Skip to main content

Full text of "Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | Archipellaan 31"

See other formats


Gemeente Delft 


Nr. 10410 

5 februari 
2015 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Delft. 


Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | Archipellaan 31 

2612 GB | Archipellaan 31 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: realiseren van 
dakkapel aan voorzijde en dakopbouw aan achterzijde | 29-1-2015 

Omgevingsvergunning | Wie wil (ver)bouwen of iets anders aan zijn omgeving wil veranderen, heeft 
hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt voor activiteiten als bouwen, slopen, gebruiken 
en activiteiten met betrekking tot een monument of bedrijf. U kunt voor al deze activiteiten één 
omgevingsvergunning aanvragen bij één loket (meestal de gemeente). Er volgt één procedure en één 
besluit waartegen één bezwaar-/beroepsprocedure mogelijk is. Maar het is geen verplichting om alles 
in één keer aan te vragen, tenzij activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld bij 
verbouw van een rijksmonument. 

Op www.omgevingsloket.nl kunt u online een vergunningcheck doen en vervolgens digitaal een 
vergunning aanvragen. U kunt voor informatie ook terecht bij het Klant Contact Centrum. 

Welstand | Elke 14 dagen komt de commissie voor Welstand en Monumenten bijeen. Ze toetst de 
bouwplannen aan de welstandsnota. De vergaderingen, die worden gehouden in het stadhuis, zijn 
openbaar. De agenda is in te zien op www.delft.nl/welstand. 

Reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning 
waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook 
uw mening op zo'n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie 
van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan meewegen in de eindbeslissing. 

Bezwaar maken | Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na het verlenen van de vergunning en/of vrijstelling 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME 
Delft. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Adviescommissie voor 
bezwaarschriften. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 10410 5 februari 2015