Skip to main content

Full text of "Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни (вересень 1939 - грудень 1941)"

See other formats


Серія довідників 


Редактор бібліографічної серії: Едвард Касинець 


Бібліографія української книги 
в Великонімеччині за час війни 

(вересень 1939 - грудень 1941) 


Довідник ч. 57 - 1994 


Видавництво Канадського інституту українських студій 
Альбертський університет 
Едмонтон, Альберта 


Сапасііап ІпзІіШІе оі ІІкгаіпіап Зшс1іе8 Рге88 
11піуег8іїу оі АІЬеЛа 


Оссазіопаї К.е8еагсЬ Кероіїз 


ТЬе ІП8ГІШІЄ риЬІізЬез ге8еагсЬ героії8, Іпс1ис1іп£ ІЇ 1 Є 8 Є 8 , регіосіісаііу. Соріе8 тау Ье огсіегесі 
ігот іЬе Сапасііап ІпзПІиІе ої ІІкгаіпіап ЗШсІіе8 Рге88, 352 АіЬаЬазса Наїї, Ііпіуегеііу о£ 
АІЬегІа. Есітопїоп, АІЬеЛа, Сапасіа Т6С 2Е8. 

ТЬе пате сТ іЬе риЬІісаііоп 8егіе8 апсі Іїіе 8иЬ8ІапІІУе таїегіаі іп еасЬ І88ие (ип1е88 оіЬєпуІ8Є 
поіеЬ) аге соругі§ЬіесІ Ьу іЬе Сапасііап Ьшіїиіе оГ ІІкгаіпіап Зшсііез Рге88. 

РиЬІісайоп оГ ІЬІ8 \Уогк І8 тасіе ро88ІЬ1е іп рап Ьу а §гапІ Ігот Ше ЗїерЬапіа ВикасЬеУ8ка- 
Ра8Ш8Пепко АгсЬІуаІ Епсіоштепі Рипсі. 

Частину фондів на це видання завдячуємо дотації з Архівного фонду ім. 
Стефанії Букачевської-Пастушенко. 


РКШТЕБ Ш СА^БА 


Серія довідників 


Редактор бібліографічної серії: Едвард Касинець 

Бібліографія української книги 
в Великонімеччині за час війни 

(вересень 1939 - грудень 1941) 


Довідник ч. 57 - 1994 


Видавництво Канадського інституту українських студій 
Альбертський університет 
Едмонтон, Альберта 


Сапасііап ІпзІіШіе оГ ІІкгаіпіап 8Шсііе8 Рге88 
Шіуегзіїу оГ АІЬегїа 


Оссазіопаї КезеагсЬ ВероЛ8 


ТЬе ІпБІіШІе риЬІізЬез гезеагсЬ геройз, іпс1исііп§ Йіе8Є8, регіосіісаііу. Соріе8 тау Ье огсіегесі 
іГгот іЬе Сапасііап ІП8ІІШІЄ оґ ІІкгаіпіап 8Шсііе8 Рге88, 352 АіЬаЬазса Наїї, ІІпІуегзЬу о£ 
АІЬегіа, Есітопіоп, АІЬегіа, Сапала Т6С 2Е8. 

ТЬе пате оґ іЬе риЬІісаІіоп 8егіе8 апсі іЬе 8иЬ8Іапйуе таїегіаі іп еасЬ І88ие (ип1е88 оіЬепуізе 
поіесі) аге соругі§ЬіесІ Ьу іЬе Сапасііап ІпзІіШіе о£ ІІкгаіпіап 8Шсііе8 Рге88. 

РиЬІісаІіоп о£ ІЬІ8 \УОгк І8 тасіе р088ІЬ1е іп раЛ Ьу а £гапі іїот іЬе 8іерЬапіа ВикасЬеУ8ка- 
Ра8Ш8Ьепко АгсЬіуаІ Епсіо\утет Рипсі. 

Частину фондів на це видання завдячуємо дотації з Архівного фонду ім. 
Стефанії Букачевської-Пастушенко. 


РМІЧТЕБ Ш СА^БА 


Оссазіопаї Ке$еагсЬ Верогїз 


ВіЬПо^гарЬу 8егіе$ Есііїог: Есішагсі Казіпес 


А ВіЬІіо^гарЬу оґ Ше ІІкгаіпіап Воок 
іп Огеаіег Сегшапу 
сктп§ ±е Регіосі о£ \Уаг 
(8ерІетЬег 1939-ОесетЬег 1941) 


ВоЬсІап КошапепсЬик 


Ке8еагсЬ КероП по. 57 


Сапасііап ІпзІіШїе ої ІІкгаіпіап 8Шсііе8 Рге88 
11піуег8і1у оґ АІЬеЛа 


Есішопіоп, АІЬегїа 


Серія довідників 


Редактор бібліографічної серії: Едвард Касинець 


Бібліографія української книги 
в Великонімеччині за час війни 
(вересень 1939 - грудень 1941) 


Богдан Романенчук 


Довідник ч. 57 


Видавництво Канадського інституту українських студій 
Альбертський університет 


Едмонтон, Альберта 


ОідіїііесІ Ьу ІІпе Іпіегпеї Агсіііує 
іп 2016 


Иїїрз://агсіїіУЄ.огд/сІеІаіІз/1 9391 941 57гота 


Іпігосіисііоп 


ВоЬсІап КотапепсЬик. ВіЬІіокга/ііа икгаїт’кої кпуку V Уеіукопітескскупі іа сказ уііпу 
(уегезеп’ 1939-кгисІеп’ 1941). Ь’уіу апсі Сгасо\у: Икгаїп8’ке УусІаупуШУО, 1942. Іп іЬе 8егіе8: 
ІІкгаіт’ка кпукоіпауска ЬіЬІіоіека, сЬу8Іо 6, есіііесі Ьу Іе.Іи. Реіепв’куі. 

ТЬІ8 ипщие, ргоїе88Іопа1 ЬіЬ1іо§гарЬу І8 сЬагасІегігес! Ьу а уегу паіто\у сЬгопо1о§іса1 (і\уо 
уеагз) апсі §ео§гарЬіса1 (“Сгеаіег” Сегшапу, і.е., ВоЬешіа апсі Могауіа, Роїапсі, ехс1исІіп£ 
Оаіісіа, апсі Сегшапу) 1оси8. Іп аскііііоп, іЬе 515 риЬІісайопз 1І8Іесі аге Іішіїесі Іо ргіпіесі Ьоок8, 
ратрЬ1еІ8, апсі саіепсіагз, апсі Гог іЬе то8І рагі Ьауе Ьееп сіе8сгіЬес1 йе уізи. 

ТЬе сопІепІ8 оі К.ошапепсЬик’8 ЬіЬ1іо§гарЬу аге аггап§ес1 ассогсІіп§ 1о іЬе Іпїетаїіопаї 
Оесітаї 8у8Іет, \уііЬ еп1гіе8 сопіаіпіп^ іпГогтаІіоп а8 Іо аиїЬог/іШе, ріасе апсі сіаіе оі 
риЬІісаііоп, риЬ1І8Ьег, 8Іге, апсі ра§іпаІіоп, а8 \ує 11 а8 іЬе пате8 оґ рагіісиїаг 8егіе8, ргіп1ег8, еіс. 

КотапепсЬик \уа8 Ьогп оп 23 РеЬгиагу 1906 іп Уо8кге8упІ8І [Рої. \Уо 8 кг 2 Є 82 упсе], 
Коїотуіа соипїу, Саіісіа, апсі сііесі оп 9 Іапиагу 1989 іп РЬіІасІеІрЬіа. Не еті^гаїесі Іо Аи8Ігіа 
іп 1944, їЬеп Іо іЬе Ііпііесі 8їаїе8, 8егуіп§ а8 РгоГе 880 г о! 81ауіс Ьап§иа§е8 аі №а§ага 
ІІпіуег8ІІу ігот 1965 Іо 1980. Кполуп ргітагіїу Іог ЬІ8 \уогк а8 а ргоІШс Ііїегагу 8сЬо1аг апсі 
сгкіс, КотапепсЬик риЬ1І8Ьесі апсі есікесі іЬе Іііегагу )оигпа1 Куїу (1950-61), сотріїесі апсі 
есікесі ап ипіїпкЬесі Ііїегагу епсусіоресііа, АіЬикоупук: Когоїка епґзукіоресіііа икгаїт’кої 
Шегаґигу, і\уо уо1ите8 о£ ууЬісЬ арреагесі іп 1966 [1969] апсі 1973, апсі есікесі іЬе ЬіЬ1іо§гарЬіс 
]оита1 Окгаіт’ка кпука (1971-81). 

Не аІ 80 \угоіє ог сотріїесі Ьіґегаґиті ргоґзезу різііа сігикої жіґоуої уііпу (РЬіІасІеІрЬіа: 
№ик. і-уо іт. 8ЬеусЬепка, 1982), Іікгаїт’ке руз’тетґио: Шага сіоЬа (1946); 2 ікуґґіа і 
Шгскозґу Матій' КоЬгут’кої (РЬіІасІеІрЬіа: Атегука, 1951); апсі ВіЬІіокга/ііа уусіап ’ 
икгаїт’кої еті§гаґтпої Шегаґигу, 1945-1970 (РЬіІасІеІрЬіа: КуїУ, 1974). 

ТЬе ес1іІог8 аге ^гаїеіиі Ю іЬе 8ЬеусЬепко 8сіепІіГіс 8осіеІу апсі ІІ8 ІіЬгагу іог іЬе и8е 
ої іЬе уоіите гергосіисесі Ьеге. 

Ес1\уагсі Ка8Іпес 

Скіе/, Зіауіс апсі Ваіііс Иіуізіоп 
Уегу Уогк РиЬІіс ЬіЬгагу _ 
- 

- 
' УКРАЇНСЬКА КНИГОЗНАВЧА БІБЛІОТЕКА 

Число 6 


Мґр БОГДАН РОМАНЕНЧУК 


БІБЛІОГРАФІЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ 
В ВЕЛИКОНІМЕЧЧИН1 


за час війни (вересень 1939 — грудень 1941) 


ЛЬВІВ 1942 КРАКІВ 


УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО 


За редакцією 

Дра Є- Ю. ПЕЛЕНСЬКОГО 


Накладом ..Українського Видавництва". Краків Раймштрассе 31. 1. 
Друкарня ..Поспішна". Краків. Райхоштрассе 34. Гелкфон: 11,-36. 

V егіац , , ІД к гаїпізсЬег У^егіаа; , О. т. Ь. Н., К. гакай , КеісНзяїіаззе 3 т . 
ВисЬсІгиск е геі ,, РозріезсЬпа , К.гакаи, РеісЬзяїгаззе 34. Регп. 14 7-86. 


ВІД РЕДАКЦІЇ. 


Автор завдав собі труду в метушливий воєнний час дібрати дані про 
розпорошену в цілій Велико-Німеччині українську книжкову продукцію за 
час від початку війни по кінець 1941. />. 

Кілько труду вимагає така праця, може оцінити лише фахівець. Вона 
тим складніша, що в тому часі не було в Велико-Німеччині ні одної україн- 
ської бібліотеки, що мала б зібрані повнотою українські видання. Тимто 
нічого дивного , що ця бібліографія не є зовсім повна, хоч редактор доповнив 
зібраний матеріял ще й від себе більше чим у двоє. 

Бібліографія обіймає час від 1. вересня 1939. до 31. грудня 1941.. 
територіяльно: Німеччину. П ротекто[>ат Чех і Морав і Генеральну Губернію 
без Галичини. Не ввійшли тут отже українські видання не лише з б. У ССР, 
але також з таких держав, як Угорщина. Румунія . Словаччина , Хорватія 
і Франція, де друкувалися в тому часі українські книжки. Не ввійшли тут 
рівнож українські видання, що появилися в другій половині 1941. р. в Га- 
личині. цебто вже по прилученні її до Г енеральної Губернії, бо годі було 
в Кракові зібрати потрібний матеріял. Лише виїмково поміщено такі видання, 
що появились у тому часі в Г аличині , а ■ є передруком книжок, виданих 
в Великонімеччнні підчас війни. До бібліографії не ввійшли далі: всякого 
рада листкові видання, листівки, образи, мапи . ииклографсвані та літогра- 
фовані книжки, як також українська преса, що появилася в Великонімеччнні 
в тому часі. 

Одначе й те. що ввійшло до цієї бібліографії, цебто лише українські 
книжки за такий короткий час. вказують, що українське друковане слово 
в Великонімеччнні вільцо розвивається, не дивлячись на воєнний час. Коли 
за воєнних два роки і чотири місяці появилося заходами української емі- 
грації в Великонімеччнні поверх 500 книжок, крім того біля ЗО часописів 
і журналів, біля 200 літографованих видань, далі ціла низка мап і образів, 
можна визнати такий вклад в українську культуру в даних обставинах більше 
чим задовільний. Українська еміграція з Великонімеччнні і зможе вернутися 
до краю з чистою совістю — часу на еміграції не прогаяно. 

Майже всі позиції описані с іе 'ОІзи. Книжки, яких не бачили автор чи 
редактор, а які описані на основі посередніх даних, зазначені зіркою (*). 
Уклад бібліографічного мстеріялу впорядковано річево. за міжнародньою 
децимальною бібліографічною системою, а в межах підрозділів поазбучно 
за прізвищами авторів, зглядно заголовків у безіменно виданих книжках. 
Наприкінці додано список авторів, редакторів, перекладачів, композиторів 
і рисівників, що вможливить орієнтацію в зібраному матеріалі і за автор- 
ським принципом. 

Вкінці хап мені буде вільно п о. ія кувати тут усім, що причинилися 
До поповнення зібраних автором Г і о ліог р а ф ічп п х ма. уїяліи. в / ріп : чергу 
В псокопреоевящсниомх Кпр 1 ларіоиоін. А р-хпєпис конові \<>лмс.;.ксл:у : Під- 

о 

О 


ляському і Високопреосвященному Квр Г ригорію, Єпископові Делійському 
і Генеральному Вікарієві Перемиської области, що були ласкаві доручити 
своїм канцеляріям вислати мені свої цінні видання і бібліографічні довідки. 
Шановному Панові Проф. Л. Ґецові, Директорові Обласного Мудею в Сянові 
да довідки про сяніцькі видання. Шановному Панові Редакторові П. Дленкові 
в Праді да доповнення бібліографії українських видань у Протектораті , 
врешті Шановним Пані Н. Савченковій, Директорці бібліотеки У країнського 
Видавництва, Панові Редакторові А. Курдидикові в Кракові, Панові Проф. 
Др Я. Рудницькому в Празі і Хвальній Дирекції „ Поспішної Друкарні’ 
в Кракові да доставлення деяких рідких видань. 

Редакція просить усіх українських бібліографів та людей доброї волі . 
яким лежить на серці справа української книги, не відмовитись прислати 
бібліографічні описи книжок, або самі книжки, що непоміщені в цьому списі, 
чи пак їх опис неповний, або невірний. Доповнення та книжки прошу слати 
на адресу редактора, Краків, вул. Оржешкової 7. 

£ Ю. П. 


Краків, в жовтні 1942. 


О ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ 


■ н 


002 КНИГОЗНАВСТВО 
01 БІБЛІОГРАФІЯ 

Биковський, Лев: ТУРЕЧЧИНА. (Бібліо- 
графічний огляд літератури з обсягу історії, 
географії, мови, письменства, економіки 
й інЦ. Вид. Український Чорноморський Ін- 
ститут у Варшаві. Варшава, 1941. 310X210, 
68 ст. На правах рукопису. 

Животко, Арка дій: ПРЕСА КАРПАТ- 

СЬКОЇ УКРАЇНИ. [Прага. 1940]. 230X155, 
20 ст. „Пізнай свій край”. Видавництво Юрія 
Тищенка. (Друкарня Е. Віхаер [!] Прага, 
XVIII — 201). [Відбитка з кн. „Десять років 
Українського Історичного Кабінету”]. 

* ДРУГИЙ СПИС КНИЖОК Бюра Укра- 
їнської Культури. Прага [1940?] 8 ст. (Без- 
платний додаток до Українського Вісника) 
Бюро Української Культури. (Друк, ^па 
Апсігезку усі. ) 

Зденко, Петро: ЗИМОВИЙ ПОХІД. Бі- 
бліографія. [Прага, 1939]. 263X170. 3( + 1). 
(Тізкагпа Ргоїекіогаїи СесЬу а Могауа 
у Ргаге) . [Відбитка, без заг. листка і окл.]. 


Злєнко, Петро: ЗИМОВИЙ ПОХІД. 

Прага [1940] 260X170. [4] ст. [Без окладнії 
і тит. листка. Видання 2-е доповнене. Від- 
битка з книги „Зимовий похід”.] 

КАТАЛОГ видань Українського Видав- 
ництва. (Стан: лютень 1941). Краків, 1941. 
237X150, 8 ст. Українське Видавництво, 
Краків. РаЙхсштрассе 34. (Друкарня „По- 
спішна”) [без окл.]. 

КАТАЛОГ видань Українського Видав- 
ництва. (Стан: вересень 1941). Краків, 1941. 
210X145, 16 ст. Українське Видавництво, 
Краків, РаЙхсштрассе 34. (Друкарня „По- 
спішна”) [без окл.]. 

* КАТАЛОГ книгарні Т. Савули. Відень 
1940 [?] 16 ст. 

КАТАЛОГ УКРАЇНСЬКИХ КНИЖОК 
видавництва Юрія Тищенка в Празі. [Прага. 
1941]. 185X122. 41(4-1) ст. 


КНИЖКА В МАСИ! (Краків, в грудні 
1940). 230X155, 7( + 1) ст. (Друкарня ,,По 
спішна”, Краків). [В тексті: „Книжки »Укра 
їнського Видавництва «” ст. 3—7; без окл 
і заг. листка]. 

НОВА КНИГА. Книжковий бюлетень-цін 
ник Українського Видавництва в Кракові. 1 
Краків, 1940. 204X140. 14(4-2} ст. Українськ, 
Видавництво. (..Нова Друкарня Денникова” 
Краків), [без окл.]. 


Пеленський , Є,., Ю ., Д-р: КУЛЬТУРА 

Й КУЛЬТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ. Краків, 
1941. 225X155, 15( + 1) ст. (Відбитка з кн. 
»3 книжкою й Газетою в народ«, накладом 
«Українського Видавництва», Краків, Карме- 
літська 34. Друкарня »Посиішна«...) 

ПОРАДНИК ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ. (На 

обгортці:] Порадник для бібліотекарів 
У. О. Т. Краків. 1941. 160X210. 63( + 1) ст. 
Підручна бібліотека У. О. Т. ч. 1. Відділ 
Культурної Праці У. Ц. К. (заголовок теж 
у нім. мові. Циклогр., окл. друк.]. 

Сагайдачний. Петро: ВАГА Й СИЛА 

ПРЕСИ. Краків, 1941. 203X142. 30(4- 2) ст. 
Українське Видавництво. (Наголовну сторінку 
оформив мистець Е. Козак. Накладом... 
Друк. „Нова Друкарня Денникова” п. н. упр. 
Краків). 

( Сагайдачний . П[стро]): З КНИЖКОЮ 

Й ГАЗЕТОЮ В НАРОД! Краків, 1940. 225 X 
150, 64 ст. + 2 табл. Українське Видавниц- 
тво. (Видано з нагоди жовтневої пропаґан- 
дивно-популяризаційної акції 1940 р. старан- 
ням „Українського Видавництва”. Вінста ро- 
боти мистця Е. Козака Зібрав і зредагував 
П. Сагайдачний. Накладом... Друкарня ..По- 
спішна” під Комісарською У правою. Краків. 
Кармелітська 34). 

Сірий, Юрій: З ІСТОРІЇ ВИДАВНИЧОЇ 
Й КНИГАРСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ. 
Прага, 1940. 243X170. 14( + 2) ст. ..Пізнай 
свій край”. Видавництво Юрія Тищенка. 
(Друковано 500 пр. Відбитка з журналу 
..Пробоєм”. Тізкагпа ^апа Апсігезку 
РгаНа XII). 

Пор. ще: 66 Виробництво. 70 Му-іейннцтво 
і 76 Граверство , ст. 17. 

03 КАЛЕНДАРІ 
На 1940 р. 

КАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ на 1940 рік. 
Краків. 1940. 198X140. 91( + 1) ст. 4- (8) ст. 
іл. Українське Видавництво. (Друк. „Нова 
Друкарня Денникова”). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ ІЗ ТЕРМІНАРЕМ на 
1940 рік. Краків, 1940. 140X110, 128 ст. 

Українське Видавництво. (Друк. „Нова Дру- 
карня Денникова”). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1940 рік. Краків. 
1940. 110X75, 1 32] ст. Видавниче Товариство 
„Українська Книга”. (Друкарня Гемерлінга 
і Костюка у Перемишлі). 

КАЛЕНДАРБЦЬ на 1910 рік. Другий на- 
клад. Краків, (1940.] 110X75, ( 32] ст. Україн- 


О 


ське Видавництво. (Друкарня Адам Гемер- 
лінґ і Мр Юліян Костюк, Н. -Перемишль). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1940 рік. Третій на- 
клад. Краків, 1940. 125X85, 16 ст. Українське 
Видавництво. (Друк. „Нова Друкарня Ден- 
никова”). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ На 1940 рік. Четвертий 
наклад, Краків, 1940. 120X80, 16 ст. Україн- 
ське Видавництво. (Друк. „Нова Друкарня 
Денникова”). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1940 рік. Перемишль, 

1940. 110X75, [32] ст. Друкарня А. Гемер- 
лінґа і Мра Ю. Костюка. 

КИШЕНЬКОВИЙ КАЛЕНДАР »Про.- 

боєм« на рік 1940. Зредагував Іван Ірляв- 
ськпй. Прага [1939]. 124X85, [48] с. „Про- 
боєм”. (Окладника. М. М[ихалевича]. Друк. 
„2асІгиНа” РгаЬа). Книгозбірня „Пробоєм” 
ч. 4. 

КИШЕНЬКОВИЙ КАЛЕНДАР »Про- 

боєм« на рік 1940. Друге видання. Зредагу- 
вав Іван ірлявський. 124X85, [48] ст. „Про- 
боєм”. (Окладника М. М. Друк. „2а8гиКа” 
РгаЬа). 

СТІННИЙ КАЛЕНДАР, 1940 р. [з пор- 
третом і цитатами з творів Шевченка. Кра- 
ків, 1940]. 425X405. „Українське Видавниц- 
тво”. 

[СТІННИЙ] КАЛЕНДАР на 1940 рік. 
Краків, 1 л. Українське Видавництво. „Нова 
Друкарня Денникова”. 

УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАРЕЦЬ „Холм- 
ських Вістей” на 1940 рік. Холм, 1940. 111 X 
75, 48( + 16) ст. Друкарня — Культура. 

ХОЛМСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-НАРОДНІЙ 
КАЛЕНДАР на переступний 1940 рік. Холм- 
Варшава, 1940. 233X158, 76(+4) ст. (Дру- 
ковано за дозволом Влади з дня 4. XII. 
1939 р. Накладом Холмської Церковної Ра- 
ди. Друкарня Синодальна, Варшава, ул. Па- 
ризька 27). 

На 1941 р. 

ІЛЮСТРОВАНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
КАЛЕНДАР „Сільський Господар” на рік 

1941. Ярослав - Краків, 1940. 240X175, 

141 ( + 19) ст. Бібліотека „Сільського Госпо- 
даря”. (Вінєта роботи арт.-мал. Е. Козака. 
Коштом і заходом Господарського Товари- 
ства „Сільський Господар” в Ярославі, Ри- 
нок 6. Видання „Українського Видавництва” 
в Кракові. Друк. „Нова Друкарня Денни- 
кова”... Краків). 

ІЛЮСТРОВАНИЙ КАЛЕНДАР-АЛЬМА- 

НАХ на рік 1941. Під заг. ред. Ф. Г айовнча- 
Прага, 1940. 230X150, 166( + 2) ст. Народня 
Бібліотека „Наступ” ч. 6. Накладом Україн- 
ського Видавництва „Пробоєм”. (Обгортка 
М. Михалевича. Друк. А. Андрески вд.). 

КАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ на 1941 рік. 
Краків [1940]. 230X150, 174( + 22) + 7( + 1) 
ст. Українське Видавництво. (Окладника та 
ілюстрації Е. Козака. Зредагував Юліян 
Тарновпч. Накладом... „Нова Друкарня Ден- 
никова”). 


КАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ на 1941 рік. 
Другий наклад. Краків [1940]. 231X156, 

174( + 22) + 7( + 1) ст. Українське Видав- 
ництво. (Окладника та ілюстрації Е. Козака). 
Зредагував Юліян Тарновпч. Друковано 
в Кракові в місяці листопаді 1940. Накладом— 
„Нова Друкарня Денникова”, Краків). 

КАЛЕНДАР - АЛЬМАНАХ »Сурми« .на 
1941 рік. Уклав О. Штуль. Прага, 1940. 210Х 
150, 182 (+2) ст. + [4] ст. ілюстр. Секція 
Мистців, Письменників та Журналістів УНО 
в Празі. (Тізкі Узеїеска & зрої. РгаЬа XII., 
ЬиЬІапзка иіісе 1 20). 

КАЛЕНДАР на 1941 рік. [Берлін, 1940]. 
190X125, 96(+4) ст. + 10 ст. ілюстрацій. 
(Друкарня „Орбіс” Прага). 

КАЛЕНДАР на 1941 рік. Відень, 1940. 
148X107, 58 ст. Накладом Української Кни- 
гарні Г. Савули. (З друкарні оо. Мехітари- 
стів). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1941 рік. Краків, 
1940. 114X77, (64) ст. Українське Видавниц- 
тво. (Редакційне оформлення Ю. Тарновича. 
Друк. „Друкарня Поспішна”). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1941 рік. II. наклад. 
Краків, 1940. 114X77, (64) ст. Українське 
Видавництво. (Редакційне оформлення Ю. 
Тарновича. Друк. „Друкарня Поспішна”). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1941 рік. Краків, 
1940. 114X77, (96) ст. Українське Видавниц- 
тво. (Редакційне оформлення: Ю. Тарновича. 
Накладом... Друк: „Друкарня Поспішна”...) 
[Поширене видання попереднього.] 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1941 рік. Краків 
[1940]. 114X77, (96) ст. Друкарня „По- 

спішна”. (Накладом друкарні „Поспішної” 
під комісаричним зарядом, Краків, вул. Кар- 
мелітська 34). [Текст як у попередньому.] 

КИШЕНЬКОВИЙ КАЛЕНДАРЕЦЬ „Про- 
боєм” на 1941 рік. Річник II. Прага, 1941, 
[1940]. 122X85. 48 ст. Накладом В-ва „Про- 
боєм”. (Друк. Яна Андрески вд.). 

„НАСТУП”. Ілюстрований календар-аль- 
манах на рік 1941. Річник II. Прага, 1940. 
230X156, 166(+2) ст. Накладом Українського 
Видавництва „Пробоєм” (Народня Бібліотека 
„Наступ”, число 6. Під загальною редакцією 
Ф. Г айовнча. Обгортка М. Михалевича. Пер- 
ший річник вийшов в Хусті 1939 року. Дру- 
ковано в Укр. відділенні друкарні Я. Андре- 
ска, Прага XII, Бєлеградська 97). 

Сірий , Юрій: КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1941— 
42 рік. Уложив... Прага [1941]. 115X78, 64 ст. 
Видавництво Юрія Тищенка. („КпіЬїізк” 
РгаЬа). 

СТІННИЙ КАЛЕНДАР на 1941 р. „Укра- 
їнське Видавництво” Краків. В. Дядинюк 
1940. 590X420, 1 л. „Друкарня Поспішна”. 

ТЕРМІНАРИК на 1941 рік. Краків [1940]. 
155X77, (140) ст. (Накладом Торг. С-ки 
„Беркут” в Кракові. (За порозумінням 
з „Українським В-вом”). З друкарні „По- 
спішної”, Краків). 

ХОЛМСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕР- 
КОВНО-НАРОДНІЙ КАЛЕНДАР на 1941 рік. 


6 


Краків, 1940. 225X153, 79( + 1) ст. 4* 2 табл. 
Українське Видавництво. („Нова Друкарня 
Денникова”). 

На 1942 рік. 

ДОРОГА. Календарець українсьокго [!] 
юнака на 1942 рік. Краків [1941]. 140X100, 
95(4*1) ст. Українське Видавництво. (Друк: 
Нова Друкарня Денникова). 

Жук, А.: ДОВІДНИК (Календар) на 1942 
рік. (Відень, 1941). 125X90, 60 ст. Накладом 
Української Книгарні Бориса Тищенка у Ві- 
дні. (Друк. оо. Мехітаристів). 

КАЛЕНДАР Українського Видавництва 
на рік 1942. Краків [1941], 257X192, 1334* 
(27) ст. (Обгортка й рисунки мистця С. Гор- 
динського. За заг. редакцією Б. Даниловича. 
Накладом ..Українського Видавництва”, Кра- 
ків, Райхсштрассе 34, II. Друк: „Нова Дру- 
карня Денникова” під наказною управою, 
Краків.) 

КАЛЕНДАР- АЛЬМАНАХ на 1942 рік. 
Берлін [1941]. 168X115, 92(4*10 чистих) 

ст. 4* 5 табл. „Український Державник”. 
(Видано накладом „Української Дійсности” 
в Берліні. Друком Е. Віхнера в Празі 
XVIII— 201). 

КАЛЕНДАРЕЦЬ на 1942 рік. Краків 
[1941] 100X70, [32] ст. Українське Видав- 
ництво. (Друкарня „Поспішна”. Краків, 
Райхсштр. 34.) 

КИШЕНЕВИЙ РІЧНИК 1942. З масою 
Генерального Губернаторства. \^агзсЬаи 
[1941]. 133X87. 96 ст. 4* карта. (Каїепсіег — 
V е гі г . 4. Р. V. ^агзсНаи. СгарЬ. Апзї. 
В. Маїизге\узкі, \Х^агзсЬаи, ОоЬга 69). 

СТІННИЙ КАЛЕНДАР на 1942. рік. На- 
кладом „Українського Видавництва” Краків 
[1941] 575X435 1 л. Друкарня „Поспішна”. 

ТЕРМІНАРИК на 1942 рік. Краків, 1942. 
125X85, (112) ст. Українське Видавництво. 
(..Нова Друкарня Денникова”). 

ХОЛМСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ НА- 
РОДНІЙ КАЛЕНДАР на 1942 рік. Холм. 

2 Р Е 

20 ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ 

(Т Г рпгорій , Епископ данійський, Поміч- 
ник Перемиський , Генеральний Вікарій 

Єпархіальної Области Перемиської): ВІДО- 
ЗВА до греко-католицького Духовенства 
Єпархіяльної Области Перемиської. Ярослав 
1939, 230X152, 7*Е(1) ст. Власним накладом. 
(Українська Друкарня „Альфа”, Ярослав, 
вул. Городська 9.) 

ЦЕРКОВНИЙ У'СТАВ Гр.-Кат. Церкви 
на 1941 рік. Ярослав, 1940. 156X115, 31(4-1) 
ст. Накладом Гр. кат. Єпископського І ене- 
рального Вікаріяту. (Друкарня А. Гемер- 

лінґа і Мра ІО. Костюка в Нім. Перемишлі). 

ЦЕРКОВНИЙ УСТАВ Гр. кат. Церкви 
на 1942. рік. Ярослав, 1941, 162X118. 40 ст. 
Накладом Гр. кат. Єпископського Генераль- 


Свята Данилова Гора 1941, 245X172, 1104* 
(6) ст. 4* 1 табл. „Українська Друкарня”, 
Холм, Люблинська 2. (З благословення Ви- 
сокопреосвященнішого Іларіона Архиєпнско- 
на Холмського й Підляського. Огискіе^ипе 
Ье\уі11і§1: уоп 4ег НаирІаЬі. РгорадапЗа 

Кгакаи, сіеп 7. VIII. 1941, 8203. Накладом 
Холмсько-Підляської Духовної Консисторії, 
Холм Люблинська 2. „Українська Друкарня”, 
Холм, Св. Данилова Гора.) 

06 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ 
І УСТАНОВИ 

ЗБІРНИК Українського Наукового Інсти- 
туту в Америці. Сент Пол, Мінн. — Прага, 
1939. 245X175, 252(4*4) ст. Праці Україн- 
ського Наукового Інституту в Америці І. (Під 
загальною редакцією Др. О. Кандиби). 

ПРАЦІ Українського Історично-Філоло- 
гічного Товариства в Пр азі. Том другий, ви- 
даний на пошану Голови Товариства профе- 
сора Дмитра Антоновича. Прага, 1939, 284Х 
197. (8) 4*227 + (1 ) 4*портрет. Видання Укра- 
їнського Історично-Філологічного Товариства 
в Празі. (КпіКіізкагпа акс. зроіі. ,,2а- 
сІгиЬа”, РгаЬа XII, ВеІеЬгасІзка 97). 

ПРАЦІ Українського Історично-Філоло- 
гічного Товариства в Празі. Том третій. 
Прага, 1941. 284X197, (4) + 1344* (2) ст. Ви- 
дання Українського Історично-Філолоґічного 
Товариства в Празі. (Тізкагпа ^па Апсігезку 
усі. РгаЬа XII, ВеІеЬгасІзка 97). 

Шопгеніп, І. — Садове ький В.: УКРАЇН- 
СЬКІЇ І! ЧОРНОМОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ. 

Про грама діяльності!. На правах рукопису. 
Севастоиіль - Ростів - Туапсе - Астрахань, 
1941. 310X220. 20( + 2) ст. 

Наріжний, с.: УКРАЇНСЬКА НАУКА НА 
ЕМІГРАЦІЇ. 15 літ праці Українського Істо- 
рично-Філологічного Товариства в Празі 
(1923—1938). Прага. 1939. 245X175. 6 ст. 
[ Відбитка з „Праць Укр. Наук. Інституту 
в Америці”, І.] 

[ І Ґ І Я 

ного Вікаріяту. (Друкарня А. Гемерлінґа 
і Мра Ю. Костюка в Перемишлі.) 

22 С В. П И С Ь М О. 

М О Л II Т О В Н II К И. КАТЕХИЗМ II 

АКАФІСТ Пресвятій Богородиці перед Її 
чудотворним образом холмським. Переклав 
Іларіоп, Архи^пископ Холмськнй і Підля- 
ський. Холм. Св. Данилова Гора 1941, 188Х 
135, 20 ст. Видання Холмського Єпархіаль- 
ного Св.-Богородичного Братства. (З благо- 
словення Св. Собору Єпископів. Варшава. 
Друкарня Синодальна.) 

БІЛЬШИЙ МОЛИТОВНИК для всіх. 
Семе (!) видання. II. Перемишль, 1940. 
114X75, 192 ст. Накладом Єн. Ген. Вікаріяту 
в Ярославі. Оі. Рггетузі, 1940. Негаизде- 


7 


£еЬеп уош £ 7 . каґЬ. ВізсЬойісНеп С*еп. VI- 
сагіаї іп }агоз1аи. (Друкарня А. Гемерлінґа 
і Мра Ю. Костюка. Н. Перемишль). 

♦ БІЛЬШИЙ МОЛИТОВНИК ДЛЯ всіх. 
8-ме справлене видання. Н. Перемишль 1941, 
114X75, 192 ст. Накладом Єп. Гр.-кат. Віка- 
ріяту в Ярославі. (Друк. А. Гемерлінґа і Мра 
Костюка.) 

БОЖА НАУКА. Катихизм христіянсько- 
католицької віри на основі Біблії, одобрений 
Греко-Католицьким Єпископатом. Краків, 
1940/200X140, 188 ст. Українське Видавниц- 
тво. (Нова Друкарня Денникова). 

БОЖА НАУКА. Катихизм христіянсько- 
католицької віри на основі Біблії. Третє ви- 
дання. Німецький Перемишль 1940 Р. Б., 
230X152, 159( + 1) ст. В-во „Криниця”. (На- 
кладом Видавництва „Криниця”, Німецький 
Перемишль, вул. Угорська 2. Друкарня А. Ге- 
мерлінґа і М-ра Ю. Костюка, Нім. Пере- 
мишль, Краківська 8.) 

ВІРУЮ. Молитовник для українського 
народу. Краків, 1940. 115X85, 135 ( + 1) ст. 
Українське Видавництво... (Накладом... »Нова 
Друкарня Денникова«...) 

Годунько, Осип , о.: ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ 
БОЖИХ У ЖИТТЄВИХ ПРИКЛАДАХ. 
Краків, 1940. 200X142, 47 ( + 1) ст. Україн- 
ське Видавництво. „Релігійна Бібліотека” 
ч. 1. (За редакцією Ю. Т. Бескида. Накла- 
дом... „Нова Друкарня Денникова”, Краків). 

* * МАЛИЙ ТРЕБНИК. Перемишль 1941, 
16° 86 ст. Накладом Гр.-Кат. Єпископського 
Генерального Вікаріяту. (Друкарня А. Ге- 
мерлінґа і Мра Ю. Костюка.) 

МОЛЕБЕН до Пречистої Діви Марії. 
Краків, 1941. 118X85, 15( + 1) ст. Видавниц- 
тво „Воскресення”. (Друкарня „Поспішна”). 
[Без обгортки]. 

* ПРО ПОТРЕБУ СВ. ВІРИ. Ярослав 
1941 [?], 16° 76 ст. Накладом Гр.-кат. Єпи- 
скопського Генерального Вікаріяту. (Друк. 
А. Гемерлінґа і Мра Ю. Костюка в Н. Пе- 
ремишлі.) 

Фаль, Йосиф, о.: „ГОРІ ІМІЄМ СЕРДЦА”. • 
Молитовник для всіх. Сянік 1940, 115X75, 
222 ст. (Друк: Венґльовський-Гірняк, Сянік.) 


27 ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ 

Баран , Степан, Д-р-’ ПО НЕВОЛІ — 
ВІДРОДЖЕННЯ. Українська православна 
Церква Холмщини й Підляшшя на новій до- 
розі. Краків, 1940. 208X138, 41 ( + 7) ст. + 
додаток 8 ст. „Минуле й Сучасне” ч. 3. 
Українське Видавництво. (Накладом... Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”). 

Дорошенко, Дмитро: ПРАВОСЛАВНА 

ЦЕРКВА В МИНУЛОМУ Й СУЧАСНОМУ 
ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Прага, 
1940. 260X155, 69(+3) ст. (Вінєти й графіка 
арт. А. Корнійчука. Друк. Віхнера в Празі.) 

Жуків, Б.: НИЩЕННЯ ЦЕРКОВ НА 
ХОЛМЩИНІ В 1938 Р. З 25 ілюстраціями. 
Краків, 1940. 196X140, 30(+2) ст. „Минуле 
й Сучасне” ч. 2. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”). 

* ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ СВ. ВАРВАРИ 
в Відні. Відень 1940 [?] 

НАША СИЛА. Памятка повороту Холм- 
ського Собору 19. У. 1940. Холм, 1940. 
238X160, 14( + 2) ст. „На сторожі” III. 

(Українська Друкарня „Зоря”, Холм, вул. 
Люблинська ч. 10). 

ПРОВІДНИК по Святій Даниловій Горі 
в Холмі. Холм. Св. Данилова Гора 1941, 
180X120, 12 ст. Єпархіальна Друкарня. 

(З благословення Високопреосвященнішого 
Іларіона, Архиєпископа Холмського і Під- 
міського. Українське Церковне Видавниіг 
тво.) 

СТАТУТ про тимчасову управу право- 
славних парохій в Люблинському дистрикті. 
(Краків, 28 червня 1940). 202X140, 12 ст. 

ІЛСКАІМІ5СНЕ КАТНЕОНАЬЕ іп СЬоїт. 
Кгакаи 1940, 211X146, 14+ (2) ст. ІЛсгаіпі- 
асЬег Уегіад. (\/ег1а£... ВисЬ сігискегеі „Оти- 
кагпіа Розріезхпа” Кгакаи, Кагтеїіска 34). 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОМ’ЯНИК. Список за- 
служених українських працівників, за яких 
молиться Українська Церква. Холм, Св. Да- 
нилова Гора [1941], 221X150, 4 ст. Духовна 
Консисторія, [без заг. листка і обгортки.] 

ХОЛМСЬКИЙ СОБОР. Краків 1940, 212Х 
147, 15+ (1) ст. „Минуле й Сучасне” ч. 5. 
Українське Видавництво. (Накладом... Друк: 
Нова Друкарня Денникова, Краків.) 

Пор.: 72 Архитектура, ст. 17. 


З СУСПІЛЬНІ ЗНАННЯ 


зі СТАТИСТИКА 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ про національно- 
сти в Совітському Союзі, [б. м. і р.] 212X300, 
ст. [без обгортки, циклост.] 

32 ПУБЛІЦИСТИКА. ПОЛІТИКА. 

Андрусяк, Микола, Д-р: ҐЕНЕЗА Й ХА- 
РАКТЕР ГАЛИЦЬКОГО РУСОФІЛЬСТВА 
В XIX— XX СТ. Прага, 194+ 170X125, 


19(+5) ст. Народня Бібліотека „Наступ” 
ч. 13. Українське Видавництво „Пробоєм”. 

Артюшенко, Юрій: СЛІДАМИ ВЕЛИКИХ 
ПРЕДКІВ до світлого майбутнього. Прага 
1940, 175X125, 23( + 1) ст. Народня Бібліо- 
тека »Наступ«, Число 5. Накладом В-ва 
„Пробоєм”. (Відбитка з часопису „Наступ”. 
Тираж 5000 примірників. Обгортка М. Миха- 
левича. Друкарня І. Андреска вд. Прага.) 


8 


Винник, Яків: ЖИДИ В УКРАЇНІ. Очи- 
щення раси! Холм 1940. 4007 [!] 201X146, 
27 ( + 1) ст. (Друкуються за дозволом німець- 
ких влад. Варшава, дня 18. VI. 1940. Друкар- 
ня Синодальна. Варшава, ул. Паризька 27.) 

Галайчук , Богдан: КУЛЬТУРНА ПРОПА- 
ГАНДА. Краків 1941, 168X123, 56 ст. „За- 
гальна Бібліотека” ч. 8. Українське Видав- 
ництво. (Накладом... Друк: „Нова Друкарня 
Денникова”.) 

Ношо РоІШсиз: ПРИЧИНИ УПАДКУ 

ПОЛЬЩІ. Краків 1940. 170X120, 297 + (3) 
ст. + (84) ст. ілюстр. + 1 мапа. Українське 
Видавництво. („Нова Друкарня Денникова.”) 

[Гітлер Адольф:] ПРОМОВА канцлера 
Адольфа Гітлера у відповідь американському 
президентові Ф. Рузвельтові дня 28. квітня 

1939. року. [Берлін 1939.] 230X169, 134- (3) 
ст. [без заг. листка і обгортки.] 

[Були друковані в укр. мові теж інші 
промови.] 

Доманицькнй , Віктор: ЗАСАДИ УКРАЇН- 
СЬКОГО РУРБАНІЗМУ. Прага-Братіслава 

1940, 235X155, 34( + 2) ст. Спілка Укр. Ін- 
женерів у Словаччині. (Друк: ]апа Апсіге- 
зку \^<І. Прага; 2500 прим.) 

Інгулець , Володимир: ЗА УКРАЇНСЬКЕ 
МОРЕ! Прага 1941, 175X125, 43( + 5). На- 
родна Бібліотека „Наступ” ч. 20. Українське 
Видавництво »Пробоюм«. (Тираж 5000 при- 
мірників. Обгортка й ілюстрації праці М. Ми- 
халевича. Накладом... КпіЬіізкагпа )ап Ап- 
сігезка V*!., РгаЬа XII.) 

Кардаш , Д.: УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНА- 
ЛІЗМ. Прага 1940, 210X150, 8 ст. Секція 
мистців, письменників та журналістів УНО 
(Друк. Узеїеска а зрої.) [Відбитка з „Сур- 
ми”]. 

Липа , Юрій: РОЗПОДІЛ РОСІЇ. З 28 

схемами і 1 мапою в тексті. Державне Ви- 
давництво України. Київ, Одеса. Севастопіль, 
Керч, Ростів, 1941. 250X180, 116(4-12) ст. 

Липа , Юрій: ЧОРНОМОРСЬКА ДО- 

КТРИНА. На правах рукопису. Варшава 
1940, 290X200, 124 + УІ ст. Український Чор- 
номорський Інститут, ч. 1. 

м-к, в.: ГОРОДОК ЯГАЙЛОНСЬКИЙ. 

Прага 1940; 180X129. 31 + (1) ст. Секція мист- 
ців, письменників та журналістів УНО. (Тізкі 
„КпіЬіізк” РгаЬа XIII 5атоуа 665.) 

♦ Мадепа І. УКРАЇНА ПІД ЧЕРВОНОЮ 
МОСКВОЮ. Большевицьке закріпощення 
України. Прага 1941, 48 ст. 

Маковацькпй , Степан: СЛОВО ДО БРА- 
ТІВ ПІД БЕСКИДОМ. Прешов 1940, 203 X 
143, 22+ (2) ст. (Накладом М. Куштика, Пре- 
шов. Друкарня „Св. Николая”, Прешов.) 

Маланюк, Еяген [!]. КРУТИ, народинн 
нового українця. Прага 1941. 175X125, 

28+ (4) ст. Українське Видавництво „Про- 
боюм”. Народна Бібліотека „Наступ”, число 
19. (Тираж 5000 примірників. Обгортка праці 
АІ. Михалевича. Друк.. І. Андреска вд. Прага.) 

Мітрінґа, Іван: БОРОТЬБА ЗА НОВИЙ 
ЛАД У СВІТІ і проблема державного визво- 


лення України. На правах рукопису, [б. м. 
і р. вид.] 215X150, 16 ст. [циклост.] 

НІМЕЧЧИНА Й УКРАЇНЦІ. [Берлін 
1941] 150X107, 32 ст. Накладом „Нової До- 
би”. [без окладки.] 

Олійник , Петро: ДЕНЬ 22 СІЧНЯ 1919. 
РОКУ. Прага 1941, 125X175, 21+ (3) ст. На- 
кладом В-ва „Пробосм”. Народня Бібліотека 
„Наступ , Число 13. (Тираж 5000 примірни- 
ків. Обгортка М. Михалевича. Друкарня 
І. Андреска вд. Прага.) 

* Онацькнй , Євген, проф.: ОСНОВА СУ- 
СПІЛЬНОГО ЛАДУ. Прага 1941. 

ПРОГОЛОШЕННЯ Українських Націона- 
лістів Державників. [Прага 1939], 238X156, 
7(+1) ст. Ог Рауіо РагсЬотепко. (Огик: 
„21а<ігиЬа ) [без окл. і заг. листка]. 

СВІТОГЛЯД Українських Націоналістів- 
Державників. [Прага 1940] 238X156, 7( + 1) 
ст. Ог РаV^о РагсЬотепко (Друк: „2ас1ги- 
Ьа”) [без окл. і заг. листка.] 

Сціборський, М., інж.: ДЕМОКРАТІЯ. 

Прага 1941, 175X125, 45+ (3) ст. Народня 
Бібліотека „Наступ”, Число 15. Накладом 
В-ва „Пробоюм”. (Всі права застережені. Ти- 
раж 5.000 примірників. Друк. І. Андреска вд. 
Прага XII, Белеградська 10.) 

Сціборський, М., Інж.: СТАЛІНІЗМ- 

Прага 1938, 210X150, 33 ( + 1) ст. [без заг. 
листка; цикл.] 

Ткачук. Д.: УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНА- 
ЛІЗМ. Прага 1940, 175X125, 15( + 1) ст. На- 
родня Бібліотека „Наступ”, Число 1. Накла- 
дом В-ва „Пробосм”. (Доповнена відбитка 
З часопису „Наступ”. Тираж 5000 примірни- 
ків. Обгортка М. Михалевича. Друкарня 
І. Андреска вд. Прага XII.) 

Ткачук, Д.: УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНА- 
ЛІЗМ. Друге видання. Прага 1941, 175X125, 
16 ст. Накладом В-ва „Пробоюм”, Народня 
Бібліотека „Наступ” Число 1. (Тираж: 6000 — 
10000. Обгортка М. Михалевича. Друкарня 
І. Андреска вд. Прага.) 

УККАІІЧІІЗСНЕП ІМАТІСЖАиЗМШ 

[Збірник статтей]. Ц+гатіеп Ргезз Зєгуісє 
51 Еазі 42 епсі Зігееі Хе\у .[огк, СІпіоп- 
Огискегеі. 1939, 205X145, Иг. 7. 142 ( + 2) 

Шауфф, Рудольф: КІНЕЦЬ ПОЛЬЩІ. 

З трьома мапами і багатьма світлинами. 
Прага XII [1940] 188X125, 47+ (1) ст. + 
(16) ст. ілюстр. 

ПІт[уль], 0[лег]: ВІКИ ГОВОРЯТЬ. 

Прага І 940, 210X150, 15( + 1) ст. Секція 
Мистців, Письменників та Журналістів УНО. 
(Друк. Узеіеска а Зр.) [Відбитка з кал. 
„Сурма”, без заг. листка.] 

Пор. ще: 9 Історій, ст. 26. 

33 ЕКОНОМІЯ. 

Братіяну, Г. І.: ПОЧАТКИ ТОРГІВЛІ 

НА ЧОРНОМУ МОРІ. На правах рукопису. 
Варшава 1940, 310X220, 42 ст. Український 
Чорноморський Інститут ч. 3. 


9 


Кулиняк, Олег: ЧОРНОМОРСЬКА ПРО- 
БЛЕМА в українській ' промисловості. На 
правах рукопису. Варшава 1941, 310X220, 
50 ст. + схема. Український Чорноморський 
Інститут, ч. 4. 

Кушніренко, Микола , Інж.: СУСПІЛЬНО- 
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОБУТ СЕЛА ІЗИ 
в Карпатській Україні. Прага 1939, 245X175, 
48 ст. [Відбитка з „Праць Укр. Наук. Інсти- 
туту в Америці” І.] 

ПРАЦЯ УКРАЇНБАНКУ В 1940 Р. 
Звідомлення з діяльности й замкнення ра- 
хунків. Кооперативний Рільничий Банк Укра- 
їнбанк з відповідальністю уділами в Ярославі. 
Ярослав-Краків 1941. 276X206, 16( + 2) ст. 
Видавець „Українбанк” Кооперативний Ріль- 
ничий Банк. (Друк: „Нова Друкарня Ден- 
яикова”). 

РАХУНКОВЕ ЗАМКНЕННЯ Кооперативи 
„Український Консум” з відповідальністю 
уділами в Ярославі, Городська 9. за рік 1941 
Ярослав, 9. II. 1941 [! 1942] 202X140, 3—10 
ст. Наклад: „Український Консум” в Яро- 
славі. Друк: Українська Друкарня „Альфа” 
в Ярославі. Тираж: 352 прим. [без тит. 
листка]. 

СТАТУТ КООПЕРАТИВИ — Ощадно- 
стево-кредитова кооператива з... обмеженою 
відповідальністю в... [Краків 19401 152X115 
32 ст. (З друкарні „Друкарня Поспішна”, 
Краків, Кармеліцька 34.) 

[Були друковані теж статути інших видів 
кооператив.] 

Хропливий, Є,вген: ОЩАДНІСТЬ ШЛЯХ 
ДО СИЛИ Й ДОБРОБУТУ НАРОДУ. Рефе- 
рат для кооператорів на День Ощадности. 
Краків, 1940. 170X120, 16 ст. Кооперативна 
Бібліотека ч. 1. Друге, справлене видання. 
Накладом Українбанку. (Друк. „Поспішна”.) 

34 ПРАВО. 

Гайманівський, Олександер, Др: ЗАМІТКИ 
до характеристики головних рис українського 
права доби Руської Правди. [Прага 1939, 
245X175, 24 ст. Відбитка з „Праць Україн- 
ського Наукового Інституту в Америці” 1.1 

Наріжний, Симон, Проф. Др: СУДІВНИЦ- 
ТВО Й КАРИ НА ЗАПОРІЖЖІ. [Прага 
1939, 245X175, 32 ст. Відбитка з „Праць 
Укр. Наук. Інституту в Америці” І.) 

35 ВІЙСЬКО 

Костарів-Чорноморець, Л.: ВІЙНА НА 

МОРІ. (Сумерк »володарки морів«). Народня 
Бібліотека »Наступ« ч. 21. Українське Ви- 
давництво »Пробоем«, Прага, 1941. 180X130, 
25( + 7) ст. (Друк. Я. Андреска.) 

Леман, Отто, запасний майор: ВІЙСЬКО 
ВЕЛИКОЇ НІМЕЧЧИНИ. Що варто знати 
про Німецьку Збройну Силу. З багатьма 
світлинами. Берлін [1940] 210Х 150, 43 + (9) 
ст. Видавництво „Ді Вермахт”. (Друкарня 
„Орбіс”, Прага XII.) 

Омелянович -Павленко, М., генерал: БИ- 


ТВА НАРОДІВ у Фландрії й Арту^. Від- 
битка з «Нації в поході«. (Прага, 1941). 
20 ст. 

ОтеїапочууІзсЬ-РамгІепко, М., Сеп. : ОЕК 
^ШТЕЯГЕШгиС <Іег икгаіпізсЬеп Агтее 
іт Ніпіегіапсі Лез Реііиіез. Ргад, 1940, 8°, 
50( + 2) ст. 

ПІД ПРАПОРАМИ СЛАВИ. Накладом 
«Нової Доби«. (Берлін, 1941). 205X150. 

39( + 1) ст. 

СВІТЛИНИ з ЖИТТЯ Німецької Збройної 
Сили. Віїсіег уоп Зег ОеиІзсЬеп ^еЬгтасЬі 
Иг 1 — 3. [Берлін 1941] 600X850 1 листок 

[стінна газета. Чи вийшло більше чисел, не- 
відомо]. 

ШЛЯХАМИ НІМЕЦЬКИХ ПЕРЕМОГ. 
»Орбіс«, Прага, XII. (1941). 206X148. 76 ст. 

Військові словники — гл. 4 Мова. ст. 14. 

37 НАВЧАННЯ. ВИХОВАННЯ. 

Загальні праці . Педагогія. . 

Батько, Роман: МЕТОДИЧНИЙ ПРОВІД- 
НИК ДО »БУКВАРЯ«. Краків, 1940, 218Х 
153, 20 ст. Педагогічно-освітня Бібліотека 
ч. 1. Українське Видавництво. (Друк: „Нова 
Друкарня Денннкова”.) 

Вівчарук, А., і Карпович А. ПРАЦЯ 
УЧИТЕЛЯ в І кл. вселюдно! школи. Педаго- 
гічно-Освітня Бібліотека ч. 3. Краків 1940, 
225X150, 30( + 2) ст. Українське Видавниц- 
тво. (Друк: Нова Друкарня Денникова.) 

Герасимович, Іван: ПРАЦЯ УЧИТЕЛЯ 

В ШКОЛІ. Методичні завваги до навчання 
в народніх школах. Педагогічно-Освітня Бі- 
бліотека ч. 5. Українське Видавництво. 
Краків, 1940, 205X140, 157(+3) ст. (Нова 
Друкарня Денникова). 

Карпепко, У ляп, Др.: ПОЧАТКОВЕ НА- 
ВЧАННЯ РАХУНКІВ. Педаґоґічно-освітня 
Бібліотека ч. 2. Українське Видавництво. 
Краків, 1940, 220Х155С 10+ (2) ст. (Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”.) 

Пашкевич, Л[ідія /: ДИТЯЧА РУХАНКА 

для користування в школах, дитячих садках, 
захистах, уладі новиків і т. п. Краків 1941, 
210X151, 42(+2) Українське Видавництво. 
Педагогічно-освітня бібліотека ч. 9. (Дру- 
карна „Поспішна” Краків). 

ПРОСКТ програми навчання в україн- 
ських народніх школах. [Краків 1940] 215Х 
150, (2) +24 + 6 + 7+ (1) +4+14 + 11+ (1) + 
9+ (1) +7+ (1) (На обгортці заголовок: 
Програма навчання в українських народніх 
школах в Ген. Губернаторстві) [Циклост.] 

Організація шкіл. 

ЗВІДОМЛЕННЯ Дирекції Однорічного 
Торговельного Курсу в Ярославі за шкіль- 
ний рік 1939/40. Ярослав 1940. 230X154, 8 ст. 
Накладом Дирекції Однорічного Торговель- 
ного Курсу. (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”, Краків.) 

ЗВІДОМЛЕННЯ Державної Торговельної 
Школи й Прилюдної Купецької та Ремісничої 


10 


Професійної Школи в Ярославі за шкільний 
рік 1940/41. Зладив Леонід Бачинський. Яро- 
слав Д 941, 230X145, 31 ( + 5) ст. (Накладом... 
Друк: „Нова Друкарня Денникова"... Краків.) 

ПРОГРАМА ВИКЛАДІВ Українського 
Вільного Університету в Празі в зимовому 
півроці 1940 — 41. УОНЬЕЗШС5УЕК2ЕІ- 
СНГ4І5 Яег ІЛсгаіпізсЬеп Ргеіеп Ііпіуегзііаі 
іп Рга& іт \УтІег8етезІег 1940 — 1941. 
ЗЕІ^АМ РРСЕОМА5ЕК па Іікгаііпзке Уоіпе 
СІппгегзке V Ргаге V гітпїт ЬеЬи 1940 — 41. 
Прага 1940, 242X170, 33( + 1) ст. (Друк. Ян 
Андреска вд. Прага.) [без обгортки]. 

Український Вільний Університет у Празі. 
ІЗкгаіпізсЬе Ргеіе ІІпіуегзіШ і-п Рга£. ІЛсга- 
рпзка УоЬіа ипіуегзіїа V Ргаге. ПРОГРАМА 
ВИКЛАДІВ в літньому півроці 1942. УОК- 
) ЕЯ І 1МСжЯУЕН7ЕІС.Н N 15 іт Зоттегзете- 
зіег 1942. 5Е2МАМ РК'ЕО^ЗЕК V кшіт 
ЬеЬи 1942. Прага 1942, 236X170, 31( + 1) ст. 
Українське Видавництво „Пробоєм”. (Само- 
освітня бібліотека, число 6. Друкарня Про- 
текторату Чехія і Моравія.) 

Шкільні підручники. 

Бажалук, Микола, Др: НАША ПРИРО- 
ДА. І. Зладив... Краків 1941, 204X140, 118 + 
(2) ст. . Українське Видавництво. (Друк.: 
„Нова Друкарня Денникова"). 

Борисеико, Б.: МОЯ КНИЖЕЧКА. Бу- 

квар і перша читанка. Холм — Варшава 1940. 
230X152, 143( + 1) ст. (Друковано за дозво- 
лом Влади з дня 4. XII. 1939 р. Накладом 
Українського Холмськ. Комітету (Церковно- 
Шкільна Секція.) Графічні праці, обгортку 
і ілюстрації виконав Микола Бутакевич. 
Друкарня Синодальна. Варшава, ул. Па- 
ризька 27.) 

Борисенко, Б.: РАХУНКОВА КНИЖКА 

для II. кл. початкових шкіл. Варшава 1940, 
280X152, 93( + 3) ст. (Друковано за дозволом 
Влади з дня 4. XII. 1939 р. Друкарня Сино- 
дальна Варшава, у.[!] Паризька 27.) [на окл.:] 
Рахункова книжка підручник для початкових 
шкіл. Накладом Українського Холмського 
Комітету (Церковно-Шкільна Секція) Холм — 
Варшава 1940. 

БУКВАР. Перша книжечка для І. кляси 
вселюдних шкіл. Нове перероблене видання. 
Краків, 1940, 195X140, 103( + 1) стор. Укра- 
їнське Видавництво. [Друк: „Друкарня На- 
родова” і „Нова Друкарня Денникова”.] 

БУКВАР. Перша книжечка для І. кляси 
народніх шкіл. Другий наклад. Краків, 1940 
225X150, 103 ( + 1 ) ст. + 2 колір, табл. (Зла- 
джено на основі „Букваря” (2-е вид. Львів 
1932.) Рисунки: О. Курилася й А. Манастир- 
ського. Зразки письма подав: С. Татух. На- 
кладом... „Нова Друкарня Денникова” Кра- 
ків.) 

БУКВАР. Перша книжечка для І. кляси 
народніх шкіл. Третій наклад. Краків 1941, 
210X145, 103 ( + 1 ) ст. (Зладжено на основі 
„Букваря” (2-е вид. Львів 1932). Рисунки: 
О. Курнлаеа й А. Манастнрського. Зразки 


письма подав: С. Татух. Накладом... „Нова 
Друкарня Денникова.”) 

•' / Герасимович , Іван:] РАХУНКИ для II. 
кл. народніх шкіл. Краків, 1940. 230X155, 
86( + 2) ст. Українське Видавництво. (З дру- 
карні „Поспішної".) 

Герасимович, Іван: РАХУНКИ для другої 
кляси народніх шкіл. (Друге видання). Кра- 
ків, 1941, 225X145, 86( + 2) ст. Українське 
Видавництво. (З 5 друкарні Поліграфтресту 
м. Львова.) 

Герасимович, Іван: РАХУНКИ для тре- 
тьої кляси народніх шкіл. Краків, 1941. 
215X150, 96 ст. Українське Видавництво. 
(Друкарня „Поспішна"). 

Карпенко, У лян: РАХУНКИ для першої 
кляси вселюдних шкіл. Краків, 1940. [1939] 
203X142, 32 стор. Українське Видавництво. 
(Накладом... Друк: Нова Друкарня Денни- 
кова). 

Карпенко, Улип: РАХУНКИ для першої 
кляси народніх шкіл. Краків, 1940, 206X144, 
48 ст. Українське Видавництво. (Рисунки 
арт.-мал. К. Лотоцького і арт.-мал. Е. Козака. 
Накладом... „Нова Друкарня Денникова”) 
[Друге перероблене видання.] 

Карпенко, У лян: РАХУНКИ для першої 
кляси народніх шкіл. Краків, 1941. 225X146, 
47( + 1) ст. Українське Видавництво. (Ри- 
сунки К. Лотоцького і Е. Козака. Накладом... 
Друкарня ч. 1. Львів, Розвадовського 20.) 
[Третє видання.] 

У Пеленський , Є- Ю.] ОЕЦТ5СНЕ5 БЕ5Е- 
ВЕІСН Біг икгаіпізсЬе Кіпсіег. Егзіег ТеіІ. 
Кгакаи 1940, 227X152, 1 43+ ( 1 ) СТ. 

СІкгаіпізсЬег \^ег1а§. (ВеагЬеЬеІ гоп Ог 
Еидеп ^и1іиз Реіепзкуі. 2еісЬпип§еп уоп 
Есіиагсі Козак. Уегіае^... Огиск: ВисЬсІгиске- 

геі „РозріезсЬпа" Кгакаи.) 

/ Пеленський , Є- Ю.] ОЕЦТ5СНЕ5 БЕ5Е- 
В11СН Іііг икгаіпізсЬе Кіпсіег. 2\лгеііег ТеіІ. 
Кгакаи 1940, 231X153, 136 ст. ІЛсгаіпі- 
зсЬег \^ег1а£. (ВеагЬеііеІ уоп Ог Еие;еп 
.Іиііиз Реіепзкур Уегіад... Огиск: ВисЬсІги- 
скегеі „РозріезсЬпа" Кгакаи...) 

( Пеленський , Євген, Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для II кляси народніх шкіл. 
Краків 1941, 210X148, 160 ст. + 2 кол. табл. 
Українське Видавництво. (Зладив... Рисунки 
Е. Козака, О.^ Кульчицької і О. Куриласа. 
Друк: Нова Друкарня Денникова, Краків.) 

(Пеленський, Євген , Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для II. кляси народніх шкіл. 
Краків, 1941, 222X147. 160 ст. Українське 
Видавництво. (Зладив... Рисунки Е. Козака, 
О. Кульчицької і О. Куриласа. Накладом... 
Друкарня Аакдемії Наук, Львів.) ([на 4 ст. 
окл.:] Наклад для Дистрикту Галичина. Ціна 
З зол.) 

( Пеленський , Євген, Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для III кляси народніх шкіл. 
Краків 1941. 210X150, 174(+2) ст. + 1 ко- 
лірова табл. Українське Видавництво. (Зла- 
див... Друк: Нова Друкарня Денникова. Кра- 


11 


ків.) [на ост. сто)).: Рисунки Едварда Козака 
й Олени Кульчицької.] 

( Пеленськшї , Євген , Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для III кляси народніх шкіл. 
Краків 1941. 217X146, 176 ст. Українське 
Видавництво. (Зладив... Накладом... Друкар- 
ня Академії Наук, Львів.) [на ост. стор.]: 
Рисунки Едварда Козака й Олени Кульчиць- 
кої. [На ост. стор. окл.]: Наклад для Ди- 

стрикту Галичина. Ціна 3 зол.) 

( Пеленсьний, Євген , Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для IV кляси народніх шкіл. 
Краків 1941, 210X150. 173+ (2) ст. + 1 кол. 
табл. Українське Видавництво. (Зладив... Ри- 
сунки Едварда Козака. Друк. „Нова Друкар- 
ня Денникова ”, Краків.) 

(Пеленсьний, Євген. Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для IV кляси народніх шкіл. 
Краків 1941. 222X148. 180 ст. Українське 
Видавництво. (Зладив... Рисункі Едварда 
Козака. Накладом... Друкарня Академії Наук. 
Львів) ([на 4 ст. окл.:] Наклад для Ди- 
стрикту Галичина. Ціна 3 зл.) 

(Пеленсьний. Євген. Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для V класи народніх шкіл. 

Краків. 1941. 207X150. 182 ( + 2) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Зладив... Рисунки Едвар- 
да Козака. Друк: Нова Друкарня Денникова, 
Краків.) 

(Пеленсьний. Євген, Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для V кляси народніх шкіл. 

Краків 1941. 212X150. 182( + 2) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Зладив... Рисунки Едвар- 
да Козака. Накладом... Друкарня Академії 
Наук, Львів.) (І на 4 сг. окл.]: Наклад для 
Дистрикту Галичина. Ціна 3 зл.) 

(Пеленсьний. Євген. Ю.): УКРАЇНСЬКА 
ЧИТАНКА для VI кляси народніх шкіл. 
Краків 19-11. 210X150. 182( + 2) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Зладив... Друк: Нова 

Друкарня Денникова.. Краків.) 

Тарнович . Юліям: БАТЬКІВСЬКА СЛА- 

ВА. Історична читанка. Зладив... Краків 
1941. 230X153. 131 ( + 1) ст. „Минуле й Су- 
часне” ч. 14. Українське Видавництво. 
(„Нова Друкарня Денникова’ .) 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для II кляси 
вселюдких шкіл. Краків 1940. 230X155, 

88( + 4) ст. У країнське Видавництво. (Дозво- 
лено Шкільною Владою до вжитку в школах 
Генерал-Губернаторства. Накладом... Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”). [Зладив 
І. Зілинсьнпй .] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для II кляси 
народніх шкіл. Друге, поправлене видання. 
Краків 1940. 220X150, 96 ст. — 2 кол. табл. 
Українське Видавництво. (Накладом... Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”). [Зладив: 
/. Зілинсьнпй. На окладні: Друга читанка.] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для III кляси 
вселюднпх шкіл. Нове, перероблене видання. 
Краків 1940. 228X155. 107( + 5) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Прийнято Українською 
Шкільною Комісією. Дозволено Урядом На- 
родимо Освіти і Пропаганди при Генерал- 


Губернаторстві в Кракові. Накладом- - Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”.) | Зладив: 

І. ЗІЛИНСЬНИЙ.] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для III кляси 
вселюдних шкіл. Нове, перероблене видання. 
Другий наклад. Краків 1940, 230X148, 

107( + 5) ст. Українське Видавництво. (Прий- 
нято Українською Шкільною Комісією. До- 
зволено... Накладом... Друк: „Нова Друкарня 
Денникова”.) [Зладив: І. Зілинсьнпй -] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для III кляси 
вселюдних шкіл. Нове, перероблене видання. 
Третій наклад. Краків 1940. 203X142, 

102( + 2) ст. Українське Видавництво. (Се- 
пеЬті§*... Друк: „Нова Друкарня Денни- 

кова”.) [Зладив: /. Зілинсьнпй.] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для III кляси 
народніх шкіл. Нове перероблене видання. 
Краків, 1940, 225X150. 106( + 3) ст. Україн- 
ське Видавництво. (СепеКтгдІ... Друк: ..Нова 
Друкарня Денникова” ) [Зладив І. Зілнн- 
ськии. На окладні: Третя читанка ] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для IV кляси 
вселюдних шкіл. Краків 1940. 230X153. 

140 ( + 4) ст. Українське Видавництво. (На- 
кладом... Друк: „Нова Друкарня Денни- 

кова”.) [Зладив: І. Зілинсьнпй.] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для IV класи 

народніх шкіл. Друге, справлене видання. 
Краків 1940, 232X155. 155( + 5) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Дозволено... Накладом... 
Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) [Зладив 
І. Зілинсьнпй]. 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для V класи 
всенародніх шкіл. Краків 1940. 225X150, 
78( + ) ст. Українське Видавництво. (Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”) [Зладив: /. Зі- 
линський.] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для V кляси 
народніх шкіл. Друге, справлене видання. 
Краків 1940. 225X155. 110( + 2) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Дозволено... Накладом... 
Друк: „Нова Друкарня Денникова .) [Зла- 
див: І. ЗІЛИНСЬНПЙ.] 

УКРАЇНСЬКА ЧИТАНКА для VI класи 
вселюдних шкіл. Краків 1940, 228X152, 

(2) +82 ст. Українське Видавництво. (Накла- 
дом... Друк: „Нова Друкарня Денникова .) 
[Зладив: І. Зілинсьнпй .] 

Дошкільна і позашкільна освіта. 

ГОТОВІ. На правах рукопису. Краків 
1941. 220X175. 35( + 1) ст. + (4) ст. ілюстр. 
[цилкогр.. ілюстрації і окладна друковані: 
без заг. листка.] 

Данилович. Богдан: КИТИЦЯ ЦВІТОК 

для чемних діток. Збірник пісень, забав 
і віршів для користування в дошкіллях та 
на 1-му році пік. навчання. Зладив... Краків, 
1941 . 207X118. 136 ст. Педагогічно-Оспі т;;.: 
Бібліотека ч. 8. N країнське Видавництво. 
(Друк: ..Нова Друкарня Денникова’*.) 

Мардсн. ().: ВОЛЯ П УСПІХ. Переклав 
В. Приходним. Видання друге. Прага 1.941. 


12 


225X145, 107( + 5) ст. (Народна Бібліотека 
„Наступ”, число 16. Обгортка праці М. Бу- 
товича. КпіЬіізкагпа ]ап Апсігезка усі. 
РгаЬа. ) 

* Остапчукова-Писарчукова, Д.: ВІНОЧОК 
ВІРШИКІВ, ПІСЕНЬ І ЗАБАВ. Практичний 
підручник для дитячих садків і шкілок. 
Прага 1941, стор. ? Видавництво Юрія Ти- 
щенка. 

Полянськии, Володимир: ДО СОНЦЯ. 

Початий письма і рахунків для старших. 
Друге перероблене видання. Краків, 1940. 
192X140, 32 ст. (Видавниче Товариство 

„Українська книга” Краків, 4.) [на окл.:] 
І випуск. 

Полянськии, Володимир: ДО СОНЦЯ. 

Читанка. Друге перероблене видання. II. вип. 
Краків. 1940, 204X142, 39(+1) ст. Україн- 
ське Видавництво. (Нова Друкарня Денни- 
кова.) 

Полянськии, Володимир: ДО СОНЦЯ. 

III. Початки письма для тих, що вміють ли- 
ше по польськи читати. Краків. 1940. 200Х 
138. 15( + 1) ст. ..Просвітня Бібліотека” ч. 3. 
Українське Видавництво. (С)о Зопсіа. Ро- 
сгаіку рузта сііа їусЬ, згсго \уті]иС 1у- 
82 е ро роїзку сгуїаіу. Накладом... „Нова 
Друкарня Денникова”... Краків.) 

СЛУЖБА ПРАЦІ української молоді, 
[б. м. вид.] 1940, 150X215, (1)+13+(2) ст. 
[без окл.: пиклост.] 

УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ. Підручник 
для виховниць української дошкільної ді- 
твори в дитячих садках, захистах, сиротни- 
цях і т. под. установах. Нове, перероблене 
видання. Краків 1940. 206X140. 1064“ (6) ст. 
„Педаґоґічцо-освітня Бібліотека” ч. 6. Укра- 
їнське Видавництво. (Опрацювали: Др Пет]ю 
Біланюк. Марія Козловська. Прослав Кузьмів , 
Лев Ясіньчук. Накладом... Друк: Нова Дру- 
карня Денникова...) 

Ющишин, І. — Петрова. І.: ВЧІТЬ НЕ- 
ПИСЬМЕННИХ. Методичний порадник для 
тих. що пояснюватимуть неписьменним бу- 

4 М О В О З 

УКРАЇНСЬКА МОВА. 

Андрусяк, Микола . Др.: НАЗВА »УКРА- 
ЇНА« (»Країна« чи »Окраїна«). Прага, 1941. 
176X125. 14(4-2) ст. Самоосвітня Бібліотека 
ч. 9. Ч країнське Видавництво „Пробоєм”. 
(Друк. Я. Андреска вд. Прага.; 

Вчііиа, А.. От.: ПиЗЗІЗСН-ІЖКАІІУІ- 

5СНЕЕ 5РПАСНЕОНВЕК. НапсІЬисЬ Ніг 

сіеп СеЬгаисЬ іт гиззізсЬ-икгаіпізсЬеп 
Зрі асЬ§еЬіеІ дееідпеї їиг тіІіїагізсЬе ипсі 
г+ііе Зїеііеп. 5іи«§агІ: 194!, 161X124, 

7 1 ( - 1 ) 5. 1 1 3. ТаизепЗ. ЕгапскЬізсЬе 

V егІаезЬапсІІип» ЗіиМдагІ. (Огиск: Егпзі 
КІеК, 5іиП§агї.) 

Носі]. МісЬае! : ОІЕ ЧУЕЗТІДСНЕК 


квар »До Сонця«. Краків 1940. 220X154. 
16 ст. „Педагогічно-освітня Бібліотека ч. 4. 
Українське Видавництво. (Нова Друкарня 
Денникова. ) 

Студентство. 

В РОКОВИНИ. Українське студентство 
в минулому й сучасному. ЦеСУС. [\^іеп] 
1938. 175X125, 20 (4- 2) ст. + VIII ст. „Ілю- 
страції із життя українського студентства”. 
(Видала культ.-освітня референтура ЦеСУС. 
— СеЗЕіЗ, \ХЛеп УІІ/62 РасЬ 80. [на окладні 
заголовок ЦЕСУС, 1908 -1918—1938]. 

ДВАДЦЯТЬ ЛІТ Української Академіч- 
ної Громади. Прага 1941, 240X160. 63( + 1) 
тс. Видання Української Академічної Гро- 
мади. (Тираж 2000 примірників. КпіЬіізкагпа 
їап Апсігезка усі. РгаЬа.) 

Лісовий, Р.: Тридцяті роки студентського 
Львова. (До ґенеальоґії наших днів.) Прага 
1941. 230X153, 284- (4) ст. Видання Україн- 
ської Академічної Громади. (Відбитка з юві- 
лейного альманаху УГА. Тираж 2000 примір- 
ників. КпіЬіізкагпа ]ап Апсігезка усі. РгаЬа.) 

39 ПОБУТ. 

Андріевськии, Віктор: ЗВИЧАЇ Й ОБРЯ- 
ДИ українського народу. Краків 1941, 187Х 
126. 51(4-1) ст. „Минуле й Сучасне” ч. 21. 
Українське Видавництво. (З друкарні „По- 
спішної”.) 

НАРОДНЯ СЛОВЕСНІСТЬ. На правах 
рукопису, [б. м. вид.] 1940, 150X215 (2)4- 
144- (2) ст. [циклост.] 

Онацький, Євген: ЗУРОЧЕННЯ. (До 

українських народніх забобонів). Прага 1939. 
245X175. 10 ст. [Відбитка з „Праць Укр. 
Наук. Інституту в Америці” І.] 

Тарнович, Юліян: ЛЕМКІВЩИНА. Ма- 
теріальна культура. Краків. 1941. 205X110. 

Минуле й Сучасне ч. 17. Українське Ви- 
давництво. (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова".) [На окладинці: Матеріальна культура 
Лем ківщнни]. 

Н АВСТВО 

СКІ^ОЬАСЯіІМ ОЕЗ СЕАСОІДТІЗСНЕІУ 
АЬРНАВЕТЗ. МйпсЬеп, 1940, 254X176. 
92 ст. + III табл. Зопсіегсігиск аиз сіеп ЗйсІ- 

озісІеиізсЬеп ГогзсЬип^еп Всі. IV НеП 3 4. 

Негаиз^едеЬеп уоп Ог Егіїг Уа1]ах*ес, Мііп- 
сЬеп. ВисЬсІгискегеі Мах ЗсЬіск, ТЬегезіеп- 
зігаззе 5 1 . [без заг. листка]. 

Зілинський , Іван. Др.: УКРАЇНСЬКИП 

ПРАВОПИС. впорядкував... Краків, 1941. 
215X153. 53 + 3 (Друкарня .Поспішна”). 

Іларіон (Огікнко). Архне.п. Д-р'- НА- 
ГЛЯДНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРА- 
ВОПИСИ. Видання друге. Варшава 1911, 
610X840 І л. [зложена > 16° 215 155] Се- 

сігискі аиі СгипсІ сіег Ве\уі}!ідип§ <Іег Пе- 
одегипе: сіез Оепегаїроиургпегпепїя Наирі- 


13 


ат 


аЬїеі1ип§ Ргора§апс1а. К га каи ат 7. .|и1і 
1941. Друкарня Синодаль., а . 

Ільницький - Занкович . Іван : ВЧІМСЯ 

ВШСЬКОВОГО СЛОВНИЦТВА. Бібліотека 
..Юнацька Школа” ч. 1. Краків 1941, 202Х 
141, 72 ст. Українське Видавництво. (Окла- 
дника С. Гординського.) Друк. „Поспішна”. 

І льнннький-Занкович, Іван, пор. б. укр. 
армії: НІМЕЦЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ 

ЛЕТУНСЬКИЙ СЛОВНИК. Около 20.000 слів 
в обох частинах. В-во Бернард і Ґрефе, 
Берлін, 1939, 144X104, 205(+2) ст. 

Ільницький-Занкович, Іван, пор. б. укра- 
їнської армії: НІМЕЦЬКИЙ та УКРАЇН- 

СЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СЛОВНИК. Около 
40.000 слів в обндвох частинах. Берлін, 1939. 
143X100, (12)+504( + 4) ст. В-во Бернард 
& 1 рефе, Берлін. (СеЗгискі Ьеі Вегпагсі 
& Сгаеіе, Вегііп.) 

Макопесгпа, Наппа и. Кисіпуску.), ^го- 


зіаи : ІЖКАІХІ5СНЕ МШОАНТЕ^ ЗйЗ- 
каграІоикгаіпізсЬ (ІеткізсЬ, Ьо]кізсЬ ипсі 
ЬигиІізсЬ.) Аиї Сгипсі уоп ЗсЬаІІрІаІІеп Ье- 
агЬеііеІ уоп... АгЬеііеп аиз сіет Іпзіііиі Ійг 
ЕаиПогзсЬипц ап сіег Сіпіуегзіїаі Вегііп. Не- 
гаизцецеЬеп уоп О. \& ; езЬегтапп. № 9. Вег- 
ііп, 1940, 235X160, 100 5. Іпзйїиі Іііг 
ЬаиЙогзсЬип^ ап аег Сіпіуегзіїіаі Вегііп, 
Вегііп Х'\М 7, Сіпіуегзіїаіззіїгаззе 7. 1п Кот- 
тіззіоп Ьеі Опо Наггазо\\чІ 2 , 1_еіргІ£. 

(Огиск уоп С. ЗспиІхе & Со СтЬН, Сгаїеп- 
ЬаіпісЬеп. ) 

Кисіпуску], ]агоз1аи: ОІЕ ЕКГОК- 

ЗСНСМС <1ег икгаіпізсЬеп ЗргасЬіпзеїп. 
(ЗопсІегаЬсІгиск аиз сіег 2еіізсЬгіЙ Іііг зіа- 
уізсЬє РКіїоІоціе, В. XVII, НеЙ 1). [Ьеіргіе;] 
1941. 230X155, 8 ст. [без обгортки]. 


КиЗпуску], ]., От.: ОІЕ ІЛСКА1ХІ5СНЕ 
ЗРАСНХ^ІЗЗЕМЗСНАРТ іп сіег №сккгіе§з- 

2ЄЙ (1918 1938.) Теіі 3. „2еІІЗсЬгІЙ ЇІІГ 

51аVІзсЬе Ркі1о1о§іе” Негаиз§е§еЬеп уоп 
Мах Уазтег. ЗерагаїаЬсІгиск аиз Вапсі XVII, 
НеЙ І. Ьеіргі- 1940, 195— 201 +( І) ст. 
ОіЮ Наггаззошіїг. 

Кисіпуску], ]агозіаи, Ог. : ЬЕНКВЕСН 
БЕК иКРАІХІЗСНЕК 1 5РКАСНЕ. Іп АиЙ 
іга§е сіез СІкгаіпізсЬеп М^іззепзсЬаІВісЬеп 
Іпзіііиіз іп Вегііп уегіаззі уоп... Ьеір 2 І§, 

1940, 220X140, ХМІ + 200 ст. МеНа*- 

Оио Наггаззочдпїг. 

Рудницькнй, Ярослав, Др: УКРАЇНСЬКІ 
МІСЦЕВІ НАЗВИ. Українсько-німецький та 
німецько-український показник важніших мі- 
сцевих назв. Прага 1942. [1941] 178X127, 
40~(2)+38 ст. Видавництво Юрія Тищенка. 
Наукова Бібліотека „ЮТ” ч. 7. („КпіНйзк” 
РгаЬа.) [Заголовок теж у німецькій мозі. На 
відвороті: От ^гозіаи Кисіпуску]: ІДСКАІ- 
М5СНЕ ОРТ5\АМЕМ. ОеиІзсЬ-икгаіпі- 
зспез ипсі икгаіпізсЬ-а- гіізсЬез МсггеісЬпіз 
8ег \уісЬіі§егеп Огізпапм-п. Рга§ 1 942, 33 ст. 
Хаико\\ г а ВіЬІіоіека ,,[«4 . Кг. 7. Мег1а§ 
Л и г і ] Тузізспепко, Ргаг | разом 80 ст.] 


Кисіпуску], іагозіаи: ЗЬАМІЗСН- 

ОЕСІДЗСЬ^ ОКТЗХАМЕХКШОЕ. ( і . 

СІкгаіпізсЬе і_+іу сІеиізсЬез І_етЬег§). 

Н. ОіЬеІіиз ОеиІзсЬІ. Ьаийдзіе Р. N. Вегііп, 
1941. 8 9 , 5 5. 

Рудницькнй, Ярослав, Др: ЯК ГОВОРИТИ 
ІІО ЛІТЕРАТУРНОМУ? Основні правила 
української мови. Прага 1941, 175X125, 

112 ст. ..Самоосвітня Бібліотека” ч. 5. Укра- 
їнське Видавництво „Наступ”. 

НІМЕЦЬКА МОВА. 

Вудко. Софія: САМОУЧНИК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ. Прага 1940, 177X127, 160 ст. Само- 
освітня Бібліотека ч. І. Накладом Видавниц- 
тва „Пробоєм”. (Друк іапа Апсігезку усі.) 
[видавана поодинокими зшитками по 16 ст., 
в окладці. без окр. заг. листка.] 

Будко, Софія: САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ. 1. Друге видання. Прага 1941. 177Х 
127. 16 ст. (Друк Я. Андреска вд. Прага.) 

Борецький . /.; САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ у ЗО лекціях з найважнішнми прави- 
лами граматики та ключем для вправ. Краків 
1940. 192X130, 48 ст. Українське Видавниц- 
тво. (Друк: Нова Друкарня Денникова.) [За- 
головок теж по-німецьки. на окл.] І. випуск. 

Борецький. І.: САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ для початкуючих. II. випуск. Краків 
1940. 192X130. 49 — 96 ст. [заголовок - і ао- 
нім. Без загол. листка.] 

Борецький. 1.: САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ для початкуючих. III. випуск. Краків 
1940. 192X130. 97 — 139 [! має бути 140 ст.; 
заголовок теж по-нім. Без заг. листка.] 

Борецький. /..- САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ у ЗО лекціях з найважнішнми прави- 
лами граматики та ключем до вправ. Для 
початкуючих. Краків. 1940. 192X130. 139 
ст. 4- коректа 8 ст. Українське Видавництво. 
(Нова Друкарня Денникова.) [Заголовок 
і в нім. мові.] 

Борецький. І.: САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ в 30-тьох лекціях з найважнішнми 
правилами граматики та ключем до вправ. 
Для початківців. Краків, 1941, 205X140. 
140(+4) ст. Українське Видавництво. (Нова 
Друкарня Денникова.) [Заголовок і по-нім.] 

Борецький , /.: САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ в 30-тьох лекціях з найважнішнми 
правилами граматики та ключем до вправ. 
Для початківців. Краків 1941, 207X143, 

140+ (4) ст. (Нова Друкарня Денникова. [на 
окл.]: Третій поправлений наклад.) ч 

Борецький. І.: САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ в 30-тьох лекціях з найважнішнми 
правилами граматики та ключем до вправ. 
Для початківців. Краків 1941. 212\]:>3. 

139 і ст. „Українське Видавництво . (Че- 
твертий наклад. 16 —21 тисяча. Друк: Нова 
Друкарня Денникова.) 


14 


Борецький, /.; САМОУЧОК НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ в 30-тьох лекціях з найважнішими 
правилами граматики та ключем до вправ. 
Для початківців. Краків 1941, 210X134, 

140+ (4) ст. (Нова Друкарня Денникова. Че- 
твертий наклад. 16 — 21 тисяча [! мас бути: 
Пятий наклад. 22 — 31 тисяча.]) 

* ЬЕНКВКІЕР 1 . 1. ЛЕКЦІЯ [нім. мови] 
[Краків 1941] 240X160, 4 ст. [вийшло 12 
лекцій, ст. 1—48. Друкарня „Поспішна”]- 

* Наконечна, Ганна: КОРОТКА ГРАМА- 
ТИКА німецької мови. В-во О. Гаррасовіц. 
Ляйпціг, 1941. 8°. (Огиск уоп А. Неіпе 
СтЬН, СгаїепЬаіпісЬеп) . 

Наконечна, Ганна: НІМЕЦЬКО-УКРАЇН- 
СЬКИЙ КИШЕНЬКОВИЙ СЛОВНИК, з до- 
>руки Українського Наукового Інституту 
в Берліні. Опрацювала... Отто Гаррассовіц, 
Ляйпціг, 1939, 186X125, ХХІІ+ (2) +175+ (1) 
ст. ОЕиТЗСНЛЖРАП'ЛЗСНЕЗ тазснегм- 

^Х^ОРТЕРВЬІСН. Іт АиЙгаде сіез Цкгаіпі- 
асЬеп ХТЇззепзсЬаШісЬеп ІпзїкиГз іп Вегііп 
ЬеагЬеііе* уоп Наппа МакопеїзсКпа. 1939. 
Оио Наггаззо^ііг. Ьеіргіц. (Зеііепз Яез 
ДЛкгаіпізсНеп МЛззепзсЬаЙІісЬеп Іпзїкиїз 
йЬегргиЙ уоп Ог. }аг. Рисіпускур Огиск 
гоп А. Нете СтЬН., СгаїепЬаіпісЬеп. ) 

* Наконечна . Ганна: НІМЕЦЬКО-УКРА- 
ЇНСЬКИЙ КИШЕНЬКОВИЙ СЛОВНИК. 
(Друге видання). 1941. XXVI + 176 ст. 


5 СТИСЛІ 


51 МАТЕМАТИКА 

Бабич. А.: ТАБЛИЦІ ЛОГАРИТМІВ і ча- 
стина вживаних величин із обсягу матема- 
тики. фізики, хемії і астрономії. Краків, 1941. 
190X135, 79( +1) ст. Українське Видавниц- 
тво. (Друкарня ..Поспішна”). 

Г натюк. Назар, Інж.: СКЛАДАННЯ КО- 
РЕЛЯТИВНИХ НОРМАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. 
Прага 1939. 245X1/5, 10 ст. [Відбитка 

з „Праць Укр. Наук. Інституту в Америці” І.] 


6 ПРИКЛАД 

61 МЕДИЦИНА. ГІГІЄНА. 

Г аньківський, В[олодпмир], Др. : МАТИ 

II НЕМОВЛЯТКО. Попади для наймолодших 
матерей. Краків. 1941. 200X140, 53(+3) ст. 
..Загальна Бібліотека” ч. 1. Українське Ви- 
давництво. (Друк. ..Поспішна”.) 

К./архут]. В.. Д Р . : КООПЕРАТИВА ЗДО- 
РОВ. ІЯ. (Історія. завдання. організація.) 
Краків. 1941. 170X122. 30+ (2) ст. (Заголовна 
віньєда роботи Василя Хомутника.) Україн- 


НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. 
Краків, 1941. 80X60, (4) +378+ (2) ст. Укра- 
їнське Видавництво. (Друкарня „Поспішна” 
Краків.) ОЕІЛГ5СН-ІЖРАІІЧИ5СНЕ5 №оР- 
ТЕНВІДСН. Кгакаи 1941, ІДкгаіпізсЬег Мег- 
їад. (ВисЬсІгискегеі „РозріезсЬпа” Кгакаи). 

Рудницький, Ярослав,. Др.: УКРАЇНСЬКО- 
НІМЕЦЬКИЙ КИШЕНЬКОВИЙ СЛОВНИ- 
ЧОК. З доруки Українського Наукового Ін- 
ституту в Берліні опрацював... Ляйпціг 1940, 
120X82, ХІ+ (1) +160+ (4) ст. Отто Гаррас- 
совіц. (Огиск уоп А. Неіпе С. т_ Ь. Н., 
СгаїепЬаіпісЬеп. КИЕШЕ5 ІЖРАІМІ5СН- 
ОЕЦТ5СНЕ5 ТАЗСНЕІ^ОРТЕРВІДСН. Іт 

Аиїїгаде <4ез ЦкгаіпізсЬеп ^їззепзсЬаШі- 
сЬеп Іпзікиїз іп Вегііп ЬеагЬекеї: уоп Ог. 
Іагозіаи РисІпускуГ 1940, Опо Наггаззо- 
\\гік 2 , Ьеіргід. 

Рудницький, Ярослав, Др.: УКРАЇНСЬКО- 
НІМЕЦЬКИЙ КИШЕНЬКОВИЙ СЛОВНИК. 

З доруки Укр. Наук. Інституту в Берліні 
опрацював... Друк. Огиск. уоп А. Неіпе 
С. т. Ь. Н. СгаїепЬаіпісЬеп. В-во Отто 
Гаррассовіц. Друге видання. Ляйпціґ, 1941. 
120X82, 160( +4) ст. 

* Рисіпуску], Іигіі: ЦЕНКВиСН ОЕК 

^Е^Т5СНЕN 5РРАСНЕ їііг Цкгаіпег. 
2\\ге ііе гегЬеззегІе ипсі ит§еагЬеке*е Аиї- 
Іа^е. Уегіац ВегпагЯ и. Сгаїе, Вегііп, 1940. 
[на окладці:. ОеиІзсЬ їііг Іікгаіпег.] 

Пор. гає: 37 Шкільні підручники, ст. 11. 


ЗНАННЯ 

52 АСТРОНОМІЯ 

* Лисянський, Б., проф.: НЕБО Й ЛЮ- 

ДИНА. Етапи історичного розвитку астро- 
номічного знання. Прага 1942. 175X125, 

ст. ? Наукова Бібліотека »ЮТ« ч. 11. 

59 ЗООЛОГІЯ 

Раковський, Іван: ЗООЛОГІЯ. Краків 

1941, 225X154. 136 ст. Українське Видавниц- 
тво. (Друк: Нова Друкарня Денникова, 

Краків.) 

Пор. ще: Шкільні підручники, ст. 11. 

НІ ЗНАННЯ 

ське Видавництво. Кооперативна Бібліотека 
ч. 2. (Друк: „Нова Друкарня Денникова”). 

Філяс, Осип. Др.: ГІГІЄНА ДИТИНИ 

в дитячому садку, в оселі, школі та дома 
З додатком перша поміч у наглих випадках. 
Краків 1940, 204X140, 51 + (1 ) ст. Педаго- 
гічно-освітня бібліотека ч. 7. Українське Ви- 
давництво. (Друк ..Нова Друкарня Денни- 
кова*\) 

Черчаїн ький. В.. Др.: ПИТИ ЧИ НЕ 

ПИТИ. Краків. 1941. 167X120. 24 ст. „За- 


15 


гальна Бібліотека” ч. 7. Українське Видав- 
ництво. (Друк: ..Нова Друкарня Денникова”.) 

* Вели горський, М.: НАШІ ЛІЧНИЧІ РО- 
СЛИНИ. Практичний порадник, як збере- 
гати, приправляти та вживати ті рослини. 
Прага 1940 (?) Видавництво Юрія Тищенка. 

62 ІНЖЕНЕРІЯ. 

Нальчицький, Є,., інж.: КОРОТКИЙ КУРС 
РАДІОТЕЛЕГРАФІЇ. Прага, 1941. 16°, 66 ст. 

Курилюк, Евген, інж.: ЛЕТУНСТВО В МИ- 
НУЛОМУ ТА СУЧАСНОМУ. Наукова Бібліо- 
тека »ЮТ« ч. 8. Прага, 1941, 170X120, 64 ст. 
Видавництво Юрія Тищенка. (Оклад. Р. Лі- 
совського. Друк. Еміль Віхнер, Прага.) 

Огієнко, Анатоль: КОМУНІКАЦІЙНЕ ЛЕ- 
ТУНСТВО в чорноморському просторі. Су- 
часний стан і можливості розвитку. Вид. 
Український Чорноморський Інститут у Вар- 
шаві. Варшава, 1941. 310X220, 32 ст. + 2 
схеми. 

* Сікорський А., Інж.: ШОФЕРСЬКИЙ 

ПІДРУЧНИК. Прага 1941. 

Сія , Володимир: КОРОТКИЙ КУРС ШО- 
ФЕРСТВА з поліційними приписами й ко- 
льоровою таблицею знаків для дорогового 
руху. Краків. 1941, 145X105, 132( + 2) ст. - 
1 табл. „Загальна Бібліотека” ч. 6. Україн- 
ське Видавництво. (Друкарня „Поспішна”.) 

63 ХЛІБОРОБСТВО. 

Бачинський, Леонід. КУРИ, як джерело 
доходу в сільському господарстві з 95.образ- 
ками. Краків. 1941, 200X133. 112 ст. Бібліо- 
тека „Сільський Господар” ч. 3. Українське 
Видавництво. (З друкарні А. Гемерлінґа 
й Мра Ю. Костюка в Нім. Перемишлі.) 

Бачинськин, Леонід: САДОК КОЛО ХА- 
ТИ. Для господарів селян і аматорів. 23 ри- 
сунків у тексті. Бібліотека «Сільський Госпо- 
дар« ч. 7. Краків, 1941, 205X138, 79(4~1) ст. 
Українське Видавництво. (Із друкарні А. Ге- 
мерліна й Мра Ю. Костюка, Нім. Перемишль). 

Боровський , Михайло, інж.: ПОРАДНИК 
ПАСІЧНИКА. Шосте видання. Краків. 1941. 
210X150, 175(4-1) ст. Бібліотека „Сільський 
Господар” ч. 8. Українське Видавництво. 
(Друк: „,Нова Друкарня Денникова”.) 

Доманицький, Віктор, Професор Укр. 
Вільн. Університету в Празі та Укр. Техн,- 
Госп. Інституту в Подєбрадах: ЦУКРОВІ 

БУРЯКИ. Чому, де та як треба їх управляти. 
Короткий підручник для першого й другого 
ступня Хліборобського Вишколу Молоді. 
Краків 1941. 205X140, 64 ст. Українське Ви- 
давництво. Бібліотека „Сільський Господар" 
ч. 6. (Друкуються за згодою й переглядом 
Господарського Т-ва „Сільський Господар 
в Ярославі. З друкарні А. Гемерлінґа й Мра 
Ю. Костюка. — [Німецький заголовок:] 
2искеггйЬеп (\^агит, \уо ипсі \уіе івГ ги 
ЬеЬаиеп) Кгакаи 1941, ІікгаіпізсНег У’ег- 
1а£.) 

Доманчнький. Віктор, проф-: ЧОМУ ТРЕ- 
БА ЧЕРГУВАТИ РОСТИНІ1 на полях і як 


саме? Друге видання. Краків, 1940, 207Х142 Г 
24 ст. Сільсько-господарська Бібліотека ч. 4. 
За редакцією проф. Ю. Чередієва. Українське 
Видавництво. (Друк: „Нова Друкарня Ден- 
никова”.) 

Доманицький, Віктор, проф.: ЯКИМ НА- 
СІННЯМ і як сіяти в полі. Практичний по- 
радник. Краків, 1940, 205X135, 17(4-3) ст. 
Сільсько-господарська Бібліотека ч. 3. Укра- 
їнське Видавництво. (Друк. „Нова Друкарня 
Денникова”.) 

Боролів-Старий, В , ветеринарний лікар: 
КІЧ ЛИКИ. З малюнками. Краків, 1941, 203 X 
145. 64 ст. Бібліотека „Сільський Господар” 
ч. 5. Українське Видавництво. (Друк. „Аль- 
фа” в Ярославі.) 

Краснокутський, Т ., Інж.: ЯК ВАПНУ- 
ВАТИ ҐРУНТ. Краків, 1941, 205X140, 

10(-г2) 4~ схема. Бібліотека і, Сільський Го- 
сподар ч. 4. Українське Видавництво. (Ти- 
раж 3000... Накладом... Друк: „Нова Дру- 
карня Денникова”.) 

Новицький, Михайло: СІЛЬСЬКЕ ГО- 

РОДНИЦТВО. (Використовуймо кожний 
клаптик землі). Краків. 1940, 205X140, 28 ст. 
Сільсько-господарська Бібліотека ч. 1. Укра- 
їнське Видавництво. (Друк: „Нова Друкарня 
Денникова”). 

ПОРАДИ для плянтаторів цукрового бу- 
рякл на осінь 1940. Нім. Заряд Акц. Т-ва 
> Переворськ«. Переворськ, 1940, 182X120. 
6(4-2) ст. (Друк. »Поспішна«, Краків.) 

Фівег, Й., крайсляндвірт: ДОБРІ ПО- 

РАДИ для рільників сяніцької округи. Сянік, 
1941, 240X160, 44(4- 4). Вид. Крайсгавптман- 
шафт. (Друк: Венґльовський-Гірняк, Сянік.) 

Хомишин. Микола, інж.: ЯК УПРАВЛЯТИ 
РІЛЮ. Краків, 1941, 210X145, 32 ст. Бібліо- 
тека „Сільський Господар” ч. 2. Українське 
Видавництво. (Тираж 3000. Друк: Нова Дру- 
карня Денникова.) 

Хропливий, Є,вген: ЯК ПРАЦЮВАТИ 

у Хліборобському Вишколі Молоді. Друге 
поправлене видання. Краків, 1940, 203X143. 
136(4-4) ст. Бібліотека „Сільський Госпо- 
дар' ч. 1. Українське Видавництво. (Дру- 
карня „Поспішна”.) 

66/69 ВИРОБНИЦТВО. 

Галіт, Богдан: ДОМАШНІЙ ПРОМИСЛ. 
Краків, 1940, 207X140, 13(4-3) ст. Сільсько- 
господарська Бібліотека ч. 2. Українське Ви- 
давництво. (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”.) 

Г ерасименко, Полікарп. Дон. Др.: ЕЛЄК- 
ГРОХЕМІЧНА ТЕОРІЯ РІВНОВАГ МІЖ 
МЕТАЛ ЯМИ І ЖУЖЛЯМИ. (Рівноваги при 
виробі сталі.) Прага 1939, 245X175. 16 ст. 
[Відбитка з „Праць Укр. Наук. Інституту 
в Америці”, І.] 

Зайпів Микола. Допепт Інж.: ДО ПИ- 

ТАННЯ ПРО ПСУВАННЯ („ГІРКНЕННЯ”) 
І ТЕМНІННЯ МИЛА. Прага 1939, 245X175, 
10 ст. [Відбитка 3 „Праць Укр. Наук. Інсти- 
туту в Америці”, І.] 


16 


Мартннюк , Стефанія: ВИРІБ ОВОЧЕВИХ 
ВИН І СОКІВ. Краків, 1941, 165X125, 

31 ( + 1) ст. Загальна Бібліотека ч. 9. Україн- 
ське Видавництво. (Друк. „Нова Друкарня 
Денникова”.) 

Зісупзку], V.: РАРІЕКРАВКІЮ^ № 

ОЕК ІЛСНАШЕ іп XVI— XVIII ^ЬгЬипсІегї, 
УОП... [б. м. ВИД.] 1941, 278X208, 23— 29( + 1) 
ст. 5опсІегс1гиск айв сієш СиіепЬегеДаЬг- 
ЬисЬ І 94 І [без заг. листка]. 


ШКІЛЬНЕ Й КАНЦЕЛЯРІЙНЕ ПРИ- 
ЛАДДЯ Української Торговельної Спілки 
„Беркут” Краків [б. р. вид.] 175Х125 Г 
(2)+8(+2) ст. [без обгортки.] 

* ЯК ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕЧНО? Бердін 
1941. 8°. 

Таикварі, Проф. др. — Доц. др . М. Гайдак. 
АМЕРИКАНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ПАСІЧ- 
НИЦТВО. Подєбрадн, Український Технічно- 
Господарський Інститут [циклограф] 1940: 
297X210, 94 ст., іл. 


7 МИСТЕЦТВО. ЗМАГ 


70 МУЗЕЙНИЦТВО. 

Животко, Арка дій: ДЕСЯТЬ РОКІВ УКРА- 
ЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО КАБІНЕТУ 
(1930 — 1940). За ред. др. Яр. Прокеша Мін. 
Радника і Дир. Архіву Мін. Внутр. Справ 
написав... керуючий Українським Історичним 
Кабінетом. Прага 1940, 232X135, (6) +70 ст. 
„Інвентарі Архіву Міністерства Внутрішніх 
Справ”, Серія С, том І. Видано Міністерством 
Внутр. Справ у Празі- [Заголовок теж по- 
чеськи. На ост. стор. окл.:] (V котізі пакіа- 
сіаїеїзіуї ^ Тузсепка, набувати можна у ви- 
давництві Ю. Тищенка, РгаЬа II., 2ііпа 13. 
Тізк Етії ^ісЬпег, РгаЬа — Вгечпоу 201. 

Наріжний, С., Др.: ШЕВЧЕНКІЯНА 

в Музеї Визвольної Боротьби України. 
Прага 1941, 250X175, 8 ст. + портрет. [Від- 
битка з „Пробоєм" ч. 3. ст. 183—8.] 

72 АРХИТЕКТУРА. 

Красковська, Людмила, Др.: ЗАХІДНІ 

ВПЛИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ 
X— XIII ст. Прага 1939, 245X175, 20 ст. 
[Відбитка з „Праць Укр. Наук. Інституту 
в Америці” І.] 

Маслов, Леонід, інж.: ДЕРЕВЯНІ ЦЕР- 
КВИ ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ. В тек- 
сті 15 ілюстрацій. Краків. 1941, 203X138, 
19( + 1) ст. „Минуле й Сучасне” ч. 15. Україн- 
ське Видавництво. (Друкарня „Поспішна”.) 

Зісупзку], V1асIіті ^ : 0Р£Л/ЕЬІ£ 5ТАVВV 
V КАНРАТ5КЄ ОВЬАЗТІ. Отечотуїу ]. Ке- 
гісЬу. V Ргаге, 1940; 234X160, 216 с. — 
XVI таб. — [1] мапа. Макіасіет ЗІочапзкеЬо 
изіауи, іізкет Роїіііку. Саграйса III. 5Ьїгка 
ргїгисек г гесі. сIисНоVпїсН а ргігосІпісЬ. 
5\агек 3. 

Зісупіку], V.: ОШЛ'ЕМЕ 5ТАУ/ІТЕЬ- 

5^£ ХА МАКСМСІ 2+1азІпї оіізк 2 „Ма- 
го<1орІ8пеЬо Vез^:піки СезкозІоуапзкеЬо, 
Коб. XXIX. РгаЬа, 1939; 262X179, 48 ст., 
іл. (Тізкепт Ргагзке аксіоуе їізкагпу. ) 

Січинський. Володимир: МОІЧТІМЕ^ТА 

АКСН ІТЕКЛТЖ АЕ ІЖНАІМАЕ. Альбом 64 
таблиць з 300 рисунками. Прага. 1940, 298Х 
212, 8 ст. + ЬХІУ табл. Накладом Автора. 
(Репродукції способом світлодруку виконала 


фірма „Р1апо£гаЬе”, V. Р’іЬу а 5рок РгаЬа- 
II. Текст з друкарні Е. 5ХТсЬпег, РгаЬа- 
XVIII. Окладника з літографії V. ^аVо^зку^ 
РгаЬа II. Знак „У. А.” М. Бутовича. Всі ри- 
сунки виконав Автор.) 

Січинський, в.: ОРНАМЕНТИ В ІСТО- 
РИЧНИХ СТИЛЯХ, [б. м. і р. вид.; Прага 
1940] 215X175, 6 табл. [в окладці, без заг. 
листка]. 

76 ГРАВЕРСТВО. РИСУНКИ. 

Зісупзку], V.[!] ОІЕ АВАНСЕ ОЕН 
иККАІМЗСН^ СПАVIЕПК^^ Т 5Т ігп 15. 
ипсі 1 6. ^ЬгЬипсІегІ. [б. м. і р. вид.] 280Х 
213, (12) ст. [без заг. листка]. 

ВИСТАВА образів. Графіки й рисунку 
в Сяноці, квітень-травекь 1940. Сянік 1940, 
145X90, 12 ст. (Друк: Венґльовський П. 
і Гірняк І. Сянік.) [без заг. листка.] 

78 МУЗИКА І СПІВ. 

Наріжний, Спмон: УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ 
ЗАКОРДОНОМ. Українська Республіканська 
Капела й хори української еміграції 20-х 
і 30-х рр. Прага 1941, 263X182, 15+ (1) ст. 
(Відбитка з журналу „Пробоєм” ч. 6 (95) 
КпіЬЬзкагпа Апсігезка гсі. РгаЬа XII, 

ВеІеЬгасІзка £+. 10.) 

Баранецький, Ярослав: ЛЕМКІВСЬКІ ПІ- 
СНІ на мішані хори в гармонізації... (Пісні 
ІЗ збірника о. Менцінського. Краків, 1941, 
277X205, 22( + 1) ст. „Музична Бібліотека” 
вип. 4. Українське Видавництво. (Друк. 
„Поспішна”.) 

Гайдай, О.: ОЙ ГОРДОПИШНИЙ ПАНЕ 
ГОСПОДАРЮ. Вибір колядок та щедрівок. 
Уклав... Прага 1940; 210X150, 15+ (1) ст. 
Секція мнстців. письменників та журналістів 
УНО. (Друк. Vзеїеска & зр. Обгортка праці 
М. Михалевнча.) 

* Г айдай. О.: 011, ДИВ, ЛАДО. Співаник 
веснянок. Прага 1941, 16 ст. 

ГОМІН ВОЛІ. Співаник націоналістичних 
пісень. Частина перша на правах рукопису, 
[б. м. вид. 1940] 215X150 [64 ст. циклост.] 

Данилович. Б.: , ГЕЙ ЮНАКИ! Співаник 
молоді з нотами на 1. 2 і 4 голоси. Зібрав... 
Краків 1940, 140X102. 31 + (1 ) ст. Українське 


17 


Видавництво. (Рисунок С. Гординського. 
Друк.: ..Нова Друкарня Денникова”.) 

(Копійці., Ол.]: ВЕСНЯНКИ на мішані 

хори в гармонізації... Музична Бібліотека 
вип. 2. Редагує Др. Євген Цегельський. Кра- 
ків 1940, 278X205, 7+(1) ст. Українське Ви- 
давництво. (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова". ) 

(.Ієн кип. Лов]: СТО СОРОК ПІСЕНЬ. 

Народний співаник. Краків, 1940, 122X172, 
61 (+3) ст. Ц. 1.80 зл. „Народня Бібліотека” 
ч. 12. Українське Видавництво. (Друк „Нова 
Друкарня Денникова”) 

НАРОДНІЙ КОЛЯДНИК. Краків 1940 
[1939]. 122X175, 32 ст. . Народня Бібліотека” 
ч. 1. Українське Видавництво. (Друк: „Нова 
Друкарня Денникова”). 

* Нового д. Роман: СОПІЛКА, співаник 

для дітей. Уложив... Варшава. 1940. 32 ст. 

СЬПЇВАНИК (!) Українських Січових 
^Стрільців (!). Відень 1940. 150X105, 128 ст. 
Накладом Т-ва „Вернигора” [Фототипічний 
передрук видання з 1917 р.] 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ на мішані 
хори. Краків 1940. 280X220. 14( + 2) ст. Му- 
зична Бібліотека. Випуск 1. Українське Ви- 
давництво. (Редагує: Д-р Євген Цегельський. 
Друк: „Нова Друкарня Денникова”). 

ХАП ПІСНЯ ЛУНАЄ. Співаник для шкіл 
і товариств у двох частинах. (85 пісень з но- 
тами й текстами та методичним вступом). 
Краків. 1941. 195X140. 60( + 4) ст. Музична 
Бібліотека ч. 3. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”). 

По}>.: Руханка. Змог. ст. 18. 

79 ТЕАТР. 

* Анко: АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР. Відень 
1940 [?] 

Половець. С.: ОФОРМЛЕННЯ ДОМІВОК. 
В Празі 1941. 210X150. 30+ (2) ст. Секція 
Мнстців. Письменників і Журналістів УНО. 
(Тізкі УХеїеска & зрої. РгаЬа XII.) [Від- 
битка з кол. „Сурма”. Без заг. листка.] 

ПОКЛІН ІВАНОВІ ФРАНКОВІ. Краків 
1941. 207X145, 78(.+ 2) ст. Загальна Бібліо- 
тека ч. 4. Українське Видавництво. (Друкар- 
ня „Поспішна”. Краків.) 

ПОКЛІН ЛЕСІ УКРАЇНЦІ. (Матеріали 
до влаштовування свят у пошану Лесі Укра- 


8 ЛІТЕ 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. 

Антоненко. Н.: ЗА ДУХА НАЦІЇ. Леся 
Українка, життя й творчість, [на окл.: (В 70 
роковини народження] Краків 1941, 250X140, 
66(— 2) ст. Літературна Бібліотека ч. 2. 
Українське Видавництво. (Друк: Нова Дру- 
карня Денникова.) 

Біленький. .7 [сонід]. Проф.: ІСТОРІЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Ч. І. Народня 
словесна творчість. Подєбради. 1940: 297Х 


їнки: інсценізації, реферати). Краків. 1941, 
203X143. 47( + 1) ст. «Загальна Бібліотека« 
ч. 2. Українське Видавництво. (Друкарня 
„Поспішна”). 

ПОКЛІН Т. ШЕВЧЕНКОВІ. (Матеріали 
до влаштовування свят на пошану Т. Шев- 
ченка: декламації, інсценізації, реферати). 

Краків. 1941. 203X140. 126 ( Д- 2~) ст. „Загальна 
Бібліотека” ч. 3. Українське Видавництво. 
(Накладом... Друкарня „Поспішна”, Краків.) 

РУХАНКА. ЗМАГ. 

Боберський, 1.. М. Т.. Д. Н.: ВІЛЬНО- 

РУЧНІ ВПРАВИ мужеські, жіночі й хлопячі 
з піснями та нотами. Краків 1940, 135 X 102 , 
83+ (5) ст. Українське Видавництво. Бібліо- 
тека „Дорога” ч. 5. (Друк. „Нова Друкарня 
Денникова”. Краків.) 

ВЕЖІ. (Чвіркові й пяткові.) В тексті 13 
рисунків. Краків 1940. 135X102, 15+ (1) ст. 
Українське Видавництво. Бібліотека „Доро- 
га” ч. 8. (Друк. „Нова Друкарня Денникова” 
Краків. ) 

Врецьона. Б.. Др.: ЗМАГОВІ МАРШІ. 

Підручник про маршову техніку, заправу 
й змагання. (Окладника Е. Козака). Краків, 
1940. 160X103. 62( + 2) ст. Бібліотека „До- 
рога” ч. 7. Українське Видавництво. („Нова 
Друкарня Денникова”). 

Г акстен: ДОЛІВКОВІ ВПРАВИ. Зібрав... 
Краків. 1940. 135X103. З 5 ( + 1 ) ст. Бібліотека 
«Дорогах ч. 6. Українське Видавництво. 
(Накладом... Друк: ..Нова Друкарня Денни- 
кова". ) 

Доброцький. Ярослав: РУХАНКОВІ 

ВПРАВИ (10 годин руханки). В тексті 133 
рисунки. Краків. 1941 167X118, 71 ( + 1 ) ст. 
Бібліотека „Дорога ч. 14. Українське Ви- 
давництво. (Друкарня „Поспішна .) 

ЗМАГОВІ ГРИ. І. Відбивання й кошівка. 
Краків 1940. 137X102. 62( + 2) ст. Бібліотека 
„Дорога” ч. 4. Українське Видавництво. (Ре- 
даґує Б. М. Гошовськнн. Накладом... Друк: 
..Нова Друкарня Денникова”.) 

Рак. Я.: ПРАВИЛЬНИК ЛЕЩЕТ -ЧЕ- 

СЬКИХ ЗМАГАНЬ. І. Частина. Зложив,. 
Краків 1941. 137X103. 79+ (1) ст. Українське 
Видавництво. Бібліотека „Дорога” ч. 13. 
(Друк. „Нова Друкарня Денникова” Краків.) 

Пор.: 37 Навчання. Виховання, ст. 10. 


Р А Т У Р А 

210. 104 ст. Український Технічно-Господар- 
ський Інститут [цнклогр.]. 

Біленький. Леонід. Др: ШЕВЧЕНКО 

І ҐОНТ А. Прага 1941. 171X123. 32 ст. Секція 
Мнстців. Письменників та Журналістів УНО 
в Празі. (Накладом Культурного Фонду УНО. 
Ууїізкі „КпіЬїізк” РгаЬа). 

Верниволя. В. (Сімочич Василь] : ТАРАС 
ШЕВЧЕНКО, його життя й творчість. Краків 
1940. 200X1 Ю. 17 ( 1) ст. „Українське Ви- 


18 


давництво”. (Друк.: Нова Друкарня Денни- 
кова). 

Г натишак. М., Др.: ІСТОРІЯ УКРАЇН- 

СЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Книжка І. Наукова 
Бібліотека »ЮТ« ч. 5 — 6. Видавництво Юрія 
Тищенка. Прага, 1941, 170X120, 132 ст. + 
портрет автора. (Окладника праці проф. Р. 
Лісовського. Друковано 3000 примірників (!) 
Друкарня Еміл Віхнер, Прага XVIII. 201.) 

Оогоасепко, О., Ргоїеззоге ргеззо РСІпі- 
уегзіїа Лі Ргада. ТАПА5 5СЕ\/СЕККО, 
Роеіа пагіопаїе ЛеІІ ІЛсгаіпа. Соп ргеїагіопе 
сіі Епгісо ІпзаЬаІо. Рга^а 1939, 120x172, 
47(4-1). ЕЛігіопе Еиеепіо У уточу] (Зїат- 
раїо пеііа ііродгаїіа Ешії ЗНЬигек, Рга§а). 

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬ- 
ТУРИ. [б. м. і р.] 210X300, 9( + 1) ст. [без 

обг., ЦИКЛОСТ.]. 

Лепкий, Богдан: НАШЕ ПИСЬМЕНСТВО. 
Короткий огляд української літератури від 
найдавніших до теперішніх часів. Краків, 
1941, 200X140, 135( + 1) ст. Українське Ви- 
давництво. (Друк. „Поспішна”). 

Мухин , М.: ІВАН ФРАНКО як критик 

політичних поглядів М. Драгоманова. Прага, 
1939, 245X175, 36 ст. [Відбитка з „Збірника 
Українського Наукового Інституту в Аме- 
риці”]. 

Панькевич, Іван: ЛІТЕРАТУРНИЙ БІ- 

ДЕРМАСР в галицько-українському письмен- 
стві. Прага 1941, 282X200, 8 ст. Зосіеіе Лез 
Зсіепзез Нізіогіяиез еІ РНі'ІоІод^иез ІЛкга- 
іпіеппе а Ргадие. Видання Українського 
Історично-Філологічного Товариства в Празі. 
(Тізкагпа ^па АпЛгезку усі., РгаКа) [Від- 
битка з НІ т. „Праць” Т-ва.] 

Романенчук,. Богдан: УКРАЇНСЬКЕ ПИ- 
СЬМЕНСТВО. Популярний нарис для молоді 
й самоосвіти. Ч. І. (До Котляревського) 
Краків 1941, 175X125, 133( + 3) ст. „Народня 
Бібліотека” ч. 34. Українське Видавництво. 
(Накладом... Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”) [Відбитка з „Краківських Вістей- 
Тижневика”. Обго])тка С. Гординського.] 

Сімович , Василь: ТАРАС ШЕВЧЕНКО, 

його життя та творчість. Третє доповнене 
видання. Львів, 1941, 143X110, 87( + 1) ст. 
Українське Видавництво. (Друкарня ч. 2. 
у Львові, Пекарська 11.) 

Сірій [!], Юрій: ЛЕСЯ УКРАЇНКА. Ха- 
рактеристика творів. Прага 1940, 173X120, 
24 ст. Видавництво „Колос”. (Обгортка праці 
А. Лисянської. Друковано 3000 прим. Друк. 
Еміл Віхнер, Прага.) 

ІЛСЙАІМІЗСНЕ ПТЕВАТІЖ іт Оіепзіе 
іЬгег ^ііоп. Вет [1939], 200 x140, 

91 (+5), „Сікгаіпе уоп дезїет ипЛ Ьеиїе” 
У^егіад П. Зиіег и. Сіє. (ЕІкгаіпіап Ргезз 
ЗєгуІсє. 5 1 Еазі 42пЛ Зїгееі. Х’е\у Уогк, 
N. У.) 

Ч, іжевський, Дмитро: УКРАЇНСЬКИЙ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ БАРОК. І. Прага. 1941. 
284X197, (2 + )68 ст. Видання Українського 
Історично-Філологічного Товариства в Празі. 


(Тізкагпа ^па АпЛгезку усі.) [Відбитка 
З III т. „Праць” УІФТ] 

Чижевський, Дмитро: УКРАЇНСЬКИЙ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ БАРОК. II. Прага 1941. 
284X197, 64 ст. Видання Українського Істо- 
рично-Філологічного Товариства в Празі- 
(Тізкагпа Л. АпЛгезку усі.) [Відбитка з IV. т 
„Праць” УІФТ.] 

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО. 

П ос дія. 

Аптонич, Богдан, Ігор: ВИБРАНІ ПОЕ- 
ЗІЇ- Редакція і вступна стаття Богдана Ро- 
маненчука. Обгортка С. Гординського. Бі- 
бліотека Сучасних Українських Письменни- 
ків ч. 1. Краків, 1940, 205X142, 75+ (5). 
Українське Видавництво. (Друк. Нова Дру- 
карня Денникова.) 

Б., А.: ЖИВІ СТРУНИ. Антологія укра- 
їнської поезії- Уклав... (б. м. вид.) 1940. 
215X150, 142 ( + 4) ст. [цнклост., окладна 

друк.] \ 

Буревий, Юрій: ПЕРШИЙ ВАЛ. Нотат- 
ник емігранта. Краків, 154X117, 30( + 2) ст. 
Українське Видавництво. (З друкарні „По- 
спішної”, Краків). 

Буревій , Юрій: СУРМИ ДНІВ, поезії- 

Краків 1940 [1941], 150X113, 45( + 3) ст. 
Українське Видавництво (3 друкарні „По- 
спішної” Краків.) 

* Вагилевич, Кость: УКРАЇНА НЕПО- 

БОРНА. Прага, 1941. 175X125, 112 ст. Ви- 
давництво »Пробоєм«. 

Гарасевич, Андрій: СОНЕТИ. Прага, 1940. 
175X125, 47 ( + 1) ст. Книгозбірня „Пробо- 
єм” ч. 9. (Обгортка Р. Лісовського. Друк. 
Андреска вд.) 

Гординський. Святослав: ЛЕГЕНДИ ГІР. 
Друге видання. На правах рукопису. [Краків] 
1940, 155X194, (1)+11 листків [цикл.] 

Дяченко, Михайло: ВОНИ ПРИЙДУТЬ. 

Прага, 1941, 173X124, 31(41) ст. Книго- 
збірня „Пробоєм” ч. 6. (Окладнику зладив 
Володимир Добрянський-Демкович. Накладом 
Миколи Марцинюка. Друкарня Й. Шмідбер- 
ґер, Прага.) 

Ірлявський, Іван: МОЯ ВЕСНА. Збірка 
віршів II. Прага, 1940, 170X120, 47( + 1) ст. 
Видавництво Ю. Тищенка. (Обгортка Р. Лі- 
совського. Друк: Еміль Віхнер.) 

Ірлявський, Іван: ВЕРЕСЕНЬ. Обгортка: 
Р. Лісовськнй. Видавництво Юрія Тищенка. 
Прага, 1941. 168X120, 51( + 1) ст. (Друкарня 
Еміл Віхнер. Прага 2000 прим.) 

Кернер. Теодор — ТНеоЛог Кбгпег: 
ЛІРА Й МЕЧ — ЬЕІЕР. ШО 5СН\УЕКТ. 
Вибір поезій. Переклади Юрія Буревія. 
Краків 1940, 152X104. 16 ст. Бібліотека „До- 
рога” ч. 12. Українське Видавництво. (Дру- 
карня „Поспішна”). 

* Климкевич, Р. ().: ВІТРИ З ДАЛЕЧІНІ. 
В-во »Пробоєм«. Прага-Відень, 1941. 175Х 
12.5, 144 ст. Книгозбірня „Пробоєм” ч. 7. На- 
кладом В-ва „Пробоєм”. 


19 


Корнієнко, М.: НАШІ ПІСНІ. 20 найваж- 
яіших українських національних пісень. 
Зібрав... Ватенштедт-Відень 1940, 147X108, 
27+ (5) ст. Накладом Т-ва „Вернигора”. 
(Л/егІа^: Ог Р. КавсЬіпзку & Со. ВисЬ- ипЯ 
Кипа^егіа^ „А^егпуЬога”, оЯепе Напсіеїв- 
^езеІ'ІасЬаН, \^іеп І. Розідаззе 4. Г>ег Техі- 
огсіпег Мікоіаиз Когпііепко іп ^аїепзїесЬ... 
Огиск: МесЬііагі&їеп-ВисЬсІгискегеі ^іеп 

Л/ІІ/62. МесЬЬагізІепдаззе 4.) 

Кравців, Богдан: ОСТАННЯ ОСІНЬ. 

Берлін 1940, 215X150, 47+ (1) ст. (Обгортка 
проф. Роберта Лісовського. Накладом автора. 
Друковано тисячу примірників у друкарні 
„Політики” в Празі- лОбрії«.) 

Кравців, Богдан: ПІД ЧУЖИМИ ЗОРЯ- 
МИ. (Октави). Берлін 1941, 170X125, 62 + 
(2) ст. (В-во: Богдан Юрій Кравців, Берлін 
В. 50. Обкладинка роботи проф. Роберта 
Лісовського. Друковано 2000 примірників 
у друкарні «Політиках в Празі.) 

Лисянськии, Борис: РРЮ РАТКІА. Збірка 
поезій. Прага 1941. 175X125, 39+ (1) ст. 

Видавництво Юрія Тищенка. (Друковано 
2000 прим. Окладника праці Алли Лисян- 
ської. Тізкагпа Т Апсігезку усі.) 

Л туринська, Оіксана ]: КНЯЖА ЕМАЛЬ. 
(Поезії). Памяти (!) Юрія Дарагана. Прага 
1941, 155X115, 63 ( + 1) ст. Книгозбірня 

** Пробоєм ч. 11. (Обгортка М. Михалевича. 
— І. Андреска вд. Прага XII, Белеград- 
ська 10.) 

Мазуренко, Г аля: ВОГНІ. Прага [1940], 
177X111, 31 + (1) ст. Видавництво „Дніпрові 
пороги . (Тізкагпа ]апа Апсігезку усі. 
РгаЬа XII.) 

Мазуренко, Галя: СНІГОЦВІТИ. Прага 
1941. 175X125, 46+ (2) ст. Книгозбірня 

Пробоєм ч. 12. (Пам’яти матері. Тираж 1000 
пр- Накладом Українського В-ва „Пробоєм” 
в Празі. (КпіКіізкагпа ]ап Апсігезка усі. 
РгаЬа XII.) _ 

Мазуренко, Г аля: СТЕЖКА. Прага 1939, 
170X120, Вид-тво „Дніпрові пороги”. (2а- 
сІгиЬа, акс. зрої., РгаЬа \/іпоЬгас!у) [об- 
гортка Р. Лісовського.] 

* Мосендз, Леонід: ЗОДІЯК. Прага 1941. 
170X122, 96 ст. 

НАРОДНІ ДУМИ. Вибір. Краків 1940, 
165X120, 44 ст. Народня Бібліотека ч. 5 
[!, на обгортці: 6] Українське Видавництво. 
(За редакцією Дра С- Ю. Пеленського. Друк: 
„Нова Друкарня Денникова.”) 

Олесь, 0[лександер} : КНЯЖА УКРАЇНА. 
Кн. VIII. Друге видання. Прага, 1940, 175Х 
125, 174( + 2) ст. «Книгозбірня Пробоємх 
ч. 5. (Обгортка й ілюстрація М. Михалевича. 
Друк. Андрески вд. Прага.) 

Олесь, 0[лександер]: ЦВІТЕ ТРОЯН- 
ДАМИ... (поема). Прага, 1939. 170X122, 

12— (4) ст. (Тізкет: 2асІгиЬа, РгаЬа.) 

Ольжич, О.: ВЕЖІ Прага 1940, 175X125, 
4>(+3) ст. (Обгортка прані проф. Р. Лісов- 
ського. Тізкет кпіЬіізкагпу Х^зеїеска 
& зрої., РгаЬа XII, ЬиЬІапзка 35.) 


Ольшевко-Вільха, Святослав: ЧУЖА ВЕ- 
СНА, лірика. Краків, 1941, 153X116, 35( + 1) 
ст. Українське Видавництво (Бібліотека 
» Дороги « ч. 15. з друкарні „Поспішної”, 
Краків.) 

[ Пеленський , Є. Ю., Др] СОНЯПШІ 
КЛАРНЕТИ. Антологія української симво- 
лістичної поезії 1920-их рр. Краків 1941, 
205X144, 64 ст. „Літературна Бібліотека” 
ч. 8. Українське Видавництво. (Редакція 
і вступна стаття Дра €;. Ю. Пеленського. 
Передрук з „Антології сучасної української 
поезії . Накладом... Друк: „Нова Друкарня 
Денникова”... Краків.) 

Руданський , Степан: СПІВОМОВКИ. Кра- 
ків, 1940, 168X120, 39( + 1) ст. Народня Бі- 
бліотека ч. 2. Українське Видавництво. (Ре- 
дакція і пояснення Дра У. [!] Пеленського- 
З друкарні: Нова Друкарня Денникова.) 

СЛОВО р ПОЛКУ ІГОРЕВІМ. Поема 
з XII. ст. у перекладах на нинішню мову. 
Редакція і вступна стаття Богдана Лепкого. 
Краків, 1941, 203X140, 63( + 1) ст. Літера- 
турна Бібліотека ч. 5- Українське Видавниц- 
тво. (Друкарня „Поспішна”, Краків.) 

Стефанович , Олекса: 5ТЕРНАІЧ05 І. Пра- 
га [б. р. вид.] 172X115, 79+ (1) ст. Видавниц- 
тво „Дніпрові Пороги”. (КпіЬБзкагпа „2а,- 
ЯгиЬа” РгаЬа XII.) 

Українка Леся. ВИБРАНІ ПОЕЗІЇ* 
Вступна стаття і редакця Мр . Ірини Пелен- 
ської. Краків 1940, [1941] 205X143, (2) + 
79( + 1) ст. Літературна Бібліотека ч. 3. 
Українське Видавництво. (Тираж 3000... 
Друк: Нова Друкарня Денникова.) [обгортка 
М. Ольшанської-Стефанович.] 

Франко, Іван: ВИБРАНІ ПОЕЗІЇ* За ре- 
дакцією Б. Романенчука. Краків, 1941, 
203X138, 120 ст. Літературна Бібліотека 
ч. 5 [!] Українське Видавництво. (Накла- 
дом... Друкарня „Поспішна”. Краків). 

Франко, Іван: ІВАН ВИНІЕНСЬКИЙ. 

Краків 1941, 170X125, 63( + 1) ст. „Народня 
Бібліотека” ч. 7. Українське Видавництво. 
(Редакція Б. Романенчука. Накл,.. „Дру- 
карня Денникова”, Краків.) 

Франко, Іван: ЛИС МИКИТА. Краків 
1941, 237X172, 168 ст. + 12 табл. „Літера- 
турна Бібліотека” ч. 7. Українське Видав- 
ництво. (За редакцією Богдана Даниловича. 
Ілюстрації Едварда Козака. „Нова Друкарня 
Денникова”..., Краків.) 

Чирськин, Микола: ЕМАЛЬ. Прага 1941, 
175X125, 40 ст. Видавництво „Колос” (Об- 
гортка праці проф. Р. Лісовського. Друковано 
2000 примірників. Огискегеі сіез Ргоіекіо- 
гаїез... ) 

Шевченко, Т.: КОБЗАР. Краків 1940, 
64X48, 160 ст. (За ред. С. Ю. Пеленського. 
Накладом „Українського Вндавн.” в Кракові. 
Друк. „Поспішна” Краків.) [Передрук ви- 
дання 1840 р. Наклад 2000 прим.] 

Шевченко , Тарас: КОБЗАР. Вибір для 
дітей і молодшого доросту. На основі тре- 


20 


-тього видання. У. П. Т. (з 1921 р.) зреда- 
гував П[етро] І[саїв]. Ярослав 1940, 150Х 
112, 63 (+(!)• Накладом В-ва „Наша Май- 
бутність”. (Друкарня „Альфа , Ярослав. 
Обгортка С. Г[ординського].) 

Шевченко , Тарас: КОБЗАР. Вибрані по- 
езії. Українське Видавництво. „Літературна 
Бібліотека” ч. 1. (Пояснення В. Верниволі. 
Друк: „Нова Друкарня Денникова .) [Тираж 
21000 прим. Обгортка В. Дядинюка.] 

5ге\УС2епко, Тагаа: КОВПАК. "^уЬгапі 
роегД <Ва ІусЬ, зхсго мппііиі’ Іузге ро-роізку 
сгуїаіу. Краків 1940, 200X140, 61+ (3) ст. 
Просвіти Бібліотека, ч. 5. Українське Ви- 
давництво. (Друк: Нова Друкарня Денни- 
кова.) 

* Шевченко , Тарас: КОБЗАР. Т. І. Переди 
мова й пояснення проф. дра Л. Білецького. 
Прага, 1941. Українське Видавництво „Про- 
боєм”. 

Шевченко , Тарас: „КОБЗАР”. Повний, 
ілюстрований збірник віршованих творів 
поета з життєписом га передмовою Б. Леп- 
кого. Відень 1941, 210X150, ХУ+(1)+309 + 
(3) ст. Накл. Т. Савули. (Друк Штоцінґер 
і М.) [Фотодрук видання з 1921 — 2 р. Наклад 
10.000 прим.] 

Шевченко , Тарас: КОБЗАРЬ, 1840 — 1940, 
Прага [1941], 243X173 1 табл. + XXXIV + 
(2)+367+(1) ст. (Про життя і твори Т. Шев- 
ченка написав проф. Д. Дорошенко. Текст 
поезій Т. Шевченка за критичними видан- 
нями перевірив і за виданням книги догля- 
дав др Ст. Сірополко. Примітки до Кобзаря 
і огляд літератури склав проф. Д. Дорошенко 
в співпраці з др. Ст. Сірополком. — - На по- 
шану століття першого „Кобзаря” спільним 
коштом видали: проф. Д. Антонович [і 65 ін- 
ших громадян] — Друковано 2000 примір- 
ників. Український відділ С. Туркота дру- 
карні Ян Андреска вд. Прага... Вийшло 
З друку в червні 1941.) 

Шевченко, Тарас: НАЙМИЧКА. Поема. 
Краків, 1940, 170X122, 21 + (3) ст. Народня 
Бібліотека ч. 13. Українське Видавництво. 
(Друк: Нова Друкарня Денникова, Краків.) 

[Шевченко, Т.] 1840 — 1940. У століття 
Ніевченкового „Кобзаря”, [б. м. і р. вид., 
Краків 1940] 210X150, (2) + портрет + 

57+(3) ст. [Уривки з поезій Шевченка. Без 
З аг. листка. Циклогр. 10000 прим.] 

Я ні в, Володимир: ЛИСТОПАДОВІ ФРАГ- 
МЕНТИ. (Автобіографічні шкіци). Накладом 
автора. Берлін. 1941. 211X152, 39 (+1) ст. 
„Обрії”. (Друковано 2000 примірників в дру- 
карні Протекторату в Празі). 

Янів, Володимир: СОНЦЕ Й ҐРАТИ. На- 
кладом автора. >Обрії«. Берлін, 1941. 211 X 
152. 63+(1) ст. (Друковано 2000 прим, в Дру- 
карні Протекторату в Празі.) 

Ясіньчук, Ілля: ДРУГЕ ЛИХОЛІТТЯ. 

Прага 1940, 212X142. 123+ (5) ст. (Тізкагпа 
іапа Апсігезку усі. РгаЬа XII.) 


Повісті, оповідання, спомини. 

Бараболя , Микола: З-ПІД ЇДКОГО ПЕРА. 
Сатири. Прага, 1941, 175X125, 55( + 1) ст. 
Книгозбірня „Пробоєм” ч. 4. Накладом 
Українського Видавництва „Пробоєм . (Об- 
гортка М. Михалевича. Друк. І. Андреска вд.) 

Бажанський , Михайло: У ВИРІ ЖИТТЯ. 
(Збірка оповідань). Прага 1941, 178X128, 
125 ( + 3) ст. (Обгортка акад. маляря М. Бу- 
товича. Друковано 3000 примірників. Дру- 
карня „КпіЬБзк” РгаЬа XIII.) 

Бірчак, Володимир: ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА. 
Історична повість із XI. віку. Друге видання. 
Краків, 1941, 208X142, 173(+3) ст. »Бібліо- 
тека Історичних Повістей« ч. 2. Українське 
Видавництво. (Друк: Нова Друкарня Денни- 
кова.) 

Богацький, Василь: НА ШЛЯХУ ДО 

ОСВІТИ. Оповідання. Краків 1941, 170X120, 
68 ст. Народня Бібліотека ч. 26. Українське 
Видавництво. (Накладом... З друкарні А. Ге- 
мерлінґа і Мра Ю. Костюка, Н. Перемишль..) 
[окл. С. Гординського.] 

Буддиновський, Вячеслав: ПРИГОДИ ЗА- 
ПОРОЖЦІВ. Історичне оповідання. Краків 
1941, 205X140, 21Ц + 1) ст. Бібліотека Істо- 
ричних Повістей ч. 4. Українське Видавниц- 
тво. (З друкарні А. Гемерлінґа і Мра Ю. Ко- 
стюка, Н. Перемишль.) 

Будко, Софія: КНЯГИНЯ. Прага 1940, 
180X130 44+ (4) ст. Бібліотека „Відвага”, 
Число 2. Накладом В-ва „Пробоєм”. X (Ілю- 
стрував академічний маляр М. Михалевич. 
Тираж 3000 примірників. Друкарня Шмід- 
берґер, Прага II, Бенатська 7.) 

♦ Будко, Софія: НА УКРАЇНСЬКІЙ НИ- 
ВІ. Прага 1941, 48 ст. 

Винницька, Ірина: З ВОЄННОГО Н0- 

ТАТНИКА. Краків 1940, 170X120, 38+ (2) ст. 
„Народня Бібліотека” ч. 25. Українське Ви- 
давництво. (Відбитка з „Краківських Вістей” 
ч. 130 — 136, 1940. Друк: „Нова Друкарня 
Денникова”, Краків.) 

Виннннька, Ірина: ХРИСТИНА. Повість. 
Краків 1940, 203X145, 227( + 1) ст. „Бібліо- 
тека Сучасних Письменників” ч. 5. Україн- 
ське Видавництво. („Нова Друкарня Денни- 
кова”, Краків.) 

Вишня, Остап: ВИБРАНІ ТВОРИ. Краків 
1940, 206X140, 174( + 2) ст. Українське Ви- 
давництво. — „Українська Бібліотека”, Лі- 
тературна Серія, ч. 40. За редакцією Дра 
Євгена Ю. Пеленського. (Накладом... Друк: 
„Нова Друкарня Денникова” Краків.) 

Вовчок, Марко: ДВА СИНИ й інші опо- 
відання. Краків 1940, 175X122, 35+ (1) ст. 
„Народня Бібліотека” ч. 14. Українське Ви- 
давництво. („Нова Друкарня Денникова”.) 

Вовчок. Марко: КАРМЕЛЮК, повість. 

Краків 1940, 170X123, 38( + 2) ст. „Народня 
Бібліотека” ч. 22. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Вовчок, Марко: СТЕПОВИЙ ГІСТЬ. 

Краків 1940. 170X120. 23+ (1) ст. „Народня 


21 


Бібліотека” ч. 3. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

[Г олинський Михайло] : ЯК Я МАЄТКУ 

ДОРОБИВСЯ. Написав М. Г. За редакцією 
Ю. Тарновича. Краків 1941, 170X124, 

38+ (2) ст. Народня Бібліотека ч. 28. Укра- 
їнське Видавництво. (Друк: „Нова Друкарня 
Денникова” Краків.) [Відбитка з „Краків- 
ських Вістеи-Тижневика”]. 

* Гоголь , М.: ТАРАС БУЛЬБА. Історична 
повість. Прага 1941, 175X125, ст. ? Видав- 
ництво Юрія Тищенка. (Дереворити Ю. 
Вовка.) 

[Вийшло теж у нім. перекладі, Мюнхен 

1940. ] 

Грінченко, Борис: ОЛЕСЯ. Історичне опо- 
відання. Прага 1940, 180X127, 13( + 3) ст. 
Накладом В-ва „Пробоєм". (Тираж 5000 
примірників. Обгортка й ілюстрації праці 
М. Михалевича. Друкарня І. Андреска вд. 
Прага XII.) 

Сог1І8-Сгоші1о: ОРРЕМВАРШСЕК АСІ5 
ОЕН ТСЮЕЗтХЕ ОЕН ОСР11. Оа§ ЗсЬіск- 
8а1 сіез Оіатап СЬтага. \/оп... ТаїзасЬеп- 
ЬегісЬі еіпез МЬ^еІап^епеп. Сбгіііг [1939] 
210ХІ50, 67 + ( 1 )с. Огиск ипсі Уегіад уоп 
НоНтапп & РеіЬег. 

Дудко, Федір: ОТАМАН КРУК. Прага 

1941. 175X125, 87 + (1) ст. Книгозбірня 

„Пробоєм ч. 10. (Обгортка й ілюстрації 
праці М. Михалевича. Тираж 5000 примірни- 
ків. Друк. І. Андреска вд. Прага.) 

Є,ндик, Ростислав: В ЗУДАРІ З ЖИТ- 
ТЯМ. Новелі. Краків 1940, 205X140, 

1 77 ( + 1 ) ст. „Бібліотека Сучасних Письмен- 
ників” ч. 4. Українське Видавництво. [Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”.] 

Єндик, Ростислав: В КАЙДАНАХ РАСИ. 
Новелі. Краків 1940, 205X140, 197( + 3) ст. 
„Бібліотека Сучасних' Письменників” ч. 2. 
Українське Видавництво. („Нова Друкарня 
Денникова”.) 

Є,ндик, Ростислав: ЗОВ ЗЕМЛІ. Краків, 
1940, 205X140, 160 ст. „Бібліотека Сучасних 
Письменників” у. 6. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Кархут, Василь: ПОЛУМЯНИЙ ВИХОР. 
(Повість). Прага 1941, 185X125, 126( + 2) ст. 
Видавництво „Колос”. (Друкарня Протекто- 
рату Чехи і Морави в Празі). 

Кархут, Василь: ЦУПКЕ ЖИТТЯ. (По- 
вість про вовків). Краків, 1940, 168X120, 
ІУ + 112 ст. Українське Видавництво. (Окла- 
дника й рисунки Е. Козака. Друк: Нова Дру- 
карня Денникова.) 

- Кащснко, А.. ЗАПОРОЗЬКА СЛАВА. 
Оповідання з часів отамана Івана Сірка. 
Прага, 1941. 80 ст. Видавництво Юрія Ти- 
щенка в Празі. 

Катанко, А.: ЗРУЙНОВАНЕ ГНІЗДО- 

Повість із часів скасування Занорожської 
Січи (1). Видання 4-е. Прага, 1941, 180X125, 
128 ст. Видавництво „Колос”. (Обгортка 
праці А. Лнсянської. Огискегеі сіез Ргоіек- 
ІогсЛез ВоЬтеп ипсі МаЬгеп.) 


Кашенко , А.: У ЗАПАЛІ БОРОТЬБИ. 

Історична повість. Друге видання. Прага 
1941, 175X125, 219 (+5) ст. Видавництво- 
„Колос ’. (Обгортка праці А. Лисянської. 
Друковано 6000 примірників. Огискегеі сіез 
Ргоіекіогаїез ВоЬтеп ипсі МаЬгеп іп Рга§.) 
[На обгортці: В запалі боротьби]. 

Квітка - Основяненко , Григорій: ПЕРЕ- 

КОТИПОЛЕ. Краків 1940, 168X122, 18+ (2) 
ст. „Народня Бібліотека” ч. 5. Українське 
Видавництво. (За редакцією Дра Є,. Пелен- 
ського. Накладом... Друк: „Нова Друкарня 
Денникова”.) 

Коковський , Франц: СЛІДАМИ ЗАБУТИХ 
ПРЕДКІВ. (Оповідання на тлі минулого 
Лемківщини). Друге видання. Краків, 1940, 
137X103, 96 ст. Бібліотека „Дорога” ч. 3. 
Українське Видавництво. (Друк „Нова Дру- 
карня Денникова”.) 

Кониський, Олександер: СЕСТРА-ЖАЛІБ- 
НИЦЯ. Оповідання. Краків, 1940, 167X122, 
18( + 1) ст. Народня Бібліотека ч. 10. Укра- 
їнське Видавництво. (Друк: Нова Друкарня 
Денникова.) 

Коцюбинський, Михайло: ВІДЬМА та інші 
оповідання. Народня Бібліотека ч. 16. Краків 
1940, 175X122, 53+ (3) ст. Українське Ви- 
давництво. (За редакцією Ю. Т. Бескида. 
Друк: Нова Друкарня Денникова.) 

Крилач\ Сава: ІЗ КНИГИ ГОРДИХ ДУМ. 
Видання третє- Сянік 1940, 155X110, 46+ (2) 
ст. Видавництво Миколи Галюки. (Друк: 
Венґльовський-Гірняк Сянік.) 

* Крук-Мадепинець: ДУРНІ ДІТИ. По- 

вість з повоєнних часів на ЗУЗ- Прага, .1941. 
175X125, 176 ст. 

Куліш, Пантелеймон: ОРИСЯ. Новеля. 

Краків 1940, 175X125 13 + (3) ст. „Народня 
Бібліотека” ч. 8. Українське Видавництво. 
(Друк.: „Нова Друкарня Денникова”.) 

* Кучабський, Володимир: БОЖА ЛАГО- 
ДА. Написав... Краків 1941, 145X106, 16 ст. 
[в тому і обгортка] Бібліотека „Нове Життя”, 
ч. [?] ( Негаиз§еЬег : ЦкгаіпізсЬе КігсЬІісЬ- 
геЬдіозе СезеІІзсЬаП „Ко\ує 2уИІа”, С. т. 
Ь. Н. Кгакаи, ^зпадаззе 8/10. \/егапІ\УОг1> 
ІісЬег ЗсЬгіШеііег Реіег СЬотуп. Іікгаіпі- 
зсЬег Уегіад. З друкарні „Поспішної”, 
Краків...) 

Кхчабський, Володимир: ІСТОРІЯ ЧОР- 
НОГО ХРЕСТИКА. Написав... Краків 1941, 
145X106, 14+ (2) ст. [в тому і обгортка] Бі- 
бліотека „Нове Життя” ч. 3. (НегаиздеЬег: 
ЕІкгаіпібсЬе кігсЬ1ісЬ-геІі§і6зе СезеІІзсЬаЙ 
„К’о\ує 2+ІІіа”, С. т. Ь. Н. Кгакаи, }азпа- 
Е^аззе 8/10. \^егап!:\уогНісЬег ЗсЬгіЙІекег 
Реіег СЬотуп. СІкгаіпізсЬег \/ег1а§. З Дру- 
карні ..Поспішної”. Краків...) 

* Кучабський, Володимир: ПРЕЧИСТА 

НЕ ДАЛА ВМЕРТИ. Написав... Краків 1941, 
145X106, 16 ст. [ втому і обгортка.] Бібліо- 
тека „Нове Життя”, ч. [?] (Негаиз^еЬег: 
ЕІкгаіпізсЬе кігсЬІісЬ-геІідібзе СезеІІвсЬаН 
„Ьіо\уе 2у«іа”, С. т. Ь. Н. Кгакаи, .Ірзпа- 
§аззе 8/10. \^егап!\уог!;1ісЬег ЗсЬпНІеіїег 


Реіег СЬотуп. икгаіпізсЬег УегІад. З дру- 
карні „Поспішної”, Краків...) 

* Кучабськин, Володимир: ЧУДО В ЗА- 
ГРОЖЕНОМУ МІСТІ. Написав... Краків 1941, 
145X106, 16 ст. [з обгорткою.] Бібліотека 
„Нове Життя”, ч. [?]. (Негаиз£еЬег: ІЛсга- 
іпіасЬе кігсЬІісЬ-геІідіозе СевеІІвсЬаВ: „N 0 - 
\уе 2уІЬа”, С т. Ь. Н. Кгакаи, ^а6па£а8зе 
8/10. Л/егапічуогЬІісЬеіг ЗсЬгіЙІеііег Ре*ег 
СЬотуп. ЦкгаіпівсЬег Уегіа^. З друкарні 
„Поспішної”, Краків...) 

Левицькии-Нечуй, І(ван): БАБА ПА- 

РАСКА та БАБА ПАЛАЖКА. Гуморески. 
Краків, 1940, 202X140, 32 ст. Народня Бі- 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Левицький-Нечуй , Іван: ЗАПОРОЖЦІ. 

.3 передмовою та поясненнями. Краків 1940, 
170X122, 32 ст. „Народня Бібліотека” ч. 22. 
Українське Видавнцитво. (Друк: „Нова Дру- 
карня Денникова”). 

Лепкии , Богдан: КРУТІЖ. Історичні ма- 
люнки з часів Гетьмана Виговського. Краків 
1941. 210X145, 172+ (4) ст. „Бібліотека істо- 
ричних повістей” ч. 1. Українське Видав- 
ництво. (Ілюстрації арт.-мал. Е. Козака. Друк 
„Нова Друкарня Денникова”.) 

Лепкии , Богдан: КАЗКА МОЙОГО ЖИТ- 
ТЯ. БЕРЕЖАНИ. Краків 1941, 212X152, 
182 ст. + 20 ст. табл. „Минуле й Сучасне” 
ч. 18. Українське Видавництво. (Спомини 
Богдана Лепкого під наг. „Казка мойого 
життя” — частина І-ша „Крегулець”, II — 
„До Зарваниці”, вийшли до війни у Львові. 
Оце випускаємо ІІІ-тю частину „Бережани”). 
Друк.: „Нова Друкарня Денникова” [На ст. 
179 — 180: Замість закінчення — Лев Лепкии ]- 

Лисак , Степан: НА РІДНОМУ ФРОНТІ.. 
Спогади й нариси. І. Прага 1939 [1940] 
180X125, 49+ (1) ст. „Укр аїнська Родина”. 
(Обгортка акад. графіка Р. Лісовського. 
Друк: ПІмідберґер.) 

Лозинський , В. — Ценевич . М.: ПРОКЛЯ- 
ТИЙ КАМІНЬ. Повість із козацьких часів. 
За В. Лозинським переробив на українське 
М. Ценевич. Краків, 1941, 213X140, 191 ( + 1) 
ст. Бібліотека Історичних Повістей ч. 3. 
Українське Видавництво. (Друк: Нова Дру- 
карня Денникова.) [окл. С. Гордннського.] " 

Лотоцький, Автіп: ТРИ ПОБРАТИМИ. 
Історичне оповідання з початків Козаччини. 
Друге видання. Краків, 1940, 140X105, 76 ст. 
Бібліотека „Дорога” ч. 1. Українське Ви- 
давництво. (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”, Краків.) 

Любарський , Семен ХОЛМСЬКІ ЛЕ- 
ГЕНДИ й оповідання з ілюстраціями [Е. Ко- 
зака.] Краків 1940, 170X120 64 ст. „Народня 
Бібліотека” ч. 21. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”). 

Мосендз , Леонід: ЗАСІВ. Повість. Друге 
видання. Прага 1941, 175X125, 96 ст. Ви- 
давництво „Колос’ . (Друковано 5000 при- 
мірників. Обгортка праці А. Лисянської 
Огискегеі сіез Ргоіекїогаїез ВоЬтеп ипс! 
МаЬгеп іп Ргац. ) 


Мосендз , Леонід: ПОМСТА (оповіді). 

Видавництво «Колос», Прага, 1941, 180X125, 
153+ (7) ст. (Обгортка праці А. Лисянської. 
Друковано 5000 примірників. Огискегеі сіез 
Ргоіекїогаїїез ВоЬтеп ипЯ МаЬгеп іп Ргад.) 

О нільський^ Юліян: ЗОЛОТИЙ ЛЕВ. 

Історичне оповідання з часів короля Данила. 
Друге видання. Краків 1941, 175X125, 83( + 1) 
ст. „Народня Бібліотека” ч. 27. Українське 
Видавництво. (Накладом... Друк: „Нова 

Друкарня Денникова”, Краків.) 

* Потушняк , Ф.: ЗЕМЛЯ. Оповідання. 

Прага 1941 [?] Видавництво Юрія Тищенка. 

* Радловнч, Іван: МАЛЕНЬКИЙ ІСУС. 

Зібрав і опрацював... Краків 1941, 145X106, 
16 ст. [в тому і обгортка.] Бібліотека „Нове 
Життя” ч. [?] (Негаиз§еЬег: икгаіпізсЬе 

кігсЬКсЬ-геИеібзе СезеІІзсЬаЙ „ЬЬчує 2. уі- 
На , С. т. Ь. Н. Кгакаи, ^зпадаззе 8/10. 
V егапІлуогНісЬег 5сЬгіЙ1еі*ег Реїег СЬотуп. 
ЦкгаіпізсЬег УегЬад. З друкарні „Поспіш- 
ної”, Краків...) 

* Радловнч , Іван: РАЙСЬКИЙ КВІТ. Зі- 
брав і опрацював... Краків 1941, 145X106, 
16 ст. [з обгорткою.] Бібліотека „Нове Жит- 
тя”, ч. [?] (Негаиз£еЬег: икгаіпізсЬе Се- 
зеЦізсЬаН „ЇМочує 2уМза’\ С. т, Ь. Н. Кгакаи, 
5азпа§аззе 8/10. УегапІчуогШсЬег ЗсЬгіН- 
Іеіїег Реіег СЬотуп. икгаіпізсЬег Уегіа^. 
З друкарні „Поспішної”, Краків...) 

* Радловнч , Іван: СВЯТЕ СЕРДЕНЬКО. 
Зібрав і опрацював... Краків 1941, 145X106, 
16 ст. [з обгорткою] Бібліотека „Нове Жит- 
тя” ч. [?] (Негаиз^еЬег: икгаіпізсЬе СезеІЬ 
зсЬаЙ „ІЧкічуе 2у«іа”, С. т. Ь. Н. Кгакаи, 
.Іазпадаззе 8/10. УегапІчуогШсЬег ЗсЬгіЙ- 
Іеііег Реіег СЬотуп. ЦкгаіпізсЬег Уегіа^. 
З друкарні „Поспішної” Краків...) 

* Радловнч , Іван: ХАЙ СВЯТИТЬСЯ ІМЯ 
ТВОЄ- Зібрав і опрацював... Краків, 1941, 
145X106, 16 ст. [з обгорткою.] Бібліотека 
„Нове Життя”, ч. [?] (НегаиздеЬет: икга- 
іпізсЬе кігсЬІісЬ-геІіщбзе СезеПзсЬаЙ „Ко- 
чує £у*ііа”, С. т. Ь. Н. Кагкаи, ]азпа§аз5е 
8/10. УегапІчуогНасЬег ЗсЬгіЙІеііег Реїег 
СЬотуп. икгаіпізсЬег Уетіад. З друкарні 
„Поспішної”, Краків...) 

Середа , Михайло: У ПОХОДІ НА КРИМ. 
Історичне .оповідання. Краків 1941, 145X105, 
64 ст. „Моя Книжечка” ч. 25, Українське 
Видавництво. (Ілюстрації Михайла Фартуха. 
Накладом... З друкарні „Поспішної”, Краків.) 

Стефаник, Василь: ВОНА-ЗЕМЛЯ та 

інші новелі. Краків 1940, 170X122, 37+ (3) ст. 
„Народня Бібліотека” ч. 15. Українське Ви- 
давництво (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”.) [на окл.: „Просвітня Бібліотека”]. 

Стороженко , Олекса: ДОРОНІ і інші опо- 
відання. Краків, 1949, 172X123, 56 ст. „На- 
родня Бібліотека” ч. 9. Українське Видав- 
ництво. (Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Стрнйський, Володимир: НА ГРАНІ ДО- 
БИ. Записки партизана. Краків 1942 [1941] 
180X120, 23( + 1) ст. (Відбитка з „Краків- 


23 


ських Вістей-Тижневика” 1941, ч. 42, 45, 46, 
47. Накладом „Українського Видавництва”, 
Краків. Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Тарнович, Юліян: ЗА РОДИМЕ ПРАВО. 
Оповідання. Краків, 1941, 160X120, 112 ст. 
„Народна Бібліотека” ч. 24. Українське Ви- 
давництво. (Ілюстрації арт.-мал. Е. Козака. 
Накладом... Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”....) 

Тарнович, Юліян: З КІГТІВ САТАНИ. 
Краків 1941, 165X120 79+ ( 1 ) ст. „Народня 
Бібліотека” ч. 37. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Тарнович, Юліян: СИПКОВА ПОЛЯНА. 
Оповідання. Краків 1941 [1942], 170X121, 
66 ст. Українське Видавництво. (Друк: Нова 
Друкарня Денникова.) 

Тарнович , Юліян: ЧОМУ ПЛУГАТАРІ 
НЕ ЇДУТЬ? та інші нариси. Краків 1940, 
175X125, 32 ст. Українське Видавництво. 
„Народня Бібліотека” ч. 20 . (Друк: „Нова 
Друкарня Денникова”.) 

Федькович, Юрій: ЛЮБА-ЗГУБА. По- 

вість. Краків 1940, 172X122, 40 ст. Україн- 
ське Видавництво. „Народня Бібліотека” 
ч. 17 (Друк.: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Хвильовий, М[икола ]: СО ДОНСЬКИЙ ЯР. 
Оповідання про українських партизанів. 
Прага 1940, 175X125, 16 ст. Накладом В-ва 
„Пробоєм”. Народня Бібліотека „Наступ”, 
Число 2 . (Тираж 5000 примірників. Обгортка 
й ілюстрації М. Михалевича. Друкарня 
І. Андрески вд. Прага.) 

Хпляк, Володимир: ЛИХО НА СВІТІ. 

Веселе оповідання з сільського життя. Пере- 
робив Ю. Бескид Тарнович. Краків 1940, 
170X120, 32 ст. Українське Видавництво. 
„Народня Бібліотека” ч. 18. (Друк: „Нова 
Друкарня Денникова”.) 

Чайковський , Андрій: УКРАДЕНИЙ СИН. 
Історичне оповідання з останніх років За- 
порозької Січі. Друге видання. Краків, 1941, 
168X120, 84 ст. „Народня Бібліотека” ч. 35 . 
Українське Видавництво. (Друкарня По- 
спішна, Краків.) 

Черемшина , Марко: ВЕРХОВИНА і інші 
оповідання. Краків 1940, 170X120, 72 ст. 
„Народня Бібліотека” ч. 11 . Українське Ви- 
давництво. (Друк.: ”Нова Друкарня Денни- 
кова,,.) 

Черемшина, Марко. ВИБРАНІ ТВОРИ. 
Краків 1940, 205X140, 153 ( + 1 ) ст. Україн- 
ське Видавництво. — Українська Бібліотека. 
Літературна серія ч. 36. За редакцією Д-ра 
Євгена Ю. Пеленського. Вступна стаття 
проф. Миколи Зерова. („Нова Друкарня 
Денникова" Краків.) 

Яновський , Юрій: РЕЙД. Оповідання про 
українських партизанов. [!] Прага, 1941, 
1 мХі 20 , 43 (~ 5) ст. Українське Видавниц- 
тво „Пробоєм”. Бібліотека „Відвага” ч. 4 . 
(Обгортка М. Михалевича. Друк. І. Андрески 
вд. Прага.) 

Яновський, Юрій: ЧОТИРИ ШАБЛІ. Ро- 
ман. Прага 1941. 125X175, 224 ст. Видавниц- 


тво „Колос” (Друковано 5000 примірників- 
Огискегеі <Іез РгоІекіогаТез ВоНтеп ипсі 
МаЬгеп іп Ргад.) 

Драми. 

* Васильченко: НА ПЕРШІ ГУЛІ. Відень 

1940 [ ? 3 

Вороного, Миколи: ЧАР-ЗІЛЛЯ. Сценічна 
картина у двох відслонах за поемою „Євшан- 
зілля”... Краків 1941, 165X120 23 + (1) ст. 
Українське Видавництво. „Театральна Бі- 
бліотека” ч. 2. (З друкарні „Поспішної”) 
[з ілюстраціями.] 

Г рінченко, Борис: СТЕПОВИЙ ГІСТЬ. 

Драма на 5 дій з часів Хмельниччини. Теа- 
тральна Бібліотека ч. 1 . Краків 1941, 170 X 
123, 96 ст. Українське Видавництво. (Друк: 
Нова Друкарня Денникова). 

Джус, Іван: ЩО НАС ГУБИТЬ? Пєса на 
одну дію з селянського життя. Краків, 1941. 
165X120, 29(+3) ст. „Театральна Бібліо- 
тека” ч. 5. Українське Видавництво. (Друк. 
„Поспішна”.) 

Дужий , Петро: ОБЖИНКИ. Обрядова 

картина у двох відслонах. Мелодії пісень 31 
збірки Ф. Колесси. Краків 1941, 170X120, 
32 ст. Театральна Бібліотека ч. 3. Українське 
Видавництво. (Накладом... З друкарні „По- 
спішної”...) 

Куліш, Микола: МИНА МАЗАЙЛО. Прага 
1940, 175X125, 95+ (1) ст. Видавництво „Ко- 
лос”. (Друковано 3000 примірників. Обгортка 
праці А. Лисянської. Огискегеі <1ез Ргоіекіо- 
гаїїез ВоЬтеп ипсі МаЬгеп іп Ргад.) 

* Лесінґ, Ґ. Є,.: ФІЛОТАС, трагедія з ча- 
сів античного світу. З німецької мови пере- 
клала С. Будко. Прага 1941. 40 ст. 

Мосендл, Леонід: ВІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ. 

(Лірична драма.) Прага 1940, 165X120, 

(2) +32+ (2) ст. Видавництво „Колос” (Об- 
гортка праці А. Лисянської. Друковано 3000 
примірників. Друкарня Еміл Віхнер, Прага 
XVIII— 201.) 

Олесь, О.: НА ПРОВЕСНІ. Інсценізова- 
ний пролог до „Свята весни”. Прага 1941, 
175X124, 14( + 2 ) ст. Українське Видавниц- 
тво „Пробоєм”. 

Олесь, о.: ПО ДОРОЗІ в КАЗКУ, (третє 
видання) Прага 1939, 167X120, 39+ ( 1 ) ст. 
(КпіЬіівкагпа „2а<1гиЬа”.) [в тексті: Етюд 
на 3 картини. На 4 ст. окладки: Замовляти 
у автора РгаЬа, XIV, 2а 2е1. Ьізкои.] 

Тарнович Юліян: РВУТЬСЯ КАЙДАНИ. 
Драма в 3 діях. Краків 1941, 175X125, 62 + 
(2) ст. Українське Видавництво. Театральна 
Бібліотека ч. 4. (Друк. „Нова Друкарня Ден- 
никова”, Краків) [обгортка Е. Козака]. 

Тогобочній, І.: МАТИ НАЙМИЧКА. Дра- 
ма на 4 дії. Краків, 1940, 166X120, 52 ст. 
Народня Бібліотека ч. 4. Українське Видав- 
ництво. (Друк: Нова Друкарня Денникова.) 

Збірники. 

* АЛЬМАНАХ „НАСТУП”. Прага 1941, 
8 ° 140 ст. Народня Бібліотека „Наступ”. 
Українське Видавництво „Пробоєм”. 


24 


/ Демянів , Богдан]: НА СТОРОЖІ. Збірка. 
Холм 1940, 237X162, 16 ст. Друкарня «Зоря» 
в Холмі. 

Демянів , Богдан: НА СТОРОЖІ. Велико- 
дня збірка. Холм, 1940, 237X162, 16 ст. 

(Друкарня „Зоря” в Холмі.) 

* Кардаш, Д.: ЗОЛОТЕ СЛОВО. Вибір 

З історичних текстів. Упорядкував... Прага 
1941, 225X150, 82 ст. Культурно-наукове Ви- 
давництво УНО (Друковано 3000 прим.) 

Пеленський, 6,., Ю , Др.: РІДНЕ СЛОВО. 
Вибір з українського письменства для мо- 
лоді. Зладив... Краків, 1941, 230X155, 

237( + 3) ст. Українське Видавництво. (Друк. 
„Нова Друкарня Денникова”). 

Писання для дітей. 

Андерден , Ганс, Христіян: ДВІ КАЗКИ. 
Цісарський соловій. Дівчина з сірниками. 
Краків, 1940. 132X100, 32 ст. „Моя кни- 
жечка” ч. 8. Українське Видавництво. (Друк.: 
„Нова Друкарня Денникова”.) 

Андерден, Г., X.: ДИКІ ЛЕБЕДІ. Казка. 
Краків, 1940, 137X102, 46 ( + 2) ст. „Моя 
книжечка” ч. 7. Українське Видавництво. 
(Друк.: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Андерден, Ганс. Христіян: І. СВИНОПАС- 
КНЯЗЕНКО, II. БІЛАВКА. Казки. Краків, 
1940. 140X103, 32 ст. „Моя книжечка” ч. 9. 
Українське Видавництво. (Друк: „Нова Дру- 
карня Денникова”.) 

Г рімм , Брати: КАЗКИ Й БАЙКИ. Краків 
1940, 130X102, 32 ст. „Моя книжечка” ч. 6. 
Українське Видавництво. (Друк: „Нова Дру- 
карня Денникова”.) 

Владно, Вуйно: ПРИГОДИ ЮРЧИКА 

КУЧЕРЯВОГО. Частина перша. Третє пере- 
роблене видання. Краків 1940, 130X100, 

64 ст. „Моя книжечка” ч. 1. Українське Ви- 
давництво. (Малюнки О. Куриласа. Друк: 
„Нова Друкарня Денникова ”, Краків.) 

ГОРОБЕЦЬ І БИЛИНА. КІНЬ ТА ОСЕЛ. 
Українські народні байки. Краків 1940, 140Х 
103. 16 ст. „Моя книжечка” ч. 15. Українське 
Видавництво. (Друк: Нова Друкарня Денни- 
кова.) 

ДВА ВЕРТЕПИ, хатні та на сцену для 
дітвори й старших. Краків, 1940, 140X103, 
16 ст. „Моя книжечка” ч. 10. Українське 
Видавництво. (Друк: „Нова Друкарня Ден- 
никова”.) 

ДВА ВЕРТЕПИ, хатні та на сцену для 
дітвори й старших. Краків 1941, 138X103, 
154" (1) ст. „Моя книжечка” ч. 19. Україн- 
ське Видавництво. (Накладом... Друк: „Нова 
Друкарня Денникова”) [2-е видання.] 

Керницькнй, Іван: ПОВОРОТ СВ. МИ- 

КОЛАЯ. Нова сценка для українських дітей. 
Краків 1941, 137X100, 16 ст. Українське 
Видавництво. „Моя книжечка” ч. 27. (Друк. 
„Поспішна" Краків.) 

КОЗА-ДЕРЕЗА- КОЛОБОК. Українські 
народні байки. Краків, 1940, 137X103, 15 ст. 
„Моя книжечка” ч. 12. Українське Видав- 
ництво. (Друк. „Нова Друкарня Денникова".) 


КОЗЕЛ І БАРАН. РУКАВИЧКА. ГО- 
СПОДАРСТВО. Українські народні байки. 
Краків, 1940, 137X103, 15(4-1) ст. „Моя 
книжечка ч. 17. Українське Видавництво. 
(Друк. „Нова Друкарня Денникова”.) 

Лебедова, Віра: КОЗАЦЬКІ ДІТИ. Кар- 
тина з татарських часів у 2 діях. Написала... 
Краків, 1941, 151X113, 15( + 1) ст. „Моя 
книжечка ч. 22. Українське Видавництво. 
(Друк. „Поспішна”.) 

ЛИСИЧКА-СВАХА. ЯК ЛИСИЧКА ТО- 
ПИЛА ГЛЕЧИК. Українські народні казки. 
Краків, 1940, 142X103, 16 ст. „Моя кни- 
жечка ч. 13. Українське Видавництво. 
(Друк. „Нова Друкарня Денникова”.) 

ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА І ВОВК-ПАНЕ- 

БРАТ. Українська народня байка. Краків, 
1940, 140X103, 15 ст. „Моя книжечка” ч. 14. 
Українське Видавництво. (Друк: „Нова Дру- 
карня Денникова”.) 

Наріжна, Ірина: І ЦАРЕВІ ТРЕБА ВМІ- 
ТИ НА ХЛІБ ЗАРОБИТИ. Казка. Написала... 
Краків 1941, 152X115, 244- (4) ст. Українське 
Видавництво. „Моя книжечка” ч. 23. (Ілю- 
страції арт.-мал. Е. Козака. Друк: „Нова 

Друкарня Денникова .) 

Наріжна. Ірина: КАЗКА ПРО КНЯЗЕН- 
КІВ І КРИЛАТОГО КОНЯ. Краків 1941. 
115X155, 264- (2) ст. Українське Видавниц- 
тво. „Моя книжечка” ч. 24. (Ілюстрації арт.- 
мал. Е. Козака. Друк. „Нова Друкарня Ден- 
никова”.) 

Олесь, 0.: БАБУСИНА ПРИГОДА. Пєска 
для дітей. Прага 1941, 223X175. 154- (1) ст. 
Українське Видавництво ,, Пробоєм”. (Ма- 
люнки Г. Мазепи). 

Олесь, О.: БАБУСЯ В ГОСТЯХ У ВЕД- 
МЕДЯ. Пєска для дітей. Прага 1941, 223 X 
175, 16 ст. Українське Видавництво „Про- 
боєм”. 

Олесь, о.: ВЕДМІДЬ У ГОСТЯХ У БА- 
БУСІ. .Пєска для дітей. Прага 1941, 223X175. 
16 ст. Українське Видавництво „Пробоєм”. 

Олесь, О.: ГРИЦЕВІ КУРЧАТА. Казка. 
Прага 1940, 185X133. 134- (3) ст. Видавниц- 
тво „Нашим дітям”. 

Олесь, 0( лександер): МИКИТА КОЖУ- 
МЯКА. (Казка в 4 картинах). Прага, 1939. 
153X117, 18 ст. Видання Союзу Українських 
Журналістів і Письменників. 

Псреяславець, В.: В ОБОРОНІ РІДНИХ. 
Оповідання з часу татарських нападів. Кра- 
ків 1941, 152X113. 23(4-1) ст. „Моя кни- 
жечка” ч. 26. Українське Видавництво. (Друк. 
„Нова Друкарня Денникова”.) 

Погідний, Микола: ГЕТЬМАНСЬКА БУ- 
ЛАВА. Історична казка. Краків 1941, 165Х 
120, 32 ст. „Моя книжечка" ч. 21. Українське 
Видавництво. (Ілюстрації В. Цимбала. Об- 
гортка М. Стефановичевої. Друк: Нова Дру- 
карня Денникова.) 

РОЛЯНИК: ГОСТІ З-ЗА ХМАР. Сценічна 
картина в 2-ох відслонах на св. Миколи, 
жечка” ч. 18. Українське Видавництво. (Об- 


гортка роботи арт.-мал. Е. Козака. Дру к: 
„Нова Друкарня Денникова”. Накладом...) 

Роляник: ГОСТІ З-ЗА ХМАР. НА СО- 
ФІЙСЬКІЙ ПЛОЩІ. Сценічні картини на 
день св. Миколи. Краків, 1941, 142X100, 
32 ст. Українське Видавництво. „Моя кни- 
жечка” ч. 18. (Обгортка роботи арт.-мал. 
Е. Козака. Друк.: Нова Друкарня Денни- 

ЬОВ Роляник : ПРИГОДИ ГНОМИКА РОМ- 

ТОМТОМИКА. Краків 1940, 135X100, 64( + 1) 
ст. „Моя книжечка” ч. 5. Українське Видав- 
ництво. (Ілюстрації Е. Козака. Друк: „Нова 
Друкарня Денникова”). 

Савченко, Н.: ДІД МОРОЗ* Щса для ді- 
тей в 3-х діях з піснями й танками. Переро- 
била з пєси Шугаєвського... Краків, 1941, 
138X102, 32 ст. „Моя книжечка” ч. 20. Укра- 
їнське Видавництво. (Накладом... Друк: „Но- 
ва Друкарня Денникова”.) 

Середа, Михайло: У ПОХОДІ НА КРИМ. 
Історичне оповідання. Краків 1941, 147X105, 
64 ст. „Моя книжечка” ч. 25. Українське Ви- 
давництво. (Ілюстрації Михайла Фартуха. 
З друкарні „Поспішної”, Краків.) 

ТОРБА. Українська народня казка. Кра- 

9 ІСТОРІЯ* 

90 АРХЕОЛОГІЯ. ПЕРЕДІСТОРІЯ. 

Кандиба, Олег, Др.: СТАРША МАЛЬО- 

ВАНА КЕРАМІКА В ГАЛИЧИНІ. Прага 
1939. 245X175, 29+(3) ст. [Відбитка 

з „Праць Укр. Наук. Інституту в Америці” І.] 

Щербаківський, Вадим: КОНЦЕПЦІЯ 

ГРУШЕВСЬКОГО про походження україн- 
ського народу в світлі палеоетнології. (Відб. 
3 »Праць Укр. Іст. Філ. Т-ва в Празі« т. III.) 
Прага, 1941, 284X197, 16 ст. 

Щербаківський, В., проф.: ФОРМАЦІЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. Нарис праісторії 
України. Наукова Бібліотека ЮТ ч. 9 — 10. 
В-во Юрія Тищенка. Прага, 1941, 165X110, 
144(+4). (Друкарня Еміль Віхнер. Обгортка 
праці проф. Р. Лісовського. Друковано 3000 
прим.) 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 

Андрусяк, Микола. Др.: ЕТАПИ В РОЗ- 
ВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. Прага, 1941, 
Д5( + 1) ст. Народня Бібліотека »Наступ« 
ч. 17. Українське Видавництво »Пробоем«. 
(Друк. Я. Андрески вд.) 

Аидрусяк, Микола, Др.: ІСТОРИЧНІ 

НАРИСИ (Княжа доба). "Краків, 1940, 170Х 
120, У+(1)+7 — 63 ( + 1) ст. „Минуле й суча- 
сне ч. 8. Українське Видавництво. (Друк: 
„Нова Друкарня Денникова”) [Відбитка 
З „Краківських Вістей”.] 

Андрусяк, Микола, Др.: УКРАЇНСЬКА 

ІСТОРІОГРАФІЯ. [Прага 1939, 245X175, 
20 ст. — Відбитка з „Праць Українського 
Наукового Інституту в Америці” І. Без 3 «г. 
листка і окл..] 


ків 1940, 136X100, 15 ( + 1) ст. „Моя кни- 
жечка” ч. 16. Українське Видавництво. (Ма- 
люнки Олени Кульчицької. Друк: „Нова 

Друкарня Денникова”.) 

Франка, Іван: І. ВІЙНА МІЖ ПСОМ 

І ВОВКОМ. II. ЛЕВ ТА ОСЕЛ. Байки. 
Краків 1940, 140X104, 32 ст. „Моя кни- 
жечка” ч. 10. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Франко, Іван: ЗАЯЦЬ І МЕДВІДЬ. Кра- 
ків 1940, 137X102 13+ (3) ст. „Моя кни- 
жечка” ч. 3. Українське Видавництво. (Друк- 
„Нова Друкарня Денникова”.) 

Франко, Іван: ЛИСИЧКА-ЧЕРНИЧКА. 

Краків 1940, 137X102, 12(+4) ст. „Мон 
книжечка” ч. 4. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Франко, Іван: МУРКО І БУРКО. Краків 
1940, 130X100, 10+ (2) ст. „Моя книжечка” 
ч. 2. Українське Видавництво. (Друк. „Нова 
Друкарня Денникова”.) 

ХАТКА В ЛІСІ. Народня казка. Краків 
1940, 140X112 16 ст. „Моя книжечка” ч. 11. 
Українське Видавництво. (Друк.: „Нова 

Друкарня Денникова”.) 

ГЕОГРАФІЯ 

Антонович, М. Др.: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 
Т. І. (Княжа доба). Прага, 1941, 170X120, 
80 ст. Наукова Бібліотека »ЮТ« ч. 1. Видав- 
ництво Юрія Тищенка. (Обгортка праці 
проф. Р. Лісовського. Друковано 2000 при- 
мірників. Друкарня: Еміль Віхнер, Прага.) 

Антонович, М., Др.: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 
Т. II. (Литовсько руська доба. Наукова Бі- 
бліотека »ЮТ« ч. 2. Прага 1941, 170Х1ІО, 
80 ст. Видавництво Юрія Тищенка. (Дру- 
карня „Кнігтіск”; 2000 прим.) 

Антонович, М., Др.. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 
Т. III. Козаччина та Гетьманщина. Прага 
1941 120X175, 118+ (2) ст. Видавництва 
Юрія Тищенка (Обгортка праці проф. Р. Лі- 
совського Друковано 3000 примірників. Дру- 
карня „Кнігтіск” Прага.) 

* Антонович, М., Др *• ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, 
Т. IV. Нова Доба. Прага 1941, 175X120, 80 
ст. Наукова Бібліотека »ЮТ« ч. 4. (Видав- 
ництво Юрія Тищенка. Обгортка праці проф. 
Р. Лісовського. Друкарня „КпіЬСзк , Прага.) 

* АпЮпо\\гу1зсЬ, М., Ог. : КІЛЬТІЛІ ОЕК 
05Т5І_АУЕМ. ІЛсгатег, ^еізгиїКепеп, Киз- 
зеп. Вгезіаи 1941. „НатІЬисЬ <Іе,г КиІПіг- 
девсЬісЬіе’ Мг 72/73. 

Антонович, Михайло: ПОГРАНИЧНИК 

БОСИЙ... Прага, 1940, 284X197, (2) +16 ст. 

Українське Історично-Філологічне Товари- 
ство. (Друк: ^па Апсігезку V<^. РгаНа) 

[Відбитка з III т. Праць УІФТ.] 

Бажанськпй, Михайло: ЯК ЗГИНУЛА 

ОЛЬГА БАСАРАБОВА. Прага, 1940. 168Х 
123, 22 + 2 с~. Секція Мистців, Письменників 


16 


та Журналістів ХНО в Празі. (Л/ііівкІ „КпіЬ- 
іізк” РгаЬа XIII.) 

Бірчаи, Володимир: КАРПАТСЬКА УКРА- 
ЇНА. Спомини й переживання. Прага 1940, 
250X172, 90( + 2) ст. „Нація в Поході”. 

( „2іасІгиЬа”, РгаЬа ХЧпоЬгасІу.) 

Всегоренко, Мстислав: ПО ОКРАЇННИХ 
ВОЛОСТЯХ. Довідки про минуле і згадки 
.3 мандрівки. Прага, 1940, 175X123, 60( + 4) 
от. Народня Бібліотека „Наступ” Число 3. 
(Відбитка з часопису „Наступ” та журналу 
„Пробоєм”. Тираж 2000 примірників. Об- 
гортка М. Михалевича. Друкарня І. Андреска 
«д. Прага XII. Бєлеградська 97.) 

Гальчевсі.кпй-Войнаровський , Яків: ПРО- 
ТИ ЧЕРВОНИХ ОКУПАНТІВ. Краків 1941, 
170X121, 204 ( + 4) ст. Українське Видавниц- 
тво. „Минуле й Сучасне” ч. 22. [Відбитка 
з „Кр. Вістей”. На окладці: І. Частина]. 

Гузар-Колодзінський , Михайло, сот.: ПОЛ- 
КОВНИК ІВАН БОГУН. Історичний нарис. 
Прага, 1941, 180X130, 45( + 1) ст. Народня 
Бібліотека „Наступ” ч. 9. Накладом В-ва 
„Пробоєм”. (Відбитка з часопису „Наступ”). 

♦ Дад, А.: ЧОТИРИ З ТИСЯЧІ. В дво- 

річчя березня Карпатської України. Прага 
1940. 31+ (1) ст. 

ДУХ РУЇНИ. По сторінках історії, [б. м. 
вид.] 1940, 150X215 22+ (2) ст. [циклост. 

гляди: Запот очний М.] 

Жу хінський, Федір: ВАЖНІШІ ПОДІЇ 

НАШОГО МИНУЛОГО. Краків 1940, 200Х 
133. 24 ст. Українське Видавництво. (Від- 
битка з Калєндаря-Альманаха на 1940. и. 
На кладом... Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”.) 

Запоточний, М.: ДУХ РУЇНИ, по сторін- 
ках історії. Народня Бібліотека „Наступ” 
ч. 4. Прага, 1940. 177X128, 19(+1) ст. На- 
кладом В-ва „Пробоєм . (Відбитка з часо- 
пису „Наступ”. Тираж 3500 примірників. 
Обгортка М. Михалевича. Друкарня І. Ан- 
дреска вд. Прага.) 

1919 -XX— 1939. ЗИМОВИЙ ПОХІД. 

Слово Групи лицарів Українського Залізного 
Хреста. — Ретроспективний огляд походу 
опертий на працю Ген. М. Омеляновича-Па- 
влекка. — Бібліографія. 1919 — XX — 1939 
ОЕН >КЛХТЕКГЕ1Л)2иС. Уотоп еіпег 
Сгирре уоп Кіііегп . СІЄ8 икгаіпізсЬеп Еізег- 
пеп Кгеигез, ТеіІпеЬтегп сіез 5ХДпІегїе1<І- 
гидз. — Кеігозрекііхе ОЬегзісЬі Зез 53РіпІег- 
Іе!сІ 2 .и§£, епіпоттеп сієш КаріГаЬлгегк сіез 

СєпегаІіЗ М. Оте1іапо\ууїзсЬ-РауДіепко. 

ВіЬ1ао§гарКіе. Прага, 1940, 256X179, 51 + 
(1) ст. + 2 л. ілюстр. Накладом Групи уча- 
сників Зимового Походу в Празі й Ню-Гіор- 
ку. вид. „5іі1из”. (Друк. Ргоіекїогаїи СесЬу 
а Могауа). [Текст укр. і нім. мовами.] 

КАРПАТСЬКА УКРАЇНА В БОРОТЬБІ. 
Збірник. Відень 1939. 229X154, 231 + (3 ) ст. 
Видання Української Пресової Служби. 
(МесЬіїагізІеп - ВисЬсІгискегеі, 5^іеп 62, 
МесЬіГагізїепдаззе 4.) 

Кордуба Мирон: БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬ- 


КИЙ у Белзчині й Холмщині. Краків, 1941, 
170X120, 39+ (1) ст. „Минуле й сучасне” 
ч. 19. Українське Видавництво. (Друк. „Но- 
ва Друкарня Денникова ) [Відбитка з „Кра- 
ківських Вістей”.] 

Кордуба, Мирон, др. проф.: БОЛЕСЛАВ- 
ЮРІЙ II. Останній самостійний володар 
Галицько-Волинської Держави. З нагоди 
600-ліття його смерти. »Минуле й Сучасне« 
ч. 7. Краків 1940, 167X123, 28+ (4) ст. Укра- 
їнське Видавництво. (Нова Друкарня Ден- 
никова.) [відбитка з „Краківських Вістей”.] 

Кордуба, Мирон . проф., др.: ІСТОРІЯ 

ХОЛМЩИНИ Й ПІДЛЯШШЯ. [Ч. І.]. Кра- 
ків, 1941, 250X140, 123(+5)+5 ілюстр. + 
2 карти. „Минуле й сучасне” ч. 10. Україн- 
ське Видавництво. (Накладом... Друкарня 
„Поспішна” Краків...) 

КгирпускуГ Вогіз: СЕ5СНІСНТЕ ОЕК 
ІЖКАІХІЕ, уегїаззі: уоп... 4 ІСагїеп іт Техї. 
Ьеіргіе 1939, 250X173, (4)+329+(1) 

3. +4 Кагїеп. Оіїо Наггаззоу/іїг. (Іт Аиї- 
*гад сієв икгаіпізаЬеп ^ізззепзсЬаШісЬеп 
Іпзіііиїз, Вегііп). [вийшло теж 2-е видання.] 

Крупин цький. Б.: З ЖИТТЯ ПЕРШОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ. Прага 1941. 
284X197, 12 ст. (Ц Апсігезку усі. РгаЬа) 
[Відбитка з праць Укр. Іст.-Філ. Т-ва 
в Празі т. III.] 

Лащенко, о.: КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НА 
УКРАЇНІ. Секція Мистців, Письменників та 
Журналістів УНО в Празі- Прага, 1941, 
21X148, 53(+3) ст. [Відбитка з календ. 
„Сурма”]. 

Наріжний. Симон: РОЗВІДУВАННЯ МО- 
СКОВСЬКИХ ПОСЛХНЦІВ НА УКРАЇНІ 
в другій половині XVII ст. Прага 1941. 
284X197, 22+ (2) (Відбитка з Праць Укр. 
Іст.-Філ. Т-ва в Празі, т. III. Тізкагпа 
Ц Апсігезку усі. РгаЬа.) 

Олійник, Петро: ДЕНЬ 22 СІЧНЯ 1919 

РОКУ. Прага, 1941. 180X125, 21(+3). На- 
родня Бібліотека »Наступ« ч. 13. Накл. В-ва 
»Пробоєм«. (Тираж 5000 примірників. Об- 
гортка М. Михалевича. Друкарня І. Андреска 
вд. Прага XII.) 

Олійник, Петро: ЛИСТОПАДОВИЙ ЗРИВ. 
Повстання Української Держави на за- 
хідніх землях в Листопаді 1918 р. Прага 
1941, 175X125, 19( + 5) ст. Накладом В-ва 
„Пробоєм”. Народня Бібліотека „Наступ”, 
Число 11. (Обгортка й портрет М. Михале- 
вича. Тираж 5000 примірників. Друкарня 
І- Андреска вд., Прага.) 

Олійник, Петро: ЛИХОЛІТТЯ ХОЛМЩИ- 
НИ Й ПІДЛЯШШЯ. Шлях культурно-на- 
ціонального розвою Хслмщини Й ПІДЛЯШШЯ 
в XIX і XX ст. Прага 1941, 125X175, 116 + 
(4) ст. Накладом В-ва ..Пробоєм”. Народня 
бібліотека „Наступ”, Число 7. (Відбитка 
З часопису „Наступ”. Тираж 3000 примірни- 
ків. Обгортка М. Михалевича. Друкарня 
І. Андреска вд. Прага.) 

Олійник. Петро: ЯК ПОЛЬЩИЛИ По- 
СЯННЯ. За о. Р. II рислопським зладив... 


27 


Краків 1941, 204X140, 47( + 1). „Минуле 
й Сучасне” ч. 13. Українське Видавництво. 
(Накладом... Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”.) 

Омелянович-Павлепко , М., генерал: НА 

УКРАЇНІ 1919 Р. Переговори й війна з ро- 
сійською добровольчою армією. — Спомини 
голови делегації та командира Запорізької 
групи. Накладом Комітету »3іі1из«. Прага, 
1941. 210X158, 98 ст. + 1. л. портрет автора. 
(Огискегеі сіез Ргоіекіогаїез ВоЬтеп ипсі 
МаЬгеп) [текст укр. і нім. мовами.] 

Онацький, Є,вген , проф.: УКРАЇНСЬКА 

ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ В ІТАЛІЇ. Прага 
1941. 247X170, 20( + 4) ст. Загальна Бібліо- 
тека ч. 1. Українське Видавництво „Про- 
боєм” (Відбитка з журналу „Пробоєм”. Ти- 
раж 1000 примірників. Накладом... Друко- 
вано в українськім відділі друкарні )ап 
Апсігезка усі. РгаНа XII) [без заг. листка]. 

Петренко, Іван: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 

І. Княжа и (!) козацька доба. Краків 1940, 
203X140, 76 ст. + XII ст. ілюстр. „Минуле 
й Сучасне” ч. 4. Українське Видавництво. 
(Друк: „Нова Друкарня Денникова”.) 

Петренко, Іван: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 

I. частина. Княжа й козацька доба. Краків 
1940, 202X140, 76 ст. + XII ст. іл. Українське 
Видавництво. (Друк. Поспішна.) [Друге 
вид.] 

Петренко, Іван: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 

II. частина. Краків, 1940, 205X140, 62 ( + 2) 
ст. „Минуле й Сучасне” ч. 4 а. Українське 
Видавництво. (Друк: Нова Друкарня Ден- 
никова.) 

Петренко, Іван: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 

[На окладинці: Від найдавніших до теперіш- 
ніх часів.] Третій наклад. Краків 1941, 203Х 
140, 166 ( + 2) ст. „Минулий Сучасне” ч. 4. 
Українське Видавництво. (Друк. „По- 
спішна”.) 

* Росоха, Степан: У ДВОРІЧЧЯ КАР- 

ПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ. Короткий начерк по- 
дій, що спричинилися до повстання, а опісля 
й упадку Карпатської України з численними 
документарними знимками. Прага, 1941. 80 ст. 

Тарнович, Юліян: 20 РОКІВ НЕВОЛІ. 

Лемківщина під польським ярмом. Краків, 
1940, 167X120, 224 ст. Українське Видав- 
ництво. (Друк. „Нова Друкарня Денникова”) 
[відбитка з „Краківських Вістей”.] 

Терлецькай, Маркіян: НАША БУ- 

ВАЛЬЩИНА. Історія України для молоді. 
Княжа доба. Краків, 1941, 230X152, 47(4-1) 
ст. „Минуле й Сучасне” ч. 12. Українське 
Видавництво. (Друк: „Нова Друкарня Ден- 
никова”.) 

Пор. ще: 002 Книгознавство, ст. 5; 27 

Історія Церкви, ст. 8; 32 Публіцистика, ст. 8; 
34 Право, ст. 10; 35 Військо, ст. 10; 72 Ар- 
хитектура, ст. 17; Літературознавство, ст. 18 

91 ГЕОГРАФІЯ І КРАЄЗНАВСТВО. 

Володимирів. С[ергій], Інж. др.: УКРА- 
ЇНСЬКА ЗЕМЛЯ. Прага 1940, 210X150, 
16 ст. Секція мистців. письменників та жур- 


налістів УНО (друк. Узеіеска а зрої.) [Відб,- 
б. т. л. з кал.-альм. „Сурми”] 

[Галіт, Б.]: ІЖКАІЬІЕ ЬаіпсІ ип<1 \^о1к. 
Кгакаи 1941, 145X104, 16 ст. Іікгаіпі- 
зсЬег Уегіїад. (Іт АиНгаде сіез СІкташпізсНеп 
НаирїаиззсЬиззез, Кгакаи, уегіаззі уоп 
В. Н а І і І. ВисЬсІгискегеі „РовріезсНпа” г 
Кгакаи, НеісЬззІгаззе Г\ т г 34.) 

Січинський, Володимир: БАРДІЇВ. [Прага- 
1939] 178X129 26 ст. „Пізнай свій край” 
Видавництво Юрія Тищенка. (Друк: „2а- 
сІгиЬа”.) 

Січинський, Володимир: ЗБОРІВ. [Прага 
1939], 180X130, 23+ (1) ст. „Пізнай свій 
край”. Видавництво Юрія Тищенка. (Друк: 
„2асІгика”.) 

Січинський, Володимир, Др.: МІСТО^ 

ХОЛМ. Краків, 1941, 250X140, 22( + 2) ст. + 

8 л. ілюстрацій. „Минуле й Сучасне” ч. 1К 
Українське Видавництво. (Друк. „По- 
спішна”). 

Тарнович, Юліян: ВЕРХАМИ ЛЕМКІВ- 

СЬКОГО БЕСКИДУ. Мандрівницький про- 
відник по Лемківщині з ілюстраціями й кар- 
тою Лемківщині. Друге, доповнене видання. 
Краків 1940, 137X102, 79( + 1) ст. + карта. 
Бібліотека „Дорога”, ч. 2. Українське Видав- 
ництво. (Друк: Нова Друкарня Денникова.) 

Тарнович, Юліян: КНЯЖЕ МІСТО СЯ- 

НІК. Краків 1941, 205X138, 31 ( + 1) ст. 
„Минуле й Сучасне” ч. 16. Українське Ви- 
давництво. (Друк: „Нова Друкарня Денни- 
кова”, Краків.) 

Шовгенів, Іван: ЧОРНЕ МОРЕ. (Гідро- 
графічний нарис Чорного моря та його ба- 
сейну). На правах рукопису. Варшава 1941,- 
310X220, 112 ст. + карта. Український Чор- 
номорський Інститут ч. 5. 

92 БІОГРАФІЇ 

Кардаш, Д.: ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ. 

Прага 1941, 170X121, 22+ (2) ст. Секція 
Мистців, Письменників та Журналістів УНО’ 
в Празі- (Кпікіізк, Ргака). 

ЛЮДИНА ПРАЦІ. 60-літній ювілей на- 
родження Високопресвященнішого владики 
Іларіона Архиєпископа холмського й підля- 
ського (проф. дра Івана Огієнка). Холм, 
Свята Данилова Гора, 1941, 228X154, 16 ст. 
(„Українська Друкарня”. Холм, Люблин- 
ська 2. (Огиск1е§ип§ Ье\уіИІ£* уоп сіег 
Наир*аЬі:. Ргорадапсіа Кгакаи, сіеп 23. X. 
1941, 8202. Видання Холмського Єпархіаль- 
ного Св.-Богородичного Братства, Холм, Лю- 
блинська 2.) [на обгортці: Людина праці. 
60-ліття з дня народження...] 

Омелянович-Павленко , М. Ґ єн.: ЧОТ4Р 
У. Г. А. КОЧУРЖУК ІЗ НАДВІРНОЇ, Лицар 
Українського Залізного Хреста за Зимовий 
Похід (6. XII. 1919—6. V. 1920.) Прага 1941, ' 
210X140, 15+ (1) сі. Накладом В-во (!) 

„Пробоєм”. („Народня Бібліотека Наступ” 
ч. 10. Відбитка з часопису „Наступ”. Перший 
значок п. М. Бутовичз. Другий п. М. Битин- 
ського. КпіЬіізкагпа ]. Апсігезка усі. РгаНа.) 

Пор. ще 8 Література і 9 Історія. 


58 


ПОІМЕННІ ПОКАЖЧИКИ 1 


АВТОРИ 

Андерзен Ганс Хрістіян 25» 

Андріївський Віктор 13 
Андрусяк Микола, Др 8, 13, 26з 
Анко 18 

Антоненко М. (гл. Луців Лука др) 18 

Антонич Богдан Ігор 19 

Антонович Михайло, Др 26в 

Артюшенко Юрій 8 

Бабич А. 15 

Бажалук Микола, Др II 

Бажанський Михайло 21, 26 

Бараболя Микола 21 

Баран Степан, Др 8 

Батько Роман (гл. Кобат Роман) 10 

Бачинський Леонід 16г 

Биковський Лев, інж. 5 

Біланюк Петро, Др 13 

Білецький Леонід, Др проф. 182 

Бірчак Володимир 21, 27 

Боберський Іван, проф. 18 

Богацький Василь, Др 21 

Боровський Михайло, інж. 16 

Борисенко Б. 11? 

Братіяну Г. І. 9 
Будзиновський Вячеслав 21 
Будко Софія 14г, 21г 
Виїіііа А., Ог 1 З 

Буревій Юрій (гл. Гординський С.) 19 

Вагилевич Кость 19 

Васильченко 24 

Велигорський М. 16 

Верниволя В. (гл. Сімович В.) 18 

Винник Яків 9 

Винницька Ірина (гл. Пеленська І.) 2І2 

Вишня Остап 21 

Вівчарук А. 10 

Влодко, Вуйко 25 

Вовчок Марко 21з 

Володимирів Сергій, Др інж. 28 

Вороний Микола 24 

Врецьона В., Др 18 

Всегоренко Мстислав 27 

Вуйко Влодко 25 

Гайдак М., Др доц. 17 

Гайманівський Олександер, Др проф. 10 

Гакстен 18 

Галайчук Богдан 9, 16, 28 
Галіт Богдан (гл. Галайчук Б.) 16, 28 
Гальчевський-Войнаровський Яків 27 
Ганьківськнй Володимир, Др 15 


Гарасевич Андрій 19 

Герасименко Полікарп, Др доц. 16 

Герасимович Іван 10, 1 Із 

Гітлер Адольф 9 

Гнатишак Микола, Др 19 

Гнатюк Назар, інж. 15 

Гоголь Микола 22 

Годунько Осип, о. 8 

Голинський Михайло 22 

Ното Роїііісиз 9 

Гординський Святослав (гл. Буревій Ю.) 19*- 
Гоцій Михайло 13 

Гошовський Богдан (Роляник) 25г, 26 

Григорій, Спискол (Лакота) 7 

Грінченко Борис 22, 24 

Гузар-Колодзінський Михайло, сот. 27 

Согііз-Сготіїо 22 

Ґрімм, Брати 25 

Д. Н. (Навроцька Д.) 18 

Дад А. 27 

Джус Іван 24 

Доброцький Ярослав 18 

Доманицький Віктор, проф. 9, 16» 

Дорошенко Дмитро, проф. 8, 19 

Дудко Федір 22 

Дужий Петро 24 

Дяченко Михайло 19 

Сндик Ростислав. Др 22з 

Животко Аркадій 5747 

Жуків Б. 8 

Жуківський Федір (гл. Лепкий Л.) 27 
Завадович Роман (Переяславець В.) 25 
Зайців Микола, інж. доц. 16 
Запоточний М. 27? 

Зілинський Іван, Др проф. 13 
Зленко Петро 5? 

Іларіон, Архиїпископ (Огієнко Іван, Др) 13 
Ільницький-Занкович Іван, пор. 14з 
Інгулець Володимир 9 
Ірлявський Іван 19? 

Кандиба Олег, Др 26, (Ольжич О.) 20 
Кардаш Д. 9, 25, 28 

Карненко Улян, Др (Пеленський Є;. Ю.) І#. 
1ІЗ 

Карпович А. 10 

Кархут Василь, Др 15, 22? 

Кащекко А. 22з 
Квітка-Основянеко Григорій 22 
Кернер Теодор — Когпег ТЬеосІог 19 
Керницький Іван 25 
Климкевич Р. 0. 19 

повт«- 


1 Перше число вказує сторінку, друге дрібне вказує кілько разів прізвище 
риється на даній сторінці. 


29 


Кобат Роман (Батько Роман) 10 
Козловська Марія 13 
Коковський 'Франц, Др 22 
Боннський Олександер 22 
Кордуба Мирон, Др проф. 27з 
Борецький Іван 147, 15 
Боролів-Сгарий В., вет. лік. 16 
Бостарів-Чорноморець Л. 10 
Боцюбинський Михайло 22 
Бравців Богдан 202 
Брасковська Людмила, Др 17 
Браснокутський Т., інж. 16 
Крилам Сава 22 

Брипякевич Іван (Петренко Іван) 284 
Брук-Мазепинець 22 
Крупницький Борис, Др 27г 
Бузьмів Ярослав 13 
Кулиняк Олег 10 
Куліш Микола 24 
Куліш Пантелеймон 22 
Кульчицький Є-, інж. 16 
Курилюк Євген, інж. 16 
Кучабський Володимир 22з, 23 
Кушніренко Микола, інж. 10 
Лакота Григорій, Єпископ, Др 7 
Лащенко О. 27 

Лебедова Віра (Малнцька Константина) 25 

Лесінґ Ґ. Є- 24 

Левицький-Нечуй Іван 23г 

Лепкий Богдан 19, 23г 

Лепкий Лев (Жуківський Ф.) 23, 27 

Лєман Отто, запасний майор 10 

Липа Юрій, Др 9г 

Лисяк Степан 23 

Лнсянський Борис, проф. 15, 20 

Лісовий Р. 13 

Лозннський Володимир 23 

Лотоцький Антін 23 

Любарський Семен 23 

Лятуринська Оксана 20 

М. Т. (Тихоліс М.) 18 

Мазепа Ісак. Др 9 

Мазуренко Галя 20з 

Маковицький Степан 9 

Маланюк Євген, інж. 9 

Малицька Константина (Лебедова Віра) 25 

Марден О. 12 

Мартинюк Стефанія 17 

Маслов Лев, інж. 17 

Мітрінґа Іван 9 

М-к В. 9 

Мосендз Леонід, Др інж. 20, 23г, 24 
Мухин М. 19 

Навроцька Дарія (Д. Н.) 18 
Наконечна Ганна 14, 15з 
Наріжна Ірина 25г 

Наріжний Симон, Др проф. 7 , 10, 17г, 27 

Новицький Михайло 16 

Огіенко Анатоль, інж. 16 

Огії-нко Іларіон, Архиепископ, Др 13 

Олесь Олександер 202 , 24г, 255 

Олійник Петро 9, 274 

Ольжич О. (Кандиба Олег) 20 

Ил ьшенко-Вільха Святослав 20 

Омели новії ч-Павл енно М., генерал 102 , 27, 282 


Онацький Євген, проф. 9, 13, 28 
Опільський Юліян 23 
Остапчукова-Писарчукова Д. 13 
Панькевич Іван, Др проф .19 
Пашкевич Лідія, Мр 10 
Пеленська Ірина, Мр (Винницька І.) 2 І 2 
Пеленський Володимир (Стрийський В.) 23 
Пеленський Євген Юліян, Др 5, 11 (Кар- 
пенко У.) 10 , 1 18 

Переяславець Володимир (Завадовим Роман) 
25 

Петренко Іван (гл. Брипякевич Іван і Тер- 
лецький Омелян) 284 
Петрова Іванна 13 
Погідний Микола 25 
Половець С. 18 
Полянський Володимир ІЗз 
Потушняк Федір 23 
Прислопський Роман, о. 27 
Радлович Іван 234 
Рак Ярослав, Мр 18 
Гаковський Іван, Др проф. 15 
Роляник (гл. Гошовський Б.) 25, 262 
Росоха Степан, Др 28 
Руданський Степан 20 
Рудницький Юрій, проф. 15 
Рудницький Ярослав, Др 147, 15г 
Савченко Наталя 26 
Сагайдачний Петро 5 
Садовський В. 7 
Середа Михайло 23, 26 
Сікорський А., інж. 16 

Сімович Василь, Др проф. 19 (Верниволя 
В.) 18 

Сірий Юрій (гл. Тищенко Юрій) 5, 19 
Січинеький Володимир, Др проф. 17е. 28з 
Сія Володимир 16 
Стефаник Василь 23 
Стефанович Олекса 20 
Стороженко Олекса 23 

Стрийський Володимир (гл Пеленський В,) 
23 

Сціборсьрий Микола, інж. 92 

Танкварі, Др проф. 17 

Тарнович Юліян 13. 24з, 28з 

Терлецький Маркіян, Др 28 

Терлецький Омелян (Петренко Іван) 284 

Ткачук Д. 9г 

Тихоліз М. (М. Т.) 18 

Тищенко Юрій (Сірий Юрій) 5, 19 

Тогобічній І. 24 

Українка Леся 20 

Фаль Йосиф, о. 8 

Федькович Осип Юрій 24 

Фівеґ її., крайсляндвірт 16 

Філяс Осип, Др 15 

Франко Іван 20з, 264 

Хвильовий Микола 24 

Хиляк Володимир 24 

Хомишни Микола, інж. 16 

Храпливий Євген, Др інж. 10. 16 

Ценевич М. 23 

Чайковський Андрій 34 

Черемшина Марко 34-2 

Черчанський В., Др 15 


ЗО 


І 


Чижовський Дмитро, Др проф. 192 

Чирський Микола 20 

Шауфф Рудольф 9 

Шевченко Тарас 20г, 2 І 7 

Шовгенів Іван 7, 28 

Штуль Олег 9 

Шугасвський 26 

Щербаківський Вадим, проф. 26* 

Ющишин Іван 13 

Янів Володимир Михайло 21г 

Яновський Юрій 24* 

Ясінчук Ілля 21 
Ясінчук Лев 13 

РЕДАКТОРИ 

А. Б. (гл. Кандиба О. Др) 19 
Бачинський Леонід 11 
Білецький Леонід, Др проф. 21 
Бескид Ю. Т. (гл. Тарнович Ю.) 8 , 22 
Верниволя В. (гл. Сімович В.) 21 
\^е 8 Іегтапп О., Ог Рго£. 14 
Гайович Федір 6 * 

Гошовський Богдан М. 18, (Данилович Б.) 
7, 12, 20 

Данилович Богдан (гл. Гошовський Б.) 7, 

12, 20 

Демянів Богдан 252 
Дорошенко Дмитро, проф. 21 
Жук Андрій 7 
Зеров Микола, проф. 24 
Зілинський Іван, Др проф. 12и 
Ірлявський Іван 62 
Ісаїв Петро М., Мр 21 
Кандиба Олег, Др 7 (А. Б.) 19 
Корнізнко М. 20 
Лепкий Богдан, Др. проф. 20 
Лепкий Лев 21 
Пеленська Ірина, Мр 20 

Пеленський Євген Юліян 1 14, 12б, 20<, 21, 22, 
24, 25 

Прокеш Яр., Др 17 
Романенчук Богдан, Мр 19г, 20з 
Сагайдачний Петро 5 

Сімович Василь, Др (Верниволя В.) 21 
Сірий Юрій (п. Тищенко Юрій) 6 
Сірополко Степан, Др 21 

Тарнович Юліян 65 , 12, 22 *, 24, (Бескид Ю. 
Т.) 8 , 22 

Тищенко Юрій (Сірий Ю.) 6 


Уаіі^ауес Ргіїг, От 13 
Уазтег Мах, Ог Рго£. 14 
Чередіїв Ю., проф. 16 
Штуль Олег 6 

ПЕРЕКЛАДАЧІ 
Будко Софія 24 

Буревій Юрій (гл. Гординський С.) 19 
Гординський Святослав (Буревій Ю.) 19 
Іларіон, Архиспископ 7 

Лепкий Богдан 20 / 

Приходько Віктор 12 

КОМПОЗИТОРИ І РЕДАКТОРИ 
МУЗИЧНИХ ВИДАНЬ 
Баранецький Ярослав 17 
Боберський Іван 18 
Гайдай О. 17г 

Гошовський Богдан (Данилович Б.) 12, 17 

Данилович Богдан (гл. Гошовський Б.) 12, 17 

Колесса Філарет, Др 24 

Кошиць Олександер 18 

Лепкий Лев 18 

Менцінський, о. 17 

Новосад Роман 18 

Цегельський Євген, Др 18* 

РИСІВНИКИ І ГРАФІКИ 
Бутакевич Микола 11 
Бутинський М. 28 
Бутович Микола 13, 21, 28 
Гординський Святослав 7, 14, 18, 19г, 21*, 23 
Добрянський-Демкович Володимир 19 
Дядинюк Василь 6 , 21 

Козак Едвард 5, 6 *, 1 І 5 , 12б, 18, 20, 22, 23*, 
24*, 25з, 26* 

Кульчицька Олена 11*, 12*, 26 

Курилас О. 1 І 4 , 25 

Лисянська Алла 19, 20, 222 , 23г, 24* 

Ліеовський Роберт, проф. 16, 19з, 20о, 23. 24* 

Лотоцький К. 11 * 

Мазепа Галина 25 
Манастирський А. 11* 

Михалевич М. 64 , 9б, 20*, 21*. 22г, 24*. 274, 28 
Ольшанська Стефанович М. 20, 25 
Січинський Володимир, Др 17* 

Татух С. 11* 

Фартух Михайло 23, 26 
Хомутник Василь 15 
Цимбал В. 25 


31 


. 


. 

■ 

. • 


■ 


' 


ЗМІСТ 


Від Редакції З 

Бібліографія: 

0 Загальні праці 5 

002 Книгознавство. 01 Бібліографія 
- — 03 Календарі — 06 Наукові 

збірники і установи 

2 Релігія 7 

20 Загальні праці — 22 Св. Пи- 

сьмо. Молитовники. Катехизми. — 

27 Історія Церкви. 

3 Суспільні знання 8 

31 Статистика — 32 Публіцистика. 
Політика. — 33 Економія. — 

34 Право. — 35 Військо. — 37 На- 
вчання. Виховання. — 39 Побут. 

1 Мовознавство 13 і 

1 

Українська мова. — Німецька мова. 

.5 Стислі знання 15 і 

51 Математика. — 52 Астрономія. 

— 59 Зоологія. 


6 Прикладні знання 15 

61 Медицина. Гігієна. — 62 Інже- 
нерія. — 63 Хліборобство. — 

66/69 Виробництво. 

7 Мистецтво. Змаг 17 

70 Музейництво. — 72 Архитектура. 

— 76 Граверство. Рисунки. — 78 
Музика і спів. — 79 Театр. — Ру- 
ханка. Змаг. 

8 Література 18 

Літературознавство — Красне пи- 
сьменство. 

9 Історія. Географія 26 

90 Археологія. Передісторія. — 
Історія України. — 91. Географія 
і краєзнавство. — 92 Біографії. 

Поіменні покажчики 29 

Автори. — Редактори. — Перекла- 
дачі. — Композитори і редакторі: 
музичних видань. — Рисівник:* 
і графіки. 


.