Skip to main content

Full text of "Telefoongids voor het eiland Aruba 1966"

See other formats


Z7 

Jk 


As Advertised in TIME MAGAZINE What’s the most popular 
sport in ArubaP 

Shopping at 
Spritzer & Fuhrmann!! 

We admit that visitors to our island paradise seem tn Pni™, 
swimming, sailing and sun-bathing. But a visit to SnriJp^ j 

Fuhrmann . .op/ everybody's list of "things to do " 

What’s the secret of such popularity? 

1 K eS ' ^ perb Y alues in Continental jewelry. Fine 

} cm'aUndTT ° b j. S,S f" 1 - ln “WW dJL. 

f ^ ys ! al and , sterling. Combined with the taste 
I Puhmwnn's afo P „ e 9 ndabl,i,ï ' S Spri,z ” “ d 

I w|hTh, se h e eSr-T, a t“ir he buildi " s 

®SE:IS^ FIJ HRMA1MIM 

ARUBA ■ BONAIRE • CURAÇAO . ST. MAARTEN . NEW YORK ' A.Ü.UB A 


\ -I* b r n 


11 
TELEFOONDIENST 

ARUBA 


BRANDWEER 1 
FIRE ALARM 00 
PA CANDELA J 

POLITIE ORANJESTAD 1000 
POLICE 

POLIS SAN NIC0LAS 5000 Telefoon 

voor het eiland 

ARUBA 
INFORMATIE- EN 
STORINGSDIENST 
TELEFOON 
08 
INFORMATION & 
DISTURBANCE SERVICE 
OF THE 

TELEPHONE EXCHANGE 


SERVICIO Dl 5NFORMACION 
Y DISTURBIONAN TECHNICO 
Dl TELEFOON 


08 


08 


rechten voorbehouden — II — 


p 


Deze gids behoort bij TOESTEL 8 . 3 . JQ 

E directorio aki fa pertenece na Telefoon 
This directory belongs to telephone 

ten name van : . npEri&ñ RL hztLS -Zfi ■ 

na nomber di: 
in name of : 

adres : QjlUztf, . 

direccion: 
address: 


MEDEDELINGEN 


De Overheidsdiensten zijn afzonderlijk in de gids opgenomen. 
Nieuwe aansluitingen tot 1 Februari 1966 zijn in deze Gids op¬ 


genomen. 


NOTICE 


The Government Services have been separately listed in this directory. 

New subscriptions have been taken up in this directory up to 
February 1, 1966. 


AVISO 


Oficinanan di Gobierno tin nan lista separá den e buki aki. 

Abonadonan nobo a worde poné den e lista aki te dia 
1 di Februari 1966. 
— Ill — 


BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 

1. NIET KIEZEN, VOORDAT DE KIESTOON HOORBAAR IS. 

2. Het kiezen geschiedt van links naar rechts, b.v. voor nummer 1460 kieze men 
1 - 4 - 6 - 0. 

3. Een regelmatig om de 4 seconden terugkerend signaal betekent, dat de op¬ 
geroepen abonnee wordt opgebeld. 

4. EEN SNEL ONDERBROKEN TOON DUIDT AAN, DAT DE OPGE- 
ROEPENE IN GESPREK IS. 

5. Indien men zich vergist tvjdens het kiezen legt men de telefoon weer op het 
toestel en begint opnieuw. 

6. Raak het toestel niet aan tijdens het gesprek. 

7. Leg na afloop van het gesprek de TELEFOON STEEDS OP HET TOESTEL. 

8. Een meer uitgebreide handleiding voor de bediening van het toestel vindt 
men op de volgende bladzijden. 

9. Tenslotte een beleefd verzoek: 

BEKORT Uw gesprekken zoveel mogelijk tijdens de kantooruren, teneinde 
het handelsverkeer niet te vertragen. 

WEES VOORZICHTIG met de toestellen! 

Beschadiging is moeilijk te herstellen. Reparatie van beschadiging wegens 
ruwe behandeling is voor rekening van de abonnee. 


Lees altijd de mededeling aan de achterzijde van Uw maandelijkse 
rekening. 

In geval U niet tijdig Uw maandelijkse rekening ontvangt, kunt U 
zich in verbinding stellen met de administratie van de Telefoondienst 
(telefoon 04) om een duplicaat-rekening aan te vragen. 

Aanvragen voor verandering of uitbreiding van telefooninstallaties 
dienen tijdig schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor zijn formu¬ 
lieren verkrijgbaar bij de administratie van de telefoondienst. 


f 


— IV — 

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE 
TELEFOONTOESTELLEN 

Alvorens iemand op te roepen, overtuige men zich eerst van de juistheid van 
het gewenste nummer. Hiertoe raadpleegt men de Telefoongids. 

Men neemt nu de telefoon van het toestel, brengt deze aan het oor en 
WACHT TOTDAT MEN EEN ZOEMTOON HOORT; deze toon wordt de KIES- 
TOON genoemd. 

Men kiest vervolgens het gewenste nummer; de cijfers worden gekozen in de 
volgorde van links naar rechts. 

Voor nummer 1460 kiest men dus eerst de 1, daarna de 4, daarna de 6 en 
tenslotte de 0. Daartoe steekt men de top van de WIJSVINGER in de opening 
van de schijf op het te kiezen cijfer, draait de schijf rechtsom tot de vinger stuit 
en laat de schijf LOS TOT DEZE GEHEEL IS TERUGGELOPEN. Eerst daarna 
kiest men het volgende cijfer. GEBRUIK BIJ HET KIEZEN GEEN POTLOOD. 

Hoort men na het kiezen van het gehele nummer regelmatig om de vier 
seconden een signaal, dan wordt de gekozen abonnee opgebeld. 

Indien de opgeroepen abonnee na enige ogenblikken niet antwoordt, legt 
men de telefoon weer op het toestel. Staat bij de naam van de gewenste abonnee 
b.g.g. gevolgd door een telefoonnummer, dan kan men daarna dit nummer op¬ 
bellen. 

Een snel onderbroken toon geeft aan, dat het gevraagde nummer in gesprek 
is; men legt dan de telefoon weer op het toestel. 

Vergist men zich tijdens het kiezen van het nummer, dan legt men de tele¬ 
foon weer op het toestel en begint daarna opnieuw. 

Het tijdens het gesprek bewegen van het toestel, de nummerschijf of de 
knoppen op het toestel, kan de verbinding verbreken. 

Na afloop van het gesprek moet de telefoon op het toestel worden gelegd. 

ZOLANG MEN NIET TELEFONEERT MOET DE TELEFOON OP HET 
TOESTEL BLIJVEN LIGGEN, DAAR ANDERS STORING OPTREEDT. 


VERBINDING MET DE LAGO CENTRALE 

Verbinding met de Lágo centrale wordt verkregen door kiezen van het 
KENCUFER dezer Centrale: 9. 

Na het draaien van het kencijfer WACHT men, TOTDAT DE KIESTOON 
van de centrale HOORBAAR WORDT, waarna men het nummer van de ge¬ 
wenste abonnee Kiest. 
— V — 


Ingeval van storing of minder goede werking van het toestel richte men 
zich TERSTOND na waarneming van een onregelmatigheid PER TELEFOON 
tot NUMMER 08. 

Is tengevolge van de storing dit nummer niet te bereiken of wenst men 
schriftelijk een klacht in te zenden over een onregelmatigheid, dan wendt men 
zich per brief tot de administratie van de Telefoondienst te Oranjestad. 

Het verdient aanbeveling het volgende te vermelden: 

1”. een duidelijke omschrijving van de onregelmatigheid; 

2°. datum en uur, waarop deze heeft plaats gehad; 

3°. het telefoonnummer van het toestel, dat opriep; 

4°. het telefoonnummer van het toestel, dat opgeroepen werd. 


ADMINISTRATIE VAN DE TELEFOONDIENST 


04 Inlichtingen over telefoonaansluitingen, verhuizingen en afsluitingen. 
Inlichtingen omtrent telefoontarieven. 

Klachten betreffende de administratie. 

Redactie Telefoongids. 

1952 Alle afdelingen. 

De telefoonnummers van de informatie- en storingsdienst 08 en van de 
administratie 04 zijn niet tellend, d.w.z. voor het telefoneren met deze 
nummers zijn geen gesprekkosten verschuldigd. 


AANSPRAKELIJKHEID 


Aan de samenstelling van de Telefoongids wordt de grootste zorg besteed. 
Er zij echter uitdrukkelijk gewezen op het feit, dat de Administratie generlei 
aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele weglatingen of onjuistheden, zomede 
voor de rechtmatigheid van de opgenomen vermeldingen. 

— VI — 

TELEFOONTARIEVEN 

Uittreksel van de voornaamste bepalingen betreffende de telefoontarieven 

I. Kosten van aansluiting, verplaatsing en wijzigingen. 

Als bijdragen in de kosten zijn voor de hierna vermelde verrichtingen de daar¬ 
achter genoemde bedragen verschuldigd: 

1. a. Voor aanleg van een stadslijn, een aansluiting of tijdelijke aan¬ 

sluiting, welke is gelegen op een afstand van 100 meter of min¬ 
der van een lokale kabel . ƒ 30.— 

b. Voor aanleg van een stadslijn of een aansluiting, welke is ge¬ 
legen op een afstand van meer dan 100 meter van een lokale 
kabel, voor de meerdere afstand een extra bijdrage per 50 meter 
geleidingslengte of gedeelte daarvan . ƒ 10.— 

2. a. Voor de aanleg van een neventoestel zonder onderling spreken, 

indien de geleidingslengte, nodig voor aansluiting van dat toe¬ 
stel, 10 meter of minder bedraagt, per toestel . ƒ 10.— 

b. Indien de geleidingslengte meer dan 10 meter bedraagt, voor de 

meerdere geleidingslengte per 5 meter of gedeelte daarvan . ƒ 2.50 

3. a. Voor de aanleg van een neventoestel met onderling spreken, 

een serietoestel, of een muntautomaat, indien de geleidings¬ 
lengte, nodig voor aansluiting van dat toestel, 10 meter of 
minder bedraagt, per toestel ... ƒ 15.— 

b. Indien de geleidingslengte meer dan 10 meter bedraagt, voor de 

meerdere geleidingslengte per 5 meter of gedeelte daarvan . ƒ 3.75 

4. Voor de aanleg van hulpapparaten zoals stopcontacten, schakelaars, 
extra bellen, signaalhoorns of andere signaleringen, het tarief, ge¬ 
noemd onder 2a en 2b 

5. Voor het aanbrengen van een extra lang aansluitkoord. ƒ 2.50 

6. Voor het aanbrengen van een meeluistertelefoon . ƒ 2.50 

7. Voor verhuizing naar een ander perceel het tarief genoemd onder 
la en lb 

8. Voor het verplaatsen binnen hetzelfde perceel van toestellen en 
hulpapparaten, de tarieven genoemd onder 2 t/m 4 

9. Voor het, op verzoek van de aangeslotene, verwisselen van een ge¬ 
plaatst tafeltoestel voor een wandtoestel of omgekeerd . ƒ 5.— 

10. Voor het, op verzoek van de aangeslotene, verwisselen van een aan- 

sluitrozet voor een stopcontact of omgekeerd. ƒ 2.50 

11a Voor het overnemen van een aansluiting tengevolge van opheffing 
van die aansluiting door de oorspronkelijke aangeslotene 
(naamsverandering) ........ ƒ 15,— 

f 15.— 


lib. Voor het op verzoek van de aangeslotene wijzigen van het telefoon¬ 
nummer —....... 

12. Voor het vervangen van een stopcontact door een telefoontoestel, 

respectievelijk aanbrengen van een toestel in een bestaand stop¬ 
contact _---- ƒ 2.50 

13. Voor het vervangen van een toestel door een muntautomaat . ƒ 15.— 

II. Vergoedingen en gesprekkosten. 

A. Door de aangeslotene is maandelijks verschuldigd voor: 

1. een stadslijn . ƒ 5.30 

2. een aansluiting . ƒ 9.— 

3. ieder uitgaand gesprek. ƒ 0.04 

4. een neventoestel zonder onderling spreken, per toestel . ƒ 3.— 

5. een neventoestel met onderling spreken of een serietoestel, per 

toestel .—... ƒ 6.— 

6. een schakelaar of extra stopcontact, per stuk . ƒ 0.25 

7. een relaisschakelaar, extra bel of meeluistertelefoon, per stuk . ƒ 0.35 

8. een signaalhoorn, waterdichte bel of andere signaleringen, per stuk ƒ 0.50 

9. een muntautomaat . ƒ 10.— 

B. Voor het beschikbaarstellen van een huistelefooninstallatie is maandelijks 
door de aangeslotene verschuldigd voor: 

1. onderhoud, rente en afschrijving . ƒ 1.75 

per ƒ 100.— van de aanschaffingsprijs of gedeelte daarvan 

2. een op de installatie aangesloten stadslijn, per lijn . ƒ 5.30 

3. een toestel, aangesloten op een automatische installatie, per toestel ƒ 3.— 

4. een toestel met kiesschijf aangesloten op een installatie met hand¬ 
bediening, per toestel - ƒ 3.— 

5. een toestel zonder kiesschijf, aangesloten op een installatie met 

handbediening, per toestel - ƒ 2.— 

6. ieder uitgaand gesprek . ƒ 0.04 

7. alle overige voorzieningen, het tarief genoemd onder A. 

D. Voor het, op verzoek van de aangeslotene, reserveren van gelei¬ 
ding en telefoonnummer van een aansluiting (tijdelijke opheffing) ƒ 25.— 

Uitgezonderd de gesprekkosten genoemd onder n A 3 en II B 6 zijn alle 
kosten bij vooruitbetaling verschuldigd. 

Rekeningen betreffende de abonnementsbedragen dienen uiterlijk de 25ste 
van de maand waarop de vaste vergoedingen betrekking hebben te zgn 
voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt de aansluiting ambtshalve opgeheven 
— VIII — 

VERZENDEN VAN TELEGRAMMEN 


Voor het verzenden van telegrammen naar binnen- en buitenland biedt de 
Landsradio- en Telegraafdienst de snelste en nationale weg. 

Alle inlichtingen omtrent het verzenden van telegrammen, alsmede over 
telegram tarieven, zijn dag en nacht in te winnen onder telefoonnummer 1650. 
Telegrammen kunnen eveneens telefonisch worden opgegeven op bovengenoemd 
nummer. 

Men kan de te verzenden telegrammen tussen 0700 en 2300 uur doen af¬ 
halen aan het woonhuis of kantoor van de afzender, indien dit binnen het stads¬ 
district is gelegen. 

Hiertoe kieze men nummer 1650, waarna men aan de bedienende ambtenaar 
het adres van de afzender opgeeft. 

Het telegram wordt dan door een besteller afgehaald. 

Het telegraafkantoor te St. Nicolaas sluit om 8 uur n.m. Alle telegrammen, 
bestemd voor St. Nicolaas en omgeving, aangeboden bij het kantoor te Oranje¬ 
stad na 8 uur ’s avonds, zullen pas de volgende dag na 7 uur besteld worden. 


TELEGRAMADRESSEN 

Ten gerieve van de personen, van wie men regelmatig telegrammen ontvangt, 
kan men één of meer telegramadressen laten inschrijven bij de Landsradio- en 
Tèlegraafdienst. 

In plaats van het volledig adres behoeft de afzender dan slechts het tele¬ 
gramadres te vermelden, hetwelk bij de verrekening voor een enkel woord telt, 
gevolgd door de naam van het telegraafkantoor van bestemming. 


RADIOTELEFOONGESPREKKEN 

Aruba staat in radiotelefonische verbinding met de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika, Canada, Cuba, Mexico, Suriname, Curaçao, Bonaire, de Boven¬ 
windse Eilanden, Nederland, Venezuela en vele andere landen in Europa en Zuid- 
Amerika. 

Aanvragen voor het voeren van een radiotelefoongesprek kunnen worden in¬ 
gediend bij de Radiotelefonie Centrale, J. E. Yrausquinplein, Telefoon 1910 of 
5388 voor San Nicolaas, alwaar formulieren voor dit doel beschikbaar zijn. De 
gesprekken kunnen eveneens aan de telefoon abonnees thuis of op hun kantoor 
worden doorgegeven. 

De radiotelefoniedienst is geopend van 7 uur v.m. tot 8 uur n.m. met uit¬ 
zondering van zondagen en officieel erkende feestdagen. Op deze dagen zijn de 
openingstijden van 8 uur v.m. tot 7 uur n.m. Met Curaçao is de dienst altijd open. 

Inlichtingen omtrent verbindingen en tarieven kunnen worden gevraagd 
aan telefoonnummer 1910. Men kan ook radiotelefoongesprekken voeren op het 
radiotelegraafkantoor in San Nicolas, Tel. 5388. 

De opgeroepene wordt in zijn woonplaaas op de hoogte gesteld van het te 
voeren radiotelefoongesprek. Indien de opgeroepene het gesprek accepteert, 
krijgt de oproeper hiervan bericht. Indien echter de aangegeven tijd de opge¬ 
roepene niet schikt, stelt deze laatste een ander tijdstip voor, hetwelk dan door 
de telefoniste alhier aan de aanvrager ter goedkeuring wordt voorgelegd. Men 
behoeft diis nimmer vooraf te schrijven of te telegraferen om mede te delen dat 
op een bepaalde datum of tijd een radiotelefoongesprek wordt gewenst. 


— IX — 


Verzend Uw telegrammen 


De nationale weg voor het Internationale verkeer 
LANDSRADIO- EN TELEGRAAFDIENST 
Snelle verbinding met alle plaatsen ter wereld, 
schepen en vliegtuigen. 

RADIOSTATION, J. E. Yrausquin Plein, Oranjestad, 

Telefoon 1650 - 1651 

TELEGRAAFKANTOOR, B. v. d. Veen Zeppenfeldtstraat 31, 

San Nicolas, Telefoon 5388 


... Via Radio 

The national route for international communication 
Government Radio and Telegraph Administration 

Fast service to all parts of the world, ships and air¬ 
planes 

RADIOSTATION, J. E. Yrausquin Plein, Oranjestad, 

Telephone 1650 - 1651 

TELEGRAPH OFFICE, B. v. d. Veen Zeppenfeldtstraat 31, 

San Nicolas, Telephone 5388 


Mande sus Telegramas 


La via nacional para la Comunicación Intemacional 
Servicio de Radio y Telegrafia del Gobierno 
Comunicación rápida con todas partes del mundo, 
buques y aeroplanos 

Oficina de Radio y Teiecomunicacion, J. E. Yrausquin Plein, 
Oranjestad, Teléfono 1650 - 1651 

OFICINA TELEGRAFICA, B. v. d. Veen Zeppenfeldtstraat 31, 

San Nicolas, Teléfono 5388 Via Radio 


BELANGRIJKE MEDEDELINGEN AAN DE 
TELEFOONABONNEES 

Hierbij delen wij U mede dat alle radiotelefoongesprekken uitsluitend 
zullen moeten worden betaald door de abonnee over wiens toestel het 
gesprek is gevoerd ongeacht wie de persoon is die het gesprek heeft 
gevoerd of aangevraagd. 

Het zal derhalve aanbeveling verdienen maatregelen te nemen dat 
geen personen van Uw telefoon gebruik maken voor het voeren van 
gesprekken naar de andere eilanden of het buitenland zonder Uw 
medeweten c.q. zonder aan U te betalen. De kosten van elk gesprek 
kunnen te allen tjjde worden opgevraagd te Curaçao onder de num¬ 
mers 11224 en 11410 en te Aruba onder nummer 1910. 

DE DIRECTEUR VAN DE LANDS RADIO. 
EN TELEGRAAFDIENST. 


AVISO IMPORTANTE NA ABONADONAN Dl TELEFOON 

Nos ta pone na conosemento cu tur jamada telefonico haci cu ex¬ 
terior of cu otro islanan, mester worde paga pa e abonado di telefoon 
sin tuma en euenta ta kende a pidi e jamada of haci uso di dje. 

E medida aki ta vigente na tur parti di mundo. 

Por lo tanto ta masha importante cu cada abonado ta al corriente di 
kende ta haci uso di su telefoon pasobra corda cu ta e abonado di 
telefoon ta keda semper responsable. 

Cerca number 11224 y 11410 na Curaçao y 1910 na Aruba por haya 
semper informacion tocante prijs di cada jamada. 

DIRECTOR DI LANDS RADIO 
Y TELEGRAAFDIENST. 


IMPORTANT NOTICE TO TELEPHONE SUBSCRIBERS 

We hereby wish to inform all telephone subscribers that we shall hold 
them responsible for any . overseas telephone call made via their 
telephone, irrespective who places the overseas call. 

We respectfully suggest you permit nobody to use your telephone 
for overseas telephone calls without your permission. For further 
information please call telephone 1910. 

THE MANAGER OF THE LANDSRADIO- 
EN TELEGRAAFDIENST. IMPORTANT INSTRUCTIONS 


1. DO NOT DIAL BEFORE YOU HEAR THE DIAL TONE. 

2. Dial the digits of a phonenumber from left to right, for instance in the case 
of 1460, dial 1 - 4 - 6 - 0. 

3. A signal returning regularly every 4 seconds means that the subscriber, 
whose number you dialed, is being called. 

4. A QUICKLY INTERMITTENT BUZZ INDICATES THAT THE NUMBER 
BEING CALLED IS BUSY. 

5. If you make a mistake while dialing, return the handset to its cradle on the 
phone, lift it and dial again. 

6. Do not touch the phone during your conversation. 

7. Always return the handset to its cradle on the PHONE AFTER YOU 
FINISH YOUR CONVERSATION. 

8. More extensive instructions for operating the phone are given on the fol¬ 
lowing pages. 

9. In conclusion an important request: 

Make your conversations as SHORT as possible during business hours, so 
as not to hamper commercial activities. 

PLEASE BE CAREFUL with the Telephones! 

Damage is hard to repair. The repair of damage caused by rough handling 
is chargeable to the subscriber. 


Always read the notice on the back of your monthly bill. 

In case you do not receive your monthly bill in time, you can contact 
the administration of the Telephone Service (telephone 04) and 
apply for a duplicate. 

Requests for changing or expansion of telephone-installations, ought 
tob e sollicited in due time. Forms are herefore available at the ad¬ 
ministration department of the Telephone Service. 

— XII — 

INSTRUCTIONS FOR OPERATING AUTOMATIC TELEPHONES 


Before calling a subscriber, please ascertain the correctness of the number 
you are about to call. For that purpose consult the Telephone Directory. 

Now lift the handset from the phone, place it against your ear and WAIT 
UNTIL YOU HEAR A STEADY BUZZ; this sound is called the DIAL TONE. 

You can now dial the number desired; the figures are to be dialed in the 
sequence from left to right. 

In the case of number 1460, therefore, first dial 1, then 4, then 6 and finally 
0. For dialing, place the top of your (index) finger in the opening over the figure 
to be dialed, turn the dial fully to the right until your finger strikes a stop, and 
then RELEASE THE DIAL AND LET IT RUN BACK FULLY. Not until then 
should you dial the next figure. DO NOT FORCE THE DIAL BACK WITH 
YOUR FINGER. DO NOT USE A PENCIL FOR DIALING. 

If after dialing the full number you hear a signal returning regularly every 
four seconds, this means that the subscriber is being called. 

Should the subscriber who was called not answer the phone after a few 
moments, please return the handset to its cradle on the phone. In case there 
appears behind the name of the subscriber a note reading: b.g.g. (meaning: in 
case of no reply) followed by a phone number, you should then call that number. 

A quickly intermittent buzz indicates that the number being called is busy; 
in such case return the handset to its cradle. 

If you make a mistake during dialing, return the handset to its cradle on 
the phone, and start anew. 

Moving the phone, the dial and the knobs on the phone during a conver¬ 
sation may interrupt your connection. 

At the end of your conversation always return the handset to its cradle on 
the phone. 

WHEN NOT USING THE PHONE THE HANDSET MUST BE LEFT’ ON 
IT. IF THE HANDSET IS NOT PROPERLY REPLACED THIS MAY CAUSE 
TROUBLE TO YOUR LINE. 


CONNECTION WITH LAGO EXCHANGE 

A connection with the Lago exchange is established by dialing the FIXED 
number of that exchange: 9. 

After dialing the fixed number you should WAIT UNTIL you hear the 
DIAL TONE of the EXCHANGE, after which you may dial the number of the 
subscriber concerned. 


— XIII — 


SERVICE INTERRUPTIONS 


In case your phone does not function at all, or if it does not function 
properly, you are requested, (Immediately after discovering an irregularity) 
to report same BY TELEPHONE, calling NUMBER 08. 

If, as a result of a service interruption, you are unable to call this number, 
or in case you wish to submit a written complaint about an irregularity, please 
apply in writing to the administration department of the Telephone Service in 
Oranjestad. 

It is advisable to give the following details: 

1°. an accurate description of the irregularity; 

2°. date and hour at which it took place; 

3 °. the number of the party who called you; 

4°. the number of the party you called. 


ADMINISTRATION DEPT. OF THE TELEPHONE SERVICE 


04 Information about new telephone connections, removal of existing tele¬ 
phone connections and disconnections. 

Information concerning telephone tariffs. 

Administrative complaints. 

Compilation of the Telephone Directory. 

1952 All departments. 

The telephone-numbers 08 of the Information- and Disturbance Service 
and 04 of the administration department are exempted, that means that 
no call-charges are to be paid for calling these numbers. 


RESPONSIBILITY 


The greatest care was exercised when compiling this Telephone Directory. 
However, it is emphatically pointed out that the Administration accepts no 
responsibility for whatever description of possible omissions or inaccuracies, 
neither for the legitimacy of the details stated therein. 


— XIV — 


DISPATCH OF TELEGRAMS 

The Government Radio- and Telegraph Service offers the quickest manner 
for the transmission of telegrams, locally and foreign. 

All information concerning transmission of telegrams,. and telegram rates 
may be obtained day and night by calling 1650. Telegrams can also be given by 
telephone to the above mentioned number. 

If your address is within the city limits, you can have telegrams to be 
transmitted, picked up at your residence or office, between the hours 07:00 and 
23:00. In such cases you can call phone 1650 and give your address to the official 
on duty. 

The telegram will then be picked up by a messenger. 

The San Nicolas branch-office closes at 8 p.m. All telegrams destined for 
San Nicolas and vicinity, which are presented at the Oranjestad office after 8 
p.m., will be delivered on the following day after 7 o’clock. 


TELEGRAM ADDRESSES 


For the convenience of persons, from whom you regularly receive telegrams, 
you may have one or more telegram-addresses registered with the Government 
Radio and Telegraph Service. 

Instead of the full address the sender has only to indicate your telegram 
address, which when computing the cost of the telegram is considered as a single 
word, followed by the name of the telegraph office at destination. 


RADIOTELEPHONE CONVERSATIONS 


Aruba has a radiotelephone connection with the United States of America, 
Canada, Cuba, Mexico, Surinam, Curaçao, Bonaire, the Windward Islands, Hol¬ 
land, Venezuela and many other countries in Europe and South America. 

Applications for a radiotelephone conversation may be submitted to the 
Radiotelephone Exchange, J. E. Yrausquinplein, Oranjestad, phone 1910, or phone 
5388 for San Nicolas, where blank forms for that purpose are obtainable. 
Radiotelephone calls can also be made by subscribers from their residence or 
from their office. 

The Radiotelephone service is open from 7 a.m. until 8 p.m. with the ex¬ 
ception of Sundays and legal holidays, when it is open from 8 a.m. until 7 p.m., 
however there is continuous service with Curaçao. 

Information as to connections and rates may be obtained by calling number 
1910. You may also carry on a radiotelephone conversation at the telegraph 
office in San Nicolas, phone 5388. 

The party called is informed at his residence that there is a radiotelephone 
call for him. If he accepts the call, the caller is informed thereof. If, however, the 
time stipulated by the caller is not convenient to the person called, the latter 
will propose another time, which is then placed before the caller by the Govern¬ 
ment Radio and Telegraph Service here, for his approval. It is therefore, not 
necessary to write or wire beforehand to inform someone that on a given date or 
time radiotelephone conversation is desired. 

— XV — 

INSTRUCCIONNAN Dl IMPORTANCIA 

1; NO DREI E DISCO Dl E TELEFON TANTEM CU BO NO TENDE E 
SENJAL CU TA INDICA CU BO POR HASI BO YAMADA. 

2. Drei e number di telefon di robes pa drechi, por ehemplo number 1460, drei 
1 - 4 - 6 - 0. 

3. Un sonido cu ta repiti regularmente cada cuater seconde kier meen cu e 
number cu Bo a jama ta worde jamá. 

4. UN SONIDO INTERRUMPI LIHE TRAS DI OTRO KIER MEEN CU E 
NUMBER CU BO A JAMA TA OCUPA. 

5. Si Bo haci un fout durante cu Bo ta jama un hende, pone e microfoon bek 
riba e telefon, lanté atrobe y cuminza drei di nobo. 

6. No mishi cu e telefon durante cu Bo ta papia. 

7. Semper pone e microfon bek riba e TELEFON ORA CU BO CABA DI PAPIA. 

8. Informacion mas detayá pa usa Bo telefon ta duná den e blachinan cu ta sigi. 

9. Y pa conclui un suplica masha urgente : 

Haci Bo combersacion asina CORTICU cu ta posibel pa durante oranan di 
oficina Bo no stroba comercio den uso di telefon. 

TRATA TELEFONNAN CU CUIDAO. 

Ta dificil pa drecha telefon. Si un telefon mester worde drechá pa via di 
maltrato anto e gastonan pa esaki ta keda pa bo cuenta. 


Si pa cualkier circumstancia bo recibo mensual no a jega den bo man 
na tempo, nos ta pidi Bo cortésmente pa jama administracion di Ser- 
vicio Telefónico (telefoon 04) ysolicitá un duplicado. 

Pa mas informacion tocante asuntonan di telefoon, lesa nos seccion 
na Papiamento riba pagina XVII. 
— XVI — 

INSTRUCCION PA TRAHA CU TELEFON AUTOMATICO 

Promé cu Bo jama un abonado, mira bon promé cu si e number cu Bo ta bai 
jama ta corecto. Buska e number corecto den guia di telefon. 

Awor lamta e microfon di e telefon, poné contra Bo orea y SCUCHA TE 
ORA BO TENDE UN SONIDO CONTINUO; e señal aki kier meen cu awor 
Bo ta cla pa hasi bo yamada. 

Drei e number cu Bo ta bai jama di robez pa drechi, esta den caso di number 
1460 drei promé number 1, despues number 4, despues number 6 y por ultimo 
number cero. Pa drei e disco hinca punta di Bo dede den e buraco den e disco 
cu ta keda riba e number cu Bo mester drei, awor drei e disco te ora bo dede dal 
na un haak cu tin riba e disco, AWOR LAGA E DISCO BAI Y LAGE DREI BEK 
TE ORA E MES PARA. No drei ningun otro number promé cu e disco para. 
NO FORZA E DISCO BEK CU BO DEDE. NO USA POTLOOD PA DREI E 
DISCO. 

Ora bo a drei tur e number y Bo tende un sonido cada cuater seconde, anto 
esei kier meen cu e abonado cu Bo a drei su number ta worde jamá. 

Si e abonado cu Bo a jama no contesta telefon despues di algun momento, 
anto pone e microfon bek riba e telefon. 

Si den e lista di telefon Bo lesa tras di nomber di un abonado e letternan 
b.g.g. sigi pa un otro number di telefon, esei kier meen cu si acaso e promé num¬ 
ber no contesta anto Bo mester jama e otro number tras di b.g.g. 

Ora Bo caba di drei un number y Bo tende e telefon haci un sonido lihé tras 
di otro esei kier meen cu e number ei ta ocupá. 

Si bo haci un fout durante cu Bo ta drei un number, anto pone e microfon 
bek na su luga, hizé trobe y cuminza drei e number di nobo. 

Si durante cu Bo ta papia Bo move e telefon, drei e disco, of primi e lconop- 
pinan riba e telefon, esei por kibra bo conexion. 

Despues cu Bo caba di combersa semper pone e microfon bek riba e telefon. 

SI BO NO TA USANDO BO TELEFON E MICROFON SEMPER MESTER 
TA PONI RIBA E TELEFON. SI E NO TA PONI BON RIBA E TELEFON 
ANTO ESEI POR CAUSA STROBAMENTU DEN BO UQSUA. 


CONEXION CU CENTRAL Dl LAGO 

Bo por hanja conexion cu central di Lago ora Bo drei e number FIHO di tal 
central: esta number 9. 

Ora Bo drei e number fiho di e otro central SPERA un momento te ora Bo 
tende e SONIDO DI E CENTRAL. Ora Bo tende e sonido ei anto Bo por cuminza 
drei e number cu Bo mester. 

— XVII — 

LOKE BO MESTER HACI ORA BO TELEFON TA DEFECTO 


Si Bo telefon no ta traha henteramente, of si e ta traha malu reporta esaki, 
IMMEDIATAMENTE na departamento di Servicio di Informacion y Disturbionan 
Technico. Jama NA TELEFON number 08. 

Si acaso pa motibu di algun strobamentu, Bo no por jama e number ei, of 
si Bo kier manda un keho por escrito anto dirigi bo carta na Hefe di Servicio 
Telefonico na Oranjestad. 

Den Bo carta duna e detayenan aki: 

1°. scirbi precisamente loke a pasa; 

2°. menciona fecha y ora cu tal cos a pasa; 

3°. number di e persona cu a jama Bo; 

4°. number di e persona cu Bo mes a jama. 


ADMINISTRACION DI TELEFON 


04 Informacion pa pone conexión nobo di telefon, cambia lugar di telefon y 
desconecta telefon. 

Informacion tocante tarifanan di telefon. 

Reclamonan administrativo. 

Informacion tocante e guia di telefon. 

1952 Tur departamento. 

E numbeman di telefon 08 y 04 no ta conta den llamadanan cu Bo mester 
paga. 


RESPONSABILIDAD 


E lista di telefon aki a worde traha cu masha hopi cuidao. Pero toch publico 
mester tuma nota cu Administracion di telefon no ta tuma ningun clase di res- 
ponsabilidad pa omisionan, mencionamento incorrecto ni tampoco pa legalidad 
di mencionan poni aden. 


— XVIII — 


MANDAMENTU DI TELEGRAM 

Pa publico por manda telegram destiná pa islanan di Antillas Hulandés y pa 
exterior, Servicio Gubemamental di Radio y Cable ta ofrece e sirbishi di mas 
rápido. 

Tur informacion tocante mandamentu di telegram, tambe e costo di telegram 
bo por hanja di dia y anochi jamando telefon 1650. Tambe por duna telegram 
pa telefon na e number ey. 

Un mensahero por bini na Bo cas bin tuma e telegram di 7 ’or di mainta 
te 11 'or di anochi, si Bo adres ta den stad. Den tal caso jama telefon 1650, duna 
bo adres na e oficial na warda, y é lo percura pa un mensahero bin tumé na Bo 
cas, of oficina. 

E oficina di Radio y Cable na San Nicolas ta sera 8 ’or di anochi. Tur 
telegramnan destiná pa San Nicolas y becindario, cu wordu poni na oficina di 
Oranjestad después di 8’or di anochi, lo wordu entregá na San Nicolas es dia cu 
ta sigi, después di 7’or di mainta. 


DIRECCION CABLEGRAFICO 

Pa combeniencia di personanan di ken Bo ta recibi telegram regularmente, 
Bo por registra un of mas direccion cablegrafica na oficina di Radio y Cable di 
Gobiemo. 

En vez di pone Bo adres complete e personanan cu ta manda Bo telegram 
no tin mas di pone cu e direccion cablegrafica, cual direccion ta conta pa un pa- 
labra ora nan cobra pa telegram, sigi pa e lugá di destinacion di e telegram. 


COMBERSACION PA RADIOTELEFON 

Aruba tin comunicacion pa radiotelefon cu Merca, Canada, Cuba, Mexico, 
Sumam, Corsow, Boneiru, Isla Ariba, Hulanda, Venezuela y hopi otro pais na 
Europa y Sur America. 

Ora Bo kier papia pa radiotelefon haci Bo peticion na Oficina di Radio¬ 
telefon na J. E. Yrausquin plein, telefon 1910, of telefon 5388 na San Nicolas, 
caminda Bo por hanja formulario pa jena cu infonnacion necesario pa haci e 
jamada. Tambe un abonado di telefon por recibi combersacion di radiotelefon 
na su cas of oficina. 

Oficina di radiotelefon ta habri di 7’or di mainta te 8’or di anochi, cu exeep- 
cion di diadomingo y fiestanan reconoci pa gobiemo. Ariba e dianan aki ofi¬ 
cina ta habri di 8’or di mainta te 7’or di anochi, mientras cu Corsow tin com- 
municaeion continuo. 

Informacion tocante comunicacion y prijs Bo por hanja jamando telefon 
1910. Tambe ta posibel papia pa radiotelefon na oficina di radiotelefon na San 
Nicolas, telefon 5388. 

E persona cu ta worde jamá ta hanja aviso na su cas cu tin un jamada di 
radiotelefon pé. Si é ta acepta e jamada anto e persona cu ta jamé ta hanja 
tal aviso. Pero si acaso e tempu cu e persona lo worde jamá no ta combinié 
ante lo é propone un otro ora y e ora ei oficina di Radiotelefon lo informa e 
persona cu ta jama di esey. Pesei nunca ta necesario pa un hende scirbi of manda 
telegram di antemano pa informa algun hende cu lo e worde jamá, pasobra tur 
esei oficina di Radiotelefon ta regla. 

— XIX 


Un Directorio Telefónico (telefoongids) como un elemento di Servieio Pu¬ 
blico Informativo, tin como obheto primordial na brinda informacionnan util cu 
ta facilitá relacionnan social y cu ta stimulá e intercambio comercial. Su accion 
di suma importancia, den e aspecto di relacionnan humano, no ta algo pa nos 
Pueblo só, sino tambe cu esaki ta extendé su mes na otro paisnan como un 
medio correcto pa e conocemento di Aruba, su posibilidadnan pa expansion di 
comercio, pa amplificacion di nos turismo y tambe pa cu e diferente recursonan 
cu tin obtenibel. Un directorio telefónico ta di suma importancia pa tur esnan cu 
haci uso di dje. 


Un hende por bisa tur loke ta necesario — y podisé algo mas — den 3 mi¬ 
nuut so! Economizá telefoon di e mes un manera cu Bo ta haci cu awa y cu 
corriente. No haci jamadanan innecesario. Usa bo telefoon na un manera efectivo. 


Semper tira un bista riba e AVISO cu tin riba e recibo mensual cu Bo ta 
haya for di nos departamento. 

Ta skirbi lo siguiente: ATENCION 

E recibo aki mester ta paga promé cu dia 26 di e luna den cual e cuenta ta 
corre. Si un recibo no a worde paga na tempo, Servieio di Telefoon por laga 
corta e coneccion oficialmente, sin ningun aviso. 


TELEFOON PUBLICO ta un facilidad cu Gobierno ta ofrecé na tur habi- 
tante di nos isla. Si un persona ta lew for di su cas, y e tin cu jama su famianan, 
y no tin telefoon na cas, pero si tin un telefoon publico, anto e por haci uso di 
esaki sin tin mester di haci gastonan extra. Pero si nos poblacion ta permiti cu 
muchanan kibra telefoonnan publico, anto ta esnan cu berdaderamente tin nece- 
sidad di dje, ta sali perjudicá. Un telefoon publico, mescos cu un telefoon na 
cas, ta algo cu nos mester cuida. Nos mester percurá semper pa proteja utilidad- 
nan cu ta na bienestar di nos pueblo. 


NO KIBRA TELEFOONNAN PUBLICO! 
ESAKI TA NA BO MES BENEFICIO! 


Pa trabounan addicional y necesario ta requiri jenamento di un formulario 
na oficina di Telefoon. Pa ponemento di un stopcontact extra, pa cambiamento di 
telefoon di kamber pa sala of visa versa, pa mudanza di un cas pa otro, pa in- 
stalacion di telefoon extra, pa cambiamento di number, pa pasa e telefoon na 
nomber di otro persona etc. Tur esakinan mester worde haci jenando un formu¬ 
lario na tempo, (preferiblemente 10 dia anticipá) 

Pa cualkier informacion tocante esaki, un y tur por jama semper na telefoon 
1952 of 04. 


Telefoonnan di departamentonan gubernamental ta clasificá separadamente 
riba paginanan berde. 
XX — 
TARIFANAN TELEFONICO 

Extracto for di Resolucion Insular 1959 No. 20 (tal como modifica pa R.l. 1963 
No. 2 y no. 3), di e clausulanan mas importante di tarifanan Telefonico. 

I. Costo di instalacion, cambio di lugar y modificacionnan 

Como contribucion den e gastonan pa e siguiente trabaonan e sumanan men- 
ciona tras di cada trabao ta ser stipulá: 

1. a. Pa instalacion di un linja telefonico, un conexion permanente 

of temporario, cual ta keda na un distancia di 100 metro of 

menos di un cable telefonico lokal. ƒ 30.— 

b. Pa instalacion di un linja of un conexion telefonico, cual ta 
keda na un distancia di mas cu 100 metro di un cable lokal te¬ 
lefonico, pa cada 50 metro di waya telefonico extra of parti di 
esaki, un gasto adicional di . ƒ 10.— 

2. a. Pa instalacion di un aparato telefonico extra sin inter-comu- 

nicacion, si e waya di comunicacion necesario pa e instalacion 
di e aparato (telefoon) ta 10 metro of menos, pa cada aparato 

telefonico . ƒ 10.— 

b. Si e waya di conexion ta mas di 10 metro, pa cada 5 metro adi¬ 
cional of parti di esaki . ƒ 2.50 

3. a. Pa instalacion di un aparato telefonico extra cu intercomuni- 

cacion, un aparato automatico di plaka, si e waya telefonico ne¬ 
cesario pa e instalacion di e aparato ey ta 10 metro of menos, 

pa cada aparato. ƒ 15.— 

b. Si e waya telefonico ta mas di 10 metro, pa cada 5 metro di 

waya telefonico adicional of parti di esaki . ƒ 3.75 

4. Pa instalacion di aparatonan telefonico adicional of auxiliar, ma¬ 
nera stopcontact, switch, belnan extra, alarmanan of cualkier otro 
aparato di señal, e tarifanan bao di punto 2 a y 2 b di e seccion aki. 

5. Pa instalacion di un waya extra largo (2y 2 metro) pa e conexion di 

e aparato di telefoon -.-- ƒ 2.50 

6. Pa instalacion di un aparato pa scucha conversacion conhuntamente ƒ 2.50 

7. Pa traslado di un instalacion telefonico en coneccion cu mudamen- 

to di e abonado pa un otro percela . ƒ 30.— 

8. Pa cambiamento di lugar den e propio percela di un aparato tele¬ 
fonico, aparatonan auxiliar of adicional, e tarifanan menciona bao 
punto no. 2 te cu 4 di e seccion aki. 

9. Pa cambiamento, ariba peticion di e abonado, di un aparato telefo¬ 
nico di mesa instalá pa un aparato di muraya of lo contrario_ ƒ 2.50 

10. Pa cambiamento, riba peticion di un abonado, di un contact perma¬ 
nente comun pa un stopcontact of lo contrario. ƒ 2.50 

11. a. Pa tumamento over di un instalacion, a consecuencia di anula- 

cion di e instalacion door di e abonado anterior (cambio di 

nomber)_____ ƒ 15.— 

b. Pa cambiamento di e number di telefoon ariba peticion di e 

abonado- SLÉg ---. ƒ 15.— 

12. Pa cambiamento di un stopcontact pa un aparato di telefoon, res- 
pectivamente conecta un aparato di telefoon ariba un stopcontact 


2.50 
— XXI 


13. Pa cambiamento di un aparato di telefoon (comun) pa un aparato 

automatico di plaka . ƒ 15.— 

II. Pago di abono y gasto di yamadanan. 

A. Mensualmente e abonado ta debe pa: 


1. Un linja (ader) telefonico (conexion riba reda telefonico directo) ƒ 5.30 

2. Un conexion di aparato telefonico ariba reda di telefoon. ƒ 9.— 

3. Cada yamada (saliente) telefonico (insular) . ƒ 0.04 

4. Un aparato telefonico adicional sin intercoraunicacion pa cada apa¬ 
rato . ƒ 3.— 

5. Un aparato telefonico adicional cu intercomunicacion pa cada apa¬ 
rato . ƒ 6,— 

6. Un switch of stopcontact extra, pa cada un . ƒ 0,25 

7. Un switch serai-automatico, bel adicional of aparato pa scucha con- 

huntamente pa cada un. ƒ 0.35 

8. Un alarma (pito), bel impermeable of otro señalnan, pa cada un. ƒ 0.50 

9. Un aparato di telefoon automatico pa tira plaka . ƒ 10.— 


B. CENTRALNAN DX TELEFOON AUTOMATICO ta disponible n'e siguiente 
tarifanan mensual: 


1. Mantencion, interes y amortizacion (di depreciacion) pa cada 

ƒ 100.— di e prijs di compra of parti di esaki. ƒ 1.75 

2. Un linja telefonico (ader) directo ariba e instalacion, pa cada linja 

(ader) ..... . . ƒ 5.30 

3. Un aparato telefonico, conecta ariba un Central Automatico Tele¬ 
fonico pa cada aparato . ƒ 3.— 

4. Un aparato cu disco (Ericofoon), conecta ariba un instalacion di 

maneha cu man, pa cada aparato . ƒ 3.— 

5. Un aparato sin disco, (Ericofoon) conecta ariba un instalacion di 

maneha cu man, pa cada aparato . ƒ 2.— 

6. Pa cada yamada cu ser hasi pafor . ƒ 0.04 

7. Tur otro provisionnan, segun tarifa menciona bao di paragrafo A. 

E. CANCELACION TEMPORARIO 


Pa haci reservacion di linja y number di telefoon di un instalacion 
ariba peticion di e abonado pa e periodo di no mas cu 9 luna. ƒ 25.— 

PAGANIENTO 

Cu excepcion di gastonan di yamada menciona bao di seccion IX paragrafo 
A no. 3 y Seccion II paragrafo B no. 6, tur gasto mester ser paga di antemano. 
Cuentanan concemiente sumanan di abono, mester ser paga no mas tarda cu 
fecha 25 di e luna ariba cual e gastonan permanente ta referi. 

(Lesa tambe e participacion tras di bo cuenta mensual di telefoon.) Den caso 
cu pago no wordu hasi na tempo, e conexion lo wordu corta ex-oficio. 

— XXII — 

List of Lago Connections 


Verbinding met de Centrale Lago wordt verkregen door draaien van het 
kencijfer (9). Wanneer men daarna de Lago kiestoon hoort, kan het nummer van 
de gewenste abonnee worden gekozen. 

For connection to Lago’s exchange dial (9), wait for Lago’s dial tone before 
dialing the Lago number. 


Office 


President W. A. Murray 9-2402 

Vice President J. M. Ballenger 9-2603 

Department Managers 

R. F. Dilworth, Comptroller 9-3370 

Dr. G. G. Hendrickson, Medical Director 9-3422 

E. J. Higgins, Technical Manager 9-2608 

G. L. MacNutt, Process Manager 9-2408 

B. E. Nixon, Public & Industrial Relations Manager 9-3468 
K. L. Weill, Mechanical Manager 9-2604 


9-3401 

9-3357 


9-3433 

9-2342 

9-2552 

9-2797 

9-2865 


Antonette, O. V. - Industrial Relations 9-2969 5244 

Aruba Esso News 9-2639/9-2917 


Berkhout, J. - Harbormaster 

Boyack, R. E. - Pub. & Ind. Rel. Assistant Manager 
Brouwer, M. H., Miss - Public Relations 


Clubs & Organizations 

American Legion - Commander 
Aruba Flying Club 
Aruba Golf Club 

Boy Scouts - A. T. Willis, Coordinator 
Esso Club 

Girl Scouts - American 
Seroe Colorado Community Church 
Woman’s Club - Mrs. R. F. Morgan 
Comptroller’s Department 


Attest Section Head 
Cable Office 
Cashier’s Office 
Financial Section Head 
Sales & Yields Section Head 
Lago Thrift Plan Accounting 
Materials Section Head 
Payables/Receivables Section Head 
Payroll Section Head 
Office Services Section Head 


1740/1373 1061 

9-3432 9-3646 

9-3605 1945 

9-3488 9-3288 

9-2772 

9-2272 9-2119 

9-2195 

9-2785 9-2851 

9-2435 

9-3650 


9-2998/9-3360 

9-2251 


9-2962 

9-3400 

9-3318 

9-2108 

9-2868 

9-3271 

9-2855 

9-3302 

9-3202 

9-3411 
— XXIII — 


Post Office, Seroe Colorado 

Printing Plant Supervisor 

Systems & Data Processing Section Head 

Timekeeping 

Contract Development Supervising Engineer 
Customs House 
Dental Clinic 
Fingal, E. - Plans 

Fodermaier, C., Miss - Executive Secretary 

Fowler, E. D. - Government & Labor Relations 

Francis, F. S. - Training 

Hassell, A. A. S. - Personnel 

Henriquez, M. H. - Wage & Salary 

Hofstee, G. H. - Police Chief 

Hospital & Employee Medical Center 

I. B. M. Customer Engineers 

Inspector of U.S. Naval Material 

Lago Commissaries’ Supervisor 

Lago Scholarship Foundation 

Lambert, J. - Comptroller’s Office Services 

Marine Department (24-hour service) 

Marketing Representative 
Mechanical Department 
Engineering Division 

Engineering Division Superintendent 
Refining Project Supervising Engineer 
Contract Development Supervising Engineer 
General Engineering Supervising Engineer 
Equipment Inspection Information 
Equipment Inspection Supervising Engineer 
Maintenance & Construction Division 

Refining Zone Information 
Oil Movements Zone Information 
Shop Zone Information 

Construction & Turnaround Zone Information 
Manpower & Services Information 
Training Coordinator 
Materials Division (Storehouse) 

Division Superintendent 
General Foreman - Administration 
General Foreman - Operations 
Service Foreman 
Local Purchases & Requisitions 
Requirements Foreman 
Catalog Foreman 


Office 

9-3585 

9-2001 

9-3393 

9-2046 
9-2972 

9-2800 

9-2340 9-3663 

9-2822 

9-2718 

9-2845 1441 

9-3170 

9-2666 5520 

9-3658 

9-2144 7083 

9-3222 


9-3415 

9-2527/9-3170 

9-3411 9-3250 

9-3314/9-2723 

2558 2558 


9-2615 

9-3545 

9-2972 

9-3642 

9-2684 

9-2380 


9-3182/9-2212 

9-2434 

9-3291/9-3292 

9-3649 

9-2031/9-2041 

9-2048 


9-2141 

9-3648 

9-3444 

9-3644 

9-3617 

9-3656 

9-2316/9-2326 

9-2806/9-2716 


(Salvage) 

XXIV 


Muller, R. E. - Public Relations 
O’Brien, E. M. - Plant Protection 


9-2939 

9-2137 

9-2155 


1852 

9-2076 


Process Department 

Oil Movements Division Superintendent 9-3447 

Refining Division Superintendent 9-2775 

Oil Movements Information 9-3518/9-3580 

Refining Information 9-2601 


Saybolt & Co., E. W. 9-2585 

Schindeler, N. P. - Job Placement 9-3405 

Sills, J. R., Comptrollers 9-3550 

St. Aubyn, C. O. - Esso Club 9-2470 

Stenfert-Kroese, J. C. - Legal Adviser 9-2668 

Technical Department 

Economics & Planning Division Superintendent 9-3560 

Laboratories Division Superintendent 9-2814 

Process Engineering Division Superintendent 9-2026 


9-3663 

9-3252 

9-3516 

9-2154 

5467 

9-3696 


U.S. Passport Service & Ind. Rel. Information 9-2866 

Villanueva, E. - Communications 9-2639 

Yzer, R. H. - Community Services 9-3351 


For Numbers not listed call Lago Police Information 9-3600 


Eilandgebied Aruba 

BESTUUR VAN HET EILANDGEBIED 
Lloyd G. Smith Boulevard 19 

kantoor woning 

Gezaghebber O. S. Henriquez 1717 1718 

Gedeputeerde I. S. de Cuba 2000/3000 2132 

Gedeputeerde A. Falconi 2000/3000 2530 

Gedeputeerde D. C. Mathew 2000/3000 5589 

Gedeputeerde G. A. Oduber 2000/3000 1508 

Gedeputeerde D. Tromp 2000/3000 1120 

Eilandssekretaris A. J. Booi 2000/3000 2559 

Bodenloge 2000/3000 


EILANDSRAAD 

Raadszaal 1105 

RAADSLEDEN 

W. C. Anslijn 1450 7050 

L. V. Britten 2431 

L. A. I. Chance 5442 

D. G. Croes 7396 

M. Croes 2324 

L. Croes 2100 8137 

I. S. de Cuba 2000/3000 2132 

M. de Cuba 7151 

C. A. Eraan 1095 

J. Erasmus 1102 8018 

A. Falconi 2000/3000 2530 

F. D. Figaroa 1747 2268 

E. R. Finck 7054 

D. Flemming 8342 

J. Geerman 5720 5363 

Mevr. M. Irausquin-Waitzberg 1331 

F. V. Laclé 1453 1742 

J. W. Maduro 1680 

D. Tromp 2000/3000 1120 

A. Werleman 8026 

A. I. W. Wijngaarde 8016 Eilandsdiensten 


ACCOUNTANTSDIENST 

Hoofd van dienst: W. van ’t Sant, 

J. C. Guilliamse 

Algemeen 


kantoor woning 


1719-1829 1643 

1719-1829 

1719-1829 


ADMINISTRATIEBUREAU ONTWIKKELINGS PROJECTEN (ABO) 

Administrateur: Drs. V. Servage 

E. R. De Cuba 1706 

Administratie 1706 


ALGEMENE DIENST 

J. Erasmus 3052 8018 

Translateur: C. E. Luydens, 2000/3000 

ALGEMENE ZAKEN 

Hoofd: A. A. M. Carpay, 2000/3000 8130 

Openbaar personenvervoer, F. J. de Mey 
Dienstplicht, Vergunningsverordening: 

B. W. Roeloffs Valk, 

Hinderverordening, Bouw- en Woningverordening: 

M. D. Gomez 

Deklaraties, bestellingen Centraal Magazijn, 

Jaarbestelling drukwerk: mej. C. M. Laclé, 

Typisten, 

Stencilkamer, Centraal Magazijn kantoorbehoeften, 


ARBEIDSZAKEN EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG 


Hoofd van dienst 1902 

Maatschappelijke zorg algemeen, 2463 

Arbeidsbureau, 3039 

Arbeidszaken algemeen, 1452 

Woning-aansluiting: Osbaldo Croes, 7395 


BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTER 


Hoofd, U. van Breet 
Burgerlijke Stand en Paspoorten, 
Bevolkingsregister, J. I. Brattinga 


1106 

EILAND 


kantoor 

DIENST VOOR ECONOMISCHE ONTWIKKELING (Deco) 

Hoofd Drs. V. Servage 1181-1482 

P. L. de Moulin, 1181-1382 

Administratie 1181-1482 


woning 


3376 

3064 


DOMEINBEHEER 


GILANDSJURIST 

Mr. H. J. J. S 


2789 1237 

2789/2790 

2000/3000 2426 


FINANCIËN 

Hoofd: 2000/3000 

Chef Afdeling Ontvangsten: W. Huismans 

Chef Afdeling Uitgaven : F. de Hoop 

Declaraties : W. M. Kelly 

Registratuur en inlichtingen: Mej. L. van der Walle- 

Arneman 


GEZONDHEIDSDIENST 

Administratie 


Hoofd van Dienst: O. A. Bijl, arts 2010-3 

Administrateur: T. Leest 2010-5 

Secretaresse: A. Croes 2010-4 

Concierge: N. Donati 2010-2 

Administratie Algemeen: I. B. Weller, M. F. Lampe 2010-6 
Ongedierte verdelging: M. Wolff 2010-7 

Bibliotheek 2010-94 

Hygiënisch Toezicht 

Hoofdcontroleur: F. S. Kelly 2010-903 

A. Falconi 2010-903 

Hygiënische controle algemeen 2010-95 

Uitgassen van schepen 2010-95 

Algemeen 

Gele Koortsmuskietbestrijding: E. R. Frigerio 2010-92 

T.B.C. bestrijding: Zr. Y. Lampe 2010-905 

Zuigelingenzorg: Zr. S. Arlaud 2010-97 

Sociaal-werker: C. Laclé 2010-99 

Geneeskundig schooltoezicht: M. Zaandam-Verhees 2010-904 
Tandheelkundige zorg: L. Molenaar 2645 


1577 

2727 


2041 


2645 


kantoor 


EILAND 


Arts Algemene Dienst 
Districtverpleegster: G. Richards 


2010-908 

2010-902 


Ambulanceposten 

Post Oranjestad 

Post St. Nicolaas 

Controleur groepsleider Oranjestad 


2010-93 

1234 

5050 

2010-93 


Spreekkamers Gouvernements Geneesheren 

Ball, R., Kinderarts 

Bijl, C. J. J. M. van der, Polikliniek O’stad 
Chan Jon Chu, Dr. J. R., Internist 
Dennert, H. R., Polikliniek Savaneta 
Hage, F., Chirurg Oranjestad 
Harting, P. C., Polikliniek Noord 
Hazenberg, A. J. C„ Chirurg Oranjestad 
Hazenberg, A. J. C., Chirurg St. Nicolaas 
Hilgers, Dr. J. H. C., Oogarts Oranjestad 
Hilgers, Dr. J. H. C., Oogarts St. Nicolaas 
Ho Kang You, W. S., Gynaecoloog-Obstetricus 
Oranjestad 

Ho Kang You, W. S., Gynaecoloog-Obstetricus 
St. Nicolaas 

Janssen, J. G. H., Polikliniek Sta. Cruz 

Molenaar, L., Tandarts 

Oordt, H. W. A. van, Keel- neus en oorarts 

Pijnenburg, Th. P. G. M., Neuroloog Psychiater 

Willemse, M. A. M., Interniste 

Zaandam, C. B., Polikliniek S. Nicolaas 

Zaandam-Verhees, M., Schoolarts 


2010-97 

2010-96 

2010-98 

7224 

2010-909 

1522 

2010-909 

5004 

1096 

5337 

2420 

5004 

8017 

2645 

2200 

2010-901 

2010-98 

5148 

2010-904 


HAVEN- EN LOODSDIENST 
Oranjestad 


Havenmeester: J. Berkhout, 1373-1740 

Havenkantoor, 1373-1740 

Loods: H. C. G. Alberts, 

Loods: A. E. R. Tjong-Ayong, 

Loods: R. de Quack 

Administrateur: R. E. Tromp, 1373-1740 

Havenbeambte le k!.: C. B. Nuboer, 1373-1740 

Scheepvaart Administratie: M. M. Maduro, 1373-1740 

Werfmeester: E. E. Scharbaay, 1373-1740 

Walbootsman: J. E. Marchena, 1373-1740 

Sleephelling en Werkplaats: 1981 


woning 


1332 

1644 

1998 

7224 

2796 

1522 

1128 

1128 

1096 

1096 

2420 

2420 

8017 

2645 

3046 

3295 

5816 

5816 


1016 

2820 

1711 

2214 


1463 


EILAND 


Bemanning Sleepboot "Arikok” 

Kapitein: P. Foppoma, 

Stuurman: L. A. I Chance, 

Hoofd Machinist: P. V. Zonneveld, 
Motordrijver: E. M. Bouwer, 
Olieman: E. Tromp, 

Matroos: E. Senvinger, 

„ Ch. Thomas, 

„ S. Kwarts, 

„ J. J. Gavidia, 

„ A. Tromp, 


kantoor woning 


1373-1740 2081 
1373-1740 5442 
1373-1740 1661 
1373-1740 3093 
1373-1740 1420 
1373-1740 2757 
1373-1740 1749 
1373-1740 2763 
1373-1740 2812 
1373-1740 1461 


Scheepsaansluitingen 


Bertha Kade 3182 

C. H. Eman-kade, 2871 

Eva-kade, 3181 

Fritz-kade, 2872 

Gerard-kade, 3182 


St. Nicolaas (Lago) 


Adjunct Havenmeester: G. Katoen, 9-2055 9-2967 

Havenkantoor, 9-2055 

Havenbeambte le ld.: J. C. Dirks, 9-2055 

Loodsenkamer en wachtlokaal, 9-2571 

Walbootsman: L. Anthony, 9-2571 5035 

Loods: G. v. Bree, 9-2650 

„ A. J. J. v. Velzen, 9- 3 655 

„ J. Bekkering, 9-2875 

„ J. Sint, 9-3639 

„ P. C. Borstlap, 9-2583 

„ K. Meurs, 9-2523 

„ H. Hooyer, 9-3584 

„ Th. W. v. Velzen, 9-3344 

HULPBESTUURSKANTOOR ST. NICOLAAS 

Hoofd van dienst, J. Geerman 5720 5363 

Bevolking en burgerlijke stand, 5370 

Eilandsontvanger, 5053 


Algemene dienst, 5433 


LUCHTHAVEN PRINSES BEATRIX 

Luchthaven alle diensten, 
Verkeerstoren, 

Brandweer, 

Vreemdelingendienst, 

Douane, 

Brandstof Areal, 


3300 (3 lijnen) 

1335 

1108 

1003 


1302 

kantoor 


EILAND 


Woningaansluitingen: 

C. Heemskerk 

A. A. Th. v. Herwaarden 

G. E. Bosse 

J. J. Gieskens 

F. B. Meijers 

S. H. Mars 

A. H. A. de Meer 

F. A. J. Wiederhold 

R. de Kort 

ONDERWIJS ZAKEN 

Algemeen: E. Arends 2000/3000 

Studiebeurzen, huisvestingstoelagen, 

reiskosten: O. B. Arends 

Uitzending personeel, salarissen onderwijzend 

personeel: J. B. Thrjssen 

Aanschaffing leer- en hulpmiddelen, onderhoud 
gebouwen, schoolgelden: S. Vrolijk 
Kosteloos busvervoer: mej. F. Koolman 
Declaraties: mej. E. Wever. 

ONTVANGERSKANTOOR (Eiland) 

Eilandsontvanger: J. N. J. Rojer, 2000/3000 

Interne controle: J. A. Ruiz 
Hoofdkassier: E. O. J. de Cuba 
Invordering: J. H. M. Boezem, H. T. H. Lopez, 

M. W. Vos 

Comptabiliteit: mej. E. Maduro, mej. E. L. de Palm 
Vertrekslips: M. Bislick. 

OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ 


Bibliothecaris: Dr. J. Hartog, 1540 

Uitleenbureau, inlichtingen en filmotheek, 1580 

Filiaal Sint Nicolaas, 5277 

Filiaal Santa Cruz, 8310 

Hoofd Filmotheek: M. de Man, 5707 

OPENBARE WERKEN 

Hoofd van dienst: N. Schuit, Ing., 2100-15 

Ingenieur le kl.: Ir. J. F. van der Heijde, 2100-42 

Administratie : 

Administrateur: G. W. C. van den Brink, 2100-20 

Boekhouding: F. Beijderwellen, T. de Palm, 2100-21 

Personeelszaken: H. E. N. Kuiperi, 2100-31 

Hoofdtijdsehrijver: J. Maduro, 2100-22 

Werkorders: mej. C. Ph. de Cuba, 2100-23 

Kassier: A. L. van der Linden, 2100-24 


woning 

1642 

1272 

1686 

1690 

2386 

2609 

1401 

8232 

7145 


1146 


2109 


1484 
kantoor 


EILAND 

woning 


Magazijnadm./Declaraties: 

R. A. Kelly, mej. I. Yarzagaray, 
Debiteuren-Crediteuren adm. en Inkoopadmin.: 
mej. A. A. Soe Agnie, M. J. C. Paaijmans, 
Registratuur: mevr. S. C. Sno, 
Loonadministratie: 

G. W. A. Maasdamme, F. B. Strijdhaftig, 
Telefoniste: mej. C. Ph. de Cuba, 


2100-25 

2100-26 

2100-28 

2100-29 
2100- 9 


Bouwkundige Afdeling : 

Chef: B. Menke, 2100-44 

Technisch ambtenaar le klasse: D. G. Ouwehand 2100-19 

Buitendienst: Technisch ambtenaar: C. v. Gaaien 2100-44 

Tekenkamer: algemeen 2100-40 


Asfaltsteenslagbedrijf Canashito : 
Bouw- en Woningtoezicht : 

Chef: M. M. Croeze, 

Opzichter le kl.: A. M. St. Jago, 
Algemeen, 

Garage & Werkplaatsen : 

Chef: L. Teerling, Ing. 

Opzichter le kl.: A. J. Jongewaard, 
Administratie, 


8010 


2100-33 

2100-35 

2100-32 


2100-13 

2100-36 

2100-16 


Gebouwendienst : 

Chef: E. L. Rijke, 2100-17 

Magazijn : 

Chef: L. T. Rijke, 2100-14 

Planologische Dienst : 

Chef: W. de Jong, 2100-51 

Technisch ambtenaar le klasse: L. G. Mooren, 2100-52 

Algemeen, 2100-50 

Plantsoendienst : 

Chef: J. W. Merryweather, 2100-18 


Reiniginsdienst : 


3171 


2679 

1865 


Chef: M. Henriquez, 

Kantoor St. Nicolaas: E. F. Koek, 


2100-18 


1995 EILAND 


Toezicht Stoomwezen : 

Ambtenaar: L. Teerling, Ing. 


kantoor woning 

2100-13 2679 


Wegendienst : 

Chef: S. Zeylmaker, 

Technisch Ambtenaar le klasse: S. R. Oduber, 

Technisch Ambtenaar le klasse: L. A. Bouman 
Werkplaats Tarabana 

PERSONEELSZAKEN 

Hoofd A. W. N. Goetze 2000/3000 

Pasages, mej. L. M. de Cuba, 

Vrijstelling van dienst, mej. M. Henriquez 
Verloven: D. Kelly, M. Arends 
Ziektekosten, arbeiders-administratie: 

H. Toppenberg, V. I. Boekhoudt 

REGISTRATUUR EN ARCHIEF 

Hoofd: N. Figaroa, 2000/3000 

Registratuur: Mej. Z. Wever, 

Agenda: Mej. L. M. Tromp 
Archief: I. C. Martis 


2100-38 1394 

2100-53 

2100-54 

2172 


TABULEERDIENST 

Hoofd, 

Algemeen, 

TELEFOONDIENST 

Alle afdelingen, 

Administratie en inlichtingen, 
Storings- en informatiedienst, 
St. Nicolaas, 


1877 

2167 


2477 


1952 (3 lijnen) 
04 


5111 


Woningaansluitingen: 
Brete, A. A. 
Hollander, J. 

Jacobs, J. A. 

Ruiz, M. 

Sintiago, N. N. 
Tromp, C. 

Tromp, J. C. 

Tromp, M. E. 

Waal, H. A. de 
Wesseling, H. J. 
Zonnevylle, P. J. 


8244 

1699 

2352 

2788 

7349 

2165 

3321 

3311 

1811 

1110 

5311 


EILAND 


TOERISTENBUREAU 

Hoofd: M. S. Kuiperi, 

Administratie, 

Kiosk haventerrein, 

VETERINAIRE DIENST 
Abattoir 

Abattoir, 

Hoofd van dienst 

Keurmeester: B. W. M. van Grinsven, 
Keurmeester: S. Sikkema, 
Keurmeester: W. J. Flanegin, 
Administrateur: J. C. Oduber, 
Opzichter: R. Pieters, 

Voorman: P. Gonzalvuez, 


kantoor woning 


2245 2696 

1764 

1405 


1619 

1720 

1720 1251 

1720 1850 

1720 2438 

1623 

1623 1072 

1619 1619 


Koel- en Vrieshuizen (Abattoir) 

Opzichter: C. A. Croes, 1623 

Landbouw en Veeteelt (Wayacka) 

Opzichter: R. A. P. Arends (Arie), 1072 

Markten en Hallen (Oranjestad) 

Marktmeester: H. E. Harms, 1738 


Sint Nicolaas 
Visserij 

Opzichter: P. J. Dijkhoff, 

(Alleen van 13.30—16.00) 

VOORLICHTINGSDIENST 

Hoofd, 

Administratie, 

WATER- EN ENERGIEBEDRIJF 
Algemene Leiding 

Hoofd van Dienst: Ir. J. Ph. Beek, 
Administrateur: H. E. Pereira 
Hoofdingenieur Ir. F. L. van Deventer, 
Hoofdingenieur Ir. G. A. Pieper, 

Ir. T. K. Oei 


5312 

1623 

1100 

1101 


2187 


1950 

1944 

1163 


10 


EILAND 


Administratie 

Algemeen: M. E. Ponson, 

Boekhouding: U. Amaya, 
Personeelszaken: Th, Orman, 
Magazijnadministratie: A. Willems, 
Verbruikersadministratie: J. Henriquez, 
Sekretariaat: Mej. A. Vrolijk, 


kantoor woning 


1891 

1891 

1891 

1891 

1891 

1891 


Afdeling Stoom 

Chef M. Hoffman, 

Chef Meet- en regeltechniek J, Klees, 


1891 3104 

1891 


Afdeling Electriciteit 

Chef: M. Maas, 

Adjunct-technisch ambtenaar: E. Nunes, 
Keurings- en technische dienst: A. Baptist, 


1891 

1891 

1891 


1656 

7212 

1269 


Afdeling Water 

Chef: P. Hubers, 
Machnist: K. Maat, 
Laboratorium: G. Falconi, 


1891 1796 
1891 2957 
1891 2634 


Werkplaats 


Chef: H. Bruins, 


Distributie Water 

Chef Oost-Aruba: G. Spee, 

Chef West-Aruba: J. Jongsma, 
Assistent West-Aruba: B. Kelly, 


1891 2712 
1891 1689 
1891 2469 


Storingsdienst 

Gedurende kantooruren: 

Buiten kantooruren: Oost-Aruba: R King/ 

C. Briezen, 

West-Aruba: J. Hoevertsz, 
S. L. Croes, 
N. D. Croes, 
P. Maduro, 


5322 

1783 

2488 

3236 

1044 

11 


Landsdiensten 


kantoor woning 

BELASTINGACCOUNTANTDIENST 

Afdelingshoofd: J. H. Vonhof, 2536 3276 

J. A. D. Kalb, I 721 

H. E. Williams, 1774 

BUREAU CULTUUR EN OPVOEDING 

3207 


DEVIEZENCONTROLE, Afdeling Aruba 


(bureau voor crisiszaken) 

Hoofd: N. E. Henriquez, 1451 

Bureau, I 450 

DOUANE (Inspectie der Belastingen) 

Adjunct-Inspecteur der Belastingen, 

H. W. J. van der Weide, 1805 

Verificateur der Belastingen: J. M. L. Lasten, 1800 


1015 


1217 

1310 


Douanekantoor Oranjestad : 

Dienstleider, 

Algemene Dienstleider, 

Afdeling Dienstverlening en uitschrijving 
nota’s entrepothuur 
Douanekantoor Haveningang 

Prinses Beatrix Luchthaven : 

Algemeen, 

Algemene Dienstleider: J. E. de Lannoy, 


Douaneloodsen Oranjestad : 

Loods 1 (L. G. Smith Blvd. 7), 

Loods 3 (Barak L. G. Smith Blvd. 11), 
Loodsen 4 en 5 (Weststraat), 

Loods 7 (J. G. Emankade), 

Loods 8 (J. G. Emankade), 

Loods 9 (A. R. Larmonie), 

Douanekantoor Sint Nicolaas : 

Dienstleider: 

GEVANGENIS (Huis van Bewaring) 


1801 

3082 

3081 

2095 


1502 

2963 1983 


1509 


2038 

1407-2093 

1088-1336 

3187-3188 3343 


5026 

1313 


L 12 


HYPOTHEEKKANTOOR 


Hypotheekbewaarder, 1746 

Hypothecaire- en Kadastrale boekhouding, 1747 

INSPECTIE DER BELASTINGEN 

Adjunct-Inspecteur der Belastingen: 

H. W. J. van der Weide, 1805 

Agenda, Archief en Personeelszaken : 

Mej. I. R. de Windt, 1805 

Algemene Zaken, Douanezaken: S. D. Bruin, 3078 

Aanslagregeling Grond- en Gebruiksbelasting: 

J. de J. Maduro, 1112 

Aanslagregeling Inkomstenbelasting (Algemeen 1: 

M. A. F. Tjen-A-Kwoei, 1806 

Aanslagregeling Inkomstenbelasting: 

Algemeen en loket-ambtenaar, 3111 

Aanslagregeling Inkomstenbelasting: 

C. J. W. van Meurs Jr., 1807 

Aanslagregeling Inkomstenbelasting: 

M. F. Booi, 1807 

Aanslagregeling A.O.V. en AWW.: 

R. J. F. Caster, 3083 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

Adjunct-Inspecteur: F. B. Tromp, 1985 

Algemeen, 2649 


JUSTITIE 
Rechters : 


Mr. J. V. M. van Koot, 1127 

Mr. C. A. Brandenburg, 1241 

Griffie 

Griffie (algemeen), 1765 

P. G. Susebeek, fung. Griffier, 2294 

R. G. M. Dammers, fung. Substituut Griffier, 2928 

(straf afdeling), 

J. S. Becker, wnd. Substituut Griffier, 1765 

Deurwaarder 

M. Oduber, Civiel, 1926 


Advokaten-kamer 

(in het Gerechtsgebouw), 


LAND 

woning 


1217 

2117 

1917 

2388 

2355 

2540 


1787 


3184 

5860 


1448 
13 


LAND 


KADASTERKANTOOR 

Alle afdelingen, 

LANDSFINANCIEN 

Alle afdelingen, 

LANDSLABORATORIUM 

Hoofd: Dr, G. Gaikhorst, 

Patholoog-Anatoom: Dr. O. J. ten Thije, 
Administrateur: B. T. Henriquez, 
Klinische Chemie, 

(na diensttijd 1125) 

Haematologie en Bakteriologie, 

(na diensttijd 1124) 

LANDSONÏVANGERSKANTOOR 

Landsontvanger en Administratie, 
Kassier, 

Invordering en Comptabiliteit, 
Sub-Kassier Invoerrechten, 
Kasbeheerder Vreemdelingendienst, 

OPENBAAR MINISTERIE : 

Officier van Justitie: S. H. Tjon Ajong, 
Ambtenaar O.M.: F. Wernet, 

Parket Algemeen, 

POLITIE Oranjestad 

Voor de afdelingen: 

Staf en administratie, 

Brigade commandant, 
Wachtcommandant, 

Recherche, 

Kinder- en zedenpolitie, 

V reemdelingendienst, 
Vreemdelingendienst (luchthaven), 
Bureau speciale diensten, 

Alarm (wacht), 

Brandweer, 

Chef Technische afdeling, 

Technische afdeling, 

Sint Nicolaas 

Chef geüniformeerde dienst, 

Brigade commandant, 


kantoor woning 


2605-1311 


3237 


1124-4 3278 

1124-6 1961 

2771 
1124-9 

1124-2/7 


1297 

2307 

1453 

1803 

2784 


1770 1629 

1415 

1415 


1904 (5 lijnen) 


1003 

1904 

1000 

00 

3146 

1108 


5400 

5030 14 


LAND 


Wachtcommandant, 

Recherche, 

Kinder- en zedenpolitie, 
Vreemdelingendienst, 

Alarm (wacht), 

Brandweer, 

Keuringslokaal, 

Noord : 

Postcommandant, 

Brandweer, 

Santa Cruz : 

Postcommandant, 

Brandweer, 

Savaneta : 

Postcommandant, 

Brandweer, 

Verkeersafdeling : 

Chef, 

Bureau, 

Brandweer 

Alarm, 

Opperbrandmeester, brandweergarage, 

POSTERIJEN Oranjestad 


5000 

5001 
5103 

9-3500 

5000 

00 

5300 


1488 

00 


8000 

00 


7000 

00 


2501 

2500 


00 

1108 


Postdirecteur: J. C. Quast, 2129 

Chef administratie-controle en personeelszaken, 

M. X Croes, 1900 

Chef Algemene dienst: J. F. Bouman, 1900 

Expeditie en besteldienst, 1900 

Postwissel- en loketdienst, 1900 

Pakketpostdienst, 1900 

Sint Nicolaas 

Chef hulppostkantoor: A. R. van Trikt, 5008 

Algemene dienst, 5009 

Afdeling Pakketpost, 5010 


8057 

15 


LAND 


RADIO EN TELEGRAAFDIENST 
Oranjestad 

Chef, 

Administratie-kassier, 

Telegrammen, 

Telefonie, 

Technische dienst, 

Sint Nicolaas 

Telegrammen en telefonie, 


kantoor 


1655 

2823 

1650 

1910 

1658 


5388 


SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN, Afdeling Aruba 

Oranjestad 


Hoofd, N. E. Henriquez Jr., 1451 

Sociale zaken algemeen, 1450 

Centraal arbeidsbureau, 1005 

Veiligheidsinspectie, 1007 

Economische Zaken, 2451 

Sint Nicolaas 

Algemeen, 5614 


woning 


1015 


VOOGDIJRAAD 


1562 
A 


5014 Son Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5603 Aannemers-bouwbedrijf ’’Concordia”; 
2583 Aarts, J.; 

- Abattoir (zie Eilandsdiensten 

groene biz.) 

5703 Abendanon, R. C.; 

5874 Abraham, George C.; 

5233 Abrahams, A. J.; 

2330 Abrahams, J. A.; 

3086 Abreu, R. G.; 

- Accountantsdienst (zie Eilands¬ 
diensten groene biz.) 

1647 Accountants en Belastingconsulenten 
Besançon, Koppenberg en Co.; 

2550 Accountantskantoor, Mansveld, E.; 
1889-1308 Accountantskantoor, Moret en 
Oudheusden; 

5225 Acme Garage, (Augustin Bleau); 

5226 Acme Garage; 

5384 Acme, Store, (Record Shop); 

5381 Acme Store, (J. S. Trappenberg); 

1438 Acosta, A. L.; 

1203 Acosta, A. L. (Boy); 

2502 Acosta-Eman, Fransisco; 

- Administratiebureau Ontwikkelingspro¬ 
jecten (zie Eilandsdiensten - groene 
bladzijden) 

1810 Administratiekantoor G. J. Madlener; 
2218 Administratiekantoor S. van Trigt; 

5650 Adolphus, Amy D.; 

- Advertising Agency „Exito”; 

2020 Administration; 

2121 Management; 

3131 after office hours; 

1886 Advertising Agency G. S. Martis; 

3227 Advertising; Dovale R. J., Inc.; 

1059 Advocaat N. E. Henriquez, Sr.; 

2151 Advocaat Th. J. L. Kerk; 

1255 Advocaat Mr. P. P. C. H. van de Voort ; 
2902-1281 Advocatenkantoor Mr. P. V. Sjiem 
Fat en H. E. Gonzalez; 
1996 Advocatenkantoor Mr. H. C. Willemsen 
en J. B. Wix; 

3074 Aerocondor 

3398 Aerovias Nacionales Quisqueyanas 

C.A.; 

5920 Aert, S.C. van; 

5881 Agenda Funeraria La Milagrosa; 


ALFABETISCHE NAAMLIJST 

Trompstraat 17 
Irenestraat 15 


Bellisimastraat 15 
Fortheuvelstraat 40 
Prinsenstraat 11 
Bilderdijkstraat 11 
Beatrixstraat 31 


Fergusonstraat 29 
Stadionweg 29 

Adr. Laclé Boulevard 4 
Mons. Niewindtstraat 25 
Zeewijk 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 29 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 13 
Concessielaan 7 
Concessielaan 3 
Ala Blancastraat 4 


Boerhaavestraat 35 
Schelpstraat 22 
Quillstraat 31 

Wilhelminastraat 5 
Wilhelminastraat 5 
Klipstraat 5 
van Walbeeckstraat 12 
Havenstraat 32 
Emanstraat 33 
Wilhelminastraat 32 
Nassaustraat 68 
Nassaustraat 16 


Nassaustraat 134 
Prinses Beatrix Luchthaven 

Prinses Beatrix Luchthaven 
Mohikanenstraat 10 
Bernhardstraat 212 


FATUM 


1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
THE RIGHT ADDRESS FOR ALL YOUR .... 


TOOLS of the famous marks: Hazet hand fools 
Skil power tools 
Rlagld pipe fools 

PAINTS for your home & too/: Valspar 
May on 
Sisson's 
Anfillian 

HARDWARE: General & Marine 
ALUMINIUM GLASS-SHUTTERS 
BUILDING MATERIALS in general 
CEMENT, BLOCKS & TILES 
SPORT-ARTICLES: Spalding 
Champion 

FISHING ARTICLES 

.... AND FOR THAT EXTRA BIT OF SERVICE 


ANTILLIAN 

MERCANTILE 

corporation n.v. 

HAVENSTRAAT 32 LAGOWEG 36 

Oranjestad San Nicolas 

Tel. 1145 Tel 5635 

Management 1804 Warehouse Dakota Tel. 2682 

AGENTS FOR 

Johnson & Johnson ★ Thermos 
Bestvall Certain Teed Roofing Products 
Ridgid pipe Tools ★ Skil power Tools 
Champion Sporf Articles 
Sisson's Paints ★ Anfillian Paints 
Heide Candies 

Marquette - Welding Equipment 

SUBAGENTS FOR: 

Shulton - Old Spice, Desert Flower, Friendship Garden, 
Clairol Products. 3_A 

5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


3149 

3388 

2266 

2269 

3346 

5395 

3367 

5223 

2459 

2820 

8388 

5135 

5673 

1762 

5450 

2341 

5730 

7250 

1992 

5098 

1233 

2126 

1458 

1870 

5220 

5765 


1367 


1919 

7339 

2974 

1137 

5982 

5232 

5601 

2968 


2034 

3108 

5012 


Agencia Panamericana; 

Agencies Brattinga; 

Agencies, Horacio 
Agencies, Tip Top; 

Agentschap Bata; 
d’Aguiar, J. F. A.; 
d'Aguiar, R.; 

Ahlip, James; 

Alberts, C.; 

Alberts, H. C. G.; (Loods), 

Albertsz, Adriaan (Zandbedrijf); 
Albertus, Basilio M.; 

Albertus, Carlos A.; 

Albertus, Francisco F.; 

Albus, Leoncio; 

Alcoholic Anonymous; 

Alders, A. P. R.; 

Alders, G. B.; 

Aldo Travel Bureau, b.g.g. 8139; 

Alta Shoe Shop; 

Algemeen Nederlands Persbureau 

(A.N.P.); b.g.g. 2950, 
All America Cables & Radio Inc.; 

All America Cables & Radio Inc.; 

All America Cables & Radio Inc.; 

(manager), 

All Electric Sales and Services; 

Alleyne, J. van der Pole; 

A.L.M. (Antilliaanse Luchtvaart 
Maatschappij N.V.; 

Stationsdienst, 

Passage-afdeling, 

Vrachtafdeling, 

Administratie - kas, 
Districtsvertegenwoordiger, 

Alphen, W. van; 

Al’s Repair Service; 

Alvarez, A.; 

Alves, A.; 

Alves, Augusto; 

Amaya, Barbaristo; 

Amaya, Clarita; 

Amaya, Esteban; 

Amaya, Hieronimo E.; 

Amaya, U.; 

Ambtenarenbond, afd. Aruba; 
American Institute of Marine 
Underwriters-Surveyors; 

American Life Insurance Comp.; 
American International Underwriters; 


Schelpstraat 6 
Schotlandstraat 19 
Kerkstraat 15 
Nassaustraat 76 
Nassaustraat 49 
Magdalenastraat 4 
Ponton 12 

Dr. Schaepmanstraat 20 
Stadionweg 14 
Ponton 75 A 
Rooi Bosal 14 
Cayenastraat 14 
Bernhardstraat 290 
Grenedaweg 6 
Rozenstraat 5 
Dominicanessenstraat 12 
Isaac Wagemakerstraat 82 
Cura Cabai 41 
Wilhelminastraat 13 
Helfrichstraat 4 

Nassaustraat 110 
Nassaustraat 69 
Nassaustraat 69 
Nassaustraat 69 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 19 

Anglostraat 17 

Pr. Beatrix Luchthaven 


Simon Platstraat 17 
Boliviastraat 40 
Middenweg 12 
I. Wagemakerstraat 67 
Helfrichstraat 40 
Mount Scenerystraat 15 
Chilistraat 12 
Bernhardstraat 41 
Noord Cura Cabai 12 
Colombiastraat 8 
Nassaustraat 68 A 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 41 


Tm? Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
Qtt Qmerica Cables and Uadi® 


World 

Communications 

V/aUT 


OFFICE HOURS 

Daily 7 a.m. - midnight 
Sunday’s 8.30 a.m. - noon 

6.30 p.m. - 9.30 p.m. 


Telephone your message or 
call for messenger 


TELEPHONE: 

1458-2126 

MANAGER 1870 


OFFICES IN ARUBA 
AND CURAÇAO 


TELEGRAPH SERVICE 
TO ALL PARTS 
OF THE WORLD 


ITT World Communications Inc. 


ALL ELECTRIC SALES STORES 

B. v.d. V. ZEPPENFELDTSTRAAT 19 
TELEPHONE 5220 TELEPHONE 5220 


DISTRIBUTOR 

AVAILABLE 

Hoover appliance 

Garrard & Zenith 

Pye Radios & Television 

Record Changers 

Murphy Radios 

Tape recorders 

Hi-Fi Amplifiers & Speakers 

Zenith Radio & Television 

Electrical Appliances & Parts 

and Refrigerators 

Wide asst, of Phonograph 

Marshall Kerosine 

Records 

and Gas-Ranges T.V. and Radio Repairs 
5_A 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

5120 American Trading Co., Inc.; Bernhardstraat 101 

1233 Amigoe di Aruba; (b.g.g. 2950 of 1639) Nassaustraat 110 
5288 Amistad Club; Weg Kustbatterij 3 

Boerhaavestraat 46 
Torricellistraat 11 
Bernhardstraat 196 
Helfrichstraat 27 


2640 Amoroso, Imelda; 

2940 Amstelveen, Eline; 

5489 Amsterdam Bar; 

5844 Anagnos, Frieda; 

5518 Ancient Order of Foresters; 

2644 Andugal, F.; 

8003 Angela, Alejandro Th.; 

5224 Angela, Alexio; 

8398 Angela, Candido; 

7271 Angela, Catharina; 

7006 Angela, Cipriano K.; 

5344 Angela, Cornells; 

1350 Angela, E.; 

8366 Angela, Francisco; 

7129 Angela, Fransisco; 

5414 Angela, Marciano; 

3336 Angela-Marin, H.; 

5950 Angela-Perez, Irma P.; 

5808 Angela-Perez, Irma P.; 

7237 Angela, Reinaldo E.; 

5142 Anglican Church, "Holy Cross”; 
1426 Anglo Dutch Overseas Agencies 
2378 Anjie, J. L.; 

3341 Anjie, Joseph L.; 

5494 Anjie; L. S. F.; 

7050 Anslijn, W. C.; 

5636 Antersijn, Otto C.; 

2509 Antersijn, Otto C.; 

5035 Anthony, Lorenzo; 

5796 Anthony, Roberto; 

3200 Antilles Chemical Company; 

2173 Antilles Industrial Gases N.V.; 
2624 Antilles Industrial Gases N.V.; 
2828 Antilliaanse Handel Maatschappij 
Dir. H. M. T. Steenhuizen; 
2764 Antillian Agencies; 

3398 Antillian Aviation Services N.V. 
1186 Antillian Grocers; 

1864 Antillian Hardware Co.; 

-- Antillian Mercantile Corp. N.V.; 

1804 Management, 

1145 Administratie-winkel, 

5635 Winkel San Nicolas, 

2682 Warehouse, 

1052 Manager, 

5244 Amtonette, O. V.; 


Bernhardstraat 320 
Windstraat 45 
Papilon 108 
Weg Seroe Pretoe 37 
Macuarima 56 
Savaneta 256 C 
Seroe Alejandro 25 
Weg Fontein 31 A 
Kamerlingh Onnesstraat 29 
Jan Flemming 43 
Savaneta 331 
Bernhardstraat 264 
Irenestraat 21 
Vermeerstraat 2 
Bernhardstraat 18-C 
Pos Chiquito 62-A 
Weg Seroe Pretoe 31 
Ltd.; Emmastraat 6 

Wilhelminastraat 43 

Socotorolaan 38 

Mamixstraat 3 

Maxwellstraat 7 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 5 

Nassaustraat 49 A 

Amazonestraat 12 

Flamboyantstraat 16 

Barcadera 

Balashi 

Balashi 

Fergusonstraat 22 

Wilhelminastraat 32 
Pr. Beatrix Luchthaven 
Oranjestraat 7 
Nieuwstraat 17 

Havenstraat 32 
Havenstraat 32 
Lagoweg-Helfrichstraat 
Schelpstraat 41 
Bontemantelstraat 8 
Pastoor Hendrikstraat 31 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 ARUBA AGENCIES LTD., 

ORANJESTAD TEL. : 1130 - 2130 

AGENTS DISTRIBUTORS WHOLESALERS 

SOLE AGENTS FOR: 


ALCOSA — 

ALGAMATED DAIRIES — 

COOP. FABRIEK VAN MELKPRODUC¬ 
TEN "AURORA” — 

N.V. BEVERWIJKSCHE 

CONSERVENFABRIEK — 

GEORGE BALLANTINE & SON LTD., — 
JOCOBUS BOELEN N.V., — 

N.V. AMSTERD. LIKEURST. ”’T LOOTSJE" 
CONSOLIDATED FOODS CORP. — 

CON IM EX N.V., — 

DOUWE EGBERTS — 

INTERNATIONAAL N.V., 

DUYVIS ROYAL FACTORIES — 

F. LLI GANCIA & C.S.p.A. — 

R. T. FRENCH — 

GERBER PRODUCTS 

INTERNATIONAL S.A., — 

HONIG FOODS LTD., — 


Butter, Cheese 

Canned Vegetables 
Scotch Whisky 
Wines, Bobadilla Sherry 
DER ERVEN LUCAS BOLS 
Monarch Finer Foods 
Indonesian Spices 
Coffee, Tea, Teabags, 
Tobacco and Moccona 
Salad Oil and Oil Products 
Vermouth, Asti Spumanti 
Spices, Extract, Bird Seed 

GERBER Baby Foods 
Macaroni, Spaghetti, 
Vermicelli etc. 


KORBRO OIL CORPORATION — 

LUYCKS PRODUCTEN N.V, — 

P. MOLENAAR & CO’S 

MEELFABRIEKEN N.V., — 

NEW ZEALAND DAIRY PRODUCTION — 
AND MARKETING BOARD 
REAL KILL PRODUCTS — 

RECK1TT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED — 

RECTER’S FABRIEKEN N.V., — 

REMY MARTIN — 

SIMONIZ S.A. _ 

UNITED MEAT PACKERS"DANA” — 

VERKADE ROYAL FACTORIES — 

DISTRIBUTOR FOR ARUBA: 

PHILIPS ANTILLANA N.V. — 

POLY COLOR _ 

TABAC ORIGINAL _ 


Soya Bean Oil 
Pickled Gherkins, Onions 

Baby Food 

"ANCHOR" Brand Butter, 
Milkpowder, Cheese 
Insecticides 

Nugget Shoe Polish, Dettol 
Vinegar Essence 
V.S.O.P. COGNAC 

Danish Canned Meats and 
Sausages, Salami 
Dutch Cookies, Chocolate, 
Rusks, Sugar Confectionery 

Bulbs, Electrical 
Hair Cosmetics 
Cosmetics 


7 


A 

5014 San Nie. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

5850 

Antonie, Maria Th. V.; 

Mauritsstraat 3 

2118 

Antraco Aruba N.V.; 

Nassaustraat 91 

3389 

Aparicio, R. A. (Elec, installateur) ; 

Olijfistraat 23 

2710 

Aponte, L.; 

Chilistraat 9 

1080 

Apotheek „Aruba”; (winkel), 

Steenweg 19 

1081 

Apotheek „Aruba”; (receptuur), 

Steenweg 19 

1253 

Apotheek Del Pueblo N.V.; (receptuur), 

Nassaustraat 22 

2154 

Apotheek Del Pueblo N.V.; (kantoor), 

Nassaustraat 22 

1780 

Apotheek Oduber N.V.; 

Nassaustraat 101 

5119 

Apotheek San Lucas; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 49 

3393 

Aquilina’s Kapsalon; 

Tanki Flip 14-A 

2516 

Arawak Amusements N.V.; 

L. G. Smith Boulevard 

5716 

Archibald, H.; 

Vuylestekestraat 9 A 

2800 

Arcu, N.V.; 

Anasastraat 4 

8127 

Arends, Adolfo M.; 

Hooiberg 93 

2020 

Arends, Adriaan „Janchi"; (office), 

Wilhelminastraat 5 

2121 

Arends, Adriaan „Janchi”; (private), 

Wilhelminastraat 5 

3131 

Arends, Adriaan „Janchi"; (residence), 

Klipstraat 5 

1478 

Arends Agencies; 

Wilhelminastraat 12 

1148 

Arends, A. G. Th.; 

de La Sallestraat 18 

1339 

Arends, Albert M. Jr.; 

Newtonstraat 12 

1607 

Arends, Anie W. vda.; 

Panamastraat 2 

1073 

Arends, Arturo M.; kantoor, 

Korteweg 2—4 

2014 

Arends, Arturo M.; woning, 

v. Leeuwenhoekstraat 10 

2140 

Arends, Arturo M.; 

San Miguel 

2247 

Arends, B. J.; 

Ooststraat 2 

2768 

Arends, Bruno R.; 

Ponton 47 

5399 

Arends, Cerilo J.; 

Paradijsheuvelstraat 13 

1511 

Arends, Contran R.; 

Nassaustraat 153 

1607 

Arends, Diana V. M.; 

Panamastraat 2 

3397 

Arends, Donald (Donny); 

Koyari 1 

1809 

Arends Jr., Eloy; D.D.S., 

Oranjestraat 1 

1683 

Arends, Jr., Eloy; D.D.S., 

Madurostraat 6 

7384 

Arends, E. R.; 

Seru Alejandro 29 A 

7248 

Arends, Emiterio; 

Savaneta 229-D 

1887 

Arends, Wed. Eric; 

Wilhelminastraat 11 

1823 

Arends, Ernesto; 

Willem Kloosstraat 1 

2112 

Arends Esso Service Center; 

Nassaustraat 128 

7194 

Arends, Eusebio; 

Savaneta 88 

1085 

Arends, Eva M.; 

de Grootstraat 1 

7382 

Arends, Everaldo; 

Gen. Maj. de Bruynewijk 52 

1046 

Arends, F. M.; 

Wilhelminastraat 7 

3163 

Arends, F. M., Jr. (Max); 

Madurostraat 9 

7195 

Arends, Floriano; woning, 

Savaneta 86 

7074 

Arends, Floriano; 

Savaneta 97 

1630 

Arends, Gilbert T.; 

Nassaustraat 151 

1608 

Arends, Gilbert R,; kantoor, 

Emanstraat 70 

1607 

Arends, Gilbert R.; 

Panamastraat 2 

7184 

Arends, Guilermo; 

G. Poppestraat 7 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS verkade biscuits! 9 


A 


5014 Son Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1250 Arends Hardware Store; 

3150 Arends, Harms, Sira; 

1584 Arends, Hendrik M.; 

3091 Arends, Hubert F.; 

1863 Arends, J. D.; woning, 

3087 Arends, J. D.; kantoor, 

1825 Arends, J. R. Jr. (Ru); 

7037 Arends, Jacobo; 

2638 Arends, Jacobo M. (Toochie); 

7249 Arends, Jan N.; 

1222 Arends, Johan O.; (Jenny), 

7031 Arends, José A.; 

5499 Arends Laundry; 

7293 Arends, Marciano; 

7105 Arends, Marianita; 

3163 Arends, Malta; 

2923 Arends, Mario Federico; 

1478 Arends, Mario Fr.; 

1232 Arends, Mario S.; woning, 

- Arends, Mario S.; N.V., 

1174 Hoofdkantoor, Afd. Boekhouding; 

1174 Hardware Store; 

1175 Warehouse Dakota; 

1178 Warehouse Dakota; (manager), 

1177 Directie, 

5018 Filiaal San Nicolas 

(Lucky Strike Building), 
7188 Arends, Mateo E.; 

1162 Arends, Maximo; 

1674 Arends, Milo de R.; 

1223 Arends, Nelly; 

1223 Arends, Norma; 

7141 Arends, Odulio B.; 

2159 Arends, Olga M.; 

7218 Arends, Pedro X.; 

1501 Arends, R. A. P.; (Arie), 

2032 Arends, Renald; 

1067 Arends, Rica; 

1271 Arends, Rory G.; 

5351 Arends, Rosalinda E.; 

2112 Arends, Rudolf M. (Ditchi); kantoor, 
3333 Arends, Rudolf M. (Ditchi); woning, 
7014 Arends, S. F.; (Beauty Parlor), 

1823 Arends, Sira; 

5461 Arends, Vidal; 

1323 Arends-Wolter; Candelaria, 

1789 Arendsz, Adriaan J.; 

7360 Arendsz, Isaias; 

3015 Arendsz, P. M.; 


Havenstraat 19 
Kerkstraat 13 
Concessielaan 10 
Madurostraat 10 
Byronstraat 2 
Nassaustraat 132 
De la Sallestraat 16 
Savaneta 314 
Ierlandstraat 20 
Savaneta 299 
Bachstraat 8 
Savaneta 52 
Adolf van Nassaustraat 
Savaneta 297 
Savaneta 241-A 
Madurostraat 9 
Miraflorweg 7 
Wilhelminastraat 14 A 
Nassaustraat 149 

Wilhelminastraat 40 
Wilhelminastraat 40 
Fergusonstraat 51 
Fergusonstraat 51 
Wilhelminastraat 40 

Helfrichstraat 29 
Savaneta 289 
Tarabana 10 
Newtonstraat 2 
H. de Grootstraat 4 
H. de Grootstraat 4 
Savaneta 293 
Emmastraat 21 
Gen. Maj. de Bruynewijk 58 
Wayaka 16 
Neptunesstraat 5 
Nassaustraat 24 
De la Sallestraat 14 
Bernhardstraat 37 
Nassaustraat 128 
A. Laclé Boulevard 8 
Savaneta 260 
Willem Kloosstraat 1 
Amazonestraat 2 
Emanstraat 87 
Boerhaavestraat 18 
Seroe Alejandro 131-A 
Röntgenstraat 2 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


10 


ARUBA TRAbiNb COMPANY 

HEAD OFFICE 2600 

D. M. LEONARD, Managing Director 
LEO L. KUIPER1, Sub Director 
N. DEN HARTOG, Accounting Manager 

ORANJESTAD DEPT. STORE 2600 

LEO L. KUIPERI, Manager 


FOR MEN: 

Agio, L'Aiglon, Arrow, d’Avenza, Christian Dior, 
Daks, Danish, English and French pipes, Dunhill, 
Freeman, Gillette, Hickok, Interwoven, Jacques 
Fath, Jantzen, Manhattan, Marcel Rochas, Sagner, 
Superba, Van Heusen, Wembley, Yardley. 

FOR LADIES: 


Caron, Chanel, Christian Dior, Dana, Dorothy Gray 
Formfit, Guerlain, Jantzen, Jean Patou, Lanvin, 
Le Gallion, Marcel Rochas, Millot, Revlon, Rogers, 
Schiaparelli, Van Heusen, Van Raalte, Yardley. 

SPECIALTIES: 


Danish Silver, Dinky Toys, Hummel, Lesney Toys, 
Royal Delft Blue, Scheaffer’s, Smith Corona, 
Sunbeam. PHOTO EL GLOBO 2900 

W. F. CROES, Manager 

Sony, Canon, Minolta, Standard, Mamiya, Agfa, 

Nikon, Exakta, Asahi, Zeiss, Rollei, Hasselblad, 

Braun, Sankyo, Eumig, Bolex, Akai, Kodak. 

AN NICOLAS BRANCH STORE 5123 

Automotive parts, Commercial & Home Appliances, 
Construction and Industrial Products. 

PHOTO EL GLOBO - films and finishing. 
ARUBA TRAbiNt COMPANY 

AUTOMOTIVE DEPARTMENT 

J. A. VAN GLABBEEK, Manager 2953 

G. J. P. M. DUDAR, Car Sales OOHU 2953 

J. VAN ROMONDT, Service 1643 

J. DAAL, Parts & Accessories 1653 

Cadillac, Buick, Chevrolet, Opel, Seiberling, Exide, 
Bridgestone, Castrol, Sherwin Williams 


HOME & COMMERCIAL APPLIANCES 


CONSTRUCTION 
PRODUCTS 


AND 


INDUSTRIAL 
1930 


DICK VAN ZUI DAM, Manager , ,, y ^ 

Hot point, Easy, Chrysler, Welbilt, Electrolux, 
Emerson-Dumont 

Vencemos, Eternit, iCelotex, Sherwin-Williams, 
Dantzler 


WHOLESALE DEPARTMENT 3123 

Chesterfield, L & M, Oasis, Lark Cigarettes, 

Schlitz, Cannon Mills Inc., Jas Hennessy & Cia., 
Johnnie Walker Whisky, Lily Tulip Cup Corp., 
Norwich Inter-America Inc., The Gillette Company, 
Tanqueray London Gin, Gordon London Gin 

SHIPPING DEPARTMENT 

S. F. CROES, Manager 

Alcoa Steamship Company Inc., 

Achille Lauro Armatore, Blue Star Line Ltd., 

C. T. Bowring & Co. Ltd., 

East Asiatic Company Ltd., Horn Linie, 
Moore-McCormack Lines Inc., 

S. Livanos Shipbrokers Ltd., 

Pacific Steam Navigation Co. Ltd., 

Royal Mail Lines Ltd. 
12 


ARUBA BANK N.V. 

ARUBA NETHERLANDS ANTILLES 
ORANJESTAD SAN NICOLAS 


THE OLDEST AND FRIENDLIEST BANK OM THS ISLAND 


★ COMMERCIAL CREDITS 
it TRAVELER’S CHECKS 
it LETTERS OF CREDIT 
★ COLLECTION DRAFTS 
★ SAVING ACCOUNTS 
★ TIME DEPOSITS 

★ ALL KINDS OF INSURANCE 
it TELEGRAPHIC PAYMENTS 
★ FOREIGN EXCHANGE 
★ CURRENT ACCOUNTS 

YOUR BANK FOR PROMPT SERVICE 

ORANJESTAD SAN NICOLAS 

TELEPHONE: TELEPHONE 5105 - 5125 

1558 Management 

1550 3 extensions All Depts. 


Correspondents 
in all parts of 
the world 

13 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2416 Arlaud, S. H.; 

5234 Arneman, A. B. van; 

5523 Arneman, A. B. van; 

1185 Arneman, W. R. v. d. Wall; 

2043 Arnoldy, L. G. M.; 

5795 Arrendell, J. A.; 

5397 Arrindell, Aubrey C.; 

5574 Arrindell, E. A.; 

5996 Arrindell, Enid M.; 

5514 Arrindell, F. (Chico); 

5458 Arrindell, Susanne (Daisy); 

2538 Arrindell, William; 

5138 Arrow, Maria E.; 

1667 Arts, J. A.; 

- Aruba Agencies Ltd.; 

1130 Verkoop en administratie, 

2130 Inkoop, 

1411 Vrieskamer afdeling, 

1248 R. van Dijk (na kantoortijd), 

2586 C. ten Ham (na kantoortijd), 

2849 J. Kort (na kantoortijd), 

2560 Dry Goods Division; 

- Arubaanse Courant; 

1116 Directie en advertenties; 

2116 Redactie en abonnementen (b.g.g. 

2339-1611), 

1116-2116 Arubaanse Drukkerij-, Uitgevers 
en Publiciteit Mij. N.V.; b.g.g. 2339 of 
1611, 

2888 Arubaanse Muziekschool; 

2507 Arubaanse Slagerij; 

- Arubaanse Vereniging voor Handel en 

Industrie: 

7123 Secretariaat; 

3007 Arubaanse Wegenbouw Mij.; 

3027 Aruba Automotive Center; 

1004 Aruba Bar; 

- Aruba Bank: 

1550 Alle afdelingen, 

1558 Directeur, 

San Nicolas Branch, 

5105 Chef en Kas-afdeling, 

5125 Incasso, 

3226 Aruba Beauty Parlor; 

1273 Aruba Boekhandel; 

1640 Aruba Bottling Co.; 

1958 Aruba Candle; 

2622 Aruba Caribbean Giftshop; 

2250 Aruba Caribbean Hotel; 


Ponton 2 
Torenstraat 6 
Prinsenstraat 24 
Citroenstraat 11 
Shiribana 5 
Stuyvesantstraat 10 
St. Maartenstraat 61 
Mnt. Scenerystraat 30 
Rozenstraat 3 
Rooi Congo 63 
Congoweg 11 
Emanstraat 72 
Jan Steenstraat 22 
Ponton 57 
Arendstraat 89 


Ponton 10-D 
Ponton 43 
Madurostraat 45 
Beaujonstraat 19 
Boerhaavestraat 12 


Boerhaavestraat 12 


Chopinstraat 5 
Hendrikstraat 15 


Savaneta 307 
Awakatistraat 12 
Fergusonstraat 39 
Hendrikstraat 7 
Nassaustraat 41 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 38 


Dominicanessenstraat 10 
Nassaustraat 94 
Nassaustraat 162 
Fergusonstraat 68 A 
L. G. Smith Boulevard 
L. G. Smith Boulevard 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


)-ARUBA 


MARIO S. ARENDS n.v.| 


HOOFDKANTOOR 

WILHELMINASTRAAT 40. ORANJESTAD - 
DIRECTIE — TEL. 1177 


Alle soorfen bouwmaterialen 

Ruimste keuze van dranken van welbekende merken 

Metalen kantoor- en huismeubelen 

Hollandse sigaren, fijnste kwaliteit 

Sigaretten en tabak 

Leveranties van scheepsbehoeften 

Geprepareerde verf "Sapolin" 

Hardware 


Alle soorten bouwmaterialen (Europees en Amerikaans) 

HULSTKAMP Jenever en Likeuren 
RED HACKLE de Luxe Scotch Whisky 
MATUSALEM and CERO HOSTO Cuban Rum 
OLD FITZGERALD Bourbon Whisky 
KENTUCKY TAVERN Bourbon Whisky 
UPS Kantoormeubelen en Bouwbeslag 

LUCKY STRIKE, VICEROY, KOOL, BEL-AIR en PALL MALL Sigaretten 
HALF & HALF Pijptabak 


Verzekeringsbank "De Niew 


Eerste Nederlandsche" N.V. PHONES : 


1515 — 3 extensions 
1517 — Management 


TEL. ADDRESS: 

Commercial Aruba 


Aruba 

Commercial 

Bank 

Associated with: 

N.V. Edwards, Henriquez & Co.’s 
Bank, Curasao, N.A. 

Algemene Bank Nederland N.V., 
Amsterdam 


5 

Let us 

help you solve 
your financial 
problems 

v_ J 


A.M.C. 

ARUBA METAL COMPANY N.V. 

ALWAYS PAYS BETTER PRICES IN CASH 
FOR YOUR : 


copper scrap 
brass scrap 
bronze scrap 
lead scrap 
batteries 
aluminum scrap 
zinc scrap 
nickel scrap 
iron- and steel scrap 
stainless steel scrap 

TELEPHONE 1868 or 1346 

Yard: Boerhaavestraat 21 - Oranjestad 

WE PICK UP LARGER QUANTITIES FREE 
OF CHARGE AND DISMANTLE INDUSTRIAL 
PLANTS etc. 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

2276 

Aruba Caribbean Hotel; (store-room), 

L. G. Smith Boulevard 


Aruba Cattle Co.; 

Nassaustraat 4 

1566 

Aruba Chamber of Commerce; 

Wilhelminastraat 22 

3200 

Aruba Chemical Industries N.V.; 

Barcadera 


Aruba Commercial Bank: 


1515 

Collection Dept.; 

Kas en information; 

Bookkeeping; 

Wilhelminastraat 42 

1517 

Management; 

Wilhelminastraat 42 

2738 

Manager, Residence; 

Pierre Corneillestraat 8 

5550 

Aruba Commercial & Industrial 

Services; 

Mnt. Scenerystraat 39 

2811 

Aruba Commercial School; 

Nassaustraat 86 

1275 

Aruba Construction Company, Ltd.: 

All departments, 

Druivenstraat 10 

5505 

Aruba Cristal Ice Industry N.V.; 

Pastoor Hendrikstraat 

1180 

Aruba Drug Agencies; 

Steenweg 19 

5829 

Aruba Engineering Drafting Firm; 

Fortheuvelstraat 19 

1198 

Aruba Gas Supply Co.; 

Rondweg 7 

1898 

Aruba Gas Supply Co.; 

Rondweg 7 

1402 

Aruba Guest House; 

Steenweg 7 

1057 

Aruba Hardware C.V.; Verkoop¬ 
afdeling, 

Wilhelminastraat 59 

2247 

Aruba Hardware C.V.; administratie, 

Wilhelminastraat 59 

5666 

Aruba Hardware C.V. San Nicolas Branch; 

van Slobbestraat 3 

5029 

Aruba Jewelry Store; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 24 

1954 

Aruba Juniors Clubgebouw; 

Venezuelastraat 

1544 

Aruba Mercantile Co. Inc.; 

Hendrikstraat 28 

1346-1868 Aruba Metal Company N.V.; 

Boerhaavestraat 21 

1086 

Aruba Metal Company N.V.; 

Barcadera 

1727 

Aruba Painting; G. Geevers, 

L. G. Smith Boulevard 77 

1526 

Aruba Palm Beach Zwemclub; 

L. G. Smith Boulevard 

2344 

Aruba Parts Supply; 

Grenadaweg 8 

1537 

Aruba Peasant Shop Ltd.; 

Nassaustraat 13 


Aruba Pest Control Company N.V.; 

Van Galenstraat 4 

5039 

Service calls, 


5558 

Management, 


3175 

After office hours, 

Nassaustraat 74 

5019 

Aruba Post; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 76 

1677 

Aruba Restaurant; 

Klipstraat 16 

1209 

Aruba Shoe Bazaar; 

Nassaustraat 74 

— 

Aruba Steam Laundry and 

Drycleaning Co., N.V.; 


5039 

Administratie, Service calls, 

Van Galenstraat 4 

5194 

Pickupstation, 

Marktstraat 2 

5554 

Night and Holiday Service, 

Zeewijk 94-A 

5558 

Management, 

Van Galenstraat 4 

3175 

After ofice hours, FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 

18 


N.V. Arubaanse 

Wegenbouwmaatschappij 

(ARUBA ROADBUILDINGG LTD.) 

Construction of ROADS 


PLAYGROUNDS 


DRIVE WAYS 


PARKING LOTS 


INDUSTRIAL AREAS 

BUILDING GROUNDS 

AWAKATISTRAAT 12 - ORANJESTAD - TEL. 3007 

V.W. 1300 

V.W. 1600 Now — more powerful, engine 

For extra particular people who 

1300 c.c. 

desire a larger car with more 

More economical, only needs 
servicing every 5000 miles! 

power, elegance, and space, but 

Your car inspected by factory 

who wish to retain all the V.W. 

trained personnel. 

advantages, the answer is the 

No spare parts problem 

V.W. 1600 FAST BACK SEDAN 

No radiator trouble 


(Its air cooled) 

THE CAR OF THE YEAR 

AGENTS FOR ARUBA: 


AUTORAMA MOTOR CO. 

CURA CABAAI 

TEL. 5305 


19 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

8260 

Aruba Store; 

Sta Cruz 214 A 

8071 

Aruba Tire Servicenter; 

Sta Cruz 124 A 

1218 

Aruba Tivoli Club; 

Wilhelminastraat 

1156 

Aruba Tours; 

Nassaustraat 41 

— 

Aruba Trading Company: 


2600 

Head Office, 

Nassaustraat 14 

2600 

Oranjestad Store, 

Men’s Department, 

Ladies’ Department, 

Liquor Department, 


2900 

Photo El Globo, 

Nassaustraat 16 

2600 

Shipping Department, 

Nassaustraat 14 

3123 

Wholesale Department and Agencies, 

Nassaustraat 14 

1930 

Warehouse Department, 

Home Appliances Department, 

Building Materials Department, 

Weststraat 15 


Garage-Automotive Department, 

Rondweg 1 

2953 

Manager, 


2953 

Car Sales, 


1648 

Service Department, 


1653 

Parts Department, 

Branch San Nicolaas, 


5123 

Manager, 

Lagoweg 39 

5017 

Guesthouse Aruba Trading Company, 


3105 

Aruba Trust Kantoor; 

Havenstraat 2 

3110 

Aruba Upholstery Center; 

Schelpstraat 37 

2626 

Aruminco N.V. (Farm); 

Paradijs 

1857 

As, J. G. van ; 

Reamurstraat 11 

1845-1283 Assurantie-Mij. „De Nederlanden 
van 1845; N.V. Fatum; 

Nassaustraat 60 

1176-1337 Assurantie Mij. De Nieuwe Eerste 
Nederlandsche N.V. en Eerste Neder- 
landsche N.V., 

Nassaustraat 94 B 

5268 

Atencio, Cidia; 

Willem de Zwygerstraat 18 

5436 

Atkins, Wallace; 

Mauritsstraat 1 

5020 

Attema, C.; 

Bemhardstraat 255 

5255 

Aunque me cuesta la vida; 

Helfrichstraat 34 

1161 

Aura’s Beauty Shop; 

A. Laclé Boulevard 14 

8041 

Aurora Bar; 

Sta Cruz 85 

8211 

Aurora Theater; 

Santa Cruz 

2883 

Autoglass; 

Rondweg 109 

5355 

Autorama Esso Servicenter; 

Cura Cabai 137 

5305 

Autorama Motor Co. N.V.; 

Cura Cabai 137 

5858 

Autorama Motor Co. N.V.; 

Cura Cabai 137 

1604 

Autoroeper Oranjestad; (huurwagens), 

Nassaustraat 

5160 

Autoroeper San Nic.; (huurwagens), 

Lagoweg 

1424 

Autoroeper voor vrachtwagens; 

Emankade 

3398 

Aviation Handling Agents; 

Prinses Beatrix Luchthaven 

2227 

Avis Rent-A-Car; 

Kolibristraat 14 


iiQ2 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS En toch .... 

IS GAS GOEDKOPER 

en meer hygiënisch 

ARUBA GAS SUPPLY CO., LTD. KANTOORUREN: 

TELEFOON 1198 - 1898 8.00 a.m. - 12.00 a.m. 

1.30 p.m. - 5.00 p.m. 


BOUWMAATSCHAPPIJ _ 

rubot n.iZ~ 

ONTWERPEN, BEREKENEN en UITVOEREN 

van alle 

BOUWWERKEN - SCHILDERWERKEN 
TIMMERWERKEN - WINKELINTERIEURS 
VERBOUWINGEN - REPARATIEWERK 

VERKOOP BOUWMATERIALEN 

AGENTEN VOOR: 

SIKKENS: lakken en vernissen 
BENJAMIN MOORE: 
muurverf PAQUA en STUCCOGARD 
ARU-VUE, aluminium glasshutters 4” 

. PERSTORP - plastic panels 


Agenten voor Aruba van: North American Van Lines - World Wide 
Moving. Volledige verhuizingsservice naar alle landen ter wereld. 


DRUIVENSTRAAT 10 - DAKOTA - ORANJESTAD - TEL. 1275 


VERENIGDE ANTILLIAANSEi—| 

Tel. WfTlfol 1277 

=dORUKKER1JEÜ^= 

21_B 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


3305 Baaien, Jacob J. van; 

3290 Baarh, Charles B.; 

2326 Baarh, Desire H.; 

7147 Baerg, Freberin P.; 

5158 Bailey, L. E.; 

1136 Baiz, C. C.; 

2015 Baiz, Jean H. B.; 

3059 Bakker, Marinus; 

7202-7203 Bakkerij „Baby” ; 

1625 Bakkerij Central; 

1915 Bakkerij del Pueblo; 

1042 Bakkerij Moderna; (C. L. Hart), 
5261-5064 Bakkerij Rainbo; San Nicolas, 

5478 Bakkerij Speear; 

2131 Bali N.V.; 

2499 Balkom, J. W. J. van; 

2358 Balletschool „Kiki”; 

7377 Balletschool „Studio Aruba”; 

(o.l.v. Lucy Jurgens), 

1332 Ball, R.; kinderarts, 

5654 Baly, Donald G.; 

5868 Baly-Cumberbatch, Eline A.; 

3105 Banco Popular Antiliano N.V.; 

- Band Box N.V.; Chemische Wasserij, 

5039 Administratie, Service calls, 

5554 Night and Holiday Service, 

5558 Management, 

3175 After office hours, 

- Bank Aruba; 

1550 Alle afdelingen, 

1558 Directeur, 

San Nicolaas Branch : 

5105 Chef en kasafdeling, 

5125 Incasso, 

- Bank, Aruba Commercial; 

1515 Collection Department, 

Cash and Information, 

Bookkeeping, 

1517 Management, 

2738 Manager, Residence; 

3105 Bank BPA (Banco Popular Antiliano 
N.V.): 

- Bank; Caribbean Mercantile Bank; 

3118 Alle afdelingen, 

3119 Alle afdelingen, 

- Bank H.B.U.: 

(Hollandsche Bank Unie N.V.): 

1200 Alle afdelingen, 

1204 Directie; 


Boerhaavestraat 25 
Zandstraat 3 
Guyabastraat 51 
Gen. Maj. de Bruynewijk 55 
Quillstraat 17 
Spinozastraat 5 
Fahrenheitstraat 21 
Beaujonstraat 11 
Pos Chiquito 
Havenstraat 17 
Guyabastraat 4 
Arendstraat 5 
Bernhardstraat 246 
Bernhardstraat 286 
Kleine Steiger 
Reaumurstraat 6 
Kamerlingh Onnesstraat 30 
Ohmstraat 8 

Shakespearestraat 13 
Weg Fontein 30 
Weg Fontein 49 
Havenstraat 2 

Van Galenstraat 4 
Zeewijk 94-A 
Van Galenstraat 4 

Nassaustraat 41 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 38 


Wilhelminastraat 42 


Wilhelminastraat 42 
Pierre Comeillestraat 8 

Havenstraat 2 
Nassaustraat 53 


Nassaustraat 92 
Nassaustraat 92 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 Balletschool ’’Studio Aruba” 

(LUCY JURGENS) TEL. 7377 

KLASSIEK BALLET - MODERNE DANS 
BEWEGINGSSCHOLING VOOR: 

Kleuters, kinderen, teenagers, en ouderen 
ORANJESTAD SAN NICOLAAS 


BABY BAKERY 

Prop. E. v. d. LINDEN 

POS CHIQUITO No. 66 - ARUBA 
TEL. 7202 - 7203 
★ 

Enriched - Lard Raisin - Sliced Bread and Wedding Cake 

Trucks No. 194 - 1401 - 2425 - 3243 - 7071 - 8078 - 1746 - 94 - 7382 


DE WIT N.V. 

ARUBA — BONAIRE — SINT MAARTEN — HOLLAND 
BOOKSELLERS - PUBLISHERS - STATIONERS 

Een uniek boek in de prachtigste kleuren van de 
eilanden der Nederlandse Antillen. 

Gielen & Hermans 

ZES EILANDEN IN DE ZON 


CHEMISCHE WASSERIJ BAND BOX 

VAN GALENSTRAAT 4 SAN NICOLAS 

Ships-Laundry Service - Hotel & Valet Service - Dry Cleaning 
Family Wash - Pickup and Delivery Free 

5039 — SERVICE CALLS & INFORMATION 
5558 — MANAGEMENT 
5554 — NIGHT & HOLIDAY SERVICE 
5194 — PICKUPSTATION SUPERCLEANING 
3175 — M. SERPHOS Jr. Man. Dir. - Residence 
23 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


5090-5091 Agentschap San Nicolas; 
2785 Bank, Sociale Verzekerings; 
3322 Banketbakkerij (P. Harsveld); 
1269 Baptist, A.; 

2071 Baptist, Ferdinand; 

2866 Baptist, Louis A.; 

5255 Aunque me cuesta la Vida; 

801-1 Aurora; 

5354 Black and White; 

5330 Bonaire; 

1923 Bubali; 

5206 Buché’s ; 

1165 Budweiser; 

5057 Caballero; 

5766 Caracas; 

7074 Central; 

5086 Charlie's; 

5378 Chuchubi; 

1018 Dakota; 

1028 Deli; 

1940 Don Q; 

1819 Ecury; 

2966 Hongkong-Bar-Restaurant; 

2158 Liberty; 

7043 Lucky Strike; 

1660 Marinero; 

5278 Matusalem; 

1319 Rio; 

5177 Rotterdam; 

5149 Roxy; 

8048 Santa Cruz; 

5667 Santo Domingo; 

5999 Scandinavia; 

2821 Tango; 

5253 Time Square; 

2328 Viceroy; 

2639 Barbour, W. F.; 

2863 Bardouille, Theodore L.; 

8247 Bereño, Alfredo; 

7328 Bareño, J. F.; 

2770 Bareño, J. F. (Flip); 

7327 Bareño, Juaquin F.; 

8031 Bareño, Hary; 

8120 Bareño, Saturnino; 

2761 Baroud, K.M.; 

5842 Barrow, H. B.; 

2222 „Basi Ruti”; Hotel, 

7216 Bastiaanse, J.; 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 67 

Steenweg 20 

Windstraat 40 

Windstraat 30 

Tarabana 4 

Tarabana 18 

Helfrichstraat 34 
Sta Cruz 58 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 95 
Weg Seroe Pretoe 7 
Bubali 16 
Helfrichstraat 22 
Arendstraat 61 
Helfrichstraat 9 
Grensweg 33 
Savaneta 97 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 56 
Ruysdaelstraat 2 
Citroenstraat 8 
Kruisweg 8 
Nassaustraat 94 A 
Middenweg 8 

A. Laclé Boulevard 19 
Wilhelminastraat 102 
Savaneta 288 
Emanstraat 4 

v. Slobbestraat 11 
Nassaustraat 38 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 72 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 97 
Sta. Cruz 62 
Helfrichstraat 32 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 2-B 
Wilhelminastraat 62 
Helfrichstraat 24 
Steenweg 18 
Engelandstraat 26 
Tarabana 7 
Piedra Plat 17 
Savaneta 488 A 
Emmastraat 29 
Savaneta 488 
Piedra Plat 44 B 
Sta. Cruz 366 
Fergusonstraat 21 
Fort Heuvelstraat 12 
Palm Beach 69 
Gilles Poppestraat 1 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 35 Your address for Quality Bread 
and Pastries 


ORANJESTAD SAN NICOLAS 

NASSAU STRAAT 37 B BERNHARDSTRAAT 246 

PHONES 5261 - 5046 


BANCO POPULAR ANTILIANO N.V. 

Hoofdkantoor Aruba, Havenstraat 2 
Bijkantoor St. Maarten, Voorstraat 
Kantoor Curaçao, Plaza Piar 
Agentschap Curaçao, F. D. Rooseveltweg 64 

Volledige internationale bankservice 

PERSOONLIJKE LENINGEN 
REKENINGEN COURANT 
BANKBOEKJES 
NACHTKLUIS 


CHEQUES 

CREDIETEN 

INCASSI 

DEPOSITO’S ALLE VERZEKERINGEN 

25_B 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


3346 Bata Agentschap; 

5686 Baten, H. W.; 

7350 Baynes, U. L.; 

5377 Baynes, U. L.; 

5159 Baynes, U. L.; (Restaurant), 
5921 Bazar-Aruba; 

2997 Beach, M.; 

2833 Beaujon, Everett A. B.; 

3386 Beaujon, F.; 

1041 Beaujon, Herbert; 

1053 Beaujon, J. v.d. Biest; 

1236 Beaujon, Jan H.; 

1835 Beaujon, J. J. R.; 

1259 Beaujon, Lope; 

1994 Beaujon, Mercedes (Siky); 
2017 Beaujon, P. J.; (Jack), 

2630 Beaujon, R. J.; 

3344 Beaumedical Commercial Co.; 
1161 Beautician Aura; 

5411 Beauty parlor, Edwina's; 

5031 Beauty parlor ’’Ramona”; 
1322 Beauty parlor, Dorothy; 

5874 Beauty Parlor "Mary”; 

1170 Beauty salon Angelica; 

5814 Beauty salon Cidia's; 

1565 Beauty salon „Madam Alice”; 
5686 Beauty salon „Marina”; 

2128 Beauty salon Tervinia; 

5787 Beauty shop „Chida’s”; 

5028 Beauty shop „Elite” 

2156 Beauty shop Evangeline E.; 
1383 Beauty shop (Georgina); 
2799 Beauty shop „Marlene”; 

2056 Beauty Shop "Teresita”; 
7159 Bebrout, Fedelito R.; 

2460 Bechthold, J.; 

1950 Beck, Ir. J. Ph.; 

2074 Becker, Benigno Th.; 

2837 Becker, Bibiana; 

2199 Becker, Charles H.; 

2519 Becker, J. S.; 

3390 Beelen, C. N. van; 

2061 Been, H.; 


Nassaustraat 49 

Maria van Oranjestraat 16 

Savaneta 140 

Rembrandtstraat 13 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 99A 

Bernhardstraat 109 

Cathiri 3 

Emanstraat 80 

L. G. Smith Boulevard 41 
Dr. Henriquezstraat 10 
Emanstraat 106 

Kas di Paloma 1 
Trupiaalstraat 1 
Boerhaavestraat 53 
Trupiaalstraat 7 
Kas Paloma 70 
Windstraat 5 
Windstraat 13 

A. Lade Boulevard 14 
Juana Morto 136 A 
Prinsenstraat 19 
Kruisweg 9 
Fortheuvelstraat 40 
Nassaustraat 171 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 21-A 
Nassaustraat 83 A 

M. v. Oranjestraat 16 
Waterweg 4 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 13 
Mount Scenerystraat 3 
Middenweg 20 
Windstraat 53 
Wilhelrainastraat 21 
Emanstraat 40 
Gilles Poppestraat 12 
Daltonstraat 5 
Balashi 6 
Ponton 40 
Emanstraat 64 


Venezuelastraat 24 
Hospitaalwijk 4 
Zepp Lampestraat 9 
Beatrixstraat 24 

5881 Begrafenisonderneming „La Milagrosa” Bernhardstraat 212 
2327 Beijderwellen, F.; Shakespearestraat 22 

2178 Beijk, Theodorus; Tanki Flip 12 

2275 Bekkers, G.; Awakatistraat 5 

1647 Belastingconsulenten, Accountants; 

Besançon, Koppenberg en Co.;_ Fergusonstraat 29 _ 

FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 26 


CIDIA”S BEAUTY SALON 

(SALON DE BELLEZA ’’CIDIA”) 

Tel.: 5814 B. v.d. Veen Zeppenfeldtstraat 21 A San Nicolas 
(Cerca del teatro Principal) Ablcrto diariamente desdc 8 a.m. hasta G p.m. 

★ Alisamiento del cabsllo ★ Peinados modernos 

★ Tratamiento con aceite ★ Tenidos y permanentes 

★ Faciales - Manicure ★ Cortados y privacsones del pelo 

También CORTE DEL PELO Y MANICURE PARA HOMBRES 

Grande surtido de cosmeticas de primera clase y articulos modernos 

Ofrecemos precios especiales al mes 
SERVICIO GARANTIZADO Madame Alice 

Beauty Salon Trading Co. 

The only Barber and Beauty shop Supply House 

NASSAU STRAAT 83 A TELEPHONE 1565 


27 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


5137 

5070 

2779 

7369 

5657 

5460 

2560 

5978 

3214 

3348 

2296 


3193 

2916 

5931 

2694 

1760 

3350 

1173 

1016 

1117 

5128 

5129 
5373 
5965 
5640 
2089 
1647 

7182 


2773 

5674 

5348 

1116 

2116 


5560 

1851 

2248 


7393 

1793 

1976 


Ben Chin; 

Benevolent Improvement Association 
Benjaminse, A. P.; 

Bennet, E. A,; 

Benschop, C. A.; 

Bérénos C. L.; 

Berg, M. v. d.; 

Berg-Solognier, Veneranda van den; 
Bergeik, K. H.; 

Bergen, A. E.; 

Bergen, E. Ch. L.; Leraar Lich. Oef. 
M. O., Heilgymnast-Masseur; 

Bergen, A. R. S.; 

Bergh, D. van den; 

Bergh, J. G. van den; 

Beringer, R. L.; 

Berkel, P. C. V.; 

Berkley, Piet; 

Berkhout, A. S.; 

Berkhout, J.; 

Berlinski, S. L.; winkel Oranjestad, 
Berlinski, S. L.; winkel San Nicolas, 
Berlinski, S. L.; woning San Nicolas, 
Bernett, George A.; 

Bernabela, Cicilia A. R.; 

Bernabela, Florencia; 

Bernadina, Nacasio; 

Besançon, Koppenberg & Co., 
Accountants en Belastingconsulenten ; 
Besaris, Francisco R.; 

Bestuurskantoor, (Zie Eilandsdiensten 
groene biz.) 

Bettho’s Place; 

Beukenboom, Canuto; 

Beukenboom, Elsio C.; 

Beurs en Nieuwsberichten: 

Advertenties, 

Redaktie en abonnementen, 

(b.g.g. 2339 of 1611), 
Bevolkingsregister, (Zie Eilands¬ 
diensten groene blz.) 

Beyde, Arnold W.; 

Bexkens, A. W. H.; 

Bezems, J. C. A. M.; 

Bibliotheek en Filmotheek; 

(Zie Eilandsdiensten groene blz.) 

Bier, J.; 

Bierviliet, Martin H.; 

Biezen, G. van der; 


Rodgerstraat 1 
Adolf V. Nassaustraat 19 
Kas Paloma 7-A 
Noord Cura Cabai 136 
Lago Heights straat 30 
Orinocostraat 33 
Beaujonstraat 19 
Zeewijk 101 
Olijfistraat 10 
Pascalstraat 5 

Mozartstraat 10 

Constantijn Huygenstraat 1 

Flaciussstraat 1 

Isaac Wagemakerstraat 87 

Stadionweg 1 

Balashi 19 

de La Sallestraat 1 

Ponton 65 

Lagoenweg 5 

Nassaustraat 13 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 59 

Lodewijk Nassaustraat 13 

Mount Scenerystraat 1 

Village Noord 137 

Bemhardstraat 57 

Paradera 18 

Fergusonstraat 29 

Savaneta 271 


L. G. Smith Boulevard 
I. Wagemakerstraat 93 
Pastoor Hendrikstraat 37 
Boerhaavestraat 12 


Dirkzstraat 13 
Kamerlingh Onnesstraat 15 
Bubali 119 


Ir. Luymesstraat 3 
Socotorolaan 25 
Shiribana 34 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 28 


MADURO & CURIEL’S BANK N.V. 

NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. 

NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. - Amsterdam 
MADURO & CURIEL’S BANK N.V. - Curaçao 

Paid-up Capital N.A./. 2.000.000.— 

Nederlanden 1845 Insurance 
Lloyds of London 

Interest on time deposits as from i l / c p.a. 
on quite convenient terms & facilities 

NASSAUSTRAAT 53 
TELEPHONE 3118 and 3119 


Botica Aruba 

Oranjestad 

Bekwaam personeel + Moderne outillage 
= Prima Service. 

U belt Nos. 1080, 1081 of 1180 en wij halen 
Uw recepten. 

Alle bestellingen worden gratis thuis bezorgd. 

Onze klanten kunnen bij ons een 
baby-weegschaal huren of eenmaal 
per week gratis de baby laten wegen. 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

5404 

Biezen, Juan v. d.; 

Helfrichstraat 2 

5022 

Biezen, Pablo J. V. van der; 

Trompstraat 15 

3009 

Biezen, Rudolfo van der; 

Seroe Patrishi 43 

8149 

Bikker, Felis; 

Seroe Bientoe 24-A 

5204 

Bilderbeek, A. Th.; 

Bernhardstraat 235 

5775 

Bishop, John; 

Watapana Gezaag 29 

5940 

Bislick, J. R.; 

Helfrichstraat 63 

5749 

Bislick, Mario A.; 

Koolbaaibergstraat 3 

3289 

Bislip, Adelaido; 

Kas di Paloma 24 

5383 

Bislip, Carlos B.; 

Mount Scenerystraat 29 

5646 

Bislip, Hilario; 

Koolbaaibergstraat 2 

1635 

Bislip, Lodowico R.; 

Parkietenbosch 9 

5547 

Bislip, Nicolina; 

Watapanagezaag 8 

7138 

Bisslik, Jesus M.; 

Savaneta 310-A 

7259 

Bisslik, Pedro; 

Mons. Bllisstraat 10 

1701 

Bitter, Johanna; 

Steenweg 8 

5354 

Black and White Bar; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 95 

2845 

Blakely, B. J. v.; 

Zuidstraat 1 

5538 

Blarcum, Ricardo A. van; 

Fort Heuvelstraat 39 

5225 

Bleau, Augustin; 

Mgr. Niewindtstraat 25 

5226 

Bleau, Augustin; (Acme Garage), 

Zeewijk 

5434 

Blijden, Alphonse W.; 

Village Noord 141 

5867 

Blijden, Martha; 

Zeewijk 107 

5713 

Blijden, Santa, Altagracia; 

Verrietstraat 9 

5465 

Blijden. V. R.; 

Flamboyanstraat 20 

1132 

Bloemenhuis „Aruba”; 

Nassaustraat 64 

5544 

Bloemenhuis Bertha; 

Amalia v. Solmstraat 18 

2660 

Bloemenhuis „Jardin Caribe”; 

Koningstraat 7 

2572 

Bloemenhuis De Gardenia; 

Windstraat 32 

1500 

Bloemenhuis „Oncha’s”; 

Byronstraat 9 

1637 

Bloemenhuis „Rozenoord”; 

Rondweg 49 

3161 

Bloemenhuis van der Ree; 

Klipstraat 7 

1296 

Blok, A. Th.; 

Kas di Paloma 1 A 

3310 

Blom, C. F. R.; 

Maria Christinastraat 13 

2629 

Blom, O. F. C.; 

Beatrixstraat 13 

5108 

Blommestein, J. D. A. van; oogarts, 
Spreekuur: 9.30—11.00 en 3.00—5.00, 
behalve zaterdagmiddag, en verder 
volgens afspraak (b.g.g. 08), 

Bernhardstraat 310 

2819 

Blume, Carlos; 

Havenstraat 25 

5543 

Boasman, Farman; 

Mgr. Nieuwindtstraat 43 

5855 

Boasman, Gaston F.; 

Mohikanenstraat 2 

5012 

Bob Steele-lnsurance Agency N.V.; 
Home phones after business hours: 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 41 

2475 

Robert P. Steel; 

Barcadera 5 

7024 

Herman M. Fiqueira; 

Bodegom, Jan en Co. (Aruba) N.V. 

Ohmstraat 2 

3025 

Management, 

Werfstraat 


1845 


FATUM 

ALLE VERZEKERINGEN 


1283 
30 


BOTICA DEL PUEBLO N.V. 

Established 1935 

NASSAUSTRAAT 22 - ORANJESTAD - ARUBA 

TELEPHONES: 1253 and 2154 

★ 

Ask for your cash tickets and save them, 
you may win a prize 


ZAKENLUI !!!! 

ZOEKT U IETS VOOR UW KANTOOR??? 

Een handige opbergmap, een goed opbergsysteem, 
een goede perforator of een goede brievenweger, U 
vindt het in 

DE ZAKEN VAN DE WIT 

waar U kwaliteitsartikelen aantreft. 

Aruba Boekhandel — Aruba Post 

Oranjestad. San Nicolas. 31_ B 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

1284 

Administratie, 


3099 

Boderie, Joseph M. L.; 

Reamurstraat 1 

1345 

Boekhandel Mariska; 

Nassaustraat 8 

7018 

Boekhoudt, Ambrosio; 

Pos Chiquito 11-A 

2197 

Boekhoudt, Antonio; 

Taradera 64 

3156 

Boekhoudt, Casper B.; 

Ponton 42 

8153 

Boekhoudt, Enrique M.; 

Piedra Plat 89-A 

1684 

Boekhoudt, G. A.; 

Koningstraat 14 

1151 

Boekhoudt, Oslin Julian; 

Fergusonstraat 40 

2026 

Boekhoudt, Sabino; 

Alablancastraat 17 

1295 

Boer-Eman, A. de; 

Wilhelminastraat 28 

2627 

Boer, Henry J. den; 

Zoutmanstraat 27 

3055 

Boer, Jetze de; 

Sabana Blancoe 32 

5947 

Boer, W. J. de; 

Congoweg 90 

1472 

Boesies, H.; (slagerij), 

Nassaustraat 9 

5489 

Boezem, J. F. M.; 

Bernhardstraat 196 

8259 

Boezem, J. M. H.; 

Canashito 5 

2295 

Bogaers, G. C. J. A.; 

Jupiterstraat 6 

5299 

Bogalho, Antonio F.; 

Bernhardstraat 43 

2829 

Bohama Aruba N.V.; 

Ponton 55 

1307 

Bohama Aruba N.V.; 

Nassaustraat 60 

2450 

Bon Bini; (Gift & Souvenirshop), 

Nassaustraat 27 

7304 

Bongers, P.; 

Gen. Maj. de Bruynewijk 22 

2965 

Boog, Engelbertha A.; 

Koenoekoe Abou 20-A 

2559 

Booi, Andreas J.; 

L. G. Smith Boulevard 55 

1788 

Booi, Andreas J.; 

Wilhelminastraat 92 

3338 

Booi, Frank; 

Alablancastraat 2 

2052 

Booi, Hubert; 

Kamerlingh Onnesstraat 27 

2540 

Booi, M. F.; 

Ierlandstraat 24 

2461 

Booi, W. J.; 

Cas di Paloma 71 

5872 

Booy, Hubert E. A.; 

Otaheitistraat 51 

2544 

Borges-Acevedo, Victor; 

Dominicanessenstraat 23 

8070 

Bosch, G. C. van den; 

Macuarima 69 

3396 

Bosch Plastics; 

Balashi z/n 

7117 

Bosman, J. J.; 

Cura Cabaai 51 

1686 

Bosse, Guenther E.; 

Verbindingsweg 1 

2758 

Bosse, Wed. Irma E.; 

Willemstraat 2 

1080 

Botica Aruba; (winkel), 

Steenweg 19 

1081 

Botica Aruba; (receptuur), 

Steenweg 19 

1180 

Botica Aruba; (directie), 

Steenweg 19 

1253 

Botica del Pueblo N.V.; (receptuur), 

Nassaustraat 22 

2154 

Botica del Pueblo N.V.; (kantoor), 

Nassaustraat 22 

1780 

Botica Oduber N.V.; 

Nassaustraat 101 

5119 

Botica San Lucas; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 49 

2952 

Boudens, Drs. A. H. F.; 

Boerhaavestraat 51 

2380 

Bouwcredietbank N.A.; 

Wilhelminastraat 36 

1307 

Bouw- en Handelmaatschappij 
„Bohama” Aruba N.V. 

Nassaustraat 60 

3093 

Bouwer, E. M.; 

Papáyastraat 21 


no9 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen xi93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS Zelfs op school vragen de kinderen aan elkaar: 


Drink jij geen 
FRIESE VLAG MELK? 

Geef ook Uw kinderen de beste melk afkom¬ 
stig van de beste koeien van Holland, 
dat is 

FRIESE VLAG MELK 

met waardepunten voor prachtige boeken 
en sprookjes op gramofoon platen 

Imp. Jan Bodegom & Co. (Aruba) N.V. 

ORANJESTAD - TELEFOON 1284 - 1402 


Bouw- en Handelmaatschappij 

BOH AM A- Aruba- N.V. 

BOUW- EN GEWAPEND 
BETONWERKEN, ONDERHOUDS¬ 
WERKEN, VERBOUWINGEN 

★ 

Kantoor : 

NASSAUSTRAAT 60, 

ORANJESTAD, 

ARUBA, N.A. 

TELEFOON 1307 


33 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1195 Bouwer, W. F. (zie doktoren) 
woning en kantoor, 

1275 Bouwmaatschappij Aruba N.V.; 

Directie, 

Administratie, 

Timmerwerkplaats, 

Schildersbedrijf, 

Bouwafdeling, 

Verkoopafdeling, 

1928 Bouwmaatschappij Futura; 

2465 Bouwman, J. F.; 

5956 Bowen, Emelda S.; 

2725 Boyé, Wilhelm; 

2339 Brandenburg, Mr. C. A.; 

00 Brandweer 
3340 Brandt, Theodoor J. M.; 

5852 Brathwaite-Smith, Sybil J., Mrs.; 

3388 Brattinga, J. J.; 

5258 Brazil Rum Shop; 

5702 Breel, Mirto C.; 

3143 Breet, U. van; 

5342-5343-5345 

Breetveld, J. J. Jr. - Marine Engineer; 
Dutch Machine Shop, Pipe & Steel 
Construction, 

5342 Breetveld, J. J., Jr.; woning 
3017 Bremer, Bruno; 

5195 Bremer, R.; 

8244 Brete, A. A. ; 

2310 Brete, Simona; 

5827 Bridgewater- James Alphonsica V.; 

5843 Briezen, Vicente; 

8031 Bright Bakery; 

5739 Brinkenberg, C.; 

7322 Brinkman, Willem; 

2474 Brion, E.; 

2724 Brion, E. J.; 

5597 Bristol, G. A.; 

2702 British-American Insurance Co. Ltd.; 
2431 Britten, L. V.; 

1399 Broadbelt, Wilfred; 

2854 Broekhoven, J. W. L. van; 

1355 Broekhuis, J. H. J.; 

2641 Brokke, A. W.; 

2087 Brokke, Jossy J.; 

2641 Brokke Trading Co.; 

2752 Bronswinkel, Harold; 

5429 Brooks, N. M.; 

5086 Brouns, Charles; 


L. G. Smith Boulevard 53 
Druivenstraat 10 


Middenweg 4 
Beatrixstraat 28 
Zeewijk 100 

Maria Christinastraat 22 
Maria Christinastraat 8 

Arnold Shuttestraat 1 
Bernhardstraat 89 
Schotlandstraat 19 
Brazil 144 A 
Mt. Scenerystraat 4 
Venezuelastraat 16-A 


Congoweg 80 
Congoweg 80 
Paradera 22 A 
Doormanstraat 8 
Papilon 131 
Boliviastraat 37 
Golfweg 8 

Dr. Schaepmanstraat 56 
Piedra Plat 44 
Bernhardstraat 233 
Cura Cabaai 55 
Madurostraat 51 
Colombiastraat 18 
St. Maartenstraat 49 
Zuidstraat 5 
Boliviastraat 3 
Awakatistraat 1 
Boerhaavestraat 50 
Constant Huygenstraat 8 
Windstraat 13 
Archimedesstraat 10 
Windstraat 13 
Mangostraat 6 
Sint Maartenstraat 47 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 56 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 B ^ 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 336— 

1945 : 

Brouwer, Miss M. H.; 

Kanaristraat 3 

5895 

Brown, Harry; 

Fort Heuvelstraat 4 : < • 

5924 

Brown, Myrtle L.; 

Lod. van Nassaustraat 5 

5682 

Brown, S. H.; 

Isaac Wagemakerstraat 99 

5879 

Brown, Wesley H.; 

Coloradostraat 2 

2637 

Brown-Wilson, R.; 

Prof. Lorenzstraat 13 

5941 

Bruce, Crispin A,; 

Weg Kustbatterjj 1 

2983 

Bruges-Pinedo, Maria Y.; 

Tarabana 40 

2390 

Brugman, H. W. J.; 

Kanaristraat 7 

1917 

Bruin, S. D.; 

Ponton 49 

1645 

Bruins, H. L.; 

Balas'ni 27 

5115 

Brunings, Anneke; 

Orinocostraat 25 

1671 

Bruyn, Ch. J.; 

Fergusonstraat 38 B 

5768 

Bruyn.J. A. de; 

Congoweg 68 

5662 

Bryson, Antonio A.; 

Paradijsheuvelstraat 12 

5692 

Bryson, J. A.; 

Tollenstraat 1 

5937 

Bryson, V. B.; 

Weg Seroe Pretoe 48 

1923 

Bubali Bar; 

Bubali 16 

2834 

Buckley, Harold J.; 

Archimedestraat 6 

5989 

Buddy, Otis; 

Weg Rooi Hundo 47 

2485 

Buena Vista Farm; 

Beuna Vista 2 A 

2620 

Bulos, Juan; 

Weststraat 32 

1140 

Bunkerstation Esso; 

Haventerrein 

— 

Burgerlijke Stand, (Zie Eilandsdiensten 
groene biz.) 


3230 

Burger, Ferdinand; 

Schubertstraat 12 

2599 

Burke, Paul E.; 

Windstraat 17 

8091 

Burleson, Anton Th.; 

Sta Cruz 96 

3140 

Büthker, D. O.; 

Ecuadorstraat 1 

5102 

Butler, James; 

Mamixstraat 28 

5387 

But Sen Fong; 

Weg Seroe Pretoe 10 

1872 

Byam, Hubert A.; 

Grenadawijk 3 

7094 

Byerlyte Export Company; 

Savaneta 

1644 

Bijl, C. J. J. M. van der ; arts, 

L. G. Smith Boulevard 33 

2407 

Bijl, I*. H.; 

Kolibristraat 5 

1577 

Bijl, O. A.; Hoofd Gezondheidsdienst, 

Beatrixstraat 22 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen xi9 

• JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
35_C 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

5057 

Caballero Bar; 

Helfrichstraat 9 

3208 

Cabenda, Betsy; 

Windstraat 16 

2905 

Cabenda, Cornells W. G.; 

Nassaustraat 28 

1539 

Cabenda, J. E. P.; winkel, 

Oude Schoolstraat 3 

2141 

Cabenda, J. E. P.; woning, 

de La Sallestraat 13 

5985 

Cabenda, Jules H.; 

Van Speykstraat 5 

5392 

Cabinet Shop; (R. Hally), 

Van Speykstraat 2 

2126 

Cables and Radio Inc., All America; 

Nassaustraat 69 

1458 

Cables and Radio Inc., All America; 

Nassaustraat 69 

1870 

Cables and Radio Inc., All America; 

Nassaustraat 69 


(manager), 


3100 

Cactus Inn, Hotel; 

Nassaustraat 152 

5184 

Cafetaria La Porteña; 

Zeewijk 110 A 

7348 

Camacho, Matias; 

Savaneta 330 

1566 

Camara de Comercio de Aruba; 

Wilhelminastraat 22 

2222 

Camara, Jorge Vieira; 

c/o Basi Ruti Hotel 

1210 

Camara, Jorge Vieira; 

L. G. Smith Boulevard 

5166 

Canhigh Trading Co.; 

Bernhardstraat 115 

2990 

Cann, G. Ch. van; 

Emmastraat 37 

3057 

Cannegieter, John J.; 

Guyabastraat 25 

5880 

Canton Restaurant; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 32 

5665 

Capel, H. C. L.; 

Bernhardstraat 300 

2029 

Capital, Hotel; (S. Mason), 

Windstraat 2-4 

5693 

Capitol Rum Shop; 

Helfrichstraat 30-A 

5525 

Cardozc, Ivy M.; 

Cayenestraat 32 

5024 

Caribbean Bar; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 43 

1814 

Caribbean Chemical Co.; 

Barcadera 

3180 

Caribbean Contractors N.V.; 

Ecuadorstraat 3 

2334 

Caribbean Contractors Corp. (Aruba); 

Wilhelminastraat 

2250 

Caribbean Hotel; 

L. G. Smith Boulevard 

3288 

Caribbean Import Export Trading N.V.; 

Havenstraat 27 


Caribbean Mercantile Bank N.V.; 

Nassaustraat 37 

3118 

Alle afdelingen, 


3119 

Alle afdelingen, 


5245 

Caribbean Nite Club; 

Bernhardstraat- 318 • • 

1280 

Caribbean Sales N.V.; 

Engelandstraat '14 

1831 

Caribbean Trading Co. ; 

Seroe Patrishi 10 

2897 

Caribbean Trading Co.; 

Schelpstraat 7 

1694 

Caribbean Transportation; 

Laragastraat 3 

2660 

Caribe Jardin; 

Koningstraat 7' 

1556 

Caribe Sport Vereniging; 

Kamakoeri 3 

1593 

Carlo, Antonio; 

Lagoenweg 29 

2562 

Carniceria Aruba; 

Steenweg 15 

2073 

Carniceria Central; 

Koningstraat 6 

2731 

Carniceria La Estrella; 

Klipstraat 10 

8370 

Carolina, Cresmo; 

Rooi Bosal 9 

2962 

Carotenuto Robert; 

Nassaustraat 158 

8130 

Carpay, A. A. M.; 

Sta Cruz 33, 

2147 

Car-Rental Van Gijn; 

Nasaustraat 136 


FATUM 


1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 CARIBBEAN SALES (Aruba N.V.) 

(Founded in 1943) 

Phone 1280 

Engelandstraat 14 (Eagle) P.O. Box 43 Cable: CARSALE 
MANUFACTURERS REPRESENTATIVES 
IMPORT-EXPORT AGENTS 
Oirector-Manager: Jean-Marie Hoen 


CASA del MIMBRE 

LOCALLY MADE WICKER FPRNITURE 
STRAW HATS AND HANDBAGS, SOUVENIRS, 

WICKER BASKETS, LAMPSHADES FROM 
MADEIRA AND ARUBA 

CASA del MIMBRE 

NASSAU STRAAT 38 PHONE 2430 


CEMPRO N.V. 

CEMENT - PRODUCTEN 

TEL. 2861 • L. G. SMITH BLVD. • PHONE 2444 


LEVERING VAN ; 


DELIVERY OF: 


Betonblokken 

4, 6 & 8 inch 

Hol & massief 

Lateien 

Putjes 

Nokvorsten 

Cement 

Sika-Producten 
etc. etc. 

Cement in elk 
kwantum 


□ □ 
□ 

□ □ 


□ □ 
□ 

□ □ 


Concrete blocks 
4", 6”, & 8" 

Hollow & solid 

Lintels 

Pits 

Roof-Ridges 
Portland Cement 
Sika-Products 
etc. etc. 

Cement in any 
quantity 


Levering fronco werk 


Delivery on the job 
37 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN 


8042 Carrion, Marcelino; 

2512 Carrion, Marcelo; 

5846 Carter, David L.; 

7177 Casa Cuna; 

7022 Casa de Cuba; 

1115 Casa de Lannoy; 

2430 Casa del Mimbre; 

- Casa Electronica; 

5371 Winkel en Werkplaats; 

1235 Casa ’’Haime” N.V. (Retail); 

1152 Casa "Haime" N.V. (Whole sale); 

1144 Casa Henriquez; 

2191 Casa Hispaniola; 

5481 Casa King; 

5286 Casa Maria; 

3133-1166 Casa Matias; 

2040 Casa Matias; (J. Waincier) woning, 

1304 Casa Matias; (B. Gruszecki) woning, 
7289 Caspers, G.; 

2479 Caster, Anna; 

1062 Caster, L.; 

1469 Castro, Jorge G. de; woning en kant., 
3116 Cathalina, V. Bmiro; 

2507 Cazenave, André; (slagerij), 

1624 Cazenave, André; 

5804 Cecilia, A. J.; 

1027 Celaire, C. P. J.; 

2861-2444 Cempro N.V.; 

1922 Central Refresqueria; 

2157 Cepo; 

1620 Cha San Grocery; 

2631 Chai, Willy W.; 

2976 Chai, Yook Choung; 

3178 Chai, Yook Choung; 

1998 Chan, J. R. Dr., Internist; 

7066 Chan, L. Y.; 

5442 Chance, L. A. I.; 

5357 Chand, B. Kissoon; 

1728 Chang, Soy; 

1615 Charles, Ernest; 

1615 Charles, Gweneth; 

5086 Charlie’s Bar; 

5550 Chase, Melrose; 

7243 Chase, Melrose E.; 

2698 Chase, Sylvia H.; 

1654 Chayon, Dennis; 

5328 Chehin, George E.; 

2838 Chemaly, Alfred; 

1026 Chemaly, Alfred; winkel, 


Papilon 114 
Reamurstraat 2 
Weg Rooi Congo 3 A 
Pos Chiquito 
Savaneta 166 
Steenweg 2 B 
Nassaustraat 38 

Bernhardstraat 99 
Nassaustraat 10 
Nassaustraat 10 
Steenweg 12 A 
Kerkstraat 12 
Helfrichstraat 21 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 74 
Schelpstraat 9 
Zoutmanstraat 35 
Bilderdijkstraat 1 
Noord Cura Cabai 141 
De La Sallestraat 10 
Arendstraat 16 
Fergusonstraat 16-18 
Ponton 39 
Hendrikstraat 15 
Edisonstraat 9 
Weg Rooi Congo 1-A 
van Walbeeckstraat 10 
L. G. Smith Boulevard 
Nassaustraat 64 
Wilhelminastraat 127 
Havenstraat 16 
Windstraat 23 
Ponton 66 B 
Hendrikstraat 16 
Beatrixstraat 45 
Savaneta 538 
Plamboyantstraat 22 
Mount Scenerystraat 9 
Rondweg 89 
Grenadaweg 5 
Grenadaweg 5 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 56 
Mnt. Scenerystraat 39 
Faradaystraat 9 
Celsiusstraat 12 
Fahrenheitstraat 13 
Paradijsheuvelstraat 23 
Boerhaavestraat 8 
Hendrikstraat 24 


line Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen U93 

117 JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 38 J. E. P. CABENDA 


Het welbekende adres voor alle sportartikelen 


Oranjestad 


Oude Schoolstraat 3 39 


C 

5014 San Nicolas - SPRITZER + 

FUHRMANN - Oranjestad 3360 

1216 

Chemaly, Alfred; winkel, 

Hendrikstraat 24 

3200 

Chemical Industries; 

Barcadera 

3175 

Chemische Wasserij Band Box N.V. 

; Bilderdijkstraat 4 

5980 

Cherie’s Beauty Parlor; 

Quillstraat 4 

5109 

Chesterfield Restaurant; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 57 

5763 

Cheung, Leung; 

Weg Fontein 13 

5326 

Cheung William; 

Pastoor Hendrikstraat 49 A 

5625 

Cheuz, Chong Chez; 

Brazil 134 

5102 

Chicago Bridge and Iron Co. Ltd.; 

Marnixstraat 28 

3333 

Chicken Farm Santa Martha; 

A. Laclé Boulevard 8 

3090 

Chicken Farm Sutai; 

Bubali 93 

5514 

Chico’s Grocery; 

Rooi Congo 63 

5476 

Chics Grocery; 

Marktstraat 4 

2798 

Chi-Koe-Cha Coffee Shop; 

Nassaustraat 25 

5273 

Chin A Fong; 

Bernhardstraat 78 

2704 

Chin, André F.; 

Neptunusstraat 9 

1321 

China Bar Restaurant; 

Waterweg No. 1 

5503 

China Clipper Hotel; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 68 

5114 

Chinese Club; 

Helfrichstraat 39 

5470 

Chin Wo; (Springfield Store), 

Bernhardstraat 199 

5533 

Chiquito Grocery; 

Weg Fontein 48 

2772 

Chirino, Antonio; 

Braziliëstraat 18 

2903 

Chirino, Dionisia; (Nicha), 

Arendstraat 14 

2587 

Chirino, Francisco; 

Newtonstraat 3 

5955 

Chittick, Irish; 

Dr. Schaepmanstraat 5 

3387 

Chon; 

Weststraat 31 

7337 


Savaneta 316 

5027 

Chong-Croes M.; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 12 

5034 

Chong-Croes M.; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 10 

5027 

Chong Hong; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 12 

7178 

Chong, Kwai Yuan; 

Savaneta 316-B 

7119 

Christelijk militair tehuis; 

Savaneta 532 

7187 

Christiaans, Dominico R.; 

Savaneta 96 A 

7073 

Christiaans, F. V.; 

Savaneta 70 A 

7176 

Christiaans, J. V.; 

Savanata 172 

2227 

Christina, Henry; 

Kolibristraat 14 

2526 

Chuchubi, Redactie; 

Kruisweg 

2299 

Chuchubi, Redactie; 

Bachstraat 2 

1454 

Chumaceiro, Abraham M.; 

Middenweg 28 

1946 

Chung, A. A.; 

Socotorowijk 2 

5394 

Chung, Ansintho Alberto; 

Congoweg 9 

5045 

Chung, Brothers Grocery; 

Dr. Schaepmanstraat 19 

5213 

Chung, Albert; (Grocery), 

van Renselaerstraat 2 

5997 

Chung, Chick; 

Bernhardstraat 145 

5353 

Chung King Grocery; 

Weg Fontein 2 

5790 

Church of Christ; 

Pastoor Hendrikstraat 107 

5699 

Church Penecostal; 

Bernhardstraat 185 

5118 

Church St. Theresa’s; 

Bernhardstraat 137 

1726 

Churchill (Williams) Garage; 

Croesstraat 3 


1845 


FATUM 

ALLE VERZEKERINGEN 


1283 CONTAL AGENCIES (Aruba) 

IMPORT & EXPORT, LTD. 

9 KRUISWEG ARUBA - ORANJESTAD 

ORANJESTAD OFFICE - PHONE 1418 - 1816 

Postbox 136 (Aruba) CURAÇAO - WILLEMSTAD 

Postbox 520 (Curaçao) OFFICE - PHONE 12831 


AGENTS — DISTRIBUTORS — IMPORTERS — EXPORTERS DANSKE ANDELSSLAGTERIERS TARMSALG 
Glostrup, Denmark. 

for the best SALAMI, smoked HAM & SPARERIBS. 


ANTON HUNINK 

Meat Products, ham in tins 
Porkloins & Chops 
COW & GATE LTD. 
Evaporated Milk & 
Powdered Milk 
Milkfood for infants 
SUNAID MIAMI 
Sunaid Jams 
Jellies & Juices 


VETTEWINKEL PAINT 

"Verf Van Vettewinkel" 

L. W. VATCHER LTD. 

Boneless codfish, salmon, 
Mackerel & Herring in brine 
THE CYNTHIA TRADING CO. 
For all kind of barreled 
meat - pigtails 
Family Beef etc. 


THE J. W. GEORGE CO. 

Long Grain Rice and 
pre-packed rice, 

"Camellia” products 
"American Beauty" vegetables 

WINKLER & CO? (Hong-Kong) 
Rubber & Canvas boots & shoes 


SAMIS S. p. A. ITALIA 
Mortadella, Salami 
A. GILLES & CO. (Distillers) Ltc 
producers of the famous 
"OLD COURT” 

Scotch Whisky for Connoisseurs 
LOXENE • haircream 
LOXENE - medicated shampoo 
Stops dandruff absolutely 
Snowfire-cosmetics 
BRYDEN & SONS 
Candies, Golden Peanuts 
Peppermint etc. etc. 


DE VRIES PAPER EXPORT LTD. 
Amsterdam - Holland. 

Stationery & everything made from paper & board HOME PHONES AFTER SIX 


Aruba : Phone 2090 
Curaçao : Phone 43816 
41 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

7088 

Cicilia, José; 

Savaneta 5 

5814 

Cidia’s Beauty & Cosmetics Shop; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 21-A 

5079 

City Store; R. Violemus, 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 78 

2224 

Club "Basi-Ruti" Hotel; 

Palm Beach 69 

5548 

Club Bonaireano; Bar - Informaciones, 

Isaac Wagemakerstraat 48 

5252 

Club Bonaireano; administracion, 

Isaac Wagemakerstraat 48 

1556 

Club Caribe; 

Kamakoeri 3 

2782 

Club Eagle; 

Engelandstraat 12 

8343 

Club Estrella (St. Jozefbond); 

Sta Cruz 

8214 

Club Jamanota; 

Sta Cruz 100 

3170 

Club Noord Social; 

Noord 82 

5088 

Club Orquidea; 

Weg Seroe Pretoe 14 

1600 

Club R.C.A.; 

Kamerlingh Onnesstraat 

1841 

Club Rio; 

Nieuwstraat 4 

5059 

Club Suriname; Bar en Inlichtingen, 

Weg Seroe Pretoe 5 

5531 

Club Suriname; Afd. Administratie, 

Weg Seroe Pretoe 5 

1218 

Club „Tivoli"; 

Wilhelminastraat 16 

8079 

Club Trappers; 

Santa Cruz 266 

1567 

Club Watapana; 

Zuidstraat 11 

2915 

Clubhuis „De Trupialen”; 

La Sallestraat 4 

2925 

Club S.C.A.; 

Paradera 141 

3377 

Coblijn, Jacques E. van; 

Rondweg 14 

1632 

Cobo, Felicia; 

Arendstraat 37 

1773 

Coca Cola Plant; 

Weststraat 

1055 

Cock, J. F. F. de ; tandarts, kantoor, 

Nassaustraat 28 

1497 

Cock, J. F. F. de; woning, 

Alfred de Mussetstraat 2 

7285 

Coffi, Henry F.; 

Cura Cabai 48 

5887 

Coffie, Edgar E.; 

Paradijsheuvelstraat 18 

5477 

Coffie, I. R.; 

Lago Heightsstraat 28 

1890 

Coffie, Victor F.; 

Costa Ricastraat 6 

5025 

Colbourne, Calvin Lloyd; 

Marktstraat 8 

2005 

Colegio Arubano; 

Vondellaan 2 

7027 

Colina, Anna; 

Savaneta 343 

7008 

Colina, Dionicio; 

Savaneta 269 A 

7186 

Colina, Pedro A.; 

Savaneta 328 

1456 

Colina, S.; 

Sibeliusstraat 11 

7300 

Commandeursbaai Club; 

Savaneta 117 

1608 

Comodidad, La; 

Emanstraat 70 

5699 

Conner, E. V. Rev., 

Bernhardstraat 185 

5798 

Conner, E. V.; 

Louise de Colignistraat 2 

5859 

Connor-Caroliny, H. L.; 

Otaheitistraat 31 

5948 

Connor, Leon F.; 

Congoweg 55 


Consul (Consulado • consulate): 


1348 

Brazilië (woning), 

Awakatistraat 3 

1064 

Brazilië (kantoor), 

Nassaustraat 25 

1247 

Brazilië (woning), 

Emanstraat 110 

2046 

British, vice, 

Nassaustraat 88 

1312 

British, vice (P. Wurtz), woning, 

Wondellaan 4 

1085 

Chili, 

H. de Grootstraat 1 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


TOYOTA MOTOR COMPANY 

the third largest manufacturer of commercial vehicles in the world. 

IMPORTERS IN THE NETHERLANDS ANTILLES: 

GARAGE CORDIA ARUBA 
& 

GARAGE CORDIA CURACAO 

DELUXE CARS FOR THE SMALL PURSE 

TOYOTA 700: 23 KM. on 1 litre gasoline. 

TOYOTA CORONA: 74 H.P. 1500 CC. 13 KM. on 1 litre gasoline. 
TOYOTA CROWN: 85 H.P. 1900 CC. 10 KM. on 1 litre gasoline. 
ALL DELUXE MODELS EQUIPPED with tinted plasses all around, 
white wall tyres, radio with automatic antenna, back-up lamp, elec¬ 
tric clock, windshield wiper with two speeds, windshield washer etc. 


TOYOTA CORONA FOR MORE INFORMATION CALL 

GARAGE CORDIA 

TARABANA # 46 PHONE 2018 

RADIATOR TROUBLE !!!!! 

Easily understood, now you cannot spend more money what possess, 
you can replace your defective radiator by a new radiator, the price 
is on or about half of the import one. 

FOR MORE INFORMATION 

GARAGE CORDIA 

TARABANA # 46 PHONE 2018 


43 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1206 Colombia, 

5162 Costa Rica (kantoor), 

7378 Costa Rica, 

1808 Dominicano, 

1767 Duitsland (West), 

1767 El Salvador, 

1608 Guatemala (kantoor), 

1607 Guatemala (woning), 

1664 Haiti (kantoor), 

1468 Haiti (woning), 

1664 Italia (kantoor), 

1755 Libanon, 

1171 Liberia, 

1187 Nicaragua (woning), 

2958 Nicaragua (kantoor), 

5075 Norwegian (kantoor), 

5280 Norwegian (woning), 

3248 Panama, 

2345 Peru (kantoor), 

1491 Peru (woning), 

1735 Portuguese, vice, 

1312 Portuguese, vice (P. Wurtz) woning, 
1735 Royal Swedish, vice, 

2019 Royal Swedish, vice, (W. L. 

Kramer) woning, 

1046 Spanje, 

1078 Venezuela, 

3317 Venezuela (woning), 

2646 Zwitserland (kantoor), 

1429 Zwitserland (woning), 

- Contal Agencies (Aruba) Import en 

Export Ltd.; 

1816-1418 Maessen, Th. J. M.; Directeur, 

(na 6 uur 2090), 

5241 Continental Grocery; 

3261 Contreras, Lucila; 

5793 Coombs, L.; 

7079 Cordeira, Arnaldo Duarte; 

2876 Comelie, Petra; 

8024 Corte, Manuel Andrade Da; 

1092 Costa, J. H. da; 

2995 Coutinho, Octavio De Castro ; 

3076 Cox, Alex Victor; 

1228 Craane, W. F.; 

5753 Craig, Morris J.; 

7019 Cramer, B. M.; 

5511 Cremades, Julio; 

7394 Croes, Addison; 

2440 Croes, Addison W.; (woning). 


Byronstraat 5 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 44 
Cura Cabai 38 
Dominicanessenstraat 16 
Havenstraat 5-7 
Havenstraat 5 
Emanstraat 70 
Panamastraat 2 
Nassaustraat 49 
Schelpstraat 42 
Nassaustraat 49 
Columbusstraat 7-9 
Windstraat 20 
Bilderdijkstraat 13 
Nassaustraat 62 
Vuylestekestraat 7 
Bemhardstraat 251 
Emanstraat 81 
Fergusonstraat 116 
Kas di Paloma 3 
Nassaustraat 88 
Vondellaan 4 
Nassaustraat 88 

Jupiterstraat 4 
Wilhelminastraat 7 
Nassaustraat 98 
Dominicanessenstraat 18 
Wilhelminastraat 20 
Bachstraat 9 

Kruisweg 9 


Watapanagezaag 26 
Klipstraat 14 
De Ruyterstraat 10 
Savaneta 241 
Socotorolaan 21 
Sta. Cruz 48 
Madurostraat 23 
Tanki Leendert 186 
Nieuwstraat 8 
Wilhelminastraat 34 
Lagoweg 34 
Ir. Luymesstraat 2 
Verrietstraat 25 
Savaneta 200 
Wilhelminastraat 17 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 4 <= 


CURSUS ’’GERARDUS” 

KANTOOROPLEIDINGEN 

Opgericht 16 september 1938 
Oranjestad: San Nicolas: 

Wilhelminastraat 18 P.O.B. 314 Weg naar Seroe Pretoe 1 
Tel. 3268 - 3196 Tel. 5365 

Meld U aan voor een van de onderstaande cursussen bij de Gerardus 

Typen (Nederlaids, Engels en Spaans) 

Ass. secretaresse, secretaresse, directie-secretaresse 
Stenografie (Nederlands, Engels en Spaans) 

Nederlandse Handelscorrespondentie (Ned. Ass. voor het 
Praktijkexamen) 

Engelse Handelscorrespondentie (Ned. Ass. voor het 
Praktijkexamen) 

Boekhouden voor beginners 
Boekhouden voor gevorderden 

Boekhouden voor het examen van de Ned Ass. voor Prak- 
üjkexamens 

Engels voor beginners Spaans voor beginners 

Engels voor gevorderden Spaanse Conversatie 

Engelse Conversatie Papiamentu 

Voor scholieren zijn er speciale type-cursussen tegen verlaagd tarief. 
Een diploma vergroot Uw kans op succes! Begin daarom nu met de 
studie! 


CONCORDIA 

TROMPSTRAAT 17 TEL. 5603 

★ 

AANNEMERS-BOUWBEDRIJF 

Manager-Director: F. H. L. DOORS’ON 


ALFRED CHEMALY phone 1216-1026 
IMPORT-EXPORT 

HENRDIKSTRAAT 24 - ORANJESTAD - ARUBA, N.A. 
COMMISSION - AGENTS 
MANUFACTURER'S - REPRESENTATIVES 

Contact us for all your Import-Export needs 


45 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


1229 Croes, Addison W.; (winkel), 
8236 Croes, Aida; 

8071 Croes, Aiky; 

8043 Croes, Alejandro; 

8364 Croes, Angel F.; 

1347 Croes, Annie; 

8348 Croes, Anselmo; 

7305 Croes, Anselmo G.; 

7189 Croes, Antonio; 

1371 Croes, Arturo (Selemar); 

2389 Croes, August E.; 

7077 Croes, Benoit B.; 

1767 Croes-Bertram, Wed. J.; 

8025 Croes, Bonifacio; 

8004 Croes, Boysy, J. F.; 

1118 Croes, C. A.; 

3053 Croes, Carlos F.; 

1988 Croes, Carmelo; 

7183 Croes, Cecilio E.; 

7379 Croes, Cupriano; 

7396 Croes, D. G.; 

3244 Croes, Daniel V.; (vale), 

7368 Croes, Dario R.; 

1668 Croes, Elva; 

8217 Croes, Emiterio; 

8148 Croes, Enrique; 

8157 Croes, Enriqueta; 

8262 Croes, Enriqueta; 

1798 Croes, Ernest E.; 

2739 Croes, Eusebio A.; 

8233 Croes, Everaldo B.; 

1474 Croes & Co.; 

2562 Croes, F.; 

2539 Croes, F. E.; 

8360 Croes, Felix R.; 

8376 Croes, Florencio; 

3245 Croes, Francisco; (Fanfa), 

8071 Croes, Francisco C. (Pancho); 
5258 Croes, Francisco J.; 

1028 Croes, François; Deli Bar, 

8126 Croes, Fransisco; 

8022 Croes, Frans M.; 

8332 Croes, Frans P.; (Fanfa), 

5689 Croes, Gerrit Jacob; (Herry), 
8115 Croes, Geronimo; 

8395 Croes, Gilberto B.; (Bebbe), 
8173 Croes, Gilberto F.; (Betico), 
1474 Croes, Godfried; 

1031 Croes, H. Mario; winkel, 


Morgenster 94 
Sta. Cruz 124 
Sta Cruz 101 
Seroe Pita 6 
Spinozastraat 17 
Piedra Plat 62 
Savaneta 164-A 
Pos Chiquito 59 A 
Nassaustraat 75-C 
Maria Christinastraat 30 
Savaneta 156 
Havenstraat 5 
Piedra Plat 41 
Seroe Bientoe 58 
Modanza 19 
Boerhaavestraat 20 
Zuidstraat 20 
Savaneta 32 
Pos Chiquito 85 
Savaneta 226 A 
Morgenster 8 
Maxwellstraat 2 
Schotlandstraat 7 
Sta Cruz 74 
Piedra Plat 67 
Sta Cruz 272 
Sta Cruz 97 
Schotlandstraat 24 
Guyabastraat 21 
Sta. Cruz 38 
Wilhelminastraat 24 
Steenweg 15 
Torricellistraat 15 
Seroe Pita 33 
Macuarima 3-A 
Morgenster 10 
Sta Cruz 124 
Brazil 144 A 
Kruisweg 8 
Sta Cruz 99 
Cas Ariba 14 
Sta Cruz 116 
Watapanagezaag 15 
Siribana 19 
Sta Cruz 258 
Sta Cruz 76 
Wilhelminastraat 24 
Wilhelminastraat 51 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

7 JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS Altijd weer zoeken 


een geschikt geschenk? 


Winkel in, winkel uit en er dan nog niet zeker 
van zijn of U wel geslaagd bent? 

Geef een boekenbon 

De ontvanger kan deze inleveren en er in de 
zaken van de Wit een boek of ander geschenk 

Mooier en gemakkelijker kan het al niet. 

DE WIT STORES N.V. 

Aruba Boekhandel, Nassaustraat, Oranjestad 
Aruba Post, Mainstreet, San Nicolas 


JARDIN CARIBE 

TELEPHONE 2660 24 HOURS SERVICE 

KONINGSTRAAT 7 ORANJESTAD 

Call and tell us your needs in 
Fresh Flowers and we will deliver it ! 


VERENIGDE ANTILUAANSETI 

Tel. \5SKsl 1277 

=CZQRUKKERIJEN3=» 


47 _ 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1035 Croes, H. Mario; woning, 

2185 Croes, Hendrik; 

1374 Croes, Herbert S.; 

8334 Croes, Hildo; 

8224 Croes, Inoeencio; 

1395 Croes, Isaac, Wed.; 

8014 Croes, Isidoro; (Doli), 

7261 Croes, J. Alberto; 

1702 Croes, J. A.; 

8142 Croes, J. E.; (Isidro), 

2875 Croes, J. F.; 

3213 Croes, J. H.; 

8253 Croes, J. Th.; (Dodo), 

8228 Croes, Jacinto R.; 

2617 Croes, Jacobo; 

1004 Croes, Jan Hendrik; 

8041 Croes, Jan Hendrik; Aurora Bar, 
8145 Croes, Jan Hendrik; woning, 

5889 Croes, Joaquin; 

8147 Croes, Johannes; 

1641 Croes, John A.; 

2632 Croes, John E.; 

7154 Croes, Jozef D.; 

8375 Croes, Juan; 

8255 Croes, Juan I.; 

8350 Croes, Juan V.; 

2988 Croes, Juancito; 

1936 Croes, Juancito; 

7241 Croes-Webb, Juanita V.; 

7033 Croes, Julio; 

2588 Croes, J. R.; (Rubi), 

8137 Croes, Leonardo; 

8210 Croes, Leoncio P.; Santa Cruz Store, 
8362 Croes, Leoncio P.; woning, 

2847 Croes, Leoncita; 

8121 Croes, M. M.; 

8362 Croes, Maiky; 

5393 Croes, Marcelino W.; 

1759 Croes, Martial; 

8351 Croes, Marco L.; (Maiki), 

7189 Croes, Maria; 

2568 Croes, Mariano; (Arie), 

1338 Croes, Marie en Fa via; 

5541 Croes, Mario; 

5368 Croes, Mario; 

3215 Croes, Mario R.; 

1187 Croes, Max; 

3337 Croes, Maximiliano; (Chommy), 
2324 Croes, Maximo; Beëdigd Vertaler, 


Wilhelminastraat 53 
Zuidstraat 6 
Beatrixstraat 16 
Sta Cruz 89 
Piedra Plat 99-B 
Emanstraat 100 
Hooiberg 52 
Savaneta 262-A 
van Walbeeckstraat 15 
Santa Cruz 40 
Celciusstraat 13 
Patiastraat 3 
Piedra Plat 15 
Macuarima 167 
Barcadera 9 
Hendrikstraat 7 
Sta Cruz 58 
Papilón 80 
Otaheitistraat 41 
Santa Cruz 30 
Bilderdijkstraat 10 
Venezuelastraat 26 
Savaneta 54 A 
Piedra Plat 109 
Cashero 13 
Piedra Plat 102 C 
Tanki Leendert 128 
Tarabana 58-A 
Pos Chiquito 64 
Pos Chiquito 59 
Mendelsonstraat 1 
Macuarima 52 
Macuarima 63 
Sta Cruz 102 A 
Wilhelminastraat 61 
Kas Ariba 20 — 

Sta Cruz 102 A 
Quillstraat 10 
Seroe Patrishi 59 
Sta. Cruz 102 
Pos Chiquito 59 A 
Tanki Leendert 263 A 
Julianastraat 2 
Van Renselaerstraat 10 
Pastoor Hendrikstraat J 
Karawarastraat 1 
Bilderdijkstraat 13 
Barcadera 7-A 
Morgenster 88 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 


1283 


FIRMA J. H. CROES 

SANTA CRUZ 58 
Tel. Aurorabar 1041 - 2145 

*8041 - *8145 

Ëconomiza humando 
cigaria Antillana y 
apoya industria local ! 

CALIDAD. 

FRESCURA. 

SABOR. 

Exigi semper bo: 

CIGARIA ANTILLANA 


WHOLESALE & RETAIL 

LICORES EN 
GENERAL 

AGENTE DE: 

★ CREMA - 
MARSALLA ALLUOVO 

★ ELISABETH BAS 
CIGARS 

★ LONG JOHN WHISKY 5014 San Nic. 


JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2097 Croes, Milo J.; 

3236 Croes, Narciso D.; 

2439 Croes, Nibio; 

8212 Croes, Nilo; 

5916 Croes, Norma C.; 

2105 Croes, Olga V.; 

7395 Croes, Osbaldo; 

2881 Croes, Ovid A.; 

5534 Croes, Pablo A.; 

7060 Croes, Patricio; (Tichie), 

5325 Croes, Pedro; 

2317 Croes, Pedro; 

1585 Croes, Pedro; 

7358 Croes, Pedro; 

8045 Croes, Pedro P., 

1403 Croes, P. J. L.; weduwe, 

1091 Croes, Prudencio G.; 

2678 Croes, R.; 

8040 Croes, Raymundus, 

8262 Croes, Reinier; 

2323 Croes, Roman; 

3286 Croes, Roman; 

7109 Croes, Roman; 

8362 Croes, Rosalinda; (Sta. Cruz Bazaar), 
7126 Croes, S.; 

8212 Croes, S. J.; (Tommy), 

8133 Croes, Serafino; 

5561 Croes, Shonguita; 

2185 Croes, Siegfried; 

2488 Croes, Silverio L.; 

8381 Croes, Sixto F.; (Titichi), 

8068 Croes, Sixto H.; 

2931 Croes, Susanna; 

8225 Croes, Th. Oswald; 

8015 Croes, Titichi P.; 

2506 Croes, Tito P.; 

2399 Croes, Walty; 

3275 Croes, Willem F.; 

3043 Croes, Willebrordus E.; 

8380 Croeze, Adriaan; 

8050 Croeze, Liberio F.; (Chico), 

5175 Crownlife Insurance Co.; 

2191 Cruz, N. E., Grocery; 

2256 Cuba, Ans de; 

7326 Cuba, B. Juan de; 

5833 Cuba, Carlos de; 

2878 Cuba, Jossy de; 

2492 Cuba, Edward J. de; (Eddy), 

7274 Cuba, Emiliano de; 


Fergusonstraat 10 
Paradera 163 A 
Edisonstraat 23-A 
Santa Cruz 104 
Bemhardstraat 21 
Wilhelminastraat 35 
Savaneta 18 
Dividivistraat 1 
Past. Hendrikstraat 36-A 
Savaneta 164 
van Slobbestraat 9 
Fergusonstraat 69 
Wilhelminastraat 107 
Noord Cura Cabai 91 
Papilon 101-B 
Steenweg 17-B 
Zuster Ludwinastraat 13 
Engelandstraat 22 
Macuarima 23 
Sta Cruz 97 

Kamerling Onnestraat 10 
Paraguaystraat 4 


Sta Cruz 102 
Savaneta 315 
Sta. Cruz 104 
Sta Cruz 68 
Flamboyantstraat 14 
Zuidstraat 6 
Paradera 73 
Macuarima 5 
Macuarima 94 
Coletstraat 3 
Piedra Plat 101 
Sta Cruz 250 
Ponton 84 
Boliviastraat 1 
Beatrixstraat 38 
Kerkstraat 17 
Jan Flemming 2-D 
Urataka 12 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 38 
Kerkstraat 12 
Dominicanessenstraat 35 
Savaneta 206 
Past. Hendrikstraat 30 
Emanstraat 47 
Venezuelastraat 16 
Savaneta 254 B 


lino Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 50 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1406 Cuba, Emirto R. de; 

7338 Cuba, Gregorio de; 

7022 Cuba, Ignacio D. L. de; 

2132 Cuba, Isaac de; (Gedeputeerde), 

1122 Cuba, Isaac de; (La Fortuna), 

1397 Cuba, Jean M. de; 

1353 Cuba, José V. de; 

7007 Cuba, Juan A. de; 

7288 Cuba, Juan M. de; 

7151 Cuba, M. de; 

2155 Cuba, M. de; 

5149 Cuba, M. de; 

5200 Cuba, Marcial de; 

5161 Cuba, Marcial de; winkel, 

7208 Cuba, Maria de; 

7347 Cuba, Maria Helena de; 

2508 Cuba, Mario de; 

7048 Cuba, Maximo de; 

2256 Cuba, P.M. de; 

5727 Cuba, Patricio de; 

7134 Cuba, R. de; 

3097 Cuba, Rolando R. de; 

7057 Cuba-Theysen, Luisa B. de; 

2581 Cuba, Thomas de; 

1009-1010 Cultureel Centrum, (schouwburg), 
1633 Curet, Eduardo N.; 

7045 Curiel, Julio F.; 

1831 Curiel, Nelson F. P.; 

- Cursus Sint Gerardus; 

3196 A. C. de Vries; (vertegenwoordiger 

Aruba), 

3268 Leslokaal St. Gerardus; O’stad, 

5365 Leslokaal St. Gerardus; St. Nic., 

1534 Cursus „Succes”; dagelijks open 1—8 
5791 Cursus „Succes”; 

8060 Cursus „Succes”; 

1188 Cybul, David; 

1188 Cybulkiewicz, David; 


Fergusonstraat 31 

Savaneta 67 

Savaneta 166 

Ponton 77 

Emmastraat 11 

Newtonstraat 9 

Kerkstraat 9 

Savaneta 494 

Savaneta 237 A 

Savaneta 93 

Newtonstraat 7 

B. v.d. V. Zeppenfeldtslraat 97 

Theaterstraat 6 

Weg Seroe Pretoe 20 

Savaneta 190A 

Rooi Koochi 57 A 

Paradera 134 A 

Savaneta 526 

Dominicanessenstraat 35 

Brazil 168 B 

Cura Cabai 45 

Patiastraat 38 

Savaneta 105 

Chilistraat 4 

Vondellaan 

Emmastraat 25 

Pos Chiquito 101 

Seroe Patrishi 10 


Wilhelminastraat 18 
Weg Seroe Pretoe 1 
Nieuwstraat 6 
Bemhardstraat 110 
Sta. Cruz 52 
Mozartstraat 11 
Mozartstraat 11 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
51 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


5704 Daal, Frank; 

1557 Daal, L. M.; 

1425 Daal, M.; 

5249 Daal, Semira O.; 

8379 Dabian, Felix E.; 

5616 Daelman, Lucy, 

1233 Dagblad Amigoe di Aruba; 

(b.g.g. 2950 of 1639), 
5395 D’Aguiar, J. F. A.; 

2520 Daké, Victor M.; 

1018 Dakota Bar; 

1158 Dakota Food Supply; 

1473 Dam, P. G. van; 

5042 Dammers, H. L.; 

2928 Dammers, R. G. M.; (kantoor), 

5860 Dammers, R. G. M.; (woning), 

5386 Dancing Lido; 

3241 Danel, Pieter F.; 

2099 Dania, J. H.; 

1535 Dania, J. M.; 

2665 Dania, Mario; 

5683 Daniel, George; 

2065 Darma, Mevr. J. P.; 

3353 Daryanani, Gordhan U; 

1862 Da velaar, J. M.; 

2577 Davelaar, Otto R.; (Titi), 

2610 Davelaar, Titi Corporation; 

5826 David, Cynthia E.; 

1018 Debrot, Inc., E. F.; (Dakota Bar), 

1940 Debrot, Inc., E. F.; (Don Q Bar), 

1040 Debrot, Inc., E. F. ; (kantoor en winkel), 
3162 Debrot, E. F.; (Rhum Fabriek), 

5354 Debrot, Inc., E. F.; 

1039 Debrot, Inc., J. M.; (privé-kantoor), 
1943 Debrot, J. M.; woning, 

2775 Dekker, D.; 

2091 Dekker, P. den; 

1344 Dekker, Mr. W.; 

8119 Delany, Aura; 

1028 Deli Bar; 

2023 De LTsle, A. V.; 

2335 De LTsle, Emand; 

8333 Del Mar Poultry Farm; 

8080 Delnoy, G. H.; Vlootaalmoezenier, 

7190 Delpino, Jesus S.; 

2697 Dennert, F. S.; 

7224 Dennert, H.; arts, 


Otaheitistraat 9 
Bubali 86 
Mozartstraat 4 
Bernhardstraat 9 
Jan Flemming 2-A 
Bernhardstraat 231 

Nassaustraat 110 
Magdalenastraat 4 
Celciusstraat 16 
Citroenstraat 8 
Cashoestraat 5 
Shakespearestraat 2 
Dahliastraat 5 
Emanstraat 

Maria v. Oranjestraat 17 

Grensweg 

Chilistraat 13 

Reamurstraat 5 

Shimarucustraat 4 

Shiribana 15 

Verrietstraat 13 

Celsiusstraat 2 

Tarabana 110 

Irenestraat 8 

Stadionweg 5 

Windstraat 42 

Standardville 62 

Citroenstraat 8 

Nassaustraat 98 

Columbusstraat 4 

Druivenstraat z/n 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 95 

Columbusstraat 4 

Fergusonstraat 

Ponton 14 

Const. Huygenstraat 20 
Adr. Laclé Boulevard 6 
Kas Ariba 9 
Kruisweg 8 
Nassaustraat 66 
Sweelinckstraat 12 
Noord Cura Cabai 113 
Sta Cruz 29 A 
Aruba Caribbean Hotel 
Schubertstraat 2 
Savaneta 317 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


52 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2830 Denters, Gerardus W. M.; 

8049 Dercksen, A.; 

5272 Dest, L. E.; 

5072 Dest, L. E.; 

5479 Diaz, Edgardo R.; 

7056 Diaz, Francisco A.; 

7283 Diaz, H.; 

2814 Diaz, Helena; 

2553 Diaz, Julian G.; 

7306 Diaz, Wilhelmus J.; 

7118 Dibbets, H.; 

2220 Dieffenthaler, A. G.; 

5229 Din, C. C.; 

8230 Dirks, Alfonso; 

5247 Dirks, Anestina; 

5878 Dirks, Angel; 

8266 Dirks, Jan; 

5375 Dirks, Jose de los Santos; 

5085 Dirks, Senovio; 

5731 Dirksz, B. F.; 

5082 Dirksz, Dominico A.; (Garage), 

8382 Dirksz, Dominico C.; 

5130 Dirksz, Eduardo Ch.; 

2566 Dirksz, Elisabeth; (Bechita), 

3308 Dirksz, Evaristo L.; 

2163 Dirksz, Feliciano; 

5260 Dirksz, Garbiro; 

1846 Dirksz, Jacobo C.; (Coco), 

5416 Dirksz, Jose; 

5389 Dirksz, Luisito; 

2708 Dirksz, Simon; 

1973 Doedel, Louis A.; 

2434 Does, Teresa; 

- Doktoren: 

1332 Ball, R.; Kinderarts, 

Spreekuur uitsluitend Gezondheids¬ 
dienst 9.00—11.00 uur, 

5108 Blommestein, J. D. A. van; Oogarts, 
Spreekuur: 9.30—11; 3—5, behalve 
zaterdagmiddag en verder volgens 
afspraak, bij geen gehoor 08; 

1195 Bouwer, W. F.; Vrouwenarts en 

Cytoloog, 

Spreekuren: Maandag en vrijdag: 

9:00—11:00 v.m. 
Dinsdag en donderdag 

4:00—6:00 n.m. 
en volgens afspraak. 

Bij geen gehoor: 2200 (hospitaal). 


Byronstraat 11 
Sta Cruz 31 

Pastoor Hendrikstraat 87 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 51 
Seroe Pretoe 11- A 
Brazil 27 

Pieter Boerstraat 9 
De La Sallestraat 9 
Wilhelminastraat 80 
Savaneta 308 A 
Noord Cura Cabai 145 
Emmastraat 41 
Benihardstraat 178 
Piedra Plat 149 
Bernhardstraat 257 
Weg Fontein 15 
Piedra Plat 81 
Bernhardstraat 106 
Hildebrandstraat 14 
Lago Heightsstraat 40 
Mgr. Niewindstraat 15 
Rooi Bosal 96 

B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 25 

Emanstraat 83 

Fahrenheitstraat 3 

Rondweg 25 

Weg Rooi Hundo 100 

Ponton 67 A 

Weg Rooi Hundo 94 

Bernhardstraat 80 

Wayacka 5 

Colombiastraat 14 

Nassaustraat 109 

Shakespearestraat 13 


Bernhardstraat 310 


L. G. Smith Boulevard 53 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 53_D 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

2010 

Doktoren: 

Bijl, C. J. J. M. van der; arts, Spreekkamer Gezondheidsdienst 

Hospitaalstraat 

1644 

7.30—9.30 en 3.00—4.00, 

behalve woensdag- en zaterdagmiddag, 

Bijl, C. J. J. M. van der; arts, 

L. G. Smith Boulevard 33 

1577 

Spreekuur 5.00—6.00 n.m. 

behalve woensdag- en zaterdagmiddag, 

bij geen gehoor 2200; 

Bijl, O. A.; Hoofd Gezondheidsdienst, 

Beatrixstraat 22 

1998 

Chan Jon Chu, J. R., Dr.; Internist, 

Beatrixstraat 45 

2010 

Spreekuren: 8.00—10.00 v.m., 

4:00—6.00 n.m. behalve dinsdag en 
vrijdagmorgen en zaterdagmiddag, 
en verder volgens afspraak, b.g.g. 2200 
Chan Jon Chu, Dr.; Internist, Gezond- 

Hospitaalstraat 

7224 

heidsdienst. Spreekuren voor gouver- 
nementspatienten dinsdag en vrijdag 
8.00—9.00 v.m., 

Dennert, H. R.; arts, woning en kant., 

Savaneta 317 

5148 

Spreekuur werkdagen 8—10 en 4—5, 
behalve zaterdagmiddag, 

De la Fuente, D. R.; Geneeskundige, 

Pastoor Hendrikstraat 53 

1785 

Spreekuur Gouv. spreekkamer 8—10 
v.m., 3—4.30 n.m., 

De La Fuente, W. H.; arts, kantoor, 

Oranjestraat 30 

1077 

Spreekuur werkdagen: 8.00—11.00 en 
4.00—6.00, 

De la Fuente, W. H.; arts, woning, 

Awakatistraat 14 

2910 

Emanuels, H. J.; 

Beatrixstraat 29 

5167 

Keel-neus-oorarts, 

Spreekuren 8—11 v.m., 4—6 n.m., 
Frenken, J. H.; Dr„ Huidarts, 

Past. Hendrikstraat 26 

2200 

Spreekuur: 8:00—9:00 v.m., 

San Pedro Hospitaal 11:00—12:00 v.m. 


1839 

en 4:00—6:00 n.m. 

Guda, R. D.; arts, 

Wilhelminastraat 2 

1380 

Spreekuren 8.00—11.00 v.m., 

3.00—6.00 n.m., 
zaterdag 8.00—11.00 v.m., 

Guda, R. D.; arts, 

Morgenster 9 

2796 

Hage, F.; chirurg, woning, 

Herman Gorterstraat 6 


Spreekuren: 

2010 Gezondheidsdienst; maandag- 

Hospitaalstraat 


woensdag-vrijdag 8.00-10.00 

2200 San Pedro Hospitaal; 

dinsdag-donderdag 8.00—10.00 ]io9 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ^93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


5 m 


= R.J. DOVALE / ADVERTISING 


INCORPORATED 
HAVENSTRAAT 32 


CREATIVE 

ABILITY 

AND 

KNOWLEDGE 

OF 

MARKET 

AND 

MEDIA 


TEL. 3 2 2 7 

I 55__D 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRAAANN - Oranjestad 3360 


Doktoren: 

5167 Pastoor Hendrikstraat 26 
maandag-woensdag-vrijdag 
17.00—18.00, 

1522 Harting, P. C.; arts, Noord 68 

Spreekuur: 8.00—9.30 uur voor 
gouvernementspatienten en verder 
volgens afspraak. Particulieren 
uitsluitend volgens afspraak, 

- Hazenberg, A. J. C.; chirurg, 

Spreekuren: 

2200 San Pedro Hospitaal, 

maandag: 8.00—10.00 v.m., 

1195 L. G. Smith Boulevard 53, 

maandag, woensdag en vrijdag, 

16—18 uur, 

2010 Gezondheidsdienst, 

dinsdag, donderdag, zaterdag 
8.00—11.00 v.m. 


1128 

1096 


5337 


5004 

5222 


8017 


5993 San Nicolas, Polykliniek, 

dinsdag en donderdag, 15-17 uur, 
Hazenberg, A. J. C.; woning 
Hilgers, Dr. J. H. Ch.; oogarts, 
Spreekuren te Oranjestad: 

8.30—9.30 v.m. Gouvernementsspreek- 
uur, 9.30—11.00 v.m. Particulierspreek- 
uur, ’s maandags alleen volgens af¬ 
spraak, 

Hilgers, Dr. J. H. Ch.; oogarts, 
Spreekuren San Nicolaas: 

4.00—4.30 n.m. Gouvernementsspreek- 
uur, 4.30—5.30 n.m. Particulierspreek- 
uur, behalve woensdag en zaterdag, 
Ho-Kang-You, W. S.; Vrouwenarts, 
Spreekuren: 8.00—10.00, 
behalve donderdag, 

Ho Kang You, W. S., Vrouwenarts, 
Spreekuren Ambulancepost, 
maandag, woensdag, vrijdag 4.00—6.00, 
Hurtado, C. G.; (M.D.); Arts, 

(woning en kantoor), 
Spreekuur werkdagen 8.00—12.00 v.m. 
en 4.00—6.30 n.m., behalve zaterdagmid¬ 
dag en verder volgens afpraak, 

Janssen, J. H. G.; 

Gouvemements spreekuur: 8—10 a.m. 
Particulier spreekuur: 3.30—6.00 n.m. 
en volgens afspraak, b.g.g. 2200, 


Kas di Paloma 14 
Adr. Laclé Boulevard 9 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 93-B 


L. G. Smith Boulevard 


Pastoor Hendrikstraat 53 

Bemhardstraat 247 


Sta Cruz 362 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
56 


TITI DAVELAAR CORP. 

P.O. Box 454 PHONE 2610 

WILHELMINASTRAAT 84 ORANJESTAD Tïre$fotfï# 


QUALITY AND SERVICE 

We offer you: TIRES, BATTERIES, AUTOMOTIVE 
ACCESSORIES 


Het is gezellig ! 

Het kost niet veel! 
Het is lekker koel! 


Het is een trefpunt! 

Wie? 

Wat? 

Waar? 

Snuffelen in de duizenden Pocket¬ 
boeken, Nederlandse, Engelse, 

Franse en Duitse, 

in de zaken van DE WIT N.V. 

Aruba Boekhandel, Nassaustraat, Oranjestad 
Aruba Post, Mainstreet, San Nicolas 57 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


Doktoren: 

1696 Jansens, A.; arts, 

Spreekuur werkdagen 8—10 v.m. en 
4—7 n.m., behalve zaterdagmiddag, 
bij geen gehoor 2200, 

2200 Oordt, H. W. A. van; keel, neus- en 
oorarts. Spreekuren voor gouverne- 
mentspatienten; maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00—11.00, 
voor particulieren: maandag, woensdag 
en vrijdag van 15.00—16.00 en volgens 
afspraak, 

3046 Oordt, H. W. A. van; 

keel-, neus- en oorarts, b.g.g. 2200, 
1134 Schaffer, M. J.; Arts, 

Spreekuur werkdagen 8.00—11.00, 
15.00—18.00, bij geen gehoor 2200, 

1124 Thije, Dr. O. J. ten; patholoog, 

1961 Thije-van der Zant, W.; arts, 

5096 Volmer, G.; Arts, 

5155 Walig, J.; arts, 

Spreekuren: werkdagen 8.00—11.00 
en 15.00—18.00, b.g.g. 5397, 

2010 Willemse, M.; Interniste, 
Gezondheidsdienst, 

Spreekuur voor Gouvernements- 
patienten maandag en donderdag van 
8.00—9.00 uur, 

Spreekuur voor particuliere en z.r. 
patiënten maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 3.00—4.00 uur, 

3295 Willemse, M.; Interniste, b.g.g. 2200, 
5148 Zaandam, Cyrill E.; arts, 

Spreekuren 8—10 v.m. en 4.00—6.00 uur 
n.m., behalve dinsdag en zaterdag¬ 
middag, (b.g.g. 5816), 

5816 Zaandam-Verhees, M. L. A. F.; arts, 
Spreekuren: alle werkdagen van 11—12 


Bachstraat 4 


San Pedro Hospitaal 


Beatrixstraat 46 
Nassaustraat 15 


Hospitaalstraat 
Jacob Catsstraat 1 
Trompstraat 19 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 49-A 


Hospitaalstraat 10 


Schotlandstraat 10 
Pastoor Hendrikstraat 51 


Dr. Schaepmanstraat 33 


7312 Dollison, Jacobo A.; 

2826 Dominiguez, Elias P.; 

3013 Donati, Julia; 

3257 Donato, Eleuterio; 

2762 Donck, Johannes A. van der; 
5651 Dongen, G. E.; 

5374 Dongen, G. H.; 

3313 Dongen, Herman L.; 

5806 Donner, Henry W.; 

1940 Don Q Bar; 


Brazil 84 

M. Christinastraat 26 
Seroe Blanco 23 
Paradera 38 

Kamerlingh Onnestraat 13 

Mount Scenerystraat 34 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 71 

Cumana 2 B 

Zeewijk 19A 

Nassaustraat 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS D___ 5Ë 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 336CI 


3018 Dons, N.; Ponton 51 

2589 Doorenbosch, A. M.; Costa Ricastraat 3 

5603 Doorson, F. H. L.; Trompstraat 17 

5594 Dorcas, Edna M.; Marnixstraat 19 

5954 Dorcas, Julio R. C.; Congoweg 106 

1322 Dorothy’s Beauty Parlor; Kruisweg 9 

3098 Dorsman, H. B.; Kolibristraat 1 

3296 D.O.S.V.A. (Douane Ontsp. Sociale Ver. 

Aruba) Patiastraat 


- Douane (zie Landsdiensten groene biz.) 

1565 Douglas, R. N.; 

3227 Dovale, R. J.; Advertising Inc., 

5280 Dovland, Olav; Rev., 

7385 Dowling, E. M.; 

5117 Dowling, O. L.; 

2229 Dreisehor, Johannes J.; 

3021 Dreisehor, Reinier A. E.; 

2470 Drie, Frans M. van; 

1277 Drukkerijen, 

N.V. Verenigde Antilliaanse; 

1194 Drukkerij Excelsior N.V.; 

5084 Duarte-Cordeiro, Manuel; 

3251 Dubero, Lucrecia E.; 

3164 Dudart, H. J.; 

7260 Duin, Robert van; 

3060 Dulceria Nena; 

5455 Duik, L. D. den; 

5341 Duncan, C.; 

3366 Duncan, C. H.; 

5402 Dunlock-Dunlock, N. L.; 

5113 Dunlock, William J.; 

2994 Du Puy, G. C.; 

3331 Dutch Barbershop; 

5343 Dutch Machine Shop Marine 

Engineering, Pipe & Steel Construction; 
5345 Dutch Machine Shop Ship Repairs, 
Pipe & Steel Construction 

5342 Dutch Machine Shop Auto & Shiprepairs 
contractors 

2107 Dutch Restaurant, 

7138 Duzong, Lucila R.; 

2212 Dijk, P. J. van; 

1248 Dijk, R. van; 

2804 Dijkhoff, Antonio B.; (Benny), 

3010 Dijkhoff, Fransisco; 

8051 Dijkhoff, Roman; 

2740 Dijkhoff, H.; 

1410 Dijkhout, Ir. J. H.; 


Nassaustraat 83 A 
Havenstraat 32 
Bernhardstraat 251 
Noord Cura Cabai 134 
Weg Kustbatterij 21 
Emanstraat 85 
Beaujonstraat 16 
Cumana 2-A 

L. G. Smith Boulevard 
Zoutmanstraat 15 
Bernhardstraat 32 
Willemstraat 12 
Pascalstraat 10 
Savaneta 236 A 
EUeboogstraat 7 
Pastoor Hendrikstraat 2 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 16 
L. G. Smith Boulevard 73 
Weg Rooi Hundo 60-A 
St. Maartenstraat 69 
Engelandstraat 6 
Kruisweg 4 

Congoweg 80 
Congoweg 80 

Congoweg 80 
Nassaustraat 17 
Savaneta 514 
Julianastraat 21 
Ponton 10D 
Tanki Leendert 146 
Tanki Leendert 214 
Rooi Bosal 20 
Tanki Leendert 291 
Shakespearestraat 28B 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

2782 

Eagle Club; 

Engelandstraat 12 

5576 

East End Transportation Co.; 

K. Doormanstraat 

7040 

Echteld, Leo A.; 

Gilles Poppestraat 5 

3174 

Eckmeyer, Jacobo; 

Washington 1 

2318 

Ecury, Hubert P. E.; 

Ierlandstraat 1 

2281 

Ecury, Livia 1.1.; 

Schelpstraat 40 

2243 

Ecury, R. N. D.; Nicky, 

Kerkstraat 1 

1819 

Ecury, R. N. D.; Nicky, 

Middenweg 8 

1664 

Ecury, S. N.; (Dundun), Office, 

Nassaustraat 49 

1468 

Ecury, S. N.; (Dundun), woning, 

Schelpstraat 42 

7023 

Editorial Evangelica; 

Pos Chiquito 2 

5466 

Edoo, R.; 

Mississipistraat 8 

5028 

Edwards, Alice; 

Mount Scenerystraat 3 

5757 

Eelst, N.V.; 

Bernhardstraat 70 

1675 

Eer, Charlie van; Jeweler, 

Nassaustraat 46 

3172 

Eer, Willy H. E. van; 

Manzanillastraat 4 

2999 

Eerden, A. van; 

Beaujonstraat 24 

1176-1337 Eerste Nederlandsche Ver¬ 
zekering Mij. N.V.; 

Nassaustraat 94 B 

3151 

Ehrehcron, B.; 

Herman Gorterstraat 15 

1105 

Eilandsraad (Vergaderzaal) ; 

Emanstraat 39 

7195 

El Centro; 

Savaneta 84 

1364 

Electrical Installation Co., (Elinco); 

Fergusonstraat 34 


Electriciteit-Maatschappij 
’’Aruba” N.V.; 

Storingsdienst: 


1521 

Oranjestad en het gebied ten Westen 
van het Spaans Lagoen, 7—22 uur, 


5032 

Sint Nicolaas en het gebied ten Oos¬ 
ten van het Spaans Lagoen, op werk¬ 
dagen 7—12 uur en 13.30—20.30 uur, 
op zon- en feestdagen 17—20.30 uur, 


1521 

Spoedgevallen voor het gehele eiland 
buiten bovengenoemde tijden. 
Kantoren: 

Oranjestad: 


2170 

Public Relations, 

Zuidstraat 

1287 

Administratie, 


1049 

Aan- en afsluitingen, incasso, 


2282 

Bedrijfsingenieur, chef 
technische dienst, 


1729 

Directie, 


1941 

Technische Dienst, 

Tomatenstraat 

1687 

Magazijn, 

Sint Nicolaas: 


5530 

Administratie, 

Pastoor Hendrikstraat 41 

5032 

Technische Dienst, 

Spaans Lagoen: 


1520 

Werkplaatsen, 

Spaans Lagoen 


]|92 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ^93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


60 Elga 

Aruba n.v. 


Verkoop van electrische huishoudelijke apparaten 

Staalconstructiewerken in de ruimste zin 

Loodgieterswerken, Sanitair & Waterleiding 
Dakbedekkingen voor platte daken 

Electrische installaties 


Air Conditioning & Koeltechnische Installaties 

ƒ 

; 

e/qra = 

Handelsafdeling 

s/ 

Technische afdeling 

Nassaustraat 74A 

Tomatenstraat 

Oranjestad 

Dakota 

Tel. 3293 Tel. 1573 


iSLiiLiMiL'J 
61_____! 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2238 El Faro; 

- Elga Aruba N.V.; 

3293 Handelsbedrijf en showroom; 

1575 Technisch bedrijf en werkplaats; 

2023 El Globo; 

1364 Elinco; 

5984 Ellidge, Fernando; 

7277 Ellis, Eduardo; 

7003 Ellis, Joseph A.; 

5575 Ellis-Carter, Leonie E.; 

5952 Ellis, Maria A.; 

5307 Ellor Fashions; 

1860 El Louvre Aruba; 

2021 El Movimiento Continuo, Auto parts; 
1802 El Movimiento Continuo, Garage; 

1322 El Nuevo Mundo; (M. I. Tjon Sie Fat), 
1603 El Paraiso; 


1095 Eman, Albert C.; 

1467 Éman, Wed. Adelinda; 

1329 Eman, Evert G.; (Guy), 

1715 Eman, F. J.; 

1365 Eman, Godfried; 

1561 Eman, Jan van der Biest ; 
1309 Eman, Jan G.; 

1555 Eman, John W. E.; (Boy), 
1224 Eman, Ludwina F. Rangel; 
3179 Eman, N. E.; 

1224 Eman, Mej. Nora M.; 

1467 Eman, Mej. Regina; (Toeti), 
5630 Eman-Gomez, Maria M.; 
Eman Trading Co., Inc.; 


Oude Schoolstraat 2 

Nassaustraat 74A 
Tomatenstraat 
Nassaustraat 66 
Fergusonstraat 24 
Bernhardstraat 149 
Savaneta 103 
Savaneta 231-B 
M. v. Oranjestraat 4 
Lagoweg 34 

B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 75 
Wilhelminastraat 86-B 
Nassaustraat 114 
Tarabana 46 
Kruisweg 11 
Nassaustraat 51 
Venezuelastraat 20 
Nassaustraat 3 
Lagoenweg 1 
Victor Hugostraat 3 
Bachstraat 3 
Nassaustraat 45 
Beatrixstraat 8 
L. G. Smith Boulevard 79 
Nassaustraat 39 
Victor Hugostraat 6 
Nassaustraat 39 
Nassaustraat 3 
Quillstraat 9 
Nasaustraat 41 


Emankade 

Emankade 

B. v.d. Veen Zeppenfeldtstr. 74 
L. G. Smith Boulevard 79 

Beatrixstraat 26 
Indianenweg 8 
Windstraat 17 
Nassaustraat 71 

Nasaustraat 158 


1553 Travel Department 

(Eman Travel Burau), 

Shipping Department, 

Tours Department (Aruba Tours), 
2135 Pier (customswarehouse), 

2871 Shipconnection (Santa Rosa/ 

Santa Paula), 

Branch San Nicolas: 

5054-5055 All Departments 

Residences (after office hours), 

1555 John W. Eman (managing director), 

2478 Albert H. Raven (Assistant 

Manager), 

1714 Nel Oduber (shipping department), 

2599 Paul Burke (shipping department), 

1594 D. Vrieswijk (accounting), 

2962 Robert L. Carotenuto (Passage 

Department), 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 e 


! 

! 


Elga Aruba »>. 


Verkoop van electrische huishoudelijke apparaten 
Staalconstructiewerken in de ruimste zin 
Loodgieterswerken, Sanitair & Waterleiding 
Dakbedekkingen voor platte daken 
Electrische installaties 

Air Conditioning & Koeltechnische Installaties Technische afdeling 

Tomatenstraat 

Dakota 


Handelsafdeling 
Nassaustraat 74A 
Oranjestad 


Tel. 3293 Tel. 1573 


: 

! 61____E 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2238 El Faro; 

- Elga Aruba N.V.; 

3293 Handelsbedrijf en showroom; 

1575 Technisch bedrijf en werkplaats; 

2023 El Globo; 

1364 Elinco; 

5984 Ellidge, Fernando; 

7277 Ellis, Eduardo; 

7003 Ellis, Joseph A.; 

5575 Ellis-Carter, Leonie E.; 

5952 Ellis, Maria A.; 

5307 Ellor Fashions; 

1860 El Louvre Aruba; 

2021 El Movimiento Continuo, Auto parts; 
1802 El Movimiento Continuo, Garage; 

1322 El Nuevo Mundo; (M. I. Tjon Sie Fat), 
1603 El Paraiso; 

1095 Eman, Albert C.; 

1467 Éman, Wed. Adelinda; 

1329 Eman, Evert G.; (Guy), 

1715 Eman, F. J.; 

1365 Eman, Godfried; 

1561 Eman, Jan van der Biest; 

1309 Eman, Jan G.; 

1555 Eman, John W. E.; (Boy), 

1224 Eman, Ludwina F. Rangel; 

3179 Eman, N. E.; 

1224 Eman, Mej. Nora M.; 

1467 Eman, Mej. Regina; (Toeti), 

5630 Eman-Gomez, Maria M.; 

-Eman Trading Co., Inc.; 

1553 Travel Department 

(Eman Travel Burau), 

Shipping Department, 

Tours Department (Aruba Tours), 
2135 Pier (customswarehouse), 

2871 Shipconnection (Santa Rosa/ 

Santa Paula), 

Branch San Nicolas: 

5054-5055 All Departments 

Residences (after office hours), 

1555 John W. Eman (managing director), 
2478 Albert H. Raven (Assistant 

Manager), 

1714 Nel Oduber (shipping department), 

2599 Paul Burke (shipping department), 

1594 D. Vrieswijk (accounting), 

2962 Robert L. Carotenuto (Passage 

Department), 


Oude Schoolstraat 2 

Nassaustraat 74A 
Tomatenstraat 
Nassaustraat 66 
Fergusonstraat 24 
Bernhardstraat 149 
Savaneta 103 
Savaneta 231-B 
M. v. Oranjestraat 4 
Lagoweg 34 

B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 75 
Wilhelminastraat 86-B 
Nassaustraat 114 
Tarabana 46 
Kruisweg 11 
Nassaustraat 51 
Venezuelastraat 20 
Nassaustraat 3 
Lagoenweg 1 
Victor Hugostraat 3 
Bachstraat 3 
Nassaustraat 45 
Beatrixstraat 8 
L. G. Smith Boulevard 79 
Nassaustraat 39 
Victor Hugostraat 6 
Nassaustraat 39 
Nassaustraat 3 
Quillstraat 9 
Nasaustraat 41 


Emankade 

Emankade 

B. v.d. Veen Zeppenfeldtstr. 74 
L. G. Smith Boulevard 79 

Beatrixstraat 26 
Indianenweg 8 
Windstraat 17 
Nassaustraat 71 

Nasaustraat 158 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 

EMAN TRADING CO. INC. 


Airline Agents for: 

KLM — ALM — PAN AMERICAN — SWISSAIR — DELTA 
BOAC — B.W.I.A. — TCA — NAL — ICELANDIC. 

Ship Reservations 
Bus Ticket Agents for: 

GREYHOUND — CONTINENTAL TRAILWAYS, ETC. 

Railway Ticket Agents for both Europe and the U.S.A. 
ARRANGEMENTS MADE FOR 

TRAVEL INSURANCE, HOTEL RESERVATIONS, TOURS, 
RENT-A-CAR, ETC. 


SERVING ARUBA, EVERY WEEK 
World’s most modern passengerships 

’’SANTA PAULA" and ’’SANTA ROSA” of Grace Line 
are bring buying-power to Aruba. 

THEM HERE, SHIP AND TRAVEL VIA GRACE 


ARUBA TOURS 

LONG AND SHORT TOURS 
63 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

2910 

Emanuels, H. J.; keel-, neus- en oorarts, 

Beatrixstraat 29 

1652 

Emerencia, H.; 

Hospitaalstraat 10 

5644 

Emerencia, J. M.; 

I. Wagemakerstraat 47 

5493 

Emerencia, Silvio J.; 

Fort Heuvelstraat 11 

2196 


Costa Ricastraat 5 

5308 

Emmanuel, E. V.; 

Weg Rooi Hundo 24 

1442 

Ende, S. van den; 

Cumana 79 

2750 

Engelbarts, G.; 

Emmastraat 45-A 

5318 

Engelen, M. del C.; 

de Ruyterstraat 8 

1611 

Engelen, Ricardo L.; 

Fahrenheitstraat 12 

5112 

Engers, J.; winkel, 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 65 

5313 

Engers, J.; woning, 

Bernhardstraat 312 

1569 

Enseñat, Emilio L.; 

Dominicanessenstraat 38 

1274 

Erasmus, Felipe; 

Tanki Leendert 277 Pos Chiquito 80 

3011 

Erasmus, Hyacintus Th.; 

Tanki Leendert 198 

8018 

Erasmus, J.; 

Tamarijn 3 

3124 

Erasmus, Jose; 

Kamerlingh Onnesstraat 22 

2056 

Erasmus, Teresita; 

Emanstraat 40 

5667 

Ermecilia, Francisa; 

Helfrichstraat 32 

2213 

Escalona, E. A.; 

Marconiestraat 5 

7279 

Escli, Leendert van; 

Pieter Boerstraat 19 

1032 

Esperanza Travel Office; 

L. G. Smith Boulevard 

5112 

Esquire, winkel; 

B. v.d. V. Zeppenefldtstraat 65 

5313 

Esquire, woning; 

Bernhardstraat 312 

2305 

Esschert, A. van de; 

Sabana Verde 16 

1302 

Esso Aviation Refuling Station; 

Luchthaven 

1140 

Esso Bunker Station; 

Haventerrein 

2558 

Esso Nederlandse Antillen N.V.; 

A. Laclé Boulevard 1 

2112 

Esso Servicenter Arends; 

Nassaustraat 128 

5355 

Esso Service Center Autorama; 

Cura Cabai 137 

1319 

Esso Service Center Scholten; 

Maria Christinastraat 1 

8321 

Esso Service Center Sta. Cruz; 

Sta Cruz 54 

5116 

Esso Service Center Viana; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 1 

5333 

Essoville Service Center Oduber; 

Bernhardstraat 

1014 

Estrada, Luis Alfredo; 

Emanstraat 31 

2731 

Estrella, Camiceria La; 

Klipstraat 10 

8343 

Estrella Club; 

3ta Cruz 

5722 

Etienne, S.; 

Congoweg 10 

5571 

Euson, Vera D.; 

Orinocostraat 35 

3199 

Eva Boutique; 

Nassaustraat 36 B 

7363 

Evangelical Alliance Mission; 

Dieselstraat 13 

7090 

Evangelical Alliance Mission; 

Pos Chiquito 

8229 

Everon, Casper; 

Piedra Plat 113 

8007 

Everon, Everaldo; 

Piedra Plat 133 


Everon, Hilarion; 

Piedra Plat 179 

3019 

Everon, Luis B.; 

Kas Paloma 37 

3309 

Evers, Th. D.; 

Rudolf Arendstraat 7 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen ^93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
ESSO NETHERLANDS ANTILLES, Ltd. 

ADRIAAN LACLE BOULEVARD 1 
TEL. 2558 

★ 

ESSO SERVICENTEilS 

Arends Esso Servicenter Oranjestad 2112 

Autorama Esso Servicenter Cura Cabai 5355 

Essoville Esso Servicenter (J. Oduber) San Nicholas 5333 

Santa Cruz Esso Servicenter Santa Cruz 8321 

Scholten Esso Servicenter Oranjestad 1319 

Seroe Colorado Esso Servicenter Seroe Colorado 9-3515 

Viana Esso Servicenter San Nicholas 5116 

★ 

ESSO Aviation Terminal Princess Beatrix Airport 1302 

ESSO Bunkering Terminal Oranjestad 1140 
65___E 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5638 

5811 

11S6 

7078 

2647 

1006 

5528 

5730 

1549 


Everts, Alarico; 

Evertsz, Carmo; 

Evertsz, J. B.; 

Evertsz, Ramon E.; 

Every, J. C.; 

Every, J. R.; 

Every, Lilian D.; 

Excelsior Rug and Upholstery 

Cleaning Center; 

Eyk, J. M. van; 


Seroe Pretoe 7 
Village Noord 162 
Emmastraat 6 B 
Pos Chiquito 68-A 
Ierlandstraat 15 
Ierlandstraat 19 
Orinocostraat 31 
Isaac Wagemakerstraat 

Awakatistraat 6 


Boutique 


A dresses 

★ sportswear 

★ lingerie 

Nassaustraat 36 Custom made dresses 

Tcl.^3199 


EVA 


CASA ELECTR 0 NICA 


Bernhardstr. 99 (beside Viana’s) Tel. 5371, San Nicolas 


Agents of: 


Geloso Radio 
SIERA 

Radio en T.V. 

Audio equipment 
Welbilt 

Airconditioners 

Blaupunkt 

Car-radio's 

Audium 

Hearing Aids 

Ronette 

Pick-up Cartridges 
Fogel 

Refrigerator Comp. 


Ships Radio & Electronic Service 

(Emergencies after 6:00 p.m. Phone 7371) 

Your address for Radio & Electrical service 

For a new Radio, T.V. or taperecorder see 
us first. 

Big stock of Electrical installation material 


ARUBA’S first, foremost & Best known 
ADVERTISING AGENCY 


knows 

the PEOPLE of ARUBA 


It pays to advertise. 

if it is EFFECTIVE advertising 


TEL. 2020 - 2121 - 3131 
>7 _ F 


(014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

,542 

Faarup, S.; 

Weg Rooi Congo 16 A 

'923 

Fabrica Casa del Mimbre (riet); 

Miraflorweg 7 

'906 

Falcone, Philip; 

Washington 74-B 

'530 

Falconi, Alberto; 

Paraguaystraat 5 

'634 

Falconi, Gregorio; 

Boerhaavestraat 31 

'993 


Tanki Leendert 176 

(031 

Falconi, Pablo; 

Tanki Leendert 110 A 

1614 

Family Store; 

Nassaustraat 23 

5678 

Fan, Chee Tong; 

Orinocostraat 9 

1034 

Faneyte, Alejandrino; 

Kruisweg 1 

5046 

Fanny’s Shop (Aruba) N.V.; 

Lagoweg 38 

3353 

Fanny’s Shop (Aruba) N.V.; (woning), 

Tarabana 10 

2621 

Fanny’s Shop (Aruba) N.V.; (winkel), 

Nassaustraat 7 

5126 

Far Kong Grocery; 

Weg Seroe Pretoe 45 

2429 

Farrnuceuthische Import Centrale 

Nieuwstraat 2 


Aruba N.V.; 


1261 

Faro, Caspar C.; 

Boerhaavestraat 15 Tanki Leendert 212 

2659 

Fasola, Jorge; 

Schotlandstraat 20 

5139 

Fatima Convent — Zusters; 

Torenstraat z/n 

1845-1283 Fatum Verzekering Mij. N.V.; 

Nassaustraat 60 

1881 

Fatum Chef Buitendienst; woning, 

C. Huygenstraat 13 

2480 

Fatum Verzekering Mij. (Agent: B. Solognier); 

Irenestraat 9 

5448 

Federacion di Trahadornan di Aruba; 

Grensweg 7 

8331 

Feliciano, Cerilio; 

Ayo 22 

5886 

Felix, Hubert F.; 

Marnixstraat 14 

5769 

Fernandes, Pedrá José; 

Isaac Wagemakerstraat 69 

1141 

Ferrier, Edward; 

Kuiperistraat 6 

2176 

Ferrol, E. L.; 

Dominicanessenstraat 2 

3073 

Ferrol, Edwin L.; 

La Sallestraat 11 

2856 

Ferrol, Orlando; 

Rondweg 75 

2429 

F.I.C.A. N.V.: 

Nieuwstraat 2 

2795 

Figaroa, Felipe B.; 

Boliviastraat 21 

2268 

Figaroa, Frans; 

Shaba 6 

8123 

Figaroa, Guillermo B.; 

Sta Cruz 35 

3169 

Figaroa, Serafino M.; 

Shaba 16 

1704 

Figaroa, Th. J.; 

Noord 53 

7024 

Figueira, Herman M.; 

Ohmstraat 2 

2174 

Filmkluis, E. de Veer’s Chain Theatres; 

Arendstraat 

7054 

Finek, Ernest R.; 

Maxwellstraat 27 

3137 

Finck, Willi H.; 

Noord 35 

1285 

Fingal, A.; 

Schelpstraat 25 

1436 

Fingal, A. M.; 

Bilderdgkstraat 5 

2392 

Fingal, Antonio; 

Tanki Leendert 283 

2384 

Fingal, Bruno S.; 

Argentiniëstraat 18 

2985 

Fingal, Elias; 

Tanki Leendert 196 

1602 

Fingal, Federico C.; (goudsmid), 

Ranchostraat 10 

5899 

Fingal, Felix M.; 

Paradijsheuvelstraat 4 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
Nassaustraat 7 
Oranjestad 
phone 2621 


FANNY’S 

ARUBA 

★ FRENCH PERFUMES 


Lagoweg 38 
San Nicolas 
phone 5046 


Longchamp & Meerschaum Pipes 
Crystal - Delft 
Italian, Swiss & French 
Men’s Sports-Shirts 
Souvenirs & Gift Articles 
Transistor Radios & 
Gramophones 


Swiss Watches 
Bulova Accutron 
Ballantyne Cashmeres 
Wearing Apparel 
Embd. Silk & Linen Blouses 
Table Cloths 


B. A. SOLOGNIER 

AGENTE : N.V. FATUM 

BO DIRECCION PA TUR CLASE Dl SEGURO 
IRENESTRAAT 9 ORANJESTAD TEL. 2480 


PHOTO STUDIO TRADEWIND 

TEL. 5430 SAN NICOLAS 

"FOR WONDERFUL PICTURES YOU 
WILL TREASURE FOREVER." 

PASSPORT — WEDDING — FAMILY 

LET US DEVELOP YOUR PICTURES 


Foto Imperial Studio 

★ 

BO ADRES PA PORTRET Dl BRUID 
PASPOORT, ROLFILM, etc. etc. 

★ 

NA PRIJSNAN MASHA RAZONABLE 

NASSAUSTRAAT - ORANJESTAD - PHONE 2751 

69___ Ü 

50 i 4 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5632 Fingal, Fernando ; 

2289 Fingal, J. C.; 

8055 Fingal, Mario M.; 

1610 Fingal, Mathilda E.; 

2730 Fingal, Pedro; 

3037 Fingal, Romulo F.; 

3209 Fingal, Simon; 

2009 Fingal, Vicente ; 

5412 Finley, Muriel E.; 

2580 Fitzsimmons, J. J.; 

3134 Flaat, Albertine F.; 

3092 Flanegin, Angelico; 

3157 Flanegin, Esteban D.; 

3014 Flanegin, Francisco; 

2258 Flanegin, Juan F. L.; 

1987 Flanegin, José I.; (Ford Service) 
2438 Flanegin, W. J.; 

5957 Fleming, Harry; 

5803 Fleming-Jermia, Odette A.; 

8342 Flemming, Dominico; 

2016 Flores, Ana; 

1097 Flor de Oriente; 

2572 Floresteria De Gardenia; 

1132 Flowershop „Aruba”; 

5544 Flowershop Bertha’s; 

2660 Flowershop „Jardin Caribe”; 

1500 Flowershop „Oncha’s”; 

1637 Flowershop „Rozenoord’.’; 

3161 Flowershop v. d. Ree; 

5763 Fontein Rum Shop; 

8136 Foo Woo Grocery; 

2081 Foppema, P.; 

5518 Foresters, Ancient Order of; 

7272 Formosa Grocery; 

7307 Fomara, Th.; 

5250 Fortin, Hyacinthe; (Asie), 

5271 Fortin, Winston R.; 

5636 Foto Caribe; 

2509 Foto Caribe; 

1812 Foto Hanna; (J. L. de Miranda), 
2751 Foto Imperial; 

1169 Foto Roomer; 

1260 Foto Studio „Retina”; 

5430 Fotostudio Tradewind; 

1441 Fowler, E. D.; (Beëd. vertaler), 
2183 Fowler, E. D. C.; (Benky), 

7010 Fradl, Henflin I.; 

5098 Fradl, R. R.; (Alfa Shoe Shop), 
7221 Fradl, Rowalt R.; 


Weg Rooi Hundo 35 

Koyari 25 

Pavilla 21 

Koningstraat 34 

Boerhaavestraat 31 A 

Flacciusstraat 2 

Boerhaavestraat 54 

Arendstraat 66 

Trompstraat 4 

Stadionweg 21 

Ponton 2 A 

Barcadera 14 

Sividivi 29 

Seroe Blanco 21 

Sividivi 24 

Nassaustraat 168 

Kanariestraat 10 

Sividivi 21 

Brazil 158 

Macuarima 73 

Prof. Lorentzstraat 8 

Kerkstraat 6 

Windstraat 32 

Nassaustraat 64 

Amalia v. Solmstraat 18 

Koningstraat 7 

Byronstraat 9 

Rondweg 49 

Klipstraat 7 

Weg Fontein 13 

Sta Cruz 112 

Wabistraat 7 

Bemhardstraat 320 

Savaneta 490 

Savaneta 57 A 

Pastoor Hendrikstraat 19 

Bemhardstraat 26 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 5 

Nassaustraat 49 A 

Steenweg 6 

Nassaustraat 61 

Nassaustraat 21 

Nassaustraat 75 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 5 

Windstraat 9 

Beatrixstraat 15 

Savaneta 392B 

Helfrichstraat 5 

Noord Cura Cabaai 132 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1 x 93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
F_ 

5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3S 


7242 Fradl, Siegfried J.; 

5248 Francis, Dorothy; 

5202 Francis, F. S.; 

2030 Franks, I. A.; 

1836 Frank, Fermin; 

2889 Frank, J. R.; 

2728 Frank, Remigio E.; 

2998 Frank, Simeon A. ; 

1609 Frank, V. L.; 

3215 Franken, A.; 

1233 Franken, Aloysio; (Amigoe), 

1639 Franken, Aloysio; (Amigoe), 

1519 Franken, Camilio; 

7051 Franken, Francisco; 

2936 Franken, Isidro; 

8187 Franken, José S.; 

2827 Franken, José S.; 

1033 Franken, Luis; 

2806 Franken. Mario; 

7374 Frans, Arturo S.; 

5562 Frans, Hubert S.; 

2748 Frans, Juan; 

3284 Frans, L. G.; 

5680 Freitas, Carey U. D. de; 

7247 Freitas, Carlos S. de; 

2909 Freitas, Egbert E. de; 

1097 Freitas, J.; 

5167 Frenken, Dr. J. H.; Huidarts; 

- Frères, Huize de la Salie; 

1479 Huize „De La Salie” 

Geen gehoor dag. van 1.00—3.30 n.m., 
1848 Administratie Schoolbestuur 
La Salie 

3129 Frère directeur 

1154 Frère Arnold, Hoofd La Salie College, 

- Frères, Maris Stella 

7316 Huize Maris Stella 

(geen gehoor dagelijks van 1.00-3.00) 
7387 Frère directeur, 

5934 Frias, Desdemona M.; 

5536 Frias, Rosa; 

1512 Friedman, P.: winkel. 

1036 Friedmann. P.; woning, 

2041 Frigerio. Egbert R.; 

1391 Frigerio. I I.: 

1366 Frigerio, Wed. P. J.; 

1480 Fuchs, Adolf; 

1733-1734 Fuchs & Gelbstein; 

1061 Fuente de Soda; („La Popular”), 


Gen. Maj. de Bruynewijk 3(^ 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat S 

Paradijsheuvelstraat 5 

Venezuelastraat 15 

Weg Seroe Janchi 156 

Pitastraat 32 

Montagne 18 

Ponton 118 A 

Brebastraat 7 

Karawarastraat 1 

Nassaustraat 110 

Tarabana 28 

Middenweg 12 

Savancta 109 B 

Emanstraat 122 

Sta Cruz 186 A 

Papayastraat 27 

Seroe Patrishi 67 

Tanki Leendert 243-A 

Savaneta 121 

Village Noord 42 

Boecoeroei 91 

Koningstraat 55 

Pastoor Hendrikstraat 33 

Savaneta 207 

Brebastraat 13 

Kerkstraat 6 

Pastoor Hendrikstraat 26 

Boerhaavestraat 2 


Boerhaavestraat 2 


Savaneta 350 A 


Savaneta 350-A 
Helfrichstraat 20 
Helfrichstraat 24 
Nassaustraat 34 
Boliviastraat 16 
Tanki Flip 10 
Ala Blancas traat 16 
L. G. Smith Boulevard 57 
Schumanstraat 4 
Nassaustraat 58 
Socotorolaan FATUM 


1845 

ALLE VERZEKERINGEN 

12 f 


71____ F 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5148 

1785 

1077 

7152 

5353 

5049 

1928 

1894 


Fuente, D. R. de la; Geneeskundige, 
Fuente, W. H. de la; arts, kantoor, 
Fuente, W. H. de la; arts, woning, 
Fujooah, Regina P.; 

Fun You Sing; 

Fun You Sing; 

Futura, N.V.; 

Fijnje, Ruben J.; 


Pastoor Hendrikstraat 53 
Oranjestraat 30 
Awakatistraat 14 
Pos Chikito 82 
Weg Fontein 2 


Dahliastraat 9 
Middenweg 4 
A. Laclé Boulevard 7 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ^93 

■ JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
ALMACEN 


Para me/or contort de nuestros 
clientes hemos instalado 

AIRE-ACONDICIONADO 

en el Segundo Piso del 


NUMERO UNO 


MERCANCIAS 

NUEVAS 


RECIBIMOS 


Selecclonadas especlalmenfe 
Bonitos Veslidos y Ropa 
Interior finos para damas 


)terior finos para dame 
y fv Has a precios del 

NUMERO UNO 


CADA SEMANA 


52 VECES 
AL AÑO 


en el Segundo Piso. 


TODO PARA LOS CABALLEROS Y NIÑOS 
EL MEJOR SITIO PARA COMPRAR TODO 

EL ALMACEN DE LOS ARTICULOS "FU-GE” 

FUCHS & GELBSTEIN 

ORANJESTAD 


PHONE 1731 
PHONE 1733 


No. 1 STORE 


a[g 


BALASHI 


EVERYTHING FOR WELDING 


"HOBART” welding electrodes 
"HOBART” welding machines 
"PROTO" hand tools 
"CARD9X” fire extinguishers 


Oxygen, Acetylene, Nitrogen, Argon, Nitrous Oxide, Hydrogen, Air, 
Fire extinguisher refilling service. 


ANTILLES INDUSTRIAL GASES N.V. 


TEL. 2624 - 2173 


f3____ G 

K>14 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


'742 Gaaien, C. van; 

'843 Gaari, Hugo R.; 

|951 Gaarie, S. A.; 

1127 Gadella, A. M. M.; 

)278 Gaikhorst, Dr. G.; 
ri13 Gallé, J. A. M.; 

1646 Ganzeboom, B. S.; 

5226 Garage Acme; 

5305 Garage, Autorama; 

2018 Garage Cordia Aruba; 

1802 Garage George; 

5320 Garage Viana Auto Supply Co. Ine.; 
5774 Garcia, Alejandro; 

5736 Garcia, Carlos A.; 

5184 Garcia, J. R.; Cafetaria, 

7208 Garcia, Max; 

2271 Garcia, Pantaleón; 

3235 Garcia de Paredes, Diego A.; 

1377 Garrido, Carlos H.; 

7005 Garrido, Felix A.; 

2138 Garrido, Lola; 

2112 Gasoline Station; (Arends), 

1413 Gasoline Station; (Henriquez), 
1546 Gasoline Station; (Henriquez), 
5116 Gasoline Station (Viana); 

2812 Gavidia J.; 

5350 Geerlings, Alphonsus J.; 

5259 Geerman, A.; (Dries), 

7068 Geerman, Ambrosio; 

5979 Geerman, Ambrosio M.; 

5864 Geerman, Anna M.; 

5457 Geerman, Bertha; (woning), 

5047 Geerman, Bertha; 

5445 Geerman, Bertha; Tropicana, 

5634 Geerman, Cipriano; 

5037 Geerman, Clemente; 

8218 Geerman, Cleto; 

5288 Geerman, Cleto M.; Amistad Club, 
7032 Geerman, Dominico; 

8116 Geerman, Eduardo; 

7137 Geerman, Epifanio; 

2733 Geerman, Eusebio; 

5279 Geerman, F.; 

8291 Geerman, Floriano; 

7173 Geerman, Francisco; 

7234 Geerman, Hulio; 

5642 Geerman, Hyacintho; 

7044 Geerman, Jan; 

2146 Geerman, Jan H.; 


Shiribana 6 
Wayacka 10 
Koningstraat 17 
Ponton 66 
Dr. Henriquezstraat 
Noord Cura Cabai 144 
Tarabana 106 
Zeewijk 

Cura Cabai 137 
Tarabana 46 
Tarabana 46 
Trompstraat 3 
Essoville 37 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 2 A 

Zeewijk 110 A 

Savaneta 190-A 

Rondweg 33 

Bilderdijkstraat 3 

Kanariestraat 6 

Pieter Boerstraat 17 

Emanstraat 61 

Nassaustraat 128 

L. G. Smith Boulevard 

Wilhelminastraat 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 1 

Boegoeroei 55-A 

Weverstraat 16 

Pastoor Hendrikstraat 97 

Gilles Poppestraat 3 

Bellisimastraat 37 

Rooi Congo 69 

Bernhardstraat 3-D 

Grensweg 35 

Grensweg 37 

Dirkzstraat 3 

Rooi Master 11 A 

Sta Cruz 176 

Weg Kustbatterij 3 

Savaneta 107 

Siribana 33 

Pos Chiquito 45 

Tanki Leendert 265 

Zeewijk 49 

Sta Cruz 304 

Pos Chiquito 76 C 

Savaneta 193 

Mount Scenerystraat 31 

Pos Chiquito 41 

Paraguana 1 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


En toch .... 

IS GAS GOEDKOPER 

en meer hygiënisch 

ARUBA GAS SUPPLY CO., LTD. KANTOORUREN : 

TELEFOON 1198 - 1898 8.00 a.m. - 12.00 a.m. 

1.30 p.m. - 5.00 p.m. 


LA PARISIENNE 

THE HOUSE WITH THE ElFFELTOWER. 
Schuin tegenover de Aruba Bank in de Nassaustraat vindt U deze 
exclusieve winkel met een keur van bijzondere geschenken. 

DAMES- EN HERENHORLOGES van het 
bekende merk "UNIVERSAL” 

JONGENS- EN MEISJESHORLOGES, 

EEN KEUR VAN GESCHENKEN VOOR 
ELKE BEURS EN ELKE GELEGENHEID. 
PERFUMES, PIJPEN, DAMESTASSEN EN 
VELE ANDERE EXCLUSIEVE GESCHEN¬ 
KEN. Teveel om op te noemen. 

Voor iedere gelegenheid waarvoor U een ge¬ 
schenk zoekt moet U beslist eens gaan kijken in 

LA PARISIENNE 

De kleine winkel met altijd de nieuste 
geschenken. 

Tel. 3022 Oranjestad. WHITE STAR 

GROCERY - BUTCHER 


TEL. 5071 


★ 

TANG TOONG 

ZEPPENFELDTSTRAAT 53 
75 ___2 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


7002 Geerman, Johannes P.; 
5363 Geerman, Jose; 

5424 Geerman, Laureano; 
5771 Geerman, Manuelito D.; 

7256 Geerman, Marciano; 
8128 Geerman, Matias; 

5463 Geerman, Pedro; 

2382 Geerman, Pedro J.; 

7110 Geerman, Pulsiano; 
5462 Geerman, R.; 

7257 Geerman, Roman; 


Pos Chikito 30-B 
Pastoor Hendrikstraat 99 
Bernhardstraat 28 
Pastoor Hendrikstraat 106 
Savaneta 41-A 
Sta Cruz 264 
Dahliastraat 4 
Tanki Leendert 251 A 
Savaneta 23 A 
Isaac Wagemakerstraat 68 
Noord Cura Cabai 26 
Savaneta 47 
Stadionweg 9 
Ponton 62 A 

L. G. Smith Boulevard 77 
Schumanstraat 2 
Weststraat 31 
Zuidstraat 15 
Oranjestraat 26 
Emanstraat 42 
v. Renselaerstraat 9 
Tollenstraat 15 
Mount Scenerystraat 11 
Chuchubistraat 19 

Wilhelminastraat 18 
Weg Seroe Pretoe 1 


7367 Geerman, Silvestre; 

2183 Geerts, S. J. M.; 

3062 Geervliet, Jeronimus; 

1727 Geevcrs, G.; 

2570 Gelbstein, Israel; 

1455 General Agencies & Whole Sale Co. N.V. 
1058 General Printing Co.; 

1249 General Store; 

2981 General Store; Annex, 

5668 Genser, August; 

5173 Genser, Jr. August; 

5714 Genser, J. S.; 

2714 George Drive Yourself Service N.V.; 

- Gerardus Cursus, St.; 

3268 Leslokaal St. Gerardus; (O’stad), 

5365 Leslokaal St. Gerardus; (St. Nic.), 
3196 A. C. de Vries; (vertegenwoordiger 


Aruba), 

7095 Gesterkamp, J. W.; 

2286 Geurtsen, J.; 

- Gevangenis, (Zie Landsdiensten 

groene biz.), 

5611 Gibbs, K ; 

5316 Gibbs, Felipe A.; 

5451 Gibbs, Frederick; 

5228 Gibbs, Leonardo; 

5100 Gibbs, M. D.; 

5497 Gibbs, OvielE.M.; 

5866 Gibson, Marietha E.; 

3246 Giel, Felix D.; (Pichi), 

7174 Giel, Tito P.; 

1690 Gieskens, J. J.; 

5374 Gift Shop; 

2450 Giftshop „Bon Bini"; 

5365 Gil, Anibal SoUpa; 

3325 Gilbert, J. F.; 

5236 Gilhuys, Enid J.; 

1476 Gilkes, D. F.; 


Faradaystraat 11 
Kamerlingh Onnesstraat 19 


Golfweg 1 

Willem de Zwijgerstraat 28 

Pastoor Hendrikstraat 96 

Quilstraat 27 

Mount Scenerystraat 14 

Bernhardstraat 294 

Gravenhorststraat 9 

Morgenster 14 

Mabon 27 

Sabana Verde 11 

B. v.d. V. Zeppfeldtstraat 71 

Nassaustraat 27 

Weg Seroe Pretoe 1 

Cumana 78 

Dirkzstraat 7 

Wilhelminastraat 96 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS G 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 


5559 Gittens, H. P.; 

1649 Glabbeek, A. van; 

3115 Glas, G. R; 

7222 Godet, George; 

3216 Godoy, S. P.; 

5591 Goedgedrag, E. R.; 

1534 Goedhoop, E. E.; (Dir. Cursus Succes) 
b.g.g. 10G2 

1123 Goeloe, Delfina; 

1605 Goetze, A. W.N.; 

5227 Golden Rock Club; 

2432 Gomes, Henry; 

7276 Gomez, Eddy; 

5785 Gomez, John; 

5391 Gomez, Venancio; 

1665 Gompel, J. H. van; 

5097 Gonsales, E. A.; 

7356 Gonsalius, Peter; 

2471 Gonzales, Calisto S.; 

1538 Gonzales, Rafael R.; 

2887 Gonzalez, Gala B.; 

2672 Gonzalez, H. E.; advokaat (woning), 
1281-2902 Gonzalez, H. E.; advokaat 

(kantoor), 

3145 Gonzalez-Morales, Justo S.; 

1619 Gonzalvuez, Pedro; 

2598 Gonzalvuez, Pedro; 

3177 Gottfried, I.; 

1235 Gottfried, I.; kantoor, 

2901 Goyla, Stanley A.; 

2381 Graaf, A. de; 

5830 Graaf, Guillermo E.; 

1031 Gran Bodega, La; 

2372 Grant, R. H.; 

5274 Greenhill Grocery; 

7131 Griendt, H. D. v/d; 

- Griffie, (Zie Landsdiensten 

groene biz.), 

2722 Griffith, E. B.; 

3352 Griffith, Eugene L.; 

1251 Grinsven, B. W. M. van; 

2628 Grinsven, P. G. J. van; 

- Grocery 

5213 Albert Chung; 

7270 Baby; 

1620 Cha San; 

5476 Chic’s; 

5334 Corner; 

7272 Formosa; 


Quillstraat 16 
Verbindingsweg 2 
Dominicanessenstraat 9 
Noord Cura Cabai 5 
Ponton 41 

V'-'g Seroe Pretoe 26 
Nieuwstraat 6 

Emanstraat 92 
Bcatrixstraat 13 
Weg Fontei 1 49 
Flamingostraat 6 
Savaneta 343-A 
J. v. Stolbergstraat 8 
Koolbaaibergstraat 5 
Dominicanessenstraat 22 
Bernhardstraat 160 
Brazil 11 

Kamcrlingh Onnesstraat 12 
Mozartstraat 12 
Zuster Cherubinestraat 1 
Kamerlingh Onnesstraat 40 

Nassaustraat 16 
Korteweg 3 
Abattoir 
Modanza 13 
Herman Gorterstraat 9 
Nassaustraat 10 
Julianastraat 5 
Vonde’.lam 3 
Juana Morto 10 A 
Wilhelm i astraat 51 
Wilhelminastraat 98 
Bernhardstraat 25 A 
Savaneta 116-A 


Arendstraat 69 
Portreroweg 7 
Julianastraat 27 
Kas di Paloma 16 

van Renselaerstraat 2 
Savaneta 168 
Havenstraat 16 
Bernhardstraat 4 
Bernhardstraat 51 
Savaneta 490 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 12! 
77___5 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5274 Greenhill; 

1956 Hing Sang; 

1351 Hong Kong; 

1962 Hop Hing; 

7356 Ideal; 

7301 Janet; 

5137 Java, Store; 

1079 Kees N.V.; 

5621 Kim Fui; 

1698 Kong Hing; 

5265 Liung Chung; 

5608 Margriet; 

5376 Nanking; 

8136 Natalia; 

5197 National; 

5522 National; 

5372 Oriental; 

5358 Royal; 

1541 Sam’s; 

5161 Store National; 

2115 Store Todos; 

5366 Wong King; 

5297 Yee Woo; 

5131 Groder, A.; 

5231 Groder, A.; 

1670 Groters, G.; 

2410 Groth, Berend; 

1304 Gruszeeki, Benny; 

3133-1166 Gruszeeki & Sons Inc.; 
1157 Grynbaum, M.; 

1380 Guda, R. D.; arts, 

1839 Guda, R.D.; arts, 

2370 Guicherit, A.; 

5281 Gumbs, Constant A.; 

5568 Gumbs, Jack; 

5777 Gumbs-Stamper, Ines M.; 

5290 Gumbs, Therese; 

5431 Guth, Meno; 

5145 Guth, Meno (Optical Service of 
2147 Gijn, J. G. van; 

5837 Gijn, Johannes van; 

2080 Gijn, P. J. van; 


Bernhardstraat 25 A 
Emanstraat 46 
Boerhaavestraat 4 
Socotorolaan 40 
Brazil 11 
Savaneta 247 
Rodgerstraat 1 
Emanstraat 30 
Bernhardstraat 286 
Havenstraat 3 
Bernhardstraat 132 
Bernhardstraat 23 
Helfrichstraat 38 
Santa Cruz 112 
Village Noord 158 
Village Noord 158 
Weg Fontein 40 
Torenstraat 17 
Hendrikstraat 28 
Weg Seroe Pretoe 20 
Emmastraat 
Weg Seroe Pretoe 25 
Sabastraat 37 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 9 
Crijnssenstraat 2 

Zepp Lampestraat 11 
Kas Paloma 1-A 
Biiderdijkstraat 1 
Sche'pstraat 9 

C. hopinstraat 3 
Morgenster 9 
Wilhelminastraat 2 
Beaujonstraat 13 
Pastoor Hendrikstraat 58 
Congoweg 40 
Prinsenstraat 26 

van Gaaienstraat 16 
Bernhardstraat 260 

Aruba); B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 60 
Nassaustraat 136 
Fortheuvelstraat 46 
Fergusonstraat 62 


11 «2 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
BANKETBAKKERIJ 

P. HARSVELD 


WINDSTRAAT 40 - ORANJESTAD 

Telefoon 5322 


DE 

SPECIAALZAAK! 


PRESIDENT SCOTCH WHISKY 
ROBBIE BURNS SCOTCH WHISKY 

HARMS BROTHERS 

TELEPHONE : 1597 - 3288 


Voor snelle levering 
en prima kwaliteit 
levensmiddelen 
en dranken 


BEL UW SUPERMARKET 

1757-1758 
NIC. HABIBE 


NASSAUSTRAAT 79 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


8135 Haan, J. J. A. den; 

2671 Habibe, A. S.; (Nino), 

1486 Habibe, Elias; 

1616 Habibe, Elias; 

1404 Habibe, G. R. R.; 

- Habibe, G. R. R.; (Shipchandler ’Joy), 

5106 Managing Director; Office, 

5104 Office & Warehouse; 

5904 Coldstorage; 

1404-5S04 After office hours, 

1075 Habibe, H. N. S.; 

3063 Habibe, Hendrik; 

3191 Habibe, N. Jr.; 

1824 Habibe, N. Jr.; 

- Habibe Nick Jr.; Supermarket, 

1757-1824 Alle afdelingen, 

1133 Kas- & boekh. afd., 

3191 Warehouse Dakota, 

1408 Ijsfabriek Bubali, 

- Habibe Nick Jr.; Shipchandlers, 

1824 During office hours, 

1356 After office hours 

(Roque Solagnier), 

2671 After office hours 

(A. S. (Nino) Habibe), 

2796 Hage, F.; (chirurg), b.g.g. 2200 
1617-2077 Hagemeyer Handelmaatschappij 

(Aruba) N.V.; 

1560 Hagen, Juan Fr.; 

1235 "Haime”, Casa; 

1152 "Haime” Casa; (por mayor), 

7092 Haime, Saly; 

3253 Halberstadt, J.; 

5146 Halley, E. A.; 

7096 Halley, J. A. V.; 

5446 HaUey, L. L.; 

5977 Halley, Louis J. A.; 

5392 Hally Carpenter and Joiner Shop; 

5909 Halman, Mercedes; 

.2586 Ham, C. ten; 

.5265 Han, John Chin; 

2713 Hans, L. A. van der; 

5338 Hansen, H. G.; 

2815 Hansen, Aquiles; 

1598 Hanson, A.; 

2596 Happé, C.; 

5666 Hardware Aruba; St. Nicolas Branch 


Sta. Cruz 36-A 
Herman Gorterstraat 8 
Wilhelminastraat 63 
Dadelstraat 2 
Panamastraat 8 

Nuyenstraat 6 
Nuyenstraat 6 
Helfrichstraat 2 

Wilhelminastraat 56 
Nassaustraat 166 
Tomatenstraat 8 
Nassaustraat 108 

Nassaustraat 108 
Nassaustraat 108 
Tomatenstraat 8 
Noord 

Nassaustraat 108 
Torricellistraat 2 

Herman Gorterstraat 8 
Herman Gorterstraat 6 

Beaujonstraat 12 

de la Sallestraat 12 

Nassaustraat 10 

Nassaustraat 10 

Gen. Maj. de Bruinewijk 33 

Trupiaalstraat 5 

Isaac Wagemakerstraat 8 

Ir. Luymesstraat 9 

Quillstraat 2 

Quillstraat 24 

Van Speyckstraat 2 

Zeewijk 15 

Ponton 43 

Bernhards traat 132 

Chllistraat 18 

A. van Solmstraat 12 

Ponton 46-A 

A. Laclé Boulevard 18 

Pascalstraat 14 

Van Slobbestraat 3 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 ARUBA’S COZIEST HOTEL 

with spacious airconditioned rooms 
Radio & T.V. 


★ 

in the heart of the 
BUSINESS-CENTER MAINSTREET 152 

KIBRAHACHA LOUNGE 


★ 

for your business-meetings 
Receptions - Banquets 


★ 

SALON MADRID 

Ornate Dining Room 
Spanish - American - Local 
and International 
cuisine specialities 
CADUSHI BAR 

Ideal 
for your 
tele a fete 

★ 

TEL. 3100 


81 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1057 Hardware Aruba C.V.; verkoopafd., Wilhelminastraat 59 

2247 Hardware Store Aruba; administratie; Wilhelminastraat 59 


5029 Harewood, Julius A. O.; 

2171 Harms, A. A.; 

1949 Harms, Abelinita; (Ninita), 
1597 Harms, Brothers Ltd,; 

2897 Harms Brothers Ltd.; 

1279 Harms, E. H.; (Herman), 

1949 Harms, Edna; 

1279 Harms, G. C.; (Gabriela), 

2732 Harms, Harold; 

2106 Harms, Juan H.; 

1597 Harms, Lionel; 

1827 Harms, Lionel E.; 

2069 Harms, M, E.; 

2428 Harms, Roy M.; 

3132 Harsveld, Petrus C. G.; 

3322 Harsveld, Petrus C. G.; 

1042 Hart, C. L.; kantoor, 

1763 Hart, C. L.; woning, 

1522 Harting, P. C.; arts, 

2109 Hartog, Dr. J.; (Bibliothecaris), 
Huize La Piccola Marina, 
(tijdens kantooruren 1540), 
8019 Hartog, N. den; 

1214 Hartogs Schoenhandel; 

2006 Hartong, Mr. Frank; 

1342 Haseth, Edward de; 

1383 Haseth, Harold de; 

5520 Hassell, A.; 

5873 Hassell, Carl D.M.P.; 

5862 Hassell, Caroline; 

5556 Hassell, James; 

5911 Hassell, James L.; 

5417 Hassell, John H.; 

5959 Hassell, James Stanford; 

5077 Hassell, Lucy; 

5492 Hassell, Mercedes; 

5077 Hassell, Vivian; 

5610 Hassel, Paul E.; 

1153 Hassel, Th. V. H.; 

5841 Havertong, Harold (Wally); 
7240 Hazel, Enrique; 

1128 Hazenberg, A. J. C.; chirurg, 
1939 Health Center; 

5291 Hector Henriquez B. (Aruba) 


Stuyvesantstraat 17 - boven 
Panamastnaat 6 
Nassaustraat 122 
Havenstraat 27 
Schelpstraat 7 
Awakatistraat 18 
Nassaustraat 122 
Awakatistraat 18 
Ala Blancastraat 10 
van Walbeeckstraat 17 
Havenstraat 27 
Kolibristraat 6 
Alablancastraat 8 
Ponton 45 
Ponton 47-E 
Windstraat 40 
Arendstraat 5 
Nassaustraat 6 
Noord 68 

L. G. Smith Boulevard 


Piedra Plat 135 A 
Nassaustraat 99 
Shakespearestraat 9 
Venezueiastraat 10 
Windstraat 53 
Pastoor Hendrikstraat 89 
Bernhardstraat 67 A 
Mamixstraat 18 
Zeewijk 53 
Verrietstraat 11 
Paradijsheuvelstraat 6 
Quillstraat 5 
Mamixstraat 23 
Orinocostraat 3 
Mamixstraat 23 
Rooi Congo 16 
Paraguaystraat 1 
Weg Seroe Pretoe 50 
Noord Cura Cabai 10 
Kas di Paloma 
Wilhelmina Stadion 
Ine.; Bernhardstraat 130 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


HOLLANDSCÏIE BANK-UNE N.Y. 

VOOR ALLE BANKZAKEN 
LOCAAL - INSULAIR - INTERNATIONAAL 

Snelle en nauwkeurige uitvoering van opdrachten via onze cor¬ 
respondenten in alle delen der wereld en onze eigen kantoren in 


Nederland 

Hollandsche Bank-Unie N.V. 

Amsterdam 

Den Haag 

Rotterdam 


Banco Holandés Unido 
Rio de Janeiro 
Savador (Bahia) 

Sáo Paulo 


Ned. AntHlen 

Hollandsche Bank-Unie N.V. 
Willemstad (Curaçao) 
Oranjestad (Aruba) 

San Nicolas (Aruba) 


Suriname 

Hollandsche Bank-Unie N.V. 
Paramaribo 


Argentinië 

Banco Holandés Unido 
Buenos Aires 


Turkije 

Holantse Bank-Oni 
Istanbul 


Ecuador 

Banco Holandés Unido 

Guayaquil 

Quito 

Paraguay 

Banco Holandés Unido 
Asuncion 

Uruguay 

Banco Holandés Unido 
Montevideo 

Venezuela 

Banco Holandés Unido 

Caracas 

Maracaibo 

Israël 

Holland Bank Union 

Haifa 

Tel-Aviv 


ACCREDITIEVEN 

EFFECTENORDERS 

SAFELOKETTEN 

INFORMATIES 


VERZEKERINGEN 

GARANTIES 

KOFFERKLUIS 

UITBETALINGEN 


CREDIETVERLENING 

INCASSI 

REISDEVIEZEN 

VERGOEDINGEN 


HOLLANDSCHE BANK-UNE N.Y. 

KANTOOR: ORANJESTAD - SAN NICOLAS 

POSTBUS 204 . TELEFOON 1200/5091 
83 ___ 

5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN 


_H 

- O’stad 3360 


1317 Hector, T. B.; 

1564 Hedeko, (Mail Order Service); 

1642 Heemskerk, C.; 

2127 Heijer, S. den; 

1470 Heineman, M. H.; 

1315 Hek, H. Ch. J.; 

3247 Helder, Cai; 

5943 Hellement, Angel N.; 

5540 Hellement-Frias, R.; 

7175 Hellbrug, Mathilda Ch.; 

2760 Helm, C. V.; 

3242 Helm, C. V.; 

5670 Helmink, D. J.; 

3007 Helvoort, W. M. van; 

5908 Hengeveld-Remi, Marie J.; 

3319 Hennepe, G. ter; 

2058 Henriquez, B.; 

1252 Henriquez, B. T.; 

2817 Henriquez, Benjamin Titus; 

1545 Henriquez, E. A.; 

1681 Henriquez, E. A.; kantoor, 

1144 Henriquez, E. A.; winkel, 

1822 Henriquez, Emilio L.; 

2383 Henriquez, Errol; 

2175 Henriquez, G.; 

7069 Henriquez, Genaro; 

2648 Henriquez, Hasso G.; 

8036 Henriquez, Julianita; 

1221 Henriquez, L. J. M.; 

1413 Henriquez, L. J. M. (Gasoline Station), 
1499 Henriquez, L. J. M.; 

1995 Henriquez, Marco; 

2497 Henriquez, Maria del Remedio; 

2799 Henriquez, Marlene B.; 

3385 Henriquez, Milton H.; 

1059 Henriquez, N. E. Sr.; advocaat, 

1015 Henriquez, N. E. Jr., Mr.; 

7263 Henriquez, Nicolaas; 

1221 Henriquez, Mej. O. L.; 

1481 Henriquez, Roberto Lopez; 

2128 Henriquez, Tervinia; 

1984 Henriquez, V. E.; (woning), 

1739 Henriquez, V. E.; Shell Station, 

2291 Henriquez, Mej. V. L.; 

1393 Henriquez-van Dantzig, Wed. E.; 

1603 Hepner, B.; winkel, 

1220 Hepner, B.; woning, 


Celciusstraat 18 
Sabana Verde 9 
L. G. Smith Boulevard 45 
Pierre Comeillestraat 6 
Argentiniëstraat 3 
Fergusonstraat 64 
Louis Pasteurstraat 9 
Helfrichstraat 37 
Zeewijk 22-A 
Savaneta 361 
Nassaustraat 42 
Nassaustraat 42 
Rasmijnstraat 4 
Awakatistraat 12 
Torenstraat 8-A 
Stadionweg 27-A 
C. Huygenstraat 17 
Wilhelminastraat 19 
Schotlandstraat 23 
Dominicanessenstraat 5 
Steenweg 12 
Steenweg 12 A 
Costa Ricastraat 4 
Emraastraat 36 
Wilhelminastraat 89 
Savaneta 196 
Madurostraat 22 
Siribana 8 
Schubertstraat 6 
L. G. Smith Boulevard 
Tarabana 52 A 
Zoutmanstraat 4 
Schelpstraat 38 
Wilhelminastraat 21 
Venezuelastraat 14 
Emanstraat 33 
Beatrixstraat 52 
Savaneta 1Ó9 D 
Schubertstraat 6 
Zepp Lampestraat 
Waterweg 4 
Herman Gorterstraat 2 
L. G. Smith Boulevard 5 
Zuidstraat 3 
Irenestraat 13 
Nassaustraat 51 
Julianastraat 8 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 i 


Hotel CENTRAL 


COMPLETELY AIR CONDITIONED 
The Downtown Hotel of Aruba 

COMFORTABLE AIR CONDITIONED ROOMS WITH 
PRIVATE BATH AND TELEPHONE 

★ 

ROOM SERVICE 

★ 

COCKTAIL LOUNGE 

★ 

breakfast room 

LUXURIOUS DINING ROOM 


The Hotel for Comfort and 
vice Supreme 


i ORANJESTAD - ARUBA N.A. 
Cable: Centrotel-Aruba 


PHONE 2260 - 2261 
85 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1790 Hermans, F. C.; 

2427 Hernandez, Encarnacion; 

8261 Hernandez, Rudolf; 

2449 Hernandez, Victor; 

5327 Herrera, Alfredo Jose; 

1258 Herrera, Carlos; 

3079 Heronimo, Francisco; 

2717 Herry, Aulga; 

2714 Hertz Rent-a-Car Licensee; 

1272 Herwaarden, A. A. T. van; 

1536 Hese, Theo; 

3185 Heskes, David J. W.; 

2850 Heufkc, Mr. C. W. J. J.; 

(waarnemer Notariaat Lampe), 
2166 I-Ieufke, Mr. C. W. J. J.; woning, 
1873 Heufke, M. J. M.; 

2938 Heuvelman, R.; 

5849 Hewitt, Eduard Ch.; 

1518 Heyde, Ir., J. F. vander; 

5964 Heyliger, Albert; 

5169 Heyningen, C. A. van; 

7047 Hibma, Frans; 

5153 Hickinson, O’Connor; 

5712 Hichinson, V.; 

3040 Hiemstra, Ale; 

5738 Hieroms, W. H. ; 

1700 Hilders, E.; 

1096 Hilgers, J. H. Ch.;Dr„ 

5681 Hilman, Brow Lair; 

1956 Hing Sang Grocery; 

1529 Hintz, E. K; 

1152 Hirschberg, Lucien; (kantoor), 
1268 Hirschberg, Lucien; (woning), 
5270 Hirschfeld, Elizabeth; 

5792 Hirschfeld, W. R.; 

1986 Hochman, K.; 

5031 Hodge, Amalia A.; 

5648 Hodge, Constance B.; 

5174 Hodge, Frida; 

5824 Hodge, Froilan L.; 

2642 Hodge, John M.; 

5101 Hodge, Mildred Mrs.; 

5974 Hodge, Raphael A.; 

5235 Hodge, W. F.; 

5760 Hodgson, B. P.; 

5663 Hodgson, John W.; 


Bontemantelstraat 6 
Parkietenbos 14 
Siribana 39 
Kas Paloma 27 
Rozenstraat 7 
Celciusstraat 4 
Emanstraat 77 
Seroe Blanke 5 
Chuchubistr&at 19 
Fergusonstraat 102 
Dominicanessenstraat 24 
Julianastraat 3 
L. G. Smith Boulevard 25 

Bubali 69 

Ponton 45 

Reamurstraat 13 

Bernhardstraat 9-A 

Morgenster 18 

Rooi Hundo 1 

Rooiweg 20 

Maxwellstraat 12 

Helfrichstraat 46 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 47 

Rondweg 63 

Marnixstraat 4 

Ponton 66-A 

Adriaan Laclé Blvd 9 

de Ruyterstraat 5 

Emanstraat 46 

Pitastraat 1 

Nassaustraat 10 . . 

Madurostraat 21 

A. v. Nassaustraat 4 

Mount Scenerystraat 38 

Nassaustraat 161 

Prinsenstraat 19 

Louise de Colignystraat 4 

Seroe Pretoe 5 B 

van den Bosschestraat 9 

Edisonstraat 19 

Quillstraat 28 

Mauritsstraat 6 

Golfweg 18 

Paradijsheuvelstraat 7 

Quillstraat 23 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

i JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


86 


shell service station L. J. Heitriquez’ Sons 


L. G. SMITH BOULEVARD • ORANJESTAD - ARUBA 

SHELL - ”ICA” - GASOLINE Super & Regular 

The best service on your cars; the best lubricating oils 
X-100 motor oil; all kinds of greases 
Gasoil and kerosene 
repair jobs 

★ TEL. 1739 - 1413 GROTE KEUZE 

BESTE KWALITEIT 
PRIMA PASVORM 

★ 

Alleenverkoop van: 

SALAMANDER 


SWIFT, CEMA, 
HOLLANDIA 

en vele andere bekende 
MERKSCHOENEN 


HARTOG 


NASSAUSTRAAT 97 
TEL. 1214 

(tegenover supermarkt Habibe) 


HUMPHREY CH. MAASDAMME 

Humphrey’s dependable 
Radio & T.V. Service 

WILHELMINASTRAAT 104 
ORANJESTAD, ARUBA, NETH. ANTILLES 
TEL. 1485 87 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

2747 

Hoeffnagel, H. J.; 

Bontemantelstraat 9 

5883 

Hoek, Celsa L.; 

Dr. Schaepmanstraat 47 

2332 

Hoek, Matheo V.; 

Yolastraat 6 

7343 

Hoen, A. L.; 

Mons. Ellisstraat 6 

1280 

Hoen, Jean Marie; Dir. Caribbean Sales 

Engelandstraat 14 

5217 

Hoepel, R.; 

Verrietstraat 4 

2705 

Hoevertsz, A. M.; 

Tanki Flip 68 

2422 

Hoevertsz, F.; 

San Barbola 67 

2082 

Hoevertsz, J.; 

Seroe Patrishi 47 

1783 

Hoevertsz, J. P. H.; 

Modanza 4 

2209 

Hoevertsz, Maria; 

Sividivi 1 

3104 

Hoffman, M.; 

Balashi 1 

1183 

Hofman, J.; 

Fergusonstraat 33 

7083 

Hofstee, G. H.; 

Savaneta 351 D 

5172 

Hoftijzer, Simon T.; 

Pastoor Hendrikstraat 69 

1245 

Hogervorst, H. J.; 

Miraflorweg 9 

2420 

Ho Kang You, W. S.; Vrouwenarts, 

L. G. Smith Boulevard 29 

1618 

Ho Kee Grocery; 

Arendstraat 78 

5983 

Holiger, Gloria V.; 

Rooi Hundo 29 

1699 

Hollander, J.; Ing., 

Madurostraat 43 

1200 

Hollandsche Bank-Unie N.V. (H.B.U.); 
Alle Afdelingen, 

Nassaustraat 92 

1204 

Directie, 

Nassaustraat 92 

5090 

Agentschap San Nicolas, 

Alle afdelingen, 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 67 

5091 

1771 

Leider Agentschap, 

Hollandsche Slagerij; A. J. Tonk, 

Kerkstraat 7 

2269 

Hollywood Toy & Candy Center; 

Nassaustraat 76 

1595 

Holman, H. G. J. M.; 

Madurostraat 37 

1595 

Holman-van Eerden Fa.; 

Madurostraat 37 

1199 

Holman-van Eerden Fa.; 

Guyabastraat 20 

5500 

Holmond, F. O.; 

Prinsenstraat 1 

2945 

Holsman, Gregorio N.; 

Hospitaalstraat 28 

5142 

’’Holy Cross” Anglican Church; 

Weg Seroe Pretoe 31 

5854 

Hong Kong Co.; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 82 

1351 

Hong Kong Grocery; 

Boerhaavestraat 4 

2966 

Hong Kong Restaurant; 

A. Laclé Boulevard 19 

5210 

Hong, Tchong; 

Orinocostraat 45 

8333 

Hooiberg Poultry Farm; 

Sta Cruz 14 

5140 

Hoo, Alexander H.; 

De Ruyterstraat 2 

5216 

Hoo, H.; (Sonny), 

de Ruyterstraat 9 

5987 

Hoo, Helen; 

De Ruyterstraat 14 

7088 

Hoogsteeger, P. F.; 

Savaneta 308 

3071 

Hoop, Fokke de; 

Madurostraat 35 

1962 

Hop Hing, Grocery; 

Socotorolaan 40 

5620 

Hopmans, Cecil W.; 

Fort Heuvelstraat 20 

5283 

Hopmans, Mevr. de Wed. M.: 

Niewindstraat 31 

FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 ARUBA CARIBBEAN HOTELCASINO 

ARUBA’S lUXERV HOTEL 

(On the Ocean at Palm Beach) 

EXQUISITIVELY APPOINTED AIRCONDITIONED ROOMS 
OCEAN-VIEW 

• 

BEAUTIFUL CABANA CLUB & OLYMPIC POOL 
CABANAS AIRCONDITIONED 

• 

CASINO 

SHOPPING ARCADE 

WATERSPORTS 

• 

EXCITING BALI BAR COCKTAIL LOUNGE 
ENTERTAINMENT NIGHTLY 

• 

SPECTACULAR KLOMPEN KLUB 
FEATURING CELEBRATED ARTISTS <£ ORCHESTRAS 
DANCING AND FLOOR SHOW NIGHTLY 

• 

PAPIAMENTO ROOM 
DIVI DTV1 COFFEE HOUSE 

• 

TERRACE - BARBECUE PAVILLION 
AT OCEANSIDE WITH DANCE FLOOR 

For : 

Social Functions - Business Meetings - Wedding Receptions 
BANQUETS 

• 

CATERING 

OUR CATERING FACILITIES INCLUDE COMPLETE 
SUPERVISION, SERVICE AND CUISINE FOR 
PRIVATE PARTIES IN YOUR HOME. 

Phone: 2250 

OTHER EXECUTIVE HOUSES INC. HOTELS 
CONDADO LAGOON - SAN JUAN 
CONDADO BEACH - SAN JUAN 
TORARICA HQTEL-CAS.NO - SURINAME S.A. 
INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL - SAN JUAN 
EXECUTIVE HOUSE - WASHINGTON D.C. 
EXECUTIVE HOUSE - SCOTTSDALE, ARIZONA 89___H 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2266 Horacio Agencies; 

2555 Horn, J. H. van der; 

3302 Horninge, J. G.; 

1628 Hose, Ignacia F.; 

7309 Ho-Sing-Loy, Wilfred; 

2200 Hospitaal San Pedro di Verona; 

2250 Hotel Aruba Caribbean; 

2276 Hotel Aruba Caribbean (store-room); 
1402 Hotel; Aruba Guest House, 

5132 Hotel Astoria; 

2394 Hotel Bienvenido; 

3100 Hotel Cactus Inn; 

2029 Hotel Capital; (S. Mason), 

2260-1207 Hotel Central; 

5503 Hotel China Clipper; 

5360 Hotel Marchena, Bar en Kantoor, 

3233 Hotel Nassau; 

1292 Hotel Nassau; R. Tuschik; manager, 
1179 Hotel San Pedro; 

1047 Hotel „Scala”; (Guesthouse), 

3380 Hotel Strand; 

5742 Hotel Workers Union; 

3354 Howard, Johan E.; (Sonny), 

3084 Hsing I. San; 

1796 Hubers, P.; 

2652 Hubert Salas & Co. Ltd.; 

2746 Huëck, Luisa C. M.; 

5212 Hughes, Martin Th.; 

5799 Huibers, A. J.; 

2810 Huisken, H. F.; 

3128 Huismans, W. Th. J.; 

1513 Huissteden, A. van; 

5724 Huith, Agnus Boskaljon; 

- Huize „De La Salle” 

1479 Huize „De La Salle” 

Geen gehoor dag. van 1.00—3.30 n.m., 

3129 Frère Directeur, 

1848 Administratie Schoolbestuur La Salie 
1154 Frère Arnold, Hoofd La Salie College, 

- Huize Maris Stella: 

7316 Huize Maris Stella, 

(geen gehoor dagelijks van 1.00-3.00) 
7387 Frère Directeur, 

7094 Hull, Harold H.; 

7220 Hull, Harold H.; 

5756 Hulsen, J. H.: 

1485 Humphrey’s Radio & Television Service 


Kerkstraat 15 
Ponton 47-G 
Bontemantelstraat 7 
Patiastraat 16 
Noord Cura Cabaai 147 
v. Leeuwenhoekstraat 2 
L. G. Smith Boulevard 
L. G. Smith Boulevard 
Steenweg 7 
Crynssenstraat 6 
Wilhelminastraat 67 
Nassaustraat 152 
Windstraat 2-4 
Elleboogstraat 27 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 68 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 77 
Nassaustraat 35 
Nassaustraat 54 
Steenweg 10 
Julianastraat 4 
L. G. Smith Boulevard 79 
Bernhardstraat 216 
Tarabanaweg 17 
Emmastraat 67 
Balashi 2 
Havenstraat 27 
Concessielaan 511 
Briezenstraat 5 
Bernhardstraat 258 
Roentgenstraat 10 
Boerhaavestraat 66 
Fergusonstraat 27 
P. C. Hooftstraat 16 
Boerhaavestraat 2 


Boerhaavestraat 2 
Boerhaavestraat 2 

Savaneta 350 A 

Savaneta 350-A 
Byerlyte 4 
Byerlyte 4 

Fort Heuvelstraat 41 
Wilhelminastraat 104 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ^93 

: JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS AANNEMERS- EN EMBALLEERBEDRIJF 

HOLMAN & van EERDEN 

GUYABASTRAAT 20, DAKOTA 


Nieuwbouw, Verbouwingen, Reparaties, Timmerwerken. 
Onderhoudswerken, Verpakkingen, Verhuizingen, ln- 
en uitklaringen, Opslag van Inboedels 


* 


TEOLINS Lakken en Vernissen 
TEOLINS Morsvrije Tixverven 
DEXION Slotted Angle 
APTON Tube (meubelbuis) 

BISON KIT lijmt alles 

ALABASTINE voor scheuren in muren, etc. 

John E. Withers Transfer & Storage Co. 
Miami 

Dean Export International, Ltd., 
California 

Van Gend & Loos, Amsterdam 


World Wide Moving in modern vans 

Volledig verhuizings service voor alle landen ter wereld. 

TELEFOON 1199 


PRIVÉ H. Holman 1595 
A. v. Eerden 2999 91 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


7146 Hunt, Jose Maria; 

5222 Hurtado, C. G.; arts, 

2626 Hydroponics Farm; 

5073 Hymans, V. L.; tandarts, (kantoor), 
8213 Hymans, V. L.; woning, 

2613 Hypolite, Norbert D.; 

- Hypotheekkantoor, (Zie Landsdiensten 

groene biz.), 

1483 Hvjmering, A. A. W.; 


Savaneta 109 C 
Bernhardstraat 247 
Paradijs 

Bernhardstraat 262 
Macuarima fj7 
Boliviastrar t 28 


Celsiusstraat 9 


Islands Trading Companq Inc. 

IMPORT - EXPORT 

MANUFACTURERS REPRESENTATIVES 
REAL ESTATE AGENTS 

Phone: EMMASTRAAT 3 Phone: 

Home 1029 Office 2329 

Spring Mills Inc. Textiles, Towels, SPRINGMAID Bed- 

. sheets, Pillowcases, Bedspreads, etc. 

Cole of California Misses & Juniors Swimwear-, Sportswear 

Kayser - Roth International Lingerie, Girdles, Brassieres, Stockings, 
Cohn - Hall - Marx - Draperies Gloves. 

Textiles Men's & Boy’s Shirts and Underwear, 

Fruit of the Loom Socks, Panties, Bedspreads. 


Lee 


World Famous Slacks, Jeans, Spor 
wear tor the entire family. 

Upholstery Materials and Plastics. 
Best Men’s Wear in the U.S.A. 


Rockingham Fabrics 
Puritan Sportswear 

From Japan: YAMAHA Pianos & Guitars. DAIHATSU Passenger-cars, 
Pick-ups and Trucks. From Scotland: JOHN WALLACE DE LUXE 
WHISKY. Italian SHOES for Men and Women. Modern European 
FURNITURE from Denmark, Holland and Poland. From Hongkong 
Rattan Furniture, Textiles and Readymade Garments. 

Come and see us for all your needs. 


Verveelt de TV U wel eens ? 

Bent U oak wel eens onrustig ? 

Neem een tijdschrift ? 

Lees en leer op een prettige wijze, in Uw luie stoel 
op de porch, met een kopje koffie of koele drink! 
Elke week een nieuwe Time, een nieuwe Saturday 
Eveningpost, loop eens langs die honderden nieuwe 
tijdschriften in een van de zaken van de Wit. 

Aruba Boekhandel of Aruba Post 

Het beste en grootste sortiment tijdschriften 
op Aruba vindt U alleen in de winkels van 
de Wit N.V. 

93 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


1416 Ibarra, Marcial; 

5838 Ice cream parlor Irma’s; 

1408 Ice Factory; (Habibe), 

7042 Idigoras, Alfonso C,; 

7067 Idigoras, Luis C.; 

1375 Ierland, Frenk M. L. van; 

2058 Iglesia Evangelica; 

2273 Ignacio, Esteban A.; 

5490 Illis, G. E. (Za’s Grocery); 

5960 Illis, Wlnrich Th.; 

1340 „Imeldahof'; 

5688 Independant Oil Workers Union; 

1002 Indische Club Aruba; 

5012 Insurance Agencie N.V. (Bob Steele); 
2702 Insurance Co. Ltd. British American; 
5175 Insurance Company Crown Life; 

1073 Insurance Co.; Dordrecht 

Nederland N.V.; 

1845-1283 Insurance Company Fatum N.V.; 
1176-1337 Insurance Co. N.E.N.; 

3006 International Advertising Co.; 

1196 International Agency; 

5182 International Seamen’s Club; 

5081 International Seamen’s Club; 

(woning Manager), 

2168 Irausquin, Arminda M.; 

2688 Irausquin, J. R.; 

8058 Irausquin, E. I.; 

2232 Irausquin, Ethel; 

1331 Irausquin, Juan E.; 

5962 Isenia-Gonzalez, Santa; 

5986 Isidora, Norbert A.; 

5980 Isidora, Y. H.; 

1029 Islands Trading Company Inc.; 

2329 Islands Trading Company Inc.; 

1191 Israël. A. F.; 

3272 Israëlitische gem. "Beth Israel”; 


Arendstraat 73 
Rodgerstraat 6 
Bubali 

Noord Cura Cabai 14 
Gilles Poppestraat 10 
Nieuwstraat 56 
C. Huygenstraat 17 
Fergusonstraat 50 
Village Noord 127 
Prinsenstraat 33-A 
Noord 2 D 
Grensweg 7 
Sabana Blancoe 36 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 41 
Zuidstraat 5 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 38 

Korteweg 2—4 
Nassaustraat 60 
Nassaustraat 94 B 
Schubertstraat 8 
Emmastraat 6 B 
Bernhardstraat 125 
Weg Seroe Pretoe 2 

Nassaustraat 176 
Emanstraat 78 
Hooiberg 26-B 
Maria Christinastraat 5 
L. G. Smith Boulevard 75 
Helfrichstraat 14 
Bernhardstraat 241 
Quillstraat 4 
Herman Gorterstraat 1 
Emmastraat 3A 
Emmastraat 48 
A. Lacle Boulevard 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


Islands Trading Company Inc. 

IMPORT - EXPORT 

MANUFACTURERS REPRESENTATIVES 

REAL ESTATE AGENTS 

Phone: EMMASTRAAT 3 Phone: 

Home 1029 Office 2329 

Spring Mills Inc. Textiles, Towels, SPRINGMAID Bed- 

_ , . sheets, Pillowcases, Bedspreads, etc. 

Cole of California Misses & Juniors Swimwear, Sportswear 

Kayser - Roth International Lingerie, Girdles, Brassieres, Stockings, 

Cohn - Hall - Marx - Draperies Gloves. 

Textiles Men's & Boy's Shirts and Underwear, 

Fruit of the Loom Socks, Panties, Bedspreads. 

. World Famous Slacks. Jeans, Sports- 

Lse wear for the entire family. 

Rockingham Fabrics Upholstery Materials and Plastics. 

Puritan Sportswear Best Men's Wear in the U.S.A. 

From Japan: YAMAHA Pianos & Guitars. DAIHATSU Passenger-cars, 
Pick-ups and Trucks. From Scotland: JOHN WALLACE DE LUXE 
WHISKY. Italian SHOES for Men and Women. Modern European 
FURNITURE from Denmark, Holland and Poland. From Hongkong 
Rattan Furniture, Textiles and Readymade Garments. 

Come and see us for all your needs. 


Verveelt de TV U wel eens ? 
Bent U ook wel eens onrustig ? 


Neem een tijdschrift ? 

Lees en leer op een prettige wijze, in Uw luie stoel 
op de porch, met een kopje koffie of koele drink! 
Elke week een nieuwe Time, een nieuwe Saturday 
Eveningpost, loop eens langs die honderden nieuwe 
tijdschriften in een van de zaken van de Wit. 

Aruba Boekhandel of Aruba Post 

Het beste en grootste sortiment tijdschriften 
op Aruba vindt U alleen in de winkels van 
de Wit N.V. 


93 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stqd 3360 


1416 Ibarra, Marcial; 

5838 Ice cream parlor Irma's; 

1408 Ice Factory; (Habibe), 

7042 Idigoras, Alfonso C.; 

7067 Idigoras, Luis C.; 

1375 Ierland, Frenk M. L. van; 

2058 Iglesia Evangelica; 

2273 Ignacio, Esteban A.; 

5490 Illis, G. E. (Za’s Grocery); 

5960 Illis, Winrich Th.; 

1340 „Imeldahof"; 

5688 Independant Oil Workers Union; 

1002 Indische Club Aruba; 

5012 Insurance Agencie N.V. (Bob Steele); 
2702 Insurance Co. Ltd. British American; 
5175 Insurance Company Crown Life; 

1073 Insurance Co.; Dordrecht 

Nederland N.V.; 

1845-1283 Insurance Company Fatum N.V.; 
1176-1337 Insurance Co. N.E.N.; 

3006 International Advertising Co.; 

1196 International Agency; 

5182 International Seamen’s Club; 

5081 International Seamen’s Club; 

(woning Manager), 

2168 Irausquin, Arminda M.; 

2688 Irausquin, J. R.; 

8058 Irausquin, E. I.; 

2232 Irausquin, Ethel; 

1331 Irausquin, Juan E.; 

5962 Isenia-Gonzalez, Santa; 

5986 Isidora, Norbert A.; 

5980 Isidora, Y. H.; 

1029 Islands Trading Company Inc.; 

2329 Islands Trading Company Inc.; 

1191 Israël. A. F.; 

3272 Israëlitische gem. ’’Beth Israel”; 


Arendstraat 73 
Rodgerstraat 6 
Bubali 

Noord Cura Cabai 14 
Gilles Poppestraat 10 
Nieuwstraat 56 
C. Huygenstraat 17 
Fergusonstraat 50 
Village Noord 127 
Prinsenstraat 33-A 
Noord 2 D 
Grensweg 7 
Sabana Blancoe 36 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 41 
Zuidstraat 5 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 38 

Korteweg 2—4 
Nassaustraat 60 
Nassaustraat 94 B 
Schubertstraat 8 
Emmastraat 6 B 
Bernhardstraat 125 
Weg Seroe Pretoe 2 

Nassaustraat 176 
Emanstraat 78 
Hooiberg 26-B 
Maria Christinastraat 5 
L. G. Smith Boulevard 75 
Helfrichstraat 14 
Bernhardstraat 241 
Quillstraat 4 
Herman Gorterstraat 1 
Emmastraat 3A 
Emmastraat 48 
A. Lacle Boulevard 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 33« 


8140 Jackson, D. A.; 

2590 Jacobs, Casimiro; 

1574 Jacobs, Cornelia T.; 

3373 Jacobs, Gregorio M.; 

2352 Jacobs, J. A.; 

2840 Jacobs, Johan O. C.; 

2270 Jacobs, Livia; 

2738 Jacobs, H. J.; 

1980 Jacobus, L. D.; 

5525 Jacobus, Ivy M.; 

5814 Jacopucci Cidia; 

7063 Jacopucci, Narciso; 

3033 Jacquin, Alvaro; 

3250 Jacquin, Norma; 

5834 Jagershoek, Eduard G.; 
3036 Jagt, C. H.; 

2301 Jakobs, Ds. A. H.C.; 

8214 Jamanota Club; 

1246 James, Althea O.; 

2259 James, Arnold; 

5471 James, Beatrice E.; 

5453 James, I. Lew Yen Tai; 
1464 Jandroep, P.; 

2267 Janga, Ch. D.; 

5544 Janga, G. Leon; 

5737 Janga, Martha; 

7232 Jansen, Agustin; 

2661 Jansen, Alejandro; 

2783 Jansen, F. (Duy); 

2918 Jansen, Frits; 

5781 Jansen, G. W.; 

1767 Jansen, Hans G.; 

3327 Jansen, Higinio; 

2841 Jansen, Joohn; 

7055 Jansen, Johan; 

5839 Jansen, Julio; 

3256 Jansen, Rafael C.; 

2941 Jansen, Rudolf; 

1445 Jansen-Schouwé, J.; 

1696 Jansens, A.; arts, 

5133 Janson, J. L.; 

8017 Janssen, J. G. H.; (arts), 
3033 Jaquin, Alvaro A.; 

2660 Jardin Caribe; 

5137 Java Grocery Store; 

5474 Java Restaurant; 

5877 Jessurum, Max C.; 


Santa Cruz 42 
Fergusonstraat 63 
Druivenstraat 1 
Ponton 34 A 
Fahrenheitstraat 16 
Patiastraat 6 
Milonstraat 12 
Pierre Corneillestraat 8 
Irenestraat 10 
Cayenastraat 32 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 21A 
Faradaystraat 5 
Tarabanaweg 1 
v. Walbeekstraat 13 
Brazil 126 

Bo.itemantelstraat 3 
Zepp Lampestraat 2 
Sta Cruz 100 
Toricellistraat 21 
Arendstraat 63 
Briezenstraat 2 
Frcderik Hendrikstraat 1 
Socotorolaan 1 
Boerhaavestraat 16 A 
Amalia v. Solmstraat 18 
Seroe Pretoe 1 F 
Savaneta 61 
Zuidstraat 9 
Nassaustraat 167 
Stadionweg 23 
Isaac Wagemakerstraat 10 
Havenstraat 5—7 
Fergusonstraat 42 
Stadionweg 27-B 
Savaneta 124 A 
Fort Heuvelstraat 1 
Paradera 40 
Fergusonstraat 44 
Kolibristraat 10 
Bachstraat 4 
Crynssenstraat 3 
Sta Cruz 362 
Tarabana 1 
Koningstraat 7 
Rodgerstraat 1 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 13 
Fort Heuvelstraat 14 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 128c 

95 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2454 Jeugd Centrum Evangelico; 

2946 Jie-A-Swie, Pursi Tjew Sang; 

5221 Jimmy’s Bros Grocery; 

5223 Jimmy’s Upholstery; 

5298 Jim’s Grocery; 

1701 Johanna’s Beauty Parlor; 

7038 John, Charles Ch.; 

5723 John, Richard E. L.; 

3158 Johnson, Dexter A.; 

5310 Johnson, E. A.; 

7144 Johnson, Florencia S.; 

5183 Johnson. N. L.; 

3223 Jones, R. L.; 

1881 Jong, C. A.M. de; 

Chef buitendienst N.V. Fatum, 

2464 Jong, Jeanne V.: 

2528 Jong, Raymond O.; 

2487 Jong, W. de; 

1865 Jongewaard, A. J.; 

2567 Jongh, Theodoor de; 

1689 Jongsma, R.; 

2110 Jonkhout, S.; 

7352 Joode, A. de; 

2974 Joseph, Alvin; 

5685 Joseph, Horbon; (Sunrise Upholstery 


Washington 23 
Rondweg 35 
Bernhardstraat 194 
Dr. Schaepmanstraat 20 
Clavelstraat 16 
Steenweg 8 
Noord Cura Cabai 123 
St. Maartenstraat 87 
Rondweg 59 
Golfweg 5 
Maxwellstraat 4 
Bernhardstraat 243 
Kas di Paloma 4-C 
Constantijn Huygenstraat 13 

Karawarastraat 18 
Hospitaalstraat 1 
Ponton 113 
Tarabana 56 
Koningstraat 40 
Vondellaan 8 

Constantijn Huygenstraat 6 
Savaneta 8 
Boliviastraat 40 
Bernhardstraat 242 


2013 Joseph, Kelvin H.; 

5437 Joseph, Martha; 

1060 Jossy Motors; 

3087 Jossy Motors; kantoor, 

5708 Jowett, Manuel James; 

3121 Joyeria Rodania; 

1792 Joyeria „Rodania" (Olga Vasques); 
5604 Juddan, Ovid; 

3307 Julen, Marieta F.; 

2975 Juliana, Antonio I.; 

1247 Juliao, C. L.; 

7377 Jurgens, Lucy; 

- Justitie (Zie Landsdiensten groene biz.) 

- Juweliers Kan N.V.; 

1193 Juweliersafdeling, 

1192 Optiek en camera-afdeling, 
Huisaansluitingen; 

2193 S. Kan, 

1191 A. F. Israel, 

1767 H. G. Jansen, 

2793 J. H. Ponson Jr„ 


Irenestraat 23 
Dr. Schaepmanstraat 4 
Nassaustraat 132 
Nassaustraat 132 
Lagoweg 18 
Oranjestraat 26-A 
Oranjestraat 24 
Bellisimastraat 9 
Mr. Christinastraat 9 
Guyabastraat 19 
Emanstraat 110 
Ohmstraat 8 

Nassaustraat 47 


A. Laclé Boulevard 10 
Emmastraat 48 
Havenstraat 5—7 
Shakespearestraat 5 


110? Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen X 193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


5014 Son Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad^ 


1843 Mevr. H. Kan-Drilsma, 

- Juweliers, Kan N.V.: 

3324 Juweliers en camera-afdeling 

Huisaansluiting: 

8050 L. F. Croeze, manager, 


L. G. Smith Boulevard 35 
Prinses Beatrix Luchthaven 
Urataka 12 STUYVESANT KUNSTHANDEL 

naast de Aruba Boekhandel in Oranjestad Telefoon 3320 


Hoe vaak zoekt U niet eens een beter geschenk voor 
familie of vrienden en is het altijd weer een heel 
probleem iets bijzonders te vinden? 

Gaat U eens een kijkje nemen in de 

STUYVESANT KUNSTHANDEL 

waar U schilderijen kunt kopen geschikt voor iedere 
beurs of 

een mooi aardewerk kopje of vaasje van Zaalberg, 
iets van oud koper of oud tin. 97 


: 5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


■- Kadaster, (Zie Landsdiensten 

groene biz.), 

1566 Kamer van Koophandel en Nijverheid; 
2667 Kamsteeg, J.; 

1843 Kan-Drilsma, Mevr. H.; 

- Kan N.V., Juweliers: 

1193 Juweliers afdeling, 

1192 Optiek en camera-afdeling; 

Huisaansluitingen: 

2193 S. Kan, 

1191 A. F. Israel, 

1767 H. G. Jansen, 

2793 J. H. Ponson Jr., 

1843 Mevr. H. Kan-Drilsma, 

- Kan N.V., Juweliers: 

3324 Juweliers en camera-afdeling 

Huisaansluiting: 

8050 L. F. Croeze, manager, 

2193 Kan, S.; 

5073 Kayser, A. F.; tandarts, 

5532 Keeken, H. van; 

1079 Kees Grocery N.V.; 

1918 Kees Grocery N.V.; 

1170 Kelkboom, C. A.; 

2228 Kelkboom, Joaquin M.; 

1899 Kelkboom Radio Omroep; 

2756 Kelkboom Radio Omroep; 

2766 Kelkboom Radio Omroep; 

2549 Keller, H. L. G.; 

2618 Kelly, AidaM.; 

2469 Kelly, B.; 

3260 Kelly, Basilio; 

8223 Kelly, Basilio; 

3318 Kelly, F. S.; 

3264 Kelly, F. S.; 

8034 Kelly, Heliberto; 

8257 Kelly, Jacobo; 

8256 Kelly, Martin; 

2436 Kelly, Seferina; (La Elegancia), 

1147 Kelly, Seferina; 

1507 Kelly, Wenceslao; 

2306 Kemp, Marino; 

2151 Kerk, Th. J. L.; Advocaat; 

2690 Kervel, E. W. F.; 

1818 Kessel, N.; 

5300 Keuringslokaal; 


Wilhelminastraat 22 
Zepp Lampestraat 7 
L. G. Smith Boulevard 35 
Nasaustraat 47 


A. Laclé Boulevard 10 
Emmastraat 48 
Havenstraat 5—7 
Shakespearestraat 5 
L. G. Smith Boulevard 35 

Prinses Beatrix Luchthaven 

Urataka 12 
A. Laclé Boulevard 10 
Bernhardstraat 262 
Marnixstraat 16 
Emanstraat 30 
Emanstraat 30 
Nassaustraat 171 
Hendrikstraat 1 
Emmastraat 3 
Emmastraat 3 
Paradera 

Tanki Leendert 247-A 
Rondweg 24 
Noord 45 
Panamastraat 4 
Piedra Plat 139-A 
Fahrenheitstraat 5 
Ponton 74 
Siribana 21 
Matividiri 23-A 
Matividiri 29 
Oranjestraat 7 A 
Ponton 72 
Amandelstraat 4 
Hospitaalstraat 12 
Wilhelminastraat 32 
Julianastraat 12 
Shakespearestraat 28 
Theaterstraat 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen 1x93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


Many experienced 
travellers Relieve 
that the 

dependable Dutch 
have made 

KLI 

the most RELIABLE 
of all airlines 


FOR ANY DESTINATION, CALL 
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 

Princess Beatrix Airport Tel. 1367/1368 

99___ ü 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


3274 Keijzer, J.; 

3285 Kik, H. J.M.; 

1909 Kikkert-Hildering, Mevr. M. A. W.; 

3353 Kimatrai, G. U.; 

2621 Kimatrai, G. U.; 

5046 Kimatrai-Gordhon U.; (Daryanani), 
5322 King, R.; 

7171 King Solomon Lodge; 

2836 Klamer, A.; 

1929 Klaphaak-Luydens, L.; 

1647 Klapper, A.; 

7255 Klein, J. W.; 

2447 Kleisen, M. L.; 

2895 Klooster, A. v.d.; 

2922 Knubben, M.; 

5501 Koe, Monica; 

5865 Koek, Adolf; 

2421 Koek, Anna; 

5639 Koek, Antolin E.; 

5706 Koek, Antolin E.; (machine en repair 
shop), 

2361 Koek, C.; 

2880 Koek, Carlos; 

5599 Koek, Catharina; 

5269 Koek, D.; 

5581 Koek, E.; 

7136 Koek, Efrem M.M.; 

3219 Koek, Fabian; 

2656 Koek, Francisco ; 

2098 Koek, G.; (Beto), 

5301 Koek, Girigorio Fernando; 

8152 Koek, Ignacio; (Naneho), 

5944 Koek, J. I.; 

5876 Koek, Jan H.; 

2551 Koek, Juan E.; 

7065 Koek, Juancito de la Cruz; 

2681 Koek, Lorenzo ; 

7039 Koek, Loreto; 

5944 Koek, Luis; 

2417 Koek, M.; 

5319 Koek, Maximo D.; 

3067 Koek, Miguel L.; 

5324 Koek, Narciso; 

3369 Koek, Oscar R.; 

5519 Koek, Pablo; 

5936 Koek, Pascual; 

5684 Koek, Patricio Th.; 


Patiastraat 1 
La Sallestraat 30 
Kas di Paloma 39 
Tarabana 110 
Nassaustraat 7 
Lagoweg 38 

Mons. Niewindtstraat 12/14 
Savaneta 123 B 
Kas Paloma 1-D 
Zuster Candidastraat 1 
Fergusonstraat 29 
Brazil 23 

Venezuelastraat 21 
Kas di Paloma 8-C 
Fergusonstraat 25 
Bernhardstraat 159 
Jarmanstraat 7 
Victor Hugostraat 7 
Brazil 159 A 
Bernhardstraat 3 

Dominicanessenstraat 25 
Kamerlingh Onnestraat 
Amalia v. Solmstraat 14 
Amazonestraat 13 
Brazil 54 
Savaneta 83 C 
Kerkstraat 4 
Paradera 124 
Rondweg 65 
Weg Rooi Hundu 5-C 
Seroe Biento 22 
J. v. Nassaustraat 7 
Maria v. Oranjestraat 13 
Karawarastraat 9 
Savaneta 334 
Stadionweg 10 C 
Noord Cura Cabaai 131A 
J. v. Nassaustraat 7 
Maria Christinastraat 3 
Mount Scenerystraat 12 
Rondweg 52 
Nieuwe Weg 7 A 
Rondweg 5 
Tollenstraat 9 
Gravenhorststraat 4 
Quillstraat 29 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 fonmuïffl EUROPEAN SERVICE: 

— Weekly from North European Ports 
— Monthly from Italy, Spain, Portugal 

U.S. NORTH ATLANTIC SERVICE: 

— Weekly from Charleston, Baltimore, Philadelphia & 
New York 

U.S. GULF SERVICE: 

— Fortnightly from Mobile, Houston, Flow Orleans 

PASSENGER SERVICE: 

— Five weekly sailings to and from Holland and in the 
Caribbean by fast and modern airconditioned motor- 
vessels: 

MS "PRINS DER NEDERLANDEN” 

Route Your Cargo Royal ! 

Travel via K.N.S.M.! Apply to K.N.S.M. or Acknowledged Travel Bureau 

AGENTS FOR: 

K.L.M. 

K-LINE 

T.C.A. 

GREYHOUND 

FATUM 


OFFICE ORANJESTAD: PHONE 1777 - 1778 


JlOYAl NETHERLANDS STEAMSHIP COMPANY 


101 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


7324 Kock, Pedro; 

5582 Koek, Petronilia; 

7323 Kock, Plácido; 

7015 Kock, Prisiliano R.; 

7376 Kock, Reineta; 

5401 Kock, Simon P.; 

7064 Kock, Thomas; 

2769 Kock, V. I.; 

7287 Kock, Virgilio; 

1860 Kodak Agenten - El Louvre Aruba; 
5340 Kohlenbergerf John F.; 

5971 Kolfin, H. M.; 

2797 Kollaard, C.; 

5126 Kong, Arthur; 

1698 Kong Hing Grocery; 

- K.L.M. (Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij, N.V.) 

1367 Stationsdienst, 

Passage Afdeling, 

Vrachtaf deling, 

Administratie - Kas, 

1919 Districtsvertegenwoordiger 

- Koninklijke Marine; 

7100 Centrale Marinierskazeme Savaneta, 
7104 Ziekenboeg Marinierskazeme 
7341 Cantine-Marinierskazerne, 

2515 Marine Wetersportcentrum, 

- K.N.S.M. (Koninklijke Nederlandsche 

Stoomboot Maatschappij N.V.), 

1777 (3 lijnen), Alle afdelingen 

1087 Af- en aanlevering van lading, 

2366 Bergloods, 

Huisaansluitingen: 

1473 Dam, P. G. van; Agent, 

1245 Hogervorst, H. J.; 

1938 Kroeze, G.; 

2291 Lopez-Henriquez, Mej. V.; 

2384 Fingal, Bruno S.; 

5669 Kooistra, P.; 

2053 Koole, Paul E.; 

1265 Koolman, A. C.; 

7308 Koolman, Alejandro ; 

5491 Koolman-Arendsz, Guillermita; 

7332 Koolman, Benny; 

8392 Koolman-Croeze, Joanna G.; 

7043 Koolman, D. G.; 

7398 Koolman, Daniel G.; 


Savaneta 316 
Dr. Schaepmanstraat 23 
Savaneta 248 
Cura Cabai 47 
Savaneta 146 
Nieuwe Weg 6 
Savaneta 336 
Fergusonstraat 52 
Savaneta 347-B 
Wilhelminastraat 86-B 
Bachelor Quarters 3 
P. C. Hooftstraat 1 
Rondweg 67 
Weg Seroe Pretoe 45 
Havenstraat 3 


Prinses Beatrix Airport 


Prinses Beatrix Airport 


Savaneta 
Eagle Beach 

Nassaustraat 98-B 

Haventerrein 

Haventerrein 

Shakespearestraat 2 
Miraflorweg 9 
Miraflorweg 6 
Zuidstraat 3 
Argentiniëstraat 18 
Bernhardstraat 229 
Daltonstraat 6 
Boerhaavestraat 55 
Pos Chiquito 24-A 
Zeewijk 57 
Savaneta 187 
Papilon 49-A 
Savaneta 288 
Savaneta 11 


1192 ^at KAN Kan, Kan KAN Alleen J 193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


Klisters Trading Co. Aruba N.V. 

KRUISWEG 10 TEL. 1012 

MERCEDES BENZ, MORRIS, M.G. Cars & Spare parts 

NEWAGE Diesel inboard boat motors 

U.S. Carburators & Fuelpumps 

CHUBB Safes 

RONCO Office machines 

Duplicators (Stencil machines) 

Addressing machines 
Filing systems 

HASLER Franking machines (postage stamp machine) 
HERMES Swiss made typewriters 
. KENWOOD Kitchen mixers 
U.S. DIVERS "Aqua-Lung” scuba diving equipment 
Underwater sports articles. 


Kuster’s Trading Co. Aruba N.V. 

KRUISWEG 10 TEL. 1012 


NABISCO 

KELLOGG 

DROSTE 

BETUWE 

TULIP 

HAAS 

KERN 

WILCO 

KING OF HAWAII 
GOYA 
BAKKER 
• SALUD 

D. A. WOUDSTRA 


Cream of wheat 
Breakfast cereals 
Chocolate 
Preserves & Jellies 
Salami, ham, and 

fine meat products from Denmark 
Dutch vinigar & pickles 
Juices, catsup etc. 

Canned foods from Holland 
Pineapple products 
Fruit nectars from Puerto Rico 
"DAISY BRAND" Dutch cheese 
Soya bean vegetable oil 
Meat. 


103___K 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


7072 Koolman, Esyldro ; 

2523 Koolman, Francisco; 

7017 Koolman, G. A.; 

8290 Koolman, Guillermo P.; (Mito), 

2898 Koolman, Ignacio ; 

8037 Koolman, Joannes; 

8237 Koolman, Lucia; 

5246 Koolman, Maria; 

7017 Koolman, Nemencio; 

2792 Koolman, Petra; 

2408 Koolman, Raymundo; 

7332 Koolman, Roberto; 

1043 Koot, Mr. J. V. M. van; 

1647 Koppelberg en Co. Besangon; 

Accountants en Belastingconsulenten, 
5981 Kort, E. F. de; 

7180 Kort,E.L. de; 

7165 Kort, G. de; 

1614 Kort, Gregorio de; 

5314 Kort, Gregorio de; 

2849 Kort, J.; 

7230 Kort, Ramiro E. de; 

7145 Kort, Roberto de; 

7049 Kort, Segundo P. de; 

7205 Kort, Zacharias E. de; 

5443 Koster, B.; 

2019 Kramer, W. L.; 

7258 Kransen, M.; 

5741 Krind, Charles T.; 

3345 Krist, G. A.; 

1938 Kroeze, G.; 

2264 Kroon, Eduard G.; 

3024 Kroonenberg, G. C.; 

3346 Kroonenberg, H. D. G.; 

1815 Kroonenberg, H. D. G.; 

8143 Krosendijk, Alicia; 

8029 Krosendijk, P.; 

1030 Krottnauer, v. Meeteren N.; 

2573 Krozendijk, Angel; 

8124 Krozendijk, Jovito F.; 

2695 Krullaars, Gerrit G. F.; 

2482 Kuip, H. van der; 

1477 Kuip, J. van der; 

2007 Kuiperi, A. B. Sr. (Benny); 

2745 Kuiperi, A. B. Jr. (Tico); 

2283 Kuiperi, H. E. N.; 

2067 Kuiperi, Leo L.; 


Pos Chiquito 98 B 
Dividivistraat 9 
Savaneta 222 
Papilon 48 
Wayaka 20 
Macuarima 28 
Papilon 56 
Bernhardstraat 29 
Savaneta 222 
Kas di Paloma 8 A 
Chuchubistraat 3 
Savaneta 187 
Maria Christinastraat 6 
Fergusonstraat 29 


Congoweg 85 
Savaneta 228 
Savaneta 90 
Nassaustraat 23 
Bernhardstraat 2 B 
Madurostraat 45 
Savaneta 349 
Pos Chiquito 82-A 
Savaneta 186 A 
Savaneta 312 
Orinocostraat 15 
Jupiterstraat 4 
Pos Chiquito 54A 
Briezenstraat 1 
Tarabana 2 
Miraflorweg 6 
Paradijs 4 
Toricellistraat 14 
Nassaustraat 49 
Bilderdijkstraat 7 
Hooiberg 67 
Piedra Plat 66 
L. G. Smith Boulevard 37 
Havenstraat 14 
Canashito 6 
Beaujonstraat 17 
Rondweg 77 
Fergusonstraat 26 
Willemstraat 14 
Emmastraat 49 
Awakatistraat 7 
Byronstraat 10 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


io= 


5014 Son Nic. - JEWELERS OF 


2696 Kuiperi, Michael S.; 
1439 Kuk, Hendrik Ch.; 

- Kusters Trading Co.: 

1012 Office & Showroom; 
5276 Kusmus, Moises F.; 
8136 Kwai, Cheung Yan; 
7178 Kwai, Chong Yang; 
2763 Kwartz, Santiago; 

1791 Kwetser, E. A.; 

2972 Kwidama, Juan J. J.; 
5728 Kwidama, M. C.; 

2388 Kwoei, M. T. A.; 


CARIBBEAN - O’stad 336g 

Emmas raat 51 
Argentiniëstraat 5 

Kruisweg 10 

Pastoor Hendrikstraat 90 
Sta Cruz 112 
Savaneta 316 B 
Driemasterstraat 6 
Fahrenheitstraat 19 
Arendstraat 26 
Zeewijk 6 

Dominicanessenstraat 19 Office Machines Repair Shop 


For: ROYAL Typewriters - ROTO Stencil Machines 
CENTO Spirit Duplicators 
WALTHER - Adding & Calculating machines 
ANTARA - Blue Printing & TRANSFER-A-MATIC 
Copying machines. 

O. E. M. Hand Operating and Electric Adding Machines 
BERNHARDSTR. 3 - Tel. 5706 - San Nicolas - AIR CONDITIONED TOS___L 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2357 La Colombina Agencies ; 

1608 La Comodidad; 

5163 La Confianza; 

1135 La Cosecna; 

5913 La Cruz, Rosanna Rose; 

1233 La Cruz; Weekblad (b.g.g. 2950/1639) 
1583 La Cubana; 

2436 La Elegancia; 

- La Esperanza Supermarkets: 

Management 

2401 Director, 

2400 Sub-Director-purchasing & wholesale 
manager, 

Store Oranjestad 
2400 Store manager, 

2402 Purchasing & Claim Dept., 

1942 Magazijn (deposito), 

Pos Chiquito 
7201 Manager, 

7200 Administration, 

7201 Warehouse 
1122 La Fortuna; 

1031 La Gran Bodega; 

3363 La Linda; 

2120 La Linda; 

5005 La Macorisana; 

7134 La Mano de Dios; 

5881 La Milagrosa; 

1432 La Moda; (L. Pick & Son’s Trading), 
1168 La Moderna; 

7257 La Nueva Reforma; 

1676 La Perla: 

2398 La Popular; 

1061 La Popular; 

5184 La Porteüa; (Cafetaria), 

5541 La Princesa; 

1512 La Universal; 

1444 La Venezolana; 

8372 Laar, Th. van de; 

2157 Labadie, Heinrich; (gen. manager 

Cepo), 

2157 Labadie, Helène; (office manager 
Cepó) 

2546 Labega, C. I.; 

1853 Lackin, E. M.; 

1197 Lade, A. A.; 

1349 Laclé, Adriaan Jr.; (Rio Bar), 

1841 Lade, Adriaan Jr.; 


Schelpstraat 23 
Emanstraat 70 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 80 


Bemhardstraat 52 
Nassaustraat 110 
Nassaustraat 70 
Oranjestraat 7 A 
L. G. Smith Boulevard 3 


Emmastraat 11 
Wilhelminastraat 51 
Nassaustraat 31 
Nassaustraat 31 
Theaterstraat 6 
Cura Cabai 45 
Bernhardstraat 212 
Nassaustraat 52 
Nassaustraat 17 
Noord Cura Cabaai 26 
Steenweg 6 
Socotorolaan 18 
Socotorolaan 18 
Zeewijk 110 A 
van Renselaerstraat 10 
Nasaustraat 34 
Steenweg 14 
Rooi Bosal 22 

Wilhelminastraat 127 
Wilhelminastraat 127 

Boerhaavestraat 6 
Pagaaistraat 10 
Concessielaan 8 
Nassaustraat 38 
Nieuwstraat 4 


jin? Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


ISIDRO LOPEZ 

TIMMER & BOUWBEDRIJF 
Bouw en verbouw uw huis e.d. bij 

ISIDRO LOPEZ, Aannemer 

MACUARIMA 95 TEL. 8340 


LA LINDA N.V. 


The Store with the Biggest and Best Assortment on the Island 


Leisure shopping in our fully air-conditioned 
ladies department where we have a large 
variety of dresses and shoes 


in our men's department there is a wide 
choice of wearing apparel to choose from 

plus our 

special department for children’s wear and 
furniture, household goods & appliances 

NASSAU STRAAT 31 TEL. 1661 

2120 


Aruba Steamlaundry & Drycleaning Co. N.V. 

SUPERCLEANING 

MARKTSTRAAT 2 - VAN GALENSTRAAT 4 - SAN NICOLAS 
SHIPS-LAUNDRY SERVICE — HOTEL & VALET SERVICE 
DRYCLEANING - FAMILY WASH - PICKUP & DELIVERY FREE 
5039 — SERVICE CALLS & INFORMATION 
5558 — MANAGEMENT 
5554 — NIGHT & HOLIDAY SERVICE 
5194 — PICKUPSTATION SUPERCLEANING 
3175 — M. SERPHOS JR., Man. Dir. Residence 

107 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


1489 Laclé, Adriaan Jr.; woning-kantoor, 

5853 Laclé, Carmelio; 

1884 Laclé, Casio; (Cazon), 

8249 Laclé, Casper E.; 

2879 Laclé, Eugène 0.; 

2265 Laclé, F. O.; 

1742 Laclé, F. R. V.; 

3259 Laclé, Iselia M.; 

1243 Laclé, Jacobo J.; winkel en woning, 

8048 Laclé, Jan C.; kantoor, 

1968 Laclé, Jan C.; woning, 

2477 Laclé, J. M.; 

7125 Laclé, Joaquin; 

7226 Laclé, Juan F.; 

2740 Laclé, Juanita; 

2879 Laclé, L. A. C.; 

2152 Laclé, M.; 

3283 Lade, Mario H.; 

2924 Laclé, Mateo ; 

1571 Laclé, Miguel; 

2137 Laclé, Miguel; (Rumshop), 

2350 Laclé, P. J.; (Ronny), 

1514 Laclé, R. A. H.; (Henry) , 

2986 Laclé, Roland H. ; 

1254 Laclé, Simon; 

2879 Laclé, Trading Company; 

2740 Laclé, Willem A. A.; 

- Lago (Eerst 9 draaien, wachten op 

kiestoon, dan gewenste nummer 
draaien, inlichtingen tel. 9-3600), 

- Lago (dial 9, wait for Lago dial tone 

and then dial the Lago number. For 
information 9-3600), 

5506 Lago Heights Club... office & manager; 
5504 Lago Heights Dining Hall; 

5003 Lago Police Dept.; 

5198 Lago Sport Park; 

5822 Lake, Cornelius L. A.; 

5892 Lake, Grace; 

5488 Lake, J. H.; 

1568 Lake, Johannes L.; 

7380 Lake-Richardson, Justina; 

1883 Lamens, J.; 

7284 Lampe, B.; 

8385 Lampe, Basilio R.; 

1768 Lampe, Edwin O.; 

2655 Lampe, E. Z.; 


Nieuwstraat 6 
Nieuwe Weg 22 
Madurostraat 24 
Piedra Plat 46 
Nieuwstraat 30 
Vondellaan 12 
Rooi Afo 24 
Paradera 120 
Hendrikstraat 34—32 
Sta Cruz 62 
A. Laclé Blvd 12 
Paradera 170 
Savaneta 285 
Savaneta 234 
Guyabastraat 37 
Nieuwstraat 30 
Emanstraat 86 
Dominicanessenstraat 36 
Fahrenheitstraat 4 
Emanstraat 59 
Emanstraat 84 
Rooi Afó 44 
Dominicanessenstfaat 14 
Tanki Leendert 168-A 
Mendelsohnstraat 3 
Nieuwstraat 30 
Guyabastraat 37 


Lago Heights 
Lago Heights 
San Nicolas 

Pastoor Hendrikstraat 57 
St. Maartenstraat 57 
Bemhardstraat 100 
Weg Rooi Hundo 50 
Mispelstraat 3 
Ohmstraat 4 
Balashi 81 
Savaneta 123 C 
Macuarima 54 
Beatrixstraat 12 
Engelandstraat 18 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


108 = 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 336tg 


8374 Lampe, Hermano; 

2075 Lampe, J. C.; (Padu woning), 

1364 Lampe, J. C.; (Padu), kantoor, 

5782 Lampe, J. L.; 

2336 Lampe, Jacobo; 

1427 Lampe, Rufino L.; 

2780 Lampe, Simon; 

2850 Lampe, W. P. M.; Notariaat, 

1753 Lamphear, Leonard D.; 

5473 Lampkin, A. L.; 

1681 Landsloterij (Depothouder Oranjestad) 

- Landsradio- en Telegraafdienst 

(Zie Landsdiensten groene blz.), 
5257 Lane, Agnita; 

3394 Lange, Estanislao de; 

5923 Lange, Lydia I. de; 

2149 Lange, P. C. de; 

3165 Lange, Miles de; 

5738 Langedijk-Thjjssen, R.; 

5747 Lanoy, Agnes M.; 

1983 Lannoy, J. E. de; 

3049 Lannoy, Rogelio C. de; 

2504 Lanz, J. F.; 

2969 Larmonie, A. C.; 

3343 Larmonie, Atley A.; 

7142 Larmonie, George; 

5809 Larmonie, James W.; 

7225 Larmonie, N.V.; (Vic), 

5940 Las Delicias; 

1731 Lasten, Alvin H. F.; 

1310 Lasten, J.M.L.; 

2351 Latham, Reginald H.; 

5596 Latham, Ulric B.; 

- Laundry and Drycleaning Co. N.V.; 

5039 Aruba Steam; 

5558 M a n agement; 

5499 Laundry, Arends; 

2134 Laundry Main Street; 

1858 Laundry Oranjestad; 

2964 Laundry Oranjestad; 

5998 Laveist, Josiah V. ; 

1109 Leañes. Luis: 

5282 Lee, Kwai Sum; 

5522-5197 Lee, Kwai Sum; 

1052 Leerentveld, Hans P.; 

2727 Leest, Thomas; 

5484 Le Grand, A.; 


Jan Flemming 2 

Bcatrixstraat 10 

Fergusonstraat 24 

Adolf van Nassaustraat 35 

Barcadera 13 

Bleumond 2-A 

San Barbola 2 

L. G. Smith Boulevard 25 

A. Laclé Blvd. 16 

Isaac Wagemakerstraat 60 

Steenweg 12 


Weg Fontein 37 
Weststraat 20 
Orinocostraat 23 
Archimedesstraat 2 
Madurostraat 26 
Mamixstraat 4 
Weg Rooi Congo 9-A 
Maria Christinastraat 20 
Socotorolaan 5 
Byronstraat 13 
Hendrikstraat 17 
Beatrixstraat 3 
Savaneta 522 
Mgr. Nieuwindtstraat 10 
Savaneta 204-A 
Helfrichstraat 63 
Tarabana 6-A 
Margrietstraat 2 
Boylestraat 8 
Bellisimastraat 12 

Van Galenstraat 4 
Van Galenstraat 4 
Adolf van Nassaustraat 
Nassaustraat 81 
Wïlhelminastraat 102 
Emmastraat 9 
Weg Fontein 8 
Wilhelminastraat 94 
L. v. Nassaustraat 6 
Village Noord 158 
Bontemantelstraat 8 
Noord 6 B 
P. C. Hooftstraat 3 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


109 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stod 3360 


5419 Leid, Samuel G.; 

1379 Leito, Sixto S.; 

5935 Lejuez, Carl W.; 

2571 Lejuez, Leo H. Y.; 

5929 Lejuez, Leslie A.; 

5823 Lemonier, Agapito; 

2829 Lendering, V. F. W.; 

2571 Leo, Adolf G.; 

3005 Leo, Daniel I.; 

7228 Leo, Martines; 

1019 Leon, Mrs. P. F.; 

5218 Leon, Helen R.; Dress shop, 

1669 Leonard, David M.; 

1874 Leonardo, Luis; 

2092 Leonardo, J. M.; 

2855 Leonardo, Leopoldo J.; 

5588 Leong, Lee; 

2584 Lesire, T. A.; 

3042 Lesire, Juan A.; 

7130 Leslie, Clyde D. A.; 

7127 Leslie, John A.; 

5990 Leslie, Lydia R.; 

5832 Leung, Heng; 

5264 Leung Po On; (Laundry); 

7397 Lewis, Ann E.; 

5094 Lewis, Vernon F.; (Community Store) 
5624 Leysner, E. A.; 

5513 Leysner, James Henry; 

2683 Liberia Victoria; 

5248 Liberty Store; (D. Francis), 

5469 Liburd, Joseph; 

1457 Lichtenstein, Chil; 

1094 Licores Aruba N.V.; 

5386 Lido; 

5068 Liesdek, E.; (Toko Tip Top), 

2614 Lim-Apo, O. W.; 

2614 Lima’s Radio & Television Service; 

7275 Linden, Alfonso Luis van der; 

7181 Linden, Atanacio van der; 

5378 Linden, C. van der; 

7270 Linden, Carlino van der; 

7202-7203 Linden, Epifanio v. d.; 

7334 Linden, Juan A. v. d.; 

7164 Linden, P. A. van der; 

7087 Linden, Romualdo v. d.; 

5770 Ling Ah Yu; 

5376 Ling Ah Yu; (Nanking Grocery), 


Zeewflk 17 A 
Socotorowijk 55 
Amazonestraat 14 
Zepp Lampestraat 12 
Bellisimastraat 8 
Bemhardstraat 219 
Bilderdijkstraat 3 
Zepp Lampestraat 12 
Seroe Patrishi 44 
Savaneta 160 A 
Mozartstraat 6 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 45 

L. G. Smith Boulevard 31 

Irenestraat 6 

Boyles traat 10 

Sabana Blanco 15 

Bemhardstraat 218 

Guyabastraat 29 

Beatrixstraat 5 

Pos Chiquito 106 

Pos Chiquito 15 

Isaac Wagemakerstraat 91 

Bemhardstraat 23-A 

Bemhardstraat 119 

Cura Cabai 49 

Adolf v. Nassaustraat 27 

Otaheitistraat 35 

Weg Seroe Pretoe 21 

Nassaustraat 73 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 36 

Village Noord 43 

L. G. Smith Boulevard 43 

Nieuwstraat 36 

Grensweg 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 6 

Olijfistraat 28 

Olijfistraat 28 

Savaneta 512 

Savaneta 126 

Ruysdaeistraat 2 

Savaneta 168 

Pos Chiquito 

Savaneta 339-B 

Savaneta 249 

Savaneta 143 

Pastoor Hendrikstraat 35 

Helfrichstraat 38 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
in___L 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


- Ling & Sons Supermarkets: 

5815 Supermarket # 1, 

2153 Supermarket # 2, 

5065 Central Warehouse & Wholesale 

Department, 

5472 After office hours (Ling Chao Yang), 

5472 Ling Chao Yang; 

7272 Ling Chung Sue; 

5762 Linzey, Annie; 

5740 Lioe A Tjam, Johana; 

5581 Lirio del Campo; 

5296 Lo-A-Njoe, Philip J.; 

5515 Lobbrecht, Johan F. C.; 

3117 Loefstop, Cristobal; 

2693 Loefstop, Reinier; 

2297 Loefstop, Reinier; 

2059 Loefstop, Reinier Th.; 

3092 Loefstop, Segundo; 

5553 Loetie’s Slagerij; 

2831 Lo-Fo-Sang, F. R.; 

7219 Lo-Fo-Wong, A. M. A.; 

5475 Lo Kone Tai; woning, 

5476 Lo Kone Tai; winkel, 

5966 Loichet, Louis E.; 

5087 Loi Poh Ming; 

2086 Looman, C. W.; 

2133 Looman, Ir. F. D.; 

1596 Loonstra, F.; 

8221 Lopez, Wed. Armonica; 

3189 Lopez, Eligio N.; 

5435 Lopez, F.; 

2391 Lopez, Facundo; 

1822 Lopez-Henriquez, Emilio; 

2061 'Lopez-Henriquez & Co.; 

1481 Lopez-Henriquez, Roberto; 

3186 Lopez, Hubert, Th.; 

8340 Lopez, Isidro; (Aannemers bedrijf, Tim¬ 
mer- en bouwbedrijf), 

8254 Lopez, Isildo G.; 

8234 Lopez, Serapio; 

5885 Lo, Rene F.; 

5638 Lourdes Grocery; 

3076 Lourdes y Toni; 

2772 Lourens, Franklin; 

5925 LÓuwerse, J. C.; 

5449 Lovell, Edwin L.; 

5926 Lovell, Herman Ph.; 

7158 Lo-Zarada, Crisalida M.; 


Congoweg 37 
Weststraat 29 
Theaterstraat 4 

de Ruyterstraat 11 
de Ruyterstraat 11 
Savaneta 490 
P. C. Hooftstraat 11 
Verrietstraat 22 
Brazil 54 
Congoweg 60 
Golfweg 11 
Tanki Leendert 148 
Paradera 27 
Sividivi 32 
Rondweg 93 
Sividivi 19 
Helfrichstraat 16 
Tarabana 66 
Pieter Boerstraat 7 
Bernhardstraat 56 A 
Marktstraat 4 
Quillstraat 11 
Rembrandtstraat 29 
Sabana Verde 6 
Herman Gorterstraat 5 
A. de Mussetstraat 2 
Papilon 53 
Weststraat 28 
Dr. Schaepmanstraat 26 
Pascalstraat 7 
Costa Ricastraat 4 
Beatrixstraat 24 
Zepp Lampestraat 10 
Rondweg 31 
Macuarima 95 

Santa Cruz 162 
Sta Cruz 152 
Golfweg 67 
Weg Seroe Pretoe 7 
Nieuwstraat 8 
Braziliëstraat 18 
Koolbaaibergstraat 6 
De Veerstraat 8 
van den Bosschestraat 7 
Brazil 7 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


' _ n= 

5014 Son Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 336 


5428 Luchmun, R.; 

5584 Luckhoo, E. W.; 

7043 Lucky Strike Bar; 

5533 Lue Ching Choy; 

2235 Luidens, A.; (Yanny), 

2242 Luidens, Carola; (Carito), 

2859 Luidens, Felix A.; 

1776 Luidens, H. P.; 

2242 Luidens, J. Fernando (Nancho); 
7016 Luidens, Julio; 

2242 Luidens Radio en television service; 
2206 Luydens, Cecar; 

1449 Luydens, Isidro; (Doli), 

2359 Luydens, Jose; 

3226 Luydens, Marieta; 

2194 Luydens, S.; 


Golfweg 15 
Essoville 33 
Savaneta 228 
Weg Fontein 48 
Byronstraat 4 
Archimedesstraat 9 
Ierlandstraat 5 
Uruguaystraat 1 
Archimedesstraat 9 
Savaneta 212 
Archimedesstraat 9 
Ponton 84 
Spinozastraat 15 
Boecoeroei 90 
Dominicanessenstraat 10 
Tanki Leendert 188 


- 

- 1 

- 

- 


DO YOUR SHOPPING AT .... 

”LA MODA & LA MODERNA” o 

PHONE 1432 PHONE 1168 

IN THE MAINSTREET OF ORANJESTAD 

Where you are assured of large assortments of first qualities & 
best fashions in ladies, children's, men's wearing apparels 

Exclusive distributors of the famous 

FLORSHEIM SHOES and 
HILTON SHOES for boys and men 


MAINSTREET LAUNDRY 
FAST NEAT 

WASHING AND DRYCLEANING 

Tel. 2134 

NASSAUSTRAAT 81 

★ 

THERE ARE MANY OTHERS .... BUT THIS ONE IS SURE 
THE BEST LAUNDRY ON THE ISLAND OF ARUBA! 113 


M 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

2623 

Maas, G. H.; 

Bontemantelstraat 23 

1656 

Maas, M.; 

Balashi 4 

5641 

Maasdamme, Humphrey Ch.; 

P. C. Hooftstraat 14 

2443 

Maastricht, A. C. van; 

Schubertstraat 4 

2957 

Maat, K. F.; 

Ierlandstraat 13 

5240 


J. van Stolbergstraat 12 

5751 


Mount Scenerystraat 27 

5495 

Mac Donald, Rudy H.; 

Quillstraat 26 

3228 


Kamerling Onnestraat 14 

1666 

Mac Jannet, Ferdinand; 

Zuster Ludwinastraat 7 

1528 

Macherowski, A. G.; 

Beatrixstraat 44 

2886 


Beatrixstraat 44 

2180 

Mackay, R. R.; 

Maria Christinastraat 14 

1565 

Madame Alice Beauty Salon; 

Nassaustraat 83 

2025 


Wilhelminastraat 2 

1716 


Luxemburgstraat 12 

1810 


Boerhaavestraat 35 

1172 


Wilhelminastraat 48 

8226 

Maduro, Abelino; 

Sta Cruz 134 

8150 

Maduro, Agrepino; 

Macuarima 7-A 

5265 

Maduro, Aniceto E.; 

Stuyvesantstraat 17 

7233 

Maduro, Antonio N.; 

Savaneta 12-A 

1019 

Maduro, Audrey; 

Mozartstraat 6 

8028 

Maduro, Austiniano (Janny); 

Sta Cruz 75 

2160 

Maduro, Basilio; 

Parkietenbos 8 

1663 

Maduro, Benedicto; 

Buena Vista 5 

3125 

Maduro-Bislip, Johanita; 

Barcadera 2-B 

8387 

Maduro, Camillo J.; 

Macuarima 48 

1924 

Maduro, Candelario; 

Parkietenbos 41 

1503 

Maduro, Candelicia; 

Boerhaavestraat 30 

2955 

Maduro, Carolina; 

Kas Paloma 35 

5191 

Maduro, Casper R.; 

Vrolijkstraat 2 

2716 

Maduro, Celia; 

Schelpstraat 14 

5427 

Maduro, Ceriiio; 

Dahliastraat 2 

5440 

Maduro, Crismo; 

Weg Seroe Pretoe 55 A 

2457 

Maduro, Dominico; 

Parkietenbos 3 

7163 

Maduro, Edgar; 

Rooi Koochi 36 

3334 

Maduro, Estefanus; 

Kas Paloma 38-B 

3176 

Maduro, Emilio J.; 

Ranchostraat 9 

5193 

Maduro, Eugenio; 

Bernhardstraat 40 

5871 

Maduro, F. L.; 

Brazil 162-A 

2207 

Maduro, Fernando; 

Parkietenbosch 7 

5405 

Maduro, Francisco J.; 

Cayenastraat 7 

5813 

Maduro, Frits; 

Briezenstraat 13 

8188 

Maduro, Gilberto; 

Sta Cruz 212 B 

5498 

Maduro, H.; 

Rozenstraat 8 

5912 

Maduro, H. E.; (Ronny), 

Bernhardstraat 6 

5444 

Maduro, Isidor; 

Congoweg 35 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
MADURO’S TRAVEL BUREAU 

AGENTS FOR: 

PAA, KLM, DELTA, TCA, BOAC, SAS, ALITALIA and SWISSAIR 

UNITED STATES LINES 
HOLLAND-AMERICA LINE 
CUNARD STEAMSHIP COMPANY LTD. 
CANADIAN PACIFIC STEAMSHIP CO. 
AMERICAN PRESIDENT LINES 
NEW ZEALAND SHIPPING CO. LTD. 
JOHNSON LINE 
SWEDISH AMERICAN LINE 
FRENCH LINE 

COMPANHIA COLONIAL DE NAVEGAÇAO 
ITALIAN LINE etc. etc. 

Travel Insurance Hotel- and Car Reservations 

All train information on Europe and the U.S.A. 

All-Inclusive - Guided and Independent Tours. 

S.E.L. MADURO & SONS (Aruba) INC. 

Oranjestad, Aruba N.A. San Nicolas, Aruba N.A. 

Nassaustraat - Maduro Building B. v.d. Veen Zeppenfeldtstraat 
Telephone 1735 - 2707 Telephone 5239 

Aruba Caribbean Hotel 

Travel Bureau - Telephone 1895 


Before you go, see the people who know 


115 


M 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2370 Maduro, J. de J.; 

5546 Maduro, Jacobo; 

1927 Maduro, J. N.; 

3263 Maduro, Joseph; (Cheppy), 

7080 Maduro, Juan; 

5147 Maduro, Juan S.; 

1149 Maduro, Julio; 

3028 Maduro, Lilia I.; 

1230 Maduro, Lillah B.; 

5352 Maduro, Lodowijk E.; 

2943 Maduro, Lurbia M.; 

5710 Maduro, Marcelo; 

2456 Maduro, Maria A.; 

5825 Maduro, Maria del Pilar; 

2532 Maduro, Maria D.; 

5946 Maduro, Maria M.; 

2455 Maduro, Mauricio R.; 

8369 Maduro, Maximo; 

1044 Maduro, Pedro; 

2891 Maduro, Pedro A.; 

7082 Maduro, Pedro C.; 

7107 Maduro, Pedro C.; 

5907 Maduro, Prescilliano P.; 

2050 Maduro, R. E.; 

2979 Maduro, Ricardo A.; 

2414 Maduro, S.; 

8141 Maduro, Simon A.; 

5932 Maduro Slagerij C.V.; 

1680 Maduro, Urbano; 

3032 Maduro, Willem H.; 

- Maduro & Sons (Aruba) N.V., S.E.I.; 

Maduro Building, 

1735 3 lijnen 

2706 Pan American Airways, 

2707 Pan American Airways, 

5239 Passage- Afdeling San Nicolas, 

1895 Travel Bureau, 

1937 Olie-afdeling & Storehouse, 

1977 Olie-afdeling & Storehouse, 

Huisaansluitingen: 

1312 Pieter Wurtz, directeur, 

2019 Willem L. Kramer, alg. proc. houder, 
7139 Harold Malmberg, Pass. afd. 

na 6 uur, 

2031 Horacio Oduber, Pass. afd. na 6 uur, 
1098 Rudolph Maes, Pass. afd. na 6 uur, 
1794 D. D. Salazar (Mingo), Scheepv. afd. 

na 6 uur, 


Chilistraat 2 

Brazil 81 A 

Kas di Paloma 31 

Sabana Blanco 17 

Pos Chikito 50-F 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 25 

Ecuadorstraat 7 

Papayastraat 13 

Madurostraat 29 

Otaheitistraat 11 

Zoutmanstraat 23 

Weg Rooi Hundo 68 

Kas di Paloma 34 

Brazil 104 

Parkietenbos 37 

Bemhardstraat 2 

Kas di Paloma 32 

Rooia Bosal 5-A 

Kas di Paloma 7 

Kas Paloma 73 

Pos Chiquito 46 

Rooi Lamoentjie 1 

Rooi Master 2 

Rondweg 61 

Paradera 14 

Kas di Paloma 43 

Santa Cruz 16 

Bemhardstraat 163-A 

Zepp Lampestraat 4 

Kas Paloma 33 

Nassaustraat 88 

Pr. Beatrix Airport 

Nassaustraat 88 

B. v.d. Veen Zeppenfeldtstraat 

Aruba Caribbean Hotel 

Fergusonstraat 

Fergusonstraat 

Vondellaan 4 
Jupiterstraat 4 

Gen. Maj. de Bruynewijk 21 
Venezuelastraat 6 
Vondellaan 5 

Margrietstraat 8 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 116 


MANHATTAN STORE - ORANJESTAD Samsonite Silhouette 


Ready to wear 
for 

the whole family 

’Arrow’ 

SHIRTS, 
UNDERWEAR 
and TIES 
Distributors for 

’Falmbeach’ 

SUITS, SLACKS 
and SAMSONITE 
LUGGAGE 


NASSAUSTRAAT 2 - TEL. 1159 
n7___M 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5479 R. Diaz, Scheepv. afd., na 6 uur, 

2692 R. Thijssen, Scheepv. afd., na 6 uur, 
3281 H. J. Somers, Olie afd., na 6 uur, 

5890 J. van Wijk, Olie afd., na 6 uur, 

1548 Maes, Berthus Th.; 

1098 Maes, R. Ph.; 

2090 Maessen, Th. J. M. H.; 

2113 Maggy’s Beauty Shop; 

2152 Mai Store; 

2603 Maldonado, Rogelio; 

1061 Maldonado, Rogelio J.; 

7139 Malmberg, H. D.; 

2303 Manchito’s, (H. Ponson); 

1966 Manders, J. A. P.; 

1159 Manhattan Store; 

2169 Mansur, Alex E.; 

1659 Mansur, Elias; 

2935 Mansur, Farog G.; 

2813 Mansur, J. M.; (John), 

3094 Mansur, John J. M.; 

1545 Mansur, John; 

2493 Mansur, Ruben D.; 

1050 Mansur Trading Co.; 

1051 Mansur Trading Co.; 

2550 Mansveld, E.; 

3143 Marchant, H. L.; 

1045 Marchena, Clovis J.; 

5362 Marchena, Benjamin A. O. de; 

1844 Marchena, Fernando; 

1463 Marchena, Julio; 

7153 Marchena, Pedro S.; 

5325 Marconi Phone; 

5629 Marcus, Henry J. C.; 

7254 Margaretha, J. M.; 

5608 Margariet Grocery; 

1291 Margules, Isaac; 

1589 Maria Convent (Administratie); 

1965 Maria Convent; 

5686 Marina’s Beauty Salon; 

2515 Marine Koninklijke Watersport 

Centrum; 

1660 Marinero Bar; 

1160 Mario's; 

1345 Mariska, Boekhandel; 

1622-2664 Maritima Office; 

1557 Mark, Zuster van der; 


Bernhardstraat 91 
Boerhaavestraat 68 
Kas di Paloma 3 D 
Weg Fontein 53 
Sabana Verde 2 
Vondellaan 5 
Torricellistraat 9 
Nassaustraat 59 
Emanstraat 86 
Nassaustraat 37A 
Socotorolaan 

Gen. Maj. de Bruinewijk 21 
Fergusonstraat 71 
Fergusonstraat 9 
Nassaustraat 2 
Ponton 4 
Bachstraat 5 
Schotlandstraat 16 
Schotlandstraat 6 

L. G. Smith Boulevard 
Dominicanessenstraat 5 
Bachstraat 7 
Hendrikstraat 8 
Hendrikstraat 8 
Stadionweg 29 
Dominicanessenstraat 30 
Emmastraat 31 
Bernhardstraat 302 
Colombiastraat 4 
Timonstraat 8 

Mabon 19 
van Slobbestraat 9 
Pastoor Hendrikstraat 79 
Cura Cabaai 50 
Bernhardstraat 23 
Beatrixstraat 34 
Dominicanessenstraat 1 
Dominicanessenstraat 1 

M. v. Oranjestraat 16 

Eagle Beach 
Emanstraat 4 
Nassaustraat 19 
Nassaustraat 8 
Zoutmanstraat 5 
Bubali 86 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 E. & G. MARTON (ARUBA) LTD. 

HAVENSTRAAT 10-12 
ORANJESTAD 

IMPORTERS COMMISSION AGENTS 

Agents & Distributors for: 

NESTLÉ S.A. 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
UNCLE BEN’S CONVERTED RICE 
CROSSE & BLACKWELL PRODUCTS 
MAGGI PRODUCTS 
CINZANO VERMOUTH 
DUBONNET APERITIF 
GRIFFIN SHOEPOLISH 
VICTORIA BISCUITS 
GRAND MATCHES 
APOLLO GOUDA CANDLES 
GULDEN’S MUSTARD 
PURITY FLOUR 
RITMEESTER CIGARS 

Continental OLLAND SCALES 

GLOBE SLICING MACHINES 

ANSUL FIRE EXTINGUISHING PRODUCTS 

PHOENIX RHEINROHR PIPE and FITTINGS 

G.K.N. BOLTS & NUTS 

I.T.T. APPARATUS 

GEESINK GARBAGE TRUCKS 

WILLEM SMIT WELDING RODS 


TELEPHONE: 3012 - 1842 - 1492 - 1493 
119 


M 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


5346 Marquez, D. W.; 

2873 Marquez, Dominico; 

2485 Marquez, L. L.; 

5391 Marrast, Lucy G.; 

2609 Mars, Simon ; 

5647 Martha, Alvariste B.; 

5050 Martha, A.; 

1440 Martha, Judith; 

7004 Martens, Edgar J.; 

5748 Martes, Comelio G.; 

5052 Martilia, Angel A.; 

5656 Martin, J, W.; 

5243 Martin, Rev. Jennings G. E.; 

5529 Martin, Robert; 

5482 Martina, Mortilio P.; 

1314 Martina, P. E. ; 

1600 Martina, Pedro; 

1730 Martinez, G. B.; 

5701 Martinez-Martinez, A.; (tandarts), 
5317 Martinus, F. E.; 

1744 Martinus, Hilario; 

2689 Martis, Alejandro Paula; 

1886 Martis, G. S.; 

5807 Martis, I. C.; 

5563 Martis, Johan C.; 

2715 Martis, Juana; 

2633 Martis, Julio R.; 

2808 Martis, Maximiliano M.; 

2385 Martis, Pedro J. H.; 

5637 Martis, Remaclo A.; 

5622 Martis, Thomas; 

5579 Martijn, Estanislao; 

5056 Martijn, Johan J.; 

1828 Martijn, Jozef A.; 

- Martijn (Aruba) Ltd., E. & G.; 

1492 Passage- Afdeling, 

1842 Scheepvaart-Af deling, 

1493 Directie, 

3012 Verkoopafdeling, 

Magazijnmeester, 


Paradijsheuvelstraat 17 
Timonstraat 6 
Buena Vista 2 A 
Koolbaaibergstraat 5 
Sabana Blancoe 32-A 
Resedastraat 25 
Pastoor Hendrikstraat 51 
Nobelstraat 2 
Gilles Poppestraat 14 
Willem de Zwijgerstraat 15 
Mnt. Scenerystraat 6 
Paradijsheuvelstraat 9 
Bemhardstraat 245 
Paradijsheuvelstraat 8 
Past. Hendrikstraat 3 
Maria Christinastraat 12 
Ooststraat 7 
Boerhaavestraat 10 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 26 
Weg Kustbatterij 1C 
Reamurstraat 14 
Seroe Blancoe 15-G 
Van Walbeekstraat 12 
Isaac Wagemakerstraat 71 
Isaac Wagemakerstraat 79 
Karawarastraat 3 
Schelpstraat 10 
Sabana Verde 4 
Timonstraat 20 
Weg Fontein 49 
Congoweg 27 
Weg Seroe Pretoe 12 
Flamboyantstraat 23 
Dr. Henriquezstraat 12 
Havenstraat 10—12 


2044 J. M. Verdaasdonk, directeur, Shakespearestraat 11 

2690 E. W. F. Kervel, Verkoopafd., Julianastraat 12 

1850 A. Overdijk, Scheepvaart afd., Ierlandstraat 9 

2922 M. Knubben, Passage afd., na 5 uur, Fergusonstraat 25 

5605 Marugg, Charles L. H.; Mississippistraat 14 

8048 Marugg, Oscar; kantoor, 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ^93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS TRAVEL BUREAU 

AIR - SEA - LAND 


Agents for : 


K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES 

A. L.M. DUTCH ANTILLEAN AIRLINES 
TRANS CARIBBEAN AIRWAYS 

PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS 

LUFTHANSA 

SABENA 

SWISSAIR 

AIR CANADA 

B. O.A.C. HOLLAND AMERIKA LIJN 
HAMBURG AMERICA LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
FURNESS LINE 
SAGUENAY SHIPPING LTD. 

K.N.S.M. ROYAL DUTCH STEAMSHIP COMPANY 


FRENCH NATIONAL RAILROADS 
CONTINENTAL TRAILWAYS 
GREYHOUND INTERNATIONAL 


NATIONAL CAR RENTAL 

HERTZ CAR RENTAL 

BOOMBERG CAR RENTAL, HILVERSUM 


FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS, HOTEL RESERVATIONS, 
TOURS, CAR RENTALS, ETC. CALL AT: 


TRAVEL BUREAU 

AIR - SEA - LAND 

HAVENSTRAAT 10 ORANJESTAD 
OR PHONE: 1492 - 1493 AFTER OFFICE HOURS: 2922 

Approved by 


121___ M 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1786 Marugg, Oscar; woning, 

2048 Marugg, R. E.; 

2181 Marugg- Wever, A. P.; 

2807 Mason, Sydney; 

5589 Mathew, D. C.; 

8231 Mathilda, Marcelino; 

2761 Matrassenfebriek; 

7141 Maundry, Ernest; 

2079 McAnulty, B.; 

1979 McClain, Robert W.; 

1708 McKinney, Benjamin E.; 

7052 Medema, W.; 

2357 Medina, José V.; 

2490 Meelis, J. M.; 

1401 Meer, A. H. A. de; 

1795 Meer, W. H. der; 

2973 Meerten, C. H. van; 

2650 Meerten, T. M. van; 

2741 Meeteren, Karel J. van; 

2615 Meewis, Franciscus C. L. C.; 

2547 Mey, Basilio de; 

7085 Mey, Laurens de; 

5481 Meye, G. A.; 

5967 Meyer, Elvia; 

5081 Meyer, Jan; 

2386 Meyers, F. B.; 

5432 Meyers, J.; 

5349 Mendes, Ivan V. A.; 

3171 Menke, B. H.; 

2594 Mercera-Ventura, Ana D.; 

2345 Mercurius Trading Co.; 

1325 Mesker Aruba N.V.; (na 6:00 - 3115) 
1346-1868 Metal Scrap Dealers; 

1299 Metal Scrap Dealers; 

2355 Meurs, C. J. W. van; (Lid N.I.V.A.), 
2481 Mildt, C. de; 

7119 Militair Tehuis (Christelijke) ; 

5141 Militair Tehuis, R.K.; 

5266 Miller, Alexander Th.; 

5521 Miller, Alfred; 

5034 Ming-Hop Rhum Shop; 

5210 Ming-Hop, Rhum Shop; 

7351 Minke, Pieter; 

7251 Miramar Rhum Shop; 

7036 Miranda, J. de; 

1812 Miranda, J. L. de; (Foto Hanna), 

1444 Mirep Store Ltd.; 

5963 Mirjah’s Upholstery Servicenter; 


Zuster Cherubinestraat 9 
Torricellistraat 4 
Toricellistraat 5 
Windstraat 2 
Quillstraat 13 
Seroe Biento 18 
Fergusonstraat 21 
Brazil 44 
Ponton 10-A 
Alablancastraat 11 
Luxemburgstraat 10 
Gen. Maj. de Bruynewijk 23 
Schelpstraat 23 
Margrietstraat 6 
Kanariestraat 4 
Shakespearestraat 3 
Dr. Henriquezstraat 9 
Kanariestraat 5 
Boerhaavestraat 45 
Fergusonstraat 56 
Shiribana 9-A 
Savaneta 45 
Helfrichstraat 21 
Nieuwindtstraat 1 
Weg Seroe Pretoe 2 
Sabana Verde 12 
St. Maartenstraat 16 
Paradijsheuvelstraat 11 
Bontemantelstraat 1 
Middenweg 27 
Fergusonstraat 116 
Adr. Lacle Boulevard 
Boerhaavestraat 21 
Fergusonstraat 18 
Sweelinckstraat 2 
Pierre Comeillestraat 1 
Savaneta 532 
Kazernestraat 1 
Grensweg 9 
Verrietstraat 7 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 78 
Orinocostraat 45 
Jacob Thielenstraat 9 
Noord Cura Cabai 131 
Gen. Maj. de Bruynewijk 15 
Steenweg 6 
Steenweg 14 
St. Maartenstraat 5 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


M 


_122 

O’stad 3360 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - 


7363 Mitchell, Robert C.; 

1978 Moen, A.; 

5561 Modern Beauty Shop; 

2645 Molenaar, L; (tandarts), Kantoor en 
woning 

2869 Monart, Dorothea C.; 

7086 Monish, Lilian G.; 

5851 Monsanto, H. Ch.; 

5007 Monsanto, L.; 

1076 Montero, Theofilo; 

1359 Montesant, G. H. E. E. G.; 

5524 Montnor, J. R.; 

7121 Moons, Hendricus A.; 

5679 Moore, Anita L.; 

5627 Moore, H. P.; 

2208 Morales, A. M.; 

5012 Morales, Charles E.; Office, 

1889-1308 Moret en Oudheusden, 

Accountants, 

Belastingconsulenten, Leden N.I.V.A.; 
2537 Morren, G.; 

2722 Morris, Olivia E.; 

5884 Morris- Richardson, U. P.; (Tica), 

7097 Morsch, J. P. F.; 

2311 Mosaicos „Sta. Helena”; 

7297 Mossel, George A.; 

3064 Moulin, P. L. de; 

5598 Moy, Choy; 

1268 M.S.D. Co.; 

3287 Mulder, F.J.J.; 

7381 Muller, Alfredo; 

2107 Muller, Fernando; 

3314 Muller, Fernando; 

5336 Muller, Josephine E.; 

1592 Muller, Ricardo E.; 

1852 Muller, R. E.; (Eddy), 

1732 Murray, R. R.; 

1636 Muyale, A.; 

3326 Muyale, Jose; 

1240 Muyale, Sra. vda. W. T.; 

2864 Muyale, WagibE.; 

2888 Muziekschool; 

7204 Mjjnders, D. J.; 


Dieselstraat 13 
Dominicanessenstraat 11 
Flamboyants traat 14 
Fergusonstraat 12 

Emmastraat 23 

Gen. Maj. de Bruynewijk 49 

Mount Scenerystraat 26 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 11 

Dominicanessenstraat 28 

Weststraat 59 

Mount Scenerystraat 20 

Gen. Maj. de Bruynewijk 19 

Bernhardstraat 64 

Zeewijk 13 

Emmastraat 35 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 41 

Adr. Laclé Boulevard 4 

Beatrixstraat 50 
Arendstraat 69 
Juana Morto 102 B 
Byerlite 5 
Croesstraat 

Gen. Maj. de Bruynewijk 35 
Long Fellowstraat 4 
Bernhardstraat 168 
Madurostraat 21 
Byronstraat 15 
Gen. Maj. de Bruynewijk 34 
Nassaustraat 17 
Emmastraat 45 
Lagoweg 4 
Nassaustraat 79 
Costa Ricastraat 7 
Balashi 23 
Nassaustraat 156 
Panamastraat 3 
Nassaustraat 164 
Tarabana 26 
Chopinstraat 5 
Cura Cabaai 52 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 

123___N 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5786 Naar, Elias; 

1975 Nadall, George E.; 

1802 Nadall, George E.; (garage), 

1037 Nagtegaal, A.; 

1834 Nahar, R. L.; Steel Construction, 

2822 Nahar, Robert L.; 

5046 Nandwani, Tulsi N.; 

5063 Nandwani, Tulsidas N.; 

5364 Nandwani’s; 

1618 Nang, Ho Sku; 

5376 Nanking Grocery; (Ling Ah Yu), 

2329 Naomi’s Shop; 

5896 Napesco (Netherlands Antilles Pest 

Ext. Co.; 

7172 Narain, Humphrey R.; 

2954 Narranjos, Ruperta; 

2660 Nascimento, lea Croes de; 

8260 Nascimento, Manuel; 

3233 Nassau Hotel; 

1292 Nassau Hotel; 

2484 Nassau Vastgoed Beleggings Fonds; 
2452 Nava, Ramon; 

2832 Navarette, Otto M.; 

5509 Necebet, Fraai Rogelia E.; 

1845-1283 Nederlanden van 1845 N.V., 

2638 Nederlandse Padvinders D. C.; 
1889-1308 Neeleman, J.; 

1755 Neme, Ch. J.; 

- Neme Import Export 

Maatschappij N.V.: 

1775 Directie, 

1754 Administratie, Boekhouding en 

Onderdelenverkoop 

1840 Autoverkoop en Verzekeringen, 
1176-1337 N.E.N.; 

7391 Nes, J. van; 

3349 Net, Jacob van der; 

5896 Netherlands Antillian Pest Extinguish 
Co.; 

5295 Netherlands Windward Isl Welfare 
Ass’n; 

3022 New Store, The; 

5557 News, The; 

1447 Newton, Silvio G.; 

7178 New World Upholstery Store; 

5087 New York Restaurant; 

5452 Nichols, Cecil A.; 

5605 Nicholson, Th. L.; 


Fortheuvelstraat 7 
Windstraat 49 
Tarabana 46 
Torricellistraat 16 
Fergusonstraat 45 
Madurostraat 33 
Lagoweg 38 
Jarmanstraat 14 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 64 
Arendstraat 78 
Helfrichstraat 38 
Emmastraat 3-A 

Rembrandstraat 41 
Pieter Boerstraat 11 
Kas Paloma 39 
Koningstraat 7 
Sta Cruz 314-A 
Nassaustraat 35 
Nassaustraat 54 
Nassaustraat 91 
Nassaustraat 138 
v. Walbeeckstraat 18 
Congoweg 30 
Nassaustraat 60 
Ierlandstraat 20 
Adr. Laclé Boulevard 4 
Columbusstraat 7 

Columbusstraat 9 


Nassaustraat 94B 
Ir. Luymesstraat 6 
Neptunusstraat 6 
Rembrandstraat 41 

Pastoor Hendrikstraat 47 

Nassaustraat 42 

B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 12 

Venezuelastraat 8 

Savaneta 316 B 

Rembrandtstraat 29 

Sabana Lodo 

Weg Fontein 95 


FATUM 

1845 ATT, F, VERZEKERINGEN 1283 


VERZEKERINGSBANK 


De Nieuwe Eerste Nederlandsche N.V. 

EN DE 

Eerste Nederlandsche 

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ OP HET LEVEN 
EN TEGEN INVALIDITEIT N.V. 

ALLE VERZEKERINGEN 

NASSAUSTRAAT 94 B, ORANJESTAD 
Telefoon 1337- 1176 


Na kantoor 1978 - 2623 

125 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


5617 Nicolaas, Carlos B.; 

5664 Nicolaas, E. S.; 

5745 Nicolaas, Elco; 

5976 Nicolaas, Euladio D.; 

5711 Nicolaas, Gabriel; 

5203 Nicolaas, Luis M.; 

5398 Nicolaas, Marcelo A.: 

5676 Nicolaas, Maria; 

2753 Nicolaas, Pedro R.; 

5565 Nicolaas, Rodolfo; 

5385 Nicolaas Store; 

2654 Nieboer, A.; 

3183 Niekoop, Edwin; 

3297 Niel, P. H. W. van; 

3347 Nielen, H. Th.; 

7371 Nierop, D.; 

7372 Nierop, D.; 

1227 Nieuw, J. A. C.; 

1226 Nieuw, J. A. C.; 

2088 Nieuw, J. A. C.; 

2514 Nieuw, J. A. C.; 

1176-1337 Nieuwe Eerste Nederlandse N.V. 
5445 Night Club Tropicana; 

7122 Nimwegen, J. A. van; 

5918 Nimwegen, W. A, van; 

1925 Noach, A. P.; 

2486 Noel, Godwin G.; 

1832 Noel, Roy J.; 

2565 Noel, Roy J.; 

1832 Noel’s Refrigeration Service; 

7209 Nogera, Fabia S.; 

7166 Noguera, A.; 

5922 Noguera, Carlos; 

7251 Noguera, J. C.; (Rumshop), 

5176 Nolly’3 Ice Factory; 

3170 Noord Social Club; 

7191 Norder, K.; 

5075 Norwegian Seamen’s Mission; 

2850 Notariaat, W. F. M. Lampe; 

1071 Notaris Felix E. J. Thijssen; kantoor, 
2412 Notaris Felix E. J. Thijssen; woning, 
1563 Nouel, Gustave G. A.; 

1067 Novelty Shop: 

1888 NuboerWed. E. S.G.; 

2896 Nuboer, Carlos B.; (Benny), 

5832 Number One Upholstery Shop; 

7357 Nunes, Cristina L.; 

7212 Nunes, E. P.; 


J. van Stolbergstraat 7 

Seroe Pretoe 9 

Bemhardstraat 298 

Weg Rooi Hundo 110 B 

Resedastraat 4 

Isaac Wagemakerstraat 53 

Mnt. Scenerystraat 22 

Juana Morto 91 A 

Dr. Henriquezstraat 1 

Bemhardstraat 165 

B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 27 

Stadionweg 25 

Rondweg 57 

Costa Ricastraat 1 

Vondellaan 6 

Savaneta 118 

Mabon 24 

Druivenstraat 4 

Druivenstraat 4 

Druivenstraat 4 

Druivenstraat 6 

Nassaustraat 94 B 

Grensweg 39 

Cura Cabai 54 

Congoweg 92 

Madurostraat 31 

Madiki 43 

A. Laclé Boulevard 26 
Milonstraat 14 
A. Laclé Boulevard 26 
Savaneta 243A 
Savaneta 353 A 
Zeewijk 15 A 
Noord Cura Cabai 131 
St. Catherinestraat 55 
Noord 82 
Maxwellstraat 15 
Bemhardstraat 251 
L. G. Smith Boulevard 25 
L. G. Smith Boulevard 59 
L. G. Smith Boulevard 59 
Byronstraat 1 
Nassaustraat 24 
Wilhelminastraat 126 
Verbindingsweg 3 
Bemhardstraat 23-A 
Savaneta 170 
Pastoor Penninxstraat 6 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS N _ 126 

5014 Son Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5789 Nunes, M. M.: 

2626 Nutriculture Farm; 
3265 Nijbroek, Carolus B,; 
2062 Nijdam, Th.; 

5687 Nijland, Paul; 


Bernhardstraat 45 
Paradijs 

Reamurstraat 12 
Stadionweg 19 
Marnixstraat 29 


ROBERT NAHAR steel construction co. 

Specialized in wide 
Variety of steel- 
construction, Burning, 
Cutting, Welding, 
Piping, Tank-building, 
Sheet Metal- & 

_ Tinsmith jobs 

Rental of Welding machines and Compressors 
FABRICATION OF METAL FENCES, GATES, RAILINGS etc. 

FERGUSONSTRAAT 45 - DAKOTA - PHONE 1834 5014 San Nic. 


JEWELERS OF THE CARIBBEAN 


O’slad 3360 


3166 O.C.T.A. (Org. Cristian di Trahadornan 
Arubano) 

3056 Odor, Alex G.; 

2494 Odor, Andres David; 

2751 Odor, Efraim; 

1387 Odor, Geraldo; 

2468 Odor, L. A.; 

2719 Odor, M. W.; 

1572 Odor, P.; 

2657 Odor, P. A.; 

1294 Odor, Rufo A.; 

7366 Oduber, A. R.; 

7213 Oduber, Adolfo R.; 

2699 Oduber Agencies N.V.; 

2358 Oduber, D. R.; 

1531 Oduber, Carel E.; (Doe), 

1197 Oduber, Daniel B.; 

1714 Oduber, Daniel E.; (Nel), 

1553 Oduber, Daniel E. ; (Nel), kantoor, 

1300 Oduber, D. F.; 

2755 Oduber, Emmanuel; 

1288 Oduber, Francisco H.; (Titi), 

1907-1913 Oduber, Dr. Gustavo A.; (clinica 
dental), 

1508 Oduber, Gustavo A.; d.d.s., res., 

2188 Oduber, Henry Harold; 

1896 Oduber, Harold; woning, 

2699 Oduber, Harold; kantoor, 

3243 Oduber, Hendrik; 

1150 Oduber, Herman P.; 

1412 Oduber, Isais; 

2230 Oduber, J. M.; 

1856 Oduber, Jan H.; woning, 

1576 Oduber, Jan H.; winkel, 

2108 Oduber, Johny C.; 

8039 Oduber, José; 

2070 Oduber, Jozef; 

5566 Oduber, Joseph; 

5333 Oduber, Joseph; (Poipy, kantoor), 

2980 Oduber, Joseph D. V.; 

- Oduber & Kan N.V.: 

1192 Optiek en camera-afdeling, 

1193 Juweliers-Afdeling, 
Huisaansluitingen: 

1767 H. G. Jansen, 

2193 S. Kan, 

1191 A. F. Israel, 

2793 J. H. Ponson Jr., 


Kruisweg 13 

Korvetstraat 6 
Oranjestraat 18 
Nassaustraat 61 
Arendstraat 28 
Edisonstraat 15 
Uraguaystraat 14 
Madiki 2B 

Kamerlingh Onnestraat 28 
de la Sallestraat 29 
Pos Chikito 
Pos Chiquito 112 
L. G. Smith Boulevard 71 
Kamerlingh Onnesstraat 30 
Zoutmanstraat 33 
Concessielaan 8 
Indianenweg 8 
Nassaustraat 41 
Willemstraat 2 
Boerhaavestraat 38 
Concessielaan 6 
Wilhelminastraat 13 

Ponton 10 
Klipstraat 2 

L. G. Smith Boulevard 71 
L. G. Smith Boulevard 71 
Paradera 142 
Emanstraat 108 
Venezueli»straat 2 
Ecuadorstraat 5 
Boerhaavestraat 17 
Nassaustraat 83 
Erasmusstraat 3 
Macuarima 34-A 
Erasmusstraat 5 
Bernhardstraat 269 
Bernhardstraat 
Koenoekoe Abou 16 
Nassaustraat 47 


Havenstraat 5—7 
A. Laclé Boulevard 10 
Emmastraat 48 
Shakespearestraat 5 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


o_ 128 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1843 Mevr. H. Kan-Drilsma, 

- Oduber & Kan N.V.: 

3324 Alle afdelingen, 

Huisaansluiting: 

8050 L. F. Croeze, manager, 

1242 Oduber, Louisa; 

2031 Oduber, Luis Horacio; 

1926 Oduber, M.; (kantoor), 

1821 Oduber, M.; (woning), 

1164 Oduber, Mathiide; 

1215 Oduber, Mevr. de wed. J.; 

8054 Oduber, Niles J.; 

1054 Oduber, Simon Q.; woning en kantoor, 
5024 Oduber, Simon Q.; 

1414 Oduber, Simon R.; 

1858 Oduber, S. Q.; (Oranjestad Laundry), 
7213 Oduber Welding Shop; 

1237 Oehlers, E. G.; 

2274 Oevet, L. J. van den; 

5526 Offerman, O. O.; 

1622-2664 Oficina Maritima de Aruba; 

2060 Olde Molen, de; 

2240 Olieve, L. B.; 

2718 Olivet, David; 

5757 Olivieira, C. H. M.; 

5441 Ollevierre, Stephen; 

2262 Ollivierre, Austin K.; 

5069 Olthof, J. C.; 

1500 Oncha’s Flower Shop; 

1233 Onze Vloot, Secretariaat; 

2781 Oomen, C.: 

3046 Oordt, H. W. A. van; arts, 

2027 Oosterbaan, B. H.; 

7124 Oppenhuizen, Herre; 

1791 Oranjestad Agencies; 

1858 Oranjestad Laundry; 

2964 Oranjestad Laundry; 

2526 Oranjestad Printing; 

2711 Oranjestad Tire & Battery Service; 
2122 Oranjestad Trading N.V.; 

5372 Oriental Grocery; 

5264 Oriental Laundry; 

3020 Orman, Juan E.; 

2942 Orman, Theodore; 

5088 Orquidea Club; 

1921 Ortis en Gonzales; 

1676 Osorio, Wed. Federica O.; 

2865 Ouwehand, D. G.; 

3306 Oversteegen, T.; 


L. G. Smith Boulevard 35 
Prinses Beatrix Luchthaven 


Urataka 12 

Emanstraat 32 

Venezuelastraat 6 

Emanstraat 

Sibeliusstraat 17 

Havenstraat 23 

L. G. Smith Boulevard 53 

Pavilla 31 

Oranjestraat 5-3 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 43 

Kibrahachastraat 5 

Wilhelminastraat 102 

Pos Chiquito 112 

Herman Gorterstraat 1 

Rondweg 23 

Weg Fontein 51 

Zoutmanstraat 5 

Palm Beach 

Hospitaalstraat 8 

Sividivi 18 

Bemhardstraat 70 

Juana Morto 1 

Antiguaweg 2 

Amalia van Solmstraat 4 

Byronstraat 9 

Nassaustraat 110 

Argentiniëstraat 15 

Beatrixstraat 46 

Zepp Lampestraat 5 

Savaneta 353 

Fahrenheitstraat 19 

Wilhelminastraat 102 

Emmastraat 9 

Kruisweg 

Socotorolaan 16 

Nassaustraat 5 

Weg Fontein 40 

Bemhardstraat 119 

Ponton 86 

Potreroweg 24 

Weg Seroe Pretoe 14 

Fergusons traat 

Steenweg 6 

Cumaná 2 

Patiastraat 56 


1192 ^ at KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


129 


JOSEPH ODUBER 

SHIP REPAIRS CONTRACTOR 

Essoville - San Niicolas - Aruba - Neth. Antilles - P.O. Box No. 387 
Agents & Distributors for: 

Bird Archer Products, Penetone Products, Bonded Products 
Tube-Turns, Sterling Packing, Marine Supplies 

Tol. 5586, 5716, 5333, 2070, 5957 Cable Address: Contractor-Aruba OFICINA MARITIMA DE ARUBA 

★ SHIPS AGENCY 

* MANUFACTURERS 

★ FREIGHT FORWARDERS 

REPRESENTATIVES 

★ COMMISSION AGENTS 

★ GENERAL 

★ INSURANCE AGENTS 

TRANSPORTATION 

Zoutmanstraat No. 3 

Tel. office 1622-2664 


Tel. Res. 1957 
130 


1 


PALAIS ORIENTAL 


PERFUMES 

JEWELRY 


WATCHES 

CLOTHING 


CARVINGS 

PALAIS 

ORANJESTAD 


• Guerlain - Lanvin - Joy - Marcel Rochas - etc. 
■ Gold and Silver Jewelry from Italy - Peru - Den¬ 
mark - Germany. 

Caribbean charms in gold and silver. 

- Favre - Leuba - Terval - Buler. Large assort¬ 
ment of novelty watches. 

- Sandals from Italy and India 
Ladies beaded & silk dresses & tops 
Ladies & Men's clothing from Europe 
Tweka bathing suits - made in Holland 

d ivory from all over the world. 
ORIENTAL 


Aruba Pest Control Company N.V. 

★ ELIMINATION OF FLIES AND MOSQUITOS 

★ EXTERMINATION OF COCKROACHES 

★ TERMITES TREATMENT (KOMEHIJN) 

★ RAT CONTROL 

★ SOIL TREATMENT (.TO PREVENT TERMITES) 
SPECIAL LOW YEARLY CONTRACT PRICES 

Residence Man. Dir. 3175 FREE ESTIMATE ON REQUEST 

VAN GALENSTRAAT 4 - SAN NICOLAS - PHONES 5039-5558 


131 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

3254 

Paalman, Th.; 

Wilhelminastraat 67 

7353 

Paalman, Theo; 

Savaneta 354 

3085 

Paaymans, M. J. C.; 

Koenoekoe Abao 18 

1256 

Pablo, J. C.; (Fon), 

Arendstraat 8 

2921 

Pablo, Yvonne Th.; 

Druivenstraat 12 

5799 

Padvindsters Gilde, het Nederlandse; 

Bemhardstraat 258 

5690 

Paesch, Eugenio; 

Congoweg 19 

7223 

Paesch, Leonardo F.; 

Noord Cura Cabai 78 

5382 


Fortheuvelstraat 45 

5230 

Painters Home; 

B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 46 

1422 

Palais Oriental ; 

Nassaustraat 72 

1510 


Nassaustraat 40 

5078 

Palais Oriental; 

Palais Royal Aruba N.V.; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 85 

1352 

Oranjestad Branch; 

Nassaustraat 18 

2754 

Magazijn en reparatie afdeling, 

Nassaustraat 174 

5403 


Bemhardstraat 75 B 

5744 


Lodewijk van Nassaustraat 8 

7253 

Palm, Escolasio, B. de; 

Cura Cabai 40 

5403 


Bemhardstraat 75 B 

3395 

Palm, Jacobo R.; 

Weststraat 21 

5304 

Palm, Juan P. de; 

Mnt. Scenerystraat 2 

1813 

Palm, Luis G. de; 

Aruba Caribbean Hotel 

2668 

Palm, T. P.; 

Windstraat 41 

1250 

Panaderia Central; 

Havenstraat 17 

1915 

Panaderia del Pueblo; 

Guyabastraat 4 

1042 

Panaderia Moderna; 

Arendstraat 5 

1054 

Panama Bazaar; 

Oranjestraat 3 

5131 

Panama Store; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 9 

5231 

Panama Store; 

Crijnsenstraat 2 

2706 

Pan American World Airways; 
Operations, 

Passenger Service, 

Clipper Cargo, 

Pr. Beatrix Luchthaven 

2707 

Pan American World Airways; 

Nassaustraat 88 

5870 

Pantophlet, Samuel A.; 

Otaheitistraat 27 

3317 

Paoli, M. N.; 

Dominicanessenstraat 18 

5234 

Papa’s Cake Shop Lunchroom; 

Torenstraat 6 

3331 

Pappers, G. J. W.; 

Kruisweg 4 

2393 

Paradera Store; 

Paradera 27 

2726 

Paris, Francois; 

Venezuelastraat 28 

1171 

Paris, Louis R.; (Consul of Liberia), 

Windstraat 20 

8139 

Paris, Louis R. F.; Jr., 

Hooiberg 92-A 

1363 

Paris Restaurant; 

Wilhelminastraat 10 

5016 

Paris Store; Daniel Nicolaas Mikse en 
Sons Ltd., 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 66 

5187 

Park, Joseph L.; 

Congoweg 25 A 

7217 

Paskei, I. F.; 

Savaneta 64 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


p _132 

5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


7231 Pasted, Juan F.; 

7314 Paskell, Fransisco; 

7106 Pastorie R.K. Kerk Brazil; 

2525 Pastorie R.K. Kerk Dakota; 

1409 Pastorie R.K. Kerk Noord ; 

1434 Pastorie R.K. Kerk Oranjestad; 

1400 Pastorie R.K. Kerk Paradera; 

7025 Pastorie R.K. Kerk Savaneta; 

5118 Pastorie R.K. Kerk St. Nicolaas; 
8110 Pastorie R.K. Kerk Sta. Cruz; 

2200 Pastorie Rector San Pedro Hospital ; 
3224 Paublini, Justa Teresa; 

5733 Paul, Sylvan; 

3095 Paula, Charles B.; 

2926 Paula, Efigenio M.; 

1817 Paula, M. C.; 

1334 Pauw, Irene; 

5143 Payne, R. A. C.; 

1117 Pearl of the Orient; 

5128 Pearl of the Orient; 

1537 Peasant Shop Ltd.; 

5769 Pedra, Jose Fernandes; 

3069 Peguero, Mario; 

5772 Pellegrini, Carlos; 

7294 Pellegrini, Elio S.; 

2042 Peltier, L.; 

2057 Pension Colombia; 

1632 Pension Primavera; 

5294 People’s Store; 

2033 Pepels, M. L.; 

7392 Pepermans, L.; 

5192 Pepsi Cola; 

1944 Pereira, Henry E.; 

7069 Pereira, John; 

2675 Pérez, Adlth; 

1833 Perez, Ernesto J.; 

1713 Poroz, Jose O,; 

2794 Poroz, Olga; 

5040 Porotto, Fitz P.; 

5552 Porrotte, Anthony; 

3167 Pom, Norms; 

1233 Persbureau A.N.P.; Ci.k.k, 2050), 
5039-5558 Pest Control Company N.V.; 

After offlon hours 0175; 

5758 Peterkin, Wilson II,; 

595$ Peterkin, Wilson If,; 

5671 Peters, Louis N.i 
7167 Peterson, A, Q,; 


Savaneta 68 
Savaneta 94 
Brazil 39 
Dakota 
Noord 

J. E. Irausquinplein 3 

Paradera 

Savaneta 338 D 

Bernhardstraat 137 

Sta Cruz 

Hospitaalstraat 

Middenweg 7 

Rooi Hundo 67 

Boerhaavestraat 39 

Emmastraat 16 

Madiki 42 

Nassaustraat 93 

Rozenstraat 6 

Nassaustraat 13 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 59 

Nassaustraat 13 

Isaac Wagemakerstraat 69 

Mr. Christinastraat 34 

Kockstraat 2 

Cura Cabai 26 

Tarabana 48 

Zoutmanstraat 13 

Arendstraat 37 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 14 
Rondweg 47 
Noord Cura Cabai 146 
Bernhardstraat 126 
Ponton 44 C 
Savaneta 516 
Dominicanessenstraat 33 
Tanki Leendert 135 
Dominicanessenstraat 10 
Braziüëstraat 14 
Mount Scenerystraat 13 
Nieuw Weg 13 A 
Boecoeroei 49 
Nassaustraat 110 
Van Galenstraat 4 

Sera Pre toe 10 C 
Uodgorstraat 3 
Weg Seroe Pretoe 59 
Savaneta 14 


II» Wal KAÏN Kan, Kan KAN Alleen 2193 

JEWELRY « GOLD - WATCHES OPTICS - CAMERAS 133_____P 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


7210 Peterson, Arcade C. M.; 

7197 Peterson, Camille; 

5585 Peterson, G. D.; 

5539 Peterson, Joan; 

5888 Peterson, Joseph E.; 

5596 Peterson-Latham, Edna D.; 
5717 Peterson, Lila M. L.; 

5237 Peterson, Louis E.; 

5245 Peterson, R. C.; 

5508 Peterson, William Tell; 

1090 Petit, Silvester; 

2800 Petrona & Croes (Aruba) N.V.; 
1244 Petronia, E.; 

5572 Philips, Alvin Sony; 

5743 Philips, G. L.; 

5512 Philips, Mercedes S.; 

7098 Phillips, Paul H.; 

1423 Philipszoon, C. C. G.; 

5430 Photo-studio Tradewind; 

2509 Photo Caribe; 

1581 P.I.C.A.; 

1673 Pichardo, L.; 

5294 Pick, Ben; 

1678 Pick, Lejbusz; 

8245 Piedra Plat Store; 

1163 Pieper, Ir.G. A.; 

2729 Pieternella, Benito; 

3152 Pieters, A. G. M.; 

2309 Pieters, C.; 

3266 Pieters, G. W. H.; 

2939 Pieters, Maria S.; 

1072 Pieters, R.; 

2673 Pieters, Ruben G.; 

2413 Pietersz, Eddy H. M.; 

7041 Pietersz, John L. (Nai); 

1465 Pietersz, T. C.; 

2123 Piet’s Soda Fountain; 

7281 Pietsch, Jr. Paul J.; (Jim), 
2187 Piña, Lampe, N. A.; 

2723 Pinas, L.; 

2574 Pinedo, Baldomera; 

2266 Pinocchio; 

1657 Plaa-Kock, C. J. G. de; 

2911 Plas, A. W. A. van der; 

2787 Playa Trading Co.; 

3120 Poelje, Drs. W. van; 

1496 Poeze, W.; 


Maxwellstraat 10 
Pos Chiquito 93 
Pastoor Hendrikstraat 29 
Koolbaaibergstraat 1 
Juana Morto 20 B 
Bellisimastraat 12 
Marn bestraat 17 
Mgr. Niewindtstraat 37 
Bernhardstraat 318 
Marnixstraat 22 
Arendstraat 55 
Anasastraat 4 
Boerhaavestraat 7 
Weg Kustbatterij 22 A 
van Speykstraat 4 
Ruysdaelstraat 16 
Gilles Poppestraat 6 
Fergusonstraat 23 
B. v/d V. Zeppenfeldtstraat 5 
Nassaustraat 49-A 
Zoutmanstraat 25 
Barbadoswijk 8 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 14 
Shakespearestraat 1 
Piedra Plat 44-A 
Nassaustraat 119-A 
Koningstraat 15 
Argentiniëstraat 4 
Fahrenheitstraat 8 
Watapanastraat 1 
Edisonstraat 3 
Wayaka 14 
Emanstraat 112 
Driemasterstraat 9 
Savaneta 192 A 
Bachstraat 6 
de la Sallestraat 1 
Wattstraat 1 
Tarabana 38 
Papayas'iraat 1 
Schoolstraat 3 
Kerkstraat 15 
Kas di Paloma 8 
Rondweg 101 
Nassaustraat 91 
Beatrixstraat 18 
Shakespearestraat 28 A 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


134 


PIET’S SODA FOUNTAIN 


Kom voor lekker ijs naar ons ! 

Bovendien een grote sortering lekkernijen zoo Is: 

CROQUETTEN, LOEMPIAS, HOT DOGS. SATEES. HAMBURGERS 
ONZE SPECIALITEIT: TWO-TONE DOUBLE CONE 

DAGELIJKS VERSE MELK EN YOGHURT 

LA SALLESTRAAT 1 TELEFOON 21Z3 

EN.'s avonds tot 11 uur open ! PEUGEOT 204 

(Saloon or Station wagon) 

An amazing car! Contains practically all the fine features of its 
larger cousin the PEUGEOT 404, but comes in more compact form. 
Very economical! Very Safe (disk brakes)! 

TRULY A WISE BUY 

Agents for Aruba: 

Autorama Motor Company 

Curacabaai - Tel. 5305 
135 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2409 Polak, C. E.; 

5464 Polak, R. E.; 

5003 Police Dept. Lago; 

- Politie, (Zie Landsdiensten 

groene biz.) 

5410 Politie Cantine; 

1581 Politie Inkoop Centrale Aruba; 

5410 Politie Inkoop Centrale Aruba; 

2221 Politie Ontspannings Vereniging Aruba; 
1293 Polvliet, A.; 

3396 Polyester Industrie; 

5583 Pompier, Charles; 

5778 Ponce, Maria; 

1131 Ponson, Eric C.; 

1249 Ponson, Eric C.; 

2981 Ponson, Eric C.; 

5256 Ponson, Florencio Th.; 

2303 Ponson, Herman; 

2907 Ponson, Hubert D.; 

2793 Ponson, J.H.Jr.; 

2437 Ponson, J. H. Sr.; 

2619 Ponson, Milton E.; 

1691 Ponson, O. L.; Wed., 

5590 Ponson, Olof H.; 

1570 Ponson, Uchee; 

2608 Ponson, W. R.; 

1385 Porry, Olivant; 

1490 Posner Agencies, Aruba Inc.; 

1963 Posner, Harry; 

2024 Posner, Israel; (Oiky), 

- Postkantoor 

(Zie Landsdiensten groene biz.), 
5278 Pourier, Benicio; 

5502 Pourier, Mario H.; 

5330 Pourier, R. R.; 

2221 P.O.V.A.; 

5159 Premier Restaurant; 

5759 Presentacion, Noaillis G.; 

1430 President John F. Kennedy School; 

School voor technisch onderwijs, 
2561 Prince, John G.; 

5136 Principal Theatre; 

1859 Prins, E. J. : 

1089 Profeet, C.A.G.; 

1435 Protestantse Kerk; 

2301 Protestantse Pastorie; 

8030 Protestantse Pastorie; 

5961 Provence, Vicente G.; 


Totolicastraat 2 
Mount Peleestraat 1 
San Nicolas 


Tankfarm 
Zoutmanstraat 25 
Tankfarm 
Pova Beach 
Beatrixstraat 14 
Balashi z/n 
Sabastraat 30 
Helfrichstraat 17 
Neptunusstraat 4 
Oranjestraat 26 
Emanstraat 42 
Weg Seroe Pretoe 24 
Fergusonstraat 71 
Grenadaweg 4 
Shakespearestraat 5 
Shakespearestraat 7 
Roentgenstraat 8 
Nassaustraat 63 
Verrietstraat 3 
Madurostraat 25 
Herman Gorterstraat 4 
Madurostraat 14 
Wilhelminastraat 68 
Bilderdijkstraat 15 
Venezuelastraat 7 


van Slobbestraat 11 
Bernhardstraat 296 
Weg Seroe Pretoe 7 
Pova Beach 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 99B 
Jan Steenstraat 24 
Stadionweg 

Nieuwstraat 26 
Theaterstraat 20 
Costa Ricastraat 2 
Boerhaavestraat 62 
Wilhelminaplein 
Zepp Lampestraat 2 
Piedra Plat 

Pastoor Hendrikstraat 4-A 


ii#2 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


P_136 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


Publicidad "Exito” Aruba A.H.: 


2020 Administration, 

2121 Management, 

3131 After office hours, 

1939 Putten, L. F. van; 

7329 Putten, Lloyd F. van; 
3195 Putten, William H. van; 
8122 Putter, P. F.; 

2994 Puy Du, C. G.; 

1920 Pijnenburg, Thomas P.; 


Wilhelminastraat 5 
Wilhelminastraat 5 
Klipstraat 5 


Wilhelmina Stadion 
Jan v.d. Bieststraat 9 
Sabana Verde 10 
Hooiberg 70 


Engelandstraat 6 
Fergusonstraat 13 


DE WIT N.V. 


ARUBA — BONAIRE — SINT MAARTEN — HOLLAND 


BOOKSELLERS - PUBLISHERS - STATIONERS 

Een uniek boek in de prachtigste kleuren van de 
eilanden der Nederlandse Antillen. 

Gielen & Hermans 

ZES EILANDEN IN DE ZON 


BOUWT UW HUIS ECONOMISCH 


en wendt U zich tot het best geoutilleerd bouwbedrijf 
op ARUBA 


PETRONA & CROES (Aruba) N.V. 


Postbus 90, Oranjestad, Aruba, N.A. 

★ 

AANNEMERSBEDRIJF 
BOUWBUREAU 
BOUWMATERIALEN 
VERHUUR VAN MATERIEEL 
SCHILDERSBEDRIJF 137 _ 

5014 Son Nic. 


JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2214 Quack, R. de; 

2145 Quandus, Thomas P.; 
8235 Quant, Felipe A.; 
1948 Quant, Hose L.; 

1766 Quant, Margot; 

5564 Quashi, Ewen B.; 
1680 Quast, J. C.; 

1752 Quijada, Julio; 

2578 Quilotte, Hector E.: 
1608 Q-bitos Ice Factory; 


Victor Hugostraat 5 
Tanki Flip 7-A 
Sta Cruz 160 
Guyabastraat 13 
Emmastraat 39 
A. v. Nassaustraat 29-A 
Zepp Lampestraat 4 
Fergusonstraat 32 
Ranchostraat 7 
Emanstraat 70 LA PARISIENNE 

THE HOUSE WITH THE EIFFELTOWER. 
Schuin tegenover de Aruba Bank in de Nassaustraat vindt U deze 
exclusieve winkel met een keur van bijzondere geschenken. 

DAMES- EN HERENHORLOGES van het 
bekende merk "UNIVERSAL” 

JONGENS- EN MEISJESHORLOGES, 

EEN KEUR VAN GESCHENKEN VOOR 
ELKE BEURS EN ELKE GELEGENHEID. 
PERFUMES, PIJPEN, DAMESTASSEN EN 
VELE ANDERE EXCLUSIEVE GESCHEN¬ 
KEN. Teveel om op te noemen. 

Voor iedere gelegenheid waarvoor U een ge¬ 
schenk zoekt moet U beslist eens gaan kijken in 

LA PARISIENNE 

De kleine winkel met altijd de nieuwste 
geschenken. 

Tel. 3022 Oranjestad. 
TRADING CO. N.V. 


playa 

ORANJESTAD — ARUBA N.A. — PHONE 2787 


Agents for: Moore Business 

Firgos verpakkings¬ 
materiaal 

Panter Sigaren 
Hallmark Cards 
Esterbrook Pens 

Austrimex Reclame- 
artikelen 

Samson N.V. 
afd. Gemeente¬ 
administratie en 
bedrijven 

Acme Visible Records 
Witcom Curaçao 


Just 

caH 

us, 

tel. 2787 

we will be there to serve you! 
139__R 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1105 Raadzaal Eilandsraad; 

7335 Raas, Presentacion M.; 

1606 Racing Club Aruba; (R.C.A.), 

- Radio- en Telegraafdienst 

(Zie Landsdiensten groeneblz.) 
5602 Radio Antiliana PJA-8; 

5933 Radio Antiliana, 

Manager: Hubert Booy 
7199 Radio Holland N.V.; 

1899 Radio Kelkboom PJA-5; 

2756 Radio Kelkboom PJA-5; 

2766 Radio Kelkboom PJA-5; 

2242 Radio-T.V. repairs; 

1485 Radio-Television Reparatie; 

7090-7091 Radio Victoria; 

- Radio ”Voz di Aruba": 

3355 Studio, 

1601 Director, 

7320 Rafine, Anselmo P.; 

7268 Rafini, Alfredo, C.; (Boei), 

1020 Raghunath, Ch. H.; 

2914 Raghunath, Ch. H.; 

5180 Raghunath Ch. H. (Juweliers bedrijf), 
5179 Raghunath N.V. Optiek; 

5064-5261 Rainbo Bakery; 

1278 Rainherc, Samuel; 

5418 Ranada, Helena; 

2063 Ranes, Adelaida; 

2949 Ranis, Guilermo F.; 

3197 Ras, Eligio T.; 

7157 Ras, Fausto; 

2373 Ras, Ignacio; 

7115 Ras, Jacobo; 

8138 Ras, Juan; 

7336 Ras, Roman; 

8252 Rasmijn, Albino F.; 

5309 Rasmijn, Anna Maria; 

8132 Rasmijn, G.; 

7264 Rasmijn, Paulus; 

7354 Rasmijn, Pedro S.; 

2198 Ratsma, J.; 

2454 Ratzlaff, Betty; 

2244 Raven, A; 

2478 Raven, Albert H.; 

7269 Raviné, P. I.; 

1761 Raymann, H. L. C. M.; 

1390 Raymann, R. M.; 

5995 Rayo di Solo; 


Emanstraat 39 
Ohmstraat 12 
Kamerlingh Onnesstraat 


Bemhardstraat 61 

Bernhardstraat 61 
Savaneta 272 A 
Emmastraat 3 
Emmastraat 3 
Paradera 

Archimedesstraaat 9 
Wilhelminastraat 104 
Pos Chiquito 

van Leeuwenhoekstraat 
van Leeuwenhoekstraat 
Seroe Alejandro 5-A 
Savaneta 349A 
Nassaustraat 37 A 
Fergusonstraat 38 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 93 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 91 
Bemhardstraat 246 
Windstraat 32 
Cayenastraat 29 
Emanstraat 118 
Boerhaavestraat 14 
Celsiusstraat 17 
Noord Cura Cabaai 27 
Parkietenbosch 16 
Savaneta 227 
Canashito 4 
Savaneta 30 
Sta Cruz 196 
Helfrichstraat 49 
Sta Cruz 64 
Mons Ellisstraat 1 
Savaneta 335 
Noord 14 
Washington 23 
Willemstraat 16 
Beatrixstraat 26 
Savaneta 346 
Torricellistraat 10 
Tanki Leendert 174-B 
Torenstraat 2 A 


1845 


FATUM 

ALLE VERZEKERINGEN 


1283 


140 


N. V. Raghunath 

Mainstreet - San Nicolas 
Mainstreet - Oranjestad 

JEWELER 

PHONE 5180 - SAN NICOLAS 

OPTICAL DEPT. 

PHONE 1020 - ORANJESTAD 


Verveelt de TV U wel een s ? 

Bent U oo k wel eens onrustig ? 

Neem een tijdschrift ? 

Lees en leer op een prettige wijze, in Uw luie stoel 
op de porch, met een kopje koffie of koele drink! 
Elke week een nieuwe Time, een nieuwe Saturday 
Eveningpost, loop eens langs die honderden nieuwe 
tijdschriften in een van de zaken van de Wit. 

Aruba Boekhandel of Aruba Post 

Het beste en grootste sortiment tijdschriften 
op Aruba vindt U alleen in de winkels van 
de Wit N.V. 


5014 San Nic. 


JEWELERS OF THE CARIBBEAN 


O’stad 3360 


2491 Reclassering & Kinderbescherming, 

5072 Red Store; 

5836 Redhead, Norris N.; 

3161 Ree, van der; Flowershop, 

1908 Ree, P. José R. van der; 

2749 Ree, P. Mauricio van der; 

2406 Ree, P. Mario van der; 

1065 Ree, Sr., Mauricio van der; 

- Ree N.V., Warenhuis van der; 

1362 General Store, 

1213 Automotive en Service Dept.; 

5709 Reeberg, Henk E.; 

5456 Reeberg, James; 

5527 Reeder, Henny S.; 

- Refresquerfa 

3269-2603 Arcos Iris; 

1922 Central; 

5067 Central Madeirense; 

3298 Fatima; 

1695 de Graza; 

2378 Hortencia; 

1849 Ingrid; 

2419 Italia; 

2288 La Estrella; 

1354 La Fama; 

2398 La Popular; 

3356 Mayor; 

2534 Mi Chalila; 

1826 Nacional; 

3173 Oasis; 

2414 Palomita; 

1970 Superior; 

1476 Refrigeration & Airconditioning 

Service; 

2045 Reinstein, J.; 

1992-1993 Reisbureau Aldo; b.g.g. 8139 
2179 Remmé, J. Th., Sr.; 

2142 Rensink, Dr. E.H.; 

1056 Renwick, Asquith. Lloyd; 

- Restaurant 

2977-1677 Aruba; 

2131 Bali N.V.; 

5109 Chesterfield; 

1321 China Bar; 

1376 Dakota; 

2060 De Olde Molen; 

2966 Honkong; 

2419 Italia; 


Emanstraat 72 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 51 

Village Noord 46 

Klipstraat 7 

Brahmsstraat 

Stadionweg 13 

Stadionweg 15 

Stadionweg 17 

Adr. Laclé Boulevard 28 
Adr. Laclé Boulevard 28 
Quillstraat 22 
Mount Scenerystraat 18 
Weg Seroe Pretoe 35 

Nassaustraat 37-A 
Nassaustraat 64 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 2 
Steenweg 12-B 
Dominicanessenstraat 4 
Wilhelminastraat 43 
Nassaustraat 111 
Nieuwstraat 37 
Klipstraat 13 
Nassaustraat 115 
Socotorolaan 18 
Koningstraat 1 
Emanstraat 60 
Hendrikstraat 26 
Steenweg 1 
Kas di Paloma 43 
Steenweg 9 
Wilhelminastraat 96 


Beatrixstraat 17 
Wilhelminastraat 13 
Tanki Flip 
Ponton 45 B 
Schelpstraat 26 


Klipstraat 16 
Kleine Steiger 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 57 

Waterweg 1 

Luchthaven 

Palm Beach 

A. Laclé Boulevard 19 

Nieuwstraat 37 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


floating 


restaurant 


ball 


INDONESIAN DISHES 

Specialty: RIJSTTAFEL (Ricetable) 
TEL 2131 


Restaurant |„De Olde Molen” 

Bar |Cocktail lounge 

airconditioned 

INTERNATIONAL CUISINE 

SPECIALTY: WILD BOAR, VENISON, DUCK, ETC. 

VISIT OUR NIGHTCLUB 

’THE MILLER’S WIFE” 

(Under The Beams) 

DANCING - FLOORSHOW 


TEL. 2060 


TEL. 2131 


143__ R 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5474 Java; 

5087 New York; 

1363 Paris; 

5159 Premier; 

5154 Shanghai; 

1256 Time Square; 

5536 Time Square; 

1756 Trocadero; 

1260 ,,Retina”-Studio; 

2931 Reusink, A. H.; 

1266 Rey deCopasN.V.; 

3070 Reyes, Domingo A.; 

5587 Reyes, Maria; 

1586 Rialto Theatre; 

5723 Richard-John, E. L.; 

5694 Richardson, Allan; 

5649 Richardson, A. E.; 

5573 Richardson, Auluvin L.; 

2423 Richardson, Bruno; 

2513 Richardson, Calvin A.; 

2277 Richardson, Calvin O.; (Moreno); 
5480 Richardson-Maduro, Emerita; 
5994 Richardson, J. A.; 

2714 Richardson, J. O.; 

5718 Richardson, Maria; 

2513 Richardson, Mary; 

5487 Richardson, M. C. C.; 

2868 Richardson, Norma E.; 

7013 Richardson, Paul J. A.; 

3023 Richardson, Ralph H.; 

5618 Richardson, Rhoda; 

5970 Richardson, Robert Stanly; 

2893 Richardson, William L; 

3096 Ridderstaat, Andrecito; 

8238 Ridderstap, Johannes G.; 

8227 Ridderstap, Juan F.; 

7265 Rietveld, W. C.; 

8146 Rigot, P.; 

5768 Rima, D. L.; 

2927 Rincones, Francisco C.; 

1349 Rio Bar; 

1841 Rio Club; 

5485 Ritveld, F. H.; 

2967 Robert, Suitbertha; 

2349 Robles, E.; 

1433 Robles, J. H.; 

2595 Robles de Medina, I.; 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 11 

Rcmbrandtstraat 29 

Wilhelminastraat 10 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 99A 

Lagoweg 

Arendstraat 8 

Helfrichstraat 24 

L. G. Smith Blvd. 

Nassaustraat 75 
Schotlandstraat 27 
Wilhelminastraat 47 
Emanstraat 58 A 
Quillstraat 30 
Steenweg 4 
St. Maartenstraat 87 
Renselaerstraat 8 
Golfweg 13 
Congoweg 87 
Stadionweg 7 
Sibeliusstraat 12 
Wilhelminastraat 113 
Tank Farm 5 
Gravenhorststraat 12 
Chuchubistraat 19 
Stuyvesantstraat 12 
Sibeliusstraat 12 
Flamboyanstraat 13 
Sibeliusstraat 16 
Pos Chikitoe 36-A 
Socotorowijk 18-C 
Rooi Hundo 13 
Bernhardstraat 5 
Dr. Henriquezstraat 7 
Arendstraat 52 
Papilon 42 
Piedra Plat 124 
Gen. Maj. de Bruynewijk 24 
Hooiberg 51-A 
Mohikanenstraat 17 
Papayastraat 3 
Nassaustraat 38 
Nieuwstraat 4 
Pastoor Hendrikstraat 75 
Chilistraat 11 
Ierlandstraat 23 
Fahrenheitstraat 20 
Breugelstraat 3 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


144 CHESTERFIELD RESTAURANT 
AND BAR 

Phone 5109 Opp. WIMCO, San Nicolas 

"THE FINEST EATING PLACE IN TOWN" 

Pay us a visit and ENJOY our DELICIOUS FOOD 
incl. CHINESE DISHES, prepared by GRADUATED COOKS 
We also have ALL KINDS of DRINKS 
COURTEOÜS SERVICE IS OUR MOTTO 
5014 San Nic. 


JEWELERS OF THE CARIBBEAN - 


O’stad 3360 


3121 Rodania Joyeria y Relojeria; 

1361 Rodriquez, Ernesto B. E.; 

3387 Rodriquez, Ernesto B. E.; 

1011 Rodriguez, Henry D.; 

7337 Rodriquez, & Laclé; 

1933 Roeloffs Valk, B. W.; 

1306 Roger Sales; 

1298 Rojer, A. F.; 

5847 Rombley, Eduardo; 

2124 Romero, Jose; 

5894 Romero, Jose C.; 

2948 Romero, Pablo R.; 

3113 Romero, Rafael R.; 

1914 Romijn, A. J.; 

5953 Romney, Ph. A.; 

1989 Romondt, Wed. Amy van; 

1751 Romondt, Fritz van; 

2161 Romondt, L. van; 

2022 Romondt, L. A. van; (Pete), 

2867 Roode, Hendrik Ch. de; 

2219 Roode Kruis, Afd. Aruba, 

het Nederlandse; 
1169 Roomer, Henry; Photo, 

3008 Roos, Benigno; 

2028 Roos, Bernhard; 

2554 Roos, Eugenio M.; (Charlie), 

2293 Roos, Genaro V.; 

1957 Roos, Jan Eusebio; 

2049 Roos, S. A.; 

5898 Roos, Simon G.; 

3112 Roosmalen, J. A. M. van; 

1126 Rooyen, H. G. M. van; 

1466 Rosario, Julio L. del; 

3130 Rosel, Jacinto; 

1460 Rosenshain, Josef; 

1460 Rosenshain, Rella de; 

3291 Rosenstand, Ernesto E.; 

5177 Rotterdam Bar; 

5475 Royal Agencies; 

2114 Royal Den; 

7206 Rozalina, Raymunda; 

1637 Rozenoord; 

3022 Rubens N.V.; 

2585 Rugebregt, D. R.; 

1722 Ruiz, E. E.; (Efi), 

1743 Ruiz, F. H.; 

2257 Ruiz, John Edwin; 

1158 Ruiz, Jozef; (Joso), 


Oranjestraat 26 
Zoutmanstraat 21 
Weststraat 31 
Perustraat 2 
Savaneta 316 
Edisonstraat 8 
Nassaustraat 80 
Ponton 69 B 
Bernhardstraat 226 
Wilhelminastraat 33 
Mnt. Scenerystraat 19 
Costa Ricastraat 10 
Morgenster 7 
L. G. Smith Blvd. 39 
Village Zuid 6 
Argentiniëstraat 2 
Trupiaalstraat 5 
Beaujonstraat 18 
Mozartstraat 8 
Long Fellowstraat 5 
Fergusonstraat z/n 

Nassaustraat 21 
Seroe Patrishi 61 
Windstraat 36 
Nieuwstraat 44 
Totolicastraat 1 
Windstraat 34 
Nassaustraat 159 
Bernhardstraat 108 
Ponton 44 

Kamerlingh Onnesstraat 21 
Emmastraat 8 
Tanki Flip 49 
Mozartstraat 3 
Mozartstraat 3 
Venezuelastraat 1 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 72 
Bernhardstraat 56 A 
L. G. Smith Boulevard 
Pos Chiquito 104 
Rondweg 49 
Nassaustraat 42 
Balashi 21 
Kerkstraat 2 
Willemstraát 10 
Koningstraat 3 
Cashustraat 5 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen iio*? 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 

R_H6 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2313 Ruiz, Julian; 

2156 Ruiz-Lacle, Evangelina E.; 
2904 Ruiz-Lampe, Aliza A.; 
2788 Ruiz, Marciano; 

2313 Ruiz, Ninita; 

1697 Ruiz, Theodoor E. F.; 

7319 Ruiz, Theodoor; 

2257 „Ruiz Upholstery"; 

2776 Ruiz, W. E.; (Eddy), 

2025 Rumnit, 0.; 

5144 Russel, Edna; 

7061 Rijdt, J.L.C.V. d.; 

1662 Rijn, P. J. van; 

1345 Rijsdijk, A. G.; 

1093 Rijsdijk, A. G.; 


Vondellaan 10 
Irenestraat 7 
Middenweg 22 
Colorabiastraat 15 
Vondellaan 10 
Schelpstraat 4 
Savaneta 229-E 
Koningstraat 4 
Celciusstraat 20 
Wilhelminastraat 58 
Mnt. Scenerystraat 33 
Pos Chiquito 96 B 
Julianastraat 25 
Nassaustraat 8 
Rondweg 81 


VERENIGDE ANTILLIAANSE O 


CZZDRUKKER1JENZ3 

Telefoon 1277 


147 


AIRCONDITIONED 

ttong Kong Restaurant &. Bar 

COCKTAIL LOUNGE 

★ 

THE MEETING PLACE FOR: 

* CONTINENTAL CUISINE 

* CHOICEST WINES 

* CHINESE DISHES 
COURTEOUS SERVICE! 

COZY ATMOSPHERE 

A. Lacle Boulevard No. 19 Phone No. 2966 


REY DE COPAS 


Ask yourself : 

"What makes a good rum” 

THEN TASTE REY DE COPAS AND YOU 
WILL KNOW !!! 

EL REY DEL TRACO 

Visit our plant 

Wilhelminastraat 47 - Tel. 1266 

Oranjestad 


ft 

JjL 

mfl I 

Itfel 

§Ü| p|xp|j 

BB 

inw 


_148 

O’stad 3360 


S_ 

5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - 


1301 Saade, Jamil; 

2189 Saade, Store; 

7165 Sabaneta Store; 

7066 Sabaneta Upholstery Store; 

5695 Sadio, Carmen W.; 

5752 Saitch, Leonora M.; 

1958 Saladin, Carmen; 

2472 Saladin, F. B.; 

1621 Saladin, Maximo; 

2652 Salas, Hubert & Co.; 

1999 Salas, Nelson A.; 

2376 Salas, Rosa; 

1794 Salazar, D. D.; (Mingo), 

3330 Salazar, Manuel A.; 

5921 Salha-Werleman, Catharina; 

1008 Salomons, Rene; 

1668 Salon de Beauté "Sans Soucis" ; 
1588 Sambo, Enrique; 

1541 Sam's Grocery; 

5553 Sam Sin, Ludwig I.; (Slagerij), 
2944 Samson, Eduard Ch.; 

5241 Samson, S. E.; 

2442 Samson, W. L.; 

5092 Samuels, C. H.; woning, 

5347 Samuels, C. H.; dental office, 
1723 Samy, P. L.; 

1135 Sanches, Carlos; winkel, 

2805 Sanches, Carlos; 

5510 Sanches, Jose E.; 

1530 Sanchez, Carlos A.; 

2216 San Chong Store; 

3072 Sanjurjo B., Julio; 

2200 San Pedro di Verona Hospital; 
1643 Sant, W. van't; 

8048 Santa Cruz Bar; 

8321 Santa Cruz Esso Service Center, 
2311 Santa Helena Tegelfabriek; 

8044 Santana, Nicolaas; 

5593 Santjes, NitaE.; 

5667 Santo-Domingo Bar; 

2737 Saro, Hendrik J.; 

7319 Savaneta Grocery; 

7211 Savaneta Theatre; 

5726 Sawyer, Mildred F.; 

1047 Scala Guesthouse; 

7135 Schaap, W.; 

1134 Schaffer, M. X; arts, 

2298 Scharbaai, Alejandro; (Jon), 


Mozartstraat 2 
Nassaustraat 1 
Savaneta 90 
Savaneta 538 
Past. Hendrikstraat 40 
Mount Scenerystraat 37 
Fergusonstraat 68 A 
La Sallestraat 7 
Havenstraat 6 
Havenstraat 27 
Klipstraat 7 
Ponton 75B 
Margrietstraat 4 
Brebastraat 3 
Bemhardstraat 109 
Zuidstraat 2 
Schotlandstraat 7 
Korvetstraat 8 
Hendrikstraat 28 
Helfrichstraat 16- 
Venezuelastraat 9 
Watapanagezaag 26 
Yolastraat 3 
Bemhardstraat 308 
Bemhardstraat 306 
Torrieellistraat 1 
Emanstraat 35 
Antiquaweg 3 
Bemhardstraat 163 
Tarabanaweg 30 
Emanstraat 74 
Mozartstraat 9 
van Leeuwenhoekstraat 2 
Bontemantelstraat 27 
Sta Cruz 62 
Sta Cruz 54 
Croesstraat 
Hooiberg 71 
Briezenstraat 4 
Helfrichstraat 32 
Arendstraat 82 
Savaneta 119 A 
Savaneta 
Briezenstraat 11 
Julianastraat 4 
Gen. Maj. de Bruynewijk 18 
Nassaustraat 15 
Korvetstraat 4 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

3370 

Scheffer, R. H. M.; 

Tarabana 70 

5076 

Schel, C. M.; 

Adolf v. Nassaustraat 17 

2951 

Schenk, J. G. M.; 

Boerhaavestraat 49 

3232 


Ierlandstraat 21 

2066 

Schlachter, David; 

Long Fellowstraat 6 

2462 

Schlachter, David; 

Nassaustraat 34 

7128 

Schmand, K.; 

Byerlyte 1 

3114 

Schoen, Aric; 

Noord 76 

3290 

Schoenmakersbedrijf ; 

Zandstraat 3 


(Charles B. Baarh), 

2498 


Dadelstraat 4 

2192 


Rudolfo Arendstraat 2 

1527 


Beatrixstraat 56 

1319 

Scholten Esso Servicenter; 

Maria Christinastraat 1 

2960 

Scholz, Kenneth M.; 

Beatrixstraat 33 
2364 

St. Aloysius; 

Noord 

3138 

St. Anna; 

Noord 

8021 

St. Antonius College; 

Sta Cruz 

7252 


Savaneta 129 A 

5219 


Pastoor Hendrikstraat 61 

5208 

Benilde; 

Dr. Schaepmanstraat 52 

7386 

Christus Koning, 


2005 

Colegio Arubano; 

Vondellaan 2 

5339 

Comm. Gen. Abr. de Veer; 

Amalia v. Solmstraat 

5033 

Commandeur Pieter Boer; 

Trinitariastraat 

2651 

St. Dominicus College, (onderbouw) ; 

Boerhaavestraat 

5289 

Don Bosco; 

Pastoor Hendrikstraat 59 

2377 

Emma; voor Individueel Onderw., 

Shakespearestraat 

2037 

Fatima; College, 

Patiastraat 

5156 

St. Filomena College; 

Weg Seroe Pretoe 4 

2331 

Franciscus; College, 

Madiki 

5551 

Graf von Zinzendorf; 

Bemhardstraat 259 

7388 

Heilig Hart; 

Savaneta 

8023 

Huishoudschool, R.K.; Immaculata, 

Sta Cruz 

2653 

Huishoudschool R.K. „Mater Dei”; 

Uruquaystraat 

2446 

Imelda, kleuter; 

de la Sallestraat 

5612 

John Wesley College; 

(Mulo Bovenbouw), 

Mgr. Verrietstraat 

8125 

St. Jozef; 

Sta Cruz 

1428 

Judanza di Cristiancollege; 

Van Leeuwenhoekstraat 5 

1459 

Juliana; 

Madurostraat 1 

2635 

Lourdes-Huishoudschool; 

Noord 

1154 

La Salle College; (klas 7 t/m 10), 

De La Sallestraat 2 

8344 


Sta Cruz 

1590 

Maria College; 

van Leeuwenhoekstraat 5 

2533 

Maria Goretti; College, 

Paradera 

5420 

Maria Regina: 

Weg Kustbatterij 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


150 


AGENTS FOR : 


COCOMALT 

DAVIS BAKING POWDER 
SUNSET RICE 


McCORMICK SPICES 
SLAZENGER TENNISBALLS 
WILSON MEAT PRODUCTS 


PUREX BLEACH 


SEGUROSCA N.V. 

VERZEKERINGS MAKELAARS 


Vertegenwoordiger : 
(JOHN S. M. MANSUR) 


L. G. Smith Boulevard 5A 
TELEPHONE 3094 


KANTOREN - CARACAS - MARACAIBO - VALENCIA 
CURACAO - ARUBA 

151 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


1437 Martinus; 

7361 Michael; 

1748 Mon Plaisir; 

2839 Mon Plaisir College; 

5089 Paulus; 

5802 Philomena College (Onderbouw) ; 
1692 Pius X; 

1430 President John F. Kennedy School; 

School voor technisch onderwijs, 

7299 Prins Bernhard; 

1982 Prinses Beatrix; 

5215 Prinses Christine; 

5287 Prinses Irene; 

1935 Prinses Margriet; 

5707 Prinses Wilheimina; 

1239 Rosa College; 

1428 Rosario College; 

5995 Rayo di Solo; 

7361 St. Michaël; 

5945 St. Theresia; 

2162 Tarcisiuscollege; 

5800 Technische, San Nicolas; 

5801 Vormingscollege v. Meisjes 

"Providencia”; 

3041 Schoop, Pedrito R.; 

1233 Schoot, J. A. van der; (kantoor), 

2950 Schoot, J. A. van der; (woning), 

1388 Schoppema, Flor; 

5586 Schotborg, P. V.; 

5607 Schotborg, Rosa; 

2299 Schouten, G. J. Jr.; 

2473 Schouten, G. N.; 

1009-1010 Schouwburg Aruba 
1289 Schouwe, J. S.; 

2426 Schrage, Mr. H. J. J.; 

2569 Schuit, F. D.; 

1484 Schuit, N.; Ing., 

7311 Schulkes, G. S. M. J.; 

5856 Schut, B.; 

7318 Schweitz, Johan B.; 

7331 Schwengle, Dominico; 

7059 Schwengle, Joseph E.; 

7236 Schwengle, Sixta; 

7355 Schwengle, Th.; 

7123 Schwengle, Thomas G.; 

1068 Scoop, Franchot L.; 

1264 Scott, Geo A.; 


Paradera 

Brazil 

Schreuderstraat 1 
Shakespearestraat 
Jim Blue Jacketstraat 2 
Weg Seroe Pretoe 2 
Patiastraat 
Stadionweg 

Brazil 44 A 

Madurostraat 

Anglostraat 

Dr. Schaepmanstraat 

Seroe Blancoe 

Weg Fontein 

Dominicanessenstraat 3 

v. Leeuwenhoekstraat 

Torenstraat 2 A 

Brasil 

St. Theresia Plein 
Wilhelminastraat 
Congoweg 

Weg Seroe Pretoe 4 
Colombiastraat 9 
Nassaustraat 110 
Dominicanessenstraat 20 
Laurens Costerstraat 4 
Weg Seroe Pretoe 23 
Essovilie 31 
Bachstraat 2 
Pascalstraat 1 
Vondellaan 2 
L. G. Smith Boulevard 49 
Boerhaavestraat 43 
Madurostraat 41 
Lagoenweg 9 

Gen. Maj. de Bruynewijk 17 

Missouristraat 1 

Pos Chiquito 63 E 

Savaneta 269 

Savaneta 344 

Savaneta 256 

Seroe Alejandro 7 

Savaneta 307 

Dr. Henriquezstraat 10-B 

Noord 3 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 


152 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

1346 

Scrap Dealers (Aruba Metal Co. N.V.); 

Boerhaavestraat 21 

1299 

Scrap Dealers; (Metal Scrap Dealers), 

Fergusonstraat 18 

5182 

Seamen’s Club; (International), 

Bernhardstraat 125 

1562 

Secretaris v. d. Voogdijraad ; 

Emanstraat 51 

2039 

„Seguros Caracas”; 

Wilhelminastraat 7 

3094 

Segurosca N.V.; (John I. M. Mansur), 

L. G. Smith Boulevard 

2858 

Sella, Angelo; 

Emanstraat 104 

1371 

Selemar; (Arturo Croes), 

Nassaustraat 75-C 

2917 

Semeleer, Celestino M.; 

Montagne 13 

3371 

Semeleer, Juan D.; 

Ponton 71 

2575 

Semeleer, Pedro; 

Shaba 20 

2231 

Semeleer, Rafael; 

Shaba 14 

5255 

Senchi, C. B.; 

Helfrichstraat 34 

7375 

Senchi, Crispulo B.; 

Noord Cura Cabai 75 

1263 

Senior, Duvert; 

Emmastraat 

2374 

"Sensacion Musical" (Edwin Zichem); 

Williamstraat 3 

2757 

Semvinger, Esteban; 

Boliviastraat 20 

5039-5558 Serphos Brothers; 

Van Galenstraat 4 

3175 

Serphos, Morris, Jr.; 

Bilderdijkstraat 4 

3376 

Servage, Drs. V. A.; 

Tanki Flip 7 

5116 

Service Center Viana; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 10 

5355 

Service Esso Center Autorama; 

Cura Cabai 137 

2888 

Seyler, A. J.; 

Chopinstraat 5 

5154 

Shanghai Restaurant; 

Lagoweg 40 

5034 

Shanghai Store; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 10 

5439 

Sharpe, C.; 

Mount Scenerystraat 17 

2616 

Shell, Ned. Ant. Verkoop Mij. N.V.; 

Eagle 

1413 

Shell Station; (Henriquez), 

L. G. Smith Boulevard 

1546 

Shell Station; 

Wilhelminastraat 

5268 

Sherman, G. „Don”; 

Willem de Zwijgerstraat 18 

5345 

5893 

Shiprepairs, Dutch Machine Shop & 
Machine Engineering Ship contractors; 
Shirley Store; J. Reinstein; 

Congoweg 80 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 87 

1679 

Shirley Store; J. Reinstein, 

Nassaustraat 50 

1209 

Shoe Bazaar Aruba; 

Nassaustraat 74 

5693 

Shorty’s Rum Shop; 

Helfrichstraat 30-A 

5458 

Sibilo, C. J.; (Dick), 

Sightseeing Tours, de Palm’s; 

Congoweg 11 

1813 

Aruba Caribbean Hotel 

1850 

Sikkema, S.; 

Ierlandstraat 9 

5232 

Silva-Alves D. A. August; 

Helfrichstraat 40 

5705 

Silva, Felis, S.; 

Weg Seroe Pretoe 20 

3045 

Silva, J. A.; 

Sabana Verde 1 

1695 

Silva, M. da; 

Dominicanessenstraat 4 

2073 

Silva, M. F. da; 

Simon-Growell, Regina V.; 

Koningstraat 6 

3271 

Rondweg 43 

5891 

Simmons-Bowen, Emelda; 

St. Maartenstraat 60 

8020 

Sing, Chan; 

Siribana 27 A 

1797 

Singer Sewing Machine Co.; 

Havenstraat 7 


}]Q2 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen JJ93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


153 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

5445 

Singh, P. J.; 

Grensweg 37 

2476 

Sinke, C.; 

Reamurstraat 4 

— 

Sint Gerardus Cursus; 


3196 

A. C. de Vries (vertegenwoordiger 
Aruba) 


3268 
Oranjestad, 

Wilhelminastraat 18 

5365 

Leslokaal, St. Gerardus St. Nicolaas, 

Weg Seroe Pretoe 1 

1136 

Sintiago, E. S.; 

Spinozastraat 5 

5447 


Flamboyanstraat 18 

5423 


P. C. Hooftstraat 10 

5869 

Sint Jago, M. W.; 

v/d Bosschestraat 6 

7349 

Sint Jago, N.; 

Brazil 25 B 

2433 

Sint Jago, Norberto P.; 

Guyabastraat 8 

8020 


Siribana 27 A 

5818 


Weg Rooi Hundo 110 A 

3316 

Sjaw-Akian, E. L.; 

Boerhaavestraat 32 

2902-1281 Siiem Fat, Mr. P. V.; advocaat, 

Nassaustraat 16 

2441 

Sjiem Fat, Mr. P. V.; advocaat, woning, 

Herman Gorterstraat 12 

3254 

Slagerij Principal; 

Wilhelminastraat 67 

2883 

Slagt, David C.; 

Rondweg 109 

3153 

Slats, J. F.; 

Julianastraat 23 

1685 

Slik, P. van der; 

Fergusonstraat 97 

2548 


Patiastraat 44 

2312 

Sloots, H. J. M.; 

Paraguaystraat 6 

5567 

Sloterdijk, B.; 

Pastoor Hendrikstraat 91 

3267 

Sluer, A. H.; 

Boliviastraat 22 

1357 

Smeets, A.; 

Bontemantelstraat 5 

2765 

Smeulders, H. G.; 

Torricellistraat 12 

3270 

Smeur, Maria E. B.; 

Reamurstraat 17 

7383 

Smit, R.; 

Cura Cabai 22 

5852 

Smith, Ernest; 

Bemhardstraat 89 

3038 

Smith, J. J.; 

Kanariestraat 3A 

7034 

Smitte, C. A. van der; 

Noord Cura Cabai 140 

1694 

Sno, E. R.; 

Laragastraat 3 

3088 

Sno, Suze C.; 

Weststraat 43 

2360 

Snyders, A. E.; 

Stadionweg 16 

7362 

Snijders, J.; 

Simon Platstraat 21 

3234 

Sociale Verzekeringsbank afd. Aruba 

Steenweg 20 

2786 

Hoofd E. R. Finck; 


2785 

Administratie; 


2348 

Controlerende geneesheer; 


7054 

E. R. Finck (woning); 


— 

Sociale Zaken: 

(Zie Landsdiensten groene blz.), 


1330 

Sociedad Bolivariana; 

Bolivarplein 

8013 

Solagnier, E.: 

Hooiberg 50 

8144 

Solagnier, Th.; 

Hooiberg 50-B 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 

154 


SIGNS 


A SIGN OF GOOD BUSINESS IS "A GOOD SIGN" 


TEXTILE SCREEN PROCESS PRINTING 


★ WALL SIGNS 

★ SIGN BOARDS 

★ POSTERS 

★ PLASTIC ENGRAVING 

★ DISPLAYS 


★ TRUCK LETTERING 

★ ELECTRIC SIGNS 

★ SCREEN PRINTING 

★ CUT OUT LETTERS 

★ PLASTIC LETTERS 


ARUBA SIGN COMPANY 

HAVENSTRAAT 32 PHONE 3227 

Manager L. Pavlis 


N.V. ANTILLIAANSE MIJ 

GEBR. VAN SWAAY 

Vertegenwoordiger voor de Nederlandse Antillen van 

voor air-conditioning en refrigeration 


ADVIEZEN: 

voor economische en doelmatige verlichting. 

voor airconditioning van kantoren, stores, clubs, showrooms 

en Uw woonhuis 

UITVOERING: 

van alle voorkomende kracht- en lichtinstallaties. 

CARRIER airconditioning installaties. 

LEVERING: 

uit voorraad Aruba of Curaçao, of op bestelling van elec- 
trische en werktuigkundige materialen, motoren en machines; 
CARRIER roomcoolers en airconditioninginstallaties 

door ervaren monteurs voor het onderhoud van; 
licht- en krachtinstallaties; 

CARRIER roomcoolers en grotere installaties; 
ruime voorraad onderdelen. 

Fergusonstraat 41 - Dakota - Tel. 1878 - 3141 
5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2480 Solognier, Benito A.; 

8059 Solognier, Benoit; 

8009 Solognier, Clemente; 

1838 Solognier, Eve; 

1360 Solognier, F. L.; 

5227 Solognier, Marcelo; Club, 

5331 Solognier, Marcelo; 

8239 Solognier, Rafael E.; 

7028 Solognier, Regina; 

8306 Solognier, Rudolfo A.; 

1356 Solognier, Rogue J.; 

3281 Somers, H. J.; 

1830 Soto, Justo T.; 

1165 Sousa, Manuel de; 

3126 Sousa Luis-D’Abreu de; 

5145 Souvenir Shop; (Meno Guth), 

5396 Spannar-Gibbs, Inga Z.; 

2712 Spee, G. P.; 

5478 Speear, Walter; 

7273 Spellen, Joe; Tailor & Drycleaner, 
5927 Spetter, J. J.R.; 

3303 Spit, A. F. M.; 

5198 Sport Park Lago; 

1954 Sportvereniging Aruba Jrs.; 

1556 Sportvereniging „Caribe”; 

3296 Sportvereniging Douane; 

1606 Sportvereniging R.C. A. ; 

2662 Sportwear Center; 

5470 Springfield Store; 

- Spritzer & Fuhrmann (Aruba) N.V.; 

Oranjestad (3 lijnen): 

3360 Winkel en kantoor, 

Optiek en reparatieafdeling, 

San Nicolas 

5014 Winkel, 

5015 Optiek en reparatieafdeling, 

1023 Stadion Wilhelmina; 

2320 Stamm, R. W.; 

5181 Stamper, Adelaida; 

7076 Stamper, Andres; 

5975 Stamper, Ignacio; 

5972 Stamper, Marco M.; 

7025 Standenmeyer, Pastoor J. L.; 

5072 Star Trading Co.; 

5467 St. Aubyn, Clement O.; 

3147 Steba, T. J.B.; 

3160 Stede, D.E.Ch.; 

2321 Stee, J. B. van; 


Irenestraat 9 
Hooiberg 22 
Piedra Plat 116 
Irenestraat 1 
Irenestraat 17 
Weg Fontein 49 
Weg Fontein 52 
Macuarima 91 
Savaneta 103 A 
Piedra Plat 141 B 
Torricellistraat 2 
Kas di Paloma 8 D 
Guyabastraat 10-A 
Arendstraat 61 
Steenweg 11 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 60 

Staringstraat 5 

Herman Gorterstraat 3 

Bernhardstraat 286 

Pos Chiquito 21-A 

Congoweg 45 

Pascalstraat 12 

Pastoor Hendrikstraat 57 

Venezuelastraat 

Kamakoeri 3 

Patiastraat 

Kamerlingh Onnesstraat 
Nassaustraat 44 
Bernhardstraat 199 
Nassaustraat 29 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 63 


Stadionweg 
Bubali 71 
Zeewijk 9 
Brazil 18 

Weg Rooi Congo 13 
Jarmanstraat 6 
Savaneta 338 D 
Rodgerstraat 4 
Mount Scenerystraat 35 
Kashustraat 5 
Patiastraat 3 
Cumana 84 


ito? Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
156 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


2475 Steele, Robert P.; Home, 

5012-5013 Steele, Robert P.; Office, 
2828 Steenhuisen, H. M. T.; 

8057 Stenis, J. W. van; 

5178 Steinkritzer, Charlotte; 

2576 Stegeman, A.; 

7239 Steneker, DsP. H.; 

2593 Steward, Henry N.; 

5262 Steward, Virian C.; 


2395 Stolwijk, A. J.; 

2852 Stolz, E. S.; 

5969 Stooter, Cornelis H. H. M.; 

5341 Aruba Family; 

5079 City; 

2399 Davids; 

1249 General; 

2981 General (Annex); 

8068 H. S. Croes; 

5163 La Confianza; 

5248 Liberty; 

1159 Manhattan; 

2862 Mai; 

5385 Nicolaas; 

1733-1734 No. 1; 

5294 People’s; 

5359 People’s; 

8245 Piedra Plat; 

5034 Shanghai; 

1679 Shirley; (J. Reinstein), 

5470 Springfield; 

1530 Tarabana; 

1082 Texas Furniture; 

5951 The American N.V.; 

5157 Venus; 

2774 Stracke, E.; 

3380 Strand Hotel; 

2076 Strick, J. G. M.; 

2853 Strien, H. van; 

7150 Strijland, W. A.; 


Barcadera 5 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 41 

Fergusonstraat 22 

Santa Cruz 330 

Mgr. Niewindtstraat 8 

Tarabana 50 

Ohmstraat 10 

Guyabastraat 33 

Mount Scenerystraat 16 

Theaterstraat 3 

Savaneta 

Koningstraat-Emmastraat 
Ponton 75 

I. Wagemakerstraat 87 
Fergusonstraat 40 
Bernhardstraat 207 
Boerhaavestraat 47 
Korvetstraat 11 
Mamixstraat 25 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 16 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 18 
Boliviastraat 1 
Oranjestraat 26 
Emanstraat 42 
Macuarima 94 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 80 
B v.d. V. Zeppenfeldtstraat 36 
Nassaustraat 2 
Emanstraat 86 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 27 

Nassaustraat 58 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 14 

Bernhardstraat 250 

Piedra Plat 44-A 

B. v.d V Zeppenfeldtstraat 10 

Nassaustraat 50 

Bernhardstraat 199 

Tarabana 30 

Emmastraat 6 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 83 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 79 
Balashi 16 

L. G. Smith Boulevard 79 
Shiribana 5-A 
Schotlandstraat 13 
Pos Chiquito 3 


5906 Stichting, Het Wit-Gele Kruis Aruba; 
7020 Stichting, Het Wit-Gele Kruis Aruba; 
3168 Stichting, Het Wit-Gele Kruis Aruba; 

- Stichting Teatro Arubano 

1120 Voorzitter, 

5931 Sekretaris, 

1151 Penningmeester, 

5794 Stollen, George R. L.; 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 157 


5014 San Nicolas - SPRITZER + 

5517 Stroop, B.; 

5411 Stroop, Francisco; 

5483 Stroop-Santana, A.; 

2365 Studio 45; 

3320 Stuyvesant Art Gallery; 

1534 Succes Typeschool; 

3252 Sue, Stanislaus; 

5597 Sunrise en Sunset Cake Shop; 
5282 Sum, Lee, Kwai; 

- Supercleaning; 

5039 Administratie, Service Calls, 
5194 Pickupstation, 

5554 Night and Holiday service, 
5558 Management, 

3175 After Office hours, 

1525 Supercorporation „Aruba”; 

5784 Supercorporation „Aruba”; 

1525 Super Crema; 

5531 Suriname Club Gebouw, 

3184 Susebeek, P. G.; 

3090 Su Tai Chicken Farm; 

2466 Suydon, Johan R.; 

- Swaay, N.V. Antilliaanse Mij, 

Gebroeders van; 

3141 Kantoor en showroom, 

1878 Werkplaats en magazijn, 

3080 Bouwkeet Sheraton Hotel, 
Huisaansluitingen: 

1685 Slik, P. van der, 

2083 Timmerman, B„ 

3240 Swaen, Nina; 

7342 Swaen, Nilo L.; 

2816 Sweetnam, Percy; 

2535 Sijtsma, G.; 

8299 Sylbing, Hermin; 


FUHRMANN - Oranjestad 3360 


Willem de Zwijgerstraat 33 
Juana Morto 136 A 
Helfrichstraat 13 
Brebastraat 5 
Nassaustraat 94-A 
Nieuwstraat 6 
Emmastraat 53 
St. Maartenstraat 49 
Lodewijk v. Nassaustraat 6 

Van Galenstraat 4 
Marktstraat 2 
Zeewijk 94-A 
Van Galenstraat 4 

Schoolstraat 4 
Lago Heights 5-3 
Schoolstraat 4 
Weg Seroe Pretoe 5 
Lagoenweg 21 
Bubali 93 
Morgenster 76 


Fergusonstraat 41 
Fergusonstraat 41 
L. G. Smith Boulevard 

Fergusonstraat 97 
Fergusonstraat 54 
Havenstraat 24 
G. Poppestraat 13 
Madiki 92 
Sabana Verde 14 
Sta. Cruz 36 For Better Men’s Wear 

SPORTSWEAR 

CENTER 


Nassaustr. 44 - Tel. 2662 - Oranjestad 158 


SUTAI CHICKEN FARM 

produces better eggs,, 
because their chickens are: 
better fed 

cleaner 

younger 

healthier 


BESIDES: 


SUTAI EGGS ARE DELIVERED TO MARKET 
IMMEDIATELY IN ORDER TO 
GUARANTEE FRESHNESS *Sufai eggs are FREE from preservatives 

PHONE: 3090 
BUBALI 92 

Proprietor: SOU YUI CHIEN 
159 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


- Tandarts 

1809 Eloy Arends Jr. (D.D.S.), 

1055 J. F. F. deCock; 

Spreekuur 9.00—12.00 en 3.00—6.00; 
1497 J. F. F. de Cock; woning, 

5073 V. L. Hymans; 

Spreekuur: 8.00—11.30 en 15.00— 
18.00, 

8213 V. L. Hymans; woning, 

5073 A. F. Kayser; 

5701 Martinez-Martinez, A.; 

2645 Molenaar, L.; 

Spreekuur: 4.00—7.00 behalve zater¬ 
dagmiddag, 

Zaterdag 10.00—12.00 en volgens af¬ 
spraak, 

1907-1913 G. A. Oduber; (d.d.s.), 

Hours: 9.00—12.00 a.m. en 2—5 p.m, 
1508 G. A. Oduber; woning, 

5347 Samuels, C. H.; 

Spreekuur 8.00—12.00 en 4.00—6.00 
uur, behalve zaterdagmiddag, 

5092 C. H. Samuels ; woning, 

8002 Verploeg, H. S. W.; woning, 

1542 Verploeg, H. S. W.; office, 

Spreekuur: 9.00—12.00 a.m. 


Oranjestraat 1 
Nassaustraat 28 

Alfred de Mussetstraat 2 
Bernhardstraat 262 


Macuarima 87 
Bernhardstraat 262 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 26 
Fergusonstraat 12 


Wilhelrainastraat 13 

Ponton 10 
Bernhardstraat 306 


Bernhardstraat 308 
Siribana 9 
Zoutmanstraat 7 


3.30—6.30 p.m., 

5071 Tang Toong; 

2517 Tansey, J. H.; 

5661 Tappin, A. R.; 

3033 Tarabana Garage; 

1530 Tarabana Store; 

1599 Taxi Standplaats; 

1604 Taxi Standplaats; 

5160 Taxi Standplaats; 

5776 Tearr, Rosalind E. E.; 

5700 „Te Aworo”; 

5767 Te Aworo Kinderverblijf, 

Zr. van Bethanie; 

2444 Teehnica Antiliana, N.V.; 

2861 Teehnica Antiliana, N.V.; 

1430 Technische'School, Oranjestad; 

President John F. Kennedy School; 
2679 Teerling, L.; 

2311 Tegelfabriek „Sta. Helena”; 

7303 Tele-Aruba; 


B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 53 

Sweelinckstraat 16 

Fort Heuvelstraat 42 

Tarabanaweg 1 

Tarabanaweg 30 

Pr. Beatrix Luchthaven 

Nassaustraat 

Lagoweg 

Vuylestekestraat 9 
Isaac Wagemakerstraat 

Isaac Wagemakerstraat 
L. G. Smith Boulevard 
L. G. Smith Boulevard 
Stadionweg 

Schotlandstraat 14 
Croesstraat 
Pos Chikito 1-A 


Hoe Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


X 160 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


- Telefoondienst, (Zie Eilandsdiensten 

groene blz.), 

2126 Telegraafkantoor All America; 

1458 Telegraafkantoor All America; 

1870 Telegraafkantoor AU America; 

(manager), 

1485 Televisie & Radio Reparatie; 

1487 Telkamp, Willem; 

2586 Ten Ham, C.; 

1082 Texas Furniture Store; 

2323 Texas Refinery Corp.; (R. Croes), 

8211 Theater Aurora; 

1523-1386 Theater De Veer en kantoor; 

5136 Theater Principal; 

1586 Theater Rialto; 

7211 Theater Savaneta; 

3103 Theeboom, A. J.; 

5951 The American Store N.V.; 

5335 The Beehive; 

5209 The Dutch Store (A. S. Wisniewicz); 
7363 The Evangelical Alliance Mission; 

5557 The News; 

5205 The New World, S. Wierszbicki; 

5780 Thérèse, Jean F. R.; 

8220 Thiel, Alberto; 

1417 Thiel, Francisco; 

8131 Thiel, Marco; 

7295 Thiel, Marco (Pancho); 

5917 Thiel, Vicente; 

1989 Thielen, Mej. Fredie; 

7267 Thielman, Francisco; 

5623 Thode, C. Th.; 

5545 Thodé, Francisca E.; 

1741 Thode, H. N.; 

1749 Thomas, Charles; 

5928 Thomas, Tomas A.; 

5735 Thomson, Frank O.; 

5805 Thomson, Olive W.; 

5407 Thomson, Oswald; 

5845 Thomson, Vincent C.; 

7143 Thönissen, Jacques J. B.; 

5242 Three Aces Club; (Tom), 

7317 Thijsen, Alfonso; 

7075 Thijsen Jose, Santos de los; 

7185 Thijssen, Arturo E.; 

7021 Thijssen, E.; 

1071 Thijssen, Felix E. J.; kantoor, 


Nassaustraat 69 
Nassaustraat 69 
Nassaustraat 69 

Wilhelminastraat 104 
Wabistraat 17 
Ponton 43 
Emmastraat 6 
Kamerlingh Onnestraat 10 
Santa Cruz 

L. G. Smith Boulevard 13 
Theaterstraat 20 
Steenweg 4 
Savaneta 

Kamerlingh Onnesstraat 31 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 83 
Weg Kustbatterij 21 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 20-22 
Dieselstraat 13 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 12 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 89 

Torenstraat 8 

Sta. Cruz 27 

Paradera 3 

Sta Cruz 17 

Savaneta 361A 

Quillstraat 1 

Argentiniëstraat 2 

Pennixstraat 4 

Prinsenstraat 32 

Weg Seroe Pretoe 50-A 

Karawarastraat 12 

Driemasterstraat 7 

Cayenastraat 25 

Pastoor Hendrikstraat 130 

Lodewijk van Nassaustraat 3 

Zeewijk 45-B 

v. d. Lindenstraat 2 

Gen. Maj. de Bruynewijk 20 

Dahliastraat 1 

Savaneta 74 

Savaneta 17 

Pastoor Hellingstraat 4 

Pos Chiquito 73 

L. G. Smith Boulevard 59 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 161 


BOUW- EN TIMMERBEDRIJF 

MARCIAL G. TROMP 

ANASASTRAAT no. 5 DAKOTA 

Nieuwbouw, Verbouwingen, Reparatie, Timmer¬ 
werken, Onderhoudswerken, Huur compressor 
en betonmolen. 

Cementblokken en cement tegels. 

Telefoon 1341 - 2346 


TECHNICA ANTILIANA 

L. G. SMITH BOULEVARD 
ARUBA 

2861 TEL. 2444 
Vertegenwoordigers v 
Agents of 


k 


£ R. S. STOKVIS & ZONEN, Rotterdam 

? Alle technische artikelen 

f AHREND, Amsterdam, Nederland 

Alle kantoorbenodigdheden 

I GOODRICH, Akron, Ohio, U.S.A. 

Alle soorten buiten- en binnenbanden 

I AMERCOAT, Jacksonville, U.S.A. 

Corrosiebestendige verven 

i CEMPRO, Aruba, N.A. 

Alle soorten betonblokken, dakplaten 


”How would you lil 

<e to see Rock formations, 

The Natural Bridgi 

ï. Gold Mine Ruins & | W 

A Beautiful Handcarved Altar?” " 


Sounds wonderful, but how do we do it? 

Its very easy and a barrel of fun - just contact 


DE PALM TOURS 


ARUBA CARIBBEAN HOTEL - TEL. 2250 

And remember no 

group is too big for DE PALM TOURS to handle 

_162 

O’stqd 3360 


T 


5014 San Nie. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

2412 

Thijssen, Felix E. J.; woning, 

L. G. Smith Boulevard 59 

7389 

Thijssen, Nicolaas E.; 

Savaneta 5 A 

2692 

Thijssen, R. J.; 

Boerhaavestraat 68 

7286 

Thijssen, Simeon; 

Jacob Thielenstraat 7 

7169 

Thijzen, Abelino; 

Pieter Boerstraat 15 

7030 

Thijzen, Margarita; 

Savaneta 70 

1961 

Thye, Dr. O. J. Ten; 

Jacob Catstraat 1 

2148 

Tieleman’s Office Machines en Repairs; 

Showroom & workshop, 

Nassaustraat 93 

1932 

Tieleman, F. J.; residence. 

Nassaustraat 119 

8261 

Tienda Bienvenido; 

Siribana 27 A 

2124 

Tienda „E1 Gallo”; 

Wilhelminastraat 33 

1486 

Tienda Habibe; 

Columbusstraat 2 

1576 

Tienda „Oduber”; 

Nassaustraat 83 

2028 

Tienda Roos; 

Windstraat 38 

5253 

Time Square Bar; 

Rodgerstraat 24 

3058 

Timisela, J.; 

Pitastraat 28 

2195 

Timmer, H.; 

Stadionweg 27 

2083 

Timmerman, B.; 

Fergusonstraat 54 

2290 

Tina’s Sales; 

Oranjestraat 26 

1194 

Tipografia Excelsior; 

Zoutmanstraat 15 

2269 

Tip Top Agencies; 

Nassaustraat 76 

2610 

Titi Davelaar Corporation; 

Windstraat 42 

2388 

Tjin-A-Kwoei, M. A. F.; 

Dominicanessenstraat 19 

2304 

Tjie-A-Loy, Alfred J.; 

Kenepastraat 4 

5914 

Tjin-Kam-Yet, R. N.; 

Missouristraat 7 

5238 

Tjin Tham Sjin, V. D.; 

Lago Heightsstraat 2 

1629 

Tjon Ajong, S. H.; 

Boerhaavestraat 88 

1711 

Tjong Ayong, A. E. R.; 

Rondweg 69 

3368 

Tjon, J. A. W.; 

Guyabastraat 1 

2884 

Tjon-en-Fa, G. J.; 

Ponton 44 B 

1139 

Tjon Sie Fat, Ivan. E. A.; 

Emmastraat 55 

1322 

Tjon Sie Fat; 

Kruisweg 11 

2848 

Tjon-Sie-Fat, Maria I.; 

Madurostraat 49 

1712 

Toa Antiliana N.V.; 

Fergusonstraat 57 

5779 

Todman, Essie; 

Prinsenstraat 23 

2115 

„Todos” Food Center; 

Emmastraat 

1764 

Toeristen Bureau Aruba; 

L. G. Smith Boulevard 

3351 

Toet, C.; 

Jupiterstraat 2 

2591 

Toko Dakota; 

Guyabastraat 24 

5068 

Toko Tip Top; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 6 

1421 

Tolaram, D.; woning, 

Indianenweg 2 

1422 

Tolaram, D.; winkel Oranjestad, 

Nassaustraat 72 

1510 

Toleram, D.; winkel Oranjestad, 

Nassaustraat 40 

5078 

Tolaram, D.; winkel, San Nicolas, 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 85 

7199 

Tolenaar, G. P. C.; 

Savaneta 272-A 

5915 

Tonge, Riley R. A.; 

Helfrichstraat 6 A 

1290 

Tonk, A. J.; 

Erasmusstraat 6 


1292 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 163____ I 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


1682 Toppenberg, Gilberto; 

2773 Toppenberg, Gilberto; 

1231 Toppenberg, Hubert A.; 

2984 Toppenberg, Ronald G.; 

5430 Trade Wind Photo Studio; 

- Trans Caribbean Airways: 

2700 Passage- & Vracht afdeling, 

2701 Regional Manager, 

2818 Service Kantoor, 

1441 Translateur, Beëdigd; E. D. Fowler, 
1694 Transportation Service; (E. R. Sno), 
5576 Transportation Service E.E.T.; 

5381 Trappenberg, Jose S.; (Acme Store), 
1382 Trappenberg, Jose S.; 

5384 Trappenberg, Mrs. J. S.; (Acme Store), 
8079 Trappers Clubhuis ; 

1992-1993 Travel Bureau „Aldo”; b.g.g. 8139, 
1032 Travel Office Esperanza; 

2218 Trigt, S. van; kantoor, 

2278 Trigt, S. van; 

2302 Trikt, Albert R. van; 

5725 Trikt, Ann M. van; 

5675 Trikt, Meta E. van; 

2579 Trimon, Rodulfo; 

1429 Trinler, Hans W. ; woning, 

2646 Trinler, Hans W.; (kantoor), 

1756 Trocadero Restaurant-Bar; 

3375 Tromp, Alex Z.; 

1461 Tromp, Alfredo; 

5126 Tromp, Ambrosio; 

2996 Tromp, Angelico Juan; 

2405 Tromp, Antolino; 

2165 Tromp, C.; 

3292 Tromp, C. A.; 

2778 Tromp, Carmen M. M.; 

1143 Tromp, Conrado; 

3068 Tromp, Crispiano C.; 

2425 Tromp, Damian; 

1120 Tromp, Dominico; 

2337 Tromp, Donato Pascual; 

2857 Tromp, E. D.; 

2557 Tromp, Eduardo; (Eddie), 

7132 Tromp, Elena M.; 

1420 Tromp, Estanislao; 

1787 Tromp, F. B.; 

2495 Tromp, F. J. (Jossy); 

2524 Tromp, F. V.; 

1189 Tromp, Fita; 


Marconistraat 4 
L. G. Smith Boulevard 
Costa Ricastraat 8 
Tanki Leendert 178 A 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 5 
Princes Beatrix Luchthaven 


Aruba Caribbean Hotel 
Windstraat 9 
Laragastraat 3 

K. Doormanstraat 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 13 
Sweelinckstraat 4 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 29 
Sta Cruz 266 
Wilhelminastraat 13 

L. G. Smith Boulevard 
Schelpstraat 22 

Dr. Henricfuezstraat 18 
Beatrixstraat 30 
Verrietstraat 29 
Verrietstraat 6 
Tanki Leendert 271-B 
Bachstraat 9 
Wilhelminastraat 20 
L. G. Smith Boulevard 
Fahrenheitstraat 17 
Koningstraat 43 
Weg Seroe Pretoe 45 
Tanki Leendert 184 
Ala Blancastraat 7 
Karawarastraat 11 
Argentiniëstraat 9 
Socotorolaan 20 
Venezuelastraat 12 
Dr. Henriquezstraat 8 
Alablancastraat 3 
Ponton 75 
Arendstraat 65 
Daltonstraat 2 
Montaña 30 
Savaneta 214 
Prof. Lorentzstraat 11 
Lagoenweg 3 
Argentiniëstraat 1 
Boliviastraat 4 
Tanki Flip 38 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
164 For your tickets and reservations cn: 

A.L.M. DUTCH ANTILLEAN AIRLINES 
K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES 
VIASA INTERNATIONAL AIRWAYS 
PAN AMERICAN AIRWAYS - VARIG 
TRANS CARIBBEAN AIRWAYS - DELTA 
ICELANDIC AIRLINES (LOFTLEIDIR) 

GUEST AIRWAYS - SWISSAIR 

BAHAMAS AIRWAYS LTD. - ALITALIA 

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS 

BRITISH WEST INDIAN AIRWAYS 

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION 

LEEWARD ISLANDS AIR TRANSPORT SEKV. LTD. 


Steamship tickets and reservations 


K.N.S.M. - FLOTTA LAURO - FRENCH LINE 
ITALIAN LINE - HOLLAND AMERICA LINE 
PORTUGUESE LINE - NORWEGIAN AMERICA LINE 
P. & 0. ORIENT LINES etc. etc. 

Insurance - HOTEL RESERVATIONS - Tour reservations 
'ervations and ticketing (member of Rail Travel Promotion 
- HERTZ AND AVIS Rental Cars reservations - Bus 
Reservations. 


TEL. 1992-1993 
165 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


3262 Tromp, Francisco; 

7245 Tromp, Francisco; 

2308 Tromp, Frank E.: 

7340 Tromp-Geerman, Catharina; 
2096 Tromp, Gregorio; (Ito), 

2249 Tromp, Hermanus; 

7081 Tromp, Hypolito; 

2035 Tromp, H. V.; 

1189 Tromp, Jacintho; 

2496 Tromp, Johannes; 

2989 Tromp, Johannes; 

2047 Tromp, José ; 

2096 Tromp, José G.; (Jos), 

2557 Tromp, Jossy; 

3321 Tromp, Jovito C.; 

3374 Tromp, Jozef; (Cheppy), 

8322 Tromp, Juan F.; 

2379 Tromp, Juan R.; 

2522 Tromp, Julianus J.; 

8248 Tromp, M. Leo; 

1341 Tromp, Marcial G.; werkplaats, 
2346 Tromp, Marcial G.; 

2680 Tromp, Marciano; 

3311 Tromp, Marco E.; (Franny), 
1634 Tromp, Maria; 

2684 Tromp, Maria R.; 

2669 Tromp, O.; (Pano), 

2287 Tromp, Orpiano; (Pano), 

1782 Tromp, P.; 

1955 Tromp, Pedro; 

2937 Tromp, Precilia; 

2529 Tromp, Rafaël Hose; 

2316 Tromp, Ramiro; 

2556 Tromp, Ramon; 

2234 Tromp, Ramon Andres; 

2226 Tromp, Regino; 

2735 Tromp-Ridderstaat, Maria C.; 
7280 Tromp, Ruben A.; 

5626 Tromp, Serapio I.; 

7114 Tromp, Teodoro; 

7053 Tromp, Teresa; 

1189 Tromp’s Agencies (Aruba); 
7156 Tromp-Webb, Wed. Anna; 

1773 Tropical Bottling Co. of Aruba 
5445 Tropicana Dancing; 

5214 Trott, Herman; 

2915 Trupialen Clubhuis; 


Daltonstraat 4 
Savaneta 123-G 
Arendstraat 98 
Pos Chiquito 53 
Laurens Costerstraat 9 
Constantijn Huigenstraat 21 
Pos Chiquito 101-B 
Montagne 12 
Tanki Flip 38 
Tanki Leendert 219 
Madiki 90 
Sividivi 12 

Laurens Costerstraat 9 
Montana 30 
Boecoeroei 57 
Tanki Flip 2 
Seroe Biento 46 
Nieuwstraat 13 
Boecoeroei 55 
Piedra Plat 15-A 
Tomatenstraat 
Chilistraat 16 
Kas Paloma 7-B 
Scopetstraat 1 
Arendstraat 34 
Boecoeroei 24 
Chuchubistraat 14 
Socotorolaan 33 
Venezuelastraat 13 
Kolibristraat 9 
Dominicanessenstraat 27 
Shimarucustraat 2 
J. de Witstraat 20 
Marconistraat 1 
Sividivi 15 
Koningstraat 38 
Tanki Flip 40 A 
Savaneta 368 
Jarmanstraat 8 
Savaneta 353 F 
Pos Chiquito 52 
Tanki Flip 38 
Pos Chiquito 56 
N.V.; Weststraat 
Grensvveg 37 

Isaac Wagemakerstraat 56 
La Sallestraat 4 


1109 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 

166 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


3105 Trustkantoor; (Aruba Trustkantoor 

N.V.), 

2356 Tujeehut, A. E.; 

1772 Tujeehut, Johan R.; 

5761 Tulloch, S. E. R.; 

5364 Tulsidas, N. Nandwani; 

2365 Turkenburg, C. H. G.; 

1292 Tuschiek, Richard P.; 


Havenstraat 2 

Boylestraat 5 
Boerhaavestraat 36 
Paradijsheuvelstraat 19 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 64 
Brebastraat 5 
Nassaustraat 54 


VERENIGD E ANTILLI A ANSEn 


Teleloon 1277 


STUYVESANT KUNSTHANDEL 

naast de Aruba Boekhandel in Oranjestad Telefoon 3320 


Hoe vaak zoekt U niet eens een beter geschenk voor 
familie of vrienden en is het altijd weer een heel 
probleem iets bijzonders te vinden? 

Gaat U eens een kijkje nemen in de 

STUYVESANT KUNSTHANDEL 

waar U schilderijen kunt kopen geschikt voor tedere 

een mooi aardewerk kopje of vaasje van Zaalberg, 
iets van oud koper of oud tin. 
167 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stqd 3360 


1592 Uchee’s Place; 

5356 Uncle Louis Store; 

8210 Union Bar; 

2674 Union Portuario Aruba; 

1512 Universal, La; (Friedman), 
1726 Universal Motors; 

5223 Upholstery Center; (Jimmy), 

7178 Upholstery Store New World; 

2287 Upholstery (Pano); 

2257 Upholstery (Ruiz); 


Nassaustraat 79 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 7 
Macurima 63 
Arendstraat 40 
Nassaustraat 34 
Croesstraat 3 
Dr. Schaepmanstraat 20 
Savaneta 316 B 
Socotorolaan 33 
Koningstraat 3 


DE WIT N.V. 

ARUBA — BONAIRE — SINT MAARTEN — HOLLAND 
BOOKSELLERS - PUBLISHERS - STATIONERS 

Een uniek boek in de prachtigste kleuren van de 
eilanden der Nederlandse Antillen. 

Gielen & Hermans 

ZES EILANDEN IN DE ZON 


UNIVERSAL MOTOR 

(CHURCHIL’S GARAGE) 

YOUR FACTORY APPROVED TECHNICIAN FOR: 
Mercedes Benz, Hillman, United Motors Division, General Motors, 
Studebaker, Member Oldsmobile Service Guild 
and all kinds of automotive repairs. 

Gas and Diesel Engines Repairs etc. 
CROESSTRAAT 3 TEL. 1726 


UCHEES’ PLACE 

JUST CALL.1592 

★ 

SOUPS, OMELETS, SANDWICHES, SNACKS, 

ENTREES, FISH, POULTRY 

CHINESE DISHES, ICE CREAM, 

REFRESHMENTS 

SPECIAL : LUMPIAS AND SATES 


168 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 

1871 

Valbuena, Evelina; 

Irenestraat 14 

3173 

Valbuena, Gustavo A.; 

Steenweg 1 

3248 

Valdez, Guillermo A.; 

Emanstraat 81 

1038 

Valen, D. R.; winkel, 

Nassaustraat 73 A 

1084 

Valen, D. R.; 

Zuidstraat 7 

2371 

Valen, Wed. Wanda Y.; 

Princes Beatrix Luchthaven 

3329 

Valois-Smith, H. L.; 

Braziliëstraat 5 

1243 

Variedades; 

Hendrikstraat 34 

5631 

Varlack, L.; 

Mount Scenerystraat 21 

1792 

Vasquez, Olga; 

Oranjestraat 24 

2484 

Vastgoed Beleggingsfonds Nassau; 

Nassaustraat 91 

2510 

Veen, J. van; 

Lagoenweg 27 

1328 

Veer, Constant de, Wed.; 

Emanstraat 29 

1386-1523 Veer, de; (Theater en kantoor), 

L. G. Smith Boulevard 13 

1866 

Veer, D. de; 

Tarabana 52 


Veer, de; & Sons Inc.: 


1326 

Kantoor Oranjestad, 

Nassaustraat 37 

5261 

Kantoor San Nicolas, 

Bernhardstraat 244 

5064-5261 Rainbo Bakery, 

Bernhardstraat 246 

2174 

Veer’s E. de; Film-kluis, 

Arendstraat 

1358 

Veer, Eduard de; 

Madurostraat 3 

1627 

Veer’s Garage de; 

Luxemburgstraat 14 

1392 

Veer, G. de; (Jeffy), 

Beatrixstaart 23 

2280 

Veer, Gerard de; (Jerry), 

Beatrixstraat 19 

1573 

Veer, Richard F. A. de; 

Beaujonstraat 25 

1710 

Veer, Transportation E. de; 

L. G. Smith Boulevard 25 

1543 

Velasquez, A. A.; 

Boliviastraat 7 

5152 

Veld, A. C. in’t; 

Verrietstraat 15 

1333 

Veld, C. in't; 

Boerhaavestraat 64 

7321 

Vellinga, G.; 

Savaneta 203-A 

7140 

Vendel, C. J. I.; 

Savaneta 351-C 

1876 

Venis, J.; 

Sweelinckstraat 8 

5157 

Venus Store; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 79 

2687 

Verbunt, Mej. G. A.; 

Ierlandstraat 27 

2044 

Verdaasdonk, J. M.; 

Shakespearestraat 11 

1277 

TOgVTfl VERENIGDE ANTILLIAANSE DRUKKERIJEN N.V. VSSlfl 

7162 

Verhoeven, Jozef M.; 

Savaneta 518 

7112 

Verkerk, Lucas J. Chr.; 

Jan v. d. Bieststraat 7 

1070 

Vermeer, N. A. G.; 

Julianastraat 1 

2285 

Vermeulen, L. P.; 

Beatrixstraat 27 

8361 

Vermolen, L. P.; 

Piedra Plat 46-A 

8002 

Verploeg, H. S. W.; tandarts, woning, 

Siribana 9 

1542 

Verploeg, H. S. W.; tandarts, office, 

Zoutmanstraat 7 

5186 

Vervuurt, André L.; 

Weg Rooi Congo 34 

1550 

Verzekerings Afdeling Aruba Bank; 

Nassaustraat 41 

1840 

Verzekerings Afdeling Neme; 

Columbusstraat 9 

1073 

Verzekering Maatschappij 

Korteweg 2 


Dordrecht-Nederland N.V.; FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 169 


SEGUROSCA N.V. 

VERZEKERINGS MAKELAARS 

Vertegenwoordiger : L. G. Smith Boulevard 5A 

(JOHN S. M. MANSUR) TELEPHONE 3094 

KANTOREN - CARACAS - MARACAIBO - VALENCIA 
CURACAO - ARUBA 


Het is gezellig ! 

Het kost niet veel I 
Het is lekker koel I 
Het is een trefpunt! 

Wie? 

Wat? 

Waar? 

Snuffelen in de duizenden Pocket¬ 
boeken, Nederlandse, Engelse, 

Franse en Duitse, 

in de zaken van DE WIT N.V. 

Aruba Boekhandel, Nassaustraat, Oranjestad 
Aruba Post, Mainstreet, San Nicolas 


170 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 

1845 

Verzekering Maatschappij 

Nassaustraat 60 

Fatum N.V.; 

1176-1337 V erzekerings-Maatschappij 

Nassaustraat 94 B 

N.E.N., 

3094 Verzekeringsmakelaars, Segurosca 

N.V.; (John Mansur), 

- Veterinairedienst, (Zie Eilands- 

diensten groene biz.), 

- Viana Auto Supply Company, Inc.: 

5121-5120 Office and Sales Department; 

L. G. Smith Boulevard 

Bernhardstraat 101 

5021 

Parts Department; 

Trompstraat 3 

5320 

Garage and Service Department; 

Trompstraat 3 

5576 

E.E.T. Bus Charters; 

K. Doormanstraat 

5576 

E.E.T. Garage Dept.; 

K. Doormanstraat 

5116 

Viana's Service Center; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 1 

7308 

Collector; 

Pos Chiquito 24 

1270 

Residence: 

Viana, Manuel; 

L. G. Smith Boulevard 61 

5395 

D’Aguiar, J. F. A.; 

Magdalenastraat 4 

5680 

Freitas, C. U. D. de; 

Pastoor Hendrikstraat 33 

7308 

Koolman, Alejandro; 

Pos Chiquito 24 

1270 

Viana, M.; 

L. G. Smith Boulevard 61 

5235 

Viana, Manuel; (Chicken-farm), 

Golfweg 18 

5619 

Viapree, Bertie I.; 

Quillstraat 14 

2328 

Viceroy Bar; 

Steenweg 18 

5192 

Victoria Bottling Co.; 

Bernhardstraat 126 

2978 

Vidal, Oscar P.; 

Emmastraat 22 

5578 

Vieira, Alfred; 

Paradijs Heuvelstraat 2 

1970 

Vieira-Alves, Antonio; 

Steenweg 7 

1354 

Vieira-Alves, Antonio; 

Nassaustraat 115 

3048 

Vieira-Alves, Antonio; 

Willem Kloosstraat 5 

5067 

Vieira-Alves, Manuel; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 2 

2036 

Vieira & Sons; 

Klipstraat 13 

1184 

Vieira & Sons; 

Parkietenbosch 1 

2333 

Vieira, E. F.; 

Sabana Verde 17 

8333 

Vieira, Emanuel Stanislaus; 

Sta Cruz 14 

1257 

Vieira, G. A.; 

Wilheiminastraat 60 

3277 

Vilt, Wilma; 

Korvetstraat 1 

1063 

Vingal, Ebaricia; 

Argentiniëstraat 11 

2085 

Vingal, Maiky; 

Emanstraat 102 

3332 

Vingal, Marcos; 

Edisonstraat 17 

2563 

Vingal, Remigio E.; 

Weststraat 49 

5609 

Violemus, Felix; 

Weg Fontein 35 A 

5079 

Violemus, Richard; 

B. v.d. V Zeppenfeldtstraat 78 

7168 

Violenus, Richard; 

Noord Cura Cabai 15 

1398 

Vis, C. A.; Aannemer, 

Ala Blancastraat 12 

7301 

Vis, Jan Dirk; 

Savaneta 247 

8030 

Visser, J. A.; (Pred. Prot. Gem.), 

Piedra Plat 92 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ] J93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 
171 


172 


5014 San Nicolas - SPRITZER + 

2934 Visser, J. E. J.; 

5380 Visser, K.; 

2077 Visser, M.; 

2720 Vlaun, C. M.; 

5992 Vlaun, David A.; 

5267 Vlaun, Rosendo F.; 

5783 Vlijt, Marcia S.; 

3047 Vloermans, Johannes A.; 

1025 Vocks, B. H.; 

7345 Voets, A. J.; 

2885 Vogelhuis „Angelica”; 

1934 Volkerts, Hilibert R.; 

2582 Volkskredietbank N.A.; 

7120 Vollevelde, H. C. van; 

5190 Volmer, G.; arts, woning, 

5096 Volmer, G.; Arts, Office, 

3276 Vonhof, J. H.; 

- Voogdijraad, (Zie 'Landsdiensten 

groene 

- Voorlichtingsdienst, 

(zie Eilandsdiensten, groene blz.), 
1255 Voort, Mr. P. P. C. H. van de; 

Advocaat, kantoor, 

8329 Voort, Mr. P. P. C. H. van de; 

Advocaat, woning, 

3231 Vos, Mario H.; 

1370 Vos, Salomon; 

- "Voz di Aruba” 

1601 Director; 

3355 Studio; 

3339 Voz di Aruba; 

3030 Vreke, J.; 

3196 Vries, Allardus Ch. de; 

2759 Vries, F. J. de; 

2347 Vries, Mario; 

7378 Vries, Maximo; 

1594 Vrieswijk, Djurre; 

1960 Vrolijk, A. ; 

5764 Vrolijk, A. M.; 

8383 Vrolijk, E.; 

8046 Vrolijk, E.; (Nena), 

2458 Vrolijk, Generoso J.; 

8151 Vrolijk, Hario P.; 

3258 Vrolijk, Mario; - 
7170 Vrolijk, Miguel; 

8134 Vrolijk, Silvestre; 

5659 Vrij, A. de; 

5537 Vuurden, A. P. van; 


FUHRMANN - Oranjestad 3360 

Boerhaavestraat 27 
Weg Fontein 11-A 
Beaujonstraat 12 
Beaujonstraat 23 
Brazil 111 

Weg Rooi Hundu 110-C 
Trompstraat 11 
Longfellowstraat 7 
Kamerlingh Onnesstraat 17 
Ir. Luymesstraat 5 
Elleboogstraat 9 
Reamurstraat 8 
Wilhelminastraat 36 
Noord Cura Cabai 7 
Pastoor Hendrikstraat 28 
Trompstraat 19 
Erasmusstraat 4 


Nassaustraat 68 
Santa Martha 1 

Perustraat 7 
Weststraat 16 

van Leeuwenhoekstraat 
van Leeuwenhoekstraat 
Ponton 
Balashi 22 
Ierlandstraat 28 
Schotlandstraat 28 
Torricellistraat 7 
Cura Cabai 38 
Nassaustraat 71 
Cumana 15 
Weg Fontein 11 
Sta. Cruz 94 
Papilon 67 
Shiribana 4 
Seroe Biento 25-A 
Paradera 68 
Savaneta 167 
Sta Cruz 19 
Fortheuvelstraat 49 
Fort Heuvelstraat 51 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 
173_ 

5014 San Nic. 


W 


1811 

2860 

3159 

2040 

1029 

1882 

5185 

5041 

1064 

1348 

5812 

5155 

1185 


1471 

1175 

1178 

1977 

1362 

1213 

3372 


5039 

5554 

5558 


1567 

2643 

5897 

5719 


7298 

8390 

3198 

1233 

7106 

2913 

2418 

1217 

5178 

5356 

5141 

8154 

1705 

2136 


- JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


Waal, H. A. de; 

Waal-Malefijt, H. J. de; 

Wafelbakker, Ir. C. J.; 

Waincier, Jacobo; 

Wajcberg, Emanuel ; b.g.g. 2329, 
Waldron, William W.; 

Walfenzao, A. G.; 

Walfenzao, A. G.; 

Walfenzao, Agencies, Inc.; 

Walfenzao, Sarah R.; 

Walig, Jan; 

Walig, J.; (arts), 

Wall, Arneman W. Rudolfo van der; 
Wallace, Lucrecia; 

Wallé, Boy; 

Wanopa, M.; 

Warehouse Mario S. Arends N.V.; 
Warehouse Mario S. Arends N.V.; 
Warehouse Maduro & Sons Aruba; 
Warenhuis van der Ree N.V.; 

General Store; 

Automotive & Service Dept.; 

Warren, A. R.; 

Wasserij Band Box N.V.; Chemische, 
Administratie, Service Calls; 

Night and Holiday Service; 
Management; 

After office hours: 3175-5555, 
Watapana Club; 

Waterloo, J. P. M.; 

Wathey, John W.; 

Wathey, Louis V.; 

Water- en Energiebedrijf 

(zie Eilandsdiensten groene biz.); 

Webb, Benoit; 

Webb, Trinita; 

Webster, Elise A.; 

Weekblad La Cruz; (b.g.g. 2950), 
Weenink, pastoor R. J.; 

Weeren, I. van; 

Weide, Tina, v/d; Mevr., 

Weide, H. W. J. v. d.; 

Weinbei'g, Charlotte; 

Weitsberg, Leon; 

Welage, M. J.; 

Weller, S.; 

Weller, Trinidad; 

Wentink, H. B. J.; 


Venezuelastraat 5 
Patiastraat 52 
Julianastraat 14 
Zoutmanstraat 35 
Herman Gorterstraat 1 
Julianastraat 6 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 81 
Bernhardstraat 249 
Nassaustraat 25 
Awakatistraat 3 
Congoweg 100 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 49A 
Citroenstraat 11 
Anglostraat 3 
Nassaustraat 125 
Neptunesstraat 8 
Fergusonstraat 51 
Fergusonstraat 51 
Fergusonstraat 47 

A. Laclé Boulevard 28 
A. Laclé Boulevard 28 
Beaujonstraat 20 

Van Galenstraat 4 
Zeewijk 94-A 
Van Galenstraat 4 

Zuidstraat 11 
L. G. Smith Boulevard 23 
Mnt. Scenerystraat 23 
Weg naar Fontein 49 C 


Pos Chiquito 57 
Sta. Cruz 324 
Dividivistraat 6 
Nassaustraat 110 
Brazil 39 
Morgenster 18A 
Irenestraat 16 
Beatrixstraat 20 
Mgr. Nieuwindtstraat 8 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 7 
Kazernestraat 1 
Piedra Plat 75 
Tanki Leendert 245 
Ponton 48 


]|92 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen ]|93 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 


174 


W estmghouse 

REFRIGERATORS 

FREEZERS 

AUTOMATIC & WRINGERWASHERS 
ROOM AIRCONDITIONERS 
TELEVISION SETS 

KITCHEN APPLIANCES 

COMMERCIAL AIRCONDITIONING 

DISTRIBUTORS: 

= elqa = 

elga aruba n.v. 

Handelsafdeling Technische afdeling 

Nassaustraat 74A Tomatenstraat 

Oranjestad 

Tel. 3293 Tel. 1575 


175 


W 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5660 Werkspoor Aruba N.V.; 

5734 Werkspoor Aruba N.V.; 

5930 Werkspoor Aruba N.V.; 

5925 Werkspoor Aruba; (J. C. Louwerse), 
5659 Werkspoor Aruba; (A. de Vrij), 

5765 Werkspoor Aruba; (J. v/d Pole- 

Alleyne), 

5275 Werkspoor Aruba; CA. E. Maduro), 
8026 Werleman, A.; 

8371 Werleman, Antonio; 

8363 Werleman, Bartolomeo; 

8035 Werleman, G. A.; 

8038 Werleman, Dominico; 

8216 Werleman, Emiterio; 

8258 Werleman, Johan; 

8114 Werleman, Juan; 

7160 Werleman, Luciano; 

2824 Werleman, Prisciliano; 

8189 Werleman, Raimundo; 

2448 Werleman, Rosario; 

7001 Werleman, Tomas ; 

7291 Werleman, Willibrordus; 

8384 Wernet, Alberto E.; 

5426 Wernet, F.; 

3323 Wernet Florencio; 

5746 Wernet, Ramona; 

1110 Wesseling, H. J.; 

2246 Westerborg, Paul C.; 

1855 Westerburger, J.; 

- West India Mercantile Co. of Aruba 

Ltd. (Wimco); 

2958 Alle afdelingen; 

5162 San Nicolaas Branch, 

2676 Weststrate, Ch.; 

5787 Wever, Aleida; 

1631 Wever, Annette, Wed.; 

8324 Wever, Casper; 

1533 Wever, C. C.; 

1017 Wever, C. J.; 

8155 Wever, Eddie; 

7058 Wever, Enriqueta; 

5819 Wever, Francisco; 

1745 Wever, Francisco D.; 

5421 Wever, Francisco L.; 

5425 Wever, Francisco O.; 

2084 Wever, G. Jacobo; 

2114 Wever, H. N.; 

1587 Wever, H. N.; 


Bernhardstraat 322 
Bernhardstraat 322 
Bernhardstraat 322 
Koolbaaibergstraat 6 
Fortheuvelstraat 49 
Anglostraat 17 

Stuyvesantstraat 17 
Kas Ariba 25 
Santa Cruz 310 A 
Macuarima 16 
Kas Aruba 13-B 
Sta. Cruz 328 A 
Sta Cruz 182 
Ayo 38 
Sta Cruz 254 
Sabana Basora 7 
de La Sallestraat 3 
Kas Ariba 15 
Parkietenbosch 12 
Savaneta 195 C 
Pos Chiquito 63 A 
Macuarima 4 
Palissiaweg 62 
Stadionweg 18 
Seroe Pretoe 5 
Spinazostraat 1 
Uruguaystraat 3 
Stadionweg 3 


Nassaustraat 62 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 44 

Schotlandstraat 1 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 13 

Wilhelminastraat 33 

Sta. Cruz 118 

v. Leeuwenhoekstraat 6 

Costa Ricastraat 1 

Seroe Bientoe 32-A 

Noord Cura Cabai 119 

Jarmanstraat 3 

L. G. Smith Boulevard 

Jarmanstraat 11 

Rooi Master 22 

Nieuwstraat 22 

L. G. Smith Boulevard 

Concessielaan 11 


FATUM 

1845 ATT,F, VERZEKERINGEN 1283 


w 


_176 

O’stad 3360 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - 


2821 Wever, Hendrik N.; 

2791 Wever, J. C.; 

7246 Wever, J. E.; 

5422 Wever, J. P.; 

1959 Wever, James L.; 

2210 Wever, John H. (Jenny); 

7256 Wever, José F.; 

1612 Wever, Jozef L.; (Zepp), winkel, 

1912 Wever, Jozef L.; (Zepp), woning, 
3299 Wever, Levie B.; 

1693 Wever, M. Lucia; 

2113 Wever, Margarita V.; 

2564 Wever, Margarita V.; 

1613 Wever, Bertha; 

7359 Wever, R. A.; 

7244 Wever, Ricardo L.; 

5861 Wever, Rosalia; 

7026 Wever, Simon Alberto ; 

7326 Wever, Theodor F.; (Dodo), 

1058 Wever, W. F.; Drukkerij en woning, 
5071 White Star; 

1066 Whitfield, Clinton H.; 

1384 Whitfield, Clinton H.; 

1066 Whitfield’s Dress Shop; 

8232 Wiederhold, F. A. J.; 

3044 Wientjes, Johannes A.; 

1582 Wiersbicki, S. D.; 

2635 Wiersma, A. C.; 

3225 Wiersma, Edison M.; 

3109 Wiersma, Johannes; (Hans), 

5205 Wierzbicki. S. D.; ’’The New World,” 
1869 Wild, J. M.; 

3142 Wildenburg, Patrick; 

1023 Wilhelmina Stadion; 

2709 Wilhelmy-Damsté, G.; 

5643 Willems, Marcelo F.; 

8377 Willems, Victor; 

7346 Willemsberg, W. A. Ph.; 

3295 WiUemse, M.; (arts), 

1996 Willemsen, Mr. H. C.; advocaat, 
3212 Williams, Alfred A.; 

3054 Williams, Anton A. S.; 

1495 Williams, Harold C.; 

5036 Williams, Raymond A.; 

3194 Williams, R. E.; (Ovyd), 

5988 Williams, Rosita; 

3217 Williams, Sheila; 


Wilhelminastraat 62 
Lagoenweg 19 
Savaneta 253-A 
Brazil 174 
Trupialstraat 2 
Brebastraat 11 
Savaneta 343-C 
Zandstraat 
Emanstraat 124 
Cumaná 2-C 
Zoutmanstraat 8 
Nassaustraat 59 
Schreuderstraat 2 
Neptunesstraat 1 
Gen. Maj. de Bruynewijk 27 
Past. Hellingstraat 2 
Brazil 125-A 
Savaneta 510 
Savaneta 206 

Zuid-Wilhelminastraat 15-46 
B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 52 
Nassaustraat 20 
Pierre Corneillestraat 4 
Nassaustraat 20 
Macuarima 12 
Pasteurstraat 5 
Beatrixstraat 48 
Olijfistraat 32 
Olijfistraat 26 
Oranjestraat 6 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 89 

Schelpstraat 12 

Nassaustraat 155 

Stadionweg 

Beatrixstraat 25 

Weg Rooi Congo 1 

Rooi Bosal 10 

Ir. Luymesstraat 7 

Schotlandstraat 10 

Nassaustraat 134 

Bacobastraat 5 

Beatrixstraat 1 

Tanki Leendert 265-A 

Amazonestraat 11 

Sabana Verde 7 

Dr. Schaepmanstraat 45 

Maria Christinastraat 19 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS 177 N.V. 

Warenhuis 
Van der Ree 

Uw adres 

huishoudelijke 
artikelen 
Warenhuis: 
Tel. 1362 
Automobiel 
Dept.: 

Tel. 1213 


irf/nco 


General Electric 


REFRIGERATORS 

AIRCONDITIONERS 


WASHINGMACHINES 

TELEVISIONS 


FOR YOUR COMFORT 

Oranjestad San Nicolas 

1381 - 2958 Phones 5162 


Stichting ’Tiet Wit-Gele Kruis Aruba” 

CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN 


Wijkgebouw Oranjestad, Tel. 3168 
Iedere dinsdag en donderdagmiddag 

Trappersclub Sta. Cruz, Tel. 2079 
Iedere vrijdagmiddag 

Deze consulten zijn ook v 


Politiewacht Savaneta, Tel 7020 
Iedere woensdagmiddag 
van 1.30 tot 3 uur. 

Wijkgebouw San Nicolas, Tel. 5906 
Iedere zaterdagmiddag 
van 2.30 tot 4 uur. 
oor niet-leden geheel gratis. 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5655 Wilson, Adam; 

5615 Wilson, Clemente E.; 

3089 Wilson, Julia; 

5863 Wilson, Pedrito P.; 

- Wimco, zie West India Mercantile, 

2932 Wind, Norva H. de; 

2217 Windt, C. C. L. de; 

5875 Windt, Constan de; 

1506 Windt, E. M. R. de; 

2890 Windt, E.M.R.de; 

1372 Windt, Gilberto de; 

2117 Windt, I. R. de; 

1378 Windt, Jozef de; 

3135 Windt, P. de; 

1419 Windt, Sally A. M. de; 

- N.V. Winkel's Handel Haatschappij; 

1854 Managing Director - A. Oslin 

Scholten, 

2397 Office - Asst. Manager - Rafael R. 

Romero, 

1431 Showroom: Sales equipment, 

2051 Technical Service Shops, 

3066 Warehouse, 

5973 Show-room, 

Woningadressen: 

3113 Rafael E. Romero, 

1527 A. Oslin Scholten, 

5329 Winklaar, Adriaan; 

5672 Winklaar, Blanca de; 

8192 Winklaar, F. C.; 

1205 Winklaar, Hiacinto L.; 

2343 Winklaar, I. M.; 

5766 Winklaar, J. M. P.; 

2591 Winklaar, R.; 

2322 Winklaar, Rosa de Lima; 

7192 Winterdaal, Dora; 

7071 Winterdaal, Geronimo; 

5263 Winterdaal, J. A.; 

7330 Winterdaal, Victoriano; 

7313 Winterdal, Estanislao; 

7207 Winterdal, L.; 

7229 Winterdal, Juan B.; 

8389 Winter, G. de; 

5007 Winter Garden; 

5209 Wisniewicz, A. S.; The Dutch Store, 
8386 Wit, F.de; 

1875 Wit, H. P. de; 


Village Zuid 11 
Weg Fontein 44 
Wilhelminastraat 41 
Weg Kustbattery 30 

Wilhelminastraat 26 
Tarabana 54 E 
Otaheitistraat 5 
Schoolstraat 10 
Milonstraat 16 
Boylestraat 4 
Windstraat 31 
Hendrikstraat 13 
Guatemalastraat 7 
Hendrikstraat 9 
Wilhelminastraat 74 


Fergusonstraat 
Bemhardstraat 72-74 

Morgenster 7 

Beatrixstraat 56 

Village Noord 147 

v. Slobbestraat 1 

Sta Cruz 242 A 

Irenestraat 12 

Fahrenheitstraat 7 

Grensweg 33 

Guayabastraat 24 

Fergusonstraat 90 

Brazil 12 

Savaneta 375 

Magdalenastraat 3 

Sabana Basora 5 

Pos Chiquito 91 

Jaraweg 15 

Savaneta 360 

Rooi Bosal 94-A 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 11 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstr. 20/22 

Rooi Bosal 18-A 

Balashi 84 


FATUM 

1845 ALLE VERZEKERINGEN 1283 179 


W 

5014 San Nie. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’sfad 3360 

1273 

Wit Stores De, N.V.: 

Aruba Boekhandel, winkel & 

Nassaustraat 94 

2184 

administratie; 

Aruba Boekhandel; 

Nassaustraat 94 

2225 

Aruba Boekhandel, Storehouse; 

Nieuwstraat 14 

2250 

Aruba Caribbean Cabanashop; 

L. G. Smith Boulevard 

2622 

Aruba Caribbean Giftshop; 

L. G. Smith Boulevard 

5019 

Aruba Post; 

San Nicolaas 

2200 

Wit-Gele Kruis Aruba, Stichting Het; 
Oproep Wijkverpleging: 

Hospitaalstraat 

2200 

3168 

Zr. Perpetua, Hoofdzuster, 

Zr. Ewalda, Zr. Ludovic, 

Zr. Felicitas, Zr. Justina, 

Zr. Benedicta, 

Zr. Francina, 

Oproep Kraamverzorging: 

Zr. Michaëla, 

Consultatiebureaux Zuigelingenzorg: 
Wijkgebouw Oranjestad, 

Hospitaalstraat 

Emmastraat 18 

8079 

Wijkgebouw St. Cruz, 

Trappers Clubhuis 

7020 

Wijkgebouw Savaneta, 

Politiewacht 

5906 

Wijkgebouw St. Nicolaas, 

Theaterstraat 3 

1069 

Wittkowsky, R.; kantoor, 

Steenweg 2 A 

1547 

Wittkowsky, R.; woning, 

Zoutmanstraat 6 

1996 

Wix, Juan B.; advocaat (kantoor), 

Nassaustraat 134 

2572 

Wix, J. B.; 

Windstraat 32 

5470 

Wo, Chin; 

Bernhardstraat 199 

7390 

Wolf, Edgar F.; 

Pos Chikito 36 

5516 

Wolf, Rene G.; 

Stuyvesantstraat 1 

3060 

Wolfsehoon, Claudio A.; 

Elleboogstraat 7 

1323 

Wolter, Carlos S.; 

Emanstraat 87 

2445 

Wolter, Mario G.; 

Ponton 37 

7179 

Wong, A. Soy, E. G.; 

Savaneta 322 

1286 

Wong Fat; 

Guyabastraat 2 

7133 

Wong, Fred; 

Savaneta 14 A 

5168 

Wong, George A.; 

Trompstraat 9 

5797 

Wong, George E.; 

Bernhardstraat 11 

5132 

Wong Hong; 

Crijnssenstraat 6 

5366 

Wong Kin; 

Weg Seroe Pretoe 25 

5334 

Wong Wah; 

Bernhardstraat 51 

2122 

Wong Yan Tai; 

Nassaustraat 5 

2134 

Woo, Y. K.; 

Nassaustraat 81 

5577 

Woods-Ruan, Vera E.; 

Prinsenstraat 27 

5942 

Wout, L. R.; 

Marnixstraat 2 

5335 

Wout, R. F.; 

Weg naar Kustbatterij 21B 

5230 

Wout, R. F.; 

B. v.d. V. Zeppenfeldtstraat 46 

7296 

Wouter, Mal va S.; 

Noord Cura Cabai 22 

3357 

Wouter, Raymundo; 

Chuchubistraat 17 


1192 Wat KAN Kan, Kan KAN Alleen 1193 

JEWELRY - GOLD - WATCHES - OPTICS - CAMERAS W_ 180 

5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


2339 Wouters, E.; 

5062 Wouters, Jose; 

5415 Wouters, Obdulio; 
5487 Wunnink, C. E.; 

1312 Wurtz, Pieter; 

5165 Wijatt, Leoni M.; 
2119 Wijffels, W.; 

5890 Wjjk, J. van; 

2453 Wijk, W. P. J. van; 
1725 Wijnaar, F. N.; 

5535 Wijnaar, Hilda; 

1446 Wijnands, Johannes; 
8016 Wijngaarde, A. I. W. 
3065 Wijs, J. E. de; 


Kas Paloma 5 
Weg Rooi Hundo 34 
Weg Rooi Hundo 39 
Julianastraat 19 
Vondellaan 2 
v. Renselearstraat 4 B 
Cumaná 4 
Weg Fontein 53 
Shakespearestraat 4 
Wilhelminastraat 99 
P. C. Hooftstraat 7 
Ponton 47-D 
Hooiberg 62 
Lagoenweg 35 181 


IJ Y 


5014 San Nic. - JEWELERS OF THE CARIBBEAN - O’stad 3360 


5621 Yan, Ching Cheong; 

7197 Yarzagaray, C.; 

2072 Yarzagaray, C.; 

2078 Yarzagaray, C.; 

7262 Yarsagaray, L.; 

8263 Yarzagaray, F. P.; 

7292 Yarzagaray, José M.; 

7266 Yarzagaray, V.; 

7042 Ydigoras, Alfonso C.; 

5297 Yee-Woo Grocery; 

5221 Yekon, Jim; 

3391 Yeung, Cosrae R.; 

2233 Yong, Chaong; 

5835 York, Elmira; 

8299 Yost, Bonnie; 

7220 Young en Co. N.V.; 

5303 Young Men’s Christian Association 

(YMCA). 

5340 Young Men’s Christian Association 


Bernhardstraat 286 
Noord Cura Cabaai 14 A 
Nassaustraat 107 
Madurostraat 34 
Savaneta 35 
Sta Cruz 91 A 
Savaneta 7 
Savaneta 11 
Noord Cura Cabai 14 
Sabastraat 37 
Bernhardstraat 194 
Wilhelminastraat 101 
Pos Abou 7 
Vilage Zuid 10 
Sta. Cruz 36 
Byerlite 4 

Pastoor Hendrikstraat 55 
Bachelors Quarters 


8058 Yrausquin, E. I.; 
1331 Yrausquin, Juan E.; 
5413 Yuan, Se Kwai; 
5910 Yven, Se Kwai; 


Hooiberg 26-B 
L. G. Smith Boulevard 75 
Bernhardstraat 318 
Bernhardstraat 51-A 


LA PARISIENNE 

THE HOUSE WITH THE EIFFELTOWER. 
Schuin tegenover de Aruba Bank in de Nassaustraat vindt U deze 
exclusieve winkel met een keur van bijzondere geschenken. Nassaustraat 


DAMES- EN HERENHORLOGES van het 
bekende merk ’’UNIVERSAL” 

JONGENS. EN MEISJESHORLOGES, 

EEN KEUR VAN GESCHENKEN VOOR 
ELKE BEURS EN ELKE GELEGENHEID. 
PERFUMES, PIJPEN, DAMESTASSEN EN 
VELE ANDERE EXCLUSIEVE GESCHEN¬ 
KEN. Teveel om op te noemen. 

Voor iedere gelegenheid waarvoor U een ge¬ 
schenk zoekt moet U beslist eens gaan kijken in 

LA PARISIENNE 

De kleine winkel met altijd de nieuwste 
geschenken. 

Tel. 3022 Oranjestad. 


182 


5014 San Nicolas - SPRITZER + FUHRMANN - Oranjestad 3360 


5323 IJzer, R. H.; 

1225 Zaandam, A.; 

5816 Zaandam, CyrillE.; (Arts), 

5816 Zaandam-Verhees, M. L. A. E.; (Arts), 
5919 Zagers, Peter J.; 

2143 Zambrano, F.; 

2164 Zambrano, Francisco A.; 

8388 Zandbedrijf A. Albertsz; 

2215 Zapateria Aruba; 

2284 Zawiolkowski, L. S.; 

2686 Zee, A.; 

3312 Zelm, C. W. van; 

1142 Zeppenfeldt, A. G.; (Cheppy), 

2272 Zeppenfeldt, A. G. Jr.; (Chepito), 

2279 Zeppenfeldt, Vda. Trinita; 

1394 Zeylmaker, S.; Ing., 

2374 Zichem, Edwin J. A.; 

1024 Zichem, C. R. H.; 

2200 Ziekenhuis San Pedro di Verona, 

3294 Zievinger, C. Luis; 

3061 Zievinger, Guillermo P.; 

2387 Zievinger-Kelkboom, Anna E.; 

2552 Zievinger, Marianita; 

1346-1868 Zoellner, N.Y. Corp. Friedr.; 

2929 Zonjee, P. B.; 

1661 Zonneveld, P. H. v.; 

5613 Zonnevylle, Jacobus J.; 

5311 Zonnevylle, P. J.; 

1903 Zuidam, D. van; 

5139 Zusters "Fatima Convent”; 

8378 Zusters Franciscanessen; 

administratie, 

1340 Zusters van Bethanië; 

5700 Zusters van Bethanië; 

(Te Aworo Kinderverbljjf), 

2435 Zuurstoffabriek (A.I.G.); 

2205 Zwaag, H.; 

3229 Zijlstra, J.; 

1591 Zijlstra. Rosa V.; 


Koolbaaibergstraat 8 
Weststraat 47 
Dr. Schaepmanstraat 33 
Dr. Schaepmanstraat 33 
Fortheuvelstraat 9 
Tanki Leendert 150 
Awakatistraat 11 
Rooi Bosal 14 
Emmastraat 10 
Rondweg 27 
Schotlandstraat 2 
Patiastraat 15 
Oranjestraat 28 
Fergusonstraat 15 
Korteweg 5 A 
Stadionweg 10 
Williamstraat 3 
Prof. Lorentzstraat 7 
van Leeuwenhoekstraat 2 
Argentiniëstraat 8 
Druivenstraat 16 
Nassaustraat 173 
Guyabastraat 5-A 
Boerhaavestraat 21 
Nobelstraat 6 
Tanki Flip 36 
Mamixstraat 5 
Otaheitistraat 
Stadionweg 8 
Torenstraat z/n 

Sta Cruz 37 
Noord D2 

Isaac Wagemakerstraat 15 


Balashi 
Datustraat 2 

Kamerlingh Onnesstraat 44 
Madiki 40 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 


1277 


se Drukkerijen N.V. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 


1277 


Verenigde Antilliaanse Drukkersen N.V. 


OPENSAXE LEES7.AA! 


BOEKERIJ CLASSIFIED 

DIRECTORY 


1-18 

FIRMS & SUBJECTS 


19 - 20 
TRADEMARKS 

ACCOUNTANTS & AUDITORS: 

Besançon, Koppenberg Fergusonstraat 29 

& Co., 

E. Mansveld Stadionweg 29 

Moret & Oudheusden, Adr. Laclé Boulevard 4 

ADMINISTRATION OFFICES: 


ADVERTISING AGENCIES: 


AGENTS & MANUFACTURERS REPRESENTATIVES: 

Oficina Maritima, Zoutmanstraat 2 

Antillian Mercantile Corp. Havenstraat 32 
N.V., Lagoweg/Helfrichstraat 

Aruba Trading Co., 

a & Co. 


Oranjestad 
San Nicolas 
Werfstraat 

Schelpstraat 9 
Havenstraat 10-12 


Aruba N.V., 

Casa Matias, 

Gruszeki & Sons Inc., 

E. & G. Martijn (Aruba) 

Ltd., 

Res. 

Island Trading, Emmastraat 3 A Oranjestad 

Lopez Henriquez & Co., Irenestraat 13 Oranjestad 

Texas Furniture Store, Emmastraat 6 Oranjestad 

AIR-CONDITIONER DEALERS: 

Aruba Trading Co., 

"Elga” Aruba N.V., 

N.V. Antillian Mij., 

Gebrs. van Swaay, 

Texas Furniture Store, 

AIR-CONDITIONER INSTALLATION & MAINTENANCE: 

’’Elga” Aruba N.V., Dakota Orar 

Nassaustraat 74 A Oran 

AIR-CONDITIONER REFRIGERATION REPAIRSHOP: 


Oranjestad 
San Nicolas 
Nassaustraat 74 A 


3227 

12699 

11699 


Oranjestad i 
Oranjestad 
San Nicolas 
Phones i 

Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 


1402-1284 

1166 

1493 

3073 

1029-2329 

2061-1822 


Oranjestad 

Dakota 

Directie 

Oranjestad 

Oranjestad 


- 
ARCHITECTS: 


Aruba Constr. Co. Ltd. Druivenstraat 10 
( Bouwmaatschappij 
"Aruba” N.V.), 

Petrona & Croes Anasastraat 4 

(Aruba) N.V., (Dakota) 

ASBESTCEMENT SHEETS: 


Oranjestad 1275 

Oranjestad 2800 


Cempro N.V., L. G. Smith Blvd. Oranjestad 2444 

ATTORNEYS: 


P. V. Sjiem Fat, 
Offices: 

Residence: 

Dr. P.P.C.H. van de Vc 
Offices: 

Dr. P.P.C.H. van de Vc 
Residence: 

Dr. H. C. Willemsen, 

J. B. Wix, 


Nassaustraat 16 
Herman Gorterstraat 12 

Nassaustraat 68 

Villa Maria 
Nassaustraat 134 
Nassaustraat 134 


Oranjestad 1281 

2902 

Oranjestad 2441 

Oranjestad 1255 

Santa Marta 1 8329 

Oranjestad 1996-1997 
Oranjestad 1996-1997 


AUTOMOBILE DEALERS, ACCESSORIES, PARTS ETC.: 


Aruba Trading Co., Oranjestad 

San Nicolas 

AUTOMOBILE INSURANCE: 

Fatum Insurance Co., Nassaustraat 60 

De Nieuwe Eerste Nassaustraat 94b 

Nederlandse N.V. (N.E.N.), 

AUTOMOBILE RADIOS & EQUIPMENT: 

Texas Furniture Store, Emmastraat 6 


Phone 1648 

Phone 5123 


Oranjestad 1845 

Oranjestad 1337 

1176 

Oranjestad 1083 


BABY ARTICLES: 

Fuchs & Gelbstein Nassaustraat 58 

No. 1 Store, (Fu-Ge) 

BAKERIES (Pastry, confectioner) 

P. Harsveld, Windstraat 40 

BAKERIES (bread, pastry): 

Baby Bakery, Pos Chiquito 66 

Rainbo Bakery, Bernhardstraat 246 

Rainbo Bakery, Middenweg 6 


Oranjestad 1733 

1734 


Oranjestad 3322 


7202-7203 
San Nicolas 5064 
Oranjestad 


5261 
— 3 — 


BANKS: 


Aruba Bank N.V., 

Aruba Bank N.V., 

(San Nicolaas Branch) 
Aruba Commercial Bank, 

Banco Popular Antiliano, 
Caribbean Mercantile 
Bank N.V., 


Nassaustraat 41 
Zeppenfeldtstraat 38 
Wilhelminastraat 42 
Havenstraat 2 


Oranjestad 1550 

Manager 1558 

San Nicolas 5105 

5125 

Oranjestad 1515 

(3 lijnen) 

Oranjestad 3105 

Oranjestad 3118 

3119 

Oranjestad 1200 

(3 lijnen) 

San Nicolas 5090 

5091 


Nassaustraat 37 
Hollandsche Bank-Unie N.V.,Nassaustraat 92 
Hollandsche Bank-Unie N.V.,Zeppenfeldtstraat 


BARBER & BEAUTICIAN SUPPLIES & EQUIPMENT: 


"Madam Alice”, 

BARS: 

"Bali” floating bar, 
BATTERIES: 

Teçhnica Antilliana, 
BAZAR: 

Esquire, 

BEER DISTRIBUTORS: 

Aruba Trading Co., 
"Schlitz”, 


Nassaustraat 83a 


Smallpier at Smithblvd. 


L. G. Smithblvd. 


Zeppenfeldtstraat 


Oranjestad 


Oranjestad 1565 

Oranjestad 2131 

Oranjestad 2444 

San Nicolas 5112 

Phones 1930-2600 


BOOKSHOPS: 


Aruba Bookshop, 
Aruba Caribbean 
Cabanashop, 

Aruba Post, 

Esso Club Bookstore, 
Union Store, 


Nassaustraat 94 
Aruba Caribbean Hotel 

Mainstreet 
Seroe Colorado 
Zeppenfeldtstraat 81 


Oranjestad 1273 
2250-101 

San Nicolas 5019 
San Nicolas 9-3497 
San Nicolas 5185 


BUILDING & CONSTRUCTION MATERIALS: 


Antillian Mercantile Corp. Havenstraat 32 Oranjestad 

N.V., Lagoweg/Helfrichstraat San Nicolas 

Aruba Constr. C. Ltd., Druivenstraat 10 Oranjestad 

( Bouwmaatschappij 
"Aruba” N.V.), 

Aruba Trading Co., Oranjestad Phone 

San Nicolas Phone 


1145 

5635 

1275 
Fa. Holman & van Berden, 
Petrona & Croes 
(Aruba) N.V., 

Technica Antilliana N.V., 
(Wholesale) 


Guyabastraat 20, Dakota 
Anasastraat 4 
(Dakota) 

L. G. Smithblvd. 


Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 


BUTCHERS: 


Slagerij ’’Principal”, 


Wilhelminastraat 67 Oranjestad 


CABLES AND RADIOGRAMS: 


2444 


3254 


Tel. 2126 All America Cables & Radio Inc. 

Tel. 1458 All America Cables & Radio Inc. 

Tel. 1870 All America Cables & Radio Inc.; (Manager) 

CAMERAS & CAMERA SUPPLY: 


Oduber & Kan N.V., Nassaustraat 47 Oranjestad 2193 

CAR RENTAL: 


Hertz Rent-A-Car Chuchubistraat 19 

Licensee: ’’George Drive 
Yourself” N.V., 

Van Gijn’s Car Rental, Chuchubistraat 19 

CARPENTER & JOINER SHOPS: 

Petrona & Croes Anasastraat 4 (Dakota) 

(Aruba) N.V., 

Firma Marcial G. Tromp, Anasastraat 5, Dakota 

CATERING: 

Bali Restaurant, Small Pier Smith Blvd. 

CEMENT: 

Cempro N.V., L. G. Smithblvd. 

CHILDREN’S CLOTHING: 

Fuchs & Gelbstein Nassaustraat 58 

No. 1 Store, (Fu-Ge) 

CHINA - CRYSTAL - GLASSWARE: 

Fanny’s Shop, Nassaustraat 7 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., Nassaustraat 29 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., Zeppenfeldtstraat 63 

CIGARS - PIPES - TOBACCOS etc.: 

G. de Veer & Sons, Nassaustraat 37 


Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 


Oranjestad 
Oranjestad 
San Nicolas 


2714 


2714 


1341 


2131 


2444 


1734 

1733 


2621 

1320 

5014 


Oranjestad 

— 5 — 


CIVIL LAW NOTARY: 


Mr. C. W. J. J. Heufke, L. G. Smithblvd. 25 
(Substitute of Bubali 69 

Mr. W. P. M. Lampe), 

COCKROACH & INSECT EXTERMINATORS: 


Young and Company N.V., Byerlite 4 
COMMISSION AGENTS: 

Oficina Maritima, Zoutmanstraat 2 

CONCRETE BLOCKS AND SHAPES: 
Cempro N.V., L. G. Smithblvd. 

CONSTRUCTION & WELDINGSHOPS: 


Petrona & Croes 
(Aruba) N.V., 

"Elga” Aruba N.V., 
Robert Nahar, 

CONTRACTORS: 

Aruba Constr. Co. Ltd., 
(Bouwmaatschappij 
■'Aruba” N.V.), 

Bouw & Handelmij. 
"BOHAMA”, Aruba N.V., 
Fa. Holman & van Eerden, 
Firma Marcial G. Tromp, 
Petrona & Croes 
(Aruba) N.V., 

CONTACT LENSES: 

Oduber & Kan Inc., 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 


Anasastraat 4 (Dakota) 
Dakota 

Fergusonstraat 45 


Druivenstraat 10 


Nassaustraat 60 

Guyabastraat 20, Dakota 
Anasastraat 5 (Dakota) 
Anasastraat 4 (Dakota) 


Nassaustraat 47 
Nassaustraat 29 
Zeppenfeldtstraat 63 


CORROSION RESISTENT MATERIALS: 

Technica Antilliana N.V., L. G. Smithblvd. 


COSMETICS & PERFUMES: 

Aruba Trading Co., Oranjestad 

Aruba Caribbean 

Cabanashop, Aruba Caribbean Hotel 


Oranjestad 2850 

Res. 2166 


7220 


Oranjestad 2664-1622 
Dir. Res. 1957 


Oranjestad 2444 


Oranjestad 2800 

Oranjestad 1575 

Oranjestad 1834 


Oranjestad 1275 


Oranjestad 1307 

Oranjestad 1199 
Oranjestad 1341 
Oranjestad 2800 


Oranjestad 2193 

Oranjestad 1320 

San Nicolas 5014 


Oranjestad 2444 


Phones 1930-2600 
Oranjestad 2250-101 


CUSTOMS-BROKERS: 
Oficina Maritima, 


Zoutmanstraat 2 


Oranjestad 2664-1622 

— 6 — 


DAILY PAPERS INTERNATIONAL: 


Union Store, Zeppenfeldtstraat 81 

DIAMONDS: 


Kan Inc., Jewelers, Nassaustraat 47 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., Nassaustraat 29 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., Zeppenfeldtstraat 63 


DIESEL ENGINES: 

Technica Antilliana N.V., L. G. Smithblvd. 


DIESEL ENGINES REPAIR & MAINTENANCE: 


San Nicolas 5185 


Oranjestad 1193 

Oranjestad 1320 

San Nicolas 5014 


Oranjestad 2444 


DRESSES: 

Fuchs & Gelbstein Nassaustraat 58 

No. 1 Store (Fu-Ge), 

Helen R. Leon, Zeppenfeldtstraat 45B 

ELECTRIC HOME APPLIANCES: 

"Elga" Aruba N.V., Nassaustraat 74 A 

Aruba Trading Co., Oranjestad 

San Nicolas 


Oranjestad 
San Nicolas 


1734 

1733 

5218 


Oranjestad 3293 
Phones 1930-2600 
Phones 5123 


ELECTRIC UTILITY CO.: 


N.V. Elmar, Zuidstraat 

Pastoor Hendrikstraat 41 

ELECTRICAL INSTALLATIONS & SUPPLIES: 


"Elga” Aruba N.V., 

N.V. Antillian Mij., 

Gebrs. van Swaay, 

EQUIPMENT RENTAL: 

Petrona & Croes 
(Aruba) N.V., 

FASHION SHOPS: 

Fuchs & Gelbstein 
No. 1 Store (Fu-Gè), 


Dakota 

Fergusonstraat 41 


Anasastraat 4 (Dakota) 


Nassaustraat 58 


Havenstraat 32 
Lagoweg/Helfrichstraat 


Oranjestad 2170-1049 
San Nicolas 5530-5032 


Oranjestad 1575 
Oranjestad 1878 
Directie 3141 


Oranjestad 2800 


Oranjestad 1734 

1733 


Oranjestad 1145 

San Nicolas 5635 


FISHING SPORT ARTICLES: 

Antillian Mercantile 
Corp. N.V., 
FORWARDERS: 

Oficina Maritima, 

FURNITURE: 

Casa del Mimbre, 
Mesker Aruba N.V., 
Texas Furniture Store, 

GARAGES: 

Universal Motors, 
Williams ’’Churchill”, 

GAS DISTRIBUTORS: 


Zoutmanstraat 2 


Nassaustraat 38 
Adr. Laclé Boulevard 
Emmastraat 6 


Croesstraat 


Aruba Gas Supply Co. Ltd., Rondweg 7 (Dakota) 


Oranjestad 2664-1622 


Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 


Oranjestad 1726 


Oranjestad 1198 

1898 


GAS STOVES and RANGES: 

”Elga” Aruba N.V., Nassaustraat 74 A 

Aruba Trading Co., Oranjestad 

San Nicolas 


GIFTSHOPS: 

Aruba Caribbean Giftshop, 
Aruba Trading Co., 

Casa ’’Haime” N.V., 

Fanny’s Shop (Aruba) N.V., 


Kan Inc., Jewelers, 
Manhattan Store, 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 
Wimco, 

GOLD AND SILVER: 

Ch. v. Eer, 

Kan Inc., 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 


Palmbeach 
Nassaustraat 14 
Nassaustraat 10 
Nassaustraat 7 
Lagoweg 38 
Nassaustraat 47 
Nassaustraat 2 
Nassaustraat 29 
Zeppenfeldtstraat 63 
Nassaustraat 62 


Nassaustraat 43 
Nassaustraat 47 
Nassaustraat 29 
Zeppenfeldtstraat 63 


GROCERIES: 

Nic. Habibe, 
Tienda Saladin, 

HOTELS: 

Hotel Capital, 
Hotel Central, 


Nassaustraat 108 
Havenstraat 6 


Windstraat 4 
Elleboogstraat 23 


Oranjestad 3293 

Phones 1930-2600 
Phones 5123 


2622 

Oranjestad 2600 

Oranjestad 1235 

Oranjestad 2621 

San Nicolas 5046 

Oranjestad 1193 

Oranjestad 1159 

Oranjestad 1320 

San Nicolas 5014 

Oranjestad 1381 


Oranjestad 1675 
Oranjestad 1193 
Oranjestad 1320 
San Nicolas 5014 


Oranjestad 1757-1758 
Oranjestad 1621 


Oranjestad 2029 

Oranjestad 2260 
Hotel Nassau, Nassaustraat 35 

INSURANCE, AUTOMOBILE: 


Fatum Insurance Co., 
Bob-Steele Insurance 
Agency N.V., 

De Nieuwe Eerste 
Nederlandse N.V. (N.E.N.), 
The New India, 

Assurance Co. Ltd., 


Nassaustraat 94b 


INSURANCE COMPANIES: 


The New India 
Assurance Co. Ltd., 
Fatum Insurance Co., 


Zeppenfeldtstraat 93 
Nassaustraat 37 
Nassaustraat 60 


De Nieuwe Eerste Nassaustraat 94b 

Nederlandse N.V. (N.E.N.), 

American International Zeppenfeldtstraat 41 

Underwriters (Bob-Steele), 

American Life Insurance Co. Zeppenfeldtstraat 41 
(Bob-Steele), 


INSURANCE (general): 

Fatum Insurance Co., Nassaustraat 60 


De Nieuwe Eerste Nassaustraat 94b 

Nederlandse N.V. (N.E.N.), 

Bob-Steele Insurance Zeppenfeldtstraat 41 

Agency N.V., 

INSURERS (Underwriters): 

Bob-Steele Insurance Zeppenfeldtstraat 41 

Agency N.V., 

De Nieuwe Eerste Nassaustraat 94b 

Nederlandse N.V. (N.E.N.), 

Fatum Insurance Co., Nassaustraat 60 


Oranjestad 3233 


Oranjestad 1845 

San Nicolas 5012 

5013 

Oranjestad 1337 

1176 

San Nicolas 5180 

Oranjestad 1020 


San Nicolas 5180 

Oranjestad 1020 

Oranjestad 1845 

1283 

Oranjestad 1337 

1176 

San Nicolas 5012 

5013 

San Nicolas 5012 

5013 


Oranjestad 1845 

1283 

Oranjestad 1337 

1176 

San Nicolas 5012 

5013 


San Nicolas 5012 

5013 

Oranjestad 1337 

1176 

Oranjestad 1845 

1283 


JAPANESE MERCHANDISE (bonded) wholesale: 


Fuchs & Gelbstein 
No. 1 Store (Fu-Ge), 

JEWELERS: 

Ch. van Eer, 

Kan Inc., 

Ragunath N.V., 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., 


Nassaustraat 58 


Nassaustraat 43 
Nassaustraat 47 
Zeppenfeldtstraat 93 
Nassaustraat 37 
Nassaustraat 29 


Oranjestad 1734 

1733 


Oranjestad 1675 
Oranjestad 1193 
San Nicolas 5180 
Oranjestad 1020 
Oranjestad 1320 
— 9 


Spritzer & Fuhrmann Ltd., Zeppenfeldtstraat 63 San Nicolas 5014 

LADIES’ AND CHILDREN’S WEARING APPAREL 


Manhattan Store, 

Casa "Haime” N.V., 

LAWYERS: 

P. V. Sjiem Fat, 

Offices: 

P. V. Sjiem Fat, 

Residence: 

Dr. P.P.C.H. van de Voort, 
Offices: 

Dr. P.P.C.H. van de Voort, 
Residence: 

Mr. H. C. Willemsen, 

J. B. Wix, 


Nassau straat 2 
Nassaustraat 10 


Nassaustraat 16 


Herman Gorterstraat 12 
Nassaustraat 68 

Villa Maria 

Nassaustraat 134 
Nassaustraat 134 


Oranjestad 1159 

Oranjestad 1235 


Oranjestad 1281 

2902 

Oranjestad 2441 

Oranjestad 1255 

Santa Marta 1 8329 

Oranjestad 1996-1997 
Oranjestad 1996-1997 


LAUNDRY CONTRACTORS: 

Super Cleaning Laundry Van Galenstraat 4 San Nicolas 5194 

Contractors, 

LAUNDRY & DRYCLEANING SERVICE: 


Aruba Steamlaundry & Drycleaning Co. N.V. 

SUPERCLEANING 

MARKTSTRAAT 2 - VAN GALENSTRAAT 4 - SAN NICOLAS 

SHIPS-LAUNDRY SERVICE — HOTEL & VALET SERVICE 
DRYCLEANING - FAMILY WASH - PICKUP & DELIVERY FREE 
5039 — SERVICE CALLS & INFORMATION 
5558 — MANAGEMENT 
5554 — NIGHT & HOLIDAY SERVICE 
5194 — PICKUPSTATION SUPERCLEANING 
3175 — M. SERPHOS JR., Man. Dir. Residence 


Band Box Laundry, 

"Mainstreet” Laundry, 
"Oranjestad” Laundry, 
Supercleaning Laundry, 


Van Galenstraat 4 

Nassaustraat 81 
Wilhelminastraat 102 
Marktstraat 2 


San Nicolas 5194 

5039 

Oranjestad 2134 

Oranjestad 1858 

San Nicolas 5558 

5039 


LIFE INSURANCE UNDERWRITERS: 


American Life Insurance Zeppenfeldtstraat 41 
Co. (Bob-Steele), 

De Nieuwe Eerste Nassaustraat 94b 

Nederlandse N.V. (N.E.N.), 


San Nicolas 5012 

5013 

Oranjestad 1337 

1176 


— 10 — 


LIGHTING: 


’’Elga” Aruba N.V., Nassaustraat 74 A 

Dakota 

General Store, Oranjestraat 26 

LINEN, HAND EMBROIDERED: 

Fuchs & Gelbstein Nassaustraat 58 

No. 1 Store (Fu-Ge), 

Fanny’s Shop, Nassaustraat 7 


LIQUOR (WHOLESALE): 


Aruba Distilling Co., 
Aruba Trading Co., 

Casa Haime N.V., 
Jan C. Lacle, 


Wilhelminastraat 47 
Oranjestad 
San Nicolas 
Nassaustraat 10 
Santa Cruz 62 


LUGGAGE: 

Manhattan Store, Nassaustraat 


LIQUOR STORES: 

Wimco, Nassaustraat 62 


LUMBER DEALERS: 

Aruba Trading Co., Oranjestad 

San Nicolas 


MACHINE REPAIRSHOP: 

’’Elga” Aruba N.V., Dakota 

Robert Nahar, Fergusonstraat 45 


MAGAZINES: 

Aruba Bookshop, Mainstreet 

Aruba Caribbean 

Cabanashop, Aruba Caribbean Hotel 

Aruba Post, Mainstreet 


MEN’S CLOTHES, SUITS & APPAREL: 


Aruba Trading Co., 
Casa "Haime” N.V., 
Fuchs & Gelbstein 
No. 1 Store (Fu-Ge), 
Sportswear Center, 
Manhattan Store, 


Oranjestad 
Nassaustraat 10 
Nassaustraat 58 

Nassaustraat 44 
Nassaustraat 2 


Oranjestad 3293 
Oranjestad 1575 
Oranjestad 1249 


Oranjestad 1734 

1733 

Oranjestad 2621 


Oranjestad 1266 
Phones 1930-2600 
Phones 5123 
Oranjestad 1235 
Sta. Cruz 1048 


Oranjestad 1159 


Oranjestad 1381 


Phones 1930-2600 

Phone 5123 


Oranjestad 1575 
after 4.00 p.m. 1183 
Oranjestad 1834 


Oranjestad 1273 

2250-101 
San Nicolas 5019 


Phones 1930-2600 
Oranjestad 1235 
Oranjestad 1734-1733 

Oranjestad 2662 
Oranjestad 1159 

—11 — 


MOVERS: 


Aruba Constr. Co. Ltd., Druivenstraat 10 Oranjestad 1"75 

(Bouwmaatschappij 

"Aruba” N.V.), 

Agents for: 

NORTH AMERICAN 
VAN LINES 
World-Wide-Moving, 

Fa. Holman & van Eerden, Guyabastraat 20, Dakota Oranjestad 1199 

Agents for: 

VAN GEND & LOOS, 

Amsterdam, 

WITHERS VAN LINES, 


Miami, 

DEAN EXPORT, 

International, Ltd., 

Calif., 

Oficina Maritima, Zoutmanstraat 2 

NOTARY (CIVIL LAW): 

Mr. C. W. J. J. Heufke, L. G. Smithblvd. 25 
(Substitute of Bubali 69 

Mr. W. F. M. Lampe), 

OFFICE FURNITURE: 


Oranjestad 2664-1622 
Dir. Res. 1957 


Oranjestad 2350 

Res. 2166 


Technica Antilliana N.V., 


Oranjestad 2441 


OFFICE MACHINES: 

"Elga” Aruba N.V., Nassaustraat 74 A 

Tieleman’s Officemachines, Nassaustraat 93 
G. de Veer & Sons, Inc., Nassaustraat 37 

OFFICE MACHINE REPAIR SHOPS: 

Tieleman’s Officemachines Nassaustraat 93 
& Repairs, 


Oranjestad 3293 
Oranjestad 2148 
Oranjestad 1326 


Oranjestad 2148 


OFFICE SUPPLIES: 


Aruba Bookshop, Nassaustraat 94 

Aruba Post, Zeppenfeldtstraat 

Technica Antilliana N.V., L. G. Smithblvd. 


Oranjestad 1273 
San Nicolas 5019 
Oranjestad 2444 


OPTICAL SERVICE: 
Ragunath N.V., Optiek, 

OPTICIANS: 

Meno Guth, 

Oduber & Kan Ine., 


Zeppenfeldtstraat 91 


Zeppenfeldtstraat 60 
Nassaustraat 47 


San Nicolas 5179 


San Nicolas 5145 

Oranjestad 2193 

— 12 — 


Ragunath N.V., Optiek, 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 

PACKERS: 

Aruba Constr. Co. Ltd., 

( Bouwmaatschappij 
"Aruba” N.V.), 

Fa. Holman & van Eerden, 
Word-Wide-Moving, 

Ofieina Maritima, 


Zeppenfeldtstraat 91 
Nassaustraat 29 
Zeppenfeldtstraat 63 

Druivenstraat 10 

Guyabastraat 20, Dakota 
Zoutmanstraat 2 


San Nicolas 5179 

Oranjestad 1320 

San Nicolas 5014 

Oranjestad 1275 

Oranjestad 1199 

Oranjestad 2664-1622 


PAINT AND PAINTER’S SUPPLIES: 


Aruba Trading Co., 
Sherwin Williams Paints, 
Addison Croes, 

Everseal Paints, 

Antillian Mercantile 
Corp. N.V., 

Technica Antilliana N.V., 
G. de Veer & Sons Inc., 
Petrona & Croes 
(Aruba) N.V., 


Oranjestad 
Wilhelminastraat 15 

Havenstraat 32 
Lagoweg/Helfrichstraat 
L. G. Smithblvd. 
Nassaustraat 37 
Anasastraat 4 (Dakota) 


Oranjestad 

Oranjestad 

Oranjestad 
San Nicolas 
Oranjestad 
Oranjestad 
Oranjestad 


PERFUME SHOPS: 


1930 

1229 

1145 

5635 

2444 

1326 

2800 


Fanny’s Shop (Aruba) N.V., Nassaustraat 7 
Lagoweg 38 


Oranjestad 2621 

San Nicolas 5046 


PEST CONTROL OPERATORS: 


Young & Company N.V., Byerlite 4 


San Nicolas 7220 


Aruba Pest Control Company N.V. 

* ELIMINATION OF FLIES AND MOSQUITOS 

* EXTERMINATION OF COCKROACHES 

* TERMITES TREATMENT (KOMEHIJN) 

* RAT CONTROL 

* SOIL TREATMENT (TO PREVENT TERMITES) 
SPECIAL LOW YEARLY CONTRACT PRICES 

Residence Man. Dir. 3175 FREE ESTIMATE ON REQUEST 

VAN GALENSTRAAT 4 - SAN NICOLAS - PHONES 5039-5558 


PEST EXTERMINATORS & TERMITE TREATMENT: 

Aruba Pest Control Co. Van Galenstraat 4 


San Nicolas 5039 


— 13 — 


PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT: 

Aruba Trading Co., Oranjestad 2600 

Photo El Globo, 5123 

Oduber & Kan Inc., Nassaustraat 47 Oranjestad 2193 


PLASTICS: 

Bosch Plastic & Polyester, Balashi 7070-3396 


PLUMBING & PIPEFITTING CONTRACTORS & SUPPLIERS: 


"Elga” Aruba N.V., 

Petrona & Croes 
(Aruba) N.V., 

PRINTERS: 

Verenigde Antilliaanse 
Drukkerijen N.V., 


Dakota 

Anasastraat 4 (Dakota) 

L. G. Smith Boulevard 


Oranjestad 1575 
after 4.00 p.m. 1183 
Oranjestad 2800 


Oranjestad 1277 


RADIO, PHONOGRAPH & RECORDER SALES & SERVICE: 


Casa Electronics, 

’’Elga” Aruba N.V., 
Photo El Globo, affiliated 
with Aruba Trading Co., 

REAL ESTATE: 

N.V. Arcu, 

Island Trading, 

RECORDS: 

Union Store, 

REFRIGERANTS: 


Aruba Trading Co., 

"Elga” Aruba N.V., 

RESTAURANTS: 

Astoria Hotel/Restaurant, 
’’Bali”, 

’’Capital”, 

Chesterfield, 


Bemhardstraat 99 
Nassaustraat 74A 


Anasastraat 4 
Emmastraat 3A 


Zeppenfeldtstraat 81 


Zepp Lampestraat 10 
Dakota 


Oranjestad 
Nassaustraat 74A 


Crynssenstraat 6 
Small-pier at.Smith Blvd. 
Windstraat 4 
Zeppenfeldtstraat 5 


San Nicolas 5371 
Oranjestad 3293 
Oranjestad 2900 


Dakota 2800 

Oranjestad 2329-1029 


San Nicolas 5185 


Oranjestad 1481 

Oranjestad 1575 


Oranjestad 1930-2600 
Oranjestad 3293 


San Nicolas 5132 

Oranjestad 2131 

Oranjestad 2029 

San Nicolas 5109 


Distributor ’’FreonGas”, 

"Elga” Aruba N.V., 

REFRIGERATOR & FREEZER DEALERS: 
Hotel Central, 

Hotel Nassau, 

Hong Kong Restaurant, 
Premier Restaurant, 
Uchees Place, 


Elleboogstraat 23 
Nassaustraat 35 
Adr. Lacléblvd. 19 
Mainstreet 99 
Nassaustraat 79 


ROAD BUILDING CONTRACTOR: 


Aruba Road Building Co., 

(N.V. Arubaanse Wegen¬ 
bouwmaatschappij), Awakatistraat 12 

ROOFING CONTRACTOR & SUPPLIES: 


"Elga” Aruba N.V., Dakota 

SANITARY FIXTURES: 

"Elga” Aruba N.V., Nassaustraat 74A 

Dakota 


SHEET METAL SHOP: 

"Elga” Aruba N.V., Dakota 


SHIPS’ RADIO & RADAR REPAIR: 

Casa Electronica, Bernhardstraat 99 


Oranjestad 2260-2261 
Oranjestad 3233 

Oranjestad 2966 

San Nicolas 5159 

Oranjestad 1592 


Oranjestad 3007 


Oranjestad 1575 


Oranjestad 3293 

Oranjestad 1575 


Oranjestad 1575 


San Nicolas 5371 

after 6.00 p.m. 7371 

7372 


SHIP REPAIRS: 

"Elga" Aruba N.V., 

Joe Oduber, 

SHIPPING AGENTS: 

Aruba Trading Co., 
Eman Trading Co., 
Residence 

E. & G. Martijn (Aruba) 
Ltd., 

K.N.S.M., 

S.E.L. Maduro & Sons 
(Aruba) N.V., 

SHOE STORES: 

Aruba Shoe Bazaar, ' 
Casa "Haime” N.V., 
Hartog Schoenhandel, 


Dakota 

Bernhardstraat 267 

Nassaustraat 
Nassaustraat 41 

Havenstraat 10 
Nassaustraat 98b 
Nassaustraat 88 

Nassaustraat 74 
Nassaustraat 10 
Nassaustraat 99 


Oranjestad 1575 

after 4.00 p.m. 1183 

San Nicolas 5566 


Oranjestad 1930 

Oranjestad 1553 

Res. 1714 

Oranjestad 1492 

Oranjestad 1777 

1778 

Oranjestad 1735 


Oranjestad 1209 

Oranjestad 1235 

Oranjestad 1214 

— 15 — 

La Moda & La Modema, Nassaustraat Oranjestad 1432-1168 

”U.S. Keds", 

Manhattan Store, Nassaustraat 2 Oranjestad 1159 

SIGNS: 

Aruba Sign Co., Havenstraat 32 Oranjestad 3227 

SIGHTSEEING TOURS: 

Aruba Tours, Nassaustraat Oranjestad 1553 

De Palm Sightseeing Tours, Aruba Caribbean Hotel 2250 

1813 

SILVER: 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., Nassaustraat 29 Oranjestad 1320 

Spritzer & Fuhrmann Ltd., Zeppenfeldtstraat 63 San Nicolas 5014 

SOUVENIRS: 

Casa ’’Haime” N.V., Nassaustraat 10 Oranjestad 1235 


SPORTING AND WATERSPORT ARTICLES: 


Antillian Mercantile 
Corp. N.V., 

J. E. P. Cabenda, 

Esquire, 

STATIONERY SHOPS: 

Aruba Book Shop, 

Aruba Post, 

Technica Antilliana N.V., 

STEEL CONSTRUCTION 
’’Elga” Aruba N.V., 
STEVEDORES: 

S.E.L. Maduro & Sons 
(Aruba) N.V., 

E. & G. Martijn (Aruba) 
Ltd., 

STORAGE: 

Eman Trading Co., 
Holman & van Eerden, 


Havenstraat 32 
Lagoweg/Helfrichstraat 
Oude Schoolstraat 3 
Zeppenfeldtstraat 


Nassaustraat 94 
Zeppenfeldtstraat 69 
L. G. Smithblvd. 


& SUPPLIES: 

Dakota 


Nassaustraat 88 
Havenstraat 10-12 


Nassaustraat 41 
Guyabastraat 20 


Oranjestad 1145-1957 
San Nicolas 5635 
Oranjestad 1539 
San Nicolas 5112 


Oranjestad 1273 
San Nicolas 5019 
Oranjestad 2444 


Oranjestad 1575 

Oranjestad 1735 

Oranjestad 1492 


Oranjestad 1553 

Dakota 1199 

TAX CONSULTANTS: 


Besançon, Koppenberg & 
Co., J. H., 

E. Mansveld, 

Moret & Oudheusden, 

TELEVISION DEALERS: 

Aruba Trading Co., 

"Elga” Aruba N.V., 

Texas Furniture Store, 


Fergusonstraat 29 

Stadionweg 29 
Adr. Laclé Boulevard 4 


Oranjestad 
San Nicolas 
Nassaustraat 74A 
Emmastraat 6 


TELEVISION & RADIO SERVICE: 

Humphrey Ch. Maasdamme Wilhelminastraat 104 
"Humphrey’s”, 


TEXTILES (Retail): 

Fuchs & Gelbstein Nassaustraat 58 

No. 1 Store (Fu-Ge), 


TIRES AND TUBES: 

Technica Antilliana, L. G. Smithblvd. 

G. de Veer & Sons, Inc., Nassaustraat 37 


TOOLS, ELECTRIC & HAND: 

Antillian Mercantile Havenstraat 32 

Corp. N.V., 

Lagoweg/Helfrichstraat 

TOURIST STORES: 

Aruba Trading Co., Nassaustraat 14 

Casa "Haime” N.V., Nassaustraat 10 

Fanny’s Shop (Aruba) N.V., Nassaustraat 7 

Lagoweg 38 


TOURS & TRANSFERS: 


Aruba Tours, 

S.E.L. Maduro & Sons 
(Aruba) N.V., 

S.E.L. Maduro & Sons 
(Aruba) N.V., 

TOYSHOPS: 

Aruba Bookshop, 


Nassaustraat 41 
Nassaustraat 88 

Aruba Caribbean Hotel 
L. G. Smith Boulevard 


Nassaustraat 94 


Oranjestad 1647 

Oranjestad 2550 

Oranjestad 1889-1308 


Phones 1930-2600 
Phone 5123 
Oranjestad 3293 
Oranjestad 1083 


Oranjestad 1485 


Oranjestad 1734 

1733 


Oranjestad 2444 

Oranjestad 1326 


Oranjestad 1145 

1957 

San Nicolas 5635 


Oranjestad 2600 
5123 

Oranjestad 1235 
Oranjestad 2621 
San Nicolas 5046 


Oranjestad 1553 

Oranjestad 1735 

Oranjestad 1895 


Oranjestad 1273 


— 17 — 


Aruba Post, 

Esso Club Bookstore, 

TRANSLATORS: 

Edward D. Fowler F.I.T., 
Sworn Translator, 


Zeppenfeldtstraat 69 
Seroe Colorado 


Windstraat 9 


San Nicolas 5019 
San Nicolas 9-3497 


Oranjestad 1441 


TRANSPORTATION (cargo, movings): 


Fa. Holman & 


1 Eerden, Guyabastraat 20, Dakota Oranjestad 1199 


TRAVEL AGENCIES: 

”Aldo” Travel Bureau, 

Eman Travel Bureau, 
K.N.S.M., 


Martijn Travel Bureau, 
S.E.L. Maduro & Sons 
(Aruba) N.V., 

S.E.L. Maduro & Sons 
(Aruba) N.V., 


Wilhelminastraat 13 

Nassaustraat 
Nassaustraat 98b 


Havenstraat 10 
Nassaustraat 88 
Maduro-Building 
Aruba Caribbean Hotel 


Oranjestad 1992 

1993 

Oranjestad 1553 

Oranjestad 1777 

1778 

1779 

Oranjestad 1492-1493 
Oranjestad 1735 

Palmbeach 1895 


WASHING MACHINES: 


”Elga” Aruba N.V., Nassaustraat 74A 


WATCHES & CLOCKS (Sales & Service) : 


Kan Inc., 

Spritzer & Führmann Ltd., 
Spritzer & Fuhrmann Ltd., 
Fanny’s Shop, 


Nassaustraat 47 
Nassaustraat 29 
Zeppenfeldtstraat 63 
Nassaustraat 7 


WELDING SHOP: 

’’Elga” Aruba N.V., Dakota 

WELDING SUPPLIES: 


Oranjestad 3293 


Oranjestad 1193 
Oranjestad 1320 
San Nicolas 5014 
Oranjestad 2621 


Oranjestad 1575 


Antilles Industrial Gases 


Balashi 


2624-2173 


For: 

Trademark Registrations and Renewals 

Call: P. V. SJIEM FAT TEL. 1281 (office) 

2902 (home) 

NASSAUSTR. 16 - ORANJESTAD 


TRADEMARKS 


BEST WALL CERTAIN TEED (Roofing Products): 


Oranjestad 1145-1957 
San Nicolas 5635 


N.V. Antilliaanse Mij. Fergusonstraat 4: 

Gebrs. van Swaay, 

DEXION SLOTTED ANGLE: 

Fa. Holman & van Eerden, Guyabastraat 20, Dakota 

GOODRICH TIRES: 


Oranjestad 1878 

Directie 3141 


Technica Antilliana N.V., 

JOHNSON & JOHNSON: 


L. G. Smith Boulevard 


KODAK: 

Oduber & Kan Inc., 


Nassaustraat 47 


Oranjestad 1199 

Oranjestad 2444 


Oranjestad 1145-1957 
San Nicolas 5635 


Oranjestad 2193 


MaRKLIN ELECTRIC TRAINS: 

Aruba Bookshop, Mainstreet Oranjestad 1273 

Aruba Post, Mainstreet San Nicolas 5019 

Esso Club Bookstore, Seroe Colorado San Nicolas 9-3497 

Aruba Caribbean Giftshop, Aruba Caribbean Hotel 2622 

MARQUETTE WELDING SUPPLIES (Automotive Equip): 

Antillian Mercantile Havenstraat 32 Oranjestad 1145-1957 

Corp. N.V., Lagoweg/Helfrichstraat San Nicolas 5635 

ROLEX WATCHES: 


Kan Ine., 


Nassaustraat 47 


Oranjestad 


— 19 — 


SKIL POWER TOOLS: 


Antillian Mercantile Havenstraat 32 Oranjestad 1145-1957 

Corp. N.V., Lagoweg/Helfrichstraat San Nicolas 5635 


STE1FF STUFFED TOYS: 


Aruba Bookshop, Nassaustraat 94 

Aruba Post, Mainstreet 

Esso Club Bookstore, Seroe Colorado 

Aruba Caribbean 
Cabana Shop, 


Oranjestad 1273 

San Nicolas 5019 

San Nicolas 9-3497 

Palmbeach 2250-101 


STOKVIS & SONS, ROTTERDAM: 

Technics Antilliana N.V., L. G. Smithblvd. 

THERMOS LTD. ENGLAND : 

Antillian Mercantile Havenstraat 32 

Corp N.V., Lagoweg/Helfrichstraat 

TEOLINS PAINTS: 

Fa. Holman & van Eerden, Guyabastraat 20, Dakota 

WESTINGHOUSE: 

"Elga” Aruba N.V., Nassaustraat 74A 

YASHICA CAMERAS - BINOCULARS: 

Oduber & Kan N.V., Nassaustraat 47 

ZODIAC WATCHES: 


Oranjestad 2444 

Oranjestad 1145-1957 
San Nicolas 5635 

Oranjestad 1199 

Oranjestad 3293 

Oranjestad 2193 


Kan Ine., 


Nassaustraat 47 


Oranjestad 1193 


t 


s 
Licht ^ Kracht IV. V. Eleclriciteit-Maatscliappij 

“ARUBA” INLICHTINGEN 


PHONE 1049-2170 


INFORMACION 

ZUIDSTRAAT, ORANJESTAD, ARUBA, N.A. DE NEDERLANDEN VAN 


ALLE VERZEKERINGEN 


FATUM 


KALENDER 1966 KANTOOR NASSAUSTRAAT 
NA KANTOORUREN 1344 


_ TEL 1845 - 1283 

(DIRECTIE) 1881 (INSPECTIE) 


(gsSD omslagontwerp, layout en druk-' 

N.V. VERENIGDE ANTILLIAANSE DR