Skip to main content

Full text of "Legesverordening 2015"

See other formats


Nr. 31179 

15 april 
2015 GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Zutphen. 


Legesverordening 2015 


BESLUIT 

GRIFFIEIMUMMER: 

De raad van de gemeente Zutphen, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 
met nummer; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen 

de Legesverordening 2015; 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a.dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een 
gehele dag wordt aangemerkt; 

a. week : een aaneengesloten periode van zeven dagen; 

b' maand : het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1 ) e 
dag in de volgende kalendermaand; 

a.jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1 ) e dag in 
het volgende kalenderjaar; 

a.kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2 Belastbaar feit 

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor: 

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart 
of een reisdocument; 

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, 
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 

Artikel 4 Vrijstellingen 

Leges worden niet geheven voor: 

1. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen; 

2. exemplaren van de raadsagenda, pre-adviezen, raadsbesluiten en raadsnotulen aan de in de ge¬ 
meenteraad zitting hebbende politieke partijen, tot een maximum van vier exemplaren; 

3. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploi¬ 
tatie) zijn of worden verhaald; 

4. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van 
een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor 
zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

5. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omge¬ 
vingsvergunning beperkte milieutoets); 


Artikel 5 Tarieven 

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende 
tarieventabel. 

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit 
als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen 
die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit 
in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoe- 
ringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van 
de Crisis- en herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennis¬ 
geving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. 

Artikel 7 Tijdstip van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald 
ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 
geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

1. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

Artikel 8 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 9 Teruggaaf 

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst 
wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig 
een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen be¬ 
paling. 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel wijzigen van de 
verordening en de bijbehorende tarieventabel, alsmede tot het wijzigen van tarieven die 
voortvloeien uit een hogere regeling. 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de leges. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "Legesverordening 2014" van 2 december 2013, laatstelijk gewijzigd per 15 okotober 2014, 
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2015'.' 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 
de raad van de gemeente Zutphen, 
gehouden op 1 december 2014. 

De voorzitter, de griffier. 


Titel 1 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 


Indeling tarieventabel 

Algemene dienstverlening 

Burgelijke stand 
Reisdocumenten 
Rijbewijzen 

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 


2 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 8 
Hoofdstuk 9 
Hoofdstuk 10 
Hoofdstuk 11 
Hoofdstuk 12 
Hoofdstuk 13 
Hoofdstuk 14 
Hoofdstuk 15 
Hoofdstuk 16 
Hoofdstuk 17 
Hoofdstuk 18 
Hoofdstuk 19 
Hoofdstuk 20 


Bestuursstukken 

Vastgoedinformatie 

Overige publiekszaken 

Gemeentearchief 

Huisvestingswet 

Leegstandswet 

Gemeentegarantie 

Marktstandplaatsen 

Winkeltijdenwet 

Kansspelen 

Kinderopvang 

Telecommunicatie 

Verkeer en vervoer 

Diversen 


Titel 2 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 8 
Hoofdstuk 9 
Hoofdstuk 10 


Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

Begripsomschrijvingen 

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

Omgevingsvergunning 

Vermindering 

Teruggaaf 

Intrekking omgevingsvergunning 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

Sloopmelding 

In deze titel niet benoemde beschikking 


Titel 3 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 7 


Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Horeca 

Organiseren evenementen of markten 
Prostitutiebedrijven 
Splitsingsvergunning woonruimte 
Leefmilieuverordening 
Brandbeveiligingsverordening 

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 


TARIEVENTABEL 201 5 

behorende bij de legesverordening 2015 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING 


Hoofdstuk 1 Burgelijke stand 

1.1 Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de 
Wet van 23 april 1879, Stb.nr. 72 c (Wet rechten burgerlijke stand 1879), sedertdien gewijzigd, voor 
kosteloze voltrekking is bepaald en het registreren van het partnerschap (voor de gemeente Zutphen 
op maandag om 09.00 en 09.30 uur kosteloos) bedraagt het tarief: 

1.1.1 het Stadhuis van Zutphen 

a. op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, behoudens het vermelde onder b; 

b. op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

c. op zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

d. op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

e. wanneer het voltrekken c.q. registreren plaats heeft op een niet onder a. tot en met d. genoemd 
tijdstip 

1.1.2 Hampshire Hotel Zutphen 

a. op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur 

b. op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

c. op zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

d. op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

e. wanneer het voltrekken c.q. registreren plaats heeft op een niet onder a. tot en met d. genoemd 
tijdstip 

1.1.3 op een eenmalig aangewezen locatie als huis der gemeente 

a.op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur 
b op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur 
c.op zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

d op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur 


€ 342,00 
€ 745,00 
€ 745,00 
€ 920,00 
€ 1.225,00 

€517,00 
€ 745,00 
€ 745,00 
€ 920,00 
€ 1.225,00 

€ 285,00 
€355,00 
€355,00 
€410,00 


3 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

1.1.4 

1.1.5 

1 . 1.6 

1.1.7 

1 . 1.8 

1.1.9 

1 . 1.10 


e. wanneer het voltrekken c.q. registreren plaats heeft op een niet onder a. tot en met d. genoemd € 645,00 
tijdstip 

Voor het verschaffen van één of meerdere getuigen bij de huwelijksvoltrekking of de registratie van € 15,50 
een partnerschap, per getuige 

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een: 

trouw- of partnerschapsboekje € 18,00 

Luxe versie trouwboekje € 22,50 

wanneer het voltrekken van een huwelijk c.q. het laten registreren van een partnerschap geen doorgang € 139,00 
vindt is een tarief verschuldigd van 

vervallen 


het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van inlichtingen € 4,25 
betreffende met naam aangeduide personen uit de registers van de burgerlijke stand per inlichting 
Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de Burger- € 7,15 
lijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb.1879,72) geldt 
het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgelijke stand (Stb.1969,36) 
of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 


1 . 2 . 
1 . 2.1 
1 . 2 . 1.1 
1 . 2 . 1.2 

1 . 2.2 

1 . 2 . 2.1 
1 . 2 . 2.2 

1.2.3 

1.2.3.1 

1 . 2 . 3.2 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.5.1 

1 . 2 . 5.2 

1 . 2.6 


1.3.1 

1.3.1.1 

1.3.2 

1.3.3 


1.4.1 


1.4.2 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.2.2.1 

1.4.2.2.2 

1.4.2.2.3 

1.4.2.2.4 


Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: 
van een nationaal paspoort: 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,96 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet € 51,05 

heeft bereikt 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal 
paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort): 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,96 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet € 51,05 

heeft bereikt 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende 


de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort): 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,96 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet € 51,05 

heeft bereikt 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 51,05 

van een Nederlandse identiteitskaart: 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,95 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet € 28,36 

heeft bereikt 

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde € 47,04 


documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het € 38,48 

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs. Of, indien dit hoger is, het van rijkswege 
vastgestelde maximumbedrag 

Het tarief als genoemd in het onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag € 34,10 
van 

Het tarief bedraagt ter zake van het uitreiken van een formulier voor eigen verklaring € 3,05 

betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoer¬ 
tuigen 

wanneer het aanvragen van een rijbewijs op verzoek gepaard gaat met een huisbezoek is boven de € 69,50 
eerder vermelde tarieven een extra bedrag verschuldigd van 
Hoofdstuk 4 verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP) 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, 


wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon 
waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 9,45 

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de 
periode van één jaar: 

per verstrekking tot 50 verstrekkingen € 5,50 

per verstrekking tot 100 verstrekkingen € 4,95 

per verstrekking tot 500 verstrekkingen € 4,35 

per verstrekking tot 1000 verstrekkingen € 3,60 


4 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 
€3,05 


1.4.2.2.5 per verstrekking meer dan 1000 verstrekkingen 

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of 
meer gegevens omtrent één persoon, die niet is opgenomen in de BRR 

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 9,45 

1.4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de 
periode van één jaar: 

1.4.4.2.1 per verstrekking tot 50 verstrekkingen €5,50 

1.4.4.2.2 per verstrekking tot 100 verstrekkingen € 4,95 

1.4.4.2.3 per verstrekking tot 500 verstrekkingen €4,35 

1.4.4.2.4 per verstrekking tot 1000 verstrekkingen €3,60 

1.4.4.2.5 per verstrekking meer dan 1000 verstrekkingen €3,05 


1.4.5 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de BRP, voor ieder daaraan besteed € 7,00 
kwartier 

De leges worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvrager aan de 
aanvrager ter kennis gebracht. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de legeskosten aan aanvrager zijn meegedeeld. 

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het periodiek, zo mogelijk 
eenmaal per week, verstrekken van opgaven van vestiging in, vertrek uit, of verhuizing binnen de 
gemeente, bij abonnement met een geldigheidsduur van: 

een jaar vanaf datum van ingang voor één categorie € 179,35 

1.4.6.1 twee categorieën tezamen € 327,05 

1.4.6.2 drie categorieën tezamen €428,40 

1.4.7 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen € 2,40 
van een aanvraag tot verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit 

BRP 

1.4.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.4.8.1 voor het afgeven van een bewijs van opneming in de BRP € 9,40 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister 

1.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer 
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb.1989,423) 

Hoofdstuk 6 verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

1.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina 
met een maximum per bericht van 

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina's 

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier 

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking moeilijk 
toegankelijke gegevensverwerking 

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1 tot en met 1.6.1.3 
meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd 

1.6.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld 
in artikel 40 van de Wbp Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 


1.7.1 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van: 


1.7.1.1 

een exemplaar van de programmabegroting 

€61,35 

1.71.2 

een exemplaar van de bijlage van de programmabegroting 

€26,10 

1.71.3 

een exemplaar van de jaarrekening 

€61,35 

1.71.4 

een exemplaar van de productenraming 

€ 17,10 

1.71.5 

een exemplaar van het jaarverslag 

€ 17,10 

1.7.2 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken per jaar (inclusief portokosten) van een abonnement: 


1.72.1 

op de complete raadsbundel (agenda's raad, forum en alle bijbehorende stukken). 

Inclusief besluitenlijst voorgaande raad. Elke twee weken 

€ 161,90 

1.72.2 

op de agenda's van raad en forum, de verslagen van de voorgaande forumvergadering 
en de besluitenlijst voorgaande forumvergadering en de besluitenlijst 
voorgaande raad. Elke twee weken. 

€ 116,80 

1.72.3 

op de agenda's van raad en forum inclusief besluitenlijst voorgaande raad. Elke twee 
weken. 

€81,10 

1.7.3 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek toezenden van: 


1.73.1 

losse notulen van een najaarsvergadering incl. portokosten: 

€8,50 


€3,70 


€0,25 
€4,60 
€ 22,95 
€4,60 
€ 22,95 


€4,60 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

1.8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster 

voor ieder daaraan besteed kwartier 

1.8.1.2 Verstrekken van informatie aan derden ten behoeve van taxaties onroerend goed c.a. 

1.8.1.3 Verstrekken van bodeminformatie of Historische onderzoek aan derden (bijv. advies¬ 
derden (bijv. adviesbureaus, makelaars, particulieren) ten behoeve van uiteenlopende 
redenen (aan/verkoop, verzekeringen, taxaties etc) 

1.8.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, 
per inlichting 

1.8.3 Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage in de perceelskaarten, per 
perceelskaart 

1.8.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.8.4.1 tot het verstrekken van een fotokopie 

1.8.4.2 tot het verstrekken van een lichtdruk 

1.8.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.8.5.1 Tot het verstrekken van een uittreksel uit het register Wet Kenbaarheid Publiek¬ 
rechtelijke Beperkingen (WKPB) 

1.8.5.2 Tot het verstrekken van een uittreksel uit de registratie WKPB 

1.8.5.3 Voor een verklaring dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel 

geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn: 

1.8.5.4 Voor het verstrekken van informatie over niet-gemeentelijke beperkingen waarbij 
raadpleging van Kadaster-on-line noodzakelijk is, worden de kosten van deze 
raadpleging volledig doorberekend 

1.8.5.5 Het tarief bedraagt voor een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in 
de Wet geluidshinder 

1.8.5.6 Het tarief bedraagt voor het registreren van hogere geluidswaarden 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

1.9 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 

1.9.2 tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn 

1.9.3 tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap 

1.9.4 tot het legaliseren van een handtekening 

1.9.5 voor het waarmerken van een fotokopie 

1.9.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde 
hypothecaire geldlening 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (incl BTW) 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van: 

1.10. Reproducties: 

fotokopie / afdruk readerprinter / print 

1.10.1 formaat A4, per stuk 

1.10.1.1 formaat A3, per stuk 

1.10.1.2 Kopie bouwtekening, zwart wit, op één blad 

1.10.1.3 Kopie bouwtekening, kleur, op één blad (op aanvraag) 

Digitale foto 's 

1.10.1.4 gemaakt door medewerker, per stuk 

1.10.1.5 foto's branden op cd rom (inclusief cd rom) 

1.10.1.6 Professionele digitale foto (op aanvraag) 

1.10.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen van in het gemeentearchief 
berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier: 

1.10.2.1 Opvraag kopie uit akten (historische) burgerlijke stand of DTB-register, exclusief kosten fotokopie, 
alleen met opgave van concrete datum 

1.10.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van 
een eenmalig repro- en publicatierecht per object ten behoeve van gedrukte publicatie 
op het internet: 

1.10.3.1 bij publicatie in een oplage van meer dan 50 exemplaren of op 
internet 

1.10.3.4 Ten behoeve van tentoonstellingen, per afdruk of projectie 

1.10.3.5 bij tentoonstellingen korter dan één maand 

1.10.3.6 bij tentoonstellingen langer dan één maand 

1.10.4 Uitlening bibliotheek 

Lenen boeken uit Stedelijke Bibliotheek 


€ 11,80 

€80,10 

€80,10 

€ 10,45 

€5,65 


€0,65 

€3,35 

€ 10,85 

€ 10,85 
€ 10,85 


€705,00 

€75,00 


€ 30,05 

€9,40 

€9,40 

€4,60 

€4,60 

€ 208,35 


€0,35 

€0,55 

€9,25 


€4,45 

€5,65 

€ 17,25 
€6,75 


€ 27,70 

€5,50 
€ 27,70 


6 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

1.10.4.1 één boek €1,05 

1.10.4.2 een 5-strippenkaart €3,05 

1.10.4.3 een 10-strippenkaart €5,10 

1.10.4.4 boete bij overschrijding uitleentermijn per boek per week € 1,05 

of deel daarvan 

1.10.5 Rondleiding door gebouw en depot 


1.10.5.1 Rondleiding door gebouw en depot, max. 20 personen (op aanvraag) 

1.10.6 Inbewaringgeving en schenking 

1.10.6.1 Inbewaringgeving van particuliere archieven, per strekkende meter 

per jaar (op aanvraag) 

1.10.6.2 Schenking van particuliere archieven (gratis) 

1.10.7 Algemene tarieven 
Administratie en verzending 

1.10.7.1 Administratiekosten o.b.v. brievenbuspost, incl. porto €6,65 

1.10.7.2 Verzendkosten pakketpost (kostprijs) 

1.10.7.3 Verpakkingskosten (kostprijs) 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd) 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet (gereserveerd) 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd) 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaats (gereserveerd) 


Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

1.15.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.15.2 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb.1996,182) of het € 4,90 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb.1996,183) 

1.15.3 voor een ontheffing in het kader van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening 
(openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur) 

voor 1 keer € 21,40 

voor een jaar of langer € 106,60 

1.15.4 tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing € 4,90 

over te dragen aan een ander 

1.15.5 tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing € 4,90 


Hoofdstuk 16 Kansspelen 

1.16.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen (Stb. 1964,483) 

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,00 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor 2 kansspelautomaten € 90,00 

1.16.1.3 Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter of langer dan 12 maanden, worden de genoemde 

bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd in maanden van de vergunning verlaagd, 
respectievelijk verhoogd. 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van € 20,90 

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang 

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 

1.17.1.1 het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuter- 1.200,00€ 
speelzaal) of gastouderbureau als bedoelt in artikel 1.45, eerste lid dan wel artikel 2.2 van de Wet 1.200,00 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

1.17.1.2 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en € 450,00 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

1.17.1.3 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en € 250,00 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen op een tweede locatie 

1.17.2.1 Indien de in 1.17.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het 75% 
in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende aanvraag verschuldigde leges. 

1.17.2.2 Indien de in 1.17.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het 50% 
in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, 
bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschul¬ 
digde leges. 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie 

1.18.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het ver- € 459,90 

krijgen van instemming omtrent werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, 
van de Telecommunicatiewet 


7 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 
1.18.1.1 


€ 1,20 1.18.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede 

gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden op of in openbare 
gemeentegrond,per strekkende meter sleuf verhoogd met 

Tot een maximum van € 35.000,-- 


1.18.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de 
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter 
sleuf vermeerderd met 


Tot een maximum van € 35.000,-- 

1.18.2 Het tarief onder 1.18.1 wordt: 

1.18.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders 
van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 

1.18.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, 
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door 
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

1.18.3 Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in 

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 
melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk 
is ingetrokken. 


Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 

1.19.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.19.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) 

1.19.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 in combinatie met een parkeerontheffing t.b.v. betaalde en vergunninghouders 
parkeerplaatsen. 

a. voor een periode van maximaal 1 dag 

b. voor een periode van maximaal 1 week 

c. voor een periode van maximaal 1 maand 

d. voor een periode van maximaal 3 maanden 
e .voor een periode van maximaal 6 maanden 

f. voor een periode van maximaal 9 maanden 

g. voor een periode van maximaal 1 jaar 

1.19.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling 
Voertuigen (Stb 2009, 184) 

1.19.1.4 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit admi¬ 
nistratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 2001,201) 

1.19.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken 

van een duplicaat-parkeervergunning c.q. duplicaat-ontheffing voor een 
parkeerlocatie 

Hoofdstuk 20 Diversen 

1.20.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van: 

1.20.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in 
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

1.20.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 

1.20.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat 

1.20.1.2.2 per pagina op papier van een ander formaat 

1.20.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 
genoemde stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk 

vermeerderd met 

voor elke 1000 cm 2 , waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 
1000 cm 2 te boven gaat 

1.20.1.4 Indien de kaart, tekening of lichtdruk ingekleurd dient te worden, wordt het tarief onder 
1.20.1.3 verhoogd met 

1.20.1.5 een beschikking, stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten 
worden opgemaakt, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

1.20.2 Computerlijsten/tellingen 

1.20.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van: 

1.20.2.2 een leeftijdsopbouwstatistiek van de gehele gemeente 

1.20.2.3 een leeftijdsopbouwstatistiek van een bepaalde wijk of stemdistrict 

1.20.2.4 een computerlijst, anders dan bedoeld onder 1.20.2.1 of 1.20.2.2, per regel 

De leges genoemd onder 1.20.2.3 worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van 
de aanvraag aan aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op 


€ 1,20 


€ 388,95 


€ 40,55 


€ 10,05 
€ 25,80 
€ 49,45 
€ 105,85 
€211,80 
€ 267,60 
€ 423,00 
€ 34,85 

€ 137,50 

€ 11,35 


€0,35 


€0,35 

€0,80 

€ 11,35 
€3,70 

€ 16,15 
€4,85 


€34,15 
€ 10,45 
€0,40 


8 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

de vijfde werkdag na de dag waarop de legeskosten aan aanvrager zijn meegedeeld. 

1.20.3 Verklaringen 

1.20.3.1 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
ter verkrijging van een niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring 

1.20.4 vervallen 

1.20.5 Grafbewijs 

1.20.5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat 
grafbewijs 

1.20.6 Vervallen 

1.20.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ver¬ 

gunning ingevolge hoofdstuk 3, 4 en 5 van de Verordening op het Stads- en Landschaps-schoon 
(handelsreclame, verlichting, het wijzigen van de gevel en het opslaan van oude materialen, caravans 
e.d.) 

1.20.8 Gebruik openbare ruimte 

1.20.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging 

c.q. toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van het plaatsen 
van onder andere bouwprojecten zoals steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, 
verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels 


1.20.9 Naturalisatie 

1.20.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie: 

1.20.9.2 betreffende een enkelvoudig verzoek met standaardtarief 

1.20.9.3 betreffende een gemeenschappelijk verzoek met standaardtarief 

1.20.9.4 betreffende een enkelvoudig verzoek met verlaagd tarief 

1.20.9.5 betreffende een gemeenschappelijk verzoek met verlaagd tarief 

1.20.9.6 betreffende een aanvraag voor medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een 
minderjarig kind 

1.20.9.7 betreffende een optieverklaring 

1.20.9.8 betreffende een gemeenschappelijk optieverzoek 

1.20.9.9 Betreffende een medeopterend minderjarig kind 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 

2.1.1.1 aanlegkosten: 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uni¬ 
forme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit 
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, inclusief de 
omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerk¬ 
zaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een 
derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaam¬ 
heden waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.2 bouwkosten: 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uni¬ 
forme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor 
het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad 
laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerk¬ 
zaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde 
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.3 sloopkosten: 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uni¬ 
forme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit 
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, inclusief de 
omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt 
wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde bete¬ 
kenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die be¬ 
trekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift 
is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 


Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 


€5,75 


€ 11,75 

€ 60,65 


€ 43,00 


€829,00 
€ 1058,00 
€617,00 
€ 847,00 
€ 122,00 

€ 177,00 
€301,00 
€21,00 


9 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project 
in het kader van de Wabo vergunbaar is 

2.2.2 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
het project zouden worden vastgesteld. 


Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsver¬ 

gunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten 
of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag be¬ 
trekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in 
dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per ac¬ 
tiviteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

2.3.1 Bouwactiviteiten 

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen: 
met een minimum van € 56,15 

2.3.1.1.2 Voor het meerdere tot € 10.000.000: 

2.3.1.1.3 Voor het meerdere vanaf € 10.000.000: 

2.3.1.2 Welstandstoets 

2.3.1.2.1 indien een plan, behorende bij een aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning, 
tevens door een niet-gemeentelijk orgaan moet worden beoordeeld, worden de onder 
2.1.1 e.v. vermelde bedragen verhoogd met: 

1,9 %o met een minimum van € 46,00 in geval van geraamde bouwkosten inclusief 
omzetbelasting van € 1,= tot € 500.000,= 

plus over het gedeelte van de bouwsom inclusief omzetbelasting 
vanaf € 500.001 ,= tot € 1.000.000,= 1,2 %o 

plus over het gedeelte van de bouwsom inclusief omzetbelasting 
vanaf € 1.000.001 ,= tot € 2.500.000,= 0,8 %o 

plus over het gedeelte van de bouwsom inclusief omzetbelasting 
vanaf € 2.500.001,= tot € 5.000.000,= 0,5 %o 
plus over het gedeelte van de bouwsom inclusief omzetbelasting 
vanaf € 5.000.001 ,= en meer 0,25 %o 

2.3.1.2.2 voor woningbouw van gelijke woningen welke in één complex worden uitgevoerd: 
complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen tarief volgens 2.3.1.2.1; 
complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen tarief over de bouwsom van 

5 woningen; 

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen tarief over de bouwsom van 

6 woningen; 

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen tarief over de bouwsom van 
8 woningen; 

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen tarief over de bouwsom van 
10 woningen; 

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen tarief over de bouwsom van 
12 woningen; 

complexen van 51 tot en met 60 gelijke woningen tarief over de bouwsom van 
14 woningen; Enzovoort 

2.3.1.2.3 Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt 
dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok. 

2.3.1.2.4 voor reclame-objecten per adviesaanvraag. 

2.3.1.2.5 integrale advisering 

welstand 1 extra discipline 1,8 x regulier tarief 
welstand meerdere extra disciplines 2,2 x regulier tarief 

2.3.1.2.6 illegale bouwwerken 1,5 x regulier tarief 

2.3.1.2.7 formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg 

(bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag) 

2.3.1.2.8 overige adviezen afhankelijk van de soort advisering 
€ 84,00 of € 104,00 per uur 

De onder 2.3.1.2 bedoelde legeskosten worden steeds naar boven afgerond tot op hele 


€56,15 

n.v.t. 


2,270% 

1,965% 

1,250% 


€ 46,00 


€ 100,00 


10 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 
euro's en zijn excl. BTW Verplicht advies agrarische commissie 

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk € 520,00 
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische com¬ 
missie nodig is en wordt beoordeeld: 

Achteraf ingediende aanvraag 

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 110% 

Beoordeling aanvullende gegevens 

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling n.v.t. 
nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag al in behandeling is genomen: 

Aanlegactiviteiten 

2.3.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit € 120,35 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 


Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 

2.3.3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd 
het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse € 300,00 
afwijking) 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 300,00 
kleine afwijking): 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 5.250,00 
afwijking): 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 1.700,00 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploita- n.v.t. 
tieplan): 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en ar¬ 
tikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regel¬ 
geving) de door de provincie in rekening gebrachte leges: 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en ar¬ 
tikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelge¬ 
ving) de door onze minister in rekening gebrachte leges: 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbe- n.v.t. 
reidingsbesluit): 


2.3.4 

2.3.4.1 

2.3.4.2 

2.3.4.3 

2.3.4.4 

2.3.4.5 

2.3.4.6 

2.3.4.7 


Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit 
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse € 416,15 
afwijking): 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 416,15 
kleine afwijking): 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 3.121,00 
afwijking): 

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 416,15 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploita- n.v.t. 
tieplan): 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en ar¬ 
tikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regel¬ 
geving) de door de provincie in rekening gebrachte leges: 


indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en ar¬ 
tikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelge¬ 
ving) de door onze minister in rekening gebrachte leges: 


11 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 
2.3.4.8 

2.3.5 

2.3.5.1 

2.3.6 

2.3.6.1 

2.3.6.1.1 

2.3.6.1.2 

2 . 3 . 6.2 

2.3.7 

2.3.7.1 

2.3.71.1 

2.3.7.1.2 

2.3.72 

2.3.73 

2.3.8 

2.3.9 

2.3.10 

2.3.11 

2.3.11.1 


indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbe- 
reidingsbesluit): 


vervallen 

vervallen 


Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met be¬ 
trekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de 
Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met 
betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenwet 1988 of de Mo¬ 
numentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale ver¬ 
ordening, die Monumentenwet 1988 of die Monumentenverordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument 0,6 % 
van de bouwkosten inclusief omzetbelasting met een minimum van € 200,00 en een maximum 
van € 500,00 

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor 
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 0,6 % van de bouwkosten inclusief omzetbelasting 
met een minimum van € 200,00 en een maximum van € 500,00 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een 
bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening 
of de Monumentenverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de 
Monumentenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 


Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een 
Bouwwerk bedraagt het tarief 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit 
is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo 

vervallen of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de 


Asbesthoudende materialen 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.71.2 bedraagt het tarief, indien de in die onder¬ 
delen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthou¬ 
dend product aanwezig is: 


Handelsreclame 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van 
handelsreclame ingevolge artikel 2.2 lid 1 onder h en i van de Wabo, bedraagt het tarief: 


Aanleggen of veranderen weg 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van 
een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van 
een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 


Uitweg/inrit 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, 
veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling 
in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 


Kappen 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen 
vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening 
of de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 


Opslag van roerende zaken 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende 
zaken in een bepaald gedeelte van de provincie <of de gemeente>, waarvoor op grond van 
een bepaling in een provinciale verordening <of artikel ... van de Algemene plaatselijke ver- 
ordening> een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder j, van de Wabo: 


€ 57,00 


€ 56,00 
€ 56,00 


n.v.t. 


€ 56,00 


€ 120,35 


€ 86,50 


€ 86,50 


€ 16,70 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 
2.3.11.2 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een on- € 16,70 
roerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 

2.3.12 

2.3.12.1 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een 
beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurweten¬ 
schappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van 
de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in 
behandeling genomen twee weken na de dag waarop hettotale legesbedrag aan de aanvrager 
is meegedeeld. 

2.3.12.2 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van 
projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de mi¬ 
nister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 

19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het legesbedrag voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Een aanvraag 
wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale leges¬ 
bedrag aan de aanvrager is meegedeeld. 

2.3.13 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor 
op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is wordt het 
legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de 
dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is meegedeeld. 

2.3.14 

Andere activiteiten 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van 
een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld 
en die activiteit of handeling: 

2.3.14.1 

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die € 211,15 
van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.14.2 

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsveror- 
dening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefom¬ 
geving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.14.2.1 

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel € 211,15 
voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden 
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden 
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: 

2.3.14.2.2 

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand 
aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aan¬ 
vrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 

2.3.15 

Omgevingsvergunning in twee fasen 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als 
bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.15.1 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de 
eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor 
de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 

2.3.15.2 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de 
tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor 
de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 

2.3.16 

Beoordeling bodemrapport 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het 
tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een 
bodemrapport wordt beoordeeld: 

2.3.16.1 

2.3.16.2 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 180,55 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 180,55 

2.3.17 

2.3.17.1 

Advies 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het 
tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere in¬ 
stantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behan¬ 
deling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis 
is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 


2.3.18 

2.3.18.1 


2.3.18.1.1 

2.3.18.1.2 


2.3.18.2 


Verklaring van geen bedenkingen 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het 
tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuurs¬ 
orgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning 
kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omge¬ 
vingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door 
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behande¬ 
ling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter 
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 


Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om 
vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de 
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de be¬ 
oordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het 
in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 
3. 

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, 
bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband 
met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 
2.3.18. De vermindering bedraagt: 

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 

2.4.3 Indien na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning deze aanvraag leidt tot het 
niet verder behandelen op grond van artikel 4:5 juncto 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, 
worden de leges vermindert met: 


Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1,2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeen¬ 
te, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

2.5.1.1 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na <...> weken en binnen <...> weken na het in behan¬ 
deling nemen ervan 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na <...> weken en binnen <...> weken na het in behan¬ 
deling nemen ervan 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

2.5.2 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeel¬ 
telijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.6 en 2.3.7 intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt: 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- 
of sloopactiviteiten 

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 
weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van 
de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 


€ 1055,70 


50% 


€ 105,50 
€ 158,00 
€211,15 
75% 


75% 


n.v.t. 


n.v.t. 


25% 


25% 


14 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

Minimumbedrag voor teruggaaf 

2.5.4 Een bedrag minder dan €56,00 

wordt niet teruggegeven. 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen 

2.5.5 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf 
verleend. 


Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke n.v.t. 

intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van 
de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 


Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een € 56,00 

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wij¬ 
ziging in het project 2,269 % van de bouwkosten met een minimumtarief van: 


Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van € 2111,40 
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van € 1585,00 
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke 

ordening 

Hoofdstuk 9 Vervallen 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze € 56,00 

titel niet benoemde beschikking: 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN 


3.1. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.6.1 

3.1.6.2 

3.1.6.3 

3.1.7 
3.1.7.1 


Hoofdstuk 1 Horeca 


Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van 

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet € 126,75 

(Stb.1964,386) 

Vervallen 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van € 27,10 
een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 

In afwijking van het bepaalde in 3.1.1, bedraagt het tarief wanneer door de aanvrager met € 6,15 
recht een beroep wordt gedaan op artikel 27, tweede of derde lid, of op artikel 75, eerste 
lid, van de Drank- en Horecawet 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 37 tot en met 44 en 74 van de 
Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen 
uitvoeringsbesluit Drank-en Horecawet (Besluit van 13 juli 1967, Stb.404) of zoals dit 
Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een € 121,75 
exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de APV 

indien de vergunning tevens een terras omvat verhoogd met € 20,90 

indien de vergunning tevens tevens omvat het geopend hebben van het horecabedrijf in € 104,55 

afwijking van het sluitingsuur o.g.v. artkel 2:29 van de APV 

Voor het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de APV € 40,40 

Coffeeshops 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een door de € 206,05 
burgemeester te verlenen gedoogbeschikking voor een coffeeshop 


Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
standplaatsvergunning 

3.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

3.2.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV (standplaatsvergun- € 54,08 
ning): 


Luchtballon/helikopter 


15 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 
€31,90 3.2.2 tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor de inrichting en gebruik van 
niet aangewezen luchtvaartterreinen 

Recreatief nachtverblijf 

3.2.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het € 24,25 

verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de A.P.V. 

Geluidsapparatuur 

3.2.4 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een 
vergunning c.q. ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de A.P.V., voor het in de open lucht in 


werking hebben van een geluidsapparatuur of een toestel 
a.geldig voor één dag 

€23,10 

b.geldig voor één week 

€ 38,25 

c.geldig voor één maand 

€ 74,20 

d.geldig voor zes maanden 

€ 161,80 

e.geldig voor één jaar 

€ 257,70 Venten 


3.2.5 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 5:15 van de APV: 


3.2.5.1 

ter verkrijging van een vergunning om in de gemeente te mogen venten, colporteren, opkopen 
of fotograferen op straat a.geldig voor één dag 

€ 17,00 


b.geldig voor één week 

€ 36,75 


c.geldig voor één maand 

€71,55 


d.geldig voor zes maanden 

€ 156,00 


e.geldig voor één jaar 

€ 248,45 


Evenement 


3.2.6 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een 
vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV 
a.Tot 1000 bezoekers 

€ 76,50 


b.1001 tot 5000 bezoekers 

€ 153,00 


c.Boven 5000 bezoekers 

€ 408,00 

3.2.6.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een 
evenementenvergunning met een bezoekersaantal van: a.tot 1000 bezoekers 

€ 38,25 


b.1001 tot 5000 bezoekers 

€ 76,50 


c.Boven 5000 bezoekers 

€ 204,00 

3.2.7 

Stoken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een 
ontheffing voor het aanleggen of stoken van vuur in de open lucht van een paasvuur 

€29,15 


van snoeihout 

€9,75 


van kerstbomen 

€ 29,45 


Collecteren 


3.2.8 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een 
openbare inzameling van geld of goederen 

€ 20,50 


Diversen 


3.2.9 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor 
het plaatsen van tijdelijke reclameborden 

€ 20,50 

3.2.10 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als 
bedoeld in artikel 2:9 van de A.P.V. om op te treden als straatartiest 

€ 63,25 

3.3 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een 
vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld 
in artikel 3:4 van de APV. 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd) 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (gereserveerd) 

€883,15 


Hoofdstuk 6 Brandveilig gebruiken van bouwwerken en gebruiken van tijdelijke bouwwerken 
(lees tent) 16 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015 

3.6.1 


3.6.2 


3.6.3 
3.6.3.1 

3.6.4 


3.6.4.1 


3.6.5 

3.6.6 

3.6.7 


Het basistarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooreen omgevingsvergunning € 281,05 
voor het in gebruik nemen of houden van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid 
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen als bedoeld in artikel 2.1 lid d van 
de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht bedraagt: 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bij artikel 3.6.1 bedoeld, wordt het hiervoor 
genoemde bedrag verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte 


bepaalde overeenkomstig NEN 2580: 

> tot en met 100 m 2 €220,45 

> vanaf 100 tot 500 m 2 vermeerderd met € 1,25 per m 2 boven 100 m 2 € 220,45 

> van 500 tot 2000 m 2 vermeerderd met € 0,64 per m 2 boven 500 m 2 € 785,40 

> vanaf 2000 tot en met 5000 m 2 vermeerderd met € 0,40 per m 2 boven 2000m 2 € 1.871,70 

> vanaf 5000 tot en met 50000 m 2 vermeerderd met € 0,040 per m 2 boven 5000m 2 € 3.192,60 

> boven de 50000 m 2 vermeerderd met € 0,019 per m 2 boven 50000 m 2 € 5.175,50 

Vervallen 

Vervallen 


Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor het € 191,60 
brandveilig gebruiken van tijdelijke onderkomens (lees tent) als bedoeld in de Brandbeveiligings¬ 
verordening 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een € 281,05 
deelvergunning (voor objecten waarvoor al een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 
3.6.1 is afgegeven en die wijziging/verandering benodigen) een percentage van het betreffende 
legestarief dat wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/verbouwde gedeelte ten 
opzichte van de totale oppervlakte met als minimum 
vervallen 


Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een in artikel 3.6.1 bedoelde € 104,90 
omgevingsvergunning bedraagt: 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een € 275,55 
artikel 3.6.1 bedoelde omgevingsvergunning: 


Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in € 153,00 

deze titel benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 


Deze tarieventabel behoort bij de "Legesverordening 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 december 
2014. 


17 


Gemeenteblad 2015 nr. 31179 15 april 2015