Skip to main content

Full text of "Газети Радянської України, 1917 - 1920"

See other formats


Довідник N 0 . 26 


ГАЗЕТИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 
1917— 1920 рр. 


(За матеріялами газетних фондів 
Центральної наукової бібліотеки 
Академії наук УРСР) 


Бібліографічний покажчик 


Канадський інститут українських студій 
Альбертський університет 


Едмонтон 


1988 


ТЬе ІпзШ^е риЬІізИез гезеагсЬ герогіз регіосіісаііу. Соріез тау Ье огбегев ^гот 11іе 
Сапасііап Іпзііїиіе ІІкгаіпіап $1ис1іез, 352 АїИаЬазса НаІІ, Упіуегзіїу АІЬегїа, 

Есітопїоп, АІЬегІа, Т66 2Е8. 


©СоругідЬї 

СепїгаІ Асасіетіс ІіЬгагу 
икгаіпіап $8Р 
Асасіету Зсіепсез 


АиїНогіїесі, ипаїїегесі гергіт 1979 есііііоп риЬІізНесі Ьу Сепігаї Асасіетіс ЕіЬгагу, 
Асасіету Зсіепсез, Кіеу, ІІкгаіпіап 83В. 

Передрук каталогу (видання 1979 р.) появляється без змін і з дозволу Центральної 
наукової бібліотеки Академії наук Української РСР. 

РиЬІісаІіоп іИіз \л/огк із тасіе роззіЬІе іп раП Ьу а дгапі -Ргот їИе ЗіерЬапіа 
ВикасИеУзка-РазІизЬепко А^с^^іVаI Епсіо\л/теп1 Рипсі. 

Частину фондів на це видання завдячуємо дотації з Архівного фонду ім. Стефанії 
Букачевської-Пастушенко. 


РКІМТЕО IN САNА^А 


0ідіІІ2ЄСІ Ьу ІІіе Іпіегпеї АгсИіує 
іп 2016 
ІіНр8://агсІііУе.огд/сІеІаіІ8/1917192026акасІ 


ОссазіопаІ ВезеагсИ Верогіз 


$ОVIЕТ иКВАІМІАМ МЕ\Л/$РАРЕВ$ 

1917 — 1920 

(NеVVзрарег Иоісііпдз ІИе Сепігаї Асасіетіс ІіЬгагу 
1:Ие Укгаіпіап $$В Асасіету Зсіепсез) 

А ВіЬііодгарИіс Сиісіе 


ВезеагсЬ Верогі N 0 . 26 — 1988 


Сапасііап Іпзіііиіе оі Укгаіпіап 8їисІіез 
Упіуегзіїу о1^ АІЬегІа 
Есігтюпіоп, АІЬегіа 


Серія Довідників 


ГАЗЕТИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 
1917 — 1920 рр. 

(За матеріялами газетних фондів 
Центральної наукової бібліотеки 
Академії Наук Української РСР) 

Бібліографічний покажчик 


Довідник N 0 . 26 — 1988 


Канадський інститут українських студій 
Альбертський університет 
Едмонтон, Альберта 


АиїЬогІ7Єс1 Ьу іЬе Асасіетіс СоипсіІ іііе 
Сеп^гаІ Асасіетіс ІіЬгагу оі їЬе ІІкгаІпіап $$В 
Асасіету 8сіепсе$ 

Сотріїесі Ьу І. V. РасИикЬа (сЬіеІ^ сотріїег), 

О. $. ІикіапсИик апсі І. V. Зіга 

Асасіетіс еЬі^ог: СапЬісІаїе оі" Иізіогісаі зсіепсез М. Р. Отуїгііепко 

РеVіе\л/егз: СапЬісІаІе ЬізїогісаІ зсіепсез V. Р. Зоїсіаїепко 

СапЬісІаІе ЬізїогісаІ зсіепсез V. V. 3[^IеіоV 

Друкується за постановою Вченої Ради ЦНБ АН УРСР 


Укладачі: Пахуча Л. В. (керівник роботи), 
Лук’янчук О. С., Сіра І. В. 


Науковий редактор канд. іст. наук М. Ф. Дмитрієнко 


Рецензенти: канд. іст. наук В. Ф. Солдатенко 
канд. іст. наук В. В. Шлейов 


АКАДЕМІЯ НАУК УРСР 
ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
ВІДДІЛ газетних фондів 


ГАЗЕТИ РАДЯНСЬКО] УКРАЇНИ 
1917 - І920'рр. 

/За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР/ 
Бібліографічний покажчик 


‘Київ 1979 


Друкується за постановою Вченої Ради ЦНБ АН УРСР 


Іірладачі: ПШЧА Л.В. /керівник роботи/, 

ЛУК"ЯНЧУК О.С., СІРА І,В. 


Науковий редактор канд. ’іст. наук ІІ.Ф.ДМИТР1ЄНК0 


Рбценвентиі канд. ІСт. наук В.Ф.СОЛДАТЕНКО 
канд# і от. наук В.В.ШЛЕЙОВ 
центральна наукова бібліотека АН УРСР 


•Тазети Радянської України. І9І7-І920 рр.” /За мате- 
ріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР/. Бібліографічний 
покажчик. 1979, ІЧІИ. 


ВІД укладачів 

Перші радянські періодичні видання -т газети І9І7-І920 
років, що виходили на території Радянської України, ста- 
новлять значний Інтерес для дослідників, які віївчають Іс- 
торію Великої ШовтневоУ соціалістичної революції та гро- 
мадянської війни на Україні, 

У ВІДДІЛІ газетних фондів Центральної науково! бібліо- 
теки Академії наук УРСР зберігається фонд газет періоду Ве- 
ликої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської 
ВІЙНИ. Довідник "Преса Радянської України, І9І7-І920 рр, " 
має на меті розкрити зміст цього фонду, подавши читачам 
якнайширшу Інформацію про наявність газет зазначеного пе- 
ріоду. 

У ДОВІДНИК включено газети місцевостей, які входять до 
УРСР за сучасним адміністративно-^еритсріальним поділом, а 
також тих, п (0 входили за поділом І9І7-І920 рр. Крім того, 

У довідник, як виняток, внесені деякі більшовицькі видан- 
ня, ЯКІ беруть СВІЙ початок з часів до Великого Жовтня І 
встановлення Радянської влади на Україні^ І газета "Черво- 
на Україна", яка видавалась відділом комуністів українсь- 
кої частини РКП вокзальної організації при ст. Самарканд, 
Довідник вміщує бібліографічний опио республіканських, гу- 
бернських, ПОБГТОВИХ, міських, транспортних, ВІЙСЬКОВИХ 
видань І друкованих органів різних товариств, комітетів 
та організацій, видань тимчасового і разового характеру 
/стінні й одноденні/, а такс опис додатків до газет, 

У бібліографічний покажчик внесено 400 назв газет, 
поданих за їх алфавітом. У тих випадках, коли газета змі- 
нювала свою назву, але зберігала наступність нумерації І 
рік видання, то вона розглядалась як одне видання. Цей 
принцип стосується і тих випадків, коли при ЗМІНІ назви га 
зети починалася нова нумерація І новий рік видання, а мере 
деякий час поновлювалась валова нумерація, або продовжував 
ся попередній рік видання. 

Кожна назва газети описана "ас за останнім наявним 

номером мовою оригіналу /українською аОо російською/. 

■Опио складається з основних даних про газету: назви, пові- 
домления про організацію або установу, органом якої є га- 
зета, про її пертоличн ІСТВ, місце г’.ІЛиННЯ, час вихолу, 
який позначено першіип та остгнінгм рока.ми видання. !Іп,о 


зети, ЯКІ продовжують виходити ! в наш час, в опису за-- 
аначаеться скороченням слова - продовження /”продовж."/« 
а далі вказується теперішня назва газети І джерело, а яко- 
го взято ВІДОМОСТІ. В разі відсутності даних про вихід га- 
зети після І920_року. укладачі обмежувалися датою наявного 
року. 

Всі зміни, що відбувалися у виданні газети, відбиті в таких 
рубриках: назва, підзаголовок /підзаг/, місце видання 
/місце вид./, мова видання /мова вид./. Крім того,. до опи- 
су входять ще такі рубрики: примітки /прим./, в бібліоте- 
ці є /в бібл. е/, додатки /дод./, джерело /дж/. 

Під рубрикою "Назва’* подаються всі перейменування 
газети, на кожне з яких дано посилання на назву основного 
опису. 

Зміни, пов"язані з реорганізацією або перейменуванням уста- 
нови, яка видавала газету, зазначені' у рубриці "Підзаг.". 

В окремих випадках назви установ дано з загальноприйнятій 
скороченій формі: КП/б/ УкраІ ни, тубком, повітком, ревком, 
в -решті випадків так, як їх надруковано в газеті. Про змі- 
ни місця видання повідоШіяється в рубриці "Місце вид*". 

Під рубрикою "Мова вид." зазначено зміни мови видання. Як- 
що назва газети та підзаголовні дані друкувалися російсь- 
кою і українською мовами, а текст російською, то зазнача- 
ється: "Назва і підзаг. - рос* і укр., текст - рос.". У тих 
випадках, коли назва й текст надруковані однією мовою, руб- 
рика "Мова вид." відсутня, оскільки основний опис газети . 
подано . мовою, якою виходила газета. В рубриці "В 
бібл. е" у хронологічній послідовності наводяться дані про 
наявність номерів описуваної газети, які є у Відділі га- 
зетних фондів ЦНБ'АН УРСР, а також розкриваються дати пер- 
шого та останнього номерів кожної назви. У рубриїді "Дод." 
зазначено наявність додатків. Якщо додатки виходили періо- 
дично і мали власну нумерацію, то на них дано самостійний 
опис. 

У примітках, що стосуються видання в цілому, подано 
відомості про реорганізацію газети, зв"язки її з Іншими ви- 
даннями, участь в ній видатних діячів Комуністично! партії 
та Радянської держави тощо^ 

~ 4 - 


Головні відомості про Історію видань, з яких починали- 
ся окремі газети, що видаються сьогодні, одержані 
в результаті вивчення газетних фондів. Крім того, для 
атрибуції газет використані друковані збірники архів- 
них документів.^ Відомості про час виходу, пере {імену- 
вання ряду газет або місце їх видання запозичені з • 
бібліографічних джерел, що наводяться в рубриці 
На підставі газетних фондів уточнено наступність га- 
зет. Так, досі вважається, що газета "Молода гвардія" 
/орган Київського обкому ЛКСМ України/ веде своє лі- 
точислення з 1956 року, а укладачі довідника встанови- 
ли, що першим роком видання київської молодіжної газе- 
ти був 1920 рік, коли почала виходити газета "ЧервоииИ 
юнак" /орган Київського губкому Комуністично! спілки 
робітничої молоді України/. Редакція газети "Водник", 
що є органом Головного Управління річкового флоту при 
Раді Міністрів УРСР, веде свій початок з липня 1920 р. 
від газети "Красний моряк", органу Політвідділу Дніп- 
ровської військової флотилії, а у Відділі газетних 
фондів ЦНБ ЛН УРСР є третій номер цієї газети за 25 лис- 
топада 1919 р. На теперішніх номерах "Прибузького ко- 
мунара" надруковано, що газета видасться а 1923 року. 
Очевидно, редакція не мала відомостей про таких попе- . 
радниць своєї газети, як "Вісті Первомайського ревко- 
му" та "Вісті Первомайського повітревкому і парткому", 
номери яких за 1920 рік є у Відділі газетних фондів 
ЦНБ. 

В кінці бібліографічного довідника вміщено додатки: 
''Топографічний покажчик", в якому по 7 дано перейменуван- 
ня губерній, міст 1 повітів, "Список скорочених назв 
установ, що згадуються в .газетних заголовках і підза- 
головках та їх- повне найменування", а також "Список 
основних використаних джерел". 

Укладачі сподіваються, що довідник "Преса Ра- 
дянської України, І9І7-І920 рр." сприятиме коордішецП 
роботи бібліотек республіки по обслуговуваїїіпо читачів, 


І/ Список подається в "Додатках". 

- 5 - 


'дасть змогу значно активізувати використання газетних ма- 
■ теріалів дослідниками, а також полегшити роботу загально- 
союзних бібліотек у задоволенні попиту на газети, що ви- 
давалися в межах УРСР в період І9І7-І920 рр* і які збе- 
рігаються тепер ‘у фондах Центральної наукової бібліотеки 
'АНУРСР/ 

Прохання до всіх установ, організацій, редакцій га 
зет та окремих осіб надсилати свої відгуки та зауваження 
щодо бібліографічного довідника "Преса Радянської Украї- 
ни. І9І7-І920 рр." на адресу: 252017, КиІв-І7, вул.Воло- 
димирська, 62, ЦНБ АН УРСР. ^ б ~ 


І 'Бахмутокая правда - див. 193. 

1 І. Беднота. Ежедневная рабочая и крестьянская газета, Из- 
данйе Озовского райкома РКП/б/. Гзовка. 1919. 

В бібл. є: 1919 Н 105 /29 апр./. 

2. Більшовик. Стінний часопис Подільського губвіддііу ТК- 
РОСТА. Вінниця. 1920, 

Газ. прип^ 1921. 

І Назва: 1920 М І /21 июля/ - 53 /25 сент./ Большевик,- 
Підзаг.: 1920 М 1-53 Стенная газета Винницкого губот- 
' деления УКРОСТА. 

І В бібл, в: 1920 ЯЛ 1, 7-9, 12-15, 17, 20-30, 34-43, 45- 

I 76, 79-87, 89, 91, 92, 95 /6 груд./, 

р. Більшовик. Газета галицького селянства. Орган ЦК КП Га- 
! личини. Видав Похідна польова друкарня ПолітвІдділу рев- 
І війсьіфади ХІУ Армії, 1920,. 

Підзаг, : 1920 ЛЛ І /21 лип,/ - З /25 лип. /.Часопис ви- 
дання Польового ПолітвІдділу ХІУ Червоної Армії. - 
Місце вид.: /^Вінниця; Жмеринка, Волочиськ, Тернопіл^^. 

^ Газета для галицького селянства, створена в ході боїв 
9 білоіюляками. Вих, одии-два рази на тиждень. Редагу- 
вали її українські- письменники Іван Кулик та Мирослав 
Ірчан. 

В бібл. в: 1920 ЛЛ І-З, Іі-Іб /II верес,/. 


Більшовик. Кам”янець-Подільськйй - див. 70, 

и^Більшовйк. Видання Політсекції Правобережжя і Київського 
губкому КП/б/ України. Щоденна. Київ, І9І9-І920. 

Газ. прип. 1925. 

Назва: 1919 ЛЛ І /II берез./ - 22 /б квіт,/ Сільська 
комуна.^ - Підзаг,: :І9І9 М 1-22 Вид. Виконавчий комітет 
Ради робітничих та селянських деп, Київщини. Вих. щодня; 
1919 М І /10 квіт,/ - ІІб /ЗО серп./ Вид. ЦК КП/б/ Ук- 


Перша масова селянська газета на Україні. 10 квітня ' 
1919 була реорганізована в робітничо-селянську газе- 
ту “Більшовик” /див.: В.А, Рубан. "Формування ленінсь- 
ких традицій української радянської преси!' К. ,1971, 
с. 90/. 7 


■ ; раїш. Щоден. газ. робітників 1 селян; 1919 № ІІ7 

, /19 груд./ - 1920 № І /128/ /І січ./. Щоден. газ. ро- 
бітників і селян. Вид. Крайового й Київського коиіте- 

■ тів КП/б/ України; 1920 № 2 /З січ./ - 252 /26 груд./ 

Вид. Киї вського Тубкому КП/б/ України. - Мова вид.: 

1919 І /10 апр./ - ІІб /ЗО авг./- - рос, 1 укр. 

В.бібл. е; 1919 Ш 1-22; 1919 №1-108; ІІ0-ІІ5, П7- 
127; 1919 К* І-ІІ6; 1920 Ий І-І98, 200-256 /ЗІ груд./ - 
Рос, 1 укр. вид. мали окрему нумерацію, 

$« БІЛЬШОВИК. Орган Одеського губкому КП/б/ України. Що- 
денна' селянська газета. Одеса. 1920. 

Газ. прип. 1930. 

Мова вид.: 1920 КЛ. З /16 марта/ - III /ЗІ июля/ - роо. 

1 укр. 

В бібл. в: 1920 № З, 5-9; 12-14, 16, 17, 20, 21-23, 

87, 43, 45, 50-5.2, 56-58, 91-93, 95, 97-106, І09-ІІІ;. 

1920 КЛ 68/7 лип./ - 70, 72, 78-82, 85-87, 90-101, 

103, 105, І07-І20, 124, І26-І28, ІІЮ, 132, 133, 137- 
143, І66-І73, І75-І82, 184 , ' І89-І91 , 193-198,- 208 /25 
груд./. - Рос, 1 укр. вид. мали окрему нумерацію. 

6. БІЛЬШОВИК. Орган Полтавського губкому КП/б/ України. 

Полтава. 1920. ' ^ 

Газ. прип. 1921. 

В бІбл. є: 1920 №1/2 черв./ - ІЗ, 15-152, І54-І62 
/ЗО груд./. 

Дод.: Стор. "Червоний юнак". Орган Полтавського губкому 
КСМ України: Вих. два рази на місяць. 

7. Більшовик. Селянська газета. Иадание Политотдела ревво- 
еноовета Х1У Армии. Б.м. 1920. 

Ь бібл. е:,’І920 Шй І /З береа./ 19 люї./., 3-11 /16 квіт./ 

8. Большевик. Орган Белоцерковского укома КП/б/ Украйни. 
Газета вих. по воскресеньям, вторникам и четвергам. 

Б/елая/ Церковь. 1920. 

Мова вид,: рос. і укр. 

В'бібл. є: 1920 » 16/25 февр./, 18 /28 февр./. 

Большевик. Винница - див. 2. ' 


8 -■ 


Больщевик. Каиенвц-Подольский - див. 70. 

Большеврк. Киев - див. 4. 

Большевик. Одесса - див. 5. 

9. Большевик. Орган Славянского Совета рабочих и красно- 
ариойских депутатов и Славянского комитета КП/б/ Ук- 
райни. Славянск. 1920-1921.^ 

Назва; 1920 № 3/22 янв./ - 9 /12 февр./ Известия Сла- 
вянского революционного комитета. - Підзаг.: 1920 Н? 6 
/З марта/ Орган Славянского ревкома и Славянского ко- 
митета КП/б/ Украйни. - Мова вид.: рос. І укр. 

В б»бл. е: 1920 №-3-5, 7-9; 1920 КЛ! 6, 17, 19-22, 26- 
26, 34-42, 44-48 /26 дек./. 

Дод.: 1920 Бюллетень газети "Большевик" /див. 23/; 

1920 у № 17 /ЗО апр./ надрук. "Страничка молодежи" І. 

10 . Большевик в пути. Издание агитпоезда "Більшовик", Ст. 
Лозовая. 1920. 

В бібл. є: 1920 № І /17 июля/. 

11. Борец за коммунизм. Фронтовая газета. Издание Политот- 
дела 1-й Зодпепропокой дипиаии, Ст, Попо-Алоісппонко. 
1919. 

В бібл, в: 1919 № 57 /4 апр./. - Фотокопія. 

12. Борец за свободу. Издание Штаба особой группи Укр/іинс- 
ко^ Сов/егско^ Армии. Фронтовая газета. /Екатерино- 
слав/. 1919. 

В бібл. є: 1919 К.№ 8 /21 янв./, ІІ-ІЗ, 15-18, 20-22, 25. 
26, 28, 35 /27 февр./. 

13. Борьба с контрреволюцией. Орган революционних войск 2-й 
Армии Восточного фронта. Киев, 1918, 

В бібл. є; 1918 № 14 /28 янв./, 15 /2 февр. /-/фотоко- 
пія/. 


І/ 8 першого травня 1921 газета перейменована в "Слово 
труда", яке продовжувало валову нумерацію "Большв- 
вика" /див.: "Слово труда", 1921, І мая/. 


- 9 _ 


Бюлетень Вінницького повітвійськревкому - ДИВ.59* 

Бюлетень Подільського губрев кому, Вінниця,- див. 59, 

14. Бюлетень робітничо-селяноької газети “Червоне олово"# 

Ніжин. І9І9-І920. . ^ ^ 

В бібл. еі 1920 № 82 /28 черв./# 

15. Бюллетень. Орган Отдела управлений Каменского Исполко- 
ма. Вьос. еженедельно. Каменск. 1920. 

В бібл# е; 1920 № 8 /18 июня/, Ч /27 июня/. ‘ . 

16. Бюллетень. Издание Кримревкома и Крьшского областкома 
РКП. Симферополь. 1920. 

В бібл. є: 1920 вип, за Ї8 нояб# 

17. Бюллетень агитпоесда “Більшовик". Екатеринослав. 1920 # 
Підааг.: 1920 Ж 7 /14 июля/ - 8 /ЇВ июля/ вкстр#вий# - 

' Місце вид#; Н 2 К 2 7-8 ст#Лоаовая. 

В бібл. в: 1920 Ж 7-8,10 /27 июля/# 

18. Бюллетень “Ахтмрских известий Ахтьірского уездисполкома 
Советов и уездпарткома КП/б/ Украинн". Лхтьірка. 1920# 

В бібл# о; 1920 вип# за 12 оіст# 

19. Бюллетень Бердичевского горкома КП/б/ Украйна. Бердичев* 
І9І9# 

В N 2 І “Бюлдетенй”надрук. звернення редакції до бердичівсь- 
ких комуністів підтримати свій орган, що. '’е зародком 
майбутньої партійної газети". 

В бібл. , в: 1919 Ніііо І /19 апр./ - 4 /28 апр#/. . 

20# Бюллетень Бюро почати при Полтавском губисполкоМе. "Пол- 
тава. 1919. . ‘ 

В бібл.'е; 1919 Ж 7 /23 июня/, 8 /ЗО июня/# ' • 

21. Бюллетень Военно-революционаого комитета. Бердичев. 

1920. 

В бібл. в: 1920 № І /19. июня/ - 2 /20 июня/. 

22. Бюллетень Всеукркомтруда. Орган Всеукраинского комитета 
по всеобщей трудовой повинности. Харьков. І920# 

В бібл. в: 1920 № І /14 июля/ -3/6 авг./# 

- 10 - 


28. Бюллетень гааетьі "Большевик". Иаданив Славянского от- 
деления УКРОСТА. Славянск. 1920. 

В бібл. в: 1920 » Ч /З июля/ - 6, 10, 12-15, 17 Д но- 
яб./. ' 

■ Дод.: в N° 17 надрук. "Страничка молодежи". 

24. Бюллетень газети "Знамя Советов”. Чернигов# 1920. 

В бібл. е: 1920 Кн 2 /12 янв./. 

25. Бюллетень газети "Красний меч". Орган Политического от- 
дела Н-ской Стрелковой дивизии. ^Сх. Галичина^. 1920. 

В бібл. е: 1920 Кі№ 2 /4 сент,/, З /5 сент./. 

26. Бюллетень газети "Красний шахтер" Александровск-Грушев- 
ского исполкома и комнтета КП/б/ Украйни. Александровск- 
Грушевскнй. 1920. 

В бібл. е: 1920 N° 10/27 окт./. 

27. Бюллетень Днепровского областного управлення водного ' 
транспорте. Киев. 1920. 

В бібл. в; 1920 № 25 /28 авг./, 27, 28 /8 сент./. 

28. ' Бюллетень "Известий Лохвицкого исполкома Совета рабочих, 

оеллиоких и крпопоирмоИоких Л'^^путптоп", Лохлица. 19\[К 

В бібл. е: 1919 N° 46 /15 апр./. 

29. Бюллетень "Известий Славянского Совета рабочих, красно- 
армейских и крестьянских депутатов". Славянск, 1919. 

В бЮл, е: 1919 N° І /27 апр./. 

Бюллетень Изюмского уездвоенревкома. Изюм - див, 139. 
Бюллетень исполкома Кримпрофа. Симферополь - див. 55. 

30. Бюллетень Киевского временного революционно-военного ко- 
митета. Киев. 1919. 

В бібл. є: 1919 № І /17 дек./. 

31. Бюллетень Киевского єдиного рабоче-крестьянокого потре- 
бительского общества /КЕПО/. Вьгх*. еженедельно. Киев. 
1920. 

В бібл, є: 1920 І /14 нояб./ - 5 /15 дек./. 

Бюллетень Киевского районного союза кооперативов "По- 
Требитель" - див. 269. 


^ II 


■ 82. Бюллеїень Киевского Совета проф/ессиональні«7 раб/очи^ 

союзов. Киев. І9І9-І920. ' ; 

, В СІблІ в1 1919 № 7 /24 Дек./> 1920 № 9 ./24. кнв./, Іб 
маріа - екотр. вип. Дод. до , 16 9.. - 

88. Бюллеіень коййсоии по оргадизации комиїетов. незаиокша 
. селяні ,/Дбнвцкая Губ*7* І920. ' 

■ В бібя. ві 1920 №і2 /дата но зазначена/. ' 

84. Бюллетвнь комиссии по прбведекиїо "Неделй трудового фрбн- 

та и .транспоріа"і КрбкенчуГі 1920. - . 

В бІбЛ. е: І920,І6№ 2 /25 аП{У./» З,' 6-8 /І мая/.' 

БюллетеПь Кролейецкоґо уездисгіолкома - див. 802. 

85. Бюллетвнь Н/^вгороа7’^вверской уавдной ' Ьеререі'иотраци- 

онной тройки*. Новгород-СвверскИ^’ :і920. . . 

Б бІбл* в: 1920 І6 2 /Даіа Не завгіачена/. ' • ' 

86. Бюллетвнь Опродкбиарна ХП. Действуюіцая Краоная' АриИя* 

КИОВ.І920. ' . ' 

В бІбл* в: 1920 №№ 1/8 апр./ - 8 /24 апр./. . 

. 87* Биллвтеїіь Оїдела управлення при ІСупяИокои иополкомо /ин- 
, '.форцацибннб-инструкторскиЙ-'подоТдвя/. Официаль'ннй оідвл* 

' • -.ІСупянск. 1919. .' ' ■ , ■ ' ■/ 

В бібл. еі ,І9і9 Ш І-4 /фбврі-иарт/* 

.86; Бюллетенв ОолитбіДеяа Хпрафорііа ІШ Арнйй* Бяедневн^й. ' 
киев*,'.І920і' . ' ;У’ '’ і,’:; V/ .V' ' 

^ Д9 йюля/і 8-78 /29 окі;/.^ 

^ 89* Бюялеївнв Политрекции АлекоандроДСкого районе, Типогра- 
- фия аі’итпоезда 'більшовик'';’ Ст.Алексайдровск. 1920. - 
' .В бІбЛ. еГХ920 К* 1 /24 дек*/і: 2 /80 дек./. . ' • ^ 

Г 40. Бюллетень Профеосйбяального двихения. ПрИлоЕвнне д га'зе- 
, ■ те ‘'Кошуниот'Ч Киев. 1920. ^ ^ ' 

' . Б бІбл* а і 1920 №2 /ІЗ янв'./і З /ЗІ янв./. 

■ 41. Бюллетвнь раволюционного вбенного совета Екатеринослав- 

/ ' скоГо Крепостного района.^ Екатерйнослав. І9І9. , 

'. -В бібі. є: 1919 16 І /II Июня/ч ■ 

■' ■ : ■ : - :: 12 - ■’ ■■ '■ ■ 


^2, Боллетень Секретариата ЦК Ш/б/ Украйна. Прилокение к ' 
газета "Коїшуниот". Киев. 1919, 

В бібл, 9і 1919 ЛЯ І /II мая/ - 9 /б авг./. 

Бпллетень Управлення Сго-ЗаПадннх железних дорог. Киев. 
І920і 

Назвб) 1920 X I /І авг./ Бпллетень приказов я раопоря- 
жений по ОГо^ападНіІм железннм дорогам.' Прил. к газ. 
"краоннй путь" X 96. . 

В ЙІбЛ. в» 1920 XX І, Зі II, 12. 23 /22 нояб./. 

А'і. Бшлетень Ч-Л конференции РКІІ /б/ ХП Армии. Киев. 1920. 
Назваі Д520 X І /II Нояб./ Бюялетень '•-Я армейской пар- 
тййной конференции ХП Армии. Изданке Политуправления 
реввоенсовета ХП Армии. 

В б!3л. 1920 ХХ 1-8 /19 нояб./. 

43. В походе; Орган ПоАитотдела реввоенсовета ХІУ Армии. 

Б. м, 1920. ' ■; 

В бібл, ві;І920 XX 1 /28 ИЮНЯ/-7, 9; 10 /ІЗ ипхя/. 

• В рулье »- див. 193. 

'•б. Великий Іовтойь. Однодеиил гавета, Видання гавоти "Біо- 
ті Білоцерківщини" 1 Білоцерківського райвідділу 3%- 
РОСТА, Біла Церква. 1920, 

Мова вид;! Назва. 1 підзаг. - укр., текст - укр, 1 рос. 

В бібл, в: 1920 вйп. за 7 Аио'їоп. 

.47, ВедйкиЙ Октябрь, Издание Кневокого обл/їотноі^ отделе- 
• , ' НйЯ ЛСРОСТА для редакцйЙ газет КиеДокой обл. Одноднев- 
йая разета; киев. 1920, 

. • Мова ййд.; рос. 1 укр.. 

В бібл. еі 1920 один вип. /дата не зазначена/; 

48* Вбстй Киевокого Совета народного хозяйства. Киев. 1919. 
Мова вид.:, рос. ,1 укр, ‘ 

В бібл. є: 1919 XX І /Іб апр./ - б /б мая/. 

Вести Совета комиссаров Правобережно й Ї)го-3аи/адио07 
, жел/езкой/ дбр/огд/. Киев ■- див. 216, 

49, Вестник облаотного и Киевокого Советов рабочих и оол- 


- ІЗ - 


дат'ских депутатов* Киев. 1917* 

В‘ бібл. е: 1917 Ш І /1 нояб./ -4/4 нояб./» 

50* Вестник официальньа публикаций# Издание Харьковского 
губернского отдела печати /Губпечать/. Харьков. 1920. 

В бібл. е: 1920 Ш І /І февр./, 2 /15 февр./. 

51. Вестник Совета рабочихі солдатских и крестьннских де- 
путатов г.Староконстантинова. Отароконстантинов. 1917. 

В бібл. є: 1917 > І /21 нояб./. 

52. Вестник тружеников реки.* Еженедельньій орган Союза тру- 
«жеников Днепровского кошіерческого флота. Киев. 1919. 

В бібл. в: 1919 N° 2 /14 иарта/. . 

58. Веотник Украинской Народной Республики. Орган Централь- 
ного' Иополнительного Коиитета Всеукраинских Совет/ов7 
рабоч/их7і солд/атски^ и крест^нскиз^ деп/утатов7 
и Таганрогского Совета рабочих депутатов. Таганрог. 
І9І7-І9І8. 

Підзаг.: 1917 № 2 /21 док./ Орган Центрального Исполни- 
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских и селян- 
ских деп. Украйни; 1918 N223 /17/4 февр./ -,25 /19/6 
февр./ Орган Центрального Исіюлнительного Кошітета Все- 
украинской Ради рабочих, солдатских и крестьян. деп.; 

ІШ; 26 /20/7/февр./ 33 /28/І5/февр./ Орган Цент- , 

рального Исполнительного Комитета Всеукраинской Раду 
рабочих, солдатских и крестьян. деп. и Киевского Сове- 
та рабочих и солдатских деп.; N^1° 40 /12/27 февр./мар- 
та/ - 48 /27/І4/марта/. Орган Центрального Исполни- 
тельного Комитета Всеукраинской Ради рабочих, солдат- | 
ских и крестьян. деп.; - Місце вид.: 1917 N 2 2 Харьков; 1910' 
N^^^ 23-33 Киев; 40-47 /22/9/ марта/ Екатеринослав; ; 

48-60 /10/28' марта/ апр./ Таганрог. ' 

“Вестник УНР" - перший офіційний орган Радянського Уря^ 
ду ‘України. Організатором І редактором його був тала- 
новитий журналіст М.М.Леббдсв. У газ. активно співро- 
бітничали М.С.Ольмінський, Артем /Ф.А.Сергєев/, Євг. 

Бош та ін. Редакція газ. переїздила разом з Українсь- 
ким Радянським Урядом. Всього вийшло 68 номерів. 

В бібл. в: 1917 N° 2; 1918 т 23, 25-33, 40-42, 44-48, 50,59 

60 . 


- 14 


54. Вбстник Центропрофа. Еженедельний орган Одесского Со- 
вета профессиональньїх ооюзов. Одесса. 1919. 

Ь бібл. в: 1919 К° 5 /16 июля/. 

55. Вечерний бюллетень исполкома Кримпрофа. Симферополь. 
1920. 

Назва: 1920 вип. за ІЗ нояб. Бюллетень исполкома Крим- 
профа. 

В бібл. є: вип. за ІЗ нояб., 15 нояб. / номери не за- 
, значені/. . " 

56. Вечерняя газета РОСТА. Ежедневная. Киев. І9І9-І920. 

В бібл. є: 1919 № І /25 дек./ - 6 /ЗІ дек./; 1920 ' 
№7/2 янв./, 17 /17 янв./. 

57. Вісник Української Народної Республіки. Орган Централь- 
ного Виконавчого Комітету Всеукраїнської Ради робіт- 
ничих, солдатських та селянських депутатів. Полтава. 
І9І7-І9І8. 

Підзаг: 1917 № 2 /21 груд./ Орган Центрального Вико- 
навчого Комітету Рад* робітничих, солдатських та селянсь- 
ких деп. України. - Місце вид.: 1517 Н? 2, 1918 25 

/ЗІ січ./ Харків; 1918 Н#. 26 /17/4/ лют./ - 35 /28 
/15/ лют./ Київ. 

"Вісник УНР" - перша більшовицька газета українською 
мовою. Редагував і і журналіст Д.І.Ердо. В газ. актив- 
но співробітничали відомі партійні діячі Євг. Бош,- 
В.П.Затонський, Ю.М. Коцюбинський, український пись- 
менник і дипломат І..Ю. Кулик та Ін. 

В бібл. е:Д9І7 №2/21 груд./; 1918 № 5 /6 січ./ - 
14, 15,. 16, 18-26, 28-30, 33-35,* 37 /21/3/ берез./. 

58. Віспик УКРОСТА. Видання пересувного бюро агітпоїзду 
"Більшовик". 1920. 

Місце вид.: 1920 № 8 /З лип./ ст.Спнельннкове; 1920 
№ 12 /14 лип./, ІЗ /18/лип./ ст .Лозова; 1920 №. 17 
/10 серп./ ст.Панютине. 

В бібл. е; 1920 № 8, 12, ІЗ, 17,. 

59. Вісті. Орган губревкому Поділля та губпарткому КП/0/ 
України. Вінниця. І9І7-І920. Продовж. 


15 - 


Назва: 1919 К!№ І /28 иарта/ - 108 /7 авг./ Подольский 
коииунист; 1920 Кя І /4 оІч.7 Бюлетень Подільського губ- 
ревкому; 1920 № І /II січ./ - 22 /7 лют./ Вісті По- - 
дільського губревкому; 1920 № І /8 лют./ - 60/82/ 

/27 квіт./, 6/88 /27 черв./ - 79 /І6І/ /26 верес./ 
Вісті! І920 № І /ЬО верес./ - 7/9 жовт./ Бюлетень 
Вінницького повітового в і йськревкому 5 1920 КУе 8 /II 
. хбвт./ - 42 /21 листоп./ Вісті Вінницького повітового 
військово-революційного комітету. - Підзаг.: 1919 к І 
. /28 марта/ Орган Подольского губкома и Винницкого гор- 
\ кома КП/б/. Украйни; 1919 НЛз. 79 /4 июля/ - 108 Орган По- 
дольского губпарткома; 1920 N^1^ І /8 лют./ - 60 Орган 
Подільського ревкому і губному КП/б/ України; 1920 № 

. 6-79 Орган -губревкому Поділля і губпарткому КП/б/ Украї- 
ііи. - Мова вид.: рос* і укр. 

Тепер вих. під назвою "Вінницька правда"^. 

• Б бібл.. в: 1919 Ш І, 79, 94-97, 99, 108; 1920 № I- 
22; 19го т 1-60; 1920 Ш 6, 23-51, 58-79; 1920 Ш I- 

• 5, 7; 1920.» 8-29, 31-75 /ЗІ груд./. 

. ^Дж.: "Вінницька правда", 1967, З верес. 

60* Вісті, Видання Вовчанського повітвикошсому І парткому, 

. Газета' вих. З рази на тиждень. Вовча. 1919-1920. Про- 
; довж.- ' 

У лютому 1919 почала вих. під назвою "Известия Волчан- 

• ского уездного революционного комитета", потім І'Извес- 
тия исполкома Волчанского уездного Совета рабо'чих, 
креотьян. и красноарм. деп.". 

Назва: 1920 » 74 /8 лип./ - 88 /15 верес./ ВістіВов- 
. чанськото повітвиконкому Гади робітничих, селянських 
1 червоноармійських депутатів І ііарткомітету КП/б/ 
України, г Підзаг.: І920 № 91 /2 жовт./ - 99 /2 лис- 
топ./ Вид. Вовчанського повітвиконкому, парткому і 

• УКРОСТА. - Мова вид.: рос. і укр. 

* Тепер вих. під назвою "Хлібороб" 

•. В бібл. о: 1920 74 /8 лип./ - 76,' 78-83, 86-88, 91, 

■ 98-105, ІІІ-ІІ4 /29 груд./. 

^Дж.: .*'X^IІбороб", 1969,' 26 лип. 

Вісті. Єлисаветград - див. 137. 


- Іб 


бґ/ ВІСТІ. Орган Звенигородського повітві йськревкому І 
повіткому КП/б/ України. Звенигородка. І9І9-І920. 
Продовж. 

Перший номер газети "Коммуна" вийшов 14 лютого 1919. 

■ Ця дата стала днем народження теперішньої газ. ”Швв- 
ченків край"*^ 

. Назва: 1919 Ш ІЗ /24 марта/, 21 /І апр./ Коммуна. - 
Підзаг.: 1919 N^1“ ІЗ, 21 Орган Звенигородского уезд- 
ного военревкома; 1920 ЗО /7 черв./ Орган Звениго- 
родского военревкома и Звенигородского уездного парт- 
комє КП/б/ Укрриньї. - Мова вид.: укр. і рос. 

В бібл. є: 1919 № ІЗ, 21; 1920 №№ 30-32, 34-38, 41- 
54, 58-63, 65-86, 88-90, 93, 96-103, І05-І09, III- 
ІІ2, ІІ4-І20, І23-І26, 129, 130, 132, 133, 136, 137, 
139, 141, 142, І44-І4б‘, 148-154, І56-І58, 160, 163- 
170 /ЗІ груд./. 

^Дж.: "Шевченків край", 1969, 23 верес. 

Вісті. Лебедин '- див. 292. 

62. ВІСТІ .Видання ревкому та парткому КП/б/ України Липо- 
веччини. Щоденна газета, Липовець. 1920. 

Газ. прип. 1921. 

Назва: 1920 № ІЗ /18 лип./ - 24 /15 серп,/ Вісті Липо- 
вецького повітового революційного комітету; № 25 /18 
серп./ - 33/2 верес./ Вісті Липовецького повітревко- 
му І повітпарткому, 

• В. бібл. є: 1920 № 13-15, 20-22, 24-33, 35-39, 57, 

58 /21 груд./. 

68. Вісті. .Орган ревкому, парткому Уманщини І Політвідділу 
. Упраформу ХІУ ^рмІі7. Щоденна газета. Умань. 1919- 
1920, Продовж. 

II берез. 1919 вийшов перший номер газ. "Известия Во- 
енно-революционного комитета г.Умани". 

Назва: 1919 ІіЛ: ІЗ /І мая/ - 20 /10 мая/ Известия испол- 
кома Советов рабочих депутатов г.Умани; 1919 N^3 22 
/24 мая/ - 24 /27 мая/ Известия исполкома Совета рабо- 
чих и кресгьянских депутатов г.Умани; 1919 № 42/17 
июня/ - 69 /19 лип./ Известия исполкома Совета рабочих 
и крестьянских депутатов Уманщини; 1919 Н; І /23 лип./ - 
5 /27 лип./ Красная правда; 1920 І.Л: 94 /ЗО тр^’П/ - 


~ 17 


137 /21 лип./ ВІСТІ Уманського ревному; 1920 Ній ІбЗ 
/21 серп./ - 208 /20 жовт./ Вісті ревному 1 парткому 
Уманщини. - Підзаг.: 1919 Н«й І /23 лип./ - 5 /27 лип./ 
Орган иополкома Совета рабочих, крестьян. и краоноарм. 
деп. Уманщини и Уманской организации ком/йунистов/ 
/большевиков/ Украинн. 

Тепер вИх. під назвою "Уманська зоря",^ 

В бібл. в: 1919 » ІЗ, 20, 22, 24, 42-46, 48, 69; 1919 ■. 
N31» І, 3-5; 1920 N31» 94-102, 105, 109, 111-137; І63-І99, 
201-205, 207, 208, 213, 215, 2І6, 219, 225, -228, 280-2^ 
‘240,' 241, 245-256, 258, 259, 261-265, 2Й7, 2б0' 

/З груд./,. 

. ^Дя.: "Уманська. зоря", 1969, 15 Квіт. 

64. Вісті Балтоького повітревкому. Балта. 1920. 

Газ. прип. 1921. 

В бібл. в: І920 Кї№ І /18 лют./--'5\ 7-14 /27 берез./. 

65.. Вісті Бердичівського повітового революційного коміте- 
ту. Бердичів. І9І9-І920. Продовж. 

Перший номер газ. вийшов 12 квітня 1919. З кінця 1919 
до середини 1920 газ. двічі припиняла овій вихід у 
зв"я8ку з зайняттям міста петлюрівцями та білополяками.*- 
Назва: 1919 йіі» 66 /2 июля/ - 67 / З июлп/ Известия ис- 
полкома Советов рабочих и крестьянских' депутатові 
1920 140 /І/ 24 июня/ - 175 /4 авг./ Известия Бер- 

дичевского уездного революционного комитета. 

Тепер ВИХ. під назвою "Радянський шлях". 

В бібл. в: 1919 І1«№ 66, 67; 1920 ИїИ» 140 /І/ - 218 , 223-. 
228, 232-290, 292 /ЗІ груд./. 

^Дж.: "Радянський шлях", 1969, 12 квіт. 

66. Вісті Білоцерківщини, Вида.чня Білоцерківського повіто- 
вого революційного комітету. Щоденна газета. Біла'Цврк- 
па. 1920. Продовж. 

Назва: 1920 № 9 /5 серп./ - II /15 серп./ Вісті Біло- 
церківського повітревкому. Вих. двічі на тиждень. - . 
Підзаг.: 1920 й 5 /28 серп./ Вид. Білоцерківського. по- 
вітового ревному І повітового відділу УКРОСТА* Щоденна 
газ. - Мова вид.: рос. 1 укр. 

Тепер вих. під назвою "Ленінський шлях"^^ 

^ 18 - . 


в бібл. в: 1920 №№ 9, II; 1920 » 5, 6, 10-14, 18, 42- 
46, 48, 51-59, 62-67, 72 /23 гр:^д./. - Валова нууяерація 
аиінювалась. 

^Дж,: "Ленінський шлях", 1970, 25 лют* 

67 • ВІСТІ Волинського губревкому. Житомир. 'І9І9-І920. Про- 
довж. 

Назва: 1919 № І /17 марта/ - 4 /20 марта/ Известия Жи- 
томирского Советского Боенно-революционного комитета; 
1919 І /22 апр./ - 48 /12 июня/ Известия Волинского 
губревкома'; 1919 НЛь 49 /ІЗ июня/ - 104 /17 авг./ Извес- 
тия Волинского’ губисполкома Совета рабочих, крестьяпс- 
ких и красноармейских депутатов. - Мова вид.: Назва - 
укр. І рос., текст - рос. ■ 

Тепер вих. ПІД назвою "Радянська Житомирщина"^ 

В бібл. є: 1919 НЛ 2 І /17 берез./ - 4 /20 берез./; 1919 
» І /22 квіт./ - 4, 8-Ю, І2-І?, 19-33, 35-47, 4Й-69, 
72-75, 77-79, 81, 82, 84, 88, 89, 91-93, 96, 97, ІОІ- 
. 104 /17 серп./; 1920 2 /18 июня/, 4,5, 38 /29 авг./ 

39, 42, 48, 83 /23 дек./; 1920 ІШ 106 /ЗО янв./, 154, 
156, 169, 175 /18 апр./. 

Дод.: І920 до Нї 153 /21 марта/. 

^Дж.: "Радянська Житомирщина", 1969, 16 барса. 

68. ВІСТІ Всеукраїнського Центрального Виконкому Рад робіт- 
ничих, селянських і червоноармійських депутатів. Хар- 
ків. І9І8-І920. 

Газ. прип. 1941, 

Назва: 1919 № 5/3 янв./ - 18 /12 янв./ Известия Харь- 
ковского Совета рабочих- депутатов; 1919 Кііі 19 /14 янв./ 
- 62 /7 марта/ Известия Временногс^рабоче-крестьянско- 
го правительства Украиньї и Аарьковского Совета рабочих 
депутатов; 1919 N^-63 /8 марта/ - 64 /9 марта/ Известия 
рабоче-крестьянского правительства Украиньї и Харьковско 
го Совета рабочих депутатов; 1919 Мм 65 /II марта/ - 
8 /72/ /21 марта/ Известия Всеукр/аинского/ Центр/аль- 
ного7 Исполкома Советов рабочих, крестьянских и красно- 
армейских депутатов, Х/арьковского/ С/овета7 Р/а6очих/, 
К/рестьянски)7^ и Кр/асноармеГ'Ских7 депутатов; І9і9 
73 /22 марта/ - 145 /22 июня/ Известия Харьковского Со- 
вета и губисполкома рабочих, крестьянских и красноармей 


- 19 


оких депутатов; 1919 Ніііі 9 /І апр./ - 130 /80 авг./ Из- 
весїуія Всеукраинского Центрального Исполкома Советов 
рабочнх, крестьянских и красноармейских депутатов и испол 
кома Киевского Совета рабочих депутатові 1919 Нз І /14 
дек./ - 1920, Кз 18 /6 янв./ Известия Харьковского военно- 
революционного комитета; 1920 № 21 /II янв*/ - 54 /21 
февр*/ Известия Всеукраинскбго ревкома и Харьковского . 
губревИома; 1920 № 55 /22 февр./ -.83 Известия Вбеук- 
раинского Центрального Исполкома Совета рабочихі крестьян 
ских и красноармейских депутатов и Харьковского губрев- 
кома; 1920 № 84 /ЗО марта/ - 130 /27 май/ Известия Вое- 
украинокого Центрального Исполкома и Харьковского губ- 
ревкома; 1920 Ш ІЗІ /28 мая/ - 210 /2 верес./ Вісті 
Всеукраїнського Центрального Виконкому Рад робітнйчихі 
селянських та червоноармійоьких депутатів 1 Харківсько- 
го губвиконкому. - Місце вид . 2 -1919 » 9 /І апр./ - 130 
/ЗО авг./ Киев. - Мова вид.: 1919 КіКз 9 /1 апр./ - 130 
/ЗО авг./, 1920 НЛз 84 /80 марта/ - 130/27 мая/ назва І 
підзаг. - рос. 1 укр.; Ш ІЗІ /28 трав./ - 303 /ЗІ груд./ 
- укр. 

В різний час газ. редагували українські письменники В. 
Блакитний 1 О.Пилипенко. 

В бібл. е: 1919 № 5 / В янв./ - 8, 17-^0, 82-127, 129- 
145 /22 июня/;І9І9 № 9/1 апр./ - 180/80 авг./; 1919 
Кзііз І УІ4 дек./, 2, 8, 10, 12, ІЗ /80 дек./; 1920 № 15 
/І янв./ - 19, 21, 33-37, 39-55, 57-70, 72-76, 78-179, 
І8І, 182* І84-2ІЗ, 2І5-2І8, 228, 224, 226, 229* 232 - 
248, 247-258, 261-263, 265-282, 286-303/31 груд./. 

69. Вісті Золотоніського повітвиконкому Рад робітничих, се- 
лянських та червоноармійоьких депутатів І Золотонісько- 
го повіткому КП/б/ України. Золотоноша. 1919-1920.. Про- 
довж. 

Назва: 1919 Кн І /80 січ./ Вісті Золотоніського Народно- 

I/ У квітні та червні 1919 газ. "Известия'* вих. у Києві 
й Харкові паралельно у зв"язку з переїздом у Київ Все- 
українського Центрального Виконавчого комітету Рад 
робітничих та селянських депутатів. 

- 20 - ‘ 


го комісаріату; 1920 № З /18 січ,/ - 27 /24 берез./ 
ВІСТІ Золотоніського повітревкому. - Підзал: 1920 42 

/9 трав./ Орган Золотоніського повітвиконксму Ради рс- 
бІтничиХі селянських I червоноарм. деп. - 
Мова вид. І укр. І рос. 

Тепер вих. ПІД назвою *Ч1рапор Леніна”^ 

В бібл. Є! 1919 І; 1920 № З, 4, 6, 8-20, 22, 25, 

. 27, 42, 54, 70, 78-76, 78 /ЗІ груд./. 

^Дж.5 "Прапор Леніна", 1969, 20 груд.- 

70. ВІСТІ КакТянець-Подільського військово-революційного 
комітету та Кам"янецького бюро КП/б/ України. Кам"я- 
нець-ПодІльський. І9І8-І920, Продовл. 

10 лютого 1918 вийшов перший номер "Известий Каменец- 

Подольского Совета рабочих и солдатских депутатові'^ 
Назва: І9І9 І /І мая/ Большевик; ї920‘Кн ЗІ /25 лип./ 
БІЛЬШОВИК. - Підзаг.: 1919 Нії і Орган Каменец-Подольско- 
го комитета КП/б/ Украйна; 1920 ЗІ Орган 'Кам"янець- 
кого ПОВІТКОМ І тету КП/б/ України. -Мова вид.: рос* І 
укр. * 

Тепер вих. ПІД назвою "Радянське Поділля" у мДмель- 
" нйцькому. 

Ь бібл. в: 1919 № 1} І920 № ЗІ; 8 /28 жовт./, 7-30 
/ЗІ груд./. - Валова нумерація змінювалась. 

^Дж.: "Радянське Поділля", 1968, 10 лют. 

71» ВІСТІ Київського губернського революційного комітету. 
Київ. І9І9-І920. 

Назва: 1920 Ній: ІІЗ /2 черв./ - 122 /12 черв./ Вісті 
Київського губерніального 1 Черкаського повітового ре- 
волюційних комітетів. - Місце вид.: 1920 Шіа ІІЗ-І22 
Черкаси. - Мова вид.:' укр. І рос. 

В бібл. е: 1919 І /19 дек./ - 10 /ЗІ дек./; 1920 

11 /І СІЧ./ - 64, 66-105, І07-І75, І79-2І6, 218-274, 
276-290 /ЗІ груд./. - Нумерацій валова. ' 

Дод.: 1920 4 ЖОВТ; замість. Ні' 217 вийшла одноден. газ. , 
"Фронт кличе"; 1920 7 листоп. - "ї^овтнева революція". 

72. Вісті Кременчуцького губревкому І губкому КП/б/ України. 
Кременчук. І9І7-І920. Продовж. 


^ 21 ~ 


Назва: 1918 Л 1^7 /ЗО янв./ /нумерація валова/ - 1919 
* Л 18 /25 февр./ Дело революции 1919 М 83 /28 мая/, 
98 /17 июня/ Известия ІСременчугского городокого, уезд- 
ного исполкома Советов рабочих, крестьянских и красно- 
армейскйх депутатов и Кременч/угског(^ комитета КП/б/ 
Украйни; 1920' ЛЛ 14 /10 янв,/ - І7І /21 ивля/ Дело ре- 
волоции. - Підзаг.: 1918 Л 147 Орган Срвета рабочих и 
оолдатских деп. г. Кременчуга и Крюкова, Ежеднев. газ. 
1919 Л. 18 Орган Военно-революционного комитета г. Кре- 
. менчуга и п. Крюкова, Ежеднев. газ,; 1920 Л/і 14-26/27 
• янв,/ Орган І^еііенчугокого убздного ВРК-^га и комитета 
■ КП/б/ Украйни; 1920 ЛЛ 27 /28 янв,/ -121 /22 мая/ Ор- 
ган Кременчугокого уездревкома и Кременчугского уезд- 
ного комитета КП/б/ Украйни, 

Тепер вих. під назвою "Кременчуцька зоря",^ 

В бібл. а: 1918 Л 147; 1919 Л 18 /25 февр,/; 1919 ЛЛ83, 

^ 98;. 1920 ЛЛ 14-17, 19-54, 56-64, 66-73,‘ 75, 76, 78-86, 

> 88, 90-92, 95-121, 142, І44-І50, І53-І59, І65-І7І /21 

июля/; 1920 ЛЛ 201 /26 серп,/, 204, 206-208, 2І2-2І5, 
218-239, 257, 259, 260, 262, 264-284, 286-293, 295- | 

304/31 груд,/. ' і 

Дод.: 1920 на стор. газ. друк. "Красная молодекь" 1 
"Слово юного коммунара" /див. 305/, 

^ Дж, ! "Кременчуцька зоря", 1967, 10 серп. . 

73. Віст! Лубенського повітвиконкому Ради робітничих, се- 
лянських 1 червоноармійських депутатів 1 Лубенського 
повіткому КП/б/ України. Лубни. І9І9-І920. Продовж, 
Назва: 1919 ЛЛ І8 /14 марта/ - 77 /4 йюня/ Известия Со- 
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
г. Лубен, - ^Ьва вид,: 1919 - укр. 1 рос. 

Тепер вих, ПІД назвою "Ленінська зоря", ^ 

В бібл,, є: 1919 М 18 /14 марта/, 21, 22, 25, 31-33, 

^ 37, 41, 43, 44, 47-52, 58, 59, 61, 62, 71, 72, 75-77 
‘ /26 листоп./. 

З Л 83 /нумерація валова/ від 28 травня 1919 "Дело 
революции" перейменоване в "Известия..." /див.': "Из- 
вестия Кременчугского городского, уездного исполкома 
Советов рабочих, крестьян, и красноарм. деп. и і^еменч, 
комитета КП/б/ Украйни", 1919, 26 мая/, 

- 22 - 


Дод.: 1920 N2 4 /24 верес./ ’^Красноармейская звезда'Ч 
Орган Политпросвета Лубенского военкомата. 

^Дж.; "Ленінська зоря", 1967, 5 листоп. 

74, ВІСТІ Одеського губревкому 1 губерніальн/ого/ комі- 
.тету КП/б/ України. Одеса. І9І7-І920. Продовж. 

Назва: 1918 № 233 /20 янв./2 февр./ - 245 /4/17 
февр./. /нумерація валова/ йзвестия Одесского Сове- 
та рабочих депутатов и представителей армии и флота. 
Ежеднев. газ.; 1919 63 /17 июня/ - 85 /12 июля/ 

Йзвестия Одесского Совета рабочихі крестьянских и 
красноармейских депутатов; 1919 94 /25 июля/ Из- 

вестия Одесского губернского исполнительного коми- 
тета^СоветоБ рабочих, крестьянских. и красноармейс- 
ких депутатов и Одесского Совета рабочих и красно- 
армейских депутатов; 1920 І /8 февр./ - 3/11 
февр./ Йзвестия Одесского ревкома; 1920 № 6 /ІЗ лют./ 
- І2І /9 КВІТ./ Вісті Одеського губревкому; -1920 

122 /10 квіт./ - 135 /27 квіт./ Віст! Одеської 
Ради робітничих 1 червоноармійських депутатів; 1920 

• 136 /28 квіт./ - 199 /9 лип./ Вісті Одеського 

губликопкому Гад робітиимихі селянських І чорпоііо- 
армійських депутатів і Одеської Ради робітничих І 

І червоноармійських депутатів; 1920 № 201/17 лип./ - 
241 /5 верес./ Вісті Одеського губревкому.- 
Мова вид.: І9І8-І9І9 - рос*; 1920 - рос. і укр. 

Тепер вих. під назвою "Чорноморська комуна"^ 

В бібл.є: 1918 № 233, 236, 245; 1919 № 63, 67, 

69-75, 77-78, 82, 85, 94/23 июля/; 1920 № І-З, 6- 
9. ІІ-І7,. 19-50, І22-І28, ІЗІ, ІЗЗ-І44, І46-І48, 
І50-І72, 176-179,181-190, 195, .201, 204-206, 208, 

209, 212,’ 216, 221-230, 232-238, 240-245, 248-253, 

291, 295, 296, 298, 300-305, 310, ЗІІ, ЗІ5-ЗІ9, 523, 
324, 326, 327, 329, 331 /28 груд./. 

5 вересня 1920 у "Вісті" влився "Одесский коммунист" 
/див. 252/. 

Дод*: 1919 до К2 71 /26 июня/; 1920 /до різних номерів/. 
^Дж.: "Чорноморська комуна", 1967, 19 лип. 

75. Вісті Одеської губерніальної надзвичайної слідчоГ ко- 


- 23 - 


м!сІГ. Одеса. 1920. 

‘ Мова вид.: Назва І підзаг. - укр. і рос., текст - укр. 

' В бібл* є: 1920 Ніі І /21 лют./. 

76. ВІСТІ Олвксандр^йського повітового військово-револю- 
ційного комітету. Олександрія. І9І9-І920. Продовж. 

Назва: 1919 №,І /26 марта/ - 4/29 марта/ Извеотия 
Александрийского уеадноґо исполнит/ельного/ комитета 
Сбвета рабочих, селянслих и красноармейских депута- 

, .тов; 1919 № 7 /18 февр./ - 12 /23 февр./ Известия 
Александрийского военао-революционного комитета. - 
Мова вид.; рос.і укр.- • ! 

. Тепер вих. ПІД назвою "Ленінський прапор*;^. 

В бібл. є: 1919 І, З, 4, 7, 10, 12, ІЗ, 38 /28 мая/; 

. 1920 Й;- І /14 січ./, 7, 20, 2І /21 берез./. ! 

. Дод.": 1920 № 2,3 Листок приказов и обгявлений /дати | 
не зазначені/. • | 

V- ■ ' • ■ і 

'^Дж.: "Ленінський прапор", 1969, 26 берез. | 

77. Вісті Первомайського повітревкому й парткому. Перво- 
майськ. 1920. Продовж. 

Назва: 1920. № 43 /II черв./ - 75 /21 лип./ Вісті Пер- 
вомайоького ревкому; 1920 Кзій 76 /22 лип./ - 86 /З серп./^ 
ВІСТІ Первомайського повітревкому. і 

Тепер вих. під назвою "Прибузький комунарі'^ і 

В бібл. е: 1920 КіІ;. 43-68, 70-82, 85-95, 97-100, 102 - : 

' ІІЗ, ІІ7,ДІ8, І20-І23, І25-І28, І30-І32, 135 -149, 152,' 
154, 156, 159, 160, 162-167, І97-20І, 203-208 /ЗІ груд./ 

78. Вісті Полтавського губвиконкому Рад робітничих, се- І 
лянських і червоноармійських депутатів. Полтава. 1917- ; 
1920. Продовж. 

• Назва: 1917 N2 24 /І/І4/ дек./ Известия Долтавского Со- ^ 
вета революции; 1917 Н° 34 /15 груд./ Вісті Полтавської 


На газ. "Прибузький комунар" зазначено, що газета 
видається й 1928. 


- 2к - 


Ради робітиичихі солдатських І селянських депутатів;^ 
1918 № ЗО /19 берез./ ВІСТІ Ради; 1919 4 /14 февр*/ 

- 52/17 апр./ Известия Полтавского Совета рабочих 

депутатЬв; 1919 № 54 /24 апр,/ Известия Полтавского 
Совета и губисполкома Советов рабочих, крестьянских 
и краоноармейоких депутатов; 1919 № 55 /25 апр,/ - 
89 /7 июіія/ Известия Полтавского губисполкома и Пол- 
тавокого губкома Компартии; 1919 90 /II июия/ - 

127 /26 июля/, Известия Полтавского губисполкома, губ- 
кома КП/б/ Украйни и Совета рабочих, крестьянских и 
краоноармейских дерутатов; 1919 Кз 5 /18 дек./ - 1920 

24 /ЗІ пив./ Власть Советов; 1920 № 25 /І лют./ - 
ІІ8 /28 трав,/ Радянська влада, - ПІдзаг.: 1918 Кз ЗО 
/19 берез,/ Орган Полтавської Ради робітничих, вояць- 
та селянських деп,; 1919 Из 5 /18 дек./ Орган 
Полтавского губкома КП/б/* Украйни; 1920 № І /І янв./. 

- 24 /ЗІ янв. / Орган Полтавского губ. военно-револю- 
ционного комитета и Полтавского губкома КП/б/ Украй- 
ни; 1920 № 25 /І лют./ - 96 /ЗО квіт,/ Орган Пол- 
тавського вІйськово-рев/олюц1йногр7 комітету І Пол- 
тавського губкому КП/б/ України; 1920 № 97 /І трав./ 

- 118 /28 трав,/ Орган Полтавського, губвиконкоку 1ТС 
та Ч.Д, -1 Полтавського • губкому КП/б/ України,. - 
Ііова вид,: рос, І укр. 

Тепер вих, під назвою "Зоря Полтавщини"^ 

В бібл, є: 1917 » 24, 34; 1913 Кіі оО; 1919 № 4-27, 
29-45, 49, 51, 52, 54-59, 61-64, 66-70, 75-78, 83, 

87, 89-94, 97-102, 105, І20-І27 /26 июля/; 1919 Кз 5 
/18 дек./; 1920 № 1-22, 24, 25-42, 44-69, 71, 72, 
74-80, 82-85, 87-101, ІОЗ-ІІІ, ІІЗ-ІІ8; 1920 Уїз 2/2 
'іерв,/ - 4, 6-130, І32-І39, І4І-І52, І55-І65, 167- 
175 /ЗІ груд,/^ - Кожна на^ва має окрему нумерацію. 
Дод.: 1920 № І-ЗО стор. "Красная молодежь". Еженед. 
оргап Полтавского губкома КСМ Украйни; 1920 І-ІЗ 
стор. "Красноармейский голос". Орган Политпросветот- 
дола губвоенкома Полтавщини; 1920 вип. за І жовт. 

І/ З листопада 1917 газета перейшла на більшовицькі 
позиції /див.: "Граждаиская война на У крайнє”, т. І 
кн.І, С.757, прим. 57/, 

~ 25 - 


"Красний командир". Одноднев. газ.. Орган губисполкома. 
^Дж.: "Зоря Полтавщини", 1967, І листоп. 

79. ВІСТІ Прилуцького повітвиконкому і парткому Прилуць- 

.. кої організації КП/б/ України. Вих* щоденно. Прилуки. 
І9І9-І920. -Продовж. ' 

Перший номер газ. вийшов 12 лютого 1919. 

Назва: 1919 № 22 /10 мая/ - 81 /21 авг./ Известйя При- 
лукского исполкома Совета рабочих, крестьяноких и к^ас- 
ноармейских дбпутатов; 1919 N2,34 /ІЗ йюня/ Известйя 
Прилукокого Боенно-революционного комитета} 1920 № І7 
/І йнв./ - 82 /25 марта/ Известйя Прилукокого уездно- 
го ревкоиа; 1920 Н# 90 /8 квіт./ - 106 /22 квіт./ Віс- 
ті Прилуцького Яовітревкому й повітпарткому КП/б/ Ук- 
раїни^ - Мова вид 4 : 1919 № 22 /10 мая/ - 38 /28 ию- 
ня/ - рос. ^ , 

Тепер вих. ПІД назвою "Правда Прилуччини"^ 

В бібл. г: 1919 Ж 22, 25, 26, 28-32, 34, 35-45, 48, 

49, 53-55, 58, 59, 61-63, 66, 67, 80, 81 /21 авг./; 

1920 № 17-21, 23-25, 27-32, 34-56, 38, 39, 44, 47- 
49, 51, 70-72, 82, 90, 91, 95-102, І04-І06, 108, ПО, 
III, ІІЗ, 130, 138, І4І-І56, І58-І64, І72-І74, 177', 

180, І88-І85, 187, І90-І92, І95-І97 /80 серп./; 

Дод.: 1919 16 июня екотр. вип. "Известйя Прилукокого 
Боенно-ров/олюционного/ комитета"; 1920 70 /25 бе-. 

рез./ Бюлетень повіт/бвої^^ бвзпарт/1ййо!^7 роб/Ттни- 
чо7-С0л/янськоі^7 та червоноарм/ТйськоІ/ конференції. ■ 

^Дж.: "Правда Прилуччини", 1969, 12 лют. 

80. Вісті Ровенського повітового ревкому. Ровно. 1920* 

Мова вид.: Назва та підзаг*- укр., текст - рос. 

В бібЛі е: 1920 10 /24 серп./ - Г2, 16 /9 верес./. 

/ 81. Вісті Сквирщини. Орган Сквирського повіТовоГо революцій- 
ного комітету та повітпарткому КП/б/ України. Газета 
вих. щосуботи. СкБира. 1920. 

В бібл.. е: І920 .Н5ІІ2 4 /II верес./ - 6 /25 верес./, 7 
/19 верес./. .- В нумерації помилка. 

82. Вісті Хорольського повітового виконкому і партбюро 

- 26 


іш/б/ України м.Хорола і поб/1т^. Хорол. І9І9-І920- 
Продовж. 

З лютого 1919 Бих. газета *’Комуніст’1 - орган Хоролі^сько- 
го повіткомітету КП/б/ України. З цього часу бере по- 
■ чаток районна газета "Колгоспна правда'.’^ 

Мова вид.; Назва І підзаг. - укр. і рос^, текст - рос. 

В бібл. в: 1920 Ж 104/12 черв./, Ш, 115, І4І, 156- 
163, 165, 167, 169 /28 груд./. 

Дод.: 1920 № 6 /ІЗ июня/ Щотижнева сторінка "Юний тру- 
кеник". Орган Хорольского уездкома КСМ Украйни /див. 400/. 
^Дж.: "Колгоспра правда", 1969, 22 берез, 

88. ВІСТІ ЦК Комуністичної Спілки молоді України. Харків. 

1920. 

Мова вид.: Назва - укр. І рос., текст - рос. 

В бібл. о: 1920 Ж І /10 черв./, 6-8 /15 жовт./. 

84. ВІСТІ Черкаського повітвиконкому Рад робітничих, се- 
лянських та червоноармійських депутатів. Черкаси, 1918- 
1920. Продовж. 

18 листопада 1918 вийшов перший номер газети "Знамя 
коммунизма", орган Черкаського підпільного окружкому КII/^^/ 
України. У 1919 іііслії розгрому потлюрівців газ. 
вих. під назвою "Беднота". Від цих газет веде свій ро- 
довід "Черкаська правда"^. 

Назва: 1919 ІОІ /ЗІ июля/ - 106 /б авг./ Известия 
уездного Совета рабочих, крестьянских и казацких депу- 
татов Черкащини; 1920 ІіІ ІІЗ /2 черв./ - І2І /II черв./ 
ВІСТІ Київського губ. 1 Черкаського повітревкомів; 

1920 142 /6 лип./ - 165 /І серп./ Вісті Черкаського 

повітревкому. - Підзаг.: 1919 І0І-І06 Орган Черісас- 

ского исполкома. 

В бібл. є: 1919 Ш І0І-І04, 106; 1920 Ж ІІЗ-І2І, 142, 

143, І45-І49, І5І-І58, 160, І62-І65, 168, І7І, 173, 

174, 179, І8І-197, 199-208, 210-229, 233, 256, 237, 
251-254, 257-265, 274, 275, '277, 278, 282, 285, 287- 
294 /ЗІ груд./. 

^Дж.: "Черкаська правда", 1968, 23 листоп. 


- 27 


05; рлаотЬ Советам. Издание, Сумского ревкома и парткома 
КП/б/ Украйни. Суми. І9І9-І920. Продовж. 

Назва: 1919 Н« 91 / 24 мая/ Коммуна* ^ Підааг.: 1919 
N2 91 Издание исполкома Сумского Совета рабочих, крость- 
янских и красноарм. деп. Ежеднев. газ.; 1920 № 37/21 
янв./ - 94 /2 апр./ Изд. Сумского ревкома; і920 № ІІ2 
/29 апр./ - І7І /14 иголя/ Над. Сумского исполнительно- 
го комитета. ^ . 

; В бібл. в: 1919 № 91; 1920 » 37-41, 43, 45-51, 53-61, 
*б5, 67, 68, 93, 94, ІІ2-І23, 126, 127, 129, 130, 146- 
183, 185-202, 204-218, 220-232, 234-238, '240, ' 242, 244, 
246-249,- 257, 261, 262, 264, 266, 270, 272, 275, 276, 

278, 280-286, 288, 289, 292, 293, 295, 296 /24 дек./. 

^Дж.: **Лен1нсьіса правда", 1967, 17 'серп. 

Власть Советов. Полтава - див. ?8<- 
Власть труда. Николаев - див. І4б. - 

86. Внешкольное образование.. Вих. еженедельно. под ред/ак- 
цие^ Внешкольного отдела Наркомпроса Украйни. Киев. 

1919. / . 

в бібл.е: 1919 К'й І /9 лип./ /дод. до Нз 86 гаа, "Из- 
вестия Всеукраинокого Центрального Исполнительного Коии- 
тета"/* 2 /27 лип./. ‘ 

87. Волинский коммунист. Ежедневная рабоче-крестьянская и 

^^■^”КоIшуна" почала вих. в кінці січня 1919 як орган 
Сумського повітревкому Харківської губ.; з №.45. від 
26 березня 1919 продовжувала вих. як орган виконкому 
Сумської повітової Ради робітничих, селянських І черво- 
ноарм. депутатів; а № І2І від ЗО червня 1919 як орган 
Сумського поБІтвиконкому Рад та Сумського Повітового 
комітету КП/б/ України. Деякий час у серпні 1919 
була органом Харківського губвиконкому Рад тй губко- 
мітету КП/б/ у. Видання прип. в середині серпня . ' 
І9І9 в зв"я8ку з захопленням м.Сум дені кіпцями /див.:' 
’Тражданская война на Украине", т.І, кн.І, с.782, 
прим. 247/. 


- 28 - 


красиоармейская газета; Житоьіир. 1919. 

ПІдзагл 1919 № І/І мая/ - 5 /II мая/ Орган Волунского 
губернсісого комитета КП/б/ Украйни. Бьос. три раза в 
неделю; 1919 № ІЗ /4 июня/ - 17 /8 игоня/ Орган Бо- ‘ 
линского губернокого и Житомирского городского коми- 
тетов КД/б/ Украйни. Вих. три раза в неделю. - • 

Мова вид.: 1919 № 1-17 Назва - рос. І укр., підзаг, 

1 текст - рос. 

В бібл. е: 1919 1-9, ІІ-34 /І июля/. 

88. Всероссийская кочегарка.^ Орган Донецкого губисіїолкома, 
губпарткома, Южного бюро ЦК Всероосийского Союза гор- 
норабочих и ЦПКП. Бахмут. 1920-1924. 

ПІдзаг.: 1920 № 2/149/ /20 июля/ - 106/ 256/ / ЗО но- 
яб./ Орган Донецкого губкомпарта и губисполкоиа. - Міс- 
це вид.: 1920 до Н 2 ІОб Луганск. 

В бібл. є: . 1920 2 /149/ - 7, 9-18, 20-28, 80-34, 86, 

88-40, 48-47, 49, 51, 52, 54, 62, 64, 70, 72-74, 76, 

78, 80, 82-84, 85, 86, 89-104, ІОб-, 108-125 /275/ / ЗІ 
дек./. 

Дод.: 1920 вин. за З, 6 нояб. Бюллетень ”Всероссийской 
кочегарки”. 

89. Всеукраинское совещание по народному образованию. Брл- 
летень организационного бюро по созиву совещания. Харь- 
ков. 1920. 

Прим.: Бюлетень вийшов паралельно укр. і рос. мовами. 

В бібл,. є: 1920 № І /19 серп./, І /21 авг./. 

90. Галицький комуніст. Орган Крайового комітету Ук- 
раїни Східної Галичини та Буковини. Київ. І9І9-І920. 
ПІдзаг.; 1919 М. І /10 трав./ - 2 /16 трав./ Орган Тим- 
часового комітету комуністів Східної Галичини; 1919 

8 /8 черв./ - 4 /15 черв./ Орган комітету партії 
комуністів Східної Галичини І Буковини. 

Прим.: Після ІІ2 32 /36/ ЗО ісвіт. 1920 замість газ. по- 

”Всероссийская кочегарка" продовжує рік видання і 
валову нумерацію "Донецко-Криворохского коммуниста” 
/див. ІІ4 /. 

- 29 ^ * 


’чав вих. однойменііий журнал, 

в бібл, в: 1919 Л» 1-4} 1920 ЛЛ І /5/ /5 бервз./ - 32 
/36/ /ЗО КВІТ./. 

Гл 7 Ховокив ивввсткя. Глухов - див. 134. 


91, Голос, коїшуниота. Орган Полтавского губернокого и г°- 
родокого коиитетбв КП/б/ Украйни. Полтава. 1919. 

У КВІТНІ 1919 "Голос коїшуниота" влився в "Известия 
Полтавокого Совета и губиополкома Советов рабочих, 
креотьянокнх и краоноармейоких депутатов". 

В бібл. е: 1919 Л» 9 /12 фбвр./ - 28, ЗО, 32-51, 53, 

54 /17 апр./. 

92, Голос красноаркейца. Изданив Политотдела реввоенсовета 
Н-окой Украинокой Советской І^асной Ариии. Одесоа. 1919. 
В бібл. в: 1919 Л 18 /7 мая/. 

93, Голос народа. Орган при Совете рабочих, солдатоких и 
крестьяноких депутатов г. Екатериноолава. Еведневная. 
Екатеринослав, І9І7-І9І8. 

Назва: 1918 ЛЛ 15 /20 япв./ - 44 /9/24 февр,/ марта/ 
'Голос солдата,^ - ПІдзаг.і 1916 ЛЛ 15-47 /І4/І/ марта/ 
Орган при Совете рабочих и солдатоких деп, г. Екатери- 
нослава, 

В бібл. е: 1918 М 15, Іб, 25-35 , 39-44, 45-47 , 50-52 
/21 /8/ марта/. 

94,. Голос продпра півника. Щотижневе видання Київського Охарч- 
комгубу. Київ. 1920. 

: Газ, прип. 1923. 

• Мова вид.; 1920 - укр. і рос., 1920 ЛЛ З /21 нояб./ - 
4 /28 нояб./ - рос. 

В бібл. є;' 1920 ЛЛ 1 /7 лиотоп./ - 4. 


95, Голос прозревшего, Однодневная газета Грамчека Политпро 
овета Поупраформ/а/ ХІУ Советской Армии. /Уман^, 1920. 
В бібл. є; 1920 Л І /21 нояб./. 

газети "Голос солдата" вийшов у травні 
ІУІ7, Як і Каторинославоька Рада в той час, газета про- 
вадила угодовську, МеНЬШОВИЦЬКО-есертВСЬКу ПОЛІТИКУ. 
ї11 Великої Жовтневої соціалістичної револю- 
ції перейшла на більшовипькі позиції. ^ 


- ЗО - 


96. Голос пролетария.^ Орган Херсонского губ/ернского/ я 
Одесского КОМИТ 0 ТОВ РСДРП. Ежедновная газета. Одесса. 
І9І7-І9І8. 

В бібл. є: 1917 № 65 /21 дек./. 

97. Голоо революции. Вечерний- випуск. Киев. 1919. 

В бібл. Є! 1919 І /7 февр./. 

98. Голос революции.^ Орган сьезда Руминского фронта, Со- 
ветов рабочих и солдатских депутатов области и группи 
представителей от крестьяи. Одесса. І9І7-І9І8. 

В бібл. в: 1917 Кі 13^ /19 дек./. 

99. Голос селянина. Орган Роменского исполкома и партко- 
«а КП/б/ Украйни. Ромни. І9І8-І920. Продовж. 

Назва: 1919 № 43 /12 апр./ Известия исполкома Роменс- 
кого Совета рабочих и селян ских депутатов; 1919 Н? З 
/7 4вг./ Голитьба. - Підзаг.: 1919 З Ежеднев. газ. 
Роменского. исполкома Сов/ет^.р/ібочи^ и с.д/еп.^^ 
и уездного коїіитета КП/б/ Украйни. 

Тепер вих. під назвою "Комуністичним шляхо^і"^ 

В бібл. е: 1919 43 /12 апр./; З /7 авг./; 1920 

Н^(з 192 /6 авг./, 195-222, 224-228, 230, 252-234, 236- 
238, 240 731 окт./. 

^Дж.: "Комуністичним шляхом", 1968, б січ. 


^ Газета почала вих. 19 липня 1917. Спочатку вид. як 
орган об"єднаних соціал-демократів-інтернаціоналістів 
але з Ні 19 /4 жовт./ газ. цілком переходите в руки 
більшовиків. Газ. прип, свій вихід у березні І9І8 в 
зв”язку з окупацією м. Одеси австро-німецькими війсь- 
ками. у травні 1918 вих. підпільно. Всього вийшло ІІ8 
номерів. 

Перший номер вийшов у червні 1917 ак орган ЦВК Рад 
Румунського фронту. Чорноморського флоту та Одеського 
округу /Румчероду/. Спочатку в газеті, як і в самому 
Румчероді, переважали уродовські , меньшовицько-есе- 
рівські тенденції, але з грудня 1917 , після перевибо 
рів ЦВК Румчероду, газета зайняла революційно-біль- 
шовицьку позицію. В період німецькоі окупації вих. 
напівлегально. 7 квітня 1918 газ. було закрито, а 
друкарню розгромлено. 


- ЗІ ~ 


Голос солдата. Екатеринослав - див. 93. 

100 • Голос социал-демократа.^ Рабочая газета. Киев. 1917. 

В бібл. є: 1917 І /14/27 парта/ - З, 5, 6, 8, II, 
12, 15-17, 19-100 /25 окт./. 

101. Голота. Стінна газета для села Київського крайового 
відділу УКРОСТА. Київ. 1920. 

В бІбл. еі" 1920 І /18 листоп./, ^6, 9-35 /ЗІ груд./, 

Гольїтьба. Ромни - див. 99. 

Городнянская УКРОСТА. Городня - див. 314. 

Дело революции. Кременчуг - див. 72. 

102. День всевобуча. Орган Комиссии по организации праздно- 
вания Дня всеобщего воєнного обучения. Екатеринослав. 

. 1920. 

Ь бібл. е: 1920 Ки І /ЗО мая/. 

108. День красного командира. Издатель: Упраьление военно- 
учебньос заведений. Киев. 1919. 

В бібл. в; 1919 Кі І /29 июня/. 

104. День прблетарской культури. Одьодневная газета. Киев. 
1919. 

В бібл. с: 1919 вип. зо 6 квіт. - Фотокопія. 
Деревенская жизнь. Конотоп - див. 264. 

105. Диктатура труда. Орган Ьзовского районного комитета 
КП/б/ Украйни и. Юарайисполкома. Бих. три раза в'неделю 
Юзовка. 1920. Продовж. 

ПІдааг.: 1920 КіКіі II /22 мая/ 91 /ЗІ окт./ Орган рай- 
коме КП /б/ Украйни и исполкома Юзовского районе; 1920 
92 /З нояб./ - 96 /ІЗ нояо^./ Орган Юзовскоґо район- 
ного комитета КП/б/‘ Украйни и Юзрайревкома. 


Перша київська більшовицька газета, що почала вида- 
ватися одразу ж після Лютневої буржуазно-демократичної 
революції, коли більшовики вийшли з підпілля. Органі- 
затором І редактором її був правдист М.М.Лебедєв. До 
редакції в різний час входили Євг. Бош, В.О^Бистрянсь- 
кий /Ватін/, М.А.Савельєв /Петров/ та 1н. 

- 32 - 


Тепер вйх. ПІД назвою "Социалистический Донбасе".^ 

В бібл. е: І92С) » І1/І2, 14, 24-33, 35-56, 59-70, 

■ ■ 73, 75, 77,. 8І, 83-92,. 95, 96, 100,. 10 2-108 /21 дек./, 

*Дж.: "Социалистический Донбасе", 1967, 15 июля. 

ІОб. Днепровская коммуна. Орган Днепрбвского уездного рево- 
люционного комитета й уездного комитета КП/б/ Украйни, 
Алешки. 1920» Продовж. ^ / 

Тепер вих. ПІД назвою "Шляхом Леніна;,'^ , 

/. Ь бібЛі в: 1920 їй 5 /12 дек./> V 

*Дж.: "Шляхом, Леніна", І970/-І9 груд. 

■ 107,'Дни культури -КрасиоЙ Армии. Однодневная газета. Киев. 

іч; ^ 1920. . ... 

Ь бІбл. є; 1920 вйп, за 1г июля; 

.;,108. Добьем Ьрангеля. Орган Купянского уездного исполнитель- 
ного комитета,- Вих. два раза в неделю, по четвергам и 
воскреоеньям. Купянск. 1920. 

І В бібл; є: 1920 Ю ЗО /2 сент./. 

Прим.: Вйх. тимчасово замість газ. "Труд" /див. 356/. 

І І09. ДолоЙ Деникина! Газета Политотдела Н-ской Советской 
і Армии. Б.м, 1919. 

Ь бібл. е;.1919 Ній 1 /9 окі./, 2 /дата не зазначена/. 

'110, Долой неграмотность. Орган Грамчека ХІУ Армии. /Уман^'. 

: 1920. ' ; • 

В бібл. є: 1920 » І /25 авг./- 4/13 сент./. 

111. Донецкая коммуна. Орган Донецкого губкома партии коуму- 
нистов, исполкома Донецкой губернии и исгіолісома Соляно- 
го р/айо/на, Ежедневная газета. Бахмут. 1919. 

ПІдзаг.: 1919 № І /28 февр./ - 2 /2 марта/ Орган воеп- 
но-рев/блюционного/ комитета Донецкого бассейна и Лиси- 
чанского военревкома. - Місце вид.: 1919 № 1-2 Лиснчачс’. 
Ь бібл. в; 1919 І№ І, 2, 34, 35, 45, 47-49, 51, 57, 

/25 мая/. 

1І2« Донецкий коммунист. Орган обкома Донецко-Криворожсиогп 

- 33 - 


бассейна. и Екатеринославского комитета КП/б/ Украиньі» ; 
Е/іс^дневная газета. Екатериіюслав. І9І8-І919* 

Підзаг.і 1910 1.717 дек./, 5 /22 дек./ Орган област- 

ного Донецко-Крмворожскоґо и Екатеринославского коми- 
чТеХОВ*. • ■ , . •. V " ' ■ 

•7 в бібл^ е: 1918 № 1 , 5; 1919 № 17 /6 февр4/,;20 /9 
февр./. ' •* ^ 

113/ДоііецкйЙ п])Олсїарий.^ Орган областиогб: комйтета Донец*- ‘і 
кого и Криіюрожского бассеііаов и Харьковского і^омите- І 
та РКП/б/. Хорьков. 1917-1910. ' . • ‘ ' ‘ ' 

ІІідзаг*: 1910 № 49 /З иіів^ - 93 /12 марта/ Орган оО- 
ластибго киштета Донецкого и Криворожского бассейнов 
и Харьковского комитета РСДГ11. / 

В бібл. є: 1910 № 49-60, б^і, 66-114 /7 апр./. - Нуме- 
рація валова. ^7 

Дод.: 1910 ОсобУй випуск /див* 255/; 1918; Отдельноепри- 
ложение /див, 256/* . ^ 

ІІ'і . Донецко-Крпгорожский коммуиист* Орган Донецко-Криворож- 
сксго облостіюґо комитета КН/б/ Украиіш.Ежедиевна;ігазета, 
Лугаиск. '1919. ’ ^ •. > 

З 1920 них. ”Извоотил Доиодкаго губориского вооішо-ро- 
иоліоциошіого комитета и бюро губернского комитета КП/б/ 
Ук.рашіи" /див. 135/. 

В бІбл. с: 1919 №16 /38/ /19 марта/, 18 /40/ /22 мар- 

та/* ■ ' ■■ ■ ■ -'••• ' • • 

115. • ЬКУКГОСТЛ. Ежедиевная стошіая газета. Екатеринославское- 
, отделотіе УкгоОТЛ. Екатериаослав* 1920. 

Назва:. 1920 Іі2 1/21 янв./ ГОСТА; 1920 Ній 15 /7 февр*/ - 
/II мпрта/ Стеиная газета ГОСТА; 1920 21 /ІЗ 

фпвр./ - 27 /20 февр./ Соха и. молот. Стенная газета. 
Г(Х/ТЛ;Л920 НАі 45 /12 марта/ - 154 /її июля/ Стенная 


^ Щоденна робітнича газета. Видавалася протягом п"п- 
ти МІСЯЦІВ, х’азста пришшоиа В .зв”язку з окупацією 
Хн| нова иімоііькііми загарОниісаі.иі. 

До складу і'плк(;легіі входили Аі'теіл /Ф.А.Сергоєв/, 
і' ЛІ ЛоїстрїмоьглП /Ватін/, Д.І.Ерде, 0. В. Сурик 
/Омельниов/ та ін. 

1 34 ~ - 


> ' , -. газета ї ПРОСТА. - Мова вид.: рос. 1 укр« 

• В бібл.е: 1920 ЬА: І, 15-20, 21-23, 26-'і5, 47, 49, 51- 
54 і 56-69, 71, 72, 7^1-76, 78, 81, 95-102, І05-ІІЗ, ІІ5- 
133, 135, І43-І45, І50-І54, І57-І6І, 168-168, 171, 

175, 177, 178, Ї80, 182, 188, 189, І9І, 193, 194, 197, 
200, 208, 209, 219, 222, 255-257, 260-262, 264-268 , 2?0- 
I'' ' , 272, 274, 275, 277-282 , 284-286 , 289 , 291-294 , 2%-; 

' 301, 303-308, 310, 312-326 /31 дек./; 1920 Ні 15 /27 , 

. ЛИП,/.. 

-Жмеринский кошунист. іимеринка - див, 138. 

■116. Жовтнева революція. Одноденна газета замість "Вістей 
' Київського губревкому 1 "Комму ниста" • Київ. 1920.. 

Мова. вид.: укр. і .рос. 

.В бібл. є: Бип. за 7 листоп. 

'117. За правду.’ Орган Политотдела Н-ской дивизии СоветскоЙ 
Ариии. 1919. 

Підзаг.: 1919 І^ііи 5 /ІВ авг.-/ - 22./І8 -сент./ Орган По- 
. 'лиготдела 57 дивизии Советской Армии. - Місце вид.: 

. /Ромодан, Кролевец, Короп/. 

Г В бібл. є: 1919 № 5. 9, 15, 16, 18, 20-22, 28-30, ,35. 
/12 окт./. ' 

118. За хлібом. Специальное издание комиссші по провеле:’;’^ 
‘"Ііродовольственной недели"и Гадячского уездного ІіОш;- 
тета КІІ/б/ Украйни. Гад яч. 1920. 

Мова вид.: Назва - укр., підзаг. і текст - рос. 

В бібл. є: 1920 Ні І /II июня/. 

119. Загальна афіша. Видання Черкаського повітвидаву. Вих. 
два рази на тиждень. Черкаси. 1920. 

В бібл. е; 1920 НІІ 1 І І /І верес./, 2, 8, 19 /23 листоп./. 

120. Заря. Орган Глуховского упарткома, уисполкома и школи 
красних командиров ХП Армии. Глухов. 1920. 

Підзаг.: 1920 Н*- І /26 сеит./ Орган Глуховского упартко- 
ма и уревкома. 

В бібл.е: 1920 № І -4/7 нояб./. 

Дод.: у Ні І "Страничка красноармейца". Орган Глуховс- 
кого Уполитпросвета. 


- 35 - 


121* Звезда.^ Орган Екатеринославского губкома КП/б/ 
Украиньї. Ежедневная. Екатеринослав. І9І7-І920. 
Продовж. 

Шдзаг.: 1917 І /4/1? апр*/ - 1918 47 /І4Д/ 
марта/ Орган Екатеринославского комитета РСДРП; 
1918 /19 марта/ - 63 /2 апр./ Орган Екате- 

ринославского комитета КП/б/; 1919 № 12 /25 мар- 
та/ - 22 /5 апр./ Орган Екатеринославского комите- 
та КІІ /б/ Украйни; 1919 58 /27 мая/ - 81 /23 ик 

ня/ Орган Екатеринославского губкома и горкома 
КП/б/ Украйни. 

"Звезда*‘ - одна з перших на Україні більшовицьких 
Газет, які народилися після Лютневої буруазіш -де 
мократичної революції. 4 квітня 1918 "Звезда” тим- 
■ часово припинила свій вИхІд у зв"язку з захоплен- 
ням Катеринослава австро-нійецькими окупантами. У 
грудні 1918 знову вийшло Кілька номерів, але не- 
забаром петлюрівці закрили її. І тільки з січня 
1920 почала вих. регулярно. Редагували її в різний 
час такі відомі більшовики, як В.О.Бистрянський 
/Ватін/, С.І .Гопнер, Еіі *КвІрІнг та Ін.^ 

Тепер іжкі ПІД ішаною ‘’Зорп^і: 

В бібл. е: 1917 № І, 3^ 6-12, 14-17, 19-42 /18 
/31/ июлп/; 1918 НіЛ 2 15 /20 янв./, 16, .25-35, 39- 
47, 50-63 /2 апр./; 1919 Ш 12 /25 марТа/, 22, 

58, 80, 81, 152 /ЗІ дцк./; 1920 К^^ІбО /14 янв./, 
162-170, 172-188,190-211, 213-226, 228-243, 245, 
247-249, 251, 253-261 /15 мая/. - Нігмерація валова. 
Дод.: І920 **Красная Екатериноолавщина. По городам 
и селам наших округов". /див. 186/. 

^Дк.і "Зоря", 1967, 18 квіт. 

122. Знамя коммунара. Орган Николаевского комитета КП/б/ 
Украйни. Никблаев, 1919. 

• В бібл. еі 1919 № Г /23 июня/, З, 5, ІО /II авг./. 

123. Знамя Советов. Газета Поупраформа ХІУ Ооветокой 

•^/Газета названа на честь ленінської ^Звезди”, яка 
виходила* у Петербурзі в І9І0-І9І2 рр. 


- 36 - 


Армии4 Вьіх. ежедневно; 1920. 

ІИдзаГіі 1920 І /13 июля/ - 45 /4 сеит./ Газ. Поупра- 
форма и Поштатьіла ХІУ. - Місце вид.: 1920 ііЛ'; 1-45 /Кре- 
менчук; 1920 ІОі: 47 /13 окт./ - 84 /27 нопО .//Умань/ . - 
Мова вид.: рос., окремі статті - укр. 

В бібл. є: 1920 1-9, 11, 12, 31, 33-35, 38-40, 43- 

45, 47, 48, 51, 53-57, 59-64,' 66, 70, 73-79, 83, 84 
1 /27 нояб./о 

124, Знамя Советов. Орган губисполкома Черниговщини и губ- 
і кома КП/б/ Украйни. Чернигов. 1919-1920. Продовж. 

: Назва: 1919 Кіін 3 /19 янв*/ - 37 /5 марта/ Известия Чер- 

ииговского временного военно-революционного комитета; 

1919 іа 42 /11 марта/- 47 /20 марта/ Известия Чернигов- 
ского губревкома, Черниговского уисполкома и горсовота 
5 рабочих,крестьянских и красноармеІ!ских депутатов; 1919 

Ьіі': 72 /24 апр./ - 162 /12 авг./ Известия губисполкома 
Советов рабочих, селянских и красноармейских депута- 
тов Черниговщини; 1919 І /163/ /13 авг./ - 12 /27 
авг./ Серп й молот; '1919 іа 1 /181 / / 6 сєнт./ - З /183/ 
/8 сент./ Известия Совета рабоче-крестьянской оборо- 
ни Украйни и губисполкома Советов рабочих, кроотьпно- 
ких и красноармоИсісих допутатов Черниговщини.^ - 
Підзаг.: 1919 І /163/ /13 авг./ - 7 /21 авг./ Орган 
губисполкома Советов рабочих, селянских и красноармей- 
ских депутатов Черниговщини; 1919 Кіс 8 /22 авг./ -*■ 12 
/27 авг./ Орган губисполкома Советов рабочих, селянс- 
^ ких и красноармейских деп. Черниговщини и губкома КП/б/ 
Украйни; 1920 41 /24 ф-евр./ - 49 /4 мая/ Орган гуо- 

исполкома Черниговщини; 1920 № І4І /25 июня/ - І5І 
/7 июля/ Орган Черниговского губревкома и губкома ‘ 

КП/б/ Украйни, - Мова вид,: рос* і укр. 

Тепер вих. під назвою ^Деснянська правда’1^ 

В бібл. є: 1919 № 3-6, 8-13, 15-18, 20-32, '42-44, 47, 

Наприкінці серпня 1919. коли денікінці захопили 
Київ, Радянський Уряд України .був евакуйований у 
Чернігів 1 газета вих. під цією назвою. 

- 37 - • 


72, 74-95, 97-136, І38-І62 /12 авг./і 1919 І /ІЗ ав 
‘ З, 5, 6-12 /27 авг./; 1920 41 /24 февр./, 45-49, 

І4І, І5І, 169, 191, 211, 225, 227-243, 24б, 248, 250- 
253, 255-259, 264-269, 271, 273-283, 286, 287, 290- и 
292, 294, 295,' 298-301 /ЗІ дек,/. 

Доді,: 1920 N-2 /12 янв./ Бюллетень газетьі "Знамя Со- | 
ветов"; , 1920 Ні; З /7 июля/ ‘‘Страничка трудовой повиннос-! 
ти", Бюллетень Черниговского губкомтруда; 1920 З і 
/16 сеит^, 7, 8 "Страничка работници". Орган губот- | 

1920 Нііи ІЗ /4 нояб./, 15-19 “Стра- 
ничка красиой молодежй". Орган Черниговского губернс- ; 
кого и уездного, городского комитетов КСМ Украйни. 

"Деснянська правда", 1967, 10 жовт. ; 

125. Боря. Орган Гадяцького виконкому Ради селянських, ро- 
бітничих 1 червоноармійських депутатів та повітпартко- 
му КП/б/ України. Гад яч, І9І9-І920. Продовж. 

. Газета почала вих. з лютого 1919. 

Назва: 1919 55 /7 мая/ - 121 /27 июля/ Известия ис-| 

полкома Совета рабочих и крестьянских депутатов и Гадя^ 
ского уездного ком/итета7 КП/б/ Украиі.і-. - Мова вид.: І 
рос, і укр. 

Тапер вих. під назвою "Будівник комунізму"^ 

. В бібл. є: 1919 55,76,77,79, 89, 90-92, 94, 96, 

І19-І2І /27 июля/; 1920 48 /5 май/, 51, 58, 59, . 

61-70 /7 авг,/. 

^ Д«. ; "Будівник комунізму", 1969, 22 берез. 

Известия. Александрия - див, 76. 

.Известия. Гадяч - див. 125. 

Известия. Конотоп - див. 264. 

Известия. КременЧуг - див. 72. 

. Известия. Лубни - див, 73. 

Известия. Луганск - див. 135. 

Известия. Нежин -див, 383. 

Известия. Одесса - див. 74. 

- 38 ^ 


Известия. Полтава - див* 78* 

Известия. Прилуки - див, 79. 

Известия. Ромни - діш. 99. ^ 

Известия. Симферополь - див. 351. 

Известия. Черкасси -'ДИВ. 84. 

^ Известия. Чермигов - див. 124. 

І2*5. Известия Алексаидровскоп) гусікома КП/б/ Украйни и гу- 
0/ернского/ военно-революционного комитета. Алоксапл- 
ровск, 1920. Продовж. 

Ппзза: 1920 ЯН 4 /II мая/ - 29 /II икиіл/ Известия 
Ллександровского комитета КГІ/б/ Украипн и усзд/ного7 
воонно-революциоиного комитета. - Мова вид.: рос,, 
окремі - статті - укр. 

Тепер вих. під назвою "Запорізька правда".’^ 

П бібл. є: 1920 № 4, 6-9. 12. 14-18, 20-^. 25-29, 

47, 48 /7 сент./.' * 

^ Лж.: "Запорізька правда", 1967, 21 жонт. 

27. Известия- Ахтирского уездисполкома Советов и уездпарт- 
куі.'о КП/б/ Украйни. Ахтирка, І9І9-І920. Цродовж, 
Назва: 1919 Я 19 /28 марта/ Известия Ахтирскоїх) испол 
кома Совета крестьянских, рабочих и красноармейских 
ло’путатов и комитетов уездной оргаиизаиии партии 
>7иистов /большев'иков/; 1920 М ПО /16 мая/ - 127 
/2 ишя/ Известия Ахтирского уездисполкомго и уездпарт 
кома комїу^унисгов /большевиков/ Украйни, - Мова вид.: 
рос. і укр. 

Теп'-'р вих. ПІД назвою "Прапор перемоги".^ 

П бІбл, с: 1919 Я 19 /28 марі'а/; 1920 ЯЯ 110, 124- 
П7, 129, 130, І32-І34, 136, 137, 144, 145, 147, 148 
/'З сент,/, 

1920 вип. за 12 окі', Бюллетень Ахтирских Изв^с- 

Т І’ІІ. 

^ /ж,; ”П(д про,:іО|юм перемоги", 1968, ЗО січ. 

- 39 - 


128* Известия Бердянского уездного военно-революционного 
..кбиитета и парткома. Бердянск* 1920. Продовж. 

Назва: 1920 82 /25 авг./ - 84 /4 свят./ Известия 

Бердянокого уездного военревкома; 1920 НііНз 85 /8 ве- 
рео./ - 89 /20 листоп./ Вісті Бердянського повітово- 
го революційного комітету. - Мова вид.: рос. і укр. 

Тепер вих. під назвою "Південна зоря?^. 

В бібл. е: 1920 № 82 /25 авг./ - 86, 88-95 /29 дзк./. 

^Дж.: "Південна зоря", 1967, 12 груд. 

129. Известия Богодуховского Совета рабочих и крестьянс- 
■ ких депутатов и орган Богодуховского комитета КП/б/ 

Украииьі. Богодухов. І9І9-І920. 

Газ. прип. 1921. 

В бібл. є: 1919 Кі 107 /19 июня/. 

130. Известия Военно-революционного комитета УП армии. 
/Проскурок . 1917-1918. 

В бібл. е: 1917 № 16 /15 дек./, 26/29 дек./; 1918 
ІУй 30./^ янв./, 38 /14 янв./. 

131. Известия Военно-революционного комитета Юго-Западного 
фронте. Бьіх. три раза в неделю. Ровно. 1917-1918, 

Підзаїм 1917 ІІ-. 6 /З док,/ Дойоті.ующап Армип. Вик* 

• ежедневно, кроме понедельника. - Місце вид.: 1917 6 

/Бердичеву. - 

В бібл. в: 1917 6; 1918 Ні 2 /5/ /17/4 февр./. 

182. Известия 2-го Армойского сгезда УШ Армии. ^ Могилев- 
Подольский. 1917. 

В бібл. .в: 1917 № 5 /27 ною ./, 7, 9 /1 дек./. 

Известия. Гадяч' - див. 125. 

133. Известия Гайсинского уревкома, упарткома и Политотде- - 
ла 45 Советской Стрелковой дивизии.. Гайсин. 1920. 

Газ. прип. 1921. 

В бібл. є: 1920 НЛ: 50/7 дек./, 53-60 /19 дек./. 

' 3"Ізд відбувся 21-30 листопада 1917 1 визнав єди- 
ною владо^ -н кпяТм! - '/пял.на чолі я В. І Леніним /див. 

. Пеоемо^а. Великої )Ковтнев 9 У соціалістичної, іреволюци не 

УкраУ ні "Л(. .1967,0.433/. ' 

^ 40 - 
13^, Извеотия Глуховского уездного исполкома Советов ра- 
- бочях, крестьянских и красноармейских депутатов п 
увзлп^гд7 комитета КП/б/ Украйни. Глухов. 1919- 
1920, Продовж. 

Назва: 1919 М 2 /19 мая/ - З /25 мая/ Известия Глу- 
V ховского иополкома Советов рабочих, крестьянских и 
крабноармейских депутатов; 1920 Ш І /24 апр,/ - 2 
/І їлая/ Т^ухбвские известия. • 

Тепер вих. ПІД назвою "Народна, трибуна”.^ 

В бібл. є: І9І9>)5 2, -3; 1920 ІШ І /24 апр./ - З; 5- 
13 /22 июня/. , 

' ^ Дж.: "Народна трибуна". 1968, 4 січ. 

135. Известия Доне цкого губисполкома и губкома КП/б/ Ук- 
райни. Луганск. 1920. 

• 8 І8 липня 1920 вих. "Всероссийская кочегарка" /див. 

68 /. 

В бібл. в: 1920 т 87 /б маяУ, 96-108, ІІ4-ІЗЗ, 135- 
142, 145 /15 июля/. 

І ІЗб, . Известия Екатеринославского губревкома и губкоиа КП/б/ 
[ Украйни. Екатеринослав, І9Т8-Т920. 

І Газ. прип. 1922. ^ 

? Назва: 1918 ЗШ 25 /ІЗ февр./ - 35 /27 февр./ Известия 
І Екатеринославского Совета рабочих и солдатских депу • 

І татов; 1918 М 5./І6 февр,/, б /23 февр./; 1918 т 
І З /39/ /З марта/ - Іб /21 марта/ Известия Советов ра- 
І бочих, солдатских и,крестьян. деп. г. Екатеринослл?:л 

І и Екатеринославской губернии; 1919 І /ЗО яив,/ - 

І 41 /21 марта/ Известия Екатеринославского Совета ра- 
I бочих и красноармейских депутатов; 1919 Ш 42 /22 иар- 
І та/ - ІІ5 /22 июня/ Известия Екатеритюславского губ- 
; исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармеП.'- 

К . ких депутатов; 1920 т 2 /18 янв./ - 87 /29 агтр./ Пз- 
вестия Екатеринославского губревкома; 1920 88 /ЗО 

апр./ - 108 /25 мая/ Известия Екатеринославского губ- 
иополкома Совета рабочих, крестьянских і: краоноариеПс- 

У І92І-І922 вих. під назвою "К труду". У 1922 влп- 
♦ лаоя в газ. "Звезда‘4 

- 41 -• 


. ких депутатові 1920 № 109/26 мая/ - 205/19 сент./ 
Иавестия Екатеринославскогогубисполкбма Совета рабо- 
чихі крестьяйских и красноармейских депутатов и Екате- 
ринославского ґубкома КП/б/ Украиньї. 

В бібл. є:, 1918 У: 25 /ІЗ февр./.- 85 /27 февр./; 5 
• /16 февр./, 6 /23 февр./; 1918 № З /39/ :/ З марта/* 5 
6, 8, 10, Пі 14-16 /21 марта/; 1919 Ж 1-8, 10,- II* 

15, 16, 18, 19, ЗО, ,39* 41, 42, 44, Л6, 58, 70, 83, 

85, 86, 94, 96, 98, 99, 102, ІІ5 /22 июня/;' 1920 
№'2-89, 91-135, 137-207,^209-227, 229^279. /19 дек./. - 
, . Нумерація змінювалась. 

Дод.: 1918 екстр. вип. за 23, 25, 27 марта. 

187. Известия Елисаветградского уездвоенревкома и уездкома 
КН/б/ Украиньї. Елисаветград. І9І9-І920. Продовж. 

Назва: 1919 89 /З апр./ Известия Елисаветградского 

. Совета рабочих’и крестьянских депутатові'^ 1920 № 88 
/14 берез./ - 55 /З квіт./ Вісті Єлисаветградського по- 
вітревкомуі 1920 № 130 /4 лип./ - 196 /22 верес./ 

Вісті Єлисаветградського повітвиконкому Ради робітни- 
чих, селянських та червоноармійських дечіутаїів. - 
'Мова вид.: рос. 1 укр. 

Тепер вих. під назвою. "Кіровоградська правда".?^ 

В бібл.. є: 1919 Нн 39 1 1920 Ш 38, 54 ^ 55, 130-134, 136- 
І4І, І/^З, 144, 165, 166, 169, 178. 180, 162-185, 187, 
190, 192, 194, 196 і 217, 220, 223-226, 259-261, 266, 
269, 276/26 дек./. . ^ 

^Дж.: "Кіровоградська правда", 1968, 10 лют. • 

138. Извеса!ии Жмеринского исполкома Совета рабочих и крееть- 
. янских депутатов. Официальїшй орган. Жмеринка. 1919- 
1920. Продовж. 

Назва: ІЕ'19 Ш І /29 марта/ Жморпііский коьшуїшст. - 
Підзаг.: 1919 № І Ежедиев. рабоче-крестьті. газ. Жме- 
ринского комитета КП/б/ Украй» І9І9 Кі ЗІ /8 мая/ Офи- 
циальнмИ орган исполкома Жмерішекого Совета рабочих 
и крестьянских деп. и Жмеринокого комитета КП/б/ Ук- 

Одночасно у 1919 вих. газ. "Коммунист" - орган 
ЄлиоаветградоькоІ організації КП/б/ України /див. 176/. 

^2 - 


‘і раиньї. 

Тепер вюс. під назвою ”Нов1 горизонти|‘^« 

Г; В бібл, в: 1919 К: І, 23, 25-28, 31-34, 43 /15 июля/, 

^ж.: “Нові горизонти”, 1976, 5 сй. 


^189. Известия Изюмского уездного комитета партии коммунис- 
*тов /большевиков/ и уездного исполнительного комитета. 
Еженвдельний орган. Изюм. І9І9-І920. Продовж. 

Назва: 1919 Ні і /19 янв./ Бюллетень Изюмского уездво- 
енревкома; 1920 Ні 2 /16 янв ./Бюллетень уездвоенревко- 
§ иа; 1920 Нг№ З /20 янв./ - 5 /29 янв./ Известия Изюмско- 
го военно-революционного комитета. 

Тепер вих. під назвою "Радянське життя”^. 

І; -В бібл. е: 1919 Ні 1; 1920 2; 1920 » З /20 янв. / - 

5, 14 /II мая/. 

1^ ^Дж.: "Ь’адянське життя”, 1969, 18 січ. . 


140 . Известия исполнительного. комитета Киевсксго Совета ра- 

г бочих депутатов. Киев. 1918-1919. 

Назва; 1918 Ній І /З янв./ - 6 /19 февр./ Известия Ки- 

Е евского Совета рабочих и солдатских депутатов. Еже- 
^ днєвная газета. - Мова вид.; 1919 № І /15 февр./ - 
35 /ЗО марта/ назва та підгаз..- рос., укіи тп свр., 

|г текст - рос. 

в бібл. є: 1918 1№ І-б; 1919 Кі І /ІЗ февр./ - 7, 3-: З 
І /50 марта/. 

І- Дод.; 1919 до 56 /83/. 


І4і. Известия Крьімревкома и областкома РКП. Симферополь. 

І 1919-1920. 

Назва: 1919 Известия Симферопольского военно-революцч- 
■ онного комитета. Ежедиевная газета.^ 
і: В бібл. є: 1919 ІУіі 10 /27 апр./, 12-27 /18 мая/; 1920 

С № 2 /20 нояЗ./, З /21 нояб./. 

42* Известия Лохвицкого исполнительного комитета и комите- 
V та Кошлунистической партии /большевиков/ Украйни. Лох- 
вида. 1919-1920. Продовж. 


1 / Газ. вид. у квітні-травні 1919 до виходу "Известий 
Временного рабоче-крсстьяііского правительства Краша”. 


- 43 


Найва: 1919 Ук 38 /4 апр^/ - 112 /14 июля/ Известия ; 
Лохвицкого исі.олкома Совета рабочих, селянских и крас- 
ноармейских допутатов. Ежедиевная газета; 1920 177 : 

/24 февр./ - 248 /20 авг./ Известия Лохвицкого револю-; 
циоиного комитета. Вьіх. периодически, - Мова вид.: рос* 

І укр. І 

ТєпЄ]) вих. під назвою “Зоря’.'^ . • ’ 

Б Оібл. є; 1919 38,54, 55, 61, 62, 68, 73, 75, 78, 

81-87, 91, 93-105, ІІ0-І12; 1920 177, 190, 248. 

Дод.: 1919 до Н- 46 /15 апр*/ Бюллетень ’ЧІзвестиЙ Лох- 
Бицкого исполіштельного комитета ^ Совета' раббчйх, селян- 
ских и красноармейских депутаток " /див. 28/. 

^Дж. : ”Зорп”, 1968, 2 листоп. 

143. Известия Мариупольского парткома и ревкома. Мариуполь. 

^ І9І8-І920. Продовж. . • '* 

Газета почала вих. з 9 березня 1918 під назвою ‘Теволю- 
ционное слово” - орган Ради робітничих та селянських деі 
лутатів.^ 

Назва: 1920 КЛі 144 /4 авг./ - 176 /12 сент./ Известия 
.Мариупольского уездного комитета КП/б/ Украйни и уезд- 
ного іюоііно-риполюциоііного комитота. | 

Тепер вих. під назвою "Приазовский раббчий”^ | 

В бібл.є: 1920 М 2 ІОІ /ЗІ июня/ - І07, І09-І17, ІІ9 - | 
128, І80-ІЗЗ, 135, ІЗб, 142, Ш-І47, 149, 150, 155, | 

157, І59-І63, Ібб, 169, 170, 173, 174, І76-І78, 180, ; 

182 /23 сент./. І 

Дод.: 1920 екстр. вип. за ЗО окт. • | 

^Дж.: ’Чіриазовский рабочий”, 1968, 10 марта. 

* 

144. Извеотия Мелитоііольского уездного Совета рабочих, крес- 
тьяноких и красноармейских депутатов. Мелитополь. 1919- 
1920. 

В бібл. є: 1919 № 10 /53/ /25 мая/ - 12 /28 мая/. 

''•^ Останній, 41 номер- “Революционного слова” вийшов 
наприкінці КВІТНЯ 1918. Після розгрому І вигнання оку- 
пантів та білогвардійців з Маріуполя 9 січня 1920 ви- 1 
даїшя було поновлене під назвою "Известия”. ; 


1^5. Извостия Могилев-Подольского уездмого исполкома Со- 
• вета рабочих, ісрестьянских и красноармеЦских, депутатов 
Могилев-Подольскийф І9І9-І920. Продовж. 

Назва: 1919 НЛі! І /ЗО апр./ - 16 /18 мая/ Известі;'’ ис- 
полкома Могилев-Подольского Сов.ета рабочіьх, крестьпн- 
ских и красноармейских дегіутатов* V з ' : 

Тепер вих. під назвою *ШадднІстрянська правда*і\ ' 

В бібл. є: 1919 1730 апр,/ 

: 35-49, 52 /2 йюля/. ^ 

Дод,: екстр. вип. за 19 мая, '26 мая. 

^Дж.: “Наддністрянська правда”, 1977, І4.-жовт.‘ 


І46. Известия^Николаевского губернского исполкбма и губ- 


кома КП/б/ Украйни. Николаев# 1918-1920.;^ Продовж. 
Назва: 1918 Ні; 231 /24 февр./ Власть труда; 1919 
Мз 46 /23 мая/ - ПО /12 авг./ Пзвостия Пиколаевско- 


го Совета рабочих, красноармеИских и краснофлотских 
депутатов. Екедневная газета; ^ 1920 Н-. 5 /6 фсрр./ 
Известия Николаевского ревкома; 1920 № 6 /7 февр./ 

- 90 /22 мая/ Известия Николаевского губревкома; ’ 
1920 ІУі! 91 /25 мая/ - 182 /9 сонт./ Известип^Нико- 
лаопского губисішлкома. - ПІдзаг.: 1918 її!: 251 Иалоп- 


тия Николаевского Совета рабочих и воєнних дон, уго- 
тов. Вих. 'ежедневно. 

Тепер вих. під назвою -“Півдеша правда'.'^- 
В бібл. є: 1918 231; 1919 А6, 47, ^9, 50, 5^- V 

62, 66-72, 74, 76-98', 100, 102, 105, 109, ПО /12 
авг./; 1920 № 5, 6, 10, 12, 14-25, 31-36, 38-43, • 
/»5-47, 497-50, 52-55, 57ч50, 62-66, 71, 72, 7^-88, 
90-96, 107-111, ІІ4, 119, 120-126, 131-133, 1^5, 1^6. 
153, 162, 164, Іб8-т, 178, ІВ^189_,- 192-196, 200, 
202, 204-210, 213-216, 2187222, 229-2337 244-251 
253, 259-262, 271-275 /26 дек./. ‘ 

Лод.: 1919 до к 68; 1920 до КЛ; 5, 9, 12 ’'Отраипчка 


■ кі’асной молодожи”. Еженсд. бюллотень Николаевского 


комитота КСІ.1 Уїсраиньї. 

"Південна прг<ч-а’', 1967, II жовт. 


17 


Одіїочасі.о влх, Газрто “Зііамп ісоммунсії а", орг;..' ^ 
іликолаівсіїоіго комітету іСП/б/ Украпи;. /дпв. 122/. 


147. Иавестия Новомосковского уездного исполнительного ко- 
митета Совета рабочюс, креотьянских и красноармейс- 
кюс депутатов. Газета вих. раз на тиждень - у неділю. 
Новомосковск. І9І9-І920. Продовж. 

Нова вид.: роб. 1 укр. 

Тепер вих. під назвою "Новомосковська правда"^. 

В бібл. е: 1920 Ке№ 41 /ІЗ июня/т 43, 44, 49, 50 /15 
авг./. 

140. Известия Опродкома ХП /ірмии/. Вюс. один раз в неделю. 
Киев. 1920. 

В бібл. в: 1920 Ш І /22 авг./ - 4 /17 окт./. 

149. Известия передвижного инструкторсксго бюро РОСТА на 
лит/ературно7-инструкт/орском/ поезде имени тов.Ле- 
ниіш. Киев. 1919. 

• В‘ бібл. е: 1919 N2 2/7 июля/. 

150. Известия Пирнтинского исполкома и парткома. Бьіх. два 
разе в неделю. Пирятин. 1920. Продовж. 

Тепер вих. ПІД назвою "Шляхом Ілліча",^ 

Б бібл. є: 1920 21 /28 апр./. 23-26, 28, 34-38, 

40-42, 44-53, 55, 56 /12 сент./. 

^ Лж.: "Шляхом Ілліча", 1977, 28 лиП'. 

151. Известия Пилитичеокого отдола милитиризовші/ііой/про- 
мшлен/,ности7 и трудовьіх войск Донецкого бассейна. 

•Дебальцевс). 1920. 

Б бібл. є: 1920 ШІ2 16 /ЗІ июля/ - 19, 21, 22 /22 сент./. 

152. Известия Почепского уездного чрезвьічайного воешю-ре- 
волюционього штабе. Вьіх. три раза в неделю. Почеп. 
І9І8-І9І9. 

. В бібл. є: 1919 N 2 35 /62/ /І апр./. 

Известия Радомьішльского ревкома. Радомьішль -• див. 391. 

158. Известия Севастопольского революционного комитета. 
‘Севастополь. І9І7-І920. Продовж. 


’ Нг 


газеті дату заснування позначено лютим 1919. 

154 . 


І 


:$ 5 * 


и. 

19 грудня 1917 вийшов . перший номер газети ^'Известип Се- 
йастопольского революционного комитета”. Незабаром пазо- 
ва II змінилася на "Нзвестия Севастонольского Соїзота 
рабочих, крестьянских и воєнних депутатові! 'омотну 
червня 1919 вих« газ. "Известия Исполнительноіи коми- 
тета Севастопольского Совета рабочих, ирасноармеїіскпх 
и матросских депутатов”. 

ПІСЛЯ перемоги Великої Жовтневої соціалістичної р^т?ил!и- 
ЦІЇ це ^ перша більшовицька газета в Криму. 16 листопа- 
да 1920, наступного дня після авільношін міста гід 01- 
лсгвардіиців, почав вид. "Бюллетень Сеяпстопольгксіо 
революционного комитета”, а через кілька днів відиовип- 
. ся вихід газ. "Известйя Севастопольского воешю-і'оволю- 
> ционного комитета”, перейменованої 2 грудня 1920 в "Ма- 
як Коммуни”. Тепер вих. під назвою "Слана Севасті)иолл”.^ 
В бібл. е: 1919 № 17 /16 мая/, 20 /20 мап/. 

^Дж.: "Слава Севастополя", 1967, 26 дек., 

Известия сельскохозяйственного издател. тва. Екеиедолі— 
ник. Харьков. 1920*. 

Ь бібл. є: 1920 О- 2 /І мая/ -7/1 июїт/.' 

Известия Симферопольского военно-рев//олюционного7 коми- 
тета - див. 

Известия Славянского революционного комитета - див. 9. 

Иавостил Совета солдатских депутатов УШ Армии. Могилев- 
і'К/дольский. І9І7-І9ІВ.- ' 

’ Назва: 1917 № З /6 дек./ - 1918 Кї 26 /6/24 янв./ февр./ 
Известия иеполіштельного комитета УШ Лрмии. 

В бібл. о: 1917 N110 З, 4; 1918 № 16 /З янв./, 19, 26 
/6 /24 янв./ февр./; 4 /13 /ЗІ янв./’ февр./, 6 /21 /8/ 
февр./. 

Известия Старобельскбго уездного Совета рабочих, ирость- 
пнеких и краоноармейских депутатов. Старобельск. 
І9І9-І920. Продовж. 

8 1920 вих. ПІД назвою "Красний -іахарь". 

Тепер - "ПІД прапором Леніна".^ 

- 47 . ’ 


в ’бібл. є: 1919 47 /4 июия/. 

^Дл. ; ”П1д прапором Леніна", 1978, 28 лют# 

157. Иавестия Стачечного комитета. Киев. 1917. 

Кі І "Иавестий Стачечного комитета" вийшов замість ІІ2 2Ї • 
газ. "Пролетарская мисль" /див. 276/. 

В бібл. е: 1917 К5 І /2 дек./. 

158. Извеотия Таращанского уездного революционного комите- 
та и комитета КП/б/ Украйни^ Тараіда. 1920. 

• ' Назва; 1920 Ж І /22 февр./, 2 /27 февр./ Известия Та- 
ращанского уездного революционного комитета. « 

Мова вид.: рос. і укр. 

В бібл. е: 1920 І, 2, 4-7, 15 /27 дек./» 

Иавестия исполко.ма Совета рабочих и крестьянскюс депу- 
татов Уманщини. Умань. - див. 63. 

159. Иавестия Харьковского округа путей сообщения Украйни. 
Харьков. 1919. 

Нцзва: 1919 І /23 марта/ - ІЗ /ЗО апр./ Иавестия На-; 
родного комисоариата путей 'сообщения Украйни. | 

в бібл, в: 1919 І,Лї І-З, 7, 9-14 /І мая/. ' 

160. Известия Хороонокого уездного исполкомо и ХероопоиоИ 
организации КП/б/ Украйни. Херсон. І9І9-І920. Продовж. 
Назва: 1919 КеНіі 17 /13 апр./, 20 /17 апр./ Херсонская 
правда; 1920 № 98 /II июня/ - 135 /24 июля/ Вісті револ 
дійного комітету м, Херсона і його повіту; 1920 Ш' 

156 уі8 авг./ - І8І /18 сент./ Извеотия Херсонского 
уездного революционного комитета; 1920 N№182 /19 сені./ 
- 201 /12 окт./ Известия Херсонского уездного револю- 
ционного комитета и Херсонской организации - КП/б/ Украй- 
ни. - Підзаг.: 1919 Орган Херсонского комитета КП/б/ 
Украйни. 

Тепер вюс.. під назвою "Наддніпрянська правда',’^ 

В бібл. е: 1919 17 /ІЗ апр./, 20/17 апр./; 1920 . 

98-101, 126, 132, 135, І56-І62, 164, 166, 173-206, 
216-225, 225-252, 254-263, 265, 268-270 /ЗІ дек./. 

Дод.; .^.920 10 /21 авг./ - 15 /19 деі:./ "Страничка 

юного коммуниста". Орган Херсонского уоздкома КСМ. 

^Дж.: "Наддніпрянська правда", 1967, 2^і верес. 

- 48 - 


161. Известия Черниговского губернского и Почепского уезд- 
ного исполкома Советов раб/очих/, крестьян^ки^ и 
красноарм/ейскю^ депутатов.^ Почеп. І9І8-Іь^І9. 

В б!бл. є: 1918 № 20 /12 нояб./, 21, 23, 26, 27 /20 
дек./; 1919 І /І янв./. 

162. Известия Ялтинского военно-революдионного коиитета. 
Ялта^ 1919. 

В б!бл. є: 1919 Ш гв /ЗІ мая/, ЗО /5 июня/. 

163. Инфорьіациояний листок Совета народного хозяйства Ук- 
райни. Издание инфориационного подотдела иногороднего 
отдела. Вих. два.раза в неделю. Харьков. 1919. 

В бібл. є; 1919 № 4 /24 февр./.- 14 /ЗІ марта/. 

164. К оружию. Орган наступающих на Киев Советских воііск.^ 
^омодан. 1918, 

В бібл. є; 1918 Кї І /10 марта/. 

;І65. К победе. Орган Политотдела Н-ской дивизин. Действук>- 
I ' щая армия. 1919. 

^ Місце вид. ; /Брянск, Шостка,Новгород-Северский7* 

[ В бібл. є: 1919 № І /27 сені./ - З, 6, 11-13, 15-17, 
20, 22, 23, 26, 27, ЗО, 34, 85, 87, 38 /17 поиб./ 

166, К свету. Издание Политотдела 2-й дивизии У/краинской/ 
І С^ветско^ к/^ит/. Б. м. 1919. 

^ В"б1бл. є: 1919 Ні! 10 /20 мая/. 

;І67. К труду. Орган Всеукраинского коиитета по всеоОщей 
ї трудсвой повинности. Харьков. 1920, 

і Назва: 1920 № 4 /15 авг./ - 6 /12 сент./ К труду І 

І /Бюллетень Всеукркомтруда/. 

і В бібл. є: 1920 Нііі; 4-6, 8, 10 /9 нояб./. 


У 1918 в зв".язку з окупацією кайзерівськими війсь- 
ками Чернігова газета вих. у Почеііі . 

2 / 

^ Київ був захоплений німецькшіи окупантами І берез- 
ня 1918. 


168. Киевская беднота. акстренньїЯ випуск. Киев. І9І9* 

В бібл. є: 1919 вип. за 6 февр.' 

169. Киевский коммунист.^ Орган Киевского областного и го- 
родского К0МИТЄТ9В КП/б/ Украйни. Киев. 1918-19194 

В бібл. є: -1918 І /22 сент./, З, 6 /вторая поло- 
вина дек./; 1919 № 4 /14 янв./, 12-42 /18 марта/. 

170. Киевский. пролетарий. Газета киевского рабочегб. Изда- 

ние Киевского губревкома и губпрофсовета. Киев. 1920. 
Газ. прип. 1921. * 

В бібл. є; 1920. І /26 дек./ - 5 /ЗІ дек./.- 

171. Клич труда. Издание Киевского обл. отд. УКРОСТА. Стен- 
ная газета городской бедноти. Киев. І9І9-І920. 

Назва: 1919 № І /20 дек./, 2 /22 дек./ - 1920 92 

/15 апр./ Стонная газета Киевского бюро РОСТА; 1920 

93-106 /29 апр./ ^тенная газета Киевского бюро УК- 
РОСТА; 1920 N ^2 109 /2 мая/ - 252 /9 дек./ Стенная га- 
зета Киевского областного отделения УКРОСТА. 

В бібл. є: 1919 Н:№ І, 2; 1920 Н#: 7 /9 янв./ - 10, 12, 
14-18, 20-42, 44-106, 109, 112,114-258, 260-266, 268- 
,271 /81 дек./. 

172. Книга Красиой Армии. Однодневная газета Политуправления 
КВО. Киев. 1920. 

В бібл. е: 1920 вип. за 5 дек. 

Коммуна. Звенигородка - див. 61. 

Коїшуна. Суми - див. 85. 

178. Коммуна. Издание Харьковского губисполкома и Харьков- 
ского губернского комитета КП/б/ Украйни. Ежедневная 
газета. Харьков. 1919. 

В бібл. в: 1919 58 /6 авг./. . • 


Газет почала вих. підпільно в період гетьманщини 
та п)г\чіпцЦ м. Києва німецькими вагарбниками. 

III слм ьідиовлення Радянської влади вих. до 18 бе- 
рее'оі .1919. 20 березня 1919 у зв'’язку з переїз- 
дь" ПК КІІ/0/ України у Київ "Киевсїоии коимунист" 
ВІІИ 1 .ГИ у центральний орган КП/б/ України - "Ком- 

муі-іли 


- 50 


І Ц74« Коииунар. Вечерняя газета рабочих и Красиоіі Ариии. 
Издание Киевского обкома КП/б/ Украйни. Киев. 1919. 
•'в бібл. в; 1919 ІУЬ І /21 фовр./ - 27 /ЗІ иарта/. 

Коииунар,^ Орган Харьковского губкоиа КП/б/ Украи- 
Екедневная газета. Харьков. 1919. 

^*ІВ бібл. є: 1919 № І /15/ /16 иарта/ - 49, 51-59, 

І 61-70, 72-74, 77 /91// 22 июня/. 

•ІКбішунист. Ежедневний орган Елисаветградской орга- 
нивации КП/б/ Украйни, Елисаветград, 1919, 


У - В б!бл, е: 1919 ІЗ /9 иарта/. 

Коимунист.^ Орган Киевского губкоиа КП/б/ Украйни. 


|Ежедневная газета. Киев. І9І9-І920. Продовж. 

Щ ІПдааг.: 1919 № І /18 дек./ - 5 /24 дек./ Орган Ки- 
^р;'евского областного и губернского комитетов КП/б/ 
"'"Украйни; 1919 6 /25 дек./ - II /ЗІ дек./ Орган 
Киевского губкоиа КП/б/ Украйни. - Мова вид.: 
рос. 1 укр. 

Тепер вих. ПІД назвою "Київська правда". 

В бібл. е: 1919 № І /18 дек./ II /ЗІ дек./; 1920 
1^-' 12 /І янв./ - 259 -/ЗІ дек../. 

Дод.: 1920 "Бюллетень профоссионольїюго днижомиїї " 
/лив. 40/; 1920 7 листоп. вийшла одноденна газ. "ЖовТ' 
вева революція" /див. ІІ6/. 

Коииунист. Одесса - див. 252. 

. 78 . Коииунист. Орган уездного Павлоград ского военно-ре-' 
волюционного штаба и Павлоградского уездного коиите- ’ 


І'.? ‘ 


1 ^' 

Ш: 


с 

■?-! 

Ну 

І: 
^ У р"язку з переїздом ЦК КП/б/ України та редак- 
ції газети "Коииунист", що була органом ЦК КП/б/ 
Укріни та Харківського губкому КП/б/ України, 
у Київ, органом Харківського губкому КП/б/ Ук- 
раїни став "Коммунар". який продовжував валову 
нумерацію "Коммуниста" /див. 179/. 

8 20 березня по ЗО серпня 1919 у Києві під цією 
ж назвою вих. орган Центрального й Київського 
МІСЬКОГО комітетів КП/б/ України /див. 179/. 


та КП/б/ Украйни. Павлоград. І9І9-І920. Продовж. 

Тепер вих. ПІД назвою "Світло Жовтня"-.^ 

.В бібл. є: 1919 Кї2 / 21 янв./.' ; 

179. КоммунисТі Газета Центрального и Харьковского губерно- 

кого комитетов КП/б/ Украйни. Харьков. І9І8-І920. ' 
Продовж. * ’ . 

Підзаг.: 1918 І /15 июня/ - 5 /15 авг./ Орган' Орга- 
низационного бюро по созиву конференций партийних орга- 
низаций коммунистов /большевиков/ Украйни. Вих. один 
. \раз в неделю; 1918 № 6 /21 авг./ - 7-8 /15 окт^/ Орган 
ЦК КП/б/ Украйни. Вих. один раз в неделю; 1919 2 

/17 февр./ - /15 марта/ Орган Центрального и Харь- 

" ковского комитетов КП/бЛ Украйни. Енеднев. веч. рабо-* 
чая, крестьян. и красноарм. газ.; І9І9 № 15 /20 марта/ 

- 146 /ЗО авг./ Орган Центрального и Киевского город- 

скоґо комитетов КП/б/ Украйни’. - Місце вид.: 1918 М® 
1-2 /15 июня/ - 7-8 /15 окті/ Москва; 1919 НіїН® 2 /17 
февр./ - 14 /15 марта/ Харьков; 1919 15 /20 марта/ 

- 146 /30-авг./ Киев. 

Газета виникла як орган Оргбюро по скликанню І з"ї3ду 
"Комуністичної партії України. Перші вісім номерів вий- 
шли в Москві, ОСКІЛЬКИ Україна в той час була окупова- 
на німецькими загарбниками. ' 

Тепер вих4 під назвою "-Радянська Україна". 

В бібл. е: 1918 1-8. / Ксерокопі?^; 1919 ііУіі: 2, 7, II- 

14, І5-ІА6; 1920 № 4 /1 янв./,'5, II, 14-18, 20, 26- 
31, 33, 35-38, 41, 43-285, '287-296 /ЗІ дек./. . , 

Дод.: 1919 "Бюллетень Секретарйата ЦК КП/б/ Украйни" 
/див. 42/; 1920 /5 марта/ Бюллетень. Вийшов замість газ. 
"Коммунист" внаслідок тимчасової відсутності струму. 

180. Коммунистическая заря. Лиоток-бюллетень Политичебкоіго 
отдела Н-ской Стрелковой Железной дивизии. 1920^ 

Місце вид.: /Волинська губ^. . 

В бібл. е: 1920 т З /24 окт./, 4 /З нояб./. 


І/ На газеті "Світло Жовтня" зазначено, що видання поча- 
лося у 1920. Очевидно, редакції не було відомо про 
Існування газ. "Коммунист" за 1919, яка е у фондах 
ЦНБ АН УРСР. 


- 52 - 


^81* Коммунистический воскресник. Орган бюро воскресников 
.Херсонской организации КІІ/б/ Украйни. Тод коимуни - • 
третий. Херсон. 1920. 

В бібл. є: 1920 вип. за 2^ окт. 

182. Коммунистический Интернационал. Однодневная газета, 
посвшценная II Конгрессу Ш Интернационала. Одесса. 

1920. . ' 

В бібл. є: 1920 вип* за 18 июля* 

188. Конотопский уезд и Советская вдасть. Агитационний во- 
сісресник Поарма ХП, устроенний 29-го мая« Издание по- 
езда-типографии Политуправленчя ревьоенсовета ХП Ар- 
мии. /Конотоп/. 1920. 

‘ В бібл. є: 1920 вип. за 29 мая. 

184. Красная Армия. Орган Политуправления реввоенсовета ХП 

Армии. Ежедневная газета. Киев. І9І9-І920. Продовж. 
Ш'Дзаг.: 1919 № І /26 марта/ - ІІ7 /І4 авг./^ Орган 
Народного комиссариата по воєнним делам Украйни. Еже- 
днев. газ,; 1919 118 /5 авг./ - 1920 £70 /25 февр./ 

Ежеднев. газ. Орган Политуправления реввоенсовета- 
Н-окой Ариии. 

Тепер вих. ПІД назвою "Советская Армия", що в органом 
групи Радянських військ у Німеччині. 

*В бібл. в: 1919 ІШі 1-53, 55-126, 222 /ЗІ дек./; 1920 
НіК: 242 /21 янв,/^ 253, 254, 257-260, 262, 263, 266- 
286, 288-312, ЗІ4-ЗІ9, 347, 370, 388-402, 447-457, 

459, 460, 465-471, 478, 480, 481, 497, 508 Д2 дек./. 
Дж.: Сб. "50 "лет на боевом посту" 4 Политуправлонив 
групли Советских войск в Германии. 1969. 172 с. 

185. Красная деревня. Издание Одеоского комитета КП/б/ Ук- 
райни. Вих. ежедневно. Одесса. 1919. 

В бібл, в: 1919 Хї 18 /ЗІ мая/. 

186. Красная Екатеринославщина. По городам и селам наших 
округов. Еженедельное босплатно'е приложение к газете 
"Звезда". Екатеринослав. 1920. 

Газ. прип. 1924. 


в бібл. е: 1920 М: 4 /8 яив*/ - 7 /17 февр./. 

Т87, Красная звезда. Орган Политичсского отдела Н-ской 

Стрелкоііой дивизии. Действующая Красная Армия. 1919- 
1920. 

111 оце ьііц.: Газета видавалася в місцях перебування ди- 
візії: Іряііськ, Харків, Полтава, Олександрі вськ, Ми- 
колаїв, Одеса^. 

В бібл. є: 1919 1І)^“ 133 /19 сент./ - 135, 13В, І5І-І54, 
156-169, 171, 175, 176-180, 183, 185-187, 191, 193- 
195, 19? /б дек./; 1920 КІЬ І /17 февр./ - 4, 6-8, 10- 
13, 15-24, 26-43, ^5-66, 68-74, 77-100, 102-105, 108, 
110-115, І17-І19, І21-І50, 155, 154, 156-158, 167-176, 
/28 окт,/. 

^Дж,: Григорьев Ив. Наша дивизия. -'ІСраснан звеада,*' 
1920, 29 февр. 

188, Красная авезда. Орган Киевского воєнно-окружного агит- 
просветуправления. Киев. 1919, 

Б бібл. в: 1919 І /16 марта/, 2 /18 марта/.. 

• ІВ9. Красная звезда. Газета Х/арьковского/ т/^\ю^ 1 ,окото^ к/о- 
иитета/' КП/б/ Украйни уі Политуправлен.ія Харьк/овского/ 
окр/ужиого7 Боен/ного/ ком/йссариата7» Харьков. 1919. 

В бЮл. о: 1919 МІ' ІЗ /24 шір./, 1^і /25 шір,/. 

190, Красная звезда. Орган Роввоенсовета Южного ф])онта<, 

Б.м. 1919, 

В бібл. є; 1919 МІ А7 /б окт./, 51 /21 окт,/, 

191, Красная лава. Орган Политического отдела революциоиного 
воєнного Совета 2-й Коиной Лрмии, Б.м. 1920. 

В бібл. є: 1920 85 /4 нояб,/. 

Красная молодежь. Кремеичуг - див. 305, 

Красная иолодежь. Полтава - див. 78. 

192.. Красная оборона, (^ргаи Политпросвста Одооского 176/ери- 
сного/ воен/иого/ ком/иссариата/ . Ежедиешіая газета. 
Одесса. 1920. 


- 5 ^ 


Газ. прип. 1921. ' 

В бібл. є: 1920 26 /6 авг./. 

193, Красная правда. Орган Бахмутского уисполкомп м укома 

КП/б/ Уіфаиіш. Вьпс. по вбскресепьпм, сред'^м п ппішщаг- 
1920.. Бахмут. Продовж.^^^^;^г^ ' ' 

Назва: 1920 № І /12 янв./ - ІОО /ЗО кал/ ‘ г^'ітсиап 
правда, г ІИдзаг.: 1920 № 1-17 /З февр./ ]>!'^дпев. гап. 
Бахмутского ревкома и ^ісома Рос/сиііской/ Им'/мумисти- 
ческоі^ партии; 1920 .N.N 2 18 /4 фсвр./ - 69 /.і.7 аіч’./ 
Еведнев 4 газ. Бахмутского ревісома и укома КП/б/ 

' ни. : ; ^ 

Тепер вих. під назвою "Вперед**^. 

В бібл. є: 1920 » 1-9/ІЗ--І5, 17-28, 31-35, 45 

50, 52-55, 57-71, 73-100, 106, 108-157, 161 -163 ,. 16'4 , 
165, 168-178 /5 дек./. - 

' ^Дж.: "Вперед", 1970, 7 окт. 

Красная тіравда. Умань-. див. 63. 

Красная правда. Б.м- - див. 282. " 

194, Кросноармеоц. Газета общестппіпіо-полити’и оипм. Пчх . т)'И 

раза в иоделю.. Издается агитпросветом Иолоград-Ьодшнсіц' 
.го уездного воєнного комиссармата. ІІовоград-Виліі.нск::е; 
1919. ' . 

В бібл. є: 1919 № З /21 июня/. 

Красноармейская звозда. Лубни - див. 73. 

Красноармейский голос. Полтава - див. 78. • 

195, Красное зна?ля. Орган Геввоенсовета'ХІУ СоветскоМ Лр*»и»^. 
Действующая Красная Армия. 1919-1920. 

Назва: 1919 іііі 2 З /6}/ /8 июлп/ - 134 721 ден./ В р^ ' ь- 

- Підзаг.: 1919 7 Орган Реввбсисовета Армии Хаі’ькі г<>- 

кого направлення; 1919 Іе 25 /4 мап/ Орган Гепиосіїсс нг ; • 
2-й Украинской Советской Армии; 1919 № 3-58 /14 сс-п . 
Орган Реввоеисовета Х1У Советской Армии; 16'* 59 
/1б сент./ - 134 Орган Реввоеис«;вета Н-сіп г Гл..і>отс- 
Армии. - Місце вид.: 1919 М- 7, 25 /?.ка'^оі і!" >ол-- " : 


- 55 


1919 )№: з /8 июля/ - 25 /ЗІ йюля/ Дреиенчу^; 1919 

■ (ііК! 26 /1 авг./ - 46 /ЗО авг./ б.и.; 1919 НЛ: 47 /2 сені./ 
- 122 /25 нояб./ /Брянсі^; 1919 КМ23 /26 нояб./ - 

134 /21 дек./ 6.М.; 1920 Н* І /І янв./ - 26 /14 февр,./ 
Дарької/; 1920 К<№ 28 /15 фювр./ - 109 /21 мая/ /Креиен- 
чуг/* 1920 ШІО /27 мая/, НІ /28 ная/ б.м.; 1920 
. К» 112 /29 иая/ - 139 /ЗО июня/ /Толт^; 1920 КЛ» 140- 
146 б.и.; 1920 147 /16 июля/ - 206 /20 сені./ /^ие- 

ринка/; 1920 Ній 209 /22 сені./,- 243 /П нояб./ /Тіер- 
• воиайс^; 1920 № 247 /І5 нояб./ - 282 /24 дек./ 

/їишь/. 

' Б бібл. в: 1919 № 7 /її апр./, 25 /4 .иая/; 1919 N“16 З 
. ' /61/ /8 июля/, 7, 8, ІЗ, 16-26, 29, 31-35, 37, 38, 41- 
49, 52-134 /2і; дек./; 1920 №№ І /І янв./ - З, 5-7, II, 
Ц, 14-243, 247, 257, 263-282 /24 дек./. 

'*Прии.: Повідомлення про перейменування "Красного ана- 
мени" див. у газ. "В рукьеі", 1919, ІЗ июля. 

196, Красное знамя. Издание Бюро печати Украйни. Киев. 1919. 

’ В бібл. є: 1919 16. 1 /І иая/. 

197, Красное знаия. Издание Полифоідєлов 2 -.- Краснознаиенних 
дивизий.іСиев. 1920*' 

В бібл. є: 1920 № 24 /15 июяя/, 30 /22 июня/. 

.198, Красние резервиг Однодневная газета, посвященная "Дню 
всевобуча". Издание Политпросвета Харьковского губрев- 
коиа. Харьков. 1920. 

В бібл. в: 1920 один вип. /дата не зазначена/. 

199, Красний богатирь. Орган Политотдела Упрафориа ХП Армии. 
/Коноіоп/. 1920. 

В бібл. в: 1920 № З /ІЗ июля/ - 5 /16 июля/. 

200, Красний боец. Еженедельний орган Политпросвеїотдела . 
при Донец/^оіі/ губвоенкоиате. Луганск. 1920. 

^В бібл. в: 1920 16 2 /26 сент./. 

201, Краоний боец. Ежедневная газета Политотдела реввоенсове- 

■ та УІ АрМии. Херсон. 1920. 

В біол. е: 1920,16 213 /26 нояб./. 

- 56 


202. Красний вал. Ежедневкая газета. Орган исполкома Сове- 
та рабочих и крестьянских депутатов Соляного р/айо7на 
и комитета Компартии /большевиков/ г.Бахмута. Бах- 
мут. 1919. 

В бібл. з: 1919 Н 2 2 /14 марта/. 

2СЗ., Красний вестник. Степная газета Водинского отделения 
: . УКРОСТА. Житомир. 1920. 

В бібл. є: 1920 33 /18 марта/, 40, 45,. 47, 57, 58, 

85, 95, І05‘, 106 /19 дек./. 

204. Красний вестник. Степная газета УКРОСТЛ. Чугуев. 1920. 

: В бібл. е: 1920 1^.' І /15 июля/ -6/7 авг./. 

^205. Красний воин. Ежедневная газета Политического отдела 
ХШ Армии. Б.м. 1919. 

С В бібл. є; 1919 Ш 177 /8 дек./, 178, 188 /21 дек./. 

^206. Красний Донбасе. Издание Политотдела Совета Украинской 
І труДовой армии. Харьков. 1920. 

В бЮл. є: І920 ЬД: І /2 дек./, 7-9 /29 дек./. 

*207. Красний железнодорожник. Орган райполита и райпроф- 
сожа Одесского отдела Юго-Западішх жел/ізних^’ дор/бг/. 
Газета вих. три раза в неделю. Одесса. 1920. 

^ ІІІдааг.: 1930 !• /27 май/ 0|)Гоіі Политотдела одесеких 

жел/езних/ дор/6г/; 1920 к 04 /19 авг./ Орган Политот- 
І дела Одесского отдела Іего-Зап/адной/ жел/езно^ дор/о- 
ги/. - і^іова вид.: 1920 з Ь: 34 назва І підзаг. - рос. 
І укр. 

, В бібл. є: 1920 Іо№ 14, 34, 36, 37, 41, 57 /14 окт./. 

208. Красний казак. Степная газета Каменского отделения УК- 
РОСТА и орган райпарткома и райиснолкома. Каменск. 
1920. 

Підзаг.: 1920 № 15 /27 мая/ - 23 /25 июня/ Стенная 
газета Каменского отделения УКРОСТА. 

В бібл. в: 1920 15, 20, 21, -23-27, 29-31, 34, 36- 

38, 41, 43-49, 52, 54-61, 64-73, 86, 87, 89-93, 96 
/26 дек./. 

- 5 7 


209. Красний клич. Орган Вольшского губкома Коїшунистичес- 
кбго Союза рабочей молодежи. Еженедельнбе издание. 
Житомйр. 1919. 

Б бібл. є: 1919 № 2 /29 июля/, З /6 авг./. 

Красний командир. Полтава - див. 78. 


210. Красний Крим. Орган Кримревкома и област/ного/ ком/и- | 
тета/ РКП. Симферополь. І9І8-І920. Продовж. 

Газета почала вих. 6' лютого 1918 під . назвою “Тавричес- 
кая правда” - орган губкому РСДРП/б/. *'• 

• Назва: 1919 ІЗ /25 апр./ Тавричеркий Коммунист.^. І 

Підзаг,: 1919 N^IЗ Орган Кримского обкома КП/6/ Украи- 
ни. І 

Тепер вих. під назвою "Кримська правда”^ 

'■ До редколегії газети у 1918 входили видатні керівни- 
ки більшовицько! організації Криму; Д.І.Ульянов, Ю.П. І 
Гавен, В.О.Кобилянський, Н.О.Александрова, В.О.Ша- 
талов. 

В бібл. є: 1919 ІЗ; 1920 Ие І /23 нояб./ - З, 5-9, 
11-26, 28-34 /ЗІ дек.'/. . 

• Дод.: 1920 Юіі 17, 19, 22-25, 29 Приісази’ и распорпженияі 

Кримревкома. І 

^Дж.: "Кримська правда", 1967, 25 листоп. і 1968, 

6 лют. ‘ ' 

2ІІ* Красний меч. Орган Политотдела войск внутренной охра- 
ни республики на Украине. Еженедельная газета. Киев. | 
1919. 

Підзаг.: 1919 Ніі і /18 авг./ Орган Политотдела особого 
корпуса войск ЬУЧК. 

В бібл. е: 1919 Ні]:. І, 2 /25 авг./. 

212. Красний ,м.еч. Орган Политотдела Н-ской Стрелковой диви- 
зии. /Тарнополь/. 1920. 

Мова вид.: рос., окремі статті - польською мовою. 

Ь бібл. є: 1920 КІі: І /19 авг./ -; ІЗ, 17-19 /17 окт./. 

,Дод.: Бюллетень газети "Красний меч" /див. 25/. 

• • І 

Під цієіо на: ^ою газета них. з квітня по червень І 

1919, після визволення Криму від німецьких окугіантІ| 
з ЗО травня - "Кримский коммунист". З І7 листопада; 

1920, після розгрому Врангелп, вих. "Красний Крим < 


213* Красний моряк. Орган Политотдела Днепровской воєнно й 
флотилии. Вих. три раза в неделю. Киев. 1919-1920. 

Продовж. 

Назва: 1920 № 81 /18 июля/ - 112 /26 сент./ Красний 
моряк и водник.^ - Підзаг.: 1919 N.N 2 З /25 нояб./, ІЗ 
/15 дек./ Орган Политотдела Днепровской воєнний фшо- 
тилии; 1920 КІй 81-112 Орган Политотдела Днепровской 
, военной флотилии и Днепровского областного Политотде- 
ла водного транспорта. - Місце вад*: 1919 З, ІЗ; 

1920 23 /6 янв./, 24,. 51 /7 апр./ Гомель; 1920 

Кіі 65 /2 июня/ Екатеринослав. 

• Тепер вих. під назвою "Водник". 

В бібл. є: 1919 » З, 13; 1920 НДі 23, 24, 51, 65, 68- 
112; 115-135 /12 дек./. 

2144 Красний моряк. Орган Политотделения Западного района 

Чорного моря. Вих. два раза в неделю/Нпколаев/1920-1921. 

В бібл. е; 1920 4 /8 июля/, 7, 8 /22 июля/. 

Красний моряк и водник. Киев - див. 213. 

215. Красний Очаков. Ежедневная газета. Орган Политсекре- 
тариата морской крепости "Очаков". Очаков. 1920. 

Підзаг.: 1920 Кііії 9 /27 июня/ - 15 /4 июля/ Издание 
штаба моркроп/ооти/ "Очаков*'. - Місце вид.: НА 9-15 
Мйниховск. 

В бібл. е: 1920 ІУі: 9-15, 35, 48, 49 /25 авг./. 

216. Красний путь. Орган железнодорокников и водников Ю.^гоу - \/ 
З/ападаУ. Киев. 1919-1920. Продовж. 

Назва: 1919 НІ2 1 /8 марта/ - 4 /15 апр./ Вести Совета 
комиссаров Правобережной /Юго-Зап/адной7 жел/езной/ 

• дор/оги/; 1919 № 5 /1 мая/ - 6 /22 мая/ Вести Совет- 
ской Правобер/ежной./ /Юго-Зап/адной/ жел/езной/ дор/о- 
гиу. - Підзаг.: 1919 НА 1-6 Еженед. орган хелезнодорУо- 
жной/ мисли и деятельн/бсті^; 1919 Н: 8 /16 июня/ - 
1920 А 81 /15 июля/ Орган Советской Правобережной /і'іо- 
Зап/адно^ жел/езной/ дор/оги/; 1920 Н=^^^ 97 /З авг./ - 
152 /10 окт./ Орган Дорпилита Юго-Зап/адной/ жел/ез- 

А 81 /18 лип./ 1920е історія заснування газети. 


^ 59 - 


. иой/ дор/ог^; 1920 № 153 /ІІ окт\/ - 185 /20 нояб./ ' 
Орган Дорполііта и доркпрофсожа Юго Зап/адно^ 'жел/еа- 
ной7 дор/6гі^\ - Мова вид.: Назва та підзаг. - рос • І 
^кр. , текст - рос. і 

Тепер вих. під назвою '’Рабочее слово”.' 

Б бібл. є: 1919 № І, 3-6, 8-18; 1920 № 19 /5 янв./ - 
58, 60-213 /24 дек./. 

Дод.: до Кі 96 Бюллетень приказов .../див. 43/. 

217. Красньїй Чериоморско-Азовский флот. Орган Политуправле- 
ния иорских сил Чорного и Азовского іморей. Бьіх. три ра- 
‘ ва в неделю. Одесса. 1920. ’ 

ПІдзаг.: 1920 N^10 І /15 июля/ - 27 /І|9 сент./ Орган Поли; 
отдела Черноііорско-Азовского флотов;' 1920 28 /22 

сент.'/ - 29 /24 сент./ Орган Политуправления иорских 
сил Черного и Азовского морей. Місце вид.: 1920 № 

‘29^ Мариуполь. 

В бібл. е: 1920 № І-З, 5-16, 18-22, 24-29, 34, 36, 38, 

. 41 /25 нояб./. ^ ' 

•218. Красний шахтер. Орган Александровск-Грущевского уездно- 
го исполкоиа и комитета КП/б/ Украйни. Александровск- 
. Грушевокий. 1920. 

В бібл. в: 1920 Нь 65 /19 дек./. 

ДоДгі Бюллетень газети “Красний шахтар" /див, 26/. 

219. Красний бойцам. Однодневная газета “Помоіди фронту”. 

- Харьков. 1920. ' \ \ 

В бібл. е: 1920 вин. за 1 нояб. 

220. Креиенчугская стенная газета УКРОСТА. Кременчуг. 1920. 
Газ. прип. 1921. 

. Назва: 1920 31 /24 берез./ - 125 /14 лип./ Стінна- 

газета УКРОСТА; 1920 № 180 /23 сент./ -2 58 /29 дек./ 
Стенная газета УКРОСТА. - ПІдзаг.: 1920 ‘Не 'ЗІ Видає . 

. Креиенч/уцький? відділ Всеукраїнського Телеграфного 
Агентства. . ; 

- В бібл. в: 1920 31, 101-103, 106, 108, 110-114, 117, 

'119-125, 162, 167, 168, І79-І94, 197, 212, 213, 217,' 
218, 220, 222-23С, 238-251, 255-258, 260 /ЗІ дек./. 


бо 


221. Крестьянская. беднота. Издается Николаевским губернскии 
комитстом КП/б/ Украйни. Вих. два раза в недалю. Нико- 
лаев. 1920. 

В бібл. с: 1920 № З /5 апр./, 15 /25 иая/. 

222. Листок больного и раненого красноармейда* Перийдичес- 
кое еженедельное издание Управлення санитарной части 
ХП Армии. Киев. 1920. 

В бібл. є: 1920 № 3-4 /28 нояб./. 

223. Листок приказов и обьявлений. Приложение к"Известияи 
Александрийского исполкома,'*. Издатель: Александрий- 
ское отделение УКРОСТА. Александрия. 1920* 

В бібл. е: 1920 № 2 /3/16 окт./. 

224. Лит.-агит. бюллетень. КиевУКРОСТА. Киев. 1920. 

В бібл. є: 1920 № І /8 апр./ - З /26 апр./. 

225. Лит.-агит. УКРОСТА. Ежедневная газета. Харьков. 1920. 

В бібл. є: 1920 КЛ 2 б /ЗІ иарта/, 18-21 /23 апр./. 

226. Месяц селянина. Издаиио редакции ”Бюллетеня Опродкои- 
губа Херсонской". Николаев. 1920. 

В бібл. є: 1920 Кн І /окт./. 

227. Метелик агітіютягу Народного комісаріату освіти. 

Київ. 1920. 

В бібл. е: 1920 вип. за І і 2 лип. 

228. Миргородське життя. Бидавться на. кошти Ради робітничих, 
селянських та вояцьких- депутатів. Віїх. двічі на тиж- 
день. Миргород. 1919.' 

В бібл. в: 1919 № 6' /II лют./, 7 /14 лют./. 

229. ’ Могилевский коммунист. Издание парткоиа коммунистов 

Могилев-Под/бльска/к Могилов-ІІодольский. 1919. 

Підзаг.; 1919 і /26 марта/ - 13 /9 апр./ Издание 
Компартии Могилев-Подольска; 1919 Кіе апр./ - 

19 /16 апр./ Коммунистическое издание ревкоиа Могилев- 
Под/Ьльск^. 

В бібл. є; 1919 КЛ2 І-І4, 16-20, 22-25 /25 апр,/. 


- 61 . 


230* Молоде село. Тижнева газета ЦК КСРМ України. Харків. 

. 1920. 

НаДрук. на стор. газ. "Селянська біднота" /див. 294/* 
В бібл.є: 1920. І /7 квіт./ - 16 /18 серп./. 

231. Молодой пролетарий. Орган Киевского губкома Союза мо- 
лодежи Украйни. Еженедельная газета. Киев. 1920. 
Продовж. 

Назва: 1920 Нз І /дата не зазначена/ Рабочая молодежь; 
1920 Кн І /12 КВІТ./ Червоний юнак. - Шдзаг,: 1920 
Кі І /дата не зазначена/ Еженед. орган Киевского губ- 
кома КСРМ Украйни; 1920 І /12 квіт./ Орган Київсь- 
кого губкому Комуністичної Спілки робітничої МОЛОДІ. 
Тепер вих. ПІД назвою "Молода гвардія". 

Б бібл. е: 1920 Н2 І /між 15 І 25 лют./; 1920 Кн 1 /12 
КВІТ./; 1920 І /25 июня/ - 9 /9 сент./. 

232. Молот. Рабочая газета. Екатеринослав. 191В. 

В бібл. е: 1918 1 /17/4/ апр./ -.7 /5/22 апр./ 

мая/^. 

233. Молот и плуг. Издание Народного комиссариата по воєн- 
ний де лам Украйну. Киев. 1919. 

В бібл. є: 1919 1 /19 апр./, З, 5 /4 мая/. 

234#. Моряк# Орган ^^доооиого' райкомвода. Всероссийский союз 
рабочих водного транспорта. Одесса. 1917-1920. Про- 
довж. 

Перший номер легального видання "Моряка" - органу Ко- 
мітету по організації Всеросійської спілки моряків 
вийшов 12 квітня 1917, але в зв"язку з Інтервенцією 
вихід газ. був припинений на 1.: 40 у 1918. Після 
• визволення Одеси від Інтервентів газ. почала вих. з 
19 липня 1920^. В редакції газ. працювали такі відо- 
мі письменники, як 1 .БабелЬ'^^.Багрицький, Б.Ката- 
6В, Ю. Слеша. 

Підзаг.: 1920 Кі 1 /40/ /19 июля/ Орган Одесского рай- 
онного комитета Всероссийского союза рабочих водного 

1/ ЦІ номери !газ. "Молот" вийшли підпільно під час 
окупації німецькими загарбниками Катеринослава. 


- 62 


транспорте. 

Тепер них. лід цією ж назвою.^ 

Б бібл. є: 1920 І /40/, 9/48/ /15 сент./. 

^Дж.: "Моряк*', 1967, II апр. 

235. На помощь Донбассу. Однодневн'ая газета. Издание По- 
литотдела Сонета Украинской трудрвой арции. Харьков. 

1920. 

В бібл. є: 1920 Бип. за 5 дек. 

236. На поцощь фроцту. Однодневная газета. Издание Одесско- 
го губернского отделения Всеукраинского госиздательст- 
ва. Одесса. 1920. 

В бібл. є: 1920 БИП. за 25 окт. 

237. Набат. Орган Винницкого Совета рабочих и солдатских 
де^утатов. Ьинница. 1918. 

В бібл.- є: 1918 № І /26 янв./ -’7. II, 12, 14 /ІЗ февр./* 

238. Наш путь. Орган Сосницкого уисполкома и упарткоиа 
/большевиков/. Вьіх. раз в неделю. Сосница. .1920. Про- 
довж. 

. Тепер вих. під назвою "РадянськиІ*і патріот'і^ 

В бібл. е: 1920 № І /22 окт. ./ - З, 5-9 /31 док./. 

^Дж.: "Радянський патріот", 1970, 22 жовт. 

239. Неделя Всевобуча. Однодневная газета ислолкона по уст- 
ройству праздника "Недели Всевобуча". Киев. 1919. 

В бібл. є: 1919 вип. за 25 июля. 

240. Неделя искусств, литератури, .театра и др. Еі-хенедельник 
. культури и общественной жизни. Киев. 1919. 

В бібл. е: 1919 Кі І /10 царта/. 

241. Неделя ренонта. Орган Дорполита и райпрофсожа Екатери- 


і/у Дореволюційний період газета "Моряк" видавалася 
з ініціативи групи революційних иоряків-еиі гранті в 
закордоном - у Константинополі /Туреччина/ та Алек 
сандрії /Єгипет/. Протягом 19ІІ-І9І2 вийшло близь- 
ко 20 номерів ./"Ііоряк", 1920, 19 июля/. 


- 63 


нинской меЛ//езной7 дор/оги7- зкстремиьій вупуск газети 
'‘Транспорт". 

Екатеринослав. І9і>0. 

В бібл. е: 1920 вип. за 7 та 15 сент. 

242. Неделя фронта. Однодневная газета. Изданне Комиссии 
по организации "Недели фронта". Николаев. 1920. 

Ь бібл. е: 1920 вин. за 25 февр. 

243. Неделя фронта и транспорта. Издание Киевского област- 
ііого бюро УкраиноРОСТА. Киев. 1920. 

і В бібл. є: 1920 вип. за 15 /2/февр. 

244. Неділя селянина. Одноденна газета^ Видання Політвід- 
ділу Х1У Радянської Армії. Б.м. 1920. 

В бібл. є: 1920 вип. за 19 - 25 верес. 

245. Незаможний. Газета селянського відділу Кременчуцького 
губпарткому Кіі/б/ України. Кременчук. 1919-1920. 

Газ. прип. 1922. 

Назва; 1919 Ш 5 /17 черв./ - ЗІ /18 лип./, 1920 вип. за 
16 мая Селянин. --Підзаг.: 1919 11 .Кі! 5-31 Ежедйев. со- 
ветская газ. Изд. уездного исполкома Совета селянскюс 
* деп.; І9сі0 вип. за 16 мая Еженед. газ. для селян Кре- 
менчугского уездного исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьян. и красноарм. деп. и Крпмоіічугского 
уездного комитета КП/б/ Украйни. - Мова вид.: рос. і 
укр. 

В бібл. є: 1919 КЛі 5, 12, ЗІ; 1920 вип. за 16 мая; 

1920 Ш /9 жовт./ - З, 22-54, 57-59 /50 груд./. 

246. Незаможний. Газета Миколаївського губерніального викон- 
кому. Миколаїв# 1920. 

Газ. прип. 1922.- 

Назва: 1920 ІЗ /22 серп./ - 21 /12 верес./ Незамок- 
. ний селянин. - Мова вид.; укр. і рос. 

В бібл. є; 1920 НіЦо 13-15, 17, 20, 21, 27, 55, 34, 41- 
43, 49, 53-56 /ЗІ груд./. 

247. Незаможний селянин. Орган Валківського повітвиконкому 
Гади селянських, робітничих і червоноармійоьких депу- 
татів# Валки. 1920. 

- 64 - 


в бібл. в: 1920 № 18 /19 верес./, 22 /14 жовт./. 

248. Незаможний селянин. Орган Изюмского уездного ко?литета 
КЛ/б/ Украйни и уездревксма. Бьк. еженедельно. Нзюм. 

1920 . Мова вид.рНрзва - уіф.,птл?аг. т текст - рос.ї гкг. 

В бІбл. є: 1920 Кз 2 /22/ /26 нонб./. 

Незаможний селянин. Миколаїв - див. 246. 

249# Нове життя. Орган Новомосковського комітету КП/б/ Ук- 
раїни'. Газета вісс; три рази на тиждень. Новомосковськ. 
1920. 

Мова вид.; уіф. 1 рос. 

В бібл. є: 1920 2 /25 січ./. 

250. Оборона труда. Орган Политу.правления Киевского воєнного 
округа. Киев. 1920. 

В біол. є: 1920 № 5 /24 дек./, 5-9 /ЗІ дек./. 

251. Об"яви Народного комісаріату юстиції. Харків. 1920. 

. Мова вид.; укр. і рос. 

В бібл. е: 1920 Кз 2 /15 груд./. 

252. Одесский коммунист^. Орган губ/ернского/ комитета КП/б/ 
Украйни. Одесса. 1918-1920. 

Нагі’ш: 1910 Іі-.* 10 /25 окт./ Коммуііист^'. - ПІдзог.; І9Л1 
N° 10 Орган Одесского областного ком/йтет^ КП/б/ Украй- 
ни; 1919 № 41 /7 мая/ - 105 /24 июля/ Орган Одесского 
комитета КП/б/ Украшш‘, 1920 ММг 154-232 /28 мая/ Орган 
губ/ернского/ и общегородского комит/етов7 партии комму- 


Після захоплення Одеси дені кінцями з вересня 1919 
/№ 150-148/ вих. нелегально. • 

• Газета вих. з липня 1918 по серпень 1919, спочатку 
під час австро-німецької окупації то гетьманщини, 
а потім англо-й'оанцузької інтервенції нелегально. 

З листопада 19І8 по квітень 1919 вид. також фран- 
цузькою мовою. До складу редколегії входили О.Оо- 
коловська, Ж.Лябурб, іі^.Елін та ін. 

Газета друкувалася в катакомбах • 


« 65 


нистов /большевиков/ Украйни. . 

5 верес. 1920 *'0десскиИ комиунисі" влився в газ. "Віс - 
ТІ" /див. 7V• 

В бібл. е:І9І8 Кї 10; 1919 II* 41, 67, 79, 83, 87, 88, 

89, 92-98, 105; 1920 Мі 154, 161, 162, 164, 174-177, 
179-185, .187-199, 221-228, 250, 231, 232, 244, 245, 
265-268, 270, 271, 273-277, 279, 280, 282-284, 287, 
290-311/5 сені. /і 

253. ОДУКРОСТА. Издание Одесского областнрго отделения Все- 
украинского бюро РОСТА. Вих. ежедневно, Одесса. 1920. 
Назва: 1920 № 20 /29 апр./ - 38 /22 'иая/ ЮГРОСТА. - 
Шдзаг.: 1920 кЛі 31-38 Изд. Южного ббл. отделения Все- 
украинского бюро РОСТА. Вьк. ежеднев.І 

•, В бібл. е: 1920 їй 20, 31-34, 38, 100/4 авг./.< 

254. ^ктябрьские дни 1917-1920. Бюллетень Политпросвета- Дорк- 

•профсожа Ю/го7-В/ападп61]7 ж/елезной/ д/орог^. Киев. 
І920І . . ' . 

В бібл. є: 1920 * 1 /27 окт./. 

255; Особий випуск газет "Донецкий пролетарий", ."Известия 
, Юга" и "Порив". Харьков. 1918. 

В бібл. в: 1918 ОооОий вип. /дата но зазначена/. - Фото- 
копія. '■ • 

Прим.: У цьому вип. надрук. стенографічний звіт першого 
засідання 1У Всеросійського з"ізду Рад, що відбулося в 
Москві 15 березня 1918. ^ 

256. Отдельное приложение к газетам "Донецкий пролетарий" и 
"Известия Юга". Харьков. 1918. 

В біол. е: 1918 один вип. /номер І дата не зазначені/. 
Прим.; Цей вип. містить матеріали засідань ІУ обласно- 
. го з"Ізду Рад робітничих 1 солдатських депутатів Донець- 
кого 1 Криворізького басейнів, що відбулися 27-30 січ- 
ня 1918. 

257. Первое мая. Неделя трудового фронта. Бюллетень. Издание 
Комиссии по проведенню первого майского субботника "На- 
дали трудового фронта" при Киевском Совете рабочих и 
красноармейских депутатов. Киев. 1920. 


. -хбб - 


в бібл. е: 1920 І /23 апр./* 

258* Первое мая* Однодневяая газета УКРОСТА. Киев, 1920. 

В бібл. є: 1920 вип. за І мая. ' 

259. Первомайский субботник. Однодневнап газета. Издание 
Политотдела ХП Армии и Кременчугского комитета КГІ/б/ 
Украшіьі. І^іеменчуг. 1920. 

Вин. підготовлений редакціями газ. *’Красное знамя" та 
“Дело революции!’. 

В бібл. є: .1920 вип. за І мая. 

260. Первоглайский. субботник работников Екатеринославскоіі 
почати. Екатеринослав. 1920. 

Б бібл. є: 1920 вип. за І мая. 

261. Перше травня. Спільне число газет “Вісті”, “Більшовик”, 
“Галицький комуніст” і “Червоний стрілець”. Київ. 1920. 
В бібл. є: 1920 вип. за І трав. 

262. Перше травня. Тиждень трудового фронту. Бюлетень. Ви- 
дання Комісії по проведенню першого травневого субот- 
.ника й “Тижня трудового фронту” при Київській Ралі 

робітничих та червоноармі йських депутатів. Київ. 1920, 

В бібл. є: 1920 К-І /23 квіт./. 

263. • Пламя. Орган Новгород-Северского уездного исьолиитель- 

:\')Го комитета Советов рабочихі крестьянских и красно- 
армейских депутатов и уездноі^о комитета КП/б/ Украинк. 
Новгород-Северский. 1919-Ґ920. Продовж. 

5 жовтня 1919 вийшов перший номер, який поклав початок 
теперішній газ. “Радянське Полісся”^.- 
Підзаг.: 1920 Уі 102 ‘/25 апр./ - 151 /З окт./ Орган 
Новгород-Северского уездного исполнительного комитета 
и уездного комитета КП/б/ Украйни. 

В бібл, е: 1920 № 102-104, 131, ІЗА, 135, 138-172 /29 
дек./. 

^Дж.: “Радянське Полісся”, 1969, 4 жовт. 

264. Плуг и молот. Районний орган Конотопского уисполкома и 
упарткома. Ежедневная рабоче-крестьянская газета. 


~ 67 _ 


Конотоп. І9І9-І920. Продовж. .. 

Назва:. 1919 № 25 /2/17 мая/ - 37 /16/ /II июля/ Дере- 
венская жизнь; 1919 № 38 /17/ /15 июля/, 39 /18/ /19 
' июля/ Известия Конотопского уездного исполкоиа Советов 
рабочих, селянских и красноармеїіских . депутатові 1919 
№ І /40/ / 2ІИЮЛЯ/ 25 /64/ /18 авг./ Правда. - 
Підзаг.: 1919 Кї 23 /2/ Орган уездного комитета У/кра- 
инскон7 паргии кошунистов /большевиков/; 1919 № 24 
/З/ /21 мая/ -33/15/ /20 июня/ Орган уездного /коми- 
тета/ Коммунистической партии України; І9І9 КгІи 34. /24 
июня/ - 37 Орган Конотопского уездного комйтета КП/б/ 

■ Украйни; 1919 № І /40/ /21 июля/ -і З /42/ /23 июля/ 
Орган- Конотопского исполкома СоветоІВі рабочих', крестьян^ 
и красноарм. деп. и орган Конотопского уездного коми- 
тета КП/б/ Украиньї. Ежеднев. газ.; 1919 № 4 /4У /24 
июля/ - 25 /64//І8 авг./ Орган Конотопского исполкома 
и комйтета КП/б/ Украйни; 1920 Ь'Лі 104 /28 *апр./ - 108 
/6 мая/ Орган упарткома и уисполкома; 1920 № ІІ2 /12 
мая/ - 140 /26 июня/ Орган упарткома и уревкома; 1920 
І4І /І авг./ - 143 /4 авг./ Орган Конотопского ис- 
лолнительного комйтета Советов и уездбюро* КП/б/ Украй- 
ни. . 

Тепер вих. ПІД назвою- **Радянський прапор.”^ 

В бібл. в: 1919 Мі 2 23 /17 мая/ - 39; 1919 /21 ию- 

ля/ - 19, 21, 23-25; 1920 № 104, 105, 108, Іі2, ІІб,- 
І35-І38, І40-І43, І46-І64, І66-І75, 177-179/ 24 дек./,, 

^Дж.: “Радянський прапор", 1968, 4 січ. 

2654Плуг и молот. /Союз рабочих и крестьян/. Орган Павло- 
градского уездного комйтета Коммунистической партии . 
/большевиков/ Украйни и уездного испоЛнительного коми- 
те та. 'Павлоград. 1920. Продовж. 

Мова вид.: рос. І укр. 

Тепер вих. під назвою "Світло Жовтня",^ 

В бІбл. в: 1920 № 50 /І авг./ - 52 /15 авг./. 

‘ На газ. "Світло Жовтня" датй заснування позначена 
І 1920. 


^ 68 - 


266. По Красиой Украйно. Издание ровада Председателя 
Совета Народних комиссаров Украихіьі. Б.м. 1920. 
Газета видавалася під час. поїздки членів уряду 
Української РСР по республіці І висвітлювала кит- 
тя Полтавської , Кременчуцької, Київської, Волинсь- 
кої, Подільської, Одеської, Донецької та Інших гу- 
берній України. В ^ 22 /24 лиотоп./ вміщено під- 

' сумки поїздки. 

Б бібл. є: 1920 » 2/13 сент./, 5-7, 9, 10, ІЗ, 

15, 16, 19-22 /24 нояб./. 

Подольский коммунист. Винница - див, 59. ' 

267. Позашкільна освіта. Вих. щотижня за ред/акціею/ 
Позашкільного відділу Наркомосу. Київ. 1919. 

В бібл. е; 1919 № І /9 лип./, 2 /27 лип./. 

Дод.: І до Кіі 86 газ. “Вісті ВУЦВК”. 

268. Последний бой. Газета Шосіенского уисполкома и 
уездного комитета КГІ/б/ Украйни. Вьіх. вхенедель- 
но. Шостка. І920‘. Продовж. . 

Тепер вих. під назвою "Советское ПолесьеЧ^ 

В бібл. е: 1920 Кі 4 /28 нояб./. 

^Дх.: “Совоїокое Полесье”, 1970, 27 окт. 

269. Потребитель. Ехенедельная кооперативная и економи- 
ческая газета, издаваемая Киевским Центральним 
многолавочнь’м кооперативом *“Потрвбитедь“. Києві 
І9І9-І920. 

Назва: 1919 Ш І /10 а'вг./^ -2/18 авг./ Бюллетень 
' Киевского райсоюза кооперативов “Потребитель*'} 

1919 Ніі 8 /28/15/ дек./ - 1920 Кз 20 /21 марта/ 
Кооперативнеє слово, г Підзаг.: 1919 Кз 8 - 1920 
їі 20 Изд. кооперативних союзов; Всероссийск/ого/ 
Центрального/ Союза потреб/ительски^ о/5щес:^і, 
Киевского областного Союза кооперативних т/рва- 
ршцест/® и Киевского район/ного7 союза коопераіи- 
вов. “Потребитель”. Еженед. общественно-коопоратив- 
ная и зконом/йческа^ газ. 

В бібл. є:19І9 І, 2; 1919 К. 8; 1520 І /6 


- 69 


июня/'і 2 /ІЗ июня/. 

Правда. Конотоп - див.-^іб^.’ 

£70. Правда гренадерская. Газета ВоенНой организации при 
ґв/^ардии/ греиадерс'ком полку РСДРП /большевиков/. 
йздание ВоенноИ организации РСДРП/б/ гренадерского 
полка XI Армии Юго-Зап/адного^ фронта. Гектограф. /їар- 
нополі^. 1917. 

В бібл. е: 1917 № І /II июня/. - Ксерокопія. 

Дж.: “БЬльшевистская партийная периодическая печать" 
в журн. "Красная летоііись", 1931, № 5-6 /44-Д5/, 
с. 68-71. 

271 4 Привет Красной коннице, Буденному. Однодневная газета 
’ Реввоенсовета ХІУ Армии, посвяіденная славной Конной 
..ДІ)мии и ее герою-вождю. Б.м. 1920. 

В, бібл. е: 1920 один вип. /дата не зазначена/., 

272. Продовольственное дело. Орган Особой продовольственной 
комиссии по снабжению Красних Армий Юго-Западнбго 
фронта /Опррдкомюзап/. Бих. три раза в неделю. Харь- • 

. ‘ . ков. 1920. ' 

• Підзаг.: 1920 іііі2 і /17 янв./, 2 /21 янв./ Орган Осо- 
■ ‘бой продовольственной КОМИССШ 1 по снабжению Красних 
•‘Армий Южного фронте /Опродкомюж/. 

В бібл. еі 1920 1-10 /18 февр./ 

278. ПродоволЬственний вестник Екатеринославского Опродком- 
губа. Екатеринослав. 1920. 

*. В бібл. еМ920 ЬіКї І /20 февр./, 8, 9/29 апр./. 

274і. Пролетарий.^ Орган Харьковского комитета ГСДРП. Еже- 
дневнай рабочая. газета. Харьков. 1917. 

В бібл. є: 1917 КІй І /10 марта/ /фотокопія/ - 5, 10, 

12 /фотокопія/ -.14,. 18^ 19, 23-31, 33, 34, 36, 38, 

• 41-46, 49-51, 53, 54, 56, 59-64, 67-135 /5 окт./. 

275. Пролетарий. Орган Харьковского губисколкома Советов 

Перша легальна газета харківських більшовиків. В 
2 листопада 1917 замість "Пролетария" почав вих. 
"Донецкий пролетарий" /див. 115/. 

- 70 ~ 


рабочих, ісрестьянских и красноармеИсквх т^путатов* Еже- 
дневная газета. Харьков. 1920. Продовж. 

Тепер ,вих. під назвою "Соціалістична Харківщина".^ 

В бібл. є: 1920 № І /З июня/ - 17, 20, 21, 23, 24-26, 
28-39, 41-58, 64^ 85, 92, 94, ІІ2, 124, 126 і І27-І30, 
132, 134, 136, І38-І40, 142, І43,Д45-І60, І62-І68 /ЗІ 
дек./. 

Дод.: 1920 Субботник пролетарскоИ культури. Еженед. 
прил, /див. 348/. 

^Дж.: "Соціалістична Харківщина", 1967, 5 трав. 

276. Пролетарсісая мисль. Орган Киевского Совета рабочих де- 
путатов, Киевского Совета профессиональних союзов и 
Центрального Совета фабрично-заводских комитотов. Ра- 
бочая газета. Киев. І9І7-І9І8. 

В бібл. е; 1917 Ш 1 /5 нояб./ - 20^ 22-25 /ЗО дек./; 
1918 Кн І /З янв./. ’ . 

Прим.: Замість К.- 21- "Пролетарской мисли" вийшли "Извес- 
тия стачечного комитета" КЯ /див, 157/. 

277. Пролетарское творчество. Вестник Подотдела искусств 

Х/арькоБского/ губ/ериского/ отд/ел^ Нар/одног^ обра- 
аовшіия. Вромеїшо в'их# ежонедбльно. Харьков. 11^19. 
Підзаг.: 1919 2 /27 марта/ Вестник Культа пролетарок 

них искусств. 

В бібл. е: 1919 М: 2, 4 /І мая/. . 

278. Профессиональная жизнь. Еженедельний орган Одесского 
губернского Совета профессиональних союзов. Одесса. 
1920. 

Газ. прип. 1921. 

Підзаг.: 1920 № 5 /19 апр./ - 9 /10 мая/ Еженед, орган 
Совета профессиональних союзов гор.Одесои. 

В бібл. в: 1920 Кіія 5, 7-9, ІЗ, 14., 16, 19-28, 30-35, 
41-43 /27 д>к./. 

279. Профессиональное движение. Издание Киевского губернско- 
го Совета профессиональних союзов. Вих. два раза в ме- 
сяц'. Киев. 1919-1920. 


- 71 - 


Ііазваі І9І9 № V дек./ - 1920 № 9 /16 марта/ Бюлле- 
тбнь. Киввского Соввта профвссиональньїх рабочіїх Союзов* 
/в бібл. в: 1919 > 7; 1920 № /З марта/ - 9 /25 нояб./; 

• екстр. вйПлфЗа 16 марта» 

280* Профессйонмьное движение» Орган Южбюро ВЦСПС и Харь- 
ковского губпрофсовета* Харьков. 1919-1920 • 

Газ» прйПф 1922. ; 

■' П1Д8аг.: І9І9 НЛ£ 2 /20 июня/ -.8 /22 авг./ Еженед. бюл- 
/, летбнь бюро Юга России ВсероссиЙского Центрального Со- 
вета профооюзов; 1920 № І /15 янв./ Еженед. орган Ор- 
' ' . ганиз^ционно7-иНструкт/ррского/ бюро Всерос/^сийскогоУ 
Ценїр/ального/ Совета профооюзов на Украине; 1920 Ня З 
. ; /2 февр. / Орган орг.-инструкт. бюро Всерос. Центр. Со- 

• вета профсбюзбв; 1920 № 5 /18 февр./ Орган Южного бю- 
■ ро ВЦСПС. МІ оце вид.: 1919 № 3,^ 5-8 Кйев. 

; В бібл.' е;:І9І9 Ж 2-8; 1920 І, 3^6, 8-35 /27 дек./. 

281* Пуленет. Листок юмора и сатира. Приложение к газете 
“Красний ббец”. Б.м. 1920. , 

, В бІбл. в: 1920 N 2 І /І Ькт./. 

•2Й2. Путь красНоармейца. Орган Политотдела 44 Советской 
Стрелковой дивизии. Действующая Красная Армия. 1919- 
19204 

. Назва: 1919 18 /І мая/ Красная правда. - Підзаг.: 

• . 1919 Нн 18 Орган Н-ской дивизии Советской Армии Украй- 

ни. - Мова'вид.: Назва та підзаг. - рос* І укр., 
текст - рос. є* ■ . 

В бібл. е: 1919 їй 18; 1920 Кз 35 /27 окт./ ■ 

• Дл.: Про перейменування газ. див. Рубан В. А. “Формуван- 

• ня ‘Ленінських традицій української радянської преси”, 
К., вид-во. Київського університету, 1971, с. 95-96. 

-.283. Путь Советов. Орган Енакиевского уездисполкома С/ове- 
то^ р/абочио^, к/рестьян.7 и с/олдатских/ депутатоВ' 
и’комитета Енак/йевсісой? организации КП/б/ Украйни. 

Вих. два раза в неделю. Енакиево. 1920. Продовж. \ 
Тепер вих. ПІД назвою “Енакиевский рабочий”. 

.В бібл. е: 1920 Ж 39 /15 авг./, 42, 43, 47-49, 51-55, 

•. \ 57, 58, 61, 62, 64-67, 69-72 /22 дек./. 

-“72 ' 


284. .Работница и кре9тьянка. Еженедельная газета губернско- 
ґо отдела по работе среди женщин при губпарткоме КІІ/б/ 

. Украиньї. Вьк. по четвергам. Николаев. 1920. 

В бібл. в: 1920 N2 З /15 апр./. 

• . Рабочая молодєжі. Киев - див. 231. 

Радянська влада. Полтава - див. 78* 

285. Радянська влада. До селян 1 робітників. УкраІни.Изда- 
тель: Политотдел Х1У Лрмии. Б.м. 1920. 

В бІбл. є: 1920 № 1 /дата не зазначена/. 

286. Радянське будівництво. Газета інструкторсько-ровізій- 
но-агітаційної колегії Харківського губвиконкому.Хар- 

• ків. 1920. 

Мова вид.: Назв а. та підзег. - укр. Г рос. 

В(3б-л. є: і920^ііі2 і /17 лип./ - 5, 8, 9 /28 жовт./. 

287. Революционная Евпатория. Известия Евпаторийского Сове- 
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Еже- 

• дневная общественно-политическая и литературная газе- 

: ,-та. Евпатория. 1917-1918^. 

:.В бібл. є: 1918 Кн 134 /7/25 марта/ апр./. 

288. Роволюциошшй фронт. Орган Политотдела Н-ской Стрелко- 

• вой ДИВИЗЙИ-. Действующая Красная Армия. 1920. 

В^бібл. є: 1920 48 /21 июля/, 50-52, 54-56, 75, 77, 

99, 101-105, 107-109, НІ, ІІЗ-ІІ7 /28 нояб./. 

289. Робітник і селянин. Газета і нструк^торського/ агітпо- 
тягу Голови ЦВК. України тов.Петровського. Б.м. 1920. 
Газ. прип.1921. 

Підзаг.: 1920 Кі 9 /8 жовт. /Таз. Пол'ітвідді лу потягу 
ЦБК України Імені тов. Леніна. - Мова вид.: укр. і рос* 

■ В бібл. є: 1920 № 9, 12-14, 21 /18 груд./. 

290. Рокбвйна Шевченка. Вид. агітпрорвіту Подільського 


^ Газета вих. з 4 жовтня 1917 до квітня 1918 1 прип. 
свій ВИХІД у зв"язку з зайняттям кайзерівськими війсь- 
ками Євпаторії /див. "Борьба за Советскую власть в 
Криму*', т.І. Кримиздат, 1957, с.277, прим. 34/. 


- 73 


ВІЙСЬКОВОГО комісаріату /В1нниця7. 1920. 

В бібл. в: 1920 вип. за 9 берез. 

' РОСТА. Екатеринослав - див. ІІ5. 

Селянин. Кременчук - див. 2^5. 

291. Селянин. Орган Полтавського губерніального селянського 
відділу при Г/убернськом^ К/ои1теті7 КП/б/ України. 
Селянська газета. Вих. три рази на тиждень. Полтава. 
•1920. 

В бібл. е: 1920 Ш1£ /7 січ./ - І2, І4, 16, 19-36, 38- 
41, 43-49, 51-56, 56-59 /ЗО трав./.- 

292. Селянин 1. робітник. Щотижнева газету Лебединського по- 
вітового виконавчого комітету Рад селянських, робі тни- 
'чих та червоноармійських депутатів І Лебединського по- 
віткому КП/б/ України. Лебедин. ,1919-1920. Продовж. 

: Назва: 1919 М» 51 /7 июня/ - 57 /21 июня/ Крестьянин 
и рабочий; 1920 И* З /25 янв./ - ІЗ /18 февр./ Селянин 
1 робітник; 1920 № І /ІЗ черв./ - 20 /9 верес./ Вісті 
Лебединського нові твиконкому Рад робітничих, селянсь- 
.кйх та червоноармійських депутатів 1 Лебединського повії- 
■ відділу УкраІ-ноРОСТА. Вих. двічі на тиждень. -Нідзаг.: 
1919 НІЙ 5ІТ-57 Изд. Лебединского исполкома; 1920 Ійій З 
/25 січ,/ - ІЗ /ІЗ лют./ Чаоопио Лебвдшіоького повіт- 
кому НП/б/ України і Лебединського комітету Спілки ко- 
мун/І стично^ молоді. 

Тепер вих. під назвою "Будівник комуні зму".’^ 

В бібл. е:- 1919 Шй 51-57; 1920 Ній З /25 січ./ - ІЗ/ІЗ 
лют'./; 1920 НїН» І ./ІЗ черв./ - З, 7,' 9, 14, 16-20; 1920 
їй 2 /19 дек./. 

*Дх. : "Будівник комунізму" 1969, II берез. 

293. Селянська біднота. Орган Полтавсь/когру .губернськ/ого/, 
псвіт/озогр/ та місцевого к/бмітет/у КП/б/ України. 
Сільська газета. Полтава. 1919. 

Нова вид.: укр. 1 рос. ‘ / 

.В бібл. е: 1919 НІЙ І /15 черв./ - 12, 15, 17-19, 21-31 
/25 лип./. 

74 _ 


294. Селянська біднота. Щоденна газета ЦК КІІ/б/ України. 
Харків. 1920. Продовж. 

Підзаг.: 1920 К*. І /9 марта/ - 8 /20 марта/ Ежеднев. 
газ. отдела работн в деревне ЦК КП/б/ Украйни; 1920 
Ий 9 /21 берєз./ - 49 /11 трав./ Щоден. часопис від- 
ділу праці в селі ЦК КП/б/ України. Мова вид.: 

1920 № 1-17 /31 берез./ назва - укр., текст - рос., 
окремі статті - укр. 

Далі газ. друк. укр. мовою. 

Тепервих. під назвою "Сільські вісті"^. 

В бібл. є: 1920 № 1-31, 35, 54, 36, 39, 42, 44-46, 

48, 49-51, 5І, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67-75, 75- 
148, 150-156, 159-161, 163-165, 167-175, 175-177, 179- 
193, 195-202, 204-227, 229-235 /31 груд./. 

Дод.:*І920 у квітні -серпні на стор. газ. друк. "Моло- 
де село" /див. 230/. 

295. Селянська газета. Стінна газета УКР0С1Л. Ніжинський 
повітовий ВІДДІЛ. Ніжин. 1920. 

БОібл. є: 1920 КМ /4 верес./ - 14, 18, 22, 29 /25 
жовт./. 

296. Селянська правди. Орган Волинського губерніального ко- 
мітету КП/б/. У краї ни. Щоденна газета. Житомир. 1920. 
"Селянська правда" вих. паралельно з "Вістями" /див. 
67/. ЦІ газети були попередниками тепері.'шьо! "Ра-іянсь- 
кої Житомирщини". 

В бібл. є‘; 1920. № 19 /25 січ./ - 22, 24, 28 /5 лют./; 
1920 и .'2 28 /17 верес./, 29 /19 верес./. 

297* Селянська правда. Газета Катеринославського губвиконко- 
. му робітничих, селянських І червоноармійських депута- 
тів. Катеринослав, 1920^ 

Газ. прип. 1922. 

Б бібл. е: 1920 № І /16 трав./, 3-40, 43-79 /І груд,/. 

298, Селянська праьда. Орган Кобеляцького повітвиконкому та 
парткому КП/б/ України, Кобеляки. 1919-1920. Продовж . 
Газета почала вид. з лютого 1919 під назвою "Голос бід- 

На газеті "Сільські вісті" дать заснування позначена 
березнем 1920. 


- 75 


. ,ноти", а пізніше - "До зброї"* 
і ■ Тепер вих. ПІД, назвою- "Колос". ^ 

' в бІОл. є: 1920 № 58 /12 серп./. 

; ^Дж.; "Колос'', 1969, 17 черв. 

•299. Селянська правда. Щоденна газета Політуправління рев- 
. військради ХП Армії і Б.м. 1920.- • 

В бібл. є: 1920 З /9 жовт./, 4, 15, 18, 34 /24 лис-* 

; гоц./. - 

300. Селянський тиждень. Однрдеіша газет|а. Видання Лохвидь-» 
'.і ' кої політсекції при повітовій комісії по проведенню 

"Селянського тижня". Лохвиця. 1920. і 
В’ оібл.е: 1920 вип. за II верес. І , 

301. Серп и молот. Бюллетень Кременчугского’ губкома по все- 
' ^ ■ общей трудовой.'Повинности. Кременчуг. 1920. 

. В бібл.' є: 1920 Нн І /дек./. 

* 302. Серп и молот. Орган Кролевецкого уездного исполнитель- 
ного комитета и Кролевецкого уездного комитета КП/б/ 
Украйни. Кролевец. І9І9-І920. Продовж. - 

. • Назва: І9І9'-Н2 38 /8 авг./ Бюллетень КролЬвецкого уеад- 
• . ного исполнительного комитета. 

Тепер вих. ПІД назвою. "Маяк комунізму."^ 

В бібл. еі 1919 Нн 38} 1920 Шк 4 /II июля/ - 7 /5 оент./, 

^Дж.: "Маяк комунізму", 1969, II берез. 

303. Серп и молот. Ежедневная стенная газета Лебединокого 
; огделения УКРОСТА. Лебедин. 1920.- 

Назва: 1920 № 82 /II черв./ - 105 /їб лип./ Стінна га- 
зета УКРОСТА. Вих. щоденно у м.ЛебединІ . = • 

Мова вид.; укр. І рос. ' ' 

В бібл. е: 1920 № 32 /II черв./, 91-96, ІОІ, 102, 104, 

■ 105; 1920 » 5/14 авг./, 7-16, 19-22, *26, 34, 45, 51, 

' 67 /16 дек./. - Кожна назва мав; окрему нумерацію. 

Серп 11 молот. Мариуполь - див. ,387. 

, Серп и молот. Чернигов - див. 124. 


76 


304. Сільська біднота. Орган Кам"янецького повітового 
комітету КП/б/ України.’ Кам"янець-ПодІльський. 
І9І9-І920. 

В бібл. є: 1920 № І /12 серп./ 

Сільська біднота, Умань - див, 378. 

Сільська комуна, Київ - див. 4, * 

ЗС5. Слово юного комі4унара, Орган Кременчугского губкома 
и горкбма КС1І Украиньї, Кремейчуг, 1920. 

Назва; 1920 № І /І мая/ - 4 /17 авг./ Слово юно- 
го коммунара; 1920 НІІ 1 ' 24 /2 сент,/ - 26 /19 сент./ 
Красная молодежь; 1920 Кі- і /16 окт,/ Юний коммунар. 

- Підзаг.: 1920 Нн 1 /І мая/ Орган, посвященний 
. Все.российскому субботнику • 1-го мая 1920 г, Изд, 
ком/йтеї7а Кременчугского КСРІІ Украйни; 1920 Н: 4 
/17 авг./ Орган Кременчугской организации КСРМ; 

1920 № 24 /2 сент,/ Орган Кременчугского губкомсо- 
мола; 1920 Ііз 25 /12 сент,/ Орган Кременчугского 
губ, и гор. комитетов КСМ Украйни; 1920 Кі 26 /19 
сент,/ Орган губ, и гор, комитетов КСМ; 1920 І 
/16 окт./ Еженед. орган Кременчугского губ. и гор. 
комитетов комсомола; І920-1Ш 7 /14 нояб./, 8 /21 
полб#/ Орган Кромоичугокого губбюро КСМ Украиіш; 

1920 Ііі: 9 /28 нояб./ Орган Кременчугского губбюро 
и горкома КСМ Украйни. 

В бібл. еі 1920 Мі 1/1 мая/, 4 /17 авг./, 24 /2 
. сент./ - 26 /19 сент./;* 1920 № І /І6 окт./, 7 
/14 нояб./ - 10 /6 дек,/, 12 /26 дек./. 

Прим.; 1920 № 24-26 "Красной молодежи" та М, 7-9І 
12 "Слова юного коммунара" надрук. на стор. газ. 
"Вісті Кременчуцького губревкому 1 губкому КП/б/ 
України" /див, 72/ у Мі 206 /2 сент,/, 215 /12 
сент./, 220 /19 сент./, 264 /14 нояб,/, 270 /21 
нояб./, 276 /28 нояб,/, 300 /26 дек./. 

506. Слушай правду І /Газета для обманутих братьев в д^- 
никинском лагере/. Издаеіся Политотделом Н-ской Крао- 
■ ной Армии Южного фроита. Походнап типография "Сол- 
дат революціш" /Донецкая губ;7. 1919. 

- 77 • 


в бібл. е: 1919 № 10 /15 сент./,, II, ІЗ, 14, 25, :>и, 
34 /27 нояб./. 

307« Советская влесть. Издвние Политс^кции Александровского 
ройона. Типография агитпоеада “Більшовик”* Александ- 
ровск. 1920* 

В бібл. є: 1920 N'^5 І /23 дек./, 2 /28 дек./. 

308ф, Советская вдасть^* Ежедневная газета» Иадание испол- 
« кома Одесского Совета рабочих, крестьянских и крас- 
ноармейских депутатов. Одесса. 1919. . • 

В бІбл. е: 1919 16 /27 июня/, 26, 29-32, 39, 50. 

/5 авг./. ■ / 


309. Советский журналист. Издание иногородне-инструкторско- 
• го отдела Всеукраинского бюро РОСТА. Харьков. 1920. 

Б бібл* є: 1920 N^1^ І /апр./, 2 /15 апр./. 

310. ' Солдат и рабочий.^ Орган Херсонского Совета рабочих 

и солдатских депутатов. Бьос. 'ежедневно.. Херсон. 1917- 
1918. 

В бібл. в: 1917 149 /14 нояб./, 159 /26 нояб./. 

Соха 1 молот. Катеринослав - див. 115. 


ЗІІ^ Соціалістична трудова школа. Бюлетень. Видання відді- 
лу єдиної трудової школи І1ар/^одиого7 комісаріату ос- 
віти 'УСРР.КиУвЛ9І9. - 
Прим.: Вих. паралельно укр. і рос. мовами. 

В бібл. е: 1920 № 2 /25 лип./, З /17 серп./. 

312. Степная газета БУПа. Вьіх. ежедневно. Киев. 1919. 

В бібл. є:’ 1919 № І /І авг./ - II, 13-28 /ЗО авг./. 


313 


Стенная газета Всеиздата. Издание Харьковскогообл. 
Всеукраинского издательства при ЦИК. Харьков, 


^^Перший" номер вийшов 7 червня 1919. Паралельно вих. 
"Известия Одесского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов”. 

^/перший номер вийшов 16 травнЖ9І7. Газ. вих. де 
15 березня І918. З 15 березнїГпо 4 квітня вийшло 
9 екстрених бюлетенів. Після захоплення Херсона 
німецькими окупантами газета прип. свій вихід. 


78 - 


в бібл. е: 1919 к 2 32 /26 июля/. 

314. Стенная газета Городнянского отделения УКРОСТА. Город- 
ня. 1920. 

Назва; 1920 №1 /16 нояб./ Городнянская'УКРООГА. - 
Підзаг.: № І Стенная газета. Городнянского отделения 
УКРОСТА. 

В бІбл. е; 1920 №№1-5/25 дек./. 

315. Стенная газета Донецкого губотделения УКРОСТА. Вьос. 
три раза в неделю. Луганск. 1920. 

В бібл. е: 1920 № 35 /16 сент./. 

316. Стенная газета Енакиевского уездотделения УКРОСТА. Вьа. 
два разе а неделю. Енакиево. 1920. 

В бібл. є; 1920 № І /27 нояб./. 

317. Стенная газета Конотопского отделения УКРОСТА. Конотоп, 

1920. ■ , 

В бібл. е: 1920 N№.6 /II июля/, 7, 9-16, 18-20, 22-25, 
29-35 /5 дек./. 

818. Стенная газета КривУКРХТА. Кривой Рог. 1920. 

Назва: 1920 №№ 12 /Ні^ апр,/ - 18 /9 ная/ Стенная газе- 
та Криворожског'о отделения УКРОСТА; 1920 № 53 /7 сент./ 
Стоішап газета УКРОСТА» 

В бібл. е: І920 КЛ» 12,18, 21, 53, 64, 67/15 нояб./. 

319. Стенная газета Лисичанского уездотделения УКРОСТА. 

Вьос. З раза в неделю. Верхнєє. 1920, 

В бібл. в: 1920 № І /29 июля/, 10, 12 /24 авг./. 

320. Стенная газета Радониіильского отделения УКРОСТА. Радо- 
нишль. 1920. 

Б бібл. е; 1920 №№ І /4 нояб,/, 3-6/18 нояб./. 

Степная газета РОСТА. Екатеринсслав - див, 115. 

Стенная газета РОСТА. Тростннец-Ахтирокий - див. 358, 

321. Стенная газета УКРОСТА. Издатель: Александрийское оїде- 
ление УКРОСТА. Алоксандрия. 1920. 


- 79 - 


• Б бібл. е: І920 Ж З /16 июня/, 6, 57, 59, 60, 62, 63 

/25 дек./. , 

322. Стевная газета .УКРОСТА. Александровс.кое отделение Бсе- 

украйнокого бюро Российского Телеграфного Агентства. 
Александровск. 1920. . 

Мова вид.: рос. 1 укр. 

• В бібл. е: 1920 НЛ" 5 /6 апр./, 32', 35, 42 /12 июня/. 

323. Стенная газета УКРОСТА. Александровск -Грушевское от- 
делонйе УКРОСТА. Александровск-Грушевский. 1920. 

' В бібл. є: 1920 КЛ'32 /16 сені./ - 37^ 42, 55-56, 58; 
5.9 /21 дек./. 

'324. Стенная газета УКРОСТА. Белоцерковское районнеє отде- 
ление. Белая ЦерКовь. 1920. ' . . 

В бібл. в: 1920 № 12 /15 сент./, 14, 21, 24-27, 34- 
36, 38, 40,' 42-44, 47-57 /12 дек./. 

325. Стенная газета УКРОСТА. Бєлгород. 1920. 

, В бібл. е: 1920 1047 /ІЗ окт./. . ; 

326. Стенная газета УКРОСТА. Издание БерДянского отделения 
Всеукраинокого бюро Российского Телеграфного Агентст- 
ва. Бердянск. 1920. ' 

В бібл. в; 1920 І№ 24 /З док;/ - 28 /29 док./. 

327. Стенная газета УКРОСТА. Вечерний випуск. Градижек. 

1920. ' 

В' бібл. е: 1920 № 35 /12 сент./, 55, 95 /17 дек./. 

328. Стенная газета УКРОСТА. Отделение Гришино. 1920. 

В бібл. є: 1920 № 17 /24 июля/, 18, 32 /21 авг./.. 

329.. Стенная газета УКРОСТА. Вих. енедневно. Издатеяь: 
Изюмсное отделение Всеукраинокого Бюро Российского 
'Телеграфного Агентства' УкраиноРОСГА. Изюм. 1920. 

■ В бібл. е: 1920 № 16 /7 мая/, 18-20, 28-38, 41, 43- 
55, 57-61, 65, 66, 68, 69, 74-91, 94-109, ІІ1.-ІІ9 
/ЗІ дек./. 

Стенная газета УКРОСТА. Киев - див. І7І. 


80 - 


Стенная газета У КРОСТА. Кременчуг - див. 220. 

330. Стеїшая газета УКГОСТА. Лохвица. 1920. 

В бібл.'є: 1920 № 9 /7 июлп/, 52, 56, 67, 82 /17 колб./ 

Стенная газета УКРОСТА. Николаев ~ див. 393. 

331* Стенная газета УКРОСТА. Ііовогеоргиевск.' 1920. 

В бібл* а; 1920 !с А-5 /26 но^б ./ . 

332. Стенная газета УКРОСТА. Бьос. ежедневно. Издатель: Ново- 
московское отделение Бсеукраинского бюро Госсиііского 
Телеграфного Агентства. ііоііоі.:сскобск. 1920. 

Мова вид.: Назва та підзаг. - рос. і уіф., текст- рос. 

В бібл. є: 1920 № АО /15 июня/, 41, 45-47; 49-54, 56- 
60 /16 июля/. 

333. Стенная газета УКРОСТА. Павлоград. 1920. 

В бібл. є: 1920 62 /9 авг./ - 68, 72, 73, 75 /28 

авг./. 

Стенная газета УКРОСТА. Суми - див. 349. 

334. Стенная газета УКРОСТА. Вьіх. ежедневно. Хорьков. 1920. 
Газ. прип. 1921. 

Мова вид.: 1920 а 11^ 1 /9 січ,/ ііплна - укії., тіжот - 
рос., окремі статті - укр.; з і-. 61 /II марта/ - рос. 

В бібл. є: 1920 № 1-22, 28-47, 51, 58-61, 89-115, ІІ7- 
124, 138-162 /14 июля/; 1920 1.1: 7 /16 берез./ 15, 16, 

19, 20, 23, 27-36, 38-40,' 42-44 /9 трав,/ - Нумера- 
ція змінювалась, 

335. Стенная газета УКРОСЇА. Издание Черниґоіского губерис- 
кого отделения.- Чернигов. 1920. 

• В бібл. а;. 1920 № 16 /19 авг./, 17, 20, 21, 24, 26,26, 
ЗО, 59, 41,- 50, 51, 53, 55, 56, 59-62, 64-67, 69, 

72-75, 77, 79, 81-83, 85, 86, 88, 90 /27 дек./ 

336. Стенная газета УКРОСТА Боково-Хрустальского уездного от- 
деления УКРОСТА. Вьос. два раза в неделю. Красний Луч. 
1920. 

В бібл. е: 1920 № 17 /ЗО нояб./ - 19 /21 дек./. 


- 81 


337. Стбнная- газета УКРОСТА. Проскуровского уеадного оїде- 
ления. Проскуров, 1920, 

В біол. є: 1920 ИЛ 2 /12 авг./, 32 /17 сені./, 

338. Стевная газета УКРОСТА Тростянецкого отделения Украи- 
ііоРОСТА. Ежедневиая. Їростаяец-Ахтирский. 1920. 

. Назва: 1920 № З /24 февр./ - 5/29 февр./ Сіенная га- 
зета РОСТА Тростянецкого революционного коиитета и 
районного парткоиа КП/б/ Украйни; 1920 № ЗО /20 ию- 
ня/ - 32 /26 июня/ Стенная газетц РОСТА Тростянецкого 
исполнйтельного коиитета Совета рабочих и крестьянс- 
ких депутатов и районного парткоиа КП/б/ Украйни. 

В бібл. е: 1920 Мй 3-5, 30-39 /8 рент./. 

339. Стенная газета Уианского районного отделения УКРОСТА. 

Уиань. 1920. - 

Назва: 1920 II /18 серп./ - Іб /Іб верес./. Стінна 
газета УианськоІ районної філії УКРОСТА. - Мова вид.; 
1920 НЛї ІІ-Іб. - укр., Кї 25 /7 дек./ - рос. 

• В бібл. є; 1920 К'Й ІІ-Іб, 25. 

340. Стенная газета ЮГРОСТА. Елисаветградское отделение. 
Елиоавоїград, 1920. 

■ Назва: 1920 № 56 /2 июля/ - 75 /24 июля/ Вечерння 
стенная газета Елисаветградского отделения ЮГРОСТА. 

Ь бібл. е: 1920 їй.: 56-62, 65, 66, 68-71, 211, 212, 

/15 дек./. 

341. Стінна газета УКРОСТА. Вих. чотири рази на тиждень, 
Бахиут. 1920. 

В бібл. е:І920 Ііі 21, 24, 27, 29-31, 33, 36, 38, 

44, 46, 48, 51 /5 оісг./. 

342. Стінна газета УКРОСТА. Щоденна. Богодухів. 1920. 

Мова вид-. : укр. I рос. • 

В бібл. е: 1920 НЛ 34 /черв./, 69, 70, 72 /23 груд./. 

343. Стінна газета УКРОСТА. Щоденна. Бовчанськ. 1920. 

■ Назва: 1920 ІУі. 70 /4 черв,/ - 82 /4 лип./ Червоний 
• шлях. - Підзаг.,: 1920 ІУ.; 7о-Б2 Вид. Вовчанської філії 
УКРОСТА. Вих. 'ри рази На тиждень. 

■- Є2 - 


в бібл. е: 1920 № 70-79, 81, 82; № 100 /12 серп./ - 
104, 106, 107 /28 серп./. 

344* Стінна газета УКРОСЇА. Вих. щоденно у м.Лебедині. 

1920. 

Мова вид.: уїср. і рос. 

В бібл. є: 1920 № ^2 /II черв./, 91-96, ІОІ, 102, ІС^ 
105 /16 лип./.- 

345. Стінна газета -У КРОСТА. Видання Полтавського відділу Ук 
раІноРОСТА. Полтава. 1920. 

В бібл. . е: 1920 т 19 /9 черв./, 163, 177 /19 груд./. 
Стінна газета УКРОСТА. Херсон - див. 394. 

Стінна газета Уманської райфіліі УКРОСТА - див. 339. 

346. Стінна селянська газета. Вид. Балківського повітового 
відділу УКРОСТА. Валки. 1920. 

Мова вид.: 1920 Наізва і підзаг. - укр., текст - рос. 

В бібл. е: 1920 № 7 /23 квіт./, 41, 43, 52, 54, 65- 
70, 72, 74-76, 80 /27 груд./. 

Страничка красноармеііца. Глухов - див. 120. 

Страничка краснпіі молпдожи. Пикс-л/ти - дин, і/и., 
Страничка красноН молодежи. Чернигов - див. 124. 
Страничка молодежи. Славянск - див. 9, 23. 

Страничка работшіцьі. Чернигов - див. 124. 

Страничка трудовой повинности. Чернигов - див. 124.' 
Страничка юного коммуниста. Херсон - див. 160. 

347,. Субботник имени Ш-го Коммунистического Интернационала. 
Одноднєвная газета. Издашіе Мариупольского ревкома и 
парткома. Мариуполь. 1920. 

В бібл. є: 1920- вин. за 24 июля. 

548. Субботник пролетарской культури. Приложение к газето 
“Пролетарий" ХарькоБСКОго губисполкома. Харьков. 1920. 


- 83 


Підааг: 1920 II:’ І /6 мая/ Еженед. прил, к “Известиям 
Всеукраинсіюго ЦИК и Харьіювского Соїзета рабочих и 
красиоармеііских депутатов"* 

В бібл. в: 1920 № І /6 мая/ - З /26 июнн/о 

349. СуьіУКРОСТА. Суми. 1920. 

Назва; 1920 іііі 22 /ЗО июля/ Стенная газета УКРОСТА. Из- 
датель: СумУКРОСТА. 

Б бІбл. є: 1920 № 21 /27. июля/ - 23 /31 июля/. 

850. С-ьеад представителеіі волостних исгіолнительньїх коьіитетов. 
Издание Всеукраинского изд/ательст7л^ при ЦИК. 

Киев. 1919. 

В бібл. є: 1919 вип. "За 8 июия. -І 

351. Тавричеркие советскиа известия. Орган Таврического Цент- 
рального Комитета Советов и Симферопольского Совета ро- 
бочих, солдатских и крестьянских дапутатов. Ежедневная 
общвственно-политическая и литературная газета. Симфе- 
рополь. 1918. 

Назва: 1918 Н^'І /25 янв./ Известия Симферопольского Со- 
вета робочих и солдатских дзпутатов. -ПІдзаг.: 1918 
К° 1 Ежеднев. общественно-политическая и литературная 
газ. 

В бібл. о: 1918 II# 1, 9 /17/4 февр./, 24 /7/22/ марта/, 

31 /з ТІЛЬКИ 4-5 стор./. 

Таврический коммунист. Симферополь - див. 210. 

352. Театр. Газета, посвященная театру и искусству. Издание 
Комиссии по национализации театров.-.Киев. 1919. 

ПІдзаг.: 1919 Ш 1 /7-8 апр./ - 8 /І-З мая/ Изд. Управле- 
ння гостеатров. - Мова вид.: рос. І укр. 

В бібл. в: 1919 Шс 1-9 /4-7 мая/. 

353. Только вперед І фронтовая газета Политотдела Х1У Армии. 
Запорожбкая групла. 1919. 

Б бібл. е: 1919 17 /ЗО июля/. 

354. Третья годовщина Октабрьской революции. Однодневная га- 
•зота Сумского уездпарткома КГІ/б/ Украйни. Суми. 1920. 

В бібл. е: 1920 в’чі. за 25 окт. / 7 нояб./. 


355* Третья Октябрьская годовщина. Одноднввная газета губ- 
коиа и Поариа УІ, Кремончуг. 1920. 

В бібл. е: 1920 вип. аа 7 і^ояб. 

356. Труд. Орган Купянского уездисполкииа. Вьіх. два раза 
в неделю. Купянск. І9І9-І920, Продовж. 

Газета почала вих. 21 січня 1919 під назвою ‘'Красньїе 
пзвестия", потім - "Известия". 

Тепер вих. під назвою “Червоний прапор*'^. 

В бібл. е; 1920 № II /20 июня/.ДЗ, 14, 18, 19, 21, 

^ 24-26 /15 авг./. 

1920 Нї ЗО /2 сент./ вийшов під назвою “Добвец Вранге- 
ля" /див. 108/. . 

^Дж.: “Червоний прапор", 1969, 24 січ. 

357. Труд и оборона. Ежедневная газета Политуправления рев- 
. военсовета Юго-Зап/адного/ Фронта. Киев. 1920. 

В бібл. є; 1920 № 2 /II дек./, З* /14 дек./. 

Трудова соціалістична школа. Київ - див. ЗІІ. 

358. Трудовая армия. Орган Украинского Совета трударшш. 
Харьков, 1920., 

Газ. мрин. 1921 4^ 

В бібл. е; 1920 № З /27 марта/ - 7, 9-48, 50-53, 55- 
73, 75, 77-90, 92, 93 /ЗО дек./. 

359. Трудовая деревня. Орган Мариупольского коиитета КП /б/ 
Украиньї.и Военно-ревслюционного комитота. Еженедель- 
ная газета. Ііариуполь. 1920. 

В бібл. е; 1920 N 2 1/2 полб./. 

360. Трудовая кошуиа. Ежедневньїй орган Клинцовского город- 
ского и Суражского уездного кошітетов КЛ/б/ Украйни. 
Клинцьі. 1919. 

В бібл. є: 1919 82 /6 иая/, 87, 91, ІІ9-І25, 128, 

' 131, 132, 135, І4І, Ї45-І48, 152, 155 ,' 156 /5 авг./. 

•*-'^У зв“язку ІЗ скасуванням трудових армій за рішеннии 
X з“їзду РКП/б/ /березень І92І/ газета прип. свій 
вихід-. 


- 85 


361. Тру^^овая неделя* Однодневная газета. Издатель: ЦК 
КГІ/б/ Украйни. Харьков* 1920. 

З.бібл. є: 1920 вип. за 19 квіт. 

362. Трудовая повинцость.' Орган Киевского губкома по Все- 
общей трудовой повинности. /Губкомтруда/. Киев. 1920. 
Мова вид.: рос. 1 укр. 

В бібл. є: 1920 І /5 сент./ - 4 /26 сент./. 

363. Трудовой путь. Однодневная газета, посвященная ’4іе- 
Д 0 ЛЄ дсбровольной явки труддезертиров”. Чернигов. 
1920. 

В бібл. е: 1920 вип. за 7 дек. .- 

'364. Ударник. Орган Конотопского Учполитотдела и Учпрофсо- 
‘ . , жа К/онотопско7-Вор/ржбянско]^, ж/елезной7 д/6роги7« 

Конотоп. 1920. 

В бібл. є: 1920 іііо 5 /18 нряб./, 6 /1 дек./. 

365. Українська біднота. Щоденна газета незаможного селян- 
■ства. Видавець: Політуправлі ння ревві йськради ХП Ар- 
мії. Київ. 1920. 

Мова вид.: 1920 №1 /6 марта/ - 81 /6 июля/ - рос.; 
1920 № 87 /13 лип./ - 90 /16 лип./ - укр. 

В бібл. е: 1920 № 1-44, 63, 67, ЄІ, 67, 69, .90 

366. УКРОСТА. Стінна газета Верхньодніпровського відділен- 
ня УКРОСТА. Верхньодніпровськ.' 1920. 

Мова вид.: Назва та підзаг. - укр., текст - рос. 

В бібл. є: 1920 № 62 /12 серп./, 63, 65, 66, 67, 69 
/24 серп./. 

867* УКРОСТА. Стінна газета Гад я дь кого відділу УКРОСТА. 

• Гадпч. 1920. 

В бібл. є: 1920 № 10 /З черв./, 12, 18 /І груд./. 

368. УКРОСТА. Стінна газета оолотоніського відділу Україно- 
РОСТА. Золотоноша. 1920. 

В бібл. є; 1920 № 1/1 верес./ - З, 8, 10-, 19, 20- 
. 25 /ЗО груд./ 


- 86 - 


369. УКРОСТА. Стінна газета' КоОблицького відділу Украінсн 
РОСТА.>УД<^япій/ від/д!^ УКРОСТА. Кобеляки Д 920. 

В бібл. є; 1920 Кї 106 /29 груд,/. 

870. УКРОСТА. Сгінна газета Костянтніїоградського відділу 
У ісраі ноРОСТА. Костянтиноград. 1920. 

В бібл. е; 1920 54 /II верес./* 

371. УКРОСТА. Стінний часопис Лубенського відділу УкраІ но- 
РОСТА. Лубни. 1920. 

Газ. прип. 1921. 

В бібл. е: 1920 № 7 /18 верес./, 22, 27, 38 /18 лис.- 
топ./. 

УКРОСТА. Ииколаев ■- див. 393. 

372. УКРОСТА. Вид. пересувного бюро при агітпоїзді ’‘£1ль- 
шовик“. 1920. 

Місце вид.: ст .Павлоград, Катеринослав, Синельникове , 
Мова вид.: укр. і рос. 

В бібл. е: 1920 КЛі: 14 /23 лип./ екстр, вип.; 15 /27 
лип./, 19 /21 груд./. 

373. УКРОСТА. Стінна газета Пирятинського відділу Украіно- 
РОСЇА. Ііириїии. 1920. 

В бібл. е: 1920 N«'93 /21 верес,/. 

374. УКРОСТА, Хорольсішя отенная газета. Хорол. 1920. 

Газ. прип,. 1921. 

Б бібл, е: 1920 Ш 23 /2 нояб./, 50-52, 54-57 /25 
дек./. 

375. Фронт кличе. Одноденна газета Київського губревксиу 
і губкому КП/б/ України. Київ. 1920. 

Мова вид.: укр. і рос. 

В бібл. в: 1920 вип. за 4 жоьт, 

376. Фронт угля. Орган упарткома КП/б/ Украшш и уисіи лко- 
иа Совета рабочих и крестьянских депутатов. Ьжене- 
дельная. Красньїй Луч. 1920, Продовж. 

Назва: 1920 Кіі»: 4 /5 окт./ - 6 /21 окт,/ Красішй луч. 
Шдзаг.: 1920 №4-6 Орган Боково-Хруст^льского/ 


- 87 - 


Л , _■ 

район/ногоУ исполнительного комитета Соїзетов РК и 
К/расноарМі7 Д^п. и раЯкома КП/б/ Украйни, 

■ Тепер вюСф - під назвою *'3намя коммуннзма’*^. 

В бібл, е: 1920 № 4 /5 оіст./, 6; 1920 і /16/ /27 

• нояб./ - З /16 дек./. 

^Дж.: *‘3намя коммунизма", 1970, 24 сент. 

377. хліб 1 залізо. Видання агітпоїзду "Більшовик" Бсеук- 
рйіінського видавництва. 1920* 

Місце вид.: 1920 № 1 /Зчзрв./ - 5 /15 черв./ ст. 
Олександрівськ; 1920 4 /21 черв./ - 10 /17 лип./ 

ст.Синельникове. 

• В бібл. е: 1920 № 1-10, З - екстр. вип. 

878. Червона зоря. Щоденна газета для селян, робітників 
та червоноарміБців. Орган інформ/аціБндУінстр/ук- 
торського/ відділу повітвійськкому . Умань. 1919. 

Назва: 1919 ІУіі 47 /29 черв./ - 51 /4 лип./ Сільська 
біднота. - Підзаг.: 1919 47-51 Щоден. селянська 

газ. 

В бібл. е: 1919 47, 48, 50, 51; 1919 Кііі! і /5 лип./, 

4, 6-11 /18 лип./. 

25 липня 1919 замість і’азет “Червона зоря" 1 “Извео- 
тіія" /див. 63/ почала вих. "Красная правда" /див. 63/. 

379. Червона правда. Селянська газета. Видання Політичного 
відділу 1-І Кінної Червоної Армії. Катеринослав. 

1920. 

ІІіДзаг.: 1920 І /12 листоп./, 2 /13 листоп./ Стін- 
на газ. - Місце вид.: 1920 N ^112 1-10 /12 груд,/ - б.м. 

.В бібл. є: 1920 № 1-14 /30 груд./. 

380. Червона правда. Орган Правобережного бюро КП/б/ Ук- 
раїни. Київ, 1920. ‘ . 

Підзаг.: 1920 В- 1 /9 квіт./ - 6 /18 квіт./ Орган Ки- 
ївського губкому КП/б/ України. Щоден. газ. 

Прим.: Паралельно вшс.газ. "Коммунист" /див. 177./. 

. В бібл. е: 1920 Л 2 Н 2 1 /9 квіт./ - 6 /18 квіт./; 1920 
^ № 1 /7/ /25 трав./, 4 /Ю/ /13 черв./. 


- 68 


381. Червона Украї іш. Однадешінк, ізпдашіЦ на свито др:/гої 
річниці ііовтневої революції з дозголу Самаркандсько- 
го обкому РКП ВІДДІЛОМ комуністів Уі'.раінськоі части- 
ни вокзальної організації при ст .Самарканд . 19ІУ. 

В бібл* є: 1919 вин. за 7 лпстоп. 

382# Червоне село. Бидас відділ но роботі на селі Єлисавет- 
/град/ського повітового ісомітету партії комуністів 
/більшовиків/. Вих. двічі н? тиждень. Слисаветград. І9РО. 

В бібл. є: 1920 29 /З лип./ - 33 /17 лин./. 

385. Червоне слово. Орган Ніжшіського повітового виконкому. 
Робітничо-селянська газета. Ніжин. 1919-І920. Продовж. 
Назва: 1919 29 /26 марта / - 36 /4 апр./ Нзвестии 

Нежинского ревкома; 1919 74 /27 май/ - 145 /26 авг./ 

^ Иавестия Нежинскоі'о уездного иснолкома Советов рмОочик, 
крестьянских и красиоармеиских деііутатов; 1920 її- 76 
/23 июня/ Известня Нежинского военревкома , - Мова 
. вид.; 1919 - рос. і укр.; 1920 -уїд). 

Тепер вих. ПІД назвою "Під прапором Леніна"''^. 

Б бібл. е: 1919 № 29, 33, 34, 36, 74, Іи^ь 105, 108- 
110, 112, 126, 131, 135, 145 /20 онг./; 1920 Ин 78 /23 
июня/; 13 /22 лип,/, 27-29, 32, 33, 48, 50 /12 листоп./ 
Дод,: Бюлетень робітничо-селянсчсої газети "Червоне 
слово" /див. 14/, 

^Дж.: "Під прапором Леніна", 1969, 26 берез. 

384. Червоний стрілець. Часопис длн Червоного У к])аї нського 
Галицького війська. Київ. І920. 

Підзаг.; 1920 12 1 /7 берез./ Орган Політвідділу рев- 
військради ХП Армії . 

В бібл. е:1920 № І, 5, 8-14 /27 квіт./. 

Червоний шлях. Вовча - див. 343, 

385. Червоний шлях робітничо-селянсько! молоді. Орган Пере- 
яславского уездного комитета КСМ Украйни. Переяслав. 
1920. 

Мова вид.: Назва - укр., нідзаг, і* текст - рос. 

В бібл. є: 1920 І 1 І’ З /11 дек./. 


386. Червоний юнак. Орган Бердичівського комітету КСМ Ук- 
раїни., Бердичів. 1920. 

'.В бібл. є; 1920 № І /12 верес./. 

Червоний юнак. Київ - див. 231. 

Червоний юнак. Полтава - див. б. 

387. Шїик и молот. Степная газета УІО’ОСТА. Издание Париу- 
: нольского отделения Всеукраинского бюро Российского 

Телеграфного Агентства /МариУКРОСТА/. Мариуполь. 1920. 
Назва; 1920 вип. за 1-8 ман Серп и Молот, 

Б |б1бл. е: 1920 вип. за 1, б-В ман, 23 /10 июня/. 

388. Зкономический бюллетень Укрсовнарраа, Ьих. еженедель- 
ііб. Киев. 1919. 

:■ В бібл.е: 1919 І№ 2/10 июля/, З /ЗО июля/, 

389. Зксіренная телеграмна Феодосийской советской газети. 
Феодооия. 1918, 

"ЗКсіренная телеграмна" присвячена створенню Радяноь- 
•кої Таврійської республіки. 

' В Ьібл. е: 1918 И» 9 /20 марта/. 

390. ВкотрвиниИ випуск стенной газет УКРОСТА. Б.м. 1920, 

■ ■ В бібл.: е: 1920 вип, за б жові. 

391. ЗхЬ коммуниста. Орган Радомишльского ревкома. Радо- 
; ' мншль. 1920, 

Назва; 1920 № 5 /20'авг./ Известия Радомишльского рев- 
- кома. 

В бібл. е: 1920 Ш 5 /20 авг./; 1920 № 1 /2^ авг./ - 
14, 16, 19, 20, 22-28 /18 нояб./. 

Прим.:. У 1921 "8x0 коммуниста" перейменовано в "Не- 
заможник'.' 


392. ЮГРОСТА. Издатель; ДнапрЮГРОСТА^ Алешки. 1920. 
В бібл. є: 1920 4 /21 дек./ - 8 /31 дек./. 

593. ЮГРОСТА. Никол.:ев, 1920. 


_ 90 - 


594. 


395. 


396. 


397. 399. 


Газ. прип. 1921. 

Назва: 1920 № 5 /17 гиарта/ - 114 /22 иоиб./ Степная 
газета УКРОСЇА; 19.:0 Ши 115 /23 полб./ - 117 /25 иоиб./ 
УКРОСТЛ. Вьос. ежед певно. 

Ь бібл. е; 1920 і;А:: 5, 37-39,41-43, 52-54, 61-63, 74 - 
80, 85-87, 89, 90, 97, 98, 101, 112; 115, 117, 119, 120, 
127-130, 136, 140-148/31 дек./. 

ЮГРОСТА. Одесса - див. 253. 

ЮГРОСТА. Херсон. 1920. 

Назва: 1920 к 29 /24 нояб ./ Стінна газета УКРОСІЛ. 

Ь бібл. є: 1920 Нін 29, ЗО, 37-59, 41 /22 дек./. 

ЮжньїН гудок. Орган Южного отделения Главіюлитпути и Юж- 
ного бюро ВсероссиНского профессиональногс союза железно- 
дорожников. Вьіх. три раза в неделю. Харьков. 1920. 

Газ. прип. 1923. 

В бібл. є: 1920 Ун 1 /10 сеит./ - 28 /8 дек./. 

Юньїй коммунар. Кременчуг - див, 305. 

'ч 

Юііьій ко^4Iлунар. Издание кошдунистической молодеки г.Пи- 
рнтиіш. Випуск, ііосіїнщошоЛі п])аздіі.іісу Коі/.муіи)(;тич':ск(;і’о 
Интернационала молодежи. Нирятин. 1920. 

Мова вид.: рос. і укр. 

В бібл. е: 1920 вин. за 'І лип. 

Юний пахарь. Орган инструкторско-ревизионной агитацион- 
ной коллегии Харьковского г^бернского комитета КСМ Ук- 
райни. Богодухов. 1920. 

В бібл. є: 1920 Із 2 /8 дек./. 

Юний пролетарий. Орган Подольского губкома КСРМ. Еже- 
дневная газета. Впішица. 1920. 

Мова вид.:. рос. і укр; 

Б бібл. є: 1920 Ні І /18 анр./. 

Юний пролетарий. Орган Николаевского Дерсонского/ гу- 
бернского и общегородского комитетов Коьшуні стического 
Союза молодежи Украйни. Николаев. 1920. 

ч 


- 91 


ПІдзаі?.: 1920 № І /27 марта/ Орган губ. и общегород- 
ского комитетов Николаевской организации СРМ Украйни. 

В бібл. є; 1920 Ж І, 5/9 иая./. 

400. Юний тружеішк. Орган Хорольского уездного комитета 

Коммунистического Союза іуіолодежи Украйни. Хорол. 1920. 
В бібл. е: 1920 № 6 /ІЗ йюня/ стор. в газ. “Вісті 
Хорольського ііовІтвиконкому“, 12/2 окт./. 


Топографічний покажчик 


Алексакдрия 

Алексаіідровск . 

Александровск- 

Грушев.ский 


А 

- див* Олександрія 

- див* Олександрі вськ 

- див* Олександрівськ-Грушівський 


Алешки 

Ахтьірка 


- див*Олвшки 

- див* Охтирка 


Б 

Балта . Одеської губ* 

/до лютого 1920 Подільської губ*/ 

Ба:<муї Донецької губ* 

/тепер Артемівськ Донецької обл./ 

Бердичів Київської губ* 

/тепер Житомирської обл*/ 

Бердянськ Олександрі ьської губ* 

/ до 20 липня 1920 Таврійської губ., 
тепер Запорізької обл./ 

Бєлгород /РРФСР/ 

Біла Церква Київської губ. 

Богодухів Харкі воької губ. 

Боково-Хрустальсьісий 

./тепер складова частина м.Красшій 

луч Ьорошиловградської обл*/ 

Брянськ /РРФСР/ 


64 

88, III, 193, 202, З, 
19, 21, 65, ІЗІ, 386 

128, 326 
325 

8, 46, 66, 324 

129, 342,' 397 

336, 376 
165, 187, 195 Валки Харківської губ. 


247, 346 


Верхнє Донецької губ* 

/тепер складова частина м*Лисичанська/ 319 

Верхньодніпровськ Катеринославської губ* 

/тепер Дні пропетровської обд./ 566 

Вінниця Подільської губ* . 2, 3^ 59, 237 

/з 1919 по 1925 центр Подільської 290 > 398 

губ*, тепер обл* центр Вінницької обл./ 

Вовча - див* Вовчанськ ^ 

Врвчаиськ Харківської губ. - 

/до липня 1920 Вовча/ • 60, 343 

Волинська губ. ' 180, 266 

.Волочиськ Подільської губ. 

/тепер Хмельницької обл./ З 

Ворошиловград - див. Луганськ 

. Г . 

Гадяч Полтавської губ. 118, 125, 367 

Гайсин Подільської губ* 

/топор Вінницької обл./ 133 

Глухів Чернігівської губ* 

/тепер Сумської обл./ 120, 134 . 

Голта Херсонської губ. 

/тепер складова частина м.Первомайсь- 
ка Миколаївської обл./ . V 195 

Гомель Чернігівської губ* 

/з 1919 центр. Гомельської губ. РРФСР, 
тепер обл. центр Гомельської обл.БРСР/ 213 

Городня Чернігівської губ* 314 

Градизьк Полтавськеї губ. 327 

Гришине Донецької губ. 

/тепер Красиоармійськ Донецької обл./ 528 

деСальцеве Донецької губ. 151 
0/ 


Донецька губ* 

Є 

Євпаторія Таврійської губ, 
/тепер Кримської обл./ 

Екатеринослав - д 

Єлисаізбтград Херсонської губ. 
/тепер Кіровоград, обл.центр 
Кіровоградської обл,/ 

Єнакієве Донецької губ. 

\ 

Житомир Волинської губ, 

/тепер обл. центр Житомирсько! 
обл./ 

Жмеринка Подільської губ. 
/тепер Вінницької обл./ 

3 _ 

Запорізька група військ 

іівониі-'ородка Київської губ. 
/тепер ЧеркаськоГ обл./ 

Золотоноша Полтавської 
/з 1920 Кременчуцької , 
тепер Черкаської обл./ 


Ізюм Харківської губ. 


Кам“янець-Под1льський 
/тепер Хмельницької обл. 

Кам'’янськ Донецької губ. 

/тепер Кам"янськЧііахтинський 
Ростовської оол, РРССР/ 

- 95 


-33, 266, 306 


287 

. Катеринослав 

137, 176, 340, 382 
283, 316 


67, 87, 203, 209, 296 
З, 138, 195 

353 
61 

69, 368 

І 

139, 248, 329 

.,_К 

70, 304 
15, 208 


Катеринослав /тепер Дніпропетровськ, 12, 17, 41, 53, 93, 
обл, центр Дніпропетровсько-І обл./ 102, 112, 115', І2І, 

136, 186, 195, 2^3, 
. 232, 241, 260, 273, 

• 297, 372, 113 ' 

Київ ‘ ІЗ, 27, ЗО, 31, 

. . 32, 56, 38, 40, 42, 

43,44,47,48,49, 
52, 53, 56, 57, 68, 
• ' 71, 86, 90, 94, 97, 


100, 

101, 

103, 

104, 

107, 

116, 

140,' 

148, 

149, 

157, 

168, 

169, 

170, 

171, 

172, 


177, 

179, 

184, 

188, 

196, 

197, 

211, 

213, 

216, 

222, 

^24, 

227, 

231, 

233, 

239, 

240, 

243, 

250, 

254, 

257, 

258, 

261, 

262, 

•267, 

269, 

276, 

279, 

280, 

311, 

312, 

350, 

352, 

357, 

562, 

365. 

375, 

380, 

304, 

368 


Київська губ. 266 


.Клинці Чернігівської губ. 

/тепер Брянської обл. РРФСР/ 360 • 

.Кобеляки Полтавської губ. 298, 369 


* Конотоп Чернігівської губ. 

/тепер Суиської обл./ 183, 199, 264, 317, 364 

Короп Чернігівської губ. 117 

. Костянтиноград Харківської губ. ‘ 

/тепер Краоноград Харківської обл./ 370 

Красний Луч Донецької губ. 336, 376 

/до грудня 1920 Криндачівка 
Донецької губ./ 


Кременчук Полтавської губ. 54, 72, 123, 195, 220, 

/а 20 липня 1920 центр Краменчуць- 245, 259, 501, 305, 
кої губ., тепер Полтавської обл./ 355 


- 96 - 


266 


'Кременчуцька губ. 


Кривий РІГ Катеринославської губ. 
/тепер Дніпропетровсько! обл./ 

Кролевоць Чернігівської губ. 
/тепер Сумської обл./ 

Крюків /тепер складова частина 
м. Кременчука/ 

Куп"янськ Харківської ' губ. 


318 

117, 302 
72 

37, 108, 356 


Лебедин Харківської' губ. 

/тепер Сумської обл./ 

Лиіювець Київської губ. 

/тепер Бінницькоі обл./ 

Лисичанськ Донецької губ. 

/тепер Ворошиловградської обл./ 

Лозова Катеринославської губ. 
/тепер Харківської оол./ 

Лохвиця Полтавської губ. 

Лубни Полтавської- губ. 

Луганськ Донецької губ. 

/тепер Ворошиловград, обл. центр 
ЬорошилоБградської обл./ 


292, 303 і 344 
62 

111, 319 

10, 17, 96 

28, 142, 300, 330 
73, 371 

Ь8,-114, 135, 2Ш, 315 


- • М 

Маріуполь Катершіославської губ. 143, 217, 347, 359, 367 
/тепер мданов донецької обл./ 

Мелітополь Таврійської губ. 144 

/з 20 липня 1920 Олександрі всь- 
кої губ., тепер Запорізької обл./ 

Миколаїв Херсонської губ. 122, 146, 167,214,221,226 

/тепер обл. центр Миколаївської 24^:, 246, 264, 393, 359 
обл./ 

Миргород Полтавської губ. 228 


97 


МІНІХОВСЬК 


215 


Могилі в-Под І льський /ПодІльськоТ 

г:/б., тепер ВіїшицькоІ оО'л./ 132, 1^5, 155, 229 

Москва 179 

Н 

Николаев - див, Миколаїв 


Ніжин Чернігівсько! губ. 14, 295, 383 

Новгород-Сіверський Чернігівської 

губ. , 35,' 165, 263 

і 

Ново-Алексеевка - див. Ново-Олексії ^‘ка - 

Новогеоргі ївськ Херсонської -губ. 331 
/тепер Світловодськ Кіровоград- 
ської -обл./ 

Новоград-Волинський Волинсько! 194 

губ. /тепер Житомирської обл./ 

Новомосковськ Катеринославської . 147, 249, 332 
губ, /тепер Дніпропетровської обл./ 


Ново-Олекоіівиа Херсонської губ. 

'о 


Одеса 


Одеська губ. 

Олександр і в сь^к Катеринославської • 
губ. /з 20 липня 1920 центр Олек-^ 
сандрівської губ., тепер Запоріж- 
жя, центр Запорізької обл./ 


5, 54, 74, 75, 92, 96, 
98, 182,' 185, 187, 192, 
207, 217, 234, 236, 252, 
253, 278, 308 

266 

39, 126, 187, 307, 322, 
377 ' 


Олександрів ськ-ГрушІвський Донець- 26, 218, 323 
кої губ. /тепер м. Шахти Ростовсь- 
кої обл. РРФСР/ 


Олександрія Херсонської губ. • 76, 223, 321 

/тепер Кіі)овоградської обл,/ 


9Є - 


- Олешкй Таврійської губ* 106, 392 

/тепер Цюрупинськ Херсонської обл,/ 

Охтирка Харківської губ. , 18, 127 

/тепер Сумської обл./ 

Очаків Одеської губ. 215 

/тепер Миколаївської обл./ 


II 


Павлоград Катеринославської губ.. 
Утегіер Дніпропетровської обл./ 

V 178, 265, 333, 372 

ІІанютйне Катеринославської губ* 
/тепер Харківської 'обл./ 

58 ' • . 

Первомайськ Херсонської 176 . 

. 77, 195 

/тепер Миколаївської обл./ 

. 

Переяслав Полтавської губ. 
/тепер Переяслав-Хмельницький 

385 

Київської обл./ 


Пирятин Полтавської губ. . 

150, 373, 396 

Подільська губ. 

266 

Полтава ; 

6 , 20. 57. 7Р, 91. 

. 

187, 291. 

Полтавська губ. 

266 

Почеп Чернігівської губ. 
/тепер Брянська обл. РРФСР/ 

152, 161 

Прилуки Полтавської губ. 
/тепер Чернігівської обл./ 

79 

Проскурів Подільської губ. 

150,- 337 


/тепер Хмельницький, обл. центр 
Хмельницької обл./ Радомишль Київської, губ. . 520, 391 

/тепер ІИИТОМИРСЬКОІ ОбЛ./ 


99 


Ро^но Волинської губ. 

80, 131 

/тепер обл. центр Роьенсько! обл./ 


Ромни Полтавської губ. 

99 

/тепер Сумської обл./ 


Ромодан Полтавської губ. 

117 , 164 

С 

Самарканд /тепер Узбецької РСР/ 

381 

Севастополь Таврійської губ. *, 

153 

/тепер Кримської оол./ 1 


Синельникове Катеринославської губ. : 

58, 372, 377 

/тепер Дні пропетровської обл»/ І 


Сімферополь Таврійської губ. 

16, 55, 141, 210 

/тепер обл. центр КрШіСЬКОЇ обл./ 

351 . 

Сквира Київської губ. 

81 

Слов"янськ Харківської губ. 

9, 23, -29 ■ 

/тепер Донецької обл./ 


Сосниця Чернігівської іуб. 

.238 

Старобільсьіс Харківської губ. 

156 

/а КВІТНЯ 1920 Донецької губ., тепер 


ЬорошиловградськоІ обл./ 


Старокостянтинів Подільської Губ. 

51 

/тепер Хмельницької обл./ 


Суми Харківської губ. 

85, 349, 354 

/тепер обл. центр Сумської обл./ 

\ 

Сураж Чернігівської губ. . 

360 

/тепер Брянської обл. РРФСР/ 


Східна Галичина 

ф 

25 

і 

Таганрог Катеринославської губ. ' 

53 

/тепер Ростовської обл. РРФСР/ - 100 - 


Тараіда Київської г^б. 

Тернопіль 

Тростянець-ОхтирськиИ Харкі вськоі 
губ. /тепер Тростянець Сумської обл./ 


158 

З, 212, 270 
338 


У 

Умань Київської губ. 

/тепер Черкаської обл./ 


63, 95, ПО, 123, 
195, 339, 378 


Ф 

Феодосія Таврі ііської губ. 
/тепер Кримської обл./ 

X 

Харків 


Херсон 

Хмельницький 

Хорол КдеменчуцькоІ губ. 

/до серпня 1920 Полтавської губ., 
•тепер Полтавсько! обл./ 

Ч 

Черкаси Київської губ. 

/тепер обл. центр Черкаської обл./ 

Чернігів 

Чугуїв Харківської губ. 


389 


2^, 50, 53, 57, 66. 63. 
89, ІЇЗ, 154, 159, 163. 
167, І73, 175, 179, 187. 
ІВ9, 195, І9В, 206, 219, 
225, 230, 235, 251, 255, 
256, 272, 274, 275, 277, 
200, 206, 294, 309, ЗІЗ, 
334, 348, 358, 36Г, 395 

96, 160, 181, 201, 

310, 394, 399 

70 

82, 374, 400 


71 . 

84, 

ІІ9 124, 

І6І, 335, 

Зс-5 

20 ^ 

- ІОІ 


ш 


Шостка Чернігівської губ* 165, 268 

/тепер Сумської обл./ ' 

- Ю 

Юз і вка Донецької губ. І, 105 

/тепер Донецьк, обл. центр Донець- 
кої обл,/ 


Я 


Ялта ТоврПіської губ. 162 

/тепер Кримської обл./ 


І- 102 


ґ 


список 


скорочених наав установ, що зустрічаються 
в заголовках І підзаголовках газет та їх 
повне найменування 

БУП - Бюро Української преси 
БІЙськревкои - Військово-революційний комітет 
ВР к-т - Военно-революционний комитат 
Воевосіуч - Всеобщее воєннеє обучение 

Ьсеукркомтруда - Всеукраинский комитет по всеобщей трудовий 

гювинности 

ВУЦВК - Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет 

ВУЧК - Всеукраинская чрезвичайная комиссия 

ВЦСПС - Всероссийский Центральний Совет профоссиональних. 
союзов 

Главполитпуть - Главний политический отдєл НКПС 
Грамчока - Чреавичойная комиссші по борьбе с шзгриіютностьі- 
Губкомтруда - Губернский комитет по всеобщей трудовой 

ПОБИННОСТИ 

Губпечать - Губернский отдел печати 

Г/оарофсовет - Губернский совет профсоюаов 

Губревком - Губернський революційний комітет 

Доркпрофсо» - Дорожний комитет профсоюяа рабочих железно- 
дорожного транспорта 

Дсрполит - Политический отдел железной дороги 
ЕКУКРОСТА - Екатериноолавское отделение УКРОСТА 
КВО - Київський військовий округ 

КЕПО - Киевское єдинеє рабоче-крестьнискоо потробитольское 
обще ство 

Кримпроф - Крьімский совет профссюзов 


- ХОЗ 


’ксиУ ' - Комуністична Спілка Шлоді Уїсраїни 

керм України - Комуністична Спілка робітничої молоді 

України 

НКПС - Народний комиссариат путей сообщения 

Облаотком Областной. комитет 

■ ОДУКРОСТА - Одесское отделение УКРОСТА 

•Опродкомарм - Особая продовольотвепная комиссия по сна0- 

жению армйй 

Опродкомгуб •• Губернокая особая военпо-продовольствен- 

ная ісомисоия 

Опродкомюж - Особая продовольственная комиссия по 

снабжению армий Южного фронта 

Опродкомюзап - Особая продовольственная комиссия по 

снабжению армий Йлз-Западного фронта 

Охарчкомгуб . - Губернська особлива військово-харчова 

комісія 

ПереОДУКРОСТА - Передвижное полевое отделение "ОДУКРОСТА.” 

Поарм - Политичеоісий отдел армии 

Политпроовет Политико-просветительний комитет Нарком- 

проса, подотдел отдела Йаробраза на местах 

Поупраформ - Политотдел Главного управлення формирова- 

ния и укомгьчектования войск Крабной Армии 

• Поштатил ■ - Политотдел штаба. тила армии 

Реввійоькрада . - Революційна військова Рада » 

Ревком ^ Революційний комітет 

.РКП - Российокая. Коммунистическая партия 

РКП/б/ - Российская Коїшунистическая партия /боль- 

шевиков/ 

РОСТА - Российское Телеграфное Агентство 

РРС та Ч.Д, депу- - Рада робітничо-селянських та червоноармійсь 
татів ких депутатів 

- Российская Социал-Демократическая Рабочая 
партия 


Уездком 

Уком 

УКРОСТА 

Укрсовнархоз 

Упартком 

Уполитпросвет 

Упраформ 

Уревком 

УСА 

УСРР 


ХСРК и Кр; деп. 

Цептропроф • 
Ш1КП 

ЧУТА 

Юзрайревком 


- Уездний комитет 

- Уездішй комитет 

- Українське відділення Російського 
Телеграфного Агентства . 

- Украиискнй Совет народного хозяйства 

•4 Уездний партийнуй комитет 

- Уезднуй политико-просветительиий под- 
отдел уездного отдела Наробраза 

- Главное управление формирования и 
укомплектования войск Красно й Лрмии 

- Уезднуй революционннй комитет 

- Украинскля Советская Армия 

- Українська Соціалістична Радянська 
Республіка /за першою Конституцією 
1919 року/ 

- Харьковский Совет рабочпх, кресть.ян- 
ских и красноарк<ейских депутатов 

- Центральний совет профсоюзов 

- Цептральное правленне ісаменноуг'оль- 
ной промншленности 

- Червона Українська Галицька армія 

- Юзовский районний революционннй коми- 
тет 


список 


основних використаних джерел 

Більшовицькі газети часів Жовтневої революції й громадянсь- 
кої війни. /І9І7-І92І рр./. Зведений каталог матеріалів, 
що переховуються в збірниках м, Львова. Львів, 1960, І5с, 
/Наук, б-ка Львів, держ.- ун-ту ім. Гв. Франка/. 

Большевики Луганщшш в период борьби за завоевание и уп- 
рочение власти Советов /І9І7-І920 гг./. - В кн.: В борь- 
бе за власть Советов. X., 1968, вип. 2. 98 с. 

Большевистская периодическая печать. /Дек.' 1900 ^ окт. 
1917/, М, , -Политиздат, 196^, 256 с. /Ив-т маркоизма-ле- 
нинизма при ЦК ІШСС/. 

Боротьба робітників і селян за встановлення й зміцнення 
Радянської влади на Єлисаветградщині . /1917 - 1920 рр./. 
Збірник документів і матеріалів. Кіровоград, обл. вид-во, 
1957. 351 о. Прим с. 330^336. 

Борьба за Великий Октябрь на Николаевщшіе* /Февр. 1917- 
март 1916 гг./. Сборник документов и матбриалов. Никола- 
ев, 1957, 303 0 . Примеч. , с. 263-276. 

Борьба за власть. Советов в Лонбассо. Сборник документов 
и материалов. Сталино, 0<:*лиздат, 1957. Ц07 р. Примеч., 
о. 370^79. 

Борьба за власть Советов на Киевщіше. /Март 1917 г. - 
февр. 1916 г./. Сборник документов н материалов. /Огв. 
ред. П.Т. І'ронько/. К,, Госполитиздат Украйни, 1957, 660с. 

15орьба за распространенне и упрочение Советской власти 
на Украине. Сборник документов и материалов. В 3-х томах. 
Т.'З /дек. І9І7 - апр. 1918/. К,, Политиздат УССР, 1957, 

998 с. Примеч., о. 8594І94. 

Борьба за Советскую іоіасть в Криму, Документи и материа- 
ли, Т, 1-2, Симферополь, Кримнздат, І957-І96І. 


~ і 06 - 


Борьба тру;пящихся ІЗолнии за тзласть Совотов. /Март 1917 - 
дек, 1920/, Сборник доку^V^емтов и маториалов. Житомир, - 
издат, 1957, ^480 с. Примеч., с,^45^-^59. 

Борьба трудяшихся Черниговшини за вдасть Советоіз /Г9І7- 
1919 гг./, Сборник документав и матсрпалов, Чернигов^ 1957, 
^475 с, Примеч., с,^422-'42В, 

В огие граждаиской войнн, Сборник документов и материалов. 
Из истории борьби трудящихся Одесіпипм против обьелинсмпьіх 
сил Бнутренней и внешней контрраводюции в период і'^заж/анс~ 
кой войни и иностранной интервонцши І9Т8 - иоябрь 1^20 гг. 
Од.есса, КВ,изд-во, 1962. 503 с. 

Газети СССТ, І9І7-Ї960, Библиогр, справочпик, Тт. 1-2, ?/. , 
Книга, 1970-1976, 

Гражданская война на Екатеринославдиіне, /Чгвр, І918-Г9;;?о г. 
г./. Документи и материали. Дііепроиетровок. Промінь, 

1968 . 3 58 с, Примеч,, с. З 23 -330, 

Гражданская война на Украине, 1918-1920. Сборник докумеи- 
тов и материалов. В 3-х т., кн, Тт. Г-3, К. , Наук, 
думка, 1967, 

Дмитріеико М,Ф, Більшовицька преса України І9І7-Г9І8 р|^ 
як історичне джерело. К. , Наук, думка, 1967. 176 с, 

Днепропетровску 200 лет, 1776-1976. Сборник документов и 
материалов, К, , Наук, думка, 1976. 520 с, Примеч., с,503- 
509. 

До и^торії боротьби трудящих за встановлення Радянської 
влади на Ровенідині в 1917-1920 роках. /Документи і ма- 
теріали на допомогу пропагандистам і агітаторам/. Ровно, 
1957. 104 с. 

За власть Советов. /Сборник докук^ентов и восломинаний о 
борьбе трудящихся за установление и упрочение Соьетском 
власти на территории Запорожской области в І9І7-І920 гг./. 
Запорожье, Облиздат, 1957. 280 с. 


- 107 - 


Історія иіст і сіл Української Р.ОР в двадцяти шести томах. 
Гол. ред. колегія: П.Т, Тронько /голова/ та ін. К. , 1968- 
1972, /АН УРСР, ін-т історії - Гол, ред, УРЕ/, 

Кйевщина в годи гражданской войни и иностранной военной 
интервенции, /І9І0-І92О гг,/. Сборник документов, К. , Гос- 
политйздат УССР, 1962, 538 с. Примеч,, с, ^51-^65. 

Кузне цов И, В, , Фингерит Е,М. Газетний мир Советского Сос- 
за, І9І7-І970 гг, Т,2. М. , Изд-во Моск, ун-та, 1976, 358с. 

Куличенко М, И, Большевики Харьковщини в борьбе за власть 
Советов. /І9І8-І920 гг./. X., Изд-во Харьк. ун-^а, 1966. 
248 с, 

( 

Культурне будівництво Української РСР в період встановлен- 
ня Радянської влади, іноземної інтервенції і громадянсь- 
кої війни, /І9І7-І920 рр./.- В кн.: Культурне будівницт- 
во в Українській РСР. Збірник документів. Т.І. К., 1960'. 
Прим,^ . , с* 5-83, 

і^їошняга С.І. Більшовики Харкова в Жовтневій революції, 
/Лют. 1917 - лют, 1918 рр,А X., Кн. вид-во,’ 1959, 204 о, 

Одеська періодична преса років революції та громадшіоької 
війни. І9І7-І92І, Т.З. Одеса, 1929, 172 с. /Праці Одес. 
центр, наук. б-ки/. 

Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной пресои. 

М,,’ Мисль, 1970, 414 с. 

Октябрь в Екатериноолаве, /Сборник документов и материа- 
лов/, Днепропетровск,- Обл, изд-во, 1957, 379 с, Примеч., 
о. з'їз-ззг. 

Партийнея и советсг'ая печать в борьбе за построение социа- 
лизма и кошунизмаІ Учеб, пособие, Ч.І /І9І7-І94І гт./. 

М., 1961. 3(38 с. /(ШШ и АОН при ЦК КПСС/. Примеч., с. 10- 
52. . . 

• і" 

ПахомоБ А.Г. Борьба трудящихся Криворожья за власть Совв- 
тов. Днепропетровск, Облиздат, 1958, 203 с. 


108 


Перемога Великої Жовтневої соціал! етичної революції на Ук- 
раїні* В 2-х т* Т.2. К, , Наук, думка, 1967. ^60 о. 

Періодичні видання УРСР. І9І7-І960. Газети. Бібліогр.. довід- 
ник, X., 1965. 575 0 . ./Кіїижкова палата УРСР/, 

ПІД прапором Жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістич- 
ної революції 'на піднесення революційного руху в Захід- 
ній Україні /І9І7-І920 рр./. Документи й матеріали. За 
ред. 0,10. Карпенка, Львів, Кн.-журн, вид-во, 1957, 

Прим с. 619-635, 

Победа Советокой власти на Херсонщине. /І9І7-.І920 гг,/, 
Сборник докумептов и материалов, Ред, кол.: Н.А, Данклен- 
ко /отв. ред,/ и др, Херсон, Наддніпрянська правда, 1957. 

380 с. 

Поділля в роки громадянської війни /лют. І9І8р, - груд. 

1920 р./. Документи й матеріали. Вінниця, Кн.-газ, вид-во, 
1959. с. 

Преса Української РСР. І9ІЄ-І975. Наук.-стат. довідник. 

X,, 1976, 223 0 . /Книжкова Палата УРСР/, 

50 лет на боевом посту, Полит, управлеиие ГОВГ, 1969. 

170 с. 

Ревкоми І^има,. Сборник документов и материалов. Симфе^юполь, 
Крим, 1968. 2^3 с. Примеч., .о, 22^-226, 

Револірційна боротьба на Тернопільщині І9І7-І939 рр, /До- 
кументи 1 матеріали/. Тернопіль, Обл. вид-во, 1959. 267с. 

Розповідь про звершення. Одещина за 50 радянських років. 
І9І7Л967. Одеса, Маяк, 1967. 421 с. 

Рубан В,А. Формування ленінських традицій ук“раїнсі.кої р>а- 
дянської преси. К. , Вид-во Київ, ун-ту , 1971, 195 с. 

Смолинчук А.И. Большевики Укр^.шш в борі бе за Советм. 

/Март 1917 - янв. 1916/. Львов, Изд-во Львов, ун-та, 1969. 
232 с. 


- І09~. 


Союз красних журналиотов. - Вечерняя газета РОСТА. 1920, ІЗ 
янв. 

Співачевоька Н. Бібліографія часописів Поділля /в межах 
УСРР/, Покажчик від рЛР38 до рЛ927, Вінниця, 1928. 

156 с. /Вінницька філія Военар. ,Б-ки України при Укр. Акад. 
наук/. І 

Тичина В.6, Боротьба проти німецьких окупантів на Черні- 
ГІ.ВШИНІ в 1918 р. X, Вид-во ун-^у, 1959. 103 с. 

Трудящиеся Полтавщини в борьбе за установленио и укрепле- 
ние* Советской властй /І9І7-І920 гт./. Сборник документов 
и материалов. Полтава, 1957, 228 с. Предисл., о, 5-6. 

Трудяпдиеся Сумщини в борьбе за власть Советов /І9І7Л920 гг./. 
'Соорник документов и материалов. Суми, 1957, 391 с. Пре- 
дисл., с. 16. 

Трудящі Черкащини в боротьбі за владу Рад. І9І7-.І920 рр, 
Збірник документів та матеріалів. Черкаси, Облвидав, 1957. 

30 ^ 0 . 

Федорчеико В.С. Преса більшовиків України в 1917 році. - 
В кн.: Більшовики України в боротьбі за перемогу Жовтне- 
вої революції* К. , 1957, с. РІ4-І79. 

Харьковщина в перкод гглажданской зойни и иностранной воєн-* 
ной интервенции І9І6-І920 гг. Сборник- документов и мате- 
риплов. X., Прапор, 1973. 322 с. Примеч., с, 307-319. 

Цьох Й.Т., Виникнення радянської гц;)еси на Україні. /Лекція 
з курсу “Історія партійно-радянської преси на Україні". 

Львів, Вид-БО Львів, ун-ту, І97Ч. 28 с. 

І 

Цьох ЙЛ. Комуністична преса Західної України. І9І9-І939 
рр. Львів, Вид-во Львів, ун-ту, 1966. 269 о. 

Часописи Поділля. Історико-бібл іографічний збірник з иаго- 
, ди 150-лйіття першої газети на Уіфаїиі /1776-1926/ та 10- 
. ЛІТТЯ Існування УСРР, Вінниця, 1927/1928. ІЧ6 с. 


- ЇІО ~ 


Черниговщина в годи і^раждаиской войїш. І9І9-І920, Сборник 
^окументов и материалов* К. , Наук* думка, 1975. Прішеч. 
с. 424^432. 

Шербак А. Перші кроки. З Історії радянської літератури та 
гтреси на Україні /І9І7-І920 рр./. К., Дніпро, 1967, 231 с. 

Українська Радянська Енциклопедія, К. / 1960-1965. Т,т. 1-17. 
•І 

1 


і, 

ї