Skip to main content

Full text of "Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en Inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015, (bijzondere bijstand voor reiskosten en eigen bijdrage kinderopvang voor vergunninghouders in een inburgeringstraject)"

See other formats


Nr. 42438 

7 april 
2016 


gemeente Zaanstad 

ZNSTD 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. 


Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en Inkomensvoorzieningen 
Zaanstad 2015, (bijzondere bijstand voor reiskosten en eigen bijdrage 
kinderopvang voor vergunninghouders in een inburgeringstraject) 


Het college van de gemeente Zaanstad, 

BESLUIT 

vastte stellen "Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en Inkomensvoorzieningen Zaanstad 
2015, (bijzondere bijstand voor reiskosten en eigen bijdrage kinderopvang voor vergunninghouders in 
een inburgeringstraject)'.' 

Artikel I 

De beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015, gepubliceerd in Ge¬ 
meenteblad nr.: 84037, d.d. 18 december 2014, worden als volgt gewijzigd: 

A 

Na art. 3.5.2 Richtbedragen duurzame gebruiksgoederen wordt een nieuw artikel toegevoegd dat gaat 
luiden: 

Artikel 3.5.3 Bijzondere bijstand voor reiskosten en eigen bijdrage kinderopvang vergunninghouders 
in een inburgeringstraject 

1. Op aanvraag wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de reiskosten en voor de kosten eigen bij¬ 
drage kinderopvang voor elke dag dat de vergunninghouder deelneemt aan het inburgeringstraject. 

2. De hoogte van de te verstrekken bijzondere bijstand voor reiskosten wordt gebaseerd op de 
daadwerkelijk gemaakte kosten met het openbaar vervoer. 

3. De hoogte van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang wordt bepaald door het verschil tussen 
de daadwerkelijk gemaakte kosten en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Daarbij worden de 
kosten gebaseerd op het wettelijke uurtarief voor kinderopvang. 

Artikel II Publicatie en inwerkingtreding 

Na publicatie in het gemeenteblad treedt dit wijzigingsbesluit met terugwerkende kracht vanaf 1 janu¬ 
ari 2016 in werking en wordt opgenomen in de "Beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoor¬ 
zieningen Zaanstad 2015'.' 

Artikel III Citeertitel 

Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en in¬ 
komensvoorzieningen Zaanstad 2015, (bijzondere bijstand voor reiskosten en eigen bijdrage kinderop¬ 
vang voor vergunninghouders in een inburgeringstraject). 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Zaanstad op 15 maart 2016. 

mr G.H. Faber, burgemeester 

Ir. J.C. van Ginkel, gemeentesecretaris 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 42438 7 april 2016