Skip to main content

Full text of "Stemming motie Wet algemeen pensioenfonds"

See other formats


24 

Stemming motie Wet algemeen pensi¬ 
oenfonds 

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij 
het debat Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds, 

te weten: 

- de motie-Oomen-Ruijten c.s. over een gelijke btw- 
behandeling (34117, 34320, letter H). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter: 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring 
vooraf. 


□ 


De heer Van de Ven (VVD): 

Mevrouw de voorzitter. De VVD-fractie sluit zich aan bij de 
uitleg van de staatssecretaris van de motie-Oomen. 

De voorzitter: 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 


Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Oomen-Ruijten c.s. (34117, 
34320, letter H). 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 


Alvorens ik de vergadering sluit, memoreer ik dat Peter van 
Dijk vandaag voor het laatst aanwezig is als vervanger van 
Gabriëlle Popken, die na het kerstreces haar werkzaamhe¬ 
den zal hervatten. Ikdankde heer Van Dijkvoorzijn bijdrage 
de laatste maanden aan het werk van de Eerste Kamer. 

Ik wens iedereen een heel goed reces. 


Eerste Kamer 


Stemming motie Wet algemeen 
pensioenfonds 


22 december 2015 
EK 15 


15-24-1