Skip to main content

Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi

Acmad Saalic Qali

36-soddom kee leyhaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik,tacadiis,eddeyaabam,muslimiinih yammari-ittacatam,kee,,qilmi,gornsittoh gexaanam,muxxok leemi. Tonnah tacadiis edde yaabam tohul geytinta galto yallih xaqul oddonyaa kee akeeral.rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi