Skip to main content

Full text of "Gemeente Groesbeek-verleende omgevingsvergunning –OLO 2232395- Hogewaldseweg 18, Groesbeek"

See other formats


Nr. 74903 

9 juni 
2016 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. 


Gemeente Groesbeek-verleende omgevingsvergunning -OLO 2232395- 
Hogewaldseweg 18, Groesbeek 

Burgemeester en Wethouders van Berg en Dal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht op 9 juni 2016 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het splitsen 
van een woning op de locatie Hogewaldseweg 18 te Groesbeek. 

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteit(en): 

A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo) 

B. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersver- 
ordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo) 

C. het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan 
(artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo) 


Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken heeft met ingang van 22 april 2016 gedurende 
een periode van zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 
14, 6511 LV Nijmegen. 


Geen ingekomen adviezen en/of zienswijzen 

Tijdens de terinzagelegging zijn geen adviezen uitgebracht en hebben wij geen zienswijzen ontvangen. 


Geen wijziging(en) ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 


Ter inzage 

Het definitieve besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 10 juni 2016 gedurende 
een periode van zes weken ter inzage in het kantoor van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede 
Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl. 


Beroepsm ogelijkh eid 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit geldt alleen voor 
belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn start op de 
dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn 
waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het 
beroep toch behandelt. 

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland te Arnhem. Het 
postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. 

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. 
Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD. 

Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00). 


Voorlopige voorziening 

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een 
beroepschrift schort de inwerkingtreding niet op. 

Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, kunnen 
om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 74903 9 juni 2016 
Bergen Dal 


postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. 

Bij het verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, moet een afschrift van het beroepschrift worden 
overlegd. De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. 

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. 
Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD. 

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00). 


2 


Gemeenteblad 2016 nr. 74903 9 juni 2016