Skip to main content

Full text of "Vaststellen van het voorschot op de fractieondersteuning 2016 en vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de fractieondersteuning 2009 (2015, 310/1372)"

See other formats


Nr. 130936 

31 december 
2015 


X Gemeente 
Amsterdam 

X 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 


Vaststellen van het voorschot op de fractieondersteuning 2016 en vaststellen 
van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de 
fractieondersteuning 2009 (2015, 310/1372) 

Nummer 310/1372 
Publicatiedatum 18 december 2015 
Agendapunt 60 

Datum besluit presidium 9 november 2015 
Onderwerp 

Vaststellen van het voorschot op de fractieondersteuning 2016 en vaststellen van de Verordening tot 
wijziging van de Verordening op de fractieondersteuning 2009 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van het presidium van 9 november 2015 (Gemeenteblad afd, 1, nr. 1372), 
Besluit: 

I de hoogte van de per kwartaal te ontvangen voorschot budget fractievergoeding 
in 2016 per fractie als volgt vast te stellen: 

Partij Kwartaal 
D66€ 89.523 
PvdA €71.276 
VVD € 53.029 
SP € 53.029 
GroenLinks € 53.029 
PvdD€ 30.221 
CDA €30.221 
PvdO€ 30.221 
Totaal €410.550 

II vast te stellen de navolgende 

Verordening tot wijziging van de Verordening op de fractieondersteuning 2009, vastgesteld bij raads¬ 
besluit van 11 maart 2009 (Gemeenteblad 2009, afd. 1, nr. 117): 

Artikel I 

Aan artikel 5 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidende als volgt: 

6.bij splitsing van een fractie tijdens een zittingsperiode wordt aan de nieuw 
6. gevormde fractie, waarvoor de financiële bijdrage voor de fractieondersteuning 
6. per jaar niet meer bedraagt dan het variabele bedrag van één zetel op aanvraag 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 130936 31 december 2015 
X Gemeente 
Amsterdam 

X 


6. een bijdrage in de accountantskosten toegekend tot een bedrag van maximaal 
6. € 1000 per jaar. 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 16 december 2015. 

De voorzitter 
mr. E.E. van der Laan 
De raadsgriffier 
mr. M. Pe 


2 


Gemeenteblad 2015 nr. 130936 31 december 2015