Skip to main content

Full text of "Omgevingsvergunning regulier: Bronsbergen 25r 93, persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning"

See other formats


Nr. 5182 

21 januari 
2015 GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Zutphen. 


Omgevingsvergunning regulier: Bronsbergen 25r 93, persoonsgebonden 
omgevingsvergunning voor permanente bewoning 

Status: verleend 
Beroep 

Als dit besluit betrekking heeft op een uitgebreide omgevingsvergunning, een besluit waarbij tevens 
ontheffing van het bestemmingsplan is verleend of indien het besluit betrekking heeft op een 
monumentenvergunning voor een rijksmonument, dan kunt u gemotiveerd beroep instellen bij de 
sector Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht. U kunt alleen beroep instellen 
als u ook een zienswijze heeft ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit. Het beroepschrift 
moet worden ingediend binnen zes weken na de dag van deze publicatie van dit besluit. Een 
beroepschriftheeft geen schorsende werking. 

Als u van mening bent dat onverwijlde spoed het treffen van een voorlopige voorziening vereist, dan 
kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter, sector 
Bestuursrecht, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 


Bezwaar 

In alle overige gevallen kan tegen het besluit binnen 6 weken, na de dag van verzending van het 
besluit,een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 41,7200 
AA Zutphen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: 

1. naam en adres van de indiener; 

2. de dagtekening; 

3. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

4. de gronden van het bezwaar. 

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien 
onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht. In dat geval is griffierecht verschuldigd. 


Zutphen, 21-01-2015 

Burgemeester en wethouders van Zutphen 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 5182 21 januari 2015