Skip to main content

Full text of "Hollands Kroon, week 22 verleende reguliere omgevingsvergunning Past. Verhoeffpark 84, 1764GS Breezand"

See other formats


Nr. 48227 

3 juni 
2015 


Hollands 

Kroon 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Hollands Kroon. 


Hollands Kroon, week 22 verleende reguliere omgevingsvergunning Past. 
Verhoeffpark 84,1764GS Breezand 

Omschrijving: het plaatsen van een dakopbouw op nr 84 en 85 
Locatie: Past. Verhoeffpark 84, 1764GS Breezand 
Kenmerk: Z-101543 
Verzonden: 31 mei 2015 


Bezwaar 

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u met ingang van de dag na verzending van de vergunning 
inzien op het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: De Verwachting 1, 1761 VM in Anna 
Paulowna. Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen 
zes weken met ingang van de dag na verzending van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen. Richt het bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. In het be¬ 
zwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven: 


• uw naam, adres, postcode en woonplaats. 

• de datum. 

• over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissing door het college). 

• de redenen waarom u het er niet mee eens bent. 

• uw handtekening. 


De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen, 
gerekend vanaf de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal 
met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie 
die het college advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. 
Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging. 


Voorlopige voorziening 

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking 
zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een 
schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schor¬ 
sing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast 
moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voor¬ 
ziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor infor¬ 
matie op www.rechtspraak.nl. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 48227 3 juni 2015