Skip to main content

Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach

CZ ECAV Hybe

Audio nahrávka kázne zo Služieb Božích.rss RSS

14
RESULTS


Show sorted alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Lk 24, 46-48 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema.
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

kazňový text 1M 37,12-28 12 Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Síchemu, 13 Izrael povedal Jozefovi: Tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: Tu som. 14 Vtedy mu povedal: Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu; potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z chebrónskeho údolia do Síchemu. 15 Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: Čo hľadáš? 16 On odvetil: Hľadám bratov; povedz mi, prosím,...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 2

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Lukáš 15, 3-7 3 Vtedy im povedal toto podobenstvo: 4 Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. 6 Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 2

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Genezis 32, 23-33 Jákobov boj „23 Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a prekročil brod na Jabboku. 24"Vzal ich a prepravil cez potok; prepravil aj všetko, čo mal."25 Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. 26 Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe. Jákobovi sa vytkol bederný kĺb, keď s ním zápasil. 27 A onen mu povedal: Pusť ma, lebo...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Evanjelium podľa Jána 16 kapitola, 16-24 16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? 18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. 19 Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal: Máličko, a neuvidíte ma, a zase...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Ján 13, 1 - 5 „1 Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku; 2 Keď totiž večerali, diabol už vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby Ho zradil; 3 (Ježiš) vediac, že Mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide; 4 vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa; 5...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: J 7,37-39 „37 V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. 38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. 39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený.“
Kázňový text: J 10,27-29 „27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. 28 Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. 29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.“
Kázňový text: L 19,37-44 „37 Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. 41 Keď sa...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Židom 2, 14-15 „14 A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla; 15 a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život.“
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: 3M 17,11 „Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie.“
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Káznový text: Mt 15,21-28 21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ 24 Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ 25 No ona prišla k nemu, poklonila sa...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Vzťah muža a ženy v manželskom zväzku. Kázňový text: Ef 5,21-33 „21 Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. 24 Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 25 Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, 27 a postavil si cirkev...
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
by ECAV Hybe
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Kázňový text: Lk 11,14-22.27-28 Uzdravenie nemého 14 A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. 15 Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. 16 A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba. 17 Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. 18 Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho...