Skip to main content

Nabiyaam vũunã pogb la yel-sιngeds zãagre

Mohãmad Kindo

A goma Lihlaagã yẽg la nĩnsi d sẽn sombe bãng lad gũusa yelle, laa lebẽn gom Nabiyaam vũunã pogbã yelle, la yel-sιgdsã zãagrã yelle, la bũmb la ning sẽn sεgd ne wã fãa.rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Nabiyaam vũunã pogb la yel-sιngeds zãagre
Jul 30, 2016 Mohãmad Kindo
audio

eye 4

favorite 0

comment 0

Nabiyaam vũunã pogb la yel-sιngeds zãagre