchͤuwen / Pfat.1*.26 ag, 
Prau.rb ĩo.id4a 7 24 21290 29. Spi 8 18. 13 *. 2. 
Cor 6b 14/2. Joan.b ro. Apot.ið a 4. ‚ 
@uaeten falmen niet loonen met quaet / Bie 20 C 22 
24C 29.17 b 13. RNom. i2 b 14.17/ t…logabra/ 1. Theſſ.5 
$ et za 9. 
——— ſalmen die tegẽ ons miſdaen hebben / 
Sph ꝛ8 a 8. Mat.o b oe d 32. Soect Vergheuen. 


Nabba werdt belegberr/z. eg. u ar/1}Bar.z1 ar, 
evt ghewonnen/z.Aeg.r2c 26. 
— auerfie —— Sanheribs / 4Reg. 
8u 17. Efai36*.37a4.8. 
ì Rape S weer Tobie/Tob.7 a r. 

Gatab be weerdinne te Jerichs herbertht de Bes 
ſpieders/ Joſue ⁊ a r.Hac.rc ⁊ h. Wort met haer vrien⸗ 
ben verlaft; Hofue bb 17.c 23. Wort Salomöns wof/1. 
Par.zb 11. Wat.ra 5. Baer ghelooue werdt beroemt/ 

1. 
— 3538 De ſchapen haers baders, Gen.29ag, 
Wort Jacob te wjue ghegheuen/:9c 29, Steelt haren 
bader de Beelden /31b 19. Sterft aen de gheboagte 
Wen Jamu.zs b 17 


am / Soeckt Aram. 
— 5 — ſtadt int lant Ben Jamin / niet berre beu 


1/Aofue18c 25. Judic 4ñ 5.19 13. De welcke 
Saone oninek Ifrael in Huda weder — — 
heeft / segt sb 17. Jere. ao a i. Eſai.iot 29. Oſee sa 
l 
— — de Engel — — Medecijn ende Leytſ⸗ 
‚$ab. 4b Iz. 
man Tobie / Tob ke Van eeen bee rien A 
afelachtige faken falmen Bod/3jn Taart € 
on eroragen/Ben.:s c21.Ero.18b 13. Leuit. 
246 12, gdum.ga7,b 10.150 34270 5. Deur b 1717613 
mar Io ſue 9b i4. Audic.varrsas.zob 1$.C23. 21a 2, 
1fieg.toc2z.23 aa b 10.12.30 a 3/2. Neg. ⁊au.5 b io.t ⁊3 
a i3 nNegna a 2,22 4 6 154 Aeg. Ib 11.16.87. 22 
b137z.Par.r8a ⸗. bia 33 b 138. Bral.r1g C 24. Pzou,z as 
fat. 3bir.30ar 45 b rr. Jere 37 0 3.5. 42a 1. Ezec. 14 
ar.7.Zach.7a2.Tob.4 bis. Spy8c2o.9b 19.37 C 47. 
„1629. 
Ver int goebe/oan-7 fsr.Mct.s d 38/ 1. Cor. 7c. d. 
Naet int quade/ —— —— zalig. 26 0 4. 27 1. 
neaue ct. 4b 16. 
333388 TE aouenaers/ende valfche Propbes 
ten en falmen geenen vaet foecken/leu.1g zr 2046. 
Weut.13b 111. Meg.28a 7.93 Meg. 22a 6/4-Mieg.1 * 
636 13 2.Parigag.EfaiBbrr. Dan zaz.gassao. 
Bont bieeckt be quade Maettkaaben, Oen.rra 7.37 
b18.sob ro Pum. *2-Meg.rs “7D 14/2. EID.4 a 7 
bis/1.Geft. 7 a 4/3 JRach.s a8.6b 16. Rob b 13. Pla. 
zazaibi2,zzb io.Efai.7ag 1943. Matih 27 061. 


—ö Ee, ö Kals 
Dd den EE — 
— — pen — — — — — — 

| Aazis oft Mhaxie) een ffantachtich Jode boot hem: 
—3 ſeluen zMach.i4 d 37.0 41. 
if Gebecca/een dachter Bethuels / BGen.z2c 23. Wozt 
Ffaacr wijf / 24f so, Baert tweelinghen —— 

—0 echab/een baner Jauadab des vrients Jehu/ des 
IN Coninex Tfraels-4 Aex.rob rs. 
Hij We ſtechabiten zn gehaazfasbharen bak/;Her.z5a 2 
9 Sq Van Rechters. 

iN Want officie eñ gewelt der Fichteren/Erad.18b 13. 
4 career Szet 23% leuigbrs 24tt .c 23. Beut.rb 13 
iN ij 16,17 *18b r5.26 A 1.27 619. Jofue 76 19 Reg 8ar. 
RAA f rra rs2, Dar. iga6, Sp: gtaro.roer.s2br2 Pfal S2* 
EIN Prou 18as brs.24C23.28b 15 Efai.sbr7. zoa r. Her. 
li | sc:6 Uuc.r8a223ar.bi3.c23. Haan.7rezg. 86 15. 

Ki Jac 2ag Baeck: Buerhept,;Dasdeelen. 

EN Gechrergin Iſrael hebben gheregeert / ontrent 300. 
* ende so. Jaer / Act. 13 c20. 

Godtis een Fechter van alle de werelt / eude vergelt 
9 genen peghelicken naezÿnen weghe / gaet ofte quaet/ 
in Ben.18c 25. Deut 10b 17. Jab 346 rr. Píal.7a 9 62b 
KIN 13.942 96 b 13.lal.rra3Dpr.3sc22.27. Aere. 17 b 
—90 1025b14. Mat asc 27. 2080 31. Actli dze. Mom.ras 
et 2 Tim.4a 3. Beb.r2 C.23. 

—0 Reguel Soeckt Jethto. 
4 Cegion/eenzeeftaor Sicilie / Net 23 hs 13. 
KE HIN Reghen / Goeden tdighen vegen gheeft Godt / ſoo⸗ 
AAR mensne gheboden houdt, Deut. 1 b 14.28 h 12. Kael z 
c23. Amos ga 7.8. Siet Slupten. 

Gehabeam be fane Salomons: wort Conine in Ju⸗ 
da / z. Reg 12 a ran hém vallen der ghellachten Af: 
raels / 12 a 8.b re God berboat hem tegen de x gelach: 

Ei ten te trecken / Barira 2. Wort ban Sifak hen Co: 
Ì ninck in Ganptibeftreden/12a2.9 Sterft/ 3.Meq.I4t 

: 4 29. Wert ghenaemt Aobaam/ Matra 7. Liet na hem 
Abiam/ z3Heg au. 

Gefan/eenteahenpactie Iſraels / z. Neg ruc e3. 

Rezing / een Coninck te Sprien / treet wtmet den Ca: 
ninck Iſraels teghen Juda / 4. Neg. 164 s.Efai.27ar. 

ij Moꝛt ghedaot.4.Mea.rba g, 
In q Van Reynighen, 
Ik Leui.rꝛ a 6.iʒ *. 14%, Aum.Bas.rgb r2.czo. Eʒech. 
24b13.36c25. Ban.rrd3s.r2e20. rDalza 3. Joan. 3 
| cas.rif ss. Aet.rrag 2 Bet.rag/r. Haart.rag. 
Gepu ban herten/Bfal.24ag.srb 12,73 ar. MWat.s 
be a 8/1. Bet.rczz. 
| Reyn ſalmen wefen inwendich ende wtwendich / 
| ABat.23ec2s.luc.r:d3g 2. Coꝛ jar, 
il q Van Rekenfchap, 

Gekenfchap faleen pegelick vooz hemſeluen moeten 
geuen / Matizd 36.18C 23.25 D 31 From.14 bir / . Cos. 
Hi s uto. q Vanden Rijcken, 
ik Goe haer be Ricke befer wereldt teghen ben Armen 
4 febulbieh zhu teljauden/Leu.zs db 34. Beut. 8b 1r.rsa 7 

[7 b10.SPt4AI.TD3S trA7.29 U1z.zra 8. Hob zu 16. 

jBfal,62b rr, Brou.rg dzr,17as.igb 17211322079 

28C27.30a7.Eeclef. 1 ar. Bfar.23 b 18. Mat ob 19.19 
ie car.lucerg b 13. 16 %. 1822. Act.2e 45.4 D 34/1. Cim. 
6h 18. Sveckt Aelmiſſen. 

Wan idelhept ende berachtiuge Her Aúckdomnten/ 
ende dat daer op niet te hopen enis/ Bral. 39 a 7.49 *. 


— ñN 


— — 


Sart iↄ ob i10.tt a 7.14 A314 1. Mat. 13 22. 19 C 
21. Luce 8b 14. 1 bo rs/1. Ein. bas. Jaci b rr, 

Wan er tegen De godlooſe Fijcken/.iieg.zs a 2. Job 
zolaig C21,27*,D30u.23 a4.28a8.brir.c 20.27. Ectie6 
ar.Efa,.sa8.z2ag. Jer i56 13. Amos 601. ag, Abac. 
zZau. Luc 6 c246b ige 24. Pac.sar Soect Gierichept. 

q Van het Rijeke Chriſti ende Gods. 

Wan bat eewighe / gheeſtelicke en inwendige Kücke 
Godts, Ben 49b ro Num 24 b 17/1.Meq.2 b10.7ag. 
bro/1.Par.rsb ir, gaz.4Bfal.za2.6.ga8.22028.45 
a 7. 7224. 110 a 1X.145 rr. Efa.gas. ri. 32 b16.40a g 
arar. Jere. 23 a 9.6 33%. Bzech.24c23.39 Cc 24. Dan.ze 
44.40 33.70 13.C27 9C 24.25. Bfree za 5. IBich.4 a 14. 

N sarZach.gag. Mat. 13%*Uuc.rc28. 12 D 31.32. 22C 


/ 29.23 A2 Joan. ó6b r4.rzb 14.0 34-180 33.36/1. Tim. 
} zb 17. Geb.ra3.2ag.Doecht Chuftug Jeſus Booten 
4 Menſche wost beloeft, 


Aizoa Saules bpllaepfter wost banden Abner bela: 
| pensz. lieg. za7. Bewaert belichamen der ghehange⸗ 
—4 nen/z: bro. 

Rhodus / een Eplant / eertjts Ophinſa ghenoemt/ 
Ei Net.zra rr. Mach ige 23. 

dt Modokua/een bercader:2. Mach 13 Car. 

: ſtoma / de graoteftant Ftalie/Nct.18az.19C21/ 2, 
4 im.recz26. Daer bande Romepnen ghenoemt zin / 
Daurre, Hoan. gt. Nera b1o,2zC as. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


KRegiſter. 


42 a 9. Bꝛou.ioazaata 4.c ⁊28.15 b 16. i8 b I2 16.23 | 
a4.28b 103047. Beels ag.b 12. Gaz. Efai.2 a7.Heve. | 
17az.brrzebr3.rg. Bzech.pb 19. Sopb.r 618. Spas. 


Homepnen berbinben haer metten Joden / x. Mach. 
8b 14,17.C27.124 1,14 b 17.c 20.%Ban lof der Aemepnë/ 
8az.9.Datde Gamepnen Herufalemende dẽ Tempel 
berffoogen ſullen / Num.24e 24. Eſa sc26.6b 11. Dane 
9e26,11D 30,31, luc.1g2gr.2rb 18. Joan.1r egg. 

Auven de cerfte fone Jacoby wost gebozen/@GBen.29 
D32.WBeblert dar beddezyns vaders / z22. Waeroms 
berloor bhp zijn eerſte geboorte / 49 a 4/1. Par.6a 1. Be⸗ 
geert zynen broeð Hofepb te vloſſen / 37 21.23.29 Wer 
bozcht hemſeluen zjnë bader baos Ben Jamin/42 D'37 

De fiubeniten werden eerft in haer vufte aefteit/ 
geum.32%* Beut.3b 1z.29a8. Hof rb 12.13 C23. Wer⸗ 
ben oock boog andere feer ghelaghen; 4. Meg. 108 33e 
Ende wt haren laude verdzeuen ende wech qhevoert/ 
1$C29/1.Baral 6c 25. Pae de propheche / Ben.49 a 4. 
Mechteneenen Altaer op / Joſue 2ꝛ bio*.Atrúdentes 
ghende hagarenen/ .Par é«b is. 

Nuth/eẽ Moabitinne / Ruth rag. Wert Boas wif/ 
ende moeder Bbed / Nuth 4*. 1. Bar.zb rz atra s. 

Munters inder locht /met lacien eñ gulden harnaſch 
in een ſaechordeninghe / ſaghen die van Jeruſalem xi. 
daghen lanck na malcanderen/2. flBach.sa 2. 

Eens Aupters biljoen op een wit peert/Apo.rg bre 
Aupters hadde Salomou/ri.dupfent/z. Meg.1oc 26 
Auften aft bperen falmen bau fondighen / ende niet 

meer Ber fanden dienen, Fam Ga6*.Bal.2 hb 18. 

Bjeen cufte en gheeft Godt / die zijn gheboden ons 

ahebaorfaem 3ón/Deut.28 f. q. 

Bodt beloeft Moſi ruſte / Exo. 33 e. Den balct bau 

Ffvael-z Mea.7bro.rr. 

Een rutte is Gods vole noch toecomende / Heb.4a 9 
An fekerder ruſte ende bredecamen de Gherechtige / 

als fp ontflapen/Sap.3a3.4a1. Bfatsóbrg. luc. 16 

C22.AUpoc.rg b 13. 

Aufte boog de ziele —— —— b is Mat nic 29. 


Saba be Coninginne coẽt on Salomons wijfheps 

te bhooten/3z.0ieg.10a 1/2. Bar.gar.sltat.r2egz, 
q Vanden Sabbath. 

Gen.zar.Erod.16c23.20a8.2zb1i2zrlig.17. 340 
21.35 a2.Neu.rgaz.23azbis.2sag Num Iisdze. 23 
ag. Deut.sb12.dfar.s6aa2 4.53 13. 660 23. Hererye 
21,27. Ezech. ⁊o b 12,22 a 9/2,EfD.13 b 16.C 2272. SBach, 
1847.2033 eqt/z. Bach.rs ar. gldat.rzar.b to.mar, 
2C23.3A2.6az luc 4b 16.d 31 Garizbiz,igar.Hodg 
Ag7Czegbig. Aer. 13 Dig.C27. 044.15 C 20.180 g.20 a 7, 
1,Cos.r6a2.Bal.gb zo, Col.⁊ b 16.Beb.4a 4. h 10. 

Sabbath ig om des menfchen wilte ghemaecrt / ende 
nietde menfcheom des Sabbaths wille, Mar z (27, 

Cewighe Sabbathen / oft cuften ber Chriſtenen/ 
Eſaie 6c 23. 

Sacharia de ſone Jerobeams wert Coninck in If 
rael / q. Reg. 14c 29. 13 a 8, 

Vaun Saechtmoedicheyt. 

Joſue zbap,e 25/ 1. Neg. 25 * /2. Neg. 26b ro. Spree 
29. Prou. i Ja 1. Mattheja src 29. Balat.se 23,6a 3. 
Epbef.gaz.Col,.3 v 12/x.Tim.⁊c25. Tit.za2. 

Saechtmoedichent wozt ghepzefen., PBiou is b io.e 
24. Spi. rob 12/ 1.C0t.gb 12.13 20. Wauidg faechta 
‚meedicheptteaben Semei / 2. Neg. 16b ro, 

Saet / is het waart Bove, Mat.iz b 19. Mar4bi4 
Luce8bi 

Saet Abzahe / zjn de Joden na den bleefche/ Joan, 


| SD 33.37. 
—— ſaet zÿn de Gheloouighen na ber belof⸗ 
ten/Gom.ga7.Bal,zaz. 

Get Daer der brouwen/Dauide/ende Abzahams ig 
Chꝛiftus na der beloften, Ben.zb rs.rza 3.18 U 10,22 b 
18,2 Reg.7 b iz Pſall iob ro 11.132 11. Act.2 brt Dd 30 
322.13 C23. Efa, rr ar, Per.23 as.33b 15. Ezec.34 c 23 
Bee zas.Foaun.regz.Bar.rar 9C27.b1s.c22. 200 
zo,2r bas. Jar. roe 47.11 bb 1o.Uuc.1c 23.18 D'38. om. 
1a3.9as.Bal.sb16.4a 4/2. Vm 24 S.BGeb.z b 14.etc. 

Saet ter generacie, hebben aoc de bzouwen/ bew ft 
de eerſte fegbeninge dev menfchelicker generacie, Daer 
Godt tat bepden / als tot den man ende vrouwe ghes 
ſproken beeft: Waſſet ende wordert bermenichfuldicht/ 
etc, Ben.1c28. Wardt haer claertick toegbefchreuen/ 
Gen.3b 15. Diet oock ban Agar, Ben.16b ro. Wan Aes 
becca/24 a 6o. Ban be btouwe Naemi / ſeggẽde: Beb ie 
noch fonen in min lichaem 3 Auth xb 11. {Wan Gutb/ 
GuthabrirDan Sara, Tob.ob 11, Aremdeu.rza a, 
ftaet tut Beb; Mulier fi feminificauerit, Sc. Boch Jaum. 
Ic 238. ſtaet wt her Griecx / van de onfchhuldige vbrouwe / 
Et ſeminabit ſemen. Item ban Sara, Hebz.rrb rr ffaet 
nabe Grieex / Sara beeft oock ſelue kracht ontfangen / 
Ad proiectionem ſeminis tat faetwarpinghe. Noch van 
Sara Abzahams wif,Efai.sr a 1.2. Hoe de Joden we 
Sara / als wteeng bozus grondt ghegrauen zjn At 

an. 
rame 


en A EEEN ED 


„ 
Wa 
be Einela/ ban toeleke gheboren is Jeſus / die daer 
hann us / Mat.a b 16,c 23.Gal.4à 4. Ban oft wit 
ted Ma Den bleefche/Aont.r az 2 Tim.a a 8. 
Salih an Salicheyt ende het eevwich leuen, 
sbenad, eptwozt berkregden dooz het ghelooue ende 
arden DYE verneſinghe Godg/dfai.:s a 9. FtBat.zoe 
29. kt 34. Aar, io e 40. Aoan 3 b 15.16 Dj6.sC24 20E 
—35 ne, b ri. i6d zr. Nom. b 16,10 a 4-Epbef. 
Titia viTCbheli.sa9/2.Cteff.zb 13/2. Timi ag, 
Dan 138 5/1 Pet.rag.Bev.sb iz. 
sen er bjoielk ende besciick weſen ber Saligher / 
Broker gra Sa rbi6 Pfa.2s 8 gz0C19.49 
Beds.Is 417, Fet.zra 3.8. 17. Dane b 13. Mat. 
29 oled 28.25%, WRar.raeas.duc.9d 33.16 022.22 
ese As6t 20,17 A z.t 24. Gom. 8R3071. Cor 2a9.18 
"NO i2a 3/2. Tims a 8/1, Wet.ra4.8.5 ag Heb. 


ted 4 
zi — 23. Jab.1d 12. Apoc.⁊*.z *.7 a 9ꝛb rx.iq a i 


—— 


n dducen loochenen De beergfeniffs Ber Boober / 
alamigs 26 18.Uur.20c27.Act.gar.zj a ð 
a hare Oft Salamis / e eplaut Eppyi, Act. pa s 
Aaghen baby epe Jabes / na dien bp Sachariam bets 
veruaghen eee — iu Afrael/ende sock 
be Vieg.isbie.14. 
ate {of Joſie deg Conincr 22 bis 
Ban de Aâne: foon gageffon heeft gegenereert Waag 
alma hab, tBar.zbs:at.ras, 
bover Gjpetier trecht eerftmael recen Samacten/oh 
Aeg. wek Met haren Coninck Iozea uas Aſſprien / 
hg „Anderwerf,18a-9/1.ËNbt.4az. 
Saam censeeftadtban Creta, Berrzag. 
Sebeden Elten moeder Joanvuie ende Jacobi der ſonẽ 
—— e 40 16 a 1. Hoeclt Sebedeus. 
Wort bet ORB bes ſoons Dauds geboorte enve naem 
ſes Br2/r.Par.23a7. Wert gebore / 
Re24 ue de hauden athans gedaen / 2.Mieg.s b 14. 
Weg.rp ,rLSbefalft tor vent Coninck ouet Iſrae / z. 
begbeerd 3-Gobt berfchónt hen re Biboon / ban dien 
—8 Wwiftert/zasg’2.Par.ra7 Schepdt de 
Viektsept, en / ziůñ eg. zb 16. Ban zyn Amptlieden / heer⸗ 
Berbint Upfbaurimshese wij fpept;s *:2. Par.gaz. 
jen met hiram dẽ Contuc Tpai 3, Fiegss Daz 
fteben ê Teinpel,Soect Tempel, Scheuct Gram 
an ven: Úeg.oh 11. Tor hem coemt de Coningude 
Wetden € Cabië/1oa 1, Ni at. ie ez. Buc-rr Dr. Bou 
iten ch bamwgseen goochte, 11 a 7. Alkaect De Cana: 
—* nfbaer,;2, Par.7a 8, Werdt ren anderen mael 
Vaetua 36 War.zocze. Sterft,g: Negne 45 
amper 3Dnen fone Coninels Gebabeam,14 c 21, 
Afcaeis wien Wam aela een hooft ftadt deer. gefachten 
Ween bele ert gebour, 3.0teg.16b 17. Wort bande Sp: 
int berde gert/ 4. Wieg .6c 24. Wert vande Afiprievs tot 
ee lag belegert / gewoönẽ / eñ wecij geuoert/17 a 5 
a IFee Damarien wert geprophereert / Eſai. 7 d 30 
ten 23% Ofee 3%13%. Amos zb rz. Michaa 
Uuceg tia en wilde Bonte Woogdt miet aennemen / 
Marita $2. Jam Bodre Woostaen, Aer Sa s.De Ha 
eN ontfeeme bew beg gewaitden, Luc 100 z3. 


Stmarrinne fpreect met Thrifto bp dẽ put/ Joen. 


Samoth J 

wi grace Jeen eplandt van be inwoonende Sas 

5* Chracenalfao ghenoemt / Uct.16b 11. 

Ven Jude set Nicehter in Iſtael / Aaet boo, Philifkg: 
- I. 


an, Diet Biwifan. 
te deine Were ghebozen / rMegeac 20: Werr ben Hees 
ent tet Splovre 24 Wert beroepen za 4.b 10. 
end Seri ta Mizpa / ende bidt boor paer,zage 
tadlich fonen tot Bichters/Sa1. Wetupept 3d on: 
einer et, az Boor Agag/ r5 d 32. Sgift Baud 
ui Toutnek/16% 12. Sterft/ 25 ar. Bropbeteert 
ſen Sp; 


Bac ye geen eplandt inde zee Hegeos Wet.zob 15/1. 


a 
túangrjp Valtat De ſtadthouder te Samarien / beler bet 


dee Tempeis z.EiD ga 16%. 


Anberib vec Um : 

priers Conine treet tegen de ſtede 
One hefe,s. Beg.n8 b 13⸗2Par 3 va 1. Laſtert 
Wiz. Al 36 * Wert ghenoot,4. Neg. El ed 4 


Na boi waorder ron 3: 
9 31483341. 
Sappbiwva recht den Bldoeert, dêt:sa’ 18. 


8 eben een dochter Gaquelg,wert Tobie te potwelis 


asheuen/obte 7b ro.’ts: 


—*—*8 ee wojf brahanis / Gen. 11 cao. Wert ghe⸗ 
Weer ghebracht ror Abimelech / 


„ude Stone „een fhadt iut midden tufichen Tyzum 


Ara/rg br 
rag, beleid 
Kterfr,a (ar. 


h/3.Geg.i7a 9, Abdie 1 g. luce 4 ca6. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


Kegiſter. 

RA sûr doet/ x8&v 6 
4b 16, 1$.16,5P3.46C 23. Wert gepze 


Saron / oſt Sarona / eon bet ef Per bjueltbaer laats 
ſchap / tuſſchen den berch Tabtrinft ef be zee Tiberia⸗ 
big,:.Bar.27c29.Efat.3zb. Act. ↄ d 35. Item een ſtadt 
daerin be kinderen Gade gewoont hebbe 1, Bar.27D, 

SarEzer / Soeckt Abramalec. 
| Daulgebozen wtden gelachte Ben Jamin / ſoret De 
Gzelinnen/1. Acg. ga 3. Wert van Samuel geſalft rot 
geneti Coninck euer Iſrael / 10a a. x1b 14. Bct.rzees. 
Na betbemel/:.Aeg.gb 15. Slaet de Annraoniten / c1ub 
n.Sffert bzantoffer / 13 a9. Was onghehoorfaem dec 
ſtemnien Sods/ 15 a 1.9. Wert bánt ick verſtooteu⸗ 
13b 13.1fc 22.26. 29 b 16. Een boofe gheeft befat heur / 
165 14.18 b 1o.5gag Werucicht Dauid 18 b 10,*.19a g 
#23, Boodr be Wreftore des Begren;zzb 18 Doecht 
raedt bp ben boeben/28a 7. Doorftach Gemfeind,s1 a 4 
Wert begrauen/g ib 15.5 0u fonen werden gehangen / 
z.fieg.zia8. 

Sauius bewaert be cleeberen ban Be ghetuyghen/ 
Bet.7f 53. Boeckt Paulus. 

Seteue bee hooghen Prieſters fonen / hef weeren De 
baofe gheeſten / Act· i126 14. 

€ Van Schamen. 
chamen en falmen hem wiet des Euangeliums / 
Pſal 40 b bib be 9.c 21. Marc 8ð 38. uc. pe 26 
Wom.rW 16/2, Tim. ras. : 

Schamen falen hem Dev fonden/ Ezech. 16f 55. 
Spr4zb in. 

Schat diemen miwft (oude lief hebben / heeft meu 
meeftlief/@fee gar. Mat.õ b ig.rgezz. Mar.iot 22. 
Kuc.12C22.D33.18C 23. Joan.6x 26/ 2. Coz.4b ar. 

Schattinghe betalen, JW at.17c 24.22 bij. Mar. 22 
br6,Mucezoca2.omrzZa7. 

q Van Scheydbrief, 

Deut.a4 a t. Efai.soar Ferem.zag Mal eb is. 
Maat.sdzr.r9a7. Marc tos 4· Luc 16b 18. 

q Vande Schriftnere des Godlicken Woortt. 

Wan her hercomen / gheloofweerbichept er gebrupe 
ber 9. Schiift / Exo.i70 14 34027. Weut.g2.17 C 23. 
zrag.hig. Fof.ra8/4.Meg.22n 8.23 2/2. Par.r7ag. 
Efai.Bh rz.zong.zzi6 Zer.zoaz.zbar. Wan.iocat 
Mat.4aa.sbri7 22Cc29.Bue.gag.b 10.160 29. Joan.s 
B 9. i1od 34 20030. Aer.rgarrpder. KOMT 2423 
rsagrdopgag.robi.rsa 3/2 Theff. b1s/2. Cim. 

go 1s/2.Bet.rczo.zar dev. gaz. Apor.rd b 19. 

Sealthiel / ekẽ fons Feeljanie,. Par z b 17. jirarrbuz 

Sebeende Ozeb werden ghedodt / Judic.7c 25. 

Sebah onde Salmung / bepde Coniughen ber Jab 
dianiten / Judit, Sa $. 

Sebaseen oprzoerder wert ontboeft/z. Meg.zocar. 

Sebena oft Bebnarg, Aeg.:8b 18. Bfar.zz U 5, 

Sebul wert een boocht te Sichẽ / Iudic ↄ c 28. D 36. 

Devectiasg of Sedehte eö-valfct Propbeer Abhabs/ 
3. Geg z2b 11/2. Par.18 b ro-Merr verbrat / Per. ig ear 

Seleurisr. Mach.7ar/a. Macheiq at. 

Seleucta-een stadt, Ect,rzag. , 

Seleucus een Coninek mu Aſien / ꝛ. Mach za z 

Zelunnel een Hooftnan der Simeonitẽ NRumta 6 

Hema fade Pranheer werdt ghefonden tot Hebas 
beam⸗/ 3. dieg. 12 Ct2/1 Par.raz.1zas7. *, 

Oemara,een balfcij Pzopheot wert gheftraft / Jere. 
290 31. 

24 treckt wt met beprkracht teghen Fudasz. 
Par.rgag. , 

Sergius Paulus begheert ban Paulo bat woordt 
Godts te hoozen / Wer, za 7. 

Serubebel een fone Seulthiel / 2.EMDj.r2ar. Oft 
Sdiobabel/ Wat.r biz. Luc. E27. Wernieut ben Es· 
petbes Beereri/r.Elwi.3*-s.EID2.s DB. Dpi 490 7}. 
Wert Berethia ghenoernt, 3.Efd1.6b 18. Bels heeft 
booztghebjacht Abiud / Mat abe 
Zichem de foue Zemor ſcheyut 

Bert gheſtraft/ za 26. 

Sichem wert —— cas. Wert wek 
gebour. 3. eg 12C 25 ect geroët Sichar / Fok. gas, 

Stvon, Diboniasgetn fradt in Pheuicia/ ban Siden 
gebouwer/ FJof.rraBiger8.mar ineens Act 2743 

Sſhon der Amogiren Conauch en wilve Afrael niet 
toelaten door zjn lant to treckẽ / Fruui are zi. Weut.zé 
15.29. Wect zhenaghen eñ ouerwonuen⸗ Num. ⁊ic 24. 
Silag werdt mer auto na Hutiochteu ghetonden/ 
\Met.rst 27! Bepft met Paule/ se 40. 16%, Blijft ra 
Beschoen /1760 14. 2 

Dito. To Suia was de Areke Godre Joſue Bas, 
Jadie ib d zr.20 b 18/t. Negro 3403. Ee Dito weet 
gen vasvaert gheouden des gheheelen Kfracie ora 
ber Aubenitén wille, Hefnez2b 12, Silo Wert verde⸗ 
| ffvugert:3-Mieg.s*.Here.7hiz.2ba 6, 

Siloe oft — rd pd — F 6 

gocgengeint Gipou,z-Hea.rd 331 Pat. 3z2 230 
West oocg 1) bike id * 


inam / Gen. 34 az 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Ns oock een wateringhe ofte Bifcina/Hoan.gay.Lrr 

ommighe leſen Siloha. 

Shugnus / een Pzedicant te Cozinthen/z,Coy.rb 19 

Simei vloect ben Coninek Dauid / . Meg 16as.b 13 

Vint ghenade bu Dauid / 106 16. Werdt wt Dautbs 

beue! verſaghen / z. Neg. ⁊a Se4z. 

Simeon wect gheboren Gen. 29d 33. Doot met lez 
ut de Sichemiten/34 cas. Daeram warden fp banden 
Waver gheſtraft / Gen. 49 a 5. Werdt tot borghe gela: 
teu in Egppten/42cag. 

Simesu neemt Chzriſtũ op de armen / Uuc.zc 24.28. 

Simon ban Bethauien herbercht den Heere; Mat. 
ꝛ26 a 6. Marx. q a 3. Goan, szar. 

Simd de Taouenaer wert Mbaunt:Wct.Bas.bre.rs 

Arman de broeder Jude Marhabei / wert ef Hooft: 
man der Joden / . Mach 13 a 8. 144 b 10. Wert met 

zijn twee ſonen verllaghen⸗/ 16b 16 Leeſt 1. Mach. ⁊g 
65.5 b 17.c 20110h74/ 2. Mach 14-b 17. 

Simon be Beniamit verriedi ben ſchat des Tem⸗ 
pels / MMach z34144a 1. 

Simon ban Cyrenẽ dzaecht Chriſto dat Crupce na, 
Mat.27d 32. Parc. t5c 2u Luc.3625. 

Simri met de Medianitinne wert doorſteken Pu. 
2saóbi1g, n 

Simri de Caninch Afcaelg verbzandt bemfeluen/3. 
Reg. 1i16a 3. a. 

Simſon wert ghebozen / Judic. 3 c 24. Na be belof: 
te/ 13 az. Houwelicktte Thimnath / ende derfcheurt 
ben Leeuwe / 4 1. brio, Beſchadicht ve Bhitiftjnen/ 
15a4.8.Werginch/16c 28. 

ineen woeftijne Erod.16a r. JAum.33b 1r.etc. 
Wert ban ſommighen ghenoemt Velufium / Hofue rs 
a ; .Ezech zo rs. 

Sina ofte Sinai / een bereh Arabia / Bal. 4c24.25. 
EE berch inde woeftjue Pharan / Beut. z3 a 2. Spi a4s 
a 7 Daer op Moſes de Wet anfinc/Erod,16a 3. i943 

Sion / eenen berch / Dauids ſtadt ghenoemt, 2.Reg. 
Fa 7 Pſal. 48 a 3. Eſai i4 d 32. 

Siphiten verrieden ben Coninck Dauid / 1. neg. 23 
big.26atr. 

Siphra ende Pua / twee Bodbzuchtige Broephzou⸗ 
wen Exod abiz. 

mpznaseen heerlicke ſtadt Iconie / Apoc.za 8, 

DSpria heerſchapt ouer Iſrael / Judic z a 8.b ro. De 
Spriers werden ghellaghen eñ Dauid onderbanich/ 
2. Neg 8 a 5. Helpen den Anrnauiten teghen Dauid / id 
a 6. Werden inde blucht gheaagen / rou 13.18. Tretken 
tegen Iſrael / z. Neg.2o a 1. Werben gefiagen/zob 17, 
Crechen tegen Ifcael/zoc 26, Werdẽ gellagen/zoc 29 
ſtrij den tegen Afrael,4.Mea.6a8, Werden met blint: 
bept ghetlagen/eï na Samarien ghebzacht/6b 18, 19, 
Erechen tegen Ffcael/6c 24. Wlieden/berfchzict zjude 
ban Godt / 7 a 6. Trecken teghen Ifrael/13 a 3; Comen 
onder be banden Affur/16ag. Eeghen Sprien werdt 
ghepropbeteerr, Eſai.i ar. Here.49C 23. Amos rag, 

Spracuſe / een ſt adt in Sicilien Act.28b 12, 

Spſakde Coninck Egnpti voert den ſchat beg Ce 
pels / eñ des Coninex wech / 3. Neg. ia e ⁊ / 2. Par.izag 

Sifſera/een belthooftman Jabin / Judic. J a 2. Ver⸗ 
ghinck /ab 18. | 

Simpele/lecht/bernederde becachte menſchen ſul⸗ 
ten Godts Woogt verſtaen / Bfaie29 b 18.c24.3204. 
Ecctef.gb 15.Huc.zag.br1s.sa8.rocar, gat. zic 25. 
Act.q b 13/1, CO}.1C24.2 As, 

Simpel ende ſlecht Ben.zoa6. Aob ra 3, Mat zo 
b rs,Rom. io b r5.Epbef.Gas.Col.zez2, Act e 46. 

< Van Siecte oft Kranckheyt. 

Siecte wort toegeſonden om Der fonden wille / ende 
onghehoorſaembeyt / Exo aAgc 26 Deut.28c27.28.etc. 
Siet bouen Kranckhept, 

sj Van Slanghen, 

De Metalen daũghe wert opgherecht/{Pum.21a8 
Wert wech ghenomen / eñ genoemt Achuftan / 4 Meg. 
18 a 4. Wat fp bediet heeft, Jaan. b 14. 

q Van Sleutelen. 

Sleutelen des hemels / om het Ache Gobs te ont⸗ 
Quptenenbe te Aupten doozt Wooidt Godts, zón Ben 
Aeeraers ofte Predicaunten ghegheuen/JWatth,:6 big. 
x8b 18. foan.zoc23, 

Sleutelen der wetenhept / Luc 11 f 2. 

Bande Nleutelen deg boots ende ber Hellen / Apoc.a 


bi8garzoar. 

Wanden deutel Dauids / Apoc.347. 

Godt aupt ben Hemel toe eñ en gheeft gheenen tft: 
keken teghen ofte gaer weber, om be —— 
bept wille zûner geboden / Deut. a1 b 17.286 23/3. Meg. 
17 a.rBa, Siet Reghen. 

So / een Coninck in Eappten/4.Meg.s7 ag. 
Sodoma ed Gomozra werdeu beſftreden / Gen, 14 * 


Regiſter. 
Werden omgbekeert/19 24. Mae ben waorde) 18c 20. 
Ooꝛſake / Ezech. 16e 49. 1 wooide / 18c 


yJ Van Sonde, 

Dan sorfpzanck ende begbin der ſonde / Gen. ⁊ b 17. 

3469,b17.@Aom.sbiz.nge 24/1. Cog.rs car. 

Sonde is alle meufchen aenghebozen/Hob 14 a 4.54 
b 14 Bſal.53 a7. Nom. *.Soect Bhervechtichept. 

God mach alleẽ ſonde Sgeuen / Exo. 34 à 7. Pfal. i9 b 
13-3245 10zbar. Efa 43 e 25.44 022.65 3*. Jer. zud 3433 
a 8. Mic.7 b18, dat.ga 2. Mear z a q. Lue. c20. ⸗ e. 

Sonde werdt vergheuen door Chriſtum / Efar.s3 *. 
®Bani.ge24. FWRatrh.reczi.gaz.rrez8. zot 28. 26627. 
Mar.z a z.Luc 24e 46. Foar.rc 29. Act.2 d 33.4 b 12,10 
D 34.43.130 38.Bom.4r 25.5 89/1. Cog.Gb ir.1s a 3, 2. 
Cot.sezi Gal.ragCal.rbrgtphe.ra7.sc 25/1. Ti. 
zb is, Tit.2b 14/1. Bet. rb18.2 C24.3 b 18.4 An/1, Joa. 
107.2b 12. 30 5,Hebz. ra z39b 12. 4 Bpoc,tas. 

Bande ſonde inden YH. Gheeſt / Mat. iazd z1. Mar. 
€25 Luc. rr baq.iꝛb io i. Aoan:5 b iõ. Beb.6a 0c 26. 

Wan ſonde die tot Godt om wrake roepen / Gen, 4 B 
10. 18c zo. Erad,z2 c22,26.DPE.35 Cc 25. Hac.s ag. 

Sonden teghen aus ghedaen fullen wp bergheuen/ 
foeckt Vergheuinghe. 

Om eens eenighen oft wepnigher fanden wille wers 
bender beel gheſtraft Ben. 3 *. Num. 1i6c20*, Fofue 
7ai®Fudic.ge 25/2 Meg.24 *. 

Sonde tegen denatuere,Beu.1g*. Hudic.1g C22.28 
Beu.zob 13. Mam.1c27/1.0g.6 b 10/1./Tum,r bh 10. 

ande wt onwerdhept;beu:ga2.sb14. Aum.Is C27 

Joan.ↄ e a.. ge 24. Auc. 23 d 33. Mets zb17n, Cam.rb 13. 

Sonds wr hoochmoedichent af moetwillens / Num. 
is B30.5 PE. iob i. Mat.ab b 13. Joan. a 40. Act. 4 b 
18.Beb.Gas.rotzó, P 

Soberhent ofte matífchept ban eten ende drincken / 
oock deg bpſlapens / DSpi.zrbi8.3zra7. Tob. 6b 15. 
Ecclef.za6. Dan.ra8.b rr. Fomau.1zb 13,14 U 17/ 1. 
Cor.r*.r,Tim.za2/e.Tim.ra7.Tit.raS.raó.b raf 
r.PBet.rb13 sa8/2.Bet.ra6.Bal.s c23. 

Sonne ende Mane werden abefchapen;GBert.r h 16 
ſtanden ſtille Pofuerob 12. Der Sonnen ſchaduwe 
gaetterugghe/ 4. Aeq. zoag. Werlieft baren ſchijn / 
Mat 27 644. Mar ig d 33 Luc ⁊23 44. 

q Van Sorchvuldicheyt. 

Eeatenbefarchbutaichenpt/;Eron.z4car.leu.2sr2o 
Deur.8 az, Hob7b18;Dfal.s5C 23.145 b 15. 16. Brou. 
toa 3.r3ctes.flRat.6e23.10A9,C23.1z C22.16a 7. Muc. 
Sbrig.rzeaz.igbe8.ard zI 1.C08.7D za. Biil.ga'6/ 
1.Pet.sa7.heb.rzas. 

Safipater;een getvou medogheſel Pauli, ct. zo a 4 

Softhenes/ een Ouerfte der ſcholen wert gelagen/ 
Act. is b 17. y Vau Sotheyt 

Pꝛiou.i4ꝓc 29 20 a 3 264 1.27 C22,Baruc.3e 23. Ecel, 
io a ⁊.Sp · 33 b I5. Matthi7 c 26 z5az. Marc.ↄc ⁊. 

Epbef.s a4. Ú 8 

Befathept Bonte it wifer ban Der menfchen wij fs « 
bept;Habgza8/1.Cog.1C23.3b 19. 

EE fat bie mepnt datalle menſchẽ fat zûn/Ecct.ge 21 

Ber fotteu hevreig haren mont/ ber wijfen mont ig 
in haer herte / Syvp. au c2g. 

'q Vande Spijſe. 

Waufpófe die Bad dE Haden verbodẽ beeft; Exo a 
c28.z2Dzr.deuit.zb 17.7 C23. 11 Ag 17 b 10,13, 19 C26 
®Beut.rzbri6.c 23.14 a 7. bio / Neg.iq dze. Ezec.s4c zo. 

an bepbept der fpófen/ Genef.1c29.3b 18. ga je 
Mat.i5 b rr, Auc.roa 7. Act.roa 8.1sc zo, Mom.r4 *X. 
1. Cor 8 *.ioc ⁊5.Col.a b 16. Cit, rb 15.Heb.rz ag. 
Spðſe ende drauck ſalmen met banckfegabinghe 
nutten/Beu,‚z3 b i7 Deut; 8b to/1, Regob 13. Mat.i4 
big.isD56,26c25. far, Ba 6. luc. 16: Roan. bb rr, 
Net.27 Dz4/1. CO}. 1003071. Tim.ga 3. 

Be hongherighen fatmen ſpi ſen / Weut.23a4, Ju⸗ 
dic.s a5a. Reg.⁊ia 3.25 a8.C 23 / 2. Neg. i6a 1, Eſai. 36 
a 7. Mat 25 835. 

Van ſtantachticheyt, koenheyt, ende dappere 

heyt der Gheleouighen, 

1. Reg rg biz.r7c 26%, 2. Neg iz a 5/3. Neg. 134 4.d 
13/4 Neg. zb 13, Sap. ga rn. Jubit. iz a 3:b ro: nan ⸗·. 
Es Ettie EEP eran bro.r8®, 73, 

IC. 2 U 31, BAN. ZU Iz *. Mate p p — 
— 36013 4a3 es 4A8.b1g 
‚Stephanus wert ghecork / Act.s 5. Wert befchuie 
Bicht/6b 11. Zjne bevantwoordingpes 7 *. Wert ghee 
fieeuicht,7 f 5: | 

q Van straffinghe ende vvaerfchouwvinghe, 

Dan bzoeberlicke ffraffingbe/waerfchouwingheek 
bermaningbe/Ben.3 7 21.keu.19b 19. Wfalm.rgra Se 
Prouer.sc20.9 a7.robi7.rzargza zasDjr.r7bro.2g 
a6.a4Cas.zsliz.27as.a8eazagar,Eccl.ra6. Bfes 
4A4OPIJ U 25.17, 20A 1,21 07.3 big. atb u 

usg 
eed 


en 


en 
— — > ee * 


Bucer 
2 ——— ar. a5.6 a 3 / 18Tim. za 1.b 19/ 2. Ti. 


Hac.s u 19. 
—— baafen dient den goeden tot bzeeſe ende 
» — — Deut.iz brr.r7br8rgezo. rien. 
bo: —— i.Spi ꝛi d 33. ers bin / a. Tis c 20 
— 8 fatonfteaffelick zon/ Mat. a z. Buc.Ge 
— A 3/1, Tim zaaTir.rad. 
en fn ba be bat fp Bideon fpúfe wepgerden/ wers | 
umami, e OAftrafe, Judic.$ as.b 14.16, 
foon/4. Bega v —* het verweruen Eliſa / baert senen 
—8 er 6 Herd 4.Tob.z a 1/2, Ma⸗ 
d ‚Cia, Hac.sag. 
Veurnse) bedier balfche joa / Beuit.2b 1r.6ag. 
Co Az Matthas a s. Marc. Bb 15, Luce 12a ĩ/ 
Sy 5-Salsas, 

Ben, nar” liebtbeerdich / oft Hbel ſweeren / is berbo: 
Bant fu, D 34.35. Hac.sb 12. Diet Eedtſweeren. 
Loans n tert glat.a6) so. ginarr. 14e 47.Wuic.22 e 49 

et E 
t Red geeffs ig Bobs Woort/4.ElD.rza 9 
Beba jn 427 nzra84gaz.C6b 16, Epbef.ób7 
Apot rb 16.2 b 16,19 b 15/2. Theff ⁊a 8. 


Swie 
— ſocuca Prou.17c27.Ecclef.za 8. 


Ki T. 
Bist: pers peoftftant Beg landts Cílicie / Act.2ꝛ a 3. 


q Van Teeckenen. 
erm er tteckenen ghefchieden/datmen daer wt be: 
* almachtichept / waerheyt gherechtichept 
14/3. leq rt a2.6,7b17,16b —— 3 b „4 
14. 2884170 14.180 38.20 13.C28/ 4. Lieg. 
42009. shar dag dae 3E benen 


€ 
neg ien der fekerbept oft waerteechen?/GBen.9 b 


31 13. Hof. 2 be 139/1.Reg.2 D @ 
€ Hof. zb 13j1.Meg.2dzg.1oa2/2, Heg. 
1 —B c29.Efai.38a7.Tob,saz.luc.zbiz. 
16d 33 3 Venchteeckenen/Ero.12 a 3.8. fRum.rsb 33 
— — 
Vanden Te 
emme, boelangben tidt / ende in wat forme den 
4% gg etimmmert abeweeft 30/3. Meg. 6*.*.2. Bar. 
ûipes elofte/z.Feg.7b 13. Wecbrt ghetimmert door 
—* Da Bepdenen/3.Aeg.s *.UDect ingewót/z. Reg. 
ander 7: Mert ontwót door Aas, z.Par;28e 
Ontwit ere OeE gbebenticht door Biskiam/29 *. Wert 
eee b ef weber ghewötdaog JVanafie/ 337. b rs. 
ar ebzant/4.Bieg.zsag. faedat boozfent was, 
se wal to Wert weder getimmert / 1. Eſd. 1*-3%.4*. 
33 3-7. NBert bevooften aengefteken/:s. Machre 23 
tit, en atwt: e46.f 57. Wert gefupuert eñ ghe⸗ 
erdeft 130 Pr. IW actj.1oa r. Wert totten grande rae 
8: rueert eñ berbgantsna het Boezfegghen/Ban.g 
* de at.24 ar. dar.rzaa.due.rgeguzias. Act. ↄ e 
* ——— Tempel wert ghepropheteert/ Leui. 26 | 
Geri en. a 7/4 Meg.21b 12/2.Bar.70 zo. fal.74a 
ry 66a 1, Jerem ⸗ a 3. b 14. a2 a 6.b 12, Amo gar, 
—— reach. ra a, , veld 
* Amben gheeſtelieken Tepeheñn huns Gods / Neg. 
ah 5, Biou.g arWBagg.ra8.Plrat.7e 24-1618. Hoä. 
Tine Coꝛ. b 16.6 b 1972.008.6b 16. Epbef.2czo/ 1. 
30 14/1. Bet.zas.Beb.3 a6.Soect Kerche. 
Sor <q Van Temptacie. 
Vent mn falmen niet tempteren / Exod.rab rr,t7az. 
* U16 Judit 8bar gdat. aa7 / 1. Cor.og 0. 
Xtempteert bezine am haer te proeuen: Ben.zz 
acar T@.rsergabeagroczo.Deu.Baz.izag. Judic. 
3 as.b, 1/2. Bar za d zr. Joh r b ra. Eccle z ber. Zach. 
Ber zen sDpraag27a8.Gob.za8;fionr.sag 
2AgPac.rar. 
—— de Taelma beſchuldieht Paulũ / Act 24 at 
F eli Wert verwecrt bander doot / Act y d 36. e40. 
5 geeen ſeer hooghen berch/Here.46b 18. Wfal.38 
benen eii/een ſtadt int lant Zabulon ben Leuiten gez 
* —B Reg. roa 4 
bal deus / Soeckt Lebbeug. 
arg ten oeuerſtadt Crere/Nct.27 b. 
in be boj St ofte Theleffarseenlantfchap Sprie:basr 
—* Eden woondẽe / Eſa. 37 b 12/4. Neg. 19 be 12 
Watseen Coninck tat Gefur/z. Aeg. 13 37. 
Gen Mar werbrbemucht ban Juda paren Sweer/ 
Eau 15. Baert Perez ende Serah/ 38 27.46 b 12; 
Tb — dochter Abſaloms / ⁊. Neg. 140 27. 
* — beddapẽ ban Ammon haren bzoeder/ 
4 


Meg.1 
Tharat seen vater 4 
bzahams/Ben.rr c26. 
harte, Jauans ere amen 4. rem een landt⸗ 
—* opge Cilicta ghemoemt/ban Janons fone foo 
mt / z. Neg. io c ar, Pfal.zab zo, Cfai,ad 16. E⸗ 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


Regiſter. 


— ⸗ 
zech ro a 9. Daer ban de hooftſtadt daer ín Taells ges 
neemt wert. Siet bouen Tarſus. 

Thebez wert belegbert et ghewonnen Kudic.g f so, 

Wan Thekoa / een feer cloecke vrouwe treedt boog 
Dauid /2. neg i4a 2. 

Thar ſa ofte Thirſa / een ſtadt op eenẽ hoogen berch / 
3. Heg. 4c0 27/4. Nega5 big. 

Theffaloniea / een ftadt in Macedonien / eerſt Galia 
ghenoemt/Bct.17ar. 

Theudas / om dat zún fake niet wt Godt en wag/ 
gincktp te gronde/ Act. 5 d 37. 

Thib ni / een Coninck in Iſrael / z. Neg 16 b 14. 

Tempteren en laet God bezine niet bonẽ haer ber⸗ 
maghen/1.Cog.rob 13.2. Pet.2 a9. Apoc ꝛ bro. 

Feſtament / Galatac 24. Beb.g b 15.13 Czo, Soecht 
Nieuwe Teftament. Ì 

q Van Thienden, 

Van Thienden eñ haer gebzupe / Gen.14£ 21.28 C 22e 
Leu.⁊7 d 30 32. Num A8 c 21.28, Deut.iꝛ a 61402826 
bizon. ieg.Sb 15/2. Par. zu a 5/ 2. Eſd.io d 37. heb 7a 2 

Thiglath dilleſſer trect teghen Iſrael / ende voertſe 
eenſdeels in Aſſyrien 4 Men. 1scag. 

$ Vanden Tijdt. 

Gelegenthept der tt fal ghebzuyet Worben ín allen 
dingẽ / Spz. ꝛo a 6. 32ẽ 20 Ercl. 3 a i. a 5. NAom. i2 b II. 

Gnſen tijt is hier cort/1.ltog.7c2g. 

Chriſtus quam op Den tjdt banden Water beftelt/ 
JWat.ic2z.Mom.sa6. 2. Cor baz. 

Tijt en behoortous niet te weten/etc.Bct.r A7. 

Thola /een Michter in Ffvael,Lubic.roar. 

Thomas betweelinck wilde met Chliſto tot inden 
doot / Joan.ai b u6. Was ongheloouich / 2o c 24.27. 

Thub al / Japhets ſone / daer ban be Aberen hertoe 
men/Ben.roa 2. Ezech. 27b 13. > 

Thpatira / een ſtadt deg lantg Lpdie in clepn Aſien / 
Act i6b 14 Apoc.ab 18. 

Tiber ias een ſtadt Galilee / aent Galileet ſche mepr / 
eertijts Cineveth/Yoaun.6ar.21ar. 

Tiberius/ een Noomſch Kepfer, Luce za ts 

Tigris / een vloet / Geneſ. 2c. 

Timeus ofte Thimeus / be vader deg blinden Wars 
thimeí/ farc.roe46. 

Thimon / een Diakens neem; Act 6 a s. 

Timodiheus wert verſlaghen / Mach. iod 37. 

Timotheus wert beſneden eñ reyft met Paulo / Act. 
16 ar, Mert van Paula na Macedoniẽ geſondẽ / ioc 25 

Tit um den hepden en wilde Paulus niet lar? beſnj 
ben/Gal.za z. Wert een Biſſchop te Creta / Tit.1a 4. 

Toblas/een broom man/Tob.ra z. Wert blint;2 a 
8, Woert weder flende/r1 b 14. 

q Van Toornicheyt, 

Wooynicheptjei wat quaet daer wt volebt / Benga 
AFJob saz.Prou.rz 16.140 zo.1sd 18.19 b 12.274 3e 
29cz2.Eccief.7b zo. prach 25 C 22.28a6.b1rg.30C 26, 
grat.sez2.duc.ge28.Gal.se 20. Epheſ. 4t 26. Col. ʒ a 
8, Tit.ia7. Hac.rb 19. 

We toornighe falmen vlieden Gen.27egz. Tofuez 
b1s.Brousz2c242gere. Opilbig. Matth.ab 13. 


camfchap. 
*7 q Van Tonghen, : 


Vooꝛ booſe toughen falmen hem wachten / Leu. 19b 
16 ®eut.za bib. Job secar. Dfal.szag.rgoag.b 13.14t 
a.jr0.4 024-100 18.11 Ag. t2 13.19.15 à 2.16C26.28 
17czo/18*.2ob1g 21C23.26E 20,00 11, Eeelef.s az. 
Aap.rb11. Dpt sb16.1gb 18.23 ã i.25 biz.28r.I. Cor, 
1D 33/s. Betr.za …Fac.rbi9.32s.8. 4ab 11. Soeckt 

hterclap. 
neder warachtighe/aorbaerlichesendebehuipfame 
rebenen futten De B hetoouigbe ghebrupeken / Exod. 2a 
— 037. Pfal.rs*. Prou.rza2 24C26.25 Dir, 
29e 20, Geclef.sa 2. Mat. yd 37.12d 36. Epbef4e 29. 
$azCol.za8;r.Pet.3b io, 4 
usb aks feutt Djr20a6 ez 
ob.jbri.8brië.z2b 18, Leuit.19D zr. €27. 
Pe 23. Deut.13 b ro/ 1. Neg. 28 *.J.neg i7 b 17. 
zra6.Bfa.zabgge2s-47 bij. Jere-roa 2.Banzaz. 
b 10. Mich.s —— 8,13 a 6:16 b u6. 19b i9. Gal, 
tao. Apoct iIc⁊zz.21a8. 
Araconitisseen landtfchap Bpiie/ oock Iturea ges 
t/Auc jar. 
—— * Ailexandziniſeh Arch ſman / · Mach.· 
zb 39. Derciet endeaat Jonathan /ie d zy e 48. Were 
mepneedich aen Simon / 13 big.c2zo, Bermoorzt Au⸗ 
tiochum den ſone Wlerandyt/13 B32. 
raagseeny eftadt Alie/ oeck Antigonia genoemt / 


—— q Van Trooften. 


Goedẽ trooft ban God Hom ts à s/2.Copra47ab 


Phil.a a/2,Thef.2b Ee ne gede * . Theſſ. Db. Toghen de broeders Wet.rs bzr.16e 40.20 
b i2 2. Cor. 2 27 8. Phil,za 2/1. Thoſſ s b 14. 

Chriftus trooſt zijne diſcipulen/ Mat.iꝗt 27. Luc. i0o 
C 20, Joan.i3.14.15. 16. Siet Vertrooſten. 

Dan quade vertrooſtinghe / Luce cz425. Soeckt 
boojrs Werfoecken. 

q Van Treuren ende Rouvve. 

Treurich ef dzoeue zyn om Berganckelicke dinghen 
is ſchadelick / Spz. zot ⁊22ꝛ.38c ⁊2.Prou. 12c 259. 15 bij. 
17car/i.gRach.6a8,2,Cor.7b 10. 

Autrveuven beranderen be vperbaghen Iſraele / A⸗ 
moa Sb 1o,Tob.zas/a sBach.re4r. 

Treuren is betes bau lacctyen, Ecclef.7a 4. 

<q Van Tvviftende Tvveedracht. 

Gwiftmakers hatet Boùt,Prou.6 c 26.27. Soecken 
altoog oozfakeom te twiften oft te kuen / Bouub as 

Twiſt tuſſchen Pautum er Barnabam / Act. 15 d 39 
Godt is een Godt des jedem / eude niet deg twiſtos 
a.Cor.14 233. Mom. 1505. 

Twiſt falen ſchouboen / x. Coz. b ro. Bals c ⁊20.26. 

Twiſt ber Coriutherẽ / 1. Caz. za z.5. Wert ban Pau 

la gheſtraft / 1. Cor. b 16,18. 

Twiſt boleht na Gode Waoze/Wuc.ra f se. Ret.rz f 
$o.14 az. 

Eprusseen ſchooue bafte zerſtadt / Jaſue rob, Eſaie 
azargwat.riczt. 


q Van Vaderende Moeder, ende de Ouders, 

Wan bet officie en ghewelt bes Waderg et moeders 
tegen hare kinderen/Ben.18b 19, 21 b 18 24 a 2.25 44. 
344 4.C29.49*. Erod.roazizcag. 13 brij 14.21 017. 
Heu,Ige 29 Mum. zoa 4. Peut.4ag.6a7.e zo. 11 big. 
20b 1822615. 19 32046, Fefuegc zijn. Feg.2c22. zb 
13/3. Meg.zar. Gob ras. Pfal.78az PPzou ra8.gar. 
ya 7. 11 e ⁊x9. 13 24. 1600 31. 19 18.200 7.c 29.22 6.15 
23 b 13.29 b 17 Escleſ. aa r.Ezech.22av.bpr4r26.7 
825.SU{1.17a 1.2 i0.26Uiz.zgoar.m 11.330 zr. 420 
26, Tob.rag4*, rob i2.1gas.B 1ivr. ARAG. 2e 49.8 64 
2. Mach 6c 24 27. 7c 20.20 t21.26,/5ufau.a 3. JRat.ro 
d 37. Epheſ.s a 4 Col.ze ⁊ꝛuur Aimm zuir. t za4. 

q Vau Valken ende Afbreuck, 

Vermaniuge rat warachtieh vaftern bat 14 tot mati 
ghen afDzeuch eri fobechenr;Goeit2 12.5 py.zrb 18%. 
32 a 7.38 a 1. Mat 6b 16. kuc.zidgzr.o.rg b i3C0j. 
a s/2.Cor.6as.Bet.1z a EGpbelsb 1$/:.Ehefl.sag 
Cit.zaa2/r.et.rb 13.5 a 3 Doecht Pronckenbert. 

Teghen dat vaſten bee gadleofen/Gfai,1b 11. Her.ig 
biz. Zacb.7as.Dptzsag. 

Erempe! bed baftene,Erob.24b 18.34 28 Deut. 9 
a 9. b 13, udic.zoe26 1. Reg 7a 6. 31biz 2.Meg. dzs 
zabió.2 Bar roa z / 1. Eſd.Sc ars. BEfD.raarr.Hett.4 
azBſal. zy bez. Perom.36ag. Ban.roazr:Fonezas. 
Judith 4œ07 Zas. Uob.zbo rr. Paer.ga2, gur kuce 
2D37.50 33. Act ro 30,13 RZ.I4C2Z. 

Wafthiverachtue# Contucx woort daerom wert fs 
ban hem gheſchenden / Bett.1 b 10,19, 

Vechten / Soeckt Krhghen. 

Vepuſen oft ſtmuleren, Spz.ud 36. Eſai z2a 6. Her, 
ga6 Fob 15d 34/2. Mach Geag. Brat. 23 *. 

Maud depntt hem bul tesóu bp den Cowinc Achis/ 

om te ontcomen/ 1 Weg.21b 13. 

Bhevepnfihept ſtraft Betrus 1.Det.zar. 

Wie beracht oft becfiaet zjn bande neuſchen om 
weldoẽs wille, die heeft Bod lief, Beu.29 Dzr.tob.za 7 
Job zag. sWat.s bro, Hoaun.rs b13.r6az.czo,r. Co. 
FC25. 40 4. 

J Van Vee, 

Wer ende onberuukrige Bieren eu falmen uier te hart 
eieren 13 @ron.23b re. Num z2 43. ð ze, 

geut.sb 14 22b ro.zs 44 Piou 12 b 10, 

eg Van Verbont. 

Jetten godlaofen en ſallen haer be Beloautge niet 
berbinden/ Erod.23D32.34big. Weut.za z.zol ro. 
VNAeg z0D zr. eqz. Werdt duertreden ende ghettraft/ 
Jubit rc 24 27.346 3. Meg. ⁊ d 34. e32/2, Pac.igar. 

Wat bolck spaect gen Berbaut mer Gade, Joſue 24 
c25/4. Meg ⁊z3 a 3 / 2 Parish 12.23 b 16/2 EfD.roc2g. 
Badr maret een Verbont niet den bolcke / Geneiy a 2.9 
Erer.igas. Beutjaz. Here. zrdz1.33. 

Chriſtus dat eenige ed waere teecken beg Berboutse 
ber Gheloouighen / Eſaie 4za649a 8, luce sd 34: 

Van vercoopen endecoopen. 
Heuszsbsg.rs. ete. py.26D37.27a2.3. De Joden 
Werden den baanden bereecht/ om dat fp Godt berlies 
ten/Hudic.zag.e ar. Deut.z2 Bjo. Bercoopen wat wp 
hebben om den armen te helpen, fat. i9 zi. Marc. 
roCzr.luc,.rzcaz.18cte.Ret.2e 45.40 34. 
Wercoop? en falmëns Gods gaue / Ban.s 17. mat. 
ton 8.Aos, Viↄaod 36/1, Cop. 9 b ij/acoj.xi a 12 b 13 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Regiſter. 


$ Van verdienfe, 

Fat.isbiz.t28ege28.29.20a8.9.b13.t4.24 A 8.Auc. 
13 C 24.17 U ro. Joa.iqa a 6.15 a2.Fom.z brg.etc.e ⁊o.aa* 
8a3gbrrrz.rra6.Balabi6.ga. it za 4. 

Derdoemeniffe/Efai.agczr. Joanm z 139 Rom Bar 
Soecuit Helle. 

FG» Vau vergheuinghe, 

Wen naeften die Pii ons fondricht/fullen wy Lews 
gheuen/ Spy 28a8. Mdat.sc 23.6 14.180 za. 35. buc. 
17a3z.Epbef.gdz2.Col.zb 13. 

Das berraberde eñ haer ſtraffe / Gen. z7c23. Yubic. 
re ⁊a / I.Neg ⁊3 big: Efai.zal 15/2. Iatʒ a 4. a r.i0 
t 20.13 c 21. Mat. 26 btʒ.e 47.Buc. 6e, Betz f.2. Giza. 

260 Van verkieſinghe. 

De Jeden heeft Bodt wt allen volcken Bercogen/ 
Deut. 7u 6. 10b 15. 1402. 

Wepnich vercozẽ/ beel geroepẽ FTAat.zob is 226 14 

Verkielughe Godts is eewicty; Faan.13 bis c. Act. 
iʒ e 48. Rom 4b i7.ac ⁊9.d z0.9 b u.rz.rr az.C29.1t dl, 
1Cos.ib. Epheſ. 1b 11,2. Theſſ. 2b 13. Gal.rb 15/2. 
ium.rag:.Wet.raa2/2.}et.r bro. 

Werlatinggealler dinghen / Geu. i12 a r.Deut.33 ag 
Guth.2 b ri/2.Bar,zsag/4. Eſdz. 16e 41. Mat 46 19. 
19⁊1.27. Mar.Ab 17. 100 28.Huc.s bir, rg c26. iIRcC 
1.Coꝛ.7c ⁊9. Joau iꝝc ⁊5. Phil. za. 

Verlichtiughe / Pfal.1i9 a 135/2.C03.4 a 6. 

5» Van verlofknghe, 

We Heere berlortt de Berechtige wt allo lij den / Ger. 
ig *. Exod. 14 *x. 1Ba 8/1. Aeg.23 b1rg.c2ó 4. Meg.7 *.r. 
Bar is d 31. 200 24/ 1. Eſd.Sc 22 Pfa.gag-grag 1: Bett. 
7as.Efa a b io.a3 ar. Danzig. 6x 2i.⁊3/2, Pet. a 9 

Vermaninge totten goedẽ / Ben.rza 8.45 c24. Joſue 
228 s/z.Par.zoa6.zza7:2.Bfdsa6.r Wee.rrc23.14 
C2a.zobi7 rn. Theff. 5 ber Tie. 2*.za.eb.z biz. 

FO» Vande verrijfenifle der dooden, 

DA gemenn berrdfenifje eñ berclavinge des bleefcha 
Era. 3 a 6. Job 14 b1z.rge 26.21 D zo. Èfat.26 b19. 66 
14 Ezec. 37 a 1.9. Mau.ia b 12. Honerb 17. Sophzas8 
4.Eſda.z b i6.14d 35/2. Mach.7 a 9. b z3.i ⁊3. Mat a⸗ 
C23.D3r.luc.zon 35. Fod.sc2r.28.60 39. 1124 Act. 24 
brs/r. Cors *,z:Cup. gb 14.5 Col ag. bil. peer. 
az rEbeff.gb.rg:16/2.Trmsrb rr. por. zob tz, 

Verfoecken ende byſtaen falmen Weduwen endo 
Weefern,/Hac.r 28/1. Eim.saz. b 16. Defleckenafte 
krancken Mat tha⸗4. Jae:5 big t5. De gheuanghen / 
Mat ⁊5 d zo / 2. Tim. ra 8. Berſoecken ofte Wecozen/ 
Hiet Tempteren. 

)60 Van vertrooſten. 

Godt bertrooft, et waerom;z.Cog ra 3.4.7 a 6. Dan 
Beetrooften, Gen.28 b 13.14.15.45 a 5.6.ete 46 a $.C 20. 
1.Geg.23b 16;17/ 2HReg. 10a2.3. 12024. Iuc. ⁊ b zo. 
Foamrgarriskr8;ig. zon Cheff, b 12.4 15.18, 5 
big 2. Theſſ vb 16 Biet Troatten. 

Bertrooſten / Veruolch / Soecht Cruys. 

0 Van vyanden. 

Men panden falmen goet Doen ‘Soectdiefde. 

„Meu bpanraustberachten/1.Beg:14b 14 176 43/2, 
Úien.2rezo, zHeg 20* 4Reg 148 E 

Men verfoenhen brandt niet haeſt goet betrouwen) 
tMeg.24br7s2bert;d Med:ze26 1. Bach.rze 24. 

/ S Van vitorieendetriumphe, 

Alle bictozie roemt alleen ban Godt Genef.14b 14. 
Erod.17agBeut.7u 17. Hofuerraó. Pudis 7a7/ 1. 
Geg.ra breast. Parargbr1.16aB 24 rzg.zsa 8, 
Dral. us Sb 15. Bgouser Dzr: Hudet:oh 154. Gſda c ⁊t. 

Menuth hebbeuvietozie degen bele, Benef.14 U 14. 
Fubic7ae.s. Pofuerr a 1.7 r egrga bbs 14/2, Pas. 
iz ng. ng brr.re. age z4er. fWRach- zb 16 eze. 

Ja de berkregtjen brctogie mog: vaeucht ende trum 
phe gehouden, um. 31 biz. Audie Dig. Gegas 
a62- Mach. 3 az. 

20 Van vleefch, 

Dat vleeſch metzon luſten ende begheerten ſullẽ w 
crupcen, temmen ende Dooden,Sp;.1g ar. Fom.6b-1z 
3 b 12.13.14. BGalat.sb 16,Epbef.gca2 $a3.d0l.zas. 
Git.zb 12,1. Pet.z a1.4a 3.6, Beb.iza rr. Hoeckt Bez 
gheerte. 

Dau bloeck ende ſeghen Gen. 3 b 14.17.8C ar. 9CzS. 
24 360.270 238.48 b 15.c 20.49 ag. fluwm.scar, Deut.rt 
cag.zybis.Hofue 84. Aubic.ge 20/1. eg.17e 43/2. 
WEE LAS FC2I. LGA, 4. Meg. 2 c24/ z EfD.sb iz Dyo. 
26 0 2. Pors.2ge 28.48 C28.49 b 13. ech. 8 b 13, 

Vloecken oft ſwerren / Zeu. 24 b ro, Bfal.1oa 7. 109 k 
18:Spt.23 ag:b 5.27 17.Gomn.3 b 14. Foau.gt 25. 

Dan bolherben inder deucht / Sen 19 lb 17.c26, Zok 
2A3 Biou 3D 3r.2zb 17. Eze.18c 24 33 b 133Sp3. 2a 2 
ub 1r.3s Ag. JBatth.roear.rse22.24 b 13.Buc.of s4. 
Joan.6g 66, Met. regz, rie 23.13 e 43. i4t 24/2. Pet.a c 

0/1, Koan,z t 24. Beb, 3 *”Apoca c26, \ 
De Van 


rpm 


Regiſter. 


ꝛot 24. RNom.5 a 3. Col.a e 24. heb.ro d 34.10 e 24. 

Wieucht des Geeſts / Mattn 25. Iluero ear Fom, 

rab iz. 14b6 17. Gal. 5 c 22. Phil.a a 4 . Cheff. sb 16. 

Vzeucht der eewigher ſalichept / Efaiezsag. 264 re. 
33C2065b12,Sap.zar7. Soect Salichept. 

Vſa taͤſt de Arcke Gods aensende fterft;z.Mieg.ba6 
1. Bar. 4a 9. 

Wfiaseen Coninck ín Juda / firide teghen de Phili⸗ 
ſtijnen / wierooet / wort melaetſeh / ende fierft/2. Par. ⁊t 
b 16 19. Wozt ghenaemt Azarias / 4. Reg. i3 a 1. Wordt 
Ozias ghenaemt / Mat. ⁊a ka 


€ Van Waken. 
aken ende BGobrs toecoemft berwachten/ falmen 
altút/gltat.24 e 42.25 b 13.260 40. Dar. 13 D 32. Luc. a⸗ 
eas d 33 HNom 13 612. Epheſ 6b18 Coloff.4ar/r. 
Theff. z as / 1. Petd a 7.5 a 8.Apoc.ʒa zi6b rs. — 
Wachten faimen hem voor balfche PBropheten ende J 
leeraers / Mat.7 b i5. Marc.8b r5.13as Luc. 170 23. 


Soeckt Propbeten. 
Se Vande Waerheyt, 


Eſaie sgh 15/ 3.EfD2.3b 12. 40337 4 Eſdz. 14 b 17. 
Zach.8 b16.Epbef.4c 25. Lake ê ô 

Ehuftus ig de Waerbept/Joan.14 a 6. De B. Geeft, 
Yoan.rdz2.33.16b 12 15e 26/1. Joan, sa6. Bet Euã⸗ 
gelie/ Joan. i7 b 17/2. Tim. b 18. Epbhe.r b13/2.Det.s € Van Vraehen. 
' — ende neuſwoſe⸗ 5* ſalmen müdẽ / Gen. 
— in. Spu ze zi.Mat. 24 
a 3/2. Uim.2b ien — — 


But 8 
* pe ben baref bau Dauid / ⁊x. Neg. 11 b 14 
bem Heorgps Aert teghen Jeruſalem / daerom liet 
daneen dooden / Jere 26 c 20. 
— er / timmert den Altaer / 4. 
— 10. 
Bꝛiel, F voornaẽde Engel Gods /4. Eſd.4 ans c2o 
Gen We vvtvvendich ende tijdtlick. 
Here29a Dae erndi Cag, Heu,26a 6, Aum 626. 
f so luce 14 b et: Az.28krs.19g. gat.sag. JWarc.s 
Plefra ser et ↄd zr. Mom, re b 18/1. Cop. 14 33 
Aac.z v dn z2/1.}Ber.zb rr. Beb. za bug. 
— Pocbag, 
4 Vrede invvendich , ghelijck daer is tuffchen 
Efaie 2 Godt ende den Gheloouighen, 
@ 3. Zach 9 N 9As.1rA6.T.66b 12. Bieezezo Mich.⸗ 
33.200 19. toducezbr4.24d 35. Hoan. 14C 27.160 


— —— ee? 36.Aom.sa 1 Epbêf.z b 13. Phil.⸗ 
lede 3 
ger Efaie — vn > —— pꝛeken de leugenachti⸗ 
Jere. 
zech. 13 b 10.16, FlRich rs 12.14 bj13.23 b 16. 


Vꝛeemdeli Van Vreemdelinghen. b rz. Fac. 1b 18. Waerbept ſalmen belijden ende daer⸗ 
2C2r.2za Iben faimen goetdoen/Gen.13az. Ero. | mede omgozt znw / Epheſ. a 25,6b 14 1Cim.3b 16/ Le 
9leuit.19D33 23C22 JAum.is big. Deut. | Hoan zb 18/2. Joanu.a 4/3. Joana 3. iet tegben ds 


rob 18 
Bachy je 240 14,18,26b 11, Bzecty.22C 29.47 C 22. 


Wie : 
Benus pee inaben en Pelgrims ziyn wp ín deſer tüdt / 
b — A447ag/r. Bar.zob1s. Pſal.z39b 13. 119 


&5a6Pbhil,zezorr Pet 26 12. heb. riVI3. 
Goat rat Ie Van Vreefe, 
ende al Men alleen breefen eñ baog ooghen hebben / 
° 


waerbept/2.Cat.13a8. 

Wan die die haer bander waertept keeren / 2. Tim. 
ar.6a;.Cit.rb 14. Bal.zar.sa 7/2. Pet.z,c21. Deb. 
a4s.6.1or25.26.etc. 

Wan die dieſe berfwighen ende wederſtaen / Matt. 
23 b13.Duc.ri f s2.om.rb 18.2 a 8.c20. 21. BEE, Gal.j 
ar/2.Cim.zc25.3a 8/1. Joan.zb1g.C20. 

q Van Wapenen. 

Wauid wapst hein tegẽ Goliath; 1. Feg.17 d 39E 40, 

Wan geeftelicke wapenen/ Fom 13 b 12/2. Cor. 67. 
roag4.Epbef.6b 11, 13/1. Cheff. sa 8/1. Bet.sa 3. 

Maffchinge der boeten; Ben.13ag.1gaz 24032. 43 
C24.Haan.1zag.brg/r. Tims b 10. 

WMaſſen ende toenemen inder kenniffe/Epbef.4b 15. 
Coloff.1 b ro/r. Pet 2az. 

Wwarter en mach den wtvercoren Godts niet fchas 
ben, Erad.14c 22. Pfal.66 a°6.Efai.gz az. Loan.zas. 

Mater wost veruolch genoemt, Pfal.6gb 19.144 a 
7.}Brou.r7 b 14. FDat.7e 25. luc.be 43. Apoc.rz Cz0. 

Bp vwater wart geleken De kennitje Gods / ende de 
gaue des h.Gheefts / Efaie a⸗ↄ iza 3.35 a6.43 t 20. 
44 43. Ezech 47* Zach. 144 8. Joan.ab 10.70 38. 


Dink in hem Ben.22b 12.31 €49. Ero.rb 17 
Fofue rg pets. 6az.b13 czg. iob12.C 20.134. 
15. Aobrag”, Tubte 6b ro/g.Meg.17D 36/2 Bar. 20b 

Ia. peecz8.DBfat.z7a 133 a 8. 340 8,b ro.nrmra 
is 6.3, At DPzouzas.z3a7.gbio.rgaz.c27.1sb 
areirb gite. Beels b rr. @fa.8a s.4r b 10.43 
POr ror sg 10073203 Sprrbrnt.zag.bre1g 
Bar; N 22.156 2561633 à 1. c24. 34b 19. sr b 16. 
Berx 2 Eſdi 16068. pdarth.roc28.Uuc.rzagr. 
Wap de 15. Mpoc.rgag. 

o3 b * hot / vuueht en pris ber vzeeſen Gods / Pſal. 

0 lianen i. i28 Prou.rac27.14t27.19C23 2204 
Gen 1 as Js bind bertfaechthept;en verſchrickẽ / 
— od 23 27 Leuit. 2080 36. Deut.⁊ 24. IT 


te $-Aafue zag.rob ro. Judic aa j.7 ꝛi/ 
1 hiene 4.Geg.ra6 v.pBar.ist 17/2. Bar.igbig | nDee/wee/ pum.2re29.Ecclef.4 b 10.10 B 12. Bfaid 
9. Bfal.gezo. Here. 490 37. Judith r4big a4 24.3 b io. 5 a zib 13.6as.roar.i7biz.r8ar.24k 


1628 N29a 1.L3300 1. 33144, 3334.41 ag.Here.4d 31.13 
c27.22 6 13.234 1.45A3 480 1.Ezechh.6b 11.13 a 3.b 18 
16c23.3042.34a 2, Oſee zb 13. Hoeltb1s. Amos 5 b18 
Gar. gBich.zar. ahumzat &bac.zazs8. Sopbo.2 
as.zar Audit.1óc24.DP3. 201420 4/4. Cloe. za 8, 
1$C 24.0 47.164 r.fBat.urcz2r.r8a7.23 b 12*.Auc. 6E 
24.1ob 13.11 04217 ArvT Cop ob 16 Gude bau Apoc. 
8 b1z.gb 12. 1114.126 17.18 b 10.16, 

Van Weduvven. 

Wen Weduwen falmen geet doẽ / Exo. ꝛꝛ 22. Deut. 
166 14.24 b 17.19.26 b 12.27 b 19. Dpt.4 D 13. Judith 16 
c28.Fob 24 a 3. zub 16. Efa.rc 23 Yere.zza 3.Zact.7 
bro. fBal.zas.plPat.23b 13/1. U.S a z.bró, Hac.arc2y 

Werelt ig door Chꝛiſtum gemaeet Joan a 3. Gen. 
ra3z.Pzou.Bcza.23 Beb. 1az. etc. nap en hebbender 
niet inghebracht / noch en ſullender niet wtdraaben/ 2. 
Tim 6a7.Hobrezs. Spenkent God niet/ Joan. 17e 
25. fAach Cheiftum/Hoan.r6 a's. De gantfchewerelvt 
ig in boafhept geftelt/1. Aoä.s b 19, Sp dient den dun⸗ 
uel/ flat.4a8.9 Uuc.gas 6. Joan. rad 31.148 30.16 h 
1. Chriftug heeft ſe verwonneẽ / Jaan isd 33. Chuiftus 
eu bíbt niet baar haer / Joan. i7 a 9. De Gheloouighen 
berwinnenſe boor hem int ghelooue/r. Joan a⸗ 5. Al 
wat daerin is is begeerlickheyt eñ haouerdde/ 1.Joũ. 
219 Sp bergaet met haren welluſt 1. Joan.zb 17. 
1-Cor.7u zr Baer briëtfchan ief bpantfchap met God /⸗ 
Jac4 a 41. Joan. ab. i6. Sp haet Chrifi eñ de zine / 
Joan.7 a 1.15 b i8 / Joan.z b r3 . Sy falbande Gechts 
beerdigen geoordeelt wordt, 1.Cot 6 a 2. De Gelooui⸗ 

gen en zijn ban Befer werelt met/ Joau is c zo.17b 14. 
We begeerlicheyt der werelt ſalmẽ verſakẽ / Cit‚z biz, 
Vande Wer, 

We eerſte Wet ef verbodt wert gegenen/Gen.2 b 19 
Bert ouertreven/ende daer teghen gefoudicht/3 a 46. 
We Wet der thien gheboden Bodts wert Moſe ge⸗ 


gheuen/Erod,z0%.Deut.s *. 3— 


ts a 
Va wa. dach —— mach 66 17. 
Da DG Van Vrienden. 
zag rpg ebriabe ef balfche bsienden/Beut.rza 6. 
$ 14.DBron €27.13 lb rg.15 b rg. 20 a 8. Pal. 41 bro, 
dra Ban rid 20.18c24.27 b1o.1g. Her.gag.1za6. 
rb garen te26. mieh 7as.Spr.6a7.7e2o.gl rz. 
Hoan.rz nis 37 bro. fMarth.rodzs. Luc.rzf sz. 
J 18/1. Cheff 2b 14. 
4 Vanden Vrijen vvileende nieticheyt der 
®Be menfchelicker kracht. 
Legs +8 7.6as.8c21.1gego. 22038. Meur. 8b 17. 
16a 9,zoe 9.Bfal.zzb 15.37Cc2z.127a ĩ. Prou ioc 2d. 
ë erneer’ Ar.z7ar.Yeve.ror 23.17 b 14.244 7.31 
Joan; ä User. Bzec.36c 26 Mat 627. luc.rze2e 
As.ohie 56044065 15a6.16a6 Bom6biz7bis8 
bitter 32/1. Cor.r2az/2 Corzas Epbef.z2a7 
Bietbinnen wijdt Cit; as/1Bet,r a z-Beb.1z£ zi 
Yaa SG Vande Vryheyt der Gheloouighen. 
Agh Ala 32 Mom.6b18Baz.ezun. Cor. bbr28*.g 
EN 2. Cor.ʒ b ir. Bal.zaggas bard 
is Tit.r isp. Pet. b18.2 b 16/2, Det, big 
Erod b ST Vande Vryfteden der loden. 
87. Jofue — b riee 25. 26. Beut.a e 42.194 
eg.rfſonꝛcꝛ8. 
—— ſaet is Chriſtus / Gal.zbi. Siet Saet. 
@nde hare ki bp een Winftockverghelict,Bfal1z8 a 3 
Wfar..8 a — /haretwúgbhen/tacken ende fonen/ 
3rAT. 
LA.) 0 Van Vreuchde ofte blijfchap. 


Dhr 3° — 2 *.2. Eſdz.1a e 42. Pfal.63ag. Lute 1 b ro 


eruht en falmen niet hebben gelück ve hepdenen / 
Wrench in 3.Ofe. gar, Amo.6a 8.pgo.zb1g.iac.gag 
Wberuolghingbe, MWat,sb 1a,Bct,se42. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA en ———— ——————— NNT epen ee 

P 


Regiſter. —* Iare 
Be Mettafelen werden ghegheuen / Exobd. zu b 18- 50 Vant Woort Godts, den 
Weut.sc2r Werden ontffucken ghewogpen,Ero.z2 b Dwoott Godts falmen altidt voor ooaben hebben / Wverelt. 
| 19. Deut 9b17. Under Tafelen werden ghegheuen, Deut. 4ar,6a6,b 17 116 18. Num.i5 D 39. Pal. a Ze d 
Ui Eron.zata7. Deut.roa * Pꝛou.zat.qa i.c ⁊ꝛo 6c 20. 70 ĩ. 
B Wan vatuere / officie ende werchingbe des Wets, Pant Woot Godts en falmen niet wcken/Deut.4 
Hij Mom zC20.4b1s.5C20.7a 1.7. Bal.zb1g/1Eimra8 | a2.5 d 32. 17 b 16.c 25. 28 b 14. Jofue 1 a 7.23 a 6. Brou- 
Lt Web.7b18.c27. 4C27.Efat.zoczr. : 
ik We Wer Gods en machmen fonderben Bheeft niet Het Woozt Gods en falmen niet alleen hooren ende 
4 veruullen / Deut.sc 29. Bfal.rige 24. luc. 18 c22. Act. | ſpzeken / maer ban herten geloouen ende Houdt, Deut. 
0 15b i0 Vom az, SarC276arzrb 12 Eſa.29 b 13. Ezec. 33 d 30. Mat. 
khriſtus is gecomẽ om de Wet te veruullen / Mat. sc21.7C24 15 a8.28czo.luc.6e 47,11 c2d.12 047. Jou. 
EN sb 17, 13b 17.Beb.gaz.Hac.rca22. ' 
hij! | Ban ffraffe ende belooninghe ber qhener die Godts Wan berachtinghe des Bobdlicken Woozts / met de F 
NEK Wet Gouden ofte ouertreden. Soect Gehoorſaemhept. fkvaffe/z. Aeg. 1344/4.Meg.17 b 14. 19/2. Par zoa6 U _ 24 
KHN De ouertrederg deg Wets werden berblaect/;Beu.3 | 10.36b 15. Pzou.rc24.28.28a 9. Efai. 2380 14. zoao. h | 230 
Pr Hi b 16.57. Beut.27c 26.28k 15. Ban.g hs 11. Gal. z Bio. 14.65 b 10.66ag. Here.2as.sbra.c2o.7b1iz.1bag.1g ® | 
Hi | &ile auertcedighe wert bergbheuen / boog Chziftum/ | 25 ag. Ezech. 33 zo. at.iob iq. I1c zo. luc. 10b ro. 
Ie Soerkt Sonde. Act.izʒ e 45.18 a 6. Rom. Icꝛid z0/ 2. Theſ. b io Geb.z 24 
J —9 We Ceremaniſche Wet werdt wech ghenomendaoy | az Soeckt Ghehoorſaemhept. 
4 ti Chuſtum- Mat. ii baz Marciie d z8. Act 13d 38.15 Ben Moozde Godts en ſalmen niet toedoen noch 
ENE brifom6b14.7as8az.Balzbriz.gag Epbef.rb | afdaen/Deut.zaz,ravzz.28b 14. Prou. 300 6. Bal. 3 252 
—9000 13. Col.2b 14/1. Ber.rb 18.Geb.8ar. bis. %poc.z2b 19. 
Md We Wer wert ghelefen/ Beut.ras.zrag.vr1r. Joſ. Het Woot Bode blijft inder eewichept/ Aum 23 bh 
390 80 33/4. Neg 2302/ 2. Eſdz. dSa 2.90 3 / 3. Elde.gd38/ | 19. Tob i a 5. Pſal.33 bir.1rzaz.r191 89 Blar.goa 3, 26! 
Kf 3.fMach.8u 19. juas.54 b 10. Mat. b 18.24 d 35. Mar. 13 d zr.luc. 16 
td De eenighe nieuwe ende groote Wet der Chziftené, | b17 2103071. Pet.iczs. 
EARN is beliefde, / Matthſe 44 76 12,22 36. Joan. i3 d 34 Dwoort Gods volbzengt het ghene dat het ſpreeet / 27: 
GEEN GBom.rzb ro Bal.sbr1g6ag/1.Tim.sas. Geu.1*.4.EfdD. 6D 38 *.Bfal. 33 ag. Job 38 bri. Efare Ì 
—1 Wan poelhept der menſchen Wetten / Soeckt deere. | 460b ro.ssb 11. Mat.8b 13.c 26. Bar. 1027. Luc. 56. 13 
Fe Van-Wijsheyt. à C24.SC24.18 842. 27 
| VBanoozſpzonekende epghenſchap/ pzüs ende nut: Wwoot Gods is een fpijfe des leuens Weut.Sa ge | 
HEI baerheyt Der Gadthicker wüſheyt / Deur. 4a6.29ag. | Gerem.isb 16, Ezech 2 b 13. Dap.16c26 Matth.4 ag 
ì Hob28czoz8.z2a7.Dfal. 2%. *X.4*.5 HOK 7*. B, | luregag. 28 


be SIR 
A 
BER | 
vod 
vee 


6a12sazg Ecch7b 12.06 13. Her.8a6,Dap.6b 13, 


fal.1sas.Brou.22b 16.288, Jer. i5 bio, Ezec.18 a 8 
3. aꝛ b ia buc, 6D 34.10 a 8. 

De Waogben ſalmen wegen/ende niet lichtbeerdich 


20 Eynde des Regifters. 
Ge Cru 


67 BNG. 10 Dpt.r®.4bis.ig. zi 11. 24*. 3z9b150 Wefpreken/Pfal.rrzas Prou.rsa2.ec23.13 3 20b rg. 28 
if Auc.⁊ib 14 Fom.8b ir.d 33/1. Cori 15. 17. A6. ro, | 17C27.21C23.2sbrr Ecclef.saz.rzvie. Spt.sbre 
ik 3b19. Collza z. Jac.ra a rs. 20a 7.23 a 1.7. 28d 31. 32b 18. Matth.iad 360 Tol405 
SG Van Wijuen, Jac. ab 19, 29, 
Hi Bant offictesen ſchult des wife tegen DE man / Gen. Se Van Wrake, 
pr 2t 22.3 b 16. Mum z30 7. b 13. Deut.zzas/ 1. heſt. ab De WPzake ende vergheldinghe behoort Bodt toe/ 
0 10 *. Tob rob 12.Bzou.rr bi6.r2ag. Eſai.zh 15.17/1. | endezijne Dienaers der Ouerichepyt / daerom oock ver⸗ 30, 
B nl Cor7*.rrag.g.14d 34. Epbe.scz2.Col.3bi8 1 Tim. | boden/Ben.1sb 14. deu 1913. Beut.32035.Dpr23a 
MEN 2brizbir.saa,bie, Tit‚zag 1. Petr.zar Doeckt | 7. Kudir.8c20.16c24.Bfal.7a7 9 b 13.94 ar. Brourg hs 30 
El ban den man. I1,20C22.24C29.28C22.Ezech.2s bi2rg Rahum i a ⸗ 
Ho ik Van Willen, Fat. sd zg. luc.g f 54-18a6. Fom,r2 019 Bals bro, 
ij Au ben wsille Godts fullen wp begeuen onfen wille/ | i. Theff. brs/2.Tim.gb r4/ t.Bet.za g. ebs. io db 39. 31 
z.fieg.zb 18/2, Reg / io b 12. 15 26/ 1. Machab.z a bo. | Jac.zj a 4. Apoc, o b io.Soeckt Bergheuinghe. 
—0 Marséb jo r6d 38. Mar i4 D36.Uuc.22 e 42. Act. ß b 
EK 12. 206 14/ 1. Cor. 4b 19. Geb.6ag. Fac.sbris. Doeckt L. 31 
GE GBheiarenbept, 
J | Wille Gobs/ Mat 7 c 21.12 fso. Mar 3d 35. Hoan. Zacharia / een ſone Joiada oft Barachie des Piie⸗ 
9 6d z9. Rom i2 a 2. Epheſ. 5 17. Col. ra9/i.Thefſ.aazi ſters / wert gheſteenicht / ⁊ Par. ⁊xac 20. Mat.⁊23 34. 32 
Hf 1 Úum.zag/r. Hoan.z bid. Zacharia propbeteerttentdden Darg Zach.r a. 
bf AN Men witie Gods is / dat alle menfchen falich worde, Zachariagsten bader Joannis der Boopers/ Luc, 
END Bzech.18c23. Hoan 60291. Tim.2ag 2. Pet.zag. rar. 392: 
KHAN Wille Gobts doer welcken hiöt al doet, Eptbel.ra s. Zacheus berbercht Chriſtum ben Heere, luc.19aé, 3 mac 
k j bir. Apoc.ab 11. Geb.2 b ro/r.Thell.4a 3/ 1. Pet.z biz Zadok / de fone Abiathar Wert haogbe Priefter, 3. 
VPp moeten bidden dat Gr geſchiede flat. 6b10,26D | Meg.2d3s. 340 
Ee Ô 39.lucerr az. faan.g b io heb.iʒ ⁊ꝛo. Cols ag. Tp Salmuna ende Sebab be Coninghen ber Midia⸗ Ma 
fullent al in znen willefetren;Hac.gb 15. Mam.rsdz2 | niten werden ghevanghen/Hudic.8 *. 
fj Matth rob 19/5.Car.4b 15.16a 7/1. Bet.4 Dd 36.5 a 7. Zebedeus / een bader Jacobrende Joannis/ Mat.« 342 
Á De guave verharden daer dooz Pom,rc28.g9b18.rg, | C20. Dijn wifZSalome bidt boer Gare fonen Den Bees 6 mar 
ij Net.4Cc27.28. Hoan.gr. Niemant en candoogshnen | te/zoczo, 
' epgben wille gaet doen (onder BGadr/ylBat.roczi.rr € Sw Vande Zee. 297 
25-13 C21.16b 17 23 a. luc.24Cc29.Dzr. Joan a b 13. 16. De zee wert ghefchapen,; Ben.r ag. Wijckt den kine © ma 
Sb 13.D38.1gabrsasrjazigberfam.gbre/i. Cos. | derven Afcacle,Bro.rgcer. Is gehoo ſaem den woozs 
1e27.2b14 347 46 19 15 bro. Balat.ubrr.r2,sb17. | de Chziftisgiat.8c26. Baer is een perch ofte mate geo 
Epbef.rag b18.Act.óu ro. Jac. 1Ib 17/ 1, Joan.zeeg, ſtelt / waer ouer fp niet can gaë,Ben.rag. Job 26b 10. 
giet bouen, Deen wille. 28c 26, Prou. 8c 29. Jere 21. 
Verwillinghe ende vooznemen rekent Bodt Loos be Zelapheads dochteren eyfſchen dat ecfbeel / Num. 
daet Beu.zoagz.62rags2.Mieg.rib 14.129, 3. Heg. 27401. 3z60 2. Joſue 170 gg. 
| arb 19 Saeckt Herte. Kevu Ja/eẽ dochter Ffat/ende fufter Dauids / heeft 
' Wongaerr, Benef.gczo. Weut.23c24. Efaiesar, | ghebaert Abiſa / Joab ende Aſahel / 2. Neg. ab 13/1. 
Caur.8b Mat zoauzid 33. Par.zb 16. 
| Wijnraucke wozdt De Bhemepnte ofte Iſrael ghe: Ziba Sauls knecht werdt gheosdineert toteen bes 
4 moemt/Ofeeroar, Joan rsas. foraber sepbiBoferhe/z,Aeg.gag. Hem wert ghe⸗ 
WMaqanſtoc Geneſ. 49 bau. Kudic.pbr2.Bach.sb ro. | felhancken alle ber goet zyns heeren/ i6s a 2. Trecktte 186 
1. Mach iqb i2. Jonn. 1501. ghemoet ben Coninck Bauid/1g bt. 6m, 
i | Vint wort de balfcheleere genoemt / Mat.tr a7. Zidekia/ een bzoeder Joiakini wert Coninck in Ju: 
KN: Duc.7e 23. Epheſa4b 14 Das4.Mieg.z4b 18. Jere.37 ar. Wert afvaltict / geuan⸗ 
t 10 We Woſe quamen wt beu Boften te Jeruſalem / \ ahen/endena Babel geüoert / q. Neg aya 3. Jere.39 ag 
Mat ⁊ a r.Offerden Chziſta Goudt / Wieroock ende 7.52 a4. Alſoo hem boorfept was, Jere. 25 U 12.37 b 16, 
di Moeihe zb rr. Ezech.rz a z.7. b 13.7 rb. are 22. 29. ans 
IN. | Me wore oft zenen her Gepdenen en ſalmen niet lee⸗ Ziklag wert ben Conmck Pautd ghefchoncken/ 1. 
IKE ten noch boen / Leu. Saz20c 23. Jere IOA. Reg.27 a s. Wert berbraut banden Amatekiten/zo ar. 
} g Van Woecker ende ouerbaet. Kipoza wert Moſes hupfvzouwe, Erod.: c 11, Bee À 
Erod.ree2s.eu.zs gs. Beut.2zb 19/2. Eſdz. ga7. | nútharenfone/4c 25. — 

—AVVVVV— 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

1, 


— aren | 
r fche ef 
Plughe der | 
Nverelt, 


| 1948 
2308 


fe 2448 
2526 


2638 
Men rekent va 


Band 


n 
Na 


Á 
Nbimetech ve 
ic. to, © 


tanuhe der a 
ePbthe berjetimaniten, Budic. 10. 


daer, 
Maeeid 


EE 


* 


ar 


—— — — mn * — 
mm —— ne — —— — 


ſchꝛdft 


S 
Ba 


to 


fo 
3 


aer y 


Ön fone dun > Pe 
Ma Ara * Jaer / iReg.13. Daecna Aſa eenẽ deertich Jaer / x.Miegrs. 


—— tot #faaczin roo. Jacen, Gen 7 Dan Iſaac tot Jacob 


Aephg 
edoo 
Jaren. 
ae End 
TC 


An 

Cen beſcheijuinge Der Ja 


ten‚vande Scheppinghe der wereltaen,tot de- 
len tegenwoordigen Zare 1 5 8 7. toe/ meelt ghetrocken vot 


e B.Schꝛiftuere smet oock onderrichtinghe ſommiger Schriften / daer fo wat 
berfchtig inde tellinghe der Jaren wtcomen conde. 


n Adam tor be Sundtbloet 1656, Jaer / Gen. sende 6, Ende 
An de Sundtvloet op Abzatjam/292.Haer/Ben.1r. 

Gen.zs. Ende ban Jacob tat Joſeph go. Haer. Daer na heeft 


beleeft E | 
ded ft 110. Haer, Gen. 50. 


oſephs aen tat Moſen / teltmen (alſoo Philo fchrúft ) 60. 
e ban Moſe tot den wrganck der kinderen Iſraels wt E⸗ 


ei do, Haer. Act. 
Werden fn; Ica el woonde inde woeſtijne go. Faer/Deut.29. geerde 
a IM ofer Vaer na 

bd 132. Jaren Gedeon noch 4 
ud VDeboꝛa 40.3 
23 Lod, hdd ; Ee * * — 


Mt lant ghebracht dooz Joſuam / die ouer Dit bolck regeerde 
tegeerde @thoniel 8. Jaer / Fudic.g. Waer na Aod So, Jaer / 


c.3. 
geerde na Gedeon z. Laer/Fubdic.g. Baer na Thola 23. Haer 
bolanv antnapen zjnde/was t'volck 18, Haer onder de tp: 

fte volck we het ghewelt der Ammoniten / ende regeerder 


Ber, HuDie.rr. Na Hepbthe Abeſſon feuen Haer/Audic.iz. Daer 
Aioge en thien Haer — — 


q 


e 


legeerde na Elon acht Jaer / Judic. t2. Daerna Samfon twintich 

Udic.13. Daer na Eli beertich Haec/1,Sam.4. * 

geerde Samuelende Saul veertich Jaer / maer de Schzift 

Autor, ap Conincklicke weerdichept Wille) alie het gouernement 
LACE, 

UD tegneerde na Saul beertich Jaer / ⁊ Sam. 5. Salomõ zijn foon dip 


eve le/Dwelck ig 480. Haer na den wt: 
ch ban & bouwinghe bes Tempeis dweick 19 430. Haer ne 


boam Sa 


gyptẽ / . neg.s En cegneerde in alg beertich Haer/r.ieg.r. 
lomons fone regneerde ſeuenthien Jaer / 1. Neg. i2. Abias 


eerde Joſaphat bifentwintich Jaer / Reg Is. Ende Jozam 


om Dip Haer met hem ende bf Haer àlleen/z,Meg.8. Ochaflag na 
är kam feuen Jaer / 2 Chzon.22. 
Sehotie moeder regneerde ſeuen Jaer / 2. Reg. ru. Joas regneerde 


ha 
pi b 

tn 
CAN wor 1 
Na reqn 


Aat han 


3 


a 


Aer beectich Jaer / z eg 12. Daerna Amafiag zón fane neghenen: 
intich Jaer/eg. 14. 


à Amafiam was het volck fonder Coninck elf Jaer / alfmen betupten 
et 14 ende 15.Capitteldeg tweeden boecr dec Coninghen, Daer 
eerde Azarias tweenbftich Jaer / 2. Neg. 15. 


regneerde na Azariam ſeſthien Jaer / 2. eg. 15. Daer na Achas 

* —* ſeſthien Jaer / 2. Neg. 16. Ende na Gem Ezechtas negeneutwin⸗ 
Jaer 2. Reg. 18. 

moſſes ſone ban Ezechias regneerde dzyenviftich Jaer / 2. Heg.21. 


mon zyn ſone twee Haer,a.Feg.zr. Gaer nae Jofiag eenendertich 


Aer/2 Úeg.za Ende Joachas vip Maenden/ 2. Neg 23. 
Shachim Anders Yoachin genaemt/heeft ghevegneert elf Haer/z.Meg.23 
ude nae hem Jechonias dip Maenden / na welcke hp im Vabplonien 


Sever 


hb 


Ect gheuanghen gheuoert/z. Meg 23. 
WAS regneerde eif Jaer ende wert daer nae ghedoodt / ende be ſtade 


ruſalem met den Tempel gheraſeert /endet’bolchk gheuanghen ghe⸗ 
ne Pt in Babplonien/ aiw aer fptfeuentich Karen waren/2.Geg.z25. 
ADetfeuentich Garen deſer gebanekelickhept / ſo ftelde Cyrus de eecfte 
onarcha ban Perfen t'boick wederom in bephept/ ende gaf Hen oor: 


gt veder na haer landt tetrecken, jab mas jer Danieliden Brophete 
VER Pen 


te tellen 
Op te bar 
®baen ban Wario Langomanno mden twintichften Yare zine Ghex / 
bilmen oock fat mogben fien inde Caerte Die wp ouer Eſdram gheftelt 

en, Daerom rekent die tfeftich Jarẽ vande voorſepde berloffinge, 
al Aer bp boeghende de tfeuentict) weken Wanieligheopenbaert/foo 
Men beuinden/dat vande boorfepde verloſſinghe af/ tot Chriſti deodt 


hebb 


ended 


Vann 


eb 


baert/dat daer fouden zijn tjeuenticth Taerweken(ie 490. Haer) 


banden tijdtaf dar fp beuel ontfmgben / om de ſtadt wederom 


iwen / tot de coemfte Chriſti toe / WDan.9. Ende dit beuel werdt 


e. ⁊. Bwelen was bierentfeftich Jaer na de vaortepde verloſſinghe / 


toe zön enen vi fhondert vierenboftich Paren. 


e 2 
Tae 


r) 


ec ahh 
Ourbich Paertoertelion wp 1 587. Haer. Dan welck getal/fomen trect 
Aten ben zynder gheboszten tet zijn ſterfdach toe (Dwelc zún xxxij 


fa 


evooiten onfen HEERE NM Aefu Chzifti tot;bit teghen⸗ 


\men ßemnden banden epnde Der tfeuentich weken Daunietis af 


í — * dit teghenwoozbich Haer 1548, | 


Al 
les Dieter booꝛſeyt is / wel ouerften ende gecalculeert hebbende: ſalmen bebinden / dat bande Scheppin⸗ 
ghe ber werelt aen / tot dit teghenwoozdich Jaer rs 87. comen euen tot 


$587.Haren / ende ſes Maenden. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] % Abraham vverdt ghetrocken van Vr in 
Chaldeen,hét lant zijnder geboorten, doen 
hy 7o.iaren oudt vvas,ende quam vvoonen 
in Charan,daer zijn vader fterf,doen hy nu 
75. iaer out vvas, quam hy in het lant Cha- 
naan, Gen. 12, Ende 25, iaer daer nae gene- 
reerde hy Ifaac,Gen, z1, Soo daraifmen de 
iaren der pelgrimagie Abrahams ende zijn- 
der nacomeliughen rekent , totten vvttoch 
vvt den lande van Egypten, beghinnende 
doen hy vvt zijt lant trock, fo ſalmen euen 
vinden 430.iaren,daer Exod.24.af verhaelt 
vvordt. Maer foomen de tellingbe maer aen 
en vangt vande gheboorte lfaacx af : foo en 
falmen daer maer 400. iaer vinden „Ende al- 
fo moetmen verftaen die fententië diemen 

Genef. 15.ende Aét,7.is lefende, 

t De iaren inde vvelcke het volck is ge- 
regeert ghevvorden , door de ghene,die de 
Schrift Richters isnoemêde, van loſua tot 
Samuel toe , (fonder daer in ze begrijpen dé 
tijde der verdruckinge onder de Ammoni- 
ten)beloopt 357 iarë, Nu ftater AC, 13.dat 
defe tijt foude beloopen ontrent 4 so, iaren, 
Waerop tebedencke ftaer , dat defe paflagie 
der Schrift ghecorrumpeert :s ghevveeſt, eñ 
darmen in de plaetfe van drye hondert vier 
hondert gheftelcheeft, vvelck gheral drye 
hondert (eer fijn ouereen ſteit, met het ge- 
ne dat vvy hier beneuens vvt der Schrift 
voortghebracht hebben, 


* Amafias regneerde negenentv vintich 
iaer. In zijnen vijfchienden iare begontte 
Ieroboam te regneren ouer lfraclin Sama- 
ria, zeReg.14. Soo eyndichden dan de ne- 
ghenentvvintich staren, der regneringhe Ar 
mafie , inden vijfthienden iare des voorfey- 
den leroboams, Nuift foo ‚dat Azarras de 
fone vanden voorfeyden Amafia meteer en 
begonfte te regneren , dan inden feuenen- 

| tvvinticften iare leroboams, z.Reg 15. Sao 

| blijft dan , datmen tuſſchen het eynde des 
Rijcx Amafie, ende het beghin der regne- 
ringhe Azarie fal vinden elfsaren, 


“ Daer is verfchil onder de aut heuren, 
belanghende het beghin oft inganck der 
tfeuentich vveken Danielis, Sommighe be- 
ghinnenfe vanden tvveeden iare Cyrij aen, 
Deandere vanden tvveeden iare Darij Lõ- 
gomanni, de andere van zijnen feften jare, 
Maer hetis der vvaerheyde beft gelijckfor- 
mich,dat defelue aengaen oft beghinnen in 
zijnen tvvintichften iare , vvt oorfake van 
hetghene vvelck Dan.9: geſchreuen tact, 
alfmen hetb y Nehem.2,Cap, verghelijgt, 
ke 


Deordender boeckendes Ol 
den Teftaments, met het ghetal der 
Capittelen der ſeluer. 


Genel. 1. pe Tapit, oe 
Exodus. KL 1. Samuel. xxxj. ehemía. pi 
Leuiticus. xxvij. 2. Samuel, ea ip, 

Numeri. Cap. xxxvj. 1. KRegum. xxij. oh. 

Deuteronomion. xxxiuij. 2.Kegum. xxv. Pſalter. 
Joſua. xxiiij. 1. Paralipomenon. xxix. Spꝛzeucke:Prou. 
Zuvicum, xxj. 2. Paralipomenon. idd alom. Dzediker: Ectleſ. 
Ruth. lijf, E fra. Hooge — 

¶ De Peopbeten. 

Eſata. Ixvj. Joel. iij. gal 
Jeremis. lij, Amos. ix. Habatut. ij 
Tiaghe Jeremie, b. Obad Ja, J. Sepbanta, ij, 
Ezechiel, Cap. rlbti, Jona. Cap. ite Haggai. ij 
Daniel. KD. Micha. vij. Sacharia. é 
D fee. xiiij. Nahum. iij. Rdaleacht. kig 

| Defe boecken en zijn niet inder Hebreifcher Bibi 
ende worden 24 pocrypha ghenoemt. 

CE fora ge: is Wijſheyt: Dapient mii 9* 
3.Eſdra. ijſhey entia. 
4.E Da, kje Jeſus Dprach:Beelehaftic. ij ———— 1 
Tobias. riu, Baruch. * — 55 
Judith. xbj. Soõmige ſtuckẽ in Eſther ef Daniel 3. Machabeen. 4 
Deordend 

no 

orden der Boecken Dit: 

me 

Nieuwen Teſtaments, met het ol F 

iet hetghetalder ® % 

Capíttelen de t Celuet. bn 

Capit. ge | n 

Euangelium S. Matthei. xxbiij. 1. Zen Cimotheum., pe Fi 

Eaangeltum 5. Marci. KUL, 2Aen Cimotheum. 4 

nk — 8 xxitij. ie Tiutum. 

Euangelium oann xxi. en Phil 

De Handelinghe der Apoſtelen. xxviij. Eot — 

De Sendbzieuen DD. Pauli. De andere algh 8 At 

AT ot De Bamepnen. xbi. Sendb emeyne Be 

1. Cot de Coꝛinthen. kot, Sendbꝛief S. Jacobt zeuen be ep 

2.Eorde Coꝛinthen. xiij. 1. Sendbꝛief S.Peri. — 

Cot ve Galaten. bi, 2. Sendbrief S.Peirl. ús ae 

(ot be Ephelgen. vi. . Sendbzeie &, Joannis. 6 

(ot De Phnippenſen. itij. 2. Sendbrief SB, Joannis in De 

Tot De ——— * * Sendhrief En. lodhril ’ Re är 
2, Cot de Gieffalonicen{en. tú. De Openbaringhe Joannis | 

Ld 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 

J 


1 
nn 
—— — * 
— —B 


epptnghe det Werelt. 


NG ENE Ss 


SCHEPPINGHE. 
mat eerſte Boeck Mole. 
Kf Argument. 


Oſes (een Wader ende gulden Riuiere aller hepligeu Schtüueren / doer den welcken be Genes 
} fche teere 18 ban Bod ander deu menfchen gbebgacht) heeft alle Godfalrchept eñ de waarachtigs 
Tl hept/in bf Boecken veruaet / ende met groote ueecftichept, eft wonderljcke getrouwie⸗ 
bept der gantfcher Merelt aengegeuen. Dat hp vanden beginne det Werelt acn/tot zhnen tDE 
toe beſchzeuen heeft / dat heeft hp alfo befchgeuen/ gelijck hpt boog des hepligen Gheeſts ingenuuge onts 
fanaten hadde ende de Tet heeft hp Boor Gode toedieninge gegeuen/ waerbp hp asch gheftelt heeft ve 
iſtorie der beectich Jaren / die Iſrael in de Woeftjne leefde, waer hp mede was/ ende feiue alle dingen 
Rheften ende gehandelt hadde. Zine boecken veruaten een BGiftozieban 2570. Jaren, Waut zin eerste 
Beck Genelig, veruaet 2390. Jaren. Want ban Adam tot de Sontbloet / zijn 1656. Jaren:ende van 
e Sontvloet/tat dat Abzatjam wt Chaldea ginck / 363 Jaren / ende ban Daer voozt / tot Joſephs doat/ 
290. ijn tweede boeck Erodugsveruaet de nauolgende 140. Jaren der verdruckinge / ende de geſchie⸗ 
deniſſen des eerſten Haers des wttochs: ende zine Dip laetſte baecken veruaten De veertich Faven/die 
Aſraei ín de Woeſthne beleefde, Ende alfa deſe Jaren te ſamen ghevekent/malten 2570. Haten. 
Et eerfte boeck Moſis/ genaemt Geuelig; berclaect De oorſpzouck ende De oogf aken alier Dingen: 
ende booriemeide de eerſte Scheppinge deg menfchen/ ende hoedanieh hp inden beginne geweeft 
3p/hae hp geuallen/ende bau zjnen bal weder opgericht zp: boe van eenen menfche atie menſchen 
Begenergert zin / ende hoe fp in berfchepden landen ende plaetfen geftvopt zünde/ met bare (ware grou⸗ 
Jelcke fanben fa vele gedaen hebben/Datfe God verdoruen heeft met be Dourbiaet: wederonune wie 
ie zn / die in be Sontuloet bewaert werden/ ende dooz welcke alle hcken een begin abekregben bebe 
en. Aen laetſtẽ befchrüft be Abꝛahams / Iſaacx / Jacobs / Joſephs/ende andere heylige Woozvaderen/ 
tlen/die geleeft hehben/eer de Wet ghefchreuen / ende in ſteenen Tafelen ghegheuen was: bp befchajfs 
bare zeden / waorden / ende daden / die Der ghedachteniſſe weerdieh zin / hare veligie ende bzeefe, daer me⸗ 
be fp Gade gehoorfaem geweeft zyn: ende hae fp wt beun tande Canaan zjn ut Egyppten gecomen, Ende 
pel deſer ende andere heplighe perfsonen wille / hebben fommige defen eerften Beeck gldotis genaemt/ 
Ben boeck Ber Fechtueerdighen: NRochtaus heeft bot bp ons ende onſe Weorbaders den naem Genes 
d ouden / om den eopfpronck ende De generatie aller dinghen / daer ban JN ofes begint. 


erſte Capittel. ZLee:ende Godt ſach dat het goet was. Kee. 
PG ee vagen —— met tſamen der frr Ende Godt ſack: De Aerde late opgacn, Prak. 
rad Ebepomgbe ende vercieringhe der fchepfe- as ende krupt Bat hem bezade / eñ bucijts Lrupt, 
Vitra. — cheppingbeende peren gh oee ber boomen/Dat een peghelich na sijner aet 200: 
Wa, tag 3ÖMvende bat in fes vagben. —— mh ledeng enghen zact bu 
— SEREEN a) * beainne : ent ſeluien / op Mevden: eft het geſchiede alfa, 
aas, (S NN DER begin 2 Ende Herde liet opgaen grãs ende keunt, 
Vanna E IN Na ſchien God Wemel ende U Dat hens bezaevde / een pegelije na sijner aert / 
—— — Herde, ende boomen Die Daer bucht Deoeghen/ ende 
È Della, NN F it de Aerde wastwoeft2 | haer engen zaet ba hen ſeluen hadden / een pes 
— gelijck na zuder aert: ende God ſach bat bet J31 

St 
oops Omten Wal PES ede Iebuch/ende het was 

ú At m A 9 X 7) 3 
ete An DN — —S ke 3 Doe wert auont ende morgen / De derde hat 36.09 
etips tde € apr ware. | ach. | tE, 
—8 Seen b —— wei fozack: Wet worde licht:ende jrg Ende God ſpzack: b Daer worden lichten JE — 


aen het Firmanient des Hecniels / ende ſchen⸗ 
— Ende God ſach / dat het licht d*goet was: 43)den dach ende nacht / i ende zijn teeckenen / 3 
PM ien Dae fchepde odt het licht vander Dupfter: Itüiden / daghen ende Karen. ne ende mang 
zoeen, copie, TE: 15 Ende sijn Lichten aen het Firmament deg Bupfternifje, 

: Ende noemde het licht / Dach: ef De dun 5 | Hemels, dat ſo ſthunen op Wecden ; ende het 5 Ander wone 
ſterniffe / zacht: doe Wert Wat auont et moe | _ghefchiede alfa. 


en Gemel. 


3. D 
a mam ghen / de eerſte dach. 6 m&nde Godt maeckte twoee groote lich: 1 Wig vaer ier 
Vide EER: 16 Eñ Godfpzack: Daer e worde een £“FFic:6 | ten: n*een groot licht / dat Den dach vegere/cit de JWepe/ De 
Ede Pt. às, mament m chen de wateren / ende het zy een een cleyn licht / Dat Den nacht vegeve/ Baer coc Somer/Berffk 
loot, ecfehept Euffchen ven wateren. oock Dtercer., mite hai 
RIU pr OE machte Godt het Finmament / ende (17 Ende God fetteft aen het Firmament des nt tid. pet” 
iden EER, [bende bet water onder het Firmamẽt / ban Hemels / dat ſy ſchenen op DE Herde, grootſte / ends 
Ache DEL Water benen het Firmañient: eũ het ghe⸗ 18 Ende den dach ende Den nacht ve nm / ber minder / 
3 ſchiede arro, ende ſcheyden cht ende Dunfterifje: ende REE ED, 
— met ge odt naamde het Firmament / We-8 |_ Godt fac) dat Get — de pier, Weten bis 
e ' : 4 
— en mech De kn ect vot auont ende morghen De A eerden aunt ende morgen / De che ende nos 


Ue 27. & N a ach. gielen 
Eme 89-012. We Godt fprack:g Wet water verſamele 20 Ei Godt ſprack: o Wet water woele hem 2 


Bio 36.a.g, Pec Den Wemel, aen befonderige plactfen/ |C op met wemelende eñ teuendige Dieven, ende 5 fatines 
Arm tas. Damen het doogbe teelt ber seine * p*met gheuoghelte / vat op Aerden ander het bet — 
drooghe /Aerde:eſ TO 


Gob noemde het firmament des hemels blieghe, blieghe op 6, 
De hevfanlingge dec 2* noemde hy / ee Ende Gods ſchiey gon loen ef Bemelg, 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


erge ed 
a 

u 


" mwerfpúfe, en Der Verden) bat fp allerlen groen krunt cten/ welcken vage zjn Daer ban eter/fult gijn des 9— 
u 


9 


ne 

Adam. Genells / Scheppinghe. pda 


| eel 
allerley gedierte / Dat daer leeft ende wemelt/ / 5 brente atterten boomen op dert velde die 
ende ham Den Water opgeluoelt wort / een pez te voren nont — en 4 op der Act PL 
ghelijek na zijner acrt : ende allerlen heuedert | Den: ende alterten krupt op den belde, DAE te veg bele; 
abevonelie een peghelijck na zijner act/ende | voren nopt gewaffen en was want Godt De vp 
Godt fac’) dat Het goet was. Hecre en hadde noch niet laten reghenen OP 


bac et vernceret h/ende verballet bet water Die het lant bouwende, 


in De Zeerende bet ghevogelte bemeerehan | 6 Doch eenen t nenel ginck op vander Aer⸗ fAnd. 
op Der Herder, S den / ende bochtictjde alte het lant. ro avant 
39, Doe wers wt auont ende morghen de Lt Hf-23} 7 Ende God de heere maeckte Den menſche 


fte dach. lut den klonwe Der Aerden: ende bo blies bij), sad 
Aderlen ge: _ Ende God fyzach: De Herde brenge boot 24f hem in / Den leüendigen adem / in zijnen neu⸗ Say.1eh, 
dierte eñ gez leuendige dieren / een pegelijeh na zijner aert/ ſe / ende alſo wert De menſche een ieuendighe Trou — 
wonnte. vee / gewounte / ende ghedierte op Aerden / een ziele. Par | 
pegielie na zijner aett: eũ het gefchiedealfo. | S Ende Godt De heere plantede eenẽ Luft: Eden 
Ende God maeckte be ghedierten op Aer⸗251 hof in Eden / tegent Ooſten / ende ſettede den 
den / een negelück na Iner gert / eũ het bee na menſche daer in Die hp ghemaeckt hadde. 
zijner aert / eñ allerlep ghevoounte op Der Herz | 9 Ende God de heere fet oppoaſſen tt der 
den / nae zijner act ; ende Godt fach dat het Aerden allerlen boonien / hiſtich aen te ſien / epio — 
goet was. - ende goet te eten:c ende DE baom Des leuens 
Ende GSodt ſprack: Latet ons menſchen 26 midden in den Luſthoue / ende den boort DEE ende zb 
Scheppinge maken, q een beelt / Bat os ghelijck zo : Die kenniſſe Des Soeden ende des Muacts, | 
Des mẽſchẽs. daer regeren ouer De biffchen in de RXce / ende 10 Eude ceren ſtrooin ghinck vut van Eden / 
mGene.s.a.r. puer de vogelen onder den Hemel / ende oer Bte Wateren den Luſthoiie / ende deylde hen 


4 


—— 4 „ bet vee / ende ouer De gauſche Aerde / eñ ouer aldaer in bier Hoof wateren, piſon 

37 Alle ghewonnte dat op Aerden kruppt, 1 Bet eevfte heer d Pifon / dat bliedt om het DE grog 
S r Gude Godt ſchiep den menſche hernttot27, gantfche landt Heuila: ende aldaer binanent ser int Hd | 

rSap.2.c.23 ren beeldt / tot een beeldt Godts ſchiep hu goudt / datmen Zo 


ete gar. heur fade bp ſchiepſe eenen Man ende een |I2 Gude Dat goudt des lants is coſtelijck:en⸗ bau —J 
— GEUL de Daer viutũien Redellion / ende Den edelen pier dif 
marrd en Cube Godt ſegendeſe / ende fizactt tat hen:28 ſteen Dir, | Dpt 240 
tijt muchtbaer ende vermeerdert / ende 13 Wet Ander water heet e Sihon / dat bliedt ⸗ sion 6 
tGen. 8.b. 17. verbullet De Herde / ende maecktſe v lieden ont bet gantſche Moorenlande. watts 
— PE. onderdaan: ende vegeert ouer De viſſchen un 14. Let berde water heet f Undekel / Hat vliedt dg 6 pel 
here 2 * de LXee / ende ouer De voghelen onder Der e⸗ voor Aſſprien henen. Het vierde water is de poeh 
bouwetengg mel / ende ouer Alle ghedierte DAL op Aerden en * — * bet wai 
arbeydet op krimpt. Is _ SEnde Godt de heere nam Der menſche eũñ Aſeu 
Zen lande / Dat Sodt ſpyack: Diet daer / ick hebbes 29} ſette hein in den Luftione Eden da * dien men sy 
ende ghegeuen allerlen krunt / dat hem bezadctop | bouwehe ende bewasrde. 7 est 
Defalv iier= Ber aamefchen Aerdẽ / ende allerlen bauchtbare 16 Cube abt De Heere geboodt DE menſche/ Pot wijs k 
ínnebdienen/ boomevende boomen Die hen bezaden / | ende prach: Ghu ſult eèen ban allerlen boo? ‚n Set 
bucht dragen xt Tot ukacr ende aller gedierten ſpuſe op 30, men in den Luſthone. men 9 
rale Dev Aerden / Allen vogelen onder den Genel! B 17 Doch Lande boome Der kẽniſſe des Goets hi — ge 
ri Nits or ende alten abewoamre Dat het lenen Geeft op ende Quaets / en ſult aha niet eten: want in CI gi 

allen Dieven ende het gheſchiede alſo. doots ſteruen. 
op gerden ete. y Endẽ Gat ſach aen al wat hn gemaect zrI8 Ende Bodt de heeere ſprack: Het en is niet SUL 


tad, hadderende Liet daer / het vaas alles ſcer goet, goet Dat De menſche alleen zu: Ick wil hem 


24 Ener Wwoerdt vote ge morghen De ſeſte eer hulpe maken / tie ba hein 3 
iten men GE werdt vat auont en ) te 5. 
— dach. 19 Want als God de (eere gemaeckt hadde 


5 ij. Capittel 

0 Dat ij. € pt N 

reg. 1. Auſte eñ heouginghe ves ſeuenden daechs / 

vit 6. meteen berhael der ſchepſelen. 8. Beſchrhuiu⸗ 
** ghe Des Luſthoues der menſehe ter wooninge ge⸗ 


van der Aerden / alleclen Diever op Hen hel? 
de / ende allerlen hoghelein onder den Wemel 
Boz bracht hoſe tot Ben nienſche / dat hie ſaghe 


pero.3r.b.I 9— ban ben houte der kenniſſe goets eñ boe huſe noenide: want ſo ve nrenfche allerlen 
—— neerd 5 eten/ * Adam geeft allerlen Diez leuendige 8 Dieren noemen —* {ouvert 9 gev. 
pres ren have Radek à k * woꝛt geſchapẽ / 24. en⸗ fn heeten. 
PE · 39.5. 2 1. de den Geftant insheſet. 20 Ende de menſche ga eenen nent lijcken 
ſoo wert volbracht Hemel ende Aerde / ¶ Cvee / ende bagel onder Gemel/ ch gedierte 

Godt hen: Ame haven gant⸗ chen be ne, | op den belde Anen naem:daoch beer HE men⸗ 7 
licht dẽ Sab⸗ Ende alfa volbracht: God aenden ſe⸗z {che en Wert geen hulpe ghenorden/ h*die bp GOE kk 
vath. nenſten dage / zijne wercken Die br genaeckt hem mochte sijn, gebit, —9— 

habde / a ende ruſtede gen dẽ ſeuenſten dage / 21 Doe liet Hod He Heere eenen Diepen llaep ben, hon 
a&ra.zo.brr ran alle zijne wercken Die ha maeckte. ballen opp Den menſche/ ende oaitſlieo:ende 9 vu 


J 
—B——— —— eaende den ſeuenden dach / eü hen⸗ | Mam eert zijner ribben —5 
td: ———— * hu aenden ſelnen ge⸗met vleeſche. ende lloot De ſtede toe beu bte | 
BebLAAR ft hadde van alte sijne werchen / die Godt 22, Sude Bant De Heere maerkte cen wjfwt 
ſchien ende mracckte. bet riblaen/Die be vanden nienſche nanwende v 
Hlfa is Wemel onde Aerde geboorden / boeg | beachtfe tot hein, n⸗ 
fo gheſchauen zijn te dien tjde / DOE Godt de 23 Dae fpzack De Wenfche: ĩ Dat is cenbeen (10 57 
Zerre de Verde ende DAI Henel maeckte, van minen beenen / ende vbleeſch Hars nepen In 


vlreſche 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


erges Á. 
2* pe * —8 2 ê cru 
Ende feabenkefe/ende ſprack: Ait vrucht / 22} Der Aecdeit/ende daer en was gheen menfcht B vont PE 


ESS 

mn Dat F.Boeck Mote. Fol.z. 


Eeſtant ee bleeſche: men ſalſe Maninne heetẽ Bacrom: | treden / eũ gp ſult heur in De verſſene k ſtekẽ. k* Ds ie/pla® 


Wonder, me Bat fp van den Manne ghenomen is. 16 Ende tor den Wijne ſprack Go: Ick bel v kilte 

etna ppp ELOM [al een iuan zijnen vader eñ zhne 24 boete ſmerten toe voerhen / Weener glij met Ear, mifs ae 

odt — oeder berlaten / ende acn zijnen wyue han⸗ kinde wort: ghn ſult met ſmerte kinderen ba: ger oock taer 

Ve Loret Be, ende fn fuatten zjn een bleefch. ven: ende wier Wille fal uwen IMane at Ehriftue ver: 

gint BE Weme, — 16, Ende fp warẽ bende naeckt / de menſche 251 derworpen zin / Lende ho ſal v heece zijn, treet ben dun⸗ 

vo⸗ Bie Bat A ende sin wof/ert en ſchaemden hen niek, 17 Enderat aur pear hu: dewyle gip hebt rits ph 
a fonte ers wat if. apietel gelunfkert de ſſenune Ws Wifs/ orde gezeten „iere ves 

Noot aura Eem: — Lik tape men vries Ban den boounie / Daer ick Lan ghebaot/ende paodrs : fonds 

1 Menfchen, 6.laet hem bans de ft overwinnen, dã ouertreet/ yrac: Shn en fuit Daer niet ban eten: ſa 3 De —— Ie 

Erg, * Woet gbeftraft/ 2 3.ende wrghedzeuen hoe feer Neher vrrvoloeckt / om uwent wille / niet can⸗ eee knn ea 

Ee Laa, P hem oock ontfchuldicht. — nier ſult gfjn v Daer op gheneeren bleef dage. werfen Ds ier 

Vering e E Jade de Slanghe was liſtiger Ban aller 18 Doomen cube Diftelen fal baro draghen pp veodt ende 

jos U, Dieven op Den belde, Die Godt de Deere U _ crude gn fuit het crundt op Beit velde eten. martert beus 

bieb 644. gemaeckt hadde, ende ſprack tot der 19 Int f weet we aentich;ts fault gijp baadt ende DE sinen 

Dé bad banen: Ja ſoude Godt ghefcndt hebben: : eten tot Dat sho weder tot Aerde wort daer ze —— — 

Eide y Cue SOOP en ſũt niet eren van Allerlep boomen | gip van aemomren st: va Want gip sit Kers enne 4 


ù ws | 
Ups e. Cu Luftbeuc” De ende fult tot Verde warden. Ephef.5.c.ar. 
— ee oe fprack bet Wijf totter Slangen: Wp 2 fzo Ende Adam biet zijn Uijfn Uena / Daer: 2.Tim.2.b 10 
Ei Weren: Die de zuchten Der boomẽ inden Luft: om Dat ſy een — is aller — zjn * 5e ë 
ONES orn À 2 @ff God de Heere maccte Adam eft zine 3 
toe e — ban * — ——— miv, 3 | Wijue poeha ban — eñ woot hef ac. — ET 
—8 Jet Auſthoue / heet Go —* 22 Ende God de Heere ſprack:Siet / Adam is ñ haiheet Leu 
Sram — van / rwert ban ooc niet aen / dat ghu geworden als fee een/ ende varet Wat goet daer va coemf 
m —* ſteruet. cũ quaet is Dany Dat jp niet weftreche ⸗· Deva ofte id 
te Wamor. enp g| Pec De Dlange tattẽ Wijne: a Shn 4 |_ne handt ede weke oock van Den beam Des res envigde. 
DOE anr, ult abcenderlen Wijfe bes Doots ſteruen: euens ende ete/cnde tene eewichtigctt ot. _ 
WOtens pe rr tnet Godt weet het dat in Welcker Dar 5 123 oe let hen Godt Be eere we den Luft: ten ons Wte 
wter ge Be np SP Baer ban eter/ fo worden uwe aoghen |“ hone Eden / dat Ip Dat belt bouwede/baer hj worpen) 
—8— sd Keopent/ende ſult zjn ats bt Godt/ende We: | van ghenonien is. à slder kindes 
4 ' E af * Ii id 
— de c goet ade quaet is. * 24. Cade dreef Adam wi / ende tende boor den b®Batis/ Boe 
gft rie boonie dat of fach aen / Dat van diens Luſthof Eden, DE Cherubun / met eenẽ blao: De zp lof, bier 


Vat Bop, tet fp ee goet te eten ware / ende lieflijck acnte | ten bouwerden f weerde/te beroacen DE wech hebbe ick Deus 
dige ti, Dat het eenen hiſtighen boom was / De: | tot den beeme des leens. 7 Geeren man 2 
oe cone 9 — d cloeck maeckte: —— —— oe Dn ij. Capiad. — —— 
shu ; af u 1. Verſtreckinghe meuſchelüchen ghellachts & 
eee: — — boor de geboorte Cain ende Havel Koams fonen/ Staugen den 


5 í ’ bes ecnes offer den Beere voor des anderd geunit / COP, vertreden 
Vack ger lDaer € Doe werden haexder bepder ooghen ap: 7 | Le ben bebe Pret Eee of ief fal:oefe fat bet 


tet Wren CE Peder, ende Werden ghewaer bat fp naeckt boog berbloeckt wert. Wertellmgte der kinderen DEL. 
d 

ter Tor : ⸗ Caint ij bas. ' poogt: Cact.17 DTe 
arterie Bere rivechn bench. te ja pij — Da 5. Adam — 008 Joan kos * 
bet rme; Ende fin hooren De tene ne Godts des 8 |I rgg Fide Adan bekende zijn VOF Weua: DOE rife 
—8 Deere, Die mr Dei Xufthoue ghinck / doe zen |L ende fp wert a fwanger/enbe berde DE fupber Deut) 
or damit pee Proet gijewozden was: eg WDantber: | 6 dhr ì bebe ghekregen wi Ki de 
ta: Ge en Edd ende ——— baerde habel zinen bat oper gbte 

— cb: den —— des Geeren / onder De boonen in —— —— * A —— 1 Saen ag 

é Jotie, * marc. 7. 

fers che _ Cnde N maer Cant wert een Ackerman. t 
Bean Ne tar ernie Peree iep wam / cũ ſurack⸗ 3 Het gheſt chiede na fonunighe daghen / dat —— 
Ee 
8 tag Vlad, daerom berbere ick nw. ¶Eñ Babel machte oock ban den eerftelin: Ger Sig cen 


ter Ende Do í hen sijnder ſchapen / ende Lan haven Lette. ofje tige ene 
— bp fjpzack: Mie beeft bet D ghefendt/ 1 oen e 


’ accht si / nde de L wichlijck aen Ha⸗ cuftet naer ſ 
BA oneerbare BOE BDeEN | getenepimonee e grund tn 
X bit pd Mt fonbet daer niet ban eten “| s ach Eamende ʒun offer en fach hn uiet Daris he 

1 bi bar P Ger: * ſracn dam Dat Wijf die ghu my 12genadichlijck aen; Doe voert Cain ſeer toor” openbaerwer= 

gee egg eaf bant Dianbooms) | —— 

1 e £_ * 4 . N y 

4 Een ent: ee Sod be Heere tot den Winie: 13} Moedt gijn oaarie) eude waeroin bevandert tE laneh rer 
| ba Vzern v abebacr? b À 
bd Olen Dee m hebt ghu bat gebaar! Bevzouwe | beard ahebacr? * act / als liep 
gr DR Bbe: ferac:h De Dlauige heefemp alfobedzogen/ | 7 Iſt niet alfa? Wanneer ghy vroom zůt / ſo —— ſonde ofte 
* | 8 ze a Dat ick att. we zt ghy aengenaem: 3pt gh oac niet vroom / fp vaat ware. 

de kl 


tact leapnen SP: Belo | je | baet op haer niet baren wille / maer et fchaemee bald 

ed RET 

—8 fe ierten op DE velde: Gp uwen buprk | S Doe ſprack k Cain met sijnen broeder ja ge voor ſiei⸗ 

Ba 3 ult 9 gaen/ende Aerde eten U leef É bel:ende bet begaf hei / doen fjr op den fen ende fpzac 

—8* Wend — fetten/ tuſſchen i5) er, dewhle bo al t werdt. Oft hp wel in —— 
Bus, ee et Wijve/ ede tuffchenuwenzade | pers te Loader Alfod te Cat aller DA 


Î d Alſoo ig Cain all ler ende Des WAlfchsp 
vader; basfelwefalwdanopbers | bepughenmaoere m cenne — 


Mer he EEn gn eefiraact Godt de heere tot Der Sleur fo vuftet Be ſonde boor der et deure: m fDatis / DEE 
\ ' 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


te 


— ‘ — 
— — — 
— — — * 


atd 2 —— 5 


— — 
— — * 


*— 
dk — —— 

— —— 
Dad anar Me 

SN N *8 — ZE 
6 — 
— 
—— 


rane Zee. 


— — — TTE ? — 


if Defe Figuere af 


* oe 4 €. — 2 — — rs 
* —— — Es b 4 


S= me Mediter Sf a AN 
4 — me EE — 2 id. 
Ne AN ssd. — 


En ⸗ — — * 
— — —ei⸗ pen — —T — 


des Lufthofs Eden, 


a — 


* 


— 
* 


8 


— 
meent eN 
— 


— ef 


€ Sur chefs 


NIM 

alte, N 


? tal nf 
ON Ee 
Á / 
— hb 
77) 
st MONMIDD 
ZZ Ig 
— li Ì 
, (HEERE EEL 
EHC OER 
sl 
— —— 
——— — 99— — — 
pn — cxhus gengem Zn en Sl 
— — — Ethiovi Zi — — — 
Edens thiapien — ‚ N85 
An VOEL ES DePer VN 
—— nt NELE er anke. 
— MIDI. SS — — 4 — — 
meae ẽ oe A [ [ 
verſthephden fp haer in diuerſche beelen. Alſoo datſe in hare tſamenvoeghinghe oft ghelegheneheyt maer een 


beeldet ons de gheleghentheyt \ 


Oo beer eer) 
Tantfchap — 


„oat Wi 1 
Hemel is hen, 


nomen fs br 

eubt / in ouerv ad 
Pekchten / in vacht 

heyt / in welluſtihe er 
andere pierghelóch 5 

meer:foen ig Daer ge be 
ijs 


liücker dan pit feite. An 


allede gene DIP an gb 
fchappen — 
dit bouen alle ghe 9 

f*iguere hier vert * 


Daerom den lo wer wt 


ke Moſes Dit zand pi 
beft / met vecht be é 
quam, Gude is 9 
tichfopmich „bat b AA 
fchap ban Even ele 

gheleghen ig / belg wel 
berfamelen can WE 9 
Capittel Efaie/ ude 
Capit. Ezechielis A, 
dat Mofes fepdt/D W 
deſe plaetfe eenen jw 
ſoude wtghegaen; EL, 
dupdt hp bet vile 9— 
waters / alg of DP ) pit 
Adam woonde aa 
peuter der Zee/ of in —*— 
dwelck ouer bepde nd 
bewatert was / indi —9* 


n tt 
bepbe be bloede ed 


aradfe nemen Bs pt 
dol batter geen gro 
lanck aen en 19/ rg 
nheweondt heeft wi 
be plaetfen daer 


bf 
bloeden haer besl) 


* 


ik 
leucien/oft daer baut! * 
ie ghenoech vat) w 
pleetfe qheweeft ‚ 
met water bewac — 
noch ſware faecht jd 
ffaen / hae dat efen pd 
bier vloedẽ. aut 
twee vloeden die 


na Babplonien 
p wi 
g/ 
of 
weeft. Ten is gee! s 
ghedepidt is rh 
een beveenigten/ pe 


gy; vander! 
en bloet en is: v pb 


: wee bloeden nederwaerts ° A 
zin twee bloeden comende / ban bouen met twee condupten / Ende twee b nae ber Zee vlierende. 
Ae er wederom beghint te fchepden/ foe veft Daer een queftie aenghaende de namen ban Phi 


dattet wiet en dunckt vedelijck te zjn toete wijfen twee namen aen elcken blaedt, Beck ten zjn gheen 1 


Ben bevauderen ban namen, pgincipalijch? alſſer eenich bermaert teecken is om haer te onderfchepden. 


nen / (ontrent snenoogfpgonck 


| veeu met d'ander biverfche namen qheweeft zjn. Bft darter eenich nabuerfchap tufy 
diepten vatret wel warachtich ghelijckt/dat bern naem Paſitigris eenen boet í 
pjfden Beeck À. Curt de welcke abefchreuen heeft de handelinge ban Alex ander / w 
pe Inwoonders des Landts Boecken hebben; daer fp hem noemen Phaſis: dwelck niet 


is gheheeren Diglitorende nadat hp hem in belen verdeplt / ende coemt we 
foe noememen hem Palitigris. Zoo en ffet ban niet oubequaem / dat wp ſegghen / dat int begbinfel der plae 


Aefran, 2pp ben welcken flhofee bekent dep bloeden/ Phifan omringhelt het Landt Beuilaty / daer 


Be Tigris hem omcinghelt: door oorſake/ 


va mijn mepninabe boot ghebi 
zat daer ghewoont hebben tot 
galen van Sur / die Moſes be 


Haſes bermaen maeckt van beeldertep balcken/ bie daer tuſſchen de frontieren gh 


t Landt Chus / dwe 


ande D'Landtfchag ban Arebia: dwelcke de naefte ig ban Dit ſelfde / be 
ouwe ghenaemt ig in een ander paffagie Etbtophinue 
phrateg,ftrect nadie beelen toe / en (ie ick gheen onbequaembept/ 
vaer Gihon. Alſoo den ſimpelen fin ban Moſe is/ dat pen Bof 


gogfate zón 3 
beneden Eu 
deſen! 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


ick de Ouerfetrers ouerfetten Ethiopien: Maer in 


bat hp beel amringhelt onder Die ban Meſopotamia. 
terfchap ban Perfia. Want bier onder int 25 .Capittel ver 
op Sur: Dwelcit zón Be palen ban Egppten na Uffpzien. 
naefte fett nae Aſſprien: faa batter ua bolcht / bat heuilah 
Maut het is nootlijen dattet beel leegher is ban Afſure na de Zee ban Perſen / ende ban he 


haelt Mo 
De frontieren ban 
— wiſtr 
eft fp haven ws 

ewoont hebben. Be 
gpabsarenen,waeraf hp oeck bermaent, Waren ghebueren bau Per ſen · Ab beboogdent 


Naundt wieg goudt/ ende cofteliche qheffeente. Daer reſt / dat wy ooch handelen ban ®ihan/Dwelck 


Moſen bet Band 
grepen ondec ben te 


feer wel/bat 11 


… JÀb/aengherien 


chen Wai 
s/ ban oude Re 
aecin dat bp berma 
qualúcken. ouer een 


fan ene Gilon: de 


eol 
feuwe dinghen vat haet — t 
De Tigris ſelue nà bont 


derom tem te berte pi 
tfen daer fp hast bet —9 
s ende Bhiſis —— 


nalſoo ghenaemt. 


ent banden paie ad, 
en coemt met deac 


et gout waft. Bp feptrecht, 


eckt nae Sufian enden 


* 
nde d' Landt heulah neemt bp 
feg/ bat be Ffmactieen DA zi 


Beba 
heuiſah zón ab rep 


ui 
ganc Lan Egppteu⸗ Ae} 


Ende dan ift aackt kermeló dr ot 


feluen na 


Bram befitter gheweeft heeft / met wateren bewatert ig abetweefs — 2* 


Raende / Bat den loop deg bloets daer wa 
verdeyldt in bies bloeden, 


s / dwelck ber 


weluer⸗ 


oſes benefkichde/dat BE 
Moſes fepr: pareert B 
bap van gitadianiten/ 


en. Om welckt 


bar ben ganck LAN 
bat bet beworpen zp ba 


lekru 
u 
IE 


ick 
me 


— 
ne 


24 


WML SE 


_ n — ed - —— re ae 
eee nd 


Dann: Dat J. Boeck Mote. gol IN 9 


EE) eert 
— 3 waren / z verhiefhem Cain tegen zynen broe⸗ | ſche / te Diet tijt Doe fe gheſcheruen werden. 


NJi, Det Gab Ende Adam was hondert eñ pertich Jaer REM 
Ji Jiet, ret Doefie be jee tue ait: Waer is v9 Sant’ enbe c genereerde eerien fonte / die sinen Adam beeft | —9 
4 broeder habel⸗· Ef ho fprack: Ick en wetet | beelde ghelijck was / ende biet Vern Scth geleeft 930, í NME 
enih sb Wiet: Dal ick mijns beoeders hoeder zin” 4 Ende leefde Baer nae acht hondert Jaer / Jaer. 
—* Waer ï Um ſprack: Wat bebt ghy gedaen? h He ro id genereerde —— as — * Lak 
enume cher ttot 2) 5 Vat sijn gantſche ouderdam wert megen : 
ae Wip ban enen — ho dert ende dertich Jaer / ende ſterf. 
geval» Ende berbloect sit ghy vo op der aerden / nj 6 Det was hondert ende bijf Jaer ont/ en⸗ Deth 912. 
al J rd mont —— 8* hoes | de —— —— — Beren ven dl Jaer. 
ers bloet Lan wien handen ontfanghen. 7 aer HA acht 
di Ooa, / — ghy Be netter bouwen filt/ {oen ——— dram mes —— 
vdanz uiet geuen:ĩ on⸗ Dat 51 Ì / negher 
ei eine, nn —— eeh — erden. hondert endẽ twaelf Ler /ende ſterf. — 
ja ie ec fe ie Cau ſprac tot —— k fijn Ii * 3 —— es onsneles Baer dut / ende gez de 905 
OEE iehfe p‚ordat grooter / Dan Dat fp mp vergheuen mac Kenan. Je 
ew ple de Daer nae acht hondert eñ vijf⸗ 
ol at D — deijft mp heden Lut den lande / eũ 14; * gien acre genereerde —* eſi baden. 
zel dh! ick moet nin vore uwen aenghetichte berbor: Dat zyn gantfche onbderdorn Wert / neghen 
er aile gen ende m1 ich ende vluchtich sin hondert ende bijf Jaer / ende ſterf. 
e moet onſtadich er 31 , 
—9 WI nd, ea. OD Aerden: ſoſ ven/Dat mp doet: | Henan was tfeuentich Jaer out / ende ge Kenan gro, 
— nererde dalalce arr, 
vel kel ere fzac ‘Ene leefd e acht hondert eft beers 
fl Docrh de Weere ſrae tot hem: Neẽ / n maer 15/13 Ende leefde daer nae acht 
se, Î Wie ẽ al —— fi — ge⸗ de oe —— ian — 
Dar tn take R core maechteeen [IL Dat sijn gantpes / 
cd kran ati Daemen bez —— Eeen Hefti ace — 
ren Db ghe / wie hem oock vonde. Is HE u al 
KA Aſo gin Cain wan Ber aenghelichte des rj ende genereerde Jared. — leel 595, 
5 Weeren) ende woonde iben lande Jod/op [6 —— —— —— F ⸗Jaer. 
u ï wit — teren. 
il Ca eV — 7 Wats gantfche ouderdom werdt / acht 
one is ghe⸗ , Shbe Cam bekende zijn vonf / die Wert bez 17/17 zint ge 
Voort, lachte it Haat Abpbouwede hondert eñ bfentnegentich Jaer / ende ſterf. 
icht / ende baerde Haiioch / eũ bp 
ied fladt/ bie none Ip nae zijns foons |B Jared was hendert eñ twveentſeſtich Jaer Jared góat 
*9— Hanoch. out / ende genereerde Henoch. aer. 
* 


| Banoch genereerde Irad: Irad genereerderfrp Erde teef Be Daer na acht hondert Jaer / eũ 
* — — Nethu⸗ enereerde fonen ende dochteren. 

we Lame, ej Abuiael: Mahuiaei genereerde eb * — gm Geant bek 

Lamech duen/d Î iet Ada / 19/C hondert tweentſeſtich Jger / en 

— be ander Lilia. kep * — — — eude 
ee Erde Aba genereerde Jabed / vã dien zn op genereerde Methuſala 

ft, les woot 22 Ende nae Dien hu Mehtuſalah ghegenes 
— banden’ reads cin —9 reert hadde / bleef hy in ren Godlck leuen / 


—8 Bop Ende zijn beocder hiet Jubal / vã diert zijn 21 —— Jaer / ende genereerde ſonẽ ende 
bern CE bhecomen De o vedelers nde pijpers, chteren. ‚God nst 
beet ee Zilla ** gockmamelijct/ Tubalcain / 22223 Dat zint mi ontderbom twert/Dip hon: noch edn 
| Goe a ze eng veeg Ee —— bp F Dodieh tenen lep; Dee hn 365. 
e rrbatcaun woe ß ite hj Jodl De aert 
he, ii poop teerd vinder emam hen Bot wer, ende en werdt miet AT OUDE 


Lamech fprae tot sijne wijven / Ada 23 8 
nech {26 —— Sap.4.b.10 
25 Wethuſala was bondert feuenentach: Sys, 440.16 

9 RUND ethufael genereerde XL. 
Snog, de Zitla:jn wijven Lämech/hooet mijne 

Ni teden/eit wat ick fegge: Ick hebbe | 
—B Pantar beelen * homie tentieh Jaer dun ende genereerde Lame. ende 496.16 
pe mat ende eenen jongheimen mp tec burplen. 26 @ube leefde Daer na ſeuen hondert tween⸗ jn et iz 
1 * eet et —* sen drek — 24 —— Jaer / ende geuereerde fonen ende —— 
alg eer doch Lamech ſeueuentſenentich mael. eren. als de ander 
NEON hooft Adam bekende noch eemmael zijn wijf! eft 25 —— — 


di lbs fo b mien hiet ff : 

Seuai; 8 Aerde eenẽ ſone / dien hiet ſy Want 
Wet — Bon beeft mp (ſprack ſy een ander zact ghe⸗ 
— pj Wetter bom? Habel die Cam: ghedoot heeft. 
bedter: oP, Citde Bett genereerde oock eenen forte/eit 26 


28 Lamerh was hondert tweentachtentich phete geweeſt 


* *zijn / die allent⸗ 
Jaer out/ende genereerde eenen ſone / — 


29 Ende hiet hein Noah / ende ſprack: Die fal je Gons vzee: 
tej an Cid aren €: * trooſten onſer moepte ende arbeydt op edickt / 
—8 tenen Eos —— ende — die de el vervlacckt heeft. Ag ſtraffe 
(dare — * go Waer nae leef ip bijt hontert bijfenaie” ee 
atb. ï e fi e 
gt tE bel e / ede eee — 5— 


erdom ende dout Seth/ eñ zijner fonen 
* da totop Sar out Adams/ Seth / eñ zijner ſ 


eden DE 

—B mier fibiep/maeckte ho hem na De ghelijcke: 

9 3 WeSoots, Dt 

he postte fchiepfe eenen man ende een VO! 2 
; e / ende hiet harẽ namne Men⸗ 


at. 
—— ouderdom —* — ende — 
is bet boeck van des menſtchen ghe⸗ | hondert ſeuenentſenentich Jaer / e we Ane sp —* 
chte. bet menſche Az2 ah was vijf hondert Jaer out / eũ gene⸗ 
einser bena ij veerde Sem / Ham / ende Japhet. en pg 
Dat vj. Capittel. 2.eg.z.b.1 
KE MTR oa 
bouweẽ / 1.eñ wat al 
Arcke te (39 J 
Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 0] 

poat. Genetis Scheppinghe. Koah 


hd y zi 
Se hen nb De menſcheu begonſten ter [15 Ende maecktſe alſo. Dan hondert cer oaf 
Á —— or As — — 2 be lengde / vnftich ellen de wuiydde / eñ dertich bd 


hen dochteren / ellen De hoochde. nt ee 
ul Dae fagen de kurderet Gods na de dech2 16 Cen benfter ſult ghu Daer in iep * Ana 
| teven Der menfchen / Dat ſo ſchoon ware / ende Acveener ellen groot: De deine jute ZE TUS fi be 
namen tot voijiien / welcke fj wilden. Dent in haer zijde fetten / ende ſal Dap ſolder tp 
| e®Vatie/Bet Doe ſprack de Beeve : a Be menſchen en | hebben / eenen onder ben ander int midden / 
| dare veran” willen ben boor Insijné geeft wiet uwer flraf: | Be derde mider haschde. oui 


| —— q 
máwen Sbeern fenn latẽ / want fo zijn vlerſchrick wil hen noch 17 Want ſiet / ick wil cent g Sondtvloedt miet ainghe, 


Ben pacbiten/ b tijt gheuen / hindert ende twintich Jaren. water laten camen op erden be Veder 
—49 feggëch ſiraf⸗ Tedien tuden waren soc tyramien op aer⸗4) Le bet vleeſch⸗ daer een lruendighe aden 
fen late, SP den: want Doe de chinderen Godts / dr doc: js onder den Hemel: alles Wat op aerden 
zijn veebte ſeer 


ee VEN geren Der menſchen belliepen / eit herr hindert | falondergaen, 
| 4 ) | Cacz 4 : . / ! Mi 4 « * 44 
9 woordt becach: baerden werden Daer Wt geweldige nde bez 18 Doc niet v wil ick een beebendt Jesi 
) teren tafteren voete lieven inde Wereit. ende ghn fult in de Arche gaen / met UIJL > 
mines Ghee- Doe nj de Hrere ſach / dat der menſchen 5 nen / wiet Wen wyue / ende RIEL uwe ſoon 


| teg woordt: — sr nike. 
Mik eden fal bp boofhent grant was op aerden/ ende alle het wij DE picbten ende poorhen beers heeten, lane foo [F9 _ Ende gh ſult met v in de Arche nemeiv 
ei wilfe Ideen hooter Was. pee gene ſ allerley ghedierte han allen vleeſche / elcx CAL 
varen / eñ met _d Doe beroude het hem / dat hy de menſchẽ61 paer / een manneken ende een Wijf ken / dat ſu En 
hen niet meer gernaeckt hadde op aerden / eü Het becronuner⸗ leuendich biguen bp hb, ' te 
— — ende de hem in zinen herte / 20 Wanden vogelen na haver acrt/ van DE DES EN 
goan S.c.21 Ende ſprack: Ick wil De menfchen Die ick7 |C na zijner acvt/ende ban allerlen gewornur Dj 
Jere. 17. a.9 gheſchapen hebbe / verdelgen Len Ber aerden/ aerden / na zijner aert: ban Dien allen/ ſal een 
Bou.6.b. 14 Pander menſchẽ aen / tot op het vee / ende tot paer tat v mnaaen / dat fn leuendich blüuen. 
— 9 ap het gewounie / ende tat op De vogelen on⸗ ji Ende gh jult aleclen ſpſe tot — 
7 iso. der dẽ Hemel:e want bet berout nin / dat ickſe | Diemen eet / ende ſultſe boo v verſanielen / d· 
« Dar waren ghemaeckt hebbe. {ab ende hen / ter onderbhoudmabe daer 5. web 
Der Gepliaher Boch Noah vant genade boor den Weerc.8 | h Ende Noah dede alies wat Gem OUt voen.78d 
| Daders kinde Dit ig bet gheſlachte Noah: Hoah f wasg | gheboodt, | 
il — ne cen oprecht man / ende onder veranderuighe / SQ» Vat bi. Capittel 
vpghetoghen / ende lende een Godlick leuen te zijn? tuden. 1. Inganek in de Arche na des Geeren benel. aq 
Baernacerger _ Erde genereerde Dep fonen : Sem / UW IO, vo. aencoemgte ende duecinghe der Sonbtvioer/ le 
Dan be andere Japhet. 21. onderganck alles vleeſchs tot ep gaat eu⸗ 
werden) Onder Boch be nerd: was verdoruen voor Goes u be De zijne. pi de 
—— ooghen ende bol mottwillens. |I Nde De Berre fyzack tat Noah: a Gast Dt eb 
reren Ag en fach Godt op aerdẽ / ende liet / ſo was 12 4 in de Arcke / ghy ende v gauſche pups az | 3 
zacomehuge, verdounien: wät alie vleeſch hadde zijn wech waat 9 hebbe ick rechtueerdich gheſten 3— 
De erchſte ty⸗ verdoruen op Aerden. boe? my / te deſer tijt, Ee: 
4 zl sg ef Doe ſprac Godt tot Moa:Wllesoleefcheg 13, 2 Ut allerlen vernrë bee neemt tot v / telcken EE Kk 
werden zon, eynde / is Loot mp gecomen: Want De aerde ſeuen ende ſeuen / het mamieken eũ zijn wuf⸗ — 
D1.faas.b.rr is bol booſheyts ban hen:ende fiet daer / Ick ken.maer vanden onrennen / pan elcx eẽ paer / kl 
eEfat.z2.a.r wilſe verdernen met Der aerden. bet mamneken ende sijn wif Keu. 
FParzb.r7 INaeckt Deer Arche Lan Demen houte/rg, 3 Deſſeluen cghelcken bande beahelen on⸗ 
Eopratb ende maeckt carneren Baer in / ende bepecktſe Ber Den Hemiel / van elex ſeuen ende ſeuen / het 
— — merperi b nnen ende bupten. marneken ende zijn wijf Kent / ap Hat DAT 
zaet leuendich blhyue op DE gantſchen Aerd⸗ 
De Arcke Noah. bodem. 
EE 4 Want noch ouer ſeuen hagen Wil ic laten 
3 BENEDEN regeren op aelden veertich Dagen eñ veertich 
WREE nachten / ende verdelgen banden Aerdbodem / 
INN —99— War her weſen heeft / Dat ick ghemaeckt 
NARE) VRA ebbe. 
| gi rs bende Moab dede al wat hem de Wjeere poef 5 
— — 
jp was fes hondert Jaer ont / doe het wa⸗ ⸗ 
ter Der e Sondtoloet tld derij 1J 
7 _d&N ha ginck in de Ache met zine ſouen / atd 
Znen vanie / ei zjns ſoons wijven voog Det guce 17 saf 
= — der —— EE 
Sg © ANIME bee / ende Handen oureynen / 
| * sh banden vogelen | } 5 
7 il op acher) / ENDE van alten ghewornite 
* 23ugentet hem in De Aercke by paer / cert 
——— — ia nicken eñ een wijf ken / ats hemm de Geers 
#, 25, Delengee vj» hondert ellen, — — 
‚€. De widde bi ſtich ellen, Ie de 
>. &. Weboochdebertieh ellen. VBquanien de arvre ee Sen bergaen * 
F. Een venſter van eeuer ellen groot. u Juden fes band 8 get opp aerden. 
$, Webdeure midden in haer zijve. , hondertſtẽ Gave des ouderdonte 


4. Debyp folders een onder bert Andeves Noah⸗ Aen deit ſeuenthienden dach Der twee⸗ 
el pt qpoben / de berde iu Des hoochde, Der Maent / dat bes dach —— fas 
| beg 


WA 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


«fok, Dat J. Boeck Mote. Fol.4. 


— — CET == AR En SET 


5 teynen des grooten Afgrants opbraken / ende | 6 Fa veertich daghen debe Hoah be venſter 
Be venſteren ves Hemels ben op deden. a aen Der Arcken / Die hu ghemaecht hadde / 
Eñ daer quam ent reghen o aerden / veer⸗ raf 7 liet eene rauw vot vliegen: Tie vigoch 

Pab guet tich daghen ende verrtich nachten, Caltt over ende weder / tat dat De wareré ver⸗ Raue. 


de Archer met Sen an eñ Fapbetsijne 8 Daer nae liet Gp vene Dupue ban hem vot Dupuis 
ſonen / enge met zijrren wije / ande niet zijne vliegen / o Dar jp bebonde/of De wateren ge⸗ 
ſoons deo wijven. vallen waren op Aerden. 
Waartoe allerien gedierte nae sijner aert / 144 9 Boe nw de Bupue met en bant Daer haren 
f Aerle bee na zijner acrt/ Allevlen gewoante | boet ruſten conde graan {a weder tot hem in 
’ Dat op aerden kruypt / na sijner aert / eũ aller: de Arcke:want de wattren warẽ noch or den 
len ghevogelte na zer aert: al Wat vlieghen gantſchen Aerdbodem / doe ſtack yy De handt 
tonde / ende al wat vleughelen hadde, at/ende namſetot hem ar de Arche, 
Vat giek alle tot JAoat in de Acckebpisjo Doe verkende ip noch ander ſeuen dagen 
Ó Paven/van allen vleeſch/ vaer een leuendighe |L ende lict noch eens een Bupue vlieghen wt 
' Boeeft ur was, Der Arcken. 


teder €20 


wij 


in de € Gre aen den ſeluen dage / ginck Poa 13} droochden op aerden. 
Kcke. in 


Ende dar waren manneliens eft wijfkene 1ólr _ Die quam bot hem op den auont: ende liet / 
$ bau allerlen vleeſch / ende gingen in als Ban fp hadde ef a Olyeblat afgebroken / eũ drꝛoech a Dat Blade 


D ben achoden hatderende de heere loot | tet or haren mort: doe benam Noah / dat de bedupt bet E: 
loet achte en soe. e — wateren ghevallen waren op aerden bead ban 
Et _£Doe anr de Dontblect beertich Dagen v7jr2 Doch hp verbende noch ander ſeuẽ dagen zer Enarftenbs 


ten 
ende hiet cent Dunue Dt vliegen / die en quam heeft laten pre 


(Ano: B OP artsen A de wateren wieſſchen / ende hie⸗ 


— — 


Wen de Arcke op / ende dzoegenſe hooge bouen niet weder tot bent. Dien. Want 
agden. ie! es 13 Inden ſeſhondertſten einde eenen Jare des — 


Alſoo namen De Wateren ouerhandt etde 1 


guderdonrs Noah / aen den eerſten dach DEE 5 pzene, Daer 
en ſeer op aerden / Dat De Arcke op DEL 


eerfter Maent / verdroochden De voateren OP pet Cuangelië 


Wateren voer. zerden doe nam Poa het Back bam der Ac? pan leert, 
u Ente ne wateren namen ouerharndt/endero| ken af / ende fact) dat den Herdbodent droo⸗ 
ij lefen fo {eer op aerden / dat alle hooghe ber⸗ 


gie Was, 
dader Den gantfchen Wemel bedeekt |r4. Alſoo wert De aerbe gantſch drooghe aen 
it, k es —F ſeuenentwintichſten dach der tweeder 
fchien ellen hooch / ginck het water boz 20j Maent. 
les wat ——— bedeckt werden. Elrs Doefprack Godt met Moah/ ende fende: 
4 leeft, Doe ghnci alte het vleeſch onder / Dat op 2u16. Gaet wt der Hecke, ghp orde b Wijf, uwe 
ple der Son Aerden Kipt / aen vogelen / aen vee / aen ghe⸗ 
bloet 1 Dierten / ende aen alten Dat hen ruert op acts 
4 3 ene aen — — — 
tog, Alles wat eenen leuendighen adem ha 
— EA ont U bet droogte, Dat flerf. é gae wt met beende bt ruert lieden op ger⸗ — 
Ware Ufo wert verdelget alles wat op BE Aerd:23| den / ende zijt vruchtbaer / ende vermeerdert —— 
Bap OM, boden was/ban Ben menſchẽ aen/ tetonbet | Lop aerden, k 
Kilder 2.6 Dee/eft op bet gewoemte / ende vogelen onder HS Alſo gnick Noah wt met zijn? ſonen / ende 
320 Gemel/ dat wat alle van Der aerden bets met sijnen Wijre/ ende zjnes ſoons Wijuert. 
Delgbet: JAoaiy bleef alleene duer / eñ watuwt Jrg Daertoe allelen ghedierte / allerlen ghe⸗ 


— — — 


ſonen / ende uwe ſoons wijven met v. 

7 Allerlen ghedierte dat bp v is / ban allerley 
vleeſche / aat vogelen / aen vee / ende Aen aller: 
ley ghewounte / Dat op Verden keuppt/ Dat 


— — — — 


mder Arcken was, Woante/alterlep vogelen ende al Wat op act: 
Ende De wateren ſtonden op aerden / hon⸗ 24| Den kruynt / Dat giek Wot Der Arcken / een pe 
Dert ende vijftich daghen. ghelück tat zjns gelücken. 


20 W / Wah boude den heere eenen 2Altaer / Noah bons 
€ ende nam ban alterten c reynẽ bee/ ende ban wet eenẽ UL 
allerlen veren geuogelte / eit offerbe brandt⸗ FAT. 
offer op den Altaer. € Keus. IT. 02, 
2 Ende de heere roock Den liefljcken reucke / 
ende ſprac in zijn heete: Ick en wil ni voort⸗ 
aen miet meer De acvde berbloecken / ont Her 
menfchen witle:d want et dichten Bess men⸗ d Gen. 6,8.5 


Ge Dat bij. Capittel. 
1. Ophoudinge der Sondtbloet/ door t'geuo⸗ 
gelte eerfteleken bercondicht. 15. Wtganck wt 
Arche. 17. Des Beeren fegen ouer älles / dat 
Daermne gleweeft was. 21. Gen berwillinghe 


6 4 tranen, —— alie Get leuendighe op aerden 
Deane! AT Oe obebatijte Godt aen Poah / de 1 
—E alle dedierie / ende aen atie het bee/Dat 


ee 
„ — Ten 


— e= : 
* — — ——— —— 


ern em 


et 4 met Gens mm der Areken was / edeliet | fchelijchken herten is boos vander jengijet op: Mie 13.0.15 
nit Eeen Wint op aerden cammë: ede Be wateren U endeick en wil nw voertaen niet meer Aaen 

4 hielen, alles wat Daer Leeft/ als ick ghedaen bebe, 

Ni Ende de Fonternẽ des afgronts werden 2 22e So langhe de aerde flact/ en ſal niet ops € Ben.45 Aa.6. 


berſtoppet / met tſamnen dẽ veñſteren Des Wez houden / zarpen ende inoogſten / vroſt eũ hitte / e8 
Melszende Den regen van Den hemel hiel op. ¶ſomer ende winter dach ende nacht. — 


Ende de wateren berliepen ban dev aerde 3 
r Dat ir, Capittel. 
{0 lamer fo meer henen / eñ namen af / na hon: 1. PAR zine fonen worden gheſegent / 
— daghen. ende ouer aile — op * — 4. 
enden ſeuenthieñden daghe der ſeuender 4 Bloedt eten eñ bloetbergieten verboden. 12. Een 
KWoent Na z verbont opgherichtet met cen ghegeuen teeeben / 
— ———— haer De Arcke neder op het ghe⸗ geen Bende voren te laten —— 21. oeh 
athome, bronchien;toert bá yam befchimpt/ ban Sem enz — 


‚De wateren verliepen voortaen / eſnamen 5 de Japhet toeghedeckt. God wr 
— ent ae — cerſten NKde AREA —— eft sijne — Soa 

tender J — ſcheryten | nen / eũ fprack:a htbaer / ende a Gen.1.c.22. 

—S— wt, W/fagen de | —X enja ble rde en * 26. eñ d/ b. a7 

* 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 [1] goat. Genelis / Scheppinghe. goon. 


Vwe bꝛerſe ende verfchpiekent/ zn ener aNle2 (23 Doe namen Sem ende Jayhet eert cleedt / 
gedierte op aeccken / orter alle vogelen onder | erde lepe dat op Bare bepde ſchouderen eft 
Ben Wemeljande over ales wat op ber aecd gugen wageltner daertoe ende Beekten haer 
bodem kept) ende alle viſſchen in der Zee | baders ſchaemte toe: ende hare aenghelichte 
zjn in uwe handen ghegheuen. was afgewẽ det / dat fp haers vaders ſcharm⸗ 
B Gente.ag. b AL wat hens reet ade leeft/ dat zu wez | teniet nt ſaghen. 


; 5 k v 
ſpyſe:als het groen krupt/hesheichtolieden [24 Alsno Poet oxwaecte ban zijrer wjue Ddl | 


ghegheuen. | ende beuant wat hem sijn clepuſte farte ghe⸗ uer 
aleuit. 3. b.x7. cAlleen / etet het vleeſch niet / dat noch leeft4 | daen hadde, 


enbe7.c.26. in znen bloede. 25 Boe ſprack hp: Werbloeckt zn Canaan / 
efs7.b.ro.r4 Want ick wil oock ws lijfs bloet Wze: 5 | ende zp een knecht alter knechtẽ / onder zynen 
ene 39. 02E ken / eñ wilt aen allen gedierten weekenzende | broederen 
xo.a 14. 28 it ges menfchen teven wreken / aeneenen 260 Endefpack voorder: Gelocft sp de Godt 
veghelycken menfche/ alg Die zijn broeder 19, Be Deere Des Deme / ende Canaan zp zijn 
⸗Thre.4b13 © Wie menſchen bloet vergiet; Diens bloet 6 | knecht. 
f Her is het ſal oock f Boor menſchen vergaten worden: 
Mereltlycke gwant Godt heeft De menſche tot zijn beeldt 
goweert MBE ghemaeckt. 
be meorverg __h Weſet vruchtbaer cfi vermeeret v lieden /7 
Boovenfal. degenereert op aerden / Dat user bele daer 
Gen.1.c.27. op Wordert, 5 
Gen 1.c28. _Woopderferde God tot Noah / ende zijnen 8 
Bobs Borge Soons met bern: 
met oat Sk ick make met lieben cen berbont/ g 
Hape Dong, EDE met uwer zade na v leden. 
biocht Ede met alten levendigen geBiecte by bro 
Á lieden / aen voghelen / aen vee / ende aen allen 26 
gedierte o acten ba v lieden / van allen dat 20 Sem / Bamm / Japhet: eñ ſo genetrerden llachte. 
dut Det Arcke ghegaen is / welckerleyn gediert⸗ kinderen nader Dondtuloet, 
tar bet zijn op aerden. | 
fat. zaag _iCfi make nihn verbont alfo neet b lieden: 1 
Spi 44. v. 18. Dat ih voortaen niet meer alle vleeſch ver⸗ 
doruẽ wordẽ en ſal / met het water Det Dont: 
vloet / eñ Daer en fal nbs voortaen geent Sont⸗ 
bloet meer comen / die De gerde verderue. 

Ende Bost ſprack: Dat is het teecſten DES 12 
verbonts / dat ick gemaect hebbe tuffclei mp 
ende v lieden / aide allen leuendighen gedier⸗ 
ten hu v lieden / ww voertaen eewichlicken. 

KRegenboge / Mijnen Boghe hebbe ick gheſettet in De 13 
teecken deg Wolcken / die fal het teecken zijn Des verbon⸗ 
berbont:, des tuſſthen nw ende Der aerden. 

Ende wamneert coemt / Dat ick Wolcken 14 
otter De aerde brenge / ſo ſalmen mijnen age 
ſien in den Wolcken. 

Ende Ban Wil ick gedenckẽ aen mijn ber: 15 
bont tuffcher my ende v liedẽ / ende allen lez 
uendigen gedierten / in Allerlen bleefche: Dat 

30 sijn knecht. 
28 Noah leef zena Ber Sordtaloct/ dap hour 202 


29 Dat sijn gantſche ouderdom wert / negen TIEL 
hondert ende vijftich Jaer / ende ſterf. 


8*0 Dat x.Capittel. 
3. Vermeerderinge menſchelhcken geſlachtes 
na der Sondtvloet / door De Dip fonen Noah / met 
tſamen beſettinghe Der landen door Be feluen. 


Magog / Madai / Jauan / Tubal / ¶Meſech / faciyte — 
ende Chivas. Meſech⸗ par.f 
3 Mb / de kinderen Lan Gamer zijn deſe: Aſ⸗ 
cenas / Niphat / ende Thogarnia. 
4 De kinderen ban Jauan / zijn deſe: Eliſa / 
Tharſis/ Kithun / ende Dodanim. 
5. Dan deſen zijn wtgebeender de Eplanden 
Der Heydenen in haren landen / een pegelijck 
na zijner ſprake / gheſlachte ende lieden. gi 
6_Bekinderen van ham⸗ In defe: Chus / Ham⸗ 
Mizraim / hut ende Canaan. ſlachte. 
7. MNo de kinderẽ ban Chus / zjn deſe: Seba / 
Heuila / Sabtha / Raema /eñ Sabtecha: maer 
be kinderen ban Raema / zijn deſe: Scheba / 
er % p ‚wl 
a Chus genereerde DE Nimrod:die begon⸗ &1-PA 
fte een gheweldich bheere te zijt op —— Marek 
9 Ende was een gheweldich Jagher voor PAP 
nb boogtaen niet meer een Dontuloet come | Deur Weere: daer ban fweecktuen : Tat is 
Die alte vleeſch verderue. een gheweldich Jager Loor den Weere, als 
wacronunefal mijnen Mage in DE UBolc: 16} Nimrod. 
KE zijn) bat iek hem acnlie/ende gedencke aen |rO * Ende het beghin sins Fijer was / Ba⸗ Wabel. 1 
dat eewige verbont / tuſſchen God ende allen Bbel / Erech / Arad / nde Chalie/ in den Lande * Ge! 5 
lenendigen gedierten in allen bleefche/batop | Sinear. 
aerden is. Van dien lande is 
war ſelue ſeyde God oock tot Noah: Dit i⸗ 
zp het trecken Des verbondts / dat ick ghe⸗ 


Daer na ‘ 

| per) ie vee Ala been 
— — ni ende alle she Padt sean ufhen Nunue ef Ca⸗ * Es 

Moahs ſenẽ. ddr bee Ben „e, — —7* Ludim / Anamim / ede 45 
— Be ns fant Noah:von He welcke 19 erts eran beg / — wi 


—** * De wert cent Ackerman) 2 5 Canea w vat 
begonſte ende Wert cert cfr LANA no / genereerde 374 * at | 
—, ——— — € —— Wet), Aidon zijn? eerſten C 

on * droncken / ende lach in der Hutten ontdeckt. 77 Huuri Arki Dii, goli/ 


(ottet, Doe nb Yam / Canaans hader/fach zuuts 22/8 Arnadi / emari / ende 


8 fiche D zmen beeden | Kkensürrtot Vamathi / han welc⸗ 
vene ind er | wanen. SO ORPDEEDE gedachten der Car 


5 Coke 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


‚wor 

27 Got brente Japhet wot / ende kate her Ki Aret 
woenen Hiden hutten Des Sems / eũ Canaan „gar. 
rlr ou⸗ 


J At is het geſlachte Dev kinderen Noah: oars ud 


2 De kinderen Japhet zjjn deſe: Gomer / Japhets ⸗ 


3 


o 
Bert ende vyftich Jaer: derdom 


Ed 
— 


— 
— — 


Zidon 1910 


Ende hare landtpalen waren ban + 


gen / Door Seem / tot Gaza toe / tot datmen 
toemt tet Dodoma, GSoniorra / Adama / Zes 


bain ese cot Laſa. 


lms ghe⸗ Bat sijn de kuieren Wam in haren She⸗ 20 De genereerde fonen ende dochteren. 
Pr Nacre" Marten, Dppzatenn/ Landervende Lieden. Era Arphachfad was bijf eñ dertich Jaer vut / Abram. 
| Dem / Saphets geaotfte broeder / genereer 2ij CDC genereerde Salah. bri.par.n.b.17 
bni De oock käideren/dte een vader is alleckindes |13_ Ende leefde Dac na bier hondert ende Dip Arxhachſad 
Varg gp Pant Eber. gaer/ende genereerde fonen ende Dachteren. 438. HALT, 
1 endet sijn sijne kinderk: Elam /Affur / 22/14 Salah was dertich Jaer oudt / ende gene⸗ Salah 433 · 
Arphachfad / Lud/ende Aram. reerde Eber Jaer. 
Pb/ de kinderen aa Acam/ zijn deſe: 03/23/15 _ Ende leefde daer na bier hondert ende De 
Bul Sether ende Mas. | Jaer / ende genereerde fonen ende dochteren. 
Arphachfd genereerde Halah / Halah ge⸗ 24 16 Ende was vier ende dertich Jaer out / ende Eber 463 
wee nereerde Eber. errerde Peleg. _ Jae, 
LE or eet genereerde twee ſonen / De eene hiet 25,17 Ende leef De vaer na bier hondert eũ dertich 
Been sere Eeteg/Dasrom dat teziner thdt de wereldt Tart ende generrerde Somer ene dochteren. 
ov —B werde: zijn broeder hiet Jaketan. 18” Peteg was dertich Jaer oudt / ende gene⸗ eleg 239. 
— biie Ende Imneten genereerde Amodad / Sa⸗ 20. neirerde laegu. — 
Mhazarmaueth / Jarah / leo Ende leef De Daer na twee hondert ende ne⸗ J. Bar.I.cx.2 3. 
adoram Vſal / Dikela / 27 gen Jaer / ende genereerde fonen ende dochs 
AL Nbimael/ Seba / > _ 28 teven, 
@pbiv/ervita cit Jaak: dat sijnallekin-29/20 Liegu Was twee ende dertich Jaer oudt/ Liegu 239, 
Vaan Jaketan. € ende genereerde Serug. Fact, 
Ende haer wooninghe was han mefaze 2 Grdeleefde daer na twee hondert ende fez 
a den tot dauven roantrot Sephar / acndenD| wert Jaer / ende genereerde fonen eũ dochteren. 
berhteghen Ooſten. 22 Serug was dertich Jaer oudt / ende geue⸗ Serug 230 
get: ta be kinderen ban Sem / in haren zij veerde Habor. Jaer. 
sg Rllat ten / Dyrahen/ Landen / ende Lieden, [23 Ende leefde Haer na twee hondert Jaer / 
ven pen mo De nacomwlinghen der kinde:32j ende genereerde fonen ende dochteren. 
—5 rin haren Geflachten ende Lieden: (24 Ahor Was ueghen ede twintich Jaer Jabo 1s®, 
| Diens zijn butgtebrepdet De leden opter | OMDende geneveerde Chaval. Jaer. 
aerden na de Sondtvoloet. 25 Ende teef De Daer na hondert ende neghen⸗ 
wat ri. Capittel. thien Jaer / ende genereerde fonen ende doch⸗ 
me Bebauwinghe des Torrens Babel/ werdt teren, ht 
' beej tWerringhe der ſprake verhindertsendede |26 Tharah Was tſeuentich Haer oudt / ende Tharat A⸗ 
Vartan Seuwers legend — to, p_ genercerde Abꝛam / Nahorende Haran beams bader 
— e 8 em/ tot a a ie ost . 
í giebor, ende Oi ren dors vatet: 31. Abram ente 27e Di zn De ghellachten Tharat ne Tharal he * 6. 
ie Dead Hecker wt met Garen wöuẽ / ban Dein Chal⸗ genereerde Abram / Nahor aide haran: n / h 
@/ ende woonen tot Baran. Garan genereerde Loth. N 
DS War, A Ale de wereldt hadde cen tonghe ender 28 Daer Hharan ſterf boor zijnen bader Tha⸗ 
| Ons ſpꝛake. | rab/in zijnen vaderlande te 102 in Chaldea. 
À bat Doe fp nb toghen teghent Hoſten / 2 29 ge namen Abram ende mator wyuen: Abꝛam. 
ten fn cen vlack lañt / indẽ lande Simear / Uozams wijf hiet Sarai / ende Nahors wijf Sarai. 
TE ende woorde atvaer. kyita Hharans dochter / Die cen vader Was Sa 20. b. 12 
Ende fatken onder malcanderen: Wel z| Dev ¶Nilca ende Jiſca. whaah dede 
9 Dy, lacet ong ticchelſteenen ſtricken / erde ber: 8 Sarai was onbꝛuchtbaer / ende en 
tr ende namen ticchelfteen tot ſteenen / ende hadde gheen kinderen. 
Atot kalck / v Doe nam Tharah sijnen ſone Abram en: a 822 
bet Br: Ende fgraken: Wel oy / latet ons eene ſtadt 4 |_ de Loth zijnen loans IJarans fone/endesijnes KG 
* Wdetowen bouwen / Diens opperfte tot aant foons wijf Davausipies ſoons Abrains wijf, Netr.a4. 


Den Bemmel vencke/ Dat von ong ceren name 


mat J. Boeck Mole. 


Abꝛam. 
fol.z. 


d Dit zijn de gheflachten Dem : Dem boas Bet ghe⸗ 
ondert Saer ondt/ende genereerde Arphach⸗ lachte Dem) 
ad / twee Haer na der Dondtuloet: die 


Ende leef de daer na bf hondert Jaer / en⸗ Jaer cheleeft 
heeft vot o/x 


ende voedeſe van Dz Wot Chaldea / dat hp mit 


af paken:uane wop worden miſſchien berftcont Landt Canaan tooch ende fp quamen tot Has 
tallen landen. ran ende woonden aldaer. 
£ Woe ran de Heereneder / dat hfaghedes }32_ Ende Tharat) wert twee hondert ende bf 
In adt ende den towenr/ Die de menfchen kinde: | Faeraudt/onde ſterf in aran. 
wall Ve bonteden, * SI si rds ° 7 
| —8* de de «Ais / pam trect wt het beuel ende op De toef? in⸗ 
OR — 
ss * hebben dat begonnen te Doen : fen ſul⸗ 1 : er’ sbr va od ———————— * * 
Wiet af laten / vem allen dat fn voor gheno⸗ webergheobeuen dooz Godts deuel. 
der Men hebben te doen. é * Wede heere ſprack tot Abram:a Gaet a Aet.7.a.30 
ie RC Wael op /lact ons neder varen / ende hare (9 CL bot uwen vader lande / ende ban uwer Debs. 11,08, 
cb Bert PeAke aldaer verwerren / Dat gheener dee an⸗ muaectyfeap / ede tt 1ues baders 
j Sap tte ** wake ent berftac. ups in een Landt Dat ick b wijfen wil, 
k oai Dier alte Woo verftvondefe de Weere bandaering | 2 Ende ick wil b fot grooten bolcke maken, Abran woort 
Omelet ‚…e WMWDerdatfp moeten ophouden deftadt | de wil ſeghenen ende v eenen grooten na⸗ gheſeghent. 
— be eetl ag feghan au, 
et aer van heet haver naem abel / Dat voil ſegenen Die v fegenen/ eit veruloer⸗ 
F ie Pe ‚ 9 | erde b bevidoecken: berde in 0 fallen ghes GONE: 


tere aldaer berwervct hadde / aller landen 
CA haer verſtropt vã daer int alle landẽ. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


ſeghent wogden alle — ——— ende 22,b,18e 

db, 


Abꝛam. Genelis / Scheppinghe. gba 


|I Abram trect Doe tooch Abꝛã wt/als de heere tot hem 4 ) daerom fp hen fchepdeu, 13. Wan ber Sodomi⸗ 
toe Baran. abefept hande / de Loth tooch miet hem. A⸗ tec boofbept. 14, Nbraut ende zónen zade wordt 


wl Heb,r1.a.8. beam was bijf ende tfeuentich Zaerouot, | PE laudt ende den ſeghen noch eens toegbefept. 
| doe he wt Baran tooch. | 1 A Lfo tooch Abram opp vot Egypten / met 
Alſo nam Abram zyn Wijf Sarai / ende U Nzyn wijf ende net alle dat ha hadde / eũ 

Loth zijns broeders ſone / miet alle haerder Loth oes tet hem / teghent Siu deii. 


eBGen. 14* 14 hanuce die ſy gewonnen hadden/ ende dee zie⸗ 2 Ende Wream Was fee vijck ban Dee / ls 
rar len die fp gheboren hadden in Baran/eitde |_ ner ende gaudt, 

| Eananiterg, toghen vat te reyſen in het landt Canaan, 3__@nde hp tooch paumner veogt Wot den Dun? 

—94 zSEnde als ſy ghecomen waren in dat ſel⸗/ | DE tot Metella aen De ſtede Die indẽ eerſten 

ende1z.a.r. nighe landt / tooch Abram Hernen tot aen DE zijn hutte was / tuſſchen Bethel ende Ut, 


a got) 


Abram wort ſtebde Sichem / ende aen den dt Wager Fo: |4 Eren aen de ſtede Daer In te voren dẽ Al⸗ Anderd⸗ 

bet lant Caz re:e want De Cananiters woonden te dier HE taer ghemaeckt hadde: bt ende xzedickte al? in aen 
4 naan hier _ inden lande. 4 Daer den Mame des Heeren. é | 

eerſnnael Doe verſcheen De Heere 20bꝛann eñ ſprack:? 5 Joth die met Agar tooch / haddeooc ſcha⸗ Lot). 


toeghelent. Dwenrszade wil ick Dit Landt genen : ende xen / ende runderen / ende hutten. 
GBen.1 z.b. 13hn bouwede aldaer dert Weere cenen Altaer / /6 Ende het lant en condeg niet verdraghen / 6 en.364) j 
vpe 8* pr: die hem verſchenen was, vat fp bp malcanderen woonden:c want hart € wijf 


ende aang, Ca nae beach hee opp ban daer / aen eenen 8 | haue was groot / ende en conden bp malcan⸗ af 
enbe2ó.a.4. Vrrceh / Die lach teghent Ooſten Ber ſtadt deren niet woonen. RK Kan 
Deur. 34.a.4 Wetende vichtede zijne hutten op / dat hu |7 Ende daer was altijdt twift tuffchen den De er 
—E— —* Bethel teghent Weſten / ende Ai tegheiit herderen ouer Abrams bee/ende tuſſchen den de Of 


— | : b | 
deit Biere Goſten hadde / ende bouwede aldaer DE Uee⸗ herderen ouer Loths vee:d te Dier tijt ſo woon⸗ d gen Can 


ad 
——— ve cenen Aldaer / ende ff predickte van Den den vock de Cananitersende Phereters uv END arti Der 
Einen lee Name Bes Leeren. ben Lande, Gerriet el 
: Daer nalweerk Abreu voorder /efitoorhg | 8 Doe ſprack bean tot Loth: Lieue / laet gees pi 


wt teghent Sunden. nen twiſt zijn tuſſchen nm ade b/ende tuf? 254 
gGen.26 a.2. 9 Daer quam eenen dieven tijt in Dat lant: ro ſchen mijnen ende uiven herderen / wart Wp e SPE 
Doe tooch Abram af in Ganpten/ Dato bennb| zjn broeders. — zond, 
alvaer als een beeambdeltick onthictde: want [o_ fDtact' met aïledat landt open ” Liere) / Fso. A 
“ De Dievte Was groot inden lande, ſcheydt Loan me: Witt ghn ter Aicker hant / Bane, De, 
&nde doe hp harde bp Egopten quan rj foo Wil ick ter vechter hande : ofte wilt gijn ter pen aart 


5 Ben. 20. a. 2 ſprack ho tot sijnen wijue Daraish Diet / ick vechter handt / ſoo wil ick ter Aimcher, —— 9 
ende 26.a.7. meet dat ghy een fchome beouwe ven gen⸗ jo Doe hief Loth zijne ooghen op/ ende beſach AP reet. 


ghelichte zdt. Bde gantſche landtſtrebe aen den gt Fazdane : ber 


e — p rondt” 
Als v nb de Egyptenaers fien fullen/foore) want eer de Heere Dodoma verderf / was ſy * —* 

ſullen fp ſegghen: Bat ie zijn wijf: ende ſul⸗ rijck ban water / tot datmen tot Zoar coemt / Lufid Ut, 
ten mp verworghen / ende v behoniden. als cen Luſthof Bes Heeren / ghelick alg E⸗ etcet⸗ 
Lieue / ſo ſegt doch: Bhp ze nijn ſuſter: 133 gypten landt, pet 
om Dat het nin des te beter gac/ontuwent [yr hoe koos hem Loth het gantſche vlacke b 
eu.20.b. 11. ille, i ende mijn ziele by Den lenen bljne | gen de Jordane / ende tooch tegent Ooſten:al⸗ 
ont uwent wille, fofchende De een broeder ban den anderen. 
Als nv Abzant in Egupten quam / ſaghen 14112 Dat Abram woonde inden Lande Canaan / 
Be Egyptenaers De vrowe / dat fp ſeer ſchoo⸗ ende Loth in De ftede Der ſeluer vlacke / ende prdlt 
Me Was, it fette zijn hutte te Doom, U et db 
Ende de Vorſten Pharaos ſaghenſe / ende 15,13 Doch De lieben te Sodom waren boos ar: soon 
preſenſe boor hem: Doe wert fp mi Des Pae | Defandichden feer teghen ven Were. 
raas hups ghebracht. 14 Doc hem nb Joth ban Abꝛam geſcheyden 
Ende a Dede Abram geet om harent Wil-róf hadde / ſprack de Heere tot Abram: Heftuwe 
te / ende Ip hadde ſchapen / runderen / ezelen / oogen op / ende ſiet ban der ſtede aen / daer ghy © 
knechten / ende maeclben/ezelinmnen ende Ke⸗ woonet / teghent Noorden / teghent Sunden / dr, 
kenne t er on. teghent Baten ende tegient Weten. on 
kende Be Heere plaechde Pharao met 7 15 k Want alte dat landt Dat ghn fiet / wil ick k eh *3 Ral 
groote plaghen/ ende zijn hups/om Daai | vdgheuen / ende uwen zade erwichljci. nez ik — 
beuns wife wille, 16 Ende wil v zaet maken / ats het ſtof op DET pent” zt € 
Bee viep Pharas Abram tot hens /enders| aerden: cant een menſche bet ſtof op aerden tel? act.19d En 
ſprack tot hein: Veaeronx hee gh nn Dat len} Brefal oock v zaedt telien. ti 
gedaan waerom en fepdet ghu np met/ Dat |I7 Daeran foo maket is opende trect Door bet 1 
bet v wijf was” pi; laudt in De lengde ende beeederwant b Wail ick à: 
| Wacxrom fpraeckt gl;n Ban / ſy warev ſu⸗ 19 het gheen, , d 4 
| ſter? dechaluen ichfe nis tat eenen Wijnenes B 1 foo bief beans sijne hutte op / guamen⸗ nb 
me wouderende nb ſiet / darr hebt ghy v wif/ Be Woonde in mt den Haghen Nanne die te ie 2 
neemtſe / ende treckt henen. Lebꝛon is / ende bouwede atnaer Den heere woud ï 
1 Ende Pharas beual zijnen lieden ouerzoy eenen Altaer. | 
He hem / dat fp hem gheleyden / ende zijn wof / en⸗ Oe Datxiiij. Capittel. 
EH Be alles wat he hadde, m 1, Eotbwojt in de bekrógbinghe ende plondts 
F ringhe der ſtadt Sodom gheuanckeljen wech ge⸗ 
IG» Dat xiij. Capittel. udert / 12. ende ban Abram berloff. 18. Mel⸗ 
z. Abram ende Lothtreckẽ wederom wt Eanjp: chizedech gaet Wbzamende z; ecloft. 18 — ete: 8 
ten in Canaan/ban daer fp te bogen wtghetoghen ghen / fulcr doet oock den Cont üriſchvo Ee om/ 
waren. 8, Gebben bepde beel Vees / datſe het lant 22. tegben welcken f oninck ban 20 


JP wepghert pet zijner hauen 


vn) 
z Cub 


wigs wel bp malcanderen berdzaghen en coude / boos em te bepuud 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 

— — — pn 
- ge 


mat. Borek Mole. bꝛam. Fol.s. 
Ndee het gheſchiede ter tijt Des Conina: 1. | van Doon in het velt / dat Des Conimncx gal 


Anraphei van Dimear/Krioth Bes Co⸗ A beet, 8 

Ee (en RA 

| = Thi 4 ve aA —ñ— et offerde, 
ng wedn: bj waas cen Prieſter Godts des Alderhooch⸗ —* — be 

at fì Bera Ben Coninck ſten. ror, begaften (pi: 
ke Eg Bere er. stefan Conic Jrg Endefeghende hert — a — 
ban Bornarravende ret Sineab der Eonmick | ghent st sp Abzam/ Hen hoochſten en ben 
ban darna ende met Semeber Ben Conic Die —* bin gehe dehoochſte / di — 8 ene A 
7 stands eg er . Nn N 4 ⸗ 1 Li L EL 1 e 
—— | eg —— — EC utwe nedbet in wie handt beſloten heeft: Luangelio 
Deſe Mamen alle te ſamen in den dale 3 8 ſeluen gaf Abram Be chiende han ſpoſet. 
Siddum daer no de zandtzee is, p, — 
* Want fn waren Hwartf Jeer onder den 4 p1_ Boe ſprack Hen Cormck ban —— egen Zieten 
Coninck Kedor- Leorror geweeft/ ende | LN: Geeft mp dek lieden / De go 
Den dertbierden Zare waren fp banbemaf: | beboudetd. 


Ende Abram fpzack tot den Coninck ban 
Sedan: Ick herte myjne handen op tot den 
Weeve den hoochſten Godt, die Hemel ade 
aerde belitt/ a 
23 Dat ick * allẽ dat vis / * * * 
noch eenen ſchoemriem nent en wil / dat ZIE 
tet ent —52 gho hebbet Abram vijck ge —— fR 
maeckt. © 
24 Vrghenomen/wat de jonghelinghen bev: 
Veer hebben, ende mt De mannen Aer ende be —— 
Eſcol die met mp ghetogen zyn / die laet haer 


ed 
Ld 


ghevallen. 
Daerom quam Kedoꝛr · Laomoꝛ / ende De 5 
NAsterg, Commghen die met hem waren inden veer⸗ 
fin, U te tienden Jare / eñ Aoegten deat Keuſen te 07 
Wte fkarorh / Karnaum / ende te Sulun tot Bam/ 
Deetger Aide ende Be anint/inden belde priathaim. 
ole fm, Cube de Hoziters /op [haren] ghebercite 6 
ab} Pan v/ tot acn De euene Pharan / welcke aen De 
bes” — nb We fi : E 
ran | Hm, — — onme / ende quamen7 
bore, Aden bwaterput Luſpat / dat is Kades / 
” Bude fioegten Get gantfche lant der Umate: deel nemen. 
24 kiters ic Jazezon SG» Dat xv. Capittel. 

ad’ pers daertoe De wgtters die tot — 1. Wbgam clepnmucbdicly; wordt ghetrooſt / ende 
#0, arwaonden. /8 door den ghelooue gerechtueerdicht. 4. Hem wort 
— dere toghen wt de Coninck van Sadom oeauefeoot een erue z ng tf / ende bermeect tE 
—9 Conincs van Somora / De Coninck bant worden ghelijck He erven veg Bemels. 7. Bet 
neft Aarde Eonint van Zeboin ende de Co⸗ lant Cauaan nb derbemeel. 13: Miſ handelinge 
ae), | ela Bie Loar heet / ende vufteden her zjng saêts in Egppten/ende verlaſlinge deſſeluen 
et, te fri A Ne ® paer Wt/boorfept/ 18. ende de toeſegghinghe des 
Kro Jen —— 8 —— van E⸗9 landts Canaan noel) eenmael verhaelt. 
J Ee Laomor ẽ tp à 
ed lam endemee Titveal ven Conmck der Ben: |T pp Adeſe ghefebieomiffe ——— * 
A G Denen / ende met nraphel den Coninck van |U tot Abꝛam gheſchiede het Woo? 


W/tegs Oinear / ende h den Coninck Lan {Geeren in cen ghelichte / ende ſprack: 

zb enen sek Jolein ett nie una cs bn bfhrljendeD 
Cndei ale Diodintwart bele been-rof feer grooter loot. 

a —— —2 ban Dovomendels| 2 Doch Abꝛaniſpyac Heere / ie ht 

amora werden atbaer mde blue geta: | cv nar gheuen 7 Fck gae heuen forder kau 


zat * deſt af Anders / die 
Zhen / eide nederghelent : ende wat daa ouer⸗ Bevervat ende mijt hixonnecht / deſe Eleaſar pkg veen 


LA bleef dioot ny het gheberchte. van Bamafco/heeft eenen ſone — beforaber mis 
* Bac th alle en tnt Sodom erde) 3 Gre Abram prach boorder: Ep En Hebe jen pupe/ Cane 
— ncara / ende alle fpijfe/ ende toghen gj gheen zacht ghegheuen / ende liet / De ſone bera / ſoon der 

Baer ban, $ nujns ghefmdesfalmijn erfghename sijn. —— 
| Enden namen sacmetben Loth/Wbramerz| 4. Ende liet / De Heere (prach tot hert : Gen mre ie) dat 
p zoeders fonerenve zine h mie / wat hp woon | falverze Wet sijn : Maer Bie ban uwen linne ig Detz Eiiefee 


Detor ghen Daer ban. comen fal/Bie ſalv erue sijn, pas, PäDamafeo. 

—XX klei mep Die onttoopert was/ 13315 Endehn biet hem wtgaen⸗ eff ſprac: b Diet —— — 
il Men Mer F eñ ſerde bet Wheat aen ct Den vreemdẽ d die na dert zemel / ende telt de ſterren Ef kele ger. nge se 
* Smedt, * Daeroonde inden Gagten meden G | tellen ende ſprack rat hem: c Alſo ſal DFADE eG om 4.0.1 


í Chien den Moriter: as Ecol en: zijn. Mebz. 11.b.1% 
— bg ners oef * ri leid n — 6d Abram gheloofde den Heere / ende dat re⸗ D jar. 06.D3E 
GE Eis bong, een EAA kende lyp hen tot atjevechtichent. — 

* Ab nw Abramhoorde / dat sijn broeder ge⸗ 14} 7. Ende typ fpaac tor ent: Ich ben be ueere Iato. ma.a3 
F log „ Wanghen was, wapende hp zijne knechten, | Died batt 0: wt Chaldea ghenoert heeft / Dat 
Dtp 3o.a.g, Be hondert achthien/ msgnenbupfegdeba: | ick b Bit landt te belieeen gheue 


8 Ende [gant Nack: lzeere Boeve Marte 
Ds t vert ad dg li ik — bat mercken / dat ick Det (lant) bes 
Á Met zynen knechten / ende lloechſe / ende ; 
zo in gece ta ba * ter hinckerhandtder |ó Endelpfggäck tot hen ze Beengt nm een © Jer. 24. b. ic 
rs, MtadtDamafans tent Dapejarighe koe / ende een dapejarighe ghEnts/ 
N Ê Ende bracht alie harte weder / daertoe oot 101 ende eenen druejarighen ran/ ende gen tortels 
Xotb sinen boeber / met ʒjner haue / ooch De dunue / endeeen Jonghe dizwe. 


B bir ren / ende jaechde hen na tat Dan. 


winien ende het bolck. to Ende bn beachte hem fuler alles / ende bn 
da Als ho nia weder guam / vander llachtinge 17 Bdenlde het midden ban malcander / ende lens 
Db,ny PS iedoz. Laon, ende der Coninghen met de ren Deel teghen het ander ouer; Bari) de vo⸗ 

_ N/gdog gk hen teghen De Coninck | getenen deplde Gp niet, 


Km 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] apt ha 
5 


At, 


Abꝛam. Genelis / Scheppinghe. ls 


| fat gheuo⸗ Ende het Faheboghelte biel op Den Aſe / rij 3 Bie fipzach tot haer: Hagar; Sarai maget 
il ghetreen rooc⸗ ende Abram jaechdefe Baer ban. ban waer coemt gho / ende waer boite gp he⸗ 


| Kenve ouen / eñ Daenb de Donne ondergegaen was/biel12j nen? Sp ſprack Fek ben van myner LOW lon 
J etl geh eenen Diepen Laer op Abram /endetiet/ber: | Wer Darat ghevloden. Gi + 


ben be Gapp: fch2ickken ende groote durſterniſſe oueruiel 
tenders / die hem. 


(it. 

| Abrams kins Doe ſpꝛack hu tot Wbramt: g Dat ſult ghy rj votmoedicht b onder haer handt. 5 bau; 

|I —— weten dat u zaet fal beeentt zijn in eere fan: jo SEnude de Engel des Weeren ſprac tot GaLT: —8 
Ket od De Dat miet sijne enig / ende daer ſalmenſe WBIck Wil v zaedt alſoo vernieeren dat het VAN 

| faechvefe daer ht Dingen te dienen / ende plaghen vier han⸗ | _rooter beelbept niet ghetelt en fal worden. 

| ban/ datie, dert Jae, mr Deoder fpack de Enghel des Weert tot gen” 
Godt berlofts Fel nochtans / oil Gichter zijn over dat 141 haer:k Siet / gljp zijt met kinde geworde ; —*— 
fe om Der toet ende fult eenen forte baren) diens naem fUlE ce bril 


| to volck / dieg knechten ſy zun ſullen: ĩ daer nae 
lie k 3 luc 
—3 — ———— ullen ſy vattrecken met grooten goede. gh Iſmael heeten / daeronune Dat De Heere gft 


9 Gude de Engel des Geeren ſprac tot Batt: and We, 
Keert vederoni tot uwer vrouwen / eũ gl DET esb vd 


JWaer dat be nde ghyſult baren tot uwẽ vbaderen met Is) v ellende verhoort rt Ar LupDer” 

hemnaeder _mede/ kende nt goeden ouderdoin begranen jm Hyſal een wilde menſche sijn: zijne bant te⸗ 008% EN 
| * —— * den. ghen pegbelijcken/ ende een peghelijct handt koor Nl 

febrichet „ve Tl Ende fpfillen mt nae bier mans leuen / 1o¶ tegen hem / ende fal teghen zijnen broederen 

bupt/, dat God Weder ter comen: n Want De miſ Dact Der A⸗ ouer woonen. 


gún zaet eenen _miogiters en is noch niet gautſch bier. 
edt lanck beer ¶ Als nig be Somie ondergegaen ende dun⸗ 17 
Bat ha beim fer ghewerden was / let / Doe voochte eenen 
ghet werder/ duen ende cen viervlamme boer tuſſchen den 
als de heere ſtucken enen, | 

Bier felfs du⸗ Aen Dieu daghe maeckte De eere cen ver⸗ 1 
Becgoct atten BON met haan / ende fprack: Diver jale meld 

helaeufghen/ Wil ick Dit Landt gheuen / ban Den Water E⸗ Jared, L 

Bat fp berlatë, gppti aen / tot aen het groot water Phrath [rs Ende Hagar baerde Abram eeuen fONE: 
gudedoch ber: Be Keniters / de Umiliters / de Radmoni⸗ 191 Ende Abram hiet Den fone Dien hert Hagart 


13 Ende ſy hiet den aem des Weerert/DIE ma 
met haer ſprack:GSEhn it Godt fiet mp : Want ont pi 
ſy ſprack: Ghewiſſelicken hebbe ich hier ghe⸗ Theſien pij wl An 
Hen dien / Die np aenghelien heeft. want EA leo 

14. Daerom hiet fp den waterput: Eenen put vien rp B Paar 
bes leuendighen / die nap aenahetien heeft: die ME 

Welcke [Waaterput) is tuffchen Hades ende 


| hoff werden, ters/ | baerde Iſmael. 

w Eer df — 49 De Hethithers / de Phereliters/beqt Feu-2016 Ende Abram Was fes ende tachtẽtich Fe H 
fubith. s.bro ſen / €) ven out/doe hem Hagar Iſmael baerde, vn 
Bala.z.b.17. De Amoriters / Be Cananiters / De Gere: 21 8 KIN 
bi Anders/ ſiters / De Febuliters, Ge Dat xbij. Capittel, 8 Ia, 
sot epgene liez | At : 1. ende ro. Godt bernieut ende beueſticht 35 
Ben maken e Ge Dat rb). Capittel. berbondt met Abzam met der Befnddinghe. 54 
pÔniaben. 1. Sarai onbzuchtbaer/ gheeft haer maget Gaz Verandert zúnen naem in Abraham; 15. END? In 
iEro.3.e.22. gar Abram ten wijue/ 4. Die wozt met kinde/bers Sarai in Sara: 16. Sepbt hem Yfaac toe wt } 
ende 11,a,.z, Achthaevbzouwe/ 6. die wiltfe veraotmoedigen/ Sara’ ende den feluen Ben feghen. 20. Abraham it 1 
ende 12.89.36 fO bliedt fp ban haet. 9. Wort banden Engel we: wozt oock om Iſmael verhoõzt / 2 3, ende voldoet a Gen GE Doe 
Kk Gen.2s.a,6, der benen gheweſen / ban dien fp hooret / hae haer ben beuele bander Befnddinghe. ende 13 her u 
tere. 12.e.go, zaedt vermeerdert fal werden. 13. Hoeft DÈ Hee: ende rdan 
Hctz.a.6, te/baert eenen ſone / die worzt Iſmael gheheeten. 1 Is nb Abram neghen ende tneghentich ende 2E, 
mt Anders / Arai Abꝛams wijf / en baerde hem niet: 1 (20 AR, Faer out was / a verſcheen hem De Wee: ende 5.0 
tst int vierde Ë hadde een Egyptiſche maghet / Die A re / ende ſprac tot hem: Ick ben De bil 5 cb —* 
heid : biet Gagar/ machtighe Godt/ wandelt boog mu / ende zůt ct Aje! 
Eend Gude fp fpaack tot Abram: Diet/ de eere 2 | vroom ltd 


Sie tiger 
prs, beeft np a toeghefloten/ Batickniet gebaren | 2 nde ick wil mijn verbondt tuſſchen mu ouer’ 
—* wi. id en cant: b Lieuẽ / legget b tot nujner maget/of ef v maken/cfi voil v gantſch feer alih 5 
ende 26.3. 3. ick doch miſſchien dat haer / mpetbouwer | 3 Doe biel Abram op zijn aengetichte: Ede bels —* 
— 320.13. mochte. Sodt ſprack baogder met hem/ ende fende: : horad 
y * ade * Abram Die hoorde De flenume Dara, Doez | 4 Diet/ Ick bent / ende hehe mijn verbondt —— 9 
_par.o.c.26, Mam Sarai Abrams Wijf / hare Eguptiſche miet v: ende gn fuit een vader z maer BEN 
2 pat.g + Zj haber heler volcker oopt a 
gt Anders, / maget Hagar / eli ga ——— ran f * * 
Nephaim. teu wüjüe / Doe ſy thien Jaren indẽ lande Ca⸗5 aerom en ſult ghy miet meer ba; 
Dara gheeft vaan ghewoont hadden. ten / maer Abrahani fal uwen hat afro dt fl ae, 
Abram Be be ijp lende bem tot agar / die werdt 4 | ick hebbe ghemaeckt to —* 


** 


rle 

Graner Bt met kie, Als fp ni fach/ dat Í pet kde polsen. t een vader Dele geheid, 
At tẽ wyue. was / achtene ſy haer vꝛouwe dt cleyn ſi wil b gantſt den nd 

eter per achtede 1D * ende ——————— [eer bauchtbaer maker —*8* 


ne fi | nalten ã ende ban vful’ Fener 0080 
BOA” Doefpack Sarai tot Abram: Ghpdoets | len Toumghen comen, d ende ban v ſu fie bi 
kinder eijgen, Otecht aen Hin / ick hebbe v mine maghet 7 Ende ick wil Mijn berbont makẽ tuſſchen > mat oe 
bt Anders, buyu ghelepdt / no fp liet Dat fp met kade ghe⸗ mp ende wien sad chet on geb. dl 


Ik î e na v / bp haver enaco © · Dd 

| fnoode. worden is / moet ick efrleyn gheacht worden melingen / dat het cen cei zn: alfo cothen tf 

| xer⸗/ haer: be ze Nichter tu Dat ick n ren, eewich verbont ʒur al10 (og latr pil 
—— … pred de eers , ſſchen amp 8 ij pn ende uwes zades na v. haer Dial 


4 ane vende uwen zade na b/geuet ren AL puf 
Í Abeam ſprack tot Darai: Siet awe maget 6} bet lant / daer alm een SADE LA — sof EE 
Hi te onder v ghewelt / Daer miet haer, ais beta | taumelijcken, —— * Je —* 

— behaecht. Boeſe nh Sarai woude Fr veroot⸗ eewiger belittenghe ende wil haer God sint. beep) / 

veu/ moedighen / vluchtede fp ban haer. 9 Erde Bodt fsack 3 ee D 
hagar © Erne Engel beg enen | go baud ns bnn LE aant: opt 
Ik Be 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
— —— 
— — 


— 
nnen 


nb, bam: Dat J. Boeck ole. Abꝛaham. Fol.7. 
zade na ſteden wort Abrahe condt ghedaen. 23. Die bidt 


Dee ſult tuſſchen ap ende v / ende zier woonberg aidaer ban weghen ſommi⸗ 
Aar, b:h ar midi tg onver v / fal bez oe Derinepmberechjtueerdigte onder ben. 

í Anders 

en ordent, slee: rt 1 Nde de Heere verſcheen han UI wiek * Epchen 

18 bn fe hp futtet Ja De ——— En Tag Gager Mamre⸗ —* — wouter ofte, 
nel Sim, —— fb mp ende b lieden. | re lin bou 19.at 
poe kata pi, ——— rte | ee att sijne oaatert — fi ae, 

Meers Wht dagẽ out is fult apt beſnude wen Daze mannen teghen uer: 

—— deſſelnen ghelycken — en —* hyſe fach / iiep hn henteghen van der | 

| — dat in — gute —— bdenre sijner hutten /ende nepehde GANDA, — 
dd Deere is / bant pe — chen neder op De dn cbbe ick ghenade ge⸗ bate bp neder) 
148} UNWer ghetlachte ens aen uwen vleeſche 13} 3 Endefpgach:d Beeve/l) 4 qaet pag, nde vedet coC 
vj „fo fat naj berbont zomen boor uwer ooghen / foo en gaet voor gig met eenë/ J 
achte ___ yjn ten eewighen verbonde. uwen mechte niet voorby. ende doch niet 


* D à k 
Ende waer een knechtken niet en wort be: 14, Ben (alu een epic waters brenghen / dryen· vaer is 
EN en blm —— “ende —* eten waſſchen / ende ruſtet v on⸗ ———— 
— atht. al wtgheroent Woz ï 5 t boort. be veteeckent. 
—*3* —— get mijn verbont If naghela⸗ — a es it eert ‘bete baoote bꝛengen Pe berte: | 
N “ten eeft. rtot hant: 15 dat ghy uwe herte lauet / Daer na lult aop Ren | 
J * 3 * * 1 ct. He © 
apk na, * we — — —* * * wf — gaen: want vna als gijp Hebs.13-a2. 
‚pit bult Pareit arn st: knechte ghecomen. DP ; e Audi.19.0.5 
mi Ut — — deeckvanxs ghefept hebt. rbehmete tot bar PMRIOGD.IN, 
* Det Beene fonemt geren: ch tuil: | 6 eabam barftne Ae, eu | 
È ” J 


ua 7 ende fpzack : Baeft v / einde f mengt DPL fmat. 13. d. 33 
& La ef / C Hen Wot he — ed 4: * hb ket 1346. 168. 
⸗ ha, henen einde volcken ſullen wt haet wor ren / edet ende backet duce 13 

pie 1, — De î nin ger ouer bele volcken. maten meelbloer 


Boe hiet zaam op sijn aengbelichte/ 7, 
ide Toech/ ende (prach it inder herten; Sal 
(Die ick honder Jaer odt ben / eert kin 
6 
— hp Liep totten runderen / ende haelde 
gen fün goet Calf / ende gaf het den jongbe: at nb. hielt 


) em ende bevepdet toe. va bp 
baart worden / ende Sara die tneghentich — —* oech op/boter eind EAD / ee Omber te Dee 
er oudt is baren” den Calue/vat ho toeberendt hadde/ende wijle fp aten. 
Oan ree gitaatamfpgnchtot Sodt: De) datrs —* bet hen boa? / ende gt adt boog hen h Ben. 133 | 
—B Neuen foude Loo: v. ara b Wijf ſal 19 onder den boort / hende fp aten. ———— 


, Sodto JVD 
teen fee baten bint ſalt gijp Iſaac heeten· 


9 Soe ſpꝛaken fp tot hen: Waer is v Wijf; Datie/Se 
J lame be baant {mil ick cent eewich verbondt 


Waarde : bumen inder warachtich 
Aard 7 Ip ant — als — 


pr hutten. e / Goot fpreeckt: 
Waktenverde met zijnen ze nadert. oro maefpaac Ip: Ick Wil tat v weder M/S 5 mefche. | 
4 ' Baerrac omt Ifmact hebbe ick D OE gbi — (eme: tier/fofal Dara b Wijf eenen ſo⸗ Sen. — | 
nij p tt: Diet/ ick been gheſeghent/en per: | netebben. Dat hoorde Daraachter hem / ach⸗ maer 5jt ghy⸗ fl 
ENE — Cit vaichtbaer maken einde gantſch ſeer DE| terder deure der hutten. tem, Gen zr | 
9 … Meerderen: ptwactf Doafent EE VEN jr k &mbefn wart bepde/ Ubzabant ende Der baren/ eñ fien/ 
„bl ES Fe endet hem tot grooen volebe ma — ravonidt ende wel bedaecht / alfo dat het DAA Bene. 13. Aci 
10, rat Dan noch mijn verbondt wil ick Ne niet meer enn ghinck nae Der vrouwoen Aert, „wil fien of het 
oe Wet Maac/Diert a Dara baren JVOMDE | Baeron foech ſu bp haer ſelfs / eft (prach: alpa sp. maant 
bet Re the imwen anderen Jare. ick out ben ſal ick noch met welluſt om? dit woort OE 
nd, seneza| FD ick out Í ic leue/ ſettet 
á Ver, Ende hy hielt op niet hem re ſpreken:en gaerverdem mijn heere OUD is” bet hae olp 
Doe ſpꝛack de Heere tot Abꝛaham: Waer⸗ ine, foo en 


om lachet Dies Dara / ende ſpreeckt: Mepnt wpot Get doch: 


gibt be or tiek eh DAAN beet 


de alte knechten Bie. it hnen hunſe ghebo⸗ 


Godt Baer op van Abꝛaham. 
De San, —— Ab aham zʒyuen ſone Iſmael / 23 13 
ZN den / ende atte die gherocht waren / nde alles 

DE = oo ick doch oudt ben? — 

AC mans name was / in Aen be, : — ——* vent Den Were Wat nt — beren 
sopt in ſeedt De boort act ha nefent | sút Om deſe Ht wil ick teder tot U CO hp fuit eeu 
—* Rien deſſeluen daghes als hem Godt gheſen fo ick leue: fo {al Dara eenen fone hebben. f oe — 
wl 4e Abraham was neghen ende tnegen ⸗ 2415 geleegd —— —38 ner 
—5 teh de boordupt act 502 | Aer genie hp fozach : Wet on ie miet zi —— 
ab ‚Men bleefche befneedt. — ghjp hebt ghelachen. of de fore ofts 
‚jen Ende Iſmael zijn ſone Mas derthien Jaer 25 16 oe ftonden die mannẽ op ant daer / ende de Buderen lee 
rj wiet ode sins diceſths baozupt REDER | eere hen tegen Sadont: ende Abeadan SS met hee 
vd & bach en ſo alle befine-26/ ghinck niet hen / dat ——— Abraham wife leut fous | 
fe tene me 7, Semen EE 
* Abꝛ aham zijn fore dis verborghen wat ick Doe: een De TOER 
aad ‚Ende mat miantijck ghellachtes in zijnen 27 act hp een groot ende machtich ghingbe: | 
Digg _bmofewasin sjen gup gteboneenbe ge (B far mopmavo ende alle balken op art” k Be, 17-0,17 | 
|’ ef Wda 3 — veeinden het Wert alles met Hen Dei in hen ghefeghent worden ſullen· en VPE 330.4 | 
des eel Wat xviij Capittel. 19, Bant ick weet / Do HAL berm bi es —— 
er Dip — Abir ham bie fpifet kinderen / eñ zijsten hiwſe na * —— 
— Be. to, Hem wogt ben tjdt ber ontfanckeniffe eit Beever weghen hauden —— o Gen. 12.a. K 
pf Mine tebeg toegefepden —— 3 gn ende goet is: OP vat he Deed. ende 22, lele 

ar daerom gheſtraft 2 
Ae wegen wog daerom BEA Sige | Lasar bp Demoor Pe 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] ke. 13 ar & twee Engelen quamen tot DSodanr | nev berfchoo; tram bat de Leert 31: 4 
Eon werck D Des auonts / ende Joth a ſatt tot Do: erin bean el ENDE beachten hen ot / eñde 


Revliefbe, 

$ 

re 


X ECT ———— — — 
* — — 


—— — Scheppinghe. 
Pack : Daer ie een ghe⸗ ſach / ſtondt bn ⸗ 
ſchꝛen tot Sodom eft Somoꝛra / dat is groot / €) De hem met —— —— * el * 
phoſ.a6.e.ab p hare Kie — sijn feer ſwaer. ende fpzack: SERRE De ’ 
Eron url ick af baren / ende tien/offp2ij 2 bietet Weere/ coc web! 
* alles ghedaen hebben / na den gheſchrene / uwes knechts / ende bl — eng — 
be neat eee gtofbealome | scha Of Sh 
hd 5h/ Di A zoecl op / ende tre — 
— rt Ende De mannen keerden haer aengelich⸗ 220 {paken : Peen tper 
bat etcet, ida gighen na Sodom : boch Abzaben | op der fkrate blijven, | \/ 
3d Opee noodichde hyſe fer: eude fo ghin⸗ bruce th 


en 

ak EDE henw/ende Wilt ghw 23)ghen tot hem in / ende guamen it súri huos: wor 

an ben terbjtucerbigben met den godtloofen | enbetpbezepde hen eer macine (arie beck 7 —* 
ongheheuelde koecken: ende ſp aten, —99 


ombꝛenghen? 
Daer mochten miſſchien bijftich vechtneerz24l 4 Doch eer ſy hen flay 6 ond 
‘ Auchrec | J EET ID GON Wapen lepdert / quamen de ob. 1e pi ble) 
lieden Der ffaDt Dobom enbe ontemaden Dat gui 


ale der viftich vechtucerdighen willen / Die 
inne waren: 5, Gude riepen Loth / ende fpzaken tot bent: fonc ig 
Waer sijn De manmen Die tot v ghecormen zint Hodoll, 
* 


Dat za bere van brdat gn Dat doet / ende 25 


Daodet Den rechtueerdighen met ben gadtoo: | defenacht Yactf zi 
6 Î 8 * t?l € lu 6 ‚1 
er And, aller dd: —— sn, abelijck alg be bekamen. acte Wtgaen tot oñẽ / g bat wpfe hont) 
c. foude bi iehtee stee van D/ Die rt gho aller Lotlj ginck tut tat hen ub. S e5 
* vecht oop — Luchter sijde / ghn en fult alfa niet hoe: be var achter Dat —ñn bere DES ee: 
een 4 eten dr 7, Endefpack : Del lere broeders / en Doet Loth 
— 6 Vinde ick pijftich vecht; 26 ſoodanighen diaree. LEN ede, 
icht ani b odom ui Der ſtadt / foowil | S Siet / ick hebbe twee Dochteren / die en heb⸗ miter·. ree 


— arent willen / allen den plaetſen ver⸗ — — bekent / die wil ick hier | Sc 
— genen onder v / ende doet met hen wat B Bidt 
Abraham antwoorde / ende fpzac: Beh ſiet / 2»¶ belienet/ alleene deſe mannen en bet niet hie 


ick hebbe mp onderwonden te fpeeken met dt daerom sijn ſ 7 dà 
, | r tet wãt daerom zijn ſu oat Ad 
Weneſ. 2. .7. bern Beere/ horwel ich ſaerde enbe affiche ben, it baken ttabeoan. hiene svenoeiess: if A⸗ el pe, 
Dt ar eg miſſchien bijue wepnigher28| 9, Dn fpraken Daer teghen: Coemt hier / dot nt 
â Ee rechtneerdighe in zijn: woudet fpzaken fin: Shu zijdt k een ceruch veeentdes k Gre, PEN 
gn an De gantfche ffadt berdefnen/ onder | dnek hiet /ende Wilt vegeren 7 Wel aen / ops 47° k 
ee Wp fpaack : Dinde ick daer bf | Willen beter plagljen dan De ghjene: ende fin 12-PB 
bin — h inne / ſoo en wit ickſe niet ber: | dronghen hardt op Ben man U ende ieper: 
dende Im * toe / ende wouden de ben itch 
ee DEE 
— arterie. ij ) Baer: WBghen Lot) tot hen mt huns, ende Noten de 
ne binden. Un prach: Bek en Wail ben. n dar 4 
doen / om Det veertich Willen, — —* 


HI _ mEndede! Pen ‚+4: 
Abraham fpzack : En dertoornet miet Wee 3 de mamsent bie bong Der deure aen” ank 


Ben hunſe waren / werden 1 ⸗ | 
ve / Dat ick noch meer fpzeke : Ien mochterB| flagbeat/bepde cleyn ende — —— verbluu 
niſſchien dertich daernine binden. Wp ant: | moede werben/ ende De deure niet binden en 
beh —— —— dertich inne / ſos en wil conden, 


J n Gals 12 Ende de mannen Yot : 1 
—— — Och Liet / ick hebbe nan 3 a hoch erghens — — Pis 

wonde Nt Ben Geere te fpzeken: Men choonſone / ende fogars ende dochteren / ende nt at, u 
machte miſſchien twintich daerume binden; ni Wien torbehoort in der ſtadt / dien been vete” nb 
Up antwoorde : Fc en wilfe niet bedernen/ |_ wt deſer fiede. tgene a 
ont Ber twintich willen, 3 Wanten 


— ſullen deſe ſtede verderuen / daer⸗ 
Niet thien Sndebn ſprack: Och en vertoornet niet 32) ont dathaeegi ine 
gherechtighe Heere / dat ick deche noch eemnael ſpreecke: re/ 3 allem — Aad id 
&ot Doda, Men machte miſſchien tiene Daerame Liv: deruen 


gheſonden / haer te vr⸗ 
Best, Wo ſprack: Ick en wilſe nict verderuen 14 Woe ginck 
one ee 
nde De Heere ginck henen / doe hp met 4: 34. nemen fouden: JW aers pop / * € GOC er 
beaham wrgheſproken bande: ende Gbzabant ſer piaetſen want be — fid | geks: me | } 
ghinck weder heren aen sijn ſtede. Berten: Bach bet was ben helar eje ft, — 
OMP veh hie Capittel, 5 Doenb de Da qberder e —— — wet 
ee ah en tot Sodom / worden Enghen den Loti opg) / hieten vecht 
an Loth gbeberbergbet/ 5. ende ban ber ffaut Te JG baeften/ ende Spraken: Destt 
änwooners ghefocht te mifbrupeken. 16. Voor taeckt v ap / neemt h wijf / ende uwe twer weerd 


Bie wozt Loth tſamen met zijnen whue ende ttween bel beven, Di * 
dochteren wtgelepdet / hente bebrhdeu. 24. Bo: niet anr * og hemden zn / Dat Slip —* — al 
Did 


Dom ende haer omligshende landt becberft. 26, ſtadt NEE inder miſde Del 
Kotbe wf wozttot eenen Soudtpilaer of Soudt⸗ 74 Te i AN 
—— — eere * —— taan bent 4 * nb vertooch o grepen De man⸗ o fap 3 

3%. achteren wozden beb Ì / — 
ban haren vader endebaren. teven bp der Ban wt⸗ ende zijn twee doch⸗ ende! 


EC boog Der ff 
dom onder B HOLE: cude DOE hyſe ie LEnde als fn hen banen Baer wt gebracht 
| | doe 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
— — 
— — — 


deſpzanen ſyr Vehont v ʒiele / ende en ſiet niet 
eg dede voch ent ſtaet niet in drſen vlacke 
J landts: op den berghe beljondt b/Dat gip 
Wet om en comet, 
ath ſprack pot hein: Och neen Heere. 
b Siet cate a 
| aftbag: ven aagigen ‘fo wander dori ute 
at Wbertichept groot maken/Die gijp aen mo 
Je ten bebt /Dat ghu mijne zicte by den lez 
de beliefde : icfk nv can 1mp niet op den ber: 
behouden np mochte eer vngheval aar 
n dat ick frou, 
Arid tseene ſtadt harde by / daer ick út 20 
bear ke clenn / rd wil ick en € 
jen : Duis cleyn / dat mijn zie 
leiendich odee mi! 
gorie ſrack hu tot hem : Diet / ick hebbe h 21 
tie in deſen ſtücke aengelien / dat ick De ſtadt 
bebe en keere / daer gn ban gheſproken 


J 
J | | 
—9 
J 
J 


eb! 
uid, 


kJ 
hs e⸗ 
oe 


NOnerige kan niet Doer/tat bat gijn Baer m cornet, 


gunner beat De flat ghenoent ie Loar: 23 
8 Edu Kaa oe goe was opgegam op aerden / Dae 
Slegte rote Zaar in quart. 

Bare torsd nee CC Liet De eere f wentel ende oper vege: 24 
Oer i boss Doe TL den Herre panden Beel af op So⸗ 
enaye gede Gomoza. 
9u Vanmeer de fteden omme / De gantſche 25 

e / ende alie mwooners Der ſte⸗ 


bege, twas, de wat op Den lande ghewaffen 


52 
à gehe zn wijf ſach te rugghe / ende werdt 26 
Een Soudtpilac. 
op 7 ham maecte hem des morgens vroech 27 
Ben ee ſtede Daer ho gheftacn hadde voor 
dors Pelkeerde zijn aenghelichte tenen Dar 28 
Mde Goma / ende alte Dat landt dier 
gens De ſach toe ende Ciet/ Dae ghinck Daer 


n taack . í 
han eenen en lande / als ceren cOoct 


J pet Doe Gabt Be ſteden in bier antec: 2 
el * erf/ dachte h aen Arahan / ende lep: 
daer 0 WE Den ſieden / Die Gp onvunelieerde/ 
nei woonde, 5 

* Loth tooch vot LZoar / ende bleef op zo 
bp trai Met zijnen bepden dachteren: want D 
Allos Bie ben tor or te blije / ende bleef 
teren, AR hol / met zijnen beyden doch⸗ 


onee de oudtſte tot Ver jonckſter: 31 
* * er ie oudt/eitde Daer ent is geen man 
t 


Werelt wr 


en coemt / laet ons onfe Bader Luijn te 32 

slet En gheuen / ende ba berm lapen / dat wp 

Tr en bader behoiden. 

fen gee gaten fh baren vader wijn te Deine: 33 
Wer ſelner wacht : x ende de autfte gürck 

——— lende haer tot haven vader ; ende 


desniet ghewaer / Doe fn haet lepde/ 
hoc an ſo haer lepde 


Bez delen ſorack de 
tatens 
heien: Diet / del hebbe ghiſteren bp mij⸗ 
un, Soetegen/läet ons hen defen nacht 
et / vins Oeiticken gheen / at gho henen 
Banongs legghet v fot heni / Dat up zacht 
agtgp ett baber behouden. | 
Welaan ee ſy baren 

Ì 4 Nara, 


= KS8 


bd 


— 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 

at TJ. Boeck Mole, 


sf y beveucht van haven bader. hek: 
webt ghenade aherworderr ofz _ Eide De oudtſte baerde eenẽ fone/ vien hiet 


| T die ons bellapen ccarnaalle Fo 


ro &nde Abimelech fp: Ertcs be Betwijle 
spant: b gee belt. ghu ghelien / Dat ghufie: abd ven 
12 


baber Dien nacht3sfrz Doe mynv Goot We mijnes baders 
Wedge omchftemaes: |” wanmele peceh ora d Dieben 
j heei: —— per 


é N 1 
brabant. FOLS, 
be lende tot hem: ende hp ent 
a beenie ener oe fp haer lende / 
noch doe ſu opftont. | 
36 Alfoo Werden bepde de dochteren Lots pet kinio 


fp Noab: van Diar ramen De Moabitets / JWD, 
tot op deſen hundighen dach. 


B8 Eine de jonckſte baerde oock eenen ſone / 


dien biet ſo / het kint rani: van dien roniẽ de Anund, 
kinderen Annunon / tot op den hundigen dach. 
Dat xx. Capittel. 

1. btn nest Nbzaham zijne afgheſeyde 
Sara ten wiue. 3. Mert ban Godt gedrongen de 
feine ongeſchent weder te geuen. 9. Beſcheldet A⸗ 
bzebam. 14. eñ gheeft hem zón wóf Sara weder 
met grooten qhefcheucken. 17. Wooz hem bide 
Kbzabamsendezón hupse werde weder vzuchtbaer. 

I be Abraham tooch ban daer / int lant Abraham 
A E feahent Snden / ende woonde tuſſchen een berendsen 
Wadea ende Dur: ende wert een vreein⸗ linck tot 


Haeſt wende behout v aldaer / want ick en 22/ delinck te Serar. 


2 Ende ſeyde ban zijnẽ wije Sara: a Het is s gen. ⸗ b. 13 
vrij farte Doe (not bimelect Den Cg: nde 26-87. 
nuick tot Gevar nac haer ende lietſe halen, 

3 @nde Bodt quätot Abimelech des nachts Sodt ſorget 
inden droom / ende ſprack tot her : Diet daer/ voor zyne 
ghy zjdt des doots / om des Wijf willen / die ghelocuicga 
ghn ghenomen hebt: want fp is eens mans 


hetrout wf. 
20binelech en hadtſe nach niet aengeroert / 
ende ſprack: Heere / Wilt gh dan een recht⸗ 
ueerdich bolck dooden” — 

5. En heeft hu niet tot nm gefent: Sy is mijn 
ſuſter? ende ſy heeft oock ghefent: Yp ien 
broeder? Ick hebbe doch Dat ghedaen met 
—— herten / ende outſchuldighen 

anden. 

6Ende Godt ſprack tot hem inder doorn: 
Ick weet oock / Dat gp Dat met eenwoudigen 
herten ghedaen hebt/Dacraut hebbe ick v oock 
behoet /dat ghn niet tegen am en ſondichdet / 
ende en hebbe dat v niet toeghelaten / dat ghy⸗ 
ſe aentaſtedet. J —7— . 

7So gheeft iw DE man zijn if weder / Want 
bp te eẽ Propheet: ende fact hein voor v bid⸗ 
den / ſo fuit gyn lenendich blijven: waer ghyſe 
daerenteghen niet weder enn gheeft / ſoo Weet, 
dat abe des doodes ſteruen moet / ende alle 
wat uwe is. 

8 Doe ſtont Wointelech des ſmorgens vraech 
op / ende riep alle zijne knechten ende ſende 
ben bit alles boor haren ooren: ende De lieden 
ſden hen ſer. 

Ende Abunelech riep Abraham vock / ende 

ſprack tat hem: Wacxon hebt ghp ous date 

ghedaen ? ende Wat hebbe ick aant baefons 

Bicht/ Dat gn een ſulcke groote fande wou: 

Det op nw ende op mijn vijche brengen 7 ghu 

be al man gyhehandelt / met ala meu Hanz 
€ | d … 

voorder tot Abra: 


kes ghedaen hebt wief. 


outdtſte totterzafrr Wbrabant prak: Ick dachte / miſſchien en buste son 


is gheen vrerſe Gods aen cdefer pinetfen” enz wat ghefien, 
Befijlen nin om mijns wijfs Wille dooden hebben / bat i⸗ 
Oack is ſy Wavachtieh nan fiafter / want Fremer mis 
fp is mijns vaders Dochter / doch niet mijner ren fanden. 
moeder dochter / ende iS mijn wijf geworden, e — 
bena, b, rg, » 
Ed 


— — 

— 


Scheppinghe. ADM In 


6 Cade ginck henen / eñ fette haer tegen hem on 
ouer ban herre/een Lt —— oge woar Wd 
fp {peach : Iek en ran des jonugtjer ſteruen 


en En gd . Renet eere, EE — — —— — ———— 


Abꝛaham. Genelis / 
geen np/Dat g hy / waer wy he⸗ 


coniẽ / van np ſegghet: Ick zp v broeder. 
Doe nam ꝛbimelech fchagen ende cunde⸗ 1 
| ren / knechten / ende maechden/ ende gaffe A⸗ niet aenſien: ende ſy fette haer en het Pag 
| brabamvende gaf hem weder zijn Wijf Dara, ouer / ende hief ae ee rte eene ° ri if 
| Wefpeackt : Diet daer / mijn lande ſtaet 1517 Doe verhoorbe God He fkenune des jongt/ Cotes) 
| v open: woont waer het v wel behaecht. Ende De Enghel Sods riep vande Hemel tot net dei 
Ende ſprack tot Dara: Diet daer / ick heb⸗ 1o00 Wagar/endef'pzack tot haer: vaat ien m Je? * prs 
| be uwer broeder Duntent ſuluerluughen ghe⸗ gar? En vreeſt v niet Want Godt beeft DET? zie D „jede 
IJ NAnders / die gheuen: Siet / et dat fal v een deckſel Der vo⸗ hoort De ſtenune Des fonahen/ daer hu leut. ſeu — 
| ft And. ende Lhen zijn / hoor allen Die bp v zijn / ndefral- [IB Dtaet op / neemt den jonaben / ende nt lep? looft iff Setoen 
eene ghewifje ON: DAC was haer ſtraffe. Bet hem aen wiver hant : o want ick wil hein gap Eten 
gr berlandi —— gou 
opde fuͤpuer⸗ Apunelech / ende zijn wuf / ende zun 19 pP Ende Godt dede haer at 1D cand | 
Std ende mee Maeciden/Dat fn kinderen baerden. haer ooghert op/ BALIE te en 


eenen waterborne fact : dae gmck pp heren loet es 
Ende vulde De kleſſche met water, cht deenckte zl gode 


ghewinfte gez. Want de Weere hadde te bozer toegheſlo⸗ 18 
Dent janighen. 


lijk ftraft / ais bier ten àlle baeunoeders des hupse Abineleciy/ 


J 
—9— 


r — HM î * b ! 
varen Daifp OM Dara Wbzabams wijfs wille, 20 Ende Godt was met vet jonghen / die deens! 
braam had⸗ Dat xxi. Capittel. € Wies ende waarde inde UBgeftijne / eũ weit * Diit an 

0 


50 
Be bideder ge⸗ 1. Iſaac wert ghebozen/ 4. befneden/ 8. en: 
noemt / eñ ver⸗ DE gheſpeent / 10. Gagac met baren fane wtgber 
kreech groote deuen / 17. ende hands Heere vertrooſt / 20. Iſ⸗ 
weldaet. mael opgbetagben / ende berhouwelijckt. 22, Az 
bimelech begheert een verbondt met Abzaham te 
—* 31. Dat ſweeren fp malcanderen bp den 
—— gpu die Abraham ghegrauen hadde. 

ele 9 Nde De eere befocht Dara, a alſo ber 

p vporſprokẽ hadde / ende Dede met haet 

Als bo gheſent hadde, 

k&er.zag. bEnde Dara wert bevrucht / ende baerde 2 

| Ga lage. 3. Abraham eenen {one in zijnen ouderdom / in 

5e * ank De tjt/Die hem Godt ghefent hadde. 

—— c @nde Abraham biet zijnen fone Die hem 3 

Ear hs geben was / Haac/Dien hem Dara bacrde, 
ofue, 24.83 Endebefneet hem aen Den achtften dage / 4. 

als bem Godt gheboden hadde. 
Bondert Iger Was Abraham oudt / doe 5 
hem zijn fone Ffaac ghebozen Wert. 

Ende Dara fpeack : Godt heeft mp een 6 


een goet Schutter. fait dede 

21 Énde woonde inder Woeſtine Pharan: PES} Micie 
ende zijn moeder nam Hen een wf wt E⸗ | to 
— nec ON « 

22 qe felmer tijdt ſprack Abimelech ade arn pl, * Den, 
Lhicol zijn Belt-baofsman met Abraham⸗ Een 
eũ fende: God is met y in allen dat gijn Doet. P 9— 

23 oo ſweert np no bj Godt/vat ghu my / wd, 
noet minẽ kindere / noch miner kits kinder en 
ven rt geent ontrouwe bewiſen willet / mact 7 | 
Bat gh de barmhertichent Die ick aen v ghe⸗ ele fx 
daen hebbe / aen nis oack Hoet / ende aenden veroor Bin 9 
Lande daer gn een vꝛeemdelinck ume zidt. 

24. Doe ſpꝛack Abraham: Tek wilfweeren. 

25 Ende Abraham ſtrafte Abunelech / om des ey 
waterputtes willen, Dien Muncie homiech⸗ * 
ten hadden met ghewelt ghenomen, 

26 Doe antwoorde Abimelech : Icu en hebbe 
Dat niet gheweten wie dat ghedaen beeft! 


: lachen toegberichtet : want wie het hozen | Dockerhebt ap dat mn mi pd: 
bourreers) faldiefaldf mijner lachen daertoe en hebbe ick Dat tier gbepooe mee se 
Berbeugben. Ende fprack hoorder: Wie Hoefde dat ban | dan heden, —*8 

Abraham ſegghen / dat Dara kinderen ſooch⸗ 27 Doenan Abraham ſthapen ende rinde⸗ Ss 
* — — hem eenen ſone ghebaetin | ren/ende gaffe Abimelech: ende maeckten hik: 


dn bepde eenn verbont te ſanen. 
Endedat kint wies / ende wert ahefpeent:8 28 Ende Abzaamy —* daer by ſeuẽ ſt ion⸗ ( EN | 


ee — 
aghe doe Iſaac gheſpeent wert. 29 Boe ſprack Abimelech tot e tbraham: Wat Lal 
zaet een Ende Sara ſach Den {one Wagar der &:9 | fullen die ſruen — Diese ppfonder EM 
’ — 4 goptifchen / Bien fp braam ghebaert had: daer ghefetter hebt | ki ben, 
ofte moetwits de /dat bp et cen bef —* Ebantwoorde: Denen lammeren ſult gh ä 8* 
Wich —— ed a mid —— Pnt mijnder hant nemen / dat fp nan tev.ahe? lide 

ala.4.d.30 MW | ê e Ma ipgeniſſe stivdat t En Water: bep àl 
—— ſone en ſal niet eruen met nijnen ſone Iſaac | denise —— — * putte ghe⸗ 


— hf —— * 

Dit wooet beniel Abraham feet qualijck, txaz5 Daer van heet de ſtede t BerSaba / dat ſy Et — bee 
ont sins oons willen, daer bende te famen ghefwooren herben. 
Ende Godt ſprack tot hen: Latet v nietr232_ Erde alſo na⸗ £ lez 


gt Ofte/ van guaihen beualle gt Den jonighen ende der | {Aba. Doe magdigpn IE det becbone 1e 5 Add An, 

Cogtoes ete. mager | iotsin belope ine Ed | 

Bernd: baco gbenwernt opper. A Idee | Dee er Pbiifteen taune ke „| ie: 

Beb rrngS: zacht ghengent wogben, 33 CNDe Abraham plantede boomen te Bet! … adil ot 
16.19. nen raid Dee maghet (ne ten Dolcke 13f DAba/ ende ut vaeickte panden Pacmdes Hast Mtd 

TSem 160. b zO malen / daerom Dat ha uives zachts is. * alb wite 

l 


| @abeizczo. Doe ſtont Abraham des nwrgens beoech Tr Card | Dots, „4 bo 
| ep / ende nam bzoodt / ende eert Hleffche iet AP reen lande beeemeline inder PDU heard 


9 water / ende leyde het Hagar op haer fchou: langhen tüdt. 
deren / ende Den jonghen niede / ende lietſe wt, 1 Road Dat rr. Capittel. Dee, 
| oe tooch fp benen / ende ghuk mier Woe⸗ offeven/ zo. Dares verfocht/zjuen fane gfaacht hot 
flne dwalende bp Verfaba. |. bänden Enghel bebindscere che dat okt Ween! 
Doe no het Water in Det fleffchen ttrs angels 13. Bp (iet eenen on Alister hembien IN 
Was / wiers ſy den jonghen onder LEIEN | mer ——— flede, 16, hem wogt de belofte ben, 
en. fkoare, eycken kt voort, euefttcht, zo. ende Rahozs zn. 

bzoe 
zoedera buuchtbaerheyt aengheſeyt. 


PA 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

Ahaham. Dat J. Boeck Mote, 


U defe gheſchiedeniſſen verſocht Gadtr ‚20 Ma deſe gheſchiedeni : 

bieder heſchiedeniſſe ghebeurdet: Hat 

ie raar / ende ſpraci tat hem Abea ⸗ BE Abraham acngthefepdt werdt : Diet, Mitta 
baan. Ende hp antwoorde: Gier bi ick, beeft oock kinderen ghebaert uwen broeder 
Tut. 8e 
—8 
J —8* —8 Ende bp fpzack: Meant Iſaae nwen e2 FAatoz. 
een fone / Dien gie lief hebt/ ende gaethe-⸗ lar £ Pameljeken/D3/ den eerſtgheboren ende ſgen. 1Xx.c. 28. 


Moris beet Mei n Hed, ‚ 
of Sodrg eet 1 het landt b 5, Paogijd / ende offert heur | us sijnen broeder / ende Veerruel van Dien 
KE kia Die — cenen brandtoffer / op eenen berch be — carmen. beper 
WE wander * 7 ® v fegghen fal, Ede Cheſed / ende Wato / ende Phidas / 
—4 bang Oude op, elles {kont Abrnham des morgens vꝛgech 3 ¶ ende Jed Laph ende WBetluel, 
5 — zadelde zijnen ezel / ende nam met het 23 Ef WBetluel genereerde Febeca: deſe achte 
ft Shven erv flags sertgbers / ende zijnen ſone Ffaac/ende baerde Milca Dar Nahor / Abrahãs broeder. 
LN —8 ow, f bondt totten brandtoffer / maeckte henn 24 Ende zijn bpiwijf / met namen Rehuma / 
— Devgen —* dje ginc henen d ac De plaetje daer hem baerde oock/ namelijcken/ den Thebah / Gas 
gef en DE arena GEAADDE, abe reden ge |E | 
Btfehs 1E r aghe haef Aeꝛaham zi zi 7 ! 9 
—9 ter vane ooghen oy / ende facts De (rede ban bere. hert Ab — — ——— 
beni pend: € Ende fact tot sten font « 1: zaham beweent zn berffozuene Sara, 
bere bePligen hm hier pz zijnen jonghers: Blijft s ro. Cuopt Ephrons des Betbiters Acker, met DE 
And⸗ Daerme ie ie bier met ven cel: ick ende De jonghe tweeuoudigen hole / ter erfbegraueniſſe / 19. daer 
amb, Bit me Cob ien Daer henẽ gaen ende wanneer op act in begraeft hoſe. 
ib Didden — Bebeden hebbẽ / ilen wp Weber tot d comen. | r Ln %ra wert hondert ſeuen ende twintich 
Val eygen. Aged Abraham nam dat houdt ten bzant:6 (0 el” Fat oudt / foo lange leef de ſp. 
1 — 5 en —* lepde Dat op sinen ſone Ffaac: 2 Eñ ſterf inder a hooftſtadt / trie heet a Bebron/ al 
b e / de e bp nan Dat bper ende mes in zijn hant / Hebzon / in Dent lande Canaan : b daer guam Kiriatharba 
—B le Die bepden ghinghen te ſamen. Abrahanm / dat hyſe beclaechde ende heerde. (Prcect safe) 
zo, Ooefpärk Ifaac tot zijnen vader Kpar7 | 3 Baer na flont he op ban sijnen lice! ede Gattt: onde 
FJ Mijn kader, Abꝛaham antwoorde: fpzach met bert kinderen Heth / enbefepde: _Hooaheheoft= 
RT ben ick mijn ſone. Ende hp fgzach:Diet/ |a Fekben een bacon man ride cerct iv fleden waren 
Wet 18 bper ende hout /Waerisnùhetfchaep | Woonerbpo/ gheeft mp cen erf begvaenifje fv boorthden 


od 
| 
oel 


44 


En 


— 


totten bzandtoffer? bev / dat ick df nu iin 2lle Arva / dat 

5 A Î vern dooden begraue / die 

EN ams pr erde antwoorde : Mijn ſone Godts | boor nin lende. * — 

EL om Bien ſelne kt Wttien eert fchacp ten beamdtof: |s Toe antwoorden Abraham de kinderen ate Home, Les 
facp, fet: einde Die bepde ghinghen te famen Heth / ende ſpraken tot ban: rufalem / eùde 


Ende als fn qewanen aen De ſtede Die hemg | 6 - Woost one, lieuc heere’ gho sij 2Babplon oac. 
| 4— p 3ijdteen Vorſt * 

en meeer ſepde / boutwere Abrabam alvaet ee: | Gadrs onder ons : begracfe uwen dooden it gen, so.v.ra 

—E ij Altaer / ende lende bet hout daer op / g enz onſen ef eerljckſten grauen / gheen menfche 2.Sam.3.03t 


€ bande sijnen ſone Iſaac / lerde bemopden | onder ons en falta weeren/ Dat gh im en act.6.a.2. 


Seg D2 Up antwoopde: Giet benik, uwen ville / Dat ick nijnen dooden Die boog # tat Kn 
Mabrd BP fogack: En legt b bandt niet aen Denr2{ mp lepdt begraue /foa goot mu, ende binder Velten. 
—W Gey, Aughen / ende en Doet hem niet: h want to voor nin / teghen Ephron ven fore Zoar. 

ren Weet ick dat ghp Godt bereſet / ende en hebte Dat h nn gheue zin dobbel peloncker fOf/ tweenon⸗ 
—88* Uwer eenighen ſone niet verſchoont onmis | die hu heeft aen bet conde zijns Ackers: om —— 
toe ledi, me een gelijck gielt gene ofer, fan ele als Hoesen 


Alt aer banen op bet bont. graue niet en begrauet uien dooden. ct And. inghee 

Ende vepchte zijn hant vot / ende vattede het ro 7 Doeftont Ab2abham op ende neprijde hem — * | 

bin mes / op dat ho snert fone ſiachtede. | boor Per volcke Des Llants/mamelgeken / boo? ziek begvave / 
Lmgidsczo „DOE viep berm De Enghel des Heeren ban: nf den kinderen Weth. wrmijneaens | 
ÜRom tisz. Ben Hemeli / ende ſprack:? brꝛahain braam, [8 Ende hn ſprack met hen / ende fende: Is het gheſichte | 
ie | 


vandien.” Doe bief ebraham sne aoghen op/cnde13| fp wocerdt is ouder /teverfbegrancnigje, “PID 
bros net, ee tenten vam achter hem / inden kt boffche — Eyhron —— den — 
Venn ag Aughen met zynen hoornen: ende ginck hes (Weth, Boe antwoorde Eyhron de Hethiter 


igg 33. hen / ende nam den ram / ende offerden tens Abraham, dat het De kt ni U oorꝛ⸗ 
dead, jaat Dent zaham / Dat het De Kinderen Ueth acnt 
bat ure, brandtoffer in sijne ſoous ſtede. Dat / Loar alle Die te zijner —— Wat 
f AEN bet Ende Abraham hiet de ſtede: De Beererg| ende in ghinghen / ende (prach: 
ol Die, 8.60 {iet daer wt men noch hedens daechsfept: pr Neenu mijn beeve : maer Hoozt inn tac : Ick 
—B Op den berch Daer de Geere mt fiet. sheuey den Acher/ ende Daer toe de tfpelones | Speloncie 
Se 5 8 Cnde be Enghel Des Weeven riep Abraham 15 dacPinte: ende gheef je a outer boor den kins PP dat indes 


, ed Hoch eernnael bandert U het ; valcks aerden of ber⸗ 
a j Bome en mijns LO / om te aucnuwen abe 
ee ad 
leven se. Oe Ig jeece: Dewhleghn ſulc⸗ 12. Doenepchde hem Abzaham boor DE balg ft fonumiades 

Mr keg ghedaen hebt / ede en bebt wsepglenen kedes lans. ef Wanden U, 

Rler 

die Echt iet ſoors riet berfchoont. 3 @nde met Ephꝛon / Dat het aenhoor⸗ 

— Dat ick v zaet ſegenen ende vermeerẽ wil / 17 Sette ele 
—8*— Als De Sterren aen den Wemel / ende als het mu dien laten, fo hidde ick/ neemt ban mp het 


(Waer zant aen Den Deer Des o R : à rg Síkel/ig een 
heien Haer C& 3eeS/o ende v zaedt ſal ghelt boor Den Acker / dat ick v gheue / ſoo wil 
Keent Eenes ET 

anr Ben £ en bolcken op 1 1 eA am / ende 
at deer, Aerden Oes neon bat gijn * er KLONEN ſpratk ven ay: ie, 
geht Miner ftenane q gebomfacm gbeuoeeft hebt. [rs Vin heere boost nap boch het velt eier in baasje 


8 x Alſo keerde beaham weder tot zne jon 1i91 “hondert g hels miers Weerdt: doch ber | 
Paas. bees : ende muaerkten hen op / ende toghen ie dat mffchen mp enen + begracfe echte nea 0 


«faum na Berdaha ende wopniben alda. | uwer doode, waren 


* Ab a⸗ 


Ne 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] —0 — ——— — — 

— —— 


brabant. Genelis / Scheppinghe. za 


4 „5.16. h Abraham verhoorde Ephron / ende woech 16 13 Siet / ick ſta hier bp be waterfonteyne / ende 
pattz hem ek ghelt Daer henen / dat hp ghefent had: Ber lieden dochteren in deſer ſtadt ſullen wi⸗ 
4 De/ Dat het aenhoorden De kinderen Heth / na⸗ comen / [omt water te putten, 
ul melijck / bier hondert ſikel ſilners / dat in coo⸗· 14 Manncer no eene maecht coemt / tot dier 
| tefrongewep pe i gaue ende gangbaer Was, ick ſpreke: Neyrht uwe krupcke / ende * 
| abeet/gange lfoo wert Epigons Acker/ daer de vohbel1zj miy drincken / ende fp fal fpzeken : DANA t V 
IAK baer/ ſpeloncke in is / teghen Manre ouer / Abra⸗ ick wil uwe Kemels oock drencken: gat ip ‚oft { 
| Madich ⸗ bam cot engtenen goede k beueſticht. Die zp / Die ghy wwen Bienaer Iſaac lbeſchitt cpgb 
| rants set derfpetoncken/maertrme/endemet al-18| hebt / ende ick m Daer aen bekenne / DAL KOP ot A1 8 
ij wich gemaect. len boomen op den Acker rontonune / DAL het bavmbertichepdt aen mijnen heere ghedaen perfekt 
bi be kinderen Beth aenfaghen ende allediete | hebt. î * 
zijner (tadtpoogte wt ene in ghnghen. KS Ende eer hu batgheſproken hadde / let / oer gehel 
Bara Wordt Daer nã begroef Abraham Dart zijn wüf / 19 quam wt n Pebeca / Vethuels docter ) die J 
Begranen, _ inder fpeloncken dee Ackers die Dobel is te: een one Milta ae, welcke Nahors ALE noch 
Î ghen Mamre oueer / dat is Hebꝛon / inden lan⸗ hams broeders wijf was / eũ droech een kruyc⸗ gen. be 
ki De Canaan, ke op haevfchouderen. ì kn 
Alſo wert beneſticht den Acker ende deſpe⸗ 2016 Ende fp was een feer ſchoon Deere gant 


loncke daerinne / Abraham ter erf begraueniſ⸗ 
ſe / van den kinderen Heth. 


SG» Dat xxiiij. Capittel. 

1, Wande trouwe des knechts Abzaham ſo te: 
ghen Godt als teahen zónen heere / 15. ende zij⸗ 
nen goeden voozſpoede in het berſoeckẽ des wÿfs 
boog Hfaac. 22. Wan zijner / Nebeca ende Labans 
gerbaerhepdt. zo. De berwillighinghe des hou⸗ 
welhcx ebeta / ban haren ouderen / 66, ende bez 
ſtedinghe deſſeluen. 


Abraham A Bahamas oudt ende Wel bedaecht/T 


aengefichte/ noch een maget / eit ghecnen mau 

en hadfebekent:Die ghinck af totter fonteyne / 

eñ hulde Be krupche vol / eñ ghuck weder Ape 

7 Doe liep haer de knecht techen / eñ packs 
Laet mp eëwepnich waters vat uwer ſkruve⸗ 
ken drincken. 

8 Ende ſp fprack: Drinckt mijn heere: Ende 
fp liet De krupcke haeſteljck neder op haer 
handt / ende gaf hen te duicken. 

jg Ende doe fn hem te drincken ghegheuen 


schicht zi ende De Weere hadde hem gheſeghent Ahadde / ſprac fp: Ick voil nen Leenwlen oock gnoe) 
Verton atalonume, — __|_warvutien/tot bat {pot alte dzinchen. ** 
knecht wt/ Ende fiyzack tat zijnen oudtſten knecht sij; 2 zo Ende fn haeſtede haer / ende goot de kW 
he zijnen fone Mesh ſes / Die alte zijne goederen voorſtont: |C ke vol inden dziuckback / ende liep weder tot⸗ 


cir Yeat nive handt onder nun heupe. 
— — Efi Weert mp bo DE Hjecre/ven Got des3 
aiAnd„aen als Hemels ende Der aerden / Dat ghy mjnenſo⸗ 
Te zúben. ne cheen wijf enn nemet ban Den Dochteren Der 
bgen.47.c.29 Carnaniteren/onder den welcken ick Ware, 
et And.dacick snpaerdat gip trecket in mjn vaderlandt / 4, 
botert e ede tot mujer nigechſchappe / ende nemet 
Sen 84. 1 Wijven fore Naac een bart. * 
Srob 326.12VDe knecht ſprack:hoe? ſo dat ijf mp net 5 
Seut a.3. en wonde volahen ni Bit landt / ſal ick Dan 
egen. ICL? en ſone weder mengen in ghene lant / daer 
ghy votghetoghen zijt” 

Abraham ſprack tot hem: Daer hoedt b 6 
vooꝛ vat ghy mijnen fore Daer niet weder he⸗ 
nen en brenghet. 

oe heere de God des jemels / die mu van 
minis daders hawſe genommen heeft / ende DAN 

And den lau⸗ mijn maechſchap / die NU gheloeft heeft / en⸗ 
Be mdner ete· de nipo dock gheſ woren heeft / ende gheſeydt: 
f Ben. 12. a.7 · Dit landt wil ick uwen zade gheüen /g DIE 
ende 13.b. 323. fal zijnen Enghel voor v henen ſenden / DAE 


ende 15.6. 15 * wofnemet 
44uyo miinen fore aldaereen MID Ee 

5 De Engelen So b iw het wijf niet volghen en Wil, foo8 

helpenoock zijt ghn des eedts quijt/alleene en breugt mj⸗ 


honweltzek zen ſone Daer niet Weber heren. 
maker. 


tec fontere om water te putten boog alle 597 
nen Kemelen. | 
21 Deman daerentuſſchen verwonderde heu a 
pt ſeer / ende ſweech ſtille / tot Dat hp bekende) * 
pf de heere tat zijner reyſe ghenade gheghe⸗ 
uen haddeoft niet. of 
22 oe ni de Kemelen allegedzoncken HAD? + pub. 
den / nam hp een gulden qì ſpanſel:eens hal’ gpecief 
uen likels f waer / ende fre armringhen AEN 
haer handt / thien likels goudte fact. 
23 Ende ſprack: Myn Dochter / wien behoort 
ghu toe! Dat ſegt mu dach : Webben Wp oock 4 
vwmte in ws baders huperte geeberghen ? Nik: 
* rrd — ben VBethuels doch? ge ES 
ter / des ſoons Milca / dien fn 7 Jes 
bart beeft. « ip Nahor gh be 
25 Ende fende voorder tot hem: Weel ſtroos bt 
ende boeders is got bp ons/ ende rupnits ge⸗ * 
noech / te herberghen. 
26 Doe nenchde hem De man / ende ft badt ei Ub 
Ben Heere aen/ ke 
27 Ende ſprack: Geloeft zo De eere De Godt Kd ens 
mifns Leeven Woraam/ bie zijne bavnbet” fend els 
tichendt ende zijne waerheydt niet verlaten 0 he, 
en heeft aen mihnen heere: Pane rt De heere ah bo 


5 fi Seche pel HE A 
Doelepde ve knecht zijne hardt onderdeg |_ beeft wp Ben wech ghetent / vts heere: oP s/6 er 
Din. okt epe Abrahams zijne heeren / ende foet bꝛoeders hunſe. —— eee gi 
Alte goeden zy⸗ hen ſulckes. — 28 Ende de Deerne liep/ ende fende ſulckes epdt⸗ tan 
nes beeren wa Alſo nam De knecht thien Kemelen zijns IC alles aen / m haers moeders hunt & 
| en 13DNeE heeren / ende tooch henen /htendehaddemet 29, Cnde ebera ten 


| VED hab hem allerley goeden zjnes heeren / eũñ maeckte 


rimvof Acaar hem op / endetooch nait Meſopotamien / tot 
—4 Maharim. der ſtadt Nahor: 


hadde eenen bröeder / die hit sub 
Yaban: Ende Laban liep totcen. nun Dat tf Aepbt 
bupten bp de fontenne, — bee 
hi 
ik 


30 ut Ende alg bp fact) De oorſpanſelen ende gee. gi 4E act liet Ip de Kemelen hen legeren bun⸗ nj Darmringhen aen zijner fiiter ve ende Pi hie 
HIE Een ghebedt gen woog be ſtadt / bn cent fontepne/ deg auonts hoorde de Goorden eea —— * a —* 
Des kuechts onttvent Ber tijdt/ / wanneer de vrouwen ꝓle⸗ ſprack: Alſoo beeft nijn de ntan ab ef pòt. Doe aus î 
Abꝛahanis. ghen at fe gaar/ende water te PUEtent. guam ba tot den mamie: ede tiet /b font Be off pi AN 
— —— Ende ſoiac: Veere, gijn —* Wi used it —— aen Dec fantenne * * cn | 

gene, OV WA appalean kt ontmoete np hup Ende pgack ; Coery 1e PIE, „bard 

datmp hup SSVEE 5 in / ghu gheſeghende va 
4 —— barniherticheyt aen minen heere Abzaham. ghp gheſegh gene 

5 Heeres Waeromne ſtact ghp Dat — ſat 
e 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


De —— 


Sabam, Dat J. Boetk Mole. Fol.ro 


i i i Mercket wt 
cZüdt gp lieden nia Die / Die aen mijnen € +: 
beken heise het huvo gernnn ende vere —— brentcthap ende trouwe beu fer Write, ie gen sg 


melen pock eupri gljentaeckt. : rien niet/fofegget nu oock! moeder ende 
Ufo bzacthte bj Dent man int huwesetont-32, ſo ſeggran er aderen 
he de Hens / ene gaf henftrooende | opdat ick MD wende ter rechter of be -hepmeldeke 


eene water om sne oeren ee aritwoorte Haber ende Bethuelende verkronwingn 


— — — ſonder voorwe 
en / ende der mannen Die met hem waren 5 (praten : Dat coont ganden Ijeere /taecomt en ver onderd 


& * ſpꝛat: 33 F | ; 
„ Maen x ken Ba met cen tat ien be — Len gonnen wap niet teghen v ſeggen / noch boo⸗ nz recht eu zp» 


ne 4: 5 es noch goede. 

zone | ———— — en Dar —— voor b / neemtſe / ende — 

J— Bn rack: ek bert Abrahams krecht: 34 peet wuf zy/ als de —— 
Zitde de 1 ne gehelijc: eere d gheß ft. ‚ht gheagpdie 

4 — — — pee —— s2 Doe deſe wogen Abrahams knecht hoor⸗ meert heeft 


Be heeft hem ſchapen ende oſſen / liluer ende de Muckede Jp hem Den Heere tot DET aerde. 


we u ie tach Hoort Nueren ende guldẽ cen? 
9 * gwut mechten ende maechden / Kenels ende 53 —— berbers gaffe Acera: 
U And, 


tels ( 1 pT 4 * is/ 
Ma gegheuen. — * e à tkrup: e Dat is / coſte 
ta yDacrtoe heeft Dara mins heeren Wijf! 36 nin ende Ber moeder gaf hye x —V— 


enten Sone ghebaert mijnen heere in zi sne en. 
ende dranck met den mannen 3 
—— bien heeft hp ADAT” eek Pie —— waren / ende Natan mari F ofpeelel 

è — des ſmorghens ſtondt Ik 
Ende min heere heeft eenen ect bartman 37 Macht DUEL. Jeu md 
j ib tomensenide oefent: Gp engte nihnen op, we hande armen 

te geen Wijf nenen ban Den dochteren DET ETE ë 

amen in woeicken fate ieltmoone: {55 Grdehaer broeder —— 
repo goe mnes baders hun 38 — ——— bren werker 

Bende tot mijnen ghenachte / aldaer neemt | ne fpzack Ip tot hen °goner mw miet 


baren 


\ jen fone een wjf. Heere heeft ghenade tot mijnder reu⸗ 
nd ten a —— oe 2039 — as re ick tot mynen 
woei jf niet volghe 
wt, (prach hp tot mp: De Heere bor DIEN 49 — ſprt Aatet ons De Deerne var: breeden 


Äelt an — v ſenden / €57 ſal ongedwon⸗ 
ij — en ende vraghen EE hen teu hous 
! pj Sdenane tot WEL vi wabe 8 ende fn riepen Liebeca / ende ſpraken tot poiijeh ige 
3 feae ee cé wijf nen bunfe haer: Wit ayn met deſen MALE Genen trec⸗ geu en wortel 
we i Us id ende mijnes va — It ʒijnwan⸗ 4M ken? De antwoorde: Jae / ick in tet 5* ten. daertoae 
Heer gh ilk hp —* ct a eneint: genen 59 Alſo lieten Liebeca haer fufter tret Ee ooe ghevraecht 
anigie ma meet haer boefter / met tſamen Abzahams pago om Has 


N Îofe niet /fa zi zeg ects quijt. ; * 
9— —— — totter —— geeen eten Miebeea, ende ſpraken wdn: 
riode b Ímackt; Geere Godt nupnes heeren Abra⸗ Brot haer: Gijn 5yt onſe ſuſter / voaſſet tot vele 


Ber Pelt or er wepe ge⸗ diyſentnael durofent / g ende v zaet belitte DE gerade 
4 iet fi feather bp bev waterfontepnen, 43 voorten zijnet —— ——— 
| wanneer nt eene maabet wicoemt waterte 61 foo race ——— — — 
NE TTR balen / ende ick tot haet ſpreke: Sheeft NW wt —“ nas ende De knecht nam 
„ ven. ege· — walers te drincken / vot WIET Febera aen / ende Looe bomputte des le: baim.r6trd 
{ Mſel — — 62 Iſaac quam ar Dern DO &. geu. 16. v. 1 
—— 
——— — ure at hes í we teghent DU ms 
bor ie be heere mujmes heeren ſoneat be⸗ 63 Ende was — ige binen op den if And. to bee 
Mom rom” — ſulcke woorden wtgheſgroken 45 gelde ontrent Den Auont-ende biefzjME SIGN orgsnen. 
B), cg be ade in tit berte / et noe coemt Hedera | op/ende fag bat Dae ee aoghen oo (cue 
CU mb oet chaud z Code Vebeca Hir Je did, 
8 ma op ” (met een keupeke oo haer ejanderen © ee Sch ne bie fptan den Wemel/ 
a fpel: oe af totter fonternie /ende puttene water· 65 Ende fpaack torten merljte ; Wie ís bie 
We DDR fy Peet ick tot haer: GSheeft mo LEDS ardie ons teghen coemt op den oelde, DE 


Dun Slude _q> 4 knecht fppacks Dat ie nijn heere: voe nam ſy 

Wege le * —— 40 vena elende hewant haer. —J— 
pede huecht verteide Iſaac alle faken/ 

e Wit ick oock doerchen: Ulfoo dranck 66 ENDE ricine 

tap bier ma dek reden Die bp wrghericht haute. 

—B ende fp dꝛenckede De Hemelen oock. 67 Poe baehtſe Afaar in De hutte zijner moe⸗ 
—BRB sien ick vraechde haer / eũ ſwack: Biens 47 pe. Sara: ende nam LFiebec ene (fp werdt 
erst ap op antwoorbe: dee bern zin af: ende kreechſe tief: alfoo wert Iſaac 


— 
* 
— — — 


— — 

wf uders ad 


Se, Ont pile Dochter / des ſoons Nahoz / Die bent 
ge LON N ilea gebaers geeft. Boe hnick ick een ſpan⸗ ghetvooftet Lt ouer zijner moeder. 
— e ee haer aenghelicht / ende armringen act 5e Dat rrb, Capittel 
—8 ace r. Abraham krijcht kinderen ban Ketuca. Se 


ve 
A le e gors tOe nevglenhe my / ende bat Ben Berre 48 
— Ge eN/ ende louede den eere den Gott mnes 
—RX * de Abrahams / Die imn Den vechten wecky 
gen pet eeft at ek zijnen ſone / INGE hee⸗ 
CM Border dochter nente, | 


eeft hp gheſcheucken / Dat fp. ban Iſaac / 
perd» im goet gantſchelÿck laet) ten Ooften: 
lande trecken. 10. Hfaac wodt na zyne baders: 
bagdt ende begraueniſſe gheſeghent. LT, Meldin⸗ 


ge Afname ouberp hundeen ede RNN 5e: 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
8 


eenen 


Senelis / 


brabant. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


nennen 


———— — NN X 


Scheppinghe. zi dt 


* à 1 J 
Gheboerte Eſau ende Jacob. 28. Ende Eſau ſullen hen ſchenden wt uwer Wjue / * nafs Ö jn 
Ik vercoopt zón cerftghebeortenvecht. volck ſal anderen te bouen gan / n CY Gom 
| Maham nam eén ander wijf / Die hiet 1 be grootſte fal den depnften BIEN. 
il De —— A — barrde hema Dmwanende A23 Boeibde wijdt quam dat jp karen ſonde / — 
| —* * en “SV gachfan/ Medan ende Muerdian / Jefs | Het/doe Waren Aweelinggen ur haren DUS, 
| * Ang zr badvende Duet. 24 De eerſte vie Daer Wat gea Was root, 
| ——— Backer genereerde Seba ende Dedan, 2 drei vou alg een bel / ende fp noem fee 
J en; zaren Aſſur zein Eur, fee 17 
2 veren sau Wedan waren: Aſſurun | heren Rie mort — 
| br.par.1.032 —— Janm 25 0 Haeſt daer na anmer wot ziu bweder 
Dekimderen medien waren, Cyha / E⸗zjende hield nut zjner hant DE DELI 25 —3* * 
9 pher Uanoch / Nida ende Eldaa: Drfealle j|_ ende hieten bent Jarobtſeſtich zac” 
fan he HD ‘Ber Wenwa Iſaat / doe fn gebogen werden. 4 
zijn Kit ren ATA TD pe — * er Dier 2 — kacat ser ot werden / pit: 
Waerenteghen dekinderen Diehp vp den | Wert Sſau een jagher / erae pi EEL rie Wia Des vib. 
buwroukoenr hadvergef hy gheſchencken / ende ende Jacob een gf vꝛxoom man / ende za df 
—9 tierfe van zijnen fore aac trecken /detwijie | Den mi den hutten. ‚att 
IJ tetfe Dan 31 Ss vete — 27 Ende Ffaac hadde Eſan lief / ende at gecr⸗ zoudt 
| d:thp nod) leefbe/teghen Den opganchder 27 Cube Iſaae hadde Efau lief/ ende AFL ges tauh 
Bomen int Ooſtlandt. ne pant zijnen wildtvanck / Aeberd dacrente⸗ p 
Wit ien Abrahams ouderdom datb 6 | BHE hadde Jacob lief, | nb, 
gnen.rb.rs cDit is no Úvahans ouderdom Dat bud | — meat + atorientó: got tl 0 
ans gheleeftheeft / hondert ende vijf ende tſeuen⸗ 3 Ende jas koockte een rì gerichte dee cock 
puderdent tich Jaer quam Eſau banden belde) ewe was —— root 
LE jbs * — de «449 + Kaerntse Ì Y 8 
175. Fact. Enden nam af/ ende ſterf in eenen ruſti⸗7 [29 Ende ſpeack tot Faro : Lact MD PLE ger Deer 
— gen ouderom / doẽ GP oudt eft Des leuens ſadt dat roode gerichte / want ick ben moede: tic} 
a atgeas ncpn Icke ahef: 3 Edom 
was, ende wert tot zijnen volcke gheſanielt. van heet hp Coo, — Ì 
nde sijne fonen Ffaac ende Ffmael be: 8 2 — — np heden we 
— —— Melricke, Buoeeerregheboorte. 
And. tol Voeunẽ hem in de dobbel dl ſpeloncke / op Ben | METEN) GE ‚erat 
ofte graf. cher Ephrom des foons Zoer bes BGethie pr Eſau antwoopde: Siet / ick moet doch ſter pi. zo Se 
Abr hanis ters / die daer lent teghen Mamre / | uen / wat ſal nw Ban De eerſtegheboorte nch vertel 
graf. e Inden belde Dat Abraham Lander ku⸗9 [52 Jacob fpgac:{ Do f weert nw heden:en AE à E poort. „4 
| @gen.23.b.16 Beven Wet gherocht hadde: Daer tg Ababa | fWoer heni/ e ende vercocht alſoo Jacob 1: *— 
begranen met Dara sijnen wijne, eerſtegheboorte — geb 3 
Emdenaven dooft Adrahanis / ſeghende rol33 Doe gaf hem Jacob bzoot/ende bat lintje 
Godt Ffaac sien fone /ende bp woonde ba Rghelichte: ende hu att EDE D2anrs/ OLIE rs ad 
gaen. 16,b.14 den fbognputte Bes leuendighen tende ſien⸗ — van:alſaverachtede Cl 
And. die mp DEI. à SME eerſtegheboerte. 
— Dit is bet ghellachte Iſmaels / Abrahams iꝛ rest ion bg drie — 
Aes e/ Dien hem Uagar 1 aghet Da 1. Iſaac treckt ber Dierte halmen na Gerar, Ze 
— jang, —— gar DATE demagher e hem wort de beſtedinghe des eedts zijnen VADEE 
vra It Lappen, Rr 12 XA bratam ghedaen,toeshefent / ende bpftandt bes 
Ende Hit zijn De namen Her Kinderen 3I-12| eeft. g. Wordt gheſtraft am het afſegahen zyus 
mael / Naer hare nacomelingbhen ban ——— wife. 13 ) Woꝛt benijt / ende moet bertrecken or 
pe me erſtaheboeren fone Sfmacls/ Naba⸗ sns voozſpoets wille. 19. De herderen twiſt 
81. par.1.c.29 5 bg Ab aj eren om de waterputten. 24. De Heere trooft Iſaac⸗ 
zoth / Kedar / Audrel jj LENTE 25. So roept bp hem aen. 26. Ahimelech maect 
Miſma / Duma saar /⸗· 131 berbondtmiffe met hem. 34. fau berhauwes 
Vadar / Tana, Jetur / Naphis / ende Ked⸗ 141 1hycht hem / teghen zyner ouderen danck. eenen | 
ma. ' | I Aerquam eenen diercritht int lant / bo⸗ * 
Dit zn De kinderen Iſmaels met haren 15/0 gd et a dien Bie te voren tot Abraheuns rate gb 
Bt nd. Dor: namen in are ht bowen ende ſteden / i twaelf tijden Was: ende Iſaac tooch tot 361 iin fg 
pensennebas 2opfhen ouer haer Heden, nielech der Philiſteen ConticknaHevar. B NN 
flichetven/ Ende Dit ig Dent onderdom Iſmaels / hon⸗ 161 2 Doe verſcheen hem de Wecve / ende ſprack: Ue 
twaelf landt: gert ende ſeuenendertich Jaren: ende Go Nat En treckt niet af in Cgnpten / maer blijft ur NN 
porſten. — af / ende ſterf / ende Wert gheſamelt tot zynen den lande / dat ick vſegghe. te 
ds ‘ bolcke. — 3. Wddt een vreendelinck in deſen lande / en⸗ — 14 
om Ende fp woonden ban Heuila tot Dur te⸗ deickwilmer v zijn / eev ſeghrnen: bwant B 1343. 
— ger Egupten / wanneermen na Uffpeten gaet: Bende uwen zabe / wil ick alle deſe landen Eroessa ' 
—— Oi ende ha k verniel voor alien zijner neede, gheuen / ende Wil mijnen eedt c beneftiahar/ seut fd N 
abertep dup⸗ gie ie het gheſlachte Jy, Abrahanis ſo⸗ 181 Dien ick wwenr Lader Avrahan gef woren — rad’ de 
binge can hier me: Abraham genercerde Iſaar. d hebbe. | oft Dali 3 
snsannnete ach jaar washeertich Faeroudt/DOETG) 4 d Ende ick wil h zacht vermerren / ale DE Bani 
befe/vat (hes ho ebera te vijve nam / De dachter Bethuel Demen aen Den Hemel/ ende wil niger zADE guilt f 
man geweef — —— ꝛeſopotamia / Aabans DES — ghenen: e ende dooe v zaedt — 
at tor z⸗· Spriers jur ker. — en olcken op ae eshant scent 
en epnve alle Ende Iſaac hadt dert Weere voor zijn wijf 20 woden. op Aatelt GIDI —— 9 
gone broeders want fp Laa onbruchtbaer: ende De Heere het € 5, Daerom dat Abraham müiner ſtenune 3e e— 
gnoe DUET her af bidden, Lende Aebeca zijn wijf werdt hoerſaem gheweeft 15 / einde hee ft gheho den end? vpe 
9 KO A mm fange. | cf Me vecsten/mjge geboden) nne sroe 14E 
Hi pen felueneers _ Gudede kinderen ſtieten hen te fanten in 2if ende mijne werzen, , gn cah ' 
Ick endelof: haren lue / Doe ſprac fp: Doe bet np auja fou Alſoo woonde Afaac te Berar —— | 
je geftoren. pe gaen /wacroim ben ick fwangergewopdens | 7 Cndeaameer de tiedg zen ver nuer vlaet⸗ 
en 2642 ende fp giuck henen den Heere te magen. ſe vꝛaechden bant sinen 6. derſe k pd \ 
ak OL MEERME endede (eere fvzach tot haer: Twee bolcz22f bn: f Dn is mijn —— — That aen) at 
35, — bweederleplieden | te fegghen : zo, er ee: Ware bn geef Be GEN ripe 40 


— — 

* nn ne — 


Jlaac, Dat J. Boeck Mole. Fol.ir. 


2* We Phicol pf And. een 
: Y ende pt Ahuſath zn vrtent / a koop Duet 
herworahen om diebeca woille / want {pas | TUE his opzon 
stat k el Velthooftman. bgien 
febaon ban aeugielichte. nek mas, ſachs 127 Ende Haat fprack tot bern: q ORE q Hud. 1407 
ade enen oenen 
me, entente wett gewaer bat Jfaacg ſchert⸗ Bae Dn en tet met onſ en oogen/ 
zede niet zijnen vrgiue Wieder, vende ſprack: |_ dat ge Heere met D iS: —— EE 
Doe riep Abinielech Iſaae/c * enen eedt fat tuſſchen ons ende v SU 


— 


nn 
gn 

de of Diet/het i hoe hebt gijp dan ghetent: nt Maken. EE 
Ht tm furie jaa —— — —— en doet gelijck 

k Dachte / ien forde nuffchien ſteruen moeten 29, DAAN acngietaft en hebben ende als HE: Ki 

om harentwille. eet le & oet gedaen en hebben⸗ 

Kbimelecty fyracht : Waeromme hebt hp 10, hap miet DAN En een Laten: gp Bam stit —4 

ni ais —— —* het ‘wave lichtelijt en23, ended met — — Geeren BIE $ Pl | 
er geef —— nd gehen * babbet — cen rmactcijnt/ente fp aten 

Wen vijve ghelept hadde / ende BIE hek 
go. Alfo een feat onee ons ghebracht. icke / en⸗ je — fronten fo vroech op 
oigdt | Voe gheboodt Abimelecl auen bolle epe de eeu waer Den andeven : ende Sja 
De ſprack: Wie deſen rn * zene wijne iedere gaen :; ende fp toghen ban ent MEt 
aentaſt / die fal ves doots ſteruen · 

sr Eide Sitane zaepde inden lande —— ve men daechs quamen Aja: knech⸗ 
Dl Beffelen” aers / bondertoondigge vrucht: rs / ene fevden Gem aen vander Warerplt/ 
rood) Want de Heere ſeghende hert, dien fp ghegranen hadden / ende ſpraken tot 


‚nn Ende hp vaert cen groot man ginck / ende 1 u: Op hebben water gheuonden. 


: ine ° di⸗ een eedt / afte 
At ip veel goets hadde ACT LEDEN eet De Ct (rant WerDaba : tat op DEN hup —— 
a dl Nooten Dee / crude een ZrO0t BIE ed and di hen dach. bolhept. Berf 


ver df. Snaren, Daerenn berijden Gent de Philiſteen. ge fau veertich Jaer oudt WAS / HAN jyzer eer was 


De Ende berftopten alle bᷣoenputten / Die 15 34 1 buiue t Judith Be dochter Bevi / DES terputte, 
tege Me baders knechten ghegrauen hadden / LEL he — ide Wafmat de dochter Elon —— ret 
ue sf Arahams zijns Daders / ende buivenfe | A PBethitees. — 
ad ij lech tat hem ſprack: Trett 1635 „u Bie Det bevden. maeckten Iſaat ende zjn. vingen 

Abimelech tot hen iebeca gruchel heeten leedt. 
——— zijt on te niachtith ghe⸗ — * pú. Capittel 
7 at trog. — 
Deet aac van daer / ende lloech zn 17 5. mgacot wert wr befebiehen der macter von 
Í nd Ei le: 5 ar / ende woonde al⸗ Efaudhefeahent / 34. Eſau jammert spreid 
Daer op inden Dale Ger togben — —— we 
— bp liet De — mer — — ner moeder in Watan. Es d — 
/ dieſe te Abꝛahams tuden ST BE Nde het gheſchiede doe Jſaac out ghe⸗ Ja li⸗ 
granen hadden weicke de Philiſteen DET? | varen was / dat zjn oogten doncker friget Faas 
t baboërrta Weaams doot) endenon A E wont te lien / viep hp Efauzine groot” zijnen vaber. 
gemoet ben fet tamme / eaf 50 DADE | en fone/enve [practot ——— 
ghenoemt hadde. hu antwoorde hem: Wier ben es. 
DN, gr ar ee, —— —— ——— —— 
alls aters ende en weet niet wann 
Ie * de herderen van Gerar / twiſteden 20. Daorventt rio D B —— —* 
mn Lem, tee Den, dere gfaacv/ ende fpraken: DatE) ede boghe / ende gaet op h 


een wiltbraedt: pr 
ende maeckt mo een eten / alſo ickt geerne 
hebbe / ende bꝛengt herun hier uin / DAL ick ete: 
bat Duur zele ſeghene / eer ick (kerrie, J 
{ebeca hoorde vefe warden Die Iſaac zij⸗ 
nen fonte Efau ſepde: de SEſau ginck henen 
oy het veldt / dat hu een wiltbaert jaechde / en⸗ 
te huus brachte. 5 
6 oe ſprack Nebeca tot Jacob haren ſone: 
Biet / ick hebbe uwen vader booten ſpreken 
met Eſau MEN ꝛorder / ende ſegghen. * 
Bengt TD een witorhgacdt / eñnde maeckt 


Weet water ig fe: Doe ict ho beu waterput i E7 
— —— nat kt hem dar onrecht ghe⸗ 
EO Saretlher Daenbadden. 
lt Koet Doe goeuen ſo eenen anderen waterput, 21 
— —— ouer : daerom hiet he 
ima, 


eis —9 or | en 
se Et er Woe maeckte hn hem van daer / ende groef 22, 
gd 


SS 


bee Centen anderen waterput/Daer en cwiſteden fp 
Kolk bd Miek ouer, Daecomt hiet ho Gem m Letabot)/ 
vld tattelsg. Cfprack: sb Heeft ons be heere rummte ge⸗ 
ind edt rpg Merkt ende ong waffen Laten inden Lande, 
oe 300 — nae tool bp ben Daer nae 25023) 7 


el Zh ee eeen we een Eten / DAE — —— 
J h ME k s j 4* 

ede heere berſcheen hem inder ſemer 24 — — wgn ſone mijn ſtenune / war 

— Ve afte FAG fprack: Iek ben wo baders Abra — 

ig HA 4 Cg emit —— en vreeſt v en 9 Gaet benen totter kudde / ende —— 

— ke wan dh eeh cboatans wie. twee goede boerkens/ Dat ick uwen vader 


— oa geene 
— | — Boe bouwede hp eenen Plraer aldaer en⸗25 ear pact van make / Alf bu bet 
| | Bea? dent pPeedichte van den Naem des Geeren: * Dat fult ghy uwen vader binnen dzaghen / 
| Ende richtede aldaer zijn hutten op : eñde zijn Ea A 
nin Uiers meden groetn atoner genen Waer. A pat bo ete ; op Dat Gp v ſeghene vooꝛ zijt 
— Ende Hoamieleri gis bos heu van De 2 — 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
| Iſaat. Jacob. Genelis / Scheppinghe. 


i Maer Jacob ſprack tot zijner moeder Mes IEſau zin beoeder han zijner jacht. 
| bera: Diet/ wijn broeder Eſau is rou / ende 31 Ende maeckte oock een eten / ende Doet Ö 
we k | ick alat, bet binnen tot zijnen wader / ende joar 


| amochte my miſſchien mijn bader beta⸗ 12 tot han: Staet op mijn vader / ende eedt van⸗ 
IR — orde dek ratie Als wou⸗ — us ſoons / bat np UWE zielg 
| ick hem bedrieghen / ende brochte vaer MP e . —— 
J — ————— * — 32 Doe antwoorde bent Iſaat zjn vater: Wie 
| Doe ſpꝛack zijn moeder tot hem:e bloedt 3 — Je! prack : Ick ben fau eerſtge⸗ 
El ros nap / mn Sone. oort Nec nijn fen ogen fore, á 
| oant — den 33 Do ontfetteve hem Ffaac ouer DC maten 
Doe ghinck hp henen ende haeldeſe / ende 14 ſeer / ende fprack : Wel? Waer 15 — 
brachtſe zijner moeder: doe maecckte zijn moe⸗ gher die het nm ghebzacht beeft / ende ick * 
Ber eer efen / alfo het zijn vader geerne hadde. be ban alles ghegheten / cer ghyy quaernc * 
—90— Edenam Efaus haers ————— 15 een hem gheſeghent? bp {al vock gheſegt 
| And. luſtige at coftelijcke cleederen / die ſy bn haer M UPS gu. : 4 
5 * hadde * toochſe Saco aen / haren cleyn⸗ 34 Als fau deſe redene zijns vaders booze) 
ſunſone. ſchreyde Ia upde / ende Werdt Bret be mate 
|_Ab/De bellen ban de boerkes maecktefprcj ſeer bedroeft: ende ſprack tot zynen vader:Se⸗ 
Hem om yie handen / ende waer he glatwas | SHEEP oock Mijn HADET. 5 Ä 
act den halſe. 35 Ende ho ſprach: 3D poeder 15 gecon 
&rie gaf alſoo het eten met broot / alfoofp rj met liſte / ende heeft uwen ſeghen al wech. ß— 
het ghemaeikt hadde / in Jacob haers ſoons 6 Doe ſprack hu: ijn heet wel Jacob / voc 
handt. bhp heeft ny nb tweemael f onder ghetrede; 
Ende hy ginck bumen tot sijnen vader en? * 
de ſprack: Pijn vader. Hy gntwoorde: Hier 
hen ick: Wie zydt ghy / mjnſone? 
Jacob ſprack tot zijnen vader: J ck bert E⸗1ꝙ 
fau b eerſtgheboren ſone / ick hebbe ghedaen) 
alfea ghn mp ghefent hebt: fraet op / ſettet D/ 
7 ende ect Har nwjnen wildtbrade / op DAE NW 
hi uwe ziele ſeghene. 

Gfaacfgrack tot zijnen ſone: Muijn ſoue / 20 
boe hebt an het fo gheringhe gewonden 1 Wp € 
antwomde : Oe Heere wime Godt heeft NIP 
Dat boor mimadgelicht doẽ te gemoete CANE, 


houden? 


alle sijne broeders hebbe tek hem rot knech⸗ die do 


Coent hier / ende cuft mp na ſone. 
Wp tradt toe / ende kuſſede hem: doe roock 2,7 
er nb.het gee hu bf den reuck zijne cieederen / ende ſegende 


ſchickte henen / ende liet Jacob harer clePt? ag 


| s c Bant gene v vandẽ dauwe bes emels/ 28444 Ende bluifteen wijle by hem / tot ue? 
| 3 2ente vander berhepdt ber aerden / ende corens de toornicheut ws * weg — 
ende Wijns oueruloedichent. 45 CHDE tot Dat Geir sijnen LOAMC Hear 
HBoleiten moeten D dien en / ende lieden 29 ban b keere / ende berete-wat abn agr tbent 
f moeten t te voete ballet : zijt een heere ouer ghedaen bebe: foe wil wk Daer na henen ſchic⸗ 
ai gite bzoederen / ende ker maeder kindez hen ende b han daer laten hater: eronme 
HNK Gen, 12.a.3 ven morten U te voerr gallen: d verulseckt | onde ick uwer bender beroof worden Op ee⸗ 
zp / wie v veruloecket / gheſeghent zy / wie D och * — — 4 
eghent. caf pack ſaat: p Mu ver⸗ p Be 
ents Iſaat volbracht babe Den (eaten 3 Driek te lenen hoor deu tar aar Al: p je 
And pian ouer Jacob / ende Jacob nauwe WCE —* Di Jacob eet Wijf neemt manden dochteren 
gaen eas ban Zet vader AAE doe HAM EED Dig Daer zijn als 7 —— 


ö 
Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
210] 


Á | 
k f Cueb Mde 
t * voerfolë af 9e 
g mijn ererſtgheboorte heeft bp tech / ende pan nt, 
fiet/ / ww neemt hp nap oock nrjnen ſeghen / col ji ofso) DE 
Be fprack : Wekt gj ban geenen ſeghen bez ei, poet 


n y‚ treedt. 
37 Gfaar antwoorde / ende ſprack cot bent: Itk — *— 
hebbe hem tot eenen heere ouer v gheſet / ende bbelo, pig Pi 
‚ | 


ſten fane roepen / ende ſprãck tot heui: Sict / zes oe 


id 
broeder fau dreucht b/ dat bp u vooren wih hiert J 


sah: penwende prach: Diet/benvenckuunefoons [43 Ender bagzdt wijn ftenune/ mijn ſone arte 
ie alseenten veck besbelrs/Datde Heere ghe⸗ | Maketd op/ ende vliet tot nijnen bzacner Lit W 
fegtent beeft. ban in Baran. 


End⸗ 


9 


kad eld 
ten ghernaeckt / met coren AIDE MEIN hebhe ick wand * 


hen boopfien /vaat fat ick doch v no doen geef 


uil 


Amir {oare ? 8 Den —* ad 
8 Eſan fpꝛae tot sijnen Lader : Hebt ghu DAN — 
maer eenen feghen / rijn vader + ſeghent mu DAA: Dodt 


Doefzack Naac tot Jacob : Trekt hier 21 gack mijn vader / h ende hief ap zijn ſtemnie / Geta 
tac nijn fore / Dat ick v betafte / oft gh mu ende meende. — 0 
ſone Sſau zyt oft niet. 9 Woe antwoorde Jſaac sijn vader / EDE p Bijt 

Alfoa trant Jarob tot zijnen vader Iſaac: 22ſprack tot hen: i Diet daer / gijp jat cert yette 1 Ge 5 
enve doe hy hem betaftet hadde / ſpeac hv: De woonughe hebben op aerden / ende van DEL & 
frerrare is Jacobs ſtenune / daerenteghen de Dauwe deg hemels van boven heraf. fe 
handen zin Eſaus handen. zo Beg ſweerts ſult ghy v gheueren / ende 
Sne ren kende hens niet / wãt zijn hans 23 E wier brot der dienen ende et fal geſchieden/ 4 atd, 
den warẽ vow/ als Eſaus zijns broeders Gutz kt dat gho lt dock een heere vworden /] ende app vig ti 
dert: ende ſeghende hem. ü zjn jack van vien halte ſcheuren fuit. Zere oat 

Ene he fpzac tot hem: Zijt gh mijn fone 24/ 41 Eude Eſau was op Jacob m gram / CB ;pn otk 5 
Eran 2 Go antwoorde : Ja ick bent, Doe des ſeghens wille / Daer hem zijn vader mede 
ſprack bp: — gheſeghent hadde / ende ſprack in zijner herten: (en 4 
“_ Dobengtmp hiet mijer fame te eten van v 251 n De tydt ſal ot haeſt comen / Dat mijn vader — 
wildtbeaedt / Dat v nijn stele ſeghene. Doe leet dꝛaghen moet / Maut ick bail mynen broe⸗ uch al 
beachte hp het hear / ende hp att: ende droech der Jacob doode. j andil, pb 
hem oock whn vinnen / ende hp dranck. 2Bde Werden. Fiebeca aengheſeydt deſe HE id | 
“npe Ffaar zijn vader ſprack tot hem: 200 Wooden Eſaus haers groot ſten ſoous / ende 


F 


gel mat T. Boeck 


NN —————— — — Ar 


3 soeck Mote folizs 


— Beoostanar 

landts / wat fal vw het lener zün. ſprzck Ip: Shewielüchen 15 —— aen Act. 12.b. 1x 
Se» Dar rot. Capittel, befer plaetfelende ich en Liften re rat ipeenfad 

46* ſchicher acob wt aenrenghen Nebe ⸗· 17 cie neef De bent ende frac: 44 * — —J— 

ze / to Laban, berm met deſſeluen dochteren te bet: lich ie defe ſiede : hier en is niet anders SAL —— 
ouweljeken. 6. Cfau neemt nocheenwdt/sde | pps bio Godts / ede ie 18 De xoorte des PES NET 

(neee te fyijte, 12. Jacob (iet jS er — Demets is, Daris 
uden fa 1 “Die tat aen Ben Bemelrep is, r ee broes Godts 

Daer * haelen Op ende neder tinnmen: de HZ Gude Jacob ſtondt Bes ——— * wine 
eere bauen Haer op bekrachticht hem zijn belofte pp / terde nam gen ſteen dienh zt ntps 


tabamende Yfnac ghedaen, 15. Endebeloeft | paofDe ghelent hadde ende verijte bien Op tot (Tact De PEA 


em bp te ſt ‚ Harsh teeckent de ſtede. 20. ; shoe Óy. net opent 

Jacob Ende boerden eere éen belofte. renterchen ende SD nett EUte boze hiet met alien ges 
ban ont Ge viep Fhaac (zijren fone] Jacob en⸗ Ig Ende hiet De wid * Jet, — 

SE de feabenide het / ende gheboodt hem / % fp anders de ſtadt Lus, gelofte ef faci: t Gen-31.0ra 
bena abe oac cot ema eee € 6 Se An ar sij ere An bebocden ——— 

⸗wij [ iu ZJ, ; en Goùrs hurt. 

fin nan De ene echt re: 55 pen wege / Dien ick rey ltr teeren ũ gen. 3 B 18 

Arc gen tant $ er va⸗ hruen / ende cleederen arn te trecne ende 35. a. 1. 
n van⸗ —— ma met veeden weder te huns / tat 1 Pet.4.0.19 


4 MNiet Dat be 
en. , * ichen xſo fat De Heere nj JAL DE 
— Den dochteren Laben wos moeders broeder, enge ghen/afo ſe té wort nz 315 


. 7 ‚ God gheweeſt 

Endede almachtighe Godt ſeghene b/ nt” 3 ade Dette ſteen / Dien ick opgericht hebben zp, maer be 

Be make d bpucljtbarr / ende vermeere v / dat 22 Erde * ne hal — ned ante blaar onbafwe ontiet 

Se wordet ceren heap volcken. got een teecken / ſarern Eire Des wil ifs Geosdjenfop 

Ende gjene u Den fegten Wigaenns/ bg | ende Alles wat ZIT AID BIEN: te vichtë/ Dase 

HE tem Cdeuwen zade met D/ Dat gj belieterhet | den thienden gheun· —— fous 

OE ne lroedaer gp carbon mn zr eha Se Barr Cp ca zo. EEE 
— fte ade SODE Wozatam guegtjeuen heeft. —— ſchapen 12. Ghecft heinſeluen den tienden 

mon Ufo d fandt Naat Jacob wech / Dat hp int 5 gabelte kennen. 13. Wordt van Laban outfan⸗ toe genen⸗ * 

—9 Under Meſopotannaũ toghẽe / tot Laban/ Vethuels ghen. 18. Dien dient hp ſeuen Jae am Babel. Abraham 

| * Henesct in Dozen, Den bzoeder Rebeca / zJNer 23. Wem wort lea bp ghelept. 27. Dient weber als Ant 
rale Inbeee Mide Efane moeder. 


feuen Haer om abel. 31. Lea baert hem bier fo: ——— 
betse opte ro Sſau ſach dat Iſaac Jacob gheſe⸗ 6 


nen. Vahel is onvbruchtbaer. 


u fAacob sn boeten op/ eñ ginck 
offset Cudns thadde / ende henen ghefornden in De K a vage eh ee often lepdt. 
—9— nan dat hp atbaer eert WOMAN &nde fact ombem/ eude fiet / Daer 
ard Bar bn debole hy bent feg ande, hemghe⸗2 ver waterput op den helde / ende liet / 
—* pdr enine fp en file glee wijf nez ipnr fchapen lagen Daer br dari 

pt ï ni Cera, p dpi : ï oden 
ld te —— gader ende zyner7 | var dier waterput pleghor LA —— — 
doot mo * ein eſer⸗dencken / ende eenen groo 
— Eder ghehoorfaem was / ende HT 9, waterputs. 
sl tamiantooch⸗/ 8 — * De kudden alle aldaer te 
Sy pi nst 9 ï eer⸗ ee 3 
Degene en 


arervuts te wentelen / ende De ſchaxen te 
—— „ende leyden Dan DE ſteen weder 
voor het hol in 5 ſtede. 


| al Doe gie Ip heren tot Iſmael / ende HANG 
Ss wi bonen Be wijt Bie hp te open hadde / Mar 
3 * 


halath de dochter Iſmael / des ſoons Abra⸗ as tot hen: Lieue bꝛoeders⸗ 

A3. hams de fitter sebaioti) ten wuue. nde Jacob paas tot DAT — 

a í Ene Saen toact) —X ger Daba/ em” IO — zut gho· Op antwongden: Op 5D 

of Oft / ſede, De reuf Dena Raran gt en DE| lieden ooc Laa 
at ſtede or bed Ep fnack tot hen: Went gholie giet 

wi be Embe grant aen ven g vierke baet bleef DD 1 — Hahoꝛr Sp antwoerden: LOP 


De nact J was onderge⸗ 
Acht guer/ want De Sonne 
ld bien — t: ende Gp rant ht eenen ſteen Bier plact: 
———— — en / ende lepe dien te zijnen hoof de / ende ley⸗ 
a bur, ntten De hem aen derſelnen viaetſe Aapen. 


them wel, 
6 Dpfvrack Sact het hem oock Wel ë Su 
emtwoorden: Bet gaet hein wel:ende liet / daerx 


| b er fabel met den ſchapen. 
d 0 Heet, zine Ende hem Deaormde / ende (ict / cen leeder 12 On 7 4 —* en — 
439 hie toerde ſtondt op Ber gerden die met Bert oppeeften 7 — heen wt Ie — 
gu —8 aen Ben Wernel i raeckte / nde liet k De En⸗ voet Shen — 
st | Sa gelen Gods clounam? Daer aen op eudeneder. ver: dee 


\, d , * * 
Ven j ne Sar, … Ì Ende De Beere ſtont beuen Baer op/ DET gE. poster: en tomueniet fo lar” 


id | Bunk hes (panch: am Ah ben —— ramt totdat alle de kudden te ſamen gebracht 
—* Nd baders Scht / ende Iſaacx Sodt / het landt abe tet * —— bole bes pubs 


— edo gobet/ oil ick dende migen za 

49 nen. 

— 4. nde v zaet ſal worden als het ſtof op 1 

Ee Nibe Aerden: ende gp be — ne * 

—— sane be psaent/futtenale Jo Boenv Facob Gael ſach de dochter la⸗ 

— le An — — eghent woren. aB bans /sijnetmweder beoeter/ rradrrpra 
roe üet/ Eek ken ti 5 fende Wil bez 15| ende wentelde den (teen vande gole Des puts 

| Wei beeden maer gijn Genen trecket / ende wild gur — — Labans zijner MOO? | 

g * 8, wedero J * * A F É Der Cr, Pd +4 „hé 

9* Beag dir, Wait mrpr jpeg —— mr nde kufiede Fabel/at hief op zijn ſtenune / biefep Te 

rdf EN ick hb ept hebbe ende Wernde, at be beus woe⸗ Ks a 

Hai, Doen Haroen ijver llaye portant TOL Gade ſeyde haer / d 19 aders De 


cien ende alfa De ſchapen drencken. 
ee honochmet hen ſprack / doe quant Faa 
“pel met De ſchapen haers vaders / want ff 
hoede De ſchayen. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

Jatob. Genelis / Scheppinghe. La 
ehaſieerakin/ der bas / ende Nebeca fone: Doe liey fi he: SQ» Dat ver. Capí 

| uiters km⸗ Her was /ende Acheca ſone: Boe lien fn he zt Oe Dat rr, Capittel, 
| a erde ree fort — 1. Vanden vlijdt vie Les den 
derẽ woden nen aide fende Dat haren badevaen. — kinberbte krijgen/ — — pee 
| | broeders ge⸗ Baend Laban hoozde/ ban Jacob sijner 13 5 ens. F 
| beffaet wederom na hupse te k lek 
Al | noemt / nae ſuſter fonte / ler ho hem teghen / ende helf de ben laban af / bre ide rde, et aca ask 
| Ber act Der ende kuffede hem / eũ bracht hem in zijn huns: ouer zijnen loon. 37. Bonte ende plackiahe ſcha⸗ LBar, 
| Lebreiſcher doevertelden hy Laban alle deſe gheſchiede⸗ pen eñ gepten/ het middel Der vjcbonumt Hacols we 
ik fake Labã. wijfen. _ Kz, Oe Kahel ſach / Bat fn Jacob niet en gal ml 
| | oe (prach Vaban tat hem: Wel aen / gijn 14. A baerde / benüde fp haer fufteven pracht JAL ai ût 
hie zijt mijn beer ende mijn vieeſch: ende hp bleef T tot Jacob : Bteeft mp oock kinderen: nage — 
ik bj hemeen Maent lanck, indien niet / ſo ſterue ikt. ha tẽ 
A et A Daer na ſprack Laban tot Jacob: Waewelrs| 2. Jacob werdt ſeer toornich opp Fabel / ende gui Et 
tf ap nijn broeder zijt foudet ghu mu daerom ſprack: a Ick et ben doch Godt niet / Die tg A1: Boog, 
mn niet Dienen” Segt / wat fal win? leon zijn? ljfs bucht niet gheuen en wil. | is, b 
if Beachshel Laban hadde twee dochteren / De oudtfieró) 3 Ende fn ſprack: Diet Daer ie mijn maccht 6 60 —— 
Jl Vabâsg doch⸗ Giet Leasende De janckſte Nahel. * 2Bilha/ blegt vtot baer/ Dat fp op mijnen (Se 
HIK teren. Doch Lea hadde een teer ghetichte/ Nahel ry ſchoot bare / ende ick Doch door haer ghebou⸗ 
| was ſchoon ban gheBaente /endefchomiban | Wet worde, ik 
Kik —— 4 Ende gaf hem alfo Bilha haer maecht tent 
Ende Jacob kreech Fabel lief / ende fprac: 18) wijue:ende Jaco lepde hein hp haer, — mn 
Ick wil a ſeuen Jaer om Gaelvjonchfte |S_ Aifa Wert Bilha c ſwangher / ende baerde 25e 
dochter dienen. | Jacob eenen fonc. 4 cOl/ 
Yaban antwoorde: Wet is beter dat ichfe taro) 6 Doe ſprack Fabel: Godt heeft mijn fake de⸗ 
gheue / dan eenen anderen/bljft ba mp, gherichtet / ende mijn ſtemme vechoort / ende | 
Alſo diende Jacob om Kabel) fenen Faer/20) Nw eenen ſone ghegeuen: daerom hiet fp GAM pertled * 
Gt And, venige onde fp dochten hem / als warent bt fommige C| d Dan. 7 st pi J 
daghen / ſo lief hande hyſe. 7 Noch eẽmael wert Bilha Nahels maecht —38* 4 ti 


Eñ Jacobs fprac tot Laban:Beeft my mint 21 met kinde / eñ haerde Jacob DE anderen font. 


wijf / want Be tydt is hier / dat ick byligghe. Doe frac Fabel: et Bon Heeft het gewen⸗ rad te 

Doe noode Laban alle De lieven Dier blee-22, det niet nin ende mijner ſuſter ende ich nente ve EER ao 

| ke/ende maeckte een weerdtſchap. De ouerhant:ende hiet hem f Naphthali. wold eic ino 
nl Jea Jacobs Des auonts nani ho zjn Dechter Lea/en-23j 9 Soer uh Lea fact) dat fp opgehoudẽ hadde mtd Ind 
Wijf, de bzachtfe tot hem / ende hu belliepte. met baren / naui fp haer maecht Dilpa/ ende feet verband nl 

Ende Labeur gaf Lea zijner Dochter / zijn 24) gafſe Jacob terr wijve, omge) J 

maecht Silpa ter maecht. ro Alſo baerde Dilpa lea maghet / Jacob ee⸗ omnghen fe, 

Des moghens / ſiet dae was het Lea’ en:25 Bnen ſone. wan ii ui 

de ſprack tat Laban: Waerom bebtahnmna [ Doe ſprack Lea: g tNuſtich: ende hiet hem Der P 

pat ghedaen” hebbe ick v niet gin Gabel ghe⸗ h Gad, net den bi 

dient / waeroan hebt ghu ma Dan bedroghen? fr Daer na baerde Dilpa Lea maecht / Jacob eerde 9 

Laban antwoorde: Het ent is niet gewoon⸗ 26) den anderen ſone. er Ki Dt Be) 

Eijck in onſen lande / datmen De jougſte ut⸗ 13 Doe ſprack Lea: Wel nur / want mp ſul⸗ me 


Ì 
Ù Lal 5 At F luck d 
gheue boor Der oudtſter. len ſalich prüſen De dochteren: erde hiet hem bant * 


Houdt met deſer deſe Weke vot / ſoo wil ick 22/ i Aſſer. ſticht ip pe 
ha deſe oock genen / om Den BienftBieha nm jrg. Auber ginek tat ter tijt Der Tervoen oagft/ : HE bel 


noch auder ſeuen Haven Doen fult, ende hant kl Dubai op DE belde, eñ bracht? Wind * te, 
Jacob Dede alſo / ende hielt De boeke lut. 28/ fe teburs/zijner moeder Lea, Doe ſprac Far ann.e be 
Aahel Jaz Doe gaf Gem Labã Rahel zjn dochter ten 291 hel tot Lea : Bheeft nin ban der Dudain WS beſten fi ' 


cobs wijf. wine: ende gaf Patel zijner Dochter / zijn ſoons een deel, ge 40de 6 

maecht Bilha ter maecht. 15 Dn al tuomde: dn bebt ghy niet genoech ten gein hi 

Alſo lach hn oock bu meet Nahel / ende had⸗ zo DAE ghy man mijnen man genomen hebt ende belle, ae) w 

De Mael lieuer dan Vea: ende diende br hem D| Wilt oock de Dudam mins ſoons nemer? en —*8 * 

voortaen De ander ſeuen Jaeren. Nahel ſprack: Wel aen / Do fal defen nacht bp wat ge J 

Doe ni De Heere ſach / dat Lea oweerdt zij v llapen baar be Budai wo ſoos. njet be 

was / maeckte huſe vruchtbaer / ende abel 16 Doen Jacob Des auonts Han deit helde he 

onvruchtbaer. | guam / ginck Lea vot / ben tegen / erde ſprack: 

2 Of / met kin⸗ Ende Vea Wert e ſ aangher / ende haerdez2| Mo nwfult ghn liggen / Wãt ick hebbe Dat be 

De/ eenen ſone / d Dien biet fn e Auben / ende ſprac: coacht boor De Dubammijns foon: ende hp u 

Dre eer Oe Heere heeft — mijn ellende: nd | Miep bie tracht ba haer, f ij 
afchoume fate min mat ef hebben, 17 Ende Godt verhoorde Year en 4 r m 

— Eide Lea Wert noch eenmael met kinde / z3 kinde ende baerde —— 364 in — b 

ende haerde eenen ſaue / ende ſprack: De Gee: |B Ende ſprat: Bat beeft np acloont mat ick N 

Ai ve heeft ghehoordt / Dat ick oneert ben / ende MUM Manne / mjne maecht mec Hent che: sl N 
| | heeft ins efen oock ghegheuen / ende bieten ende iet em 1 afc ht gegeuen hebbe: feld k 
| Sinieon/ heet Duncan. Ig Noch eenmn⸗ J heet lo 

| gebooree gunt. gr ben eenmael Wert fp met kinde / eũ baer⸗ 34) baerde Jacob —— Fan met kinde / ende” vor Ù 
—1 pe eenen ſone / endeſprack: No ſal hen mjn |20 Ende ſprack: Bar neef * wel beraden: m sed Ù 
—4— man weder tot madoen / Want ick hebbe heur {Ca fal nin ma —e6 * wi ze mt eef e gt ' 
ij g Leui / heet den ſonẽ gebaert: daerom hiet ſy heur g Leut. ick hebbe bem fes fonen: 4 — —— hiet utd — 
Foegedaeu. Een vierden Wert fp met kinde / ende baer⸗ zg) hem m Sebulon. BOERE > EME in rans | 

| B mat. 1. 82 pe eenen fore / ende ſppaack: No wil ick den far Daern er ( 


pe eo â à —* ae h b 7 „hté fes 
heete aft Hcere Dancken:h daerom biet fpheani Juda: | _n Da. “erde ſy een dochter bie hiet ſp — 
ende hielt op kinderen te baren. [22 ofde heere dacht dock aen liahei/ 


0180 
verhoordeſe/ 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 
— — pa — — = re EEF DE nt = 
Boeck Mole, Fol.i3. 
verhorrdeſe / ende maeckteſe vruchtbaer. ghen kudden was / leyde hn Be ſtocken in De 
Doe * {a met — — paerbe zere 23} denicugoten boor de voghen Der kudden / vp 
ſone / endef pack: Sod heeft mijne finaethept dat ſp ouer de ſtocken ontfinghen. —“ 
Dofept ban mn ghenomen / 42 Daeventegenr u ger ſpadeligen VAER 


neming; rde ti t hrenderpack: De 24 ghe en lende hoſe niet daerun: alſo Werden de 
Lp nd Heere — — ps anderen | fpaelingen/Labans/ ende de baaegelinngen/ 

_ apen 

ff | One Baer.toe gheuen. Kacobs: Daer Dat wert de man over De mate 
zh £ Alte Doe nu label Joſeph ghebaert hadde / 25 rück / foo dat ho veel ſchapen / maechden ende 
—9— mear fact Jacot toc Hanau: q Vact nm teecken | iniechten /keinels ende ezels hadde. 
aen Mn ſtede / ende in mijn lant. EED, 
zb 3 d Sheeft n mij vof ette MON kinderen 26 1. ogentest ben afganft züns gheluer. 
Ni hedge Soer tek D ont ghedient hebbe / Dat ick benen 3. Éreckt mt beuel dea Beeren eh raet sijner wi 
n trecke: want gho weet ri hoe lange ende ghe⸗ uen hepmelückëna hupse. zo. Babel ſteelt hars 


boog 
df DER babe —— * inben najagen 
daen tror } hbe, baderg beelden. 23. Laban wort maen jag 

„ear —8 Aen ien —— — gerade voor 27 5* — Dai ed " od per speen À —5* 
Bj oke: * wit hem aelbcuewel zine bluc 

— Wen ooghen vinden ſick mercke dat mp De Boelie’ ia . ende foa hp de felue bp hem niet en 

*Heere gheſeghent heeft on nnwent wille: | vint, 36. wort daer ouer heftich bant FJacod ghe⸗ 

Veſtenit np Dé loon dien ick v geuen fal.29} ſchoiden. 44. Maken met malcanderen een ver⸗ 


8 ß Dt 2 Drach, ende trecken benen. 
Entbe bs fac bot ene — de de redenen Der kinderen Labans 


mee lek oxide |I ind al 
za 55 — — dede 0 ÓE gramen * benoe nea es 

Gt st memmich eer ick hier quam / 30 heeft al ONS aders go jes 
w nend iet —— in ve neels | bracht / eũ bant OTS baders goet heeft hy ſule⸗ 


N : : iz ick te weghe ahebracht. 
Ì wete De (geet eeft gelegent boor nij | Kees Ke get het anatetichte La⸗ 


y e / ii ali Ende Jacob ſ. 
yjn 2 nde Jacob | | 
* bee ere nen wanmeẽr ſal ick DOET | errende liet het en twas nic regen benvals 
2E Vbo Ende bn fpark: / ifteven ende eergiſteren. 
Ld ud Wat ſal ick Dan gever? 31) BU Ü ; —* 
Kd we Sibelikedie Jacob, boa erf zi mo niets met allen | 3 Ende De Beeve ſprack tat Jacob :a Trecht a Gen, 32 Ltd 
Û —8 Ee goeder int wer vaderen landt/ ende tot uwer 


laa ss 2 : é ode à 

rc P kooren tete Wenen: paer fo op doen wilt Dat ick v ſeg⸗ ls aad Hb z 

OER noet mb Aer ſo BE — fcha? Fechſchap / ick wait neet DN. 

ek mog tod ged it ick bederom wepden / eñ wie ſchã — * enen Let atgelenbe 
BOER Udepedeser: Tk ip den door alle v kutsdent gaen e za, Lea roepen TE et vele by sin kudde / ende 
OE nom, ff ilhe kiahe ef haven, | fpeackeot her: 

* en etl pa. Aifebepsen alte piackighe eñ bonte ſchapen pe 


* — ⸗ geks fie tus baders aengelchte / dat het niet 
bre | Rel Gm mpg Ale urfmarte fchjapen onder Den lar: [5 Ick lie ke gifteren ene eergiftez 
rij 


en/ ste ende vlachtgtje gepten: teghenan en is / A 
oe —* toffe, * — plackich vallen ſal / bat ſal En — eer pe Godt mins Laders 18 INCt MIE 
ree EDE no Wijnen J | | dl 

lee Lan ri Î we atynlieder eet / dat ick bat alle MI 
0E ier pmicdeer , DO fal mo mijne gevechtichent betunghen 33: — wining rbe 


er leon gr bet heden d „gamer het roemt Dat ick | ghedie 
Pig 8 Bet iben leer romen fat: alfa dat/wat 7 Cride bp heeft — ba — 
Ek — Nietplackich/ oft bont / oft niet ſwart zijn en handelt / Berto zel ——— 
| (| tol Bne pp TAU emder den lamnmeven ende gepten / dat zy —— ons ade — 

VE —— NBarmeer In fippac:- De bontẽ ſullen uwen 


hel tele ®oefpgac Vabairsiet daer/ het als ghy B aant zijn, fa Droeet De gantictje ude bonte: 


4 it qt 5 

é „ee Oebon: gefent hebt. £ — en ſprac: De geſprenc⸗ 

GE Lie De nee beg 
terne lwar- HCLDE ende bonte bocken / ende alte plackiage | kelde fullen de shrek ind | 
Waarna Btdar: ende bome gepren: maer waer wat Wits aen fee kudde gheſprenckede 


1 U r 5, vaders hem 
—8 Wa’ ende Nes wat fwact onder den lam: 9 ——— ——— —9— 
— dgn guide debe het andec de handen | Pape wanneer en tot ber vanuninghe 
made sij Soter Kinderen, de 1) hief ick mú vende ſach in⸗ 
oh Renn ne 
IJ A verp vÄbij tuſſchen hem ende Jacob: alſo Wende Je ite bonte 
AN — De aidten Vabans/ Bie Daer ouer waren. ove gheſprenckelde / plackighe / ende D 
(ee Tarot Dau nann rockt ban groen? xt 907 37 —— pe Enghel Gants ſpratk tot nor in 


it welt gafeler ñ d 
Reede, pelierboomen / Haſeleren / ende Taſtanien / eũũ [IL en braam: Sasob, Ende ie antwoo zc: Bies 

bene bee) ftijelde witte ftúepé Daer acn/Dat aen De ſtoe⸗ 


een otter: Kent het woitte bloot wert: kie, 

2 © é De 
ee — Ede leydede ſtocken bie bp gef cele had⸗3o12. Ende UP fans ———— tb Boeken út 

gern Oemar, D©/ int De danckgoten voer De KudDE/Die daer liet / de vocken PNA Aren:mpant ic ich” bier oock vante 

rl Varyeteag, COMnent moeſten te Deineken:Dat 1D ontfangen terplackige/ ride SE — —— ‚a, 
9 berg ſonden anneer fp te Deinckent guamen. be al dat ghe * — he ate” an 
J EN: gege ——— J —— — pe De freen gefalfr Debt enbermp albaerentae: — 
— ete | ————— 
rd hotte: „Woe fchende Jacob de lammeren / ENDE 4D pefein ame / eit treckt weder in h 


| er felus ytdebe De afie pen place) mechſchap. | 
u er ſelue Ndede De afgheſchende kudden tot DEN P ver ſpra⸗ 
ie ⸗ get gegtëgen kigen ende f\uarten inder Kudde Labans: eũ 14 oe antwoorde —— — 
LIN tige Waeckte hemm een engtert kuidde/ Datendede | Kat tot her: Vp en rn ers huns 

tr, CT Dj miet toc der kndde Labans. noch erue meer 1 ONS ) | 


Manmneer na Be vanrmnugige Dev wgoegelin axis Pp heeft ons DOE) —2 vete, | 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

re 


mn 


IE 

— * — — x — — — —— — — — 
a en en — —⸗ — — = ss Reenen. — nde — — 

ö— — — — J 6— — 
— — — — — — — 6 — — 


Jacob. Genelis/ Scheppinghe. 
de / want hp heeftons vercocht: eñ onſen loon | brouwen wijſe: alſoo en bant hn de afgoden 


verteert. niet / hoe ſeer Dat hyf 
Daecom heeft God onſen vader ontwent1636 Ende Jacob id fchalt Las 
ynen rückdom tot ens/ende onſen kinderen: han / ende ſprack tat bent: BBat hebbe ick miſ⸗ 
ailes wat v nb Bodt ghefent heeft / dat doet. handelt oft gbefondicht/ dat gp alfa op NP 
Alſo maeckte hem Jacot op / eit loedt zijn 17j bechittet zijt 4 


Kinderen ende luifren op kemels. 37 Shy hebt alle mijne bunt: aſtet / wat 
Jacob venst Ende boerde wech alte zijn Dee/ ende alle 18 hebt al Daer in na — aa — 
wederom in 3D hauie / Die hj te Meſopotanua verwoꝛuẽ legt dat daer boor mind ef ven broeder 
Canaan, hadde / Dat bp quanie tot Iſaac zjnen vader | dat fp mffeigen ons benden richten, 
int lant Canaan. 5 38 Defe twintich Jaer ben ick bj v geweeſt / 
aban nb/Wwas ghegaen om zijn kudden of uwe ſchapen ende atepten en htsijn niet ol? And pe) 
dgen 28.b. 12 te Acſcheeren / ) ende Label frat haers baders vruchtbaer geiweeft/ Be vanunë uber kudden bi mined 
ga. · az z· en hebbe ick nout gegeten? / wat de gedierten 
e ier berte ftoe gt Jacob Labá te Sprien het her⸗ c perſcheurden / brachte iet niet, ick moefict Beijpd 
ten is op Wes fE/ Daer mede Dat ha hem niet aẽ en ſende dat ¶betalen. fepde u 
bzeifchh wat bp bloodt, ì pe 


Ô ha lenffct — and if 
Boen bupren fo laat hp/ ende alles wat sine was, 22 39 hp kenffchede het van mijner handt / het B IN 


ten 1 ware des daechs oft des nachts ah * f vod, 
————— maeckte hem op eũ boer ouer het water /ende 40 Des daechs lk zeke agt — ven 
8 rechtede hem na den berghe Gilead, Eeñ Dea / Û 
htet gh es Nachts ban vroſte / ende geenen Uaen 
Ae sed derden Dage Wert bet Laban aen-22} en quam in mnen odoghen. 
(tand. bie gheſent / dat Jacob vloodt. 41 Alſo hebbe ick deſe twintich Jaer in üvuen 
die Crdefibp nam zijn braeders tot hem / eũ 23/ hupſe gedient / beevtbien ont uive dochteren / 
jaechde hem nae / ſeuen dachzeyſen / eñ kreech ende ſeſſe am wiwe kunddẽ / ende hebt np mij: 
bert op dent berghe Gilead, wijn loon thirungel bevandert, 
Merckt hoe Dech / Sod quantot Labã den Sprier / in 24/42 Eñ waer de God mijns baders De Godt T 
Sod boor de den droom Des nachts / ende ſprack tot hen: | Abrahams ende m de Bꝛeeſe Ifaacr/ op naj: w 
zijne ſorghet. Hoedet v / dat ghy met Jacob niet anders en | it War Î 


er 
KIN mer zijden niet gheweeſt at ware, cho haddet ne in B 
ſpreeckt Daar haendelijck, mp ledich laten wech —— Boot beeft J— va 
Eñ Laban naerderde bent cot Jacob. Ja-25) mújn ellende ende arbent aenghelien / eũ heeft Hia pw 
cob hadde zjn huttẽ opgeſlagen ap DE bevch/ v ghiſteren gheftvaft. beus Des id 
ende Laban met sijnen broederen foech zijne 43 an antwoode ende ſprack tot Jacob: ef J 
hutten oock op/op dent berghe Gilead, Be dochteven sijn mijn dochteren/ eñ De kin: 
Doe fprac Labä tot Jacob: Wat hebt ahp26f deren zijn netjn kindeven/ende De kudden sint 
— gedaen / Dat gijn mijn berte geſtolen hebt e mijn kudden / eñ alles wat gijp Liet/i8 mijne: 
Se » — bie hebt mime dochteren ontuoert / ghetijck groft Wat caat ick mijnen dochteren heden afte ha⸗ 
* fp door het ſweert gheuanghen Ware: ven kinderen doen / die fp ghebaert hebben” 

Maerom zijt gijn heyneluck ghevloden / 2744 So coemtnw/ert lact ons een berbont nit? 
ende bebt v wech geftolen/ eñ en hebt hetnm | ken/ick ende ahn/aat een getupgenifje zo tuf? 

miet acnghefent/Dat ick h hadde gelepdet met | $fchenmpende u, En * 
preuchden/ met linghen / met trarunen ende 45 Doe nam Jacob eenẽ ſteen / ende rechtede apnoe 
ape: — je Dient op tot centen ntmerckfteen | aku 

Cade en hebt mp mijne kinderen eñ doch⸗ 28:46 Enñ ſprack tat zjnen brorderen Naept ſtee⸗ 
teren niet laten kuſſen? nw/ ghu hebt doorlije⸗ nen op : ade ſy namen ſeenen eñ maeckten 
ken ghedaen. eenen hoop / ende aten op Den felter heop 
Ende tek haber met Gode hulpe wel fa } 


Een as 2947 Cnde Vaban bieten JegarSabada Pl 
peel machts, hat ie v liedẽ conde quaet Doen, Jacob bieten o Gilead, — ke — ot 


doch Wes baders God/ beeft ghiſteren tot wmu US Doefvrack Laban: Ô pech 
gejept: Hoedt b/ Dat an met Facob niet ar een ghetinghe tufieben — 3 * * Shri 
Deus Ban vriendelijck en ſpreket. heetnien hein Gilean.) KCE Gelk Si d 
Cil dewnle gn ban woudet tverken/ende 3049 Ende zn een hoede Want bn ſprack· De mf por 
begheerdet fa feer us baders his / waer Di Weer fie Daer in/ 1 Wiebes van eft b/ waneer — 00 zi 
De Son np a * ne Wap ban malramnderen romen —— —6 
cob antwoorde / ende ſprack tat Laban: 1300 Doo shu mite dart fs AN moni „f 
Ick breef De my / eũ dachte / ghy foudetudwe [JP andere er Daer toe neen OLE b af p — 
PNR viten dochteren baar ftrrecken. dochteren hier en is gheen — * mt * ende 
By welcken gls damiach we godẽ bin⸗ za fet/dannoch Bad is de a he len dft 
bet eau hier es onſen broederen: fuect endev. ige tuſſchen nig 
et IDE DP ma eudeneent bet heuen: Jacob [sr Ende Vahan ſor heen 
en wiſte miet datſe Aahel gheſtolen bande. Siet / dat ie hen peek bo — * ea 
Doe giuck Laban im de hutten Jacobs /eũ 33} teecken Dat ick opgbevicht t ei is Dat nierck⸗ 
Lea / ende Der bepben MAacchden/efi en bant | enden, gericht DELE tuſſchen mu 
— hp; ginck bat Der hutte Lea / m de hut: |s2 Det ſeluen hoop zu cen getupge/ ende bat 
abel, merckteecken; iN ————— 
Doe nam Fabel de afgoden / ende leydeſe za44 Mer vare tot — an) Sverunge, wacr ick 
onder bet flvapfel Dev kemelen / eũ ſettede haer |. oer defen hoog nde jpeg AP EECt bot NA 
—— eben, Labi befocht de gantſche hutte | ſchadighen. Werchteeckem/orn te be⸗ 
ende en bant niets. 53 Be od HL Â 
Doe fyzac fj tot haren vader: Müijn heere’ 35f ende De God baeten ede Gad Pat) 
en Weeft niet toornich / Want ick en can miet fchen ons:eñ Faron * — Lichter tuf? 
ſeghen a ovſtagn ; wiaut Iet gaet mg nae der | {ezine vaderd Araar,, vet br Det Ve⸗ 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Ja 


6 


ve 
egh 
Da 


€ Ja 


dh 
Via 


ij 
Aj 


fo 


at 


Ld 


—— — 


—— — 


pi Jtrob eran, 

ende noodde zijn broeders / het bꝛoodt te eters 
| ende Boe fn gegeten hadden bleuen fp Gp den 
í berghe den nacht over. 


Des morgens front Laban vroech ap/kuz 55 


— ede ztje tinderen eff dochteren / ende ſegen⸗ 
doeſe ende tooch heren / ende grant wederom 
aen zijn ꝓlaetſe. 
80 Dat xxxij. Capittel. 


Jacob belegenen Be Enghelen Gadts / 3. hy 
wel febicht boven boog Genen tat Eſau. 7. Diens 
De ade EBemft fa hp verneemt, deplt hr sjun bolck eñ ee 
vint tbteefen/intweedoopen. 9. Wivt Bode met 
Aid dotmoet des herten / ende vermaent hem zyner be⸗ 
ene aften. 13. Weftelt gefchencken boor Eſau. 24, 
Kool EN ge ogftelr met eenen Engel, 27. Ende verkröcht 
h n Ar 
7 ed Bbrg Mame Iſrael. 
el Eighelen Sodts onenoerteden hert, A 
ezheð hepꝛ Gade Doe hyſe ſach / ſprat hoste zin 2 
Plas, Sods hepren ende Gier De felue ſtede / b I Wa⸗ 
Mag hangim. 
B Taas, CM Jacob ſchitkte boden vaar hem henen 3 
is 4 Wijnen broeder Eſau / c in het lant Seir / at 
E Der ſantſtreue Edom. 
wi Ende beual ber endefsrach: Ufo ſegahet 4. 
cb sl EN inẽ heere Eſan: kuecht Jacob laet v ſeg⸗ 


9 Beers her Wen : Ickbeutot no toe bp Laban / langhe 
* * atten gheweeſt. 

— Ende ebe vamdeven ende ezels / Schapen! 5 

| Nae ende maechden / eũ hebbe wegeſon⸗ 

de Wnnmnen heere acu te feggen/ Dat ick ge⸗ 

Wale oop fasen ooghen Londe. 

Ve baden gruunen weder tat Jacob / ende 6 

frater: Wp grant tot uwen broeder Eſau⸗ 

Heep teeeht oock tegen met bier hondert 

ien. 


bange, ef denlde het bolck Dat bp hem was/ 
BWE De ſchapẽ ende Be rinderen / ende De ke⸗ 
Wen in twee henen / ende fjgzach: 


k 
Doe neef Be hem Jacob feer/ eft hem wert 7 
| 


1 dU € 

Ô io ® bite bet fe fat her onerghebleuene ontloopen. 
nz ei 8 Dad 
* Rabaan / eñ God wijs vabers Iſaat / Hee⸗ 


ë & | 
9 — fois À, 3 ke Die tof nt gefent hebt: e Trecht weder In v 
be © lamers ent t macdyfehag rick oil v Wel Doen. 


daen bebt: Ldant ick en hadde miet meer Deut 


meen 


mat J. Boeck Mote, | Fol.1. 


Ende Jatob offerde een offer op DE berge/54 Efen vemt op het een hey / ende llaet 8 
VBoodet ſpꝛack Jacct God nine vaders⸗ 


Ick beu te Tfiroode alter barmherticheyt eft 1 
Allee trouboe / Die gho aen uwen knechte abe: 2 
neer v mijn brꝛoeder Eſau entmoet / eũ braget: 
Vaten hoort gh toe / nde waer wilt She be 
men vett mens Ts het/bat glu waar v Deijf te 


3 Do fut gijn fegaen : Get DOO uwẽ knecht 


Jrob toe/ Die ſendet geſchenckru zjnẽ heere 
Efau ende treckt ons achter Ha, 

19 Alſoo gheboot Ip vock den tweeden / ende 
den derden ende allen die Den kunde na gin⸗ 
ghen / ende ſprac: Als ick U lteden geſent heb⸗ 

de ſa ſegget tot Eſau / wanneer gip heur ont? 
moet. 

20 Ede ſegget vock: Siet v knecht Jacob is Joſa 12 & 2 
€ achter —2 bo dachte: Ick wil hert ver⸗ —— ard 
ſoenen niet DE gefchenche/Dat voor KD benen webt giften 

gaet: daer na wil ick hem Hen / miſſchien (AL coemt rinsbem 
bp nw aennemnen. ban ſtoue Alet 


Ger Heob ooch oock zynen wech /a ende der ar Alſo ginck bet gheſchenck boog hem henen / wanneer twee 


fdenſ e igẽ / dat het 
doch Gp bleef den ſelnen nacht bp den heyre: vingë/ j 
22 nde ftont op iner nacijt / ande nant sn Ea pen wore 
tusee wijven / ende De twee maechden / ENDE ef tupver alfe 
zijn elf kinderen / eude tooch aen Dat vepe bele als / DALE 


e 5 ſtouede eẽ mä 
* Jaboc: iet hem. Bat 
23 JAamfe eñ voerdeſe ouer het water / ſo dat ven heftich 
bet al ouer quant wat ho hadde. câp waa hetf 
24 Eñ bleef op deſe zijde alleen:kt Doe l Wot: vat fal niemdt 
ſtelde een man met hem / tot dat DEN dageraet —— npe, 
aenbrack. ee 
25 Ende Doe hy fact bat hp hem niet et over: ee sine 
mochte / vaerde in m het ghelidt zijner heupe ngen aë ve wek 
aewende het gelint zijner heupe Wert ouer het wel oft weruele 
worftelen met hein n foerwzenghet. wie — 
26 Ende im fprack: Laet nw gãen / want den Az 
dageraet beeeckt aen. jp antwoorde : Tek j.me.18.n.3r 
verlate v — en ſeghenet my dan. Pp Sommighe? 


27 Wy ſpꝛatk: Bae heet ghy? ET pgde; alieenijch. 
van Sara / dat 


Jacoh, q Iſrael coemt 
28 Gn fac:o Ghy en ſult niet p meer Jacob peer kempe af 
heeten maer q Iſrael:wãt ghu bebt met Ga: te verwelvigë. 
ge ende met menſchen gecampt / ende hebt boz Baer ban * 
uen gheleghen. 5* —5 
29 re Jacob vraechde heur / ende rack Emraeëvorfks 

Segt doch: Woe heet gint: Up ſprackzt BOAT? inne of vrou 

ont veascht ayn hee ic heete; Ende hy ſegen⸗ webeetien fs 

De hein aldaer. rgel cen Volk 
0 nde Kacob Biet de ſtede £ Pniel want ick —— led 
D hebbe Gad han aenghelichte gelien/ CAM pie mer Gode 

ziele is gheneſen. inget ef ouers 
zr Ende als Io waor niel ortec quam/ginck wint. welcke 


| k 4 yi iet Da0 
hem de Bonne op/ende ho binchte aen sijner SON mie 


— deſen ftaf / Boe ick over deſen Jordaen ginck / enpe. — —— 
pe Date le is ben itk ame herzen gheworden A Saervan en eten de kindever vã Iſrael⸗ woorden 
id Ne gBelpe nur Bac vander bent mijns bee: nj geen ſpauaderen op den gelede der heupe / tut houdt / tot dat 
— shaamoer bant Gran: wantiek veeefermp | op deſen hupdighen dach: daeranune Dat De be —S 
ze | bone heen ddr Hp wiet en come/ eñ Bactua/Be | fpanader acu deu ghelede der heupe JADLS ad to: ops 
4 — Wet den Kinderen, <ghesaeckt wert. — Gen verriget 

Gi Hebt gefept: Ick wil v wel boen/ertde 12 SG» Watrrrij.Lapittel. tot ven gena⸗ 


Wzact make, ats hek sant ac: 
r / als het zenit aen Der zee / datmen 
— Aas, Mict tellen en cant ban beelhept, 


ie hj bleef biert mactjt daer / h endenamtz 


Ni pa dien dat ju woo handen hadde / geſchene⸗ 
Kevon inen benebder Efaus 


T\mee hondert gheyten cwinutich bocken 14, 
tere ſchaben / ea twntich ranmen. 


by Wee hond 
Wren Bertiehfimgenve hemelen met harel 
9 Plünten/et thien benlens. 

De dedeſe onder De handẽ sijner knech⸗ 


Be Eer kudde na den anderen. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


iveu⸗ 15 
en veertich Koppen /ditre ei ofſen ait 


kr. tewel kunde. / 5 
v, node byſonder / ende ſprack tot heir: 
se Sart boeg wp henẽ en laet riinte tufſchen 


… Side goroo ben derſienenſprach WanN wen bede der quan 


1. Jacob trect zuen broeder Eſau met zijnen digen Wader. 
voicke teghen. 5. Sp ſpreken briendelyeken met p Exo r 3. . 13 
malcanderen / eñ worbens eens. 13. Eſau bewhft quoi, 3b. 18 
beet goets tegen sijnen broeder. 17. Jacob coemt fpguiel af Auw 
tet Duchöth ende Salem / daer waont Ip. _ el beet Godegt 
I= hae: hief, zint ooghen oy / ende ſach zij? aengelichte oft 
J— nen boeder Glan comen / met vier or: bekenteniſſe: 
Deet manuen ——— Bepide zijne kinde⸗ — — 
ven tor lea ende tat Patel / ende tot beyden Brie bes erug 
Maechden. vr kale BEATS ger ieerttmeũ · 
2Eñ ſchickte de Merhden neet haren kin: Gon recht ke⸗ 


16l Beven Haoz aen/ ende Vea met haven kinderen HEAR beuinde, 


daer navende Tabel met Joſerh ten leſten le —— 


Ende In ginck boor hen heñnen / eũñ neychde fa gaet be Düa- 
bent fenenntaet op De gerdetot dat hu tot zi” Pes, 


Ende 


daecket 


J mome ce . pp" Mi 


pp es —— zi — — —— ———— —— — — — — — — — — — 
— — — — — — — —— — — ⸗— 


— —E — — — 


— — — —— 


— — — ——— — 
fi 


Jacob.Elau. Genelis/ Scheppinghe. UM 
J Ende far liep hem teghen / eñ nam hem 49 3 Eide zijn herte hinck aen haer / ende had⸗ 

Kf inden arm / ende biel hem om den hals/ende | de de Deerne lief/ ende ſprac vriendelick 

aid kufte hemende fp weerden, haet. Eb 


KI 


ik Ende hief zijne doghen op/ert fach Be iis | 4 Gude Dichem ſprack tot zijnen vader He⸗ 
| s j we . De » * Meen niin 
| uen met De kinderen / eũ ſpꝛack: Mie zijn deſe moe: Neemt nap De Beerne ten wijue bön 
ik bp ve Up antwoorde : Het zijn kindeven/Die | 5_ Cnde Jacob mert gewaer/Dat zijn dochter 
HIK zod wiven knechte verleent heeft. | ina ahefthendt was:ende sijn ſonen WAVE 
ik Eñ De maechben teaden toe met Den kin⸗/ | net den Dee op Den velde eñ Jacob ſweech / 
ii deren / ende neychden hert voor heit, tot DAE{P quamen, hemo od 
—4 Yea tradt oock toe met harer kinderen / en⸗⸗ 6 Boe guck Genot Sichenis vader Lot tot chant W 
900 de neuchde haer boog hem: Daernatradt For | Jacob / om met hem te ſpreken. a 


nd = , a + , ; 3* 5 pen ef a BA delen al 
eph ende Fabel toe/endenepchdenhaecoock | 7 Onder Dien quamẽ De ſonen Jacobs vã 
— hem. il Dent velde / ende Doe fp Dat hoorden / verdroot Du 
A Eñ hp ſprac: Wat wilt ghy met allen Den 8 | het Den mannen / ende werden ſeer toorich / 
—94— bepze Dat ick ontmoet hebbe {jp antwoorde: dat hu een dszhendt aen Iſrael begaen / ende 


| Dat ick ghenade vinde boor mijnen heere, Jacobs docter belagen Hadde:want alſoen 
kf fau ſprac: Ick hebbe genoech / mjn boeg, faudet niet zijn, —— 
—4 der / behouit wat ghy hebt, 8 Doe ſprack hemor met hen / ende ſende: 
Jacob antwoorde: Dey neen / hebbe ick gezrof Mujns ſoons Sichems herte / heeft eert ver⸗ 
nade gheuonden boor v / ſoo neemt mijn ghe⸗B langhen na uwer dochter: Lieue / geeftſe HAN Al 


ſchenck ban nujnen hant:wãt ick ſach v aen⸗ tet wijue. 
gelichte / als ſage ick Godes aengelichte / ende 9 Wewiëdet bo met ons / geeft ons uwe doch⸗ 
af And. weeſt aflaet het hel bevallen van wp. teren ende neemt ghulieden onſe dachteren. 
met mpbfoët. Neeint doch den ſeghen ban mp aen / dien xruId. Eñ woont bp ous:het lant ſal v oxen zjn 
ick v toegelacht hebbe: Want God heeft het |M Woont orde handelt / eũ ctgewinnet daer in. as 
mp verleent eñ ick hebbe alles ghenoect;alfo [Gude Sichem ſprack tot haven vader eude 
dwanck hp hem / dat hp het aennam. broederen: Laet mp genade bu v binden: wat 
Ende br ſprac: Laet os boort trecken en⸗ ꝛa) Gp mꝑe ſegghet / dat wil wk gheuen. 34 ved 
vtAnd neuen / de vepfen/ ick Wail biet bh trecken. r2_ Epffcher llechts flucx bänm d den beuvt⸗ * 
1 diders / vooꝛ. Wp daerentegen ſprar tot bent: Mn hee⸗ x3. ſchat ende geſchencken / ick wilt v geuen alſo 
J re / ghn bekennet dat ick rlepne kinderen ba. ghn dat eyſcht / gheeft mp ſlechts de Meent 
mw hebbe/Daer toe Dee) ende kalf dragende ten Wuijue. * 
koepen ; wanneer fp eenen dach afghedzenen 13 Doe antwwoorden Jacobs ſonen tot Si⸗ 
Werden / foo ſoude nw de gantſche kudde | chem eñ zijnen vader Hemor bedriechlicken / 
ſternen. daerom Dat haer ſuſter Dina geſchent WAS 
nijn heere trecke voor zijnen knechte he⸗ 14/14. Ende ſpraken tot hen : Wp en connen dat 
e Mereckt / dat nen / ick Wil c ſachte nae drhuen / daer nae als niet doẽ / dat vp onſe ſuſter eenẽ onbeſneden 
de vechrgeloas het Bee ende de kindert gaen connen / tt dat man geuen / waut dat ware ons een ſchande Ve 
migen en Werc: gek comte tot mijnen heere in Seir. is Doch dat willen up h te Wille zijn / ſo ZU | 


hebliagen niet Eranfprack: Doo uil ick dach bu b laten 15) ons gelijck wozdet / ende alles aat mani 


Ns 
EL 


malcanderen ſommige ban den volcke / dat met mp is, Wu onder v lieder is / beſneden worde, Rs 
wanbelë: wat antwoorde: Hat is het ban nooden? laet mp 16 Dan willk wp onfe dochteren v lieden ge⸗ 
Be gheloouige ſſechts ghenade voor mhnen heere vinden, uen / ende uwe dochteren ons nemen / ende VIP 


md Alſoõ tooch Eſau dieg daechs vaeder/ oM v lieden woonen / ende ent bolck zijn. 


Dae die Sichem / emors ſone / die des 2 worden / dat fp bp mg 
B a.Gam, rg. Anes cen heere Was /fach/ nam hoſe ade be⸗ 24 Cardo fb fbaorden ben WBemavers Sichem (14 
Bg: jef bende ſchendeſ ·buen ſoue Al Di te zijnen raapt WE 


eeftermaer ne züns weechs na Deir. 17 Iſt dat gho daerentegen ons miet en hoort / N 
Rasen Ende Jacob taoch na Suchoth / eñ bonte: 17, Pte befijden/ fa witten Wop onſe dochters ne? k 
barë ſtert met de voor hein een hups/ eit maectezinen dee | nien / ende Daer ban trecken. — 
permerenbebe putten Daer van heet de ſtede Suchoth. 18 Die redene beuiel Hemor ende zijnen ſone 
Dedeene daer nae tooch Jacob etter Dalen tot 18 Wel, | | 
ten. per fradt Sichem / Hie inden lande Canaan 19, Ende de jonghelinck en vertooch het niet) ca 
Duchoth. _ lept/ nae Dien hu Wat Meſopotamien gheco⸗ fudey te Doen : wãt hu hadde luft totter doch⸗ | IN 
B Be.28.c.2o, men was / ende maechte zijnet legher voor ter Jacobs / onde hp was heerlijk gehouden 
efAnd. met Der ſtadt. | borien allen/ nt sns baders hutpje, J 
bjeden. .Enmndbe kocht een ſtuck Ackers Aben kiterg,2o Doe quamen fi a, Henier ende zijn ſone 
Salem oi geven Lenrozs deg vaders Sichem / voor anr ¶ CSicher / onder der ſtadt poogte/ernide ſ zaken Pu 
thems ke gert g Groff. — met Den Burgheren der ftant/ernde eter: Ee 
bilt et — daer vichtede be sijne hutten opreũ viehz2o21 Deſe lieden zijn vreedfaem bp onsje Wilt In: 
Komimuert voog tede aldaer eenẽ Altaer toe/ ende riep ACH Den Ten inden lande woonen ende handelen: ſo iß — — 
het miarck. aem des ſtercken Gods Iſraels. | ni het lant ijt et genoech boos herop wi eld root 
eig lett ons hare Dochtezen tat mijer neme ende 
— | LO Se Datrrriij.Capittel. hen muf dachteren ghenen | [a og bel 
1, Dina Jatos dochter / wort banden jangheir 22. Boch vanille ' ziet hat vo 
| pest apasft beg lante geſcheut / 25. Haer wt ren grdoc bn ori sb ue ons te wille sijn, t 
‚ blaetbergieten ende ſchade allen lantlteben/ / 29⸗ ß * Bonen, cen bate met mite wor⸗ J 
1 | guide een groot oncuft DE huyſe Jacobs ontftaet. en / ſo wy Alles wat mienrlijek onder ms 19/10" 1,0 N 
—W Mima Jaz » jpbe Dina Lea dochter, a DiE ſu Jacob | befidfden/obeltjck arg fi befineen sin” | 
l coha dochter E gebaert hadde / ghinck vot / e dochteren A23 Haer Dee ende goeden / ende alles wat ſy \ 
aBeu.zocz 5 des Landtste Heit, hebbẽ / ſal onfe zijn, fa Wp ben ſlechts te Wille ⸗ 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
eind — — md ne kin 


mat J. Boeck Mole. Fol.ig. 


É raemt/ be Claechepcke. | 
8 | alles wat | Excken / ende wert genaenu / Be Flá 
aten (lade meenen | 8 Ef Godt terfceen Jacob vezeae a⸗ Ë 
Bbinek daer nac als ha 7 gel —— sik 
k 25 as egende hem / ende ſprack LIE ENT: 
| Vga: * ee ted Eer — — Saco” h dach au en ſult niet nk nt 5 
° l me Ken > É h % Pi 4 ie . . 
hen < de Leni Dina acher cen pegijekek sine |2Smavs Jacob heetensnacr fte (ile gn beet one, 
96 fineect zende gingen im de ſradt coentijch/h eit en — op en De le 
Dden alles: wat manljck was. LK orda zere wer pe et deo te 
Ende Boafiben ode ener ct zijnen fone26. machtighe Gov, zijt bueijthae eñ bevineecet 
Itao, 
* 


ett, is Ber fehecote Des fweerdes/ende | b: Volcken / ide volcken hoopen f: ilena 
id ham aes funtie Dita, riten bugfebie | eomenven i Coningen ſuilen we naer len⸗ | JAE TA 

Men fy 4 rdaer van. denen COTE. É A —— 

ke 5 — “ ed acbsouerdeber:2712 Ende het landt / dat ick Abꝛaham eit Faas 


Raghenenende piondersr De (rave, daevomr | gegeuen hebbe uil ick oock v geuen / eñ wilt 


Dat fin haer fufter hadden gheſchent. |_mwen save gheuen na 0. 
Î nende: ler ke merattlal 2555 Aſo voer God op ban hehe plaetle) 
Ede baat inder fradt/ ade op de veide was/ | daer hm met bern SON MORE A eren kfn Catums 
&ide alte haer hae: alte kinderen ende bzous jr Jacobriehnede cen fhechens so JEAPECEERE ET me , of ffacnne 
Wert namen fin gheuangen / ende plouderden | D/A DIE glacife/ Daer Ip met hem gele: sescheu, 
PN Alles wart inder buepfen was ken —— deranckoffer daerov / ende Bat wa 
bo > Alas wach tot Dimeonert Leui: 201 begaat hem met olne.· 1/als bat 
a maen aeugericht) Bat ks &ú Jacob hiet De wr deg Godi met elk 
Kk ftincke toooz dert mwoorterg Defes late, | ber gheſproren Gator) Moth, ken ghenoechd 
tE antaniteren ent Pherefitevew ich en 10 Ende fp taghen at BethEl ende doe het (gem grenen 


Werchs Wa plat, doe wort. 
Pen ern : Watt en nwo Detz noch een veldt werchs W zs vã Col. 
ate f aen aiſo baerde Gael: ef et wee quant haer hardt MEET, 


ict zeighet met wijnen huuſe. aen ouer De gheboorte. 

6 ſp zoi Ende doe het haer ne foo fuer werdt inder 

Met onfer ſuſter / als met ceres hoeven | Sheene „{pracit ve Proepproinue tot haer: 
Welen? 


—— 


— — 


— 


SE 


— 


m zeeft v met want deſen ſone ſult gp ooc m 1 ſa. ab 19 


hebben. 

| at xxrb. Capittel. 18 Ende doe haer uw De ziele witghinck / dat ie 
| 3 — besp De beeidẽ vergrauen heeft / ſternen moeſte / hiet fp hens n BenOni: doch eo Ad 
— tot benel ende met befcherminge Godte na zijn vader biet henzo 9Ben Feain. og 

WGE vaer hp eenen Aitaer bouwer. > DODE Ho p Alf flerf Gael, ende Wert begrauẽ / aen opeet. ver rech 
bert bont hein andermael / eñ ſtelt hem boor oo⸗ 9 Pp —1 nen slm gid 
Bben het gefichte bowen int 28, Capitrel beſchae⸗ DE wech HA Ephrath die tie heet Bethleheni. beid ie 
Hen. 16. @abel zón wijf ſterft inbergheboorte Jao Eñ Jacob richtede cat ſtaende qiteeciten * * t, 
wer damins. 22. fuben betlacpt zins vaders Eoy / honen Garf graver Dat ſelue is jet graf⸗48.7 


Ï - And pilaer 
27. Facobeoemttot I teecken Gabels/tot op deſen dach. — J5 


2 i or fl Eſt Ik * 
Zee, — —— —— ar ide Ffrael tooch Wt/ ende richtede eene is ve grafsteen 


ï ATEN / sive Des Towns f Der, Aaheis-erc, 
Pe God (prach tot Farob: Maeckt AI hutte op/ op gene side D ieden 
owenbetrest nae Metel, ende Woont {22 Ende het ghebrurde / doe Ifrael in Dien LA Lanen 


— 


— ——— 

Vom hinck Kuben heneit/t ende 
2,6 aldaer, ct afaer genen Alraer | Tame woonde / gjinck Fuen Gene, Jille 
—— bieb berfcheen /doeghpblovet | Liep bpu Biba sijne baders bpayj;xeitde kt 
boor wimen begeder Efa. het quam voor Iſtael. Jacob hadde twaelf Omz ap 
} es p E y e J orn 
Dae sijnen hupfe/ citat 2 | toner. —* e u 490,4 
Vans, birg Alen — varen ope bt Devpeês (23 efo Lea Waver deſe: Cothen de eerfte Jacob hadde 
“9 de gaben/b die hm U lieden sinverdevepriicht | geboren fone Jacobs) Suneon / Ieui / JUD paal foné, 
| fhevandert uwe clecderenn/ Iſaſchar ende Dehuton. 


Ende latet ons op zijn / ende nae Weth! * De ſonen iahel waren: Joſeph eũ Wer 
J— ken zat í ven Wltaer make, DE amin. né 
9— NMahne ter tjdt mijner me fonen Bilha / Rahels maget: Dan en⸗ 
beded ffeimnffe/ eñ te smet nap geweeftop Ben |, De Haphthali· TCE Ì 
kt e / dien ick ghetoghen ben, 26 De fonen Silxa Lea maghet: LSad ende 
dana, Woe gauen ſo hem atten veremde goden / |. Aſſer. Dat str De fonen Jacob / die hem ghe⸗ 
beet oe Die onder haven handen waren eñ haer d oo2⸗· ¶ boze sijn ut Meſorocana. RAN 
Epe, bapy: faafeten: ende ho begroef fe onder een eycke 27 Ende bp quant rat zijnet bader HAC) tot op, Niriath⸗ 
ld Peer Dn Die bs Sichen front. d Mamre/in de haoftftade/ die daer heet heet beed 
Apt, 3e: Ende fn toghen vot / ende een becefe Godts 5 Vebron / Daer Araham eude Iſaar bꝛeenide⸗ ig ertet. 
—* Vs 8D, WAM oue den fieden / die vontort beheren | mnghen inne gheweeft sijn. 
Mag, lagen: ifs dat fp de fonen Jacobs niet na en ende Iſaãt wert hondert ende tachtẽtich 


mi Mechden, aec oudt: * 
F Endz mans af/ ende ſtecf / ende wert verſa⸗ Iſaae ſterft 


Alſo quam Jacob te Luſs / inden lãde Ca⸗s 
Waan / Die * Nottet beet wet alten den | “nrelt tot sijnen volcke / audt / erde Deo leuens eed 
GEE mm, Plrke dat met hem was. fatt: cie zijne fonen fau ende Facoh/ bes IDE 
| — Ende boutwene aldaer verten eAltaer / ende7 |_ groenen hen. eb 
bt DWithefreve ctj€l/ ebaevonnme battent | me Mane Boneed dieen Efa ee — IN 
wt Ba, hort Gab geopenbaevt was / Doe hp vloodt amen zin. 6. Aftoch Efau van zijnen braeter/ — 
| 659 Mien beoeder. ef vorfake deffeluen. 8. Plaetfe ende nacomelin⸗ | 
f Boe ſterf Sebora / der liebeca voeſter / | gen Efaw des vaders dec Gromiterg, mer tfamt 
de wert begrauẽ onder VethEl / onder DET ber ſeluen woeninghen, 


Dit 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] Le 


— 

— —— — — — 


— ——— — — 


PE 
Genelis / Scheppinghe. ghellachl 


— — — — — 
— — — — 


Elaus 

— en, Gt is het ghellachte Eſau / die daer heet 123 De kinderen nä Sobal warẽ deſe:? Ilwan / 
fare vrou⸗ Eda: * ¶¶Manahath / Ebal /Sepho ende Pram. 
ak ven. Eſau nam wijuen ban de dochteren 2 24. De kinderen ban Ziheon waren / Aia / ende ni 99% 
wl il a Be. 265.34 Canaan / a Ada de Dochter Elon des Hethi⸗ Una: n Dat ie de Ana/ die in De Woeſtne | MEN 
—4 ters / ende Ahalibama de Dochter des Ana/ / munlpeerden vandt / doe hp zijns baders ZI Lig 
—4 vtAnders / ve bthet kints kint Zibeons des Heniters. beans ezels hoedde. 5 ‚ tog 
di Dochters c Ende WBafinath/ Iſmaels dochter; ar3 25 De kinderen Ana waren: Diſon eft Ahali⸗ * J 
0 € Gen. 28. a.9 baiots ſuſter. bama / dat is de dochter Una. —* 
ik bivac.1,b.35s d Ende Wda baerde Eſan / Eliphas: ende 4 26 De kinderen ban Bifon waren: Uemdan / Draden 
9 WVaſmath baerde eguel. Eſban / Jethran ende Charan. ge 
HEE Ahalibama baerdẽ Jehus / Jaelam / ende 5 27 De kinderen Ezer waren: Bilhã / Saban 8 
| Korah: Bat zijn Eſaus kinderen/ Die heange: | ende Akan. B 
bogen zijn in den lande Canaan. 28 De kinderen Deſan waren: Vʒ eñ Acarte fla em 
Ende Eſau nam zine wijuen / fonen ende 6 29 Dit sijn de Voꝛſtẽ der Horiten: De Doaft ti 
dochteren / alle zielen zijns hunſes / zijne hane/ dothan, de Worſt Sobal / de Vorſt Aibeon / do 
ii eñ Alle het Vee / met allen goedẽ Die hp niden de Vorſt Ana, PA 
9 lande Canaan verwornen hadde/ ende tooch [po De Bart Diſon / de Vorſt Ezer / de Vorſt anar We 
0 in een lant bant zijnen broeder Jacob. D Dilan, Dat sijn de Bogte der Horiten / odie word 
eGen. 13. a.0 ec Wãt haer haue was te groot / dat fn niet 7 | gheregeert hebben inden tande Deir. pom 
en ronden bp malcanderen waonert: endebet [zr De Coningen die inden lande Edom ghe⸗ Cont” 


lant daer fp vreemdelingen inne waren / con⸗ | regeert hebben / cer dan ve kinderen Iſraels ook 


Baren goeden. haers Vees. : 32 ela was Conic in Edom / eẽ fone 25e02/ 

ad ofu.z4 ag _ Ulfoo woorde g fan op den gheberchte | ende sijn ſtadt hiet Dinhaba. — 

Deut. 2. a. Seir:Ende Eſau is de Edam, 33,Ende Doe Mela frevf/ wert Coninck OSD op „bn 

Erg N * sh itis het ghellachte Eſau / ban diendeg | ftede/Fobab/ een ſone Derval ban pBadzra. P | 

fa cht 4 ghe⸗ Edomiters com̃en / op Den gheberchte Deir. [34 Doe Jobab ſterf wert in zijn ſtede Conuic / 
achte, 


Eñ alfa heeten De kindere Gfau:Elipljas/ ro Gufanywt der Themaniter lant, 
De ſone Ada / Efaus wijf : Aeguel be fone 5135 Doe Huſam ſterf / Wert Cornic in zijn ſte⸗ 


—— Baſmath / Eſans wijf. de / Hahad / een ſone Bedad: die de Midiani⸗ 
J SEliphas ſoons wart deſe: Themã / Omar / rij ters ſloech / op der Moabiteren velde:eũ zijne 
Zepho /Gaetam ende Kenas. ſtadt biet Awith. 


tgen. 36.c.22.0 i Ende Thimna was een bywijf Eliphas 1236 Doe Uadad ſterf / regeerde Samla bar 
Eſans ſone / Die bacrde hẽ Amalek, Dat sijn Maſreck. 
be kinderen ban Ada / Eſaus wijf. 37 Doe Samla ſterf/ wert in zn ſtede Coninc 
De kinderen Neguel zijn deſe: Nahath / 13) Saul ban Rehoboth / aen Den water. 
Serah / Sanuna / ¶ Riſa. Dat zijn de kinderen 38 Doe Saul ſterf / wert in zijn ſtede Conint / 
ban Baſmath / Eſaus wijf. WVaalhanan / een ſone Achbor⸗ 

De kinderen Wjalibana, Eſaus voijf / der 439 Doe Vaalhanan Achbors ſone ſterf / wert Ruf 
kindere / der Dochter Des Ana, kihet kits kit Zibeons/ | fu zijn (lede Coninck Hadar / ende zijne ſtadt 
dochter / ete. zijn Defe/Die jp fau baerde: Jehus / Jaelam / biet Pagu / ende zijn Wijf hiet Mehetabeel / 

ende Korah. een dochter Matred / Die jNehaſabs doch? 
Dat zijn De Woeften onder Den kinderen 151 ter was. spas 
fan: De hindert Elipbas/deseerftefoors |4o qAfoo heeten He Vorſten ban Eſau / in C° 
Eſau / Waren deſe: De Woet Theman de |L haren ghellachten / oder ende namen: De 
sk Omar / de Daft Zepha/ De WDozft eeh red De Vorſt Alwa / de Woelt 
Kenas. etheth / 
De Moꝛſt Korah / De Borſt Gaetham / de 16041 De Voꝛſt Ahalihama „de 
Voꝛſt —— de —— ng Daft Pam / De Vorſt Eta / d 
has / inden lande Wende zijn de kinde: 42 De Doeft. Unas / De Wo e 
cenvan — ———— var isa / Be Dort Theman / d 
de Dit zijn De kinderen Neguel / Eſaus 77143 De WDoft Magdiel / De U Jram: bat 
fone: De Doet Nahath / de WorftDerab/be | zijn de Woeften in Edom / —— pe wr 
Poeft Danuma/ De Doet Miſa. Dit zijn de hebben tin baren Erflandezende Eſau is DE fl vts 
Voꝛſten ban Pegel / inden lande Der Edo⸗ bader Ber Edomiteren. —* 


9 SEE 


miten / ende zijn kinderen ban der Wafmatt/ 5 gj 
wijf. | 9% Dat rerbó.Capittet. \ 
Eſaus wijs. · 1. Zeden Jacobs ende lief 
Dit sijn De kinderen Ahalibama / Eſaus 18)1 vofepb. 4, —— habe: tegen zijnen foe 
wijf: De Borſt Jehus / de Dart Jaelam / de deren regen den feluen/wot oo ber Adere 
2Boeft Korat. Dat sijn De Wortten A UGalie | Uens ende Droomeng. 18. Haer Loren antahe 
bamarer Dochter Des Ana, Eſaus wijf, on hapert ende boaf bept/ 3 bie Daer ooch të 
| Dat —— 
Ta er 1e kinerer ban Deir Des Hoziten / die zo| 1 Acob woorde ze stiit bar Jo 
M —F * in den lande —— deſe: Lothan / Do: CIA der een beembetine aes geleeft was he 
HP bal / Aibeon / An nanelüijcken / í | 
— * Dita Efevveit Bifa. Dat zyn de Doe zij 2 Ende — inden lande Canaan. 


b 
4 p * * 1 zjn De at p € A Ld 5 afan 
am Gen.36.b. ten ver hHoriten / alle kinderen Seir / mer | ſeph was ſeüenthi er eenen jar pij tene ss 
ak Jande Eoont. * Der Des Dees weit et Je er Gale 
git de kinderen Lothaus Waren deſe: Hori 22 


s MATE de jangte wag bj peet zhuen broederen:ende 
eñ Jemãaan Ci Lothãs ſuſter hiet Thuma. en kinderen Bilha ende 


Ollpa/ zjnes vaders Wijven, ef; bracht voor 
haren 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
EE EDE ep 


Dat Boeck Male. Fol.iʒ. 


baren bader / warnmeer daer een boos gevuchte ¶ haerder hant verloſſen / dat hj hem zjnen va⸗ 

— — 
teghen hen was, eme bon ED broederẽ quan 

| frael hadde Joſeph lieuer / ban alte stre 3 [23 ie rio Fofepb tot zinnen vend 

90 ha hide te bat bo ban in zijn ouderdom — 8 —— met de bonten rock 
EE neenen hpaent 

nt, Dime habe, ——— 24 Eide namen hem —— gan 
—8 Doe nb zite broeders ſagen / dat hem haer 4 kunle : doch de ſelue kunle Was ledieh 


Oep Bader li [le zijne broeders / gheen water daerume. : 
B ban ieuer hadde / Dan alle zijt — 
— tonen pen bene encondenbemgen 25, efen en neen 
* —88 ® Blick waat toefneeken. Sqrmaetiten comen á Gilead/ met haven kez 
aer toe hadde Aoteph eenmael eenen 5 | Ahiracht \ 
° Weg: DE wende enne Sien chen daer Dan: — regen ge —— 
ne doe werden fp Ger noch vnandigher. en ac Aiina tot sting broeder: Wat 
B form di Wo, q Ali t wat 6 26 oe fpzac Juda tot zijne bzoe : 
des ant bp ſprack tot hen: Lieue / hoort We ) 7% ger dooden / eũ 
nm Wp doch ghezaamt heeft. helwet mis/ Dat wo onfen broed 


© Ja 
B enn boehoe toy ordenen (27 mer laet ens berm den Iſmaeliten ver / Joſeph (wort 


WDe/crt mimen fchoofvichtede hem op / ende 27 Toenu / laet DISS f 
af * Dio: —— — — — —— brie bieef 44 * — 
on har: ovatie: 
ne 
id p onfe Coninck woden / eit ouer ons heer: 2 5! —* en —— — 


chen? ende werden hem noch vpandiger / oin beu De Ifmacliten/ 
ts D vende sijner reden Willen, kuplen/ ende bevcochtert Gent DE 2 
di ho hadde ned eenen anderen —* 9 —* —— iuer ingen. Die beachten bent 
et bertelie bp zijnen broederen / ende PAC: —— derom totten kuple quã / 
diet/ ch eenëdraomgeant: Pm 29 Als ni Luiben wederanutot sm 
— —— —*— de Wane eñ elf Ster⸗ een —— Joſeph niet daerin/ verſcheurde 
meychden hen boor mp, 7 2 ann weder tot zynen broederen / eũ 
stine vader eñ sijnen broe⸗ 1o30. Ende grant U DOE — — ali 
gene AE hem zint bader/en: 25 ef ———— onge en is Daer niet / waer ſal ick 

Wat is Dat voor eenn droom / * 
— Dal ick en moeder, 31. Boenamen fp Ioſephs verder ent vd hfnd dueten 
ende uwe bꝛoeders comê/ ende v genbidden? den eenen —— ——— den bonten 

Ende zijn broeders benijd? hem / doch zijn TT rock intbloedt / ende ſch 


ban [ cock henen — 
sla sijne — — ghinghen / te 2 32 i Ende lieten hem haren vader beengen/ cit 


_Wenden het 1Dee haers vaders in Sichem / 

ſegghen: Deſen — — fiet of 
frack zac onhe het wos ſoons rock zy ofte nel. 
F Worden hineders niet here m Di 1333 roemen Ene genie heef hein gen44.ca8 
*v tothenfenden. DP | enondewee rijtende gedierte beeft Soler 
"Ent r en enen / eũ fiet/ of het 14! verſcheurt. * 
wb) end fiene Hoeben’ ef met het Dee, — —— — pee > 
Wi feagbet nt m/hoe het Da : — ————— ik. 
enden Fant enn Wot 9 pale Hebon / dat leent —— — — — 
na Di mate. ʒi tt 
aen — dat hu dwalen 15 tot hen Dat ſy ontlenen ei ——— 
ee Et ried — ng | falmet ler ombernac? in Be kuple tot nijnen 
| Mack: Wien ſoeckt ghy? | k * ehem. 
jn Ankone: 3e foeche mijne bꝛoeders: 16, ſone Ende zjn vader —— hem in Pſa. io5 we 
ieue/fegabet nw Waer fp hoeden. 36 Lende de ied — * 
Be men fpzack:Dp zijn dan Daer getogen: 17, Egnpten/ dotipp: gaan 
7 twan ief haagde bat pfeoben: Laet ons nag | oe Dof servi capieel. 
pt Dathä gaen: Doe valeijde Joſeph zine broe⸗ 8. Werhouweljckinghe Yuda ende zjnee hitte 
Í 4 — deren nã / ende vandtſe tot Dothan. Beven. 7. Sonder ſtraffe Der beyder —— 
Eder, Us ſp bent nt {agen nä berrejeer hp hadt 18 ;;, amar webuwe/ —— —* 
— be ben ga oegten fp eenen raet den/dat | PudaharenSweer. 27. Daer vot cot J 
hfbbemdoarden/ * — ende ran ebeurde omtrent De felue tijt/ Dat —* id 
eager ll Diet/ 19 zo {PD Fuiaaftooch Da zguen gee eee Saco dooz 
SO core renibe laet ons hem dooden / 2 gaf hem tot eener manne te ODO dan, 


Deoeinee ——— cndefeaghen: Een) bieb Dh ſach alber eenes Camamiters ã t. Bera .ea 


| baofe gedierte hebbe ern verſcheũct: ſo ſalme „paie hiet Dubay ende namſe. 
| ü 7 lit. mans dochter / die hiet OUA 
—* J Rraa —* vanden verloffen / euſprac: € Latet DIe * gende fp wert daerenbout met kinde / ende b.17 
B me mooberfpeac dinden tot hen; Latet ea baerhe genen foe dien ie font tien no. 
Er ons gen Woet bergi maer werpe bemin | 5 „Sp baecde noch eenn — ———— 
— peftijne ie/eftentegget | hietfe Sela: ctende ſp WALE il ſo etcet. 
| Ende 


9E hant miet acu Gean, Jo wilde hem alſo wt ben baerde⸗ 
Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


— 


— — — 1 
— — — — — 
— —— — 


— — — — — — — — — — — ——— — — — * — — am" 


— — — — 


Scheppinghe: goth JL 


Eg — — — — e — — — — CES RR 


bore, Genelis/ 


— ⸗— 

fan 
In Ende Jude gaf zijnen eerſtẽ ſone Gevjeen 6 | ghyſe niet gheuonden. —* 
KE Thamar. wijfie biet Thamar, 24. JRA Dop INaenden Wert Inda aengeſent: fa brou 
| k Doch hp Was boos hoer DE Beere/dacrom7 | Wo ſoons wf Thamar, beeft hoevere be⸗ belan 
4 doodde hein De Heere. deeuen / daertoe fiet / fp is ban hoererije met Bice 
| goe ſprack Suda tot zijnen fore Brant: 8 kunde gewoorden. Juda pack: Beengtſe biet bebaiue 
—4 d Deu.25. a.ʒ Legger v tot weg broeders wijf / eñ neemt: ¶ voo ⸗ / dat ſy verbrant wore de. 
—4 inat.a2.c. 24 feten howwelijdte, Dat ghy uwen Hoeder 25 Ende ddemenſe voorencht / ſchickede fB hi 
| zacht verdoecket. — tot haren Sweer / ende ſprack Dan Dien mas Serhe, 
Kd Doch Doe Onã wiſte / Bat het zaet niet zg | ben ick met kinde / diens dit is: eñ ſprac: ent —R 
90 epgen zn ent fonde ais hp hem tot zjns broe ⸗ ghn vock / wiens defen vinck/ ende dit moer / mo 
—3 ders wijf leyde / liet Gn het op De aerde vallẽ / ende deſen ſtaf is. Ile 
bál ende berderf het/ op Dat ha zjnẽ bpoeer geen 20 Inda bekende het / ende fpzac: Dp ie vecht? npe 
zaedt en gate, 1 ueerdiger Dan ick Want ick enn hebſe niet ge⸗ 
—W Merckt deſe Doe beuiel het den Ucere qualück dat hero genen mijnen ſone Sela: doch en beliep hyſe 
IAN grouwelycke dede / ende doodde Gent oock. Wniet meer. mi 
id: A (iraffe/tegen Doe fprac Anda tot zjne foons wijf Tha: 1127 _m nde doe fp baren ſoude / erder twee⸗ gant ta 
ik De oinatuer: mar: Blyft een Weduwe muwes baders linghen in haren lijne gheuonden. | * 
OEE che fonde, hupfertot bat mjn ſone Dela groot wort:wãt 28 Ende als fp nb baarde / gaf haer een hant tt 
hp dachte: Miſſchien mochte hp ooc ſteruen / wt:doe nam De Wroepbeoulwe/ ende bãdt LE Hi, 
als zijne broeders. Alſo ginck Thamar bene/ nen vooden deact daeronune / eũ fpzack: DIE | 
ende blcef in haers baders hupſe. ſal de eerſte wt ronien. 
Doe nu vete dagen verloopen warẽ / flerf 12.29 Boedie no zyjne hant weder in tooch / quã 
des Suha Dochter/ Judas wijf. Eũ als Fu: | zijn beaeder wtzende fp ſpꝑack: Maerom hebt 
das wotghetreurt hadde / ginck hp vpwaerts / gp ont uwent Willen ſiucke vete ghereten? 
e geu. 31. b. 19 ont e ine ſchapẽ te beſcheerẽ na Chinnracth/ Ende men hiet hem n Peres, pertz 
met zijnen t herder Hra van Odollam. Bo Daer na quam sijn broeder wot / die DE LOD? (on par 
Deele (bs ent) _ Dac werdt Dee Thamar ghetepdt: Siet / 13} den dzact om Inder bandt hadde ende MOT verfdi 
Daer na alg de Sweer gact op nae Thunnãch / zijne fchapen biet hem o Serah. 1. nd 
puncten inden te beſcheeren. Se Dat xxxix Capittel. end jp 
| gebreifcht hen Doe leyde fp de Weduwen cleeders ban 14; 1. Joſeph wert bau zijnen heere ghelieuet. 7: oog 
—— an hels haev/Die fp droech / gtbedeckte haer met eenen | ander brouwen tat onogdentlijcker liefde abe: 
Buumerg moe: mantel / ende bermaeckte haer / eft fettede haer —v z. ende fs bp haer niet enverwiilicht, <p \ 
ine | jcken befchuldiget, zo. ende geuangen 
fen werde heo bupten hfbom De poorte / aen Den wech nae 21. Banden Geere wozt Gp vertroofters ende 00E w 
ben, nufichien Thimnath: wãt fp fach Hat Dela was groot in De —— verheuen. gol) to 
Ooc ES VIS gheworden / eũ fp en was hem niet ten uijue |I mm Ofept Wet af im Egnpten geuoert / eñ — xe 
con be punc: Sbegbenen. % Gj Potiphar een Egnprifchy man, DDA enal 
ten commé alfa ®oefenv Juba ſach / mennde hy / het Waer rs, raonis Camerlinck ende Bofmeefker/ gens 
Swel feplen als CEN hoere: Want fn hadde haer aenghelſichte cocht hem banden Iſmaeliten / Die hem Af 5,56: sl kb 
Srefreu:Ve Ela, bedeckt. beachten. pi) | alt 
— — Ende maecte hem tot haer aen Den wech / ns 2 Eñ de Heere was met Joſeph / dat hp een bs 
Di nd.pe pere Gide fpzach: Lieue act mp bp v ligger: want «| geluchfalich man voert / eñ Was in zijnes het? EN 
ic fantepne ha en wiſte niet/Dat het zijns ſoõs wijf Was, ven Des Egpptenaers bupfe. 
eicet. Su antwoorde: Wat wilt gip mpgeuen/Dat | 3 Eñ zijn heere ſach / dat de Weeve met hem 
ghu bp ma ligghet! was: Wát alles wat hp dede / dat liet De HEL 


Win fac: Tek wil v eenen geptenhack vã⸗ 17 
ber kudde fenden.Dp antwoede:Soo gheeft | 4 Alſo bat bp genade vandt boog huen hee⸗ | 
mp een pandt / tet Dat gap hee mo ſender. re / eñ zjn Dieser werdt: Die fette hert OU En 

Ip (pack: Wat wilt gp voor een pandt / 18 zzn bups/ ende alles wat Gn hadde / Dede hy 4 Ben 
vat ick 9 gee? Dp antwoorde: Vwen riuck / onder zijne handen. gend 4 ban: 
ende v ſnoer / eſi uwen ſtaf / Dien ghpimuwe 5 a Cade ban Dier tijdt aen / doe hy hem ouer 

Meui. 18. b.13 handen hebt, Doe aaf be het haer/ende Ì lach zijn bupe ende alle zijne goeden gefertet had? 
bj haer / eude jp wert ban hem met Kinde, e/fegende de heere bes Egopteaers huns/ 

Ende fp maerte haet op/ ende ginc heneu / 19/ om Fofepbs witte: ende het was enckel ſegen 
ende lepe den mantel af/ efí tooch haer We⸗ den Leeren / in alles wat hp hadde / te huys 
Duwen betu ite bets: aen. — ki te belde, * 4 F 

Doch Juda ſandt den gheytenbock / DOO? 20 Dacron liet bn het all Joſephs b J 
zijnen herder ban Mdollãm / op dat hu het Chãaden / wat hn babbesert bn —— ve A 8 
pande wederon baelbe han Hen whue / ende Bings aen/Deijte ha ben hadBe/van vat DP 9* ef ES 


ve gheluckelijcken boortgacn door hert. 

bp en bandtfeniet. att ende Deane: c ef Boteuh was 1: EDE pie bl? | 
| Tae meacchte hp ret we nd 21 fran —— ſeph was ſchoon — be / A 
94 ver fpzack: Acr is Die hoere die daer biu⸗ 7 Eñ het ghweindenad edeniſſt· | 1 
Den —* den wok ee antwoorden: Daer Bat —* 5 — pa Kn 
| en is gheen hoere gheweeſt. | ende fipzack: Dia ) pat Pig 
A Ere type quam weder tot Fuda/efifprac:22/ 8 Yo ergerde * — 3 got haer” af * | 
linde | Ack en hebfe niet ggeuonden: daer toe ſeggen Diet/ myn heere neemt bent vens rings in 
Lijst f 4 An. fp hous He Liede der feluer plactfe/Dat Daer geen hoere aen DOD nT/ Wat inden huyſe is / ende alie? alde olden 
| — — — war bo heeft / dat beefsn onder mijne ban’ zak Vi, 
Ì torhaeer gp _ Judafpack:k On en —— sf ber ghetaen vo Na 
ND ste CA ons Dort gheen fchandenajeggen: want | 9 Ende e beeft niet el ai? * 
—— ick hebbe den beck gheſonden / ſoo en heyt DAE hu voo fao groot inden hap —— | 


EME verhouden Geeft / foriocr P/ # 
heeft/ 1 bard 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
mm 
— — 


BL V 

— — 

Dat J. Boeck Mole. fol; i7. 
vl Shagvist op zjn wijf st: hee ſoude ick dã nn j endebacker des Coniner itt Egyptẽ / in eener 


—86 ht/een pegbelfjcken eenen epgenen droom / Des vuerſtẽ 
mute gt Ben fuulck graat quaet doen / nde teghar God —— —— zine be? fbenrhensef 


9 
Be EOD woord tegen Joſeph io¶ Dupdiigbe. z | 
ue bipe: Mane op erbgont ——— 6. “Baer deg morgens Joſevh ot hen daer men, | 


— 
— 


dat bp haer (lf by haer ware, . in quamende fact) dat fp treitcich waren / 
Ö foude Den Arte ap eéneach/ vat Jofepb mj 7 Bꝛaechde hate, ende ſprack: Waerom zijt 
J Be in bee hupse ghinck / zijn werck me an — —— — 
| “ind —— mgee * en hebben niemant / Die het Mts watlegge. Foz 
1 je > En fn greep en bp zinen cleede / eñ frac: ſexh (reac: Wtleggen behoort Gode toe:doch 
Wel, Slaept bo mp: bach ho het het sleedt in darer | bertelthetmp. 


Hi 


ant / ende ende liep tert huyſe Wot, 9 Boe vertelde De vuerfte ſchencker zjnen 
Woe fp — dat be zón dein imbarer 13) Dear Joſeph / ef ſorack tot bent: My beeft 
Bf bant liet ende vt ontvloot edroont / Dat een wijnſtock ooo? np WAS 


ast & me inden huyſe / effprac 14, 10. Die hadde dep vancken / ende Ip graende / 
Vote tat bes rele beeft —** Dente — bloeyde / ende zijne dzumuen wer⸗ 
| man hier cht / dat hn onste g'fcjande Dy. — 

Mien —— — Die ende witdebp [u Ef ick hadde Ben bekker Pharaonis in mij⸗ ctand. drup· 
xs ini Wp Nlapen:htfo viepick met tper ſtemmen. } HET hant / ende nam De efbelien / eũ d dzuckteſe er,” 
Emde doe bn hoorde, dat ick een gheſchren 15 eres ende gaf DE beker Pharaoni Dof much 
maette ien: i jn cleet bp nn / in de hant. RE e gantfch in 

oe venderaavenetep en la Sefephfveack et hemeDat ie zijne edu ween. 

Oe Ep lepde zijn leent bp haer / tot bat zijn io}. diñghe: Dzn rancken sijn Dan Dagen, Jofeo) bes 
y —— 
Ende fende tot hem euen De ſelue / ea Beeker tn ebr geuer/ ma teviogiger Kev ene bac: | 


t ende fpzack : Be hebꝛeiſche knecht / dien gijn ed Deed 
ij ve — ee gore rene ette ot bace 
1 rn . ⸗ 
gw Doe ergerde maecte / ende riep: 18 get ee deer — ** aen —* —— Dooren, J 
Boe liet bp zijn cleeùt bp mo ende viodt ahp het Pharas vernianet / dat Ip my We Dez J 


se Be beden ne voijfe/ ro, fer hunſe beenghe. 
—— 5, we ben ven Lee Den | 
jebzei cdaen / Werd melt . ebbe it 1 
Dros. eee kncht gh Hi dad * gedaecn/dat fp nw ſouden hier in ge⸗ 


* *⸗ de hem z20 ſettet hebben. 
‚EB mann hem sijn heererende lepde hem eo LLL DAE eere hacer ſach / dat de bedun⸗ 

mmm 

1 in De gervantkkeniffe/Daer des Conintx gean: €16 - infeite ITT El 
47 gen tine lagen roe De laet maer in Der ger bingbe goet was ſprack hp tot Jofeub: ME J 
„05 Wits, e_ Uânckeniffë t ooc eené DooM gedroomt: Dat ick Droech et And. els 

ie, k Doch be heere was met henwerknepchz 21) den etwitte coruen op mijn hooft en 


sb 1 zi | 
lef: lob. | blochtens | 
gember. de zij a | &nbe mer vuerſten copf allerlen gebacken 

de zijne 1 hulde tot hem / ende liet hein ghena⸗ 17 © | S | 

—8 er de binen boo: D ke amsptman ouer De ghe⸗ ree Etn ende De voghels aten wt | | 
Le Dat bebe onder sijne handt beval alle 22,18 Joſerh antosrde ende frac: Dat is zijne | If 
ghenangenen inder gewanchenifje: op dat al: —— B 

i Ï I 1 ë hi / 

En moefte, ———— — vee * ame pk en ei EL 

gl Ween f Want De amptman guter Be geuanckeniſſe 23) de vogelen ſullen ent, REL J 
„el —R dtunani hem geens dincx aen: want De Heere 20 Ende het geſchiede bes derdẽ Dacchje, doe fat· 420 1 

i dede / daer aaf |C hietot arao sien gt Jaers dach: ende hp sin. geboer 
ant eerde went cen vwaeltjt alleen zijnen knechten / ten dach. 
eñ verhief het hooft des ouerſten ſcheuckers / 
IO Dar rl. Capittel. ende het hooft Des ouerſtẽ backers onder zijs 


— Joſeph lept den tween gheuanghenen hare nen knechten, 


Droamen wtsende fept wat heu begegenen foude. bes 
29. Be daet — Briegahiihe waer. 23. _|2Ì ende ſettede den ouerſtẽ ſchencker weder 


—9 —F Defchencker bijft ndanchbaer. om tot zinen ſchenehamte / dat Gp den beker 
„oid Ja: berwde vaer ta/ Dat hen ver⸗ gaue in Paraonis handt. 
* 9 Gi —— / de ſchencker Des Conmer A22 Daerenteghen den ouerſten backer Liet Ia 


in Egnpten / ende de backer aen heren | hanghen/als hem Fofept bedupdet hadde, —4 
1 


heere den Tonnek in Egupten. 23 Doet Be overfte ſchencker ghedachte niek 
en En Pharas wert toomich over zijne bep-2 | aen Joſepyh / maer bevgat zyner. 
Wehe Danton: —— a oil J 
arao dzoomen J 
ik barkers: / zint enigen) * —— wt we abhuaneckeniffe ghehaelt / M 


Ende Lietfe ett] in Des meeſters hups / | 25: Die legtfe hem wi/ 34 F weide * heere | | | 

Wehenaucheniſſe daer Jofepb ghenangen | 

ene Ce nr ofimefiee fine ftp ours] —— 
e Gofmeefter euwe daer je aen, 

ke den bendac Dn ba —— ſie bnnnrxNde na twee Jarẽ hadde Pharas eenẽ Zroame Hos 

—* uanckeniſſe JOE ij — jn 

On ben ande gun renens a Tt bentmac opgeeft 

Ende hen drꝛooinde bepde / den ſchencker⸗ € —* Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


— — — — —— — 

Jaoleph. Genelis / Scheppinghe. 


KI fehoorte ette hoeren / ende ghinghen aender Pee zen ‚ oy / ſeuẽ vete aaren / dim⸗ Sh 
| | inden graſe. ughet. EE 
4 IJ laa efen —* ho andere ſeuen koopen votz3 24 Ende De ſenen Duane aat vergonden DE 


hie: ° «per Weet? 
—4 water opgaen/ Bie waren orngeftaltvende ſeuen dicke aaren: eude ick hebbert 
| | * ertoe crane bu Be kocpanr aen den oe⸗ ——— ad doch fp en ccanent mp ies 
J cn het water / Ppon, AE hd , hid 
RA —— de ongeſtalte ende maghere Roeper) 4 25 — antwoorde Pharaoui: rer e ett Hof 
ik verſonden Be fear ſchoone eñ -bette koepen: wen Pharaonis zijn eenderley: w ecopet 


rd 


| pi 5 
ij aeckte Pharao op. vercondicht — wat hp voor heeft · en, 
9 Doe ane twedeson eft hem bzoomibes 25 De ſeuen ſthoone koepen/ zijn ſeuen — t | jie 
tk Boch rerntael / N fach/ Bat ſcuen aaren wieſ⸗ ende ferien goede aaren / zijn voe De ſeuen 
Kif fen wat eenen jalaat/bol ende Dicke, venher is eenerlen Doof. se oeren 
nd. van dz Daer nafach bp fenen dume eñ a verſeng⸗ 6 27 De ſeuen magere ende ongeſtaite MET 


bi gaen: die na De gheuen opgeclonmien zijn / Dak zj 
| Ren: ue og 4 k 
il | wi — —*—— —— — magher aaren belanden 7 | ſeuen Jaer / eũ Be ſeuen mager ende verſeng⸗ 
[is wt g pe feuen Dicke ende bolle aaven: Dor wachte is ard ip Jae — Lak Pha⸗ 
bf har vete Bat het eenen Door | ax iſſet no / dat ick gefept he | 
Iik os nl EEN : * rao / dat Godt Pharaoiu condt maeckt, was 
| Eñ doe het moꝛgen wert was zijnen geeft 8 
dAn . verbaeſft b beron mert: ende ſchicte wt / cnde liet beroe⸗ 
pen alle waerſegghers in Egnpten/ ende alle 
Voyſen / ende vertelde hen SNE dꝛcomeudocy 
daer en was niemant dieſe Pharaoni Ledup? 
den conde. 
Soe ſprac de ouerſte Schencker met Pha⸗9 
racmn ende ſeyde: Ick dencke heden aen my⸗ 

bp boog heeft. Ë c05 | 
29 © bietet vijche Jarẽ ſullen comen / inden —— im 
antſchen lande Egppten: tincc 
* Ef na ven feluen/ futen ſeuen Saer bieren eraa Bj po 
D tijt romen / Daenen vergheten fat, alte ſ ick ofc 
oueruioedisgept biden lande Egppti / ende DE Ô eren Wi 
Bieze tijt fal het lant verteeren / Ds 
zr Datmen niet weten en ſal / vã oucrulocdic⸗ 
ne ſonden. bept inden lande / oin Der Dieven tüdt / DIE Gt 
| Pharao toomich werdt ouer zjterof na coemt:want hu ſal ſeer ſwaer zjn. | 
— Tanne na met den duerſten backer Blz2 Dat nu Pharas tẽ andere mael pepe Hi 
| iu ve geuãckeniſſe leyde / in des Hofmeeſters apen God ſulcx gewilluck £ „ip 
5 in 
— droomde ons bepde in eener nacht / ee⸗ 133 Nu / dat Pharao na eenen verſtandighen € oi hi 


nen veghelucken zijnen epghenen Door des prs len ngen fie/ Bie hp ouer den lande giet En 
8 ma cbelangde. pti JeLLe, ‚ 
« @f/trefte. — peten een diſch jongelint / 1334 EE befdjrijue/Bat he amptlieden verordeue 0 
pes Wofmeefters knecht / dien vewieltver wp | mden Landt, ende neme den vijfcendeel inden 
het:eñ hp bedundede ons onſe drꝛoomen / ecrnen lande Egppti mden uen rjcken — Y 
pegbelgeken nà zijnen Doorne, 35. Eñ bevfamele alle ſpuſe Der goeden JAL J id 
if ale he ons bedupdede, fo iffet gegaen: Taj die DAT conen ſullen: Dat ſy coren oplegden pi Ais 
gant ies ben wederont aen myn ampt geler htin Pharaonis cenhumſen / ten LOTA —5*— ft: 
Ke tet/enge be andere is ghehangget. in den ſteden / ende verwarent · en Laat, 9 * 
| d Dae fandt Pharao henen ende liet Jo⸗i4 30. Op Darmen Hpyteberorent tande Ben Ll] 
| Pharao laet ſeph roepen / ende lieten bent hacftelijcken Wit de / moen ſeluen deren Iaren / die ouer ⸗ta⸗ 
Ioſerh wt bera vucherriffesenie ho Liet geen deſcherre | tentant comẽ falien/dat Get lant niet dã GON pn 
Be geuancke⸗ ner oocty ander cleedeven aen / ende giiam ingher en verderue · | ed 9 5 
niſſe halen. cat Pheran £ 3, — — Pharaom eñ allen zjn boo 
Bp{atosc20 WE ofmar: them: Myu beeftee 15) knechten wel. · — en 
— maumten bats —— * 38 Ende Piarao ſprack tot zijnen knechten; — 
pic hem bed mdẽe can : doch ick hebbe gehoert {ae conden lap cenen ſulcken maar paer, 8 Ot a 
vand feggen wanneer gijp eenen Dzaor hoo⸗ rh che ſt Gods zu? Ende ſprack tot — 
EE nt Kl SU Rie of 
ceu/{o oudt SOE ppataanijane ſprack: 1039 Vewüijle v Godt ſulckes alles heef tcontt : plas 
oaren tacte bmp nieybodfatdarp Poa: | gedany fo er iemiemant ſo beefbandich cude 
ho wil ſeg⸗ at goers g moyyheteren. wus / als HN. BARS ‚macro 
gen: chen zp A Pparaa —* boore tot Jofeeh : My iy 0 iGbp fuit duer mim bips sjen kluwer 5 
ber met / die DE gere, ie (komt aen Den oeuer DP De water, / Ewoorde fal alle mijn bolck ghehoorſaem zijn / ut : (ej U 
rigger u Eñ ſach wt Den water opclunmen / ſeuen sj alleene Des Coninchijcken ſtoels wal ick hoo⸗ we —9 
be cone: God ſchoonehette koepen / die guigen ar der wep | gherzaalsgüß· | ‚fatal N 
— 15 41. Ende vooder fpzack Pharao tat Jofel: ooft À 
iſt/ bie het buo ge inden graſe. Dit/ick hes st ine Á 2 — fpd 05% / 
mp ghedaen genbenae hen / fact ick andere ſeuen boe, 19 KL gege D ouer bet gantſche Egypten⸗ pe oe ì 
li Deele feer ongheſtalte enbe magere koepen opc ant gheſettet. El 


wtb ot 
2 nde tooch zijnen rinck ban zijner handt/ oe hr 
eñ gaf hein Joſcyh aen zijne haut / ende cleede eckt aff 
gem met Witter zijben/ eñ huick hear een Ul? per Kp W 
den keten aen zijnen hals/ pat 


| | ch ke LJ 
43 Ende lief hein op zijnen tweeden waghen lend) gel 
varen / ende liet vaar hein oroepen: Deſe is flut! 


| ve eere/ nen: icn enn hebbe inden gantſchẽ Egblenlcui⸗ 
* laet 30: po) ſalcke ongheſtalte nee gcheſien. * 
nen bienft nuet Ende De ſenen magere ongeftalte kaeyen 
* ſonden De ſeuen cerfte vette korven. 
Ae MER vit ſu Bie ta gellost hadden en eve” 21 
5 of peper geren het acu haer niet / Dat ſy ete ar ira foar 
—— wite hedden ende waren weſtan / gewe⸗n | * dn Eene fetsede hem ouer het gant⸗ 8, # A 
aenſegshen. men: Dot kteickop. * bet 
boenen — eennael in mijne droome / 22} 14, Ende Pharag ſprack tot Joſeph: Ick ben hu Kf 
| | ſenẽ aaren op cen valnetwafjaoote dick. Pharao / ſonder wneat Ville enn fa mermnt vO 


⸗ 


— Ue er — 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] — — En EE —— — eene en PRE eee 


Sol; mat J. Boeck Mote, folxs. 


Sine bantofte siht? boet berroeren indEgants | 6 · So was us Joſeph de Fegent inden Lurde 
Ne An Zaph· en e Cyupti. pten / ende vertochte coren Allen volcke 
Dana CDS naemde hen m Ben heumelijcken 45, inden lande. Doe nd zijne beachten tot herr 
ict gaf he een wijf! Anach de dochtec guamen / vielen {p boog hem neder ver aerden 
hern des Prieſters te Pit. Alſoo tooch ov haer aenſchin. 
| Epl wot / het Ant Egupti te belien. 2. Ende hu fachfe aen/ ende kendeſe / eũ ſtelde 
— — 

Eñ hu was dertich Jaer out / boen boor 40 hein vreenit tegen haer / e we ſprack hardt nies 
Daran ſtont den Comie in Egupten: ende | _hewendefende tot Gen: DA waer coemt ghp- 
Boer wt ban 32baraoveft toac doo bet gants | Du fpraken: Wi ven lande Canaan, ſpüſe te 
At, Gaf ete ſche Eguprenlant. Coopen. 
ban Butfepe op Che het lant n!dede alfo/ Be ſeuen rücke 47| 8 IW /hoewel hyſe kende/ fo en kende fp hem 
bal, DP aren boz niet 
Eñ bevfametden alte ſpyſe der ſeuẽ Harer48| 9 Ende Joſeph dachte aen de droomen / e Die c Ge. 37.a. 3.. 
Die inden Lane Egepti waren) made dedenſe hem ban hen ghedroomt hadde / eũ ſprack tot 
de ſtedẽ: wat Daer voor fuite op den belde, | hen: Gijn zijt verſpieders / ende zijt ghecomen * 
tener pegtelijcten fradt rontouune wies Dat | te uen wacrhet lant dtoxen is. bindae, 
deden fo un, ro Sp antwoordẽ hen: Jeen muj heere: vins ' 
Alſs goat Vafenh het coz oy / ouuer De mate 49125 knechten zjn ghecomen ſpyſe te cospen. 


KES 


— 


/als zanBt aen Der zee: alfa dat Ip opbiel jm e Uòn zin alle eens mas focrrs/ Wap zijn ver eGe 42. b. 33. 
vo —BE te tellen / ant meen en donde niet meer tellen. /deluck / eide inwe knecht en zijn nopt verſpie⸗ 
* Was CN Joſeph werde twee ſoons geborẽ / eevsoj ders gheweeſt. 
* de diere ijt quui: Die baerde hein Aſnath / Fxr Wo prach tot hen: Neen / maer ghn sit gho⸗ 
MJ — Poriphera des Peieſters te On dochter. comen te beſten Waer het lant ogen is. 
ge Veegeren: „Ende biet Ben eerſten p anai: Godt sin Sp antwoerden hem: Wy / wive knechten / 
Ô Ü bp} heeft mp taten vergeten alle nmjz | zijn bwaelf gebroeders, eens mans ſoous iu⸗ 


Bert lande Canaan/f ende De jonckſte is noch fGen. 43 .4.2 
be onſen vader / doch De eene enn is niet nieer 

jet _MeS onge luckes / e Alie nines baders huns, 
Wihaß — gie be — 52 bonen 
veac ho/) heeft wip Laten waſſen inden dorhanden. — 
Enfa —— elienhen, 14. Joſeph ſxack tot hen: Dat iſſet / dat ick gee 
Aerts Soemi de ſcuen ocke Jatk onune waren 53, fept hebbe: erſpieders zit gh. 
a ande r Eguptenr/ xs, Daer aen Wil ick v proeuen / by den leuen 
Ixbe onſien de ſeuen diere Jaren aen te 5..Yharaonis / ghu en ſullet niet vã bier comans 
KANE diere Cen paer Fofepb wear abefept bavde. of uwe jonchfte bꝛoeder conc dan bier, 
lanes Jarman Daer wert cen bieve tijt mm aen lauden: ss 16 Dendet eenen van b liedẽ henen / Die uwen 

* — DE an ⸗ 


d in a cifcheun lande | bweder hale: ghplieben daerentuſſchen ſullet 
ï —E Was eig dte | gevangen sijn:alfo wil ick pꝛodeuen uwe rede⸗ 
Doe no het gantſche Eghytenlandt oock 50 nen/of gh met waerhendt onume gaet / ofte 
koet leedt /viey bet volck tot Pharaoom |_ niet: wantwacr niet/ fa zyt gijplieden bp den 
„od odt: Bach Pharao fpzack tot allen Egpp: | lenen Pharaenis verſpiedets. 
ord — henen tot Joſcyh: watbieb i7 — op Vierge ve ſainen verwaren / Dip Das 
sle „Bat Doet, ghen lauck, 
Fl — alles — nie outer alle bet lat diere tijt was / doe 57,18 Ei aen Den Derden dach / ſprack bu tat hen: 
5 Wa PE her —— Cralonune lia ein * * —— leen fo doet alſo want ick bree⸗ 
J te den &: wort: wat de diere 613 e Godt. ‚ 
05 ‚ Werefs langher —— niden lande. 19 Kur ghu redelück / fo latet uwer broederen 
9 Ende atie De ladden qiranten meEgepten/ 58, een gebonden liggen / in uwer geuanckeniſſe: 
ce € Coopen bo Jofeph Want De biere njdt was | gjplieden daerenteghen / wecker henen / eride oat. ber cor 
„5 Lroot in atten Landen, sd: bande ghwar ghp ghecocht hebbet —— 
at xlij.Capittel. Ma. 
—* dd Jacob — edn —* in Egypten 20 hEnde —— uboen jonckſten broeder b Geu ·43 · a.⸗ 
— ie te coopen/ 7. die bekent Lofepb/ og. ende in: € tot mu / ſo wat ick uwen Woorden gheloouen / 
0 chtich zy ner dgaomen/beangftichtfe menigerlen ap dat gholieden niet at moet ſteruen. Eude 
vc Mie ac sep veetntligen pere | {pdeberatfa. | 
— bedicht huſe mer cooper del wineraut den es 21 Syp ſpraken onder malcanderen : Dat heb⸗ 
HEt 2 Baer vertellen ſo wat mer hert ghefchret is / ben von aen onſen baarder verdient / Dat up nn 
9— t din: 36. ende Gacoù bedzoeuer hem des hoochlijctt. fagen DE anatt zijner ziele/Daz bp ons i ſmeec⸗ heet — 
ip ER beed Wens Bacob ſach / dat Baer cozeninr) te/ ende van eu Wilden hem niet verhoeren / pinnen, ofte ins 
Meh, — Eghpten venl was / fvzack Gu vat zijne Adaeroni coemt nb deſe droeffeniſſe MU ANS, de bove, vaag 
We a, € Cn AV footer War fiet ghu langheonuie? 22. Luben antwoorde hen / eñ ſprack· k Depde ver —— 
| Ed pen, te Dict/iek booze / vaer za in Egppren coren | ick het v liede niet / doe ich ſprat: Verſondicht hj eind 
— Mn BL: trecket benen af/ ende rooet dus coeen | wlieden niet an Ben jonghen / ende Sanheden Geo: : ats doos 
—— 74.12 oren ie en ſteruen. en wildet niet hooren? „JA Weerdt zyn bloedt be barmbertice 
4 i Gons, doo 
ek dar EN eenn ——— — niet / dat het Joſeph verſtont / Epyitum, au. 


ʒynen beoederen trecken: Wwät |24 Enden wende hem bau hen / eũ Weerde: 


1 vleven / 
KA — — Bent Sani dof ephs beoeder/en Liet 4 | Want bn fpzack met hen door cena: taehnan. „ Öc. 37,6,24 | | 
s bp fpmacie: mochte een ongheual bfont⸗ | Boel bent nh wederom tot hen keerde / ende 


be ‚GEEN, met hen fpzac/ nam hp Wot hen Simeon / ende 
—* — Pe Ufoo guarmen de kinderen Iſraels / ccꝛen | baudt hen Loor haven ooghen. î 
—* Eh en / met tſamen anderen/ die met hen |25 Ende Joſeyh dede bewel/Datmen hare facs 
pe Breggen laude Ganaan was oock aid dirndl” 3 bt —— 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 
a — 
— ———— — — — 


Joſeph.· Genelis / 


If Mu, gozert 


my And. Och 
wrat heeft/ etc. 


Lgen.a9.c. 21 


st Bub. doot: 
igckefchade 
si Ru ſmerten 


pen. 44.623 


er — — 


gok 
— — — — 


Scheppinghe. 
ane een peghelijcken in sijnen ſack / daertor | Mt verboot vns dat harde / ende ſprat BHP 
Back had fn * den wech. Ende mer dede en ſullet mju aenghelichte niet tiert / of une 


hen alſo. broeder zy Dart met B lieden, 
Ende fp loedẽ haer lt ware op have ezelen/26 4 Is betrirdat ghn onfen broeder met ns 
ende toghen ban Daer, ſendet / ſoo willen Wop aftrecken / ende b WALE 


Doe id eener zijnen ſack op dede / dat hy 27 eten roopen, 
zijnen ezel voeder gaue inder herberghe Wert | 5 Is het oock / dat gn hem niet met onsen u 
ho ghewaer zijnes gheldes /Dat Dae bouen ſendet / ſag en trecken Wp niet af; Want De MIA , gend? 
inden fack lach. 3 beeft gefept tot ons: b Shn en ſult nijn aen⸗ | 

Ende fprack tot zijnen bꝛoederen: IMijn ghelichte niet lien / of uwe bꝛoeder zu Dan met 
ghelt is my wederoin geworden: ſiet / in my⸗ b lieden, 
nen facke Doe ontuiel her haer herte / ende 6 Iſrael ſprꝛac: Maerom hebbet ghnlieden ſo 
verſchricten onder malcanderen / eſi ſpraken: guatijck bp mp gedaen / Dat an het DE man⸗ 
mt Waeromne heeft ons Godt dat gedaen” nie fenbet/Dat ghu nocty eenen broeder hebbetg 

Doe fp no telhupsquamen tot haer ader 29, 7 Op antiwogden : De man miderfocht fod 
Jacob / mt landt Canaan) fenden ſy ham al⸗ nauwe nae ons / ende onſer maechſchap ende 
fes wat heit gheſchiet was / ende ſpraken: ſprack: Leeft uwe vader noch? hebbet gholie⸗ 

De man die inden lande heere is / ſprack 3of den oack noch eenen broeder? Dae ſerden WP 
hardt met ons / ende hieldt ons voorverſpie / D| hem / als hy ons braechde: Woe conden Wp ſo 
ders des landts, juyſte weten / Dat hp ſeggen ſoude / Brenghet 

Ende doe wp hem antwoorden: Wy zijn zij waer broeder mens bier af; — 
redelijck / ende nopt verſpieders geweeſt: 8 Bae ſprack Judã tot Iſrael zijnen vader: 

Vaer twaelf ghebroeders / onſes vaders zj Laet Der jongen met mp trecken /dat Wp vns 
fooms: de eene ont is niet meer voorhanden / eũ opmakẽ eft reyſen / eñ leuen / ende niet en ſter·⸗ 
de jonckſte is noch by onſen vader / inden lan⸗ uen / beyde Wp eũ ghy / ende ouſe kinderkens · gen rd 
de Canam: g eAIck wil borge boo heur zijn/ ban minen z ofte 

Dyack de heere inden lande tot ons: Baer 33 handen ſult ghy hem d berfoecken : waneer 
aen wil ick mercken of gp redelijc zijt ; eenen ick hem v niet weder ent beenge/eit boor wiver 
uwer broederẽ later bp ñig / ef neinet de noot⸗ | oogen ſette / fo Wil ich nijn leefdage De ſchiilt 
druft voor wiven huyſe ende / trecket henen / draghen. 

Eñ mengt uwen jonckſten broeder tot m: zaſgg0 Want waer wy het niet en hadden verto⸗ 
ſo mercke ick dat ghyliedẽ geene verſpieders / Wghen / ſoo waren op reede wel tweemael we⸗ we 
maer vedelijch zijt: fo Wil ick v voc wien broe⸗ devant ghecomen. 

Der wederom geuen / ende meuget iden lan: Jr Boefpac Ifrael haer haber tot hen: Moet 
de handelen. het dan alfo zjn / fa doet het:eſi nemet banden 

n Eñ doe fp de facken botſchuddeden / vant 35 beſten vruchten Des lants in wie ſackẽ / ende ef 
een peghelijck zijn bundelken ghelts nt sijnen brenghet den manne gheſchencken hier afseert „welt ge 
facke: eit Doe ſy ſaghen / dat het de bundelkens wennich etbalfent/ eude heimich / ende kuip? per begot 
haers ghelts waren / verſchrickten ſy / met tſa⸗ ken / ende myrren / ende dadelen / ende amar zijn ord, 
mert haren haber. delen. —9 

Doe ſpꝛack Jacob haer haber: Bhp hebbet 36j12 Ende het ghelt Dat v lieden boren it uwen en goo” 
ar mijner kinderẽ berooft: Joſeph en is niet facker weder geworden is/beernget oac wueder zat 
meer boor handen : Simeon en 19 Het meer met vmiſſchien is Daer een feyl gheſchiet. + 400 
baor banden: Wer Jamin Willet ghplieden |M Daertoe nemet uier beacder / maect bop/ Ag) 
oock henen temen: het gaet alles ouer nis. ende coemt wederomtot den manne / en 

Puber antwoorde zijnen vader / ende ſprac: zy144. Doch Be almachtighe God / gheue v lieden 
Wanneer ick hem niet weder en brenghe / ſoo barmhertichent voor DE mame, Dat In b we⸗ 
doodet mijne twee ſoons: geeft hem mamie derom late adoen anderen broeder ende Wert? 
hant / ick wil hem v wederbrenghen. Jamm ick doch noet zjn / als eener Die zjner 

jp ſprack: Mijn ſone en fal niet met v afz8 kinderen berooft is. | 
trecken/ waant zijn broeder is doot / ende hn is 15 Doe namen fn defe gheſchencken / ende het 
Alleen ouerblenen:want hem een ofongheual gelt dobbel met hen / ende Wen Jamin / maee⸗ 
op den wege gheſchiede / daer gip oprepfer{o | tenberop/ toghen in Eanpten/ ende traden 
ſoudet gh min geanwe hayz met pfherten⸗ boor Jofenb. | obd 
leet inven graue bꝛenghen. 16 ae fachte Joſeph met Ben Jamin / ende F 


U wl 
30 Watrlij. Capittel, ſprack tot sijnen bunthouder - t pefe Het —9 — 
1. Jacob vermaent zine kinderẽ andermael in mannen Mt huns / er lan de or tent dn 9— 
en enen EOELWAD (ult zenuinoage et amp eren. 
grechen 48 benen met gefchenchë endedaubelen 7 Ende De man Dede al, 


J 


s hem Joſeyh geſeyt 
(ne. 16. Fofeph heet haer te gaft nooben. 18, hadde; ende beachte De 1 Tk 
cl bedachten heu erges / 20, ende gheuen baart uns, ) nannen in Joſephs 
vanden geuonden gelse in harẽ ſacken. 23. Moz⸗ 18 Doe meel De 


ben ghemoet/27. Wan Aofepb/(vieng liefde haet 
fanbeclinge aen Ben Jamin baert/)bgiendelgchen 
aengerpgoken/enbe ordeutlücken tegen hem ouer 
aen be tafel gheſchickt. 

E diere tijt Druckede het laudt. 1 
dp Eñ Doe het herteert was/ wat fis hoor 2 


ſy hen / dat fin in Joſephs hups 
ghebracht werben/ende el, opn bier 
ar Ahebzacht on des gele witten; Dat Wp it ⸗⸗ 
—— te azen Wederont geuonde heb? ft 40, 
oordeel oer 5 Op ons ftbrenge / ende belle eert Wine vint 


coren vat Eguptẽ gebracht hadde / ſprac 0) ghenen — inns * bp ons neme tot en? —* 
u 4 * 
haer vader Jacob tot hen : Trecket wederom i9. Dacron traden nt —* me — m 
henen / endẽ toopt ons een wennich ſpyfe. eer⸗ ende fingalen por beui wd u 

Toe anwoo de hem Juda / eũ ſprat: Deal bups, nvooz 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


gb 

Jo 
B Gen 


Ben, 


Bi 
her 
16 


it 


le 


ki 
Je 

nne ET ii en 

7 — — — = = Een 


da Dat J. Boeck Mole. fol, 19. 
ks greens m Ide fendert: g VAG heere / wy uveo lego generae aea ziju ghelt bonen in 
94 shi en / ſpjſe te coopen: nen ſack· 
* Mans h al 2 Ene mijnen ſilueren beker / legghet boven 
ende onſe ſacken op deden / liet / doe was eenen in dee joncftẽ ſack/ met Den gelde boog het cos 

f qe it bouen in zinen ſacke met vol⸗ ven: Die dede als hem Joſerh hadde gbefent, 
let Det — ve het weder⸗ Bes morghens Due het licht Wert, Keten ſo 
ON met ons ghebracht. ge mannen henen trecken met haren ezelen. 


4 Zoe ſy nh ter ſtadt Wat waren / ende nuet 
vorre gheconien / ſprꝛat Joſeph tot sinen: hunſ⸗ 
houder: Pp/ende jaecht den mannen na: ende 
Wanmeer ghuſe aengrypet / fa ſpreeckt tot hen: 
WBaerom Hebt gjnlieden goet met quaet ver⸗ 
golden” 

5 Fe het niet dat / daer myn heere bt driuct / 


5 : „ghnlieden at And. waer 
ende daec hp at mede waerjepdt ? gjplieder fegaiuge word 


sd Gebben oock ander ghelt met ons afghe⸗ 22 

bracht / din fyhſe te coopen : wap en Weten dan 

pe wie onfe ghelt in onſe facken ghe⸗ 
j A 


es Wo fpracksuBefer goets macts/meelt U lie: 23 
Den niet: wine Bout ende uwes baders God / 

tv lieden eenen {chat ghegheuen in uwen 

acken: uwe gheit is my gheworden / ende IP 


| cht Dpmeort tot hen wt. hebbet qualijck ghedaen, AR 
— rte rargfem ofer bus / gaf hen 2 5 En ate nie aengreey / ſpꝛack hp met hen * 
ater dat {jo hare voeten wieſſchen / ende ga ulcke woorden. — 
rd iden —— aaf 7. Sp antwoorden; Maerom fpeeckt mijn 
vl Dp daerentuſſchen berenden het geſchene⸗ 25 heere fulcke woorden 4 het zp verre van uwen 
4 Ke toe / tat bat Joſeyh quam op dẽ middach: —— — dinck te doen. 

want fn Hanen ghehoordt / dat fp aldaer het 8 Siet / pet ghelt Bat wp gheuonden hebben 
Root eten fouden bonen in onfen facken / hebben Wup wederom 
| ; / vat Den lande Canaan : cnde 


Boe huyſe in ginck / baach⸗ 26} ghebracht tot v 
ten fn * — bet bench nt harẽ han: hoe ſouden wp Ban Wt Ws beven bupfe ghez 
deph ma den ende vielen boat hem neder ter aerden. ſtolen Gebben ſiluer ofte gant: 5 
E Seen Bie e gvoetefe briendelijcken / ende ſprack: 2 25p welcken hp gheuonden wordet? onder 
KE ader Ì@act het aen vader Ben ouden wel /ban | Ve fnechten / die zp des doodes: Daertoe 
L Wesas Dien ghptiesen np fever? leeft jo noch? Vail len Wp oack müns heeren rechten 5ijjn. 
4 “Da antooden : Wet gaer uwen kmechte 23jto Hp Dac Het sp ats ghn geſproken hebbet: 
| WMiferoaner wels ende leeft nac): endenentije [B bp welcken hu gheuanden Wort / DIE SP MIJ 
„Ben hen/ende bieten boor hem neder. imecht / ghplweden daerentegen ſullet Los sijn, 
Eide ho hief zijne dogen op/ ende ſach zij 2911 Ende ſo haefteden hen / ende een peghelijck 


Ken Ep 
beb; eN boede Sant ster moeder fne/ | Dede zijnen fack op. 
4 — —— ude fonc —2 2 Ende ip ſochte / eñ begonſte aen den groot⸗ 
 Pleegbmrp Gent fender ? ende fpzackooore | fen tot op ben jonckftenn dee ert gheuon⸗ 
Vg. 3e, Der: ear sp ghenadichnujnfone. Ben De beker in Ben Jamms jack. 
S Ende Fafepij haeftede 1 hem / want zynzotz ek ——— — 
— hem teghen sijnen broeder / en⸗· D — in De (EADE, 


1 p 4 
och * 
oe Wen, Aa ſochte waer bp weende : ende ginck in zijn 


lef camer / m ende weende aldact. 14 Gude Juda ginck met zijnen broederen in 

— &ide Boe bp sijn aengietichte gewaſſchen zij Joſephs bus / Want DP WAS noch aldaer: 

od badde/ ginck fyn aat/ ene utitelk hem vaſte / ende ſy ielest voor hem neder op De aerde, 5 
id — gole teen 
| be De nanne bet cen futcmanals ick ben / gheraden conde ——— 


ben oock bpfonderen: ende Den Egnpte⸗ 
apie Die met hen aten / oot bpfonder:n Waut 

e Egyptengers en derren gheen broot eten 
„Met Ben Gebgeen : want het is cen grouwel 
oog hen. 

Ende men fettede haer tegert hem /dẽ eerſt⸗ 33 
heboren na zijne eerſtgheboorte / ende den 
Ockften na zjner jonckheydt: Des verwon⸗ 
erden fn hert onder malcanderen. 


16 Suda fpzack : Wat fullen wp ſegghen nq; gevr, 
nen heere: ofte / hoe ſulien wap fpzeken eit wat 
conmen wp ons rechtueerdighen? Godt heeft 
pe mifdact uwer knechten gheuonden: Liet 
Baer / wy / ende Die / bp Ben Welcken De beker 
gheuonden is / zůjn nujns heeren knechten. > 
7 Gp fprack daerenteghen: Bat zp bere van 
mo/fulckes te Doen ; De man by Dien De beker 


Wa 
brt: 
liter 


of. N Ende men dꝛoech hen eten boot van sijne gheuonden is / ſal mijn knecht zij n / ghylieden 
eg L B: Bach er: arr wert vijf act meer — trerket opp met zeden bot wier 
wf} en anderen { toegedient: } ende fj dzouc⸗ , Min Ve reders 
/eud 8 Doetvant Juda tot hem / ende ſprat: Tijn 
9 € werden drzoncken met hen. heere / iaet uwen knecht een woort ſprekẽ voor Juda tok 
fi SQ» Dat xliiij. Capittel. vûwen doren : mijn heere / ende vert toorn ent Joſeh. 
of Sy trecken na hups met cozen/ ghelde / ende vergrimmnie niet ouer uwen knecht / want ghu 
ae her beker in Ben Jamins fack. 4. Joſeph zijt als Pharao. K 
fù ben blecors ha enbe ben befchelden: 7. ende fa 19 fijn heere vraechde zijnen knechten/ ende 
onder antſehuldichdẽ / 12. wert bp hen de daet fgrach: ijebt gijptieden dock eenen vader ofte 


Wen. 13. K 
b ‚13. Meeren wederom tot Joſeph / 15. die 
diger hichte beftighen/ ende wil alteen den ſchul⸗ 
— — 18. Juda beſtaet * 
n Ben Jammte heipen on ce lofien/ 

eude hem un zone ffebe fetten. * 


bweder. 
20 Soe antwoorden wp : Wy hebben eenen 


C aber Die out is / ende eenen jongten knecht in 
sinen ouderdom geboren / ende zijn beoeder is 


mé Hde Joſeph beval zijnen werst | Doat/ende hp ig alleene duerghebleuen van 
ei —— — —— ul zijner rentes wabe: beeft hem Lief. 
werſpyſe/ ſo bele fp peren connen / ende AL Doe foster gn 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] Genelis / 


giet het af tot my⸗ ich wil hem genade be | 


Joceph. 


Degen 37620 Zen Deobmvercocht hebe. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


ge &nbent en beconun 

Scheppinghe. vd 
errv lieden niet (OHT ni, 
pe enn f denct met / Dat ick Dacron toonich 59 zp gel! 


| art Oue 00f 

9 use. 4 san Dat ghp nm bier benen vertocht hebt: g WAE wer „4 

hf den : Á den mijnen hee: 24 at gh nin HIer Het ji De: D ie on. s0, 
a Í — — zijnen bader pint wmes leuens waille / heeft my Gout LOO 5 é 494 

| xe. ies waart vat hu van hem quiame / ſo ſai⸗ Where gheſonden. ok mierc in 

| Be hp * 6 Want dit — Jaren / dat he Lame 

| ij | Den lande is / ende het zijn noch DIT Je ond 

| Dae fpzacckt ghn tat uwen krechtert:e DI 23 — | — * — heat eo3l î 

| egen. 43. a3 .3 ome jonenſte broeder niet met v lieden hier en * enfal gheen ploegen noch gher J 

ik ee orichen min aengetichte | 3úrenfal, | 48 

oem fo vete aengelich Doch Gort heeft amp Loor v lieden 9— tau F 

—404 net meer WEI, ⸗ er u gefonden/vat it hp v onerbljjuerr late ANS” „5 pek OEE hont 
HIG Toe tage: 1 peknechte mijnen 24j 8uden BAE 1D) — ‚De PE rl Der 
9 wabe em né heeren reden. den/eude nwen Wien bejoude Door een groo — J— Dern 
hi moe peach — — —— g eren eit ent hebt NW herwaerts onb he 
bi ae Cts is een wepnich 191 1E. ea zn, vege a⸗ eener Arde fa. 
9 De ereen fpeafken: Op en corner A — —— oer veil E men 
JIE ——— ———— eenen bader gh / * erg, 
| aftrecken/ of onſe jonckſte broeder zp dan cao LOL eenen JL : Spat n is, 

Hfl id age * aftrecken: want Wp CH re ouer alle zjn bups/ende eenen VBoꝛſt inde — tan | 

Wk connen Dee mans aenghefichte niet Heit / [00 eeft lieten nb — ons tot mijnen —— Nie 

| onſe tonchfte broeder miet met ons en WS. * in sn ahet hont : goat laet b gofeb DE end oe, 
+ < arl ri. Peer / í 7 Ader / ende ſegghet hent: at dt üi Wer, 

Goefgrack u knecht mijn vader / tat ons:27| pader / ude VEER ee tot een Geert U * 
an wetet 0e mm wf wee ſonen gez | ſone ſegghen: Godt heeft 1 LOL OR Oni 
————— — —— uien gantſchen Egpter gheſetter: coemt af geren hel 
— ont” Aupmt niet laaghe, bur 

af ⸗ nmwxende dt iten fendt: 20 tot my / DIE EEL be , \ ur, 
— Pa ——— hebbe —— gee po Gin fult inden lande Soſen woonen el Ber, 
Eg 37e53 fee pet ni e Bhardt bp mijn zijn / gh /ende uwe kinders Drug 
—— deſen vock bans ne⸗ 29 Eve uwer kinder kinderẽ / v cleyn ende BE bera 
pin 

ntt ahnmrine graawe hap, met ienmer on⸗ st DUEL L N bert Ba dT 

— Ee hiciaten. sûh noch bijf Jaer Dieven tijts/ op Dat hp Wiet in 

Bo ic ni ee ups grvarme/tot uigen lmechte 30 — nwen hupſe / ende AT bof 

ij E 0 3 n r * Uect; 

men vaer ende De tonge en ware niet met Dj BIDDEN. · gek 15 ot, 

i ons dette zijne ziele act deſes ziele hangt. 12. Diet / uwe oogen Kent, * de — br 

Boal het gheſchieden / wanneer hy ſiet Bat 31 — Jamin / dat ick mondelg Ea 
onge niet Daer en is dat hu ſteruet: ſo (att: TEGEN IDLE, | 8 ® — 
—— knechten) De tende hamen ws i13 Vercondicht mjnen vader alle nue ete 
mechts onfes vabers/met herten leedt vden | Weihept in Egppteny nde Alles Wat HIE, 
graue brenghen den chelien hebt : haeſt v / ende coemt hiet! 
raue vrae — 2 ê mijnen bader. ; 
Gen, 43.49. ant ich a knecht ben borghe geworden 32) der niet mynen Det ez, 
| eeen, 43.49 ted kortatert teghen —— ende 14 Gude hy biel zijnen broeder en Zar 
KN fwzach: 2Bpenaie ick hem v niet weder/fo st | ont den rde de et VBen Jet 
| EN oh a cho bve elk j eende aen zynen halſe. 
en eef Baahe de ſchult mager. weende DIL ——— 

Ei RN ren Het hier blijnen aen 3315. Ende kuſte alte zijne bz coers / ende wern ge 
pes ionchften ftede / tot eenen knechte mins De ouer hen ; daer na ſpraken zijne bzoeders Ein 
beeren / ende den tongen met zine benede: | Met hem heruchte quam in Pharaos 
cen vas trecken. m6 Ende doe bet gheru jee quan in JOD: me 
ds BAant hoe falick optrecken tot mijnen va⸗ 34, huus / dat Hoften begeeren gheronuen pf 
pet / armer De tonge nter met mo en is? ick en het Pharao wel / rde alle zink 

* | v fie; die mijnen va⸗ nechten. we a 
be * 17 Ende Pharao ſprack tot Joſeph: Seggtt be, 
Der OE — — uwen broederen: doet Gent alſoo: Beladet * 

1. Joſeph gheeft hem znen baꝛoederen te kens uwe Dieren trecket henen. t 
wens. werfrooftfemer Godes voorfichtichept;die 118 Ende wanneer ghulieden coemt, int landt ie 
guaet m goet berkeeren can, — nin he DE Canaan / fa neemt wivert vader / ende ui? ZE d * 
nen/ 17. oock we beuele DSE Sien. 26. Hach ſinde / ende coemt tot mmo : ick wil v lieden „gn B 
ak eb erbenejt hem hoochlijck. kt goeden gheuen in Egppten lande / dat gj velie · 

— el Deen corde hem Hofept miet iangher 1 | eter ſult heĩ merch inden tande, be 
Ioſeph OPE onthoude baat añen dierontomhem Wirp Ende ghebiedt hen: Doet Heut alfa: Neemt ig 
baert betr ſtonden / ende ho riep: Latet alle man tot v ede Wi Cgoptenlanne/ waghens tot 
ſelnen zuen gan vis henen wrgaen: ende ghren mente | uwwetkideren ende whuen / ende voet UWE 4 iK 

1 hd “fi * er zi à 
baoedereit. on fot bou her Doe hem Kofephat mersjnen | vaderendeceenn. derd Lo ef 

1 at tds ctende. 20 Cade en ſetumẽl hunfraet niet acts WANT oord ke 

| 3 so, b Ebel weende linde baten | uden, den Landes ET pe 

| bgem.43-D-39 geracrg eit het hupſghelin Pharaos Ganden, } —— ane at 

| $ — * tot — — c Fek benz 21De kinderen Iſraels Deden alſo: ende J97 wao n 

— eAct7.13. afenbj/ leeftuujnt vader noeh· eũ zie bꝛoe⸗ | 1209 gaf hen wagens na Ben beuele Dpt / de 
TA Rie content hem niet antwwoorden / ſo ver⸗ endeteeringhe op Den wech. er Di N 
1e ehpgietkeen foo? zijn aenghelichte. 22 Cade gaf hen allen / eenen neghelijcken LB zat agf | 
ie je Dafprack hu tat zijnet broederen; Treedt 4) piereleedt; doch Wen Garmin gaf ho Hz hon⸗ wid k 
| hier tot nw: ende fp traden toe / ende jp ſprac: 0e t li luerlinghen / ende of viercteederen. iN 
| eef ven ofc wine beaeder/ d dien jplies (23 D/sDren vader fant bj maerkan trent 7 


len met gocde Wot Egppten geladen, an 
zp 

—— —— — — —— a — — 
mm EEE AE — — — 
mn KE . 

oleh react. atd. Boeck Moſe. … _fol.zos 


Uien ezelinnẽ met toren / ende bꝛoot / ende ſpü⸗ dochteren / dꝛn ende dertich zielen. 
fezümen vader op den weet. 6 De kinderen Gad: Zipho Uaggi / Suni/ 
Aſo herliet he zie beeeders / ende fp tos24) sbo Eri/Urobivende reti, 
Ben henen / ende ſprack tot hen: En kyft niet 7 _ Bektderen Ufer : Jenma, Jeſua / Jeſui⸗ 
Op den weghe. Wrivende Serah haer ſuſter: ende De kunderẽ 
Alſo toghen fp op han Egypten / ende qua⸗ 2950 Bia Ueber erde FPalchiel, 
Wen melant Tangan tat haten vader Jacob. 18 Wat sijn de kinderen Silpa / die Laban gaf Leinderen 
Ende vercondichdent hem / ende fpzateen:26, Lea zijner achter / ende baerde Jacob deſe van Diva 
WN Lathy: oh leeft noch / ende is een Geeve niden feſthien zielen. F 1ó,int getal, 
Oplibhg, ie Betitfchen dEgoptenlande: m doch zijn heete 19 De kinderen Fabel Jacoba wijf: Joſeph 
seb 3 Wedachte heel neel anders / vaart hp en ghe⸗ende Ben ſamm. 
Se t ans OOf De hen niet, 20 n Endẽ Fofeph werden geboren in Ganp: a gen. 46.f30 
— Mme, Doe ſenden fn her alte woordt Joſephs / 27 C tenlande/ Manaſſe / ende Ephraim / Die hem ende 48. a. 5. 
Shara it. Biebp tac hen gefept hatde: de boelfach | baerde Ufnatj De Dochter Potwhera des 
HA Ad De Wagens die ham Fofepb geſonden hadde/ Puriefters te On. 
berg tlef an. U beim te voerẽ wert De geeft Facobshasrs [ar o Be kinderen Wen Jamin: Rela Bechero r. par.7.0.6 
hon * —— leuendich / ——— / Nanmanñ / Ehi/ Nos/ INidim / ende 8. a. 1. 
Sb neo Bet hide ſprack: Ick hebbe genoech / Dat min 28 Hupim / ende Urd. 
MC hann fte Hote nad teeft: ick wil Baer henen/eft |22 Dat zijn de kindert van Batel/ die Jacob Kinderen 


, 


el ger, OOM ſien eer ich fierne gheboren zijn/ Al te famen veerthien zielen, ban Fabel 
ler od, oen SQ Dat riu. Capittel. 23 De kinderen Ban: jum. int getal, 
—8 Oogt den Yacob/na dien bp in BerDebageoffertjens |24 We kinderen Nayhthali: Jahzeel / Guni/ 
oer. il — heere geſterckt is/ Ark af in Egpp⸗ Zezerende Silan. * 

J et alle zónen volcke ende haue/ 19. Bien 55 * zuha: bie Leban Kinderen 
bet dla. r, Dein roept tegenven ontfanat hem. 31. Geeft 25 Bat zijn De kirderen Rilha: Die Late 


Deun pp, die wen Droederen onderricht ende vacht / het landt zinder dochter Fabel gaf zende baerde Far Bilha 7, Bk 

Veche gap te OOfen in te krogben. cob deſe ſenen zieken. gheral. 

** Bben Mt Cor rael tooch Beren met allẽ dat hyhad ⸗ 26 ple zielen Die met Jacob in Egupten p deu. 10,62 

Essie Ia. Deef Doe Hp quam tot BerSeba offer⸗ Aquãmen / Die ban sijnen lendenen gecomen 
tenue EE lmg SDE bp offer BE Gou sine vaders Iſaac. Woaren / wtghenonien De Wijven sijner kinde⸗ 
jin — Sion fyzack tot hert des nachts inden 2 |_ ren/zjn Al te ſamen fes ende tſeſtich zielen. 

Nae az lite: tarot, Saco. ſprac: hier ben ick. 27 Ende de kinderen Fofephs Die in Copy: Alle kinde⸗ 
ban; Ig en bp fpgac: Fek ben Be Hortus vaders / | ten gheboren zijn/ Waren tuce sielen:alfo dat ren Jacobs 
OPERA Weef 1 niet im Ggiptt afte tvecken:buaät | alleziclen Des hipſes Jacobs die m Egup⸗ waren zo, 
Mi. Wil ick v tot grooten volcke maken. ten quamen / waren tfeuentich. 

poet met daf in Canprentrecken/ende 4 [28 Ende bn fandt Juda boor hem heren tot 
"pt oack bier py bꝛenghen: ende Sofephfat | Joſeph / dat ho hent aenweſe tot Goſen / ende 
baden op uwe oogen legghen. quamen in het landt Gafen, 
pe Be maerte hem FacobopbanWecDebars 29 Doe ſpande Joſeph zijner waghen aar/ Wet landt 
We Be Kinderen Iſtael voerdẽ Facob haren ende tooch op/ zijnen vaer Iſracl teghen / na Soſen ofte 
er / Met haven kuwdeven ende winẽ / op ben Gofen: ende Doe hy hem ſach / niel jp ont zy⸗ KRaemſes. 
penveren Die Pharao gefordenadde ont |_ nen hals / ende weende lange geu zynen batje. 
Eer EM te boeven, 30 Doe ſprack Iſrael tot Joſeph: q Ick wil q Luc.2.c.ꝛa⸗ 
Barten gp, Stde namen daer Dee / eft haue / Bie fi in 6 Dt opeen frernenma Dient ick u aengeüchte 
Slash ER lande Canaanverworuen havden/cende | ghetien hebbe / dat gijn noch leuet. 
Ag, Mane alfa in Egpaten/ Iacob ende alle zuun Ir Joſeph frrach tot zijnen beoederen / eñ zijns 
Nedt met ben, vaders hupse: Ick wil optrecken / ende Pha⸗ 
Ze kinderen / eñ jner kinder kinderen 7 rao aenſegghen / ende tot hem ſpreken: une 
let hem / zijne dochteren / ende zijner kmder | braeders/ende mijns vaders hiws / is tot na 
ber ochterẽ / ende alle zjn zau / die beacht bpmet | gherormen/wtden lande Canaan, 

—8 Laa, ben m Eonpten, 32 Ende het zijn Wecherderen / aant Bet zijn 
Jant” kj. tj Dit sn ve namen ber dinderen Iſrael / | lieden die met Bee ontgaen : haer leon ende 
larie Be, te OL Eppten qramen / Harab eñ sne ſo⸗ root Dee / ende alles Wat fo hebben / hebben 
Rak De rerſtgheuoren Facebstone/fiuben. mede ghebracht. 

Bast Ge kisbert Parben:Ganoch/Pallu/ ez: 9 33 Vanmeer v lieven w Pharao fal voepen/ 
— Fon ene Charnn. entbefeagben: Wat isuwert neermabe? _— et An handen 
kare —* Ve kirberen Simeon: Femme Jamin rozy Dofult ghoalieden ſegghen: Diwe knech⸗ 
Vga pee /Aachin/Zobar/ et Daul/ de ſune van B) ten sijn ueden die met ve omgaen/ ban onz 
B6ar Ath Eananeifchen wijze, fer feughet op tat no toe! bepde wy ende onfe 
HEN mee Kinderen Leut: Serſon / Cahath / mde nij vader: op Dat ghy woonen meůcht in den 
Met ee lande Goſen: want wat Deeberderen zn / 
Men, an SE kinderen Inda: kiSer / Onan / Derval dat is den Canptenaren eenen grouwel. 
eres Me Serah:l no Ger ende Orana tas lead 
ten —* Ge Dat xlbij. Capittel. 

eſtonien in Den lande Canaan: ende De 1. Pharad fpreect met Jacob / ende zjnẽ kinde⸗ 

kimù a ‚ Pharao fp: Hac znẽ hin 
Eeen Perez/ Hezron ende Hamel, rẽ. 6. Beet hen het lat Goſen ingeuen. 14. Joſeph 

EE ae De kinderen Iſaſchar: Thola / Phua/raj brengt alten Craniteren gelt/met tſamẽ aller E- 
Tobrenve Dewar. “| _gvptenaers goet en haue aë —— / * out —* 

— — rooten hongers noot. 22. Ger iefteren goet 
en —— Sebulon: Sered / Elon / endera— var — ————— 
ban dea Dat „in F bou zijne doet Joſeph / zyner begraueniſſe haluẽ. 

Nad baerde —* de kinderen vã lLea / Die fp Jacob 15 

ì Ds 


Pharas 
D 1 De gli Joſexyh /eñ ſeyde Pharas aen / ſpreket met 

e ſopotamis / met sijner Dochter PU ti fpeack : Pijn bader eñ mijne bꝛoe⸗ Joſephs 
Die mate al ge faamten miet foncũ ande Awe/Baer cleyn eñ groot Vee / ũ jn broederen. 


€ üjij ie 4 


— 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 


10] 

F 


— — — — 

e 
Jatob in Egyp. Genelis/ 

—4— wat fr hebben / sijn ghecomen Lt dert lande 
id Eanaavende fiet/fja zijn inder Lande Goſen. 
Al Ï Ende hp nam vijue zijner jonckſten b20e 2 

deren / ende fetteje voor Pharao, 
Doefpack Pharao tot zijnen broederen: 3 
| An. handel⸗ Vaat is uwe at neeringhe? ſy antwoorden: 
ik Vwe knechten zijn Beeherderen / Wp ende 
i onfe vader. d 
—4 Ende ſenden hoorder tat Pharao: Up zijn 4 
AE, wat is /ter gecomen / by v lieden te b woonen in den Lan: 
| herberge / ga⸗ De: want uwe knechten en hebben geerte WEP? 
| fen brener De boor haer Dee/ ſo hardt druckt De Diere tijt 
ii 8 gurgeren ofte het lant Canaan : fa taet Boch ni ive knech⸗ 
INA Beeren defer ter inden lande Gofen woouen. 

AEK. Werelt, Pharao ſpꝛack tot Joſeph:hHet ie v vader / 
44 eñ het zijn v beoeders/Die zijn tot b gecomen. 
—0 Wet landt Egypten ſtaet v open/laetfe am 6 

| de befte plaetfe Des landts woonen / laetſe in 

| den Lande Goſen woonen: ende fo ghy wetet/ 
dat onder henlieden zijn / Die Baer toe deugen / 
fo fettetfe ouer mijn Vee. 


brengt sinen binnen / aide fettede hert voor Pharao⸗ ende 
vader voor Jacob ſeghende Pharao. 


züdt ghy? 


Dt And die ies wandelens / is hondert ende dertich Jaren / 

Hip nf — — wentel ende boos is De tudt myns leuens / 

4 Bei, ende en is niet ghecomen tot De tijdt mijner 
vaderen in haven Wandelen, 


gaurhernt kut. 


De ne broederen wooninghe / ende gaf ben 
eer: goet in Egpptenlande/aen De befte plaet⸗ 
fe Des lants/mamelijcken/nbden Lande Taen: 
ſes / als Pharao gheboden hadde. 


broeders / ende het gautſche huns zijns va⸗ 
Er An. alſmen dere / eenen pegelijcken/ Daer na als hp et Kir: 
Be kinderen deren hadde. 


ee erop- Ben: Wit Be Diere tijt was feer | waer / Dat het 
rex pueros andt Egnpten aide Canaan / verſmachteden 
oranibus bo. van Der Dieven tijdt. 

—— en —* dat in Egppten ende Canaan gheuonden 
Ben kunveren/ wert / voor het coren DAE fp cochten: ende hy 
5 fp met ons. brachte alle het ghelt in bet bruns Pharao. 


aos procutd- gypten ende Canaan / quamen alle Egppte: 

epe naers tat Fofeph/ ende fyzaten: Beſchitt ons 
bzooöt wãerom laet gijn ons Hoog v ſteruen / 
daerom dat wp ſonder ghelt zjn 


v (eden wad: het Dee wart geuen / dewhle ZIP 
ſonder ghelt zydt. 


kl gaf hen bzoot boor hare peerden / ſchapen / vur 
Kin gt Bu.onthielt Dever ende ezels: alfo ff voede huſe niet broo⸗ 
be gat Jaer voor alte haer Dee, 


in ben tweeden Aare / ende ſoraken tat hem: 
Hp en Willen onfen heeve niet verbergen / Dat 
niet alleen het ghele/ maer oock al het Des 
paer henen is / tot onfen heere / ende Daer en ® 
miet meer ouer vooz onfen heere / Dan allene 
onſe ljuen / ende onſe veldt. 

rn — — 


t je r 
HN EE fever st oogt (eden om 
Kel 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 

Joſeph Joſeph brachte oock zijnen vader Jacob7 


Iharao. Ende Pharao vꝛaechde Jacob: Hoe oudt 8 
epf.riobro Jacob ſpꝛac tot Pharao:c De tijt dt mijns 9 


Ende Jacob ſeghende Pharao / ende ginck TO 
B 


Ende hp verſorchde zijnen haver ende zijne 12 


pleech: Luth. Daer en was nb aleen beoot in allen Lanz 13 


Ipſa domint, Doenv het gelt ontbzack inden lande E⸗ 15 


Joſeyh fprack: Beet u Bee hier / fo Wil ick 16 


zoe bat Jaer om was / quamẽ fo tot henrë 


Aaeromn laet ghu ons boor v ſterue ende rg 


Scheppinghe. 


het broot / dat wy ende onſe landt / ljfeyghen 
zijn tot Pharao / gheeft ons zaedt / vat wp le⸗ 
uen ende niet en ſteruen / ende het belt niet Af 
verwoeſte. 

20 Alſo tochte Joſexh tat Pharao het gantſche 

€ @gupten: want de Egyptenaers verrochten / 
een peghelijck sijnen Acker / want de diere tjt 
was te ſterck ouer hert: ende alfo wert het Luik 
Pharao enghen. 

21 Ende bhp delde het Hole Wot in De ſteden / van 
eener plaetje in Eanpten/tot aen De ander. 

22 h Wrghenomen der Pziefteren belt; Dat en 
cochte hp niet in: Want het was van Pharao 
boor De Pꝛieſters berogdent/Dat fn hen ghene⸗ 
ven ſouden / van Den benoemden / dat hy hen 
ghegheuen hadde : daerom en Hoeften fp haer 
velt niet verroouen. — 

23 Doe ſprack Jofept tot den volcke: Siet / ick 
hebbe heben ghecocht / v lieden ende uwe velt 
vᷣoor Pharao: liet / Daer hebt ghylieden zaedt 
ende bezaept het belt. 7 

24 Garde an Ben coꝛen / ſult ghuliedẽ den vijſ⸗ 
ſten Pharao gheuen: vier Deelen ſullen uue 
zim te bezaenen het belt tot vWer fpijfe / ende 
hoor uwe hips ende kinderen, 

25 Sy ſpraken: Laet ons ſlechs leuen / ende ge⸗ 

nade voor v onſen heere vindẽ op willẽ geet? 

ne Pharaos lfenghen zijn, 

26 Alſo maecte hen Fofepb een Wet tot op DE 
fen dach / ouer Det Eguptenaren velt / den DTZ 
ſten Pharao te génen/wtglenomen dev Prie⸗ 
ſteren velt / dat en wert Pharao niet epghen. 


Bl27 Alſo woonde Iſraelu Egupten / in DE lau⸗ 
So beſchickede nv Joſeph zijnen baderen: ri 


de Goſen / ende hadden im / eñde wieſſen / ende 
vermeerden hen ſeer. 


Egnyten landt: dat zjn gantſche derdom 
wert / hondert ende ſeuen ende veertich Fact. 
29 Voen do tjdt be quam / dat Iſrael ſter⸗ 

nen ſoude / riep ha sinen ſone Joſeph / DE 
ſprack tot bert : Hebbe ick genade hooz v ghe⸗ 
nonden / ĩ fa legt nwe bandt oader mijne heu? 
pe / Dat ap Die lef De eft trox we aen mp Doet/ 
ende en begraeft mo niet ip Eanpten: 
30 Maer wk wil ligghenon mijnen vaderen / 
Dende ghu fult nin wt Egopten voeren / NDE 


nis fruimur Ende Joſeph bracht al het ghelt te fanten/r4j in haerder begraueniſe begranen. Wp ſprack: 


Ick Vail doen als git ghefent hebt. 

3 Up Baerentegter ſprack: Dao ſweert my: 
ende hu ſwoer han. Boek neychde Hem Fl 
vacl opt bede tat hoof de. 


Spe Dat rlbij,Capittel, 

1. Joſeph Seſoeckt zhnen baver in zijn krant: 
bedde. 5. Wie wilt Mangaſſe ende Ephraim / Jo⸗ 
ſephs faner Laar De zine gebaudt Gebben. 15. DL? 
atent Be Pluesende fer ben janckften baog den out⸗ 
erin en baders dauck. 21. Maeckt ziju 

eftanviit / ende proptheteer erder weder: 
coemfe intlaudt Canaan, vn ade —* 


Doe beachten ſy Joſeph haer Vee / ende hp vj TPP HeT na wert Joſeph gheſent: Siet / La? 


B Det is kranck: ende hp nam met hert 


2, Doe wert Jacob ahefent: Diet/o jane Ho 
fepb toemt fot: ende qr Diane 
fleclhene fette de Iſrael maeckte hens 

ele at — 

* nie 1 7 
naam/entefeghene —* /inden lande Cé 
Srenen De each tat nan : Diet /ick wil b waſ⸗ 
leden en ende vermeeren / ende Wil v tot 

hoopen Loler maken 


ende wil dit landttot 
epghen gheuen / Wen zade nan win 


28 Ende Jacob leefde ſeuenthien Garen in 


et Varde d” IE 4! ** 
3 Bende ſonẽ / Mauaſfeen Ephraun. 


jn Hit hedde. 2 


Í 
4 


h tf. 


or Pil 


Ad 


eni 


heydt⸗ 


oi 
gea 


par U 


Jacch⸗ ⸗ 
—— 
gaf 
wil en we 
1 
ue we 


Le 4 
pont! 


fac cb 8 
3 * 


hadt⸗ 


1 

— 

— — — — = me” 


NE = — — — ——— — — — 


Mabkeancs: mat J. voeck Mole golzr. 


Ooi bo ſuller gee Tana J SQ» Dat xlix Capittel 
ð⸗ en pa seling uwe lomen! ar die fles ” Jacob v t znen fo en wat ouer hen 
ei De plz e Bie v geboren sijn mn Egnp comen falsenbe Ald 20; Woet ben benel ban 


Detinne de ——— mijne zyn / gheljck als Auben ende zvier begvaueniffe, ende ſterft 


Neon 
8 Die BG 
IN arie, ns ghp daerenteghen nac hen genereert / | r_ Nde Jacob riep sine fonen / eff ſprack: Hatnbet 
lie te en Die fullen uwe zn / ende ghenoemt worden / Perfamelt v / Dat ick v lieden vercondi⸗ * — 
(lenge, AS hare broeders in haren eef Deele. ge wat b a fontmoeten ſal in taecomen⸗ (})Buben ſau⸗ 


aa De dae ick Wot sPefoporamia quam / 7 | Ben tijden, be der eerſten 
enb teef nan Frael inven lende Canaan/ op |2 Toent te hoope / ende hoezt toe / ghn kinde: — 
Eerd den egte / Doe ick noch een e weldt weechs | ren Jacobs: ende hoort ive vader Iſrael. namelck Het 


me 


Aij dee °t20 Was tot dept F d ge 3 8 b Ee. 4 — 
35. hrath: ende ick begroefſe aldaer / (f) Auben mijn cerſte ſone/ b ghu zijt mijn Pueſterdom⸗ 
Babe, bas ven Den weghe nae Ephrach / Die na Wethle⸗ Seat ende mjn cerfte macht / eft De ouerſte €Ì Het Conincs 
ed me demg Seber, k in ct gen offer/ende ouerſte it wijck: Beotie weert 
Ad Cop, ß Ende Iſrael ſach de ſonen Joſeph / ende8 | 4 Up voer lichtneerdich wech als vaater:ghu „an hem abae 
epo dach: Mack: Wie zijn Die” : en fult de ouerſte niet zyn:d want RGD zijt DP nomẽ / eñ Leui 
Fofepb antwoorde sinen Haver. Wet zi 9} wa vaders leger geclenunen:aldaer hebt gijn bet Priefters 
te ſonen Die mp God hier gegruen heeft. mijn hedde verontreynicht et met Dien op⸗ bom, eñ Juda 
tone Gp ac:Wꝛẽgtſe bier tot — icſe ſegene. —— Ades 
ande oogen Iſraeis waren ftdonckerrol 5 De ghebroeders Sumeon ende Veni / haer Bier ie bedupe 
Îhe en van ouderdom/ende en condi niet B “ fiweerden zijn moordiſche wapenen: be Spnago⸗ 
Uien: ende hp: bzachtfetot hem: fookufte |6 Dún ziele en come niet in haren raet. ende — 
ende namſe in den arm. _ mijn eeve ent zp miet un haerder kercke: f want 


1 
Ende fpzach tot Jafepb: Diet/iek hebbe brij im baren toonte hebbe fp den ma berworct/ ———— 
hechee ghetieit/ Dies ick miet gedacht en 


ende in haren moetwille hebben fa DE gloſſe vatfcher ieere ⸗ 
eee ct, Godt heeft mp ooch v zaedt 
° 


verdoruen. baer door fu 
5 7 Werbloect zp haren toorne dat hp fo heftich er rie — 
Cude Joſeph namſe van snert ſchoot / eũ ⁊ bet PD: 
nenchde hem tev aerdẽ tegen zijn aengetichte. 


is ende haer gemamichent / dat hy foo hardt? enne Coninck: 

jn aengetichte — wilfeberbeplen in Jacob/ende riete 
Be namſe Joſeph bende/ Cplgatm ur 30: 13 

tee hant teghen Iſraels Ancher bant, 


berftropen in Arael. b Be.29.5.32 
/ |8 i Judavghp zit bet/ v ſullen vue broeders Den. 21.b.17 
ae) taffe im sijne ſlmicker hant/ tegen Fz 
— hant / ende bꝛachtſe tot hem. 


teuen : uwe hande fat wazen vvanden op den CET Weerde 
Afvael ffveckte zijne vechter hant WE/T4 vert nepgbat. — — — en 

bals sijn/wao? bullen hen we vaders kinde: mene en erce, 
— 


ei lend N et - — 
lende op Ephraune des jouckſten hooft |g_kFuda is cen jonck leeuwe / ghn zijt hooch d Ger z5. c.22. 
— w Eb gone Minehee Kant op f anaffes hooft / eũ | ghecomen mijn fane/ l'dao: groote cuerwia⸗ —— Ed 
tk bd bar N werende ſoo met zijne handen : giant ninghe: mt hp heeft neder geknielt / ende BEM mijn leger niet 
alte Beburnen Î Wanarres was de eerftaheboren. abelegert als een leeuwe / eñ als cent leent? meer geweeft. 
\ bore ie hp ſegende Io eph eñ ſprack:Sod 15) ne: wie wil nthem tegen bent verheffen”! _ fGen.34.c.2s 


diẽ nujne aders, Abraham ende Faac lo o De () Scepter en ſal van Juda niet gez AL And. muer wandelt hebben Sod die vn mijn leef DAS Bnomen worden / noch een meefter van zijnen bofu:t oat 


Ke ug — Se gheneert heeft/tot ap deſen dach. paeten/ tot dat de t* Weldt come / ende DEN ende 21.a.b. 

— Be Engel die np verloſt heeft van allen xój ſeluen ſullen De Volcken aenhanghen. i1Par.3.a.2 

Pd Bie Jes Made, Die fegene deſe jongen / Dat fp na NW: ir Un fal zijn Venlen aen DEN wijnftock binz k sich, 5.0.8 
Ha, + He/ ende nac mijner vaderen / Abraham ende den /eude zijner ezelinuen ſone aen Den edelen Wen ban DE 


î aac namen genoemt worden) Hat ſy wafz rancken: Gp fal sijn cleedt in Wijn waſſchen / sau. 444 
en ende veel worden op Aerden. ende sijnen mantel in wijnbelien bloede. ntAn. hem op 
Daens Jofeph fach dat zyn vader Bevech- 172 Kijne ooghen zijn ptrootachtiger als voijn / weeken? 
hant op Ephrainis hooft leyde / beuiel het ende zijne tanden Witter Dan melck. o flat. 2.a,6 
wi gan qualek/ende batte zijne vaders handt/ |G _q Scbulon ſal aen Der hauẽ Des zees woo⸗ oat ne ) ' 
* Enfe vä Eptgaans hooft op anaſſesneñ / ende aen Der aenugert Ber ſchepen / ende 70-42 
2 9 Keerde, reycken aen Zidon, 5 (&) Bier begint 
ie EN N Ende fpzac tot hem: Nies alſo mijn Lader: 181... Iſaſchar ſal een beenen ezel zijn / ende hem den ſegen Lan 
9 ftVng seite de cerftghebogen/legget uwe hant op | leateren tuffhen rde tantpalcu, —— 
puk Aeanrtifego Vn hooft. rs @nde hy fact De ruſte / Dat fp goet is / ende gonzen worner 


het landt / dat het luſtich te: foo beeft hu zijne ea Geerz Sito 
ſchouderẽ ghebuprht/ende is cen ſ tzijnſ baer dat is / Die gez 


Ke 


ferror En D in hanne 
gate en oel) sijn vader wengerde hem Dat / ende 19 
Erne tte fzach: Ack weet het wel nijn ſone / ick Weet 

ie go ag bet Wel: Befe fat aock cen volck worden / ende knecht ghetaopden. —— kn 
8 te⸗ Dn Root sn : doch sijn jonchfte beocder ſal 10 Et Dan, ſal vechter zijn in zijne volcke / als bimaë — 

Pl ooter worden Dan hy / ende zijn zaet ſal een een ander ghellachte m Iſrael. met geeft end⸗ 
zi Wie Boot volck worden. gelooue/dat te 


bogen boor wercken fuer ende onſalieh dinek was. Daerom noe⸗ 
men bep Ditaseenen heldt:want het vooꝛſte Deel deſes ſegens / bea, 
treft ben Coninck Dauid. Ende daer eu is anders in allen feaheu® 
uiet meer ban Chitſto / maer alte bat ander is ban tijtlyeke geluca » 
kichept/ dat Ben kinderen Ffcaele ghegeuen ts: Als dat Sebulomr 7 
foude aen De zee woonen tat Sidon : ende Afafchar midden inder 
Jamde ban ber zee woonen / ende doch t'sjnf baer gheweeft ia, den 
Eoninghen ban Aſſprien, Tt Anders, Sila. 

* Chuftus waart toegtjefent wat Ben ſtanune Juda. 

pt Anderg/blafich ba wine etc. ende wit ban melcke. a Jofu.1g, 
bro. rfAnders / twee laft bundelen. f Of / ſchotplichtich. 

$ mans jegben heeft Sünſon vervullet. 


t Judicum 13.54,15.16-17.18, 
€ u Dan 


Melia, gei fofegende Iyofe te bien dage / ende zac: 20 
Aaa: te in Iſrael wil penande ſeghenen / Die € 
ter) nek : Gout fette wals Sphraim ende Ma⸗ 
1% —88 er naſſe ende 1 fertee Ephrann boat Manaſſe. 
Koi N ei ende deed Ifrael fpzack tor Joſeph: Sier / ick ſter⸗ 21 
Ane an Dette Sad al mer liefs ef fl ie 
Of etri, Ct Wederom beenge un het Lt uwer vaderen. 
Poids b, m Ick bebe h_n een ſtuck lants gegeuen 22 
— nten nwöen beoederen o Bat ick met nijnen 
ee ende hoge ut ver hant Dev Amoite⸗ 
nghendinen heobe Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
“ Hit 
IE 
| 
li 
| 
IK: dl 
1 

# 

Ì 

{ 

HER 
ud 

| ff 

| KL Ô 


al 


Jatob ſterft. Genelis/ 


ufAn it hebbe Dan / ſal cen llange Worden op Den wege / 17 


erc. ghewacht ende een ader op den pade / eũ het peerdt in De 
*Gad heeft l 


Sad JEE verſſen byten / Dat sijn rußnter te rügghe valle. FALEN EI j pn 
rd roe Beereutick watbteopwwefalichept. 184 Doe nù derondagen ai waren ſprac Jos 4 B 
frwoog Ffvact *XxtGad / geruſtert / ſal Get heyr voeren / en⸗ 19 


heuen toghen. De wederom boeren. 


Aofue r. Vã y Aſſer coemt zijn bette broot / ende In 20 


tf wi: / D oe 
landers ee fal bert Contngijen z te gheuallen doen, 

Sacheppinahe. Ek 

l 

3 Tot bat de beertich dagen om waren / wt Fe 
fa lange afwaren ve ſalf dagen / eñ se Egyp⸗ * 
tenaren beborenden hens tſeuentich daghen. | Job: 

ſeyh mei Pharaos gelinde ende fenoe: Webbe 
ick genade voor u lieden gewonden fo ſorecct B 
met Aharao / ende ſegghet: 

Es FEN dader heeft eenen eedt ban mp Bie, ge41t 


meruftede hever a* Naphthãit 15 een ſnel b Herte / eñ geeft 2 nomen / eũ gheſent: bDiet/ick ſterue / begraeft 


tocht ouerual⸗ ſchoone reden. 


nap he mijſen graue / Dat ick np inden LANDE 


en ten leſten / Joſeph fal maffen / hp fal wafferals 22, Canaan ghegrauen hebbe ; foo wil ick no OP 


—* Be 95 aen eener fonteyne ſprupte / de dochteren tredẽ 


Affer heeft in efhet regiment. 


goet cozentant dû hoewel bew De ſchutters vertonen / 23 


ingbehavt. ende tegen hem krijgen ende hem veruolgen: 


A Annootige⸗So viuft doch zynen hage vaſte / eũ De aunt 2 


ag eel 4 prij zijner hãden ſterck / door De hande des mach⸗ 
#sAaphthali tigen in Jacob: e wt heat zijn gheconen her⸗ 
ſegen is vpult deren ene ſteenen in Iſrael. 


trecken / ende mijnen vader begrauen / cit we⸗ 
derom comen. 

6 Pharao ſyrack: Trecht oy / ende begraeft 
uwen vader / als ghy hem gheſworen hebt. 
47 Alſo tooch Joſeyh ob / zijnd vader te begra⸗ 


uen / eñ alle knechten Pharaos / de oudtſten 
sine bups/efi alle oudtſten des lants Cary? 
ten tagen met hem. 


bent Debora Dan wwes baders Bode is v gheholpen / 25} 8 Dacrtoe het gantfche ghetinde Aofepbe/cit 


dir —— ende van den Almaehtigen zt gho geſegent / 
* me (eat vo: Wet feghen bonen van Den Yemel bevaf/ met 


fee gactop ſeghen ban ber diepte/Dis Gier mider leyt / met 
het Coniuck⸗ ſeghen aen borſten ende bipchen. 


zine broeders, ende het gelande zijns vaders: 
alleen hare kinderen / ſchapẽ ende oſſen / lieten 
ſy in den lande Goſen. 

9 @i daer togen oock met hen op / wagenen 


rhene Iſraels/De ſegentẽ nes vaders gaen ſtercker / als 200 ende repſigers / eũ het was eẽ feex groot hepz· 


eni — — de fegenen mijner voervaderen / fina wenſehe 


regimente gee der hoogen in Der Werelt / ende fullenu comen 
fendt: datde opt hooft Joſeph / ende op de ſcheedele Des 


— * tgNalir onder zijnen broederen. 
is/ De freude LF 


o Boe fp no in den plane Arad quiamen / DIE N 
Wop gene sijde Des Iordaens leyt / daer hielden , 5pr2% 
ſy een ſeer groote ende bittere clage: c ende DP 
droech ouer Zpen baker rouwe / ſeuen dageinu. 


* pet Wen Jamu is eet verſcheurende wolf / 211 Ef doe De Lieden inden lande / De Canani⸗ 
Den lande 


gevegeort wor DES mogeus falbp roof eten, eũ Des auonts 


Deepuelgeken/ fal hn den ĩtroof wt denlen. 


ters ſaghen / dat rouwe draghen in Den plane 
Arad / ſpraken fp: Oe Eguptenaers houden 


e veleprophe Wat zijn de twaelf ſtammen alle Ffraels/28' daer groote clage. Daerwt hietmmẽ de plaetſe: 


een ef geoete eñ dat is het Dat haer bader met Gen gefgzokt 
biede Sep ane. heeft doe boſe ſraende eenen pegeldeken met 
GER hoewel fp eenen bnſonderighen ſeghen. 


Der Egnpemnaers clage : welck lept op gene 
zyde Der Jordane. 4 ‚pt 
12 @nde zijne kinderen deden d als hp hen bez dS” Ea, 


| 


nao p Perte S p ef ‘AL À } Doe 
pichmael aen= Ende geboot hewendefmack: Ick worde 290 uolen hadde. ze kie 
geuochtẽ Wer: verſamelt tot mjuen valche / kbegraeftma mj e Ende voerden hein int lt Canaan/ ende Jac —9— tr 


be doehras: en bp mine vaderen #1 Liet graf opp den ACHEL 


Pat Caumerge: Eyphren des Hethirers. 


4 ! — ie : * sad (Ca ix aant h 
kewas inbet m In der tweevendighe graft Die teghei 3 den Acker ter erf begraueniſſe / van Eyhron err El 
ghetachte E- Ame Lent iden lande Cãnaan / die Azad den ethiter teghen zManue. 5.45 


poranm, ADO ham eocht met Den Acker bant Ephron den 
kelie fien ef Hethiter / ter erf begraueniſſe. 


het ricke op n daer hebben fn Abraham begrauen / eũ 3r 


Juda / eñ het Dara sijn if, atdaer hebben f 05 0 Iſaac 
e ricke op hegrauẽ / ende ſiebeca zyjn woif / eũ aldaer heb⸗ 


Epbealm. me ick vock Vea begrauen. 


be al ï 
begroeven bee in Der tweevondige ſpeloncke best oet 


Bes Ackers / dte Abrahã gecocht hadde / met d — 9 


Vcthiter Lec {608 be 

4. Wie fp hen no begraven haddẽ / tooch Jo⸗ * 
ſerh wederom nt Egypten / met zyuen broe⸗ dix 
deren / ende mer allen Die nact heut op getogen fenn: 
waren/zijnen vader te begrauen. Ken 


15_ Erde be brorvers Kojesljs / wreef den hen / dl gip 
| Doe haer vader geſtoruen was / cude ſppaken: att 


Ì | Ae eraf ' —— — of bies 
ct And. op den de ogyroen Acker ride der graft / die banden 32, Joſeph mochts ons g gram sijn/ende betalen Ell ? 
MEN vo. kitderen Weth ahecocht is. alle booſheut Die bop aen hen gedaẽ hebben. KN 
errerz.bas ade Doe Jacob geeondet hande de gebo⸗ 33 16 Dacrom Heten ſy hen eg ger: D haer bez Ean 
find, tot aen den gen stare ſinnderen / Dede hu sijne boeten nat ens boo zynen doot / ende rack: pe Den 
het epnde Ber ere op bet bode / ende verſchiet pende |W Alſa ſuit gijpliecheit Joſcyh ſegghen: Lieue / Ra 
1 ielen der u MICH J J sereh cf —* — —J er Wa — 
rde ; wert verfeunelt tot zijnen volclie. vergheeft uwen braederen De if daet eũ hare Den 
oitnd. afghe⸗ GG» Wat L. Capittel. fonen, aat ip ſo qeealije buv gedaen hebben: in 
fauverden, 1, Na den balfemen ende vrouwe draghen ouer lieue / ſoo ber gheeft nu defe niaf Daet/ ois/DCH den 
bPhilz.a.s Vacob/7.trect Joſeph met graat? ſtate opwaert dienaren Des Soos us vaders:ende Joſeph tt 
% DE famin® in het lant Canaan aldaer zjn vader te Begraud. Wweeende / Doe ſu fuley met hemm fzaken, NI 
ſegẽ heeft vec: 75. Joſephs broederen beforgen hen ban WEIL WG Ende zijne broeders amaen hens, ene vie⸗ Wet 
buit de Eoninc harer mifdaet/ eñ bidden ootnioedelijck om CHA — — * gugen henẽ / ende on De 
Saul, ende DE De. 19. Joſeph neemtfe liet ücken gen / vertrvoſtſe bd ze Et, ende ſprakẽ: Sict / wy sjit Mij Sf 
Burgers tot met Godes beogfichtichepdt/ die haer Laos boor⸗ waae knechten. | nij he 
Gaba. Judic. mementen beften beler gewent hebbe / eit ſeyt hen 


* kad 3 t heit 
9. alte hulp eñ byſtant toe. 24. Gude boos fep 
ind buet ——— fu het lant Cangan / gheeft een 


19 _h Sofepb fpzac tot hen: x rictitvaat 14 


ner, iS 

, 20 he dachte * De, e 
kk Be. 23. c. 20 genfttijck beuel / zuue gebeente mede benen pan 7 — — met mp te * pes fl H ik 
jAnd. deu het deutende gheſtoruen⸗ Woost in Lgppreu begrauen. wat bp bebe/al achte het goet te make n of 8 
gol of ſpelonc⸗ De rel Joſeph op zijns baders aenge⸗ ge } MS bet no aen den daghe is/ kLL hout pl EW 
‚4 bel lichte / ende weende ouer hem / eſt kuſte pa bele volckes. b 39 5 
— bent, 2x OO EM breeſt bb miet / ick ntt vlieden et” ende À N 


vactrbr6 Cnde Fofevb beuat zijnen knechten DEK 2 


B @e.35.c.29 medecijnen/ Dat fp zynen wader ſaluedẽ / ende 


pberr erse pe wedenpnen ſalf den Iſrael, 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


ſorgen / ende uwe kinderen: trooſteſe / 
ende ſprack bziendelijcken — — 


22 Alſo woonde Joſcyh in met st 
| ka vnders 


* if Jo à ak 
4 pb ſterkt. Dat J. Boeck Mole, Fol.ꝛ2. 
4 * Ei huys / ende leefde hondert ende thien * 5 — Jacob / ge⸗ 
Re er, ad * f | woren Jee * F &rar N — 
ij | 323 J— Ende ſach Ephraims kinderen tot in het 23 20 0 Dacron HAM bp *— ek wd —— ei 
1 Dr de lide deſſeluen Ghelijcker Be kinderen geven Iſrael / ende ſpra k. eet —— 
eeh sAanafyzs fonen, mtbaecdenoacit | tehmps ſoecken fal/ foo voert nujn gebeente 
B Mebgetden Wide op Joſechs ſchoct. met 9 lieden van bier, i 
OR Syste Ene Solenz fpzack tat sijnen broede / 24 20. Alſo ſterf Joſerh / doe ho Was hondert eit 
1 Ea RR; n Gek lerue / ende Godt ſal v te huns thien Haer oudt: ende fp falfden beren lep⸗ — 
li 1 erat deſen Lande Loeven Biber | Det hem meen pfſcheun in Egppten. pl End. kif 
Kc Eynde des eerſten boecx Moſe. 
EN YS 
al WITT OCH. 
mat tweede Boeck Mole. 
| Fr Vreorunent, 
&t fs / ghenaemt Erodus, berclaert/ hae de Iſraeliten in de Eapptifche dlenffs 
| Hes —— —— Pharao verdiuet zj nde, dooz Moſen verloſt werden⸗ ende daor de ros: 
de Zee gheleyt / ende ghebracht zhu de Woeſthne:daerna / hoe fy tegen De Amalekiten geftreùen heb= 
Ben: bauen defen/ hae fp doat het Mauna van ben Hemel gheuoet werden / hoe ſy door het beuel ende clare 
eetro deninaee Godee; Ouericheden vercoren hebben: ende ten laet ſten / hoe fp de Wet ontfangben hebben/ 
„ Aerin de warachtighe ende fupuere Meligie/ De wöfe van heplichlgch te leuen de Ceremonien ende ou⸗ 
î pk he doudaghen / eude eea goet rechtueerdich regiment ende Politie beetoont ende geboden wordt. Daan: 
ent uock de grouweljcke fonde vertoont bat de Pfraeltren een guiden Calf gjemaecht hebben. Ende ze 
geente eofake,waerom Dit Boeck ghenaemt Ie Erodug, (Dat is / Wttoch is om haren wetoeh ende 


hepdinghe wt Egepren. 


gf Dat eerſte Capittel, 2 ®och/ hoe fp het volck meer onderd ick⸗ 
te 1, De Kinderen Jacobs die met hens m Egppe |. ter/ hae het bent meer vermeerde eit wtbrey⸗ 
9 Recomen zjjn, worden genoemt, 7. Diernatss” | De: ende fu hihielden De kinderen Ffrael/ als hfan hadden 
an digen (op bar fp hen miet meeren)anderftaet eë eenen grouwel. eenen onwille / 
⸗ Vlie We Bharad met uiſtẽ te bempeit.r 1. Gebuuet |, Eñ de Eguptenaers dwongen de kinderen banden knide⸗ 
8 ertoe fwaren ende laſtbaerlycken bienft/ 15. ef En, nerwanet otbannbertichent ven Hfcach 
a gettpganwifche geboden aeit DE Wroepvrouwen: Iſrael te Diner € B Piret 
Rein fons toer 9 En Beustle fuicr atniet heipen en wil/22. t4. Ende maeckten hen haer leuen ſuer / 
7 t — VB opëpare sPannamenten wtgat/allemiens ſwaren arbende / gen leent ende tichelſteenen / 
pi Beton, drene knrechtkẽs in den water te berdgencken. ende met allelen hof dienſt ap DE belde/ ende 
idg 384 at Ft zijn Be namẽ der kinderẽ Iſtael ij met — Ee ſy ben oplenden / met 
—EB a Die net Jacob it Eguptẽ quamt᷑.. onbarmherticheynt. 
Bord en benee gaan batt met zunen fis Ende De Coninck oan Egypten / ſprack tot 
loes hunſe ture, den rt ngen der ——— 

A wen Dine Vent /Inda / 2de eene hiet Siphoza / ende DE ander Dua, 
ſehar Senden ben Jamin: 3 16 i Warme gho Den Bebeeifdhjen wjuen Pharao ges 
Bedden riete an / Aaphthali / Sad Aſſer. helpet / ende op den ſtoel ſiet / Dat het een ſone biet Baur 

Bern al Ende alter zielen/Die war Ben lendenen Facs | is fo doodet Gents het Daeventegen eẽ doch⸗ alie font der 
st b ty, de ac. bs gecomen waver Bier waaren tfeuentich: dter ſo laetſe leuen. —⸗ 
ter, bias Joſeph was te boren in Eappten. 7 Goch de Moenpronwen beefden Gadver den fal. 
‚Dee nu Foreph gheftormen was eñ alte6 | cn Dede niet als hen De Canmne ud Egopten iSap. 18.4.5 


Caring, ie 
Ean it Oba re broeders afie die te dier tijt geleeft heſent hadde / maer lieten De kurderen leuen. 
d aje hadden. AED sk shoe viep De Conic in Eguptẽ de VBꝛoenu⸗ 
Van, Raet, Wielen de kinderen Iſcael / ende dtgee7 | brouwer, ende ſprack tot hen: Waeron doet 
Dance Wien Kinderen / ende vermeerden hen / gn dat / vat ghy De kinderen latet Leues 
Ure ee; Fide haerder Werden feex veel /Dathaver het jrg _ De Voreubrguwen antwaoorden Pharao: 
, Im, em: landt aol werdt. De hebꝛeiſche en — ie als De Ng 
Wi, quam een niente Conischt op / ouers) gyoprtiſche: baant ſo zun harde wuen / eer DE 
| * —8 Egypten die en wiſte miet van Fatevtj. Pracpvronie tat hẽ comet / hebbẽ fn gebaert. 
fi NN Del om b Ende ſpracu tat ztrien wolcke: Diet/ des 9 20 Daeromme dede God DE Boenvronwen 
gh Va te k Be kinderen Iſrael is heel / ende meer |C ast het bolck vermeerde hen / ende Wert 
vit, 1, eer Weel, 
„6 NLS N Wel as, ett willenſe met Lifte dempen / rar Ei dewile de Proenbrouoen Godt beeeſ⸗ 
id Bant NE haerder miet fo eet en order: want foo) den/ k boude Ip hen rmofen. % Veemenii 


we RijiSa.,, PACE eenich kriet eriziene / morte ſ hen |a2_ Woe geboot Phavaa alle sijnen volcke eft vieidichde haer 


Die, + :: Jae: = —J hef 
id Wey bid AOC kot onfen onanden gerenertde bezen ons | fiprac:26ile ſonen die gebaren warden, Die Woz” sorgetdiue * 
RA N ON Per eide ten lande Wot wecken, pet int haars aile —— * laet leuen. goeds * 
n hen / 5) at ij. Capittel, geda ern 
⸗ | 8 VAE Dief 2 {gele 8 —— * 1. Moſe Aad 3. wert op het water qe: Ben hebzeen. 


ent wa A— dienſten drꝛucken ſondeu: tent. 5. Denochter Pharaos trecut hem wt / ende Bfal. 127. a. 3 


houde Pharao de ſtede Pithon boet hem op boor haren ſone. 11. Groot gewor⸗ 
eg gat ſchadthumſen. bi, boet he zé montes zing toeroemftigen ampn 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


vi 

nen eee 

mams EE | 
| Gole. Exodus / Mttoch. Ti 


aen zijne broederen 15. Moet bluchtert ín Mi⸗ 8 Ende doe fp tot haren haver Reguel gl Ii bfan/ 21. ende hem Wort Zipogaten wine. 24» men / ſprack hy: Woe zijt ghylieden heden ſo 
bil Godt hoogt Der kinderen Iſraels ghefcheer. — gheringhe gheconen? ge 
al Hi dr Nde a een man vã den huyſe Leui ginc 19 Da ſpraken:Een Egyptiſch mã ntgertofte © 
Es Moſes wart benen enbe nam een Dochter Leui. % “ ore ban den herders / ende vulde ous 
Ik B, 5 b nde De vrouwe Wert oſwanger / 2 | ende dreuckte De ſchapen. En A 
4 aan 26.f 59 ende haerde eenen fonte: eude Boe fp ſach/ DAE (20 Wp ſprac tat sijnen dochteren: Waer is HP 4 
9— 2.par.23b 13 het een fijn kudt was / verbercch fp hemden (€ VWaerom liet ghulieden den nan vã v gaen un 
J 9 n + * * ots ot: mf 
Ii 5 * bed Maenden. vanafer herbozghen 3 plead: la bent mieten noodichdet met ent NA, 
90 B then © doe fp hem niet langher 2 LE | … bio 
Ed kanse’ * daterende eenn kifte ban viete/ ende 21 Eñ Moſe bewillichde by den man te BIJ? met —9— 
EI __ becleef defe met leem ende pech / eittepdebet | uen: p eft hp gaf ¶ Moſe zijne dochter ZWA — 
—90 DiAnd.biefen künt Daer in ende lepde hem int driet aen dẽ 22 Die baerde eenen ſone / q ende hp hiet hem je 8 
bi ofte lig. oeuer Des Waters, | r Gerſom:want hp ſprac: Ick bert bert eere p Bot 
—909 Doch ʒin fufter ffant LE verre dat fp DEL” 4. | delinck geworden in vꝛeemden Lande. rie n — 
IE nemer Wilde/hoe het hem gaen ſoude. _j fe baerde nach een? ſoon Dien hiet hy t — r Gerlof 
bied eact.7.c.21 e fi De Dochter Pharao ginck neder/foats | ſer / ende ſppack: De Godt mijns vaders ee en 9 De Sten 
eLink Bebi. 11.23 ſu baedde in DE water ende hare Joncivrau⸗ |_ nwn hulver / ende heeft nn wader hant PI of Pari — 
ſ2 Sa. nr az aen ghingen aen den kant beg Waterg: ende cao verloſt — [pen zin 
Suſanna DIS poe fn De kifte in het vier fach / ſandt ſy haer 23 Vangetjt daer nae / ſterf De Coninck in ſchen * 
maecht henen / ende lietſe halen. gupten / ende de kinderen Iſraels ſuchte den golf in 
Ende doe fpfe opdede / fach fn het kint: en-6 | ouer Garen arbent / ende ſchꝛeydden / ende Hast Goo" 8 fuit De 
Be tiet / het knechtken weende Boe janunerde ſchrenen ouer haven arbent / quart hoo: OI | pent ' 
bet haer / eũ ſprack: Het iseen Der Bebzeifchenr [24 u Ende God verhoorde haer weeclaghen * 
kinderkens. ende dachte aen zjn verbont met Wbzaljant h rrd Mer 
moe ſprack sijne ſuſter tot Der Dochter? | Ffaavende Jacob, * * ban 
Pharao: Dal ick heren gaen / ende eene der 25 Ende hu fach daerin / ende nam heu haer· bind, 
—— wij — gt /die daer foocht/ | der aen. ; óns! 
Dat ſy dat kindeken ſooghe! ra Ani 
De dochter Pharaos year tat haer: Gaet 8 1. ban erkende lode ete bernenden 
4 benen, Be maecht ginck henen / eude riep DES Bofſche. 6 Geeft hemfeluen Moſe te kennen / 


mts Moeder, 
Doe ſprack Pharaos dochter tot haer: 9 
Meemt Dat kindeken heren / ende ſoocht het 


ro,-ende een benel aen ben Coninck / ende aent 


volck. nis ot 4 
L: Ne ele Ee Elf W 
in / ick wil v Loonen. Het wjf nam het Kur: [2 weers / Des Pꝛieſters u Midia óodt | 
deken / ende ſoochde ek di | ende Deef De ſchapen heren achter HI Be 
Eide Doe het kindeken was groot gehoor, ge drf quam aë Ben bevelj Gods ſe 
den / beachte fp het Der dochter Pharao ende D2ED. 3 —* 
er Maga / heet het werdt haer ſone / ende hiet hein g Moſe: 2 b Eñ de Engel des heeren verſcheen hem ae 
treckë:daer va want ſy fipzac : Ick hebbe hem wt Den Water in eener vperigen vlamnen wt den Boſſthe pr 
heet Moſe ge: ghetoghen. eñ Gp ſach dat den Boſch met vper brandde / 


* h 
togê/ namene Te dien tijden / doe Moſes was groot mj ende en Wert doch niet berteert, N Ant 
wever ezg, geworden, ginch ho ut bat srjnen beoederen/ |3 Side ſprack · Itk wit daer henen ade ben vet 
DS ende fach hart laftzende wert gewaer Dat een tien DAL eben md waerom den ol io 
Eguptenaer / eenen zijner beoederen Der je: | miet en verbrandt. 
— foech. 4 oe nb De Heere fach dat hn hen? gnckte mett 


| ij Ende hy wende hem herwaert eude ginſ⸗ 12 

— waert: ende Hoe hp ſach Bat daer gheen men⸗ 

ſche en was / verlloech Ip den Egnptenaer / 

ende verberchden in het zandt. 
Op eenen anderer Dael ginck Ip aar WE/ 13 
ende fach twee Hebreiſthe niannen te ſanen 
twiftenzeft ſprat tot dert ongerechten: Waer⸗ 

ont laet qljn uien naeſten · ⸗— 
£Gen.roag Hn daẽrrenteghen ſprack: i Wie heeft h tat 14. 
mat.21.c.23 puevfte ofte richter ouer ons gheſettet Wilt 
act.4.a.7 ghn im oock dooden / als gijp den ez 
ende 7.627 * naer ghedoot hebt Doe wreef De hein Woſe/ 
ende fpzac : Woe isdat mdtbaer geworden· 
ut And trach ⸗ Eide het quam Loop Pharas / DIL kt ball] 
rede na fieoſe / dat In hen doodde: 1 doch Moſe 
| Web. 11.627 ploot boor Pharao’ ende ontiielt hem inden 
| — lande dian Eft m woonde bp eenen Wa? 
ucht voor terputte. 

haras in Enne de Pꝛieſter in Midian hadde ſeuen 16 
iid Vidian. dochteren / die quamen om Water te halen eff 
AI mt And. fette: prden de drenckgoten / om He ſchapen haers 
9— vido baders te drencken. di 4 
in Dae quamen de herderen / eñ ſtietenſe daer 17 
rk ban: doch Moſe maechte het op/ ende Galp 
Lik hen / ende dzenckte have ſchapen. 


lien / rien hein God wt der Voſſche / eñ ſpza:: HP bam, 
Moſe / Moſe. Wp antwoorde: Gier bent ick: ol; Ero, 
5hHn ſprack: c Treedt hier niet toe / treckt tUL „c7d2E Vide, 
ſchoenen Lat bant ngen boeten: wãt be placrt HE, 
fe Daer gp op ſtaet / is een hepliclj lant. d met⸗· 5 
6Eñſpꝛack voorder: d Ick ben de Sodt se1 
vaders / de God Abzahainus De God Ffaan) gut 
ende De Godt Jacobs, Ende Noſe bedeckte e7 1 
zijn aengelichte / baant Ip veeefde hem Godt pl Pi 
aen te fien, — 
7_ Ende de Heere ſpꝛack: Ick hebbe geſien DE „st 
elende mijns bale in Egupten / e onde hebbe 
haer gheſchren gehoort oñer die / dieſe Dijuert: 
ick hebbe haer leedt bekent. gb 
8 Eñ ben neder gectommen/ vat ickfe kther⸗ f! 
lof je ban Dev Egyptenaren handt / ende haet 
wtlende Wat deſen lande / in een goet Wijdk 
lait / in een lant/ Daer melck ende heunich DI 
ne bloept/mamelijc, aen De plaetfe der Cana⸗ 
nitecer Betbiteren/ / Amoriterẽ / Ahereliteren · 
Leuiteren / ende Jebuſiteren. 
9Deehle Dan na het geſchrey der kindere Je, 9 
— 
naers bean — hoeſe de CJP 
nd 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


In — — * * Dr ——— — — —— — 


pe ot Dat J. Boeck Note. 
4 ton, Oo gaet no henẽ / ick wit v tot Pharao ſen⸗ roſ wille des Geeren / ende gaen te ſamen henen met 
Ek el Batam molckekdren IAS) 3 ir ijdoljnde EOD 
be … Mor: fox: Gant: I Oſe antwoogde/ ende ſprack: Siet / ſn Miraeulen 
ick tot heben reren * A an ſullen mp niet geloouen / noch mij⸗ daer boor 
Wat Egopten ftenune — —— ullen ſeg⸗ —5 
en prach: ich wil met v zijn / ende Dat ſalrz/ ghen: De Heers en ISD TIEL DEGENEN. ven ſal. 
b het teecken F Dat ick D sbefonben beider 2 De heere ſprac tot hein: Bar iſſet / dat ge 
* dent bere Qh mijn volck vt Epgupten ghe⸗ ee Te era ne gd 
eat: deſen hie Ln gyplieben Gode offeren op bp werpen ban —— wert hneen lange, 
WMofeoꝛac tot God: Siet / wãneer ick tot 13, ende ¶oſe bloot boog haet. 
3x den 6 Iſraels come /eñſ weeke tot hen: 3 4 Endoe de Heere fac tot hem: Dtveckt wine 
Be God uwer vaderen geeft mn toto lieven | bant wter geïjptfe bp Den fteert, Dae ſtrecte 
Sefonden/erde fj rus feagen futlen: Noe heet | DP zhue handt vot / ende hieldtſe / ende ſo wert 
ten Naem? wat ſal ich hen ſegghen? eenen ſtaf in zijner hant, 
„God fiprack tot Mate: Ich fat sön/Die ick 14) 5_ Vaerom fullen fp geloouen / dat v verſche⸗ 
—XR Vn ſal/ ende ſprack!: {fo fuit ghp tot den kin: nen zu / De Heere De Godt haver vaderen / de 
—BR peen Afvacts fenahen: h Ick fathetzjn die | Sobt Abyahame/ de Godt Iſaaex / de Gods 
—8B feu tat v lieden ghefanden. Jacobs, à 
—* alto Ende Gon fac baarder met Maoſſe: Wfors) 0, Eñ De Veere ſprat boogder tot Gent: Dteect 
ere bar (le gti rat den kinderë Ifvaetsfeggen:i De | uwe lant im nen boeſem: ende Go ſtackſe in 
Mutt dar iet eere uwer vanert God/de God ozaams, | sinen boefenvende toochfe wat: liet/ Doe mas 
de Sod Ffaac/de God Jacobe/heeftmptot | fp melaetſch als ſnecumn 


—E lieden zi 1: Datiemijnennaem ee⸗ |7, Ende ip ſprack: Steecktſe weder in nues 
| — Sie zt men ng vaer al boort —* add mijmeren boe⸗ 
inde t, $ je ‚ * 

—* Kine Barri ſo gaet henen / eñ verſamelt de Out-16/ „ALS zijn ander bleefch. 


fien it : 8 oanneerfp one niet en ſullen geloouen / 
Wedadern Oo ee beten: De noch uwer frenune hooren / by dẽ eevften teecs 


4 
ken / ſo fullen ſy doch geloouen wwaer ſtenune / 
PO ne AE | paumen | | 
Pe bung ee atblieenin | 9 Waarmeer fp oock deſe twer teeckenen nies 
— el — toer enne — loouen en fuͤllen / noch uvoe ſtenune hooren / 
Zot, Ende ille —— ieden Lut Der T ooateermt han het water ut den ſtroome / en⸗ 
* — —— —— — de ghiet het wat op het Droogte landt / foo ſal 
mf eternet beretiteven/ ¶dat ſelue water Dat gijn Wt pa vet —* 
— elek enn eee ebutitever mihetlantdaet |E hebt / bloedt wogden/op 
| b e heimich inne bloept. ‘ — 
Ende wa 3 Nais'ro BHoſe daerentegen ſprack tat den Heere: 
cd fur, eben a ep min jeere) ick en ben bont wel tec a Hert. raak 


j j 1 wen Erad.6.v.rr * 
tot den Coninck i ten / ende tot tale geweeſt / ndt der tijt Dat ghp met u —* 
toys feggben: we Heere ber Device Gaur, | Aecbt giefpeaken hebt: tant tek Debie Rt Sijare fnac 
beeft ons gevaepen:fo lact miso gaen/Dp | 1 Wware ſprake ende een f Ware tonghe. —— tonge 
R Zeuſen in de Woeftijne/ Datwp offeren A DE Heere ſprack tot chem : Wie beeft bert neft. 
My Geere onſen Gode: menſchen de Mont ghefchapen? Of Luie heeft gen. gifteren 
— be ner, Och iel weet het/mat v lieben de Conint rg) den ſtommen / of Dooren) of Lienden/of BN? en eergifteen/ 
And 


— 


—— 
tab 
—æ 


el So, bom PE * ig taten trecken / mt dan rn ik ee gedaen / de to en eliene 
Near Want ick farnujme aphia” Da gact nis henê/d iet wil met oven mon beten, abeigek 
de ven, 8 d — — pe ziende v leeren / wat gijn ſegghen ſult. —— 
we — haet doẽ ſal: daer na fal hu v laten treckẽ |D 6 ———— Heere / ſendt wien ghy d mat‚1o,b.ig 
ER 3 We ick Wil den voicke ghenadegenen zij ſenden Wilt, * 
kar en Egppteraren/dat/manmeer gijnlie: [I4, Doe Wert De Heere feer taaie) OEL —— 
pet Un den ot teer €/niet ledich wat en trecket fe/ ende fprack : Weet ich het Daar niet/ Dat h 
/ —RE Haer een pegelijer Wijf) ſal van haernaca2f baarder Aaron / but DEN ſtamme Leut/ Wel ter 
st’ Bek buerime ende otbupfgenootertenffcheriits | tale is: ende tiet/ hu ſal wtgaen v tegen / ende 


ende qutben batsjende cleenerg/miefuit | Warmeerip v liet / foo ſal hn Gent van herten 


Î ieden op wie foons ende dociterenteg: | verheugt. e Exo.y. a. n 
… SJM/ende fuit tot hem ſpreken / eft de Woorden ende 5.8 
ef rk AS epe rede Stan — —— wil met uwen Spte4s-a.r 


* gen monde zijnvende v leevé/ mar gljp: Aaron ſal 
per Deheeve oriens dere uagmen et ft Lieber oen fite —* Sn Moſe mont 
St met verſch eije ntz | N den volcke ſpreken: zijn. 
chuldiehe —— ——— Oe * 16 Ende hp ſal boor v tot * ft zijn f Ero.7.an 
3 ' af on met toog Haro ten — —5 Oe zyn / ende BIE V erg 
h tte doen. 18, Moſe treet ten laet⸗ ‚ ; é 
be Met oplage zijns Bint ie ——————— 7 Ende deſen ſtaf neemt in uwe handt / daer Zat / leytß 
Vri, Be des Seantein bpanden/ ende eenftige nknoopine gin teeckenen mede voer fult. — ad s — 
bera berner Barna eden tat Sone 
Ofe te weer Jethro zijnen Sweer / eñ ſprae tot Hent; 


en. 27. U aet wt beuel des * 
BE SRofecegden, ad, Gooysoanbemden lact inn gaen / dat ick wederon tot ED 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
J 


— 

1 laten. Ohe Mdoſe ef Aaron 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


ede —— — — — — — — 


mnd 


poaecor Wils ghp bet | 

— 


De 
ij * ava 
BEN 3 : 
En Got. Erodus / wottoch. DH 
Ï broederen core, Die in Eypten zijn / ende fie volck van haren äcbept bop makert” Gaet he⸗ ord 
| of fa noch leuen. Jetheo fpzach totem: Gaet | near mun bidienften, dl 
| vil herten ntet beeben. 5 Booꝛder fprack Pharao: Siet / des bolt 
al Bock forac de heere tat hem in Midian: 19 es tot heel niden lande eñ gho wiltſe noch 
99— rop framing patient in Gape eeten vneren ban haren Dient te” 
| €. Gaet henen / ende treckt wederom in Egyy en Dt | | 
iN gemeene fen: want de leden zjn Doot/dienwautvenrte: |Ó Paerom beval haras tben fetuen AZEN Ser 
rik vert ſtonden. il den evoochden des volcx / ende hare aupt oa” bro; 
ia | Alſoo near Moſe zin wijf / eũ zine ſoons / zo| den / ende fraach: · mr ge, Ende 13 
ki ende voerdefe op eenen esel / ef tooch weder: C 7. Ghnen fault ven balche gheen diftrao tn os Mk eg 
4— gan in ei an / ende nam de ſtaf Gods ſamelen ende geuen / dat fp tichelſteenen — 
kaf in zijne hant, ader id att Lactfefelfg henen gaen CDE veld 
KN Erde de Heere fprack tot Moſe: Dicttae/21j ſtroo te ſamen leſen. ar 
wameer so —— in Égopten comet |S Ende bet ghetal der tichelſteenen / DIE fp r ond 
ile: 407 bat gip aue be wonderen Doet voor Pharao | Boen gemaect Gebben, fült gijp hest wen 
Ie Bie ick om wwe hant ghegeuen debberiehk wil | Opleggenvert nict vernunderen· WAN keet 
—00— dtan . zin her⸗· damoch htzjn heete verſtocken / DAL hu het ledich daerom ſchreyen ſy / ende —* of: 
bi ge verhouden. volck niet verlaten en fal, 5 —— beren trecken / ende onſen Gode 
HE Exo.7 .a.3 EN fuit tot hem ſeggen: Do fept de Heere: 2 | 
| Iſrae l is mint eerſtaheboren fonte. 9 Men dꝛrucke De lieben met — Dat 
Ende ick ghebiede v / dat ghy nijnen fore 23 Lt —— — /eñ hen niet en KOELEN 
latet treckt?/Dat bp nap Diens: Do ghu np Dat n balfche reden. je ‘ 
epatert /i {a wil ick uwen ceritchoren fone 10 Doe ghinghen de voochden Des boler / a | ©; 
— da Á eik fl 25 be hare anptlieven vot / ende ſpraken tot DES Bens ha 
Ende als Gp onderwegten in de herberge —— — Pharao: j den ſal v geen Bel 
was / doe gin hem De cete en / ende 00 gheuen. , er 4 
wilbe —— ee . xm _ act ghplieden ſelfs henen / ende ſamelt v E Dt 
v Joſue jar ¶ Doe nam Zipeza eenen k ſteen / eũ beſnert 25 ſtroo / wãer ghn het vindt: doch vem uwen ALP Bike, en 
haren fore de voorhunt / ende voerde hem zine bende en ſal niet vermindert warden. * Eier 
boeten aen / eũ ſprack: Gp zijt mp een bloet: jr Doe verſtroude ben het bolck m het gat On ni 
| biundegomt. S ſche er ——— dar bet ſtoppelẽ ſanelde⸗ boor 
| N Doe liet hn van hem af!lt Doch ſy ſprꝛack: 26 op Dat ſy flroo hadden, 
arie — m 2laetbaupdegd/ oan der beſnjdinge wille. 13. Ende de voochden dreuenſe / ende ſprauen 
m Dat is / Sy¶ Eñ de heere prach tot —— —— 27 —— —— — als doe ghr Ga, 
wert toornich⸗· Moſe tegen í ‚n Eſt hu gm eden ſtrooh ’ 
ee Poet * be — ——— DE —— Ip Cade de amptlieden der kinderen Iſt 3 
sbr mon man ede kufte hen. | biede voochden Pharaonis oer hen goe 
Gey endemoet Ende Moſe fepde Aaron alle woordt des 200 hadden / werden gellagen / ende Daer Wert 
mijn bindt bez Jeeren die hein gefonden hadde / eñ alle teer | henlieden gefent : Waerom en hebt gin noch 
{robe weiches genen Hie hp heit beuoien hadde. heben noch giftever uwe gheſette dãchwerck 
wong — Ende ſy gingen henen / ende verſamelden zo| niet ghedaen / als te voen? * 
ne fchâve was alle ondtſten banden kinderen Iſraels. 15 „ee ghinghen heren de amptlieden Pt, 
le! guder DE Bep: ft Wavor fpzac alle woarven/ Die De Hee / zo kinderen Afvacls/ ende fchzepden tot — Soar, 
bend: euds bee ve met Vofe geſproken hadde / ende dede de Bj vaa: Waerom wilt ghu miet üwen kiechter Sen; 
Dpt berDok reeckenen hoor den voicke. alfo Haren? 
rd gheecne Ende let volci geloof de:ende boe fp hoor ziró Men gheeft uwen kuechten gheen foar „ 
milt Gonheb den dat De heere Be kinderen Ifractstehups | ende ſullen De tichelſteenen maken / Die HIE gfl f 
bou / maer Bet heſocht / ende hare ellende aengheſien haoode / e verordent zijn: ende ſiet / uwe knechten vaor⸗ rt 
on ooo, Heprljoen ſo hen ende aenbaden. ee) nende / ende v volck moeten £ ſon⸗ Re) 
h dẽ ouden Dat v‚Capittel. ve ‚8 400 
Noam latë be: r. Pharao eu een hem bee beuels Des peeren [7 Pharao ſprack: Shylieden gaet ledich/ Ie —* 
fuhde / ſo langs alleene niet aen: 6. NMaer laet oock daerenhouen dich gaet gholieden / daeroniſpreeckt ghplie’ sk / 
tot het bat doẽ beu volcke meer dienſts opleggen. 15. Het volck ver: Wy willen henen trecken / ende den Hee⸗ Ee 4 
miaet. beclaecht hen *— — a er alef xc offeren. dt f 
R Ero.4.b.r4. zo. ende murret tegen Moſe ende Aaron⸗ 22. 8 Dao gaet nt henen / eũ doet wen hof vient: 
i et be D F — 
— * clachte boo * Heere, e die | — — wrd — hie. 
e ende Eer na gingen Moſe eũ Aaron heuen / } HEE gheta tichelſteenien ſult gholie —*8 
—* gaen SH ende fomen tot Pharao: Soo ſendt de A gheuen. | gn HEN 
tot Pharao. Weere de God Fjracts:Lactumnvotek jp Doe gind be aumtlieden der kinderen If De, — 
trecken / dat het mp een feeft houde mider | raels/ban Yharao ginghen / eñ ſagen dat Get „a / k, 
Woeftijne. —* wert / Deijle men ſeyde: Shnlieden en 
a Job.ꝛi buz Pharao antwoorde: a Wie is De Veere/2 ſult niet berminderen vanden dachwerck aen * 
wike Diets ſteinme ick hoort moet / ende Iſrael la⸗ den tichelſteenen: nel 
| ten trecken” Ick en Weet niet ban den heere / 20 Ontmoetten ſn Moſen ende Aaron / ende — * gee 
| en tuil oock Sfzael niet laten tweckent. — € taven teghen haer, sk je 
96 Sp ſpraken: oer Hebrern Sodt heeft DIS 3 21 Eil ſeraſen tot hen: De Weere fie op v HE ol à 
Hi ghevoepen: foo laet ons no beten trecken Dj —— richte bet/ bat ghu onſen reuck hert 
90— Bachzenfen inder MWoeſthne / eũ den Heere ou⸗ —* —* ecoer Bharas ende sijnen REA ip 
its Pharao wer fen Gate offeren / Dat ong riet en ouertome / Iten / eñ bebt ben het fweert im have htt fv 
| a sondern AA ande de bet ghegheuen / ons te dooden. par 
gest hem het Peſtuentie ofte fweect. 1 Pig 5 ot 
vele te bee: ¶ Doe ſprac de Connck in Egypten tot hert: 4 quant Moſe wederom tot den Weert oa | 
—9 | 


ende ſyrack: Heere / wactoin doet gijp ſo 


1, 
lid — — — — 


| fi ie Ô p At | * * ha | 
—1* hande avon; Dat J J. Borek Mote, Fol24. 
Ecxk bp. Befen volcke⸗ ſone des Cananeiſchen wijfs, Wat sijn Dis 
* —— — — in gheflachten, ——— 
nt ndt dien Bat ick ben ingegaen tot 2315 g Bit sijn De namen Ber kinderen Leni in Leut ghe⸗ 
bata’ met hem te fozeken in wien naem/ |“ haren geachten: Gerſon / Kahath / Merari: Wacijee, 

\ telt bp het batck mach Harder gheptaecht/ cht | Ende Heat weet hondert ende ſeuen ende Dez: 2 Be-46.b.1x 
43 Bop en hebt d vorn niet berloft. tich Jaer oudt, men gie —— 
| je Se Deere fpzackt tat MAofe: No ſult ghn 24 16 _h De kmdeven Gerfon sin deſe: Libni ende son, 2 3.0.1 
en wat ick Pharao doen falswantdooteen | Demei im haren gheltachten. ende 26. f.57. 


Abr en 8 
Wiler. cag, the bant 1araet laten) hin moetfe (17 i Bekideren Kaat) zyn deſe: Amram / fez b 1.par.23.b. 
Ede 14.529. Moet roet bpfe verlaten / b hu moetje 17 _i @ F J 

sa, Joon een ke hant Wat zijn? Lande van Feat! Webeon/Dfiel Kabar) Wert bidet Dn 19 os 


i Nerari zij Maheli en⸗ 
* Se Dat vj. Capittel. 18 Bekinderen Merari zijn deſe: Maheli en 
hen, Beerve gheeft hem noch claerder te beken: de uti. Dat zijn de ghellachten Leut in has 

yv Oe faac/enpeekt zoches berbontermer Koyaanv de | rat ſtanunen. 


De Pacob/ $. endevernieut het met ghe⸗ Emo fis ne vers Hi 
x Î er toefegginghe der berloffingtje aen de kinde: Ig: k Ende Amram nam zijns ha f fer Anram Aa⸗ 


A Weacels. 9, Die en nemendeg Heeren boot: Jochebed ten Wijne / Die baerde hem Aaron von ent Ms⸗ 


ep metaen. 9. zitofea, hoewelbphemozt: | eft FTofe, Ende Amram Wert hondert ſcuen fe vader. 
: Danner Wert noch met Aaron / aent bolck ende ende dertich Fact oudt. Bles ek 


0 gefandì, 13. Be geachten wordigetelt. |oo De kinden JeXear zijn deſe: Korah Ies Zer 2 — * 
de De Godt ſprac met Moſe / ende fepde 1 |C pien, Sichri. Pr 
NER het: Sch ben De heere. — 21 ‚c —— Vſiel zijn deſe: Miſael / Elza⸗ andre 
4 ũ ben verſcheenẽ Abraham / Iſaac / | xhan / Dithri. adere fufter, 
— — lek beek — — Sob zun 22 eet nam ten wijue Eliſeba / be dochter Elifca, Aas 
EO Deubg bele; Ooh amine naem/ BEERE/ en | Kmimadab/ Nahaſſous ſuſter / Die bacrde HE rons wijf, 
En: Rore ick ben niet rondt gedaen. Nadab /Abihn / Eleaſar / Ithamar. 
top, © fule bebe ick mun berbont met hen gez 3 [23m Be krderen Korah sijn Defe : Aſſir / El: m Hu. 227 
—*— mat bat ick hen geuen wil het lant Caz kana/%biaffapbh. Dat zijn De geachten Dev t-Pat. 6 €22) Dedi: „Uber ; 5, ende 9.189 
{en et lant haers wandelens / daer fp beet: | kozitijeven, 
eo Vetitatgen ame giacweet zin. ie 24 Ende eha Aarons ſone / die nam van 
Mopaeog Miet hinne hebbe ick gheboazt de weeclaghe der 4 dẽ dochteren Putiel een Wijf/ Die baerde hei 
ger sane honet Aftaels/ Die de Egupteracrs met | Pinehas.Dat zijn de hoof ben onder den bas 
Hutu leen berge fte beſwaren / ende hebbe act mijn deren / Der Leuiten ghellachte. 
dd Slee idt ghedacht. 25 Dat is die Aaron ende Moſe / ‘tot dien de 
ER — feat den kinderen Iſraels: It ben | Heere ſprack: Leydet de kinderen Iſraels Wt 
ù Sre/eft wil v wotlepben ban uwer laften — — haven hepre. 5 
) Cgopten/ ende wil Db wtbelpen bant uvwen 26 Zp zijnt/ die met Pharao Den Contick in 
ndienſt / ende wit u berloffen door eenen appten fprauen / dat fn de kinderen Iſraels : 
& echten arm / ende groote gherichten. wt Egppten leyden ſouden / nameljckẽ jos 
koi oe Wil v voer mjn bolck aennenien eu 6 | fe ende Aaron. 
dat We Bodt n dat ghp het beumdẽ ſut 27 Ende in dien daghe ſprack de Heere met 
ick De Heere ben wiue Gort / Die v lieden Moſe in Eguptenlande / 
erg. ECP Bebe van de laft Egupti/ 28 Eide fpzack tot hem Ick beu De Weere: 
glen, Dee 3 DE v Lieden gebracht in het landt / daer Spzeect met Pharao den Coninck in Egyp⸗ 
dl Waan, 6 lers Mine bat hebbe ouer gjeheuen/Datick | tewvalleg wat ick met v ſpreke. 
dl “og ERE Uszabarm/ Hfaac/ ende Jarob/ bat 29 Ef ijn antwoorae boor Den Bezre: n Siet Ero 41e 
* lieden gheuen tot epghen / Ick de 5 ben * oubeſneden lipẽ / hoe fal nin ban eude 6.b.12 
edn 3 harao hooren? 
* Berre fuer ben ineren Aarts 8 goe Dat, Capite. 
nd EN hooden hem niet / ſuchtẽ ende eere drencht de Egpprenaerg met fwa: 
4) Aaftende harden —— — } Wi neee Met diens bez 


e eHeere! YT : en gWBofe ende Karou wederom totten Co⸗ 
tn EE A ooren denten ta 
Comic Mm Egpprem dat Gn De kinderen 30:25! Ende dewhlo hen oock De meant tenere 
Vaelsnnt zit * —— na doen met Toouerhe/ 13. 22. blft DP ongh 
Tof baerenreahen vo hert Beez 1 PEPE Deere frac tot Woſe: Siet / ich heb⸗ 
boe erftnne : Dictine kinderen Afraeleen ¶ BÀ ben venen a Godt gheſettet ouer Pha: A Eiche 
„ke, —*— Wiet / hoe foude nm Han Pharno rao / b ende Aaron v broeder ſal v Pro⸗ ——— 
——— d daertoe ben ick ban etonbefneben | pheet zijn. — 
iſe fnac —42 Bin ſult ſpreken —— ic — pij 
—J——— ct Beet Moſe ende Aa ral falende Hard b — Lest Po pr aes 
Ge aten don tene voe 
ben POE Kinderen Iſraels vat Egupten lep: | 3 coc iek wil Pharaos hecte verharden / God verhart 
Kun 9. Wie, Bat ict mijner teeckenen ende wonderen vele Pharaonis 
e Der zde handen in pegetijcken gellach· rj doe in Egoptenlande. bert. 
daa Bel foon eran kinderen Liuben / des4 Ef Pharas enfal * ine * hoar wap c Exo.a4c.at. 
jh PE ael/sijn deſe: Hanoch / Pallu / | datick mijne hant in Egnpten bewiſe 
7 Me, then Shauni, Dat zjn Be geflachten ban lende min heyr / rijn bole/De kinderen Iſra⸗ 
De ki d els wt Egnptenlant / Door groote gherichten. 
Jamn Mdevert Simeon sijn deſe: Fenmel/14) 5 Ende de Egyptenaers fullen gewaer wor⸗ > 
Ohad, Jachin / Xoar / ende Haul/be | den dat ick de heere baar warmee ick 7 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] Mole ende Exodus / 

ende ouer alle waterputten / Dat ſy bloet wer⸗ 


naers niet drincken en conden vanden water 


Lude 7,4.5 

em / ende ginck na 


Erde Pharao keerdel 
Ende Oje herte daer niet aat. 


hnys / ende en keerde zin 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


par J 


— 


Wttoch. u Pla 
Een | 4 ke / ende de kinde⸗ 124 Boch alle Egnptenaers groeuen na wa⸗ 
99 —8 58 ſal. ter / antrent alle rinieren / oin te deincken. 
u | did | Te ade Voſe ende Haron deden als hen de Heere 6 (25 Cnde dat Derde ſeuen daghen lanck / 
Kl Waronre out geboden hadde, De Heere het vliedt ende water (loecij. 
| derdom. Ende jWoſe was tachtentich Jaer oudt / 7 | SQ» Bat bij-Cayietel. 
| ende Aaron druentachtentich Jaer oudt / DOE 1. De heere depcht Pharao. 5. Laet dosg het 
| fp met Pharaa fpraken. : Raen bec wateren/barfchen: 16. best fkofe/ upon | 
| bee Deere (pac or MOD ease | Avante reren A 
ks d , al: A | el 4 
DH P ri he Pharao tot v lieden {eggen ja 7. Bet eerfte doen be toouenaerg na; 18. acu DEL 
1 NEED It UE wonderen: tuwẽ anderen feplet hen ende bekennen Godts kracht · 
ER Da fult gijn tot Warort feggen: Neennt uwe | Ss, pharao onder Den plagen/ begheeft bert LN 
ftaf/ ende worpten voor Marao / Dat Gp ect het bolck te verlaten: 1 5,19.32.dath fo haeft AE he 
a —— A 
je gingen M de Aaron henen oudt/ fo ia be ge te bogen. lt Bk 
| Mote ende ulo Den ve tjeere geaden 28) 1 Tg & Weevefpaack rat ggfe: Gaet beent agt 
is geko baoderende Maron Werp zijne af boor Pha⸗ PL tot Yharao / ende ſpreeckt tot — var 
Ml tot Pharao eag/ende nao sinen kriecijten/ ene In werdt * — Heere:a Berlaet mijn volc ol 
| ï he. pe 6 or 2 24 Pe 
| bs Pharao De Wijſen ende tooue⸗ Dj 2 So gn mp dat Wepgert/Met/fo wil ich al⸗ 5 
i aä. nacro eñ de d Egpptifche toouenaers deden | le we lantpaten met vorſchen plaggen En, 
bajes been Berigeecen. 3, Dat het bliebt ende water fal vart boeten lak 
Een peghelgen werg znen ftaf van hem / | Frielent: Die ſullen opcoren/ ende cane mt 6 
ende daer werden anhen Lat; Doei Aarons hups / in D camer / op iwen leger / opur * ent 
ftaf berllont hare frauen. ooc in de huyſen wier knechten / onder D ae 
Alo wert Dat heete Paraonis verſtockt / 13j in uwe backsuens ende in U Heet). kel —N 
ende ert hoo weſe niet gelhen als de Heere ge | 4 Ende de vorſchen fullen op beft op v bo Ren, 
fokker hadde. ende op alle nwe knechten kruppen. ‚pf wb 
Ende Be heere ſprac tot Moſe: Bet herte ra} 5 b Ende De Were ſpack tot Woſe: Segt —8 
Pharaonis is hardt / hp weyghert hen het Maron: Neckt uwe hant wt met den fraf/Ortt gien RX 
bolck ee verlaten. de beken / ende ſtroomen / eñ ctfkille wateren ben a 
u Gaet hent tot Pharao / morgen / ſiet / hy ſal 1591 ende laet vorſchen ouer Egnptenlaut ein , * das 
aent water gaen:fo gaet hem onder De voogen / 6 Ei Maron vechte zijn hant ouer De water 34 gep fen 
| act Bert peuer Des waters/entde neemt dẽ ſtaf | Ar Egupten / ende Daer guamen vorſchen oy —9* up 
| | in uwe hant/Die tot een ſlanghe werdt / fo dat Eguptenlandt bedeckt Wert. ap teak, 
| Eñ ſoeeckt tot hem: De Heere Der Ebreen 10.7 _d Doe Deden De toonenaers oack alfo/ met | Bane 
Sodt / heeft mp tot v ido v * * J rd belg lieten vorſchen ouer &/ —F 
| eErsBar ſeggen j at bet mp die⸗ - betr 
| eude 9. b. 13 ge hebt Dig tä: [8_ Boeriey Pljacao/Tofe ende Harert/enDE „fl feb 
| ghe niet willen hooren. fimac:e Biddet Den WBeere (ooo? mn/1 Dat DV ef Bron 
| Baerompeeckt de heere alſo: Baer aen rf De vorſchen van uw ende ban mijnen volckt * —118 
Kid De eerſte cate gin beuimdennat ick de heere ben: Diet, |_remefo Wail ick hek vole verlaten / dat het DELA TB beta 
ERIN | plage ouer mil met Den fraf/ Dien ick in nanerhandt | Beere offre, „sdk Ne 
| Egpptenlät. gespe, het water Laer dat m den ſtroom is | 9 Moſe ſprack: Hebt ghn De eere boo 
| Oates WOE ende het fat in bloet verandert worden ende beftent np / Wanneer ick noor v DOÛ olst) Sh, 
| in bloet Dt“ Dat De biffehen in den bliedt freruen ſul⸗ 15 uwe krechten / ende boog v bolck bidden (AV bt v 
| andert. lememnde de vliebt ftinnchen fal/ en den Egup: | datde vosfejen vã bert van uiven hunſe ver⸗ 
| tenaven fal walgen / te dznicken vander wa⸗ | dreuen Wogden/eft alleen inden pliete bljuen 
| ter Wt den vliete. 7 to Wp peach: Morghen. Up fprack: ls GI 
gende de heere ſprack tot Moſe:Segt Vaz 1925 ghefent hebt : op Dat ghn wetet dat Daer nie⸗ 
von: Peentt uwen fkaf/ ende vecht wise hant | menten 1s/ als de Bere onſe Godt, p Aer. 
wat/ ouer de wateren in Egpten / ouer hare [ur So ſullen de vorſchen ban v / van uwe ed | 
fand. Zeen poken ende ſtroomen / ende tſtillen wateren / fe/ ban uwen kechten / ende van uwen volt⸗ 


ke genomen worden / ende alleen inder DIL 


vende daer 3 bloet indẽ gantſthen Eapp: | te bliuen. 
— —— houten ene teen? vaten, fra Alſo gingen Moſe ende Aaron ban PDA 
Tafecfi Yaron beden / als Gen De Ucere of cao: ende Lofe viep tot dẽ Weere/om De DOE 7— | 
Ero 14916 gheboden hadde: g ende hief den (Fafop/ende ¶ ſchen g'alfo Do Pharao hadde taeghefept ri | 
une 17.45 _ foech int Water Dat iben bliete Was Loor | Eatde de Weeve dede / als grsofe gefent HAL” gpft of 
5 Pfa.78.e.44 harao ende zijnen knechten / h ende alte het de / ende De vorſchen ſtoruen inden hupſen / kV * 
| eude 103 2D ater inden vliete Wert in bloet verandert. ben hthouen / ende op ben belde, ted 
Ene be biffchgenn in Der biete ftrorue ende 214. Cf fp hooptenfe te famen hier eenen hoop, pal 
pe oliedt wert ftinckende / ſo var de Egypte⸗ ede Daer ceren hoop / ende het landt ſtanck Ge 


Daer van. 


if | ben bliete: ei vact Was bloet inden gente II5 Boend Pharao ſach / Dat hn lacht ghekre⸗ 1— 
— 90 * Egyptenlande. hert hadde / Wert zijn berte vechardt / endet 
iK ſchen u u 3 Ì D — 4 
be 8 Cro8er iGndede Egpptiſche toonenaers * hijg — rak ghelijck Dan de Weere gheſpro⸗ 
[8 WAP A7 kalſo / met havent beſweeren: alſo WCTE jADE, —* LA, IS 
bet aante berikact/ eñ en hoorde niet / |I6 _ Ei de Beere ſprat tot Moſe: Segt Varo: Dj 
bete Pharao | fieckt uu | ay 
kErod.4.e.2t ke gelijck de heere gheſproken hadde & en ſtaf ot / ende ſiaet in den ſtof 


gerden / dat da 
ſchen Egypte 


23 

er huſen worden in den gant⸗ 
l lande. Sy 


— 


— 


pi Plagen Egppti. 
“Bp veen alfa: ende Karan vecte zijn hander 
Wot met zijnen {raf / ende Ltoecl) in Ben ftofop 
Aerden : ende Daer werden Lupfen aen ber 
enfchen /cnte aen Den bee : alle bet ſtof 
es landts wert lunſen / in den gantſchen 
Egorteniane. — 
eToeuenaers deden oock alſo / met ha⸗ 1 
Een beſweeren / Dat fp luyſen voortbrãch⸗ 
ten / doͤch ſo en conden niet: ende Be tupfen 
eik bepBe acn Den menfchen/ ende aen Ve, 
Nao, VO : itt is Godts vingher : 3 
ben, Dette Pharaonie werdt verſtocut / cnbe en 
Í 3 — niet / k ghelyck dan De Heere ghe⸗ 
et hadde, 
Erde De Heere ſprack tat FTRofe: Maeckt 
v morghen veoert op / ende trredt voor Pha⸗· 
rao / liet / hy fat aent water gaen / ende ſpreeckt 
tt hen : Doe fept De heere: Verlaet nan 
biete volck / dat Ger mn Diene. 
| J So van iuet / ſo wit ac 1 allerlen booſe wor: 21 
4 taat s Men laten conren / ouer v / uwe knechten v 
4 Vogt. 


belck / ende v huns / dat aller Egyptenaren 
burfensende het belt/ende wat daẽr op is / vol 


be , 
pr — bot er wornen warden fullen. 
bege Eñ wil dieg daechs / een fonderlijck dinck 22 


weige: Boen Anet Den lande m Sofen/Dact wijt vole 

9 ode Wis, dat daer gheen baoſe woz zu · opdat 

te in —* ghp ghewaer wordet / Bat ick De Hecre ben op 

ale PO vend: Aerden alomme. 

Rope! soa, Ende wil een verloſſinge ſetten / tuſſchen 2: 

nen ende uiven voicke: morghen al DAE 

teecken gheſchieden. 

Qoee De zeere dede alſor n ende daer ua⸗2⸗ 

be, Meu vele fchavelycke boofe wounen in Pha⸗ 

B Sund OS bups/ im siner ſnechten Guptien/ rude 

6E stp en Puer bet ganfche gpptenlandt : ende bet 

—8 ad Werdt verdoen van den booſen 

1. 

Doe riex Pharao Moſe eñ Haroun / ende 25 

peack : Gact benen / eude offert uwen Godt 

oe ber: bier inden lande. 

a 

datis J Won alfa doen: want wp ſouden Der Egypte⸗ 

Tng, naren grouwelen offeren onſen Gode den 

Heeze : fiet/ Wanneer wp dan Ber Eguptena⸗ 
ren grouwelen Lom haren ooghen offerden) 
ſauden fn ons niet ſteenighen? 

* Dan dactzenfen voillẽ var gaen in De woe⸗ 27 

—X ſtijne / ende Den Heere onſeũ Godt offeren / 

18 oalſo he ens gheſent heeft. 

Pharao fpzack : Ick il Lherlaten/ Dat 26 
Shahieden Ben Heere uwen Gode offeret in 
Der weelkijne / alteene dat ghuliedẽ niet voor: 
Der en trecket / ende biddet boo NV, 

Moſe ſprack: Siet / wannrer ick Wan b Wot 29 
toe / fo wil ick Den Heere bidden / dat deſe 

e wormen ban Pharaa/ eñ zijnen knech⸗ 
ten / ende zijnen volecſe genonẽ worden / mor⸗ 
Wen Des daechs / alleene cn bedriecht mp niet 
eer / dat gn bet bolck niet en verlatet den 

N te offeren. 
N Ende Moſe giek wt van Yharno / ende 3C 
bt ben eere, kid 
—5— be Heere dede / als Mo ſe geſent had: 3: 
be maeckte De booſe waaren Week ban 
baraa/van zijnen merhten ende van zijnen 
— dar Daer niet een ouer en bleef, 

bat ach Pharao verharde zijn heere oock op 32 

ſeluie macl/ ode en berliet Get volck nict. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


— — 


Dat FF. Boeck Mole. 

Ks 


N ae, | 
Fol.ꝛ5. 
Wat ix Capittel. 

1. De heere dreucht noch den Pharas 6. Laet 
gen groote ſterfte comen ouer alte Dee BEE Egn⸗ 
ptenaren: 10. Daer na gheſweer / bladeren ende 
Droefen / otter menſchen ende Wee. 7. 12. Pach 
bloft Pharao verſtocket / 23. foo flaet be Geeref 
wtghenomen het tant Goſen/ gantfch Eeppten/ 
met Gagel/ Donder/ ende blirem. 27. Pharaa Les 
keunet zine ſonden / end? betoeft her bolck te ver⸗ 
laten: 33. Wach/ foo Moſe Ber ffragfe met zÖnen 
gebede weert/ 34. fo en tact hyſe nach niet gaen. 


den hee, 1 E heere ſprack tot Moſe:Saet henen De bijffte 
Dor fratsen De Toonenaers et 19 9 
, het 


tot Pharao ende fpzeect tot heu: Alſo plaghe / Pec 
— — de Godt ber hebreerene ſtilencie bes 
Verlaet mijn volck / dat fp na Dienen. vees. 


2 Doe gn mp dat wepghert / ende en vooz⸗ 


taen ophoudet. — 

3 Siet / ſoo ſal de handt Bes eeren zijn / ouer 
v Dee op den velde / oner prerden / ouer ezelen / 
guter kerselen / ouer oſſen omver ſchayen / Miet 
eener gantſch {ware peftilentie. 

4 Endede Heere fal een ſonderlick dinck 
Doen / tuſſchen den Dee der Pfracliten ende 
der Egppteneren / dat Daer miet en ſterue van 
allen / dat Be kinderen Iſraels hebben. 

5_ Ende be heere at beſtemde een HDE / ende at Anders / de⸗ 
fpzack : Morgen fal be Heere ſulckes op noemde 
aedar dont, 

6 Ende de Heere Dede ſulckes Des morgens: De ſeſte plas 
ende alterlep bee Der Egyptenarẽ ſterf / daer⸗ ghe / booſe 
entegben banden Wee Dev kinderen Iſraels ſwarte bla⸗ 
ent ſterf miet een. deren. 

7 Ende Pharao ſandt daer na / [te verne⸗ 
men / N ende ũet / vanden Dee Iſraels en WAS 
niet een gefromen: Boch bet herte Pharaonis 
wert verftockt/ ende en berliet het bolck niet; 

8 Doe ſyat de eere rot Moſe ende Aarou: 
feemt uwe bupfté bol bfroets / wt DE ſchor· bt And.rose 
fteev/ende Meooſe ſprenghe Bat na den Hemel —— 


ſtren wt den 
boo? Pharao, stane. 


5 at bet ouer het gantfche Egupten tande * 


ftupue/ ende Dat Daer boofe ſwarte bladeren 
oploopen / bepde aen den menſchen eude aen 
den vee / inden gautſchen Egpptenlande. 


Moſe fpeack: Dat en ſchiet hem niet / dat 26fro Ende fo namen roet Wt den ſchorſteen / ende 
Btraden voor Pharao / eñ Moſce forengde dat 


naden Henei: doe werde efbooſe ſwarte bla? raa. 
deren / bepde aen den menſchen eñ acu DE LET, ende droeſen / 


mm fo datde Toournaers niet en conDE voor 


Mſe ſtaen / door Den booſen bladeren: WANE 
am de Foonenaers waren euen fa Wel booſe 
bladeren / als aen allen Egyptenaren. 


12 act de heere verſtocte het herte Pharas⸗ 
nis, dat hyſe niet en hoorde / d gheljck DAN DE d Exod. 42. av 
Heere Moſe gheſent hadde. 


3 Boe ſpꝛack De heere tot Moſe: Maßket v 
morghen vroech op/ende treedt boo? Pharao/ 
erve {yzeeckt tot hein: Soo fendt de heere / der | 
Hebꝛeen Godt: e Verlaet nujn volck / Dat het e Ero.7.b.r6 
nm diene: ende 8.a.1 
cg Tek wit anders op dit mael alle mijne pla: 
geïf “ouer v felfs fenden ouer uwe knechten / £ heb.in ® 
ende outer alle v voick/ dat ghy ghewaer Wor: bert 
ee ——— nujns ghelijcken met en is in al⸗ 

en 


den. 
geks Want ick wil wmijn hant wtrecken / eude 


v/ ende v volck met Peſtilencie llaen / dat ghy 
vander aerden ſult verdelghet worden. 
6 g@nde tis waer / daerom hebbe ic v hoer: efo 9.0.27 


anden. 
© She 


me 


werket / Dat wijn kracht aen b verſchtne / en: $}An verbou 
e mijsen naeim keveondicht worde in allen DE dt fanst rude aper. der tit het ghegrondet ia toto toe. 


Plaghe Egypti. Erodus⸗ 


H í Iſi i 3 re u 
Hatno.beeheft _ Gui t edet riipt volck noch onder b/1{ Hi be kinderen Ifrzers wiet en beren q 
v noch teghen ede en ritt het wiet verlaten. p * 
ain bolvals Die / ich toil. oghen omdeſe tijeenen1s, Moſe. 


ijck ale Dan de heere gheſproken hazve DAI 


etltegẽ)weere. ß lol — — defahe⸗ SG Dat r. Capittel. 

a otor teer grooten hagel laten reageren! DES: Fred 
eeen, Wichen in Egopten niet gewerk en is/ (1D Es Sn Dette OEePLUD WAPT —— 
plage/ hagel Sprinchanen. 7. Pharaos knechten tzcefen £ 


der ſtraffe ro. Pharao ſchimpt mer Moſe ende 


ENNE Wa feũt henen erde verwaert v DEELT) paronsenftaatfe van hem wt. 14. De Spuuchan 


ende alles mat ghy op Den belde hebt — gemene ** at het 3 —— 
emenfchen gee/ Dat op Den velde ge⸗ bleuë. 16. Pharao kent wederom fande/ert Dd 
——— er er in ——— verſa⸗ euenwel — 32. ſo shar heere end 
CODE ? ndr bp Bupffermffe comen. 24. Pharao berwuncht ” 
melt is /fa ve hagel op her valt, ſullẽ ſteruen. bes Kantfchen voirr werbzenfen? atieene dat hase 


Wie sto onder den knechten Pharaons/ 22 bee thupg blhue: ende ſoo Moſe fuicke handeline 
Des Weeren woort veeef de die Liet zijne mech: € nhen afflaet/ 28. berbiet hp hem meer DOOE hem 
ten ende bee in De hunfen Lliedeit. te comen, p — 
Weleker herte bekt Daeventeaten nieten 21 1/4 Die de —— ſprack tot — 555 
keerde aen des Weeven waat / Die lieten hare bl henen tat Pharas want ick he en * 
kneehten ende vee op bet velde. „ende sijner knechten berte verharde 
Dae (mack De Weere tat Hoſe: Dtreckt 22) Hat ick defe mijne teeckenen onder hert DOE. jn 
we handt wt nae den Wemel /darhetha: |2 Erde Dar gijn vertondieht Door Det OOPS, 
ghele ouer het gantfche Eguptenlandt / o⸗ nier kinderen / ende uüwer kinder — 
fee maiſchen vauer bee / enve ouer alle het | Wat ick in Egppten bedrenen hebbe / ende J 
ktmt on Den velde / in Den gantfchen Ege | ick myne teeckenen onder hen beweſen bebe: 
ptenlande. op Dat gijn vaetet / dat ick en ie Heere, * 
Bpfal.rg.e47 6Alſo recte Moſe sijnen ſtaf nae den Bez 23 3 UO ghugen Moſe | er * it vd * | 
ende ros 532 mel ende de Heere liet Donderen ende haghe⸗ haras / ende ſ ———— gern. ODE — 
Sap. 166.16 len Dat het oper op De aerde ſchost. Heere Der Hebreen Goat: Bae lange WEP: nae 
BUDEI9.D.I9 Qin Get de Weere hagel reghenen over E:24f ghub / voor mu te verootmoedigen / a Dat ZI 
gnptenlant / dat daer haghel ende vner onder mijn volck perlatet / mo te Gieten” ‚ onde 7d 
malcanderen voeren / ſo grouſamelycken / dat 4 b Wenghert gp bmg oglek te verlaten we A 
deſgel jcken in den gantſchen Eguptenlande ſiet / ſa wil ick morghen e ſprinckhanen laten pt 
mout gheweeſt en was / ſindt der tijt Dat DAET comen aen allen plaerſen / 
lieden in gheweeſt zijn. 


„0 

| Dat fp het lant bedecken / alfa datmen het pa 
Ende De hagel lace inden gantſchen &/25j Tant miet lien en cans ende fitten eten / wat v (pt (ot 

goptenlande / alles Wat op Heit gelde was/ 


ouergbeblenen ende beuwijdt is hoor den ha⸗ on ie 
bende menſchen ende vee / ende foech alte bet ghelſende ſullen alte uwe groenende boornen bier uw / 
kert op ben helde / ende verbrack alle boo⸗ af eten opp Den belde. op Bi 
men op ben belde, 6 &uBe Fullen vervnllen b hiys / alle nier als) wf 
Sonver alleene inden tande Goſen / daer 26f knechten hunſen / eũ aller Egnptenaren hup? se 4) 
Be kinderen Ifcaels waren / daer en haghel⸗ſen / deſghelcken niet gletien en hebber inue zl 
det niet. vaders / ende wer vader vaders / ſindt Der FJL peerd 9 
moe ſchicte Pharao henen / ende liet TWìo: 27| DAE fp OP gerden gheweeſt sijn / tat op deſen vlieg —* 
gasierg a.s ſe ende Varan roepen / cf peach tat hen: L Ick dach: ende ha d Keerde hem / ende ghinck van ee Ef 
Ero.8.a3 hebhemw op Bie nracl verſondicht / de m Heere Pharao Wat, | 
ende À — a ’ Js ie —— / gene pe ende myjn 
am derr oe ſte⸗ volck / zijn elooſe. 
me Pe. — Han wiu den Heere / Dat fulck Bor: 2 
bever ende hagelen Gods oxyhoude: fo Wil 


7 Woe ſpraken de knechten Pharad tot hem Br 
Joe lange filler ap cfdaermede gheplaecht pekel we 
warden Laet Be lieden gaen / dat fh Den Bee: pz (Api 

Le haven Gade Dienen: weet gijn noch niet DAE bal f 
el lien: rlaten / Bat gijp niet langer hier Egnpten verdoruen is? U, 
EDO |8_ADofce 
safe ſprack tat hem : Wanneer ick ter 20—1 rao ghebracht / die forack tot hen: Gaet henen / (on ve 
ſtadt tut come / fo wil ick mijne handen wt: | ende dient den Heere nen Gadermelcke zjn it ciob 
eevden tot den Geere / fa fat Dat donderen fn dannoch / Die henen gaen fallen! ⸗ 

— adlaten / eũ geenen hagel meer zjuop dat gn 9 Mote Fpzach : Anw iten gaen met fonch 

ghewaer wordot / n dat de aerde Bes Weert zj. ende out / met ſonen ende dochteren / met ſcha⸗ 

apfal.24.a.1 Ick weer het dannoch / Dat gp ende UW? 30 pen ende runderen: want on hebben een fee⸗ 
kuechten / v noch miet en bzeefct boor Godt Dj ſte des Heeren. 
den Heere. | ro Up fpzachtot hen: D Jarve Weere zumet vr 

Wifg wert gellaghen het vlas ende De gher⸗ 31 


| gel 
Bſonde ick ulieden / erde uive kinderen daertoe fl A ⸗ 
And aaren / ſte: voant DE gerſte haddeoft gheſchoten / ende laten trecken? Ft Diet Daer, of gijp niet wat pet bd — 


gy 
' * vod! fi 

gure Get DIAS Hor vlas boller ghecreghen. jp bosſes boo? a hebt: — 

Weep pen, ’ De terwe ende rogghe en Wert niet ghella⸗ zajir HNiet alfa / maer ging mannen gact henen/ AL 


ghen / aant fa waren f pane gefaent. 


eñ dienet Den Heere: want Dat hebt ghy oock je at * 
Da zuk wo joſe vau Pharao ter ſtadt 33 


„ — le n en fhtecfevat van Pharao. —* 
rcn mepdde sijne handen tot der Heerereit 12 Bype ſprack Be Heere tat Moſe: Drveckt Eren af 
* —— — paahelen tiet af / ende DELL uwe za Cgnptenlant aan Be iſprine⸗ bi EA 
reghen ei drupte niet meer op aerden. —* * fo 0 Egoprenlant comen / eñ eten 
Soe n's Dijara ſach / dat den regen ende 341 alle het vant inden lande op / met alletghene 3 
alt / | dichde he pat bat Ben haghel auer - 408 z 
Borat ende hag el op bizie/ verſandichde De ofe vechkte ghel ouerghebleuen is. 40 
bet boober /cude verdacdde zjn herte/ bp |L ich dee te nen ftaf ouer Egoptenlant/ * 
ande wijn kuetjtein. la ùt zaden Deef eenen Ooſtenwindt tut 
“pdf woevdt Waraos herte verſtockt / dat 3 (Bet gauſchen dach / ende ve guten 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


211 [1] 

hers: 
Ende, 


bj 


5 


Eb 
zr Ma PD 


a er _ em 

— 

Dat J J. Boeck Moſe. | golabe: 
Macht: ende des morgens bracht bat Bollen: | 2 So Hegt nb vaor den volcke / Dat een veghe⸗ brard 


| gek oa: Tneftawertde eeft pegeliiche SES ee 
: Winde de ſprinckhanen waart. tick vag zijnen b Zaeſt ht And. nabuer 


—— arere n eren ende ZUIDEN , } aen. na: 
Be fn quamen ouer het gantſche Eonsraj De haver ct maefken / Seren. cd. 


| ers | ecteomedpeneufichen … « ie 
Nant / ef lieren hennever aen allenxlaet⸗ SEERDE bolcke genade ghe⸗ 
Lit Egypten / ſo gantſch vele / Dat te voren —— d Ende Proft D St * —* 
are efen: en gheweeſten — ef Wagen feex * groot man in Cop Ar de 
—— Eend bet landt / ende verdun⸗ 15 Lost den knechten Pharaonis /eide Loo b et * * is 
dent: ende fp aten alle het keunt Dent mole Tofs ſprack: Do fert De Beert: € FER gevuot en is 
länne op enioe alte beuchten op ben beamen 4 — ——— — van ven Eur 
— — nie: há k 2 ———— pe enar 
od, J B Hat —* dn —— | 5 @nde atief! cerſtgeboogce 1 — bebben gen 
Te —— — op den velde / iN lande ſal ſteruen 8van Det ost trekt gf moeten * 
(Paraonis ac, Die OP PA / ie achte opgoers bes 
Berg Doe zien 301 A40 pacftelick Moſe ende 16 … sen Hen arſten Sone Des — —— —— 
4 buc tt — cherbe eſondicht de menen is / eüde Alle eerie eÉro.12.C.29 
hit Ag rama * den vee. * DSDo thiende 
„AE den Heere uwen Godt/ ende aen ulieden. 6 Ende daer fal eni graat ghefchaen zur in laate, De 
Der onde op dumael vock / 17 se /vetanelgeken PES 
— ld dn Goͤd / dat hp Pach Dent ganden —— le —* Res 
—* nant gheweeſt en is / noch SJN LEN. oe, verftgeborent. 
Moſ⸗ hs deſen doot van nw wer eee padt 18’ 7 Barventeaen bu allen knorren fact, ind eerft= 
el bp giek We van Ph enal met eert hont zin tonge beurwee nn PE gichozen 
J Won ke pe heere verten gantſch ſterc/ ro, den menſche ven LOE AAE hese Op DAN PAP: 1805 


btoch rans. 


—— (vac 
Emer FER Wefteniwoindejende hief Defsmckbanen | ener Dor te eere Egoptet ende Iſr⸗ 
Witoade zer 827 ende werpen Dem tDOrhelpsee / Dat |: ſchepdoe. 


J 
A— 324 1 fallen tot mp afcomen alle deſe 
gere rme een ouer en bleef / aen allen plaetſen 8 —8 E, allen De te voete wallis / ie 


Doch de Heere verſtockede Pharass het 20 De fegshen; Crecht oe, ——— 
De Vegenfte dat be kirbecen Iſraels tiet —— peek wan Pharao met grin 
ther tap, „ SC Heere forack tot Moſe:iect mue* nde tr 
Uice arj Nae den Beet Dat bee fa dunftecwordem | SOA Erres an ſprack tat Moſt: Pharas 
va, — ger: — *— B pat vele wonders gheſchie⸗ 
ee Tante : zun jat / sho 
Aa tet Ia betere on Dieke —— ben bea ene Aaron hebben, deſe 
gantſten Sateniamnde / vp daghen ⸗1603 Ende Fi hleebaen Loo: Para : boch 
 ®Barnienanst Ben arntrenendach/ nach 23j Worderer de re rem sij: bevie / Dat hin De 
eSaprd ax Bon —* plactfe Dact bpwas/imaim eee ————— eit wout 
VT Dagen: o daccence zen bj alien kinderen Iſ⸗ — 7* 
Aas het cht in haren wogninghen. sijnen Ser Dar rstapittel 
Beer N Doe riep Phavaor Pofen/ eñſprack: Saet 24 . De teore leert het ghebruvpck des Paefhe 
23 henen / eve Dient den heere: p alleen uwe tam ende onghebeuelden bjoats, 29. Slacr alie 
JJ Sense pinnen 
inderkens met v gaen. een groot jammergher33 et 


Di trecken: 33. De Eapptenaers dunghenſe 
| f J —* ont Beed ven nd Soren Jae) 7 ende zjn hen te willen in ei 
Denon nintoffer de —— nr nen. 37- et ghetal ves volcx fa fp wt Egupte 


4 en 
Tderve offeren moghen. p trocken/- 40, Den ODE die fp daerinne ghewee 
— met olie gaat / ende miet een 20 zijns 43. de wije yd — —* de 
eren Clauwe en fal achterbihuen: want wanden wie daer toe ſullen woz 


—* A w nemien / ten dieuſte onſes —— eere firactt tot Moſe ende Aaron Handen 
AE, 
2 


hexo. 12.d. 30 


eed Want Wap ent beeten niet / — | d 
waer — * mede vierten futen / ot in Egpptenlant, aefchlame 

Defe maendt ſal bp v De eerſte maent * zoden. 


— — Beeftackte het herte Pha⸗ 2/ In euno ban bak: ſuiit ape De maendt des Goo oak woort 
' : à Jaers beghinnen. —26 * 
| rb fe nietelatn en oetan al 3 engiet mer gather manie IAN moe 
nde Pharao ſprack tot hens : Das bant 20) Serie fyacher : ben er tienden Bagie deſer — 
bin hoedt b/ Dat ghy niet —“ maent mente een pegelijck een t Lan waer Derfamelinge 
d en en comet: want in welcken qhe SP een Gurt nader is / een tam tot eenen bunfe. » refer. 
wl u boor mijne oogen comet fult gijp (Tere to im eeen humfe Heoz ect bero.rz, c.2% 


tof up Moſte Alfoo gho gheſeydt 29, 4 Waer be 7 bet/ ende zijn ende 32.b.15 
fl WierdOnfar Moſe antwoorde : Alſoo ZI * am te wepuch zyn / ſo nente Ijs het / ende 51 — 
ze Mene, ad — —— ——— zijnen hufe totdat harer MOE je 

i t, 4 hd E ij 

velg, Dat fs bat lant op eten comen. Bent 16. a.r 
oa Dat ri. Canittel — fuck lam nemen/ daer ct Und —— 
REL J —2** Weerd Deet * yfraetteen/aultden ende le gheen fenl aen en is / een manueken ende van ue / oft gertke 
ko ee qtlepronien ontleenen ban DE laait plagbe. gerrtaer oudt : van den lamueren ende gep: - 
en » Sten vercondicht Moſe uk de laet : í enen. Ed 
vann 9: Phara biûft Eerd ncie. … | tenfalt gheen ebeouden tot op den beers dEet. a.t. ꝛ 
pile ie de Heee figpack tot Moſe: Fcwiln | 6 d Ende fleet Be een megplijck £uce 22:07 
—00 noe een pl Sharag err Egops | tienden Dacty det macndt, Ide PEN BEBEN 
—* Ed rheede zen 5 goop/m aheeet Irael / falt Machten tuſſchen 
gp i 


ten laten romen / Daer na fal Gp ulieden 
Verlaten van bier: crt en falmietalleene aties | dert ADHD. ß 

⸗ * pike an zijnen bloede nemen / 

rialen maer iieden oock van hier dur, [7 CDE 5E —* — ij ade 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 

J 


pen —— mv — — — 
— — — — 
Kid a —⸗ 


— tt 
— —— — — — 


— — — — — 

Wttoch Itraels. Exodus. nsttoch. 


e be poften aen de deure / endeden [23 Want De Beere ſal ontgaen / ende be CSP 

borenflen bespeler mede beftrijcken/aen ptenaren plaghen: ende wanneer hy hek * 
den huwſen / daer fp Bet me eten. tien ſal / aen ben bouenſten dorpel / eñ act DE 

Ende futlet alfa vieeſri even inder ſeluer | tween poſten / ſo fal Gp voor De deure DOIDE 
nacht/aen den vyere ghebraden ende ongehe⸗ | gaen / ende den Verderuer wiet in uwe hunſen 
welt beoor / eñ file het met bitteven fance eten. | comen laren, orn ze plagen, — 

Shy en fet bet miet vou eten / noch met⸗ 24 Dacrouiſs houdt deſe Wife hoer v/c 
water gheſoden / maer aen ben bpere ghebza: | uwe kinderen erwichluck. te 
den amen zjn hooftmerzjnen beenen ende 25 CndeWwameer gijp mt landt coemt / da — 
B———— de Heere ghenen fat, als go ghefproken beeft! / 

Ende en fult Baer niet van euerlaten tot ro fo houdet deſen Dienft. Ì v n Joſu⸗ 
moggen: uid ien daer dan noch pet one: 2526 n Cfi wanneer uwe kinderen ſullen * 
bijft tot moeghen / ſo fult gh het met vnere | feggen: War hebt ghn Daer boog eenẽ nerd s/ 
Berbzanden. 27 Soo fult gplieden feggen : Het 18 DE akk 

Alſo fuit ghy bet nb eten: Om wine lende⸗ u ot Baffatjyorfer Des Weeren, Die Lao? DEN —* aen 
sten fult gp ghegort zijn / ende uwe ſchoenen j Peren Iſraels voorbu ghuck im — gegane 
aen twe uoeté bebbeivert ſtauen in icwve han⸗doe hn de Egyptengers plaechde / DE 
De/effult bet met haeſte etẽ als bie henwech hupſen bebrbde. Boe neychde hen het vol 

haeſten: want het is des Uceren et Paſſah. ende aenbadt. WEN 
— he Want ick Wil inder ſeiuer nacht Door Ee12|28 Ende de kinderen Iſraels ghinghen he 
auck. goptenlandt gaen / eñ Alle eerſtgeboorte llaen nen / ende Deden / alſo De Heere Moſe EU 


Pſal.zgas mr Egoptenlande bende order benmenfchen | Varan gheboden hadde. | 
Graf —5 eñ ——6 mijne ſtraffe bewoyſen / aen 29. p Ende ter middernacht Aoech De —* sis „a 
errent af erc. Allen goden der Egpprenaren/ Itk de Heere. | alle cerftgheboorre in Egpptenleit / ban A Pr Wi Á 
bijgevirsc28 hEnde het bloet fat wie teecken zijn, aen 13 eerſten fone Pharaonis aen / Die 0} De * thu | 
ä Ben huyſen Daer ghy inne zijt / Dat / Warner ſtoel fat / tot op Den eeeſten fone veg geuẽ Re baart 
ick Bet bloet ſie / voor v voorbp gae / eũ ulieden ghen in der gheuanckerſſe / ende alle cerf — 
niet de plage en gebeure die v verderue / wan⸗ gheboorte Des vees. F 4 pfale 
neer ick Eguptenlandt ſlae. 30 Doe ſtont Pharao op / eft alte zijne knech⸗ noe f — 
⸗ ende fuit defen dach hebben ter ghedach⸗ 1} D ten / inder ſeluier nacht / eft alie Sgyptenaers⸗ pist 
* mai * teniſſe / ende ſulten vperen den Heere tot een ende daer werdt eet groot gheſchren nr Eob⸗ — Ls 
——* gon Feeſte / gijn ende alle ue nacontclingen/ tot ꝓten: want Baer en ;was gjcen hups / DAL | 
— eener eedoigher wijſe. niet een doode in en was. | ij 
$Eroagvrs iSeuen dagen fult gholieden ongheheuelt 15131 Ende bp riep Nol ende Aaron * — 
ene 34.01 bꝛoot eten namelycken / aenden eerſten daghe nacht/ende ſpꝛack: q Maect v Op/ ende treckt a 
WEES fuit he ophouden met geheuelden broode in we ban wijnen volcke / ghu / en'ze de kunderen 
zwei hupſe:wie gheheuelt broot —— Nave bele. verde Dient Den Heere / als 
tent daghe aem tat op den ſeuenden / dins Gijn BE 
Peel fal wenberaept worden ban Iſrael. 32 rt Keenit oock met vuwe fchapen eit run⸗ de 
kDattwspre: We eevfte dach fal henlich zyn / Dat ghok teró) deren / alſo ghu gheſent hebt : gaet heren / ende | 
bict ende bidt ſamen coemt / ende de ſeuende fal oock hen: ſeghent Wp DIK, wi 
boor het Paf- lich zijn/Dat gijn te ſamen coemt: geen arbeut 133, COENE Egyptenaers Dang sen het vo 


ſah / eñ voorde ar acti oden / ſouder wat tat DEE Dat fp bet haeftelijcken at Ben. lande dreuen:· 
gn —* oaf —— — ware ſelue al⸗ | want fe ſpraken: Wp zjn alle des doodes. 
onse vrupeke Teente moecht gijn baog o Doen. Eñ her batek Degecij het raume Deec / is 
bu des woog: Eawdeldudet v aen het ongeheuelde broot: 17 bet Dan gheheuelt wert / tat hare ſpyſe / gebon 
dekens dara! want euen Aen Deir ſeluen dage / hebbe ic Uwe den in haren cleederen / op haren ſchouderen. en) 
weick heet pze hepr ut Egoptenlandt ghelepdt: Dacvamfult 35 FEnde de kinderen Iſraels hadden gedaen f — 
biken edele” tiebent defen dach gouden /endeatteuwe | Ale Mofe ghefept hadde ende bent Den vVg⸗ 
famelinghe. nacomelinghen / tot eener eewigher wijſe. — gheepſſchet / lilueren ende gulden oi 
nf dieiden Darhe Der eerſter 181 _* Laten ende rleederen. 
lweut.23.a.g 1 %emtden veerthienden Dagje 6 Wa eere bent voleke ches 109 
2u. 28:6.16 mraent des auondts / fult gholieden onghehe⸗ 3 aer toe hadde de Geert en volchkes x⸗ 
Deut. 16. a. nelt bzoot eten ‘tot aen den eenentwintichſten nade ghegheuen voor den Sguptenaren / dat 
Gʒec. 43.c. 21 dach Der niaendt / aenden MONDE. st hen leenden: ende ontkeerdert Hen Egu⸗ eld 
— 33838 dagen geen geheuelt bzoat rf Pteuaren. RT —— 
ent bide it wagen hupſen: waant wie gegenelt 37 Alſo taghen De kinderen Iſtaels wt Lan git ed) 
boot eet / Diens stele fat wegieroept worden Faeniſes na Suchoth / u fefhondert Duvfent zacid, 
wan der ghemeynte Iſraels het zp een Dente mamien re voete / behaluen De kinderen. | 


14 


> wi 
deinen ofteen inwooner in den lande. 38 Enbe veel ghemennes boler taach oock aeg 


zi allen uwen Cgantſch beel bees. rol? gi 
paneer: —— 39 Ende pa bieckent Wat den rouwen doegte/ * * 
Ende Moſe riey alle Oudtſten in Iſrael / 21 —— — brachten / onghehruelde 3 7 gate 
ende fipgac tat hen: Hefer wt / ende neemt ſcha⸗ * lef —— enn Vaas niet gheheueit / de⸗ — 
pen / een vegheluck man voor zijn hupſgelien / * —— giel toorn werden sen * * 
aſſah. tn * 
Bet Paſſah ne eeen bufelker pfope / ende: bekenen bene geen eringhe Wikia, ca 
pal 4 gag ductſe in het bloet inden becker / ende beroert 40 get nb / 


: * wi as —* dE ot m3) 
Dacron fa eneet gheen gheheuelt hzoot/ zo| met hen / ende ſchapen / ende runderen / ende É er „6 


Ed 


ie Be kinderen Afcaele iu se. 4 


daer den bouwerrdagsel mede/ende De twoer 207 € Egppten ghewoont hebben / ia Wier hondert ae et | 


——— — Berti iaer 
nfche enn gae te zijner hupf⸗ ende ‘ f: 
—ã— agen, OD Par eel mame waren gie bees, nl) 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


V 


ko 


Dew 
Alk 
— 
Da d 
genen | 
Adroy 
eere 
Bent, 
nacht 
ende 
le Cerf 
te das 
Bunde 

ne 
flädir 


deſer 
Baen 
è fe 
ot, 


Pte ot Wltoeb reacts. 


k 


en heyr Bess Heeren op eenen dach Wot Cop: 
tenlandt. | — 
Daecon wert deſe nacht den eere ghe⸗ 42: 
bouten / dat hoje wt Egrptenlant ghelepdt 
eeft: eit De Kinderen Ijvacls ſullen hein den 


k eeve houden/fp de have natomelughen. A ’ : 
gee Ere (eere fzack tot yofe eft Bacon: 43 25 eeen npe heere mut luidt der ER: ae eerſtge⸗ 
|L he 4 is Be te y Paſſah 5 houden: gheen rranieeven agebzacht beeft /g alg DN ef — — 
md x t vaneren. noen KS ende É sig 2} 
tate beet Doch ——— mecht is / Dien ſal 44 — zn woꝛen heeft / ENDE h ad Ed hey⸗ 
we toman, Menbefijnerers Dan al bp vaer DANE sr So fuit sp witſonneren Din Deere Allee 5e, «5 b.18 
be Bee in Er: Een peghetijck hawſghenoot ende gehuert 45 wat ve mocver beeect / h ende De eerſtgeboorte jj Ero.22.e.29 
nac eben meet en {utter age iet ant eten. Der Den vee dat een maiueken is, — 
ed maer pew _ Am eenen thupfe ſabnen bet —— N46, De eevftgtjeboagte var eenen ezelſult ZAP Eze. 440.30 
cie beige: fatt miet van zine vieeſche Wot voor DAL bne $ voffie ee fraepe s warmer GIP ba 
el —8 — Zende en falt gheen Deere oock niet en loft, verwgeert — 
Deenen Pitt verbzeken. * ‚| Doch alte eerſtgheboorte der ME 
| top Eide de gantſche menichte Iſraels ſal a furere futs jn laffe. 
p meng dee ſulches doen. by. Ende wanncer D heben ofte mozghen 2 
heart So ni een wacenbettmck bp bo twaorit NDE 4E beinr fat vaagien : Voatie var” futen hant 
— Isen. Den Heere het Paſſah houder wil / die bef? Mn grDeljeere heeft ons met machtiger haut 
Bonte (onde, Be alles par rmanmelijch te / eft Dan eerſt ma⸗ egal: venten oan Den Bien tunfe ghelendt. 
—— but berm daer toe / Dat bp ſulcx doe / naeʒ — 6e Patan ons los 
wats de Aer Lamrbetiker : want geen ORDEMEDNE ge racen / werflgerij de Herte ef —— — 
Ego. WALD, 1. im E vander menſch ⸗ 
tm, merten Wer sp ben Lane ede 49) an ct am eeefiacbane beses: 
Dadernar Den dzeen weimen Die onder v Waart. paeroinme offere ick den WGeere alles wat De 
Meade ‚Ende alte kinderen fais deden — moeder beeect / Dat cert manntuen is / ende De 
Pele. 1 Berre y9Dvofe nde Lacan geboden DADLE, | cerftaigeboren mijner kiuderen loffeick. 
Zos? Drag, foo Iepode ve Beere op eenen Bard BEST Geh dat fati een teecken im uwer hant zuu / 
"790.39 neven fvacls wt Egpptenlandt miet h eñ een gedenckteecken Loor uwen oogen/ dat 
TE Geer Dee. pus de eere heeft met machtigher handt we 
BT Aleeten an SQ Wat rij. Capitrel. pe Egypten ghelepdt. Ns 
— 1, De heete heet hem alle ce ſigeboꝛt heyuge 17 Goenv Pharao het volck verlaten hadde / 
odeſe Godt miet op Der ſtrate doorder 
Ee * €29 Deueinen zoon, knoopt Noſe ben volcke beten ne petafkgnen tant/Die ten nacften was: Want 
OE Amg? peetintchinne. 15. DEE efepde landt/ 8 ; Getmacijt Den volcke berou⸗ 
HE egyetg Met Yofepbs gpeveente in het toraderep QDt DREI: & fu wederom 
et tot Miet ten maeften, maer door de woeftgne, 21 5 wen paneer fp Ben ſtrdt ſien eit 
fi — meene met eener walckencolonme, DES nachts keeren út ip eed hn het bolck ont op De 
9 ergs 4 Meteen vpercolomne. onune leyde DP kj * zeef 
Geo gj bee Bee aac ma af / eme an De woon aen be ele an a 
REE Pe Benter alle terſtaheborene / diez | ende de kunen tael togen k ” gewapent erenrde roa : 
"Sa. a 7 lant. de zee / vanden 
— is Allerlep moeder beeecht/ bn DEN * 9 Cue Doe nam met Gent het ghebeente vaaden sande 
rde ofep oant DA Eecken be Debiet bee 
an ber ant fp zun mijne. te beren Afvaets genomen / eñ geſprone: * 
ME emi, ARC TD 3 , 3 | Kmderen Iſraels B E tent Schelfzee 
—* nr Doe ſprack MWoſe —— ie > fat 'o lieden te Dupe befgecken/ fa vaert HUN ande ichelijs 
esb, Ener) big OENE aen deſen dach / AFN ML us) it / Dat de ghebeente miet v Lieden van gier. rake of biefen. Ende 
wt tiles 27. pten / wat den dienſthunſe —— banbiec |2o_ m Alfa toghen fp wat ban Suchoth an bedupt De Wes 
—— Sants —— Daer en fate gijn geen Egoeghen tenten op in Etham vosz TE ale vac be 
vens benietdeerh eten. | nde ne Herre tooch baar hen des bacchs sides mae 
Grt Arde 4 à aen inder 4 [21 n Ende dek zen bele lj bis 
lt bene, „eden zt ghpliedert wtgheg; in eener o wotckencolonme / pat hoje De ten Door gaen. 
—88 maendt AWib. printer fat in 5 rechten wech ierde / ende Des nachten ran k bebe gevdfe 
— btn —— —— Amo⸗ —— ig bp hen lichtede te vof hoopẽ / 0 
Wu ied — ** Sanit we nacht. ‚ bf dicke neu 
8 Lest niteren euiteren / ende Jebuſiteren⸗ pend — lomne en weeck neuuner⸗ — ee 
Wiee etter „ben vaderen gef wogen Geeft Lee Erg | meer ban de voirie Des daechs / noch DE vpet Dere,anders. 
restten landt Baer meteit ende henich me vloent / ſo —— nachts. LBen.s0.£.28 
—8 fat ſult gp deſen Dienft houder in deſer maent. } | — 
—R ed daghen ult gho ongehenelt broot 6 SQ» Datriij. Capittel. iden Ben 
F i e is de waer fchouwinge de ——— 
ane evene vee den ſeuenſten dagh des *— el —— * — —— — Lan 
—W eit feeſt. en ie dn traoftfe met Gove tegiwoors ende 7 S.b. 14 
— —— ſult ghy ſeuen — Digen —— bint boog hen. 1 —* —— le AE: — 
Kolben eest bzoodt eten : Dat bp v gheen ; woalche/e dupfteruiſſe / be ſcher menſe 0E en ven enne 40.37 
— es geheuelt boot gijefien en woorde aen alle goptenaten. 2E Ber DD Gen vpander — 3 idg 
Ba hei utensnefragten ammel | dae pane Oale 
ghe⸗ Wen Daane: Sulcx houden W } om dies Lt 3, daer WL 7 voepinge gewifje 501. puaer / 


— 


ie Dat ons De Weere geac 
Cappten toghen. 9 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Dat J J. Boeck Mole. 


9 © 


ro aero houdet) drol. 27 


zijn een teecken út waer 
cheniffs waor wien oo⸗ 


1 


aeronnne ae 
andt / eũ een t ghedencke — 
er op Dat Des ijzeren Wet U vient ye 
zp/ dat v de Heere 1 — machtigher haut w 
heleydt heeft. — 
ror gouder jaeclijgr deſe wije te zy⸗ 


fOf / litteeckẽ 

witoch Erodus/ wattoch; gin 


2 Heere ſprack met Moſe / ader 18 Elbe Egyptenaers ſullent gheboaer WOL 
Ode” * Al den / dat ick De Heere ben / af oa ick on 
Spꝛeeckt met Ben kinderen Iſraels / | beijaelt hebbe aen Pharao / ende BEH zijnd dà 
Pharao eñ ſegt dat {a her omkeeren / enae hen leghe⸗ waghenen ende rupteren. na /tie m pla 
daecht Iſrael var tegen ven Date Hiroth / a tuſſchen Meg⸗ \19 m Doe berbief hem de Enghel Oo hd * Did, gw 
na. dol / cit der zee/tegen Waal Zepbomven aldaer boog den heyre Iſraels giuck / —— rd 
anum. 33-87 tegen dut hen legheren aen DET zee. heni achter hen / ende De n Wolckenreicn ni # 


Waut Mharaso fal feggen vanden kinde: 3 macckte haer osck ben haven aengefichte/ eñ puett 
ren Iſraels: On zijn verdoelt inden lande / de tradt ac’) ter hen. Er; 
woeſtune heeftſe beloten. 20 Eñ quant tuſſchen bet herz dec Erp 

GAT ick wil Sijn heete verſtocken / dat hn hen 4 Cnaren / eũ het hen? Iſraels: het was een gup? 6% —J 
aiaghe / ende wil aen Pharao / ende Aen alle ſterwolcke / efo berlichtede de nacht / DAL ie * 
zijner macht eere behalen:ende be Egpptena⸗ de gantſche nacht / deſe eude De ghene niet te 


Jul 
ren ſullen gewaer Worden vat ick be Uecere ſamen comen en couer, derd 
bar: ende fn beden alſo. 21 p gend Moſe zyne handt votreckte ouet 


_ ‚ ° issie & wi > , parti * 
bſap. 19. a. 1 b Ende Doe Dat Hen Coninck in Egupten j De zee lietſe de Hrere Week varen / ooor eenen Kime 
toert gefept/ Dat het bale was genloden / Wert ſtercken Ooſtenwint be gantſche nacht/ q Li, eig clath 
zijn herte verandert / ende zijner knechten / tez maecte De zee drꝛooghe / ende De wateren dept p neh 


gen den volcke / ef ſpraken: Maerom hebben | Derbherban malcanderen. Gn 9 
un dat gedaen / dat wp Iſrael hebben verla⸗ 22 rCH De kundere 23ſraels gingen in / mid⸗ Elle, 
ten / dat {pore niet en dienden? Ben in De zee/ op den deoogen / ende her wattt 500: 
Ende he ſpande zijnen wagen aen / ende 6 | Was het voor murren ter vechter handt ende pe is 
nam zijn boick met hem. ter Kincher, ef! 


EAT 
Enne names hondert Wtgelefen waghe:7 [23 Cube De Egpyptenaers volchden / ende Pld 
nen / ende wat noch ban waghenen m Egpo⸗ ginghen inne / her na / alle peerden Pharaos/ gui í Î 
Xu. derſeluẽ pxten was / ende DE hooftlieden guere talle ende waghenen / ende runteren / midden U 
pegheljcke. z3yjne hepren. de zee. Debt 
VBant Be Meere berftoete het herte Pha⸗8 24. ls ús de morghen wake quam / doe fac f AU 
raos Bes Comer in Egypten / dat ha Den de Weere op Der Egpptenaers heyz / wt DEL 


kinder? Iſraels naiaechde: doch De kinderen | _bpeccalanme/ eũ Wolcken / ende maeckte een — PN 


Iſraels wart voor een hooge hant wtgegaen, tr Derfchgicken in haven bere. rc 
Byofu.zaa6 d Eñ de Eguptenaers iñechden heũ na / eſ 25 Ende u tf ftiet De vaders bant heren wage⸗ —0 
„nach. 44.9 achterhaeldenſe / daer ſy ben gelegert hadden nen / x ſtortedeſe niet ongeſtunnnichent: DEE pent iui 
aen de zee) met peerden eit voagenen / cit ru⸗ Í: praken de Egyptenaers: y Laet ons HUIDEN af Ord 
teren / ende allen heyge des Pharaos / inden van Iſrael / De Heere ſtrydt voor haerteghen fr ht 
Dale Hiroth / teghen Baal Zetor, be Egpptenaers. Tl Bett P, 
eYofu.24n7 € @nde doe Pharas harde baherguam/ro26 Eñ de Herre ſprack tot z Moſe: Fecht uwe, oi 
ti hieuen Be kinderen Afcaels have voghen op: 25, hant wt ouer dezee / Dat bet vaater weder HOE? fe ge we 
ende Liet / De Egypieners tagen achter hen | alle over be Egpptenaers / ouer hae tage” p * 9 
henen: ende fp vreeſ Den ſeer / cude ricpen rot men enderupters. 23 
gen Geere / 27 Doe reckte Moſe zijne handt lot Duet De popart if 
Iſrael vuur ¶ nde ſpraken tot Moſe: f Cn voaren daer 1 zee / ende de zee guam wederdin hoog Den mor⸗ echt 9 
uceert ie⸗ geen grauen in Egyptẽ / dat ghy ons moeſtet gen / m haren ſtroom / ende De Egyptenaers RN 
gen Moſen. vwotleyden / Dat Dop Ht de woeſtyne ſternen? vloden Die techen: z alſo ſtortedeſe de Ucere⸗ 


rde in dt 
fpfal.106 a6 waerom hebt ghn ans Dat ghedaen / Bat gijn midden in de zee / pal 
— 7b12 ons vt gppren ghelendt hebt? 28 Gat het water weber quam / eũ bedeckede „0 / 


Is het niet DAE / dat ap ſeyden in Egy⸗ 12 wagenen eñ rupteren / eyde alte macht Pha” ? | 

pten 7 Woudt op/ ende lact ond Den Egypte: | raos / die hem nagebvolcht waren inder zee / dat / 

naven Bieren / Want Get waer ons doch BELET Baer niet een ban haer ouer en bleef. p — 9— 

Den Egpptenaren te dienen / dan inde woe⸗ [29 a Daerentegen Be kinderen Iſraels ghin⸗ a de 

ſtyne te ſteruen. ghen dzoagbe /midden Daar de zee/ ende het 
gaapar.zok _ FPofefpeack tatten balcke :g En beeeft vrzz Water was hen boog mueren ter rechter hant / 6 f 
15. miet / ſtaet carte „ende fiet toe wat dooreen | endeter Umeker, u 
Eſai, zo.b.15 hhepl de Heere heden aen nlieden doen ſal: 30 b Alſo halp Be Heere Iſrael aen Dien dage / uh 
r.mach. 4-08 {ant Defe Egpptenaers Die gp heden ſiet |D Dan De Capptenae 


| vs bant : ende fp fagen De 
— Aa en ſult ghu nenunermeer meer ſien inder €62 Eypptenaers boor, aen Den oruer el F 
0 et 7 __ [3E Éudede groote handt / die de heere Aen den 
me heere ſal boog v ſtrüden / ende ghplie⸗ 14 Eguptenaren beweſen hadde, Erde het volt 
ke Merckt hier pen ſulſet ſtille zint. vrerſ De Den Heere / eude 


be gheloofde hem / ende 
geutrefheerd De hgeere ſprack tot Moſe: k Vat voept I5f zyuen knechte Moſe. y 
pel/boe ber BE got mp? ſegt Der kunderen Iſraels Dat ID Ge Dat ro. Capittel. 
dege pen Loot trecken 1, Boſes met den mannen ſingen ben Heere 
wanchelt ende hd if 6 wen ſtafo / ende reckt IC genen lofſauck. 20, £ uickes boet kai Gant 
ſchreyt in noo 1Ende FIP, zeft u jen ſtaf Op jj, | Metben bzouwen, 22, Conen n —* 5 ed we wl 
Dé ef baerlder twe hant oner be zee eik denitſe ban maleant: | Sur,tot $acarmaer murene daor DE Woefksnt agf 
— bern hoeb t deren dat de kinderẽ Aers daeriune gaen / —* odd ee De heere leert bet foet matsen/ atie af 
E 1. ende bermaentfe ter abreba 4 

Be bloor aen tide dogz / op den DTe Î à Soejoorfaembept, ont 
Goùte woozt Diet, ich Wil het herte DEL Eanptenaren 1 B, —86 Maſe et de kinderen Iſ⸗ ont 
houdt/e ban Berftocken/ Dat fp ulieden na Lolgijen/ fo wil raels Dat liedt d 


| en Weere/ ende fpraliea: 
Goretrooft, ick eere beaten aenden Pharao, AIDE ASL | ef b ek Wil Den Beere ͤnchen⸗ —— nld 
onfangt onbe one sijner macht / gen zgien waghenen eude — ee Ke dart ghedaen : Peert ende Of 

Sap, 144.3 rupteren. — henen heeft ee gljeftogteg inde zee, oe 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


2L1 1] 


in 
Mi 


be, 


we 


U WochFreants. MatTJGoekore, Murren. f0l2d. 

Marre big ER nicks 2. woeſthne / dat ſy gheen water en VONDER, · 

—2* agter 8 Dae granen n got Dvara-voch (en Bitter water 
Maten prafen: Ip ig mins vaters Sort/ | Den van hema Daraaierne nen te JAAA, 


J 

ick wil hem herheffen hee was feev bitter:daervat hietmen de plaet⸗ 
geeve 15 De vee te krij an / Heere is ſe Mara. —— 
he — — * poe nummerde het valek tegen WAO? mara / heet 


— — ntſullen wy drincken:! bitter / eftbe: 
Wlabitue De wagens Pharao / eũ sijn macht / vierv 4 | ſe / eude ſxrack gere Weeg dupt iiden eft 
iig tie CE pm De * ee t wrabelefen booftlicden |2s An riep tot DE eere: hers ed ater;Doe aenbechtinge/ 
Kk Matese, berfemeken mider £ Beheifzee. en eeb ner machte pn Gen een WAE ee 
ep heetf belet (pIE ADEN tweveinne een vecht endertbeproef Befe. Ghifti it gee 
** J — * * ⸗ 
De paneer gene en, en 
Auen SEL Veere / uwe rechterhant heeft De vpanden nt — iock 
han Pte BT gemoefele ghetiaghen. — ⏑6 
Ee met umer geooter heerlijckbent hebt⸗ baten SON dader eer crancftjeen geente OD veede op fule: 
Shyn uwe vorderpartije gheftartet: want Doe \ Werf De Errptent getept hebbe: we heerlijche 
Dube geinamnichept votlietet / verteerde ſu⸗ vlegghen / Die ick op EGT en wondertjes 
bn, Bieler C-âle ftoppeten. 


aant ick ben De Geeve Lt Ì heylm̃eeſter. —— 


n / daer waren nurmure⸗ 
vlaſt ateren 8s 27 u Ende fp quamen Ht Eln het 1 
— nel fen ht been De Pope De twaelf —— —* — —5* — b.rs 
en z it Jie Era rende ub * 
Boop ent Depten wentelden van maltanderen / mid⸗ ꝓpalmboomen / herder 


bet waͤter Apt.38.0.5 ú 
— eg.4. e 
ven awer zee, Det wat ief denied. Sien. el 


Kid We pant zacht: Ick wil hert najagen ef 9 
wee arr grijpawvef den oef wtdevlen / eñ nijnen 
aen hen coelen: ick * — —“ 

ende wijn hant ſalſe berderuen. 

oe liet — wit blaſen / ende De Io 
Bebedertefg / ende ſoncken onder alg loot MI 


chtighe wateren. 


í in tems 
1. Het bolct fo het iuder woeſthne ſpiſe Ge gern: 

murmuveert/ 6. Wort ban Moſe en Aaron ge — ef 
ſtraft. ro. De Heere laet hem hoog wt Der — ven (in iedee 
he. 12.Befchiet hen quackelen/ 14- * ed be. 
op beftemde mate, oenen tehaud heid VER U JU3309 
aen bergejpen te ſamelen y 7 —* * 

cht met daet ende beuele zynen HU . 
Dep ee voler ongbeoorfaembept Words AO 
ffvaft. 32. Ende het wordt tot eewighe d 


Meens, Weere / wie ig 9 ghettjek onder den Gor 1 fr. 
| k | gc Die! ke R * 2 ‚118,2 
bees Weij 15 geth biet fo marhtich) | tenieheae engenfpvertbe gautthe me e — 


lich, verſchrichewen / loellück / ende won⸗ 


dich 307 — 
Boe gin D vechtertjardt votreckte / ſo ber⸗ re 
Îontfe de acre. 


ni er kinderen Ffraets quani in Rt 
ne — Din / ie daer leyt tuſſchen Din. 
Elim eit Dinat /acnden vyfthienden daghe 


ß bfAnd · de 
ortie ral erb + tweeddermaent / na Dien fp Dt EIL arperde. 
bp bent gelepbet boor uwe bannbet ) oreniant getogen ware. hd 


bent ooick/ bat nijn verioſt hebt/ende hebtſe ichte. bev kinderen … — 
— ende de gantſche menich Nurmure⸗ 
Bert. boog ive flecte torutoer bep | Apts, mumueerhen wegen JIP fen ende — 
— — — hoorden / beef den ſy / 14 —— ben: Hoorde Sodt Bat WP — an 
ke Agt guam Lent Laffe bom / be⸗ 151waren in Egypten gheſtoruen/ ere ef 
gele 24.9 ven ne welbigë sioabs gen/kalte {_ ven handt / —* — te cten: 
Said, Mwoonsrg Canaan werden vertzaecht. ges Daden hebt ons daerom votgelendt 
le 9 act ouer haer ballen verſchricken ende 16f waugro vat zjn deſe menicijte DAN 
Cogge baeefe door — grooten aan/Batfpl tbe: jm def — Sn \ pr 4 È 
ſthuen arg de freenen/ tot Bat v volck / Heere / hongh kde Geer tot Moſe:d Diet/ick Wemels 
benen ba coute/ Dat pee Pera 17 4 ————— zanden hanet latent reghe⸗ apen 
zengtfe sne, ende plansfe opden berge T, sten ertbe bet wole fal vorgaen/ ende verſame⸗ 

| 5 ‚ gienen. 
3 eef deels dien ghp heere v ter WOON GE ten Daghelijer / wat het Des daechs behoeft: —— — 
ek ree of bet in — 
H t k C LG , ke , û n ie ‚elfr 
„6 | ried ord Coninck zj / alone) enne bes feften daeths filen{ ben He” 
Pr aant Warte tooch henen in De zee — nr rl oe Ne famelen 
— ez ew r werde 5 ts Off 7 na 
gees | MAS en en ee 
ede —— ginghen DDL boden dat v be heere dot Sgupten⸗ 
Me Ende FV Zaan De oyhetume / Aarous zo| LDL ———— ve fate ghu des heeren 
by fan, oek fafteemaan een tammbourijn in — 7 —— Gen: want bp heeft vmunnure⸗ 
Oe : tien en Doest OEE ne : 
OE END Jaar am fame hen toaor mlaet 20) DLD ee mach rTvofere te Geese al lier Brann 
her, ans ons Den Ljeeve Magen / want bn heeft eeft Wi —— aunt blceſch te eten gheuen eũ °° 
Ris 5 — edaen / man ende peert hee acten miore beoots de volpept:darront Dat 
— NF e zee ghe , pe eere uwe mrnuireren geboot eeft 
o Wofe het De ki Iſraels trecken 22 
8388 ban der Schelfzee enen / tot Der twoeftijne 


ghplieden teghen hem ghennucmureert hebt: 
Pur / ende fp wandelden dp daghen in de 


ʒi 


—* 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 
—s— — — 
* — — 


mee 


a 
Mhurren Pa Erodus/ wittoh; wort 20 


J 
J 4 ao ben, 
Eide Maoſe fprack tot Maron: Segt Heeg 28 Doefpack de Heere tot Moſe: « Woe lan⸗ * bijt 
gantſcher menichte Der Kinderen Iſraels: ghe Wepgjert gn u lieden te houden mijne 


ed 


—9 
—9 Toemt bier bp voor Dei Heere / want hu heeft / Gheboden ende Wetten: 
KA uwe mirmureren ghehoort. 29 Siet / de eere heeft v lieden den Sabbath 
fSer 45.4.3 „En dae avon alfo fprack tat der gant⸗ o gegeuen/ daeroamegeeft In D Aen BET feften 
eres geer menichte der kinderen Iſraels / keer⸗-V Dage tweer daghen broot: fa blije no een De” 
zer ſy hen te ghen de Woestijne / ende fiet/De | gelijck in den znen / ende niemant en gae vot 
—9 heerlückhent Bes Heeren verſtheen in eener ban zijner plaetſe Des ſeuenden daechs. 
id Wwolcken. | 30 Alſoo bierde bet bolck ves ſeuenſten 
He! Ende de Heere fpzack tat Moſe: tr ® daechs. | 
bind rar gehoort. Degt hen : Tuſſchen den auondt fende het Was als coriander zact / ende WEE) f Alp Ns; 
fult ghulieden Lleefchteetentebben/efi aen | ende hadde eenen ſmaeck als t meelbloeme eit gier 
\ilhe 4/5 Der morgen boots ſadt worden: efifult Wez | met hemich.· hef h 158 
Hits bid ten Dat ick De Weere wine God ben. 32 Eñ Moſe fyzack : Dit is het dat de Hecre — he À 
hik RD gfirrdzr gaerden auont quamender quackelen 13) geboden beeft: Bullet eenen gomor daer van / le den 3 
iet htan. dẽ leger ox / eñ bedecten hÌ het hen / eũ aen den mor⸗ omte bewaren tot op uwe nacomnelinghen pact naer 
—9 gen lach Den Dauwe rontom de tenten. ep datmen fie het boot Daer ick v liedẽ mede 8 
| 1An. die daer Eñ als den daiveit genallen was / k liet / 144 gheſonſt hebbe inder woeftijne/ doe ick DWL dda 
| gelegë hadde’ doe lach Daer Wat in De woeſtijne rondt ende Eguptenlant lepdde, eN Nl net 
—— — cleyn / als den vpn op Der lande is. 3 Gi Moſe ſprack tot Aaron: n Neemt cen u BLS nog 
ppfal.28.e.24 … |E Doe het De kinderen Iſraels ſaghen / 151) kruncke / ende Doet een gamor bol Nan daer — 
Sap.16.e.20. ſprakẽ fp onder malcanderẽ: Dar is m Dan: in / ende latet boor ben Heere / om tc bewaren loo 
teur. Sa 3 wont ſo en wiſten niet wat het was , Ende opuwe nacomel maen. mat iël vt 
— * — ee Moſe ſrack tot hen: n Wet is het bꝛoot dat [34 lo de heere Moſe geboden heeft, alfa Pe plate hk 
gent gaue. 25e: U lieden Be Heere te eter ghegheuen heeft. liet bet Aaron aldaer, voor Der xGetungeniſ⸗ zaerm mf 
Dupt/datong Ende Dit is het Dat De eere gheboden 10 fe/ om te bewaren. pe eri be, N 
het Euangelis heeft:Een pegbelije ſamel des fa vele hn vooe [35 y Ende De kinderen Iſraels aten Man ve Dol —9 
ot mijne Gem eten mach / ende neme een Gamer op een veertich iaer / tot Dat fo totten lande quamen bie 9— Often 
| Bartel pt tau: Pegdelijck hooft / na bet ghetal Dec zielen in Daer fp woonen ſouden: tot zt aen De palen —— Daer, 
u ter genade va ner hutten, bes landts Canaan aten fp Man. vat) Vn 
dẽ hemel (alg Eñ de kinderen Iſraels Heden alfa /ender736 Nyo / een Gomoz / is het tiende Deel eens sj. iat —9— 
pac dit Man) verſamelden De een vele / De ander wennich. Eyha. gheen ui 
| —— Doch doemen het met den gamor Wt mat / 18 SG» Wat xbij. Capittel. p pepe) hac 
wiek vaa wie o hadde Die / Die beel gheſamelt hadde / niets 1. Bet bolck verlegect hem m naphidim / eude 13 NA Hach, 
möfche gewor⸗ duer / eit die wennich gefamelt hadde / en ghe⸗ murmureert teghen Moſe / om bee waters wille. Er het a 
Dé ie felue dat brack niets / maer eert pegelijek hadde ghefa⸗ 2. Moſe befchetefe/ende bide tat dẽ Heere. $. Die ike ge · 
tan / doch meit fa pele als hu hao? Gent eten machte. re Br treten erde maer cont BAN KA 
Baor het Euâ- Eatbe Taft finack Aid 5 ter wt. 8. DP ſtryden met Amaleck / ende bzengen 
gelium wort woe Moſe ſprack tot ben: sAiemandten iof gem to der met hulpe des gebers zofe. 1 5. sos [eb 
brons ghe: late daer War van ouer tat morghen. fe bauwet den Heere eenen Uitaer. Í t 
fchonchësenve Doch ſy en hoorden Moſe met / ende ſam⸗ 20, 1 Nde de gantſche menichte der kinderen Ns 
| onfeenghen. mige lieten Daer Waat van duer tot morghen: €20 Iſraels tooch wat derwoertijne Sin / ha⸗ ke ke, 
| | 8 er - hs Boe wieſſen Daer waunen in / eft werdt ſtinc⸗ te dachreuſen / als hen de Heere beual eũ apen 
e2.coj.8.b.rz kende: ende Moſe wert toornich op hen. legherden herin a Naphidun daer en hadde —— 
So verſamelden fa deſſeluen alle morgen / 2x) het volek gheen water te drincken. a⸗ it Ve 
fo bele een veghelijck Haar hem fetmeneten | 2 b Ende fp twiſtichden met Moſe / eũ ſpra⸗ Ane 
p ſap. 160.c. 20 mochte: Baci) wanneer poe Sonne heet ken: Geeft ons water/dat wan denteken. sE ma ge 
ſcheen / fo verſmalt het, ſe ſprack tot hen: Wat twiftet gholieden wiet att 
Erde Des ſeſten daechs ſamelden fp des 22j NU Waerom berfaerkt an den heere bei I 
ꝛoots dobbel fa vele kelcktipee gomar voee 3 Doe no den volcke aldaer dorſtede na wa⸗ „or 
ntAud.eenen q een:eñ alle ouerften der menichte guamen |_ LEU MUWINEerden fp teghen TW ofe / ef ſpra⸗ J 
Sabbath henen / ende vercondichden bet Maſe. ken: € Waerom hebt abn ons laten lut Eqn” « Putin 
van outs Ende bn ſprack tot hen: Datishetdatde23| pten trecken / op Dat gh ons / onfe kinderen guoid! 
gehepliget. Weereghefent heeft : Morgen is de Sabbath ende bee han dorſte ſternen Hietet 
Gemzaz der henliger rufte des Weeren; warginlieden | 4 Moſe viep tot Den heere / ende fprack: 
back? wilt / dat backt:eñ waat ghu coken wilt / Hoe ſal ick doch met den volcke handelen? 
dat cooct: ende Wat Dan daer oer is / dat Laet Baer en feplt niet Heel aen / fn enfullen ni 
blijnen/ Dat het bewaert wordetottẽ manet. | noch ſteenighen. 4 
Ende fj lietent blijven tat Ben morgen 2005. De Were fpzack tot hem: Gaet boor det PED 
NDA als Moſe gheboden hadde / doe en Wert het bolcke benewendeneemdontni qe 8 diſten cunt Hf 
Mbt niet ſtinckende / ende Baer en was oock gher⸗ van Iſrael met b/ ende neemt uwen ftaf in El „ 
dike nen aam ine. b handt/d daer ghy het water mede foerht/ Pau 
Dae f rack — kere —3 —— fl * —— Je Pois 
ij et is heden den Sabbath des Weeren: ghu EDEL ick wil aldaer —9 
vlet ge file bet heden niet vinden op Deir helde, rotzſteen in Woseb/marcflt mie —2 * sold 9* 
irt Des daghen fult gijn het verſamelen / doch 26) aen / ſa ſal daer water Wtlaspen/mat het vole 5-Í2 Á \ 
ik, Be fenenſten dach is be Sabbath / inden wel: | Dedicke/ Maſe dede Alfo boor ben Ouatftat ot 
J kent — not — | 9 9 | 
| ach aenden ſeuenſten dage gingen ſom⸗ 27 0E blemen De +IT efo 
| nage banden volcke henen te verſamelen / eũ —— Jom des — ae : Hip 
Ki en bonden niets, ſcaets / eũ dat fp Den heere verſocht eit 7— 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 1] 


Jo; Dat J J. Boeck Note. 


B Weuasy… ſebt hadden: Is de Weere onder ns of niet” __ [LO Ende Jethro ſprat: Geloeft zp be Heere / die 
| bn taz) „8 Doe quam Biech/nide frveet teg? Iſ⸗ 8 Ev lieben berloft heeft bander Spen Jethꝛo baret 
vael mn Fapbioin. ende Phjaraos hant / die weet zijn bol vander God van Iſ⸗ 
Ende Wofeſnack tot Joſua: Kieſt ons | hant Eppti te verloſſen. raels wegen. 
mannen / trecut ot ende ſtrudt teghen Uma: II Fu weet ick / dat De heere grooter 18/ Bant 
ck: morghen wil ick op Des clepiren bezchs | Alle goden / daerom dat dp hoochmoet aen — —— en 


chtte ftaen/ ende den ſtaf Godteimmin | hem gebameht hebben. 
ant hebben. af OE Ip er Aetthzo nofes Swee mam brantoffer / — *— 


El Joſua dede als Moſe hen fende / op TO ene offerde Gode, Boe quam Aaron eñ alle get hebbiges 
; ‚ batbn — Amaleck che Avſe wende 25 outſten in Iſrael / met Maoſes Sweer / het —— 


Haan enive Var) contanten opt Goocijfte des | baat te eten voor Gode, 
4 ten re closer opt bonchfte 13 Ves anderen morgens fettede hem ¶Moſe ve 
pel Da hehe En dewijte Moſe zijn handen oyhief / lach 1 het bolck te richten: eñ het bolck ſtont rantam ende 1 48 
ee het el Afcacl barren, aanmer ia Daeventeghensjn | Moaſe vanden mogen aen tattenauont. Boſe vicht 
8 18 banden neder liet/ fa lach Amaleck bonen. 14 zoe ni sint Sweer ſach / alles wat ho met bet volck. 

zing orn namen fp eené ſieen eide lepden dien on, | Doet met DE volke? waerom (ie gip alleene/ 
Der ber, il bo ds Baer op ſettede. Eñ Aa⸗ ende alle Get bolck ſtaet rontonune v / vanden 


Cont ende Hur onderhielden hem zijt handen / moꝛrghen aen totten auont; 
hete „Welcker zijden een. Alſoo bleuen zijn handen 15 — antwoorde hem: Het bole coemt tot 
Viet en En h ghewiffe/tot dat de Dorme ouderghuick. my / ende wagen Goot om raet. 
MR Po oe Elden Ende Aofaa dengede Amateck ende zyn 13 16 Want wanneer fp: war re Doen hebben / ſoo 
B als pie: MOlck/ door Des fweerts ſcherpte. comen fp tot mo / dat tek richte tuſſchen eenen 
pegelijcken ende zijnen naeſten / ende leere het 


| ⸗ 
— Ende De eere ſprack tot Moſe: Schrft La 


— ke Bind, Bach de handen 1Tofe wart fwaer/Daer:12, DEN bolche dede / ſprack Ip : Wat ift dat ghu 
í 
X 


B Rtden, Daer gfpenacijtmufje in eet boeckvei beuvete | Sants recht De zijn Wetten. — 
9— Msaz dat in — want ie wil Delma 7 Zit DWweer fpzack tat hem:e Wet en is niet hae. 
vanf ck onder den Gemel wotdelgen / datmẽ zyner goet / dat ghp Doet. 
cm teer enn ghedencke. 18 Bp maeckt v ſeluen te moede/ Daer toe het 
ijn Ber Cnde safe boude eenen AAltaer / ende hie: 15 bolck gack dat met v ig : De fake is te ſwaer / 


B Often hier, Wide Heere k iff. gn en condt het alteene niet vatrichten. 

Baer, Nt drf al et is Leen litteecken bp 16f19 _ f Doch hoast mijn ftenune ie tuil b rade beeft 
la bu fpaac: 3 É g Of, weeft 
PDE ton deban Denfteor ves Peeter aat De eere ftrijden fat | ende Sadtfalmet sin: g Plecht. AI RPS gpp een voor 
bp eten tegen gmaterk/antoankinde totkinskinde. | bolerban Gode/ ende brengt De fake voor gages des ete. 
—* NEEN SG» Dat xviij. Capittel. p G DE raet Fee 
* te * ens Zethzo mrofe Sweer / bꝛengt hem zón wóf 
bre, Be: e nderen/ 9. ende ſo hy hoort war de heere 
F Braelghedaen Gande/ bervgeucht hem, looft 
ber. Beere, ende doet hem offer. 13. Moſe richt 

tt / laf zei Zon Sweer geeft Hem vact/ zynen 
Î en. ! 
eon hin Ade Dae a Jethro de Priefter in Mi⸗ 

$ Nat tog GEUS Dofes Sweer hoorde al wat God 

Rene boterde hade met Moſe / ende zijnen 
Var Campa / Bat de heere Iſrael hadde wt 
ld Ven oet mora, Pfes wijf biep had 2 
dt Vitra eBeronune gheſonden / 


€ ghy hen leeret Den wech daer fp in wandelen / dens / 

mnde de wercken Die fr Boet ſullen. ghegheuen. 
21 Ende ghy/ liet v om / onder alle den volcke / 

na vedeticke lieden / die God vree⸗ en / warach⸗ 

tich/eft der ghierichent vnant zjn /die fet DUET 

bet ‘fonunige ouer — hõdert / ouer 

vijftich / ende ouer thiene 
22 Dat fp het vale alte tt veeljten:t wanneer Pine 1 ag 
nw eẽ groote fake is / dat fp deſelne gen v bꝛeu⸗ — 
ghen/ende fp alle i rieyne falen vichten: fo ſal Rechte, 
beto lichter worden / ende fp ſullen den laſt 
met v draghen. 


— — —— — — mert — 
— * 


Met hare twee font: b de cen hiet Gerſon / 3 


Want bo fpzack: f dat Doet Vatrict 
want hy ſprack: Ick ben ent bewaren. [23 Doo gho dat doet / foo cont gn ſten / 
À # in — lide. hd wat v en ghebiet * alle Dit bolck cat 
— we de ander Slieſer / want hp ſprac: De 4met vreden ACH zijn plact € comen. | 
q 1 OD mijns vaders is wijn hulpe adweeftert 24 _k Noſe hoopde zijns Sweers voooꝛt / ende kur b a6 
234 beeft imp bevlaft vande {weerde Paraonis, dede alles wat hp JEDE. 
Ph Doe no Aethzo NV ofes Dwcer/ ende zijne 5 (25 Eñ vereoos vedelijcke Lieder Lut den gants 


1J Omen / ende sijn wijf cat bent quamen in De ſchen Ifrael / eñ maecktefe tat hoof den ouer 
oeftjne/aen den bevei Gode/daer heem | hetbalcs/ fonmuighe OMEL duyſent / ouer hon⸗ 


gheleghert haddeo. dert ouer bůftich ende duer chiene. 
J Liet bn grote feggen: Ick Jethro v ſ voeer / 6 26 at fnhet volck alle tijdt richteden: lak 
‘ 4 age crevrgente hae bey⸗ — ep —— S— bꝛochten / ende 
en met haer. p decleyrneß chteden. — 
kf Î mgee guen Voſe vot / hem tegen / eũĩ nench⸗7 [27 Aiſo tiet Wſe zijnen Sweer weder in ʒijn 
nj gnd kao —— —B at wat rit. Capittel 
ij ” CA 1 1 * 

*— fe —* hutten, weete — 1 Sop laet den — ben bet in — 
berte iü i mai gecomen is / zhue m ſo bp he 
A | KN kat de — —— —— — poe noch betwiten wil / door Moſe bodg 
„en LO gedaen hadde on — * * dragen. 8. Wat geeft hem ghewillichihck ter gêe 
20 Woepte nt eom Iſraels wille / ende alle De hoogfaembept. 10. So laet bp hen aeſeagen bepe 
* Dte Die hen op Den wege efontmoet was / liainge op ben derden dach ende den berch gheeu⸗ 
rege an teren 19 Eene Gee 

il beebgeuchde hem Jethro bant allegoe; g lien — wigenomen Moſe. 


— De heere I fraei gedaẽ hadde dat boft 21. Wet boick wogt andermael gereaerſchout / hen 
VERO Badde vander Egpptenaren hant. cor ben bergje wiet enal. — nk 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Her reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
10 
ed 


Heylighinghe. GErodus / | Wittoch. Der, dh 


4X 


re — — —— — — Ten 
pel 
ate ent OE den Der erder Maent / na den tatganer (ro Ende der baſupnen geetanek tert alle tit 
bet | ger kinderen Ffracts wt den Lande Aj ſtercker. Moſe ſprack / ende Godt antwoorde 


nat. ten / a quainen fp in deſen dagje in hem lunde. 
—— 15 De — Sinai. 8 Als TD de Heere neder ghecamen WAS / DP , reet 
: Want fr waren votghetogen ban Raphi⸗ 2 € heit berch Sinai / bowen où zijne * ſpitſe / doe perft0l 
weit woonden in De woefkjne Dinat: ade viep bp Noſe bouen op bet {pitje Des berchs: 

eahedert hen inder woeſtune aldaer teghen ende Moſen clans Daer op, à 
dn me mider Weeftygue pe or ae ſprack De Heere tot hem: Climtaf/elk a 

baetr.b.38. bende safe clam op tot Godt:e ende z betuncht Len voleke / Dat fin niet mt herwacrt midi — 

Eio.⸗ande eere riep heim handen berge / eude ſpreack: | toe en breken tot ben Bere / dat fp hem HCV ht oud 
Doo fult sn ſegghen tot Ben hunte Jacobs / ende ele bant heit Hallen, per 

2 1 

ende vercondighẽen den kinderen Iſraels: 22 Daertoe de Prꝛieſters Lie hen tat ven Hee⸗ * gen * 
BBeuroar ¶ d Ghplieden hebbet gheſien / wat ick den 4 ve“ naerderẽ / ſullen ben heyligen / datſe ni De —— 
Be leere des Egyoptenaren ghedaen hebbe / ende hoe ick v eere niet ontwee en ſuhte. | * tl iet el We 
gefettes gaer tieven ghedraghen hebbe op arents vleughe⸗ 23 Ende Moſe ſprac tat ben Heere: Het bok in paer 
bier aen. len / ende hebbe v lieden tot vin ghebracht. en cant niet opp den berch Sinaigheclimuen· 


eDeusar e Do gyn wamijn freunne wut hooren / ef 5 | Want ghn hebt ane betupelst / nde gheſed; 
ki And oewel min verbande houden / ſoo fult ape nijnep: | Macect een perck rondton den berch ende 


gherdom sit boor allen volckeñ: ff want De heplichten. 2 
t J J * ** > e | re yr han | . dé. — * 
34 — gantſche aecde ie mijne. 24 0 De heere ſprack tot hem: Gaet henen / od 


gDeura6 g Ende glpfult nm een Prieſterljck Co⸗ climt af: ghn ende Aaron met v / ſult hiere 
pens De rs minckvijck/ ende een beplich volt zijn : datzun dnunen / dach de Yueſters ende het bold, 
Bft. rig.a.2 DE woorden Die gp Den kindere 3fracis jeg: en fullen niet herwgert toe boeke Dat ſy he 
Bozeeza.ó gheu ſult. | den] oeclimmen tat den Heere / Dat hyſen 
3, Pet. 2.0.9 Moſe quam / ende riep Be Oudtſte inden? ontwee en ſingte. 

polcke / ende lepde hat alle deſe woo dẽ voor |25 Ende Moſe clam neder tot den volcke / 


die de Heere gheboden hadde. * ende ſeyde het hen. 
Ende alle het volck antwoorde te gelijck/ 8 REN oe Hij De bi ij — 
hb Ero. 24.0.3 ende ſpraken: h Alles wat He Heere gheſpro⸗ ® — Ad Hofs pd ge vager * 
Beu.sc.27 pen hoeft / willen wn Deen: omde Moſe fepde ee eee 
ende 26,b,17 — — En tes 9 ſen / het welck aldaer gheſten wozt / zo, ende WOE 
Be redene Des hale: Den Heere vaederomme. ban Moſe ghetrooſt. 22. De Heere verbiet alle 
Enñ de Weere ſprack tot Moſe: Diet/ic wilg | gulden ef Alueren beelden te maken beneuen hein⸗ 
tot v comen int cen Dicke wolcke / op Hat Dit 24. ende wilt men fat heur eenen flechten Altaer 


hole nrjite woorden hoore / tie ick met v foie: ban oft angbebouwen ſteenen maken. 
ke/ende gelooue v cewichlijchken. Ende ja: |I Nde Godt ſprack alle defeluoogden: DE ie 
fe bevcondicijde den Beers de reden Bes volcx. 2 a Ick ben De eere v God / b Die v wt Gh 

De heere ſprack tot Moſe: Gaet heren 102b Egnptenlande / wt den dienſthupſe ge⸗ ——— 
tot den volcke / ende heplichtfe heden efi morꝛ⸗ Vlent hebbe. get, 
ghen / dat ſy hare kinderen waſſchen. 

Ende berent sijn op Den dere dach: Want TI 
aen den derden daghe / ſal de Heere boor allen 
volcke af convert op ben berch Sinai. 

Ende maccket den volcke een perck rondt⸗ 12 
omme / ende ſpreeckt tot hen: Uoedt v lieden / 
dat ghn niet op Den berch ent cltant/ noch zijne 

Web. 12. b.18 eben en aerwactt/ want wie DE berch aen 
roert/fal des doots ſternen. 

Wind, als de „Sheen hant en fal hem geuroeren Mac Je 13 

baogne laughe ſal geſteẽt oft met geſchut doot geſchotẽ wor: 

$ón gelupt gez Bert: het zy een ghedierte oft menfche/fo en ſal 

Feuẽ heeft / tec. hp niet leien ; wanneer Des hoorns kt gelupt 
aengaet/ fo ſullen fp aen den bevchj gaen. 

Noſe ctam ban DE berge tot BE bolcke/ cit Iq 
beptichdefc: ende fs wieſſchen hare cleedeven. 

Ende hp fpzack tot hen: Weeſt berendt op 15 
Den Derden dach / ende niemandt en naerdere 
hem ten wjue. 

De wet heft ¶ Ale no den derden Bach grant / ende mor⸗ 10 
haer grou⸗ gen was / doe verhief hem een donderen ende 
weleer. bliremen / ende eert Dicke wolcke opp Dent ber⸗ 
ghe / ende een ghelupdt eener gantſch ſtercker 
Deut.4b. 1x1 bafiwonen: ende het gantſche volck bat in Dent 
ende 5,45 legher was / verſchrickte. 
Ende Moſe leyde het volck ot Den leger / 17 
Gode teghen / lende fp traden onder aen den np hebben, ben 
d Stynen ſult v gheen beeldt / noch eenighe werkt 
ghelijckeniſſe watten / noch van Dat Daer bo’ c23°® 

nen in Den Hemel / noch ban dat Daer beneden 0.1 1,48 
op aerden / noch ban dat in den watere onder —9— — 9* 
der aerden is. En wi 

5 Cnet bide niet aen / eñ en Dient hen niet: der 4 
wantick de heere v Godt / ben een zeloers Pnt 
Godt / edie Daer te huys ſoeckt Der vaverert f Cr 9 
miſ daet aen Den kaderen tot in Het Derde en⸗ 5 Daf 

de bierde lidt/* Die nin haten. oi 

6Eñ doe barmherticheydt aen bele dunſent / pel 
* Die nap Lief hebben / eñ mijn gebodẽ houden. “abd 

7 _gGipen fuit ben naan Des Weeren WI Fonild if 
Godts niet ht miſbruycken: i want De Weert spin 
en fal Dien niet kt ongheſtraft vaten / Die 37 mat! wp 
— tif bucht, bi 
Ghedenckt des Sabbe dat SUP Eon: pl 

ben heplighet. maden: ae 9 if 
9_ Des daghen ſult hp acbepden / ende alle iis 
v m diek Wtrichten, ich rip 
lo Doch aenden ſeuenden daghe / is de Sab· 
Bbath des Beeren Ws Godts ſoo en fult IP * Ed 
gheen werck Boen / nach v ſone / noch v doch⸗ —* 
ter / noch v knecht / noch wive maecht/ noch D end oh 


vee / noch v breenmdelinck/ pf fran] Ean 
poorten is, vee kt oe Cf — J 


rch. w 
Tabs antſche berch Sinai roockte Daeromrófar _n Want in fes daghen / beeft De eere U ord 
Dat de * neder oy den berch quam met mel ende aarde ghemaecht / ende He zee / enden 

bopere: ende zijnen roock ghinck np/algeenen f_ Alles woat Daer mn 1e / ende vufteve genden ſe⸗ 
roock ban eenen duen / Dak Ben gantſchen uenden dage: daerdin ſeghende de eere DAE 
Berch feev beef De, Sabhathdach / ende Heplichen, an 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


je 4 a PA, 
3 Ghpenfult gheen ander goden ct beneuen PEEL, 9 


kig 
Len í 


SZEEEZ 


Ed 
ae Te 


zr se 

Fn ; — Fol zo 
a hten. Dat J J. Boeck Mole. aen De deure oft poſte / | 


u 
dn 016 0 Shy ſult uwen bader ende uwe moeder gen / ende houder hem —* 
| em EE ijn gijn lange leitet inven tande/dat | endebaaren hentiinet nen vee zjn 

B Mr? f Des * zevende hp zu zint knecht 
wi psa! eb en 5 — —— pemant 0u dochter ter auaecht / 
GOE fa oeuen — bot» ken. z5 fo en fal fp miet orgaen alg De forecijtenn. 
Kr jp en putt niet gebreken, NE 8 oBeualt danmoch barë heere niët/ende hy 


Mats Gi en ſult riet ſtelen d fr And. heeftfe 
bet DOE on — ; Sen Froailt haer niet te houwelijcke helpen⸗ fe ters hale 
B tarn ao Gij en fuit gheen valſche ghetungheniſſe 16 cé veeemnt miet verb 
— iſpreken teater wusen naeften. fat bof te loffen geuen: doch order CC DIONE eigent. 

PER af tb 


; vel : é/ / miacht / 
gen ft En act ae niet gheiuften vos naeſten xj bolc haer te bercoopé en heeft Gp geen mach 


turen LE Irns : se Ne atlete af | peaijte fe verſmaet Heeft. 
meer Ss on Laer v met dheluſten ws naeſten jle Gre De ! a Dat is / heeft 
rij —8* Kif noch sinen kutecht/ och Iner maerht jo g dertvauwer hpfe nw zy nen ſone / ſo ſal hy bpfetot eë wof 

Ag hl 


et 4 * chte aen Haer daat, jnë fo 

f Hach mre u noch zijne ezels doehter vecht ACN He ke vaar zjn fons 
kn — mmendbentt. is: noch alles “heeft im hem aarts vene andere (ao (Alb aengenomen, 
—* Ende lle het wie fach het donderen ende 15,25 haet aen haver (if, dese ende houwe⸗ 
bliveren/enwe her gijebipt dev batiaen/enz | Wckfche ſchauut miet af be 


e Den bere rooctenr: Boe fp no ſulex ſaghen [TE oet Int deſe Dzn niet / ſo ſal fp bep Wat gaen / 


She, Bloven ſy/e nen van verre. nde lofghelt. 
8 Eitraken * ——— ghu met oft _ h Wie genen menſcheſllaet / dat hy ſterft / die — 
ME Werle Mer won vaitten rachjooren/eride en laet Godt fal nes boots flex. icentaitik — 
niet met ons ſprekẽ wi mochtẽ anders ſterukẽ. I3 i Geeft hp hem dãnoch geſte * * J——— 
Eft aje ac tot Ben volcke: En veeft zo| Goa heeft hem laten onierhoets in sijne han⸗ mat. 5.0.1 2 
“| —— Wiet: Waat Goat ve ghecomen / op dat hp v sleten u) 5 as 
B ome Xt berfoehte/ cnoe Dat usimebrcefehooroos | daer ho henen De en ſal. * „19.8. 
pks einde aïtieben nieten ſondichdet. 14. Da daerentegen pernant aen nen ie hes — 
Wifotvant Ger volck van verre / daerentegen 21 *niset ol gebruockt / ende hen met kt —* —— 
Wie nanechte hem heren tot int doncker / —— Elie Dean bent * uut 
er Gode nme WAS, ltaer nemen / daun 
—— — tot hem : Alſoo ſult 22 15 Wie zijnen — ofte moeder llaet / Die ſal 
ren kieren Iſrael ſegghen; WijD heb⸗ Bes Hoots fer * — — 


ten dati vli den Jemel 161 Wie eenen menſch rota DIR 
Oene en — Batmë hem bj hem vindet / Die fal des doots 


jets beneuẽ muma⸗2ʒ3) ſternen. — rs and 

st keen De gulbnrgooen ni gbhp 4 m EE vloeckt / Die ſal 01 
port lieden nietmakicu, des doots ſteruen. | ‚; De 27.61 

ban venen ltaer van aerdẽ maect my / daer 24 18 Wanneer mime met malcanderen har in rou. 2026. 20 


* es — mat. 15. a. 4 
Bd Bean, Due brantosfer ef dauckoffer / uúsde ſcha⸗ rwiſte geuen ertoe deen —* de — id mare.7 ‚0,19 
wl —BR en ende vumderen op affert: waant aen Voelt: * nr x 
BR Cada Re plaefe ick mjn naems ghedachteniſſe en ſterft / me Doel: os sine — 


Sag Mieten fal / vaer wil ick cat wromeivende 19 ECoemthp on DA bp tg 


k Al 
odt, - Fk 7 fi J 
pl 38 foa fat Be ghene die hein Aoec) / dutſchuldich 
| Joy. ten, | ht behal betale/wat hp bets 
* — maken 6 a rp Ô —— bape * — berita —* —— penn 
Á J Ufo en ſult Ap Dt $ $ ie xii ijt Nact met ee? 
bi kil nit {9 Al Awen meſſe 20 Die sijnen mecht aft maecht 
+ tent bouwen:wãt fo gip Miet EEN : sten handen/ 
U) Aer 7 fafult af € nen ſtoch Dat ho frech onder sijnen h 
+ p hem ontwhen. df tente 3 
eun HEN Gin add foute gh emiinen2ó Die fal vaeronune abel traft worker, 
| fi ba en fut oac niet opp trappen tat aguen 2e * a⸗ 
9 Va Dame teacs onnie rar ranpsarfcbarwenietont: |ar %elcuet hne his eenen Ofte Kanes B] 
e 4 eckt en voorde voor hem gẽ / fo en ſal be —53 niet geſtraft word 
RA ee HR et is zijn ghelt. al Calf 
br Vat mj Capittel. „ancer maumten te ſamen hert in tuigt Swaugher 
zit SDe heere ſehÿft ven gchteren ſettingen en⸗ Mende verſeerighen een fwangere vroui⸗ vrouuuen Le 
De ſtraffen voor van den lúferghen/ 12. doos la⸗ geuen / ende AETIEEL q t —— — verſchoonen 
det Ren, 1 5. van onbetoogigeken ende vercortinghen werdat haer Be vzucht afgaet/ ende haer geen gen * 
of wi bader ende moeder/ — aen andes — ſchade n ouer ——— ———— wee : di 
1594 ©, aen Dienftboden/ 22, aen ſwangere vrous affen / boe bele hen Ber DLA U pe 
He =d zr ban fchaden LAD} chedierten / of ghe⸗ ee it Dat rh, wae Der oifch cpùtie # — — 
ekte kuplen. PN $ F 
ik 2 ‚| Deir bekennen. d 
Ceetten — * derechte / die gp hen ſutt vaea 23 Caent haer ——— * ſchade daer p Den ocz8 
Uik Í weten recht 2 | at p fo ſal ho laten / ziele at Siere, mat.4 1 b.20 
q gebreiſchen knech Pp per | 5.0.3 
vO, NER toont die al pele imosfeuenden 24 ———— NEN Bevi, 14.628 
olp Maan 3 Face (al yn oan ende iedich Wtgaeit. handt / poe 
ene B Js hpbrfmderwof gecomen! foe falbp 3 |25 — 5 rs wonden ont woonden / 
ze Aij, etape dock Sonder wijf Wrgaen : is hn oock met ee⸗ barple O8 ODIE. echt oft sit 
wist he” nen wijue gecomen fo falzjn wifmethenr 26. Wanneer wernandt sijnen knecht DTE 5D 
sia Wtgacn maecht in een oogje laet/ente verderftſe /die 
Jor N 


ee kje ij ijf ghegeuen / eũĩ 4ſalſe bop las laten oam de voghe. tn 

zj Asie — ba he falbee |27 Veſſeluen ghelücken wanmeer ho ʒinen 
le de, Wijf eñ De kinderen zijns heeven zin / jp daer⸗ reren cené tant vot Naet/ fal hyſe 
al Ks 


bre meghen ſ. —* act. p los laten ont Bert tandt, 
bis reeline: en hebbe mjnen5 28 9 Waneer cet c eenen man oft vrouwe Schade boog 


Nt ber mn Wij Ao falen Ben off gemierte ghe⸗ 
vicken | _{tootdat hy ſterft fo falen den of le ſteener 
rg. enne hinde gate zón vleefch niet eten/ ſoo is De heeze des DEN, 


80 (al penn zu heere booz de e goden bzen⸗/ o oſſen datfchuldich. Gen Na 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


ö— —— — — 


Kechten. Exodus / Wttoch. gzecht 


Is nochtans de oſſe te voren ſtootich ghe⸗ 29019. Iſt dat eener den anderẽ beſchuldicht AN redt 
weeſt / eit zijnen heere is het aengheſent / ende ecnigherlen it onrecht / het zy oant vſſe / oft ezzel⸗ jan. 0 
bp en heeften niet berwaert / ende doot daer⸗ ofte ſchaep / oftcleederen / oft allerlen vat ver⸗ gingbtt 
enbouen genen man ofte beoutve/ ſoo ſalmen loꝛren is / ſoo ſullen allebender ſaken voot DE 
den oſſe ſteenen / ende zijn heere ſal ſternen. goden comen: welcken de goden verdoet 
5 Aub. Wozte rt Dalen hem nochtans een gtjeltopleg: zo Die falt dobbel sijnen naeften weder gheuen zoet 
meu hem ere. ghen / ſoo fal ha gheuen zijn tenen te loſſen Dio Wanneer nemant sijnen naeften eenen ezel pet, 
watmen hent oplent, Bofte offe oft ſchaep / oft eenich Dee te bea? 
Deſſeluen gelijck ſalmen met hem hande: zr, ten Doet/ende ſterftet bern af/ oft wort verſet⸗ 
len / wanneer hp eenen fonte oft Dochter foot, | wicht / oft wodt hem wech ghedreuen Dat Geb 
Dtoot hp no eenen knecht ofte maghet / ſo z3 niemandt en liet, 
fal hu haven heere dertich Alneren (kels ghe⸗ II 00 falen bet onder hen op eenen eedt bit 
uen ende den oſſe falen ſteenighen. den heere laten comen / aft bp niet en heeft 
Schadelijcke Do pentant eenen kupl op doet / oft graeft zz 3 handt aen zijns naeften have ghelent: en⸗ An 
kuÿnlen. eenen Kupl/ende en deckten niet toe / eide valt Dede heere des goedts ſalt kf aennemen / DAE 
daeroner een oſſe ofte ezel daerin. het De Andere niet en derf betalen, … „ga3i® 
Dofalt de heere Des Kuplen / den anderen 341121 Dteelt het hem daerentegen een dief / ſos | 
weder betalen met ghelde / ende het aes {al fat ho het zijnen heere weder vernoeghen. 
zijne zijn. 3 Woet bet hem verſcheurt / fo fal hñ ghetup⸗ vet 
Wanneer pemants oſſe / eens anderen oſſe 35 gheniſſe daer ban brenghen / ende niet betalen. Ghe 
ſtoot / dat hp ſterft / ſoo ſullen fp den leuendi⸗ I4. Wanneer pemant ban zijnen naeſten wat ende 
ghen oſſe vercoopen / ende het gel deplen / en⸗ | leent / ende het wort beſchadicht / oft flevft/DAE 2000 ik 
De het aes oock Deplen. zijn heere Daer niet bp en is / fo fal bijt hẽ we⸗ Jo 
Is het nochtans condt gheweeſt / dat de zoſ der vernoeghen. 
oſſe te boort ſtootich geweeſt ie, eñ zjn heere [15 Is daerenteghen zijn heere Baer bp / ſoo en DES 
en heeften niet berwaert/foo fal hp eenen offe | falbhp hem niet wederghelden / dewhle jp het 5 
pin den ander? vergelden / eñũ het aes hebben, | boo sijn ghelt ghehuert heeft. —* 
SG» Dat xxh Capiuel. 16 m Wanneer pemandt een nt maecht be⸗ evet! Á 
1. Wanbiefte/ 5. veltfchade, 7. bewaerden/ cout / die noch niet vertront ent is / eft beflaepk” ool 


9. onrecht / 10. bertrouden/ 14. gheleenden ende ſe / die ſal haer gheuen haer buiptfchat / ende fet ik 
—— Bee. — ofte maechden haer ten wjue hebben . o 9— 18. f 
chendinghen. 18. Toouerhe. 19. Weebuggerie. itege brb! 
20. Afgoderije 2 1. Ellendige verfchaons. 2 5 Nees * Wepgert hem daerentegen haer vader vag ns 


nen. 26. Berpanden. 28. Miſgunſte ende achter: hem te geren, fo fat bp daer gelt bene wegen! — 
belgen warn 22: OD OT 30E og Pape Lomerefken en futs ip wiet iacrnt jg 
e Ton en en ſult ghn niet laten gd 
Staffe der Amneer pemant eenẽ oſſe ofte fchaepr | tenen, , F (epo vi 
dieuerge. ſteelt / ende llachtet / oft vercoopt het / Arg p Voie een hee bellaept / die ſal des doots belg 
pe Se a Die fal bijfeffen booreenen offe we: |“ fteruen, ended pf 
Dare AS Det gheuen / b ende vier fchapen Loor cen |zo Wie den goden offert’ behaluen Den Beert zee 
ſchaep. Calleene / die zp verbannet. * 
Wanneer een Dief ghegrepen woort / om dat lor q Be vreemdelingen en ſult gn niet ſchen⸗ op 4 


op mbreeckt / ende Wordt Daer ouer ghellaz den / noch onderdzucken : want ghplieden zjt Abr bi 


en / Dat bu ſterft / foo en falmen nochtans {oock weemdelinaben in tande abe” Epat®, 
v Dat is / ouer gheen bloedtgherichte ouer c den ghenenla: | weeft, gh Egpptenlande ge DA jk 


— au 

Ben gent dien fen gaen. 22 1Ghyen ſul wedr w eſen uckt 

Bet. Is nochtans ded Sonne orer hem opge⸗ | * — — —— ni ‚il 

DD; issie het gaen / ſo falen bet bloedtgherichteouer hem 23 Want ſo gip haer beleedicht / foo ſullen ſy —— 

ſchoon dae laten gaen. Cen Dief Die fal weder vernoe⸗ tot mu roepen / ende ick fal haer roepen ver⸗ — 
ghen / heeft bn niet / ſo fainlen hein vercoopen | hooren. mud 
boor sijn dieuerije, 24. Doo falntijnen toorne ſvergrimmen / dat ẽ 


Vintmen damoch bp hem de dieuerije le⸗ | ick v liebẽ met den ſweerde doode / ende uwe! —9— 


* > J * ad ib 
uendich / het zy oſſe / ezel / oft ſchaey / fa ſal hijt wijuen weduwẽ / ende uive dinderen tat wee EA 


Veltſchade. Bobbel wederghenen. fen worden Aat 
ezfar4d3o VOanneerpemanteenen Acker oft Wijn: 5 las t Warmeerahn ahelt J — voe od 
B arieboor betr befhabiehe bat hp sj Dee Aer (hade Dat aan 15 op bonen ete He 
— aen s Anderen Acker / Die ſalt banden chade dringhen / ende op it er 
gz.mach.3.b. beften op sinen Acer ene VBpnbevgtewes · ben drijner. n En NRJ in 
15 er vernoeghen. 26 u Wanneer ghu van ent auch? 
5 ober Dee: _e BAanneer een vper Wtcoemt/ ende coemt 6 cleedt ——— — burcht 
be nefiichters, in de doomen / ende berbzandt He f garen oft. |_geneneecde Dore onder gaet: ei cort gl we 
paecom dat fp Het coren Dat noch ſtaet / oft den Ucker/foofal |27 Want zijn cleet ts sijn engen deckſel zijner et * 4 
* — — ie * —— vernoeghen / die Dat vper aenge⸗ hunt / daer hp in Nlaept : Wanneer hy ban tot ig m ed 
e/ua eken beeft. 4 nan fal voepen/fofal ick hen Herta wi 
2 eene 8 Wanneer pemandt zinen naeſten ghelt |_ick ben — hen verhecjen aA wi 
baven ergen DIT baten te bewaren Doet / ende het wordt 28 Den Goden en ſult Blin miet bldecken· x eft 25 ou 
goetduncken denſeluẽ int zijn? hnyſe geſtolen: vindet mer den Ouerſten ût wien bolcke en futt ob — * 
ichtẽ ende re⸗ 
———— 
Betupebt / iog, niet / ſo ſalmen Den Guo weert hoor de h go⸗ vertrecken: z uien eerſten fi * ie Bn mp grcet. 5 
10.0.34 den wengten/ oft he niet zijne hant anssius |_ gheven. one fuit ap hr 
gdfaum,8a.a,s naeſten Hauwe ghelepk en heeft, 30 _OOfdt gp oock Boen met u wen often ct 
- ſchapen. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 [1] 
8 sig 
has Dat FF. Boeck Mole. Ars 
33b.i9 Classens: a ij , we het Freſt der inſamelinghe : inden Wat: 
ta ſeuen Hagen laet bet bu zijner moe⸗ ende! 
ben * —— {ult gjp het mp —— pepe smeg aop uwen ran 
pe É ij | ij J 6.b.sgf 
b ©: jake li gar mo zijt: rr u Bgpmacl den Jare / ſullen verſchijnen u deur 
Ï —8* b —— Sent bleef cj deli dat ' voor den: Heere den heerſchapper alie v mans 


ef ST OP den petde banden gedierten verſcheurt is | verfaonen. jp 
Maer boog ope: 8 xGhpenfult het bloedt nijns offers niet : Ere.34e 23 
| —**— a — — met dert heueldeeghe offeren / * ie 
Dits N 5 Van ————— Ahteren. 4. Lief⸗ taan munen Feeſte / en ſal niet bluuen tot op 


ghen Ben v ‚9. Vreemdelingen ver⸗ den morghen. 
gk kend fcbogninge. we Beravinige ende tufte des lants. 19 y jer eevftelinck/ van Der eerſten vrucht op —— * 
A vecht * Kerckenrechten ende Jaerfeeſten. 20. Ghe⸗ uwen velde / ſult he brenghen in het hups — 
* la, — — ve end erk ter F des Weeren we Godts: ende en ſult het Deuryc2z 
er emben ‚253. 5 f 

— —8 tinne B ——— 31. Ende bocrken — devojle het aen zyner ene 34.c.265 
baten re An het fchauwen der ſeluen. moeder melck ig. Enabelboutb het BE Enid 
me Pb bee Unen fultat vener balfchecaenclagher zo a Diet, ick fende eenen AD ESE ere wort boos DE 
PE Mogt: St iet gheloouen b Bat gip eenen Goot: BE nen/Ure v beljacde 0D den wegtje/ ende breng * gt boog DE 
tense tt: get leofer byftandt doet / ende een balfche | u aen de plaetfe die ick v berendet hebbe. utbven Iſ⸗ 


RS u3te zijde. 2 Baergmue hoedt v boo? sipzent aendichte/ raels henen 
3 — ien fot niet bolgẽ der beelheptct tot: 2 | ende hoort sijner ſteunnen / ende en verbittert ghefonden. 
—9 — —— ofen / ende niet antwooeden voor tgne | hem niet: want hp en ſal uwe onectred ina 8338 
DPS dsten, ichte / Dar ghn Ber veeiheydt na lvolgheñde) | niet vergheuen / ende mynen naem 15 UL hem. —* 3 
— 3 —* rechten Watcher, 6 22 Dog —55 — zijne — — — — 
35 wiet ſmue⸗ ende doen alles egghen fe en. 12. a. r. 3 
ed renale — ick wier vpanden vnpant / ende uwer Wieder: 58 iste 
topen andts oſſe oft ezel / | partijders wederpartije zint. gd 
— — B mac fe ſult ih Der — ———— mijnen Enghel boor v henen As, 3302 
Berit len teder fan gaet / ende beenghet v aen De anoriters De + 4b: 


leyden. * rt Deu. 7.c. 21 
——— doftezel / | diters Shereliters / Cananiters / Heuithers/ 
ERO — riet rider ven — behe be — — ichteallevecdelghe. 

(oenere | @de en gerlact hem miet / maer beeft |24 6 So en ſult hp bare goden niet aenbidz cgAu.25.e.2 


— uboe omt nent wille. den / wach hen dienen / ende niet doen als ſu 
bin er hp eni he verge uwer arme niet bup ⸗ |_ Doen / maer gijp ſult haer dt afgaven afdoat dtfan. Colon⸗ 


Bag nzijner ſake. ende verdreken. we nederrijten· 
— ee vat valſche faken : h den onts7 25 Waerentegen den Were uwen Sodt ſult 
ok Re ende gherechtigen en ſult ghnniet ghylieden dienen / ſo ſal hy v bꝛoot ende v was 
mieta6d tt want ick en late Dê gostloofenniet |_ terfegeren ende ick voil alle kranckhent vau 
—B — — —— Rn Eee er sce 
Bere, il gper fult gheen gheſchencke nemen: e Daer ent fal g —* 7824 
Eeen, jn — en fienden blürt/ onbruchtbare zint in uüwen lande / ende ic Wil pn 
ende berkeermde {aken der veebjtueecdighen. | en laren oudt worde, 
. kDBemeendelaigen en fuit goliedeaunietg lay Acht it aijn verſchricken boor v henen 
bej d.9 diderdzuchen want glu weet hac DE vrernu⸗ jade ene gt alle bet bolck vertzaecht naa⸗ gt And. ín ans 
4434 delinghen oan het herte is: l dewijle alu Back en daer aijn Genen coemt / eude ick Wail v gez een one 
oger. DE Wgendelingt im Egoptenlande geleert, |_ er atte weze barber in De vlucht. roer aeurichiẽ⸗ 
Bats go M Des Baer ait jp v landtbefacpenvens 1028 h Fel wil Worfelen boor v henen fender) pmeu.r.cze, 
bj F Eg ebten miſcen. dg vijgen De Heuiters / Cananiters / Era. 33.a.a 
bag ABe ſeuendẽ Jare ſult an bet vuftereit mj ende Hethiters. 
ves ien Late dat ale —— uwêvotcke (29 1i Ichen witte niet in eenẽ Jare vatſtooten i Joſu. 11 b 18 
Wen gei Dee an eren/eri wat Daer vier blijft Laet het / 
ge A air 


vodꝛ b/ap Dat het landt niet vaoeſt en woorde 
gen bol: mack dewerck opp den veide eten: alſo ſult gp eft de voude gedierten hen tegen v vermeeren. 

d ij é 2 Henf Rens eenen nae Bert anderẽ / wil ick⸗ 
Buit 9 be hie wet wier wijnberghe ende olp Bn En Í ——— 
BSes daghen ſult ghy uwen arbent doen / ra belittet, 


—R gier Den ſcnden dach ſult drak zu k Ende ick Deil uwe landtpalen feiten / De De grent⸗ 
i 


lide mage, SAE wen voffe ende ezel vufte/onde univer ma⸗ ſchelfzee / ende Der Philiſtynen zee/ ende De zen of palen 
Ning tao Set fone alte vaseline hen verquicken. tochtje / tot aen het Maser: Want ick Wilts Des beloef: 
Nr Alles wat ielk d ueden gjefendt hebbe, Dat rz} mr wie handt gheuen / de inwoouers Bes Den Landes. 
—8 ni Wp ende anderer goden nam? en fuit ghy landte/ Dat ghyſe fult wtfraaten voor v. kifie.g.c.rt 
Eno? * q ghedereftenn / ide vat uwen nionde en 32 _m Blz en ſult niet hen of met haren goden | jd — * 
re Wet ghehoort worden. — — midnr en 
Der spr ttael Lieve nijn our aev enn laetſe niet woonen í A: Fofa. 2i.brz 
RN Wat ig Dert inden ed Kar NR APSIES ke en Bat fou miet en nt veruoeren tegen mp: — Aan lonibe Web — IRE 
f NA gemeen het Feeſt des ortgheheuel-15| _o want ift bat gijn haren goden Dienet / ſo ſal ne — tos 


a it gho honde dat ghpfenenda: | Hetbpt ter ergherniſſe gedijen. 8 
(tad: tongbeen (fais ick vgcbo⸗ — 2 
hb enegie Eben haett * 3 x Se Dat xriiij. Capittel. Pum.25.0.2 


r. gMdeldet int cozte wederom / Hat bowen int Pp! An.ten geu⸗ 

negbeutbienfte Capittel ghefepbt is / 4. banden ſtoote gerade 
Altare / boeck ende bloet des verbonts. 9, Moſe 
ZTaron / Hadab / Abihu / ende tſeuentich Oudtſtk / 
Gienden Bodt Iſraels. 12. Moſe / fo by van den 
Heere gheroepen werdt De figenen vallen ** 
AEH, 


harde wt Bee feluer zijt gn wt Egppten ghetogen: 
Mises. Dt Darmiach niet lebieh waor mp. 

MG, banen bet Heeft Bes cerften Oogſt / der 16 

V Die ghu op Den beide gefacpt bekt: : 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

il Ute 
Kechten. Exodus / Mttoch. rabori * 


| ‚ ble 
—90 fangen / beſchendet onder aen ben berge het valek a ge Ne de Veere ſprack met Moſe / ende 

—106 15: Climt alleen op beun berch eñ blijft daer beers ſende: n 
Mi hi | tich daghen ende — —— ale Ber 2 Degt den kinderen Iſraels / vat ſo m⸗ 9 
AEK BELo.19ad Nde tot Moſe ſprack hp: a Elunt hier og een beefatfer gheen: ete nemet ef CLUE ant, 
—* op tot Bert Heere / ghy ende Nara ja: U avan verhelijcken menfche / Die het willich⸗ —* 
LA dab / ende Aihn / ende De tſeuentich ou⸗ tijck gheeft bin, il 
4— | deſten Iſraels / ende biddet aen ban verre. Dat is nu het heefoffer / Bat aijn vaar dert ci, k y 


ib mach Moſe naerdere hem alleene tot Bet 2 | mement fultreout/Ailner/btietalen. 


aje de ns hi n ro tube! 
ik: bt An.be felue/ Heere / ende Laet bt De gene nict hier LIE naer⸗ efGhelesijve/ fcharlaken/ vosirroot / witte jn si 
LK: ettet. te weten / deren / ende het bolck en COME oock niet met zijde / Shepten han. oud? 


Viki ard, HPadab hem hier op. | 
| — Mooſe quam / ende vertelde dert volcke alle 3 
get Wel wtwi Wooden Des Heeren / ende alle wei me 
Ik 810 Dich eenevlep antwoorde alle Dat volck met c EUT EEN “ | 
JIL eloauë / maer „ ent heeft Avillen / Á ek. | 
Fk di bet heere en vr VC ghetent heeft ien anr doen bes Hees 4 | vock ende ten booftlappe. geen allen 
ok haer niet bp: _ @oefchzeef Moſe alle woorden Des IJees4 | 3 Ende fn fallen mp eë heylichdom maken 9 * 
—0 pacram is hier ren / ende maeckte Hent des morghens vroech dat ick onder hert Wwoorte, | bct 
dez valer Wel op / e ende branwede eenen Altaer onder ACH Als ick nia een d voorbeelt Her wooninghe tet 
eene ſtemme pen berghe / mettwaelff Colamnen / na den ende alles sijnes gheveet {chaps wijfen fal/109 zat rp 
boch geë Dre gmaelf ſtammen Iſraels. fut ats bet maken ſpio 
dEro.19. A 8 ed Me” raed p ki n 4 qu ef MaKE, 
eEro2oc2g Cnve fant benen jongelingen banden Ki: 5 


f [ 

[5 {ootachtige Aams vellen / Daſſen bellen De , 
vueren hout: gj maer 
6 Olye totter lampen / ſpecerije ter ſaluen / eũ poel 
goeden reuckwercke: voort ze 


f Ofoftaende deren Iſraels dat fn beantoffer Daer op offers De Arche des verbonts. É 
teeckenen/ pi: den / ende danckoffer den Heere bang! oſſen. 
En arten Ende Wofe naam de helft Des bioets /endeo 
—— dede het ur cen becken / De ander helft ſpreng⸗ | 
Be hu op Hert Altaer. OL Man 
Ende nam het boeck Des verbondts / ende7 —— NS 


LENEN 
las het voor De ooren Des voltx. Ende Doefn || RENEE Se! 
’ willen Wop doen / ende Bien ghehoorſaem zjn: bne geven sheet — ra 


AN J—— | lun 
> Ì 
br.pet.rar hoenam Moſe het bloet / eñ befpeerrgde 8 bp 
loet dea … het bolck daer mede ende ſprackĩ Diet/Dat is ef 

| verbondts. het bloet Des verbondts / Dat Be Heere Niet D bene 

i Bebi g.c.20 lieden maket ouer alle deſen woorden. nin 
k&roige24 kDoe tlonunen Moſe ende Aaron / Na⸗9 —8 

dab / Abihn / ende de tſeüentich oudtſten Ff —— — — — — Shen, 
raels opwaerts. EE —— — da 

En fagen den Godt Iſraels: onder zijnen ro — ⸗ fer 
boeten was het als een ſchoon Saphir / eũ ala ” ett 


B. Delengde tweeellen ende een hal. 


f : 4. 

bet gheſtalt bes Heimnels vaanneert; laer is. B.C. We bzeedde ban twee ellen ende een galf. 
A 

€. 


mp verſchzi⸗ 1Ende pen liet zijne handt niet ouer De IL ®. Dehoochde anderhalf elle, 
tefe niet met ſeluen ouerſten in Iſrael. Ende Doe fu Godt Genen gulden krantz vontom B Arcke nerds 
Donder en bege he ep geerde 
—2 Dele _m Ende De Heere ſprack tot Moſe Coemt 12 men boot tefteken. 
fchrict wert/ hier op tat nm op DE berch / ende blijft aldaer, G. De vergulde houte banthoomen/ in de vingt 
Eapit.zo. _… Datick v gheue ſteenen tafelen / ende wetten / te fkeken/our D’Yrche te dzagtjen. ghee ⸗ 
m Ero. 31 b 18 ende gheboden/ bie ick gheſchreuen hebbe / Die B. Bet binnenffe ban D'Arche om be ghetup 
ende 32 b.15 — eren ſut. niſſe te ſtellen. sw 
Len hen * 72 et! 
Moſe dimt Doe maeckte hem Moſe op/ ende ʒijn DE Bro Maect een et Kiſte vã vueren houte: twee opne 
op den beich. naer Fofua/ende clamt op Den bere BGO. ¶ Belien ende een Half fal de lengde zijnt / anr 
Eiwe ſpꝛack tot Den audtſten: Bluyft hier / 14 barf elte De beeedde / ende anderhalf clie dt 
tot Dat un weder tot ulieden comen: ſiet / Aa⸗ hoochde. 
en? (jur zjn bp — dl , vemandt Ik Ende ſultſe met louterẽ goude ouertrecken / 
ecnigtje ſake / DIE CON ’ binnen ende bumtern/en vork? 
Doe he hd ne) berch quam / bedeck⸗ 15 onm eenen gulden rants. anr? well 
te eeu wolcke Ben berch. 12 Eide giet bier gulden ringen / ende maett” 
Ede de heerlijchtept veg hjeeren woonde 16 ſe acn has bier bosche serine ringen of 
op den berch Sinai / ende bebeckede hem Met: zjn op eener 5ijdt eit twee op Der andert „nf, p 
ger wolcken fes Dagen: ende Ip iep Moſe 13 nde maeckt £ bandeboonten hart mieren f 
| aen Den ſeuenden daghe Wot DET wolcken: lg houte / ende ouertverktfemet Dude. 
— Ende het aentien Ber heerlüchent DES DEE: Il, Ede fteecitfe in De ringhen aen de züden 
| rẽ was als ef bevteerende bper/op Der ſcherp⸗ | Der Biften/ Datmenfe daer niede dagte. - 
te Des berchs / voor ben kinderen Iraels rs Cndeftallen in De ringhen bljvenrendeniët 
Moſe bljft Ende Moſe ginck midden inder wolcke / 18 wigheldahen worden. 
gy den berge ende clam op Den, berch / n ende bleef DP DAT 160. Ende fult in De Kiſte / bet ghetuwgheniſſe 
weetticij Daz verghe veertich daghen ende veertich nachten. loggen Dat ick a gheven fat. Pd 
hei. Wat xxv. Capittel. —* 17 vſult oock en t 1 
EAK 1. De —— hem maken van ghewilligen ken / han louteren tent gf Senadenſtoeln (rod, g 


— ——— —— 

sand € 
De ‚10, Baderkifte oft Arcke / | 4 goude : twee elfen ende cer er 
| b, ï — — —— C 86 23. Tafel / are sijne lengde zijn 4 gal f elle Je 
| 3 ende Luchtor / met gaven toebehoorten. In breedde. wert 

Ende 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Deman. 


Ren at J J.Boeck Mote. Fol.z2. 


hf ſult ee Cherubim makë vaar dich⸗ 1823 Md Gijp ſult oor eenett.n? Diſch maken van m ero.37.b TO 

2 
23 Ëgoude/rot bepdë enof des Genadẽſcoels. pueren bonte : toee ellen ſal zijn lengde zjn / nt Anders, 


— 
re 


— 


— 


— 


— 


— 


pp teen Cherub zp aen deſen ende de an⸗ 19 HDE gent elle zijn breedte / cride anderhalf elle een Gafel, 
li Den anderen epndereftalfatwee hes | SUN hoochde. 
Wim zijn/acn Des Shenadeuſtoels ernden. 24 Emwefnten ouertrecken met louteren gou 
Ven Shenadenftoel. * teg eenen gulden krautz rondronune 
125 Ende genen ft rondtomme eener handt 
| breedt hooch/ ende eenen gulden krant ot 


Ben lijſt randtomme. 
26 Ende fuit bier gulden ringhen daer aen 
maken / aen de bier hoecken / aen zijnen vier 


boeten, vd 
27 {art order De liften ſullen De ringen zijn / 
| Darmen handtboomen Daer in ſteke / nde De 

Diſch draghe. 
28 ude faͤlt de hantboomen van vueren haute 

maken ende haer met goude ouertrecken / Daf 

Ber Did) daermede ghedraghen WADE, 

Gijn fult oock zijne fchotelen/ ot bekeren / ot An. lepe 


kamen / ſchalen / Lat louteren goude maken/ baue vieren, 


Ä. Den Ghenabenftoet î i ẽ welch 
dwelck het dechifel der Danner daermede wt ende in ghiete· met de welck 
Ache h r men vepnigetd 
8 eben bi win pe felue lengde / ende 30 p ude ſult op den Bifch alletijdt ſchou⸗ en Mi Eri 
‚Wat ig daer de wiſprake wt roemt boven den D webrooden legghen HOM NW. ke ghegoten 
Ghenadenftaelvende ban onderdebleugbelen [ZA Gijn fult oock eenen Luchter ban loute⸗ wert, wt etc. 
Ber Cherubhnen. ren Dichten goude maken: Daer ac fat De —— — 


acht met deten xt coppen/ knoopen / ende 
ge orden bte sr De 
1/ bonen orteral/datfp metbarent Ca Ses rieven ſulten Wt Der Luchte: tot DEN Idter 


“An beng * 


MS ertetijctken it aenfchijn teghen den an⸗ Jaz Een pegheliek riedt / fl DD opene fchaten/ 
oge, — * enſchynẽ falter op den knoopen ende blaren helen: wa fullen zw it AID, —* 
de ſes rieten Wot DEN LUCLEL, of bekeren / 
end gere en Genade oben bersg Aomefchachtaande Unchtee/fal bier oph· >» 
hi teaaber Net — w ghe⸗ie ſcalen met koopen ende bloent hebber, > 
k Dan Mier lacrfe —— Ende teleken eener moop onder twee rie⸗ 
f etupghen / 22 gen/elcker fes wt Ben Ct Luchten gaen fAnd Lander 


Atie po ren, Cid : 5 
Mem, LL te: n emerv foreken nanelyckẽ / bant den Ghe⸗ 6 acer kno tende rieten/ ul⸗ laet. 
bi, —8 eea ſchen gen twee Cherubin⸗ die 3 — — / — ba; dicht Hls 
—8 iſie ver er gheniſſe is / alleswat goudt. 0 | 
u, PD gebieden wit, act den moeren Iftacls. |oo” Ede ſult ſeuen Lampen maken Daer ba⸗ Benen Lam⸗ De T äfel, vei oo d fo tegijen malcanderen hichten. pent, vor von 
— 438 Ede lichtſcheeren / ende demphoornen / ern 

En gan lauteren goude. 

u 3 Wt een-t Centener lonters goudes ſult t Ceutener ie 

AE Bertrich pondt 

Ee ac Nlet TD Wen Candelaec. goutg. 

W —— 8 pop en hebbẽ des 
— EEEN ES LAN Candelaer niet afs 


geteeckent met den 
4,5, €; daer dat 
bet licht genoech wt 
te bevftaë in bet afs 
Gië der figurẽ / als Ge 
feot int 34- veers / 
datter fulten weſen 
bier ſchalen aen Bert 
vuchter. Dat bere 
fEaet hp wt bes fäs 
delaers ſtandaert / 
daer de ſchachtẽ Wi 
com. Mant daer OT 
zin maer Den fchar 
len aë die ander fet 
ſchachtẽ / dat is Des 
aen eickẽ: maer daer 
zi nder bier acu den 
genẽ die int midden 

8 ſtaet / Div bond ende 
zeg erm onder / helf 
ons be figure aen⸗ 
— — — — ERA 

E! 4 EV 

ES bd 

7 En J ER 
À tn 


et We lengde twee ellen. 
NB De bzeedde vaneen elle, 
€ e; De hoocrhde anderhalf elle. 
— gulden krantz rondtom de Tofel / bouen 
Wij ouder verfchepden met eenen lft. B. 
PL. Die u eener handt breedt hoochde. 
— aen de bier voeten des Tafels. 
B. — ALONE am de Tatel te daaghen. 
ens / inden welcken men He brooden lepde 
NT p De Tafel. 

&. Waelfbrooden gheheeten Thoonbzooden. 
I. —3 ſchalen daermede be broodẽ —5 warë, wijft. Aeuga ende int 35 „beers, daer by ſeydt datter weren ſal ee⸗ 
ee oekbatent / ofte Kroefen / inden welcken né kroop onver de twee rieten / dat is⸗ ats be rieten beginnt van 
ADs het Wieroock bebe. b'een ef v'anter zhde wt DE Buchter te comen. Daer fal ooc ernen 
eſchelon der Wiereochvaten. — - Koop onver wefen: hes weiche be figure wel — gheeft, 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. we 


ET — — — — — 

— 

Tabernakel. Exodus / 


gp dat maken / met alle deſen gerertſchapxe. 


vᷣan deſe Ta⸗ 
Pütt, daer bä 
Bert tert vert 


fchriijuinahe 
bes Taberna 
kels / de welc: 
Ke is aen het 277 
belt dE: | 25 veers. Dâ 
soemt weder: KY 
sm tot deſe be 
Khiduinabe. 
aer zijn thiẽ 
Kapúten/ bie 
eſck in be lengde hadde 28. ellen. Ab alg de Tap 
woecht waren Deden fp 40.ellen: Mant be thienma 
eicke Tapijte in de bzeedbe hadde / doẽ veertich. Deſe 


— — 
wepnich duvu⸗ — — — KN 
fer is / ſal het 
beel beter Wez SN 
fen eerſtelück NN 
tebefië de be: SS öten/t'famen ghe⸗ 
el vier ellen die 
Tapijten wa⸗ 
ren in tweeveelen abedeplt’ wf waren t'famen gehecht / eude DT 


andere tfamen. Bau voechde men Die twee Deelen ber Tapúttt'fas | 


hi t fien 
men vhf ende Lif mer litfen ende hechſelen / gelhek ghy meucht He 
bve figure B.totF. Laet ong nv ſien hoe fv op den Gabernakel 
gelept was / wy ſullen hier onder ſien / dat Den Tabernakel ‘as 
be lengve dertich ellen, ende twaclf in de breedde. wp hekben Gier | 


en veertich ellen: Se dan van A,tot B, welck Be beruatinahe DET | 
——— der twintich ellen. Aant daer zn dr chen” pet | 
ck ons De figure wel aenwonft. Ende van B.tot C. iſſer biete alih, 
pijten ende eeu half / dat zón thien ellen: doet ſe tot BE pen Taverna: | 
Bwelek zn ban B.tot A dat zjn De dertich ellen van DES en balf. 
kels ouerdeckfel. fv gebgeken Daer twee Tapoten ende af, 
ant van A.tot C. en zunder maer feuen Taphten ende deb F * 
ende daer zón thieu Tapten gelzc Get gefept is. De haine bieten / | 
de thien Taphten / die va de lengde bes Cabernakels OUNL man: | 
(te weten/ twee Taphten ende eeu half,dat zijn be thien OVALE. | 
gende acu be Wert zyde / ende hedechten Die acht berberen die ef bazel! 
ghbe waren. Biet dgerom hebben fp hier te vogen grootelne 3 wp! 
ſoert / want men heeft niet ghemepnt be Weftsnde te LeDECKEN. 
moeten ooc fien be lengde fo be Taphten op ben Tavernakel ge * 
Daren ſp hadden 28,ellen inder lengde ghelhck het gheſeyt ed ac 
moer baer zijn twaelf ellen om ben Tabernakel ouer te bebechet: ef | 
ig/ban D.tet E. am bar ben Tabecnakel hadde in de bzerdde MWE 
giten, ghelhck wy onder ſeggen fullen ter plaerfen der een aber: 
reſte noch ſeſthien ellen de welche hangen rer zöden HARDE: : nei! 

naselste weten/acht op De Supotsjde D.C. en be andere acht op 


seoztzdoe HG, fe waken be Taphten op Den Gabernake! ghelept- | 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


u Ende liet toe/ Dat ghy het maket na ha⸗ id 


18 Cwintichfulll Gaver ſtaẽ tegent 
19 


howen oock ghefent/ bat de Tapijten a ſamen genoecht zonde had: , pk 


| Ì 
weteoch: cave 


5 _Wftieh ſtricklitſ kens al eenen vegelücker 


| 5 Tapyte Bat eẽ aen het ander te fanen DAL ait 
| a hebs 8.a. ry k 4 
| —4 2* blzo venx beeide / Dat gip op den berghe ghelien [6 Eñ ſult viftich guldẽ dthechtſelen — hens 
af ker face Hebt, daermen he Capite mede te fame — —2 
kl bet biee ten Anderen mael/Nat hp daer bouen in befen Capittel pr — | sn * jn wi peage sede anr eel af” 
14 5 — ſallen aitemael Gel voorbeelven ende figuren zón met 7 „1 feet oock een deckſel wt gep che VE 
HE! $Mofe:op dat het tuscemael ghefept, / vmmers ghewiſtyck ghe⸗ maken/tot eener Hutten odier De Mooningh piek 4 
| Soouet worde. haut elf Tapyten. Beit c&50d 
Ik 1. Wan R— — deckſelen / 8 „Ge lengde eens Tapijt, fal bertieh ele 
dl 15. bau berderen / 26. vchelen/ 31. ende VOOr: en enor ellen: ende futlen alle € 
Uk d anghen. Here: zUt. 
pd De Woonin Ei Ea Wooninghe fult ghp maken banr | 9 Dijue ſult ghy aen malcanderen voegen 
ge / Uutte / of? Vaes” tien Tapie) wt bt witter getweern⸗ Al ende feffe oock aen malcanderen / Dat gut 
kc Taberna⸗ Ber zjden / ban gheler zijden / van ſchar⸗ bet ſeſte Tapyt ooc tweeuoudich maket voor 
4 kel. taken / ende vosijnroat : Chevubien fult gip | aen der hutten. econ EN al 
bie & Ero.56.a.8. Daer aen maken conftelijck. io nde ghp ſult aen eenen veghelycken ft — 
WN biAn.witlgulë De lengde eens Tayhts / ſal acht eñ twin⸗ (2 püte viflich kt ſtricklitſ ken makẽ acn haren coal 
bt IE gerwerne Dat gich ellen zn / De breedde pier ellen / ende ſul⸗ horcken / dat fp aen malcanderen bp denkyn⸗ — 
Ale 590 en alle thiene ghelijck zijn. bent gheugecht worden. k RK gran) 
Ende fallen teltken bijne te fan? gewoecht 3 11. Ende fult vijftich gt côperen hechtſels He 
zijn / een aen het ander. ken / ende De hechtſelen ur De ſtricklitſ kens 
B Ofte) ffeickes ¶Ende ſult eſtricklitſ kens maken / ban ge⸗ | knoopen / dat De Hutte te ſanen gheudecht / / 
wojdebens ler zyden / aen eens pegelijcken Tapÿtſhoeck / ende (een Lutte worde. an ht SD 
Daer fp mede fullen te fainen gheuoecht zun [2 Ny / dat ht daor ouer is / aerden Tapuüten got 
Battelcken twee ende twee / aen haven hoec⸗ Der Hutten / fult gon de helft laten ouerhan⸗ 
ken / ie ſamen gheuatet worden. ghen / achter aen der Hutten. et wi 
13, @pbepde zijden eener ellen lanck / dat het and 4 
| Omhanck glehagbuert met Cherubinen. i ouerighe zn op der Jutten zijden / ende op guerff 
dik Om het wa: beyde zijden haer bedecke. 
rachtich ver⸗ 14. Oner dit deckſel ſult ghy cen deckſel ma⸗ 
ſtant te bebt ken ban vootachtigen vanf bellen ; daertoe 


ouer haer een Dechfel ban daffen bellen. 

15 k&n fult oock berderen maken tot DEE 
Woonmge /van vuerẽ houite /die ſtaen ſullen. 

16 Thien ellen lanck ſal een bert zn / ende au⸗ 
derhalf elle breedt. 

17 Cweelt tappen fal een bert hebben / dat ens 
aen het atder meughe gheſet worden: alſos 
fult ghn alle berderen Der Moonu — 

wont. 

Die fullen veertich ſilueren voeten bent⸗ 

den hebben / telcken twee voeten onder eencn 

veghelycken berde / aen zijnen twoocen tappen · 


Eon beckfel wt Gheyten hapz. 


8 


—J HSA 
F 


SEREN 8 
> 
| —J 
* 8 
Ke 


& 8 — * 
F 8 — REN * NE RS — GRE 
be Ki — Deh Bim — pa J 
PN EE ———— df 

‘ — — et 

: (af 
incomen ban bi Tabernakel Bende fp waren eoot tw? i on 

ban beeerfte. Want fp hadden in de id abe perthes, —9 ) 
ber eu hadde maer 28. Als Moſes fept int 35- uef — 


datter outer wae / ſoude op t'achterfte des Tabernab⸗ 


ai 
is / oft bp fepde: Beſe Tapiten zin meer vâ de Hel rib 
breeder dan De eer fte, bet welc hash pd etten (want lin ff 
ellen bzeedde/geljek wp gefept hebben.) Dit ouerigt Gott J 
elcke sijde Des Tabernakels leeger camen dan de cerſt ot J 
pe Supdtzyde cen elle D. eude een ander elie aen DE 2 


tweick Dit oel pe verſtgen gheefi aen het 3 zeveren 


/ 


/ 
ú 

eſterdom Dat J J.Boeck Moſe. Fol.34. 


t bouen 
neppe Vit zijn no De cleederen / die fis maken fut: 4 | ter Daer Beit lyfcock tſanen gaet / pr bouen a — 
n tees len: esien berftlap/ £+ ljfroch/ gt zjven rock / 

aen gen ihfrock conftelije. Icke wercke 
4 ied 2 En men Sal den borſtlay wet zjnẽ ruigen / Doe ipfrocr. 
gee ht egten rock / hoet / ende gordel: alſo jutten 28 men Peins aad act be vimngthen DES ni aen, blauwe 
Wimke, “°° ( bentigtecteeeren makt uwvenbescderHas | Metena Sen) nat bp op Den conftelijchen 
0e OU enen bar 666 
* Saerto een / goũt / it gheles | BERECHT 
ene eee, DE ere kan 
ND.bla en lyfrock ſullen ſu maken van gande⸗ ste vagen Hiden stborftlap/ os hne herte / vt An borſtlan 
Kver" Sheler sijden/ fcharlaken/rosjrraotjert witter | racls dragen inden rborftla⸗ 

> ter f < ped ' s 
eender zijden conftetijck. wanneer bn in het benige gaet / tet gedachte Ree gevich 
| Frock, GBatbhn op bende ſchonderen te ſamen ge 7 nifje voor den Geers —— icht ende Gtm ende 
Wecht, ende aen beven zijden te ſamen ghe⸗ 30 Ende ſult wiet borſt ap — gar Thumtm — 
B And. de ven worde. { e D Fecht/Dat ſu op DEN hete —— — ie — —— 
Bf of voets — Ende sijnen ugonel daer oy / ſal der ſeluen 8 | neer hu ingaet boor DEN — sijnen Derte/ weetmen niet 
lep NE emt enise werekeg zijn, van goudergelersijs | riAmmeder Kiwderen Ffvaels op zynen hette er: op Ges 


* — den Weeve alletht. breiſeh heet 
N goor Darleen’ —— — borne bad aoe! sjen veck onder Dent mik cude 
De ï 4). RIN ok ; t 
hen rbe Ende fie per One fteenen nenien / ende 9 fwoen maker gantſch ban — —— ne 
í ap granen be nam? der kuidert Ifvaels. |z2_ Ende bauen NUDDE mm fat PNI — ———— 
HE Op eenen negelijcken fesnamen nã der or Tof echt baart contant bet hol / te ſamen geudetht / Zdein vacht. 
dene harer modern asf yidathnniet en verſcheure. e/ ſult chip ut Anders / bet 
Noot,“ Dat fut gho doen door de ſteenſnüderen / [33 Ende beneden aen sijnen ſome / lt BP vooor hemde 

— heler zyden totten iofrock 
ied & * oude anaetappelen maken / van De ef” ercer.b 
modereren _| {charlakeweineooe om ende OM: ODE ine 
Í Ende futtfe ay De fchouderen des lijfcacvraf chen defelnen/ gulden ſchellekens / DICK TONE 
4 eten dat het freenen zijn der gedachteniſſe/ onune. pi And.alg ee⸗ 


zu / BAN nen ouerboozt 
de ki aat Ift: Waron hare 34 Dat daer een gulden fchelleiten 5 08 
ij van hob berge roivenen Dragees ban ae een granaetppel/enbe foo ocakten ca ses vans 
| Bee, * ghedachteniſſe gulden ſchelleken / ende Wederom een gra⸗ 
Ld — 


tet. 
nactapgel / rontom aen Ben ſoome deſſelnuen * 
zijden vact. zOPb4s bso 
35 2 Eñ Aaron fat hem aen hebben, Wanneer 


futt giudene fpanſelen maken. 1: 
CA fwgee ketenen van ionteren goude / met 1 


cunden / doch Dat de leven in malcande⸗ Eñ? — 
HAM ge Wangen wite acu de fpanfeleianaken. — —— aging den 
Heg gE agp OfElemp fule gho make na der conſt / 15 er AED OEE &@f/ voor 
MD inr Fock / wan geude/ ——— 6 SOD fit oock een a baozhooft plate mate beoftblade 
Sen Dinesh vostnronts ende auter aerweern· van lo ueren goude/ ende Daer in grauen / ge⸗ 


NN: en be dobbel / centr 
baeckich fal hy zyn / en 6 
Bant bzect fat * kn zyn / ende cen hant 
ert zyne breedde. 
Ende ſullent valle met over rijen bol ſtee⸗ 17 
Ll: de eerſte rhe zu / een Sardix / Topaſer / 
md Omaragde. * 
br DBeander/ct Intbijn / Saphir / ot Demaut. 18 


lijck men De ſegelen Wegraeft: De 1} E⸗ 
IJCGERT BED YEERE N, 
Eñ faͤlt het hechten aen cen gele ſuoer / voor 
aen den hoet op het voorhooft Aarons. 
38 War difo Aarondrage De mifdaet des hep: 
ligen / dat De kinderen J ſraels heyligen in al⸗ 
tat ganen haver hepliginge: eũ bet ſal alletit 
e de de / eenn LNniturer / Achat / Amethiſt. 19 ict * voohdoft zʒn dat hyſe berſoene voer Etn 
e bierde cen Turnis Onich / Jaſpis: An20| den Heere. rage woelt, 
mn AN EEEN ie 
ende ſullen sta De tosaclf namen der Kin 21| DANA 5 an wit⸗ open, 
pen re enn ganden fteen: | tet — maken / ende eenen gheſtickeden 
nijd / : tet 8 cl, E - 
—— NN jo Ende ven ſaons Aaron / fuit ghp vocken, 
Ei fut ketenen aen den boeftlap maken, 22 — hupuen maken / cite heerljck 
wt twee emiden / doch dat de leden in mal⸗ eudeſchoan GI. BN 4 
Edreen anger tourer goude. gr Eñ ſultſe nboen broeder hdd — 
ũ twee gulden ringen aen den boeftlan/ 23 zijne ſoons aentreckẽ: ende — aluen / en keien £ 
Alfao dat gp de fetne twee guldene rughen | bate hand? d vullen / ende hen efwohen / dat ſo hid 


ctAn.ter eeren 
en vercieringe. 


gren 


ste gaen ofte toe tveden tat DE Altaer / dat fr And. gope 
oe —2 niet ent dragen / ende ſteruen pttm 
moeten:dat fal hem / ende zijnen zade na hem⸗ î it pi 
een eewighe wife zijn. 


Dat rrir. Capittel. 
2: —————— Aarons ende zijner ſonen / 
32. haren rechte aen DEN offer. 37. TWingbe 
— daghelicken dp ptn, 
ende wooninghe Heg heeren onder 3 k 
€ jy Kad 


nii i der Hhebzeiu⸗ 
Stet ra gee hoecd laps, mijne Priefters zint, krt 
Ne bete: he defi 2442 Eñ ſult hen rent nedercleederen aken / bat moetmen 
oee ringen / aen Be bepde hoecken Des boeit: te bedecken * vee he fchacmte/ vanden gedoe — * 
WS Doet, endenen to Fheupe. RR EPs 
JAb/ tenen / ſult 2 Cue Waron ende zijne ſoons fullenſe ACH orc, 
—X — — zalen Sese / wanneer fs in De Gutte bes gf DE? of End.beptligë 
Agjebauneren aen Bert ibfrock tegen mal: 
toner, 
ty Side ſult twee ander gulden ringhen ma⸗ 20 
Une — aen Be twee ander hoeckẽ Des borſt⸗ 
No, te hechten / aen zijnen boozde/ inwendich 
+ Shen Ben t lfrock. 


CU felt noch twee gulden ringen maken! 27 
— Detinee boechien beneden aen Dé lijf: 
Opa teghen iniaicanderen duer hech⸗ Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] — 


—— — 
Prieſterdom. Erxodus / Wttoch. 


xt iſſet oock / Dat she hen doẽ ſult / dat | ghen: fag Wordt ha ende zijne cleederen / * NT 
Aaron ende é : } fp nap tot Prieſters ghewijet worden: NU foons ende have dleederen ghewet. vanten gg lei 
stner fonen a neemt eenen jonghen btoffesefitwee 22 q Daer na ſult gn nemẽ het — 
Wwijmgte, varanen ſonder cghebzeck. ram̃me / den ſteert / ende her nette aendenu Fn 


_ TE 
aleuit.Sa.z. _ Ongbeheuclt broot / eñ ongheheuelde koec 2 | Wande/het bette om Der leueren / ende DE ent de is 
eudeg.a.z. Ken met oly ghemengt / ende ongheeuelde nieren met Bert vette Baer om / ENDE — rt er lr 
bt AND, barre paden met olp beftveken ; ban terwenmeel | fchauder: (want het is een ram der DE rt, 7 bijna 
Toes OEE we⸗ fult gh bet altes maken. 23 Ende een {ft beoodt / ende eenen Ol re — 8 bben, 
ct And.bieche ¶ Ende fuit het in eenen koef legghen /ende 3 | ende cen blade / wr den korue Des ONZE hf 


JE 348 
in den kozue bier toe brenghen / niet den oſſe den broots / die boor Den Geeve ſtaet me Mie Pin 
ende Den tween rammen. 24 Gi legt het al op De handen arone) En rt Deen, 

Bero.zob.rz d Ende fult Varon onde sijnefoons/boor4 | zijner foons/ende tt beweecht het DEL er D 6 op Tart 

ei Kud, ſtiftes Der deure Ber Gutter des ef beſchendts beer 25 Daer na nemet ban haven handen / gel voo re 
ghen / ende met water waſſchen. ſteeckt het aen op den Altaer ten brꝛandtofft ch PE k 


te 

Ende de cleederë nemen) ende Varen aert-5 | ten ſoeten reucke voor Den Heere: WAE Dat 19 off Ei, gas, 
ftAnders / het trecken Den enghen vack /ende ft Det zijden | cen bperdes Geeren, am⸗ pul Ways, 
wide hemde. rock / ende Den ſjfrock / ende den borſtlap tot⸗ |26 u Ende fult de borft nemen vandent ce dé — 
mt An. het con ten ljfrock / ende fulten goeden bupten gt o me Ber vulle Aarons / eft ſultſe voor den ſier⸗ —— 
tele werck den lifrock. re beweghen: Dat fal v Deel zint. rn ud) 
Bes lfcocr. Ende den heet op sn hooft fetten/ende de 6 |27 Ende fuit alfoo beplighen de wegheho? * | 

beplighe croone aen Dent hoet, ende De heef fclhouder / Hie beweecht ende gi Ben: 


Ende ult nemen De ſalf⸗ oln / ende op zijn 7 | gheuen zijn / bande vanune Dev bulle Aarons Di 
hooft gietewende hem falen. ende zijner ſoons. , cart tE | boort 
Efi zijne ſoons fult gp voc hier toe been: ð Ende fal Marons ende sijter 0015 Si xv —* 
ghenu / ende hen den engen rock aentrecken: eener eewigher wijſe banden knderen Fe 4 Ben 


| | lig, 
Ende bepde Aaron ende oac hen / met goe: 9 | _ els : want het is een heefoffer / ende DP geh a ⸗ an ad 
Belen garden / ende hen hupuen op ſetten / dat fers ſullen Des Heeren zijn/ banden Kinderen! tba 


—— 

fp het Pieſterdom hebben tot eemraber wijz Iſrael / aen haren xt danekofferen ende beef — oi 

fe: ende fult Aaron ende zijne ſdons de hans offeren / dat fp den Ueere doer. fab pi ftaen,, 
DDitbullen den h bullen, 29 y Ende de heylighe cleederen Aaron ee, | AN 
iem Gebaeis i Erde ven oſſe hier toe bzenaten / Loor Dero, den zijne ſoons hebben na heuw dat ſy weer beed 
feher orale) Lute Des kt beſchendts / ende Aaron met zj⸗ Bne gefaift / ende hare handen gevult WOE bin 
Der Der 1e foons /fullen hare handen op desoffen 30 Belcker onder sijnen fonen/ sine IES AE bean 
waan wore hooft legghen. @ Priefter amt/ vie fatfe ſcuen Dagen gentre ⸗ 


ende was dat Endef uit dert oſſe lacht? boor den Heere / a ken / dat hp gae in De Hutte des zi beſcheyts blij von, 
Dat inder Wij: voor ber denre Der Hutten des lt befchepts, te Dienen in Den Heplighen. — 
e _ Érefuit ban zijnen blorde nemen / ende i2 zr Gijp ſult dan nemẽ Den vam der vullend 4 | 
Den met offer op Des Altaers hoornen doen net vaN vin⸗ | eñ zun vleeſch in eener henligen plaetſe con — NI 
gebutewerden gher / ende alte het ander bloedt aen Des Ul: 31 Ende Varan met zijnen ſonen / ſal deſſeluen great 5 


boogden Hee: taers bodem gieten. rams vleeſch eten / amet DE beoogde Det coꝛue ds” 
ve. Diet achter 


— Pe Ende fuit alle het vette nemen aen Den 13 voor Der deuren Der Ljutten des efen 
ileutt.r.az, inghewande / ende het nette omt Der leueren (33 Bant daer is verſoeninghe mede gel * 
kt And. ſties ende detwee nieren met Der vette / dat daerom fe bullen hare handen / dat ſy gelet ward 3 
ofte getupge⸗ is /ende fult het op Den Altaer aenſteken. een vreemder en ſalt niet etern: want het 
nige. n des oſſen vleeſch / vel ende meſt / ſult4 heplich. el 
Ee Deb) ghn bunten voor Den leger met oper verbean⸗ 34. Waer nb wat ouerblyft / vandẽ vleeſche SS 
mn leut. 3.a;3, Det: want het is een ſondoffer. vnllinge / ende vandẽ beoode tot arnden HES 
“iet, 4.5. ir Oocßk den eenen ram fuit gp nemen / ende rs) ghen: Dat fult gijn met vyer verbranden / en 
Aaron met zijne ſonen / ſullen hare handen op miet Laten eten: want het ie heplich. · u 
zijn hooftlegghen. 35. Ende fult alfo niet Varan nde sijne fan, 
Dan fult gijn hem llachtẽ / ende ban zijnen Ió, Doen / alleg Wart ick v gheboden hebbe ‚get 
bloede nemen / ende op Den Altaer ſprenghen | daghen fult gla hare handen Lullen. et * 
rondtom. 36 Ende daghelijcr eenen offe cen ſondoff ok ⸗ 
Ende dert vann ſult gh vherhouwẽ in ſtue⸗ Nllachten / tot eener berfoeninghe / ende [ult den —* 
Dit wooꝛt ken / eũ zjn ingewant waſſchen / eiñ De beenen / Altaer b ontſond igen wanneer gijn Heit 7 ich Wij 
ghevgupche enñ ſult het op zijne ſtucken ende hoof tleagen. foenet / ende futen ſalnen / dat hp ghewi ale gb * 
Iole ſeer ve⸗ Ende den gantſchen ram aenſteken oppen 88 Worde, ij — 


ese wp ſul⸗ Altaer: Want het ts Den Heere een baandtof⸗ 37 Seuen daghen ſult ghy den Altaer verſot⸗ Vor 
3 pe . p a 1 pp ‘ ij 

tees emg fer/cen ſoeten reuck / o een vner des Weeren. nen / ende hem wijen/Dat bp zm cen uitaer DE —— 
fo vele heere, — p Daernaden anderen ram ſult ghp nero, Allerheplichſten: wie ven Altaer aen mp 

ais een affect men / ende Aaron met sijne ſoons / [uilen have wil / Die fal gheturiet zijn. et⸗ 


2 1: 7 / eN 
pes Geer?/ als ganden opzij hooft legghen. 39 «c Ende dat futt afg ret den Altaer de “ 
wanneer gp, a Ende ſulten llachtẽ / ende bant sijnen bloe⸗ 20 Twee iarighe ned ind obv alle mael bit N 
— faact 7 ef De nenten / ende Aaron ende zijne ſoons / op Cf Des daechs daer op offeren. de ch; 


| 
4 ui, \ 
boet: _ het rechter oorlapken ſtrjckẽ / endeop de dup⸗ 139 Gen lam des mar r tuſſchen 
ar is bat-fa men haver rechterhandt / ende op Den grooten Den auont. Rgens / bet ande ok NS 
ſpreecktmen: teen haers vechten voets: aide fult het bloedt 40 Ende 


ie @ tot eenen Ye mthienden met 
Bee io DONS op den Altaer ſprenghen / rontoin heren. Ed t meelblaen lamme / eest th Pis 


| 
ten gheme: cen vier e Di, 
meu offerde Ende ſult banden bloede op den Altaerne:2ij Deel ban een e (Bt — ‚ende €01 eid 
aldaer Gode. mẽ / ende falf-olp/ ende Aaron ende zijne clee vierẽ deel han een Jin aijn tent peanchoffet puf 
pleuit, 8,623 Deven/zijnefaonsende hare cleederen befigen ⸗ 4t Met Den ander ſchen DE 


vat lanune pallet 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

" | Siene: goat JJ. Boeck Note. fol.35: 


—A doen / als met den Spjſoffer 9 Shn en ſult geent breernt roocken daeron e Leui.Lo.a.ꝛ 
—* fer des morghens/ ten ſſetennien oock geen aantofſer noch, ſpüſoffer / 
eid bper den Weece. ende gheen dranckoffer daerop cfferen. 
ht Macanmpy. ct dachigeie Bꝛantofferby uwen 4210 Eude Vaca fal op zijnen hoonen verſoe⸗ 
fig, Vs ogersp a tGeN/bao: Der deure der hutten des Wnen / eenmael iden Jare met den blacde des 
HOE Bei, beter etS/Dooz Den Heere / g Daer ick ht bh ſondoffers / tat eener verſoeninghe FDulcke feu. t 6. a. æ 
B Praag fp VERDE Met v ſpreken wil. berfoeninge ſai iacrlijer eenmael gheſchieden d.34 
8 boet met Kent yet Oil ick Den kinderen Ifraelsitbe:43| bp uwen nacomelinghen ; want dat is den tr wd 
* Oft lich We geenlicht worden in miner teer: | eere het Aliechenlichtte. * 
Anse ED mi Eñ de heere ſprack met Moſe / ende fende: 
9 — ——— Eil be hutte des Beſcheyts met den 44 12 _g Vanmeer gn de hoofden der kinderen g aum. r. a.2 
MeT hen) enlighen /ende Aaron ende zijne for (_ Fvacts teltet / fo fal een pegbelijek den Heere erve 26. a.2 
—J Nai ke tot ieſteren wijen. gheuen de verſoennige zijner ziele op dat hen 2 ſam r4 * 

B ten 0 toor Hide Wil onder den kinderen Iſraels 45 Zheen plage en h overonze / warmer ſy ge⸗ — 
een ende haer Godt sijn. | teit waden, koen: 
ii —— Sibrweten ſullen / ick zm De heere haer 4613 Een veghelijck Hie mede inden ghetale is / 

A6 one dieſe wot Cgnptenlande voerde dat ick |” fat eenen haluen mei geuen / naden (kelbes 

ben woonde /ick de Weeve haer Godt, Gevlichdonrs:i eet Dikel gele twintich kGe⸗ Dikel, 


* 260 BDat ryr.Capittel. een If Dikelfal het heefoffer des leu r27.23 
/ beep Den Beuckaltaer. 12. hooftfchattinahe —— half O fat et h Î ff Num.3.e 47 
ELT on Aber DE: 17. Metalen wafchvaten/ 21. hepli⸗ EN * * hetale ie / van thaintich iaren GEzec. 45. b. 12 

Alfalpe, 34. ende euckwercu. 14 eiden g k Gera 18 bp 


fit oock eenen ”*Gieuckaltaermazr | «ende Daer bouen/Die fal het heefoffer den Hee/ ons een halue 


—B ken: ; kers. Al ve-ghenen. frupuer ende 
et Wien J — eten arkit be deit 2 15 Be vijcke en fal nietmeer gheuen /ende De — 53 
—B biercantich/ ende twee ellen hooch/b t met arme niet wepnigher aen ben haluen ſiſrel / die 
—88 Meuboornen. men den Heere ter heuinghe gheeft / voor DE 
* ge Den Keuckaltaer. verſoeninghe haver zielen. 
lieg ‘ 16 Ende gijp fult ſulck ghelt Der berſoeninghe 
—* nemen harden kinder fraels / ende aen den 
minn Sodf dienſt Der hutten des 1 tbefchepts leg: 1 End. Gbo⸗ 
VO bier: ghen / dat het den kinderen Iſraeis zp eene turobenifie, 
Beke. ghedachteniſſe boor Den Heere / Dat hy hem 
Borin Oec to ziet es — 
7 de Heere met Toffe / eñ fende: 
va B m Bant uit beek eenn metalen handwat Bantvat oft 


maken/ met eenen metalen voet / ont te waſ⸗ oat — 
ſchen: ende ſult het ſetten tuſſchen der hutten mero. 40.d.3ʒ 
des beſcheyts ende den altaer / ende water 
daer inne ghieten : 
19 Dat — ende sijne ſoons hare handen 
ende voeten daer wt waſſchen / 

get coperen hautbat. 


u Ofte / cope 


— — 

beep deren 


is aen befen Altaer niet bat zwaerte 
& 8/ daerom voiddet de Figure ghensech. 
feorro Oe ſult hem met louteren goude orter:3 
4 meInn dack ende zijne wanden rontom⸗ 
⸗ 


Oe zijne hoonien / ende fulteenen krantz —— 8 

see Dan lourecen goude Baevonrune maken, Ad Û — 

ich Va kot berppe ee Sulden cinngen onder Den krantze 4 GE: ‘ 

— wd iN feisg Sen / Darmen handtboamen daer 4 Ed ANS) 

| _ Deperee ben baenmededaaghe. —* — SE 
| 


boomen fult gp oock ban due: 5 | f 


tene —TTD 


=| 


re maken/eft met goude ouertrecken. HTV 


8 di ene fult hem ſetten voo? den Boorhane / 6 


B 


2de Arche | zo Wannee in de hutte des beſchents gaë/ 
Ne de ene € ofte ten altaer o 1 Dat (p Dieren me: * ofaAn. omt bat 
—* Dd pi is/ban daer ick th betupgtenfat. … | woocken / cen bperdes Heeren / op Dat ſy fp oarhit (ou: 


— 


J We Aaron fal d rocken goet7 | en ſteruen 5 Kik 

6 Vertektagerek al daer op 7 We branden vffer 

a 21 Bat fal een eewighe wüſe zijn / hem ende baanden. 
Aaen weeer. en teen 3 zijnen —* haren nacomelingten. bes heeren. 


— 
fd 
43 

Befietnen h | — et 2 eñ fe de: f 
fte —— anneer bp de lam / 8 22 Eide heere ſprack met ¶Moſe / ei fende: 
vele 4J ne —— —7— * pHheemt tot v Be befte fpecerije / De edelſte Heylighe 
—* — Venckwerek oock voocken :dat ſal het urwnre / püfhondert [fikel/] eñ kaneel de helft ſalf oipe. 
w k 


wert, 
* Ende 


* 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 


Shelier vencken st bp | fo velemoftieh ende twee hondert / ende cal pered · 420 Ap 
“Nanaca, * ken Dt / v mas oock wifi ende twee | 


ee — 


— — 
nn 


Tabernakel· Exodus / wWitoch: Guldens 


Ende talien vijf hondert / na dert ſIkel des aa} ere alle zjn ghereetſchap / DELLE tes 
heylichdoms / ib olpe van oleboomen/ [9 Sen branto ers altaer/ met ALE sina) bern 
een Hin. 4 : reetſchap / het handtvat met sijner ke” she def ki 

ide maeckt een heplighe falfolp/ nader 25,10 De amps cleederen / cude DE hey 
apotekeren conſt. B deren Bes Priefters Aaron / ende DE 

itte des 26) ziner forten totten Prieſterdom: mores bi 
xtuc.8.b.ro bee ne alti — Der De falf olp/ende hetreuckwerck bande, 6 8 
vafte/ tupabe De tafel / met alte r haren vaten / de luchter 27 ve totten beplichdonune: alles wat EN 
foïtertupabe/ wet zjnenf abeveetfchap/op den reuckaltaer | boden hebbe, ſullen fp maken. ofer ef fendt: fade 
ef vaten. men brandtoffer altaec/ miet alle zijnen 2812 Ende de Heere ſprack tot 15 1 hreeckt: bring 
gheveedtjchappe / ende het handtvat met 13 Deaghet den kinderen {LANS rela is ed Wet 
zijnen bocte, f Houdt nijnen Sabbath der | vor uive (erp —B 
Ende fuife alſo wijen / dat ſy het allechen: 29, cen teecken tuſſchen nas ende ulieden⸗ 


—— 9 
lichſte zijn ; wieſe aenroeren wil / Die ſal ghe⸗ | nacomelingen / dat ghn boetet / dat ick de Het ps boron, 
ijet zjn. re ben die ülieden heplighet. ch/want De Rs 106 

Aaron ende sijne faons fuit ghy oock ſal / zo 14. Daerom ſo houdet mijne Sabbath. — Vond) 
uen / nde hen mp tot Pziefteven aten. B) befatbeplich zijn : g Wie hem oen j opt k Óf, î 
Ende ſult met den kinderen Iſraels ſpre⸗ 3u faldesdoots ſteruen:want wie EEN à ol ended hi 
ken / ende ſeggen: Deſe olpe fal nm een hepli⸗ daer it Doet / Diens ziele ſal wtgheroey gd mn 
ghe ſalue zijn ba uwen nacomelmgben. den bant zijnet volcke. genen © | Dot 
Gp der menſchen Wijf en fal ſn niet ghega:32jis Des dagen ſalmen arbenden: maer riabe tert OE wor 
vader : gijp en fi arer gelijck Ben dach is De Sabbath / ide hep HB verd Ain 
ten Woorden : gip en fult oack harer geljücken | fenenda ) | J genen ones? hi 
niet maken / waut fp 1e heplich / daerom fal fn ruſte Des Weeven: Wie een arbeyt DOEL outs a 
nlieden heplich zijn. Sabbath daciy/Die fal beg doots fleme st 9 
Wie een fulcite maecht / ofte eenen anderen zzſt10. Daerom fullen De kinderen Iſrae * son —8 
Baer ban gheeft / die ſal van zijnen volcke vot⸗ Sabbach houden / Dat fp heur oock bn ⸗ Mata, 

— — onde. nen il fin 
beroept worden. nacomelingẽ houder / tent eewigen verd Er RCN 
Venlich verie ene De Heere ſprack tot Moſe: Neemt 3afe7 _ An is cen eewich teecken tuf —— ier al wl nt 
woerck. tat u ſpecerhe / balſem / ſtackten / galban / ende den kinderen Iſraels: k Want ingen * verled IE 
repnen wieroock / Beg eenen fo veel als Des maecte de Weere hemel ende acrde/ EN Jz—— be kî 
anderen / 


Den ſeuenden daghe ruftede hp / ende ver⸗ 3 —* 
quickte hem. dde tn 
8i Ende Doe de heere wegheſproken ha —— te, 
met fofe/op den berch Dinai/ gaf beb (tf Íeben: 


Ende maeckt reuckwerck Daer vot / na der 3 
apotekeren conſt gemengt / dat het reyn ende 
be plich 3p. 


C - me — f 5 1 w Hy 

garde fult het tot puluer ſtooten / ende fult 3C| twee Tafelen des ghetungeniſſen / DIE als Go ni 
—— voor het Ghetupgeniffe/im | ſteenen / eũ geſchreuen met Der vinger Gods ond, 9 
Dec hutte Bes beſcheydts / van daer ick v ghe⸗ SQ» Wat xxxij. Capittel. 


c 
nt ractf? kh 
r. Bet bolck werpt hem een gulden calf OP / int jaet hp wi bt 


tzunghen ſal: Dat ſal ulieden het auerdenuth⸗ afwefen Moſe: 7. Des hem de eere met coor) wi fe) 
fte zjn. f á Jbeciaget / eñ wiltſe verdelgen. 11. gldoje nd erpt —— bij: | 

Ende Bes veuchtuerck ghelijcken crt fult 37 ftigen gebede/ 15. climt bandè berge. 16. 3 st bin 
ghy ulieden niet maken / maer het fal u hey⸗ beg Weeren Tafelen oncwee/ 20. ende ve pe geut Mort IK 


et calf. 22. Aaron outſehuldicht hem· 2 pr k 
Bolftrects dee Geeven ſtraffe ouer be ouertreded, wl wf 
30. Moſe na beſcheldinghe bes baicr / keert nie ede 
Derom tot den heere / 34. ende en wilt Het” WEgolk 
niet laten berfoenen. 


{ t 
I Be na het volck facts / Hat het a Moſe — 


zijn den Heere. 
vaneen ſ * maken ſal / dat he daer z8 
mede roocke / Die ſal utgheroent voorden DAT 
zijnen volcke. 
Ie Dat xxxj. Capittel. 


— 


— 


S= 


‚ Wat werekmeefters ven Tabernakel maker: ij vertooch / banden her ete cornet cr⸗ Rie 
sert Wan —— beg Sabbaths / 18. eñ ſamelde het hen a Aaron / eudt oa! 
gheuinghe der ſteenen Tafelen. —— hem? b @p/ ende maeckt lg A, mo Nik 

ave de Heere ſprack met Moſe /ender den / Die mis voorgaen: want Lup en WE” ech 
ing een — Al niet Wat deſen manne Moſe gheſchiedt io⸗ —9— * B 
ame. 35.536 2 Siet / ick hebbe be namen geroepen 2 | die ons We Egpptenlande ghetepdt heeft. ii Or Mt 
r.Dar.2.C.30. Weſaleel den fore Vei / Des ſoons Gur/ban | 2 Aaron ſprack tot hen : Scheut af DEF Detd 8 
WBezʒaleecl. Den ſtanune Juda / pen oorringen aen de gozert iwer bouwe / fh rv) Ne 
bétnde hebbe Ier vervullet met ben geeſt | Iwer ſoons eũ uwer dochteren / ende brengt beo —8 
bi.gie7.b.14 Gods / met wyiſhent / ende berftandt/ ende fe tot nu, 4 pet, el 
bekertenifie/ 3 5 3 Doe trocken alle het volck hare gl zn? — HN 
Ade met allerlen werck conſtljcken te 4 | vorringhen ban haren voren / ende brachten: pelon X 

De/ st tot Aaron fp Sos 

And eerin arberden Han goude) ſt luer / OPEL, · we 

ctAnd.e: Canftlijcke (leenen te fiden ode Mtes | 4 Ende ho namfe ban haren handen / Urs ot did HEN 
feiten ende conftlijcken te tumnerẽ van hou⸗ d bewerp het met eener griffie/e ende rat ijn f? J 9 8 
te/ te maken allerlen werck. ect gegoten calf : ende fn aken: Dat pe ol AES) 
Ene hehe hem toegedaen Ahalias / Ahi⸗ ¶ uwe goden / Iſrael / Die bh woe Eguptenla il 


haltias. he fane/van Ben annne Banen heb⸗ ghelendt hebben, en 
(rekte ujfen/ de wijfhept it herte ghe⸗ | 5 Doe dat Aaron fact / bouwede hy renen Bac il 
ghenen / Datfa maken ſullen alles waat ick D attaer boor benwende (iet weroepen / ei fear jac 


naben hebbe; Moꝛghen is dea Beeren feest. ee 
De bukte Dese tbefchepts/ de arcke des | 6 Ende ſu ftonden des morgens toet * —* 
Dre.rs2b. vermgpeniffes/ven gienavenftoeldaecop/ | tt offerden brantoffer ende igaciyten daerce 
Brandir, goe alie her gneveerfehaj Ber hutten. Danckoffev: daer ua ferrene her het boleh f5,0b) 
pr me raten arg asen, den f pmen luchter/ S | EREN * dezincken / ende (toog op be pele De 


—— 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 
db) Daar Dat J J.Voeck Mote Folzs. 


Vesa, 
Ta De ljeere k dan tot Moſe: q Gact7 (26 Tvabthp inde poorte des leghers / ende 
Ca —— Linie fprack: Hier tat nw; die Ben Heere tocbehoort. 
Ohe, Blenlant gheiept hebt/heeft het verdoruen. zoe verſamelden haer tor hem, alle kinderen 
Op zijn ht haeft banden weghe afghetre⸗ | Heut, 
/ ten ick hen geboden hebbe :fp hebben 27 Cudebp ſprack tot hen: So ſpreect de Hee⸗ — 
J Leen ghegoten calf ghemaeckt / ende heb: ve/ De Godt Iſraels: Len peghelijck buide * ATA TAN 
kees pot aenghebeden / ende hem ghjeaffert/entde | 51 fweert op zijn lende / ende doorgact wed) 
13 Gent: i Dat zijn uwe goden Iſrael / die v Wt ende weder / ban eener xoorten tot der ande⸗ 
bnr, “Gaptenlande ghelepdt hebben ven inden legher / ende cen veghelick verilag 


Î 

gn, Gide De Heere fprack tot mofe: k Ick ſie zijnen broeder / vrient ende Haeften. 
bet vie dat het een — volck is. — 28Se ſuderen Leui Deden / als hen Moſe 
Veto, Gide no, tatet ni toe / dat mijnen toomerof glefept hadde: ende Hr Dient dagte biel van⸗ RE 
bin, et hen vergrunme ende hen berilinde/lt fa 25j dert volcke / dzu Dupfent mannen. 4 * 
barn en) lick gern grooten bolcke maken, 29 Boefpack oſe:et Vullet hupden / noe st And. WPA 
—8 Mi Voſe erentegen vadt vuftelijc boor mj handen den Heere / cent xeghelck aen zuen 


ſone ende broeder / Dat burden ouer ulieden 
de ſeghen ghegheuen worde. 

o Besmoghers ſprack Moſetotten vole⸗ 

D ke: Glpliedé hebt eene grooteſonde gedaen: 
mo / ick wil ovxelinunen tot den Heere / of ick 
miſſchien uwe ſonden verſoenen conde. 

sr Als no Moſe wederom rot den Heere 
quam /fpeack bp : Och / dat voltk heefteen 


n 
— den —— Sodt / eñ ſprac: Och Wecre/ 
i Mail uwen toome vergrinonen DUET 
er) Kine? bolck / Dat ghp met grooter kracht eit fleccs 
ol agja Kee bant, beat wt Egrotenlande — 
eas din et Baerom full de Eguptenaers ſeggen / 12 
— U elen· Bp heeftſe tot haren ongheiũeke 
—8 ant) * lept / dat hoſe doode inden gheberchte / 
eeeebarnen aerdchodem: keert D 
der grinmichepdt uwes taoms/endesp | groote ſonde ghedaen / ende hebben hen gul⸗ 
Enge“ Madich ouer De boof hept uwes volcx. Ben goden ghemaeckt. 
gung Peret we Dienaers, Wbzaanu Ffaac!Tafz2_ a ID vergceft hen hare ſonden: Waer niet 
‘e Ifcael dien gijn bpv feines gef oren, | fa deiget md oock Wot waer b hoectie/ DAE aha 
me toegefept hebt: o Fe voiluwezaet ers ¶ gheſchrenen bebt. ad’ 
Nemas de Dtervenacn DE hemel / eñ alle 133 Dr Heere ſprack tat Moſe: Wat? ick wil 
eeee 1 tacgefent hebbe/wilie uwen | Bier wt mynen boecke widelgen / Die aen mu 


eerrent / ive fultent betieten eewichlck. ſondicht. 
heronde Den heere Dat booſe / dat Gp 1434. So gaet no henen / eude ghelent het volck — 
zijnen volcke te doen. beren / daer ick v gheſeyt hebbe: c Siet / nuzn enne 23 * * 
Enchel fal voor b gaen: Ick ſal hare ſonde 
Wel te hups ſoeckẽ / wanneer mijne tt coemt / 
haer te hups te ſoecken. d niemant en 
35 ã Aiſo placchde De Heere het volck / om DAE her fous 
fp dat calf hadden ghemaeckt / welck KANON De ffraffe ante 
ghemaeckt hadde. loopen, 


Ja Rom.9. a. Je 
v Pſ. 69.t. 22. 


— 
* 


— 
2 

& 


1 


— 
— 
FE 


ate fe werde hem / ende clam vandẽ ber? 15 

mgee hadde twee tafelen des ghetunghe⸗ 
guet hant, Die waren beſchzeuen ox 
ben. 

Ende Godt hadſe ſelfs ghemaeckt / ende 16 

fehzife daerin ghegrãuen. 

af, | N ES Goenù 3, olcx geſchren / 1 Darxxxiij Capittel. 

at fn haa —— —— k 1. De dees beet het volek / ſonder hem / en met 

oef pl ten che a ; af fide prengben /na ben beloefnen lanbersecken. 4. DEE 

ast ( NE 5 gef — * inden legher als inden ſtry volck draecht leedt / ende leyt zón vercierſel af / 7. 
De tbe le. Antwoogde: Wet cn is niet cen gefcheen IS| _gtaofe laet Be hutte op, bupten bervebaog den les 


gered fo hp daer benen gaet / ſiet hem get valck na 
in de deurezijner hutten. TT. ®e heereſpzeeckt 
met hem vriendelheker wife/ 14. fept hem toe zyu 
aengbhefichte tet ahelepder; 18. gltaer zine bolcos 
mene heerljckhept te fien/ 20. ſlaet hp han af. 


end tALranderen/q der ener Die bouen 
fi Eonder ligghen : maer ick hoore ven ghe⸗ 
Biene van eener ſinghenden dantze. 
—4 Wiede bet Als hy in hact bp den legher quamwvende rg 
Calfende dẽ vepe fact) / vergrunde hp met 


— 
* 


ed 
z 


ji 


ze e « Gact henen / 
B Me/ ende werp de tafelen wat zijner handt / & eere ſprae tot Moſe: Ge | 

\ i tvecht ban hier / ghy / are het bale DAE 
ed —8 ende bracht bereden acn den berghe. 0 dens ie p/d — 


jad 

1 v ghemaect had: 20 agf 

; Devende —— | int lam bat ick Wbraany Hfaacende Jacob — 

te Det tot putuee ene fteopbe het opt water, | gef wozeit Hebde EE? gheſeyt: Den ʒade ern, 

* heten Kibet Maste Di * — henen ſenden eenen 33 
Pack tot Aaron: Wat heeft v dit 21, —————— — —* 


ĩ 
den bolch groote Enohel / ende Wt 
— — * kds sheer Hethiters/ Pherellters / Heniters / vero.23 c.za 
No een ac hee nat sbat a amet ue bemi a —— 
bolekboe de Eddee Spldept: cht en oil niet met v optrecken / wauut Ek heien 
On zaten tot my: Maect ons goden / die 23| SP zijt benet hardtneckich volck / ick mochte rich. 
Woorons gaen : want ap en Wwetert riet /hoe | omderwegher beelden. 
et efen má Mofe gaet/ Die ons Wt Eqn: | 4 Doe het bolck deſe booſe reden hoorde/ 
jee Ghelendt beeft ' boeghal gd ade nieuvanut en Deoech — 
CK prach — ie 2a1 ã vertierſel aen bent. inders 
— rete ge — 5 Ende de heere ſprack tot Moſe: Segghet cierſel. 
hoy hae AE bper/ Daer wt ig ren calf ghewoorden. tot Den kinderen Jjvaels:Gijplieben zijdt eert 
Md op POE ri ofe fact / Dat het alek xt vans hardhierinch bolck iek fat eemnael haeſtigen 
Bas pre b comen / eide v verdelghen: ende iw ⸗ 
n * 


— 
En 


EE 

— 


—— 
EE 


SES 
EE 
AE 


* 


—* 


t Waas: (want Aaron hadſe ben 
ktd daer tegghet uwe vercierſel van v / DAE ick wret / 


€ ij Alſe 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Gulden Calk. Exodus/ 


Alſo deden He Kinderen Iſraels haer her: 6 
rierſel aan hen / voor den berghe Horeb. 
me Brute Ende Maoſe nam de (Jutte / ende lloechſe7 
he a fkiftes, op / bunten verre voor Den legher / ende hietſe 
EC Wuite Dese Beſchepts: ende Wie den 
geb. Del: eere vraghen wilde / die moeſt wotgaen totter 
FINoed. hutte des Beſchents / voor het legher, 
Ende wanneer Moſe weginck rotter hut: 8 
te/fo ſtont alle bet bolck op / ende ecn veghe⸗ 
fDen vroage lck tradt in zijner hutten deure / f ende fazant 
Melee ze, DEM na / tot Dat hn in De hutte quant, 
bie het Gefer: Ende wanneer ofte in De hutte quam ſo 9 
te meten ver: quan De Wolckuilaerneder/ende ſtont inder 
flaen noch hutte deuwerende fyzack met Moſe. 


onder ben en rbe alle het bolck fact Den Wolckẽ g pi’ IO 
vie Yaer in Der hutten deure ſtaen / ende ffonden2s, 
Deuzr.n.rg Op / ende nepebhden hen /cen peghelijck in zj: 


keunen/ 2. 


g fte, Cas nec hutte deure. 


Lomne/ h De Heere Ban frac met Moſe / van aen 11 


uunr12.A8 ghelichte tot acnghetichte / alg een man met 
xInen vriendt ſpreeckt: ende wanneer bp we⸗ 
derkeerde tent legher / ſo en weeck zijn dienaer 
Joſua / Be ſone Mun / de Jongheluck / niet 
wt der hutten. 

Moſe Ende Moſe ſprack tot den Heere: Diet/ 12 

fo? vecht tot ghu ſpreket tot my: Lepdt het bolck op / ende 

Gode en later nip miet weten / wien ghy niet mp 

8 ſenden wilt :fo ghn doch abefept hebt: Ick 

kenne v bp namen / ende hebt ghenade voor 

mijnen ooghen ghenonden. 

ple ngerge gewonden / fo laet mp uien wech weten / op 

pe woicken Dat ick v bekenne / ende genade voor KEN 

ende vperighe BOgen vinde / nde liet doch aen / Hat Dit bolc/ 

pilaer. _ vvbolck is. 

kilnd, eïick Up ſprack: ĩ Mijn aengbefichte fal gaen / 1 


Hebbe ick Dan genade boor uüwen vogen 13 


pe TEE 
— * * 


ot 
Wttoch. Nieuvoe 
We Dat xxxiiij. Capittel. 

«We Beere heet Moſe twee ander Tafelen war £ 
ken/endt alleene op den Berch camer. 4 sn 9 
roept hem aen, ef biddet hp wille met heur FEES 
ro. We Heere maket een berbont met Afrael/e 
vernieuwet hem fommige fettinghen. 28, JM he 
fchuijft de Tafelen. 29. Coemt vanden eht 0 
met glinfteriger hupt/ 33. eñ riet Den verſchrict 
volcke / met berljulteden aengheſichte ſpreken. 


Dye De Heere ſprack tot Moſe: a Bo” Á ned 
36— eere ſprack tat sof wet 


bast u twee ſteenen Tafelen / als de LEU 
fte waren / dat ick De woorden daer DP * grol 
ſchrhue / Die * eerſten Tafelen waren / die eend! 
zu ghebroken hebt: 

* nd zijt morghen berendt / dat gp vroech buso 
op den berch Sinai clunniet / ende ALDAET tot 
mu tvedet/ op Des berghes toppe. 

3 nen laet niemant met v opclimmen⸗ Dat 
daer niemant getien en worde om den gau⸗ 
fchen berghe oock en laet gheen fchaey ofte 
rundt wenden teghen deſen berghe Oer, 

a it MWoſe hien twee ſteenen Tafelen / als 
de eerfte waren / erde ſtont Des morgheus 
weoech op / ende clam op den berch Sinai / als 
hem de Weeve gheboden hadde / ende nam de 
twee fteenen Tafelen in zijn handt. abel 

Doe quam De Heere neder in eener wolt⸗ | 
ken ende tradt aldaer ſelfs bj hem / eñ b PIE pefe De 
dickte ban des Heeren naem. hep, 

6 @nbedoe de eere hoog zijnen aengetichte * pie 1” 
voorby ghinck / ciep hp : Heere / Heere Godt, Denn ’ 
barmbectich/ eñ genadich/ende lancmoedich/ joor dad 
ende bart greater genade ende troiuue. volk 

2 ec Die ghn bewüiſt ghenade in dunſenut le⸗ fond 
den / eñ vergeeft De mif daet / onertredinge en * nj, 
fande/d t eit boor welcke niemaudt ontfchul” 5 —* 
dich et is: Bie gp Be miſ Daet Der vaderen te merel joi 


eben kt Baer wil ick mede leyden. hus ſoecket / opp [Be) kinderen eñ kints kin⸗ vic Poef 
rin. wart — We daerentegen ſprack: Do v aenghelſich⸗ 151 veren tot in het Derde ende bierde lidt. amet 


fonderliner teruet [boor ons) en gaet / ſo en lendt UNS 
Moſe bes niet ban hier op. 


- . mot f 
gheert Godt … Want vaar bp fal doch bekent worden / dat óf 9 Ende fpzack:ijebbe ich/Weeve/ gerade DOD word 18 


te feit, ick ende v volck / boor wiven ooghen genade 
mi%n. noemt gheuonden hebben / dan wamieer gh 1e 
nromob.i5 gas gact Zop Dat ick ende v bolckl ghe⸗ 
boot felfs. roemt worden / boog allen ‘solche DAL Op Det 
Went.4. b.r2 aerdtbodem IS, 


w 
ro Cndebpfpzach:e Diet, ick wil cen berbont 


8 Ende Moſes nepchde haeftelijck totter neel 
erde / ende badt hentacn/ ten 


uwen ogen gheuonden / fo gae de heere met Aer 54 
ons ; want het ig een hardtnerkuch volck / DAL — 
ghp onſer mif daet ende ſande eundich zöt/ 5 dj 
ende laet ons uwe erne zijn. en laet joa 


srunic.6.e22 De Weere ſpꝛack tat Moſe: Wat ghy nb 1725 maken boor alten uwer volcke / f ende wi ong 


ende 13.22 gefiggoften hebt / wil ick oock boen: want SIP 
Joan.b18 Gebr ghenade voor mijnen ooghen geuonden⸗ 
1.Aoä.4.b.ra Ende kere U bn namen, 


wonder doen / dievghelijcken niet gheſchiedt st 1 
en sijn in allen landen / ende onder allen PIT Grga 14 
ken :ende alie het volck / vaer gijp onders Jud, s 


pi And. met U fpzack: Do latet mp uwe Beerlijck: | fal fien deg Uceren voerck: want het fal won⸗ (es 


min bantfal Hent fien, 


derbaerlijck zjn/Dat ick met v doen fal. Holds 


áchb bedechë/ * gade ho fprack : Ick wilvoor uwen aen⸗ i9rr. Woudt wát ick v heden ghebiede: Siet / Ick end? bn 


Eb ee * alen gbetichte henen / alle mijne gaeden voorbn la: 


⸗ timediken Des 
kefoune vers ten gaen / ende kuil laten mm 1 2E | 
fchinen inver Jeeren naem naor v: n Wien ick ghenadich 
menfchept/ _pen/ Dien bert ick ghenadich: ende Wiens ick 
Daer na WAN an ontferme / diens ontferme ick NIP, 


5* wi, 9 Ende ſprack voorder: Bhp ent connet MJH 20 


tees) hie — De Amorriters / Can ende 
niters / Hethiters / Phereliters Heuiters /ei — 
Jebuliters Pb hik no ijf 


3% 
12 gWeedt b/ dat glu miet een berbont en ma⸗ —— 


ket met den inwoonders des lauts/ daer OP —* 


in comet dat fp v niet cen h t ergeriuſſe aider ve s 
| 


pe hadve/ onz o aenghelichte niet fien: want gheen menſche €} hen Worden: 


per dies foude en fal lenen / die my Het. 
gmofeinden — gende de heere ſprack boorder: Diet / daer 21 


oe Den ots ig eet vam bp mp / Daer ſult gp op den 
efepnt Chgie ſteen ſtaen. 3 í 

* Genende Wanneer Dart nb mijne Heerlijckhendt 22 

prediken/tot goozhp gaet / fa Wil ick vinder ſteeucloue la⸗ 

* —— ten tract ende p + mijne handt ſal bowen v 

Boden woo ze ſtil ſtaen / tot Dat ick voorbu gae, 


15 


13 Maer haer altaren ſult gijp i omſtorten / tels ruft 


/ 
ende haer afgoden he are k Wa bOpe: 
alie hoen. rbreken / ende hare k Ie —* „4e 


14. (Mant abn en ſult gheenen anderen Godt ou 


aenbidden:Want De ere ueraer/ 

Heere heet een l Juetaer/ nt 
daerorn Dat hp een m jnerich Godt ze ) —— jy 
_n Op dat / waer ghů eer perhornt net DEN ett 


| 
Hoondert des lant maket/ onde wanneer ſy ontij | 


attjt hebbe/ Ende wanneer ick nujne handt van bne: 23 haten goden na hoeveren / erde offeven harert palme 


totop chii⸗ me / ſo ſult ghu nm achternae ſien: doch wijn 
ſtum. aenghelichte en caunen niet lien. 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 (1 


goden / o Dat fair —3 
an haren offer * pt enladen/ ende BIE Pi 


Eru 


—9 
if 
| emaker: — > mat FF. Boeck date fol37, 


Wa q Ende nemet uiiwe fonen / hare dochteren 16 35 So fagen Dan de kinderen Iſrael zijn aen⸗ 


Ws: 4 Wilt bꝛoot eten bebbe/ ende boognemelijjck wat tot den Tabernakel be⸗ 
9 1/ als ick v gheboden hebbe /) re rippen een eer 
Vie: Oet Bt der iaent %brb:want Mdet |: — nde eeen veftelt, — 
es war syner moeder Afteveerft beest) ro) Tg Ide Moſe verſamelde de gantfche Dabbath te 
hg 3e ne: war * manneken — —— — E menicbte bec kinderen Iſraels eñ ſprac heplighen. 
a Bee moree | ee nere 
, ‘ 1 ° 1 J —1 
Lig: s - den ſeuen⸗ a Era. 20. a.9 
aden eerſteliut des ezels / ſult gp met zo| 2 a Ses dagen ſult ghparbepden/ den feren: ers | 
as fchaen toffe: waer abe hem oock nieten €, Den dach daerenteghen / fult gijp henlich hou ———— 
a HeÈ/ fo beeetke heu Het ghenecke: Alle cevftz den / een Sabbath dex vufte Des Heeren: Wie onde 34. c.21. Í 


tot wyuen / ende deſelue Dan haren goden na efichte aen / hoe dat zjn aengheüchte glin⸗ 
vende —— fonen/oochtyaven js — ‘fou leyde hp het deckſel wederom op } 
na te hoereren. me | -3ÚN efichte / rot dat hn wederor henen 

Ghp enfete v geene gegoten godẽ maken. 17, ghinck fet hen re ſpreken. | 

d £ et feeft der angbjetjeuetden beooden fult 18 90» Dat xxxb. Capittel. | 
ia dr in bonden: ſeuen daghen fult ghy onghehe⸗ 1. Bier wogden ſommighe ſettingen bertelt / 4, | 

| 


ie Aent Abib / jt gijp wt Egopten getogen. 

jd Se0Oo2te en: u eñ Dat daerinne arbendt / Die ſal ſteruen. Leuit. 23.0.3. 
— — —— 3Shuen ſfult gheen bper aenſteken / aen den | 
' re X Des daghen fult gp arbeyden / aen Den 21j Sabbath / in atten uien wooninghen. | 
Rez tag enden nage fuit gijn vperert/bepdemer | 4 * Ende zAofe {prach tot der gäntfche me: bone van | 
f — gh Ü p uiet te Der kinderẽ Iſraels Dat is het dat de daer bouẽ bart | 
ere. yi — —— oude, met 2 Berze gtjeboden heeft: ———— 
A eeen eere venboerle verbeter | 5 Gteeftenver ú beefoffer ben eere) bal! gioie beioië | 
gE oh der fanietinge oger het Jaecomis. | dathetbeefoffer dos Weeren) enn pegteldek berivanden 
9 Saer {at alie mans naem 23 botte bzengije/gont/(Tluev/e LOPE, of arne Herve Ì 
gep Veen voardat heerfehapper „Den Beeve | 6 dt Shele zijden’ ſcharlaue / roʒimrdot / wit op ervens te 
Dep 4 We Goor Ifraͤels te zden / ende Gheyten hapr. maken / Dat 
De Saan amet ick De ijeydenen poor wtſtoo⸗247. ootachtachtighe can bellen / daſſenvel⸗ wüſt bp in dez 
vid e uwe * lantpalen berwaijben fal/foa | _len/amde vueren houte, 8 fen Capit. ven 
w Uit icalen deſß ter ſaluen / belche acu ztc. 
Hud Amternant vas landts begheeven/Dewijle |S Olpe ter lamgen / ende fpecerije 6 Ero. 25.0.2 
F gaet/ dwmael in den Javere |_endetot goeden reuckwercken € @fter eecin/ 
a N Bet tf Bren boor den Heere uwen Godt. 9 — ende —— ſteenen / ten lijf —— 
sE oe Be en futt het bloedt myns offers/niet 25) rorke ende ten DENTLAPPE, en deer Di — 
wi Se ne Oeren op in * — — ende het [ro Endemie order v liedẽ berſtandich is / Die 
—9 e 


* d 1 Ld 
nde Paeſchfeeſts / en fal De nacht ouer Brome / eñ make wat Be Heere gheboden heeft 


AL 
EES 


5 Olijven, imorghen. anelcken / de Wooninghe met haerder 
— kle: Be — — — eerſten vzuch⸗ 2600 Hutten / ende deckſelen / ringhen / berderen / ry⸗ 
ol tie, de ta bos ckers „fuit ghy in bet huus des Hee: chelen / pilaren / ende voeten. 5 
EN \ ws Godts berger :e qhp en fult Get [12 De Arcke met haren handtboomen / Dent * 
ed —88 amiet koten sarueer het noch aen zz | et Shenadenſtoel ende voorhanck. —— eha 
oh t aa, Moeder melck ig, & ig Den diſch met —** et —* ie nadeu deckſei. 
EN dj CÜbe Moſe: Schꝛft deſe 37| alle zijn ghereetſchap / eu brooden. 
oi Ka KEN ———— tekent eik ick Ig Den ſũchter te luchten / ende ghereetſchap / 
ee LN Ste Need er met Gael een verbont ghemaeckt. | ende zijne lampen / ende olp ten lichte, 

bk. IN Ende ho was vaer bp DE heere veertich 28/15 Den veuckaltaer MEE zijnen hantboomen / 


en eñ oeertich nactyteit/ ende en att deende falue ende ſpecerge ten reuckwercke / hek 
de /eiien ame geë ene eit nf chef: op laken voor De deure der Wooniughe. 
SE tafelen futck vabondt de chien woerden. 10 Den brandtoffers Altaer met zuen ME: 
Doe nu Mofe vanden berge Sinai gine / 201 talen £ traliewercke / handtboomen / ende alle f Schrencke 


Er 


EE 
fz 


Es 


Ëz 


he 
Li 


; p Ed rt „7 . — 
—* De bn de twee tafelen Des qhetmgenifjes | zyne g gheveerfchap: ht het handtbat met zy⸗ — — 
Ki ye UMter hant einde en waifte mei / Dat De hupt - |_ ten boete. BJ—— 
bop _Üheaengerichts gtinfterde/ daerwan datie jr Den amtjanck bes boarhofs met zinen pi⸗ EE 
| J Met en gheſproken hadde, Laren ende —* ende bet laken Ber poorte N 
zit De Doe Haroun eft ale kinderen Iſraels zo, aen den beorhoue. 
at fien dat de hunt zijns ———— glin⸗ Ds Se —“ hed bemi ende Des 
wit weeſ Ben fn hen tat hert te naken. ofs met he ä rede 
id gep eeviep ben mdofe: cade fp werden hen zig Decleederen Bes ampts ten dienſte in den 
Ke) Sicerſtenderberihüen / de benlighe cleederen Harans des 

J — —— iss St alle be kinderen z2| — GE vast 

ei erderden hert | ì nue, as 

— J Idee tat hem / ende ho heboodt hen alles ¶ 20 Doeghirck De gantſche menichte de kin⸗ 
We) mn * Weere met hem ghefproken hadde op |E Beren Iſtaels wt ban Daft, …— ie, 
fold ij B RXvberghe Dima, 21 Ende alle die Iet gheerne ende gletalliel, 
bn — eeh, bp fuley — ar —— ed eg A 
Dak u eet deckſel op zijn aenghelicht. er Den ke DET | ì 
5 re We wanneer —— — Hee⸗ za1 befchepdts / ende tat alle sijne dienſten / ende — * 
wed en te ſprei / nantijn her deckſel af/ toiten bepligben clecbeten. — fs ofta 
nd 3 teen tb Wededevom at quick: ende wart: [22 Satrachter nw bende mans eñ BOUWEN N ann, werck 

4 Beren) Wt quant / ende fpgack met den kin⸗ ¶die het willichljck deden / it geſpen / DOEI ghetuneh attegg 


ſrael n ringhen /ende ſpanſelen / et ende alerter zuſden wap. 
ſrael/ wat hem gheboden vaas / ghen / ringhen — u gulden 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

2 


= — — — — — nn Ee 
gn * * 


— 


Tabernakel. Exodus / 


gulden getunch: daer toe bracht een pegelijck 
Deſe twee goudt ter l beweghinghe Ben Heere. 


—— 


e ken / rozünroot / witte zjden / geytenhapz voot 


lich / bende mans ende Drouwen) tot allerlen 


ſen / daatmen bet maken ſoude. 
EH Moſe fprack tot den kinderen Iſrael: 3 
mEro.3r.a.r m Diet/Zc Heere heeft bp namen gheroepen / D 

cchaliab. hegeuen / met tſamen 2haliab / den ſone Ahi⸗ 


ge maken allerley werck / te ſrhden / wercken / 


arbeyt binden. 


1. Gier gaet het Werc aen, 6. Den volcke wert 
verboden / meer te bzenghen / ten bouwe des Ta: 
bevnakelg. 8. Taphten / zo. berderen / 31. rijche⸗ 


ten dienſte ves henlichdonis / na allen DAL De 
if Heere geboden hadde, 26 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 (1 


| amach/ van Den flame Dan. 19 | d voc 
dl Wp beeft hare herten met Wijfhept verbult / z5/ vaotachtighen vam bellen/ende ouer DIE! 
| een deckſel ban daf fenbellen, ' 
g Eñ maechte berderen ter wooninge VA 
| rozijnroot / eũ witter zijden ; ende met woeuen (€ beven houte / Die ſtaen fouden. 
| Bat fp maken allevlep werck / onde conſteljck jar Een pegbelijck thien clten Lane 


ende te ſticken / met gheler zijden/fcharlaken/ 20 

zz —— * 
nen ne —— — 


Wttoch. 


— 


— 


te vele / meer dan ten wercke deſes diẽſts 


| e is / dat de Heere te maken gheboden 
ke, — ann Ende wie Daer hadde gele zyden / ſtharla⸗ 23, 6 Doe gheboodt sTofe/ Bauen 
eube Delege/ door het legher: Niemant en breng 


Alſo brachten Be kinderen Iſraels vzijveils29ir2 Telcken vijftich 


knoopkens aen eenen ta⸗ 


pijte / daer een het ander mede vateds: 


werck / dat de Heere gebadẽ hadde door I Mo⸗ | Ende maeckte vijftich gulden vüterkens/ 


ende beechde de taphten niet den rincxke 


een aen het ander te ſamen / dat het eene woo⸗ 


ninghe Wert. 


Bezaleel. Bezaleel den ſone Brei / besfaonstjur/ban [4 Enbelp maeckte elf tapijten 


Eſ beeft hem onderwijſinghe in sint berte 34. kens / daer de hutte mede te ſamen in een 


voecht weert. 


half elle bzeedt. 


Ende maccte cat deckſel ouer De huttt 


den ftamune Juda / hap?’ tot der hutte ouer de wooninghe. 
Ende heeft hem verbult met den Sheeft ris Dertich ellen lanck / ende vier eliep breedt / 
| Sods / det her bos / verſtandich / eft gefchickt ende han eener mate. y 
“ 30/tot Allerlep werck: 16 &fi boechde harer vijf te ſanen op een Dee 
Conftelijck te arbeyden / van goude / ſiuuer 32) ende fes te ſamen op het ander Deel. p 
8 Sf/eecin/of ende n metael. 1 Ende maechte telcken vijf rich) knoopken 
goper. Edele ſteenen te ſuijden / ende in te fetten/ 33) aen een pegelijck tapijt aen den vandt/DAEL fe 
bout te tinmmeven / te maken allerlen conftea mede te ſamen gehecht werden. adi 
lijck arbendt. h8 EnN maeckte telcken vnftich metalen rinc 


k/eft ander 


De Dat rerví.Capittet. 22 @ndeaen eenen pegelijcken twore tapper? 


daer een aen bet ander mede ghjefet wert: alſo 
maeckte In alle berdeven ter wooninghe. 


waden flarden, 
Bier gaet nin De arbendden Wezalcel ende Ahaliab / 24 Eñ maeckte veertich 
het boert aen. ende alle wife mannen / dien de hzeere 4 onder / onder een veghelijck bert twee voete⸗ 
wülheyt ende verſtaut gegeven hadde / aen sijne twer tappen. 
te weten: Woe fp allerlen wercũ makEfouden/ / 25 Ufo ter anderen zE der wooninge tegent 
— Nomden / maeckte hp ooc twointich berdere 


len / 35. endo boogbanck worden ghemaeckt. 23 Dat derſeluen berderen twintich teghent 
Nueren voeten DA 


eet veertich (neren baeten) onder eẽ PL 


| nde Moſe viep DE Bezalcel eñ Aalian/2 | ghelijck berdt twee boeten. 
Kl eñ alte wijf mannen dien De heere wyſhent |27 Rb / achter aen be wooninghe tegent We⸗ 
It ghegeuen hadde in hare herren namelucken / ¶ ſten / maeckte bp fes berderen. 


NC alte die hen willich daertoe aenbodẽ / ende toe 28 Ende twee ander op De twee hoecken DE 
de traden te arbepden aen Den Wercke. wvooninghe achter aen. 


ge 
van 


beeft. 
liete voegen 
he meet BEL af 


01 xẽ gebzuycken achtighe ramf vellen ende daſſenwellen / Die btheuinge des beplicijbomg: citoe hieldt bet ct Sud 
BEI wauteen offer Ende wie (iluer eñ metael hief / die bracht 24. 7 Tant des Diner was ghenoech tot allerley one 
AEN egt bet ter heninghe ben Geere ; ende Leie breren | _Werck/Bat temaken wag/ eft noch daer * air 
9 eet Daecom vre VON hadde / die achte het tot alderlen werk [8 4AAlſoo maeckten alle wſeniainen ont * — 
Ak ard ofte beef: Des Sodſ dienſts. den arbenders / aen Den wercken:De woont” je gi) / 
—900— ofrer/ om dats Efi Welcker verſtandige vrorwen Waren” 251ge / thien tapijten ban Witter getweernder ⸗ ei zw 
—20 Be het dẽ gee· bie weothten met Garen handen eñ brachten den / etgeler zijden /{carlake/rosijncoot/ che⸗· 
kk banen Ppiogr Waer werelt var geler züde ſchariauen rozgn⸗ | rubi conftelck, „es 
Ville 4 Doch bewegin= root / witter zyuden. 9 De lengde eens tapüts / Was achtur 
| | gr heet / daamẽ Ende Welcker vronwen ſulcke arbenden 261tich ellen / ende De breede vier ellen: eũñ Wi 
HE herwaerts ed conden / ef willich Daer toe waren / Die brach⸗ alle van eener mate. aat 
HEL Soort in vier ten gheptenpare, Be li ro Ende tp knoopte teltken bijf tapijten tſa 
kj epnùeuvtegent De Doeften n/beachten mich eñ inghe⸗ 27125 men / ern ac het ander. vens (7 út 
ofte, woerte, Datede ſteenen ten lijfrocke / eũ ten bogttlappe, [ir Endemacchte gele £f knoopbens a nend) Fijt 
Zupden / ende Ebe ſpecerhe / eñ olpe tot den lichten / ende neghelijcr tapüts rant / daer fn te ſanen ghe⸗ ns ol 
MNoozben/ ter ſaline / ende tor goeben reuchvuerche. noecht werden. roo ot 


gets 


560 


* Ld 
&fi fi namen tot ben ban oge alle athe⸗ 3 |29 Dat een pegelijck der benden ber met arti, 
| aar heffinge ninge Die be — — bꝛachtẽ / tottennen hoeckberde han benede h —— abt — * 
AU wevcke Des Dienfts des heylichdornas / opdat | bout aen Den hoof de tfanten quame met 7 peu’ 
IE bet gemaert werde: want fp brachtẽ alle mor⸗ nen clampe, 
HNG gen hare ghewillighe gauen tot hert. jo Dat De berderen achte werdẽ / ende ſeſthien 
Hi, “aoe gamen atie Woife/ie acn DE wercke 4 |D neren ooeten/onder eenen pegelijchen VL 
Hi | pes heplichdarns arbeyndden / een pegelijck na | boetat, ' gb 
| zijnen wercke / dat fp niaeckten / 31 — bp maecte rüchels vã vuerẽ houte / binnue 
Lä Gade fggaken wo Aoſe Uet bolck bzengt | KONE berderẽ op der pese zijde der boonie 


8 


van gheyten er! 


) 
WL 


\ 


—* 


B, 


: 


K: Dat FF. Boeck Mote. Fol. 38. 


aap Chine ep dee anderen zyden / eñ vijve 32} tuych op DE diſch:Schotelen / dfbekeren / kan⸗ 


se 


tam aa mende ſchalen / daernien medẽ wt ende it BEEN. lepelen? 

' ie deghent Weften. , Herr en 7 Ine rieten ef 

H ef ip itde macckte Be iirijcheten Dat ſu middẽ 33, ſchenckede. —— 
hijo zee Den berderen Door heren geſtootẽ werden / 17 e Ende maeckte den luchter van lornuteren meverepnicht/ 
benign? ban eenen ese ters anseven. dichten goude:baer aen was den ſchacht met in welcke aber 
gaen We mievtaach Be berderen met goude / 34 _ rieten ſchalen nome ende bloemen, goten wort. 


f 1 Luchter. 
daerentegen hars vingen maecte hy van gou: 18 Ses rieten ginghen tot zijnen zijden vot / ttt 
_ Pero Di keel vende ve rjchelen | ceterpegheitjcker fpdendzprieten, _ *Sroasdar 
Megde, 19 Dm falen waren aant eenen pegelichen 

ll Macckte den voorhanck met den Che⸗ 35 riete niet knoopen ende VIJEMEN, 

geit daer aen ronftetdek ban gheler zyden / * Aen den geen bier ſchalen met 

Grlaken/ vas 1de waitter gerweern⸗ Cknoopen nde « 

—S— —* lor Teicken onder twee £ rieten eenen kroop: fOf / ſchachten 
— maeckte tot Der ſeluẽ vier pilaerſtj · z0 dat alſo ſes vieten Wt hein ghinghen. 

ouder An Ee houte / ende ouestaochfemet 22 —* hare —— — ae — 

ĩhare kappen ban goude / ende ende was alten: } 

daertoe bie) —* nr n 23 Ende maecke De ſeuen lampen met haver Seuen lam⸗ 
ba Maecte cen laten me denre Der butte/37| Vichtfcheeven / ende bluſchoornen van louter PEIL, 

tje deler sjen fcharlakerrosijnvoot/ende | vern goude, 


Z 
5, 
⸗ 


7 


Of / talent 
ghetweernder zijden gheſticket: 24. VDt eenen geentener fijn goudes maeckte 3 5! 
Cite vijf pilaren daertoe met harẽ knoo⸗ 38) hyfe / ende alle haer htgijetupes. — 


i jp maeckte oock den ltaer HAN And vaten. 
vueren houte / een elle lanck ende breedt / ghe⸗ Reucaltaer. 
lijck viercantich / ende twee ellen hooch niet 1Exod. 30.4.1 
zijnen hoornen: 

26 Ende odiertooch hem met louteren goude / 

zin dack eñ zijne wanden rontom ende zine 
hoomen / ende maecte heit eenen krantz ront⸗ 


— 


dt: ende vuertooch hare knoopen ende ree⸗ 
ae, goude / ende vijf metalen voeten Bast 


J 30 Dat xxxvij. Capittel. 
44* we Vander Archie des ghetupgheniſſe met has 
J ie Andtboomen/ 6. ghenadenſtoele / 10. diſ⸗ 
Wen. | hes, fehoubzooden/ 17. luchter/ 25. reuck⸗ 
Nip 729 bepligher olpe/ende reuckwerck. 


oe, onurte/pan louteren goude: 
Mcctt (ane a Wezaleel maeckte De Wecke van |27 nde twee gulden ringen onder DE krantz 
Nero,’ vihoute/ twee ellen ende een halue A tot bepde zijden daten Be hantboomẽ Daer 


„ba — — paeet ende hooch. in ftake/ ende hem daer mede beoeghe, 
em 


ouertoochſe met louter goude / bin⸗ [28 fi Be hantboomen maecte hy ban vueren 
nde bupten / erde maeckte eenen gulden | boute/ ende ouertoochfe met goude. 
‘ stance 29 Endemacckte de heplighe ſakie / eñ reuck⸗ 
Oft, hier Boat haer bier gulden vingen aen hare 3 | “werck wan vepner ſyererhe mar der 
Letten op elcker zijden twee conſie 3! 
Maechte * hantboomen ban viteren 4 Dat xxxbiij Capittel. 
8 ende duertoochfe met goude. or gpeg efen ——— 
Sik Ken Shena Che tm de tinghen aen der Veekens | bes goudts / filmers ende coperg/ dat aen den Breantoffer⸗ 
Ey, ete draghen conde, gautfchen wercke des Tabernakels verarbept is, altaer. 
kie Maecte Ben bfgenadenſtoel ban loute⸗ 6 Eco.2r.a.r 

a 
1 Nde maeckte Den a Wrandtofferaltaer 2.par.1r.a.5 
0 ban bueren houte) bijf ellen lanck ende b Or eerin. 
beect/ gelige viercãtich / eñ Dz ellẽ hooch. * ps — 
2 _@fi maeckte vier hoornen Duc Vat Gent gin⸗ eren 
gen acn zijnen vier hoecken / ende ouertooch e &ro.27.a.3 
het met b caper, Meetep tupel toten; lab. waſeß⸗ 
Ende maccte Alletien en Alt: 
—— ctfcbaeffelen/ beckeren/krantee: Alette de 
len / colepannen/ alles bant coyer. ber fameldens 
Ende maect aen den Aitaer d traliewerck die voor der 
alg een nette van metael/ rontom / van beue⸗ kbd ú bug 
den op tat aen de helft des Liracrs. Ee ———— 
5 Eñ goot vier rincxkens aen De vier hoecken ; poen. 
bes metalen traliewercx tot DE hantboomen. h wefe brou: 


e anno tDerwee ellen eñ cen halue lanck / ende 
balfelte bzcebt. 

ten pose maeckte twee Cherubim ban Dich: 7 - 

— aen Be twee cpnben Des ghena⸗ 


pent Cherub aen deſen eynde / den ande: 8 
J— ghenen eynde. 

‚Oe De Cherubin brenden hare bleuge:9 

Deng bonen af/ ende bedeekkt Deeunde 

iN Shadenftoel: erde bare aenfchijne ſton⸗ 

—R Wlerundecevende faghen op den 


it; bon ic bp mraeckte Den diſch van vueren ic 
Deshayr Ee ellen Lanch/eenetle bꝛeet / ende an 
Alfelte hooch. 


maede ouertoochſe uret louterẽ goude / ende n 
Eire eenen gutsen krantz daerommie. 
tt: hem eenen lft daeroan / eener 12 
ig et hooch / ende maechte eenen gulden 
AG vontorn 


ouertoochſe met coper / aendae htighe 
7 Ende — inde ringen aen De zijden des one Re 

ltaers / datnien hem Daer mede droech / e eũ met varts endo 

maeckte heur inwendich hol, biddẽ voor dee 
8- Eme maecute het kt hantvat han coper / eũ hutte / Bode 


den loft, be ð ide . iet 
pf Side goat daer toe biet gulden vingben/1:|. zijnen beet aack vAn roper/g tegen de h vrou⸗ e te 
et bie! ſe aen de bier boeeken art zijne | \ven/ Die voor de deuren Der hutte Des getup⸗ * nep jee 


anti 
Barr ij se At De lüſten Dat de hantboomen 14 3 
— daermen dẽ diſch mede droech. y : 
emaecte De hanthoomen van vueren 15} man witter ghetweecrnder zyden ⸗ na vaemet Lofz 
| ú Ede ouertoochfe met goude/datmen [ro Det haren twunutich pilaerſtylen / eũñ EN ;o pii fer) duc, 
iſch daermede dzoech. Btich boeren van coper / hare knooven ende ree⸗ En 
ve 2 Magste ooch paap louteren gesae betuóf per van lilzur oefe noers/ hof 


gheniſſe diendeu. lus i. Ti.Ja; 
9 hp maeckte Ben ithooꝛhof tegent Sun⸗ Als oor Lucaat 


7 à IN e beplige pzo⸗ 
dem meteenen outharge/honbert ellen lanck / linn des 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


6 Befeluemaecte pp ban vueren houte / ende wen waren da 
—— ns An 


— 
— 


— — — 


— —— — — 


KOf / eerin 

zes 
— — — —— — — 


Tabernakel. Erodus / Wttoch. abe 


Deſſeluen gelijken tegent. Noorden / hon⸗ Tijzr Daertoe de boeten des voorhofs rondte, 
dert ellen / met twintich pilaerſthlen / eũ tuin: ende De boeten Der poorte aen DE poogjof/ * 
tich boeten han metael/ hare koopen cit ree⸗ nagbelen der Wooninghe / ende alle naghe 


per ban —— —— — Des voorhofs routomnnie henen· 

No tegent Weſtẽ bijftich ellen / met thien 12 Dat xxxix.Copittel. 

pilaerſtylen / ende thien voeten / eñ hare knoo⸗ 1. Wan Ean — * un hoe die gemoet 

gen ende reepen ban (ier, Werben. 32. Alietwerck deg Tabernakels WEE 
Teghem often vijftieh ellen. 13 bolepnt/ende tat IMoſe ghebzacht. Aurn⸗ 
Bo lich ellen op eicker zijden Der poorten 14, 1 ¶ R Fe a ban der bt geler zde / ſchara Bree fl 

aen den baorhef. A NE ende vosinwoot / maeckten fp ct HO sert 
Teicken miet dap pilaerftijten ende Dap 15 enpeelecderen/om te dienen moeder” vid 

boeten, lichbom/ als be heere ofe geboden HADDE. HA 


; ips $ 
Dat alle omhanghen des voorhofs waren 16 2_ Ende hp maeckte ven lijfvock van gode deed 


Baie ent 
ban witter gherweernder zijden. gheler zijden, fcharlaken/vozirwoot / eñ WITE pend 
Eide vorten der pilacrfiijkenr han metael / ghetweernder zÿden. 


Ide mn } 
ende have koopen eñ reepen ban ſiluer:alſoo 3 Endeiloerhhet gout / ende ſuredt bet tot zal Wi 
Dat hare koppen onvertogen waren met fuer: draenen / Datmen bet conftelijck wercken ad —J 
daerenteghen bare veepen waren filueven/aen | de /dinder de gele zijden ſcharianen / rozyncoot / de 
alten pilaerftijlen des voorhofs. ende Witte zijde, ged 

Ende het Lat nben pamte des voorhofs / 18} 4 Eñ maere datinen den lijfrock op berde LOI 


- ‚ - - 5 e > ⸗ an. (1 
maecte ho geftickt ban geler zijden/fcharla- | difchouderen te famen voechde ende aat LEL DI Bij 


540 
ken / rozhuroot / eñ Witter getwurernder zijden / Ben ſyden te fammen bonde. nf | 
twuitich ellen lanck / ende vijf ellen booch/ma | 5 Ende zyn gordel was nae der fetuen couſt conſte | 
Der mate der onihanghen des voorhofs. eñ werck ban goudergeler zyden / fcparlakenn sof 
Daertoe biet pilacrftjlen / ende bier boet 19} rozumroot / ende witter ghettweender zuden /· wk 
van metael / eñ hare knopen han ſiluer / ende als De heere Moſe gheboden hadde. ‚nem 


bare knoopen ouertogben/ endebareveepen | 6 Enñ ſo maeckten twee Buiyfteenen rontem —* 


ſilueren. gheuaet met goude / gegrauen door DEN | * 
Ende alle nagelen der Wooninghe eñ des 2of ſnyder met den nanien der kinderen Iſraei⸗ 
voorhofs ronteunne / waren van kcoper. Cl7 Eme hechtedeſe op de felouderen Des IJF 


Summades Dat is no de firma tot der Wooninghe 21j rocex / dat het ſteenen zijn/ter gedachteniſſe der 


gouts/ ſul⸗ 


des getuugeniſſe / die vertelt is ais j VWoſe ge⸗ | kinderen Iſraels /als de Weeve Avoſe ged” 


vers ende co, Ert beeft/ten God dienſte der Leuiten / vnder den hadde. 


der handt Ithamar / Aarons des Prieſters 8 Eñ ſy maeckten Den borſtlayx / na der ronſt 


—J———— ſoons/ ende werck Des lyfrocx / van goude / gheler 3 
bevavbept is, DL Bezaleel De fone Vii / des ſoons Wur/22, Den/ fcharlaken/ roziroot / ende watten ghe⸗ 


IErxo. z30 b.i2 


m Of/ratenten 


ban den ſtanumne Juda / maecte alle duck als tweernder zijden. 
De Heere Moſe gheboden hadde. Dat hp vierrant ende tweeusudich WAS 

Enñ met hem Ahaliab de forte Ahiſamach 23 ecn hant lanck ende breedt. 
banden ffanune Dan/ een meefter tefirijden/ ‚ro Ende vulden hem met bier vijen van ſtee⸗ 
te wercken / ende te ſticken met gheler zijden/ WSnen:de eerſte rye was / een Sarder / Toya er/ 
ſcharlaken/rozijnroot / ende Witter zijden. ende Dmaragde, 

Atle bet gout dat daer berarbept is in de⸗ 24 17. De ander/ een ANubin / Saphit / ende DE 
fen gantſchen wercke des Henlichdoms / dat mant. y 
totter betweabinghe ghegenen wert / is negen 12 _ De derde) een Uyncurer / Achat / ende UI 
ende twintich Centener / ſeuen hondert ende thiſte. 
dertich lidel/nae den uel des Weplichboms. TZ De vietde/cen Turkons / Onir / eñ Jaſpis⸗ 

Des ſiluers Dat ban Der menichte quam / 25, rontomme gheuaet mét goude in alten cyen. 
was hondert Centener / dupfent / ſenen bone 14 Ende de ffeenen ſtonden na de twaelf na⸗ 
dert / vyfendetſeuentich fikeljmadenikeldes | nten Der kinderen Iſtaels / gegrauen Door DE 
Yeplichdomns. ſteenſnujder / ren pégeliyck zy ns naems / na DE 

1 Do menich hooft / ſo menich half ſikel / na x twaelf ſtammen. 
den ſikel des Geplichdoms/ban allen die ge⸗ Ts En ſu maeckten aen Den borſtlap ketenen / 


telt werden / van twintich jaren aen/ eñ daer | met twee eynden ban louteren gore. 
bouen:fes hondertnael vupfent/ dp dunſent 16 Ende twee guldẽ ſpangen / ertoe tre gul⸗ 
bf hondert ende bijftich. ben ringhen / ende hechtede De twee ruugen 


WOr De hondert m Eentener ſilners /goot:27 De twee hoecken des borſtlaps. 


men De boeten des Heplichdonis / eũ De boer 17. Ende de twee gulben ketenen tagen fv in 
ten Des voorhaner/bondert voetẽ / wt hondert | De twee ringhen op De hoecken ves vorſtlaps· 
Centener / telcken een Centener ten boete. 18 M / De twee enden Der ketenen miechkten 


Ende Lut de duyſent / ſeuen hondert eũ vijf 29/ fp aen De tduee ſpanghen / ende hechtedenſe OP 


eitberfenentich ſikeien / werden ghemaeckt de de hoecken des iufrocx eghen maraweren 
pilaerſtülen knospen / ende have koppen Duet” |, DUET. © ne 115 * 


toghen / ende hare cecpen. 19 Endemaeckten tweer ander mild? vingen? 


me beweginghe des metaels / was tſeuen⸗ 291 ENDE hechte denſe aen de twee ader Hoecke! 


ith Centeners / twoee Dupfent ende bier hon⸗ Des borſtlans / gen zijnen vande / dat he Hent 
Ber (ike fijn fchicktede op Ben wfrock he 


Daer ot werden gemaect de voeten in De 30/20 Eñ maeckten twee ander gulden ringhen / 


denre der Butte des beſchendts / eñ den me: DE Die maeckten fo op De twee Hoecken/beredert 
taten Aitaer / eñ het metalen traliewerck DAE De ke 
aen / ende alle het tunch Des Altaero WIFE onder ke Farmen goet, 


aen den Wfrock tegen malcanderg duer daer 


Di 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 (1 


Vale 

N 
tie 


bi We 
Ne, gl Vemar, 


„Da bnr 
Vingers he berſtlay met zijnen ringen / aen De 21 


lg frocx geknoopt worde met eenẽ 
—— dat hu op * lifrock vaſt ſate / 
de jee N Dent lijfrach niet los en worde / als 
teek, —— gheboden hadde. 
Dr Mien OP mãeckte Den zijden rock totten 22 
— gewꝛacht / gantſch vã geler zijden, 
hoort de — * in⸗ tabe * 23 
tghesaamt/ n 
u Oet holgſgheʒoomt / dat bp 


Dat FF. Boeck Mole. 


Se Dat rl. Capittel. 

1, De Peere heet Moſe de Wosninghe op: 
vichten een vegheſck deel fyn ogdentlijck aen 3011 
plaetfe festen. 9. De fclue met alten taebeljaorte/ 
12. daertoe Xaron ende sne fonen faluen ende 
twjen. 16. Sulcx werdt alles balbzacht aen den 
anderen Jare/ na DE wttoch wt Egypten. 34. De 
Wolcke (een teecken der Godljcker teghenwoogs 
dichepdt) bebeckte de Wooninghe / 36. ende bez 
biebet den volctie/ bepde vuften/ ende repfen. 2 


1 
Ne Cnderp mraerkten aen zijne zoomen gras 24.2 gE, 
—5 len / van geler zijden/ ſcharlaken / ra | 2 
ende witter ghetweernder zyden. 
Bo De macckten fcijeliekens van Louterent 25 
belen, Die maecten fp tuſſchen de granaetap: 
Te Ontour benen aen DE zoom Des lijfracr, 
teken cen een granactappel/ ende een ſchel⸗ 26 
—A rntam aen DE zoom / daerin te dienen / 
—8B0 gp eri ¶ Voſe geboden hadde, 


ghe dev eer {ter Maent / 


hanck hanghen. 
sen ah fultde Tafel Daer henen beengen/ 
k pe ende haer toebervepden/eft den Candelaer daer 
EN Witter WMaeckten gack den enghen rock / van 271 in fetten/ende De lantpen Daer op ſetten. 
& zÜde/ gewracht Naron eñ zijnen fonen. |s Cnde fale den gulden Lieuckaltaer ſetten 
foort Den hoedt van witter srjden/ende de 29| baar de Arche des getungeniſſes / eũ het laken 
tleedpgpp eier van witter zjden / ende neder in De deure der Mooninghe oxhanghen. 
Ens aan wittert getweerden Unwade. [6 Den Weantofferaltaer {ult gp ſetten Wat 
eden gefticktein gordel ban Witter ge729} waert / voor De deure Der Mooninge Det Gutz 
î ne lder sjen /gbheter srjden/fcharlaken/vo: “| te des befchepts. 
ie NRE Dn als Be eere Woſe geboden hadde. | 7 Ende het Gantbat / tuſſthen de Hutte des 
Wanne laps Wteckten ooch bet voozjooftfpanfel/ of c befclhente, eũde Den Altaer / ende Water daer 
—8 lick, ktme henlige kroone / ban lonteren D| _in ghteten, 

Ecoone En, ende groenen Daer Ichriften in: DE [3 Gude den vooꝛrhof ſetten rontom / ende het 

We GEPT DLD HEERE, laken in De deure Des voorhofs ophanghen. 

fn aen: benden een gheel fnoer daer aen/ dat zij 9 _d Ende ſult De falue nemen / ende de Hoo’ 
: Ek Und, en hoedt ban bowen henen gehecht” | “ninge/ende al wat daer in is / ſaluen / eũ ſultſe 
be 


Eid 


Als de heere Moſe gheboden hadde, | Luien met allen haren ghereetſchap / Dat fn 
lt Welder paibzacht bet gantfche werck der 32} heplich 5. : 
fs —8 de in she Bev Wutten deel befchents/ende |ro Ende futt den beandtoffers Altaer ſaluen / 
arke, Tapete Ifracls deden alwat De Heere PSmet alle sijn ghereetſchap / ende Wijen/Dat ha 
don, heboden hadve. Get allerhenkichfte zp. é 
Hap deine Wachten De Wooninghe tat Moſe / 331 _ Gijp fuit oock het Hantbat ende zijnen boet 
* | ende alte Have mtbaten/ rinerkens / falen ende wijen. 
Get Vrijcheten/ pilaerſtylen / voeten / 
Deekfz1 van rootachtighe cam vellen / 34} Deuwe der Lutten Des befciepts beengen/ende 


fel ban Dafjentaellen/ ende den Loor met water waſſchen. 
Danck, ſ Ende Aaron ve heplighe cleederen gentrec⸗ 


| I i Acntre 
—F ba Ee Bes ghetungheniſſes met haver 35 * gerverthe ſaluẽ / ende wjen / dat hn mijn Prie⸗ 
ban Ve: De gort Vden Shenadenſtoel. er 


30, 
Be afel / ende alte haer n gereetſchap / en⸗ 3614 Erde zijne forten bier toe brengen / ende hen 
Ke ——— — * rigide Shen enghen * aentrecken / 


ede Ht Candelaermet deu Lampẽ toeberent / 3y15 Ente hen faluen als an haren vader ghe⸗ 
rl rale hebt Dat Ip mijne Prieſters zijn : eũ deſe 


ich ie zyne otgheveetfchap/ ende olme te 
Vebten. waka liunge ſilien fp hebben / ten eewoigen Prie⸗ 
ie, iden ſchoonen gulden Altaer / eñ De ſalue 38 ſterdoñune ba haren nacomelinghen. 
ate Der Deet reuckwerck / Get laken in de deure 
| Î Utten, Heere geboden hadde. 


4— J— gen P Metalen Altaer / ende zijn metalen 3917 Ufo Wert de Woaninghe opgericht inven 
geer met sine hantboomen eñ allesijne | anderen Jare / g aen den eerſten daghe Der 
Den chap / bet Bantuat met zijnen boeten. | Maent. 
bilder Ombanck des voorhof / met zijnen 4018 Ende doeſe Moſe opzichtede/ fettede hn de 
N A Ulen/ eñ voeten het laken in de poorte & voeten / ende de berderen / ende vijchelen/ ende 
eilige eFS/met sinen zeelen endenagelen/ |_rvichtede de pilaerſtylen op, 
hr abe eetſchap / ten dienfte der Woo: [rp Eh beendde de Butte Wat ter Wooninghe, 


De Der Gutten des r befchepts. ende lepde het deckſel der Hutten daer bouen 
ù Amprueden des Puefters Aarons / te 4i| op / als hem de Heere gheboden hadde. 
j fonen, ME heylichdom / eñ de cleederen zijnder ¶ 20 Ende nam het Ghetungheniſſe / ende lende 


lied ſy Prieflerampt Heden, € het in De Arcke: ende ſtack De hanthoomë aen 


j Ùde hk ars de Heere AWofe gheboden 42} De Archte / ende fettede den Shenadenſtoel boz 
: — deden De kinderen Iſraels acnallen | uen op de h Arche. 
| —* enſte. _ Jar Ende hꝛachte de Arcke in de Wooninghe/ 
Saer ande) aen al dit werck bs b 43 le ate jn alba iik — —— 
De, en / als de Heere geboden had: ghetupgheniſſes / als JAN De Heere gh 
… Wefeggeuers, 3 hadde. 


Ende 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Fol.39. 


Nde de heere ſpꝛack met Moſe / ende Deljeere bez 
ſeunde: ueelt De woa 
Gijp fult ve WBooninghe der Hutten ninghe op te 
desatbefchents opzichten aen Den eerften Da: richten. 
at&nd. ſtifts / 
3 Ende ſult daer in ſetten De bi Arche Des gez Pl vrsvt 
tungheniſſes / ende boog De Arcke DEROO nn ·Kiſte 


c Oiftifre) 


bera. 30:C.23 


rz e Grde fult Varan ende sine ſonen / voor De e Er0.29.8,4 


16 Ende Moſe dede alte dinck / als hem de f fAum.7 az 


gt And.na de 
wttoeh wt & 


goypteũ / 


bof Kiſte 


— — —— ——— — —— 

” me EE — — — — — — — —— — 
— —f ——n Dn 7 - - 


T abel! be! 


—— 

— 


7 | 1 
Tabernakel. Crodus/ Wttoch. 
Ende ſettede de Tafel in de Hutte des be⸗2232 Wart fn neten Ger affen: Á 
HCH fchepts/ in Den hoeck der WBooningtetegent | Hide Lutte des befcjendts gamvof ve ghehe? 
| | ik: Noorden / buyten boor Den boorhanck. treden totten Witaec: alg heñ ve hHeereg 
AR MEP Ende bevende boot Daer op voor den Hec-23f den hadde. ef en / oin De | 
ik: te/als hem De Heere geboden hande. 33, Ende ijn richtede den boogbof wi ef binch 
99 Ende fettede Den Landelaer dock daer in / r a¶ Woornmge ende rontom den AUBEL ofs: all | 
RMD OI | teghen de Tafel ouer/iiden hoeck Der Voor | Der voorhanck in de Beurt des —— 5 
HN nũighe teghent Sunden. volbracht Moſe het gant rgrtte oes — 
HEEN del ä fertene he Lantern Heere) 2513 Dae bedechte een wolcke DEX 
if Eñ fectede De lauren op boor den Leere / 25/34. 1 Dae bedechte ect 

zr. al 
fchopts/ ende De Heerlickhent DES Heeren ver⸗ dcd 
bulde de Woonnighe. — 
35 Gade Maoſe en conde niet in De — 
beſcheydts gaen / dewyle de wolcke Di 


90 als hem Be Veere gheboden hadde. 
HEt Ende ſettede Ben gulden Altaer Daer in / 26 

kia boot dert boorhanck. 

Ende maeckte reuck daer op met goeden 27 | — De feluezúde booztg te belt, 
maren Daer Tapijten ban 15.ellen lanck E, Welcke aen bepbe zijden vaſt 59° 


| maeckt waven aen Dep pilaren / het welche De figure wel te kennen it vee 


| * ODE vroor ne Wo 
—9 veuchtwerck als ban De Verre gebaande. | Pte erpiude. Beatoe | 
Ait id And. dechfel rn Bed bet it laken in De deure Der 28 6 u Ein e james: paer be wolcke — | 
39060 A den brantoffer Altaer ſettede hn voor 2yſ¶ der Woaninge kr vaer een | | 
SL De deure der Boonmghe Ber Yutten Des bes ink riding reyſ che niet op €18 
—904 ſcheyts / ende offerde Daer op brantoffevende |37, WManneer haer Dock De WOE: aen DEI 
| 4 í pofoffer * * de Heere gheboden hadde. le Í wr — er (vooꝛ/ 
Exrxo.zohi Ende het Yantvat ſettede ho tuſſchẽ der Jo) BEF dat TD haee ONIN aechs 
ne Butter Des efdrente, —* De allte tbe 38 Wát de wolcke DES Weert was Des ns * 
| goot Baer water in te waſſchen. op der woaoningue ende Ween feared A 
| Ende Noſe Aaron ende zinteforen wieſ⸗ zij bnerich / boog der oogen des gantſch Baro ao 
| eeu hare bautden ende voeten Daer wat. Iſraels / ſo Langhe als fp vepf den. Vo. 
¶ Eynde deg tweeden boecx Moſe. 
ohh ¶ Pebetchrijuinghe ban het Woorportacl, ke 
« 4 
ker) OCECT LNE En, OEE Deſe navoighendeflaure eg 
| nt wijf ons de oordẽ Die D 0D —8 
ES Ad 46 — — Alis ban Ffrael(na De gebod? Ae⸗ —8* 
—* JEE ESI VW hielne/ int opzechtẽ van als eer 00 
RE cervooꝛ de Butte des beſch en 
rrd EE nf Gekend) Defiet Plm. z.efiooc hoe DEN els 
J jaat TA * RD BN bernakel gefet Was ine Polis, 
| bd y De hen rd beliet het laetſte Capit. EEA wer 
| * Pets SUS Mi A.B De lengde ban het ep 
| —J KI TRES Tm —J Dab tacl aen De Dupozijde 199: # 
| AUB FAES 7 ASUN port — 
| TEE 17 EEE «| Lenz in welcke lengde wart 2 De, 
IE kee laten ban 5. elten in De oord 4 
Re aen welcke men De Cape ẽ⸗ 
maecte om het poꝛtael tebe CDs Kn 
| V Deſgeljer oot De Noortzude * 
De WwWeſtzhde hadde in de be ite, 
2e Sj De So.ellen B.C, rẽ ro pi⸗ ER 
NIE ant El Fn welcker bzeede Wa vald [on 
last Bf laren, vander feluer hood ps | 
(hl BS Eren k De ander/watr af men DE 5* | hi: 
keg ten bet beflupr af dier PDE De Ei 
Net baft maecte, De Soſtzide Dt — 
| — in De bzeede oock so, ellen A+ les —8* 
Hi BT LOP Nie Soo nar het Portael So rme | ® 
0 | EIEZRN ECO jat Se NEEN GAN KES J langer was dá Geet: Het UI ſt⸗ | 
—98 NA ete ssl Wk Vant Poꝛtael/ was aen DES pst | 
ij 2 — — A» If AGE züde: ter plaetſen vã get inco ck | 
ih dr Eg as eenen boorhanck Ln paft 
Ii | — LT ASS — de —— aen 
—7 — acre 
9 sent Nen EEN Jij Bemaecht aen bier pila 
| 


helt X 
— — 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


nd 
nnn 
Fol. 40. 


ere VOE To MES 
Leuitifch,of Priefterboeck. 


Dat derde Boeck Hole. | | 


y Argument. 
euitieus/ om De dienſten ende offitien ber Leuiten, Wart vaer wort gho⸗ 
deloften / beſmettinghen ontreyninge⸗ ghemepne repningen ban fanden? 


teefder houwelhcke / ban hepliginge ende andere diergelijcke dingen. 
ancie / haewel daer voornem⸗e 


prenftg;ende men mach het te 


TY yEtberdeboeck ie genaamt Tt 
fproken van de offerhanden/ 

Wa ban gheooptoefden ende ongeoor 4 
Wien Sn oock fommigije dingen in / ban der Policie ende burgerlijcker ozdin 
eeh gehandelt wort / ban de Ceremonien ende onderthoudige des Godlicken 
0 Jte naemen het Geefteliche vecht. Defgelcr machmen sock in deſen boeck fien/dat het betamelóch ende 
egelijeh is, bar ve Prieſters heplich, wetende ende verſtandich fn de bepirge Schriftuere zún/en een goede 


Aere canfciencte heben. Bouen defen beruaet bit boeck alle gehepmeniffen ende haoge verborgentheden 
Bose vengeld, hoewel nochtans onder figuren bedechste: Item / de offeringen ende felfe de offerhanden des 


Ke Godts / Ha de gantſche verloſſinghe / die Doug hem herkreghen is / ende alle haer kracht. 
I Dat eerſte Capittel. Oe ; bat ig een ‘oper tent fueten reucke den 
1. Wan ogdeniinge ende gebzuper des baantof: gere. * 
fers, gneningeende gebrupch Dee za BBI Gp no vã vogelen DE Beere eert Drank” DA vogelen 
Wee Vet zp van genoten, or of ONEENS | offer bac /fo doe Gp bet ban togtetoupuewof 
—8 van jonghe Duper, 
Ai, —9 (re de Veere riep Moſe / a cit ſprack jrs Eude de Pꝛieſter ſalt ten Uitaer brenghen / 

det be oan Der hutten Des bte: ende hein Ben cop h afnijpen/Dat het 09 de ei⸗ b ofrafpit (en 
ftbeves/ ende ne taev aengefteken worde / eñ zyn bloet votbloe⸗ 
Zoꝛreeckt met den kinderen Iſra⸗ 2). daat laten an de wandt Bes Altaers: 
Jem els ende fegt tot hen: Wie onder ulie⸗ 16 rde zijnen Krop niet ven vederen / ſalmen 
baren Heere cen offer Boen wilt Die Doe het bp den Altaer tegent Soſten / op Ben aſſchen⸗ 
ſſter jn teerde, ende van ſchagen. aop Wozpen. 
\ gin òf Lbp ecn brantoffer doen van ofſen cſo 3117 Lude falitzijne vleugelen clieuẽ: doch niet — — mek 
EN fr bp ren manmelten Dat ſonder d vlecke afbzeken: ende alfo fal het DE Prieſter op Den ser vleugelen 
hoy der KE, bop) Be Heure Der hutten Des befchendts/ Ait ger aenfteken/op het hout/op DAE Dper LLT 
Hes benee bet den Weere genghenaem zp van bpantoffer ; Dat is een bper ten ſueten venche 
nn den Heere. 

Wide legghe zijn hant op Des brantof fers 4 

kf of on Se Dat f. Capittel. 

v 5 get aenghenatm dd ej gen 2. Wan fpofoffer met meelbtoemen ende me⸗ 
nigherlen gbeback. 4. Weuel ende heunich dt 


Bern de fat Bat janck rundt llachtẽ Soor den | nen offeren verbonkvende fout geboden. 14- Dân 
tende De Prieſteren Aarons ſonen / ſul⸗ fpbfoffec der eerſter vrzuchten. 


len het bloet hi Me 
st hiertoe beengenn/ ende op Denn Al⸗ « — 
ontom —— Bie boorde deme Det. |I vmeer a een ziele den Leve een ſpüſ⸗ Spÿſoffer. 
witten des befchepts is. x: offer doen Wil, fo falt ban femelmeel a Leut. 60.14 
egte men fat ven bzandreffer de hunt af 6 zij ende fat olpe Baer op gieten / eude Fr 7— 7 
W ken / ende Get fat in ſtucken ghehouwen wieraack daer op legghen/ —— 
Oden, 2 nde alfa brengen tat den Prieſteren / Aa⸗ 


EN Be fontert Aarons des Prieſters / ſullen? |_ vans ſonen / ſo fat DE Priefter sijn hantvol nez, 
k Voper ap den Altaermakken/ende houtbaer | menu / van defſeluẽ ſeñnelmeels ende olue / met 
EN ouen op leggen: tſamen den anitſchen wieroock / ende aenſte⸗ 
Vote: end ulten de ſtucken / namelic / den cop/ S Kenter gedachteniffe op den Altaer dat is Ce 
e ode het ewette op het hout leggen / dat op De | oper ten ſueten reucke Den eere. die ae 
Mfg, voere op den Aitaer lepdt. b Dat daer nu ouer is van dé ſpyſoffer / fal 5 ** 9 
mob tgbeveant no/ende Be beenen / ſalmen 9 Aarons ende zijner ſonen zijn : Bat fal het als ==" 
Ni, alle Water waffchen/ ende De Priefter ſal dat lerheylichſte zjn / vanden vpere des Heeren. 
ber: Dat aenftekten op Den Wleaev/ten brandraffer: | 4 Wilhn nv een fwijfoffer doẽ van gebacken 
Nd Cis een £ oper ten fueten reucke den Heere. fr den onen/ foo neme Ip koecken van femels 
8 gere huno vanden ſchapen / of vã gepten/ IC meel / ngeheneit / met olpe gemengt / ende air? 
We,” ken brantof fer doen fo of feve Ir een niaune 2 gieteuelde vladen / met oïps beftreken. 
hech SCN dat ſonder gvlecke zy. 5 _Fsoock v ſphſoffer wat vant ghebacken in 
tak fallen Aactjten aen Be zijde bes Btaers/ nj der panuen fa fate van ongeheuelden ſemel⸗ 
et SAacrben/oanr dert Heere: eft Be zie: | meetmet ofpe ggemag SIT 
Mik Vlacons ſonen / futten zijn bloet op DET | 6 ndefut het in ſtucken Denlen/ ende ole 


ad —— — — —— 

get roman! fpengten: paer op gieten ſo is het een ſpuſoffer. 
Pr We men falt in frucken houwen / ende De 12) 7 Is oack v ſpyſofferwat ap Vert cf rooſter ct Anb. vooft: 
efter fal den cop eît het bette/ oo het hout | gevooftet/ fo falt gp Dat van ferelmeel met PAN 
ne Dat op Den Pttaer is legahen: glpemaken. 
Hb het maewant ende de beelen ſalmen 13 8 Ende fult tet fpijfoffer dat ghn van file 
offert waffehen / ende De Pꝛieſterſalt al kerlep maken wilt, Den eere totten Pꝛieſter 
el genſteen op den Plas ten bans | byenghen / die ſalt tot den Altaer veenghe 


— — —— 
— — — — — — — 
Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
—— by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

— — — 


— — — 


(1 

— — —— > mms rdf ; 
— — — ne en 
ee — * — _ man * — er . 


7— — — — — « 
— — — — — — nm Ds — ⁊ - _ r 

Kerckenrechten. Erxodus / Wttoch. ,Kzerckenteth Robe 


Ende de felue fpüforfers heffen ter gedach⸗ ſcrheyts / eũ Be fonen Aarons Fullen het bloedt 
teniffe/ende aenſtekẽ op ben Altaer: dat is een op den Wltaer vantom ſprenghen /⸗/ den 
tper ten freten reucke Den Heere. rg Ende fult daer van offeren cert offtr J 
Dat daer no ouer is / ſal Aarons eñ zjnder 10 Heere / nameluck / het verte aen het mgee en 
fonen zijn/Dat fal het allerheplichſte zjn/ban2s is De twee nieren met den Lette dat pact J 
bet vneren Des Heeren. is aen Ben lendenen / ende het nette DUEL 
GSyeeu heuel Alle ſpiſoffer Die ghulieden den Heere of⸗ IT leuere / aen den nieren afghetrocken. react 
noch heus _ fever wilt / ſult gp fonder hetiel make: Want 16 Eñ de Pꝛieſter falt aenſteken op vake alte za, 
nich. geent benel noch heunich en fal Daer onder / dẽ ter ſpiſe des vners / itten ſueten reucke: geve 
Heere ten bpere aengheſteken worden. bet vette is des Heeren. eco⸗ fuel ef 
biAnd.betof: dtTeu offer der eevftelinngen ſult ghpfe den 1217 Dat zp een eewigte wſe bp uwenna ait 
fer ber eerfte: Were offeren/ doch op geenen Altaer ſullen metingen in allen awẽ woonngen / dat ghy⸗ — 

p s —* - Ilt 
hingë fult ghy fo comen ten ſueten veuche. lieden gheen bet 1 noch bloet en etet. —9 
ben etc. el a en € e res MIT Aen b 4 
Alle offer ſal ?Alle v ſxuſoffer ſult ghn ſouten / eũ v ſpuſ 13 SG Dat iig. Capittel. eens ven 
gefontë zijn, offer en ſal nenunermeer ſonder fout des bee: | 1, Wan fonbeffer boeg de ouwerent herb? gj Get 
e rats bh 72 Vote ws Gods zin: want in alle uwẽ offer Periefterg/ 13. eener gätfcher menichte: 22 gewild 
ìsar.g.e.49 fidt hp fout offeren. Vorſten / 27. of eenen vpfonderen perl me ADE 
Eaiof.4.a.6 Wilt ghu nb een ſpyſoffer den Heere doen / 14 I E Nde de Heere ſprack niet Moſe / en On 

vanden eerſtẽ vruchten / ſo ſult hp het groen: [U ſende: aels / 
fel aen den vyere dorre niaken / eit clepn (too: 2 Spꝛeeckt met den kinderen FACT D —** 
ten / ende alſo het ſphſoffer uwer eerſter vꝛuch | ende ſegt: Wanneer een zieie gondicht WED, W 


on⸗ 
ten offeren. wetenthent / aen eenigen gebode DES geer 

nde fult olpe Daer op doen / eft Wievoocktis| dat ſy niet doen en foude: ie/ “ 
Daer op legghen /ſo ie bet een fpijfof fer. 3.Ramelujck / ſoo een Prieſter Die gheſalft * aon 

Ende de Priefter fal vanden gheſtooten / 16| “ fondicht/dat hp het vole a ergerde Die fALDOR „pnt | 
eit ban Ber olpe met Bert gantſchen wieroock 


t zine ſonde / die hy gedaen heeft / eenen gren — 
aenſteken / ter ghedachteniſſe: dat is eer vper btofje bꝛeugen / die ſonder vlecke 5y / den Ie 9 
Den Heere. ten ſondoffer. peten fa! Pi 
SQ» Dat ij. Capite, 4 c&fifal den offe boog de deure Der Dine oid 
xr. Wan danckoffer van runderen/ 6. ſchapen / des dtbefchents brengen / voor den IJLE, 8 , — 5 
12. ende ghepten. 17. Alle bet ende bloedt verz zijn hant op deſſeluen hooft egghen / eũ ft 
boden te eten. ten boor den Heere. ß des wed 
Danckoffer zin offer een a daucoffer ban runde⸗ | se Ende de Pziefter Die ghefalft 19 / MA, MD | 
värunberen, J— veri/ het 3p eert offe of fkoe/ fo fal bp offer U| affen bloedt nemen / ende im De Buste des DE $ 
a Verſtaet / rẽ boog De Heere, Dat ſonder b vlecke zy. fchepts bꝛenghen. 
boozeenigege Ende ſal sijne hant op deſſeluen hooft leg⸗ | 6 Endefalszünen Ginger in vat bloet ſteben | 
et, — * ghen / ende ſlachten voor de deure der Hutten ende Daer ſeuenmael mede ſprengen DOD d | 
| 
Ì 


: no, Degctbefchepts:d ende de Prieſteren Aarons Heere / voor dat voorhancufel des heylighen 
bem bewe· fonen, fullen het bloet op Den ltaecrontom [7 Aide fal vanden ſeinen binede doer oP DE 


bOffeere. ſprenghen. | baopen des Vieuckaltacrs/die woor ent DE, 
ctAud. tupges Ende fal ban Den Bancoffer den Heere of⸗ | ve in Der Butten des befchents fract/ nde Ar 
—* aneh feven/mamelijc/alle het bette af het mgewant. | het bloet dieten / aen den boden Des brau * | 
.29.8. 10 Eñ de twee nieren wet Den beste Dat Baer4 |_ fers Aitaer / die boor dev Lutten deure DES Zn 
aen is aen den lendenen / ende het nette ont De ſcheyts fraet. Le 
e An.daertoe. leuere / aen Ben nieren etafghetvacken. 8.Ende alle het vette Des ſondoffers ſa ig | 
Ende Aarons fonen fullent aenſteken op 5 heffen / nameljck / het vette acn bet gevat | 
den Altaer ten brautoffer / op der houte Dât op De twee nieven met den bette DAL DAE es 
he De lendt: dat is een bper ten fuetëreuc: |“ is aen de lendenen / ende het nette ouer DET zb” 
e den Heere. uere / Aen Den nieren t afghetrocken. ; 
arr clepnE Wil hu nb den Heere een danckoffer van 6 10 Geliick als —— offer in DE band J 
Dee. clepnen Dee doen / bet zu cen Ftmannekenof Woffer / ende ſait aenfteken op Den pzantoff p —* 
Er Anders, bp Wijf ken/fo ſalt ſonder vlecke zijn. Altaer 05 


* 


| N 610 
fchaepsofeen Is het een lanuneken / ſo ſal hn het hoor DE7 frr ENb / het bel des offer met alte DE vleeſcht us 
fefchaep. Jyeẽcre beenghen. met tſamen den cop eñ Her beeenen / IDE pe, 
Ende fal zijne hant op deſſeluen hooft leg /¶ ughewant / iide den Deck: ws eg 
ghen / ende Nachten booz vec Wuttendesbe: i2 grDacfal In alte wt poeren bupten DEL Á med of, 
ſcheyts /eſ de fonen Aarons ſullen zyn bloedt |_gber/ aen cen cepne ftedervacunen de ADEN ad 

den Altaer rontom ſprenghen. benen fchuddet / en brandet op den wp 9 
ne? | eere 

offeren teit bpere/ Mamelijc/ zijn vet / den gant⸗ 13 Wanneert eert * zichte f 
gtand .met DE ſchen ſteert / banden rugge afghetrocken / eñ gantſche ME | 


vael verlien ſal / eũ Be daet voor haren DO 


| verborghen Wu, is teghen 
Eñ de twee nieren / met Den vette Dat Daer To gheboùe des Deken stent banen oat 

aen is aen Den lendenen / ende het nette vont-2ó/ miet Doen en fouden/ crude hen alſoo 

om Der leuere aen Der nieren afghetrocken. Bichden N 


Ende De Prieſter falt aenſteken op ben Al⸗ 1114. Ende daer Hael hewaer wor 
b Dat is / vat taer / ten fpijte h Des bpers Den eere, den / die fp —— — fitten pel „7 
hetvavë vpe: Is vock zijn offer een gheyte / ende beent r2{ jonghen Dfje Daer: bent ben ten fontof fet) a 
ke Wode ver⸗ her boog Den Weert, De voor De deure Der Úiutten DES hecheydes 
trert. Do ſal hp zijne hant op haer hooftleggen/13f ſetten. 


ende haer Nachten boor Dee Huften des bee rs Gade be Dudes van berichte / —* 


ruggrate alie dat vette aen het inghewant. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


k miüenrechten Dat J J J. Boeck Note. Fol.At. 
banden op zijn hooftlegghen / voor den 34 Ende de Prieſter ſal banden bloede mee 
——— tent voor den Boere. | zijnen vinger neinen / ende opde hoomen des 
be De Priefter Die gbefalft is fal het 16 hantoffersaltaer ſtrucken ende alle Dat bloet 
loet vanden offein de hutte Bes befchepbee '|_aen den bodem des aitaers ghieten. 
be '35 JAb/alle zijn bet ſal hu afteken, ghetijck h 
Ende met zijnen vingher daer in doppen / 17, Het berte banden lanuie hart ear afz 


Che ſenenmiaei fpzen den Heere, | _ghetvocken heeft / ende falt opden attaer aeu⸗ 
boorbee aarden. * Aleen cen pere veg Weeren: ende alſoo ſal de 
Kle Ende fal ban den bloede opde hooren 18 Pziefter verſoenen zijn ſonde Die hm ghedaen 
ee Des altaers ſtrucken die hoor Den eere ſiaet beef fo wordt het hem bergheuen. 
poet, WMder butter dezbefchepdte, ende alte het arts 
ie | —— —— rani vern agr WM Ke — —— eñ ber: 
er vm De —— — —** bleet. 2. ven nge —— — * dat 
is. 4. Lichtbeerdich zweeren. 6. Vergrij⸗ 
af Alle zjn vet (al bp heffen / aide op Den als 19 ope er as, 17. of ek eenigen gheboden 
6e taer aenſteken. des Beerendeor onwerenthept … 
ek Cube fal met DE offe doen / als hp met den 20 1 Anneer a een ziele ſondigen ſal / dat hn Schultoffec 
—* des ſondoffers ghedaen beeft:ende alſoo € eenen vloeck hoort / ende hn Dies ghe⸗ voor De on⸗ 
ſaiſe de Priefter verſoenen / ſo wordt het hen tunge is / of getien of bewonden heeft / wetenthent? 
vergheuen. ende niet vodri van hem gefept /Dieis eender Dat heetten 
Ende ſal ben oſſe bupten het boeren/ 23 mifdaetfchuldich. vreemdeſon⸗ 
mde verbranden / gheldck be ——— offe | 2 bOf wanneer eens ziele Laat onreyns c aen⸗ De, 
berbeandt heeft. Wat fal Het ſondoffer Ber | voert het zr een arg ban eenen orwepren ghe⸗ a leu.z4.b.rr 
menichten zijn. Bierte/ of bee /of ghewonnte eude eu wifte bbag.2. 14 

Wanneer mo een Woaft ſondicht / ende er⸗ 22} bet niet / die is ontvepn / ende beeft haer bez **- did 

* Dorr vennen deg Bjeeven zijns Godsghebodt | fchuldicht: 
{Dat bp ruet Deen en ſoude / ende berliet |3 Of/ Wanneer hr eenen onrennen menſche 
het / dat hp hem verſehuidieht aenvoert / in weickerlen onreynicheydt de 
Ende wodt zijnder ſonde ghewaer die h 23} menſche onreyn worden ed ende en Wis 
hedaen heeft: Die falten offer baengeneenen | ſtes niet/ ende wordt het ghewaer / Die heeft 
gheptenbock fonder vlecke: hem verſchuldicht. 
nde ne hant op des bocx hooft leggen / 24! 4. Ff wanneer cen ziele zweert / dat hem bat 
bem Aachten op de ſtede daernien het der monde ontgactgquaet of Wel te doen / als 
WandtofFer achtet boog den Weere:dat za | daneenen menſthe cen staeert ontgaen mach 
SDN ſondoffer. eer hp Dat bedencht/ ende wordt het ghewaer / 
Oos fal Ban De JPriefter het bloet banden 25| Die heeft hem aen Dier cen beefchuldacht. 
ſdeter nemen met zijnen vingher /endeop |5 Wanieer no geſchiedt Dat hp hem act Dier 
ten Des brandtoffersaltaer frrijcken/ een verſchuldicht / ende bekent Dat hp daeraen 
Ci bet ander bloer acn den boden Desheant- | gheforndichtbeeft/ / — 
altaer ghieten. 6So ſal hp boog zine ſchult deſer zijner forse 
Av / alle zijn bet fat hn opden altaer aen⸗ Be bie hp gedaen heeft / denl eere breengen van 
fielen, elek alshet perte beg danckotFers: | der kudde ecn frhaep oft gheptenmgeder ten 
in oofal de Pziefter zijn fonden verſoe⸗ — Vao fa} hem ze Dziefter zijne fonde 
U 1e worddt het hem vergheuen. genen, y 
Keune steet ziele banden en27| 7d Vermach hy damnnoch geen fchap/ foo ſal dleui. 12.a. d 
che beruet / ende ſo d icht / dat fperghens | be brengen det boo? sijne fchult/Die hu 
b ben een banden gheboden Des Weercit | gedaen heeft / twee tûeteldupuen/ of twee ion· 
ed niet doen en foude/ ende haecalfa | he — 5 pe eene ten ſondoffer / De ander 
icht / ten bꝛandtoffer. 
Ende harer ſonde ghewaer wordt die ſy 20 8 Endefalfe bꝛengen den Prieſter / die ſal de 
Hens — Bie fat ten bzantotfer een gepte eerſte ten fandorfer maken/ende baerdencop 
9) ‚eh gered eit fonder k blecke / voor Defonde Biefp | eafngpen achter Den necke / ende doch niet e of/afknipers 
b aen beeft: a 


: m. 
Ende fat hare handt op des ſondoffers 20 9 ET ſai ſpꝛengen metden bloede dee fonds 
fofteggren rie gacseent pe ſtede des ff aen Den wandt Des altaers / ende laten 
— het Wiget Dat — — aen des 
„de de Priefter ſal vanden bloede met zo altaers bodent: DAE is het ſondoffer 
len binger sen be de hoornen des Dro De andere {al ip ten brandtoffer maken 
fersailtaer fircken ende alle het a⸗ Wna zijnen vechte : et alſo fat de Prieſter hen 
Der bloet aen des altaerg bodem ghieten. zn {onbe berfoenen/ Die hp ghedaen beeft; ſo 
«IRW alle zijn vet fal ho Daer af neimen / ghe⸗ zij wordt het Gent berghenen, 
p het bette bes vanckoffersafneemt/efk jr WDennach hu ooch niet twee togteldupuen) ⸗ | 
Alt aen op den altaer/tenfuetenveucke ¶ oftwee tonge duruen / ſo beenge ho voor sine 
OK peet: ene alfaanfe be Hpiefler berfoes fonde zijn offer een thiendendeel Eplifemels . | 
ik Hen, Oordt het haer berghetren. meels ten fondoffer: hp en fal dannoch gheen 
foe baerenregen en hae cen {ondof 5 J——— 
brengen ſo fal brengen Dat cent wijf ken ; 
á lander olene 6 m2 Eñ ſalt totten Prieſter bzengen/ fo fal dan 


PT | 


Eude zón des ſondoffers ve Prieſter een handtvol daer van nemen ter 
—8 —— — ondo er aen De Bbebacheenifieenibeaenfieken op Dent altaer ⸗ 
0 Daenen Den fachtet, | mivpardardem, oer oan 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 [1] 

— 


— — — 


— — zi —— pn - ed — — — 7 : ndi d EE \N 
be | | : v PE | 5 tr 
bink erckerwechten, Leuiticus/ Puelſterboeck. Kerche 
BA Ende de Prieſter ſal ber alſo zijne ſende / 1:25 trecken / ende het lijnen nedercleedt * — 
pat. Hit : 1 : *4 * fitende dal De 3 ‚bie bet : JA: Ei, 
Ik Die ho ghedaen heeft / verſeenen / fo woedt bet fende ſal de affchen ov nemer egt heefd Kg a, 
—1006 ben vergheuen / ende ſai ves Prieſters zyn | Des brantoffers opden altaer ghem⸗ is, 
PIE als een fabfoffer. onde falfe bn den altaer ſchudden. echken / 
IE Enñ de eere mach met Moſe / eñ fender 14/1 Ende fal zijne clerderen bast na Aer af, 
ak Schultoffer. Manueer haer een ziele vergrigut / dat ſp 15 ende ander clocderen aeutrerken pd 
—4 OTS het verlet / ende haer befonticht — eg bei ee brpten het legher î 
—909 Bat ben heere gewizet is ſo ſai fp haer ſchult⸗ DE DAELE. U 
HR eel offer den heerẽ ——— bd ien (onder 12. Wet bper opde altaer ſal grande Fie * 
—9 lecke baider kudde die twee kel titwers | nemmermeer wtbluffchen:de — — 6 
He INE fere.3o. b. 13 Weert zu Fa den (kel Des Geplichboms ten | Morgen hout daerop aenſteken MAN Ee gee 
— 90 ſchuldtoffer. uen op bꝛandtoffer bevepden/ ende GELD 


Daer toe Wat hu gheſondicht heeft aen 10 danckofferen daer vp acrnſteken. 
iiet ik den ghewijeden / fal bn berei) ene bet 13 SEevxerich ſal het vper opden altaer hranden / 
iik vijfſte deel Daer ouer geuen: eñ Valt Ben Prie⸗ ende nemmermeer Webluf fier. offers / dat wan. 
HOW fter geue die fal heiu derſoenen met Den vam: |I Ende dat is Be wet vescfgif er eee roof NN 
Kie HI me Des ſchultoffers /fo wordet hen bergeend. Aarons fonen offeren ſullen boor DD chen he 
Banneer een ziele ſondicht / ende doet er⸗ 7 op Den altaer. 4 ermeet gauw 
gheus teghen cen ghebodt es Beeven/ darin IS Daerfatecu beffen zijn hantuol — Dent 
HIN tiet Doen en foude/sende en heeft het miet ge: | Handen ſyyhſoffer / ende der olpe, ende ae falt 
| weten / Die heeft haer beſchuldicht / ende is Wieroock Die opden ſpüſoffer lept/ senden 
gener miſdaet fchuvieh: aenſteken op den altaer / ten ſueten VELE 
Ende ſal bꝛengen eenen vaan bander kudz18, ghedachteniſſe Den heere. savant rte 
De fonder niecke / Die vens ſchuitoffers Weert 16 Dat daer nb ouer is / ſullen ——— 
ie / totten Prieſtor / Die ſal bent sijn onwetent: sne forten verteeren / ende ſat ONB) ever df 
| heot verſoenen / diep gedaen beeft /ende en eten inder hepligher ſtede / inden voorhor tap), in 
wiſie het niet/fo vert het Gem bevgenen. Dat | hutten desd beſchendts. acher: want ged 
is bet ſchultoffer Dat ha den Uecere verval⸗ 17 Op en fulten niet met hevel acher: He 
len is, p het is haer deel dat ick hen ghegheuen * Eend, 
Se Dat vj. Capittel. ban mijnen offer : het fal hen bet allerh he Daane, 

: 1. Wat offeren fat / die niet valſehen cede / ber⸗ lichfte zijn / ghelgck als bet ſondoffer en DELIG 
“ md get prada of nti goet Eet ſchuldtoffer. Aa⸗ bare 
chent / o. ban biefagieken brantofferen 14.ban B. els 4 ⸗ | 
| ſphſofferen zo. o8ék wat ve Priefter offeven ran [B Wat manlijck sonder den — fran 
nenden dagte sier falmingije. 25. Wan twee: rous ſullent etẽ:dat zu cen eewich recht nie 7 
Berlen ſoudffer nacomelinghen aendenoffer des Leever or î 
DR 4 soe De iere ſprack met Moſe / ende 1 | nrant en falfe aenraeren / hn zu pan ghewüct. tes Deer, 


- e Á ue ont 

fepde: | Wig Ende de Weerefprack met FTxofe/ UÍEPDE HER omi 
Wanneer ben ziele fanbigen ſal / ende 2 20 * zat sal het offer zijn Aarons ende sinen # bep —8* 

haer aen den Heere vergrypen / dat he sijnen Cſonen / dat fp Ben Heere offeren fullen / aenden (ole te loo 


euen menſche verloochent / dathu hem beuo⸗ daghe e zjuer ſaluinge: het thiendedeel ‚joe bf —8* 
| len heeft / of Dat hem tot bouwer handt abee | pan femekmeel tot er: dãechljcken ſpyſt ie roue —8* 
— daen is / of Dat bhp her met ghewelt gheno⸗ de een helft des morghens / de ander helftd we, vj, — 
— men vf met onrecht tot Gem ghebracht heeft | auondie penta toe le 


4 ; — * do Qb Al 
Of dat verloven is / ghenonden heeft/ende z3 20 Juder pannen met olpefilt ghut matter — —* wi bn 
d verloochent ſulcx met eenen balfchen eede / ende gherooſtet daer Geren brenahen / ende 


ij 
1 A 
- 4 vann 1 —B0 
x Num.z.a.s a als het dier een is Daer een menſche teghen ſtucken ghebacken fruit gp fuler offeren/ ten otd 


zijnen naeſten ſonde in beet, ſueten reucke Den Heere, in bel bi beth 
Wanneert nb gheſchiedt dat hp alſo ſon⸗ 4. 22 Ende De Priefter Die onder zijne ſonen — 52 in 
dicht / ende hem beſchuldicht / ſo ſal hy weder⸗ ¶ zn flede glefalft wordt / fal ſulcr DOC Ne rte EDE lie 


* 


| | er 
| geven wat hp met ghewelt genomen /of met | {a een eewich vecht den eere: Het ſal alles pet bod —28 
onrecht tot hert ghebracht heeft / of Wat hert berbrandt werden: Wi cal Der — lt 
beuolen is / of wat be gheuonden heeft / 23 Want alle Het ſxüſoffer eens Pꝛieſters 1E meh Ep vo 


oe waer hp Den balfchen cedt ouer ghe⸗ gantſch verbrant / ende niet gijegeten worden, 9 IN 
daen heeft / dat falijp alte gantſch weder ghez |24. Emdede Beerelpzack met zrirofer PPE roan ute hj 
uen:vaer toe het vijfſtedeel daer ouer gheuen |25_ Zegt Varan ende zijne fonen / ende ſpreg on mor ge 


Dien / diens het geweeſt is in Dien dage / wan⸗ Dit is De Wet des fondatters : uber ſtede pct 9— / 

neer hp zijn fchultoffer gheeft. Baer gh het bzantoffer lk tt ghy oock bebe * 

| P/ beer sijn ſchuldt fat hp den heere tot 6 |_ het ſondoffer lachten oog den heere: DAE 4 * 
ven Prieſter eenen ram vander kudde ſonder bet allerhenlichſte. * Doet 

/ bleeke brengen / die eens ſctuiltoffers weert is: 260 £ De RWrieſter die het ſondoffer offert / falt — * 

Soſal hem de Prieſter verſgenen voarden7eten inder heyligerftede inten voorhoie DE —* ud fi 


—41 Vxrere / fo wordet hein vergeuen alles waat ba | hutten des befchepdts, br 

| gedaẽ heeft / daer aen hbe beſchuldicht heeft. 127 SRiemant en fat sin beeft aenroeren bd 

| we Eno.6 * Ende de Heere ſprack mer Moſe / ende |_ zudan gheijeplicht: ende wie pan zijnen bie —* iN 

dd 3 * per fePDE 2 de cen cleedt befozengt, nie fal wat befpaen B? er di —NX 
| —* Sad Shebiedt Aaron eñ sijnen fonen/endefegt: 9 | fuck waſſchen idet heyligher ſtede. gi, ai \ 


de 
iet ar, 


ier ‚8 
* 4 / 


offers. p Wit ig de Wet des brantoffers: Let brandt: 28 _h Ende den pot daer het in gecoekt iS hd 
annoch eert netals PES, f OP 4D 


er ſal banden op Den altaer den gantfchen j Men beekd: Iſſet nl 
bep0,29.b.39 led eot aen den morghen / ende deg altacrs | falmen bent —— ende met waterf poel pre pl 
pper fal lalleen Daer ap bzanden. 29 WE manliick is onder den Zaeſterẽ (UV cot? 
nde De Prieſter ſal zijnen Lijnen rock aen⸗ 9 len dgervanetẽ wãt het —5*— gltergeptichtik 
ME 


— —— — 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] jd knechten. Dat J J J.Boeck Mote. Fol.42. 


—G lyjne is / ſal vanden vleeſche eten. 
ko Seerenteghen alte het ſondaffer / diens zo, lijne 1/1al LANDE N ' ) 


, : IC des s / dat den Heere toebehoort / 
Rn F nen te verſoenen inden hepligen / Datenfal: [CL —— —— ze —— —— 
his ‚Met eten / maer met per verbranden. wtghevaent warden batt haren olde, 
SO» Bat vi. Capittel. ee W "gen ziete war onrepns aen⸗ 
avan jehuidrofferen, E —* wer ereen pe —— ofwat ans 
° teten/ 26. enbe bloet eten ver ik — broed 4 —*5*— 
Drs — ban Banchòffer/ 3 5. ten Epilogus of vers grauwelijs is /ende vanden leefde * 
ptreden danckoffers etet / dat Den Heere eee 
| lis, Nde dit ig de wet Des ſchultoffers / en⸗· | die fat wigheroent worden van haren volcke. 


Be Bat is het Allecbeplichfte. N22 Cudede Beerefpgack met Teafe/eft fende: 
ND: bet ee etimen be aante 2123 Spreekt met Den kinderen Iſraels / ende „rente, z.0.r6 
| aelytesfannien het feuttoffer lachten’ ende … “feat: Shpuůeden en fuit gtje vet eten Dan 
SIT Bloet oop den Wiraer vondtornfptenghen. | affen lanneren ende ghexten. 
Sabe alte zijn oet falen Tera den ſteert / 3 20Het bet van ven aes onbe wat aan * Wilts 
5 IN De er bet aen het inghewant. werck berfcheurt is maect 9 tat allerlep nut: kof, ghewilde 
uid, OE gen see tendenen/ ende bet net or te Jos We | n den bee/Dat 
Oeser: | Sn 
terter felt op de altaer aenſtekẽ 5 | {al wtgheroept wo: an har ic. vens 
Wteertnteden —— is een ſchultoffer. — h Sn en {ult sock gijeen bloet eren / noch er 8 ard 
net maniht is onder den Pueſteren / ſul⸗ |_ pan dee / noch ban vagelen/ waer dlja WAAL, ende 17.b.14, 
ian et eten/in Ber hepligher ſtede: want het |as Welcker ziele cenich bloedt eten fat Die ſal ebe 19.626, 
Et allerbentichtte. wtgergent worden ban haren bolcke. · — 
etfo wo fer alſo ſal oock het fchult⸗28 Ende de rere ſprack iiet Moſe eũ ſeude 
A Su / alte bende fl cerrevtep wet zyn: eũ jog Dppeeer met den kinderen Iſcaels / eũ feat: 
* zie ſters zijn/Die Baer door verſent. Wie den Weeve zijn danckoffer doen wil / Die 


| 
| 
' 
\ firiygoete Priefter pemandte bautasten of” S| gat gock mede beenghjen / wat teu danckoffer 
Ang iens fat deſſeluen brantoffers bel zyjn/ Dei Heere behorrt. — 
RE RN rect heeft. zo Hp fatemet zijner handt bier toc brenghen / 
— OR ale bet foh ſoffer Dat idert ouen /of 9 zaten oͤfftr des Heeren: nameluck / het her aen⸗ 
DELIG ter Frooftevaf Aider panmen ghebacken | decbarftfal jo brenghen / met Ber boeſt / Dat 
—8 ë te Boiefters sijn Die het affect, {pr een deweghinghe Worden boor den Heere. 
Seren Ede ofd De atie fohſoffer dat met olne gemengtrozr Ende de Pieſter fat het bet acnfteken on 
Sin RI deg nde Ie /fal alle kinderen Aarons zyñ / Wden Altaer / ende de boefk ſal Marons ende zij 
ap ore geen ale des anderen. |_ mee ſanen sijn. ì # 
hed ps, Mey CC Dit ies De Woet Deg danckoffers / dat / 1z2 Eñ de rechter ſchauder [ulle fi Ben Prie⸗ 
tb. —8 Hen Heereoffert. ſter geuẽ / ter heffinge van haren dantofferen. 
er Marbe bee ng llen fis een d lofofferdoen/fo ſullen ſp 1233 Eide wie order, Harons ſouen het bloet 
po st tot SDrveuerde coeckeit offeren / met olpe gez |” des danckoffers offert / ende het bet Diens jat 
ich Mnl bene) Cmde ongheheuelde vladen mer ole de rechter ſchouder zin tot zijnen Beele, 1 i sAu. 18.6. In 
mdr —B8 keren, ende ãherooſtede meelbloemcoec⸗ 34 i Want de beweechborſt ende de hefſchou⸗ 
sa ges Meente uhemengt. Dec hebbe ick ghenamen vanden kinderẽ If: 


J 
ten 4 : 
Î tt Het Opf.l:n dect Acken offer doen / op eenen 13 raels / van hare dancofferen / ende hebbeſe den 
bie —38 Barten broode / ten iofoffer | Prtefter Aaron ende zijnen fonen ghegheuen 
Wi —8 ——— ten eewighen rechte. — ite 
OE Veen terp LETA eren van dien allen / den Heere 4 353 Dit is De ſalninghe Bavans / ende sijner ſo⸗Epilogus 


ep! b bert, ‚Jen ighe offeren ende fat Des Pꝛieſters nen / vanden offer des Heere u des daechs Dae ofte beſlunt⸗ 
tg: Wire De bloet des danckoffers fipzengt. ſy kt ouerghegeuen werden Pꝛieſteren te zijn 2 had 
wed Gn og À le adi — — Beter” sao be eere gheboodi aenden Haghe boe —— 
pen / {at veffemen daechs gheghe ge at ACHT never bent 
(al fn Ì he den anmereedeafere is endeniet ouer: 3 hyſe faff de / wat It bent ghegheuen worden it Anders/h 
Nerd Ee 
be zn een gheloeft of zij , ghen rechte / alie ACOM — 
sie * Eede en het ge⸗ 137 Ef Dit is De Wet Des beantaifers/ Des ſpüſ⸗ 
— —S— worden: fo daer oock * offers, * ——— Der 
tt Le Op den anderen dach / ſo ſalnen tet | viuillen offeren / en zofferen. 
or Veeken, icn 4 38 atde heere 1Tofe gebood op ben hers 
Pk ergo Vat vanden gheofferden bleefthe [he Sinai inden daghe doe hp hem gheboodt 
if Weren ei Den Derden daghe / Bat faut | an — en * of⸗ 
* Se Ant worden. fec ben WGeere/mder Woe at, 
our, “ges efo pemarrr aci den derden daghe fat 18 ig. capi 
5 Wat bij. Capittel. 
en Wft affen bleh zijns danc⸗ 1. etn etwas ende wiinghe Varong/ 
foo en al bo niet aenghenaem zijn/Die enbe zijner fanen/ 10. oock de Wooninghe. 

lo Seg E ack ni Zack Moſe / ende 
wd, de MN toegeven eet D t/ bet en fat hem oack miet 5 er Heere ſprack wet Moſe Der Jodi⸗ 
weeft In a 1 2 | noe: 8 
eine eene oe Der ee fl 2 Neemt Aarou ende zijne fonen wete A inge 
me, Ee Seenuf daer fchulbich. em / a îmer tfamen haren clecderen / ende Den vo.n8.az 
gold boerse bet bleef vat wat onreyns aen⸗ 191. falfolp/b eñ eenen⸗ of fe ten ſondoffer / wee paro.2g.a.r. 

Ps branie, Tal niet ghegetensmaecmet vper ver⸗ranmie / eñ eenẽ corf miet ongeheueldẽ bzoode.cr Hud, bard 


8* « wi ergadert de gantſche menichte baog 
vens wi dacctehen renn van 3 Vudevergadert Drag Meg, 


Vel * 


4 
1 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


J 


— mn — 


— * 

— — — —— — — — ————— in 
mend en — — * 
mn En 


ne 


rr ende — 


/ — pmen ereen atman adik — 4 ⸗— | Slaror 
PRAK %erckenvechten. uiticus / Pꝛieſterboeck. herchenrectun 
—9 bf anb.tupges De deure Ber hutten des d tbefchepdts. vechter voets / ende ſpꝛengde het bloet op 


Hd! mffesof fafcs. _ gAofe bebe ats hem de hheere geboet /ende 4 Altaer vontom, epo 
IE — de de boog De deme der | p Ende nam het bet ende den (leert * 


oi ef net ot 
— 910093 — alle bet vet af het ingewant / ende het * 
9 DE rar oes | Se eene a UE 
9 gjeere oh ehoden heeft te boert. van / ende de rechter ſchouder. des on⸗ bisa 
J sell Ende nam Aaron ende zyne ſonen / ende s 20 Vaer toenam hp Wt Dent * 7 Maa 
| 4 Aaror Ende nam Aaron ende 51 genen on 
gd zijner fonen wieſchſe met water. ghehevelen boots boot den — heolpts 
IE OK: Wyijinghe. Ende track Ben o tlynen rock aen / eũ gard ⸗ ghehevelden coeck / ende ernen COL ophet Be 
Ik: stand. enghen De hein met den gozdel/ende rock hemftder | dꝛoodts / ende een blade, ende IED beb —8 
Wa flan.bet wijdt gelen zi den rack aen / eñ tvock hemden lijf ¶ bette/ ende op de rechter ſchauder en Rear, 
LN, emdeaen/ _ D jers) lie te ſamen u be hand Aer 
—969 hemden 5. rack aen ende gordde het duer g den igfroc. 27, Ende gaf Dat allete f hetweechde bet Det ef 
MEKIN helde werck Enbedede hemden boyftlapaen/cndein8 | Harons ende zijner ſonen / ende | —8 
AND IE beg ljfrocr. den bogftlap ht Licht ende Fecht. ter beweginghe voorden Beert. haren han⸗ 
Ok BN Bt andDim Endefertede em ven boet op zijn hooft / [8 Ende nam het alle weder van bonnet 
HO en Thumim. ende fertede aen den heet vouen op zijnboore | Det / ende flack het aen OP — — 
J hooft het gulden biadt aen de heplige croone | op den beandtoffer : want bet an (hect. 4 
MEN als de Heere Hoſe gpeboden havde. offec ten fueten veuche/ cent DE ep eiaprechjnt 40905 
HIK sezo.30.e.26 _ i Ende stofenam ve falfolme/endefalfoercf29 _q Ende ¶oſe nam De boeten en rans 
OBB Lal de woonringhe / ende Alles wat daer in was, | cen beiweginge boo? den eere tot si 
HEE, ende wijeve bet. me Des bullêofferg/ Die wert Moſe ed 
| Ende fprengde daermede ſeuenmael opden nf Deele/als hem de eere gr Arde Des 
altaer/ ende falfde den atraec met allenzpnen |3o_ Ende Moſe nam Der falfo ee op 
gereetfchappe bet handrwar met sinen boete, — mr —* (or gnen ende DP 
dat bet ghewijet werde. t p zijne ſou⸗ , 
Kfpt.45.b 18 kde goot de alfalme op Aarons hooft/12j hare cleederen / ende Wijede —— 
Bſal.i 33. .2 ende ſalfde hem / dat hu etmek e koprek zgre fonen ende h 
Ende brachte hiet toe Aarons ſonen / ende TI hem; 8 Ye 
troch hen * rocken acn/ende gorbdeſe met |z1 Ende ſprack tot Aaren eude sne nt Ni 
den gordel / ende bandt hen hupuen op/ als Coket het vleeſch boa? De Vn eek * wy 
hem de Heere beuolen hadde. bes befchepte/ende eter aldaer, —— et 
u “Ende liet hier toe brenghen renen oſſe ten raf ret broot in de cozuen Des vullend zgavon leut, 
fondoffer „ende Aaron met zynen fonenlep: | ni gheboden is ende ghefept/ Dat het gite 
| Ben hare handen op zijn hooft. ende sijne fonen ſullen eten. den bleeſſche 
et IN Doe lachteve nren heat / ende FPofenamrs|z2 Vat Daer no ouerblft bart erb nent. TN 
—44 B af/flseeck banden bloede/ ende doppede daerniede op | ef hroode / dat fult gijn met boer DE 5*— Mi 
pe boomen des altaerg vondtom met sinen [33 Ende enſult in ſeuen daghen niet nge tot of! 
binger/ende ontfondicijde den altacr:eigoot van der deure DEL hutten desf befchen ie 
het blaet aen Des altaers vodem ende Wijede | aen den dach / wanncer De Dagen WSE, 
hem dat he Hent berfoende, ——— die ret aki in ſeuen Dagen 5D} janb gij 
| | de nam allehet vet aant het frgbewant/16f banden geur jen eta 
le dl} ber mette omt de verie /enbe petwee nieren met |32 Als het aen deſen dage gefrbiedtig.t! 4 gee 
| en bette daervan / ende ſtack het aen op den — beet Det gheboden te doen / OP —* 
altaer. 8 ts 
Iw den oſſe wet zijnen velle / vleeſſche / eũ 33. Ende ſult voor ber hutte Des — 
eeche/ verbrande hp met vyer bunten den le: | dach ende nacht bljuen ſeuen dag — joen 
’ gier, 1 als hem de (eere geboden hadde. en ſutt an de Wacht Bes Meeren WAL) dert. J 
EDA A Ende bracht bier toe ceren cant ten beant: 18| gin niet en ſterft: wär alfa ffe mw SES eg 
offer / ende Aaron met zijnen fonen lenden |36 Erde Aaron met zijne fonen bepend 
pare handen sp sijn booft. wat de Heere geboden hadde door M 
Doe flachtede men hein / eũ Moſe ſpreng⸗ 19 SQ Dat ix. Capittel. * 
Be banden bloede op den altaer rontonune: 1. Maron begint hier epgentlck zjn amꝑt 5* 
Hieu den vaan in ſtucken / ende ſtack aen 201) na het beue des Heeren. 8. Doet het cfr wh ws il 
et hooft / be fkucken/ende ben vamp: boor hem ef het bolck, ar, ende fegent BEE AS raf wb hi 
Ende wiefch bet ngewant ende de beenen zi} 1 ¶ KAde aen Den achtften dage riep pefie —7 — 
met water / ende ſtack alſo den gantfchervanr [U Aaron ende ʒijne fonen / eñde DE OU a * gif 
| aen op Dent altaer, Daris een brandoffer ten in Iſrael / ende ſprack tot Aaron: doffet / hef 
| feten reucke / eenn ‘oper Den Heere / als heuude | 2 b Neenmt tot heen ionck calf ten ſond Der Den ap 
9 eere gijehoden hadde. eũ eenen ram ten bzandtoffer / bepde ſor — 
iN mere.29b10 * m {jp beachte oock Gier toe den auderen zj vlecke / ende bꝛengtfe boog den Weert, … as 10han 
il |F ni and. offers „an deg.n t bullenoffers/ eñ avon metzjne |3 Ende fpeecht met Den kinderen Eier bt 
Hir es inwoinge fonen ienden hare banden op zjn hooft: ende fegt: Neemt eenen geytenbock 


ten 
dik Doe flachtede mien henverde ¶Moſe HANT23 —— een calf/eude een fchaep/ Dt van 
| 5 of/ ſtreeck pan zijn? bloede / ende õ do pede Aaron daer⸗ — Ee OUDE / eide (onder * 
4 ENDE eenen oſſe ende eenen ram ten 
offer/Dat Wp boorden Heere offerande AL 
fpofoffermet lpe geniengt : want bedarf 


et lapken ban sijn vechter oor / ende 
ape heete zijner vechter hant/ende op den 
grooten teen 3119 vechten voets, 
Ende bachie hier toe Aarons ſonen / ende 24 
ge met Den bloede op het lapkẽ ban ha⸗ ulteden De Beere verschijnen. 
Ker rechter oore / ende op den duym haver rech⸗ 5 Ende fn Haren wat Naſe | hae, 
9 gev Gand / ende op den grooten teen bam | Deo DE drure der aten — 8 


—— — — — 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


J ner ijn lonem _ DUTIT. Joek Mote. 


Ede De gantſche menichte tradt hier toe ende GER ade fonen Aarons / Nadab ende Hadab erde 
ee 


, fant Abihu namen een vegelüc zjn biroock: Abihu ver⸗ 
—— ——— daer in / ende lep: es bet . 
| poken heeft / Bat gijp doen ſult / fo ſalv Den reuckverck Daer op / ende beachten bet — 
Maag ge Beeren heerlückheyt verſchinen. vreeme oper hoog Den Boeve / c dat Ip. hen 83 
dj ME Ende Aafe figzack tot Haron: d Treertot7 | niet geboden en hande. „ng Erde z5. 5 ó 
Bsar, Den leaer / ende maeckt ofondoffer/ende [2 Doe voer een bper wt ban Ben Heere / MOC , —B8 
— bantoffer rende verſoent v ende het vole: daer verteerdefe / dat fp ſtoruen voor den Heere. bi aud. a / 
ui Wa maeckt Bes valer offer / ende verſoentſe Doe fprack jNofe tot Varan: Dat iffet DAL e Ero.30. &. 


3 gack t 4 ; 
tk 8 ge heere gefent geeft: Ick ſal geheylicht buor 
F one deer Sont tarten alter ende 8 —— gen tot m naerderen ede x of/genakeuf 
—8* llachtede bet calf tot zijner ſondoffer. voor Allen volckefal ick heerlijc worden. Enz 
8 Eñ zijne ſonen brachten bet bloet tot hem / 9 de Aaron zweech ſtille. —— 
balg, Ht Ende bi (tac sijnen vuiger mat bloet /eftdop: | 4 nde Moſe viep sTifael ende * han 
yede daer mebe op De hoornen Des altaers / den foon Vliel / Aarons AOT erde ſpra * 
ende goot het bloet aen Des altaers bodem. hen : Tredet hier toe / ende draecht vie zoe 
by Bet get eftve nieren eft Get et van Dero, Heren banden henlichdom Wit Door Den Leger, 


| 
| 
| 


| lever aat op den Ende fp tradẽ baevtae/ ende droegenſe Wt/ 
„⸗ —— reen — — ** Set haven lijnen rocken boor Den legher / als 
Ende het vleeſch ende het vel verbrandde Ir Moſe ghefent hadde. — 

be met vyere bupten den legher. 6 Doe ſpꝛack Moſe tot Aaron / ende 51) 


fonew&leazar ende Ithamar: aGhn ent ſul⸗ d menr4. ar 


Aons amen on ven mod tet utwe hoofden niet blooten / noch uive cleëz Gere. 16, 4.4 


fonë beachten het bloet tot heun / ende 


k be fpzen altaerroneonune. | Beren verſcheuren / dat ghu niet en ſterft / ende 
— dane tot hem in 13). taotme ouer DE gantſche menichte conte : Laet 
ſacken ende den cop / ende hpa flack het aen uwebzoeders banden gantſchẽ huyſe Irraels 
Uden altaer — deſen bzandt / Die de heere ghe⸗ 
Ende bn wi ant / enbeberg| daen heeft. ed 
hs en re eeen bjane 7 «Glpliedent daerenteghen en fillet niet Wats 
RN Merop ben attact, gaen Bander deure Der hutte des —S— 
15 4 br Geer na bracht hy hier toe Des volcr of” 15 p mochtet ſteruen: ij bd * 
fsd) [be nant Den beck / bet peen des — wieden, Cade fp De 
zi / ende macckte sen : : 
9 efnoferaet toeval be voort. 8 En de Heere ſprackmet Aaron / eñ ſende: ee.44.e.2ä 
Ede vaachte het bꝛantoffer hier toe/ enderój 9 Sh ende iWe fonen met v cn ſullet gee⸗ Zim, 3.0.3 
Uur Dede als het vecht is nen wijn norh ſtercken Daane Detrekent /WAN? miei 1.2.7 
Sat u ij render} neer ghulieden in de hutte des f tbefchepdte f tand. Setur⸗ 
gf 8 Cube bꝛachte hier toe Iet ſpſoffer / ende I, gin Cs ateniffes of 
fi alegre hant wol/ende frack het gen op DE gein — — jp Ertl 
AEC, aamten des monghens brandtoffer. cent iwen nac de 
Daer na la ben offe enderams8jio Op bat ghu carmet guderſcherden / Wat 
wrs tenten eeen entei fonen Bheplich eft onteptich/wat vepn. AR is 
ef achten hem het bloedt, dat fprengdehpop pr Cde DAL gho de Kinderen Ff leeret 
map Pen ltaer glare * int Oe Heere tot v gheſproken 
— anne ander anden ram⸗ 19) beeft Door soft. 
den eee bete ditte nigewant / 2 Cute aad { — — * Vn — teg ie 
: ijnen ouer — red 
Ì ——— enen a0 rhamar:E Neemt Bat daer ouerghebleuen gleuit.2.a.3 - 
en ſtaken het verte aen op den altaer. E is vanden ſpyſoffer / aenden offer des heeren 
— * Ende De beeft / ende derechte ſchouder 21 pede eid bp Den altaer:want het 
| Were de feeen hate. 13 ————— rente 
CN Aaron hief zijne hant op tatten voicke / 22/ ° ftede eten: Wart Dat is ID LEENDE / 
Ed Ci fegenbefezen a yooe hp hetſondoffer | rechtaan den offer des Heeren: Want fo iſſet 


zh bꝛontoffer bthadde, | nm gheboden. 
OE ef ea oct oe betwegeborende de beijer 
RAN cheyis ende boe fp wever daer wt gin: | fultghp/ ende uwe fonen ende uwe dochteren 
— 2 bro ep Dende het bolek,i Boe berfcheen | met A/ eten inder vene ftede : want ſulck 
k 


ig pende wiven kinderen ghegeuen aen 
gn Pl ——— ere, 2 — ichoffecen Der kinderen Ffracls, 
be. bide berteorn —— — Det waant de heffchonder ende de bewegeborſt 
— 8 are sotden offer bes bees woaden ingebracht, Dat 
ae ihbe pben fer / ende vielen ops hare (beeren umer inbe ot de 
ik hens oP Datr. Capite eren en, eewighe vecht/ ale Be Heere gheboden * 
i digen hen / 2, sn 
| aso bpeevereee * h rbe Moſe fochte den boeck Hes fond · 2 Madja 
k Miet taronent 6: Die mach het bolekbeweenens | offers/ende bant hen derbzant : ende hy wert Belde > … 
 Sogder forochzjne fonen. ge Wen Priekeren | er omich ouer Eleazar eft Iehamar 
„Aaendf erchen — in harẽ Ampteberboden/ mich 4 ———— 
rn beer recht, gen den offer dee Beeren be: ſonen / die noch oue : 


* 16, Moſe ig gram op Eleazar ende 
war / om des ougbegbeten fondofferg wille, / 


\ 17 Waeromen hebbet ghplieden bet ſondof⸗ 
Me ®CMEBoogt ban taro gheftilt, 


er wiet gegetẽ inder Hepliger ſtede want het 
pine A0 wt 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


21 [1] 


* 
— 


J mans . p — 
died KL gn eneen menen 


- — and — En . nt — 
EEE — Ten — nn 


4 One 
Leuiticus 3Driefterboech. 

ERN sepw ef onreyn dieren. 


on f % * — pere fe” 
IE gubere vaccin ig/ i rbe met zh ner aerdt / ende De: [45 Want ick ben De heere iwe Godt:a DA t per 
ij ber fpynkie ng: Kaat ziee aerdt / ende Gargoluwsziner | Muls gp ulieben heplige, vas hp pele 

| 
J bat eAllerhenlichſte is / eñ hn heeft het ulirden | aerdt / erde tagab met harer aerdt 
HUECK gegeuë/ vat glu de mij daet versmeuichtedra? 23 Doch alles Wat anders bier —— 
91106060 n Gen fout’ dat glpfe verfoenct voor ven Herre. onder den vogeun / ſalv een chou Taps — 
atd Ce bost rde iOiet/ k sijn bloet en ie niet geromẽ in bet 1824 Cûfultfe onvepne acht? k wie A anot, A90 
—4 Bentieboor -heplichvom binnen in / ghplieden ſoudet int Aenroert / die ſal oren zijn tot op DEI die ſal Er 
4 | ghebrachten herr dom gegeten hebbẽ als mp gebodẽ is. (25 nde wie deſer acg een draghen — mzin piet 
KR | is or he 4 So ſprack Maron tot Moſe: Dist/heberIg, 3E emi zn ſchen / ende ſal onder * 
—966 miet verbrant / hebben fp hare ſondaffer ende hare bꝛandtaf⸗ totap den auondt. che en 
HEIKE En ewa, fer vaar Bent Wieerc geoffert / ende het is m nn |26 Dacrom alle dier bat clauwen beeft. er bies 
Ed Weler bloedt alſo gegaen als gijn ſien meucht / ende ic ſon⸗ en clieuetſe niet / ende en — tein / ſa — 
Ind — She, De enen eten banden ſondoffer / ſoude dat ——— onreyn zijn ; wiet bei 
haf acht werdt / den Heere behaghen? omenn zijn, 38 
ij we en De bat gMAofe hoorde / liet bpt hem ghe⸗ 20 27 Ende alles wat ep poten gact onder — Ka 
—400 niet etẽ maer 9 Ria ae es farulicden ol’ sepr Stop 
(Vilt 4 altemaei vec: noeghen. bieven Die op bier baeten gaar fa 1e vei 
ip bjanden. SQ» Dat rj. Capittel. reyn zijn : wie haer acg aenrsert / ſal ONES pand Ken 
bilt 4 klenit. a. a.5 . Wan onberichepde der repnenendeontrpnen | _ sot op den auondt. aal zijne cler⸗ —RB 
bie AU eñ 6 . 26.d. pieren. 10. Onrepninge door aenroerẽ eenes aes (28 Ende wie hacr aes draecht / die ſa 3 Det haet \ 
4 ib eee per 42. ende beulgtingbe ter beplichept. deren waſſchen / ende onreyn zijn tet Op Dat 
GIA Tand. « Pe de Beere fpzach mer Moſe eñ ANa⸗ aundt:waunt ſulcke sijn ulieden onreun. 30de, 
Varen fpzach 4 — Jl — t int Dl er Had ni 
mi Nameldek / ron / ende ſeyde tot hen: Spreect met den A 29. Deſe ſullen ulieden oock onrem Pret te oat 
| ouer mine fas kinderen Iſraels / ende feat: den dieren Die opder aerden — zijt NN 
adj qe Barzin Be — gup eten ſult onder 2 —— —— 
Hen allen dieren opaaden: ner aerdt. | ere BE —V 
knn lies wat De clautwen client / ende b we⸗ zo De Wineghel / de molch/ pe cghediſſe / d gt 
en bp pep Derkauwer order den dierẽ / Dar ſult ghy eten. Diſlecke / de mol: alten bat toog 
SANNE Jovet Wat daerentegen vor derkaiwet / ende heeft zr Die zim ulieden oureyn „onder A gie fal dgn 
| B beut.r4.a.4 tlauwen / ende en chicuerfedochniet/alsde | daer kruppt: Wie haer aes genroert / A Bn 
| Bet.1o.b.r4 Kemel/dat is vonrenn oft en fult hetmieterd.. | onreon sijn tot op BEN AUONDE, valt / nuu bel 
ik bof/iericket De conjnkens Wederkauwen wel/vochfp 5 (52 Eñ alleg waer een * — ende), Bber 
| ea Mac. 6. vpn clieuẽ de clauwẽ 15 daerom zinſg onver. Hat lot onrenn: m het zy geen je alle 9 Weten 
| — ente De haſe wederkauwer oot doch Go enclie⸗6vaten / of cleederen / of vel / of ſat — et /fal ſch dee 
9 a⸗ biz net de clauwen et / dacram 18 pb oueun. ſulcke n tupcl/ daernien wat mede got 0 ben 
fchert cEñ het zwin clieuet Wel De clauwẽ / doch⸗ men mt water ſteken / ende is One) —* 
| Nd óf reughet het en vscher kauw et nz, daeram if fet D onrenn. bert mondt: Dan woedt —— ſulcuner acs Gabe, 
Kdl ERweme Ban defer viceſſcheen fullet ghp niet eten / 833 Wllerlep aerden baten / if Dat IME. a Mn 
| beelen, _ Hoc haer aca acnvoert want fp zijn borwenn. | een Daer in Dalt / fo Wort alte Dat ontep me 
standerssbe it fullet ghplieden eten ban dien dar uide g | Daeriniszendefultbetbreken. maer Wy 
Pifchaars, Wateren is: Alles Wat vlotuederkens ende 34 dolle ſpyſe diemen goet (ofc en 8* 
ffanders/ De ſchubben heeft in de wateren / inder zee EDE ín coemt / is reuen allen drant —8 
OE nachtraue/ DE beken ſullet alyplieden eten. deuuclit in allerlen falchen baren/ 16 GRE Ean 
| ik erg moch alles wat geene viotvederkens ende ro 35 Eñ alles waer cen ſulck aes op Dalt / ne or 
Gek en ceps fchubben en heeft inder zee ciade beken / onder Bonrenn / het zy ouen of Kerel fo falen DEE ni 
tr | gee land. frorc] aiten dat hem d verruert inde watecen/ ende Ken. vaant het ie ontepm ef ſal oren Pr, * 
4 ben buu, deũ afte wat daer leuet ntt water, ſal v ecn ſchau⸗ 136 Wack De fonternen ende putter / SML lu 
pombpgion, wingue zijn. dere vergadermghen ber Watten zijn * 
bee Dar plien wan ben eeffee meten tebamiac) ba egaat IO 
De kau met ba etet/erde ulieben van haren afe fchouwer. 137 Ende of een ſulck ges shar er rid 
ver eect/ ben, Want alle war geene vlotuederkens ende r2) anen abetacpt heeft fo iffet Doch LDL pat boe 
woutbaen/ e fepyrbhen en heeft in de wateren / Dar fillet (38 Wanneermen daerentegen WAL OU opp he, 
wt den giplieden ſchouwen. zact gote/ende een ſulck aen biel daer HA Mt be 
Gans wos Gude dit fillet gijplieden fchoutwen onder 13. op / ſd baarde het lieben onvepr. ers 
p. heter / vat qbn bet nieten etet: Den 39 Vanmeer cen Diez ſterft / dat ghu ek 
ghelen. den voghelen / DAT B) woe ghet / wie dat aes aamocrt / Die is onrevn 
brauverg, Bat arent / Den hauick / e Be Meere — | Ane ct/DIe tk 
hupëerfenaet_ Wegliecar/ be Wouwen / ende wat harer lo UBie ban fulcken aeg etet / die fat zijn clerde 
‘be beenẽ heeft / is. dl k 
daermede ets — lle rauen met haver aerdt. 15Ewaſſchẽ / eñ ſal onreun zijn tot aenden au 9 
Dâ Ende alle t j > ſal 
uth Befe aen (trug, ft Den nachwi / Den koeck⸗ 1öſ41. Aiſos / wie oock draerht fuuck cert ACH 
—9 eer Er onfen. koech Den f secwer net zijnen aerdt: ‚| 3ünrieedtwaffehen / ende fat onreyn 39 Ki 
9 (ane miet boet … gen fice wol / den zwaen / Ben ſchuvffunt / — ben dend ben een IN 
JAR! wel Arbe ende De bledermuys / de raerdomp / den DPLAL 12, Hat op aerden kruynt / dat ſal uli he 
LA | Hagas Look Fen vepger/den g vaetaert met zijnen aert 19 ſchonwinghe ziju, ende men ſalt niet eten. de 
HE —— pe hoype / ende De z vwaliwe. 3 Ende alles wat op den vnvocke kriue 
Lek gedoude EE pack alles wat gem voert onder De hoge: 20f ede alles wat op pier of meer voeten g⸗ ù 
bei, die oock ck ACS al ulieden €) onder allen Da en felt 
il | pierboetighe jen „erde gaet op bier baeten / Dat fa ulie amer Bens At op derden krumpt / ‚eet bi 
dk vogelen 50W: gen ſchouv mghe shi. | Febouchoinnshens ets want het fal mied L 
Af EN Dach het 18 rpgch var filet ghylieden eten banden vo⸗ 27 chauwuighe zin. 1 hj 
WO BL geen vat hemeuerd ef gareopbiervonen (14, SaR wesite niet tot eet Shot dd N 
bad te gebtuwend/ hert niet met twee beene Op aerdẽ en ſpruugt. en/hat xl eg nenerepnichtutiebert 0e ales, 8 
| als wp met _ Banden feiuen meughet ghplieden eten: 22 3 nlieben beulecht: — wen doen, 
— 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

ij J onmyathert. Dat J] J.Boeck Mole. Fol.44. 


Me) ich: ve Ende aenden ſeuenden nage belien: Iſt Dat 
ee — ee — — Set —— en be * ms — 
We di % j heeft ende en hreft met voorder ghege 
— eon 46\ Be huwt, ſo ſal hein De pPriefter noch eeiunael 
be geent beeft/ bat ie unc Godtsp. Baeram ſeuen daghen befkwie. — 
ſut gbntiede geptieiy sn raaant ickbE hevuch. 6 Enbe ais hu hen tem andermaeaenden 
tt is de wet hande Dieven erde vogelem 47| ſeuenden dagte beliet / ende bint Dat Dat teec⸗ 
Ede allerlep keumpende diere in De Wateren, ken verdwenen is / ende niet voorder ghegeten 
allerlen Dieren die ap aerden kempen. en heeft aen Be huyt / ſo fal ho hem veyn 002: „of, gritlichs 
at ghuſieden ouderfchepden connet / wat 3 Deelen : want Get is b rundichent / ende bp fal 
VED ende ouvenn is: ende welck Dier men zijne cleederen waffehen/fa is br ren. 


Matese. | adden Bebe 
Vat ri. Capittel. Ì aerna Ide 
Ut tog, Oan eeen —— barender vrou⸗ ende reen geſproken is / ende wordt no ten au⸗ 
hg de A 6. ban harer repninghe ende offeren. Beveruriael baden Wziefter befien, 
inn —5 eere ſprack met FNoſe / DEL! gRis dã de Piieſter daer liet / dat De ſthuurft⸗ 
F 


heyt voorder ghegijeten heeft in de huwdt / ſoo 


bee oor, Spveeckt met den kinderen Iſraels 2 {ata Gent onvepn vordeelen / Want het is ge⸗ 
Baie tide Wanneer een vrouwe bezadet wort / woiftijck meiaerſchent 

30de zp, Mitt 7 ent. 
oet KCP sin ſo lange fin hare Krancktept Wot. |” men menfeije zij fal/ diens fatanen ten Arieſter 


Aert cenen ſone / fo fal fp ſeuen daghen Barureer cen teecken Ber melaetſcheyt aen 


Ur 


Di, kay die aen dert achtten daghe / ſalmen het 3 beengten. 


sijner voorupt beftrijden, ro pis de ſelue liet ende vint / dat daer Wit ope 


Ee — (al in bus blguen Bp ende der⸗ 4 gheuaren is aen De hwdt / ende De Gapzen Ht 


deere gj OOCLL/ iden bloede harer rernnghe/ wit veraudert / ende vouwe pleefclj u De f wee⸗ 
tn nt laeetiehs fat fp aenvoeven/ende tottẽ hep: | rimgbe is. 
Binn Alen basen ſal fp niet comen /tot dat de da⸗ (ry Soo is gewis een onde melactfchendt in 
Em baerder remunghe Wot zijn, de bud zns vleeſchs: daeroni ſal hen de 
He dragee Daerenteghen een maechdeken 5 | Pꝛiefter dnrenn oordeelen / ende niet belum⸗ 
gba bets bene Cuser ocitervonnwepn signo bargde {B | tcrswant ip 1e alreede oncern, 
Wee, ille gp eAckepde be: rde falfesende le, 2 c Waneer oock de melaerfchendt blocpet fee e, 
gep fp ader or ups bliuen / in den blote | in De hupt ende bedect De gantſthe Gime/Dan: ver, seat 
— Enghe. den hoofde aen tot aen De voeten: alles wat ig een gheſont 
Ben pt warmer be daghen harer reonitgeó | De lieſter voor oogen Len mach. If, dat bem 
agt Din MaLo Door Den fame of boor Be Dochter foo fz Ais dan de Perefter beliet/ ende ont Dat de — 
ban, Ôte: ORE CEN iarich lam brenghen totten brandt: metacifchepde het gantſche vleeſch bedeckt Kocher mat ; 
Reng. totte, Ende ten ionghe Bupue ofttozteldunul | peeft / fo ſal hy ven ſeluen vern oordeelen / DES ven, ef ſehucfe 
Bian der OMdarer/ den Priefter voor De deure vale het alle aen hein ur wort verandert is / re gheſchiedt / 
* 


eht Witte Des ct befchendts. want hp is xeyn. boot welcke 


katir, beef ie oferen voor den Beere/ ende haer 7 4 Is van daer nach rouwe vleeſch in Den Get gatfche lijf 
J 
e 


tn, Baia En / fo wozt fp reyn ban haren bloedt? paghe als Ip deuen wort fo ie hn aneevn. het —** * 


npe, * moeechdeken baert. Mt (et fo fat bp —— oordeelen: Want bp geſont dat het 
Dies Mete pn CD uv haer handt gheen ſchaep ſas ig orvepn/ onbe her ie ghewaiſſe melaetſchent. writaet, 
Weitas * ſe tine tagteldupuenr / oft twectengbe 7 erkeer hem den noch het oute vleeſch 
—X fonngr eene ten brandtoffer / De ander tet | woeder / ende bevandert hein in wit / foo ſal yn 
goose ſoo ſaiſe de Prieſter verfoenen/Dat | rot den Piieſter comen. 
\ repn wode 17 Ende als de Prieſter beliet / ende bint dat 
Ben. UiBoeme, Sor Satrigcapitte. b pat teecken is nn Wit bevandert/ fa falhp hens 
Were tleederen bd NE aen het lif / 47. ende reyn oordeelen / waut hu is reyn. 
pet Nde Be Weere ſprack met Moſe ende * 8, * dat wagen jd — gen De hundt een | of gefweer, 
' Uaron/ende fender / rf 
al Als een — aen Beebuptsins2 19 Ende daer naat de ſelue — — 
viefke Wat opugert / ofte Schurft ofte etter⸗ opvaert / of rootachtigye etterkait wort, fo ſe 
it oogt, ate utiet een metaetfchepot wor | bsbanden Prieſter betten baarden, p 
Ver gode hunt stjnsbleefche/fofaumenheut zo Als dan de j zieftertiet/ dat het aenſien 
ha, Vleer Sten Priester Arzon brenghen / oft tot zijnet Eneeder is / dan de ander huwt / ende het jam 
Kn ſa eene / ander ben 4 riefteven. in Dat witte vrrandert / fa fal Hp hem onver 


ten 
to Ende ats paer is gewis een melaetſch 
À be Prie at anterchteecken 3 | oordeelen / want DAET IS 
dat — de hanen ar | teechein vat den droe ſe gheuorden. 
Me: pt bevandert sit /eude het acntien"Ren de 21. Seer daerenteghen be Vrieſter ende bindt, 
€ Dieper te Dan de ander hundt zyjns Bat Be hapzen met Mit on zijt / ende miet neer⸗ 
Nn hs /ſod ifee gheusiffe be melaetfchepde: der dan de ander hunt / eude 15 wat berdkues 
de py COM fal pen de Dziefer befiew/ cnevoar | mert, fo fat hr hem ſtuen Dagen beltunten. 
RLN Wen aordeeien, 2 Eet boorder in de hupdt / ſo fal hy hem one 
agar daerenteghen pet Wat etterwits 4 * gore want het is ghewis / een me⸗ 
hat ar buvot zijns dieef doch het laetſch teecken. 
le niet biever en ie tar beamer bindt 23 lijft daerentegen Dat erterwit alfa [FAS mp, pee ie 
18 bleef, ende be hamen niet in wit ver⸗ eft en etet miet voorder / fo iſſet de e nars DÄDE ceechien, 
5 he pien bri/ foo fal De Preſter den ſeluen droeſe / eñ De —— — — 
⁊ 2 u vre 
ſeuen daghen. Vdanneer hein y ib Bode 


RJA 


EE, 
A 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 

err: s ; zn 


Melaetlcheyt. Leuiticus/ 


aen De hunt / daer na als hp veun geſprokẽ is / 


Fand glatte / foifteark! bleſſe / ende Gaia reyn. 


tſcherl 
ppere verbrandt / ende het bꝛandtteecken root ⸗ 42 Woꝛt daerentegen aen Der bleffen/ of —* 
achtich of Wit is / hp kael is / een wit of rootachtich teecuen 
Ende de Priefter hers beliet / ende bindt/25j is Gem melaetſchent aan de vleſſe / of aen de 
vat het bape iut wit verandert aen het braut⸗ kalen cop opghegaen. de 
teecken / ede het aentien Bieper vande Ander 43 Daerom ſal beu de Peieſter beſten z 
hunt:ſo is gewis melaetfchept wt den beant: als bp vint / vat wit of rootachtich teeckt DP? 

VOEL a 

teeckein ghe worden : daeron ſal bent Bet gheloopen aen zijner bleffe of kalen cop/ er | matt 
Peiefter onreyn oordeelen / want het is een hp liet / als anders De meiaetſchz aen De hi De —8 
inelaetſch teecken. 44 So is humelaetſch ende onrepn : ende luk 


Diet daerenteghen de Wrieftersende vindt 26) Prieſter fal heat onrenn ſpreken / ont ſulckes 
bat de hayzen aen het braudtteecken niet Ut teeckens wille op sijnen hoof de. zie 
wit en bevandert/ ende niet neerder en is dan |45 Wie nh melaetfch is/ diens tleederen ſi 
be ander hunt/ende ie daertoe verdwenen / ſo | len verſcheurt stjnsende het hooftbloot / EL ' 
fat hem ſeuen daghen beſlunten. be lippen bewunpeit: ende fat alter dinghe⸗ 
Ernde aenden feuenden daghe fal ho hent2:f onrepn genoemt worden. ol a 
betten: Genet voorder ghegheten aen De huyt 146 g Ende fo lange Dar teecken aen — g pn 9 
ſo fal hp hem onvepn oogdeelen / want het is jſal hy onvepn zijn / alleen woonen / ende n 2 #5 
melaetſchept. wooninghe ſal bunten den legher zijn. 

Ifſet daerenteghen ſtaen bleuen aen het 2047 Als aen eenen tleede een teecken Der me⸗ JE” 


F 


brandtteecken / ende niet voorder gegeten aant laetſcheyt sijn fal/bet zp wollen of lijnen/ der 
de hupt/ende is daer tae Wat beroeren foo 8 Aen der h weryte of inllach / ſu 3P wollen b ad 
iſſet een zweeringe Des brandtteeckens: ende of lijnen / of aen eenen velle / of aen allen bat 
pe Prieſter fal hem reyn oordeelen / Want het wt bellen ghemaeckt wordt. ki 
iseen naers Des brandtteeckens. 19 Endeals dat teecken bleeck of rootach⸗ 
WBanneer cen man oft vrouwe op Den 291 tich ís aenden deede/of aen Den belle, of acu 
hoof de / of aen Den baerdt ſchurft wort: der werpte / of aen Bert inlſlach / af aen eeniger⸗ 
Ende De Prieſter Dat teecken beliet / ende 30} ley dingen Dat ban bellen ghemaeckt is dat 
bindt / dat het aentien Dieper is dan de anderdo is ghewis een teecken Der melaetſcheyt: dacr⸗ 
bupt/ende bet haz aldaer gulden ende dun⸗ ont falt de Prieſter beſien. 
ne/fofal hp hem onwepn oordeelen / want het [so Ende als hu dat teecken liet / foo fal hy het 
is cen melaetfche ſchiuftheyt des hoofts of F inſlupten feuen daghen. N 
des baets, sr Ende als h genden feuenden dage ſiet / dat * 
Diet daerentegẽ de Prieſter / dat de ſchurft⸗ 3 Datteecken heeft voorder ghegheten act den 
heyt niet dieper aen te fien ens is Dan Be hunt / cleede / aen Der werpte/of aen Den inſlach / aen 
ende het hap: niet vael en is / ſo ſal hy den ſel⸗ deu velie / of aen allen danne tt velle maert/ 
ven feuen daghen belrmten. fois heteen ctendeteechen der melaetſchey js 
dende ais ho hem aenden ſeuenden daghe 32{ ende is onreyn. 9 
beliet / ende vint / dat de ſchurfthent niet boor: 532 Eñ ſal dat clert verbranden / of De werytt/ dj 
Ber geweten en heeft /ende dat daer geent gul of den iſlach / het 50 wollen of ljnen / of al⸗ vat 
den hapzen is /ende het aentien Dee ſchurft⸗ lerlen beltwerck Baer ſulck teecken in —— 
hept niet Bieger en is / dan De ander hupt / bet ig een trecken Der melaetſcheyt: cude ſa | —* 
Da ſal hu bent beſcheeren: doch dat hy de 32) het met vper verbranden. — 
ſchurftheyt niet en beſcheere / eñ de Priefterfal |s3 Sal daerenteghen de Pziefter ſien / Dat h KN 
hem noch eemnnael fever dagen bellunten. teecken niet voorder gegeten en heeft AEH De ben 
Eñ als bp aendenfenenden daghe betiet/34| cleede/ of aen Dev werpte/ ofaen Den inſlach ⸗ —B 
eñ vindt / Dat De ſchurftheyt niet voorder ghe⸗ of Aen allerlen velwerck / 
geten en heeft in De hupt / ende het aeuſien en 54. So ſal hu ghebieden datmen Dat waſſche⸗ ek 
is niet Dieper dan De ander hupt/ ſo ſal herr Daer Dat teecken in is / ende falt inſluyten an⸗ * 
de Verieſter reyn ſpreken:ende hu ſal zijne deez der ſeuen daghen. wi 


geven waſſchen / want ha is vern, 


— 55 Ende als de Pieſter fien ſal / daer na als 
Etet daerentegen de ſchurftheydt voorder 35 


Dat teecken ghewaſſen is / dat dat teecken niet 
verandert en is hoog sijnen oogen / eũ ooc ee 
Ende de JPziefter betiet hen / ende bindt/ 36} boorder ghegheten en beeft/{a iffet onweren 
dat de fchurfthendt alfoo boorder abegheten | fal met bpere bertpant Worden : aut het is 
beeft aen De hudt / fo en fal hp miet meer Daer diep inghegheten / ende beeft het befchauet. 
na beagen/of De apen gulden zn / Want bu [56 Als Baerentegbhen de Pziefter fiet / Dat DE 
is onveon. {_ teecken verdienen is / nae sijnen waſſchen /ſo 
As daerenteghen Loor ooghen De Schurft: 37| ſal hy het af ſcheuren banden clerde/ vanden 
heÿt ſtil ſtaende ghebleuen / ende is aldaer velle / vander werpte / of banden inſlach. 
hael ham opghegaen / ſoo is de ſchurftheydt 57 Wordt het daimoch ghelien aen DEN clec? 
heel) ende hp ven ; daerom ſal hein De Prie⸗ de / aen Der werpte / aen den inſlach / of allerle⸗ and) 
frev ven ſpreken. jé bvelwerck / foo iffet een +plache :endefal det 
Wanneer een man oft een baijf aende hupt zoſ met bper berbzanden/ Daer fulck teecken dt 19 
haers vleeſchs wat etterwit is/ 58 Het cleedt daerenteghen / of werpte / of B 
Ende De Pꝛieſter tiet aldaer / dat Dat etter: 39 flach/of allerlep belwerck Dat gewaſſchen is 
wit wat berdwint: bat is een Witte ſchurft⸗ ende Datteecken ban hem ghelaten hreft / ſal 
heyt in de hupt apghegaen / ende hp is reyn. merten anderen maei waſſchen / ſo iſſet reyn· 
Als eenen manie De hoofthayren Lut val⸗ de 59 Dat isde wet duer De teekenen Der mie⸗ 


len dat bu kael wort / die is vern. laetſcheyt aen den cleederen / ſy zijn wollen of 
Palle fp hem voor aen den hoof de wet / 41 linien / aen Der werptes en — 


allerlen velwerck / reyu of anreyn elpee 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

te Naentcheyt. mat FFF. Boeck Hole, Fol.ax. 
| lg „Be Dat rip, Capittel._— c [Ig Endefaltet fondoffer make, ef den ghe⸗ 
— —* EEn A wat: repnichden verſoenen / zuner onrepnicheyts 


paheuenfal. 34. Wan meiaerſchepdt der haluen. 
Nt zo ide fal Baer nae Den brantoffer Aachten 


Dupfeni) ende harer tepriinghe. —* bar — 
Ade de ß Moſe / ende |C ende ſalt aitaer offeren 
Eine” Heere ſorackmer we ‚ —* omervenbe hemm erfoenen/fo is hp rept1/ 


zn N is de Wet o en / |21-£ FAS hp dannoch arm / ende mat zijner hant fleui. 5.2.7 
Pts Als bn — bateae fa bete niet en berweruet/fa neme hp een lam ende 13. a.8 
tor bigs” Pueſtercamen ! - ten fchulooffer te bewaegen/ hem te verſoenen / 
E Vrdig Eudede Priefter falwot den leger gaen / eũü | erde ce tiende femelmeelg Anet olp gemengt 
beften hae ett ten ſpſoffer / ende een Log olpe. 
hae het teechen dev melactfchept aen DE p 
| melaetſchen heet geworden is. 22 de twee tagteldupuert / of twee ionghe 
Ende fat gebieden vien /Die tevenmigen ie/ 4 | dupuen die Gp met zijner hant verweruẽ can: 
* twee lenende voghelen nenie / Die daer —— zp eẽ ſondoffer / De ander eenn brant⸗ 
In / ende yout/ ende roznverwi⸗ offer. 
we, de walteenne Pope: {leds * 23. Eñũ bꝛengtſe aen den achtſten daghe / zjner 
gi | Ende fal gebicnen/DE eenen vagel te lach · repuinghe tot den JPziefter, boorde deure DET 

eenen zerde vate, aent vlietende water. | hutte Des befchepte, boog Dent eere. 
a) Gude fat dE levendigen vogel nemen met 6 24. So ſal de Prieſter Dat lam ten ſchultoffer 
* tedeven houte/rostjnverwiger wolle / ende neinẽ ende dat Log olpe / ende ſalt alle bewe⸗ 
Il /eude in Des geflachteden vogels bloet ghen voor den Heere. 
/aent vlietende water / 25 Eñ dat lam /het ſchultoffer llachten 
Ci befpgengen den genen Bie ban der me⸗⸗¶ vanden blaede neren vanden ſeluen fchuldte 
pt te vepnigenn is / ſeuẽmael: ende reu⸗ offer / ende ven gevepnichden —— het 
Wigen hem alfo/ ene Late dent leuendigen vo⸗ tapken zinis rechteren oors⸗ eſi op den dupmn 
eline bag belt vlieghen. k zijner vechter —— ende op den EADE t Leen 
N waſ⸗ zijns vect oets. LERS 
Wenne alie — zend 26 Ende De olp UI zijne (des Priefters) {lines 
——— ven: —— — Rn 
N NK: oren vn — ee banen enge 
— Aen Den ſeuenden dage falhpallezijng | boorden serre. 
Nn, Ween op ben — — 28 De oueihuende in sijner haut fat hn den 
nde gogebrauks?/ dat alle hapzen/afs’ | ghereynichden op het lapkenr zijns mr rond 
gent zjn:eñ fal zijne cleederen waſſchen / dors / ende op den dunm zijner vechter he 
p et iu water bang fois prem; | > endeop de teen zijns vechten voets ſtrücken / 
Shim Ig Ae aen bert achtſten daghe fal hu twee 10 bonen op het bloet des ſchultoffers. | 
bag ie — 5— iarich B 29 Beolpe die daer ouer is in zijnet haut fal 
— Wetter beren emee | be — — het hooft gieten, hes 
Ri te, De gen d —— eri gent * Enñ Baer nae Wt Der center torteldupue / oft 
8 Mileemt: gerak De Priefter den ſeluen ghevennicht 11 D ionghe dupue / als zijne hant heeft nieughen 
RE Varen Vende deſe vingen fetten woor den heere / ¶ verweruen een ſondoffer 
—8— anr de Deure der hutte des ethefchents. 31 WB de andere een brandtoffer maken / niet 
A} —9 Endef heteen iamnemen eũ tert ſchult ⸗· 12} fare den fpſoffer:ende De Prieſter ſal dere 
ibn Oft offevenr net de Log olpe / ende fal fuler | gevenniehden alfoberfoenen vᷣoor dert Deere. 
bate Dat Ben eere beweger ' 32 Datzpde Wet vanden melaetſthen / Die 
| En fe berge Daer ma het Lam Machten / daermen 13 met ie ane niet beten ten ent ran Wat 
Eilt fire 6 „name: | _totsiner ) dte 
* oe dE —— —— het 33 Erde De Heere ſprack met oft ei fepde: Melaetſch; 
%, xiDoffer/atfois ooc het fchultoffer des zie: 4 Ate gho mn het lant Canaan coenn / Dat ick Der hupſen. 
ſterg Wan het is bet atlerbentichfte. zitieben ter betittinge geue ende fat ergens in 
nge ede Priefter fal vande bloederenten 14} _ eener hunſe uier betietungde / ten melactfch 
opber, 
4 * * — 
en « - : » - 
nn — — en 
* —— — — — — — — — — 


— 


— 


ſchultoffer/ ende Den ghereynichden teecken gheuen / | 
; voeg rechteren heb ſtrjcken / en 35. So ſal die comen) diens Dat hups is /ende 
Ee Den Bum zijner vechter hant/endeopden | het den Pziefter aenſeggen / ende ſpreken: Ick 


pnt teen zijnesvechteren voets, (ie het daer voor aen/als zp eẽ melactfch teecs 
Varna {al br de olpe wt DE Log nemen / 15| ker in mijnen bunte, 


4) U om zi : 4 4 h ‘ bat fs dat ht s 
zj Kop zijne (des Priefterg) Aincker hat gieten; 136 Do falde Jriefter heeten/ Dat fp Dat hr 
d Cnbener siineechen ningen Beolp 6 wt rupnten / eer Be Prieſter Baer in gaet Dat 
On | 
‘ t Hi É > 1à 4 L . 
) ln gemenen binger De olp ſeuemnael 5 efter bags gaen/ — — — J 
Earp PMD, Die daer in zjner haut/17137 _ Als In no Dat teecken betietsenbe bint, d 
(dbm aen gbeeennichden ——— des 3 gen de wandt deg hups/ gele oft vootachtige 


kuplkens zijn / ende haer acnfien neerder dan 

anders be wandt 19/ 

38 So ſal hu ten hupfe ter deure votgaen / ende 

bat hups ſenen daghen toelluten. 

39 Ende als hp aen Den ſeuenden daghe Wez 
Bey coennt / ende ken TRA 


my voors ſtrücken / ende op Den rechteren 
boete eñ op Ben grooten teen zijns vechteren 
De ten op Iet bloet des fchultotfers. 

bn B nb/ Die daer ouer is in zijner hant/r 
beu pos Des gevepnichden hooft gieten ende 
A becfoenen boog den Weers 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] 


J 
I 

— s 


— 


Onreynicheyt. Leuiticus/ Pꝛrieſterboeck. D reynithe —* 
ghegheten heeft / aen de wandt des huys / 4 Alle legher daer hp op tept/ ertoe alles daer 

Ki * ſal hp de ſteenen heeten webrekẽ / daer 420 bp op feat onver ordent. ii 

BE, Bat teecken ín is / ef bupten boog De ſtadt aen E) 5Ende wie zynen leger aenvoert snie fal3GNE, 

Pd CMD een oureyn plaetje werpen. cleederen waſſchen / eñ hem met Water baden / 

RI Ende dat huns ſalmẽ inwendich rontom 4If CDE ONrep zijt tot op den arront. | 

ij ſcheappen / ende flten den afaefcheaptentean fÓ Ei wie Hem get daer bj gheſeten heeft/ Di 

bunten voor de ſtadt / aen ecn vnrenue plactje ſal zijne cleederen waſſchen / eñ hem met WA? 


dn — — — — — 
— en eeen — — — — ee 2 dt: 
„ 


TENOR ſchudden. ter baden / ende omtrent zjn tot op den auont. 
Ef Ende andere ſteenen nemen / eñ act gener 42} 7 Wie zijn vleeſch aenvaert / Die fal zijne cees 
—0 ſtede ſetten: ende anderen leem nemen / ende deren waſſchen / ende hei met water baden / 
—9 gOf/befetton dat Dis g bewerpen. ende OEP zijn tot op den auont. 


Als ban Dat teecken weder coemt / eft vot⸗ 43 B Als hu zijn feeckfel worpt op Dit Die rera 
| beeect aen best hunſe / daer na wanneermen De is / Die ſal sijne cleederen waſſchen / ende hem 
— 99 ſternen ende den leen wtghebroken / ende Dat met Water baden / ende onreyn zijn tot OP den 


Ie? biAnd.ouer: hius htanders beworpen beef / auont. a | 
4D KOM fohrapt ende Do falde Priefter Daer in gaen: eñ als hp 4. 9 Ende dE zadel daer Ip op rijdt / fat onreyn 


bewojpen, etc. ſiet / dat Dat teecken voorder gegeten heeft aen 
tk Ben huyſe / ſo iſſet gewis ecn etende melaet⸗ 
—4 fchept aen den huÿnſe / ende is onreyn. 
Garcon ſalmẽ Dat huns afbreken / ſteenen 45 
de hout / ende Alle leent aen den hupſe / ende 
ſalt bunten boerẽ boo; De ſtadt / aen De onvenz 
ne plaetſe. 
Eñ wie in Dat hups gaet / ſo lange het toes 4 
ghelloten ie/die is orweprt tot aen Den avant. 
Ende wie Daer im lendt/af daer in etet/ die 47! IIn tot opp den auront. | 
fal sne cleederen waſſchen. [2 Als hp een Actden bat aenroert / dat falmert, | 
So dacrenteghen De YPrieſter / als hn daer 48 breken / doch het bouten bat ſalmen met wa⸗ 
in gaet / tiet Dat Dit teecken niet voo der aen ¶ ter waſſchen. bel 
DE hupſe ghegeten en heeft/ nadien dat huns [13 ande ats tp vepn wort ban zynen vloet Apes 
BOfbefen i bewoꝛrpen is / ſo ſal bp het vern fpeeken:want fo ſal hp ſeuen daghen telien / na dien be reyn 
Dat teecken is heel gheworden gewoëden is / ende zijne clecdeven wãſſchen⸗ 
Ende fat ten ſondoffer voor Hat huns ne⸗ 49) Ende zijn vleeſch met vblietende Later baden/ 
men / twee vogelen / cederen hout / ende rozinu⸗ | 


| fo te hureyn. 
ee IE verwighe wolle/ende Pope. — [4 Ende aen den achtften daghe fat hu TWEE 
(5e kee Ende den eenen voghel Bachten / a eenen5 


togteldupuen of twee idughe Dupueri nenien 
aerden bate/aen een blietende water, · | - ende baar den Heere baeragien / boog de DELE, ‚vetf 
Eñ fal nemen Dat cederen hout / de rozijn⸗ sr 


Tal | | ber hutte des bibefchepdts/ende den Pꝛieſter —* — 
verwige wolle / de Pfope/ende det leuendigen 
bogel / eũ in bes gellachteden vogels bloet ſte⸗ 


gheuen. ari” 
| 15 Ende de Prieſter fat wt ve cone cen fond’ 
ij ken / aent blietende water / eũ Dat huns ſeuen⸗ 
| nael beſpreenghen. 


offer / wt de andere een brantoffer maken el 
De hem verſoenen boog DE heere / zijns vloets 
Ende ſal alfa dat hups ontſondighen / met 52 
den bloede / des voghels / met den vlietenden 


haluen. 
woater / met Den leuendigen vogel / met der ce⸗ 


worden. 
fo „Ende wie erghens wat aenroert / dat onder | 
25 hen ie gewweeft/Die fal ornwenn zijn tot op DEL, 
auondt zeft wie ſnice draecht / die fal zijne cle 
beren waſſchen / ende her met water LADEN 
ende onreun zijn tot opp Den ariont. 
in @nbe Wiel hp aenroert7 ende niet te DOLE, 
de handen wafthet / die fat zijne clecdert WAS Ban, 
fcheneft hem niet water vaden / ende Dice —R 16 Wanneer eenen manne indẽ aaey het zaedt 
ontgaet / die fal sir gantſch vieeſch met Watte 


| | ‘ N 
Beren houte / met Pope / eñ met rosijpmerwiz | bader/endeonrern zijn tot op Der Arortt. — 
gher wolle. bloe, * 17 Ende al dat cleeht/ ende af: pat vel / dat met Ne 

Ende fal den levendigen vogel laten bun⸗ 53 fuleiten zade beulernt is / fat hn waſſchen met bi, 
ten boog be ſtadt / int baie bete vlieghen / ende water / ende onreyn zijn tot ap den Anortte | Ni An 
Bat huus verſoenen / ſo 18 bet venit. 18. Een wijf im wetekker cen fadanige tept/ DE 8 

Dat is be wer duer Allerlen teerkẽ der me⸗ 54j ſullen ben met water baden) ende vnrryn zynu * 1 
taetfchent ende ſchurftheyt. tat op den auont. 


Bloet Ht 
Ouer de melaetſcheudt der clerderen ende 55/19 Vanmeer cen wf haers lijfs bloetutocdt Bor 4 
bupfen. — heeft / die ſal ſeuen daghen vech gedaen LO 
a Of / aruppẽ⸗ — Suer De bunlen / le blechten ende etterwit. só| den: wieſe aenroert / Die fal dureun zjn tot DP 
be ſchoaifthert Op datmen wete / wanneer WAE mweuns 57/, Den auont. 
of arulicheyt gf reyns is: Dat is de wet an der melaet⸗ zo nde alles waer fp op lent / ſo lange als fp 
HS fchepdt, € haven tijt beeft’ fat ouwen zijnvert waer ſo DP 
—— — — * JAA lut / ſal enrenn zijn, * kk 
1, 16. Wan zachtbloepighe maunen / ende DIN: lar, Ende wie haven leger aenroert / die ſal 3! 
oft ben aenroeren / ‚ ban harer ‚ . ps 
—0 hed, ll Dan bloetvlaeden be bebe) cleederen waſſchen / eñ been met vrater baden⸗ 
Hib 28. ende haver vepninghe. ende OUWEPN Zijn tot op Den auorit. 


| p 22 Ende wie ergens war aenroert/ Daer ſuor 
| Andere on⸗ Nde de eere ſprachk met Moſe / ende r geſeten heeft / ſal zijne cleederen waſſchen/ en⸗ 

A4 zennichepdt Weber fEPDC: 4 De hem met waa / zyniot h 
Ai | — ke * gt metde Kinderen 3 ets oale Beau: Ur baden / ende anvepit 3 gn, „ats 5 
Ae eit uven. e ſegt tor hen: sels EEN man Aen zijne vlee⸗ |23 …C Catde ale een man h dt / ende it 
die — ſche eenen vloet heeft / deſelue ig anrepu: baren tüt krijcht op penis fat ——— n 
L | | dn bleef bad — aen deſen ef hers 3 Oren zn. iN 
Ht Ì als zjn ch banden vloede eitert of hers [24 Ende den Ye en hee 

(EE: floyt is. [al oarepn sin, daer hp op geregen” F 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


wb bar eeehten. — Dat AJ. Boeck Mole. | gol A6 
| 10 rd Ban sti ° Lhet Tat wagen ouer De tice boe⸗ 
os See aven bloctuloet 25} 8» Endefal be 
nlansben Te elen alleen ter ghe⸗ ken / eens boer lot Dent Heere / ende het ander vtan bidbech 
ronigcſe tijbt ‚maer oackt ouer den ghe⸗den hitedighen bocke. * Ge 
rende tijt / fo fal fp orwen zijn ſo Lane — — Beeren 
“a 865 1D bhoept : ghelick als fp ter tijt harer alt / offeren 
| Afimerinateie MD oock dl — zo Dacrenteghen den back/oj) welcken een Ledigt boch, 
ves ille Den legher daer fm op lepùt Dent gant: 26 25 Des ledighen bali, fal bp —5 * 
[ben tijt baers bloete/falsjnalstenlegjer | Heere ferten/Dat hp hen var: wake —* 
rafſenderinghe: ade alles Waer fn op teueaBigben bock in de woeftijne — Es 
ſitt / ſal onreun zi / gelijck de awepsichent [IH Eñ alfo fal hn Ban DE oſſe zijns fort ⸗ 
— daertoe bren jw Gen và zin hupse bes 
Wie van Di roert / die wort oer: 27| ſoenen / ende ſal hem Wachter. 
Km, Bihat fab enebeon waren ende 12 fi fal een parme vol gloepender colen vend 
Ee beremerwatet baden, ende owepn zjntot | Ber altaer nemen die boog den Heere ſtaer 
Op den aout. 1 de hantvol — — ende bumen 
Wort fp Wreyn van hareit bloet/fofalfp28, achter den voorbank brenghen· 
| feae agen tetten bacca Tal veprzijn. II13. ii dat veucktwert op het bper leggen booe 
J Gude aen den achſten Daghe fat fp twee 29) Hert Heere / Dat DE heel hann Dente * 
gig peeueoft (ce tonge dupuen nenten/ re ei genen ok in getunge⸗ 
Ik tden Prieſter bꝛenghen hoog De deure | | , Darth aa 
Bernt etl * 14 iEnde hy ſal van Den bloede ban Den oſſe 3434 


4, RE 4 4 2 vb b. 
| Chdene Wyieftev fat wt Der eendermaken Zop nemevende met sijnen vunge tegen DE Elbe mee, J 
n. 


— — 


— — — 


tn fandor: deuftoelfpzerigat boor aen; feucrunael ſ· 
Fer / wi Der anderer eenn bꝛantoffer Dj DEL Hven: 
wa, WOehaer berfoenen vaer ben Heere/ouerden | Alfo boo? det genadenftoel/met jn DINGES 
In tie: eb arr enteepnrichent. vanben bloede fpjengden. ore fanbof: 
Weg; 200 fult ghptieben de kinderen Ffraclgzijts Waer na ſal hp den back/DeS DO tba 
& Warrfehonwë voor haerder anweptachent/” |_ fe Nachten, eft ban zijnen bloede MIN nde 
NU met en freenë mt haerder onwerniehept/ «| Achter Ben voorhanck ENDE au * — 
wis NSfbinrme Wooringhe onsepn makeri/Bie | de doen/ als ip met den 
(ij Nier lieden is. hi — engen boog ieghen 
hetis De wet ouer Dier / Hie eenen vlgedt 32/ DEN ghen p 
heeft, ve Di zact f 16 &nbe fat alfa verſoenen het heylichdom / 
—2 Ned! enb ban De ourepnichepdt der kinderen Afcaels/ 
Wie Loner die die haren bloetbtaet heeft: eft 33} ende bat haerder ouertredinghe / in allen ha⸗ 


Y ⸗ 
enen al t/hct sp niaroft Wiff/eie | venfonden: Alf ſal jo boer Det hutte Des be⸗ om, (aat 
di De ale eer rant vi! geer reedt eha, khooautt (p zon onreyn Die om henen —— 
nd, eea op foei 07, Steen mee atie ba bes he, (ante Ste 
| Î foe cht 1, zijn ende des veler cheydts sijn, f E and 
— Boeie — dewinvend ber tweet denen inden heplichdom / tot Dat Gp wegaet· veerd gn 
be Ken, Daer Get tot ouer geworpen wogden fau: ende ſal alfaa derſoenen hein ende sijn huys / wepiicht fe: vat 
\ EN 16. Wan ontfandngijë ves heplichdoms / DEE ende de gantſche menichte Iſraels ie/zûner hepe 
line, N SAMitghe/endebos Airarrs. 21. Beuentenuſſs tot Dé altaer/ Die voor lichept geniers 
ì aapt fauve. 24. Biandtoffer ber Peteftecen ende 8 Ende als pp wt act tot ** ſp / ende heeten 
° bolersag. enne feeft der berfoeninate. Bent Geere flact/fo fal Gp hert berſoenen / ende — —** 
Ide de Bezre ſrat met jü doſe (a daer |_fal bart Der bloede Des oſſen / ei ban den bloe sene wine: ans 
\ Ma als be twee fout Aarons gef toeren ä De des bor nemen / eñ op Des altaers hoornen ders 15 alle , 
— Waren/Doe fp boor den heere offerden) om ſtrucken / dincn onreyn 
—88 b Ende fepùe: Degt uwen Dn Waron/2 19 Ende fal met sien vinger vanden bloede ei we * 
4 4, Dat ba miet tot allectep tijt in het arwedige daer op ſprengen ſeuennael / eũ hem rennigen cb — 
9 © em ar aa/ achter het voorhaugſel | ende bans vander onweprchept Der kur ni bolcheete 
„8 Var fer en ef Ghenadenstoel Die apder Kiſten deren Iſraels. u. weie 
A i Mäur, 1S/dat op ier en terre: want tewilimmeenet |zo Effals ho bolbzacht heeft dat verſoenen waoninghebe 


k wolckenv chi /eñ derb des beſcheyts / ben te / ouder 
menos den Ghenadenſtoel. |L des heylichdoms / eũ der hutte eſch 
Ae —5 — fho ingaen: met eenen | eñ des ens fo fat hp den levendigen bock —— mep 
Miet ofc \ er / ende miet enen hiertoe nghen: ran Anaal Lucs. 2e 
ramten —— vnl ar 60 (al ba Aaron zijne bepde handert op 
kerr oe fat den hentigen lijnen vack aentrec / 4 zi hooft legchen / ende bekeren op hen alle 
fi Verde een Wijmer nebevcleet acn zijnen vlee⸗ mif daet Det kinderen Iraels / ende alle haer 
hebben / ende heur met eenen ihnen gondel. | dñuertredinge in alten haren ſonden ende ſalſe 
Wen / ende den lijnen hoedt op hebben / den bock op het hoo tlegghen / ende hant door 
b tdat zijntepligte cleederen/ adefalsjn |_ eener man die voorhanden is / in de woeſt⸗ 
Kei Met water baden / ende haer arntrec⸗ | netoapen laten. 


wt 


, 22 gat alfoo De bock / alte haer mif daet / 07 
| tari gefal ban Bee menichte coen F5 orde een —— draghe / ende late heni 

í ee gepten-bocken nemen tenfonte | ùmderwoefkjnë. 
at, evene een can ten baamtofer | 2} Ende Waranrfal in De hutte Des beſtherdts 
Un toen Aco ſal Den òffe/ zin fondotferbaccó gaen / ende wattrecken Be linen cleederen / die 
Vee engen, deñ her eft sijn bupsverfoenen. | bp aentrock doe Gp in het heplicjdoam ginck / 
MN agg pre Seer Ha De twee bocken nemen / ade ende falfe aldaer laten, * 
8 trg Berre ſetten pong be deinte Der hut⸗ |24 nde fal zijn vleeſch met Water baden / in 
"WG befchendig, ver hepligtjer ſtede / ende gen exghen cieede 


J 
4 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
211 [1] * 


— ne * 
etn 
TE 


Kerckenrechten. Leuiticus / 


aentrecken: ende votgaen / ende sijn brandtof⸗ 
fer / aide Des volcx brandtoffer maken / ende 
beyde hem ende het volck berfgenert. 
| Ende her Lette vanden ſondoffer / Op DER 25 
Ki AVI — Altaer aenſteken. | | 
AE | Ende Die den weijer bock heeft wtgendert / 2 
Die ſal zijn cleederen waſſchen / ef1 zijn vleeſch 
| met water baden / eñ Daer na int leger comen. 
4 | meze. 43.t.22. mm Den offe des ſondoffers / ende Den boek 27 
Od Ero.2g,b.rr Bes ſondoffers weicx bloet in hetheylichdoni 
IND. Beuigbr? ge verfoener gebracht vuozt/falmen vatuoeren 
| an re.a.3 Voor Ben legher / ende met bpere verbranden / 
Mk Schr.13b.rr bepde haer hupt/bleefth/ende dreck. | 
Wii 4 Ende Diefe verbrant (al sijne cleederẽ Waf” 2 
í ſchen / ende zijn vleeſch niet warer baden / eu⸗ 
de daer na in het legher comen. 
je MLN Leeft dert n Oock fal ulieben Dat een eewich vecht 29 
—40— vberſoeninge. sit: Aenden thienden daghe Der ſeuender 
HIK | nieui 23.c.27 Marcrnt / ſult ghy v otljfcathijen/ ende geen 
| — AAum.2947 werck doen / hy 3p een lantbelitter of Dzeanwde 


oi Ent zielen Ser D. 
POMME 5 Bant aen efen daghe gheſchiet v berfve: 20 
ninghe dat ghylieden qherepnt 
allen uiven-fonden wordt ghy gherepnicht 
voor den heere. 
NI: Daerom falt lieden De graotfte Sabbath 31 
zjn / ende ghylieden fult blijf verootmoedi⸗ 


E — — a — — 


Maer ſulcke berfoenurahe ſal Doen ven 3 
Pꝛieſter / diemen gheſalft / eñ biens hant men 
ghevult beeft / tot eenen Prieſter in zijns va⸗ 


+ alck Der menichte. 
era.3o.b.1’ | } 
| | Deb. 9.87 _ Dat ghplieden Ben kinderen Ffraels verſoent / 
k ban allen baren ſonden / inden Jare cenmael. 
| | | Ende Moſe dede als hem Be Wjeere ghebo⸗ 
anr pen hadde, 
enfeo 
| ffta De Dat rbij.Capittel, 
bierfetghp 1. Datmtalleoffer vooztaen ter deure ber woo⸗ 
Dat hp nieten ninge brenghen fat, 10. Batmen geen bloet noch 
wilt epahenen aeg eten en al. J 


eñ ſelfs verco⸗ Nde De Deere ſprack met Moſe / ende 
GE ine: a; 

vei Godſdieſt 
hebbt / bupten 


ſche teeckenen edeehut: | 
3 ë aene Des Weeren ſprenghen / hoor De deure der hut⸗ 

on beoft e D Dee efchents/ eine het bete acaif telenet 

( op Bebzeifcd/ ſueten reiuke den Geert. 

me Schiruu⸗ Las Ende ohee 

Ut tüänsch Funi bent d belſd wuelen offeren daer ſy mede hor⸗ 


Satyri / etc 


—AVVVVVVo LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


eten Gemene rte 
⸗—— — — > 


ee Want des lijfss tenen ig in den blede — 

ant ren nl 
fors 

12_ Barom hebbe ick gheſeodt Dern kindere uit 9— 


been ziele onder v fal bloet ten, ar jk 
À ieden Ponk 


ghen. Gen erwich vecht zp dat. 14 


p Vat ſal nlieden cen eewich vecht zin / 240 


Pꝛieſterboeck. Werel 


rerem Bat ſal hert een eebaich vecht zjn ole 
rar nacomelnighen. | 


—— 

| Welche 
8 Dgeron fuit gn tot hen ſegghen BOE 1 


menfche wt den hupfe Iftacls / of oock EB 
beeentdeline) Die onder ũlieden is / DIE EE offtt 
oft brantoffer doet / | 


9_Ende en bzengt Het niet poor De deur DEL 


hutte des befchents/ vat hp het DE —— 
Die ſal wtgheroeyt worden ban xzjnen 


onder ulieden 


zet) 
io ende welcke men hehe zp vande huyſe cabed⸗ 


WIſraels / of ecn bꝛerndeimn of 
j 

5 jn 
lij —1 


v 


ẽe mch bloet eet/teghen vien we ick min AAL enne 


ſrinm ſetten ende voil hem midden wi 50E 
volcke troepen. 


ik hebbe bet in eden ten ltaer gegen, 
uitwe ʒielen Daer mede berfoent Wogden: W da 
het bloedt ie de berfoentuate voor het INET 


Iſraels: &I 
dock geen bzeentdelinck Die onder ul 
Woont: 


| | — 
Ifraels / of een vreeride linck onder ulieden⸗ 
Die een dier of voghet vangt in Ber jacht —* 
men eet / die ſal def elen bloet vergieten / er 
met aerde bedecken / ® 
Want des fs ieuen is in zijnen bloede 
tange als het leeft/ eñ ick hebbe den KD 
Iſrãels geſeyt:e Shn en fult gees WIS b — 
eren: want Bess lijf leuen te in zijnen bloede. 


Bere ſtede erde fal De lijnen cleederẽ aentrec⸗ | Wie bet eet / die fal orghervept worden ··· 

ken / namelück / de hevligde cleederen. 15. Ende welcke ziele een aes of Dat LAN je 

Ende ſal alfa verſoenen het heplighe Bep: 33) Werk berſcheurt is / eet hp zu CL webred eik 

4 lichdom / ende De Hutte des vbeſcheydts / erde of vreemdelmnick die fal ziju cleet waſſch on 
| ben Altaer /ende De Piieſters / ende alle het bent met water badẽ ende orttEpu zijn to 


den anont / ſo Woet hp reyn. 
Soo lp zijne clee evert rde waſſchen / nod 
hein bant en fal/ fo ſal hy zijn mij Dact drag⸗⸗ 


Oe Dat rbij, Capittel, 

1. Be Beere wil/ zijn beek fal hem aueenen 
zjne wife ende vechten houden. 6. werd, fast 
gradug der naefchap ende maechfchan /. me 15 
men maeufuchtinhen/vermden: 19. une IE 4 
met geen ouerfpel; Molecbs offer / buggery· 
outrepnighen / zo, op dat fp niet / als de — 
denen / (Die hen met ſulcken grouwelen veron ⸗ 
nitht bebben/) gheſtraft / ende wt den iande WIJ 
ſpoghen worden. 


Ende de Priefter fal bet bloet op DE Altaer 6 | 6 „Amten fal bern got sijner nacfter bio, kN 


vriendume maken mr te 
tent: Want ick ben de 4 ann 


7 …< Gbp en fuit wo vaders eñ user MODE 
nis haveroffernie baotaen7 | ſchaemte niet bladed:het is n —— gee 


eu ſult SD haer fcbagmte niet blof: en 


Heere 

seo 


" 


ì act.⸗ 
wozt:ban Dig Ende welcker menſche / hp zp ban DE brult Î 


, ek DE. 
né beregden t Aaron ende zijnen ſonen / endez X Nde de Deere ſprꝛack met Moſe / cno 
bEGodfbienft/ alten werd Ifraels / ende fpzeectmct hen: A E ſeyde: ief ON 
daerom noemt Dat ishet dat De Weere gheboden beeft. 2 Spꝛeeckt met Ben kinderen HE. 8 
be fuichë offeE Wn mt den bripft Ffraels emén offeoft3 | _endefegtrot hen: Ick ben de heere wint DO LEN 
nev/getjc Efa: lam / oft ghepte ſlachtet inden legber/oftbup: | 3 pen fult niet doen nae de werck eit 8 
tas it 6 Ea⸗ ten den ſegher. Egwvptiſchẽ lants / daer ghyliedẽ in * —8 
tteioot doet. definiet boor ber deure ber Hutte des abbe⸗ 40 hebt / oock niet na de werrken Des iandts⸗ 98 
pitt n Et | hike Amd | oden Je he 
IOA te oaeen dE 4 
i nge en ghebracht e C unge des wüijſen miet houder, RN 
f — er, Die ſal bes — — Imn / als die 4 a Maer nae mijne rechten ſult giplieë) NS 
| D Brier worden bloet bergoten heeft / eñ cen ſulck menfchefal | Doer/ ende mijue mſettingen fuit gh? hous Ni 
berftaë vupues prgheroept Worden Wt rd holcke, dat ghplieden Daer in wandeldet:oaut IC Á De 
Mik) len / bie DAeE — gaeront fiillen De kinderen Ffraclharens | de zeereuwe Sodt: J | 05 
HE mt re affer / Die fp op den beijer belde offert willen / 5. Daerom ſult gn mijne inſettuughen hot’ vof, iN 
| | fonseré plaets poor DE Were beengen/boop De deure Der ute dereude mijne eri: bamane welch ment A5 Dok 
LL fen berfchón?/ te Des befchepdes totten c Prieſter / ende daer deſelue Boet, Die fal daerdoor teren; want 418 
4 | beer wang, B haren danckoffer den Heere offeren, ben de Weere, 
| edeuaert / Vi 

id lik echt: Dat J 7 J. Bockdote Fol.45. 
J einer maechtehap Die hou⸗ Graden der naelchap Die houwe⸗ 
— beletten / nae het in lijck ried —— 
„aut deles Capittels. detes capitiels 


— — ——— 
13veers. 
De moeders Ik De ooms 


vrouwe. 


16. beers. 
De vrouwe 
| bande broeder 
die int leut ie, 


Aofes niet t 
bouweljck we) 


De vbrouwens 
Jdochter / eade 
K dochter ban 

haer bachter. » 


1 „beers. 
(ss 


ders dochter. 


Be dochter; 

N gi ro. beers. 

De foons oft 

bochters boch: 
tec, 


sean ME eend, 


Sheen etch trackteren met be gere Die hem fa nae maechſchap ofte naefchap 
Nma —— hag herten Marie be —— can oock niet tracteren met de gea 
“haer fo na in gelöckent graet zón. 20 iffer aen te mereken dat bouen be perfaonen hier geſpecificeert / 
4 Ke. “Pen zjn de afcoemfte ende naecoemfte in ghelcke ghjetachte t's maechfchap oft naefchap. 
HR W wr * * 
ok alt me Cm en ſult ws vaders wijfs ſchaemte 8 15_ 1 Syp en ſult ws ſoons wijf ſchaemte niet 82 28631⸗ 
„8 Wee Edlaargpvan et is ms badevsftijemte, | blooten) want Get is ws foorts if: daerom 5e ·ae ·b· it 
CP Aken toep PP En fue mer fiaftecfchaemme / DiEg |_ en fikt gijn hare fchaamtertiet blaotenn. enzo: 
OU bna ES oft uwer moeder Bochterig/ in 16 kShpen ſult We broeders wijf fchaemte —2* 
upter 


| } SN thupe ghebozen/ niet blooten niet blooten / Want het is Ws broeders Mat 444 

J bant: Sp en mn gel ier ——— * Beu.2s.a,s 
e Niese — oema dl &, Shu en ſult vas vojfs met tſamen haerder 
eſſchaemee. | bachter fcyaante niet blagten/ noch haers 
BN Wieg 3 mf faous dechter/of dochters Dochter nemê/have 

# aemte te blooten: want het is haer naefte 1 Ben.29.c.2 
De —88 — —— ſuſter is / eis senda ) andes en — —— 
0 bee meg OP en file wo vaders ſuſter ſchaemte 218 1Shpenfilt ooch wo MELIES aenfi 
ie j — twan pet iss baversnaefte | men neffens bar! baer fchaeme re bloot, Joe HD 


NG ke mthaer te ſpijte / dewle fp noch leeft. 
BRE jeep en funlt moeder jn Ghpen fuit niet totten wjue gaë/detwij: miet, 
Ni Went neee 
hd ' are . 5 Cc. 22.4. 
No mied en Kasse baders broeder ſchaemte 1 — o Gp en ront niet hp tus naeſten wf Dueefvel — 
fi Ülooten / vat bp zów wijf nemel/ want Cligghen/ om haer te bezaden / daermede ghy U verboden. 
wbmieche. | aan pace bevantvepnighet, —— 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 

— — — e ———— — — — — — — — 
En * med Bet * — adden. er * 
* — * — — 


_ me * — — 
— — — — — — *— 


wereltlijck recht. Leuiticus / 


Ld 


—9 
—v a Molech * | | 
ul hi | aag gen afs Godts: wart ich hen De Heere. 


recht. Daer: 


lyck alg oock 


z.Bet.r.b.rs. 
| alg het b goet 


en wil ſtracx 


Beente en alg giplichen bet offert / ende Des anderert 


2. Corꝛ.8.b.14 
Der armen iefen / waer Det armen eñ vreemdelingen fuit 

en — ms — 
— —— — 


— deel (aten 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


— ee —— — 
— seri — 


Prielterboeck · pe 


20.4: hp en ſult oock van uwen zade niet ge⸗ 21 Ghp en ſult niet ſtelen / nach Liege NELE pele. 
Eke : re Eee —— q Molech verbꝛant voorde⸗ valſchelc handelẽ de eene met den anderen ero 


4 sen acteren he: baan ialortiieesd s 261 wwen bolcke zijn. Sin en fult a 
| notgen harde, Daerom houdt uyne najettingen eñ rech n 
| ale bi tbiad tav ende en Doet miet deſe grouwelẽ / noch De tegen ws naeſtẽ bloet / want Ie ——— 
| ham debe/foa Yanthefitter tach de beecndelurck onver D. 7 18hn en fult uwen Rnd 
Li J 


was het on⸗ ¶ Want alle fulcke grarwelen hebben de liez27| uwer herten / mact Bhp | raar Rit En} 
re fjsogene. den dofes lante gedãen / Die baar ulteden Wa ſiraffen op dat gijp miet zjnent haluenfth cat 


8 Vis í pe Ee laadde 1, 14 4 
ovt name, _ Want die befe groukwelen doen / dier zielen 20/19 IMyne bfetturgen ſult gyplieden houden EPs ab) 
ef was doch ſullen vatgheroept worden ban haven volcke. n Bat ghy b bee met et latet n 


/ 
tet andet — 
| | | | 
Dupuels/ ges Darrom houdt mijne mfettingen/Dat ghu zof Aerdt van Dieren Le Boet behe : ende v ve 


— «Ze > gie 
éen peabelijck weeefe zijn moeder ende tj: 3 | bp ghedaen heeft/tfa fal hein Sodt genadich Ki B 
b Dat ie nen baber. oudt nue vnerdaghen: want sin ouer zuue ſonde Die hn ghedaen beeft, mete 
Maeet het al⸗ icht ben De Heere nie Godt, 23 Wamnwergijnkedf int lant coerat / eũ à fuit og? 
foo atsbphet _Gipliedert en fut v miet tot den afgoden 4. |_ lep boonen plantet / daermen van etet / 10 De rr ln Ed 
ghebiedt / niet geeren / ende en ſult gheene gegoten goden ghylieden derſeluer vooehept beſ wden / ſeo 


ten eten / ut ende haer vergaderen: want EF pe lié 


ral sin nn p | er es, cat Zout rnl” 
—90 Ri he /Eme defelue eter / ſal zijn niiſ daet dragen / d¶ hoof de niet rondtom affden / noch uwen 
Mi, beeb shet marij her benliehjbom Des Weeren onthep: | bart gant affheeren. 5 Suche 

44 voorder ver icht / ende ſoodanighen ziele fal wtgheroept 28 Ghnlieden en fult geen litteecken ont een gert 


Meu. 24-019 ogg en ult gp Doc Den winberch niet fo IO ende worde bol lafterg, aen 
— efen, J be afgheuallen besien op: 2535 Mine vperdagen houdt / eñ veeeſt ulieden puidi 

ende 9.A. 5. é u boor mijn henlichdom / want ic be De geent cecil 

PE Fatimen haer gip Jet latt: waut ie ben be Heere uwe Godt, pl à geleden eñ ſuit vmet Kegvert toten 


AL 

) 


ende 23vb. 11. shr nthenlighet Den n tas Ha eha ſult niet halfchf waeeren DB MIJ 17 
—* eid we: , 4 ne name / ende oitheplighen den naem 

bt zige rt Ghp en ſuit met ip iccighen ligghen / als 22/ Godts: want ick hen De Weert, — Saad 

90006 are epgtere” bp vit Weijs / want ek 1 éen geoutwel. 13 Gp en nlt uwe maeftt niet oueeeht ** Loot 

—9 1 kinderen te * Gijn cn ſult vock br geenen diere liggen / 23 noch beroouen: f Des Bachlooners toor deu 2 J 


4 eu. je 

| bienfteberbade gar gb miet met herr berderepntickht en oog: | Miet bb lijsten tot aen den nwoagtert. beant 
KINK: ben ale MRS: pee: ene given wayf en (al met enen Diece ce 4 Gijp ent fuit Den boomen nct vloecken 

i nafiedeËn- Bet: ende gheen wouf e 5: * heer Act Sone zt 

ik nine Juda ve: Doen hebben / want het is eenen grouwel. 6 OYEN ſult Boor Den blumden a 5 Godt ee ct ik 
HEID on HNE be ef mepndë Sp eufilt ulievenin Defen gheenen ver⸗ 24 floot ſetten: want ghn ſult io agg BDE — 
ERGE Gon daer mee ontrex mi gen: want in allen defen hebben hen bꝛeeſen/ want tek ben De Beert. … lẽ aen den rsr 
ME de —— verontremnicht de Heydenen / die dek voor 15 h Shy en ſult niet onrecht hande es Dt Ward 
—90 Bae ip aac. mlicden heren wil weſtooten. gherichte / ende cit fuit miet barueck Bro, 
ik senen forteef: Ci het landt ie Baer Boor bevontrepnicht: 25, Igheringhen / nach) den grooten keren / WAE ene. 
ALI den ’ 3 e - * * fn” E $ * * veter PA k * Li he chr ritten. e. js 
99 ferde:maer Dez eñ ick wil hate miſ daet aen hen te hupse: 2 id ii hak she re £ kerdtapper onder en 4 
Hib Hi wiledatbet at het lant stat irt wifpouwe, 160 Gijp en ſult gheen kt achterclapp 2e, 
bien | Bant nier bez ken / Dat het lant sijn inwooners wiſpouwe gef niet (kacht 5,0, 240 
cell 


peu de Beert. ; Of DE 


ſten kt id 


. 8 re û ij 
IN ans vren erde hebben Dat landt verontreynicht. draghen en mostet. REN Miek 
ween Een —— lieber dat lantdt oock kh en 2818 hj en ſult niet vraeckghierich zjn goe dre 
door ontheps fipaubse wainer glu het berorttrepnicht/gez | Hiertoom behouden tegen de kinderen D ft. pl 
licht werdt, gek alg het de Gepbenen heeft wtgtjefpos"«| vate : m Sip ſult uwen naeften lief ebben |, sofa 8 
N he: Ml 2 " he” 7 * ls k 4 54 
fit A Tabee ghen / die boos lieden Waren. als v feluen / want ick ben De Weers, ende 3 


» * he E — 1 9 
EAD * dele | | ten zact : ende bon 
| ansore Miet en Daet na den qrouiwelijcke zeden / Die miet ent beſaenet met meragherlen; ‚ sof 
f D loofters ares arr, $ n en 3, id 
ï bio ef ds boor ulieden waren / Dat gn daer niet mede gheen leer aen ven come / Dat met wolle ket gee 


’ \ re Top Ön n sr 
bere opfettin⸗ verontrennicht en wort / want ick ben De Hee⸗ Be Kiten ghemengt is. „gas 
Je he bec amen: re uwe Godt. o BBanneer een man oa geren Wijn pre 5-49: 9 
J | fcheu bele lie⸗ Se Wat rive. Capittel. ende haer bellaept / die cen Infengigen MAT et be 4 
J ben . gtsenigterlep ghebaben eude mfettinghen/ eñ ban n DE mame berfimact 6 p boch 9 he 
Leken name, Datmen hem beneerftrgen fal ter beplichept teghen verloſt / noch bꝛühendt q verkreghen EN JP jat 4 — 
als of het BGodt ende den naeftern. {- rt Datdal gheftvaft worden: doch fn zuſun —* 130 
Godtſdienſt TNde De Heere ſpzack met Moſe / E17 1 | net (eenen want ſo En is niet ban rd * 
| ware. Be ſeyde: War Bp fat dannoch Boor sijne fchult DET — nd 
| inr —— Soreeckt met der gantſcher menich⸗ 2 | re Booz Der deure Bet gute des {1 belen” que A 
—4 a22b.ro teder kinderen Iſraels / ende ſegt tat hert: eenen ram ten ſchuldtoffer been gen. vrucht „eb, 
— ero 22 vaoted en LIE ee ich la2 rde Wriefter fat ber gert met DEI jp 10 end 
BEEN U ®eu27.c.21. a Bhp futt heplich sijn/want ick ben heplich/ 122 Eide Pꝛieſter ſal hem verſoenen me p Dit joi | 
| ateu.rre.45 De Weere uwe Gebt, ſchultoffer/ voor den Heere / ouer De ſonde nd 
ende 20. b.e 13. 


mer gi 


Bunckt of ges maken: want ic DEN DE Ucere mie Godt. bare hauebtt : Dep Jaer ſult gnte onbeſneder fid, ‚od 
walt nauwer Ende wanncer gjplieben Den Heere wilt 5 achten / dat ghoſe met en etet. uch⸗ 
eraheuer aen⸗ danckoffer doen / foo ſult gn offeren / b dat 24 Maer inden vierdẽ iare ſullen alle hie ) / 
acht, wat bp hem behaghen cart, ten Geplach ende ghepreſen stjn Den ecre. * ge 
c nde gn ſult het deſſeluen daechs eten 6,25 Maer md vijfſten iare ſult ghy De DU fo 


bert ar 
l wi, 


mache paechg: enve Wat op den derden Bach ouer⸗ben de WBeeve uwe Soor, ‚act eid 

/ fe —* heb bi. bifa fahren mieë vpere verbranden. 25 2 Shnlieden ou ſult miet met bloede ien gei 
9 Daerom det Sal dan noch vemant aenden derden da⸗⸗ Shulieden en ſult niet op voghelſchrey ach RIA 
Liv toe, D3 glplIe® ghe daer van eten / foo is het eenen grouwel / ten / nach daghen verkieſen. ‚poet —9 
U bar bet wek dide en ſal gheen gheuade binden. 27 2 Shyplieden en ſult nwe haven aeuden 


toorut en woꝛ· | uvolcke. dooden wille aen v lijf cl euern * 
geben van hare: DO ijfſcheuren / noch J 
dE * —* —54 — Ais gijp bh lant noogſt / ſoen ſult ghnbeto | aen v bouwen: want ick hen de heere. * er dp 
IN 4 uit 0.16 piet acven epnden alom affiijden/oock niet 29. Shn en fult v dochter met ter hoererüe HOW erst 


n 


| fl | 
Dleu.23 €22. aitenael fo nauwe vergaderen. den / DAE bef landt gheen hoereche en drhue / ned 
a. 


(eg: 


23 
eit 4 


A. 
vil 

\ 
u. 
hint 
de, 


end 
—9 


iN 


HE Vilhiinient nes 
Wllekoetie. — Bat FIF. Joek Mole. 
Je Waer / vect niet vanden [10e Wie orierfpel doet met nemants wijf die Straffe bog 
| — * niet veront⸗ ————— — 
it Heerenwe | De owerfpeelderfje / daerom Bat ijs zns € Deu. 
vr See. en Wot: want ick ben " Heere a eften wijf ouafpel a gehan heid. is End 
lios, Dao: eenen grauw pe fult ar 22, _£ Wanneer yvemnandt bo z Ë ed 
P&L ooftaen / ende BE dukeens ad een Aaept / dat hp zijns baders fchaamte ghebloat a eg 
* vreeſen boor nwe Gode:want icn ben eeft / Die * beyde den doot ſternen: haer 
Heere, e bloct zy op bert, 8 d 
Mieten yo Wormer eẽ vreendelinck bp 9 in uwen 33,12, Waneer vemgt bp zijns ſoous vaijf gaept / 
woonen fal/Dien en fault gijplieven niet” | Die fallen berde den dost ſteruẽ Want ſn heb⸗ 
t j Aſchenden. ben een ſchande begaen: haer bloet Roy ben, gleuf.r3.r.22 
Un fat ba ulieden woonen alseen louthe⸗ 3413 Maimeer vemant bp eenert Larger llaept / Samen 
tte onder bende fut hem lief hebben als v als bu eenẽ wijue/ Die hebben eenen grouwel 
die: — baant —3 zijt oock geenen — — — bende den doot ſterucn: 
* ei e © + Cn = M s * 
14 amerr pemandt een Wijf neemt / ende h leui. 18. b. 17 
Shrlieden ein fuit niet ongetijck hande⸗ z5¶ haer moeder daertoe die heeft eenen laſter be⸗ 
etn aen Den gherichte / met Ber eilen / met ghe⸗ gaen: men ſal hem met vnere verbrandẽ / ende 


as bte, met mate. haer bende oock/ Dat Baer geenen later en zy 

Ger 0 

brad ste trecht fiSche⸗ 30 onder nlieden. 
hebo: Beleen Bats Krenten [rsi Warmeer peraant bo een bee lendt / Die ſal Straffe der 
Ride WEL de jeeee uwe God /Die nwt Egppteite | den doodt ſteruen / cnde Iet bee ſaumeꝛi ver Swamui⸗ 


B Bin, lant fcher ſonde 
‚MR abelent heeft. worghen. 4 Dn 
eene aem 
alle mn Boet ; Want echt — „27.63E 
bende Deere ween ja dooden / dat bee oock: den Boot fullen fp rin sg 
Se Dat xx. Capittel. ſteruen: haer bloet zp ap bent. er 
9 Straffe dieesvie ven moech haer zaedtldat 17 Vanmeer pemandt zijn fufter neemt’ zijns 
wdtte kinderen) gheuen. 6, Waerſeggers geloo⸗ vaders dochter / of zinder moeder dochter / eñ 
Ais gy Cen ouvert bloecken, 10. Querſpeldoen. haer fchaemte beliet / ende ſn wederant ʒijn 
ht dderg ofte foong wijven. 28. Cen maen: fehacmte/ Dat is een bloetſchande: Die ſullen 
HSV 19. moepe / 20. of ooms wifbeflapen, : den iede baers heler: 
Enig Cm, bie buggherhe dihuen 14. Dochter wtgeroept wordẽ boor Der MEDE 7 
Ber, Ceder te helpe, 17. fufter/ 21. of fas want he heeft ʒnder ſuſter ſchaẽte ontbloot / 
J bees Hemert, 27 u Item dier / die waerfengen of bu gal zijne nuf daet draghen. * { i 
e naedes |g “kuBarmeer cen man beent wijue lacpt/ HELT E24 
Maf —— — ter tijt haerder —— Einer fe * 
—5* 1ſtchaenite / ende entdect hare fonteune / pn 
dede Heere ſpꝛack met Moſe / ende ede De fantepne hers bloet, Die fille 
' bende lt haren bolcke gheroent woeden, 
1g _19wer moeder ſuſter ſchaemte / ende Ws 


AN 
DE Ame lea Ne fende 
*— uitte Dre ben Segt den kinderẽ Iſraels:a Wie ons 2 
Ridin waders fufter ſchaemte en ſult ghu miet ontz 
bleoten: watt een ſodanighe heeft stjn naefte 


den kinderen Afvaels/ of cer vreerndelmt 
| 9 zijnen —5 mor 
J rj icf ſteruen / het vo : Wa ‚ 
— — — | — ende fp ſullen hare 
re fan Oet ümi rin fette teghenzmiſdaet draghen. 
gnd, eneen he 20 Wãneer pemant bi zijns baders bzoederg 
oh bete q voepen/dat hp dert Molech vauzyjnen wijf llaept / die heeft zgns ooms ſchaemte ont 
pent * Degenen) ede inhn heolichdom veront⸗ — A ee * dragen / ſonder kur 
Mucht / Henlid then: eren ſullen ſy —— 
dl hebt peee mjnen gepligeenameonthen: · hemandt zijns broeders Wijf m leui.r3.b.16 


iz ‚dat daet: ſn ſullen Pata a* 
SE ti Eide ſo het volck inde lande daar de bin⸗ | Meent: vat is ecn ſchandelucke WEN en, 2 5.0.5 
jo j —8 Shhever fat met vien menfeihe: Dievansij: | fontder kinderf zijn / daeromi Dat In heeft zyns 


—* zade Den Aolech gegeuen heeft / dat het broeders ſchaemte ontbloot. 


niet en dosde: 22 Dahout nv alle mijne wetten eũ rechten / 
EN fet amit te dach mijn aenſchijn tegen den” 5 | ende doet Daer nae/ op Dat v het Landt met We 
big 7 Erdee al be ſetten / et tegen zijn geachte, 


en fpouwe Daer ick v in lepde / Dat ghu daer 
DS ——— ende alle die hem bra — in woont. 
en es Re ro, ** met dẽ Moelech / tt Haven volc⸗ 


23 fl en wandelt miet in De wetten ber Ljeps 
denen die tek voor v weſtooten ſal: n Want n VDeut.q9.a.a. 
| Ni, gnpe Aneer hem cen ziele totten waerſeggers 6 
/ md mans ethenbedieders keeven fal/ Dat fp Ger 
1 


fulcx alte hebben jo ghedaen / ende ick hebbe 
dereett / fa wi ick an gengeũchte tegen 
leuí, 18. b. 12 


ie 


eener grouwel aen hen ghehadt. 
hef: * Diepen ——— —— 
vj, je Tele ziele ſo 5 u waant zek wil ulieden een kant 
ke ek ig ſetten / ende wilſe Wat haven bale ip Ei ben bne vnd * he nu Û J 
0D, Le iche |_‘bloept: ick ben De eere uwe God / bie v hans 
st A Wte an el ben Be Beele adt beplich:7 gen balcke afgheſondert heeft / 
oaf tige, Chde houdt mune mfettiughen/eft doetfe: 8/25 Dat gljpliedë oor afſonderen fult het vent 
N Wig, ME tek ben De Were Die nlicden heplicht. gee varden onrennen / ende anrerne vaghelen 
| — —8 sijnen vader of zijn moeder bloeckt/g | banden remen / ũ —* ———————————— 
Deere A00 evens biet sp op Den. ücee ulicden afgiefons 3 
AOR rg besien waer of woeden BDE | erat 


N Veur, 14.0 
dert hebbe / dat het OMVEDI Le Dies 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 
— — ve — 


— —— — — — — 


— — 


Wereltlijck recht. Leuiticus / 


2e , KL 

Oe 

nr 


EEEN — — — — — 
EE _ nn —E 


— — nd ame 

Pꝛieſterboeck. —— 
aerom ſult ghylieden nt heplich zijn / 218 ĩ Mant gheener aen dien een gebrek 7 miv 
pleut. 329.a.2 — de eek beplieh. * —32 en fal hiertoe treden / hy zy polar /am / mete 9 


fondert beeft banden volcken / op dat abe | me kifeltfanen neuſe / met eenen 0d * 

—* he 5 0 __q Warmeer een man of wüf —— aen eenen voet ofte han — J 
KDR AE ger ofteeckenbedieder zijn fal/ die ſullen A der — 
—— — r Of it rlru his / ef een bel OF utä 

5 t fteruen / nien falfe fteenighen: haer bloet 20 Of liheunelcuggich 1s/ ere oft puc 
—— SP op en. on ———— acricich of (OO aa 

é Taat: j.Capittel. of die ghebroken is. ‚ oog 
De ACE 1. Priefters trace onbefmmet zhu/s.gets |ar Wien ban Aaron Bes Prieſters — of oi) 
VPurieſter ne krupmenech baert ſcheeren/ 7. ende eerlck ghebreck aen heur heeft / die en ſal niet — wel 
boor geſchne⸗ int houwelyen ende hups zou. zo. Wen Hoogen: treben/ te offeren den offer Des Weeren: w 
wen. — prieſter —* fonderlinghe —— — te bp heeft een ghebreck / Daerom en ſal bp ae” 

num, 6.4. ‚16. Gh Î ach ba 8 arne 

— — ampt ig ved totten bꝛooden zijns odes Miet genaken / 


| 
boncvzouwe dio Nde De Heere tot Moſe: Degt Der hyſe oftere. 4 
stu. Boc (al E — dn fomenvende ſprerckt %22 Nochtans fal bm het baoodt SI — 
uiet ere. pr fot hen : a Cen Prefier en fal hem aen | eten/bepbe ban den heplighen / eude v 
onder etc, An. geenen dooden zijns volcx verontreynighen / allerhenlichſten. hn noch⸗ 
Pp en fai henn ¶ Wehaluen aen zijnen bloetwiendt/die ham? [23 Doch totten voorhangſel en ſa ln abes Em 
niet berontreP gen naeften toebeboogt:als aen zijner moeder / tang niet comen / noch hem totten alta | 1 

2 * J * bs at he 
nigë nech ont aen zijn vader/aen zijn aenzijnedech: |_naken/bewoijle het gebreck aen hen is / d 
— —— bordessen er tiet ent ontbeptigbe mn Geplichtvom: WA 


pig) de ouer⸗ EET/ AEN zunen broeder / ij ard 
fi aen zijnder ſuſter / die noch ef b maecht ick ben be eere dieſe heplighet. 
fte im zhnen E 31 ſuſt 24 nde safe Gotar uiter got Aaron eff tol 


balcke. ende noch bp hem is / ende geene mans vrou⸗ | er traclde Ek 
Keupren den zijnen fonen, ende tot alten ideen JAE CP ve 
dẽ bãert ſchee repnighen. 


ren / verbode. ctAnders en ſal hp hem niet verontreyni⸗4 
Bleut.19627 gen ergens aen eenen Die hem toebehoort ov 
Eeeh 44 zo Der zijnen volcke / dat h hem ontheplighe. 
Get baeveof _d bek a oock geene raped _ W 5 
chende en zijnen hoof ve / noch zijnen baertaffcheer 
gal be Pꝛie⸗ — raid —— 
Per hebben. pfullen haren Gode heplich 311 
le: d az onthepligen den naan haers Gode: want 1D 
Emo 34.2 off des Beert affer/bet bꝛoot heers Gods: 
—X 34.2 offcrẽ ? 
Citi daerom fullen fp heplich zjn. 
De — cDP on —— gheene hoere en Me 7 
ens; geene gefchoffierde/ofte Die van Hart 
25UICh8PS. derſcoten is:want hp is heplich 5 Gode. 
Daerom (ult ghy hem heylich houdẽ / wãt 8 
—— bp offert het doodt t zuns Sods:hu ſalv hen⸗ 
dawderlinghe jety zjn , want ick ben heplich / De Heere Die 
ulieden beplicht, | 
be Uanmeer eens Peieftevs dochter begint te 9 
spesie: Bier ba hoereren / Bie falen met bpere verbranden: 
gar — dl eb maden —* —— 1 
ee Icke De Booglepgief ter 13 ONDEL C 
baeronr DAE broederen op wete: hooft de falfolve gheao· 
ke affouberben ten / ende zine bant ghevult is / dat hp aenge⸗ 
ban ſommiger togen worde metten cleederen / Die en ſal zun 
fobſe / Nu g. Hooft niet blooten / ende zjn cleederen niet 


Ende Simſon ader. 
moede icbaë ane en fal tat geenen pi ivan cfl nn 
aza: en fal hem noch ouer bader noch ouer moeder 
———— — gn 
Zudic.13. ER Ne den heplicjdom ent fal hp niet gaen 
oute deere Ae mat ho miet en ontheptige het henlich td sins 
Geer each vas: Bons: want g be hevige —“ pe 
be rechte zjns Gods 1e op hem: ick ben 
Pneus) Een maccht {al eer jer —— J 
at.2. â 14 tant? k 
* bá aller ſon — ———— hoere / maer een maecht 
be cepa en sns valer ſhetenwnenenen.— 
ich / eñ nie zj | | 7 î a ent ont 1s 
gevlichs noch Op dat hp zin zaedt niet en onthenlige ON 
ongewóts aen per zijnen voicke : want ick ben de Heere Die 
De (gaogter bent bene ſprack met Moſe / eũ ſeyde: IC 
Ende de eere u2A ee eerde 
priefker nee Zpreerkt met Aaron / ende fegt: Wannerr 17 
BEN iorcorou or nerarden ban uwen zade in uwen ghe⸗ 
ten wijue, AOL kis/ Die en fal iiet hiertoe 
— —— 
inre geden / dat IE 


Krupnen eũ we geweeft en is / aen Bie can hy her veront⸗ 
Se Vat rrú.Capittel. 


1. Melcher hem des heplighen onthouden pie 
den. 18. WBeickorlep offer mẽ totten Geert + eit 
ghen/ zg. ende hoemen em metten danckoff 
houden ſonde. wet 


ï ade De eere ſprack met Moſe / ende we 
d de: 
2 “Best Baran eude zijnen ſonen / dat 8 
hen a onthouden ban den heyugen DET KE à Oa | 
ren Iſraeis / dat fp np bepligen/ erde WEE eg DE rl 
hepligen name met en ontepligen; WANEN Herink 
hen de Heere. ' gl 
Do —* rib hen / oy hare nacomeliughe * Rd 
wie ban uwen zade hiertoe treet totten nit 
gen dat de kinderen Ffraete oen Weert He, Pf 
gien/ende verontreynicht hem alſo Bier 
ſelnen / Diens ziele ſal wtgeroeyt woꝛd end? 
minen aenfichte: ant ick ben DE ge erf W 
Boelcker van den zade Narons melatt bi 
is / ofte eenen bloet heeft/ Die en fal miet —9 
vanden heplighen rot dat hp reyn worden · 
ergens een onreyn lichaem aencoert / Of 
bet zaet ontgaet in den Aape: voet 
5 Énbe welcke ergens et gewornite ATS 
bat hem onrenn ie/of ceren menſche / die er 
onrenn is / ende alles wat hem ontve pils ng 
6 _Welcke ziete Dier eẽ acroevt/ Die 19 OUT Ee 
tot opp den auont / endeen fbandenderug 
niet eten / maer ſal te voren zijn Lif met | Ì 
ter baden, | ue 
7_ Erde als be Donne ondergegaen DEU if 
reyn geworde is / dan mact ho Daer van eten col 
want dat is zint c neevingbe. — ij ob 
8 den aes ende wat wan dert voilden vat zij 
ren verſcheurt is / en ſalhn niet eten / OH 
—* niet onwepa aen eñ oogde / ANFB 8 de 
en De Weere, | 
9 Daerom ſullen ſy mijne ſettugen gouden, | N 
vat ſo geen ſonde op hen en Laven/ ende D ek 
an ſteruen / alan hen antjenligen: waut 
bent Be Heere dieſe bepticht. one chen 
to Sheen ander en fal van bat henlighe nach 
peen arg VPrieſters huwſghenoote / noch BE 


rAameer daunoch de Peieſter es ziele PE 
In gheit coopt/die mach. vaer vander: 0, 


| ê 


” — 


ee > 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 


2L1 (1 

Weeber) 


Rat bent in sijnen hunſe gheboren bordt/ dar 
—E zijnen bꝛoode eten. 
leet oor Des Prieſters Dochter) ens 12 
benlihe uiet Wijf wogt/Die en ſal niet ban de 
heffinghe eten. 
fonen dannoch een Weduwe ofte Wtaer 13 
tot ende en beeft geen zaet / eñ caemt weber 
te 
/alg Doe fp noch eẽ maecht wag/ 
egen breemdelinck en fa Daer ban eten, 


—5 Die ſal het bijffte deel daertoe doen / 
DE Prieſter geen metten gebeplichten/ 
—— Dàt fp niet cin ontijepligen het henlige 15 
reren Iſraels / dat fo den eere heffen. 
gnhor ot fp ben niet met muf daet eñ fchult 16 
aden / wanneer fare gehepuchde eten/ 


W ick ben De Weere dieß : 
Gide de Dee Geeve Diefe heylicht 


Se vefpeackmet Moſe / eũ fepde: 1: 


4 
Bide 1tar pe SCSt Aaron ende zune ſonen eñ alten kin: 15 
—8 Iſcaeliter ofte vreemn⸗ 
fart bastngeng ent fvael/ sijn otfer Boen vui / het zp 
Waes Der pe DART belufte/of ban vehen Wilte/Dat fp 
—88 geerte een brꝛantoffer Doen Willen. 
—8 fat at hem ban ulieden aengenaem zy / dat 19 
ba te y / ende forder blecke f zijn ban run⸗ 
Of lammeren /of ghenten. 
deny r® wat een gebeeck heeft / en fult ghylie⸗ 2 
en get higg et Offeren: Want het en fal boog ulieden € 
Sinin egbenaem zijn. 
Ke bor Wojy pede Wie een danckoffer dent Heere boert 21 
—8 nſonderlücke belofte / ofte ban bzijen 
erb / ban runderen of ſchapen / Dat fatfon: 
Efa — —* aenghenaem zp: her en 


1: 
bet blint/of gebzeckelijck/of gewont / of 22. 
el gemdich/of fchorft/ fo en {ult gplie: 


Ken Beere niet offeren / ende Baer 
ê Offer van 


tel 
pt nr eren 
Boeg Hac 


toffe of ſchaep dat onghewoonlijcke 23 
fh gbewerkelijcke leden heeftmeucht 


Vogtjen wille offeren: doch ter belofte |M k Do fal de garue beweert worden bad den 


net aenghenaem zijn. 
en ſult oock den Heere niet ĩ berſtoo⸗ 24 
gewꝛeuens / of verſcheurts / of Dat gez 
9/ Offeven, ende en fuit in uwen lande 
niet doen 


* file oock ſiulcker gheen ban cents 2 
Wer bant neuen dẽ bꝛoode Wes Gods 
want het en deucht met / eũ beeft cert 
Ve Sn ik aeron en fal het niet aengenaem 
cn, 
N dede Heere ſprack met Moſe / eñ fenBe:26 
ten is 1 8* 
n OO ſalt ſenen daghen bp zijner moeder 
ide aenden achtten dage / ende Daer na / 
* bet Den heere offeren / fo is het aen⸗ 
et 


he. Miet me cen ofje afte lam foo en ſalmen het 28/15 


War ot tonge op eenen dach Machten, 


edanchorpeee SOPliedE nb wilt den Heere cen 29 
doen / dat voor v agenghenaem 5p/ 


Dat JJJ. Boeck Mote, 


A 
OOC Anders bart Den hepligen eet / on⸗ 14) 2 


9 Endede Heere ſprack met Woſe / eũ fepde: 
ro Degtden kinderen Iſraels / eit ſpreeckt tot cieeven, etc. 
benen op Ben Altaev Des VBhen:e Waneer ghulieden uit laut coemt / dat gaum. 28.b. 


Meer een offe oft iam/ oft gepte gebo⸗ 2414 


16 Tot 


Fol.49. 
Were Die v heulicht: Die b vot Egyptenlau⸗ 
de ghelept hebbe, dat ick uiwe Godt woare / ick 


de Heere. 
Se Dat rrij. Capittel. 

1. Wanden bperdagen ende hoogenfeeſten / na⸗ 
melúcken den Sabbath. 5. Paeffchen. ro. Eer: 
fte bruchtaffer des anderen baechs na Paefichen/ 
15. Pingsten/ 24. blaeſdach / 27. berfoendach/ 
34. ende loofhuttenfeeſt. 

1.MNde de heere ſprack met Moſe / ende De feeſtẽ DE 

fepde: Soden gebas 
Segt den kinderen Iſraels:eũ ſxreect Ben, 

tot hen: Dit zijn De feefken des Heerẽ / Die ghy⸗ 

lieden heplich/ende mijne feeften heeten fult/ 

daer ghulieden te ſamen coemt. 

3 a Ses dagẽ ſult ghn arbeyden / eũ de ſeuen⸗ Sabbath. 
de dach / is de groote heylighe Sabbath / daer a Cro.29.a.9, 
ghulieden te ſanen coemt: geen arbent en ſult en * 23 bz. 
ghylieden daerm Doen / want het is De Sab⸗ 3 ve * rd 
batt deg heeren mallen uwen wooningen, “1713 

4 Out zijn nb de feeften des Heeren/ die ghy⸗ 
lieden heplighe feeften heeten fult/Daer gijp te 
ſamen coemt. 

5 benden veerthienden dach der cerfter Paeſſchen⸗ 
maendt / tuſſchen den auont / is Des Heeren feeſt. 
Paeſſchen. bexo. 12. 18 

6 &ft aen den bijftbienden Ber ſeluer maent / Pam. 28016 
is bet feet der ongebeuelder brood des Jee: , Ordina 
ren / ſo fult ghylieden ſeuen Dagen ongeheuelt varmen aen 
brꝛoot eren. dẽ wercdagen 

Den eerſten dach ſal henlich onder ulieden doet / neermge 

heeten / daer ghy teſamẽ coenit / ſo en ſult ghu⸗ẽoecke daer⸗ 


mn L 
lieden gheen edicuſtwerck doen / A biete it 


@® 


* pe en b 
8 dende den Weere offeren ſeuen daghen: DE vanpekt, maer 


feuenfte dach fat aoe heulich heetẽ vaer ghu⸗ Get huptwercie 
eden te ſamen coemt: daer in en ſult ghyſſe/ Cf Booy diens 
ſtẽ en zjn niet 
verboden / ale 
coken / vagen / 


den oock gheen dienſtwerck doen. 


ick v gheuen fal/ ende ſullet beoogſten / fa fuit Re 5e 
ghpheden een frgarue der eerſtelinghen us B, jengpe 


Oagfts ratten Pziefter bꝛenghen. Aud Gomer 


Jeere / dat het ban uliedẽ aengenaem zurc ſulcx 
{al de Prieſter baat / Des anderen Baechs na 
den Sabbath. 


12 Ende fuit bes daechs/ Wanneer nine garue 


beweecht wort / cen brantoffer DE Heere doen / 
van eenen lamme / dat ſonder vlecke ende ia⸗ 


rich zy/ 
13 Ren ſphſoffer twee thiende fermelineets 


met olye gheniengt / ten offer Den Heere eens 
fueten reucx / daertoe het dancoffer een Dieven? 
Deel hin Wijns. , 

g Ende en ſult gheen nieuwe broodt / noch , — ee 
htfangen/noctj coorn te boven eten tot op Den ———— 
dach / wanneer ghylieden uwen Gode offer coorn. 
brengt: dat fat eẽ recht zijn uwen nacomelin⸗ 
ghem in alten uwen wooniughen. 

Daerna ſult ghpliedẽ tellen van DE ande: YAingſtẽfeeſt 
ren dage des Sabbaths / doe ghu De beweech⸗ Deu. 16.a. 9. 
garnen brachtet / ſeuen gantſche Sabbathen⸗ 
aen den anderen dach des ſeuenden 


en elen bet Deffeluen daechs ett, / ende zo| Dabbathsmamelijcken/bijftich daghen fult 


Niet ouer b 
Vane ich ben Ee iden tot op dẽ morgen / © 
Bart Avon 
ì “Want ick ben de heere. 
| — Mijnen bevtigen name niet 32 
derden Shet / ene iekt ghjebjentieljt worde 
SM kuideren Ifcaels ; want ick ben de 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] 


Hamar eet mijt ghebodt / eñ Doet 3117 


ghplieden tellen / ende nieuwen fpijfoffer den 
Heere offeren. 
Ende ſult het vot allen uwen wooninghen 
offeren / namelijck / twee beweechbrooden LAN 
twee thienden ſemelmeels / gehenelt ende ghe⸗ 
backen / tot eerſtelinghen den Heere: 


8 ki ſult hiertoe bzengen met wing broode / k Nu. 26.2c,27 
— ſeuen | 

mn neren —⸗——— — 


— — — — 


Joa.7.d. 37. feven :t den achtſten Lach fat ooc heÿlich hee⸗ 


Wereltlijck recht. Leuiticus / Puieſterboeck. 


ſeuen iarighe lammeren / ſonder vlecke / ende 380 Behalnen war den Sabbath des ger 
Bud. barre, benen tongen lt offe/ende twee rammen: dat | edere garen ende belofte / ende DAIL 
fal dee heeren brandtoffer / (püfofferfende | ge ganen sjn/ Die ghplieden dert DEET bet Ì 
DaackotFer zújrt : dat is cen offer eens ſurten 390 So ſult ghplieven nh aen Ben vofthie 
acnes Nee. dach Der (eender ¶Waendt · ais sho hete 
Daertoe fuit gholieden maken eenen gep19, teit van den lande Highebrach;e hebt hefe 
tenbrock ten fondotter/ende twee iarighe lans | Des Beever houden feuen daghen Lack. a 
nieren teit Danckotfer. den eerſten daghe is bet Sabbath / end 
Ende de Pꝛieſter falt beweghen metten 20 Ben achtſten daghe is Get oock Dabbatd, 
broode der eerftelurgten voor den Heere tat: Cao Ende ſult aen Den eerſten dach ln we 
ten twee Lammeren / ende fal Den Heere hep: (E nemen / ban ſchaone boomen panter pf 
lich / einde des Pieſters zijn. erde meen ban Dichte beant / 19E „boot 
mf /twtroer ¶ Ende fult defen Bach m wiſchreyen / want 21) willigen / ende ſcuen daghen vroljck zun 
eng hn fal onder v heplich heeten /Datahplieden | Den Geere uwen Godt, goat 
te ſamen coemt:geen dienſtwerck en fuit shan jar Ende ſult alſoo den Heere DES Jai 
boen: ecn erwich vecht fal dat sijn / br uwen _ feefte handen ſeuen dagen: vat ſalenn 
nacometingten/in allen uwen woonrtrahen. | techt zijn bp uwen nacomelinghen / DAE fp 
nBeui.19.4.9 _n BAanneer ghy no uwe landt beoosft/fo22 Der fenender Maent alſo brecert. fhut⸗ 
Deu.24.6. 19 en ſult ghylieden dat miet gheheel opten velde 42 Seuen daghen ſult gholieden Ui loof) 8 
infnijden/ oock niet altemacl ſo nainwe gple: | ten woonen: Wie cen Landebetitter BH 
fa / maer fallet den armen ende vrreniveini⸗¶ rael /die ſal in loof hutten woonen. ek 
ghen laten: ick ben de Heere uwe Godt. 43, Op dat uwe naccunelingen keten A 
Ende de Heere fprac wet Moſe / eũ ſeyde: 23| De Kinderen Iſtaels hebbe laren He, 
Spreckt metten kinderen Iſtaels / ende 240 woonien / doe ichfe wt Sgyptenlande 
a yiu.ze.a.r. ſegt? o Aen Den eerſten daghe Der ſeuender ick ben De eere uwe Godt. ſraels / 
| Naendt / ſult ghulieden den heylighen Dab: 44 Ende FUmfe fende Den kinderen FIE 
p deu.16.c.29 bath des p blafens/ter gedachteniffehouden/ | fulcke fecfte des Beeren, 
Bier blafen Dae gyplicden te {amen COENE. 1 et edi —* —* nandelaron⸗ 
* eid Soo en ſult ghjnlieden gheen dienſtwerck 25 5. cube ewaelf — jo, Wan de WEL 
ren gefchiede/ doen / ende {ult den Heere offeren. ouer het laſteren / wt oorſake eens iafteraers S5 
Rage vaer: Ende de Heere ſpracemet —* EEDE 26 —* ſtraffe des boatuachs / enne andere lÓfID 
smebe Godes Den thtenden dach in Hefer ſeuender 27) fchaden. — 
wel laent as de verſoendach / die fal bo **— Mi las naden Heere ipgach met Moſe⸗ 9 9 
| „ce verz Heplich heeten / dat ghy te ſamen coent ſo fult je herh mats 
fr badne/ …_yplichen uive lichaam caſtjen / ende den | 2 ——— hi slede bn 
Daer va predi⸗ Yeere offeren, fp tot v bꝛenghen geſtooten ſupuer —* ratje nf 
Kenbe/ en bent Ende et fult gheen arbent Doen — ————— — in de lanpen de pi | 
Aer NEE 5 dage / want bet isde verſoendach / Dat gholie⸗ Der Be oge EE 
hee SEP ben verf aent Woost hoor HE Weereuwé Gote. |3 „2itpten boot den boerhanct Des Bie (oaf 
Euanrekum Want wie yn lichaem niet en — Ac 29 ciliaten —— des el 
Chrifi, cù3h: aste/di zijnen volcke ghevoept | Aaron f: * 
Bd Goeie. dll die ſal Wot 50 — moeghens boor den heere alle todt: dat ⸗ —* 
Bac bm ger „ Eue we in deſen wach eenich were doe 30, ee PEVDIe vecht viert macomelinBd aw gat 
Daeict weet. Dien Wil ick ombrengen Lt zijnen volcke, DB 4 Ip fal bande langen op den ſure als 4 
ï Verfoen:- Waecam en lult ghplieden gheen acbepbt zr, delaer toerichten voor den Keere / ALOE De edt 

* J wers pe f » zen / e go ve 
Bach. Boen : dat fal een eewich vecht zun uwen nas | 5 Eude fult df meelblaeinen net v biste 
xt And. zielen comelinghen / m allen uwen woounghen. twaelf korchen daer van backen / tiuee hici dl 
Becommeren. Wet ie uwen grooten Sabbath / dat ghnlie:32) den fal een coeck hebben. i 


) a son 
den uwe lichamen caftijt aen Ben negenden | 6 Ende fultfe leggen celcke ſeſſe ov cote 5, g vi) 


pn N Bert * 
dage der Maent / opten auont ſult ghylieden ſchickt op den ſuneren diſch voor den —* oid 


deſen Sabbath honden / banden eenen auont | 7 Ende ſult op deſelue legghen reunen vpe⸗ 3 

totten anderen auondt. rogck / dat het zijn £ gedenckbegodt, teutz —* 

Ende Dé heere ſprar wet Moſe / eft ſeyde: zz ve den Heere. Albyſe toe⸗ song, 

JIoof hutten⸗ Spꝛeeckt metten Kinderen Iſraels / ende 34, 8 Alte Sabbath oogt ende voor / (ALD EC bold 
feeſt. ſegt? ſAenden vijfthienden dage deter ſenen⸗ richten voor den Heere / van Den kudere ue — 
deue 165.53 Ber Maent / is het feeft Dev loof hutten/feuen | raels / ten eewighen verbonde. zul Sto 


„drt/ “ont 
h @ndefsullen avens ef sijner ONES — * 


Mu 29.b. 12. daghen den Heere. | 
d 1 die ſullenſe eten üm Be Hepliage ſtede —* PA 


30504 Den eevften dach ſal beplich heetẽ dat ghy⸗ 35 
— lieden te famen coemt: geen dienſthaerhept De is zijn allerheplichſte van oen off ren 5) 
en ſult ghylieden Doen. — Beeren / ten eewighen rechte. Aben — 

Benen dagen ſult ghylieden den Geerte of⸗ 36,10 Daer inch prunece ceren Ittacktc gere 


ans jer 
Wijf fonc wat / die een Egoptitchet * 
— 


ten/dat gip te ſamen coemt / eñ ſult uwe offe⸗ 
mt An, opente corn den Hjeeve Doen: want het is der uf DET? 
haudiughe / oft gaderiughe dach: gheen dienſtwerck en fuit 
Beguipdath: giplieden doen. 


kint was / onder ben kinderen Ffvarlel Pir oat 
8 ô J Dd 

wiſſede in deur teater. met ceren AAE ief 
ſchen mame. ED IJE A zal 


RT 
(tn laſterde den k nanne / endevioe el ( , 


* 4 Ey’ 8 SD 1 zi 

Dar zijn ve feeften des Weeven/bie gnlie:37| 1 dae beachen ja hem cat grtvofe: DONA aad} 

en ſult boog beplich houden /Datgiptefa” | MoMDet biet Delomich/ ee dochter wd 

sneu coent/endeben Deere offer doet bede | DADEN flannme Dan.) cen Eil? 
pifer/ (pijfotfer/ danckoffer / ende auder offer / ecn Ie daa Ende lenden hein geuangen / tot 


gen peghelyck na zijnen daghe. wert Doop DE mont DEP Det | 


Ee, 


ES 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 

De Weeve ſyrack met Moſe / eũ fende: 13 der maent / euen aen DE dage Ber verſoeninge. 
Bꝛengt den —— bupten boor dẽ leger / ra 10 Cfi ghu falt Dat vüftichſte iaer heplighen / 


deltihchrecht· mat JI.Boeck More. Fol.ʒo⸗ 


alle Die het gelyooat hebbẽ hare han⸗Beñ ſult het een bau iaer heeten inden lande / al⸗ 
Sop laftes ftp Zn booft —— loet heni De gante len die daer in woonẽ:wat het ig uive dust: Dt An. heliaes/ 
EK beo; menichte ſteenighen. iaer / e fa ſal een pegelijc ba ulieden / weder ter —— 
8 Cube fegt den kinderen Iſraels:n WBiezijz1s| zijner hauie / ende tat zijnen ghellachte comen. 


gs Ne Deblaecht Die fal zjn fonde dragen. fur Want dat bifachfte aer / 15 uwe Lrpttaer: 
47 


Ì boot, des Beven name laftect/ die ſal den 1o¶ ghplichen en fule niet znenen oac niet bean: 
fheen eren / De gantſche nienichte fal hem ſten / dat van hemſeluen waſt: oock uiet leſen 
ghen:als de derenndelinci ſo fal doci de in den boijnberch / dat ſauder arbept wart: 

| fo theutter zin wanneer hp dẽ name laſtert fra Want dat kiptiaer ſal ander uliede heylich 
Nar, fal bi ftecnen, zijn: ghp fuilet van cten wat het velt Deaccht, 
—86 dend ergens ecnen menſche verllaet / die ſal 1713, Dat is her lumtiaer / vaanneer alle man Wes 

gaz ae doot ſteruen. der totten zijne comen ſal. 
dectod bet le daerenteghen een bee berllaet / die faltiSt4 VOarmeer gijn no awen naeſten Wat ver⸗ 
ene om lijf, coopt/ofte herr wac afcaopt/ fo en ſal nieniãt 

u, Vie sne naeften verleemt / dien ſal⸗ of 3VMern broeder beren or: 

an tete en Doen ale bn —— heeft. fi {5 Maer na den getale banden bantiare aen / 
| Ea om Schade om fehade/ goahe oi oage/tant 20 ſuit gho Het ban Gent coopen / ende wat De tas 
Î Puri 3 tantrars bu heeft eenẽ menfche verleemit / €} ren Geet na dzaghen menghen / ſo hooch fat bo 


—R Balen ern weder boen. het v bera penn. : 
bag qe lO/Dat Wie een vee berlact/ Die ſalt beta / 2116 Na der veelljepdt Ber iaren / ſult gip Dent 
„Mie een menſche hecflaet/Diefalgtecuerr. | aop verhosgen / Ende na Der wennichent Bet 


Khen De eere nine Godt. 17 Duet vercorte nd niemant zijnen naefken/ 
belge fende bet den kinderen Ffraels: enz 23 maer beeeft v voor uwen Gode:want ick ben 
jo edten Dent viecker buipten boot den le⸗ De eere uwe Sodt. 
N Atte ſteenithden hem: alfadeden De kin: 18 Baerom doet na mijne ſett n gen / eũ houdt 
bange, als de heere j Noſe geboden | mijne verten / Dat gp daer nae Doet op Dat 
gp maden Lande fcker woonen meucht. 


| t SG Dat rr. Capittel. 19 Lan het laadt fal ulieden zijne bruchten 
Î tj, genden bperiare beg lante/ g, eñ luptiare. gheuen/ dat gip te eten genoech hebt / eũ [cker 
Bbennest coopbandel. 18, Ei dpoobbelbenfes | Dact in waart. 


& Beeren telcken feften ijare foo men zijns W⸗ 
3 paer gj er fen 
en gees Daue/ Item eens bercochtẽ huus / p uret je — hack Ns 
ge eere man kent, Ofte op den bore, 32, Dat ——— en vergaderen wap aock gh 
hupſen ende belden der Keuiz ze 
3 Ë —S —— —— 21 Do wil ick minen ſegen ouer Een 
/ ISN AREN Ban epen —— recoopen/ fte aps gebie Dat be (al bgper Aaa co⸗ 
Oden te lofjen. * 
F— Nde be heere fozack met oefe oy den |22 ¶ Dat ghplieden zaenet iden achtften iare 
an, beeb Dmuu/ ete for: eid A eñ vanden oudẽ coen etet / tot in het negende 
endeſt Oprecht met den kinderen Iſraels / 2 iaer / dat giplieden banden ouden etet / tot dat 
etot den: a Wanneer gholieben int Baer nieuwe coren weder COENE: 
seert Dat ick u geren fal/fofaldatlant [23 Dacrom enſult ghpliedẽ het lant miet ver⸗ 


gd fes ae velt befaent/ ende fes 3 ende php zot breerdelnnghen ende gaſten 
WD a oo np. 

Deenen eee en PE 24. inde fiat in allen vanen lande / het lant te 
OCH inden ſenendẽ iare / ſal het lantsijneg4 | loſſen gheuen. 


helt ins; 
tet in je Se J— 
befirijsen en ried aeven / noch wien Wijnber 


J Vat van <t beef 

1 en hemſelnen na uwẽ et / ún bzoeder vercocht heeft. 

—9— Ni, de Sn ——— —— 3 26 Wanneer oack zemandt gheenen loſſer en 
ld hitte, ten achepdt waffe, enfultabn | beeft/ende | a leif dl hbe 
30 … landre le aer is des | _beenghen/ dat hp het ven Dee 

ih) ' right 27 De Alet trecken vanden iare aert/Doe hy 

—* ih 

slag gt” Oimaer: 
Se geen gj Daehtoont te / |_ fat zijne haue cont, , 

ð Melick ben bon tac 28 Ear oocsijrte hant fo beel miet hinden / dat 

bten fin: * 
Kl en c ſpyſe zijn. dat hp vercocht heeft/ inder hant des cooper 
fo Dap Tete —— vperiaren ſeuen / |_zijn/zotten iytiare: inden feluen ſal het wcs 


EN Ende dp LEEN taer/feuermnact gijetelt worden; | Jaen / ende hp weder tot zijner haue canten, 
ep 4 Nl 


| Be bege Jeen wpertaren/ maken egen 29 Wie een woonhuns verroopt binnen der 
fie 


baſupnen lat J ge bp het in loffenmach. 
Waëden thieiide dage vec ſeuen⸗ j Daer hp het in loſſen mach © ö 50 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
21 [1] at fat cenerlen recht onder ulteden un / 224 iAren ſult ghy Dei coop Érheuminderen: want fl End. berrinn 
en breerrtelinck F Ben lantbeſitter: hp ſalt v / na diẽ als het dage mach / Acoopen. gheven: 


eringhe den heere operen: coopen eewichlijck:g want het landt is mijn/ g Vſal. 2 4. a. ⁊ 


Doe vpermghe ben peven/ Daer 25 h Wanneer v beoeder verarint / eũ verrooxt h Au. 36.a. 
een rem Eb * zijne haue / ende zijn naeſte beient coenit bot Aers 32-27 
t. hen dat ho het loffe: fo fat bu het Lofen) wart BUD 42.5 


Maer de nâ 21 
Daer nen SE DpeË Des lants ſult ghulieden | het bercocht heeft / eũ itden vercooper De oue⸗ if An. wat aus 
den dat gijp daer Dd eter kneelt/ vighe tacen weder kinrunmen / Dat bp weder HED weder 


ende de Dieren in uwen lande: allez | bettjenteen Deel weder Wozde/ ſo ſal dat gene k @f/ inſtaen / 


tact, ſtadtmuerẽ / die beeft cen gantſch iaer lreſpijt / mn ef 
7 Ale we LP De baſunnen latë vlafen/Doaorg | Dat felue weder te loſſen: Bat ſal den EE zyu / 8 
pp, Ne 


wnd : 
— — — 

— — — — 

E Ema 


wereltlick recht. Leuiticus / ¶ Wolefterboech. woereldlik 
HAR Rn hu he | e zo iaren zijns be erekent worden / en 
IC — bee vammet enof een eau fal sijnen bachtaon ber gantfeter ijt mene 

ke ZN Ì ä * 
IN vende sjnenaromelmgen/endeenfalniet | tekenen. 
al | | * — inden *5 51, Zyn het noch bele iaren [tot aent tapir) 
IE Ifſet eẽ hupe opten Doppe/ Baer geen muerzr, ſoo ſal hy naden ſelnen Dies te meer te lof] 
dt out en is / Dat falmen Den pelde Des lants ge⸗ ghenen / daer na hp ghecocht is. aent 
| tijk rekenen / ende fal los worden / ende inden 52 Zin daer oock weynich iaren ouer tot ae 
0 | luptiare ledich wtgaen. luwtiaer / ſo ſal hn oock Daer nae weder B 
lk! df De ſteden der beuiten / eñ De huyſen inden 32, tot zijner loſſinghe. penn 
His Í | ſteden / daer hare hane in is / mogen altut ghe⸗ (53 Ende fal zijn dachloon LE iaer tat iaer — —F— 
Weise loft worden. De invekenen : eũ en fuit niet laten met bes Wear 
KAL | Wie wat bande Leuiten loſſet / die falt ber: 33} gichendt ouer hem heerſchappen / voor uw Ben, 
ifs di: Vaten inden luntiare / het 3p huos ofte ſtadt / ooghen. —— toffer? 
9— Dat ha beſetẽ heeft: want de huyſen mden ſte⸗ 54. Do be hem asc op deſe wiſe niet AUDI, 
EE Ik den Der Leuiten/zijn hare haue onder Den Kin: {o fal bp in het luptiaer los Wtgaen/ en 
IKR ES HAAT deren Iſraels. ne kinderen met hem, ecc nn an 
| | | mer. 32.a7 m Doch bet belt voor haver ſteden / en fal: 3455 Want de kindere Iſraels zijn MINE HET á et 
ENNE men niet bercaopen/ want dit is haer epgen- | ten/dieick wt Egpptenlant gelept hebbe : En 


gant eewelijcit. 
nera.22.e.25 nn Wanneer v broeder verarmt / eñ bp v af⸗ 35 
Deu. 23.b.19 neemt/ ſoo ſult ghy bent aennemen als eenen 
Ezec. 22. b. 12 pzeemdelinckofte gaſt / dat hy leue bp v. 
Ende en ſult geenen Waeckec van hem nez 30 
| | WWoecker her men / nach o ouerſettghe / maer fult v voor 
EAA elL A0 voden. uwen Gode bꝛreeſen / op Dat v broeder bp v lez 
| | pipoecker uen MAC), 
Heet hy / dat Waãt ap en ſult hem v gelt niet op Woec? 37 


met gelt ghe⸗ — efstiie erin arhe Wit 
fchick ansrfer- HEE doen / noch TA ſorſe op ouerſettingh 


zak (ats waneer ve __ Want ick ben Be Weere uwe God / die ulie⸗ 36 
“ avme mä moet DE Wt Egnptêlande gelent heeft/ Dat ic uliedẽ 
coopẽ oft aen: het lant Canaan qhene/ende nwe God ware. 
í nemé de dagezp Wanneer v bzoeder verarmt bp bh / ende 39 
nd RE —— vercoopt v hemſeluen / ſo en fut ghp hem niet 
He ed Fierighe ſioei⸗ latent Dieren als een Wfepgben: 
roouerwil/de: Maer als ef dachlooner eũ gaſt / ſal hu bp 4of 4 
wijle bofe vzyn / ende tot gen het luytiaer bu v dienen. E 
bebbemssr. Oan fate ban b los wtgaen / ende sijne 41 
Duf broeder kinderen met hem / ende fat weder comen tot 


ben De Heere nwe Godt. 
SG» Pat xxvj. Capittel. ice 
1. De heere berbiet be beeldẽ / 3. DOEL trooft î 
ke beloften zijnen voleke / fa fp 3nen woorden 8 s 
hoorſaem zijn: 14. eñ qrouweljche deep ginder en 
fp dbatfelue verachten futten: 39. haren ouerighs 
danoch fo fp noct inder ffraffe hare miſdaet b⸗ H 
nẽ / eñ Daer ouer bidden / 42. Wil hp niet verſto 
maer in gewade aennemẽ / om zjn berbots 


I G Up a en ſult v geenen afgod makE/noë) pelff, 
0 beelde/ende en ſult v geene b colonn vit eg 
oprichten / noch eenẽ teeckenfteen ie Dies df 
in uwen lande/ dat ghp Daer hoor aenbiddet wolk; f 
want ick ben De Heere uwe Godt, hot soi 
2 Woudet mijne Sabbachen eñ vreeſet D 0% ae fi 
mijnen heplichdam:ick ben de Weert. gef vod sj 
* ft Dat c abn in mijne ſettingen WAN „renden 
len ſuit / eũ mijne geboden houden ende —* poi 
Do wil ick v regen qheuen tat zijner tjt/ té ri Ó 
bet lant fal sn berucht Jeuen / ende De boort rap! 
op Den belde haer beuchten brenghen. 


5 &nde de doefchtijt fal reycken totten wijn⸗ vl wille. 


— — ae 


dd 

— 
— — — — — 

* 1 4 
be had iet sien ghellachte / ende tot zijnet baders haue. oogſt / ende den wijnoagft fat reycken / totte 
—66 —— * Want fp zijn mijne kunechtẽ / die ick ot dE: 42f zaeptit / ende ſullet bꝛoots de volheut hebben/ ore bi 
| knecht goprêtande gelept hebbe: daerom en ſalmenſe d ende ſult feker in nwen lande Wortel. pat ep be 
Ero, zr.a.z Miet op Wijfengben wijft bercoopen, 6 Ick wil beede genen in uwen laude ic Eli 
| Peu.rs.biz _qCndeen fult nict ſtreughelck ouer hen 43f ghp Aapet/ ende b niemant en verſcheu· of Ì hed: 
Zere. 34.14 regeren / maer b vreefen voor uwen Godt, wil deboofe Dieren Wat uwen lande nemen⸗ \ it 
—* At fe Wilt gljp dannoch lijfengen knechteende44f gheen f Weert fal door uwe lant gaen. fullen bart 
Evbeé. — maechden hebben / ſo fult ghpfe coopen bande |7 Shy ſult moe vpandẽ iagen/ende fp HL he bend 
Goiof.ga.r Hepdenen/Die vontom nlieden zijn. boo ulieden benen int fweert ballen. ende ug? Bj, U 
Banden gaften die beeemwdelinghen oder 45| 8 Ff WDwer bijne ſullen hondert iaghet je é 
ulieden zijn / eñ ban haten nacomelinghen / die uwer hondert ſullen thien duyſendt 12 gal — 
fp by uleden i uwen lande baten, want uwe vpanden ſullen boog v henen gn 
De felue ſult ghylieden tot epgent hebben/ 46| len mt ſweert. De 9 
eñ ſultſe beſĩtten ende’ uwe kinderen na v / ter Ende ick wil mp tot nlieden wenden —9 u, 
—1 eewiger beſittinge / die ſult ghy ljfeygẽ knech⸗ wil v waſſchen ende vermeerderen laten⸗ en — 
| xDeu.iy. c. 2o ten zijn latẽ: Doch ouer uiuc beoeders De kin: wil nijn verbont nlteden houden. ne on 
LE 1.@eg.9.6.22e deren Iſraels / en fal niemant ouer den anderẽ |ro Ende ghp fult vanden ouden ctert / ret | —9 
id tk regeren metter flrengichept. 25 Waareer het nieuwe coemt / het oude v 9— a 
EIT 4 Ersvercoch⸗ ¶ Wanneer ergens een weemdelinc oft gaſt 471 laten. geben 399 
HRE të Jodẽs lof bn b toeneemt / eũ ho bzoeder bp hem berannt/ Pr geh wil mijne wooninghe onder ul 9— 294 
[ha | fuighe. eñ hem ben vreemdelinck ofte gaſt bu v / ofte | hebben/ ef myie ziele en fal ov ntet verv ef, 
| vemant han zijnen ſtamne bercoapt/ 2 nde wil onder nlieden wandelen) fi ick , 
if Du fal bp na zynen vercopen recht hebbẽ / 48} uwe God zijn, foo fult ghplieden myn ue den id 
| weder los te worden / ende pemant onder 3: zijn: w arlie? 
F nen beoederen mach her loffen. ‚3, Want ick ben De Deere nwe God / DIEN p 
y Als zin oom / ofteooms fone/ofte anders 49f den wt Eguptentant gendert hebbe Dat ie — 
has? zijn naefte bloetbrient sne ghellachts:ofrefa | bare knechte niet su en fout : ende geb! ‚AN 
| zijn —5 hant ſoo veel verkricht / ſoo ſal be * ebeoken ende beb b opzechtelf war 5 en 
Ô mloſſen. aten. 
ih Eñ fal met zijnen cooper rekenen / banden soft4. k So ghylieden et ent ooet 10? 9 
TEEN! gare aen / doe hp hem vercocht heeft/ tot op het jff niet en beeft na $ ver⸗ * 
—4— laptiaer:ende Dac ghelt ſal na den ghetale der [5 Gude fo gijnlieven vri inferno ee 
m1 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 
à KA ⸗ Fol. 

Bperen/ende hem zn bperen beuallen Laten, 
Pee hann ale bekeert become 
— —— Boe gholieden het 
_fotbt bperert laten / doe ghplieden Baer ús’ 
Met; eter v «* - "2 c — ren 
“36 Ende ber ghenen die van ulieden ouerblü⸗ 
uen / wil ic eenn werck vertzaecht herte maken / 
hé in harer bpanden landt / date een vupfcijaide 
eg Allen Î — — blat iaghen ſal / ende ſullen daer voor vlieden / 
ick wil mjet aenſchin gen ulies17| alg jacchdefe con f weert; ende Halen /daerſe 
Wetten / ende fiult gheagen tobben hoar wia Dtetiaeht. —— 
ie vpe: ende Die v haten/fullenouec 37 Ende — den anderẽ q henen bal⸗ g Als het ghe⸗ 
he ns heers ende ſult blieden daer ten / ghelyck afs boog den f Weerde / daer hen DR er arden 
Siandt eniaecht, — „och enant en aecht ende ghruedẽ en (ilt ere eeftgguse 

tb Blplieden nia dan bouẽ Dat noch wiet 18 ta uiet verheffen derren tegen uwe bpanden. singde, 
Make et! fo Wil ie Dies noch feuenmaelmeer (38_ Ende gijplieden fit omcomen onder den 

Aer: en v te caftijben/om uwer fonden witte, | Bepdenen/ erde uwer bpanden lant fal mie⸗ 
4 8 Vat ve, 


ẽ 
EE 

Ee 

fa 

8 

— 


Ea 
sin | 

8e hiet uwe hooweerdijent ent Dalafterc/ iof Delicti, 
H hſer Dt bꝛeke: kende kot oert Bene ale $ 39 - Bie Ban ban ulieden ouerblijuen / Die ſul⸗ 


« 
DA 6 0d 
EN 


| Sierd eenoeartene (bei 
dk AN gev datuwe lant snarf et ne 
engere 
neit dat ghplieden roeckeroolick net 2 
é — ende my niet hozen en wilt / ſo 


Yan in haver miſ daet verſinachten in der vo⸗ 

— landt / oock ſullen ſu in harer haet r Dat is / gho⸗ 
‚Ruif daet verſmachten. toeg lek ale lu 
40, — ſy dan bekeren have miſ daet / ac bare fonden 

€ 


Led 


Esnde hater baderen nuf daet / met Welcker ſy a bon 
gein) ten TO NOIS/ endeteghen ma ghe⸗ —— hade 
liep 15 oct feuermael meer maken / op [a Wacror wil ick oock teghen hen ande: fs weren Iufe 
tp: geit (aen tk. if den / erde wilſe in harer panden landt wech eñ welgeualië 

Ende wil: ilde Dieven onder ulieden ſen⸗ 22) drhuen: fo fal hem vnuners hare onbeſueden —— rt det 
te ſullen uwe kuideren verſlinden / eude herte oanoedigen/ende Dan fullen fp beft nig de 
Bee erna ee ch eſtraft⸗ en L 


t berde haver muf daet r welgeuallen laten. 
Mde uwe ſtr i * 


het dte verbt ig ons 


— — 
DIEN 
“In 


ten fitten Wo 


… 42 fEnde iekfal gedencken aen Haijn ver gefchiet/ dane 
® otten „Aftdas oh v dã Daer mede noch niet van 23|- bondt met Jacob / ende aeu mijn verbondt beb onfe bees 
aad, Gallen en lact/ ende waudeltteghen no. >| met Ffaac/ende acu Mijn verbant mef Vbza- uioecte fonde/ 


‚peil iek ulieden oock tenten wandelen/ 24} . heat ende fal-acn het landt gedencken, DAE bende we 
Wielen moch fenn mer hac 43 Dat ban hen berlaten is / ende hem zijne © recht / neue 
er ſonden wille, — bvyerdaghen welgheuallen laet / Deijle het Heere God/ B 

ea; enge Wil een wraeckſ weert ouer lieden 25 Woeft lept va heñ / ende fp ben de ſtraffe harer — 

| — ob iBar mijn verbont weeken falrende of mif daet weighenallen Laten: daerom Dat fn —— 
Ld in uwe ftebEbergadert/fotwilick | Nujnerechten verachtet / ende hare ziele aen vener eenftijcz 
ze Bil peſtilencie onder nlieden ſenden / ende Hune ſettinghen walghinghe ghehadt heeft, ken vouwe eft 


je 


Wuwer vpanden handen gheen. - 44 Mock wanneer fp alkeede ider panden boete, die hem 

E —88 Wagt oil tek ulicdert ber boszenrt Ben 26, tale ún/ foe en heb ickfe ghelickeiwel niet Heren Enne 
her Wrogps erderne: Dat tien beouwe fullëuwe |. berwozpen/ ende nip en Walcht harer niet al; paren en acne 
— Ein eenen outen backen/ ende uwe broot | fo/dat het met hen wt zijn faude / ende mijn ſohe leert: Pip 
Die ar gi ret glietichte wo tnendeals | berbondt met hen niet meer en faude gelden: v at, war heb⸗ 
— ene ale ghplieden niet fatt worden. Want ick ben De Heere haer Godt. be ick gedaen? 


3e iſt Bat gipliebenamp dan noch daer27 45 _tEnde wil ouer hei aen ut inn eerſte DA spaarder 
v/ Do ten —— indd 7 verbondt ghedencken / doe ickſe ut Egnpten⸗ —————— 
he twan Cit ick tegben ulieden in grinunicheyt 28 landt boerde / voor De oogben der Bepdenen,/ ver ghenadich 
rt fart /ende Wil lieden feenmael meer |. datick haer Bodt ware/ich be eere, Debt zov vat 

/ om uwer fontden wille. 46 Bitzin de ſettinghen ende vechten / ende DELLE Wp dat 


} tobiebe aluiwer fonen ef boch 29, etten / Die be heere tuffchen hem ende Ben nave vervui: 
Nn epe be il nie hange altart te niete doen / Jd berch Dinai/dooz be handt JTofe, ——— 


ind 

— 


— 

isd 
—— 
EE 
20, 
Zo 


kinderen Iſraels ghemaeckt heeft/ op Den fehetsde firafre 


— 


— 
ej ed 

k euwe ſulck berftant 
ieaer beelden Wtroepen/ ende wil vive D Dat rrbó. Capittel. te geuë. Cuen 
ke eden walghen. : 14. hupfes / 16. erfackers / 22. of qhecochten verſtaen. Den 


RS d 

de wi 

wohe wil uwe awoeſt maken / ende ackerg/ ende harer volleueringhe. 28, Dan eerſt⸗ laude beualt 
Kein lichdoms kevcken inſcheuren / enen” gheboorte onder den bee, 26, van berbannen goes $DNE bperen. 


zolo amnen | 
vite — afgoden worpen/endenujn 1. Van ſondelhcken beloften des lijfs / 9. bees / Alfo it oock te 


— 


inf: And. Dan fuls 
ſueten veuck niet viecken, —— de We fp bare mif= 

Kweli be landt woeſt maken / bat 32 MUS — * Heere ſpzack met Moſe / ende * —— 
2 


dß daer in woouen / hen daer fBeu.z.D.3r. 
Dijn ee flullenn, Oprecht metten kinderen Iſraels tErOd,19.a 5 
enden? daerenteghen / wil ick onder de 33} ende fegttot heu : Warmeer penrant Dé Wee: HL Api ber bees 


ether tt bevfteopen / ende het (werdt wt: | re cen fonderljcke belofte doet dat bp zin Lif vorigen eet 

4 faloery sE ulieden —— fandt ſchattet. eee 
fg pende wie ſteden verſtoort. 3 &oofaldardefchattingbezijn: Een mang ken, ercer. 

lange alat lanbezijn bperen beuatlen/f9 34{ naem twintich 1aren oudt / tot in het feftictj: Ban ſonder⸗ 
banden lanen ne ende ghpliedtinder | fteiaer/ fult ghn fchatten op vftich lilueren reed bes 


: Ja daũ falhetlandt | Mkele/ua den kel des heplichdons, lof 
20 con 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
2L1 [1] 

EC önderljche ¶ Leuititu / — Oeterboeck 


k j — — 533 idt⸗ 
ef Eens weijfs wart op dertich ſikel⸗ 4 acaer doffe? fo ſalhe het vufſte deel SE 
Bid: NVT an Lijf tavert tot op etwirtich ier/ ſo ſint 5 bonen dat hu geſchat is / Diet op geert 1 
dl | gho hem (chatten op tivintiey Giel, alſt eens bu zine worden, … | olet 

| | mans naent isseet vijf daerentegen op thien 20 VAibun hértt gac hiet ioſſen maer VELLOGE nit 

Ckel: f inee) fa 6 EN enderat / foo en {al hy Hent 
a Wan een maent aen tot op bijf iaer / 109 meer loſſen: st 
| | 8 Au, 3.e.46 uit asp hem ov nf ſilueren fkel/ 21 Maer der en aeher Koanmeech 
| AUft eens mans naam ig; eeu wijfop dpi: | lo dtiare loeit gar / fat Der DPC nt Heg 


94 ueren fikel. zijn / als eenen berbanden acker / eudt ſa 
ind sw oocktfertich taer oudt / ende Baer” | Pꝛieſters erfgoet sijn, — 1e ret 
banen /faa filt gijp heur fchatten op vijftbrert 22 Harmer enandt eenen AFHEL iet sit ‚4 
(ikevvalteëg mans nac igzeen wf op toten | _bepticht/dien bp ghecacht deeft / ende MELIS , 
ict. ig | Erfgoeten i8/1 vrt vit vid 
Is hr dannoch te annstot ſulcker ſchattin⸗8 23 Dag fal hem De Pꝛieſter drbekan —— 
ge/fa fat he bent boor den Prieſter ſetten. en⸗ bp geït tat aent rmptider/ cre ho fil Arch 
ve ne Leieſter fal hem fchatten: hu ſalhemdaechs ſulcke ſchattinghe gheuen dath 
ummers ſchatten / daer nae als sne handt / Veere heplicH3p, comen 
diens / die beloeft heeft / verweruen can. 24 Doch inden luntiare fat Ip weder eeft/ 
Iſſet daerentegen een vre / datuẽ Den Hee: 9 | aen dE ſeluen / van Dien bp han gecocht JEN, 


te offeren canalles watmen den Heere geëft/ bat Ur zjn eef goet inden lande sp. y Di J 
— — — ——— atie iblerderince fl gefeijten” HA bet 6 ge 
Men ſalt niet verwiſſelen noch verman⸗ rof des heylichdoms:e car tikel maeckt tw bid 
ghelen / cen goet boozeen quaet / of een gnaet ¶ Wera. 8 mie vent getij 
ẽ : ſt iz 3 er / DIE | 
oor ef goet : fal het dannich peonantverwif: 260 f Beeevftgheboorte.ortter het B St roet do 
felen een bee oen het ander / ſo ſullen fpbepde | Veere anders toebehoort ſal niengn Dr: 
den Weere henlich zint. Deere hentighen/ Het 3p éen ofte ofte ſch an 
Is oock het Dier onrenn / Daamen het den Ir} want het is des Geeren. ſoo dide 
Veere niet offeren en derf / ſo ſalmen het vooz |27 Is dannoch aen het bee wat oren ne rl, 
Den Prieſter festen, » falen het loſſen nac zijnder wee er ikt per 
5 Ende de Priefter ſalt ſchtten / of het goet 12) “Daer ouer gheuen ben vfſten: wil huhet hl 
Ni | pf quaet za/ ef het fal bp bed Pliefters ſchat⸗ | toffer, foo falmen Bet verroopen MIE 3 F 
| | inghe binuen. El nt weerdee eG N 
| 8 Stil het dan vemant loſſen / bie ſal dẽ vijf⸗ 13I 28 g ner fat niet verbannens —— gel Bun, 
é fen {Deel} ouer de ſchattuughe ahem. noch toffer dat vemant De Herere berba * 
Wanneer pemant sijn hrs henlicht dat 141allen dat zin goet is / het sp menſchen / 19: 
J et ben geere heplich dat ſal Bé Pueſter | _evfacker: want alle het berbarurë is het 
| j chatten / of bet goet of te quaet zp: ende Baer beplichfte den Heere. | men⸗ 
ch nae bat het De Puieſter ſchattet / foafateblijz jag Menen ſal oock grenen verbannen w 

Ker, sche lofſen maer hy fal den doot ſeruen den Ve 

Soa het dan die / Die bee gheheplicht heeft / 5 30 Alle thienden iben lande, beyde Deb 

tuit loſſen / ſo ſal be bet wijf fte deel geldts/bos ¶ Dzade Des landts / ende ban vbruchten De * 

ver bat bet gheſchattet is / daer op ghruen / ſo ed nij Heeren / ende fullen den | h \ 

| al het sijne worden. 8 heplich zijn. sle) 

, Aatje melies eẽ ſtuck ackers bant zij⸗16 31 Vil dannoch vemant sijne thiende loſſen / vi 
ren erf goede Hen Heere henlicht / fo ſal ho ges Die fal den vjfſten daer orer gheuen. me fl A 
fchattet Worden / daer nae als hp draecht: 32 Ende alle thiendẽ Han runderen ent joc 

& Vomar of peaccht Green bomoꝛ ahezften/foofalbp | pen/ ende wat onder de roede gact/ vat 
org, Huaet viftich ſikel ſiluers ghelden. beplighe thiende den Heere. quats 
thé Epbarvat Heplicht ho sijnen acker vanden hpdtiare 17133 ¶Men ſal niet vragen / of het goet ofte oc 
ig ontcent een gen fofal ha nactzijner weerdde ghelden. | sprmen faltaocntet betwif! felenn:fal De, 
wzels left. Weeft hy hem oeck na den luptrare gehen: 18 pemant verwiſſelen / foo falt bp tich 50! 
tkn, uche ſos fal heur de Pueſter velkenen nae den | uiet gheloft warden. mof 
hatung gucrighen iare totten liutiare / ende daer nae 34. Dit zin de gheboden / die De BELL ne 
nunder ſchatten. gheboodt aen Ben kieren Iraels / DV 
| Bil rio Die, Bie hem gheheplicht heeft / den ig: berch Sinai. 
| q Epudedesberden Boeg: Moſe * 
—— 8 


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 


Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ARRA 


wp NVMERI, GHE- 
men tal ofte Tellinghe, 
goat dierde Boeck Mole. 


— En 


1 


TT Armunent, 
) St vierdo boeck / is genasme Numerus / dat 18 dar ghetal / om dat ín dit boeck be tellinge des bolep 
Iſraels befchzeuen is. Waerin wozt verbaeit / wat ghefchiet is / van den tweeden fare na Den wetoch 
den Wt Egpptem tot ven doot Fos. Waer worden oock treffeljcke erempelen verhaelt bau menigers 
Br : * deroerte / geruchte ende opzoer/boog des valer wederfpannichept. Ende vaer na wogt beweſen / wat eyn⸗ 
OBE wtcoemfte Be opzoertmakerg tonnen abekrijghen: oock de veranderleke condicie der gener die Gek 
Mepn vegintent bebienen. Wefaeler mathmea in dit boeck fensmet wat wonderihcker ljdfaembept ende 
Dekertieven beomichept/ Moſes gheſtadiehlyck bat onghenadich ouerlaſt berdraghen heeft / alſos wel ban 
ie engen voicke / ais ban de breemde: ende en is nochtans nier fouder fepl. Fu Dit boeck zijn bele dingen / 
4 Meeter tot het jBolitifche ende durgheriheke regiment/ ende tat de religie, ende voornemelijck dit / Dat 
5 bewefen wort / dat de Priefter de fake der burgerlijcker regeringe met en berwerpen: ende Die het bur⸗ 
oppche regiment bedieneven verwerpen niet/dar De religie aengaet Spna inhet eynde beſchrhft bo de 
Wagresidehe kebaben ende ſtrüden teghen be bpanden. Daer worden oock ſammighe Wetten breeder ver⸗ 

bop de epnden ende landouwen der Moabiteu. 


Dat eerfte Capittel. gellachten / ende bader? hunſen ende namen / 
Mer —— ende reuk Voꝛ⸗ van twintich iaren eñ daer bouen / van hooft 
Ifraeisstelten wt beuele des heeren aue kuis te hoof de: 


eN Ifcacie ‚na í 
ben ftân els / die ten ſtryde beguaem waren, n (9 His de Heere Moſe — hadde rende 
Amen, 49. Leut bijft ongbetelt/ende wert telsenfe dee woeftijne Dinai. 


JJ Der Woeſtime Sinai / inder hutte dee) baders hupfen ende namẽ / van hooft te hoof⸗ 
— atbefchepts/ aen Den eerſten dage der | de/alleg war manlijck was / vañ twuuitich ia⸗ 
F kar arg maent / in Den anderen iare / ren ende * bolien / ende int heyr te trecken 
KNN e {a wt Egyptenlande gegaen wa⸗ taent was / 
Bb ende fi ater * * — ghetelt totten ſtanune Auben / ſes 
Aa, ten Hemet De forrunte Der gantſcher menich⸗ 2 | ende beertich —— ende vijf hondert. 
me Kinderen Ffcaetsma haven gellachten |22 Der kinderen ) 
Wat barer vaderen hunſen ende namen / alles ghellachten / harer vaders hunſen / ghetal ende 
pn is / van hoofde te hoof de: namen/ban hooft te hoof De/ al wat manlijck 
UL Fwoürticl taren aen ende Daer bonen / ¶ Was/oan twintich iarẽ ende daer bouen / ende 
PA bepa te trecken beguaemis in Iſrael / | int hepz te wecken begquaenm was/ 
Har ſultſe zeltenn na haven heyren / ghy ende 23 Verden getelt totten ſtamme Simeon / ne⸗ 
J on, ghen enge bijftich Dunjent ende Den hondert. 
h en ithoofanan ouer zins baders huns. llachtẽ / harer bavers huuſen ende nanien /ban 
bes Wijn no De namen Der hooftlieden bies |_