Skip to main content

Full text of "Maharashtra Gazette, 2021-07-08, Ordinary, Part -1 A"

See other formats


Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २० ] 


गुरूवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७ . 

संचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


आदेश 


>> 


क्रमांक डि.टी.पी. - वि.यो.रिसोड ( मु.ह.सु.व वा.ह . ) - कलम १२७ ( २ ) -आदेश - टीपीव्ही - ६-२७५६. 

ज्याअर्थी , रिसोड नगर परिषदेच्या मुळ हद्दीची सुधारित व वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . क्र . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर 
विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस - ४१०५-१३५३ - सीआर -२० ९- ( अ ) -२००५ - नवि -३० , दिनांक ०४-०८-२००६ ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना 
असे संबोधिलेले आहे . ) अन्वये भागशः मंजूर केलेली आहे व ती दिनांक ०१-१०-२००६ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास 
योजना ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजा रिसोड येथील स.नं. ४१४ या जमिनीमधील अंदाजे ०.९ ० हे . क्षेत्र , आ.क्र . ०३ “ खेळाचे 
मैदान ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे . ) यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून , त्यासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद , रिसोड 
आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , मौजा रिसोड येथील स.नं. ४१४ ( भाग ) या जमिनीचे संबंधित जमीन मालक श्री . प्रकाश अर्जुना इरतकर व इतर ४ हे आहेत . 
( यापुढे उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे ) , आणि या इतर ४ जमीन मालकांनी श्री . प्रकाश अर्जुना इरतकर यांना दिनांक १७-१२-२००६ 
रोजी दिलेल्या मुखत्यारपत्रानुसार , 

त्यांनी उक्त जमीन मालकांच्या उक्त आरक्षणाने बाधित जागेबाबत ( यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे ) 
उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक ३०-१२-२०१६ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिलेले 
आहे ) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ३१-१२-२००६ रोजी प्राप्त झाली होती ; 


अ . - एक - अ -१ ( १५६२ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालक यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित 
प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादीत केलेली नाही अथवा 
उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधाने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी , मुख्याधिकारी , नगर परिषद , रिसोड यांनी उक्त आरक्षणांच्या भूसंपादनाबाबत कोणतीही कार्यवाही नगर परिषदेद्वारे करण्यात 
आली नसल्याचे नमूद करून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) अंतर्गत आदेश निर्गमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक २८-०१-२०२० रोजीचे पत्र 
क्र . ७०/२०२० अन्वये विहीत मार्गाने संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती यांनी दिनांक १८-०९ -२०२० रोजीचे पत्र क्र . ८८७ अन्वये उक्त जमीन 
मालकांची अंदाजे ८६०० चौ.मी. ( प्रत्यक्षात मोजमापानुसार अंदाजे ७४७०.७८ चौ.मी. ) क्षेत्राची उक्त जमीन उक्त आरक्षणाने बाधित होत असून 

विहीत 
मुदतीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमिनीचे भूसंपादनासंबंधी कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि त्यामुळे उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता , उक्त जमिनीवरील , 
अंदाजे ७४७०.७८ चौ.मी. क्षेत्राकरीता उक्त आरक्षण , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये भागशः व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे 
आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र . टिपीएस - १६१३-३२११ - प्र.क्र . - ५०८ - नवि -१३ , दिनांक ०१-१२-२०१६ 
अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ ( २ ) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना 
प्रदान केलेले आहेत ; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील ७४७०.७८ चौ.मी. क्षेत्राकरीता उक्त आरक्षण भागशः व्यपगत झाले आहे , असे 
अधिसूचित करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत 

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत 


आहे . 


अ . क्र . 


परिशिष्ट 
नगर परिषद , 

उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त अधिसूचने 
मौजा , तालुका व आरक्षण व वि.यो. 

खालील उक्त 
जिल्हा अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र 

जमिनीचा तपशील 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
रिसोड नगर परिषद , आरक्षण क्रमांक ०३ , 

स . नं . ४१४ 
मौजा रिसोड , 

" खेळाचे मैदान 
ता . रिसोड , जि . वाशिम . ( ०.९ ० हे . ) 


उक्त आरक्षणातून 
भागशः व्यपगत झालेल्या 
भागाचे अंदाजे क्षेत्र 

( ५ ) 


( १ ) 


१ 


आ . क्र . ०३ 
खेळाचे मैदान ” 


“ 


७४७०.७८ चौ.मी. 


टीप : 


( १ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली अंदाजे ७४७०.७८ चौ.मी. क्षेत्राची उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवरील उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार 

अनुज्ञेय होणा - या विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल . 
( २ ) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी , रिसोड नगर परिषद , रिसोड , जिल्हा वाशिम यांच्या 

कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एका महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे . 
( ३ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


सुधाकर नांगनुरे , 


संचालक , नगर रचना , 


पुणे : 
दिनांक २४ जून २०२१ . 


महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , 


शके १ ९ ४३ 


3 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८ . 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


ORDER 


No. D.T.P.-D.P. Risod ( O.L.R. & E.L . ) - Sec.127 ( 2 ) -order - TPV - 6-2756.— 

Whereas , the Development Plan of Original Limit ( Rivision ) & Extended Limit of Risod Municipal Council has 
been partly sanctioned under the provision of Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter reffered to as “ the said Act ” ) by the Goverment of Urban Development 
Department vide it's Notification No. TPS4105-1353 - CR - 209 ( A ) -2005 - UD 3 , dated 04-08-2006 ( hereinafter reffered 
to as “ the said Notification ” ) & the same has come into force with effect from 01-10-2006 ( hereinafter reffered to as 
“ the said Sanctioned Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Sancioned Development Plan , the land bearing S. No. 414 of Mouza Risod is reserved 
for Reservation No. 03 “ Play ground ” admeasuring an area approximately 0.90 Ha . ( hereinafter reffered to as “ the 
said Reservation ” ) for which appropriate Authority is Municipal Council , Risod ( hereinafter reffered to as “ the said 
Appropriate Authority ” ) ; 

And whereas , the land under said Reservations have not been acquired by the said Appropriate Authority within 
10 ( ten ) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ; 

And whereas , Shri Prakash Arjuna Iratkar & other 04 are the land owners ( hereinafter referred to as “ the said 
Land owners ” ) of the land bearing S. No. 414 ( Part ) of Mouza Risod and as per power of attorney issued by the other 
04 land owners to Shri Prakash Arjuna Iratkar , he had served a notice in respect of the land of the said land owners 
affected by the said Reservation ( hereinafter referred to as the said Land " ) under Section 127 ( 1 ) of the said Act 
( hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) on the said Appropriate Authority on 30-12-2016 , which was received 
by the said Appropriate Authority on 31-12-2016 . 

And whereas , the said land under the said reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said Land 
as required under Section 127 ( 1 ) of the said Act has been taken by the said Appropriate Authority , within a stipulated 
period from the date of service of the said notice , under Section 127 ( 1 ) of the said Act ; 

And whereas , the Chief Officer , Risod Municipal Council , Risod vide letter No. 70/2020 , dated 28-01-2020 has 
submitted proposal to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune through proper channel for issuing 
order under Section 127 ( 2 ) of the said Act , mentioned therein that the Municipal Council has not undertaken any land 
acquisition process in respect of the said reservation ; 

And whereas , the Joint Director of Town Planning , Amaravati Division , Amravati vide its letter No. 887 , 
dated 18-09-2020 has submitted report stating that said land admeasuring 8600 sq.m. ( Approximately 7470.78 sq.m. 
as per actual measurement ) area of the said land owner is affected by the said Reservation and the said Appropriate 
Authority has not taken any action to acquire the said land and therefore the said reservation has been lapsed under 
the provision of Section 127 of the said act ; 

And whereas , after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said 
Sanctioned Development Plan , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is 
necessary to issue the order under Section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the lapsing of the said Reservation partly 
on the said land for an area admeasuring approximately 7470.78 sq.m .; 

And whereas , the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act , vide 
Resolution No. TPS - 1813-3211 - CR - 508 - UD - 13 , dated 01-12-2016 has delegated the powers exercisable by it to take 
action under Section 127 ( 2 ) of the said Act to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , in espect of 
Development Plans undertaken by all Municipal Councils / Nagar Panchayats / Zillha Parishad as a Planning Author 


ity ; 


Now , therefore the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune by this order & as mentioned in the 
Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation partly in respect of the said land admeasuring 
an area approximately 7470.78 sq.m .; under Section 127 ( 2 ) of the said Act & for that purpose amends the said 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


Notification of the said sanctioned Development Plan , as follow . 

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan , the following new entry shall be added : 

SCHEDULE 
Sr. No. Municipal 

Reservation of Description of the Approximate 
Council , 

Said Sanctioned said land under the Area lapsed 
Mauja , Development Plan said Notice 

from the part 
Tal . , Dist . & its Approximate 

of said 

Reservation 
D. P. Report 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
1 Risod Reservation No. 3 S. No. 414 

Reservation 
Municipal ** Play Ground " 

No. 3 “ Play 
Council , ( 0.90 H.A. ) 

Ground " 
Mauja Risod . 

7470.78 Sq . M. 
Taluka - Risod . 
Dist . Washim . 


Area as per 


- 


Note : 


( 1 ) 


( 2 ) 


The said land admeasuring an area approximately 7470.78 sq.m. so releaed from the said Rreservation shall 
become available to the said land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the 
case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan . 
A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation , is available in the office 
of the Chief Officer , Municipal Council , Risod during office hours on all working days for inspection to 
public upto one month . 
This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


( 3 ) 


SUDHAKAR NANGNURE , 


Pune : 


Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Dated the 24th June 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .