Skip to main content

Full text of "Mio LINK - EasyApple"

See other formats


Mio LINK- Uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Mio LINK Uzivateiská prírucka Mio LINK - uzivateiská prírucka easystore.cz 

Obsah 

Úvod 3 

Balení obsahuje.3 

Upozornèní: .3 

Vás Mio LINK 4 

Aktivace Mio LINK.4 

Jak nosit Mio LINK 4 

Mèrení srdecního tepu 5 

Prepnutí do vykonnostního rezimu.5 

Vypnutí vykonnostního rezimu.5 

Odstranování problémú.5 

Tepové Zóny 6 

Upozornèní tepovych zón.6 

Zónovy trénink.6 

Upozornèní na zmènu tepovych zón.7 

Nastavení Tepovych Zón 7 

Nastavení tepovych zón.7 

Kompatibilita se zarízeními a aplikacemí 8 

Práce s pripojenym zahzením.8 

Rady pro spárování.8 

Spárování s Aplikacemí 8 

Spárování s ostatními zarízeními 9 

Údrzba Mio LINK 9 

Baterie.9 

Indikátor Baterie.9 

Zivotnost baterie.9 

Nabíjení Baterie.9 

Údrzba baterie.10 

Vymèna baterie.10 

Vodèodoinost 10 

Cistèní 10 

Ostatní rady.10 

Specífikace 11 


2 


Mio LINK - uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Úvod 

Gratulujeme k zakoupení Mio LINK. Mio LINK je vykonnostní méfic plynulého srdecního tepu bez hrudního 
senzoru, ktery müzete nosit na Vasem zápéstí. LINK vyuzívá technologii ANT+ nebo Bluetooth k pfevodu 
zaznamenanych dat do Vaseho smartphonu nebo jiného podporovaného zafízení a tím vyuzijte kompatibilitu 
se stovkami fitness aplikacemi. 

Zaregistrujte Vás Mio LINK prostfednictvím aplikace Mio GO nebo online na mioalobal.com/reaister pro 
potvrzení záruky. 


Balení obsahuje 

1. Mio LINK 

2. USB nabíjecku 

3. Uzivateiskou prírucku Upozornèní: 

Zacátek tréninkového programu vzdy konzultujte s Vasím doktorem. 

Mio LINK poskytuje veimi presné mèrení tepové frekvence, ale není to lékarské zafízení. 
Zafízení a USB konektor obsahují silné magnety, které mohou oviivnit kardiostimulátory a 
implantabilní kardio-defibrilátory ÕCD). Pokud máte jakékoli pochyby, konzultujte je s 
Vasím dokotorem. 

Dúlezité informace ohiednè péce o baterii naieznete na stranè 10. 


3 Mio LINK - uzivateiská pfírucka 

Vás Mio LINK 


easystore.cz Aktivace Mio LINK 

1. Vyndejte zarízení z obaiu 

2. Pripevnète na zápèstí 

3. Podrzte tiacítko dokud se nerozsvítí LED dioda 

4. Po pár sekundách dioda zhasne 

5. Mio LINK je aktivované a v pohotovostním rezimu 


Jak nosit Mio LINK 


• Ujistète se, ze jsou hodinky správnè upevnèné. Opticky senzor musí byt v tèsném 
kontaktu s Vasí kúzí. 

• Hodinky nepfipevnujte primo na zápèstí, ale vyse na pfedioktí. Predevsím pokud máte 
malé zápèstí. 

• V prípadè, ze pouzíváte Mio LINK na kole, upevnète jej vyse na zápèstí. Ohnutè zápèstí 
múze oviivnit mèfení 

• Pokud máte studenè ruce nebo nízkou cirkulaci krve, pred zapnutím mèfení pár minut 
cvicte 


4 
Mio LINK - uzivateiská pfírucka 


easystore.cz 


Mèrení srdecního tepu 


Pro zobrazení srdecní frekvence, správnè pfipevnète Mio LINK a prepnète do 
vykonnostního rezimu. Doporucujeme zapocít mèrení bèhem zahrívací cásti tréninku. 
Stabilizace mèrení múze trvat nèkolik sekund. 


Prepnutí do vykonnostního rezimu 

1. Stújte klidnè. Podrzte tiacítko dokud se nerozsvítí LED dioda. Barva diody vyjadruje 
stav baterie 

2. Mio LINK okamzitè zapocne vyhiedávání Vasí srdecní frekvence. HIedání je indikováno 
blikáním diody 

3. Podrzte ruku nehybnè, dokud se blikání vyraznè nezpomalí. Zmèna frekvence 
znamená, ze zafízení naslo Vás srdecní puis. 

Pokud se zafízení nepodafí rozpoznat Vás puis do dvou minut, LED dioda se rozsvítí 
cervenè po dobu dvou sekund a zafízení automaticky opustí vykonnostní rezim. Vice v 
sekci Odstranování problèmú 

V pfípadè, ze bèhem tréninku LED dioda bliká klidnè a pravideinè s vtefinovou 
pfestávkou, zafízení ztratilo Vasi srdecní frekvenci. Vice v sekci Odstranování problèmú. 


Vypnutí vykonnostního rezimu 

1. Stisknète a podrzte tiacítko dokud se LED dioda nerozstvítí po dobu dvou sekund 
Barva diody urcuje momentální stav baterie 


Odstranování probiémú 

• Minimalizujte pohyb ruky a extrèmní ohybání zápèstí, bèhem hiedání srdecní frekvence 

• Ujistète se, ze je zafízení dostatecnè pfipevnènè a na správnèm místè 

• Pokuste se zafízení umístit vyse na pfedioktí 

• V pfípadè nízkych teplot, aktivujte Mio LINK uvnitf 

• Paklize problèm stále pfetrvává, umístète zafízení na druhè pfedioktí 


5 Mio LINK - uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Tepové Zóny 


Cílová tepová frekvence se vypocítává z Vasí doiní a horní hranice tepové frekvence. 
Tyto hranice jsou procenta z Vasí maximální tepové frekvence (MTF). V pfípadè, ze 
neznáte Vasi doiní a horní hranici tepové frekvence, kontaktujte doktora nebo hranice 
vypoctète Vámi zvolenou metodou. 


MTF = 208 - (0,7 X Vèk) 


Upozornèní tepovych zón 

Zónovy trénink je továrnè nastaveny v Mio LINK. Pro zapnutí Upozornèní na zmènu 
tepovych zón nebo jejich hranic, pfejdète k sekci Nastavení tepovych zón 


Zónovy trénink 

Pomalé probliknutí LED diody indikuje aktuální tepovou zónu. Nastavit vrchní a doiní 
hranici kazdé z tepovych zón múzete pomocí aplikace Mio Go. 


Barva 

Popis 

Doiní Hranice 

Horní Hranice 

Tyrkysová 

Odpocinek 

0% MTF 

<50% MTF 

Modrá 

Zahfívání 

50% MTF 

<60% MTF 

Zelená 

Spalování / vykon 

60% MTF 

<70% MTF 

Zlutá 

Fitness - aerobicky 

70% MTF 

<80% MTF 

Rúzová 

Fitnes - anaerobicky 

80% MTF 

<90% MTF 

Cervená 

Vrcholovy vykon 

90% MTF 

tep 220 

Tabulka obsahuje pouze doporucené hodnoty 


6 


Mio LINK - uzivateiská prírucka 

Upozornèní na zmènu tepovych zón 


easystore.cz 


V rezimu Upozornèní, LED dioda indikuje pozici Vasí tepové frekvence pomalym 
probliknutím. Jedno probliknutí znamená, ze se nacházíte nad, v nebo pod Vámi 
nastavenou tepovou zónou. Dvojité probliknutí znamená, ze jste mimo Vasí zónu o vice 
nez 10 tepú za minutu. 


Barva 

Popis 

Doiní Hranice 

Horní Hranice 

Modrá 

Odpocinek 

0% MTF 

<65% MTF 

Zelená 

Zahfívání 

65% MTF 

<85% MTF 

Cervená 

Spalování / vykon 

85% MTF 

100% MTF 


Tabulka obsahuje pouze doporucené hodnoty 


Nastavení Tepovych Zón 


Abyste vytèzili maximum z tréninku s Mio LINK, propojte Vás Mio LINK s aplikací Mio Go. 
Pomocí této aplikace múzete: 

• Nastavit Vasí horní a spodní frekvenci pro kazdou z tepovych zón 

• Prepnout mezi Zónovym tréninkem a upozornèním na tepové zóny 

• Registrovat Vase zarízení pro aktivaci záruky a aktualizace 

Mio Go je dostupné ke stazení na Apple App Store nebo na Google Play 
Aktuální verze pro Andrioid slouzí pouze k nastavení. Dalsí funkce jiz brzy 

Nastavení tepovych zón 

1. Zapnète vykonnostní rezim na Vasem Mio LINK. 

2. Otevrete aplikaci Mio Go na Vase smartphonu nebo tabletu. Pokud ji otevíráte poprvé, 
zaregistrujte se, vytvorte Vás profil a propojte zarízení podie instrukcí v Kompatibilita 
se zarízeními a aplikacemi 

3. Stisknète ikonku pripojit (Connect) pro zobrazení vsech drive pfipojenych zarízení 

4. Vyberte LINK z nabídky zarízení. Jakmile je zarízení úspèsnè pfipojeno k aplikaci, 
zobrazí se ikonka Nastavit Mio LINK (Setup Mio LINK) 

5. Kliknète na ikonku pro prístup k nastavení Vaseho Mio LINK 

6. Aplikace Vám ukáze, zda-li se nacházíte v rezimu Zónovy trénink (Training Zone 
Mode) nebo v rezimu Upozornèní (Zone Alert Mode) 

7. Vyberte jeden z rezimu 

8. Zvolte a nastavte Vase spodní a horní hranice v procentech nebo tepy za minutu 
(BPM) 

9. Upravte horní i doiní hranici a poté potvrd’te 

10. Ulozte stisknutím Ulozit nastavení tepovych zón (Save Zone Settings) 

11. Mio LINK je nastaveny a pripraveny Vás podporit pri tréninku 

Pro vice informací navstivte mioglobal.com/support 


7 

Mio LINK - uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Kompatibilita se zarízeními a aplikacemi 


Je mozné pouzít Mio LINK jako samostatné sportovní hodinky. Zárovèn je mozny prenos 
dat pomocí ANT+, Bluetooth Smart Ready nebo Bluetooth do zafízení, které jsou 
podporovány. Pfipojte Mio LINK k podporovanému zafízení pro vyuzití siroké skály 
dostupnych fitness aplikací. Pro kompletní seznam podporovanym zafízení navstivte 
mioglobal.com/apps 

Pfipojené zafízení zaznamená v reáiném case z Mio LINK pouze tepovou frekvenci, proto 
je potfeba mít obè zafízení u sebe v pfípadè mèfení. 


Práce s pripojenym zarízením 

• V pfípadè, ze je Mio LINK ve vykonnostním rezimu, pfenásí data pomocí Bluetooth 
Smart a ANT+. Zároveh je mozné Mio LINK spárovat s podporovanym zafízením 

• Pfijímající zafízení nesmí byt umístèno za cvicící osobou (batoh, zadní kapsa kaihot, 
atd) 

• Vypocet srdecní frekvence není zaiozen na instantním R-R intervaiu, aplikace vyzadující 
variablitu pulsu (HRV) nebudou fungovat. 


Rady pro spárování 

• Mio LINK musí byt v rezimu vykonu 

• Vzdálenost od zafízení maximálnè 3 metry 

• Vzdalte se od daisích ANT+/Bluetooth, vysílajících zafízení minimálnè na 10 metrú 


Spárování s Aplikacemi 

1. Pokud chcete spárovat zafízení pomocí ANT+, Vase zafízení musí podporovat ANT 
technologii nebo viastnit ANT+ dongle. Pokud jste si vybrali Bluetooth, zapnète funkci 
Bluetooth ve Vasem zafízení 

2. Zapnète rezim vykonu na Vasem Mio LINK 

3. Otevfete aplikace s kterou chcete zafízení spárovat a násiedujte instrukce. Obvykie 
pouze vyhiedáte zafízení a násiednè jej pfipojíte 

4. Opakujte proces pro ostatní aplikace, které chcete vyuzívat s Mio LINK. Po spárování 
zafízení automaticky LINK rozpozná po zapnutí aplikace. 

Spárování musí byt provedeno skrze aplikace, ne pres nastavení Bluetooth 

Upozornèní: Pro spárování s Android zarízením pomocí technologie Bluetooth Smart. 
Zafízení musí splhovat tyto pozadavky 

• Operuje s Android 4.3 nebo novèjsí 

• Podporuje technologii Bluetooth Smart 

• Aplikace musí podporovat technologii Bluetooth Smart 


8 Mio LINK - uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Spárování s ostatními zarízeními 


Postup se múze lisit pro kazdé zarízení. Násiedujte instrukce z hrudního senzoru. 


Údrzba Mio LINK 

Baterie 

Vase Mio zarízení obsahuje dobíjecí lythium-polymerovou baterii, instrukce níze vedou k 
prodiouzení jejího zivota. V prípadè nenásiedování tèchto instrukcí, múze dojít ke zkrácení 
zivotnosti, hrozí poskození hodinek v podobè úniku baterie a prípadné poleptání. 


Indikátor Baterie 

Jsou dvè moznosti, jak zobrazit stav baterie Vaseho zarízení 

1. Pri vypnutí ci zapnutí vykonnostního rezimu probliknutí LED diody iknikuje stav baterie 

2. Na displeji Mio Go aplikace 

Mio LINK musí byt propojeny s aplikací 


Zivotnost baterie 

Vydrz baterie ve vykonnostním rezimu se 
nachází mezi 8 az 10 hodinami na jedno nabití. 


Nabíjení Baterie 


Barva 

1 

Stav Baterie 

Tyrkysová 

Baterie je pinè nabitá 

Zlutá 

Méné nez 30% 

Cervená (Problikne 
dvarkát) 

Baterie je skoro vybitá 
a neschopná provédst 
mèfení 


1. Ujistète se, ze jsou konektory suché. V opacném prípadè je vysuste látkou 

2. Pripojte USB konektor do USB portu na Vasem pocítaci 

3. Propojte konektory. Magnety pomohou, aby konektory zapadiy na správné misto 


V prípadè, ze se zarízení nabíjí, LED dioda zacne “dychat” v tyrkysovè barvè. Jakmile 
baterie dosáhne 100% dioda zhasne. 


9 
Mio LINK - uzivateiská prírucka 

Údrzba baterie 


easystore.cz 


• Nabijte baterii minimálnè kazdy púlrok 

• Nevystavujte zafízení vysokym teplotám 

• Pouzívejte hodinky v teplotách mezi 5°C az 45°C 

• Skiadujte v teplotách mezi 0°C az 25°C 

• Nerozebírejte, nepropichujte nebo nijak neposkozujte hodinky nebo baterii 

• V prípadè, ze se kryt rozbije a baterie vypadia nebo je viditeiná, uchovejte ji mimo dosah 
dètí 


Vymèna baterie 

• Zivotnost baterie je pribliznè 300 nabíjecích cyklú. Pokud budete nabíjet hodinky kazdy 
tyden, baterie by mèla vydrzet po dobu pèti let 

• V prípadè zkrácení doby nabíjení, navstivte mioglobal.com nebo kontaktujte prodejce pro 
informace o vymènè. 

• Recyklujte baterii die místní vyhiásky 


Vodèodoinost 

• Zarízení Mio LINK je vodèodoiné, je mozné s ním plavat 

• Presnost zarízení múze byt oviivnèna ve studené vodè a pri rozsáhlych pohybech rukou 

• Nepouzívejte zarízení bèhem potápèní 

• RF pfenost nefunguje pod vodní hiadinou 

• Po plavání opiáchnète Mio LINK pod kohoutkem a osuste látkou 

Dúlezité: Nemackejte tiacítko pod vodou! 


Cistèní 


• V phpadè potreby je mozné vycistit a umyt kontaktní oblast pomocí jemného mydia a 
vody. Pokud pouzíváte zarízení pravideinè, údrzba je nezbytná 

• Nevystavujte kontaktní zónu poskození 

• Necistoty odstrahte za pomocí vlkého hadríku 

• Nevystavujte zarízení silnym chemikáliím - benzín, rozpoustèdia, atd. Chemikálie múzou 
narusit vodèodoinost 

• Po plavání odejmète budík od pásku, opiáchnète Mio LINK pod kohoutkem a poté 
osuste 

Ostatní rady 

• Nepokousejte se zarízení rozebrat ani jinak narusit 

• Nevystavujte hodinky silnym otresúm, extrémnímu tepiu a silnému slunecnímu zárení 

• Zarízení prestává byt vodèodoiné v prípadè porusení krytu, sklícka nebo tiacítek 


10 
Mio LINK - uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Specifikace 


Max. srdecní frekvence; 220 

Min. srdecní frekvence; 30 

Provozní teplota; 5°C do 45°C 

Prední kryt:ABS 

Zadní kryt: PC+CF 

Konektory; SUS316 

Remínek; Silikon 

Vodèodoinost; 30m 

Baterie; 60mAh Lithium Polymer 

Predpokiádaná zívotnost baterie; 5 let 

Magnety; Neodym - zelezo - bor (NdFeB) 

Prenosová frekvence a protokol; 2.4 GHz ANT+ nebo Bluetooth® Smart 


11 Mio LINK - uzivateiská prírucka 


easystore.cz 


Vyhradní dovozce pro CR a Slovensko: 
EasyCo s.r.o. 

Stérboholská 1307/44, 102 00 Praha 10 
Ceská republika 

tel.: (+420) 261 211 521,261 224 555 
www.easystore.cz 
www.easvco.cz 


12